Gjerstadsp valgprogram2015

Page 1

Listekandidatene, kommunevalg 2015

1

2

3

4

10

11

12

13

14

Gjerstad Senterparti 5

6

7

8

9

1. Kjell Trygve Grunnsvoll - 39 år, bor på Grunnsvoll. Har vært ordfører i Gjerstad i fire år. Er opptatt av gode løsninger innen samferdsel. Vil være med og bidra til vekst i næringslivet og til å ta vare på de arbeidsplassene vi har. Ønsker at Gjerstad skal være ei god bygd å bo i, med muligheter og gode kommunale tilbud. Ønsker kvalitet i hele utdanningsløpet. 2. Knut Erik Ulltveit - 37 år, bor på Ulltveit. Arbeider som bonde og brannmester. Er opptatt av tidlig innsats i barnehage og skole. Ønsker at det legges til rette for næringsutvikling og grûndere. Ønsker å prioritere vedlikehold av kommunale bygg og veier. 3. Gro Eskeland - 34 år, bor på Eskeland, er daglig leder i Cognita. Er opptatt av oppvekstvilkår for barn og unge. Ønsker også en god eldreomsorg i bygda. Ønsker økt næringsutvikling i bygda, også i landbruket. 4. Marie Bakka- 52 år, bor på Lindvollheia, arbeider som lærer. Ønsker å legge til rette for spredt boligbygging. Vil jobbe for å etablere arbeidsplasser og videreutvikle eksisterende. Synes det er viktig med et variert kulturtilbud for barn og unge. Vil at kommunale avgifter skal holdes lave. 5. Anne Marie Hagelia- 25 år, bor på Gryting, arbeider som sykepleier. Ønsker å styrke pleie og omsorg. Synes det er viktig å satse på tidlig innsats i barnehage og skole. Vil at det fortsatt skal være et fokus på å øke antall arbeidsplasser i bygda.

7. Magne Birkedal - 54 år, bor på Vestøl, arbeider som skogsarbeider og fagarbeider i kommunen. Ønsker næringsutvikling i bygda og økt bosetting. Vil at det fortsatt skal være muligheter for et variert friluftsliv i Gjerstad. 8. Tor Georg Hagane - 52 år, bor på Mostad, er daglig leder i et avfallsselskap. Ønsker fortsatt næringsutvikling og ta vare på de arbeidsplassene vi har. Ønsker at Gjerstad skal være en god kommune å bo i, både i oppvekst og alderdom. 9. Lise Marie Apland - 37 år, bor på Apland, arbeider som lærer. Ønsker et fortsatt fullverdig skoletilbud i øvrebygda. Ønsker god tilrettelegging for barnefamilier, blant anna et godt barnehagetilbud. Vil ha gode kommunale tjenester, uavhengig utfall av evt. kommunesammenslåing

16

17

18

19

Program 2015 – 2019

10. Kåre Dalane - 64 år, bor på Løite, arbeider som ingeniør. Vil engasjere seg for et aktivt friluftsliv og et godt kulturtilbud. Ønsker ikke at søndagsåpne butikker innføres.

- Oppvekst

11. Anette Kveim - 51 år, bor på Tangen, arbeider som konsulent. Ønsker at bygda gjøres attraktiv som tilflyttingskommune. Synes det er viktig med en god eldreomsorg og et godt tilbud innen kultur.

- Eldreomsorg

12. Agnes Sletta - 52 år bor på Fiane, arbeider som hjemmehjelp/koordinator. Er opptatt av at det tilrettelegges for arbeidsplasser. Vil skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom sånn at de ønsker å bli i bygda. Ønsker at Gjerstad forblir en oversiktlig og ikke for stor kommune.

- Bosetting

13. Helge Røed - 67 år bor på Ivarshage, er skogsarbeider. Vil beholde dagens skolestruktur. Ønsker å ta vare på kulturlandskapet og at det ryddes opp på tidligere næringsområder. Vil jobbe for å opprette et bygdetun/museum.

- Næring

14. Halvor Aasbø - 19 år bor på Fiane, er lærling som anleggsmaskinfører. Vil at ungdom i bygda skal ha et godt og variert fritidstilbud. Ønsker at det tilrettelegges slik at ungdom/unge voksne ønsker å slå seg ned i Gjerstad. Ønsker at jakt og fiske skal være et tilgjengelig tilbud for både unge og gamle.

- Kultur

15. Kari Hege Kveim - 36 år, bor på Moen, arbeider som barne og ungdomsarbeider. Vil jobbe for gode tjenester innen oppvekst, skole og barnehage. Vil at det skal legges til rette for næringsutvikling i kommunen, og at landbruket skal kunne utvikle seg. 16. Rolf Inge Haugholt - 43 år, bor på Jomfruland, er selvstendig næringsdrivende. Er opptatt av at det legges til rette for nyetableringer innen næring. Vil ha et godt og variert fritidstilbud for ungdom. 17. Tone Vestøl Bråten - 44 år, bor på Sundebru, arbeider som enhetsleder/HRrådgiver. Vil ha fokus på barn og unges oppvekstvilkår. Vil ha en skolestruktur som gir god kvalitet. Vil at det legges til rette for næringsetablering og økt bosetting. 18. Amalie Grunnsvoll - 18 år, bor på Grunnsvoll, skoleelev. Er opptatt av at det finnes gode fritidstilbud for barn og ungdom. Det er viktig med gode tjenester innenfor helse/omsorg og skole/oppvekst. 19. Espen Langmyr - 26 år, bor på Ulltveit, arbeider som tømrer. Ønsker en aktiv rovdyrpolitikk som gjør det mulig med utnyttelse av utmarksressurser. Ønsker et fortsatt aktivt landbruk. Synes det er viktig med gode fritidstilbud for ungdom.

