__MAIN_TEXT__

Page 1

! Ó T Í BOR

Á H L E EZ F

mm.x.viii.


EZ FELHÁBORÍTÓ! a’ melly az

UJ BESTIARIUM

azaz Kis tükrötſke az ujabb korokban támadt fertelmes gonosſzokról, lelket ‘s teſtet rontó ellenségekől, minden igaz ember okuláſásra ‘s a’ veſzedelmek fel-iſmertetéſét meg-ſegítendő 12 linoleum-táblába metszette ‘s magyarázatokkal ellátta

Illés Áron

a’ Magyar Képzőművéſzeti Egyetem deákja

Buda-Pesten, a’ mm.x.viii. Eſztendőben


i.

HARCZOS NYUGDÍJASOK Kik békés öreg-korukat önként oda dobják a’ haragért, ‘s a’ káromlásokért.

a’

butaſágért


ii.

FIATALOK

Kik közt a’ férfiak ollyanok, mint

a’ cziczomás páva-madár, ‘s többet tolláſzkodnak még a’ leányoknál is, a’ kik pedig egytől-egyig ſzajhák, egyébb erköltſük nincsen, tſak a’ bujálkodás, ‘s a’ dínom-dánomon kívül semmi törvény alá nem vetik magukat, ‘s ſzájukat rendre seggnek lukává teſzik, ugyan-is az étket ’s az italt ott is ki-adják.


iii.

SODOMITÁK

Kik az iſteni-’s a’ terméſzeti rendet,

a’ házasſág ſzentſégét, ’s az Úr-Iſten irgalmának jeléül adott ſzivárványát mind meg-gyalázzák bűnös vágyaik miatt, a’ férfiui erényeket öſſzve-törik, akár a‘ lándſát, az aſſzonyt férfiuvá, a’ férfiut pedig aſſzonnyá teſzik, a’ bujálkodásra’ büſzkék, ‘s azt erényként emlegetik; olyanok, akár az üzekedő vad-ſzamarak ‘s bakketskék.


iv.

ÉRPATAK URA

Ki az igaz hazafiſágot jelmezes comoediavá, a’ jogot bugriſſággá, saját hazáját pedig köz-nevetség tárgyává teſzi, ő maga igen gyermekded lélek.


v.

A’ HÓDÍTÓ

Ki napkeletről az ötödik harſona-ſzóval

érkező pogány, olyan, akár a’ ſáska, mely nem hajt ſemmi haſznot, tsak puſztulást hoz.


vi.

UNIÓ

A’ mi az Uj Babilon, bárány-bőrt öltve

vezeti a’ népeket ‘s a’ nemzeteket a végſő puſztulásba.


vii.

GYURTSÁNY

Ki vigyorgó bohóczként tapoſſa a’ ſárba Hazánk ſzent záſzlaját, a’ Törvényt, ’s a’ Szent Kereſztet, galádul ſzemünkbe hazudván pedig a’ Balgaſág attyafiai által meg-koronáztatik.


viii.

VONA

Kinek bár két orczája vagyon, még-is mind

kettőt ál-arczokkal fedi el, nehogy valódi terméſzete ki-iſmerteſſék, ha kell farkasnak, ha kell pedig báránynak mutattya magát.


ix.

ATHEISTÁK

Kik bolondul önmagukat vakíttyák el

a’ józan-éſz nevében, hogy még az iſteni ſegítő-kezet ſem láthaſſák meg, nem tudván, hogy míg a’ mennyek orſzágát a’ hit nyittya meg, a’ kárhozathoz nem is kell hinni ſemmiben, ugyan is a’ Sátán ſugallmai ſzerént ſe Iſten, ſe Ördög nintſenek.


x.

A‘ PÁPA

Ki a’ kereſztyényeket fenyegető pogány

ördögöket nevez fele-baráttyának, ‘s ezeket Chriſtus népének a’ nyakára hozza a’ hamis irgalom nevében, a’ hős lovagok harczos kereſztyét pedig meg-gyalázza.


xi.

SOROS

Ki a’ balgaſágot emberſégnek, a’ ſzemen

ſzedett hazukſágot igaznak, a’ fennhéjázó ki-okítást pedig jognak hazuggya, mivel maga nem képes ſemmi haſznosra vagy ſzépre, így dühödten támad, hogy megrontsa ezeket, ‘s haſonlatos az erköltseit nem, tsak a’ ſzőrét változtató rókához.


xii.

ORBÁN

Ki a’ vörös tſáſzárſág ellen beſzélt, de maga is gőgös tſáſzárrá lett.


Készült ez a’ kis könyvetſke az ÚR mm.x.viii. eſztendejében, tíz ſzámozott példányban, ‘s hogy mind több ember meg-iſmerheſſe, ezen digitalis darabban.

Profile for Illés Áron

EZ FELHÁBORÍTÓ!  

EZ FELHÁBORÍTÓ!  

Profile for illesaron
Advertisement