Page 1

“...ทันข่าวทันเหตุการณ์ ข่าวสารคณะวิทย์ เผยแพร่ภารกิจสู่ชุมชน...”

ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2554

www.sc.psu.ac.th

12 สิงหา ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลเจ้าฟ้าไอที” “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี 2554” ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมทุนการศึกษา

1 ส.ค. – 7 ต.ค. 54

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำ�ขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2554 ความว่า “เพลงชาติไทยเตือนไทย

ไว้เช้าค่ำ� ให้จดจำ�จารึกใจไว้ทุกส่วน จะดำ�รงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี”

ติดต่อสอบถาม : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : sci-pr@group.psu.ac.th โทรศัพท์ 0 7428 8008, 0 7428 8022 โทรสาร 0 7444 6657 เพิม่ ช่องทางประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง Fanpage Facebook คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ โดยค้นหาคำ�ว่า “คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่” แล้วกด Like เพียงแค่นี้ทุกท่านก็สามารถรับข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์ผ่านทาง Facebook ได้แล้ว


นักศึกษาคณะวิทยาศาตร์ ม.อ. คว้ารางวัลเจ้าฟ้าไอทีครั้งที่ 6

อ.เถกิง วงศ์ศิรโิ ชติ

อาจารย์ประจ�ำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อาจารย์ที่ปรึกษา)

................................................................................................................................................................ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยวรรณ ศรีแก้ว และนายภรัณยู อานนท์ นักศึกษาสาขา เทคโนโลยี ................................................................................................................................................................ สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานโดดเด่นด้าน ................................................................................................................................................................ Aritificial Intelligence ประเภทนักเรียนนักศึกษา ในผลงาน” ระบบอัตโนมัติในการบันทึกข้อมูลจาก ................................................................................................................................................................ บัตรประชาชน” จากการแข่งขัน “รางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 6” จากมูลนิธิ ................................................................................................................................................................ วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส.) หรือ Foundation for Research in Information Technology (FRIT) ................................................................................................................................................................ ซึ่งนักศึกษาได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี อ.เถกิง วงศ์ศิรโิ ชติ อาจารย์ประจ�ำ ................................................................................................................................................................ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นที่ปรึกษา โดยผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของ ................................................................................................................................................................ โครงงานนิพนธ์ของนักศึกษา ................................................................................................................................................................ รางวัลเจ้าฟ้าไอที เกิดขึ้นจากมูลนิธิวิจัยสารสนเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยการรวมตัวกัน ................................................................................................................................................................ ของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นน�ำของประเทศ นอกจากโครงการประกวดดังกล่าวแล้ว ทาง ................................................................................................................................................................ มูลนิธิยังด�ำเนินงานเพื่อยกระดับเทคโนโลยีด้านสารสนเทศของไทย โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ................................................................................................................................................................ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณ รับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาของ มูลนิธิวิจัยสารสนเทศ ................................................................................................................................................................ พระองค์ไม่เพียงแต่สนพระทัยยังทรงมีสายพระเนตรยาวไกล เล็งเห็นว่าวิชาการด้านนี้เป็นหลัก เป็น ............................................................................................................................................................... อนาคต และเป็นพัฒนาการส�ำคัญส�ำหรับประเทศชาติได้ พระราชด�ำริในพระองค์ที่ให้จัดการแข่งขัน ................................................................................................................................................................ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น โดยมี “รางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ขึ้นอย่างต่อ ................................................................................................................................................................ เนื่องเป็นครั้งที่ 6 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน ................................................................................................................................................................ ประเทศไทย ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ผลต่อเนื่องของโครงการก็คือ การพัฒนาบุคลากรทางด้าน ................................................................................................................................................................ นีใ้ ห้เพิม่ ปริมาณมากขึน้ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าใหม่ๆ ทัง้ ในระดับองค์กรธุรกิจ ระดับประชาชนทัว่ ไป ................................................................................................................................................................ ระดับนิสิตนักศึกษา และในระดับสถาบัน เป็นการพัฒนาด้านไอทีอย่างครบถ้วนในทุกระดับ ทุกแง่ ................................................................................................................................................................ มุม และกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นใหม่ๆ .................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกบั รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒคิ ณ ุ ชัย ภาควิชา จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจ�ำปี 2554 ด้านการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ) โดยจะเข้า รั บ พระราชทานโล่ เ กี ย รติ ย ศและประกาศเกี ย รติ คุ ณ ใน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเข้ารับเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในงาน วันสงขลานครินทร์ ในเดือนกันยายน 2554 นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒคิ ณ ุ ชัย ด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ ประเภทวิชาการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และได้รบั ต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวย การสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง ปัจจุบัน ด้านผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ได้เขียนต�ำรา เป็นภาษาไทยส�ำหรับนักศึกษาและมีหนังสือจ�ำนวน 3 เล่ม ที่ได้รับการจัดพิมพ์เผย แพร่ในระดับนานาชาติโดยส�ำนักพิมพ์ Studium Press และ Nova Publisher ประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นนักวิจัยที่ได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ประเทศ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 10 เรื่อง และระดับ นานาชาติกว่า 70 เรื่อง โดยมีผลงานวิจัยจ�ำนวน 6 เรื่องได้รับการจัดล�ำดับ Top10 จาก BioMedLibrary และจ�ำนวน 2 เรื่องได้รับการจัดล�ำดับใน Science Direct TOP25 มีผลงานวิจยั ใหม่ทไี่ ด้ขอจดสิทธิบตั รโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำนวน 4 เรือ่ ง ซึ่งมีผลงานวิจัยจ�ำนวน 2 เรื่อง ที่ได้น�ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ผลงานวิจยั เรือ่ ง ‘เจลล้างมือจากเบญกานี’ ทีไ่ ด้รบั รางวัลโครงการประกวดแผนธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง ‘ระบบการตรวจ

