Page 1

IES DE CURTIS CURSO 2010-2011

IES DE CURTIS

CURSO 2010-2011

IES DE CURTIS

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA


IES DE CURTIS

CURSO 2010-2011

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA


AXENDA ESCOLAR EqUIpO DE NORmALIzACIóN LINgúíSTICA

IES DE CURTIS

Índice DATOS PERSOAIS............................................................................................................3 DATOS DO CENTRO.........................................................................................................3 SINATURAS AUTORIZADAS ..........................................................................................3 A NOVA BIBLIOTECA DO IES DE CURTIS....................................................................4 COÑECE OS NOSOS BLOGUES DE BIBLIOTECA ........................................................5 O CONCELLO DE CURTIS ................................................................................................6 INFORMACIÓN E INSTRUCIÓNS SOBRE O USO DA AXENDA ................................7 INSTRUCIÓNS XERAIS....................................................................................................7 REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO........................................................................8 PLURILIMGÜISMO: Decreto 79/2010 ..........................................................................30 ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS.....................................................................................32 ¿QUE DEBO FACER SE...?..............................................................................................32 TÉCNICAS DE ESTUDO .................................................................................................48 TÁBOA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS.......................................................................50 O ESQUELETO HUMANO ..............................................................................................51 LUÍS SEOANE..................................................................................................................52 A FESTA DO SAMAÍN....................................................................................................61 A FELICIDADE SEGUNDO EPICURO............................................................................71 A CASA TRADICIONAL GALEGA .................................................................................81 MARÍA CASARES (1922-1966)......................................................................................93 O ENTROIDO .................................................................................................................103 1


EDUCACIÓN PARA A SAÚDE.....................................................................................113 OBRADOIRO DE PREVENCIÓN DE DROGAS ...................................................113 OBRADOIRO AFECTIVO-SEXUAL ......................................................................113 PRIMEIRO PREMIO CONCURSO GASTRONÓMICO DO ENTROIDO ......................81 A RAZÓN........................................................................................................................125 A COEDUCACIÓN. ........................................................................................................135 OFERTA EDUCATIVA ...................................................................................................155 CADROS HORARIOS CICLOS......................................................................................160 ACCESO Á UNIVERSIDADE ........................................................................................177 TELÉFONOS DE INTERESE..........................................................................................181 PÁXINAS WEB .............................................................................................................183

2


DATOS PERSOAIS NOME: ENDEREZO: DNI:

TELÉFONO:

CURSO:

GRUPO:

TITOR/A: HORARIO DE ATENCIÓN ÓS PAIS:

DATOS DO CENTRO Nome: IES de Curtis Rúa: Xermán de Castro s/n C. P: 15379 Localidade: Curtis (A Coruña) Tfn/Fax: 981 78 61 00 - 981 78 62 98 E-mail: ies.curtis@xunta.es Web: http://centros.edu.xunta.es/iesdecurtis/ Equipo directivo: Director: Juan Carlos Fandiño da Torre Xefe de Estudos: Uxío Cortés García Secretario: José Antonio Paz López Vicedirector: Santiago José Soliño Díez Orientadora: Josefina López Santos

SINATURAS AUTORIZADAS PAI OU TITOR LEGAL

NAI OU TITORA LEG.

TITOR OU TITORA

3


A NOVA BIBLIOTECA DO IES DE CURTIS A biblioteca do IES de Curtis iniciou unha nova etapa durante este curso, o traballo levado a cabo no último ano deu lugar a un novo enfoque da nosa biblioteca en todos os aspectos, é dicir: renovación e actualización de fondos, organización de espazos e funcionamento, xestión técnica e organización, formación de usuarios e dinamización. Pouco a pouco a biblioteca foise transformando nun lugar de aprendizaxe dentro do centro, no que tanto alumnado como profesorado teñen ao seu alcance unha importante cantidade de recursos educativos e de lecer que lles permiten poñer en práctica un modo distinto de achegarse ao saber. Os fondos da biblioteca vanse conformando con todo tipo de materiais, xa que na sociedade actual non podemos pensar soamente na exclusividade da palabra impresa como soporte da información, senón tamén en todo tipo de formato. Acometemos importantes reformas no espazo físico da biblioteca. En primeiro lugar, procedemos á ampliación da mesma, incorporando á sala principal o espazo correspondente ao antigo Departamento de Orientación, pasando de dispor de 90 m2 a 125 m2; nun futuro, cos recursos necesarios, establecerase aí unha sala multimedia. Este novo espazo está comunicado directamente coa sala principal a través dun tabique acristalado practicable con portas e cunha persiana automatizada que posibilita o escurecemento desa parte da biblioteca para proxeccións. O chan, antes de terrazo, foi substituído por tarima flotante en toda a biblioteca. Respecto do mobiliario, ao longo deste curso, adquirimos catro mesas individuais de deseño, ademais dunha mesa de bibliotecario. Nas primeiras instaláronse catro ordenadores con acceso a Internet, que os alumnos utilizan para consultas, realización de traballos, ... Nas ventás, substituíronse as antigas cortinas por estores e na sala multimedia instalamos un canón e unha pantalla para proxeccións. Instalamos, con carácter permanente, unha rede de difusión de música ambiental, tanto para a biblioteca como para outros espazos comúns (corredores, patio cuberto,…) 4


COÑECE OS NOSOS BLOGUES DE BIBLIOTECA Dende comenzos deste curso 2008-09 a nosa biblioteca conta cun blogue no que se publican as novas de interese para toda a comunidade educativa. Pódese acceder a el a través do enderezo http://sarmientobiblioteca.blogspot.com.

O equipo de biblioteca considerou que sería unha ferramenta de grande utilidade para difundir información cultural de diferente tipo: saídas complementarias e extraescolares, actividades transversais, contidos literarios, científicos, de actualidade… Tanto o profesorado como o alumnado poden publicar nas páxinas desta ferramenta tan característica da web 2.0 aquilo que sexa considerado de interese dentro do ámbito educativo no que nos movemos día a día. A conta de correo é curtisbiblio@gmail.com. Tamén contamos con Curtis de Cine http://curtisdecine.blogspot.com, un blogue no que se recolle información sobre todos os DVD de cine que a nosa biblioteca ofrece en préstamo: a cada título acompáñao unha pequena reseña.

En Actualidade audiovisual http://actualidadeaudiovisual.blogspot.com, onde pódese atopar información sobre as últimas novidades do cine, música, teatro, ...

5


O CONCELLO DE CURTIS O concello de Curtis atópase no centro de Galicia no límite oriental da provincia de A Coruña e forma parte, xunto con outros dez concellos, da comarca de Betanzos. Está adscrito ó partido xudicial de Betanzos e á diocese de Santiago de Compostela. O municipio limita ó Norte cos concellos de Oza dos Ríos e Aranga, ó Leste co concello de Guitiriz (Lugo), ó Sur con Sobrado e Vilasantar, e ó Oeste con Mesía e Cesuras. Esténdese o concello por 117,5 quilómetros cadrados, distribuídos en catro parroquias, Santa María de Fisteus, Santa María de Foxado, Santa Eulalia de Curtis e Santa María de Lourdes, que acollen a unha poboación total próxima ós 4.400 habitantes. A capital municipal é Teixeiro. A altitude media á que se atopa o concello sitúase entre os 450 e 554 metros sobre o nivel do mar, sendo o punto máis alto o Monte Enxameado con 610 metros. A nivel de comunicacións, a autovía A–6 e a N-VI pasan preto do concello, a N–634 cruza o concello de este a oeste e

6

comunicanos con Santiago. Precisamente desta sae a vía AC-840 que nos comunica coa Coruña, Lalín e Ourense. Do mesmo xeito, a situación xeográfica do municipio facilita un acceso rápido á capital da provincia de Lugo, situada a uns 60 km. No referente ó transporte ferroviario, o concello é atravesado de Oeste a Nordeste pola liña que pasa por Monforte e que une A Coruña e Ferrol con Madrid, tendo sendas estacións en Curtis e en Teixeiro, onde tamén fan parada os trens rexionais Coruña-Lugo.


INFORMACIÓN E INSTRUCIÓNS SOBRE O USO DA AXENDA A axenda escolar que o centro entrega a cada un dos menbros da comunidade escolar do IES de Curtis ten tres obxectivos prioritarios: 1. Axudar ao alumnado a organizar e controlar as súas responsabilidades e tarefas escolares, para mellorar así o seu rendemento académico. 2. Permitir ao profesorado transmitir aos pais, nais ou titores/as legais información relacionada co traballo escolar, progreso e comportamento do seu fillo/a ou tutelado/a. 3. Servir aos pais, nais ou titores/as legais como medio de comunicación co profesorado e como ferramenta para o seguimiento diario das tarefas escolares do seu fillo/a ou tutelado/a.

INSTRUCIÓNS XERAIS 1. A axenda escolar é individual, propiedade do alumno/a cuxos datos se rexistran na primeira páxina e para uso exclusivo deste/a, os seus pais/nais ou titores/as legais e do profesorado. 2. O alumno/a é depositario/a da axenda escolar e responsable do seu coidado, estando obrigado/á levala sempre á clase, anotar nela as súas tarefas escolares, tela a disposición do profesorado, así como presentala aos seus pais, nais ou tutores/as legais ao acabar a xornada. 3. O primeiro exemplar da axenda escolar é gratuíto. En caso de deterioro ou extravío o alumno/a deberá abonar 3 € por outro exemplar. 4. A axenda é, desde o momento da súa entrega oficial, unha canle escrita autorizada para as comunicacións entre a familia e o centro; xa que logo, poderá utilizarse para: • Xustificar faltas de asistencia. • Autorizar saídas programadas polo centro no marco das Actividades Complementarias e Extraescolares. • Solicitar permiso para que o alumno/a se ausente do centro. • Solicitar entrevistas persoais con titores/as e profesores/as ou enviarlles comunicados. • Recibir información do comportamento, actitude e traballo escolar do alumno/a. • Realizar a planificación e o seguimento das tarefas escolares do alumno/a. • Controlar as datas de exames, así como as datas de entrega de traballos do alumno/a. 7


REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO TÍTULO I. DO ALUMNADO Sección 1ª Dereitos do alumnado Artigo 1 Os alumnos e alumnas teñen dereito a recibir unha formación que asegure o pleno desenvolvemento da súa personalidade. Artigo 2 Todos os alumnos e alumnas teñen dereito ás mesmas oportunidades de acceso os distintos niveis de ensino, sen ningún tipo de discriminación. Artigo 3 A igualdade de oportunidades promoverase mediante a non discriminación por razóns de nacemento, raza, sexo, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Artigo 4 • Todos os alumnos e alumnas teñen dereito a recibir orientación escolar e profesional para conseguir o máximo desenvolvemento persoal, social e profesional, segundo as súas capacidades, aspiracións e intereses. • De maneira especial, coidarase a orientación escolar e profesional dos alumnos e alumnas con discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou con carencias sociais ou culturais. • A orientación profesional basearase unicamente nas aptitudes e aspiracións dos alumnos e alumnas e excluirá toda diferenciación por razón de sexo. Artigo 5 Os alumnos e alumnas teñen dereito a que se respecte a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas, morais ou ideolóxicas, así como á súa intimidade no que respecta a tales crenzas ou conviccións Este dereito garantirase mediante: • A exposición pública (taboleiro de anuncios ) do proxecto educativo e sobre o carácter propio do centro. • O fomento da capacidade e actitude crítica dos alumnos e alumnas que posibilite ós mesmos a realización de opcións de conciencia en liberdade. Artigo 6 O ensino basearase na obxectividade e excluirán toda manipulación propagandística ou ideolóxica dos alumnos e alumnas, sen prexuízo do dereito á liberdade de expresión, que se exercerá nos termos previstos no ordenamento xurídico. Artigo 7 Todos os alumnos e alumnas teñen dereito a que se respecte a súa integridade física e moral e a súa dignidade persoal, non podendo ser obxecto, en ningún caso, de tratos vexatorios e degradantes. Artigo 8 Todos os alumnos e alumnas teñen dereito a que a súa actividade académica se 8


desenvolva coas debidas condicións de seguridade e hixiene. Artigo 9 Gardarase reserva sobre toda aquela información de que dispoña das circunstancias persoais e familiares do alumnado. Esta información conservarase nas oficinas do centro, baixo a custodia da secretaria, nos expedientes das titorías que custodiarán os mesmos titores e titoras e no departamento de orientación, baixo a responsabilidade da súa xefatura. Non obstante, o centro comunicará á autoridade competente as circunstancias que poidan implicar malos tratos para o alumno ou alumna ou calquera outro incumprimento dos deberes establecidos polas leis de protección de menores. Artigo 10 Os alumnos e alumnas teñen dereito a participar con carácter voluntario nas actividades extraescolares organizadas polo centro. Artigo 11 O alumnado ten dereito a asociarse creando asociacións de alumnos e alumnas. Artigo 12 O alumnado poderá reunirse no centro, para actividades de carácter escolar e extraescolar, así como para aquelas outras que teñan relación co proxecto educativo do centro ou poida atribuírselles unha finalidade educativa ou formativa, sempre que non alteren o funcionamento normal da docencia , e previa solicitude e autorización do director. Artigo 13 O alumnado ten dereito a ser informado pola xunta de delegados e polos representantes das asociacións de alumnos e alumnas, tanto de cuestións propias do centro como das que afecten a outros centros e o sistema educativo en xeral. Artigo 14 O alumnado ten dereito a liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de todos os membros da comunidade educativa e o respecto que merecen as institucións de acordo cos principios e dereitos constitucionais. Artigo 15 Os alumnos e alumnas que durante o curso escolar padezan algún infortunio persoal ou familiar terán unha especial consideración por parte do centro para que poidan continuar os seus estudos. Artigo 16 • Os alumnos e alumnas teñen dereito a que o seu rendemento escolar sexa valorado conforme a criterios establecidos nas programacións didácticas dos departamentos. A aplicación do proceso de avaliación continua do alumnado require a asistencia regular e con aproveitamento ás clases e actividades programadas para as distintas materias que constitúen o plan de estudos. • Co fin de garantir o dereito anterior, a comezo do curso escolar, a xefatura de departamento elaborara a información relativa a programación didáctica que dará a coñecer o alumnado a través dos profesores e profesoras das distintas áreas asignadas o departamento. Esta información incluirá os obxectivos, contidos e criterios de avaliación, os mínimos esixibles para obter unha valoración positiva e os criterios de cualificación Os profesores e profesoras, e, en última instancia, as 9


xefaturas de departamento facilitaran aquelas aclaracións que sobre os mesmos poidan solicitar os alumnos e alumnas, pais, nais ou representantes legais. Na ESO, a titoría dará a coñecer ó alumnado, pais e nais ou representantes legais, a principio de curso, os criterios que se aplicarán para determinar a promoción e titulación. • O profesorado facilitará o alumnado e ós seus pais, nais e representantes legais as informacións sobre os instrumentos de avaliación utilizados. Cando a avaliación se basee en probas, exercicios ou traballos escritos, o alumnado terá acceso a eles, revisándoos co profesor ou profesora. Os instrumentos da avaliación deberán ser conservados, polo menos, ata tres meses despois de adoptadas as decisións e formuladas as correspondentes cualificacións finais do respectivo curso. Cando un profesor ou profesora se traslade a outro centro deixará en mans da xefatura de departamento ou de estudos a referida documentación. • No suposto de que, tralas oportunas aclaracións, exista desacordo coa cualificación parcial ou final nunha área ou materia ou coa decisión de promoción ou titulación adoptada para o alumno ou alumna, este ou os seus pais, nais ou representantes legais poderán solicitar por escrito a decisión de revisión de dita cualificación. • As reclamacións nas avaliacións parciais faranse ante o profesor ou profesora da materia correspondente. • As reclamacións de avaliacións finais presentaranse nun prazo de dous días a partir da entrega do boletín de cualificacións ante a xefatura de estudos do centro, a cal a someterá ao departamento correspondente que poderá ratificar ou rectificar a cualificación No segundo caso a xefatura de estudos do centro ordenará formalmente a rectificación e comunicarao ao alumno ou alumna, pai ou nai deste. Na ESO, en función dos criterios de promoción e titulación establecidos con carácter xeral, a xefatura de estudos e a titoría, como coordinador do proceso de avaliación do alumno ou alumna, considerarán a procedencia de reunir en sesión extraordinaria a xunta de avaliación, a fin de que esta, en función dos novos datos achegados, valore a necesidade de revisar os acordos e decisións adoptadas para dito alumno ou alumna. No caso de ratificación e que o alumno ou alumna o manifeste expresamente a dirección remitirá o expediente á Delegación Provincial de Educación e Ordenación Universitaria que remitirá a resolución procedente. Contra esta resolución seguirase a vía administrativa. Informarase a titoría. • As reclamacións a cualificacións que se formulen poderán basearse en: 1. Adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación sobre os que se fixo o proceso de aprendizaxe do alumnado os recollidos na correspondente programación didáctica 2. Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados co sinalado na programación didáctica 3. Incorrecta aplicación dos criterios de cualificación e avaliación establecidos na programación didáctica para a superación da área ou materia. • As reclamacións referidas a decisións de promoción ou titulación na ESO necesitarán a celebración dunha reunión extraordinaria da xunta da avaliación, no prazo máximo de dous días lectivos desde a finalización do período de solicitude 10


de revisión. Nesta reunión o conxunto de profesores revisará o proceso de adopción de dita medida a vista das alegacións realizadas. O titor ou titora levantará acta de dita reunión e o xefe ou xefa de estudos comunicará por escrito ó alumno ou alumna, pai, nai ou representante legal a decisión de ratificación ou modificación, razoada, da decisión de promoción ou titulación, o cal poñerá fin ao proceso de reclamación. Artigo 17 • O incumprimento do respecto aos dereitos do alumnado por calquera membro da comunidade escolar poderá ser denunciado ante o Consello Escolar. • Con independencia do anterior, a denuncia poderá ser formulada ante a Administración Educativa competente, a súa resolución poderá ser recorrida segundo a vixente Lei de Procedemento Administrativo.

Sección 2ª Deberes do alumnado Artigo 1 O estudo constitúe o deber básico do alumnado. Este deber esténdese ás seguintes obrigas: 1. Asistir á clase e participar nas actividades orientadas ao desenvolvemento dos plans de estudos. 2. Cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do centro. 3. Seguir as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe e mostrarlle o debido respecto. 4. Respectar o exercicio do dereito ao estudo dos seus compañeiros. Artigo 2 Constitúe un deber do alumnado o respecto ás normas de convivencia dentro do centro. Este deber concretarase nas seguintes obrigas: 1. Respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais, así como a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa. 2. Non discriminar a ningún membro da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo, ensinanzas que curse ou calquera outra circunstancia persoal ou social. 3. Respectar o carácter propio do centro e o seu proxecto educativo de acordo á lexislación vixente. 4. Coidar e utilizar correctamente os bens mobles, as instalacións do centro e as ferramentas destinadas á súa aprendizaxe responsabilizándose do seu bo estado e limpeza. 5. Respectar as pertenzas dos outros membros da comunidade educativa. 6. Usar as papeleiras tanto interiores como exteriores e manter libre de lixo os locais e zonas de traballo e recreo. 7. Utilizar de forma correcta os espazos do centro aténdose en todo momento ás normas que os regulen. 8. Aterse ás normas establecidas polos organizadores das actividades extraescolares e mostrar bo comportamento nas mesmas. 9. Participar na vida e funcionamento do centro. 11


Sección 3ª Delegado/a de curso e xunta de delegados/as Artigo 1 O proceso de elección de delegado ou delegada farase en función dos intereses do centro. O prazo para a elección será o mes de outubro. Ata que esta se produza, a titoría nomeará, no caso de que sexa necesario para algunha reunión, un alumno ou alumna que represente o curso para ese caso. Artigo 2 Cada grupo de alumnado elixirá, por sufraxio directo, secreto e non delegable o delegado/a de grupo, que formará parte da xunta de delegados e delegadas. Elixirase tamén un subdelegado/a, que substituirá o delegado/a en caso de ausencia ou enfermidade e apoiarao nas súas funcións • A elección de delegado/a e subdelegado/a en cada grupo realizarase entre as candidaturas presentadas. No caso de non haber candidaturas, realizarase unha votación considerando candidatos/as a todos os membros do grupo. De ser necesario, realizaranse sucesivas votacións descartando as candidaturas votadas, ata que unha deles acade a maioría absoluta. • As eleccións de delegados/as e subdelegados/as, así como a do delegado/a que presidirá a xunta de delegados e delegadas, serán convocadas pola xefatura de estudos, e organizadas por esta en colaboración coas titorías dos grupos e os representantes do alumnado no Consello Escolar. • A designación dos delegados e delegadas, subdelegados/as e delegado/a presidente da xunta de delegados e delegadas poderá ser revogada, logo do informe razoado dirixido á titoría, pola maioría absoluta do alumnado do grupo que os elixiron. Neste caso, procederase á convocatoria de novas eleccións nun prazo de quince días e de acordo co establecido no apartado anterior. Artigo 3 O delegado ou delegada , subdelegado ou subdelegada poderá ser cesado do seu cargo pola dirección por acumulación de tres faltas ás normas de convivencia no centro, ou incumprimento das súas funcións Nese caso será o subdelegado/a quen asumirá o cargo. No caso de ocorrer o mesmo co subdelegado, convocaranse eleccións no prazo de 15 dias. Artigo 4 O delegado ou delegada poderá dimitir dos seus cargos mediante un escrito, no que se expoñan as causas e razóns que orixinan a súa dimisión, dirixido a dirección A dirección, despois de consultar coa titoría do grupo e coa xefatura de estudos, poderá admitir ou non a dimisión No caso de admitila deberán ser convocadas eleccións no prazo de 15 dias. Artigo 5 Corresponde ás delegacións de grupo: • Asistir ás reunións da xunta de delegados e participar nas súas deliberacións • Expoñer ao profesorado, titoría, xefatura de estudos e dirección as suxestións e reclamacións do grupo o que representan. • Fomentar a convivencia entre o alumnado do seu grupo. 12


• Colaborar co profesorado e co equipo directivo do instituto para o seu bo funcionamento. • Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do instituto e en especial da aula asignada ao grupo, comunicando ao equipo directivo ou titoría os desperfectos que se produzan e, se é o caso, os responsables deles. • Avisar en Dirección da falta de profesor ou profesor de garda. Artigo 6 Os delegados non poderán ser sancionados polo exercicio das súas funcións como voceiros do alumnado, nos termos da normativa vixente. Artigo 7 Constituirase unha xunta de delegados e delegadas integrada polos representantes do alumnado dos distintos grupos e polos representantes do Consello Escolar. Artigo 8 A xunta de delegados e delegadas estará presidida por un dos seus membros elixido entre os seus compoñentes. Artigo 9 É competencia do delegado que preside a xunta: 1. Convocar as reunións que se precisen. 2. Presidir as reunións e coordinar as mesmas 3. Responsabilizarse de que se levante acta das reunións 4. Facer chegar as propostas da xunta de delegados aos distintos órganos de dirección ou de coordinación didáctica do centro. Artigo 10 A xunta de delegados e delegadas poderá reunirse en pleno ou, cando a natureza dos problemas o faga máis conveniente, en comisións que reúnan os delegados e delegadas dun curso ou dunha das etapas educativas que se impartan no instituto, logo do coñecemento do director ou directora ou membro do equipo directivo presente neses momentos, e sen que isto implique alteración no normal desenvolvemento das actividades docentes. Para isto procurarase que estas reunións coincidan, polo menos en parte, co recreo ou outras horas de descanso. Cando o carácter urxente dos asuntos a tratar así o requira poderá reunirse a xunta de delegados coincidindo con actividades lectivas. Sempre que se realice unha reunión da xunta de delegados débese solicitar á xefatura de estudos ou membro do equipo directivo presente nese momento, un local para a celebración de dita reunión, no caso de que non dispoñan dun xa específico. Artigo 11 A xunta de delegados terá as seguintes funcións: 1. Elevar ao equipo directivo propostas para a elaboración do proxecto educativo do instituto por iniciativa propia ou por petición daquel. 2. Informar aos representantes do alumnado no Consello Escolar dos problemas de cada grupo ou curso. 3. Recibir información dos representantes do alumnado no Consello Escolar sobre os temas tratados nel, e das confederacións, federacións estudantís e or13


ganizacións xuvenís legalmente constituídas. 4. Elaborar informes para o Consello Escolar por iniciativa propia ou por petición deste. 5. Elaborar propostas de modificación do regulamento de réxime interior, dentro do ámbito da súa competencia. 6. Informar ao alumnado do centro das actividades da xunta de delegados. 7. Formular propostas á xefatura de estudos para a elaboración dos horarios e ás xefaturas de departamento de actividades complementarias e extraescolares para a organización das mesmas. 8. Debater os asuntos que vaia tratar o Consello Escolar no ámbito da súa competencia e elevar propostas de resolución aos seus representantes nel. Artigo 12 Cando o solicite, a xunta de delegados, en pleno ou en comisión, deberá ser oída polos órganos de goberno do instituto, nos asuntos que, pola súa índole, requiran a súa audiencia e, especialmente, no que se refire a: • Celebración de probas e exames. • Establecemento e desenvolvemento de actividades culturais e deportivas no instituto. • Presentación de alegacións de reclamacións nos casos de abandono ou incumprimento das tarefas educativas por parte dalgún membro do equipo docente do instituto. • Libros e material didáctico que sexa obrigatorio utilizar no instituto. • Outras actuacións e decisións que afecten de modo específico ao alumnado. Artigo 13 Sempre que se realice unha reunión da xunta de delegados débese solicitar á xefatura de estudos ou membro do equipo directivo presente nese momento, un local para a celebración de dita reunión, no caso de que non dispoñan dun xa específico. A xunta de delegados reunirase preferentemente no salón de actos do instituto, e de non ser posible, a xefatura de estudos asignará outro espazo. Asemade o centro proporcionaralle os medios materiais necesarios para o seu correcto funcionamento.

