Page 1

ImpulsaLugo

Proxecto ImpulsaLugo Resumo executivo Elaboración, implantación e seguimento do proxecto de impulso económico da provincia de Lugo IGAPE – Instituto Galego de Promoción Económica


ImpulsaLugo

Proxecto ImpulsaLugo Resumo executivo Elaboración, implantación e seguimento do proxecto de impulso económico da provincia de Lugo IGAPE – Instituto Galego de Promoción Económica


Edita: IGAPE Realiza: Deloitte, S.L. Imprime: Gr谩ficas Garabal, S.L. Dep贸sito Legal: C 670-2011


RESUMENEJECUTIVO

Índice de contidos Proxecto ImpulsaLugo Introducción. Obxectivos e metodoloxía ............................................. Obxectivos do proxecto ........................................................................... Traballos realizados ................................................................................. Metodoloxía de traballo ..........................................................................

7 9 10 11

Diagnóstico da provincia de Lugo ........................................................... Análise macroeconómico da provincia de Lugo ............................ Identificación de sectores estratéxicos ............................................ Análise cualitativo da provincia de Lugo en relación aos FCD ..................................................................................

13 15 18

Estratexia de captación de investimentos ......................................... Estratexia de captación de investimentos ....................................... Sectores de futuro para a captación de IDE ................................... Plan de Marketing ..................................................................................... Plan de Acción ............................................................................................ Cadernos de Venta ................................................................................... Plan Comercial .............................................................................................

27 29 30 35 36 37 38

Plan de Actuación detallado. Estructura por motores de competitividade ..................................... Definición estratéxica do Plan .............................................................. Actuacións prioritarias de alto impacto ...........................................

39 41 42

Conclusións ..........................................................................................................

51

21

5


Introducci贸n. Obxectivos e metodolox铆a


RESUMENEJECUTIVO

Introdución Obxectivos do proxecto O traballo levado a cabo por Deloitte ten a súa orixe na formulación por parte da Xunta de Galicia de elaborar un proxecto de actuación para a provincia de Lugo que lle permita incrementar a súa actividade económica a medio e longo prazo. Tendo en conta o contexto socioeconómico actual do territorio, e as áreas prioritarias identificadas polos estamentos públicos para a revitalización, desenvolvemento e/ou o seu crecemento económico, a formulación do proxecto requiriu un carácter eminentemente práctico e orientado á elaboración dun plan de acción que identifique as actuacións necesarias que deben levarse a cabo. Ao longo deste documento de Resumo Executivo, preséntase a metodoloxía seguida, así como as principais conclusións obtidas.

O proxecto ten como obxectivo o impulso económico da provincia. Polo tanto, elaborouse desde un enfoque pragmático definindo os obxectivos, accións, cronograma de actuacións e axentes responsables da execución, así como indicadores de realización e resultados, podendo implantarse unha vez acabada a súa definición, e medir sistematicamente a súa evolución e resultados.

9


ImpulsaLugo

Traballos realizados O traballo realizado no marco deste proxecto componse de cinco documentos que complementan e fundamentan as conclusións xerais presentadas no resumo executivo: 1. Metodoloxía e Diagnóstico Competitivo de Lugo | Metodoloxía de traballo do proxecto. | Análise macroeconómica da provincia de Lugo. | Análise competitiva sectorial e identificación de sectores estratéxicos. | Diagnóstico competitivo da provincia en relación cos Factores de Competitividade (os 8 motores de competitividade). | Diagnóstico competitivo da provincia en relación cos Factores Críticos de Decisión para o investimento. 2. Retos, sectores estratéxicos e Estratexia de Captación de Investimentos | Retos e trampolíns da provincia. | Aposta por sectores estratéxicos. | Análise dos sectores e países con maior potencial de Investimento Directo no Extranxeiro. | Plan de Marketing para a Provincia de Lugo (Plan Comercial, Plan de Acción e Cadernos de Venta). 3. Plan de Actuación detallado | Contén os eixes estratéxicos, obxectivos, liñas de actuación, e actuacións concretas para os próximos anos 2011-2018. | Actuacións que constitúen medidas concretas para a mellora de competitividade da provincia de Lugo. 3. 4. Modelo de seguimento e Cadro de Mando | Plan de execución detallado do proxecto de impulso económico da provincia de Lugo con fichas de avaliación e grao de avance | Ferramentas de creación de Informes de seguimento puntuais | Cadro de Mando cos principais compromisos de goberno da Xunta en relación co impulso económico de Lugo.

10


RESUMENEJECUTIVO

Metodología de traballo do proxecto. O exercicio realizado ao longo dos meses de traballo, estruturouse seguindo o Modelo de Competitividade Territorial de Deloitte, que recolle os factores que son críticos para a capacidade de competir dunha rexión, así como as interrelacións entre eles e cos seus sectores de actividade. A través deste modelo de análise, estúdanse os principais factores clave da competitividade. Calquera territorio que queira ser competitivo e fomentar un crecemento e evolución equilibrados, deberá establecer medidas e estratexias en cada un destes factores, sen prexuízo de que cada territorio determine posicionarse de forma prioritaria naqueles que lle son máis favorables.

CAPITAL HUMANO

IMAXE

• Marca única D • Posicionamento de •A IN AM marca (percepción) • A po r IS t • Presencia de redes M en ctiv aci O de promoción (foros, • I in ida ón EC n e n feiras, …) • D ter ov des co a n na c in ó ON i • Atracción de f Ó e er c ió te m inversións • B esp enc ion n e nsi ica MIC a v O • Estratexia de de arr eci iac liza tec as de n re e a i marketing e xió • P ent ira liza ón ción olo s xía ci n comunicación e ro rad ón m du a pr ct es ivi ar da ia de l

Os oito motores de competitividade

is ra tu e les na tibl ab os s ov ga rs so n es u a e cu ión s r erd e E Re st ía v ire x e • r AD os a X ID • Ene paz ade IL • s id IB l E • Ca ST • SO

• Seguridade • Coste de vida • Ocio e cultura • Limpeza • Atención sanitaria • Educación

INFRAESTRUCTURAS • Conectividade do transporte

e • TICs s to . N • Transporte: estrada, IÓ du es C ro or D aeroporto, porto e VA e p vad o I+ O d o st o) ferrocarril N n n IN ió in ga ad • Empresariais: ac os n e priv oficinas, re z C vi ió e de ías • ser ers ico metro, autobús v l rs exo lox o In b (calidade • (pú ste an cn lu m e conectividade C o- t ón • Us vas cci ade interna) • no te ed al o i i Pr p tr • pro us d in

• Altos niveis de educación • Productividade laboral • Coñecemento Idiomas • Uso de TICs • Prestixio de Universidades • Poboación Xove e activa

a ca ón d íti ci riva ol io a p or - p e tor AL ab co dad ula l N o i O C úbl bili reg I • p ta o C U IT Es rc o • Ma ctiv ST • tra IN a IO O AP

