Ilmansuojelu 1/2020

Page 8

CANEMURE -HANKKEESSA RAKENNETAAN HIILINEUTRAALIA SUOMEA

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, jossa viedään käytäntöön erityisesti energia- ja ilmastostrategian (TEM, 2017) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (YM, 2017) linjauksia. Canemure on 22 partnerin ja 15 osarahoittajan konsortio, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus ja suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee EU:n Life-ohjelmasta. Canemuressa 14 konkreettista osahanketta, seitsemän maakuntaa sekä valtakunnallinen asiantuntijaverkosto vievät ilmastonmuutoksen hillinnän toimia käytäntöön vielä viiden vuoden ajan.

8

ILMANSUOJELU 1 | 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.