Sección 4ª Normas e deberes do alumnado Artigo 1 Normas referidas ao estudo O estudo constitúe o deber básico do alumnado. Este deber desenvólvese nas seguintes obrigas: • Asistir á clase e participar nas actividades orientadas ao desenvolvemento dos plans de estudos. • Cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do centro. • Seguir as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe e mostrarlle o debido respecto. • Respectar o exercicio do dereito o estudo dos seus compañeiros. Artigo 2 Normas de convivencia Constitúe un deber do alumnado o respecto as normas de convivencia dentro do centro. Este deber concretarase nas seguintes obrigas: 14


• Respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais, así como a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa. • Non discriminar a ningún membro da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo, ensinanzas que curse ou calquera outra circunstancia persoal ou social. • Respectar o carácter propio do centro e o seu proxecto educativo de acordo a lexislación vixente. • Coidar e utilizar correctamente os bens mobles, as instalacións do centro e as ferramentas destinadas á súa aprendizaxe responsabilizándose do seu bo estado e limpeza. • Respectar as pertenzas dos outros membros da comunidade educativa. • Usar as papeleiras tanto interiores como exteriores e manter libre de lixo os locais e zonas de traballo e recreo. • Utilizar de forma correcta os espazos do centro aténdose en todo momento ás normas que os regulen. • Aterse ás normas establecidas polos organizadores das actividades extraescolares e mostrar bo comportamento nas mesmas. • Asistir a todos os períodos lectivos, agás causas xustificadas. • Todas as faltas serán xustificadas documentalmente ante o titor ou titora,no prazo máximo de sete dias desde a incorporación do alumno ás clases. • As familias recibirán información inmediata das faltas de asistencia dos alumnos e alumnas. • Cando se trate de alumnos da ESO, a existencia de seis horas de faltas sen xustificar determina a obrigatoriedade da familia de entrevistarse co titor/titora ,. A familia deberá explicar e mesmo documentar a ausencia. • O alumnado da ESO está obrigado a permanecer no recinto escolar durante todo o período lectivo, non podendo abandonalo baixo ningún concepto, agás cando se trate de actividades organizadas desde o centro ou sexa a propia familia quen o solicite, en casos extraordinarios e debidamente xustificados. Artigo 3 Normas referidas ás dependencias do centro Dentro dos edificios é preciso respectar as normas correspondentes ó funcionamento de cada un dos espazos: • Os corredores e escaleiras son zonas de paso , non se pode permanecer neles nin empregalos como lugar de xogo ou lecer, polo que non se pode correr por eles, dar berros ou manter calquera outro comportamento desaxeitado. • Durante os períodos de lecer, non se pode permanecer nas aulas, agás cando estean acompañados por un profesor, quen asumirá a responsabilidade das actividades que se leven a cabo. • Ante a ausencia de un profesor deberán permanecer na aula, sen saír ós corredores, ata que chegue o profesor de garda correspondente que asumirá a responsabilidade do grupo e dará as indicacións que sexan pertinentes. • Durante os períodos lectivos, os alumnos de ESO non poderán permanecer no patio, na cafetería nin no contorno do centro do centro escolar. • Os alumnos teñen terminantemente prohibido acceder aos departamentos 15


e/ou seminarios nin á sala de profesores, sen a compañía dun profesor responsable. • Os alumnos e o profesor de última hora da mañá teñen a obriga de apagar as luces e pechar as fiestras. • Os alumnos colocaranse ó principio de curso por orde alfabética salvo que algún teña algunha discapacidade que aconselle unha ubicación diferente, ou que o profesor prefira outra colocación na súa hora de clase, voltando á súa colocación orixinal ao remate da clase. Artigo 4 Normas referidas á conservación e limpeza do centro. Non está permitido comer fóra da cafetería ou fóra dos patios onde se manterán tódolos espazos limpos, non botando ao chan papeis, botes de aluminio ou vidro que serán depositados nos contedores correspondentes. Será unha falta grave botar lixo ao chan ou en calquera sitio que non sexa as papeleiras. Artigo 5 Normas referidas á conservación e orde das aulas. Os alumnos teñen a obriga de manter as aulas no estado e orde no que as recibiron ao principio do curso. Para elo levantarase por parte dos titores xunto cos alumnos un acta do estado no que se atopa a clase, sendo responsables estes de calquera deterioro que se produza, asumindo individualmente ou en grupo os gastos de reparación. Durante todo o curso deben manterse as cadeira e mesas en orde, no caso de que algún profesor considerase necesario cambiar a orde na súa clase, terá que volvelas ao seu lugar orixinal antes de que remate a clase. Artigo 6 Normas referidas a comportamentos agresivos verbais e/ou físicos. A relación e a convivencia no centro deberá axustarse ás normas de convivencia pacíficas e democráticas e estarán rexidas polo respecto e a tolerancia. Calquera agresión física e/ ou verbal, falta de respecto entre os iguais ou referidas ó profesorado será tratada na aula de convivencia e procederase de acordo con este documento. Artigo 7 Normas referidas ao uso de ordenadores e das redes LAN ou Wifi: Os ordenadores e as redes LAN ou WIFI do Instituto teñen unha finalidade exclusivamente educativa. Está, por tanto, totalmente prohibido facer uso dos ordenadores do centro sen a presenza dun profesor encargado, sendo considerada unha falta grave visionar, descargar ou subir á rede contidos sexistas, xenófobos, violentos ou calquera outro contido inadecuado para o seu uso educativo. Artigo 8 Normas referidas ao uso de teléfonos móbiles e outros aparellos electrónicos. Durante os períodos lectivos, está prohibido manter operativos os teléfonos móbiles e outros aparellos electrónicos. En casos de incumprimento o alumno será remitido á aula de convivencia, na que se lle retirará o teléfono móbil ( que só será recuperado polo pai ou a nai ) e seguirá o procedemento habitual.

Sección 5ª

FALTAS, SANCIÓNS E GARANTÍAS PROCEDEMENTAIS

Artigo 1 Garantías As correccións que se apliquen terán un carácter educativo e recuperador, garantíndose o respecto e os dereitos do resto do alumnado e procurando a mellora das relacións entre todos os membros da comunidade educativa. Nas correccións terase en conta: • Os incumprimentos das normas de convivencia valoraranse considerando 16


as situacións persoais de cada alumno ou alumna. • Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito a educación nin, no caso da ESO, do seu dereito á escolarización • Non poderán impoñerse sancións contrarias á integridade física e á dignidade persoal do alumnado. • As correccións serán proporcionais á conduta do alumno ou alumna e deberá contribuír á mellora do proceso educativo. • Terase en conta a idade do alumno ou alumna no momento de decidir a súa incoación ou sobresemento como a efectos de graduar a aplicación de sancións cando proceda. • Teranse en conta as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumno ou alumna antes de resolver o procedemento corrector. Artigo 2 Responsabilidades Os alumnos e alumnas que individual ou colectivamente causen danos de forma intencionada ou por neglixencia nas instalacións do centro ou no seu material, quedan obrigados a reparar o dano causado ou facerse cargo do custo económico da súa reparación Igualmente os alumnos e alumnas que subtraian bens do centro deberan restituír o subtraido En todo caso os pais e nais ou representantes legais dos alumnos e alumnas serán responsables civís nos termos previstos nas leis. Artigo 3 Gradación A efectos de gradación das correccións: • Consideraranse circunstancias paliativas: 1. O recoñecemento espontáneo da súa conduta incorrecta. 2. A falta de intencionalidade. • Consideraranse circunstancias acentuantes: 3. A premeditación e a reiteración 4. Causar dano, inxuria ou ofensa aos compañeiros de menor idade e aos recén incorporados ao centro. Artigo 4 Alcance Poderán corrixirse, de acordo o disposto neste Regulamento, os actos contrarios ás normas de convivencia no centro, realizadas por alumnos ou alumnas no recinto escolar ou durante a realización de actividades complementarias e extraescolares. Igualmente poderán corrixirse as actuacións do alumnado que, aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou a outros membros da comunidade educativa. Artigo 5 Condutas contrarias ás normas de convivencia Son condutas contrarias ás normas de convivencia no centro: • As reiteradas faltas inxustificadas de puntualidade. • As faltas inxustificadas de asistencia á clase. • O abandono inxustificado do centro en horas lectivas. • O consumo dentro do centro, de alcohol, tabaco ou calquera outra substancia prohibida pola lexislación vixente. • Molestar con ruídos, gritos, carreiras, charlas, inadecuado comportamento ou outras manifestacións que perturben o desenvolvemento da actividade do17


cente incluíndo as extraescolares e complementarias. • A utilización de calquera tipo de aparatos electrónicos de reprodución de son e imaxe ou de telecomunicacións • A realización de pintadas en paredes ou mobiliario, así como tirar ao chan papeis o desperdicios. • O deterioro non grave do material e instalacións de forma intencionada ou por neglixencia. • A práctica de calquera xogo de azar. • O deterioro ou a substracción de pertenzas do centro ou de calquera membro da comunidade educativa. • Calquera outra conduta que atente contra comportamentos cívicos. Artigo 6 Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia Son condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro: 1. Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra os membros da comunidade educativa. 2. A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas contrarias ás normas de convivencia no centro. 3. A agresión grave, física ou moral, contra os demais membros da comunidade educativa ou a discriminación grave por calquera das razóns enumeradas no deste Regulamento. 4. A suplantación da personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou apropiación de documentos académicos. 5. Os danos graves causados por uso indebido ou intencionadamente nos locais, materiais ou documentos do centro ou os bens dos outros membros da comunidade educativa. 6. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do centro, incluíndo as actividades complementarias e extraescolares. 7. As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da comunidade educativa, ou incitación as mesmas. 8. O incumprimento das sancións impostas. Artigo 7 Sancións ás condutas contrarias ás normas de convivencia no centro As condutas contrarias ás normas de convivencia no centro poderán ser corrixidas cubrindo un parte vermello por parte do profesor e enviando ao alumno ou alumna á aula de convivencia. Alí o profesor de garda, escoitará ó alumno, que cubrirá a súa versión dos feitos e logo dunha breve reflexión fará unha proposta de solución do problema. As acumulacións de condutas contrarias ás normas de convivencia no centro (tres ou máis), ou a especial gravidade dalgunha delas, poderán ser corrixidas con: • Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro ou, se procede, dirixidas a reparar o dano causado nas instalacións ou material do centro e as pertenzas doutros membros da comunidade educativa. • Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro. 18


• Cambio de grupo do alumno ou alumna. • Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases e permanencia na Aula de Convivencia por un prazo máximo de tres días. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno ou alumna deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen, estando permanentemente atendido polos profesores de garda de Convivencia, para evitar a interrupción no proceso formativo. • Suspensión do dereito de asistencia a todas as clases e permanencia na Aula de Convivencia por un prazo máximo de tres días. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno ou alumna deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen, estando permanentemente atendido polos profesores de garda de Convivencia para evitar a interrupción no proceso formativo. • Suspensión do dereito de asistencia ao centro por un prazo máximo de tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno ou alumna deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. • Apertura de expediente cando a gravidade dos feitos así o requira. Artigo 8 Competencias Serán competentes para analizar as faltas e propoñer sancións previstas no artigo anterior: 1. O equipo de profesores de Convivencia, coa participación do titor ou titora e/ou o Profesorado realizou o parte vermello, oído o alumno ou alumna nas súa reflexión escrita , tendo en conta todas as circunstancias fará unha proposta de sanción se é o caso ó Xefe de Estudos, de acordo coa normativa que figura no Plan de Convivencia do Centro 2. A xefatura de estudos e a dirección, oído o informe do Equipo de Convivencia procederá a executar a sanción proposta si considera que é axeitada. 3. O titor / titora terá a obriga de comunicalo á familia e coordinar os traballos que nas diferentes materias deba realizar o alumno durante o tempo que dure a sanción. Artigo 9 Reclamacións O alumno ou alumna, ou os seus pais, nais ou representantes legais, poderán presentar unha reclamación no prazo de corenta e oito horas contra as correccións impostas, ante o Director do centro ou ante o Delegado Provincial, a resolución deste poñerá fin á vía administrativa. Artigo 10 Apertura de expediente Cando unha conduta se considere especialmente grave, deberá abrirse un expediente segundo o procedemento establecido na Lei de Dereitos e Deberes do alumno. 1. A instrución do expediente levarase a cabo por un profesor ou profesora do centro designado pola dirección. Dita incoación comunicarase aos pais, titores ou representantes legais do alumno ou alumna. 2. O alumno ou alumna e, no seu caso, os pais, titores ou representantes legais poderán recusar o instrutor/a ante a dirección cando da súa conduta ou manifestacións poida inferirse falta de obxectividade na instrución do expediente. 3. Excepcionalmente, en calquera momento da instrución, a dirección, por 19


iniciativa propia ou por proposta do instrutor/a, poderá adoptar medidas provisionais que poden consistir no cambio temporal de grupo ou na suspensión do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou actividades por un período que non será superior a cinco días. Estas medidas serán comunicadas o Consello Escolar. 4. A instrución do expediente deberá acordarse nun prazo non superior a dez días, dende que se tivo coñecemento dos feitos. 5. Instruído o expediente darase audiencia ao alumno ou alumna e, se é menor de idade, ademais os seus pais, titores ou representantes legais, comunicándolles en todo caso as condutas que se lle imputan e as medidas de corrección que se propoñen. O prazo de instrución do expediente non deberá exceder de sete días. 6. Comunicarase ao servizo de inspección educativa o inicio do procedemento e manterase informado da tramitación ata a súa resolución 7. A resolución do procedemento deberá producirse no prazo máximo dun mes dende a data do seu inicio e contra a resolución da dirección poderá interpoñerse recurso de alzada segundo a Lei de Procedemento Administrativo. Artigo 11 Sancións ás condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro poderán corrixirse con: • Realización de tarefas que contribúan a reparación dos danos causados, se procede, ou a mellora e desenvolvemento das actividades do centro. • Suspensión do dereito a participar nas actividades complementarias e extraescolares. • Cambio de grupo. • Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período superior a cinco días e inferior a un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno ou alumna debera realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. • Suspensión do dereito de asistencia o centro por un período superior a cinco días e inferior a un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno ou alumna deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. • Cambio de centro. Artigo 12 Prescripción As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro prescribirán no prazo de catro meses, contados a partir da data de comisión As correccións impostas como consecuencia destas prescribirán á finalización do curso escolar.

Sección 6ª Faltas de asistencia á clase. Artigo 1 O absentismo escolar de modo reiterado pode provocar a imposibilidade da aplicación correcta dos criterios xerais de avaliación e a propia avaliación continua. Artigo 2 No ensino secundario a asistencia á clase é obrigatoria, polo tanto, as faltas deben ser xustificadas. No caso Bacharelato deberán xustificarse as faltas de asistencia documen20


tándoas se é o caso, ou con comunicación responsable dos pais /nais. Para isto poderase empregar : • Modelo oficial do centro que figura na axenda escolar a tal efecto , asinado polo pai, nai ou representante legal do alumno ou alumna no caso de minoría de idade deste • Documento asinado e selado pola persoa ou entidade correspondente (médico, organismo oficial ou privado,...). No caso de non achegar xustificación documental acompañando o modelo de xustificante da axenda, será o titor/a o encargado de aceptar ou non a xustificación da falta. En todo caso, a aceptación deste tipo de xustificación sempre será de forma extraordinaria. Artigo 3 O profesor ou profesora debe garantir a posibilidade de recuperación cando o número de faltas teña unha repercusión negativa que impida o normal progreso do alumno ou alumna. A forma de recuperación e os sistemas extraordinarios de avaliación deben estar establecidos no proxecto curricular da materia. No Bacharelato un alumno ou alumna poderá ser sometido aos sistemas extraordinarios de avaliación previstos no proxecto curricular dunha materia, por non poder aplicarse os criterios xerais de avaliación ou a avaliación continua, cando as faltas inxustificadas de asistencia superen o 10 % do total das horas asignadas á materia á que faltou. Este cómputo terase en conta por curso. Cando o alumno ou alumna estea acadando o límite de faltas para unha materia (6% do número de horas) será advertido con apercibimento escrito do titor, (do que se conservará copia), da posible perda do dereito á avaliación continua de incorrer en máis faltas sen xustificar. Este apercibimento enviarase ós pais no caso de alumnos e alumnas menores de idade. O titor deberá controlar o nº de faltas e comunicará ao profesor da materia na que o alumno pode perder o dereito a avaliación continua. No caso de sobrepasar o límite establecido para unha materia o titor enviara un segundo apercibimento indicando que o número de faltas fai imposible a aplicación da avaliación continua nas materias que se indican polo que o alumno ou alumna será cualificado seguindo o método extraordinario previsto na programación para estes casos. Artigo 4 Nos ciclos formativos a asistencia á clase é obrigatoria xa que a superación dun módulo implica ter recibido as horas de formación teórico-practica e o alumno ou alumna ten dereito a que se lle certifiquen oficialmente. Por conseguinte, non se poderá superar ningún módulo profesional na avaliación ordinaria cando o número de faltas de asistencia nese módulo supere o máximo do 10% das horas totais de formación de dito módulo. Cando así sexa, o alumno ou alumna deberá realizar as actividades de recuperación do módulo, previstas no proxecto curricular do ciclo, e conseguir as capacidades terminais necesarias para a cualificación positiva. Esta porcentaxe poderá ser inferior se así se establece no proxecto curricular do ciclo formativo, e o alumnado ten o dereito de coñecela. 21


Artigo 5 Cando o alumno ou alumna alcance o límite de faltas para unha materia ou módulo de ciclos formativo, ou estea próximo a alcanzalo, será advertido con apercibimento escrito do titor, (do que se conservará copia), da posible perda do dereito á avaliación continua de incorrer en máis faltas sen xustificar. Este apercibimento enviarase aos pais no caso de alumnos e alumnas menores de idade. O titor tamén avisará o profesor da materia na que o alumno pode perder o dereito á avaliación continua. No caso de sobrepasar o límite establecido para unha materia ou módulo de ciclo formativo o titor enviará un segundo apercibimento indicando que o número de faltas fai imposible a aplicación da avaliación continua nas materias que se indican polo que o alumno ou alumna será cualificado seguindo o método extraordinario previsto na programación para estes casos. Artigo 6 Considéranse faltas colectivas cando se ausente un 80% do alumnado dunha clase, o cal será considerado como unha falta grave para os alumnos e alumnas ausentes inxustificadamente, entendéndose tamén por isto que non hai razóns de carácter xeral que xustifiquen a ausencia. Cando sexa coñecida a ausencia dun profesor ou profesora e o curso non asista ao centro, esta falta será estudada pola xefatura de estudos, o titor/a e o profesor/a de garda. Cando tendo asistido ao centro o curso se ausente sen facer caso ao profesor ou profesora de garda, considerarase como un acto de indisciplina. Artigo 7 Cando o alumnado alegue razóns de carácter xeral para non asistir á clase (convocatoria de folga ou outras) estas deben ser comunicadas cando menos ao equipo directivo a través da Xunta de Delegados e Delegadas. Artigo 8 Ningún membro da comunidade educativa ou alleo a ela poderá alterar o normal desenvolvemento das actividades docentes para facilitar información o alumnado. Utilizarase sempre a Xunta de Delegados e Delegadas para estas funcións, sendo o delegado ou delegada de curso o encargado de transmitir a información o alumnado do grupo. O delegado ou delegada do grupo entregará á xefatura de estudos, ou ao membro do equipo directivo presente neses momentos, unha listaxe do alumnado do seu grupo que se ausentará das actividades lectivas. Artigo 9 En ningún caso o alumnado menor de idade poderá abandonar o centro.