CALIDADE DE VIDA

11


ImpulsaLugo

A competitividade dun territorio pódese avaliar segundo os seus recursos, ou activos, pertencentes a estes oito ámbitos:

Dinamismo Económico: Que elementos lle van permitir a Lugo desenvolver novas actividades económicas e crecer en produción e produtividade? Que estrutura económica e empresarial necesitamos crear? Capital Humano: Que capacidades deben ter as persoas/profesionais para abordar os novos desafíos? Innovación: Que modelo de innovación permitirá que se avance máis rápido na transformación e crecemento competitivo? Infraestruturas: Que activos físicos e virtuais son necesarios para potenciar a sociedade de futuro, global e cohesionada? Calidade de vida: Que factores serán diferenciadores na sociedade para ser máis atractiva para os seus habitantes e para atraer persoas con talento e capacidade de desenvolvemento? Sostenibilidade: Como se pode construír un futuro sen hipotecar hoxe o noso futuro? Onde se debe investir para xerar un contorno sostible desde o punto de vista económico, social e medioambiental? Imaxe: Cales queremos que sexan os nosos sinais de identidade que fagan a provincia atractiva para o investimento, o desenvolvemento e o crecemento económico? Apoio institucional: Que papel debe xogar o sector público neste novo modelo de competitividade?

12


Diagn贸stico da provincia de Lugo


RESUMENEJECUTIVO

Análise macroeconómica da provincia de Lugo Debilidades | Lugo posiciónase como a terceira provincia de Galicia por densidade de poboación, soamente por diante da provincia de Ourense que ocupa o último lugar. | Concentración poboacional e empresarial na zona da Comarca de Lugo. | Constante descenso de poboación que consolida unha tendencia cara ao despoboamento na provincia, especialmente marcada nas zonas máis rurais e de montaña. | Constante crecemento da taxa de paro na provincia, aínda que foi menos acusada ca no resto das provincias galegas. | Escasa presenza do sector industrial dentro do tecido económico da provincia, o que supón unha importante mingua na capacidade de xerar valor engadido. | A provincia de Lugo sitúase á cola de Galicia por contribución ao PIB e ao VAB da Comunidade Autónoma. | Lugo posiciónase como a terceira provincia de Galicia por Renda per Cápita, soamente por diante da provincia de Ourense que ostenta o último lugar. Por outra parte, Lugo é a provincia de Galicia que menos viu aumentada a súa Renda per Cápita nos últimos anos. | Baixo dinamismo empresarial: Lugo posiciónase como a última provincia de Galicia por volume de novas empresas creadas e como a terceira provincia por número de empresas dispoñibles.

15


ImpulsaLugo

| Baixo tamaño empresarial: marcada presenza de microempresas dentro do tecido empresarial da provincia.

Ameazas | Perda de poboación a favor das provincias do Eixe Atlántico que se consolidan como os motores económicos da Comunidade Autónoma de Galicia. | Custo medioambiental derivado da explotación de recursos primarios por parte de empresas alleas a Lugo, o que significa, ademais, unha perda de competitividade para a provincia ao desaproveitar a posible capacidade de transformación destes recursos.

Fortalezas | As súas características orográficas atribúenlle á provincia unha importante riqueza natural, sobre a que desenvolve gran parte da súa estrutura económica. | É a provincia máis grande de Galicia canto a extensión. | Tendencia cara á terciarización da economía lucense, como consecuencia do aumento do número de ocupados no sector servizos. | Constante redución do peso do sector primario en beneficio do sector terciario, industrial e da construción na economía da provincia, como consecuencia do abandono das actividades agrícolas e gandeiras que xeran menos valor engadido.

Oportunidades | A provincia de Lugo presenta as taxas de paro máis baixas de Galicia. | Nivel de conflitividade laboral máis baixo que noutras zonas de Galicia, o que pode supoñer un importante factor de atracción para novas empresas.

16


RESUMENEJECUTIVO

| As variacións experimentadas no IPC nos últimos meses na provincia de Lugo foron máis favorables que as que se deron noutras zonas de Galicia. | Lugo presenta un dos custos salariais máis baixos de Galicia, moi lonxe dos que se dan na Coruña e Pontevedra e soamente por diante dos que existen na provincia de Ourense.

17


ImpulsaLugo

Identificación de sectores estratéxicos. Analizando diferentes factores críticos, podemos chegar a clasificar os principais sectores de Lugo en función do seu posicionamento estratéxico. Matriz de posicionamiento estratégico sectorial

grao de desenvolvemento sectorial

Sectores tradicionais con capacidade de reinvención

Sectores con actuales ventaxas competitivas

Sectores que representan un peso significativo de actividade económica e emprego en Lugo, e teñen capacidade de adaptación / evolución / especialización

Sectores nos que temos unha posición competitiva ventaxosa e relacionados con tendencias de futuro, nos que participan empresas de envergadura e referencia a nivel mundial.

B

C

Sectores maduros e con dificultades de diferenciación

Sectores novos ou emerxentes con potencial de desenvolvemento

Sectores con tradición industrial arraigada en Lugo, con dificultades de crecemento a nivel internacional e risco de pérdida de competitividade en mercados globalizados.

Sectores relacionados coas principais macrotendencias internacionais a longo prazo, a pesar de que no momento actual poidan non ter menor representatividade ou peso na nosa economía.

A

D

Potencial de crecemento 18


RESUMENEJECUTIVO

Sectores tradicionais con capacidade de reinvención

grao de desenvolvemento sectorial

Pesca Madeira Lácteo Cárnico Cultivo

Sectores con implantación e potencial de desenvolvemento Acuicultura Silvi - Floricultura Industria Alimentación funcional País (Prod. Alim. Intermedios Nutracéutica Agricultura ecolóxica Transformación alimentos Packaging Vitivinícola Servizos, equipamientos e insumos de la terceira idade Enerxías Renovables Ind. auxiliar eólica Servizos medioambientais Biomasa e bioetanol Enerxía mariña

B Sectores maduros e con dificultades de diferenciación Extracción forestal Extracción pesqueira Cultivo tradicional Elaboración de pan Maquinaria Maquinaria agrícola e forestal Material de calefacción

C Sectores novos ou emerxentes con potencial de desenvolvemento Biociencias - Biotecnoloxía Farmacéutico - Químico Fitosanitarios - Bioveterinaria Biotecnoloxía agrícola Turismo Enoturismo Patrimonio para uso hoteleiro Balnearios e golf TIC’s Industria da creatividade dixital Electrónica Centros loxísticos / Intermodalidade Ecoinnovación Ecodiseño/Construcción e arquitectura Uso eficiente recursos naturais Centros servizos compartidos / BPO

A

D

Potencialidade de crecemento 19


ImpulsaLugo

Análisis de los motores de competitividad.