www.sc.psu.ac.th 2

หาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์’ ได้รับคัดเลือกให้เป็น ผลงานเด่น ด้านคลัสเตอร์อาหารและการเกษตร โดยส� ำ นั ก งานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แห่งชาติ และต่อมาได้รับรางวัลจากสภาวิจัย แห่ ง ชาติ ในปี 2551 และรางวั ล นวั ต กรรม สงขลานครินทร์ รางวัลที่ 1 ในปี 2553 ท่านเป็นนักวิจยั อาชีพทีไ่ ด้รบั การยอมรับ ให้เป็นผู้น�ำในทางวิชาการระดับนานาชาติ โดย ได้รับเชิญให้เป็น Editorial Board ของวารสาร ระดับนานาชาติ เป็น Editor ของ Global Science Book, ส�ำนักพิมพ์ Studium Press และ Nova รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย Publisher ได้รับเชิญให้เป็น Keynote speaker ใน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเป็น Reviewer ให้วารสารระดับชาติและ นานาชาติกว่า 100 เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒคิ ณ ุ ชัย เป็นอาจารย์ทมี่ คี วามสามารถ และอุทศิ ตนทุม่ เทให้การเรียนการสอนและการวิจยั อย่างแท้จริง จนได้รบั การคัดเลือก ให้ เป็นอาจารย์ดเี ด่นด้านการวิจยั ของคณะวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2549 ได้รบั เกียรติ บัตรประกาศเกียรติคณ ุ ในด้านต่าง ๆ ในวันนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2549-2553 และได้รับทุนปราชญาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ในปี 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เป็นแบบอย่างที่ ดียิ่งต่อบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2554

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ Science night 2011 ณ แหล่งสมาคม นายทหาร พล ม2 รอ ในกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเลีย้ งสังสรรค์และมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2554 ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

• ด้านความส�ำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี

• ด้านผลงานเด่น ได้แก่

3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น 4. รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี

• ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน คือ 5. นางเฉลา ภู่พิชญาพันธุ์

1

2

3

4

6

7

• ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คือ 6. ร.ต.ท.หญิง จรัญญา สามสุวรรณ

• รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ คือ 7. คุณวิสุทธิ์ คงกัลป์ รุ่นที่ 30

5

ภายในงานมีทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จากภาควิ ช าต่ า งๆ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ หลากหลายรุน่ เข้าร่วมงานอย่างอบอุน่ อีกทัง้ ยังมีกจิ กรรม สานสัมพันธ์และกิจกรรมบันเทิงมากมาย อาทิ พิธรี บั ขวัญ น้องใหม่ (sci.39) เล่นเกมส์ ประกวดขวัญใจ Sci night จับ หางบัตร มอบถ้วยรางวัล spirit สำ�หรับรุน่ ทีม่ ารวมตัวมาก ที่สุด พิธีมอบธงรุ่นที่ 30 และในปีนี้ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 10 ได้มอบเงินให้กับคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเข้ากองทุนคณะ วิทยาศาสตร์ จำ�นวน 11,500 บาทอีกด้วย

3 www.sc.psu.ac.th


เรียนฟรี-เรียนดี-มีเงินเดือน!!