Sección 7ª Actividades extraescolares e complementarias O departamento de actividades complementarias e extraescolares encargarase de promover, organizar e facilitar as actividades complementarias e extraescolares. Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co alumnado en horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan; así cabe considerar os traballos de campo, conmemoracións e outras semellantes, sendo a 22


participación nas mesmas obrigatoria. Teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurando na programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se realizan fóra de horario lectivo e nas que a participación é voluntaria; por exemplo-as visitas, traballos de campo, viaxes de estudio. O departamento de actividades complementarias e extraescolares encargarase de promover, organizar e facilitar este tipo de actividades. Este departamento estará integrado polo xefe ou xefa do mesmo e, para cada actividade concreta, polo profesorado e alumnado responsable da mesma. O xefe ou xefa do departamento de actividades complementarias e extraescolares será o vicedirector ou vicedirectora nos centros onde exista este cargo; en caso contrario, desempeñará estas funcións un profesor ou profesora, preferentemente con destino definitivo no centro, que designe o director ou directora por proposta do xefe ou xefa de estudios, oída a comisión de coordinación pedagóxica. A participación do alumnado nas actividades extraescolares requirirá autorización previa por escrito dos pais ou titores sempre que se desenvolvan fóra do centro. No suposto de que esta non sexa outorgada, a dirección arbitrará a forma máis conveniente para atende-los alumnos que non participen nelas. Tanto as actividades complementarias como as extraescolares deben respecta-los principios de non discriminación e ausencia de lucro. Non obstante o anterior, os instituto poderá recibir aportacións de distintas institucións ou asociacións para a realización delas. Estas actividades non poderán realizarse en detrimento das actividades inherentes ó currículo oficial. Estas actividades son propostas polos distintos departamentos do centro nas súas programacións e logo serán aprobadas polo Consello Escolar. No noso centro vén sendo habitual que se realicen bastantes actividades extraescolares e complementarias tales como participación en programas do concello, celebración de xornadas culturais, intercambios con alumnos/as doutros países, semana branca, viaxe de estudos, etc. Tanto unhas como outras supoñen, sen dúbida, un enriquecemento na formación dos nosos alumnos. É por iso que debería intentarse que estas actividades se leven a cabo do mellor modo posible: organizándose con tempo, cunha adecuada secuenciación, resultando interesantes e motivadoras e, ao mesmo tempo, interferindo o menos posible na actividade diaria realizada dentro do instituto. Por esta razón, acordouse en cursos pasados na CCP e no claustro que deberían coordinarse de forma que non haxa un exceso de actividades que afecte a un grupo determinado e procurando, ademais, non facelas coincidir con períodos de exames, especialmente na terceira avaliación . As actuacións e propostas feitas desde o Departamento irán neste sentido, pero do que non cabe dúbida é de que para conseguir estes obxectivos necesítase a colaboración de todos. Artigo 1 Normas xerais 1. As actividades complementarias e extraescolares programadas van dirixidas a todos os alumnos/as do instituto, nos seus distintos niveis, ESO, PCPI, PDC, Bacharelato e Ciclos. 2. Os alumnos e pais recibirán con tempo suficiente a información dos profesores/as que organizan a actividade acerca do destino, duración da mesma e ob23


xectivos que se perseguen. Os pais recibirán dita información a través da ficha de autorización que aparece na axenda escolar. 3. A realización das actividades, e en especial as que teñan lugar fóra do Centro, comunicaranse a Vicedirección, previa notificación á Xefatura de Estudos, polo menos con dúas semanas de antelación. A Vicedirección facilitará a súa realización a condición de que sexan viables as datas, horarios, orzamentos e unha vez confirmadas polas institucións responsables. O profesor/a encargado cumprimentará a ficha de saída e recollerá as autorizacións asinadas polas familias. Dous días antes da súa realización quedarán pechadas, estando abonadas polos alumnos e tendo o profesor/a organizador a lista final dos alumnos autorizados e non autorizados para informar diso á Vicedirección e ao resto de profesores/as. En caso de incumprimento desta norma pode suspenderse a actividade. 4. Todas as actividades deben estar na programación dos departamentos ou da vicedirección ou aprobadas polo Consello Escolar antes de realizarse. 5. Ningún alumno poderá facer unha saída sen a previa autorización. 6. Como norma xeral acompañará os alumnos un profesor/a por cada 20 alumnos ou fracción naquelas saídas de máis dun día de duración. No caso alumnos con necesidades educativas especiais haberá un profesor/a por cada 15 alumnos ou fracción. Procurarase que en cada saída vaian como mínimo dous profesores/as. Se o medio de transporte utilizado é o autobús irán como mínimo dous profesores/as. 7. Os alumnos costearán unha parte do importe da actividade e o transporte, aínda que ningún alumno deixará de participar nunha actividade obrigatoria por motivos económicos, pois nese caso o centro asumiría o gasto. 8. A porcentaxe mínima para que se realice unha actividade nun grupo é do 75%, salvo actividades que afecten a só unha parte do grupo nas materias optativas. 9. Se un grupo non realiza unha actividade programada sería conveniente deixar constancia por escrito do motivo que deu lugar á suspensión da actividade. Se o motivo fose o non alcanzar a porcentaxe mínima e este feito produciuse nalgunha outra ocasión poderíase aplicar un tratamento especial ao grupo se o profesor/a responsable da actividade, Xefatura de Estudos e a Vicedirección consideráseno oportuno. 10.Por acordo da Comisión de Coordinación Pedagóxica e do Claustro, co fin de permitir o normal desenvolvemento das programacións de cada unha das materias do currículo, o máximo de actividades no curso académico para cada grupo será, como norma xeral, para aquelas cunha duración superior a un día unha, e nas dun só día será de tres. Se as actividades para algún grupo superasen este número a CCP decidirá sobre a conveniencia de realizalas. 11.Procurarase que non se acumulen as actividades no terceiro trimestre e, salvo casos xustificados, non se realizarán saídas durante o mes de xuño. No caso de segundo de Bacharelato, evitaranse especialmente as saídas no terceiro trimestre. 12.Evitarase programar actividades extraescolares nas datas previstas para exames. 13.Así mesmo intentarase a non acumulación de actividades nun día. para iso poñerase na sala de profesores/as un calendario mensual das actividades pro24


gramadas. 14.A actividade lectiva anterior e posterior á actividade complementaria ou extraescolar desenvolveranse con total normalidade. 15.Os alumnos non participantes nunha actividade extraescolar deben acudir ao instituto e serán atendidos polos profesores/as correspondentes ou polos profesores/as de garda. Haberá unha lista de devanditos alumnos. 16.Os profesores/as acompañantes elixiranse preferentemente entre os que dean clase ao grupo e teñan menor carga lectiva ese día, e deberán deixar traballo para esas horas. Artigo 2 Normas específicas para actividades fóra do centro 1. Respectaranse todas as normas de convivencia e do regulamento de réxime interno.. 2. Repectaranse as leis do país o que se viaxe. 3. Cumpriranse todas as instrucións do profesorado encargado, das empresas de transporte, dos establecementos hoteleiros e dos lugares visitados. 4. Respectaranse co máximo coidado todas instalacións e bens públicos ou privados. Calquera desperfecto ocasionado será responsabilidade do alumnado causante que asumirá integramente o custo da reparación. 5. Respectaranse escrupulosamente os horarios fixados para cada actividade. A falta de puntualidade será considerada unha falta gravemente prexudicial cando impida a realización dunha actividade programada. 6. O lugar de aloxamento e un lugar de descanso polo que se respectarán os horarios fixados polo profesorado encargado no que respecta ó silencio e comportamento axeitado. Calquera chamada de atención por parte do profesorado ou dos responsables do establecemento conlevará as medidas disciplinarias oportunas. 7. Está absolutamente prohibido o transporte ou consumo de alcol, tabaco ou calquera outra substancia estupefaciente ou ilegal. O infrinximento desta norma será considerada unha conduta gravemente prexudicial. 8. Está prohíbida a automedicación sen autorización médica. 9. O comportamento xeral durante a actividade deberá ser de respecto e interese, e deberá estar acorde coa formulación educativa no que están enmarcadas as actividades extraescolares. Neste sentido serán consideradas condutas gravemente prexudiciais as actitudes violentas, racistas ou sexistas. No caso das condutas gravemente prexudiciais ou do incumprimento reiterado das normas sinaladas o profesorado encargado porao en coñecemento da dirección do centro quen tomará as medidas oportunas, debendo a familia asumir os gastos ocasionados pola viaxe de retorno no caso que así se estime.

TÍTULO II. ÓRGANOS EDUCATIVOS ENCARGADOS DE DE-SENVOLVER O PLAN DE CONVIVENCIA Sección 1ª TITORÍA O titor ou titora é a persoa que está máis preto do alumno en todos os aspectos non só os académicos. Cada titor, con cada grupo de alumnos, disporá dun espazo e dun material, do cal se fan responsables. O titor comprobará ao inicio do curso o bo estado de 25


todos os elementos e materiais da aula-grupo, e organizará segundo criterios cooperativos a adecuación da mesma , que fagan do espazo un lugar propio, estimulando así o seu coidado e hixiene. Todos os titores deberán dispoñer dunha hora semanal coincidente co resto dos titores do seu nivel e/ou etapa a fin de coordinar actuacións e desenvolver de xeito común as actividades do Plan de Acción titorial. Artigo 1 FUNCIÓNS DO TITOR • O titor ou titora é a persoa que deberá individualizar todas e cada unha das medidas tanto de convivencia como as de rendemento académico dos alumnos. • Dará a coñecer a todos os seus titorandos este plan de convivencia. • Fará un seguimento dos problemas, procurará a axuda precisa para desenvolver programas de mellora e consignará os progresos. • Estará en contacto directo coas familias e co resto dos profesores que desenvolven a súa actuación có mesmo grupo. • Cando un alumno ou alumna sexa apercibido ou proposto para sanción polo equipo de convivencia, será o encargado de comunicarllo ás familias e constatar que esa información foi recibida. • No caso de sanción, será o encargado de coordinar as accións educativas e académicas do alumno, mentres estea privado da asistencia á clase, solicitando dos profesores das demais materias, as actividades que deba realizar o alumno durante a súa ausencia. • Deberá estar atento ás necesidades, motivacións, intereses e obxectivos do alumnado. • Deberá axudar ao alumnado para que estableza obxectivos persoais. • Facilitará a toma de decisións con autonomía e responsabilidade persoal. • Asumirá o rol de guía persoal do alumno. • Poderá tomar titorandos ou titorandas especiais se fose preciso e estivese de acordo. • Organizará actividades preventivas de acordo co equipo de profesores da aula de convivencia. • Avaliará a efectividade das distintas medidas e actuacións. Artigo 2 TITOR PERSOAL O Xefe de estudos, coa axuda do orientador/a, poderá asignar un titor persoal a un alumno ( diferente do que titoriza ao resto do seu grupo ) que polas súas características ou en función de situacións extraordinarias así o requira, sempre que o profesor o acepte voluntariamente e asuma o labor de axudar e o alumno estea de acordo. Artigo 3 TITOR ESPECIAL O xefe de estudos, coa axuda da Orientadora, poderá asignar un titor especial ( diferente do que titoriza ao resto da súa aula ) a un grupo de alumnos que polas súas características ou en función de situacións extraordinarias así o requira, sempre que o profesor o acepte voluntariamente e asuma o labor de axudar e o grupo de alumnos estea de acordo.

Sección 2ª AULA DE CONVIVENCIA Artigo 1 OBXECTIVOS 26


• Deberá ser o eixo vertebrador da convivencia no centro. • Manter un clima de convivencia positivo en todos os espazos escolares ( aulas, corredores, biblioteca, ximnasio, cafetería, patio.. etc ) • Xeneralizar o coñecemento das normas de funcionamento e convivencia do centro e establecer mecanismos de control das mesmas. • Crear espazos novos para aprender a resolver os conflitos desde unha perspectiva educativa e pacífica, reflexiva e dialogada. • Fomentar a participación dos alumnos no proceso educativo, de xeito activo e sentíndose autores da súa propia historia, se ben sen abandonar principios solidarios e de respecto en relación con iguais, con profesores e co contorno, os espazos e os materiais. Artigo 2 FUNCIÓNS Cumprirá unha tripla función: • Atender ao alumnado que por problemas conductuais non poida permanecer na aula. • Derivar os casos atendidos a outras instancias do centro • Facer de termómetro da conflitividade, xa que por ela pasarán todos os conflitos e poderanse estudar, tanto desde a perspectiva cualitativa como cuantitativa. Artigo 3 FUNCIONAMENTO XERAL. • Haberá un profesor ou profesora que coordinará todos os traballos da aula de convivencia. • Todos os profesores da aula de convivencia serán convocados polo coordinador ou coordinadora a unha reunión que se celebrará unha vez cada mes, en condicións de normalidade, en situación extraordinarias poderá reunirse tantas veces como sexa preciso, a xuízo de calquera dos membros. • Estará aberta todas as horas lectivas semanais , atendida polo profesorado que elixa realizar esta función nalgunha das súas gardas. • Cando un alumno ou alumna sexa expulsado da súa clase, irá trasladado á aula de convivencia portando un parte de incidencias que cubrirá o profesor co cal se deu a expulsión. • O profesor de garda, logo de ler o parte de incidencias, pedirá ao alumno que escriba un parte de explicación do acontecido ( ficha de reflexión ) • O profesor de garda manterá unha entrevista co alumno/a expulsado, e tratará de que retorne á aula, logo de asinar un compromiso. • No caso de non chegar a situación de acordo que permita que o alumno/a expulsado poida volver á súa aula, será enviado a xefatura de estudos, que decidirá se debe ir a ATI e por canto tempo. • Todas as fichas empregadas no proceso quedarán arquivadas nunha carpeta persoal por alumno. • O profesor da aula rexistrará os pormenores do proceso no ordenador da aula de convivencia. • O profesorado que atende a aula, informa aos titores/as e profesores/as implicados no caso do resultado da entrevista e a solución adoptada nunha ficha informativa que se lle entregará persoalmente ós implicados • Esta información será trasladada tamén ás reunións dos equipos de convivencia. 27


Sección 3ª

ORIENTACIÓN

Trasladaranse alí os casos que se consideren susceptibles de intervención psicopedagóxica. Esta poderá ser: Obradoiros paliativos-preventivos 1. Por exemplo, habilidades sociais, relaxación, técnicas de estudo, que se desenvolverán dentro do horario escolar. 2. Programa Individualizado de Modificación de Conduta A cambio de gozar do estímulo (que será estudado en cada caso e sempre de carácter escolar) deberá comprometerse a manter unha conduta axeitada e un nivel de traballo aceptable. Para iso daráselle un talonario con 5 cheques. Estes serán empregados para “ pagar” cada vez que sufra unha amoestación ou teña que asistir á aula de convivencia ou á ATI. Cando venza o prazo e non teña “ gastados “ os cheques disfrutará do estímulo e recibirá unha comunicación á familia do seu correcto comportamento. Orientación académico-laboral. Programas específicos de atención á diversidade 1. Agrupamentos específicos ou P.C.I.P: dirixidos a alumnado con traxectoria escolar caracterizada por: • Desmotivación escolar • Ter repetido curso e non mellorar o rendemento. • Non respectar as normas de convivencia do centro. • Absentismo escolar con risco de abandono. Tamén son funcións do orientador/orientadora coordinar as titorías en todos os aspectos do P.A.T, coordinar as titorías persoais , e especiais. • Coordinación do profesorado que participe na aula de convivencia. • Coordinación do profesorado participantes da A.T.I Sección 4ª ENCONTROS FAMILIA-ESCOLA Desenvolverase un Plan de Formación e Colaboración coas familias que será coordinado polo Departamento de Orientación. Realizarase unha enquisa de intereses a fin de desenvolver unha xornadas de formación e información de aspectos de carácter educativo relacionado cos seus fillos e fillas, e terá un lugar especial o coñecemento de este plan de convivencia Solicitarase das familias a colaboración oportuna para desenvolvelo correctamente. Sección 5ª AULA DE TRABALLO INDIVIDUALIZADO Este aula ( ATI ), será un espazo onde o profesorado de garda atenderá ás persoas que coas seguintes características : • Alumnos alumnas derivadas desde Xefatura de estudos por teren pasado varias veces pola aula de convivencia. • Alumnos e alumnas expulsados de algunha materia ou varias, durante horas ou xornadas, ou sancionados por algunha razón das anteriormente expostas. FUNCIONAMENTO É un lugar de traballo polo que se require un ambiente axeitado. É preciso que o alumnado expulsado traballe na aula, para iso requírese que 28


os profesores dos alumnos afectados entreguen as actividades que deban ser realizadas, tendo en conta que o proceso educativo do alumno non debe ser paralizado e que a súa ausencia da aula non debe supoñer unha perda de aprendizaxes escolares. O número de persoas atendidas nela non será maior de seis, xa que se perdería o sentido da expulsión e reforzaríase a conduta negativa. Sección 6ª XEFATURA DE ESTUDOS O xefe ou xefa de estudos coordina toda unha gama de intervencións co alumnado e coas familias tendentes a lograr no Instituto un clima de ensino-aprendizaxe axeitado. Sección 7ª COMISIÓN DE CONVIVENCIA Son os responsables da coordinación de todas as medidas descritas neste documento. Estará formado por: • Titores da aula de Convivencia ou profesorado voluntario para atendelo, que contabilizarán esta hora dentro do seu horario • Orientador/a • Xefe/a de estudos • Director/a Deberán reunirse semanalmente a fin de facer un seguimento dos conflitos tratados na Aula de convivencia, a resolución dos problemas e as reincidencias. Deberán propoñer actividades preventivas que serán presentadas polo grupo de traballo ós titores e titoras. Levarán a cabo as funcións de avaliación de todos casos e actividades do grupo.

29


PLURILIMGÜISMO: Decreto 79/2010 As linguas constitúen un elemento básico de identidade cultural e representan un valor fundamental de cohesi6n dunha comunidade. O artigo 3 da Constituci6n española establece, no seu punto 1°, que o castelán é a lingua oficial do Estado, e, no punto 2°, que as demais linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas comunidades aut6nomas de acordo cos seus estatutos, e sinala que a lingua é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e protecci6n. O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 5, define o galego como lingua propia de Galicia e disp6n que os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e que todos teñen o dereito de coñecelos e usalos. Así mesmo, establece que os poderes públicos de Galicia potenciarán o emprego do gale-go en todos os planos da vida pública, cultural e informativa, e que disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalizaci6n lingüística, de conformidade coas disposici6ns pre-cedentes, garante a igualdade do galego e do caste-lán como linguas oficiais de Galicia e posibilita a incorporaci6n da lingua galega á Administraci6n, ao ensino e aos medios de comunicaci6n públicos, favorecendo un cambio de tendencia na súa consideraci6n social e na incorporaci6n do idioma a novas esferas da vida social. O artigo 14 desta lei indica que ao remate do ensino obrigatorio se garantirá a igualdade de competencia lingüística nos dous idiomas oficiais. Nesta mesma liña, e desde unha perspectiva máis global, tamén se pronuncian a Carta europea de linguas rexionais e minoritarias de 1992, ratificada polo goberno do Estado español en 2001, e o Plan xeral de normalizaci6n da lingua galega, aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia en setembro do 2004. Para conseguir estes fins, c6mpre afondar no desenvolvemento dos preceptos da Lei de normalizaci6n lingüística no tocante ao ensino, sen dúbida un sector fundamental para a implantaci6n de hábitos lingüísticos en galego, e establecer unha nova regulamentaci6n do galego que facilite o seu emprego en todos os niveis e graos non universitarios. Neste sentido, é necesario reforzar a dimensi6n comunicativa do galego en relaci6n con contextos vivos, facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que o axude a percibir a utilidade da lingua e que o capacite para o seu uso correcto e eficaz, erradicando especialmente o seu emprego sexista en todos os ámbitos e respectando, así mesmo, a situaci6n sociolingüística en que se enmarca cada centro. Ademais, a realidade social europea en que vivi-mos, nun contexto de globalizaci6n e de mobilidade laboral, sitúanos nun espazo internacional de plurilingüismo. Esta nova realidade exixe un marco educativo que atenda esta necesidade social, posibilitando a capacitaci6n efectiva do alumnado nas dúas linguas oficiais e nunha ou varias linguas estranxeiras, seguindo para iso 30


o marco delimitado pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educaci6n, que establece como un dos seus fins a capacitaci6n para a comunicaci6n nas linguas oficiais e nunha ou varias linguas estranxeiras. A mobilidade do estudantado e do profesorado que caracteriza a nosa sociedade non debe constituír un atranco para alcanzar os obxectivos descritos, sen6n que debe ser compatible co mantemento da singularidade cultural de Galicia e da lingua propia no ensino. O Decreto 124/2007, do 28 de xuño, orientouse nomeadamente cara á obtenci6n dunha competen-cia axeitada en lingua galega no ensino obrigatorio, sen o establecemento dun número ou porcentaxe mínima de materias impartidas en lingua castelá, o cal podería chegar a cambiar o modelo de conxunci6n de linguas desenvolvido en Galicia desde o inicio da autonomía e aceptado por todos os galegos e galegas. En xuño de 2009, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educacion e Ordenacion Universitaria, realizou unha consulta ás familias do alumnado matriculado no sistema educativo non universitario, co obxectivo de coñecer directamente a súa opinion sobre distintos aspectos da utilizacion das linguas na educacion de Galicia, opinion que foi tida en consideracion para a elaboracion deste novo marco normativo. A súa participacion, moi especialmente na educacion infantil e primaria, mostrou o interese e implicacion das familias nas decisions que atinxen ao sistema educativo para os seus fillos e fillas. E os resultados, presentados en xullo de 2009 pola Administracion educativa, puxeron de manifesto a necesidade de revisar o marco legal que regula as linguas como elementos vehiculares do ensino, advertiron da relevancia outorgada á aprendizaxe do inglés, ao lado das dúas linguas oficiais, e da aposta da sociedade galega por unha presenza equitativa das dúas linguas oficiais nun sistema educativo plurilingüe. Tendo en conta o anterior, é este o momento en que compre formular un novo marco normativo para o ensino non universitario que regule a distribucion das linguas vehiculares das distintas materias de estudo e que teña como obxectivos o de garantir a competencia plena e en igualdade nas dúas linguas oficiais e o de acadar a adquisicion dun coñecemento efectivo en lingua(s) estranxeira(s). Na súa virtude e por proposta do conselleiro de Educacion e Ordenacion Universitaria, en uso das atribucions conferidas polos artigos 28.1° e 31 do Estatuto de autonomía de Galicia, a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presi-dencia, tras o ditame do Consello Escolar de Gali-cia, oído o Consello Consultivo de Galicia e logo da deliberacion do Consello da Xunta na súa reunion do día vinte de maio de dous mil dez, 31


ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS A ANPA do IES de Curtis é unha asociación que ten como principal obxectivo a colaboración coa Comunidade Educativa en todo aquilo que se demande a súa axuda, ou ben por propia iniciativa a proposta dos pais. Ademais, pretende ser o interlocutor válido entre os pais/nais e o Equipo Directivo, sempre de forma construtiva e para ofrecer solucións para a mellora do ensino dos nosos fillos/as. Nestes últimos anos a APA colabora con axudas económicas co Instituto na realización de diversas actividades tales como son a Semana Cultural, a Semana Branca, a Viaxe de fin de curso, o patrocinio dunhas xornadas en Técnicas de emprego, así como na organización do transporte escolar nas rotas non oficiais. A pesar do esforzo e os logros conseguidos, son poucos os pais/nais que deciden asociarse, posiblemente pola falta de concienciación na importancia que ten a A.P.A. como parte da Comunidade Educativa. Polo dito anteriormente, solicitamos o apoio de todos os pais e nais para que se asocien á APA, cunha cota anual de 10 €. Para esta e outras cuestións que queiran consultar, o teléfono de contacto é o 680 57 96 68 Na actualidade a Xunta Directiva está presidida por Fátima Amil Carril

¿QUE DEBO FACER SE...? 1.Estou moi preocupado/a por algo: Comentarllo Ó meu Titor/a, á Dirección do Centro ou a Orientación. 2. Síntome acosado/a ou observo que acosan a alguén: Comunicarllo inmediatatamente ó Titor/a, á Dirección ou a Orientación 3 Síntome enfermo durante o horario escolar: Comunicarllo ó meu Profesor/a ou acudir a Dirección. 4 Perdo ou desaparéceme o material escolar: Falar co Titor/a, co Profesor/a ou coa Dirección 5. Non entendo as explicacións do profesor/a: Falar co profesor ou con Orientación Educativa 6. Houbese un incendio ou unha catástrofe. Executarase o Plan de Evacuación do Centro. 32


PLANO DO CENTRO: Baixo

33


PLANO DO CENTRO: 1ยบ Andar

34


PLANO DO CENTRO: 2ยบ Andar

35


CALENDARIO ESCOLAR 2010 - 2011 setembro '10 Lu Ma Me Xo Ve Sa Do 6 7

1

2

8

9 10 11 12

3

4

outubro '10

novembro '10

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

5 4

5

6

7

1

2

3

1

2

8

9 10

8

9 10 11 12 13 14

3

4

5

6

7

13 14 15 16 17 18 19

11 12 13 14 15 16 17

15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

29 30

decembro '10 Lu Ma Me Xo Ve Sa Do 6 7

1

2

8

9 10 11 12

3

4

xaneiro '11

febreiro '11

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

5 3

4

5

6

7

1

2

8

9

7

1

2

8

9 10 11 12 13

3

4

5

6

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30

28

31

marzo '11 Lu Ma Me Xo Ve Sa Do 1 7 8

2

3

4

5

abril '11

maio '11

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

6

9 10 11 12 13

4

5

6

7

1

2

8

9 10

3

1 2

3

4

5

6

7

8

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30

23 24 25 26 27 28 29 30 31

xuño '11 Lu Ma Me Xo Ve Sa Do 6 7

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36

Curso académico • Abranguerá desde o día 1 de setembro de 2010 ata o 31 de agosto de 2011 Períodos de vacacións. • Nadal: desde o día 23 de decembro de 2010 ata o día 7 de xaneiro de 2011, ambos os dous inclusive. • Entroido: días 7, 8 e 9 de marzo de 2011. • Semana Santa: desde o día 18 de abril ata o 25 de abril de 2011, ambos os dous inclusive.