Dinamismo económico

Capital humano

2 Apoio institucional

Innovación 1 1,5 1

1,5

1 Imaxe

Infraestruturas 2

2

Sostibilidade

Calidade de vida

1 2 3

Necesidade de mellora notable Posicionamento adecuado con posibilidade de mellora Fortaleza, factor económico e de competitividade a explotar

Dinamismo económico Existe dispoñibilidade de solo en parques empresariais, aínda que a planificación deste pode requirir medidas de mellora. .Investimento empresarial local e focalizado en poucos sectores e zonas concretas. Pouco emprendemento e pouca disposición da xente nova para o relevo xeracional. Ausencia de sensibilización empresarial con respecto á internacionalización e pouca cultura exportadora. Non existen, a nivel xeral, prácticas de colaboración entre empresas. Potencial de mellora na comunicación entre empresas e AAPP.

Capital humano Bos niveis de ensino non universitario, e forte implantación da formación profesional media no sistema educativo. Pouca cultura emprendedora Inexistencia de proxectos empresariais sobre os que basear o futuro da mocidade (fuga de talentos). Necesidades de formación e actualización de coñecementos en xestores e pequenos empresarios. Necesidade de adaptación e aliñamento entre o ensino e a demanda laboral da provincia

Innovación Presenza de Grupos de Investigación especializados en sectores económicos de peso. Posibilidade de aumentar a aplicación empresarial. Pouco investimento das empresas en I+D+i. Incorporación tardía no uso das TIC tanto nos fogares coma nas empresas (fenda dixital). Oportunidade de mellora co Plan Director de Banda Larga 2010-2013 da Xunta.

Infraestruturas Déficit histórico canto a infraestruturas viarias (notable melloría nos últimos anos). Desconexión cos aeroportos galegos e ausencia de portos de mercadorías de referencia. Disposición dunha boa posición xeográfica como porta de Galicia cara á meseta e á zona noroeste de España. Disposición de zonas adecuadas para a implantación de plataformas loxísticas (ex. Monforte, Terra Cha)

20


RESUMENEJECUTIVO

Calidade de vida Indicadores moi positivos de calidade de vida (seguridade cidadá, esperanza de vida, baixo custo da vida, vivenda accesible, etc.). Forte nivel de equidade social (pouco risco de exclusión). Boa dotación de recursos sanitarios (baixa taxa de mortaldade evitable). Alto grao de ocupación en prazas residenciais para maiores. Dificultade de acceso a servizos sociais privados por parte da poboación de maiores (pensións baixas). Posibilidade de mellora na oferta de servizos de ocio e cultura, transporte público de viaxeiros e telecomunicacións.

Sostibilidade Gran potencialidade das enerxías renovables como elemento de crecemento empresarial e económico, e autoabastecemento enerxético. Necesidade dun Plan de Xestión Sostible dos Recursos Naturais (ordenación sostible do territorio, compatibilidade entre aproveitamento eólico e explotación extensiva das terras). Boa calidade medioambiental. Posibilidade emerxente do sector turismo de natureza. Aumento do risco de incendios forestais debido ao abandono de cultivos. Necesidade de mellorar a xestión de residuos urbanos e aumentar as certificacións ambientais das empresa.

Apoio institucional Falta de coordinación e comunicación entre as administracións (AGE, Administración Autonómica, Administración Provincial e Administración Local) e os axentes económicos e sociais. Necesario mellorar a comunicación co empresario desde as administracións.

Imaxe Baixa notoriedade da marca Lugo: descoñecemento da provincia fóra dela. Inexistencia de investimento empresarial foráneo. Inexistencia de marcas de calidade e certificados asociados aos produtos da provincia. Déficit histórico de conexión co exterior (provincias limítrofes, territorio nacional e estranxeiro). Imaxe positiva dos produtos agrícolas (artesanía galega) e boa calidade de vida.

Análise cualitativa da provincia de Lugo en relación cos FCD A continuación preséntase unha relación detallada dos factores críticos de decisión (FCD) que inflúen nas empresas estranxeiras á hora de investir nun ou noutro territorio, co fin de posicionar a Lugo en relación con cada un deles. Do mesmo xeito, o coñecemento previo por parte do IGAPE dos factores que condicionan o investimento das empresas estranxeiras, vai permitir adecuar e enfocar as actuacións de promoción do territorio como destino atractivo e competitivo para o investimento estranxeiro. A relación que se mostra é o resultado da experiencia previa de Deloitte en proxectos de captación de investimentos, así como o estudo das fontes de información dispoñibles. En función da natureza dos FCD, estes pódense agrupar en seis categorías: 21


ImpulsaLugo

Factores críticos de decisión (FCD) a) FCD relacionados coa localización do destino d) FCD relacionados con incentivos económicos e empresariais

b) FCD relacionados coas infraestruturas do destino

e) FCD en materia de man de obra

c) FCD relacionados co marco legal e fiscal f) FCD relacionados coa estratexia de expansión da empresa investidora

Para cada un dos FCD, realizouse unha clasificación da súa situación en torno a 3 símbolos de cores. A provincia de Lugo conta coas condicións oportunas para atraer investidores a Lugo en función do criterio de decisión analizado. A provincia de Lugo conta con potencial de desenvolvemento para optimizar a presenza deste factor na provincia. A provincia de Lugo atópase nunha posición pouco atractiva para os investidores neste factor de decisión, polo que se propón o desenvolvemento de actuacións de desenvolvemento para fomentar un mellor posicionamento da provincia neste factor. Tanto se se consideran un ou varios países investidores, como se se consideran un ou varios sectores para promover, deberanse ter en conta os criterios valorados polas empresas e que levan a decisión de investir nun destino específico. a) FCD relacionados con el destino a.1. Proximidade cos órganos de regulación (Admón. Pública, Universidades e Centros de Investigación) a.2. Proximidade co resto de Europa a.3. Proximidade coas áreas de negocio (por exemplo, proximidade de campos eólicos) e cos socios a.4. Calidade de vida a.5. Seguridade no destino a.6. Confianza

