Page 1


Een nieu Het centrum voor open cursuswerk Hee-Art blijft behouden voor Heerlen. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Heerlen hebben ingestemd met het plan dat de Kunstdocenten, verenigd in Hee-Art, samen met SassenAdviesGroep hebben opgesteld. Hee-Art gaat verder met het kunstonderwijs in de voormalige Ondergrondse Vakschool aan de Huskensweg in Heerlen.

Deze fantastische omgeving met de wortels diep in de Heerlense samenleving zorgt dat kunst & cultuur bereikbaar blijven voor alle burgers. De gepresenteerde plannen zijn uniek voor economisch verantwoord opererend centrum. Een ontmoeNederland.

tingsplek waar in een brede diversiteit cursussen, trai-

Hee-Art is nu de Coöperatie Hee-Art. Het betekent dat de

ningen en workshops worden gegeven aan een zo breed

docenten als leden/zelfstandige ondernemers verbonden

mogelijk publiek.

zijn aan de coöperatie. Dit maakt de leden meeverant-

Het ziet haar kracht in samenwerking: kleinschalig,

woordelijk voor de gang van zaken, ondersteund door het

vraaggericht en aanvullend. Coöperatie verbreedt de ba-

Coöperatiebestuur. De naam Hee-Art blijft garant staan

sis van het collectief, zonder de individuele kunstenaar te

voor kwalitatief hoogwaardig kunstonderwijs voor een

belemmeren in de eigen autonomie. Van deze diversiteit

reële prijs.

aan kennis op het gebied van ondersteuning van creatieve

Het KunstCollectief Heerlen regelt alle noodzakelijke voor-

ondernemers en culturele instellingen kunnen ook niet-

waarden om goed kunstonderwijs te kunnen verzorgen

leden gebruik maken.

Van de huur van een gebouw, het onderhoud en veilige lesvoorzieningen tot en met verzekeringen, administratie,

Doe zelfstandig wat Kan, werk Samen

atelierverhuur, tentoonstellingen en het kopje koffie voor

waar mogelijk.

cursist, docent en bezoeker. Daarnaast staan de voorzienin-

2

gen ook open voor alle creatieven en kunstenaars die de

Door het unieke concept kunnen burgers en bedrijven die

doelstellingen onderschrijven en een ruimte kunnen huren

kunst en cultuur een warm hart toedragen lid worden van

in een gebouw dat een stuk historie van Heerlen vertegen-

de coöperatie en daarmee een stem verwerven in het reilen

woordigt te midden van andere kunstenaars en creatieven.

en zeilen van het KunstCollectief. Deze Culturele leden kri-

Het KunstCollectief is een zelfstandig en maatschappelijk-

jgen daarmee elke 36 maanden een kunstwerk (uiteraard


• • • • • • • • • • • •

Belastingadvies voor MKB en Particulier Fiscale rapporten Jaarrekeningen Bedrijfsadministraties Loonadministraties Organisatie advies Rechtsvorm advies Verandermanagement Advies en begeleiding van complexe samenwerkingstrajecten Oprichten van coöperaties, met name de MKB coöperatie (Interim) management Ontwikkelen en implementeren van veranderings- en efficiencytrajecten

9


Hee Art Aanmelding Centrum voor kunsteducatie & creativiteit

# ncept die het et een uniek co m ie at er öp co imtes aan is een en verhuurt ru f Heerlen u.a. es ie ic ct rv le se ol f tC ie ns ct le Ku s, t. Het KunstCol De Coöperatie ve ondernemer weg 37 beheer andere creatie ns en ke s us H ar ng na de vi te n gebouw aa werkende kuns spirerende omge een creatieve in en, zelfstandig in nt t n ce ur do hu s/ Je . ar n) na eringe nkomst voor ee kunste kan een overee nergie en verzek (e Er n e. te is rt os ek pe ic ex rv inclusief se kaars kennis en nt maken van el ku k . ui br ge je den afgesloten waarin bele basis wor xi fle op of ijn om creatieve langere term , te netwerken, en nn pa ts on te ele omgeving m in een inform .o … … ee ff o C Art and wisselen. tstaan of uit te on n eiten te la te ën idee met veel facilit ng vi ge om e tig sen in een pret nnen hun cursus ku en nt ce do s/ Ook kunstenaar ieden. oonstellingen, aanwezig aanb literen van tent ci fa t he v. b. n, au een adviesbure diensten verlene teiten. In-huis is ondersteunende ili le ac ve sf n -, ng ka ie ni ie at ai tr tr at inis s- en De coöper collectieve adm tieve coaching ea de cr n , va ps n ho de ks or or w w kt aanbieden van cultuursector. gebruik gemaa ervaring in de k als privé kan et lij m ke n za te el lis w ia Zo ec sp gevestigd. gsservice door e- en verzekerin ël ci an fin -, le fisca thousiast? ? Vragen? En en d r o ew g n het Nieuwsgierig het bestuur va et m op t ac nt co i, en/of neem -5718072 of 15 of 16 januar onnummer 045 fo op le n te ge a vi da z en ic w Kom naar de op of Jos Porankie n, Frans Sassen rle ee H f ie ct le KunstCol oep.nl sassenadviesgr mail naar frans@

16

Cursuskrant Hee-Art  

1e Cursuskrant van Hee-Art

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you