HORARIO DE CLASES Curso 2010/2011

Hora/Día

Luns

Martes Mércores

Xoves

Venres

8:45-9:35 9:35-10:25

10:45-11:35 11:35-12:25

12:45-13:35

13:35-14:25

15:30-16:20 16:20-17:10 17:10-18:00

37


AUSENCIAS E ATRASOS D./Dª pai/nai do alumno xustifica a súa falta de asistencia ou puntualidade o día polo seguinte motivo Achégase xustificación documental Vº e prace Titor Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª pai/nai do alumno xustifica a súa falta de asistencia ou puntualidade o día polo seguinte motivo Achégase xustificación documental Vº e prace Titor Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª pai/nai do alumno xustifica a súa falta de asistencia ou puntualidade o día polo seguinte motivo Achégase xustificación documental Vº e prace Titor Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª pai/nai do alumno xustifica a súa falta de asistencia ou puntualidade o día polo seguinte motivo Achégase xustificación documental Vº e prace Titor Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

38


AUSENCIAS E ATRASOS D./Dª pai/nai do alumno xustifica a súa falta de asistencia ou puntualidade o día polo seguinte motivo Achégase xustificación documental Vº e prace Titor Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª pai/nai do alumno xustifica a súa falta de asistencia ou puntualidade o día polo seguinte motivo Achégase xustificación documental Vº e prace Titor Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª pai/nai do alumno xustifica a súa falta de asistencia ou puntualidade o día polo seguinte motivo Achégase xustificación documental Vº e prace Titor Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª pai/nai do alumno xustifica a súa falta de asistencia ou puntualidade o día polo seguinte motivo Achégase xustificación documental Vº e prace Titor Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

39


AUSENCIAS E ATRASOS D./Dª pai/nai do alumno xustifica a súa falta de asistencia ou puntualidade o día polo seguinte motivo Achégase xustificación documental Vº e prace Titor Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª pai/nai do alumno xustifica a súa falta de asistencia ou puntualidade o día polo seguinte motivo Achégase xustificación documental Vº e prace Titor Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª pai/nai do alumno xustifica a súa falta de asistencia ou puntualidade o día polo seguinte motivo Achégase xustificación documental Vº e prace Titor Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª pai/nai do alumno xustifica a súa falta de asistencia ou puntualidade o día polo seguinte motivo Achégase xustificación documental Vº e prace Titor Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

40


PERMISOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES D./Dª pai/nai do alumno/a autoriza a súa asistencia á actividade Vº e prace Titor

Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª pai/nai do alumno/a autoriza a súa asistencia á actividade Vº e prace Titor

Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª pai/nai do alumno/a autoriza a súa asistencia á actividade Vº e prace Titor

Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª pai/nai do alumno/a autoriza a súa asistencia á actividade (*) Vº e prace Titor

Sinatura dos pais

(*) Actividade de máis dun día. DATAS: Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

41


BONOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Alumno/a autorización para asistir á actividade Vº e prace Titor

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

Alumno/a autorización para asistir á actividade Vº e prace Titor

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

Alumno/a autorización para asistir á actividade Vº e prace Titor

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

Alumno/a autorización para asistir á actividade (*) Vº e prace Titor (*) Actividade de máis dun día Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

42


INFORMES D./Dª informa que o alumno

Sinatura do profesor

Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª informa que o alumno

Sinatura do profesor

Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª informa que o alumno

Sinatura do profesor

Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª informa que o alumno

Sinatura do profesor

Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

43


INFORMES D./Dª informa que o alumno/a

Sinatura do profesor

Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª informa que o alumno/a

Sinatura do profesor

Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª informa que o alumno/a

Sinatura do profesor

Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª informa que o alumno/a

Sinatura do profesor

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

44

Sinatura dos pais


INFORMES D./Dª informa que o alumno

Sinatura do profesor

Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª informa que o alumno

Sinatura do profesor

Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª informa que o alumno

Sinatura do profesor

Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

D./Dª informa que o alumno

Sinatura do profesor

Sinatura dos pais

Recorda ensinarlles o xustificante ós teus profesores

45


TRABALLOS E TAREFAS DATA

MATERIA TRABALLO TEMA A DESENVOLVER

CALENDARIO DE AVALIACIÓN E ENTREGA DE BOLETÍNS

AVALIACIÓNS 1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 46

DÍA

ENTREGA DE BOLETÍNS


EXAMES DATA

MATERIA

TEMAS

NOTA

47


TÉCNICAS DE ESTUDO I

COMO ESTUDAR UN TEMA PASO A PASO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

II

Bótalle unha ollada lendo só o que está destacado. Le o tema tranquilamente, sen agoniáreste polo que non entendes. Cun lapis de cor, sinala a idea principal de cada bloque. Marca en cada parágrafo dúas ou tres palabras importantes Volve ler o tema. Agora debes entendelo todo. Fai un esquema con frechas e números. Intenta memorizar só ese esquema. Volve ler o tema. Saberalo "de pé a pa". Fai isto con cada tema, amodo, e verás como triunfas en todas as avaliacións.

APROVEITAR A CLASE 1. Ir ben preparado para non perder o tempo 2. Utilizar os cinco sentidos 3. Procurar colocarse nun bo lugar para ver as explicacións no encerado e oír ben ó profesor. A vista e o oído son importantes na clase. 4. Tratar de entender o profesor e uliscar o máis importante da súa explicación. 5. Intentar que guste o que se está explicando. Pode que resulte apaixonante. 6. Saber "estar" na clase, preguntar ó seu debido tempo.

III TOMAR APUNTAMENTOS 1. Dispoñer dun bo material: bolígrafo, papel, carpetas, etc. 2. Non copiar todo o que di o profesor. Unha vez que se oíu a explicación do profesor procurar entendelo reducindo o texto o máis posible. Entender primeiro, copialo despois. 3. Empregar as abreviaturas para expresar algúns termos (que = q. / home = h. / número = nº / por exemplo = p.ex. / porque = pq.,...) 4. Que os apuntamentos sexan atractivos. Comezar cada tema cun folio novo, deixar marxes amplas, titular con letra maiúscula cada capítulo, tema ou apartado. E sobre todo letra clara e lexible. 5. Cómpre non copiar "en sucio" os apuntamentos da clase e logo "pasalos a limpo" na casa. Procurar copiar o que paga a pena directamente en limpo.

IV UN BO RESUMO (Resumir é "entresacar" o máis importante dun tema) 1. Entresacar o máis importante. Salientar as ideas principais con lapis de cores. 2. Distinguir ben a palla do gran. Deste xeito reducimos ben o número de folios que cómpre estudar. Entón hai que saber ben o resumo. 4. Sempre que se estude un tema hai que resumilo. 5. Feito o resumo, cómpre decidir que é o máis importante para poñelo no exame e memorizalo ben. Iso é organizar como imos facer o exame. 48


V

6. O resumo debe ser breve, pero claro. Que nos aclare as ideas. UN BO EXAME Debe causar unha boa impresión ós profesores cando o corrixan. Limpeza: Escribir sen présa e con claridade. Antes de poñerse a escribir, pensar que imos poñer. Se hai que tachar algo, facelo con discreción, sen grandes borranchos. Deixar sempre amplas marxes.

Orde: Salientar cada pregunta. Rodear o número da pregunta cun círculo. Pensar a orde adecuada e lóxica da resposta. Evitar as repeticións, a volta atrás, os saltos innecesarios. Destacar as ideas máis importantes. Numerar os folios e poñer o voso nome.

Redacción: Expresarte correctamente. Asinaturar ou negar con claridade. Sen ambigüidades. Frases curtas e precisas. Evitar as faltas de ortografía.

Rigor científico: Explicar claramente as túas asinaturacións. Evitar explicacións ambiguas, as "verdades a medias". Argumentos lóxicos, sen tirar conclusións incorrectas. Nun problema numérico explicar claramente os pasos que se están dando. Non saltar ningún. Salientar as solucións e as ideas claves das respostas.

10 REGRAS DE OURO PARA UN ESTUDANTE 1. Érguete axiña. Non chegarás nunca tarde. 2. Fai un almorzo forte. Sen gasolina o coche non se move. 3. Está atento durante a clase. Terás logo máis tempo libre. 4. Respecta os profesores e se leal cos compañeiros. Os coñecementos adquírense nos libros, pero a vida apréndese nas relacións. 5. Fai moitos amigos. Son as conquistas máis fermosas da vida. 6. Non te avergoñes de dicir que non entendiches. Ás aulas vaise aprender. 7. Ten en orde os libros e os apuntamentos. Son o espello dun estudante. 8. Non te deites sen preparar as túas leccións. Ó día seguinte ergueraste tranqui lo e descansado. 9. Estuda con método e ilusión. Pouco a pouco aumentará o gusto por aprender e por saber máis. 10. Aproveita calquera circunstancia para aprender. Apréndese dos libros, pero tamén da experiencia, da natureza, dos medios de comunicación social, de quen vive contigo, de todo aquilo que constitúe a vida. 49


TÁBOA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

50


O ESQUELETO HUMANO

51


LUÍS SEOANE Luís Seoane López naceu en 1910 en Bos Aires no seo dunha familia de emigrantes galegos. Cando neno, veu coa familia a Galiza e estableceuse na Coruña. Tras cursar o Bacharelato, estudou Dereito en Compostela, licenciándose en 1932. Procedente do colectivo estudantil Federación Universitaria Escolar, Seoane ingresou nas fileiras do galeguismo primeiro como secretario en 1931 da Agrupación Nazonalista e no ano seguinte como militante da Unión Socialista Galega. Con Arturo Cuadrado, fundou Resol, colaborou con artigos e deseños en diferentes publicacións, realizou as ilustracións dos primeiros poemarios de Álvaro Cunqueiro e comezou a pintar ao óleo. Xa instalado no Colexio de Avogados, deseñou o cartaz da Frente Popular, da que formaría parte o Partido Galeguista, a favor do Estatuto do Autonomía. Uns meses despois da escalada fascista, o multifacetado artista exiliouse a Bos Aires, mais non abandonou o seu fondo compromiso coa realidade do país (no mesmo ano 1936 publica baixo pseudónimo artigos sobre o terror fascista), converténdose axiña nun dos alicerces do movemento cultural galego da capital arxentina. Así, creou, con X. Núñez Bua, o semanario Galicia Libre (1937), comezou a colaborar como ilustrador na editorial Losada e, un ano despois, situouse á frente da revista Galicia. Fundou varias coleccións (“Hórreo” e “Dorna”, “Pomba” e “Camino de Santiago”) e promoveu varias editoriais. Deu á luz a revista Galicia Emigrante (1954-1959), que el mesmo dirixiría, transformada tempo despois nun programa radiofónico. Así mesmo, editou e expuxo con éxito internacional unha produción pictórica moi diversa: gravuras, litografía, deseños, óleos, murais, cerámicas, etc. Porén, tamén encontrou oco para o cultivo da literatura, que iniciou en 1952 coa publicación do poemario Fardel de eisilado. Á súa primeira obra poética seguirán Na brétema, Sant-Iago (1956), Cicatrices (1959) e A maior abondamento (1972). Con Lorenzo Varela e Emilio Pita, Seoane é un dos primeiros escritores do noso socialrrealismo poético. Os núcleos temáticos da súa poesía, recollida nun só volume por Ediciós do Castro en 1977, van ser a emigración, o exilio e a saudade das terras galegas. Mais tamén compón Seoane pezas teatrais. En 1957 sae do prelo La Soldadera, cuxa primeira versión fora redixida en galego. O mesmo acontecerá con El irlandés astrólogo, que se edita dous anos máis tarde. En 1963 Seoane retornou ao país galego a incorporouse de maneira activa ao movemento de reactivación da cultura galega, participando no nacemento do Laboratorio de Formas de Galicia xunto con Isaac Díaz Pardo. En 1979 o intelectual galego-arxentino, membro da Academia de Belas Artes arxentina, morreu na Coruña. No ano 2003 creouse a fundación Luís Seoane na cidade de A Coruña. Ten como obxectivo investigar e divulgar a obra e o legado intelectual do artista. Este ano conmemórase o centenario do seu nacemento, polo que se están a desenvolver unha serie de actos e actividades co fin de dar a coñecer a súa figura. 52


ANOTACIÓNS

53


2010 SETEMBRO Queremos enriquecer o mundo coa nosa diferenza 13

Luns

14

Martes

15

Mércores

54

Luís Seoane


Lu

Ma

6 13 20 27

7 14 21 28

Me 1 8 15 22 29

Xo 2 9 16 23 30

Ve 3 10 17 24

Sa 4 11 18 25

Do 5 12 19 26

2010 SETEMBRO Xoves

16

Venres

17

Domingo

19

Comezo das clases

18

Sรกbado

55


2010 SETEMBRO 20

Luns

21

Martes

22

MĂŠrcores

56


Lu

Ma

6 13 20 27

7 14 21 28

25

Me 1 8 15 22 29

Xo 2 9 16 23 30

Ve 3 10 17 24

Sa 4 11 18 25

Sรกbado

Do 5 12 19 26

2010 SETEMBRO Xoves

23

Venres

24

Domingo

26

57


2010 SETEMBRO 27

Luns

28

Martes

29

Mércores

DÍA INTERNACIONAL DOS VELLOS/AS

58


Lu Ma Me Xo Ve Sa Do 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

2010 OUTUBRO Xoves

30

Venres

1

1881- Nace en Viveiro Antón Vilar Ponte.

DÍA MUNDIAL DO HÁBITAT

2

Sábado

Domingo

3

59


ANOTACIÓNS

60


A FESTA DO SAMAÍN A noite do 31 de outubro comeza o ano novo celta e a súa festa en honor dos defuntos, marcando a transición do outono ao inverno. Samhain é a festividade de orixe celta máis importante do periodo pagano que dominou Europa ata a chegada do cristianismo, na que se celebraba o final de tempada das colleitas. Nos idiomas gaélicos Samhain significa a fin do verán. O tallado das cabazas con forma de caveira relaciónase co culto á morte e o respecto aos defuntos. Os pobos celtas tiñan fondas crenzas relixiosas relacionadas coa inmortalidade das almas. Este feito unido á preocupación natural polos defuntos orixinou esta especial forma de achegamento: a preparación de alimentos e agasallos para os seres queridos falecidos . Abríanse as portas entre este mundo e o máis alá, dándolle a oportunidade á xente de reunirse cos seus parentes mortos. Esta é a orixe da celebración do Samaín. Foi practicada dende hai máis de 3000 anos polos pobos celtas que poboaron toda Europa. Hai teorías que afirman que foron os emigrantes irlandeses no século XIX e comezos do XX os que levaron esta tradición a América.

61


2010 OUTUBRO …eu quixen e quero que a fala galega durase e continuase, porque a duración da fala é a única posibilidade de que nós duremos como pobo.

4

Luns

5

Martes Día mundial do profesorado

6

62

Mércores

ÁLVARO CUNQUEIRO


Lu Ma Me Xo Ve 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Sa 2 9 16 23 30

Do 3 10 17 24 31

2010 OUTUBRO Xoves

7

1907- Mitin en Betanzos de Manuel Lugrís. Utilízase por 1ª vez o galego nun acto político

Venres

9

Sábado

Domingo

8

10

1719- Desembarcan na praia de Coruxo (Pontevedra) as tropas inglesas. Despois de saquear Vigo, Redondela e Pontevedra embarcan de novo cara Inglaterra.

63


2010 OUTUBRO 11

Luns

12

Martes

DÍA INTERNACIONAL POLA REDUCIÓN DOS DESASTRES NATURAIS

13

64

Mércores


Lu Ma Me Xo Ve 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

16

Sa 2 9 16 23 30

Do 3 10 17 24 31

Sábado

DÍA MUNDIAL DA ALIMENTACIÓN

2010 OUTUBRO Xoves

14

Venres

15

Domingo

17

DÍA INTERNACIONAL POLA ERRADICACIÓN DA POBREZA

65


2010 OUTUBRO 18

Luns

19

Martes

20

MĂŠrcores

66


Lu Ma Me Xo Ve 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Sa 2 9 16 23 30

Do 3 10 17 24 31

2010 OUTUBRO Xoves

21

Venres

22

Domingo

24

1923- Fúndase o Seminario de Estudos Galegos.

23

Sábado

DÍA DAS NACIÓNS UNIDAS.

67


2010 OUTUBRO 25

Luns

1770- Nace en Lalín o matemático Xosé Rodríguez González, o máis insigne científico do Estado no seu tempo.

26

Martes

27

Mércores

68


Lu Ma Me Xo Ve 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Sa 2 9 16 23 30

Do 3 10 17 24 31

2010 OUTUBRO Xoves

28

Venres

29

1920- Aparece en Ourense o primeiro número de Nós, boletín mensual da cultura galega.

31

Sábado

Domingo

31

69


ANOTACIÓNS

70


A FELICIDADE SEGUNDO EPICURO Epicuro a Meneceo, saúde: Acostúmate a pensar que a morte para nós non é nada, porque todo o ben e todo o mal residen nas sensacións, e precisamente a morte consiste en estar privado de sensación. Xa que logo, a recta convicción de que a morte non é nada para nós fainos agradable a mortalidade da vida; non porque lle engada un tempo indefinido, senón porque nos priva dun afán desmesurado de inmortalidade. Nada hai que cause temor na vida para quen está convencido de que o non vivir non garda tampouco nada temible. É estúpido quen confese temer a morte non pola dor que poida causarlle no momento en que se presente, senón porque, pensando nela, sente dor: porque aquilo cuxa presenza non nos perturba, non é sensato que nos angustie durante a súa espera. O peor dos males, a morte, non significa nada para nós, porque mentres vivimos non existe, e cando está presente nós non existimos. (...) Recordemos tamén que o futuro non é noso, pero tampouco pode dicirse que non nos pertenza do todo. Polo tanto non habemos de esperalo coma se tivese que cumprirse con certeza, nin temos que desesperarnos coma se nunca fose a realizarse. Do mesmo xeito hai que saber que, dos desexos, uns son necesarios, os outros vans, e entre os naturais hai algúns que son necesarios e outros tan só naturais. Dos necesarios, uns son indispensables para conseguir a felicidade; outros, para o benestar do corpo; outros, para a propia vida. De modo que, se os coñecemos ben, saberemos relacionar cada elección ou cada negativa coa saúde do corpo ou a tranquilidade da alma, xa que este é o obxectivo dunha vida feliz, e con vistas a el realizamos todos os nosos actos, para non sufrir nin sentir turbación. (...). Pois o pracer necesitámolo cando a súa ausencia nos causa dor, pero, cando non experimentamos dor, tampouco sentimos necesidade de pracer. Por este motivo afirmamos que o pracer é o principio e fin dunha vida feliz, porque o recoñecemos como un ben primeiro e conxénito, a partir do cal iniciamos calquera elección ou aversión e a el referímosmos ao xulgar os bens segundo a norma do pracer e da dor. E, posto que este é o ben primeiro e connatural, por ese motivo non eliximos todos os praceres, senón que en ocasións renunciamos a moitos cando deles se segue un trastorno aínda maior. E moitas dores considerámolas preferibles aos praceres si obtemos un maior pracer canto máis tempo soportemos a dor. Cada pracer, pola súa propia natureza, é un ben, pero non hai que elixilos todos. De modo similar, todo dor é un mal, pero non sempre hai que fuxir da dor. Segundo as ganancias e os prexuízos hai que xulgar sobre o pracer e a dor, porque algunhas veces o ben tórnase en mal, e outras veces o mal é un ben. 71


lingua é o noso escudo.Ninguén, sexa a que sexa 2010 NOVEMBRO Aa forza asoballante en que se apoie e o poder de

1

Luns

que dispoña, conseguirá trocar a espiritualidade dun pobo nin afogar a súa fala… CELSO EMILIO FERREIRO.

1567- Nace en Baiona Diego Sarmiento de Acuña, primeiro Conde de Gondomar. Home que destacou pola súa lealdade a Galicia.

72

2

Martes

3

Mércores


Lu 1 8 15 22 29

Ma 2 9 16 23 30

6

Me 3 10 17 24

Xo 4 11 18 25

Ve 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

Sรกbado

Do 7 14 21 28

2010 NOVEMBRO Xoves

4

Venres

5

Domingo

7

73


2010 NOVEMBRO 8

Luns

9

Martes

10

74

MĂŠrcores


Lu 1 8 15 22 29

Ma 2 9 16 23 30

Me 3 10 17 24

Xo 4 11 18 25

Ve 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

Do 7 14 21 28

2010 NOVEMBRO Xoves

11

Venres

12

2002- O petroleiro Prestige, con 77000 toneladas de fuel sofre unha vía de auga a 28 millas do Cabo Fisterra navegando á deriva.

13

14

Sábado

Domingo

1916- Edición do primeiro número de A Nosa Terra. 1972- Créase SODIGA (Sociedade para o Desenvolvemento Industrial de Galicia).

1944- En Montevideo constitúese o Consello de Galicia (goberno galego no exilio).

75


2010 NOVEMBRO 15

Luns

16

Martes

17

Mércores

1918- 1ª Asemblea de Irmandades da Fala celebrada en Lugo. Nela acórdase solicitar a autonomía integral da Nación Galega e sustituír o termo "rexionalismo" polo de "nacionalismo".

76


Lu 1 8 15 22 29

Ma 2 9 16 23 30

Me 3 10 17 24

Xo 4 11 18 25

Ve 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

Do 7 14 21 28

2010 NOVEMBRO Xoves

18

Afundimento do Prestige a unhas 133 millas das Illas Cíes, provacando a máis grande catástrofe ecolóxica da historia das nosas costas.

Venres

19

Domingo

21

Día internacional da infancia

20

Sábado

77


2010 NOVEMBRO 22

Luns

23

Martes

24

Mércores

Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller

78


Lu 1 8 15 22 29

Ma 2 9 16 23 30

27

Me 3 10 17 24

Xo 4 11 18 25

Ve 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

Sรกbado

Do 7 14 21 28

2010 NOVEMBRO Xoves

25

Venres

26

Domingo

28

79


ANOTACIÓNS

80


A CASA TRADICIONAL GALEGA Unha das construcións máis primitivas que se utilizaron como vivenda de persoas e animais foron as pallozas. É unha construción tradicional da serra dos Ancares que ten unha gran similitude coas dos antigos castros. As súas características son as seguintes: • Construción circular ou elíptica. • Materiais utilizados: a pedra, madeira e palla de centeo ( colmo). • Casa destinada a vivenda, corte e almacén. • Persoas, apeiros e animais compartían o mesmo espazo (desta maneira na época de inverno non tiñan necesidade de saír ao exterior). • Na parte central da palloza acendíase o lume co que cociñaban e se quentaban. • O interior da palloza estaba separada por táboas, diferenciando así os dormitorios, as cortes, o leñeiro, o forno, a lareira onde se cociñaba... Para a construción levantábase un muro dende unha base ovalada , cunha altura de 1.70 metros e todo o conxunto cubríase de colmo ( tellado), palla entrelazada e cosida que ás veces facía de cordas que ataban ó tellado.Todo isto apoiábase enriba dun pao que se colocaba no centro de cada semicírculo, chamados pés de armar, que acababan nunha bifurcación e cada un remataba nunha lousa situada no chan. Hai unha viga, o cume da que parten cara os muros unha serie de madeiros, tiradores ou cangos. Verónica Novo Vilela

81


2010 DECEMBRO

…... sabemos que ti podes ser outra cousa sabemos que o home pode ser outra cousa. Letanía de Galicia. UXÍO NOVONEYRA

29

Luns

30

Martes

1833- Decreto polo que as 7 provincias galegas se converten nas 4 actuais, desaparecendo as de Betanzos, Mondoñedo e Tui.