22


RESUMENEJECUTIVO

b) FCD relacionados con las infraestructuras del destino b.1. Infraestrutura de transportes b.2 Infraestrutura tecnolóxica b.3. Calidade de infraestruturas e servizos. b.4. Oferta de solo empresarial b.5. Bos accesos e servizos complementarios á oferta de solo empresarial b.6. Rede de Comunicacións internacionais b.7 Existencia de Infraestruturas Especializadas (Porto Seco, Zona Franca, Centros loxísticos, etc.) b.8. Hospitais de carácter internacional onde falen inglés

c) FCD relacionados con el marco regulatorio y fiscal c.1. Marco legal e fiscal favorable c.2 Marco legal favorable / necesidade de estabilidade neste c.3. Cambios normativos con excesiva frecuencia c.4. Oferta de incentivos fiscais para a implantación c.5. Transparencia na lexislación

d) FCD relacionados con incentivos económicos y empresariales d.1. Oferta de servizos financeiros d.2. Simplificación de trámites burocráticos d.3. Axudas (UE, Goberno, Xunta, Concello) d. 4. Facilidade de obtención de Visas, Permisos e Licenzas d.5. Transparencia nos concursos públicos d.6. Contorno e Relevancia da I+D d.7. Contorno apropiado para Holding d.8. Mercado potencial d.9. Custos de terreos industriais. d.10. Tecido industrial provedores

e) FCD en materia de mano de obra e.1. Flexibilidade do mercado laboral e.2. Persoal formado (oferta de estudos universitarios e formación profesional) e.3. Estratexia de formación e.4. Custos Man de Obra comparativo destino e.5. Nivel salarial comparativo destino

f) FCD relacionados con la estrategia de expansión de la empresa inversora f.1. Actividade comercial previa f.2. Compra de negocio local f.3. Busca de novas liñas de negocio (oportunidades de Investimento) f.4. Maior volume de negocio

23


ImpulsaLugo

Tras analizar a posición de Lugo en relación con cada un dos factores críticos de decisión identificados, a continuación identifícanse as principais áreas de actuación en Lugo para garantir a súa capacidade de atracción de investidores. Fortalezas

| Custo laboral a nivel nacional (Galicia é a terceira comunidade autónoma española con menor nivel salarial, situándose por detrás unicamente de Canarias e Estremadura). | Proximidade ás áreas de negocio, de maneira específica este factor constitúe unha fortaleza para o desenvolvemento do sector da enerxía eólica pola proximidade de parques eólicos. | Man de obra con “potencial” de traballo. | Condicións xeográficas e recursos naturais para o desenvolvemento de sectores específicos (calidade da auga, ventos, etc.). | Calidade de vida, poboación con espírito emprendedor (“empresarios feitos a si mesmos”). | Seguridade no destino. Amenazas

| A confianza empresarial (medida a través do IGACE, índice de confianza empresarial) da comunidade galega sufriu un descenso significativo, motivado en gran medida pola actual situación económica. | Destinos competidores, existen rexións que responden ás necesidades das empresas investidoras, apostando pola concesión de vantaxes fiscais ou impositivas ou ofertando unhas condicións óptimas para o desenvolvemento de actividades económicas específicas.

24


RESUMENEJECUTIVO

| Lugo debe potenciar as infraestruturas necesarias para atraer investimento estranxeiro e posicionarse como destino atractivo para a captación de IDE. Oportunidades

| Potenciar a mellora dos accesos e servizos complementarios á oferta de solo empresarial. | Desenvolver a creación de infraestruturas especializadas (porto seco, zona franca, centros loxísticos, etc.) para a atracción de empresas de sectores específicos (loxística). | En Lugo, e na comunidade galega en xeral, debe traballarse en fomentar un marco legal e fiscal favorable para a atracción de investimento directo estranxeiro. Neste sentido, Lugo debe diferenciarse doutras provincias co fin de obter unha vantaxe competitiva. | A ausencia de industrias auxiliares en sectores ou actividades que puidesen ser estratéxicos para a zona supón unha das oportunidades de cara á posible implantación de novas empresas e industrias. | Constituír un organismo de Captación de Investimentos, cun dobre enfoque: asesoramento a empresas galegas para a súa internacionalización e asesorar e fidelizar empresas investidoras. | Elaborar un caderno de venda que permita fidelizar e fomentar o reinvestimento de empresas xa establecidas na rexión, así como captar novos investidores que realicen investimentos greenfield. | Potenciar o desenvolvemento de Misións Comerciais Inversas que permitan darlle a coñecer o destino de Lugo a potenciais investidores.

25


ImpulsaLugo

Debilidades

| Oferta fragmentada de solo empresarial: Lugo debe adecuar a oferta dos terreos ás oportunidades da IDE, potenciando a dispoñibilidade de parcelas para empresas con necesidade de maior dispoñibilidade de solo. | Lugo debe traballar no desenvolvemento de accións de educación formativa e de formación de idiomas, especialmente inglés. Do mesmo xeito, e unha vez identificados os sectores estratéxicos, proponse o desenvolvemento de programas de formación orientados aos sectores clave para potenciar. | Dependencia de normativas específicas a nivel nacional e europeo e marco legal, en especial no sector das enerxías renovables, que presenta certa incerteza.

26


Estratexia de captaci贸n de investimentos


RESUMENEJECUTIVO

Estratexia de captación de investimentos A Estratexia de Captación de Investimentos contén a análise comparativa, as liñas de actuación e as accións concretas que cómpre desenvolver para potenciar e xerar un achegamento do Investimento Directo Estranxeiro que sirva de trampolín para o impulso económico da Provincia de Lugo. Neste documento recóllense a metodoloxía, os principais resultados e as principais conclusións obtidas no proceso de definición do Plan e análise do comportamento global do Investimento Directo Estranxeiro, así mesmo, inclúe tamén as accións de promoción que cómpre desenvolver e unha estimación económica dos recursos necesarios para desenvolver a Estratexia de Captación de Investimentos na Provincia de Lugo. O Plan de Atracción de Investimentos desagrégase en tres grandes apartados: Análise Cualitativa dos Factores Críticos de Decisión

• Este apartado recolle as principais conclusións da análise dos distintos FCD que inflúen na IDE dunha rexión e establécese o posicionamento de Lugo en cada un dos factores. Análise dos Sectores e Países con maior potencial

• Este apartado recolle as principais conclusións da análise do comportamento global da IDE, tanto na Provincia de Lugo (Investimento Recibido) como a nivel global (fluxos mundiais). • Da análise realizada identificáronse unha serie de sectores potenciais e países obxectivo, que constituirán o núcleo das accións comerciais que cómpre desenvolver. Plan de Mercadotecnia

• O Plan de Mercadotecnia identifica o conxunto de accións que cómpre desenvolver e a súa priorización co obxectivo de definir a estratexia que hai que desenvolver para atraer investimento estranxeiro á Provincia de Lugo. • O Plan está conformado polos seguintes elementos: • Plan de Acción • Plan Comercial e • Cadernos de Venda (brochures) *

O documento desenvolvido inclúe fichas co detalle completo de cada un dos traballos realizados: Factores Críticos de Decisión, Sectores identificados, Países Obxectivo, Comportamento da IDE en Lugo. 29


ImpulsaLugo

Sectores de futuro para a captación de IDE Para a identificación dos sectores, países e empresas con maior potencialidade de investimento exterior, que servirán como base para o desenvolvemento do caderno de venda ou plan comercial de promoción de Lugo, desenvolvéronse as seguintes actividades: Elaboración dunha listaxe longa cos Sectores de actividade de maior potencialidade. Identificación da listaxe curta de sectores e actividades aos que se asociará a oferta de Lugo. Identificación e análise dos países con maior potencial de investimento en cada sector. Análise da situación de cada un dos sectores na provincia de Lugo e selección das empresas referencia dos países con maior potencial para cada sector. Para a realización das actividades seguirase o seguinte proceso metodolóxico:

Inicialmente partirase dunha relación de sectores de maior atractivo para o investimento na provincia de Lugo. Identificación dos subsectores con maior potencial de crecemento e maior atractivo para a provincia de Lugo

Con base na listaxe longa de 14 sectores identificados, seleccionaranse os 9 subsectores de maior potencialidade atracción do investimento. Para a identificación dos subsectores contrastouse a información co panel de expertos de Deloitte, coas empresas entrevistadas no traballo de campo e co Plan de Competitividade.