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมทุนการศึกษา (1 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2554) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาใน 5 โครงการพิเศษ สำ�หรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ได้แก่ • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ( โครงการ พสวท.) • โครงการพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ( ทุ น เรี ย นดี วิ ท ยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย) • โครงการรับนักศึกษาจากผูเ้ ข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา • โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูง • โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์

ทุนการศึกษาดังนี้ • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 7,300 บาท/เดือน * • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ่ายจริงตลอดการศึกษา* • ค่าธรรมเนียมหอพักตามจ่ายจริงตลอดการศึกษา* • ค่าหนังสือต�ำรา* • ทุนวิจัย* • กิจกรรมเสริมต่างๆ *

กลุ้นรด like

บั !!!! โทรศัพท์ม BlackBerr ือถือ y

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เชิญชวนทุกท่านร่วมสนุก

กับโครงการ “กด like ได้แต้ม” :: กติกา ::

1. ตั้งหน้า Profiffiile ใน facebook ของตัวเองเป็นรูปเดียวกับหน้า fanpage โดยค้นหาค�ำว่า “โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.” 2. ต้อง link หน้า Proffiile มายังหน้า fanpage “โครงการพิเศษ คณะ วิทยาศาสตร์ มอ.” ด้วย จึงจะมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัล 3. ร่วมสนุกกด like ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2554 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 13 ตุลาคม 2554 5. ผู้ร่วมสนุกต้องไม่ใช่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 6. รางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้รับการกด like สุงสุด(ต้องเกิน 500 like) จะได้สิทธิ์ลุ้นรับ BB 1 เครื่อง รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล (ตามล�ำดับ คะแนน like) รับแฮนดี้ ไดร์คณะวิทยาศาสตร์ (4 GB พร้อมกล่องสวยหรู) และรางวัลปลอบใจ ส�ำหรับผู้ร่วมสนุก 50 รางวัล (ตามล�ำดับ คะแนน like) จะได้รับพวง กุญแจน้องบานบุรี & น้องฟักทอง สอบถามข้อมูลได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7428 8028 และ 0 7428 8057 Website: www.sc.psu.ac.th/Scholarship

www.sc.psu.ac.th 4

* ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัครของทุกโครงการ ** คณะวิทยาศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งรุ่นของรางวัล


ร ต ู ส ก ั ล ห ำ�

แนะน

ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต, วท.บ.

(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Bachelor of Science, B.Sc. (Information and Communication Technology)

โครงสร้างหลักสูตร

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 1) กลุ่มวิชาภาษา 12 2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 11 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 109 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 15 2) กลุ่มวิชาบังคับ 67 3) กลุ่มวิชาเลือก 27 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6

หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต

โอกาสการท�ำงาน

สามารถท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง เช่น โรงงานผลิตถุงมือ ยาง โรงงาน อาหาร แช่แข็งโรงงานอาหารกระป๋อง หรือท�ำงานหน่วยงาน วิเคราะห์วิจัย ของรัฐบาล เช่น มหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โรงพยาบาล อื่นๆ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

ต�ำแหน่งในการท�ำงาน

ปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ และสามารถ น�ำหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานตรวจพิสูจน์เพื่อ สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแม่นย�ำ และเป็นระบบ ตลอด จนสามารถน�ำผลการศึกษาค้นคว้าไปพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ได้ รวมทั้งพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วให้ได้มีโอกาสศึกษา และเพิ่มพูน ความรู้ และประสบการณ์ในการวิจัยเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องเพื่อการ ท�ำงานระดับสูงขึ้น

หลักสูตรประกอบด้วย 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก1 ส�ำหรับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทาง นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ แต่ตอ้ งการเพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์วจิ ยั และ คุณวุฒิเฉพาะทาง จะท�ำวิทยานิพนธ์จ�ำนวน 36 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก2 ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ที่สนใจวิทยาการด้านนี้ แต่ยังขาดความรู้และ ประสบการณ์ จะต้องเรียนรายวิชาบังคับจ�ำนวน 15 หน่วยกิต รายวิชา เลือกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต และท�ำวิทยานิพนธ์จำ� นวน 18 หน่วยกิต หลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร การ จัดการเรียนการสอน และการวิจัย จากส�ำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ ต�ำรวจ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ และสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ กระทรวง ยุติธรรม สถานที่ติดต่อ ส�ำนักงานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ : 0-7428-8080 E-mail : appliedsci@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.sc.psu.ac.th/units/graduate/ หรือ https://sites.google.com/site/appscipsu/

