Brede School Zuidhorn

Page 1

Brede School Zuidhorn “Wij zoeken een ervaren kwartiermaker. Een visionair die ons door het hele proces loodst!” OBS De Borgh, CBS Het Anker, KO SKSG, kinderfysiotherapie, sportvoorziening (scholen en verenigingen). Samenwerken en samenwonen. Delen van ruimten en gezamenlijk programmabeheer. Een sterke focus op het verkrijgen van draagvlak onder alle partijen is vereist.

Resultaten Aansprekend huisvestingsconcept, Programma’s van Eisen voor gebouw en terrein. Beheer- en exploitatiemodel, juridische vormgeving stichting, architectenselectie.

Verzorgen communicatie (teams, ouders, buurt). Draagvlak voor de verhuizing.

ICS:

www.icsadviseurs.nl □ Strategisch Advies □ Project Management □ Verbinden van Leren & Leeromgeving

Ontwerp: Team 4 Architecten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.