30


RESUMENEJECUTIVO

Selección dos países/rexións con maior atracción de investimento en cada sector

Para cada un dos sectores seleccionados realizarase unha análise para identificar os principais países/rexións líderes analizando o seu potencial atracción de investimento, en función de capacidade investidora no exterior. Análise da situación de cada un dos sectores na provincia de Lugo e selección das empresas referencia dos países con maior potencial para cada sector

Tras seleccionar os países obxectivo para cada un dos principais sectores que cómpre potenciar, o seguinte paso consiste en realizar unha análise en detalle da situación da Provincia de Lugo en cada sector, así como a identificación das empresas de referencia en cada un deles.

Selección de sectores estratéxicos Para a selección dos 14 sectores con maior potencial e atractivo de investimento analizáronse as seguintes fontes de información: • Entrevistas de campo realizadas coas diferentes empresas instaladas en Galicia. • Organismos de internacionalización (ICEX, UNCTAD e Invest Spain, entre outros) para o desenvolvemento do Investimento Directo Estranxeiro a nivel nacional. Unha vez identificados os sectores con maior potencial de crecemento e atractivo, procedeuse á súa análise detallando para cada un deles os subsectores e actividades que o conforman. Os traballos de desagregación dos sectores realizáronse con base nas clasificacións industriais existentes (NAICS, NACE, ISIC), o contraste co panel de expertos de Deloitte e o traballo de campo realizado. Unha vez identificados os subsectores e actividades que conforman cada un dos sectores, procedeuse á elaboración dunha listaxe curta de sectores seleccionando aqueles que supoñerán a base da análise estratéxica para a futura captación de investimentos. É en

31


ImpulsaLugo

relación con esta listaxe curta de subsectores e actividades sobre a que se identificarán os países e empresas target. A listaxe curta de sectores identificada é a seguinte: • • • •

Enerxías Renovables. Eólica. Biomasa. Fabricación de medicamentos xenéricos. Desenvolvemento de actividades turísticas.

• • • • •

Loxística. Nearshore. Acuicultura. Cultivo de plantas, árbores e flores ornamentais. Produtos e servizos á Terceira Idade.

A última actividade realizada é a análise dos principais factores competitivos da Provincia de Lugo en cada un dos sectores para cada un dos sectores identificados (análise de fortalezas, debilidades, ameazas e oportunidades).

Identificación dos países xeradores de IDE Unha vez seleccionados os sectores, subsectores e actividades con maior potencial de investimento para a provincia de Lugo, foi necesario identificar os países con maior capacidade de xerar IDE no mundo. Neste marco multirelacional, hai que ter en conta: • En mercados competitivos e atomizados, como o de captación de investimentos, 12 países configuran case o 80% do Investimento Directo Exterior Global. • Polo tanto, o noso “mercado” céntrase nos países con maior capacidade para desenvolver Investimento Directo Exterior e, xa que logo, seleccionáronse os países con maior IDE xeraron no ano 2009 e no período 2005-2009:

32


RESUMENEJECUTIVO

Ano 2009

Media 2005-09

Estados Unidos

Estados Unidos

Francia

Francia

Japón

Reino Unido

Alem ania

Alem ania

Hong Kong

España

China

Japón

Rusia

Bélgica

Italia

Países Bajos

Canadá

Italia

Noruega

Canadá

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la base de datos de IDE de la UNCTAD.

Fluxos de investimento directo estranxeiro por país (2009) 300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

Brazil

Belgium

Israel

Hungary

Iceland

United Arab Emirates

Austria

Finland

Cyprus

Singapore

China, Taiwan Province of

Saudi Arabia

Cayman Islands

Chile

Mexico

Kuwait

Malaysia

India

Korea, Republic of

Switzerland

Luxembourg

Spain

Denmark

Australia

Netherlands

Ireland

United Kingdom

British Virgin Islands

Norway

Sweden

Italy

Canada

China

Russian Federation

China, Hong Kong SAR

Japan

Germany

France

-50.000

United States

0

33


ImpulsaLugo

Media fluxos de investimento directo estranxeiro por país (2005-2010) 300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

Cyprus

Chile

Iceland

Mexico

Finland

Saudi Arabia

Israel

Cayman Islands

Kuwait

Malaysia

China, Taiwan Province

Brazil

United Arab Emirates

Singapore

Korea, Republic of

India

Australia

Ireland

Denmark

Austria

Luxembourg

Norway

British Virgin Islands

Hungary

China

Sweden

Russian Federation

Switzerland

China, Hong Kong SAR

Italy

Canada

Belgium

Netherlands

Spain

Japan

Germany

France

United Kingdom

United States

0

Selección multirelacional Unha vez identificados os sectores potenciais e os principais países investidores, é necesario relacionar ambos os elementos para identificar os principais targets aos que dirixir as accións comerciais. A continuación recóllese a relación Sector-País identificada: Países: Sectores Estratéxicos:

EEUU

Enerxía Eólica

81

Biomasa

148

Biotecnoloxía e Farma

92

Nearshore

218

Loxística

Países Baixos

Reino Unido

Noruega

31

Alemaña

Francia

España

TOTAL

37

18

20

175

30

10

300

16

160

17

240

10

16

240

62

16

230

17

59

19

140

32

7

2

55

18

13

China

Italia

81

1

34

17

5

153

10

101

19

Acuicultura

40

5

Productos e Servizos á 3ª Idade

Hong Kong

19

Desenvolvemento de actividades turísticas

Hortofloricultura Ornamental

Xapón

13

51

32

1

199

Laboratorios de productos Xenéricos

738

34

166

172

25

145

5

49

32

105

204

220

140

129

1.900

Plan Comercial: R E L A C I Ó N D E T A R G E T S


RESUMENEJECUTIVO

Plan de Marketing O último dos elementos que conforma o Plan de Atracción de Investimentos é o Plan de Mercadotecnia. Este Plan define a estratexia para desenvolver e identifica e prioriza o conxunto de accións necesarias para atraer investimento estranxeiro á Provincia de Lugo desde cada un dos países e sectores identificados como target. O Plan de Mercadotecnia está conformado polos seguintes elementos: | Plan de Acción: que define as distintas actuacións que cómpre realizar, así como a súa priorización e estimación dos custos asociados. | Plan Comercial: onde se identifican para cada un dos sectores e países obxectivo os distintos targets que deberán ser obxectivo da promoción. | Cadernos de Venda (brochures): documentos de promoción onde se recollen as principais fortalezas e vantaxes da provincia de Lugo como receptora do investimento directo estranxeiro. Plan de Acción

Cadernos de Venda

Plan Comercial

Ente de Captación de Inversións de Lugo.