1

Mércores

Día mundial da loita contra a sida

1992- Embarranca na ría da Coruña o petroleiro Mar Exeo.

DO 1 AO 12 DE DECEMBRO DE 2008: CONMEMORACIÓN DA CONSTITUCIÓN E DO ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA

82


Lu Ma Me 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

Xo 2 9 16 23 30

Ve 3 10 17 24 31

Sa 4 11 18 25

Do 5 12 19 26

2010 DECEMBRO Xoves

2

Venres

3

Domingo

5

DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS DISCAPACITADAS.

4

Sábado

DÍA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO.

1931 - Fúndase o partido galeguista en Pontevedra 83


2010 DECEMBRO 6

Luns DÍA DA CONSTITUCIÓN

7

Martes

1493- Por orde dos Reis Católicos, apresan o Mariscal Pardo de Cela e o seu xenro con algúns fidalgos e labregos.

8

84

Mércores


Lu Ma Me 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

Xo 2 9 16 23 30

Ve 3 10 17 24 31

Sa 4 11 18 25

Do 5 12 19 26

2010 DECEMBRO Xoves

9

Venres

10

1617- Saqueo de Cangas polos turcos.

DÍA INTERNACIONAL DOS DEREITOS HUMANOS

1617- Dezaoito navíos turcos e berberiscos canonearon o porto de Vigo atacando logo con fusilería.

11

Sábado

Domingo

12

85


2010 DECEMBRO 13

Luns

14

Martes

15

Mércores

1969- Fúndase, por iniciativa de Xosé Neira Vilas, a sección galega do Instituto de Literatura e Lingüística da Academia de Ciencias de Cuba na Habana.

86


Lu Ma Me 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

Xo 2 9 16 23 30

Ve 3 10 17 24 31

Sa 4 11 18 25

Do 5 12 19 26

2010 DECEMBRO Xoves

16

1811- Nace en Pontevedra Xoán Manuel Pintos, autor do primeiro libro da literatura galega do Rexurdimento, A Gaita Galega (1853). 1932- Redacción do primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia.

18

Sábado

Venres

17

Domingo

19

1981- Constitución do primeiro Parlamento de Galicia.

87


2010 DECEMBRO 20

Luns

- A raíña Dona Urraca entrega ó arcebispo Xelmírez as Torres do Oeste que gardan o fondo da ría de Arousa. 1980- Referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia.

21

Martes

22

Mércores

1911- Nace en Mondoñedo Álvaro Cunqueiro.

88


Lu Ma Me 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

Xo 2 9 16 23 30

Ve 3 10 17 24 31

Sa 4 11 18 25

Do 5 12 19 26

2010 DECEMBRO Xoves

23

Venres

24

Domingo

26

1973- Morre en Vigo o pintor Urbano Lugrís.

25

Sábado

89


2010 DECEMBRO 27

Luns

28

Martes

29

MĂŠrcores

90


Lu Ma Me 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

Xo 2 9 16 23 30

Ve 3 10 17 24 31

Sa 4 11 18 25

Do 5 12 19 26

2009 XANEIRO Xoves

30

Venres

31

1928- Inaugúrase o estadio de Balaídos (Vigo).

1

Sábado

Domingo

2

91


ANOTACIÓNS

92


MARÍA CASARES (1922-1966) Naceu na Coruña. Aínda non cumprira os catorce anos cando chegou a Francia fuxindo da barbarie golpista de 1936, pois era filla de Santiago Casares Quiroga, home forte do goberno de Manuel Azaña nos tempos da República e instalouse xunto a súa nai en París. Á aprendizaxe dun novo idioma seguiulle o seu mergullo no teatro galo, abraiando os seus mestres de arte dramática. Chekhov, Dostoievski, Synge, Ibsen, Sartre e Camus foron algúns dos autores dos textos dramáticos cos que María Casares enchía os escenarios dos teatros parisienses na década dos anos 40. Despois virán tempos dun intenso contacto co exilio español, para chegar a Madrid no ano 1976 coa intención de poñer en escena El Adefesio, de Rafael Alberti. Despois de décadas sen cruzar os Pirineos, sentiuse allea ao rebumbio da transición. Cando volve a Francia decide centrarse nas memorias, que publicou co título Residente Privilexiada. En Francia recibe os premios Molière e o Nacional de Teatro. O goberno español concédelle a Medalla ao Mérito en Belas Artes e a Xunta a Medalla Castelao. Os actores e actrices galegos póñenlles o seu nome aos premios que conceden anualmente.O cine aínda lle tiña reservado bos papeis nos seus últimos anos de vida como en La Lectrice ou Someones Else´s America. Faleceu no ano 1996 preparando a obra El cerco de Leningrado, de José Sanchís Sinisterra. O teatro morreu, titulou un xornal ao día seguinte. Un dos seus últimos xestos foi legar ao concello de Alloue as súas propiedades, hoxe convertidas na Casa dos Actores “María Casares”.

93


2011 XANEIRO 3

Luns

4

Martes

A lingua vén ser a alma viva do pobo que afala, a súa comunidade esencial RAMÓN PIÑEIRO

1882- Sae á rúa o 1º número de La voz de Galicia. 1977- Lei sobre a reforma do Rexistro Civil pola que se autoriza a imposición de nomes e a tradución dos xa rexistrados en calquera idioma do Estado.

5

94

Mércores


Lu

Ma

Me

Xo

Ve

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Sa 1 8 15 22 29

Do 2 9 16 23 30

2011 XANEIRO Xoves

6

1994- Sae á rúa o 1º número de O Correo Galego (1º diario escrito integramente en galego).

Venres

7

Domingo

9

1950- Morre Castelao en Bos Aires.

8

Sábado

95


2011 XANEIRO 10

Luns

11

Martes

1533- A Xunta de Goberno do Novo Reino de Galicia acorda aumentar dúas provincias: A Coruña e Tui. 1859- Nace en Carballo o político e economista Alfredo Brañas.

12

96

Mércores


Lu

Ma

Me

Xo

Ve

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

15

Sa 1 8 15 22 29

Do 2 9 16 23 30

Sábado

2011 XANEIRO Xoves

13

Venres

14

Domingo

16

DÍA INTERNACIONAL DAS RELACIÓNS HUMANAS

97


2011 XANEIRO 17

Luns

13

Martes

19

MĂŠrcores

98


Lu

Ma

Me

Xo

Ve

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

22

Sa 1 8 15 22 29

Sรกbado

Do 2 9 16 23 30

2011 XANEIRO Xoves

20

Venres

21

Domingo

23

99


2011 XANEIRO 24

Luns

25

Martes

26

MĂŠrcores

100


Lu

Ma

Me

Xo

Ve

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Sa 1 8 15 22 29

Do 2 9 16 23 30

2011 XANEIRO Xoves

27

Venres

28

Domingo

30

1902- Nace o pintor Urbano Lugrís.

29

Sábado

DÍA INTERNACIONAL DA NON VIOLENCIA E A PAZ

1899- Nace en Rianxo Rafael Dieste. 1930- Morre o poeta Manuel Antonio.

1886- Nace en Rianxo Castelao.

101


ANOTACIÓNS

102


O ENTROIDO O termo Entroido procede da palabras latina Introitus que significa entrada. A entrada nunha nova estación máis fértil e benigna que segue ao inverno. O Entroido é, por excelencia, a festa da diversión e da fartura antes de entrar na coresma co xaxún e a vida piadosa. Como festa eminentemente popular que é, está aberta á imaxinación e á creatividade das xentes…

AS RECEITAS DO ENTROIDO PRIMEIRO PREMIO CONCURSO GASTRONÓMICO DO ENTROIDO

Ingredientes: • • • • •

500 g de fariña 150 g de azucre 3 ovos ½ cunquiña de café con azucre 1 copiña de anís

• • • •

vainilla reladura de limón aceite para fritir sal

Preparación: 1. Pasar a fariña por unha peneira e poñela nun bol grande; facer un oco no centro e engadir os ovos cascados, o azucre, o aceite, o anís, o moscatel, unha gotas de vainilla, reladura de limón e un chisco de sal. 2. Traballar coas mans e, pouco a pouco, lograr así que os elementos se integren formando unha pasta suave e elástica; non traballar moito. 3. Fórmase unha bóla igual que cando facemos o pan. 4. A continuación dividir a bóla en porción pequenas, duns 25 g. 5. Formar boliñas e deixalas repousar uns 25 minutos, tapadas nun lugar caldeado. 6. Cando estea a punto a pasta, tomar as bólas de unha en unha e pasarlles o rodete por riba para lograr unha pasta fina e redonda, chá coma un prato. 7. Coa man darlles unha forma oca. 8. Nunha tixola ó lume con aceite quente, botar a “orelliña” que ó momento incharase no centro; darlle a volta rápido cunha espátula. 9. Nun momento, xa estará dourada por ambos lados. 10. Sacar, poñer nunha bandexa e espolvorear con azucre.

103


2011 FEBREIRO

A maior e mellor defensa que se pode facer sempre dun idioma é a súa utilización. CARLOS CALLÓN

31

Luns

1809- Vigo foi ocupado polas tropas francesas.

1

Martes

2

Mércores

104


Lu 7 14 21 28

Ma 1 8 15 22

Me 2 9 16 23

Xo 3 10 17 24

Ve 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

Do 6 13 20 27

2011 FEBREIRO Xoves

3

Venres

4

Domingo

6

1864- Nace en Betanzos Salvador Cabeza de Le贸n.

5

S谩bado

105


2011 FEBREIRO 7

Luns

1876- Sae á rúa o 1º número de O tío Marcos da Portela, 1º xornal escrito integramente en galego.

8

Martes

1835- Nace en Ponteceso Eduardo Pondal.

9

106

Mércores


Lu 7 14 21 28

Ma 1 8 15 22

12

Me 2 9 16 23

Xo 3 10 17 24

Ve 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

Sรกbado

Do 6 13 20 27

2011 FEBREIRO Xoves

10

Venres

11

Domingo

13

107


2011 FEBREIRO 14

Luns

15

Martes

1910 Sae á rúa o 1º número de La Región. 1944- Constitúese o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento.

16

108

Mércores


Lu 7 14 21 28

Ma 1 8 15 22

19

Me 2 9 16 23

Xo 3 10 17 24

Ve 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

Do 6 13 20 27

Sábado

2011 FEBREIRO Xoves

17

Venres

18

Domingo

20

1949 - Fúndase Cerámicas do Castro 109


2011 FEBREIRO 21

Luns

1900- Morre en Compostela Alfredo Brañas.

22

Martes

23

Mércores

110


Lu 7 14 21 28

Ma 1 8 15 22

Me 2 9 16 23

Xo 3 10 17 24

Ve 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

Do 6 13 20 27

2011 FEBREIRO Xoves

24

Venres

25

Domingo

27

1837- Nace en Santiago Rosalía de Castro. 1985- 1ª emisión da Radio Galega.

26

Sábado

111


ANOTACIÓNS

112


EDUCACIÓN PARA A SAÚDE OBRADOIRO DE PREVENCIÓN DE DROGAS Nos nosos adolescentes e nos nosos mozos e mozas as drogas están moi presentes e as estatísticas indican un aumento do consumo. Apréciase un cambio de perfil dos consumidores e das consumidoras cunha diminución do risco que supoñen. A adolescencia é un momento de experimentación, de descubrimento, de busca da propia identidade dentro do grupo e en relación á familia. Os mozos e mais as mozas buscan formas de afirmación e identificación. Por outra banda a gran facilidade para acceder ás drogas, a curiosidade ou a presión do grupo son factores que poden inducir ó consumo. Este fenómeno da drogodependencia é un fenómeno moi complexo, nel están implicados moitos elementos, non hai una soa causa nin unha única solución e, para loitar contra esta lacra social, a intervención da familia é fundamental xunto cos diferentes axentes sociais (profesorado, persoal médicos.....) A PREVENCIÓN é moi importante; de aí a posta en marcha duns obradoiros no centro educativo dirixidos á poboación xuvenil do Concello de Curtis, baseada na información, o diálogo, a capacidade de razoar e decidir responsabelmente.

OBRADOIRO AFECTIVO-SEXUAL Os e as adolescentes de hoxe en día seguen reclamando respostas ás súas inquedanzas sobre afectividade e sexualidade. Por iso, dende o Programa de Concellos Saudables coas accións educativas realizadas en talleres, no centro educativo, preténdese formar ós mozos e ás mozas na adquisición de coñecementos , mediante a transmisión de información contrastada e de habilidades que fomenten a autoestima e a asertividade, elementos claves para adquirir unha actitude crítica fronte a presión social e grupal. Desta maneira dende unha sa personalidade os mozos e mozas serán capaces de tomar decisións libres e responsables. Non podemos esquecer a importancia do papel das nais e dos pais neste proceso de maduración afectivo-sexual, promovendo nos seus fillos e nas súas fillas unha sexualidade saudable e responsábel. Psicóloga ,Concello de Curtis. Programa Concellos Saudables

113


2011 MARZO A biodiversidade lingüística enriquece e fai do ser 28

Luns

humano un ser moito máis evoluído, con maior creatividade e conciencia. Mª ASUNCIÓN ARIAS

1981- Morre en Vigo Álvaro Cunqueiro.

1

Martes

1493- A Carabela La Pinta, mandada por M. Alonso Pinzón, arribou a Baiona, 1º lugar de Europa que coñeceu o descubrimento de América.

2

114

Mércores


Lu Ma 1 7 8 14 15 21 22 28 29

Me 2 9 16 23 30

Xo 3 10 17 24 31

Ve 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

Do 6 13 20 27

2011 MARZO Xoves

3

Venres

4

Domingo

6

1889- Nace en Cambados o escultor Francisco Asorey.

Concurso gastron贸mico do Entroido

5

S谩bado

1888- Nace en Ourense Ram贸n Otero Pedrayo.

1856- Banquete de Conxo. Eduardo Pondal e Aurelio Aguirre leron senllos poemas cargados de sentido social e conciencia galega. Este feito marcou a nova xeraci贸n intelectual galega.

115


2011 MARZO 7

Luns

1908- Morre en Cuba Curros Enríquez.

8

Martes DÍA INTERNACIONAL DA MULLER TRABALLADORA

Do 8 ao 12 de marzo de 2009: Semana da Prensa Un día desta semana traballarase na aula con xornais

9

116

Mércores


Lu Ma 1 7 8 14 15 21 22 28 29

Me 2 9 16 23 30

Xo 3 10 17 24 31

Ve 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

Do 6 13 20 27

2011 MARZO Xoves

10

Venres

11

Domingo

13

DÍA DA CLASE OBREIRA GALEGA.

12

Sábado

1869- Nace na Coruña Ramón Menéndez Pidal, que no ano 1925 foi elixido presidente da "Real Academia de la Lengua".

117


2011 MARZO 14

Luns

15

Martes

DÍA MUNDIAL DOS DEREITOS DO CONSUMIDOR

16

118

Mércores


Lu Ma 1 7 8 14 15 21 22 28 29

Me 2 9 16 23 30

Xo 3 10 17 24 31

Ve 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

Do 6 13 20 27

2011 MARZO Xoves

17

Venres

18

Domingo

20

DรA INTERNACIONAL DO MAR

1897- Nace en Pontecesures o pintor Carlos Maside.

19

Sรกbado

119


2011 MARZO 21

Luns DÍA INTERNACIONAL POLA ELIMINACIÓN DA DISCRIMINACIÓN RACIAL.

22

Martes

DÍA MUNDIAL DA AUGA

23

Mércores

DÍA MUNDIAL DA METEOROLOXÍA

120


Lu Ma 1 7 8 14 15 21 22 28 29

Me 2 9 16 23 30

Xo 3 10 17 24 31

Ve 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

Do 6 13 20 27

2011 MARZO Xoves

24

Venres

25

Domingo

27

1990- Morre en Santiago Ricardo Carballo Calero.

26

Sรกbado

DรA INTERNACIONAL DO TEATRO.

121


2011 MARZO 28

Luns

1809- Os exércitos de Morillo e Cachamuíña liberan Vigo das tropas francesas.

29

Martes

1985- Inaugúrase a Radio Galega.

30

122

Mércores


Lu Ma Me Xo 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

Ve 2 9 16 23 30

Sa 3 10 17 24

2010 ABRIL

Do 4 11 18 25

Xoves

31

Venres

1

Domingo

3

1901- Nace en Ponteareas Fermín Bouza Brey.

1188- Inauguración do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago. 1846- Comeza en Lugo a Revolución Progresista Galega. 1917- Sae á rúa o 1º número de El Ideal Gallego.

2

Sábado

DÍA INTERNACIONAL DO LIBRO INFANTIL

1841- Nace en Santiago Isidro Brocos, un dos mellores escultores do moderno Renacemento Galego.

123


ANOTACIÓNS

124


A RAZÓN Actualmente estendeuse unha versión que me parece errónea da relación entre a capacidade de argumentación e a igualdade democrática. Dáse por suposto que cada cal ten dereito ás súas propias opinións e que intentar buscar a verdade (non a túa nin a miña) é unha pretensión dogmática, case totalitaria. No fondo, non hai formulación máis directamente antidemocrática que esta. A democracia baséase en que non hai homes que nazan para mandar nin outros para obedecer, senón que todos nacemos coa capacidade de pensar e xa que logo co dereito político de intervir na xestión da comunidade da que formamos parte. Pero para que os cidadáns poidan ser politicamente iguais é imprescindible que en cambio non todas as súas opinións o sexan: debe haber algún medio de xerarquizar as ideas na sociedade non xerárquica, potenciando as máis adecuadas e rexeitando as erróneas ou daniñas. Nunha palabra, buscando a verdade. Tal é precisamente a misión da razón cuxo uso todos compartimos (outrora as verdades sociais establecíanas os deuses, a tradición, os soberanos absolutos, etcétera). Na sociedade democrática, as opinións de cada cal non son fortalezas ou castelos onde encerrarse como forma de autoafirmación persoal: «ter» unha opinión non é «ter» unha propiedade que ninguén ten dereito a arrebatarnos. Ofrecemos a nosa opinión aos demais para que a debatan e no seu caso a acepten ou a refuten, non simplemente para que saiban «onde estamos e quen somos». E desde logo non todas as opinións son igualmente válidas: valen máis as que teñen mellores argumentos … Se non queremos que sexan os deuses ou certos homes privilexiados os que usurpen a autoridade social (é dicir., quen decida cal é a verdade que convén á comunidade) non queda outra alternativa que someternos á autoridade da razón como vía cara á verdade. (…). Non só temos que ser capaces de exercer a razón nas nosas argumentacións, senón tamén -e isto é moi importante e quizá aínda máis difícil- debemos desenvolver a capacidade de ser convencidos polas mellores razóns, veñan de quen veñan. Non acata a autoridade democrática da razón quen só sabe manexala a favor das súas teses pero considera humillante ser persuadido por razóns opostas. Non basta con ser racional, é dicir, aplicar argumentos racionais a cousas ou feitos, senón que resulta non menos imprescindible ser razoable, ou sexa acoller nos nosos razoamentos o peso argumental doutras subxectividades que tamén se expresan racionalmente Las preguntas de la vida. Fernando Savater. 125


2011 ABRIL A cultura non ocupa lugar, pero precisa de recoñece4

Luns

5

Martes

mento social. E a cultura do galego e a súa lingua pode convivir co resto das culturas, pero somos nós quen debemos de recoñecela. Nicolás Castro

1902- Nace en Pontevedra o pintor Arturo Souto. 1979- Morre na Coruña Luís Seoane.

6

126

Mércores


Lu Ma Me Xo Ve 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Sa 2 9 16 23 30

Do 3 10 17 24

2011 ABRIL Xoves

7

DÍA MUNDIAL DA SAÚDE

1963- Créase en Vigo a Fundación Penzol.

Venres

9

Sábado

1842- Nace en Mondoñedo o compositor Pascual Veiga autor da letra do Himno Galego.

Domingo

8

10

1874- Nace na Coruña o pintor Francisco Lloréns.

127


2011 ABRIL 11

Luns

XVII SEMANA CULTURAL

12

Entre o 12 ao 30 de abril de 2009: Día do Libro

Martes

XVII SEMANA CULTURAL

13

Mércores

XVII SEMANA CULTURAL

1840- Nace en Lugo Juan Montes Capón , un dos mellores músicos que deu Galicia.

128


Lu Ma Me Xo Ve 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Sa 2 9 16 23 30

Do 3 10 17 24

2011 ABRIL Xoves

14

XVII SEMANA CULTURAL

1947- Comeza a emisión de programas en galego na BBC de Londres. Estas emisións duraron ata 1956.

Venres

15

XVII SEMANA CULTURAL

1892- Nace en Pontevedra o violinista Manolo Quiroga.

16

Sábado

Domingo

17

1779- Nace en Lalín Xosé Rodríguez Gil, autor do primeiro dicionario castelán- galego.

129


2011 ABRIL 18

Luns

1978- ConstitĂşese a primeira Xunta de Galicia.

19

Martes

20

MĂŠrcores

130


Lu Ma Me Xo Ve 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Sa 2 9 16 23 30

Do 3 10 17 24

2011 ABRIL Xoves

21

Venres

22

Domingo

24

DÍA DO LIBRO

23

Sábado

1834- Betanzos perde a capitalidade da provincia ó ser asimilada á da Coruña.

131


2011 ABRIL 25

Luns

1734- Nace na Coruña José Andrés Cornide Saavedra.

26

Martes

1846- Fusilamento do Coronel Solís e os seus compañeiros (Mártires de Carral) que se alzaron en contra do goberno absolutista de Narváez no reinado de Isabel II.

27

132

Mércores


Lu Ma Me Xo Ve 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

30

Sa 2 9 16 23 30

Do 3 10 17 24

Sábado

2011 ABRIL Xoves

28

Venres

29

Domingo

1

DÍA INTERNACIONAL DOS TRABALLADORES

1963- Morre en Ourense Vicente Risco.

1800- Sae á rúa o primeiro número de El Catón Compostelano, primeira publicación periódica de Galicia.