1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 3. ผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 4. นักพัฒนาเว็บ 5. นักออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 6. โปรแกรมเมอร์ 7. อาจารย์ / นักวิชาการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอื่นๆ

โอกาสทางการศึกษา

นักศึกษาทีส่ ำ� เร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถศึกษาต่อในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สถานที่ติดต่อ ส�ำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ : 0 7428 8680, 0 7428 8697 โทรสาร 0 7428 8697 E-mail : sci-it@group.psu.ac.th เว็บไซต์ : http://ict.sci.psu.ac.th

5 www.sc.psu.ac.th


คุยกับคนเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์

เป็นทีย่ อมรับว่าสือ่ การสอนเป็นตัวกลางทีส่ �ำคัญ ทีส่ ดุ ในกระบวนการเรียนการสอน สือ่ การเรียนการสอน มีหน้าที่เป็นตัวน�ำความต้องการของผู้สอนไปสู่ผู้เรียน อย่างถูกต้องรวดเร็ว เป็นผลให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการสอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สือ่ การสอนถูกน�ำมาใช้ในการเรียนการสอน ตลอดมา และได้ รั บ การพั ฒ นาไปตามการ เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อการ สอนในรูปหุ่นจ�ำลองเป็นสื่อวัสดุสามมิติประเภทหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้ในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การเกษตร และชีววิทยา ท�ำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจได้ง่าย สื่อการสอนในรูปหุ่นจ�ำลอง ส่วนใหญ่ผลิตจาก สารสังเคราะห์พวก เรซิ่น และหรือไฟเบอร์กลาส ซึ่ง

ต่างประเทศ

เมือ่ วันที่ 27-29 สิงหาคม 2554 Mr. Wang Jianguo, Applied Science Institute และ Mrs. Li Yuxiao, College of Physics จาก Jiangxi University of Science and Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือน คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้ โครงการแลกเปลีย่ นบุคลากร ตามข้อตกลง MoU ประจ�ำปี 2554 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั กิจกรรมเยีย่ มชมแลกเปลีย่ นความรูก้ บั คณาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์และภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

www.sc.psu.ac.th 6

ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ ราคาทีจ่ ำ� หน่ายในท้องตลาด จึงค่อนข้างสูงจึงมีใช้กันอย่างจ�ำกัดในสถานศึกษา สถานศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิช ากายวิ ภ าคศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอีกหน่วยงานที่ผลิต และจ�ำหน่าย “สือ่ การสอน : หุน่ จ�ำลองจากยางพารา” ซึ่งผลิตจากน�้ำยางเข้มข้น เป็นสื่อการสอนที่ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบ กลไก โครงสร้างของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์ วั ช รานนท์ หั ว หน้ า ภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวว่า “ขณะนี้ทางภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ก�ำลังพัฒนาหุ่น

และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สื่ อ การเรี ย นการสอนจากยางพารา โดยจะผลิตเป็นโมเดลเป็นของตัวเอง ซึ่งจะต่างจากก่อน หน้านี้ที่เป็นการดัดแปลงและผลิตแบบมาจากรูปภาพ แ ล ะ ภ า ค วิ ช า ก า ย วิ ภ า ค ศ า ส ต ร ์ มี ที ม นักวิทยาศาสตร์ทกี่ ำ� ลังคิดรูปแบบทีต่ า่ งไปจากเดิมๆ และ อาจจะมีการเพิม่ เสียงประกอบลงในชิน้ อวัยวะนัน้ ๆ เพือ่ อธิบายชิ้นส่วนอวัยวะ และจะผลิตให้สามารถถอดแต่ละ ชิ้นส่วนออกมาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าใจ ได้ ง ่ า ยขึ้ น และหุ ่ น จ� ำ ลองที่ ผ ลิ ต จากภาควิ ช า กายวิภาคศาสตร์ของเราจะผลิตด้วยยางพาราคุณภาพดี และลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อหุ่นจ�ำลองร่างกายมนุษย์จาก ยางพาราจะเป็นโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่ว ประเทศ” ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 7428 8022 หรือทางเว็บไซต์ http://www.sc.psu.ac.th/Department/ANATOMY