“Pull”

“Push”

35


ImpulsaLugo

Plan de Acción Será necesario considerar un plan de acción para a promoción inmediata da provincia de Lugo. Este plan estará estruturado en tres eixes de traballo: Despregue da estratexia de Captación de Investimentos Ratios de investimento Total orzamento Retorno esperado Total valor xerado ou esperado Postos de traballo Retorno da inversión en €

2011

2012

2013

2014

133.000€

266.000€

266.000€

266.00€

56.400.000€

84.600.000€ 112.800.000€

254 212€

381 318€

508 424€

Accións Pull (as que o “mercado” nos demanda)

| Contar coa prescrición de empresas asesoras de referencia (Quen asesora as empresas no proceso de internacionalización). | Contar con soporte de contratos success fee. Accións Push (as que ofrecemos ao “mercado”) Acción

Ac c i ó n

1

J Irmandamento con diferentes áreas xeográficas.

2 3

4

E Publicacións en revistas de referencia.

5

36

6

B

Publicidade a decisores.

C Publicidade a empresarios.

7

G

Publicacións de escritores de referencia internacional.

D Publicidade a expatriados.

8

F

Presenza en feiras sectoriais de relevancia.

9

K

Creación da asociación de expatriados de diferentes nacionalidades.

10

H

Convencións en Lugo de empresas implantadas.

11

I

Bolsas a profesorado e investigadores.

A Publicidade a prescritores.


RESUMENEJECUTIVO

Cadernos de Venda Un Caderno de Venda (brochure) é unha documentación descritiva e analítica de cada un dos sectores identificados que lle facilita a un potencial investidor toda a información necesaria para tomar unha decisión de compra ou investimento na rexión. Como parte elemental do Plan de Mercadotecnia definíronse os seguintes Cadernos de Venda: | Caderno de Venda Xeral da Provincia de Lugo: onde se describen as principais razóns e fortalezas que garanten o éxito dos proxectos de investimento desenvolvidos na Provincia de Lugo. | Cadernos de Venda específicos de cada sector: onde se describe, de maneira individualizada para cada un dos sectores identificados, as principais fortalezas de Lugo en relación con estes.

37


ImpulsaLugo

Plan Comercial Por último, o terceiro elemento que conforma o Plan de Mercadotecnia é o Plan Comercial. Este Plan recolle os principais targets identificados para cada un dos sectores potenciais e posibilita o seu seguimento a través do uso da metodoloxía de traballo Ob/Op/P: | Obxectivo. Selección adecuada dos targets, é dicir, empresas susceptibles de internacionalizarse. | Oportunidade. Posible resposta aos nosos intereses. Atención e recepción. | Proxecto: Posibles proxectos de investimento. Seguimento e fidelización. O Plan Comercial elaborado incorpora unha serie de funcionalidades que permiten o seguimento e verificación do estado das accións de Mercadotecnia emprendidas para cada un dos targets en cada un dos sectores identificados. Información Xeral

Contacto Inicial

Visita Recibida

Estudo Viabilidade Situación

País

Web Nome da empresa

Ventas (M€)

38

# traballadores

Implantación


Plan de Actuaci贸n detallado. Estrutura por motores de competitividade


RESUMENEJECUTIVO

Definición estratéxica do Plan O Plan de Competitividade da provincia de Lugo, xunto coa Estratexia de Captación de Investimentos, incardínanse no marco do Plan Impulsa Lugo, que no horizonte de 2011-2018 ten como obxectivo a mellora da competitividade da provincia, a creación de 4.000 empregos e a equiparación do crecemento do VAB da provincia coa media de Galicia. Para tal fin, encamíñanse as actuacións definidas nestes dous instrumentos e aquelas outras que no marco do Plan Impulsa se puidesen abordar no horizonte temporal definido. O Plan de Competitividade contén os eixes estratéxicos, obxectivos, liñas de actuación e actuacións concretas para os próximos anos, así como os prazos estimados e recursos necesarios para o desenvolvemento e impulso das actuacións, tendo en conta tamén as posibles sinerxías ou asociación destas con programas ou iniciativas existentes, así como a vinculación co Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014. Este documento permitirá priorizar e establecer unha estruturación dos diversos programas público-privados existentes e futuros, con base na súa contribución aos obxectivos de competitividade identificados no Plan. En calquera caso, este Plan de Competitividade conta cun despregue de Modelo de Seguimento, en que se incorporará así mesmo o conxunto de indicadores de execución e de resultado das actuacións contempladas no Plan, e que servirá tamén para adiantarse aos posibles axustes que as actuacións definidas poidan requirir. Este Resumo Executivo recolle o detalle de cada un dos 8 Eixes Estratéxicos (motores competitivos para a provincia de Lugo), que compoñen o Plan de Competitividade, especificando os seguintes elementos articuladores para a proposta de actuacións en cada un deles*: El presente Resumen Ejecutivo recoge el detalle de cada uno de los 8 Ejes Estratégicos (motores competitivos para la provincia de

41


ImpulsaLugo

Lugo), que componen el Plan de Competitividad, especificando los siguientes elementos articuladores para la propuesta de actuaciones en cada uno de ellos*: EIXOS ESTRATÉXICOS

Os Eixos estratéxicos expresan establécense a partir da análisise dos principais factores clave da competitividade e constituen os motores competitivos para a provincia de Lugo

8 EIXS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

LIÑAS ESTRATÉXICAS

Os Obxectivos estratéxicos expresan os logros concretos que a provincia de Lugo desexa alcanzar mediante a actuación pública e privada nun horizonte temporal de medio/longo prazo

ACTUACIÓNS

As Líñas estratéxicas articulan a estratexia competitiva lucense e denominan a un conxunto de actuacións públicas e privadas prioritarias que contribuen o cumprimento dun mesmo obxectivo

As propostas concretas de actuación están orientadas a mellorar o posicionamento competitivo da economía lucense, cun horizonte temporal de oito anos.