133


ANOTACIÓNS

134


A COEDUCACIÓN. A coeducación define a maneira de entender a educación de nenos e nenas. Os partidarios e partidarias dela foron, en cada época, aquelas persoas que creron que homes e mulleres deberían educarse conxuntamente e recibir igual educación. Sen embargo, o concepto de "educación en igualdade" non se mantén de modo homoxéneo no tempo, de maneira que "coeducación" non designa exactamente o mesmo modelo educativo en todas as etapas da historia; dito concepto evoluciona en función dos trocos de posicións das mulleres na sociedade. É no ano 1970, coa Lei Xeral de Educación, onde se establece o mesmo tipo de currículo para nenos e nenas mediante un ensino homoxéneo que duraba ata os trece anos. Conseguiuse a coeducación? É xa a educación de homes e mulleres igualitaria? Desapareceu toda discriminación por razón de sexo?. Na actual ordenación educativa non se fan distincións entre o que se considera un saber apropiado, ou entre as actividades que deben realizar tanto os nenos como as nenas. Acadouse o que se vén chamar "igualdade formal"; sen embargo esa igualdade formal non sempre vai acompañada dunha igualdade real: na práctica das relacións sociais seguen manténdose moitas formas de discriminación que están aceptadas pola sociedade porque se consideran "normais", dado que forman parte dunhas pautas culturais profundamente arraigadas nos individuos e no conxunto da sociedade. Un exemplo diso témolo no feito de que unha das funcións básicas da educación escolar é a transmisión de valores e coñecementos acumulados a través dos tempos , organizados baixo criterios diversos reflectidos no currículo ou programa escolar. Se se analizan eses contidos, apréciase unha case total ausencia dos achegamentos que fixeron as mulleres á cultura, a falta de atención aos xeitos culturais que poidan ser especialmente interesantes para elas ou as frecuentes afirmacións referidas ás mulleres sobre a base de prexuízos e non sobre comprobacións obxectivas. Por tanto , a herdanza cultural que se segue transmitindo inclúe o sexo feminino da historia e do saber non mostrando exemplos de mulleres que contribuísen a mellorar as condicións da vida colectiva ou a existencia de prexuízos sobre aptitudes e capacidades. Do mesmo modo, a utilización da linguaxe oral nos centros educativos pon de manifesto a exclusión sistemática das nenas, por exemplo co uso regular e normativo do masculino para designar colectivos que inclúen a persoas de ambos sexos, mesmo cando a maioría destas persoas son nenas. Tamén se pode observar fenómenos como o prexuízo sexista en determinados significados léxicos: así algúns termos en forma feminina teñen unhas connotacións negativas non presentes na masculina "home público", "muller pública". Hai que facer unha mención especial aos libros de texto e lecturas infantís porque en parte son os responsábeis dos modelos a seguir: menor número de personaxes femininas, das profesións nomeadas as mulleres tamén aparecen en minoría e facendo case sempre referencia ás tradicionalmente consideradas femininas. Polo tanto, non hai unha igualdade na educación dos homes e as mulleres. Hai que seguir loitando por unha coeducación partindo non só da igualdade dos individuos, senón tamén da integración dos modelos xenéricos: coa creación e difusión de novos materiais escolares que contemplen os achegamentos das mulleres na vida social e a cultura, revisión dos textos científicos , implantación de programas específicos de orientación profesional que valoren a utilidade da ciencia e a técnica nas aplicacións sociais e humanas, deseño de programas específicos para facilitar ás mulleres o acceso ás novas tecnoloxías e ás profesións consideradas tradicionalmente masculinas, revisión dos libros de texto, modificación de currículo escolar dando lugar a coñecementos e experiencias relativas á saúde, a sexualidade, tarefas da vida cotiá, relacións afectivas..... En definitiva a educación nos centros de ensino, por si soa non pode facer desaparecer as desigualdades, pero é unha peza esencial para reducilas. Para iso é necesario unha escola educativa cuxo obxectivo sexa a formación de persoas integrais segundo as súas propias cualidades, aptitudes e capacidades para lograr un mundo común e non enfrontado, que pretenda conseguir un desenvolvemento do alumnado baseado no respecto, a comprensión, a non agresión, establecendo unhas relacións humanas de troco de personalidades seguras e independentes. Todo isto, sen dúbida, pode contribuír a previr o problema que estamos a vivir. CIM CURTIS 135


falo galego falo ben alto e ben claro, coa cabeza alta. Cando falo na miña 2011 MAIO Cando lingua non me sinto minorizada, nin tampouco subsidiaria de nada. Síntome falar

2

Luns

3

Martes

nunha lingua de primeira orde, nin mellor nin peor que calquera outra. Síntome moderna, síntome ás veces chistosa, síntome superseria, síntome esixente, síntome doce ás veces, outras técnica, outras filosófica, case elevada, ou tamén doméstica Yolanda Castaño.

DÍA INTERNACIONAL DA LIBERDADE DE PRENSA

4

136

Mércores


Lu Ma Me Xo

Ve

Sa

2 9 16 23 30

6 13 20 27

7 14 21 28

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

Do 1 8 15 22 29

2011 MAIO Xoves

5

1963- Abre as súas portas en Vigo a Biblioteca Penzol, a máis rica en temas galegos.

Venres

6

1945- Inauguración oficial do estadio de Riazor co encontro entre as seleccións de España e Portugal.

7

Sábado

Domingo

8

137


2011 MAIO 9

Luns

DÍA DE EUROPA

1890- Por 1ª vez un profesor de Universidade fai un discurso de tema intelectual en galego. O profesor era Alfredo Brañas.

10

Martes

11

Mércores

138


Lu Ma Me Xo

Ve

Sa

2 9 16 23 30

6 13 20 27

7 14 21 28

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

2011 MAIO

Do 1 8 15 22 29

Xoves

12

DÍA ESCOLAR DAS MATEMÁTICAS

1976- O petroleiro Urquiola embarranca na ría da Coruña producindo moito dano na fauna mariña.

Venres

13

DÍA INTERNACIONAL DA OBXECCIÓN DE CONCIENCIA

14

Sábado

Domingo

15

1589- Asedio das tropas de Drake á cidade da Coruña

139


2011 MAIO 16

Luns

DÍAMUNDIALDAS TELECOMUNICACIÓNS

17

Martes

1863- Primeira edición de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. 1963- A Academia Galega crea o Día das Letras Galegas, dedicando este 1º ano a Rosalía de Castro

18

Mércores

Do 18 ao 21 de maio de 2009: Semana das Letras Galegas

140


Lu Ma Me Xo

Ve

Sa

2 9 16 23 30

6 13 20 27

7 14 21 28

3 10 17 24 31

21

4 11 18 25

5 12 19 26

Sรกbado

Do 1 8 15 22 29

2011 MAIO Xoves

19

Venres

20

Domingo

22

141


2011 MAIO 23

Luns

24

Martes

1963- Inaugúrase na Coruña o aeroporto de Alvedro

25

142

Mércores


Lu Ma Me Xo

Ve

Sa

2 9 16 23 30

6 13 20 27

7 14 21 28

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

Do 1 8 15 22 29

2011 MAIO Xoves

26

1898- Nace en Soutelo de Montes (Pontevedra) Avelino Cachafeiro Bugallo, que chegarĂ­a a ser o mellor gaiteiro de Galicia.

28

SĂĄbado

Venres

27

Domingo

29

143


ANOTACIÓNS

144


ANOTACIÓNS

145


2011 XUÑO 30

Luns

31

Martes

Día mundial sin tabaco

1

146

Mércores

O Pobo que deixa perder a súa palabra creada, herdada, usada, revelada, aquela que lle é propia e singular, a que é unicamente súa, está empobrecendo o mundo e perpetrando o seu propio xenocidio.

Manuel María


Lu Ma Me 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

Xo 2 9 16 23 30

Ve 3 10 17 24

Sa 4 11 18 25

Do 5 12 19 26

2011 XUÑO Xoves

2

DÍA INTERNACIONAL DOS NENOS/AS VÍCTIMAS INOCENTES DE AGRESIÓNS.

4

Sábado

Venres

2

Domingo

5

DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE

147


2011 XUテ前 6

Luns

7

Martes

1809- O 7 e 8 de xuテアo librouse a Batalla de Pontesampaio (Pontevedra) na que os galegos conseguiron o triunfo definitivo sobre as tropas napoleテウnicas.

8

148

Mテゥrcores


Lu Ma Me 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

Xo 2 9 16 23 30

Ve 3 10 17 24

Sa 4 11 18 25

Do 5 12 19 26

2011 XUÑO Xoves

9

Venres

10

Domingo

12

1909- Nace en Abadín o poeta Aquilino Iglesia Alvariño. 1958- Morre en Compostela o pintor Carlos Maside.

11

Sábado

1847- Nace en Vigo o escritor e músico Teodosio Vesteiro Torres.

149


2011 XUÑO 13

Luns

14

Martes

1987- Sae á rúa o primeiro número de Atlántico Diario.

15

150

Mércores


Lu Ma Me 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

18

Xo 2 9 16 23 30

Ve 3 10 17 24

Sa 4 11 18 25

Sテ。bado

Do 5 12 19 26

2011 XUテ前 Xoves

16

Venres

17

Domingo

19

151


2011 XUテ前 20

Luns

21

Martes

22

Mテゥrcores

152


Lu Ma Me 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

Xo 2 9 16 23 30

Ve 3 10 17 24

Sa 4 11 18 25

Do 5 12 19 26

2011 XUÑO Xoves

23

Venres

24

1891- Celébranse en Tui os Xogos Florais do Idioma Galego con importantes discursos de Murguía, Brañas e o bispo Lago González.

25

Sábado

Domingo

26

DÍA INTERNACIONAL CONTRA AS DROGAS E O TRÁFICO ILÍCITO

153


2011 XUテ前 27

Luns

1936- Aprobaciテウn en plebiscito do Estatuto de Autonomテュa de Galicia.

28

Martes

29

Mテゥrcores

154


OFERTA EDUCATIVA A oferta educativa do IES de Curtis será a seguinte: Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO) Programas de Diversificación Curricular. Bacharelato: Ciencias e Tecnoloxía. Humanidades e Ciencias Sociais. Programas de cualificación profesional inicial (PCPI): PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións. PCPI de servizos administrativos. PCPI de mantemento de vehículos Ciclos Formativos de grao medio: Instalacións eléctricas e automáticas Electromecánica do Vehículo. Xestión Administrativa. Sistemas microinformáticos e redes

155


 

 

 

       

   

     ! 

  

"

# 

" $ 

%  #&#%

 

 

 

              ! 

!'   ##  $ 

" %  #&#%

156

" 


 

 

(     )*      +,! 

!'## 

"  

  #  -./ -./!  012    $ 

%  

"

#&#%-./       

    -/ , 3-"/ -/

  -/   -/ ! -/

!  012   4 +,-/

# -"/

$ -"/

%  -"/

  !   0124

  

  )5 

%

(1 # )5 

(

(1    ) ,!'

 

    

#  -./

 -./   +   !' ) , # (   )* +  + 

-./      

157


  

     

    

   

!  012   4 $ "4

%  "4

  !   0124

  

  

%

! + )* (

(

! + )* # + ! + )* :; #,+

:

<    + = +<    + 

4! ,! +! 0!

% 

!'

) ,

# 

  

7 -8/

9999999999999999999999999999999999999 <    ! + " # $   % 

  & ' (  ) ) '$ $ )  &   $ '  $)' +,-( ,.//0$ 1&2$  3   &    ' 3        &  3  %  $  $ 

$ $ $ $      %  5 2 % )     - ) -         !" # $  %" & - # $  -  -    %" 5  & ' 6 &     ) )  ! )

 ! ! ! *!

 -6/

    

158


   < >-/ < -/

  ++-/   ++-/

+,++-/

!  012   4 $ -"/

%  -"/

  ?   !24

  

  ! ++

%

) #+ ++ ! ++

(

)

   7 = ++ @ ): 

! ++

) #

( 1 

!,  A , 1 < =

 ++

1

< % 

) ,

1 

# %; 

:; ,++ 5 

:

     

 ! ++

  =, 11 7 -8/

9999999999999999999999999999999999999 ! " # $   %  !   & ' ! (  ) ) '$ $ )   & *!  $ '  $)' +,-( ,.//0$ 1&2$  3   &    ' 3        &  4! 3  %'& $'& $  $ & $ $$   %  ,! 5 2 % )     - )   7'  ' &&& 8 - )  9 &- ' &&&  - ) +! 5  & '! 0! 6 &     ) ) !

159


CADROS HORARIOS CICLOS CICLO FORMATIVO: Ciclo Medio. - Xestión administrativa (1300 horas) MÓDULO H. totais

4º Tr. 1º, 2º e 3º Trimestre

Comunicación, arquivo de información e operatoria de teclados

Sesións

160

6

Xestión administrativa de compravenda

80

4

Xestión administrativa de persoal

80

3

Contabilidade xeral e tesourería

130

6

Productos e servicios financeiros e de seguros básicos Principios de xestión administrativa pública

130 80

6 3

Aplicacións informáticas

160

6

Formación e orientación laboral

55

2

Formación en centros de traballo

340

-

6º Tr. 4º e 5º Trimestre

1º, 2º e 3º Trimestre

CICLO FORMATIVO: C.M. Electromecánica de vehículos (2000 horas) MÓDULO H. totais Sesións Motores 160 6

160

Circuitos de fluídos, suspensión e dirección

210

9

Circuitos electrotécnicos básicos. Sistemas de carga e arrincado do vehículo

210

9

Técnicas de mecanizado para o mantemento de vehículos

110

5

Seguridade no mantemento de vehículos

55

2

Administración, xestión e comercialización na pequena empresa

80

3

Formación e orientación laboral

55

2

Sistemas auxiliares do motor

220

12

Sistemas de transmisión e freado

165

9

Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo

145

8

Sistemas de seguridade e confortabilidade Formación en centros de traballo

130 380

7 -


Sistemas microinformáticos e redes: CMIFC01 Duración Trimestre Código

2,000

Módulo

Sesións Horas

1°, 2° e 3° MP0221 Montaxe e mantemento de equipamentos

9

240

1°, 2° e 3° MP0222 Sistemas operativos monoposto

6

160

1°, 2° e 3°

MP0223 Aplicacións ofimáticas

9

240

1°, 2° e 3°

MP0225 Redes locais

8

213

1°, 2° e 3°

MP0229 Formación e orientación laboral

4

107

4° e 5°

MP0224 Sistemas operativos en rede

9

157

4° e 5°

MP0226 Seguridade informática

8

140

4° e 5°

MP0227 Servizos en rede

9

157

4° e 5°

MP0228 Aplicacións web

7

123

4° e 5°

MP0230 Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0231 Formación en centros de traballo

410

Instalacións eléctricas e automáticas: CMELE01 Duración Trimestre Código Módulo 2,000 1°, 2° e 3° MP0232 Automatismos industriais

Sesións Horas 8

213

1°, 2° e 3° MP0233 Electrónica

4

107

1°, 2° e 3° MP0234 Electrotecnia

8

213

1°, 2° e 3° MP0235 Instalacións eléctricas interiores

12

320

1°, 2° e 3° MP0241 Formación e orientación laboral

4

107

4° e 5°

MP023ó Instalacións de distribución

9

155

4° e 5°

Infraestruturas comúns de telecomunicaMP0237 ción en vivendas e edificios

7

123

4° e 5°

MP0238 Instalacións domóticas

7

123

4° e 5°

MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas

3

53

4° e 5°

MP0240 Máquinas eléctricas

7

123

4° e 5°

MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

ó°

MP0243 Formación en centros de traballo

410

161


ANOTACIÓNS

162


Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2010-2011 A Coruña Concello: Arteixo 15023314 IES de Sabón

Telf: 981601012

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural CM04001 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Concello: Arzúa 15027733 IES de Arzúa

Telf: 981500527

CM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural

15020313 EFAG El Piñeiral

Telf: 981500580

CM06001 Comercio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría

Telf: 881881042

CM01002 Xardinaría

Concello: Betanzos 15001148 IES As Mariñas

Telf: 981775811

CM04001 Xestión administrativa CM16002 Electromecánica de vehículos CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Telf: 981511815

CM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural CMAGA02 Produción agropecuaria

Concello: Cambre Telf: 981651025

Concello: Carballo Telf: 981700911

CM06001 Comercio

15002591 IES Monte Neme CM04001 CMELE01 CMELE02 CMFME01

Telf: 981282200

Estética persoal decorativa Perrucaría Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble Electromecánica de vehículos Mecanizado Soldadura e caldeiraría Carrozaría Cubrición de edificios: lousas

CM05002 CM05003 CM15001 CMELE01 CMFME01 CMFME02

Telf: 981247316 Telf: 981252600

Impresión en artes gráficas Preimpresión en artes gráficas Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble Instalacións eléctricas e automáticas Mecanizado Soldadura e caldeiraría

15005397 IES Fernando Wirtz Suárez

Telf: 981230643

CM04001 Xestión administrativa CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

15027897 IES Paseo das Pontes

15005257 IES Ramón Menéndez Pidal 15005269 IES Urbano Lugrís

15004061 CPR Cervantes Telf: 981481202

CM06001 Comercio CM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Telf: 981160196

Telf: 981203000 Telf: 981235945

Telf: 981745950

CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

Telf: 981745350

Telf: 981204648

CM04001 Xestión administrativa CM06001 Comercio

15021986 CPR Cruz Roja Española

Telf: 981169163

CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

15004794 CPR Fogar de Santa Margarida

Telf: 981251090

CM06001 Comercio

15004231 CPR Karbo

Concello: Cee

15003224 IES Fernando Blanco

CM12002 CM12003 CM15001 CM16002 CMFME01 CMFME02 CMTMV01 M218008

CM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

Concello: Cedeira

15003212 IES Agra de Raíces

Telf: 981210112

CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CM20001 Atención sociosanitaria CMSAN02 Farmacia e parafarmacia

CM06001 Comercio

Telf: 981701159

Xestión administrativa Instalacións eléctricas e automáticas Instalacións de telecomunicacións Mecanizado

15026376 IES Punta Candieira

15022607 CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración CMTCP01 Confección e moda

CM04001 Xestión administrativa

15002581 IES Alfredo Brañas

Concello: Coruña, A

15004204 IES Calvo Sotelo Telf: 981847677

Concello: Boqueixón

15027873 IES Afonso X O Sabio

Telf: 981733051

CMAGA02 Produción agropecuaria

CM18002 Laboratorio

CM04001 Xestión administrativa CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

15013254 CFEA de Sergude

15021974 EFAG Fonteboa

15027770 IES A Sardiñeira

Concello: Boiro 15026698 IES Espiñeira

Concello: Coristanco

15024513 CIFP Someso

Concello: Bergondo 15001033 CFEA de Guísamo

CM04001 Xestión administrativa CM16002 Electromecánica de vehículos CM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Telf: 981236179

CM04001 Xestión administrativa CM06001 Comercio

15004782 CPR La Grande Obra de Atocha

Telf: 981222542

CM04001 Xestión administrativa

Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2010-2011

CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas Estas ensinanzas están pendentes da resolución definitiva do concerto

 

163


Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2010-2011 15004265 CPR Liceo La Paz

Telf: 981286299

15005488 CPR López y Vicuña

Telf: 981226244

CM04001 CM06001 CM19001 CMSAN02

Telf: 981352169

CM07001 Laboratorio de imaxe

Telf: 981259006

Xestión administrativa Comercio Coidados auxiliares de enfermaría Farmacia e parafarmacia

15004541 CPR San Andrés

Telf: 981326524

CM12002 Estética persoal decorativa CM12003 Perrucaría

15006791 IES Saturnino Montojo

CM04001 Xestión administrativa CM06001 Comercio

15004356 CPR Nebrija

CMSAN02 Farmacia e parafarmacia

15025645 IES Ricardo Carballo Calero

CM04001 Xestión administrativa CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

15028038 ESCO Náutico-Pesqueira

Telf: 981317611

CM03003 Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque

Concello: Melide Telf: 981203818

15008817 IES de Melide

Telf: 981506040

CM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble

CM04001 Xestión administrativa

Concello: Mugardos

Concello: Culleredo 15005749 IES Cruceiro Baleares

Telf: 981660700

CM03003 Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque CM03004 Pesca e transporte marítimo CM17001 Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

CM04001 CM16002 CMELE01 CMIFC01

Telf: 981786100

Xestión administrativa Electromecánica de vehículos Instalacións eléctricas e automáticas Sistemas microinformáticos e redes

Concello: Muros 15026388 IES Fontexería

Concello: Narón 15026455 IES Terra de Trasancos

Concello: Noia 15026731 IES Campo de San Alberto Telf: 981360300

15027228 IES María Casares Telf: 981321565

CM04001 Xestión administrativa CM06001 Comercio CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

CM05002 Impresión en artes gráficas CM05003 Preimpresión en artes gráficas CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

15010769 CPR María Assumpta

Telf: 981820500

CM04001 Xestión administrativa CM06001 Comercio

Concello: Oleiros Telf: 981626344

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

15027782 IES Nº 1 Telf: 981310104

CM04001 Xestión administrativa CM16002 Electromecánica de vehículos

Telf: 981333107

Concello: Ortigueira

Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble Electromecánica de vehículos Instalacións eléctricas e automáticas Instalacións de telecomunicacións Mecanizado Soldadura e caldeiraría Carrozaría

15021469 IES Leixa

Telf: 981820119

CM07001 Laboratorio de imaxe

Concello: Ordes

CM18002 Laboratorio CM15001 CM16002 CMELE01 CMELE02 CMFME01 CMFME02 CMTMV01

Telf: 981822800

CM04001 Xestión administrativa CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

Concello: Ferrol

15006754 IES Ferrolterra

Telf: 981885349

CM06001 Comercio

15010812 IES Virxe do Mar

15006742 IES Concepcion Arenal

Telf: 981380033

Concello: Negreira

CM04001 Xestión administrativa CM16002 Electromecánica de vehículos CM17001 Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor CM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas CMFME02 Soldadura e caldeiraría

15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Telf: 981827225

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

15026391 IES Xulián Magariños

Concello: Fene 15032583 CIFP de Fene

Telf: 981470229

CM04001 Xestión administrativa

CM04001 Xestión administrativa

Concello: Curtis 15022620 IES de Curtis

15009470 CPR Loyola

Telf: 981328951

15020544 IES de Ortigueira

Telf: 981680922

Telf: 981400100

CM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble

Concello: Padrón 15023090 IES Macías o Namorado

Telf: 981817008

CM04001 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Concello: Pobra do Caramiñal, A 15025530 IES da Pobra do Caramiñal

Telf: 981833900

CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2010-2011

CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas Estas ensinanzas están pendentes da resolución definitiva do concerto

164

 


Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2010-2011 15026649 CPR Divino Maestro

Telf: 981830011

CMELE01 CMELE02 CMFME02 CMTMV01

Telf: 981714477

15026753 IES A Pontepedriña

CM04001 Xestión administrativa

Concello: Ponteceso 15026406 IES de Ponteceso CM04001 Xestión administrativa CM16002 Electromecánica de vehículos

15015743 IES Arcebispo Xelmírez I

15023466 IES Lamas de Abade Telf: 981430063

Concello: Pontes de García Rodríguez, As Telf: 981451304

CM16002 Electromecánica de vehículos CMELE02 Instalacións de telecomunicacións CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

CM12002 CM12003 CM19001 CMSAN02

15021482 IES San Clemente

15026418 IES Terra de Soneira Telf: 981767495

15027368 IES Maximino Romero de Lema Telf: 981843700

CM20001 Atención sociosanitaria

Concello: Ribeira Telf: 981870361

CM16002 Electromecánica de vehículos CM17001 Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMTMV01 Carrozaría

Telf: 981874633

CM04001 Xestión administrativa

15027812 ESCO Oficial Náutico-Pesqueira Telf: 981874476 CM03003 Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque CM03004 Pesca e transporte marítimo

Telf: 981880425

CM04001 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

CM05002 CM05003 CM20001 CMHOT01 CMHOT02 CMINA01

Concello: Becerreá 27000617 CFEA Alta Montaña

Telf: 982161203

CM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural

Concello: Burela 27013958 IES Monte Castelo

Telf: 982580889

CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

27013934 IES Perdouro CM04001 CM12003 CMELE02 CMFME01

Telf: 982575098

Xestión administrativa Perrucaría Instalacións de telecomunicacións Mecanizado

27015891 IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Telf: 982310308

Concello: Chantada Telf: 981523140

Impresión en artes gráficas Preimpresión en artes gráficas Atención sociosanitaria Cociña e gastronomía Servizos en restauración Panadaría, repostaría e confeitaría

15015767 CIFP Politécnico de Santiago

Lugo

CMAGA02 Produción agropecuaria

Concello: Santiago de Compostela 15016000 CIFP Compostela

Telf: 981719149

CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

Concello: Castro de Rei

Concello: Santa Comba 15026030 IES Terra de Xallas

Telf: 981716376

CM04001 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Concello: Zas

15027711 IES Leliadoura

Telf: 981580496

CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

Concello: Rianxo

15014556 IES Coroso

Telf: 981592461

Estética persoal decorativa Perrucaría Coidados auxiliares de enfermaría Farmacia e parafarmacia

CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

15026807 IES Félix Muriel

Telf: 981573440

Concello: Vimianzo

Concello: Porto do Son 15027691 IES de Porto do Son

15027058 IES As Fontiñas CM04001 Xestión administrativa

CM04001 Xestión administrativa

15021767 IES Castro da Uz

Telf: 981584321

CM07001 Laboratorio de imaxe

Telf: 981432004

CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría

15013461 CPR San José

Telf: 981530455

CM06001 Comercio

Concello: Pontedeume 15025682 IES Fraga do Eume

Instalacións eléctricas e automáticas Instalacións de telecomunicacións Soldadura e caldeiraría Carrozaría