เมื่ อ วั นที่ 11 กรกฎาคม 2554 คณะวิ ท ยาศาสตร์ น� ำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้บริหาร ภาควิชาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา และภาควิชา จุลชีววิทยา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น�ำโดย Assoc.Prof. Somchith Boupha, Vice President และคณะผู้บริหารอีก 6 ท่าน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน เบื้องต้น คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน และทุนแก่บุคลากรเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�ำปี 2554 “จุด ประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” และ โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 11 ระหว่าง วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2554 “บ่มเพาะคนดี ชี้น�ำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย” ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2554 เพือ่ แสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา ในการใช้ความสามารถทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ส่วนที่เป็นการ จัดนิทรรศการที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย จะให้ความส�ำคัญในการการน�ำเสนอผลงานของเครือข่ายวิจัย รวมทั้ง แนะแนวหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

7 www.sc.psu.ac.th


เชิญส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชิงรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นตราสัญลักษณ์ ในการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท

: กรอบแนวคิดในการประกวดตราสัญลักษณ์

1. วิสัยทัศน์ - คณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นคณะที่ผลิต บัณฑิตชั้นน�ำของประเทศ และสร้างความเป็นเลิศด้าน การวิจัยเฉพาะทาง 2. พันธกิจ - ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้คู่ คุณธรรม ถ่ายทอดและบริการวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย วิจัยเน้นการพัฒนาภาคใต้ มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล 3. สีประจ�ำคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สีเหลือง หมาย ถึง การเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรือง ทางปัญญาความรู้ ควบคู่กับมีศีลธรรม คุณธรรมอันล�ำ้ เลิศ (รหัสสี #FFFF00) 4. ดอกไม้ประจ�ำคณะวิทยาศาสตร์ คือ ดอกบานบุรี 5. สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง)

: คุณสมบัติผลงานที่ส่งประกวด

• ผู้ส่งผลงานประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จ�ำกัด จ�ำนวนการส่งผลงานต่อ 1 ท่าน • ออกแบบตราสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายครอบคลุม กรอบแนวคิดในการประกวดตราสัญลักษณ์ของคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ • ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ อ อกแบบต้ อ งเห็ น ชั ด เป็ น ภาพสี ชัดเจน เมื่อย่อขนาดเล็ก และขยายใหญ่ • ส่งค�ำอธิบายความหมายพร้อมตราสัญลักษณ์ลงบน กระดาษ A4 จ�ำนวน 1 ชุด ขนาดตัวอักษร Angsana New 16 และบันทึกลงสื่อบันทึก (แผ่น CD) จ�ำนวน 1 แผ่น • ส่ ง ผลงานเข้ า ประกวดพร้ อ มกรอกใบสมั ค รการ ประกวดตราสั ญ ลั ก ษณ์ “คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ให้ชัดเจน ซึ่งสามารถ ขอรั บ ใบสมั ค รได้ ที่ ห น่ ว ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละ ประชาสั ม พั นธ์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ หรื อ Download ใบสมั ค รได้ ที่ www.sc.psu.ac.th

: สถานที่รับผลงาน

ส่งผลงานพร้อมใบสมัครการประกวดตราสัญลักษณ์ “คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร์ ” มาที่ หน่ ว ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่ ถ.กาญจนวนิ ช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2554 โดยถื อ วั น ที่ ป ระทั บ ตราไปรษณี ย ์ เป็ น ส� ำ คั ญ หรื อ ส่ ง ด้ ว ยตนเองตามที่ อ ยู ่ ข ้ า งต้ น หรื อ สอบถาม รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ในวั น เวลาราชการ โทรศั พ ท์ 0 7428 8022 E-mail : sci-pr@group.psu.ac.th ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ หมดเขตรับผลงานในวันที่ 15 กันยายน 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 7428 8022 หรือ ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ www.sc.psu.ac.th

ตู้ ปณ.3 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8022, 0-7428-8008

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ 9/2524 ปท.ฝ. คอหงส์

(นายไพบูลย์ เตียวจ�ำเริญ) หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

Design by blueimage 0-7446-4401

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์สิงหาคม-กรกฎาคม  
จดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์สิงหาคม-กรกฎาคม  

จดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์สิงหาคม-กรกฎาคม

Advertisement