37 LIÑAS ESTATÉXICAS

86 ACTUACIÓNS

25 OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS 11 CONSELLERÍAS

Actuacións prioritarias de alto impacto Das actuacións contidas no Plan de Competitividade resaltan entre outras as seguintes actuacións, polo seu impacto e carácter prioritario para a posta en marcha doutras medidas de desenvolvemento da competitividade da provincia de Lugo. Reservar e poñer a disposición de proxectos empresariais solo en enclaves concretos para uso industrial e servizos, cultivos agrarios alternativos e empresas intensivas en I+D+i. 1. Reservar solo para uso industrial e de servizos a prezos máis baratos en enclaves seleccionados. Para o ano 2012 disporase nun Catálogo de Terreos para a Industria e outras implantacións loxísticas ou produtivas. Para isto, ao longo do 2011 identificaranse os enclaves concretos, próximos a nós loxísticos e/ou infraestruturas de transporte e subministros (gas, electricidade, etc.), procederase á calificación de solo industrial, garantiranse os elementos básicos para a implantación industrial e fixaranse prezos máis baratos para as anteditas localizacións. Recoméndase a selección de 2 zonas no Norte da provincia, 3 zonas no Centro (en coherencia co eixe autovía), 2 zonas no Sur da provincia e 2 intermedias (unha entre o centro e o norte; e outra entre o centro e o sur). Atendendo ao tipo de uso ao que irán destinados e para garantir o seu poder de atracción de novos establecementos de proxec42


RESUMENEJECUTIVO

tos de relevancia económica, recoméndase a reserva dunha superficie mínima de 150 Ha. Para garantir o éxito desta actuación será crítica a coordinación entre o Instituto Galego de Vivenda e Solo e a Xestión do Plan Impulsa Lugo para a atracción de investimentos e establecemento de novos proxectos na provincia de Lugo. A posta en marcha e execución deberá estar aliñada en todo momento coa planificación de solo que se realice para usos de investigación e empresas intensivas en I+D+i (aspecto de base para o desenvolvemento dun Polo Tecnolóxico na provincia de Lugo), así como as áreas que se reserven para cultivos agrarios alternativos (aspecto base para a diversificación agraria que sirva de estímulo para a transformación do sector primario). 2. Reservar solo para cultivos alternativos orientados á diversificación agraria. A diversificación agraria é unha das claves da transformación do sector agrario e a busca de novos nichos de mercado que contribúan a incrementar a contribución do sector ao valor engadido da provincia. Recoméndase a reserva de solo para proxectos intensivos en emprego e asociados a novos cultivos, así como a proxectos de producción agraria innovadores que integren iniciativas de autoxeración de enerxías renovables para o subministro propio e a produción doutros insumos. Recoméndase que estes proxectos se sitúen a unha distancia razoable ás principales infraestruturas de coñecemento no sector agroalimentario da provincia (Centros Tecnolóxicos, Campus da USC en Lugo, principalmente) para garantir a fluidez na interrelación entre ambas as realidades co objeto de buscar sinerxías no ámbito da innovación, a mellora técnica na explotación, a xestión, etc.

43


ImpulsaLugo

3. Reservar solo para empresas de carácter tecnolóxico e intensivas en I+D+i. Esta área estará necesariamente nas proximidades do Campus de Lugo da USC. Recoméndase unha superficie mínima aproximada de 25 Ha. 4. Asinar un Pacto Estable pola Ordenación do Territorio de Lugo Orientado a aumentar as explotacións forestais, gandeiras e de cultivo extensivas en grandes terreos, impulsar emprazamentos para enerxías renovables e preservar o patrimonio de recursos naturais. Coa mesma vocación de ordenación parcelaria e aumento da riqueza forestal, a Xunta porá en marcha unha liña de apoio (que entrará en vigor en 2011) para facilitar a agrupación de bosques co fin de superar as limitacións que supón o minifundismo imperante. Potenciar un Polo Tecnolóxico en Lugo.

Fonte: La economía de Galicia. Diagnóstico estratégico. Fundación La Caixa.

O sistema galego de I+D+i ten, ao igual que o desenvolvemento económico, unha maior representación na franxa costeira ca no interior. No Mapa do Sistema Galego de I+D+i, Lugo é a única pro44


RESUMENEJECUTIVO

vincia que non conta cun Parque Científico Tecnolóxico (á marxe dos CCTT e dos grupos de investigación do Campus Universitario). Polo tanto, a creación dun polo tecnolóxico considérase unha iniciativa necesaria se se ambiciona a creación e consolidación de empresas de contido tecnolóxico (en sectores emerxentes e tamén en tradicionais). Estes polos estimulan a creación destas empresas, a catalización do investimento tecnolóxico e a investigación. Participación pública de capital risco en iniciativas punteiras de Lugo. Reservarase para os proxectos emprendedores de Lugo cando menos o 15% da tesourería do ano 2011 do fondo emprende, equivalente a unha reserva específica de 1.650.000 euros. Todo isto con independencia da participación das empresas de Lugo noutros fondos xestionados por Xesgalicia, así como, de ser o caso, e en función da demanda, a creación dun fondo específico para a provincia. Introducir, antes do 30 de abril de 2011, na convocatoria de axudas ao investimento do IGAPE, condicións especiais de concesión de axudas ao investimento na provincia de Lugo, en actividades cualificadas como estratéxicas e de futuro. Habilitaranse dous tipos de axudas: Subvencións e Préstamos directos do IGAPE (liña BEI). As Subvencións premiarán de forma especial as pequenas e medianas empresas (elevando o límite máximo da axuda ata o 50% do investimento subvencionable). A concesión de préstamos estará encamiñada a proxectos de investimento superiores aos 200.000 euros.

45


ImpulsaLugo

As actividades que se recollen na matriz de posicionamento estratéxico do Plan de Competitividade de Lugo son, en concreto: | Actividades con certo establecemento na provincia e potencial de crecemento na súa configuración actual ou tras procesos de transformación sectorial: hortofloricultura, acuicultura, industria de alimentación funcional e nutracéutica, sector vitivinícola, servizos de equipamentos e insumos da terceira idade e enerxías renovables. | Actividades correspondentes a novos sectores emerxentes: biociencias-biotecnoloxía, TIC, Servizos loxísticos, Turismo, Ecoinnovación, Centros de Servizos Compartidos (BPO). Para o resto de actividades non subvencionadas polo IGAPE, para os anos seguintes e nas convocatorias doutras Consellerías, recoméndase a conveniencia de darlle un apoio diferencial ás solicitudes para establecementos en Lugo. Executar unha acción comercial proactiva e agresiva para a atracción de investimentos, a partir das 1.900 empresas target (12 países) identificadas para os sectores estratéxicos e de futuro. Para o desenvolvemento económico da provincia identificáronse novos sectores emerxentes que, sen ter na actualidade unha representatividade importante, dispoñen de potencial de desenvolvemento ben pola proximidade á materia prima, pola súa vinculación a sectores de elevada implantación na provincia, ben pola súa conexión con axentes xeradores de coñecemento actualmente presentes na provincia ou novos que se propoñen neste Plan. Partindo dos sectores estratéxicos anteriores, seleccionáronse novos subsectores de actividade para os que se identificaron 1.900 empresas target (en 12 países) que poderían establecerse na provincia de Lugo a través de investimento directo ou tomando participación nalgún proxecto que se fomente desde Lugo por algún axente interno. Na táboa adxunta resúmense os subsectores, países e número de empresas identificadas.