27003175 IES Val do Asma

Telf: 982441602

CM16002 Electromecánica de vehículos

Concello: Foz 27020562 IES de Foz

Telf: 982141544

CM06001 Comercio CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración

Telf: 981522062

CM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble CM16002 Electromecánica de vehículos CM18002 Laboratorio

Concello: Lugo 27015773 IES A Piringalla

Telf: 982212010

CM04001 Xestión administrativa

Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2010-2011

CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas Estas ensinanzas están pendentes da resolución definitiva do concerto

 

165


Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2010-2011 CM12003 Perrucaría CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

27006528 IES As Mercedes

27011718 CPR Belarmino Fernández Iglesias Telf: 982221212

CM06001 Comercio CM16002 Electromecánica de vehículos CM17001 Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor CMTMV01 Carrozaría

27006531 IES Lucus Augusti

Telf: 982220968

CM18002 Laboratorio

27006516 IES Politécnico de Lugo CM15001 CM19001 CMELE01 CMELE02 CMFME01

Telf: 982220328

Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble Coidados auxiliares de enfermaría Instalacións eléctricas e automáticas Instalacións de telecomunicacións Mecanizado

27016455 IES Sanxillao

Telf: 982252016

CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración

CM16002 CM19001 CMELE01 CMELE02

Concello: Viveiro 27013636 IES María Sarmiento CM04001 CM16002 CMELE01 CMFME02 CMTMV01

32001725 IES Lauro Olmo CM04001 CM12003 CM16002 CM19001 CMELE01

Telf: 982377609

Concello: Carballeda de Valdeorras 32016467 IES Sección de SobradeloCarballeda M218008

Telf: 982380170

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Telf: 982128894

CM16002 Electromecánica de vehículos CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMTMV01 Carrozaría

Telf: 982131017

CMAGA01 Produción agroecolóxica

CM20001 Atención sociosanitaria

Concello: Sober

32016625 IES de Celanova

Telf: 988431460

CM04001 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Concello: Maceda Telf: 988463286

CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

Telf: 982530030

CM04001 Xestión administrativa CM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas CMFME01 Mecanizado

27012048 IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Telf: 988271122

CM04001 Xestión administrativa CM16002 Electromecánica de vehículos CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

32016431 IES San Mamede

Concello: Sarria 27012036 IES Gregorio Fernández

Concello: Carballiño, O

Concello: Celanova Telf: 982128894

CM04001 Xestión administrativa

27010921 CFEA Pedro Murias

Telf: 988335093

Cubrición de edificios: lousas

32015037 IES Manuel Chamoso Lamas

Concello: Ribadeo

Telf: 988320175

Xestión administrativa Perrucaría Electromecánica de vehículos Coidados auxiliares de enfermaría Instalacións eléctricas e automáticas

Concello: Palas de Rei

27010945 IES Porta da Auga

Telf: 982592168

Ourense

CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

27020793 CIFP Porta da Auga

Telf: 982560449

Xestión administrativa Electromecánica de vehículos Instalacións eléctricas e automáticas Soldadura e caldeiraría Carrozaría

Concello: Barco de Valdeorras, O Telf: 982400460

Concello: Monterroso

27016352 IES de Palas de Rei

Telf: 982510951

CM04001 Xestión administrativa CM16002 Electromecánica de vehículos CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

Electromecánica de vehículos Coidados auxiliares de enfermaría Instalacións eléctricas e automáticas Instalacións de telecomunicacións

27016248 IES de Monterroso

27013326 IES Lois Peña Novo

27016625 IES Illa de Sarón Telf: 982403111

CM04001 Xestión administrativa CM12002 Estética persoal decorativa CM12003 Perrucaría

27007247 IES Francisco Daviña Rey

Concello: Vilalba

Concello: Xove

Concello: Monforte de Lemos 27015311 IES A Pinguela

Telf: 982460469

CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración

Telf: 982531051

Concello: Ourense 32015050 CIFP A Farixa

Telf: 988236552

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

32009116 IES 12 de Outubro CM12002 CM12003 CMELE01 CMFME01

Telf: 988213722

Estética persoal decorativa Perrucaría Instalacións eléctricas e automáticas Mecanizado

Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2010-2011

CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas Estas ensinanzas están pendentes da resolución definitiva do concerto

166

 


Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no rĂŠxime ordinario en centros sostidos con fondos pĂşblicos para o curso 2010-2011 32008902 IES A Carballeira

Telf: 988221312

CM19001 Coidados auxiliares de enfermarĂ­a CMIFC01 Sistemas microinformĂĄticos e redes

32016765 IES Portovello

Concello: Caldas de Reis Telf: 988232649

CM04001 XestiĂłn administrativa CM06001 Comercio CM20001 AtenciĂłn sociosanitaria

32009131 IES Universidade Laboral

CMFME02 Soldadura e caldeirarĂ­a

Telf: 988226304

36000417 CPR San FermĂ­n

Concello: Cambados

CM16002 ElectromecĂĄnica de vehĂ­culos CM17001 Montaxe e mantemento de instalaciĂłns de frĂ­o, climatizaciĂłn e produciĂłn de calor CMTMV01 CarrozarĂ­a

36019396 IES Francisco Asorey

32009189 CPR RamĂłn MarĂ­a del ValleInclĂĄn

CMINA02 Aceites de oliva e viĂąos

Telf: 988366214

CM04001 CM06001 CM19001 CMSAN02

36015101 IES da CaĂąiza

36002359 IES AntĂłn Losada DiĂŠguez

CMELE01 InstalaciĂłns elĂŠctricas e automĂĄticas

Concello: Ribadavia Telf: 988471076

CM04001 CM15001 CM16002 CMELE02 CMIFC01

36020261 IES Terra de Turonio Telf: 988410379

Concello: Grove, O

CM04001 XestiĂłn administrativa CM16002 ElectromecĂĄnica de vehĂ­culos CM17002 InstalaciĂłn e mantemento electromecĂĄnico de maquinaria e conduciĂłn de liĂąas CM19001 Coidados auxiliares de enfermarĂ­a

36019232 IES Monte da Vila

Concello: VilamarĂ­n

CM04001 CM16002 CMIFC01 CMTMV01

Telf: 988286013

CMHOT01 CociĂąa e gastronomĂ­a CMHOT02 Servizos en restauraciĂłn CMINA01 PanadarĂ­a, repostarĂ­a e confeitarĂ­a

Telf: 986732161

CMELE02 InstalaciĂłns de telecomunicaciĂłns

Concello: Guarda, A 36019244 IES A SangriĂąa

Telf: 986609015

XestiĂłn administrativa ElectromecĂĄnica de vehĂ­culos Sistemas microinformĂĄticos e redes CarrozarĂ­a

Concello: Illa de Arousa, A

Concello: Xinzo de Limia Telf: 988460519

CM01001 Traballos forestais e conservaciĂłn do medio natural CM04001 XestiĂłn administrativa

36020209 IGAFA Instituto Galego de FormaciĂłn en Acuicultura

Telf: 986527101

CM03001 Mergullo a media profundidade Ă&#x2030; preciso ter 18 anos CM03002 OperaciĂłns de cultivo acuĂ­cola

Concello: LalĂ­n

Pontevedra

36013758 IES Laxeiro

Concello: Bueu CM04001 XestiĂłn administrativa CM12002 EstĂŠtica persoal decorativa CM12003 PerrucarĂ­a

Telf: 986384016

CM02001 ConduciĂłn de actividades fĂ­sico-deportivas no medio natural

Concello: VerĂ­n

36019463 IES Johan Carballeira

Telf: 986570336

XestiĂłn administrativa FabricaciĂłn ĂĄ medida e instalaciĂłn de carpintarĂ­a e moble ElectromecĂĄnica de vehĂ­culos InstalaciĂłns de telecomunicaciĂłns Sistemas microinformĂĄticos e redes

Concello: Gondomar

CM04001 XestiĂłn administrativa CM16002 ElectromecĂĄnica de vehĂ­culos

32014801 IES Cidade de AntioquĂ­a

Telf: 986651347

Concello: Estrada, A

32015876 IES XermĂĄn Ancochea Quevedo Telf: 988330302

32016285 IES de VilamarĂ­n

Telf: 986303933

CM04001 XestiĂłn administrativa CMELE02 InstalaciĂłns de telecomunicaciĂłns

CM04001 XestiĂłn administrativa CM16002 ElectromecĂĄnica de vehĂ­culos

Concello: Pobra de Trives, A

32013582 IES GarcĂ­a-BarbĂłn

Telf: 986542950

Concello: CaĂąiza, A Telf: 988220588

XestiĂłn administrativa Comercio Coidados auxiliares de enfermarĂ­a Farmacia e parafarmacia

32015475 IES Abrente

36000481 IES RamĂłn Cabanillas

36019475 IES de Rodeira Telf: 988221990

CM04001 XestiĂłn administrativa CM19001 Coidados auxiliares de enfermarĂ­a

32008914 CPR Santo Cristo

Telf: 986520161

CM04001 XestiĂłn administrativa CMELE02 InstalaciĂłns de telecomunicaciĂłns

Concello: Cangas

CM04001 XestiĂłn administrativa CM06001 Comercio

32015530 CPR San MartĂ­n

Telf: 986540075

CM04001 XestiĂłn administrativa CM06001 Comercio CM09001 Equipos electrĂłnicos de consumo

Telf: 986323270

Telf: 986787051

CM04001 XestiĂłn administrativa CM16002 ElectromecĂĄnica de vehĂ­culos CMELE01 InstalaciĂłns elĂŠctricas e automĂĄticas

36004137 IES RamĂłn MÂŞ Aller Ulloa

Telf: 986780114

CMIFC01 Sistemas microinformĂĄticos e redes

Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no rĂŠxime ordinario en centros sostidos con fondos pĂşblicos para o curso 2010-2011

CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marĂ­timo: Centro pĂşblico CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas Estas ensinanzas estĂĄn pendentes da resoluciĂłn definitiva do concerto

 

167


Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no rĂŠxime ordinario en centros sostidos con fondos pĂşblicos para o curso 2010-2011 Concello: MarĂ­n 36015159 IES Chan do Monte

Telf: 986883305

CM04001 XestiĂłn administrativa CM06001 Comercio CM17001 Montaxe e mantemento de instalaciĂłns de frĂ­o, climatizaciĂłn e produciĂłn de calor CMIFC01 Sistemas microinformĂĄticos e redes

Telf: 986312217

36019566 IES de Chapela

Telf: 986648250

CM20001 AtenciĂłn sociosanitaria CMSAN02 Farmacia e parafarmacia

36016656 IES Pedro Floriani

Telf: 986369402

CM04001 XestiĂłn administrativa CMELE02 InstalaciĂłns de telecomunicaciĂłns

Concello: Poio

36018033 CPR Vigo

36020337 IES de Salvaterra de MiĂąo

Concello: Ponteareas

Concello: Sanxenxo Telf: 986640068

CM01002 XardinarĂ­a CMAGA01 ProduciĂłn agroecolĂłxica CMINA02 Aceites de oliva e viĂąos

Telf: 986641017

Concello: TomiĂąo Telf: 986847002

Telf: 986872150

36014544 IES Francisco SĂĄnchez

Telf: 986600926

CM06001 Comercio CMELE01 InstalaciĂłns elĂŠctricas e automĂĄticas

Concello: Valga 36020362 IES de Valga

Telf: 986559745

CMFME02 Soldadura e caldeirarĂ­a

Telf: 986852087

EstĂŠtica persoal decorativa PerrucarĂ­a Coidados auxiliares de enfermarĂ­a InstalaciĂłns elĂŠctricas e automĂĄticas Mecanizado

36018677 IES LuĂ­s Seoane

Telf: 986623346

Concello: Tui Telf: 986873003

CM18002 Laboratorio CM12002 CM12003 CM19001 CMELE01 CMFME01

36019751 IES de TomiĂąo

CM01001 Traballos forestais e conservaciĂłn do medio natural CMELE02 InstalaciĂłns de telecomunicaciĂłns

FabricaciĂłn ĂĄ medida e instalaciĂłn de carpintarĂ­a e moble ElectromecĂĄnica de vehĂ­culos InstalaciĂłns de telecomunicaciĂłns CarrozarĂ­a

36006730 IES Frei MartĂ­n Sarmiento

Telf: 986580904

CM02001 ConduciĂłn de actividades fĂ­sico-deportivas no medio natural CM06001 Comercio

CMHOT01 CociĂąa e gastronomĂ­a CMHOT02 Servizos en restauraciĂłn CMINA01 PanadarĂ­a, repostarĂ­a e confeitarĂ­a

36013761 IES A Xunqueira I

Telf: 986744953

Concello: Silleda 36020350 IES Pintor Colmeiro

Concello: Pontevedra

CM15001 CM16002 CMELE02 CMTMV01

36019256 IES de Vilalonga

Telf: 986658238

CM04001 XestiĂłn administrativa CM16002 ElectromecĂĄnica de vehĂ­culos

CM04001 XestiĂłn administrativa CM16002 ElectromecĂĄnica de vehĂ­culos CMELE01 InstalaciĂłns elĂŠctricas e automĂĄticas

36014489 IES A Xunqueira

Telf: 986400762

Concello: Salvaterra de MiĂąo Telf: 986771295

CMFME02 Soldadura e caldeirarĂ­a

36020064 CIFP Carlos Oroza

Telf: 986401911

CM06001 Comercio CM09001 Equipos electrĂłnicos de consumo CM16002 ElectromecĂĄnica de vehĂ­culos

CM02001 ConduciĂłn de actividades fĂ­sico-deportivas no medio natural

36014520 IES Pedra da Auga

Telf: 986453330

CM04001 XestiĂłn administrativa CMELE02 InstalaciĂłns de telecomunicaciĂłns

Concello: NigrĂĄn

36007552 CIFP A Granxa

Telf: 986333956

Concello: Redondela

CM04001 XestiĂłn administrativa CMINA01 PanadarĂ­a, repostarĂ­a e confeitarĂ­a

36020143 IES de Poio

Telf: 986805088

Concello: PorriĂąo, O

Telf: 986648455

CMIFC01 Sistemas microinformĂĄticos e redes

36015184 IES Escolas Proval

36020192 CFEA de LourizĂĄn

CM04001 XestiĂłn administrativa CMELE02 InstalaciĂłns de telecomunicaciĂłns

Concello: Neves, As

36005671 EFAG A Cancela

Telf: 986850261

CM05002 ImpresiĂłn en artes grĂĄficas CM05003 PreimpresiĂłn en artes grĂĄficas CMSAN02 Farmacia e parafarmacia

36019529 IES Ribeira do Louro

CM04001 XestiĂłn administrativa CMELE01 InstalaciĂłns elĂŠctricas e automĂĄticas CMFME01 Mecanizado

36019402 IES Pazo da MercĂŠ

36006419 IES Montecelo

CM01001 Traballos forestais e conservaciĂłn do medio natural

Concello: MoaĂąa 36004745 IES A Paralaia

CM04001 XestiĂłn administrativa CM06001 Comercio

Concello: Vigo 36014568 CIFP ValentĂ­n Paz Andrade

Telf: 986857860

Telf: 986270904

CM15001 FabricaciĂłn ĂĄ medida e instalaciĂłn de carpintarĂ­a e moble CM16002 ElectromecĂĄnica de vehĂ­culos CM17001 Montaxe e mantemento de instalaciĂłns de frĂ­o, climatizaciĂłn e produciĂłn de calor CMFME02 Soldadura e caldeirarĂ­a

Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no rĂŠxime ordinario en centros sostidos con fondos pĂşblicos para o curso 2010-2011

CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marĂ­timo: Centro pĂşblico CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas Estas ensinanzas estĂĄn pendentes da resoluciĂłn definitiva do concerto

168

 


Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2010-2011 CMTMV01 Carrozaría

36011579 IES A Guía

CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

Telf: 986375111

36011521 CPR Vivas

Telf: 986373811

CM04001 Xestión administrativa CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMSAN02 Farmacia e parafarmacia

CM06001 Comercio

36018173 IES de Teis CM12002 Estética persoal decorativa CM12003 Perrucaría CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

36013448 IES Manuel Antonio CM18002 CMHOT01 CMHOT02 CMINA01 CMTCP01

Concello: Vila de Cruces Telf: 986273800

Laboratorio Cociña e gastronomía Servizos en restauración Panadaría, repostaría e confeitaría Confección e moda

36011634 IES Politécnico de Vigo

Telf: 986582251

CMFME02 Soldadura e caldeiraría

36019669 IES Armando Cotarelo Valledor

Telf: 986512311

CM04001 Xestión administrativa CM06001 Comercio

Telf: 986213025

Telf: 986253711

CM04001 Xestión administrativa CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

36011804 INST Marítimo Pesqueiro do Atlántico

36020386 IES Marco do Camballón

Concello: Vilagarcía de Arousa

CM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMFME01 Mecanizado

36017430 IES Ricardo Mella

Telf: 986227085

36012471 IES Castro Alobre

Telf: 986501000

CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

36013771 IES Fermín Bouza Brey

Telf: 986503800

CM16002 Electromecánica de vehículos CM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Telf: 986235608

CM03003 Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque CM03004 Pesca e transporte marítimo

36011622 CPR Aloya

Telf: 986420722

CM04001 Xestión administrativa

36013795 CPR CEBEM

Telf: 986419899

CM04001 Xestión administrativa

36011609 CPR Colegio Hogar Caixanova CM05002 CM05003 CM09001 CMELE01 CMFME01 CMFME02

Telf: 986414311

Impresión en artes gráficas Preimpresión en artes gráficas Equipos electrónicos de consumo Instalacións eléctricas e automáticas Mecanizado Soldadura e caldeiraría

36011853 CPR Daniel Castelao

Telf: 986442121

CM04001 Xestión administrativa CM06001 Comercio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

36016152 CPR Divino Maestro

Telf: 986371686

CM04001 Xestión administrativa CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

36010794 CPR Fillas de María Inmaculada Telf: 986423988 CM06001 Comercio

36016723 CPR Mendiño

Telf: 986293444

CM04001 Xestión administrativa CM06001 Comercio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

36011191 CPR Montecastelo

Telf: 986412488

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

36011348 CPR San Miguel

Telf: 986221325

CM04001 Xestión administrativa CM06001 Comercio CM09001 Equipos electrónicos de consumo Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2010-2011

CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas Estas ensinanzas están pendentes da resolución definitiva do concerto

 

169


Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2010-2011

Máis información

Nos centros educativos que aparecen nesta relación ou na páxina web www.edu.xunta.es/fp

Lembra

A persoa solicitante que indique un número de teléfono móbil na solicitude de admisión ao primeiro curso de ciclos formativos polo réxime ordinario recibirá unha comunicación vía SMS na que se lle indicará o centro e o ciclo adxudicados, e o prazo en que deberá formalizar a matrícula correspondente. Esta comunicación terá carácter simplemente informativo e non substituirá a notificación oficial no xeito establecido na resolución do 11 de xuño de 2010. A admisión ao ciclo formativo de grao medio de mergullo a media profundidade, de acordo coa disposición adicional segunda da Orde do 5 de xuño de 2007, quedará condicionada a que a persoa solicitante supere determinadas probas específicas que acrediten que reúne as condicións físicas e psíquicas requiridas. Para poder realizar as devanditas probas será preciso, debido ao risco que supoñen para a súa seguridade, que a persoa participante teña cumpridos os 18 anos no momento de presentación da solicitude, (ver normativa específica no Decreto 152/1998, do 15 de maio, polo que se establecen as condicións para o exercicio do mergullo profesional na Comunidade Autónoma de Galicia e na Orde do 23 de abril de 1999 pola que se regula o exercicio do mergullo profesional).

Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2010-2011

CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas Estas ensinanzas están pendentes da resolución definitiva do concerto

170

 


Nº 115 앫 Venres, 15 de xuño de 2007

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

10.295

ANEXO I CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS NO RÉXIME ORDINARIO EN CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS. SOLICITANTES DE 1º CURSO DE GRAO MEDIO

DOCUMENTO

ED519A

SOLICITUDE

DATOS PERSONAIS DO/A SOLICITANTE PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

NIF

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

DATA DE NACEMENTO

ENDEREZO (RÚA, NÚMERO E ANDAR)

PROVINCIA

TELÉFONO FIXO

TELÉFONO MÓBIL

EXPÓN (marque cun X a opción correspondente): QUE CUMPRE O REQUISITO DE ACCESO Directo por:

Graduado en educación secundaria obrigatoria. Título de técnico auxiliar. Título de técnico. Segundo curso de bacharelato unificado polivalente. Segundo curso de primeiro ciclo experimental da REM. Das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos: 3º curso do plan de estudos de 1963 ou 2º curso de comúns experimentais.

Mediante proba: Proba de acceso aos ciclos formativos. PAU para maiores de 25 anos.

QUE REPITE 1º CURSO NO MESMO CENTRO.

PRESENTA A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA (MEDIANTE FOTOCOPIA COMPULSADA) (Excepto alumnado repetidor no mesmo centro) DNI, NIE, pasaporte ou documento de identidade doutro Estado da Unión Europea. Certificación académica en que conste o expediente académico e o depósito do título, de ser o caso (acceso directo). Certificado da superación da proba de acceso ao ciclo formativo (acceso mediante proba). Certificado da superación da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos (acceso mediante proba). Certificado do recoñecemento do grao de minusvalidez (en caso de persoas con discapacidade). Dictame técnico facultativo (en caso de persoas con discapacidade). Resolución personalizada da Conselleríade Cultura e Deporte pola cal quen solicita obtén a consideración de deportista galego de alto nivel. Resolución personalizada do Consello Superior de Deportes pola cal quen solicita obtén a consideración de deportista nacional de alto nivel. Volante de inscrición condicional (só para titulacións obtidas no extranxeiro).

SOLICITA: A súa admisión para o curso escolar 20

/ 20 como alumno/alumna para cursar, por orde de preferencia, os seguintes estudos (no caso de alumnado repetidor, indicar só o ciclo correspondente). ORDE

CÓDIGO DO CENTRO EN QUE SE IMPARTA O CICLO

CÓDIGO DO CICLO FORMATIVO

ORDE

1

5

2

6

3

7

4

8

LEXISLACIÓN APLICABLE

- Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. - Orde do 5 de xuño de 2007 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas. FÁGOME RESPONSABLE DA VERACIDADE DOS DATOS RECOLLIDOS NESTA SOLICITUDE. SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE

CÓDIGO DO CENTRO EN QUE SE IMPARTA O CICLO

(Para cubrir pola Administración) RECIBIDO

CÓDIGO DO CICLO FORMATIVO

NÚMERO DE EXPEDIENTE

________________ DATA DE ENTRADA

____ /____/______ DATA DE EFECTOS REVISADO E CONFORME

____ /____/______ DATA DE SAÍDA

____ /____/______ ,

Director /a do centro

171


0.302

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Nº 115 앫 Venres, 15 de xuño de 2007

ANEXO VIII RENUNCIA Á ADXUDICACIÓN DE PRAZA DE CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

DATOS PERSOAIS DO/DA SOLICITANTE APELIDOS

NOME

DNI

DATA DE NACEMENTO

ENDEREZO (RÚA, Nº., ANDAR) CÓDIGO POSTAL E LOCALIDADE

PROVINCIA

TELÉFONO FIXO

TELÉFONO MÓBIL

EXPÓN:

-

Que, conforme a súa solicitude de admisión en ciclos formativos de formación profesional de grao ___________, foille asignada praza no centro _________________________________________ no ciclo formativo __________________________________________________

-

Que, en virtude do establecido no artigo 19 da Orde do 5 de xuño de 2007 pola cal se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas, desexa renunciar á devandita praza, e permanecer na lista de espera para todos os ciclos formativos que figuran na súa solicitude con carácter preferente ao que lle foi asignado.

-

Que coñece que esta petición supón a renuncia expresa á praza asignada e a todas as que figuran na súa solicitude nas seguintes ordes de prioridade, e que como consecuencia do proceso de escolarización puidera non ter garantida a praza naqueles ciclos formativos solicitados con maior prioridade.