Vi vil gjøre vårt for at bygda vår skal være et godt sted å vokse opp, bosette seg og skape noe. Vi ønsker at Gjerstad Kommune skal gi tjenester og trygghet til innbyggere med ulike behov i alle aldre.

Synkron Media AS

6. Hans Martin Ulltveit - 61 år, bor på Ulltveit, arbeider som tømmermåler. Vil prioritere god eldreomsorg og et godt barnehagetilbud. Ønsker vekst i hele kommunen.

15


Eldreomsorg

Program 2015-2019 Gjerstad Senterparti vil at:

¢ Gjerstads innbyggere skal sikres gode kommunale tjenester der dei bur også i framtida. ¢ kommunens gjeldsbelastning reduseres. ¢ det arbeides for en kommunestruktur som gagner befolkningen i Gjerstad.

Gjerstad Senterparti vil at:

¢ kommunen skal gi gode og tilpassa tilbud til eldre ¢ kapasitet og kompetanse i hjemmetjenesten til enhver tid skal være forsvarlig ¢ eldre innbyggere skal fortsette å være en ressurs i bygda ¢ det blir lagt vekt på verdien av å være i hjemmemiljøet

Bosetting:

Gjerstad Senterparti vil at:

Næring:

Gjerstad Senterparti vil at:

¢ det skal være et godt og variert tilbud av arbeidsplasser ¢ Brokelandsheia utvikles videre innen næring, industri, service og tjenesteyting ¢ kommunen skal hjelpe til med å ta vare på, og skape nye arbeidsplasser i tilknytning til jord-, skogbruk og annen næringsvirksomhet ¢ det legges til rette for nye bedrifter i vår kommune, ny næringssjef må spesielt jobbe med oppfølging av eksisterende bedrifter og nyetablerere ¢ lærlingeplasser brukes som ressurs og rekruttering ¢ Gjerstad skal være en kommune der folk ønsker å drive næring

¢ folk skal kunne bo trygt og godt i hele bygda

¢ drivverdige jordbruksarealer blir brukt, og ressursgrunnlaget blir holdt i hevd

¢ det legges vekt på folkehelsefremmende- og forebyggende-tiltak i nærmiljøet

¢ kommunen skal støtte opp om planmessige kulturlandskapstiltak, og kommunen bør utarbeide egen lanskapsryddeplan for områder i bygda

¢ eiendomsskatten holdes så lav som mulig

¢ det skal være fokus på levekårsutfordringer, som psykisk helse, rusproblemer og unge uføre

¢ kommunen skal ta godt imot og legge til rette for grundere og nyetablerere

¢ det nedsettes politiske ad-hoc utvalg, som går gjennom oppgaver og bruk av midler i de ulike enhetene i kommunen

¢ det arbeides aktivt med integrering av flyktningene og sysselsetting av dem

¢ Gjerstad skal arbeide for å bedre kommuneøkonomien. ¢ kommunen skal gi gode og tilpassa tilbud til eldre og funksjonshemmede ¢ vedlikehold av kommunale bygninger, veier og eiendommer styrkes

¢ det arbeides aktivt med å få flere abonnenter på kommunens vann- og avløpsnett, dette med målsetting om å få ned de kommunale avgiftene.

Oppvekst

Gjerstad Senterparti vil at:

¢ forebyggende arbeid rettet mot barn og unge satses på og planfestes ¢ barnehage, skole og SFO skal ha ressurser til å utvikle seg og gi gode tilbud til alle ¢ det skal være trygge skoleveier og god skoleskyss ¢ grunnskoletilbudet skal ha god kvalitet og forsvarlige klassestørrelser

¢ vi skal beholde og styrke et psykiatrisk lavterskeltilbud

¢ barnehage og SFO skal gi et tilbud som gjør det mulig for pendlere å bo i Gjerstad

¢ ungdomskontrakt i samarbeid med kommune og politi brukes aktivt som et forebyggende tiltak

¢ det skal arbeides aktivt for å gi tilbud om tilknytning til fiberkabel i hele bygda

¢ det skal være tilbud om tomter i de forskjellige delene av bygda

¢ SørVest-banen skal bygges med knutepunktstasjon på Brokelandsheia

¢ det skal være mulig både med spredt boligbygging og bygging i boligfelt ¢ det skal jobbes aktivt for økt tilflytting

Kultur:

Gjerstad Senterparti vil at:

¢ det legges til rette for fritidsaktiviteter for barn og unge

¢ kulturlivet i kommunen skal engasjere folk i alle aldre

¢ det fortsatt skal være barnehage i øvrebygda og ytrebygda med god kvalitet

¢ den kulturelle aktiviteten i kommunen skal stimuleres ved å styrke samarbeidet med lag og foreninger

¢ det jobbes for barnehagedekning fra 10 mnd. Alder ¢ det skal være fokus på barnefattigdom, og familier med spesielle behov

Senterpartiet tror på forvalteransvaret. Ressursene skal høstes på en måte som ikke forringer mulighetene til framtidige generasjoner.

¢ det skal kunne etableres bedrifter i hele kommunen

¢ det skal stimuleres til økt bruk av turstiene i kommunen ¢ det skal være badeplasser og nærmiljøanlegg der det er naturlig ¢ de store urørte områdene i øvre-bygda skal tas vare på til bruk for alle ¢ Statskog i Gjerstad forblir i offentlig eierskap. ¢ Gjerstad kirke og området rundt skal vedlikeholdes ¢ kommunens miljøplan blir fulgt opp i praktisk politikk med tanke på miljø, bærekraft og naturressurser

Gjerstad kommune – til tjeneste for innbyggerne

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø. Senterpartiet mener det er god samfunnsøkonomi å utnytte naturgitte og menneskelige ressurser i hele landet.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.