46


RESUMENEJECUTIVO

Reforzar a base emprendedora da provincia mediante diversas medidas incluídas no Plan (Portelo-Web único de Emprendedores, Día do Emprendedor de Galicia…) | Servizo dun Portelo Único (web) de Emprendedores da provincia, de servizos de asesoramento, como ferramenta fundamental para facilitar o labor dos emprendedores nas diferentes fases do proceso de creación de empresas e emprendemento. Este servizo en ningún caso será de tramitación, co fin de evitar duplicidades con outros servizos de tramitación existentes (presencial, e-administración…). Este portelo único estará aloxado vía Web, sen necesidade de xerar nova infraestrutura física, aproveitando o potencial das TIC en canto ao seu grao de cobertura de beneficiarios target e capilaridade territorial. Con carácter complementario, suxírese a posibilidade de apoiar este Portelo Web a través e en coordinación con outros servizos de asesoramento presencial que se poidan ofrecer desde outras entidades público-privadas (Asociación de empresarios, Cámara de Comercio, entre outras). Ao longo de 2011, o IGAPE e BIC Galicia deberán planificar os servizos que deberán incorporarse a este servizo, así como os fluxos de información e novos procesos de xestión necesarios para o posicionamento e posta en marcha desta ferramenta. | Reforzo da imaxe e recoñecemento público do Emprendedor: Celebración en Lugo, por primeira vez na historia desta iniciativa, do Día do Emprendedor en Galicia. (Primeiro semestre de 2011) | Outras iniciativas de apoio e posta en valor do espírito emprendedor: Premio emprendedor lucense, Olimpíada de Emprendedores no ámbito educativo, Obradoiros e cursos de formación, etc.

47


ImpulsaLugo

Apoio diferencial á internacionalización de empresas lucenses. A salida ao exterior das empresas da provincia, especialmente no referente ao incremento das exportacións, será un dos obxectivos prioritarios dentro das acciones que cómpre desenvolver no Plan de Impulso económico. Arbitraranse tres tipos de medidas. 1 Apoios diferenciais nas seguintes liñas de axuda do Igape: Esta medida implementarase na Convocatoria de 2012 e incrementará as axudas para esta provincia en, cando menos, 5 puntos de subvención respecto da Convocatoria xeral. No caso de ampliación de programas ou modificación, manterase o criterio de apoio diferencial en 5 puntos sobre a Convocatoria xeral. 2 Apoio á contratación de Xestores de Internacionalización. Co obxecto de incorporar persoal especializado en comercio internacional ás empresas e aos Organismos Intermedios, implementarase unha liña específica de apoio que incrementará en 5 puntos, para esta provincia, as axudas respecto da Convocatoria xeral. 3 Servizos de Promoción, Información e Asesoramento ás empresas para iniciarse na exportación, creación de consorcios e acordos de cooperación.

48


RESUMENEJECUTIVO

Estender as redes de banda larga e promover a Sociedade da Información. | Desenvolver as redes de banda larga na zona rural lucense e impulsar as redes de nova xeración, para contribuír aos obxectivos do Plan de Banda Larga de Galicia 2010-2013. En concreto, para o 2013 marcou o obxectivo de penetración do 86,87% dos habitantes lucenses, que equivale a 308.543 habitantes da provincia. | Incentivarase o despregue de redes de nova xeración en poboacións de máis de 500 habitantes. | Desenvolveranse accións específicas para a capacitación e aproximación das novas tecnoloxías a nuevos perfís de usuarios en zonas rurais da provincia, así como programas de incentivación económica orientados a colectivos menos favorecidos (subvencións económicas para usuarios finais para a compra de equipos e terminais, para a contratación de servizos en zonas de novo despregue, etc.).

49


Conclusi贸ns


RESUMENEJECUTIVO

Folla de ruta da provincia de Lugo para os vindeiros anos Ao longo dos meses de traballo que durou a elaboración do proxecto de impulso económico da provincia de Lugo, realizouse un esfuerzo e un compromiso participativo, sistemático, innovador, ambicioso, atractivo e avaliable. Así mesmo, o Plan está aliñado coa estratexia de goberno da Xunta de Galicia, instrumentalizada principalmente a través do Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014, e incorpora compromisos de goberno da Xunta de Galicia, mediante a execución das distintas actuacións do Plan de Competitividade, contrastadas e validadas polas distintas consellerías responsables da súa implantación. Fruto dunha metodoloxía sistemática que permita abordar tódalas cuestións clave pero, ao mesmo tempo, flexible e adaptable para incorporalos axustes que se precisen, actualizándoese e anticipándose aos cambios continuos do entorno

Enfoque participativo co fin de aliñar a tódolos axentes sociais da provincia, así como os centros educativos superiores e tecnolóxicos tanto na elaboración e diagnóstico do estudo como na súa implantación posterior, co obxetivo de lograr un proxecto de futuro compartido El plan de atracción resultante do estudo debe orientarse a lograr unha captación clara, directa e medible de inversores e colabouradores de maneira que incremente o nivel de competitividade da provincia.

Debe permitir identificalos sectores de actividade cara ao futuro, así como as oportunidades de desenvolvemento empresarial específicas en cada un deles.

Atractivo

O estudo tratará tamén de conseguila atracción de inversores e colabouradores tecnolóxicos de fora de Galicia, de acordo ás actividades e sectores identificados.

Na definición da estratexia de competitividade resulta clave identificar cales son as fortalezas e debilidades da provincia e priorizar cales destas constituirán eixos clave para desenvolver actuacións que supoñan un salto cualitativo que permita diferenciarse no seu posicionamento competitivo.

Por outro lado, na elaboración do proxecto participaron multitude de axentes socio-económicos da provincia, así como as distintas consellerías da Xunta responsables da súa implementación, o que outorga ao traballo realizado o consenso e compromiso necesarios para acometer con actitude decidida os próximos pasos planificados nos Plans de Competitividade e Atracción de Investimentos.

53


En resumo: A Xunta de Galicia proponse millorar a competitividade, a imaxe e calidade de vida na provincia, mediante unha actuación conxunta e coordinada de tódalas consellerías. As actuacións económicas centraranse no apoio a sectores tradicionais con capacidade de innovación e internacionalización e á introducción no territorio de novas actividades de futuro. No horizonte de oito anos proponse un obxetivo de incremento neto de 4.000 empregos e achegar o VAB da provincia á media de Galicia.


ImpulsaLugo

ImpulsaLugo

Proyecto ImpulsaLugo Resumen ejecutivo Elaboración, implantación y seguimiento del proyecto de impulso económico de la provincia de Lugo IGAPE – Instituto Galego de Promoción Económica

Resumo executivo Plan Impulsa Lugo  

Resumo executivo Plan Impulsa Lugo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you