SOLICITA: Que sexa admitida a presente renuncia ao 1º curso polo réxime ordinario.

(Para cubrir pola Administración)

LEXISLACIÓN APLICABLE

- Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. - Orde do 5 de xuño de 2007 pola cal se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas. FÁGOME RESPONSABLE DA VERACIDADE DOS DATOS RECOLLIDOS NESTA SOLICITUDE. SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE

,

de

de 20

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME DATA DE ENTRADA

/

/

Sr/a. Director/a do IES_____________________________________________________________________________________________________________________

172


ANEXO VII SOLICITUDE DE MATRÍCULA CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CURSO 20____ 20____ CÓDIGO DO CENTRO

Réxime: … Ordinario … Persoas adultas Centro: __________________________________________________________________________________________ Nº de inscrición: ___________________________________________________________________________________ Concello: ____________________________________ Provincia: ___________________________________________ Adscrito ao: ______________________________________________________________________________________

ESTUDOS PARA OS CALES SE DESEXA FORMALIZAR A MATRÍCULA: ciclo formativo de grao FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO

… Medio

NÚMERO DE EXPEDIENTE

… Superior CURSO

MÓDULOS (en caso de oferta modular, indicar código)

DATOS DO/DA ALUMNO/A Primeiro apelido

Segundo apelido

Teléfono

Nome

Teléfono de urxencia Pai

Nai

Titor/a

Centro de procedencia Datos de nacemento Data de nacemento

Sexo

País

Nacionalidade

Documento de identificación Tipo (DNI ou pasaporte)

Provincia

Concello

Localidade (parroquia)

Datos da Seguridade Social Número

Nº de tarxeta sanitaria

NUSS

DATOS FAMILIARES Pai Apelidos e nome

Estudos

Profesión

DNI/pasaporte

Lugar de traballo

Teléfonos (familiar-traballo)

Estudos

Profesión

DNI/pasaporte

Lugar de traballo

Teléfonos (familiar-traballo)

Nai Apelidos e nome

Titor/a legal ENDEREZOSi (envío de correspondencia): familiar …

pai …

nai …

Familiar Enderezo (rúa, número, andar)

Provincia

Concello

Localidade

Lugar

Código postal

Provincia

Concello

Localidade

Lugar

Código postal

Provincia

Concello

Localidade

Lugar

Código postal

Pai (se é distinto do familiar) Enderezo (rúa, número, andar)

Nai (se é distinto do familiar) Enderezo (rúa, número, andar)

ESTUDOS ACHEGADOS O/a funcionario/a receptor/a (selo do centro)

ಶ Fágome responsable dos datos recollidos nesta solicitude ಶCoñezo o establecido sobre o carácter provisisoria da solicitude de matrícula condicionada a que haxa un número mínimo de solicitudes de matrícula admitidas segundo se estableza na Orde do 5 de xuño de 2007, pola cal se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas. __________________________________, ______ de _______________ de 20____

Sinatura

i

Poña un X no cadro que corresponda

173


Materias da parte específica da proba de acceso a cada ciclo formativo Materia da parte específica da proba

Ciclos formativos

Ciencias da terra e do medio ambiente

Xestión e organización de empresas agropecuarias.

Bioloxía

Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos. Saúde ambiental.

Química

Produción acuícola.

Bioloxía Bioloxía

Estética. Anatomía patolóxica e citoloxía. Dietética. Documentación sanitaria. Hixiene bucodental. Imaxe para o diagnóstico. Radioterapia. Laboratorio de diagnóstico clínico. Animación de actividades físicas e deportivas.

Química

Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos. Fabricación e transformación de produtos de vidro.

Física

Imaxe. Realización de audiovisuais e espectáculos. Son. Óptica de anteollos. Audioprótese.

Debuxo técnico

Ortoprotésica. Próteses dentais. Patronaxe. Deseño e produción editorial. Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas.

Debuxo técnico

Navegación, pesca e transporte marítimo.

Tecnoloxía industrial

Produción en industrias de artes gráficas. Desenvolvemento de proxectos mecánicos. Produción por fundición e pulvimetalurxia. Produción por mecanizado. Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble. Produción de madeira e moble. Procesos de confección industrial. Procesos téxtiles de fiadura e tecedura de calada. Procesos téxtiles de tecedura de punto.

Debuxo técnico

Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción.

Mecánica

Realización e plans de obra. Construcións metálicas.

174

16


Materia da parte específica da proba

Ciclos formativos

Electrotecnia

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, térmicas e de manutención.

Tecnoloxía industrial

Mantemento de equipo industrial. Mantemento e montaxe de instalacións de edificio e proceso.

Electrotecnia

Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque.

Mecánica

Automoción. Mantemento aeromecánico.

Electrotecnia

Desenvolvemento de produtos electrónicos. Instalacións electrotécnicas. Sistemas de regulación e control automáticos. Sistemas de telecomunicación e informáticos. Mantemento de aviónica.

Química

Industria alimentaria.

Tecnoloxía industrial Química

Industrias de proceso de pasta e papel.

Tecnoloxía industrial

Industrias de proceso químico.

Física Química

Análise e control.

Bioloxía

Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns.

Física

Química ambiental.

Debuxo técnico

Plásticos e caucho.

Tecnoloxía industrial

Procesos de ennobrecemento téxtil.

Química

Curtidos.

Economía e organización de empresas

Administración e finanzas. Comercio internacional. Xestión comercial e márketing. Xestión do transporte. Servizos ao consumidor. Restauración. Aloxamento. Produción de audiovisuais, radio e espectáculos. Administración de sistemas informáticos.

Economía e organización de empresas

Secretariado.

Segunda lingua estranxeira (inglés ou francés)

Animación turística.

Segunda lingua estranxeira (inglés)

Interpretación da lingua de signos.

Historia do mundo contemporáneo

Asesoría de imaxe persoal. Animación sociocultural. Integración social.

Xeografía

Información e comercialización turísticas.

Historia da arte Xeografía

Axencias de viaxes.

Economía e organización de empresas Materia da parte específica da proba

Bioloxía

Ciclos formativos Prevención de riscos profesionais.

Tecnoloxía industrial Bioloxía e xeoloxía

Educación infantil.

Matemáticas asociadas ás ciencias sociais

Desenvolvemento de aplicacións informáticas.

Ciclos de grao superior

175


ANOTACIÓNS

176


ACCESO Á UNIVERSIDADE PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE DO CURSO 2009-2010 Convocatorias de xuño e setembro de 2010 Real Decreto 1892/2008, do 14 de novembro (BOE do 24) PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DAS MATERIAS DA FASE ESPECÍFICA PARA A ADMISIÓN AOS ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE GRAO DO SUG Os criterios que se seguiron para establecer os parámetros de ponderación das materias de bacharelato e das familias de formación profesional que se utilizarán para o cálculo da calificación da nota de acceso para admisión aos estudos universitarios oficiais de Grao do sistema universitario galego exclusivamente no curso 2010-2011 para o alumnado que curse o segundo curso do bacharelato LOE no ano académico 2009-2010, así como para o alumnado de anos anteriores que se presente á Fase Específica no curso 2009-2010 son os seguintes: MATERIAS DO BACHARELATO LOE • Ponderar con 0,2 as materias de modalidade do segundo curso do bacharelato que se consideraban ata agora vinculadas ás vías que daban acceso ao título LRU correspondente. • Ponderar con 0,1 as materias de modalidade do segundo curso do bacharelato consideradas ata agora non vinculadas ás vías que daban acceso ao título LRU correspondente, así como as materias vinculadas a cada unha das ramas do coñecemento establecidas na Orde EDU/1434/20089, do 29 de maio, pola que se actualizan os anexos do Real Decreto 1892/2008, do 14 de novembro, polo que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas. • Ponderar con 0,0 o resto das materias do segundo curso do bacharelato FAMILIAS DA FORMACIÓN PROFESIONAL • Ponderar con 0,1 as cualificacións dos módulos profesionais dos Ciclos Formativos de Grao Superior, nos casos nos que se estableza o acceso preferente á Rama do coñecemento das Ensinanzas de Grao, de acordo co disposto no anexo II da Orde EDU/1434/2009, do 28 de maio de 2009 (BOE do 4 de xuño). Se ponderarán as dúas mellores cualificacións dos módulos de que se compón o Ciclo Formativo de Grao Superior, quedando exceptuados os módulos de Formación e Orientación Laboral, Formación en Centros de de Traballo e Empresa e Cultura Emprendedora. As materias foron ponderadas para os graos que se impartirán no Sistema Universitario Galego durante o curso 2009-2010. Mais ao longo deste curso se incorporarán na oferta docente do SUG mais graos. Se procederá a publicar as ponderacións para estes no momento en que estean aprobados polas universidades, verificados pola ANECA e autorizados pola autoridade educativa. IMPORTANTE Para o acceso e admisión do curso 2011-2012 será de aplicación para todo o alumnado que se presente á Fase Específica no curso 2010-2011 a Orde EDU/1434/2009, de 28 de maio de 2009 (BOE do xoves 4 de xuño de 2009) pola que se actualizan os anexos do RD 1892/2008, do 14 de novembro, polo que se regulan as condicións de acceso ao ensino universitario oficial de grao e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas. As ponderacións das materias vinculadas aos graos serán establecidas polas Universidades cumprindo a devandita orde e publicaranse ao longo do curso 2009-2010. 177


Rama

0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1

Lingua e Literaturas Españolas

Lingua e Literaturas Galegas

Lingua e Literaturas Inglesas

Linguas Estranxeiras

Linguas Modernas e as súas Literaturas

0’1

Estudos de Galego e Español

Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

0’1

Xeografía e Historia

0’1

0’1

Historia da Arte

Galego-Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

0’1

Historia

0’1

0’1

Tradución e Interpretación (**)

0’1

0’1

Información e Documentación

Filoloxía Clásica

0’1

Humanidades

Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

0’1 0’1

Filosofía

Análise musical II

Belas Artes

Grao

0’1

Artes escénicas 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

Bioloxía 0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

Ciencias da terra e medioambientais 0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

Debuxo artístico II 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

Debuxo técnico II 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Deseño 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Economía da empresa 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Electrotecnia 0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

Física 0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

Grego II 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Historia da música e a danza. 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

Historia da arte 0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Imaxe

Materias de bacharelato

0’2

Latín II 0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

Literatura universal 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

Matemáticas II 0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

Mecánica 0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

Química 0’2

0’2

0’2

0’2

Técnicas de expresión gráfico-plástica 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Tecnoloxía industrial II

Parámetros de ponderación (0,2 ou 0,1) das materias da fase específica da Proba de Acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao do Sistema Universitario de Galicia para o acceso ao curso 2010-2011.

Artes e Humanidades

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

Xeografía

178


179

Rama

Ciencias

Ciencias da Saúde

Enxeñaría e Arquitectura

0’1

0’2 0’2

0’1 0’1 0’1

Podoloxía

Logopedia

Psicoloxía

Terapia Ocupacional

0’2 0’1

Enxeñaría da Edificación

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenv. do Produto

0’2 0’2

0’1

0’1

Enxeñaría Informática

0’1

0’2

Fisioterapia

0’2

0’2

Enfermaría

0’1

0’2 0’2

Química

Física

Matemáticas

0’2 0’2

Ciencias do Mar

0’2

Análise musical II

0’2

Artes escénicas

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Bioloxía

Bioloxía

Grao

Ciencias da terra e medioambientais 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Debuxo artístico II 0’2

0’2

0’2

0’2

Debuxo técnico II 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Deseño 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Economía da empresa 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Electrotecnia 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

Física 0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

0’1

0’1

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

Grego II 0’1

0’1

0’1

Historia da música e a danza. 0’1

0’1

0’1

0’1

Historia da arte 0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

0’1

0’1

0’1

Imaxe

Materias de bacharelato

Latín II 0’2

0’2

0’2

Literatura universal 0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

Matemáticas II 0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

0’1

0’1

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

Mecánica 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

Química 0’1

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

Técnicas de expresión gráfico-plástica 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Tecnoloxía industrial II 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

0’2

0’2

0’2

Xeografía


Rama

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Dereito

Dirección e Xestión Pública

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Social

Pedagoxía

Periodismo

Publicidade e Relacións Públicas

Relacións Laborais e Recursos Humanos

Socioloxía

Traballo Social

Turismo

Xeografía e Ordenación do Territorio

0’1

0’1

Comunicación Audiovisual

Ciencia Política e da Administración

Ciencias da Actividade Física e do Deporte (**)

0’1

0’1

Ciencias Empresariais

0’1

0’1

Economía

Análise musical II

Administración e Dirección de Empresas

Grao

0’1

Artes escénicas 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

Bioloxía 0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

Ciencias da terra e medioambientais 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Debuxo artístico II 0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

0’1

0’1

Debuxo técnico II 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Deseño 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Economía da empresa 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Electrotecnia 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

Física 0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

Grego II 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Historia da música e a danza. 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

0’1

0’1

Historia da arte

Materias de bacharelato

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Latín II 0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

0’1

0’1

Literatura universal 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

Matemáticas II 0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

Mecánica 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

Química 0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

Técnicas de expresión gráfico-plástica 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

Tecnoloxía industrial II 0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’1

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

0’2

Xeografía

NOTA: Os parámetros de ponderación recollidos neste anexo serán válidos unicamente para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao do Sistema Universitario de Galicia do curso 2010-2011. Para as ensinanzas universitarias oficiais de Grao do Sistema Universitario de Galicia que se aproben pola ANECA para o curso 2010-2011, os parámetros de ponderación serán os que aproben as universidades e faranse públicos durante o curso 2009-2010.

Ciencias sociais e Xurídicas

Imaxe

180


TELÉFONOS DE INTERESE CONCELLO DE CURTIS WEB: http://concellodecurtis.org/ e-mail: info@concellodecurtis.org Casa do Concello (Teixeiro) Praza de España s/n. Tfn: 981 78 90 03 / 98178 91 21 Oficina Municipal (Curtis) Avda. José Antonio, 37. Tfn: 98177 71 05 Casa da Xuventude Curtis: Tfn: 981 78 64 77 Edificio de Usos Múltiples de Teixeiro Tfn: 981 78 97 66 Centro de saúde de Teixeiro (P.A.C.): Tfn: 981 78 50 79 Centro de Saúde de Curtis: Tfn: 981 78 62 61 Colexio de Teixeiro. Tfn: 981 78 90 81 Colexio de Curtis. Tfn: 981 78 62 77 Instituto de Curtis German de Castro s/n. Tfn: 981 78 61 00 Garda Civil Alcalde Espiñeira s/n. Tfn: 981 78 60 73 Xulgado de Paz Praza de España s/n. Tfn: 981 78 50 83

Ambulancias: Tfn: 061 Servicios de Incendios: Tfn: 085 Extensións Agrarias Plaza de España s/n. Tfn: 981 78 91 05 Farmacia Martínez Martínez Avda. Generalísimo, 39 (Curtis) Tfn: 981 78 60 03 Farmacia María José Linares Avda. Martínez Pardo, 58 (Teixeiro) Tfn: 981 78 90 18 Parroquia Nª Sª de Lourdes Parroquia de Santa María Fisteus Avda. Generalísimo, 86 (Curtis) Tfn: 981 78 62 30 Parroquia de Santa Eulalia de Curtis Parroquia de Santa María de Foxados Avda. La Castellana, 2 (Teixeiro) Tfn: 981 78 90 53 UNIVERSIDADE Rectorado Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro, s/n 15705 Santiago de Compostela Tlfno: 981 56 31 00 (ext.11068/69) Fax: 981 58 85 22 retor@usc.es Vicerrectorado de Investigación Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro s/n 15705 Santiago de Compostela Tlfno: 981 56 31 00 (ext. 11061) Fax: 981 57 49 46 vcinvest@usc.es 181


Vicerrectorado de Ordenación Académica e Titulacións Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro, s/n 15705 Santiago de Compostela Tlfno: 981 56 31 00 (ext. 11057) Fax: 981 57 74 18 vcordena@usc.es Vicerrectorado de Profesorado Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro, s/n 15705 Santiago de Compostela Tlfno: 981 56 31 00 (ext. 11056) Fax: 981 57 74 18 vcprofes@usc.es Vicerrectorado de Relacións Exteriores e Proxección Universitaria Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro, s/n 15705 Santiago de Compostela Tlfno: 981 56 31 00 (ext. 11064) Fax: 981 57 49 46 vcrelext@usc.es Vicerrectorado de Coordinación do Campus de Lugo Avda. Carballo Calero, Pavillón 4, 3º 27002 Lugo Tlfno: 982 25 41 13/ 982 25 41 16 Fax: 982 22 37 55 vclugose@lugo.usc.es Vicerrectorado de Coordinación do Campus de Compostela Colexio de San Xerome Praza do Obradoiro, s/n 15705 Santiago de Compostela Tlfno: 981 56 31 00 (ext. 11059) Fax: 981 57 49 46 vccordes@usc.es

182

Vicerrectorado de Asuntos Económicos Casa da Balconada, Rúa Nova,6 15705 Santiago de Compostela Tlfno: 981 56 31 00 (ext. 11307) Fax: 981 57 13 10 vcaaees@usc.es Vicerrectorado de Estudiantes Casa da Balconada, Rúa Nova, 6 15705 Santiago de Compostela Tlfno: 981 56 31 00 (ext. 11289) Fax: 981 57 75 30 vcestudi@usc.es Vicerrectorado de Extensión Cultural e Servicios á Comunidade Universitaria Casa da Balconada, Rúa Nova, 6 15705 Santiago de Compostela Tlfno: 981 56 31 00 (ext.11284) Fax: 981 57 75 30 vcextens@usc.es Secretaría Xeral Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro, s/n 15705 Santiago de Compostela Tlfno: 981 56 31 00 (ext.11038) Fax: 981 57 49 66 resecxrl@usc.es Xerencia Casa da Balconada, Rúa Nova, 6 15705 Santiago de Compostela Tlfno: 981 56 31 00 (ext.11304) Fax: 981 57 13 10 xerencia@si.usc.es Centros Universitarios www.usc.es/intro/esp/facesee.htm INSPECCIÓN EDUCATIVA Tfn: 981 17 47 87


PÁXINAS WEB PÁXINA WEB DO CONCELLO DE CURTIS www.concellodecurtis.org (e-mail: info@concellodecurtis.org)

Administración e Institucións Xunta de Galicia Deputación da Coruña Parlamento de Galicia Ministerio de Admini. Públicas Defensor del pueblo Amnistia Internacional. Sec. España

www.xunta.es/ www.dicoruna.es/ www.parlamentodegalicia.es/ www.map.es/ www.eldefensordelpueblo.org/ http://www.es.amnesty.org/ 183


Arte e Museos CGAC: Arte Contemporánea Museo do Pobo Galego Museo Castelao GuggenheimBilbao Museo del Prado Museos. España Centre Pompidou The British Museum Recursos Historia del Arte

www.cgac.org/ www.museodopobo.es/ www.museocastelao.org/ www.guggenheim-bilbao.es/ museoprado.mcu.es/ www.mcu.es/museos/index.jsp www.centrepompidou.fr/ www.thebritishmuseum.ac.uk/ witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html

Buscadores Fast Search Google Northernlight Ask Jeeves Altavista Metacrawler Biwe Metabusca ELPAIS.es - el archivo - Buscador

www.alltheweb.com www.google.com www.northernlight.com www.ask.com www.altavista.com www.metacrawler.com www.biwe.com www.metabusca.com www.elpais.es/archivo/buscador.html

Ciencia e Tecnoloxía CIENCIAnet Recursos de Matemáticas FÍSICA.net Bioloxía e Xeoloxía Museo Casa del Hombre (Domus) Museo Nacional de Cc. Naturales Museum of Science- It’s Alive

ciencianet.com/ www.recursosmatematicos.com/ www.terra.com.br/fisicanet/ bioxeo.com/ www.casaciencias.org www.mncn.csic.es/ www.mos.org/

Ciencias Sociais e Humanidades La Pág. del Idioma Español Inicial Bienvenidos al Instituto Cervantes Recursos clásicos en general Poesía a media voz Psicología Proyecto Clío Filosofia Cibernous 184

www.el-castellano.com/ www.cervantes.es/ www.cnice.mecd.es/enlaces/cultura_clasica.htm amediavoz.com/mediavoz.htm roble.pntic.mec.es/~sbarraga/psico clio.rediris.es/ www.boulesis.com/ http://www.cibernous.com/


Educación Xunta de Galicia - Portal Educativo Com. Interuniversitaria de Galicia Ministerio de Educación y Cultura CNICE EDUCARED Apuntes - Trabajos - Monografías Monografias.com

www.edu.xunta.es/ www.cesga.es/ciug www.mec.es/ www.cnice.mecd.es/ www.educared.net/asp/global/portada.asp www.rincondelvago.com/ www.monografias.com/

Materiais de Referencia e Bibliotecas Biblioteca Nacional de España Bibliotecas Nacio. de todo el mundo Bibliotecas públicas del Estado Instituto Cervantes Project Gutenberg Biblioteca virtual en Galego Lonely Planet National Geographic Google Earth Buscabiografías Encyclopedia Britannica Enciclonet Enciclopedia Encarta Diccionarios de Galego Dicionario Galego de Ir Indo Vocabulario ortográfico da Lingua Galega Dicionario de dicionarios da lingua galega Real Acad. Española de la Lengua Diccionarios.com Diccionario de sinónimos-antónimos La web de los diccionarios gratis

www.bne.es exlibris.usal.es/bibesp/nacion/index www.mcu.es/bpe/bpe.html www.cervantes.es www.gutenberg.org/ www.bivir.com/ www.lonelyplanet.com/ nationalgeographic.com earth.google.com/products.html www.buscabiografias.com www.britannica.com www.enclonet.com/index.html es.encarta.msn.com www.edu.xunta.es/diccionarios/index.html http://digalego.com/ http://www.realacademiagalega.org/volga/ http://sli.uvigo.es/ddd/index.html www.rae.es/ www.diccionarios.com/ www.etsimo.uniovi.es/dic/sinon.html www.glosarium.com/

Informática Ubuntu Tucows MasterMagazine MundoPC.NET Computer Dictionary for Internet whatiscom Knowledge Base Search Guadalinex

www.ubuntu.com www.tucows.com/ www.mastermagazine.info/ www.mundopc.net/actual/ www.webopaedia.com/ whatis.techtarget.com/ www.helpanswers.com/ www.guadalinex.org/ 185


Cultura e Sociedade Ciberlingua CULTURA GALEGA Vieiros Galicia Hoxe BDbanda SONO-TONE A Revista Galega de Musica

www.ciberlingua.org/ www.culturagalega.org/ www.vieiros.com/gh.asp http://www.bdbanda.com/ http://www.sono-tone.net/

Medios de Comunicación Buscador La Voz de Galicia El Correo Gallego El Progreso de Lugo Faro de Vigo El País Le Monde The Independent Radio Televisión de Galicia RTVG Radio Televisión Española BBC CNN Discovery Channel France Télévision Guía de emisoras de radio

http://www.codigocero.com/buscadores/ www.lavozdegalicia.es www.elcorreogallego.es www.elprogreso.es www.farodevigo.es www.elpais.es www.lemonde.fr www.independent.co.uk www.crtvg.es www.rtve.es www.bbc.co.uk/home/today cnn.com www.discovery.com www.francetv.fr windowsmedia.microsoft.com/iradio

Ocio e Entretenemento Portalmix. Humor, juegos, ocio CINE Fotografía MiniJuegos .com Juegos

186

www.portalmix.com/ www.mcu.es/cine/index.jsp www.fotografia.net/ www.minijuegos.com/ www.juegosjuegos.com/


NOTAS

187


DIRECTORIO TELEFÓNICO NOME

188

TELÉFONO E-MAIL


NOME

TELÉFONO E-MAIL

189


NOME

190

TELÉFONO E-MAIL

Axenda escolar IES de Curtis  

Curso 2010-11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you