Page 1

SCHOOLREGLEMENT 2013-2014

Koninklijk Atheneum Merksem Melgesdreef 113 2170 Merksem info@kamerksem.be


Inhoud Deel 1 Algemene informatie .........................................................................................................  5   1   Schoolbestuur  .........................................................................................................................  6   2   Pedagogisch project  ..............................................................................................................  7   3   Actief pluralisme  ....................................................................................................................  7   4   Participatie  ...............................................................................................................................  8   5   Samenstelling van de scholengemeenschap  ...............................................................  9   6   Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding  .............................................  9   7   Algemene klachtenprocedure  ............................................................................................  9   8   Inschrijving en leerplicht  ..................................................................................................  12   8.1   Inschrijving  ....................................................................................................................  12   8.2   Voortzetting van de studies  .....................................................................................  12   8.3   Veranderen van studierichting  ................................................................................  13   Deel 2 Decretaal verplichte informatie en regelgeving  ....................................................  14   1   Studiereglement  ...................................................................................................................  15   1.1   Organisatie van de lesspreiding, vakantie- en verlofregeling en openstelling van de school  .....................................................................................  15   1.2   Ons studieaanbod  ........................................................................................................  15   1.3   Lesbijwoning in een andere school  .......................................................................  16   1.4   Begeleiding en evaluatie – Waarover en hoe oordelen je leraren?  ..........  16   1.5   Beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad  ..........................................................................................................................................  22   2   Het orde- en tuchtreglement van de leerlingen  .......................................................  24   2.1   Ordereglement en ordemaatregelen  ....................................................................  24   2.2   Tuchtreglement en tuchtmaatregelen  .................................................................  26   3   Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting  ..............................................................  28   3.1   Opstarten van het beroep  ........................................................................................  28   3.2   Beroepscommissie  .......................................................................................................  29   3.3   Annulatieberoep  ...........................................................................................................  29   4   Afwezigheden  ........................................................................................................................  29   4.1   Gewettigde afwezigheid  ............................................................................................  29   4.2   Anti-spijbelbeleid  .........................................................................................................  34   5   Onderwijs voor zieke kinderen– tijdelijk onderwijs aan huis  ..............................  35   6   Stageregeling  ........................................................................................................................  36   7   Engagementsverklaring  .....................................................................................................  36  

 

Pagina 2  

 


8 Bijdrageregeling  ...................................................................................................................  37   9   Rookbeleid  ..............................................................................................................................  38   10   Reclame en sponsoring  ...................................................................................................  38   Deel 3 Afspraken en informatie  ................................................................................................  39   1   Kledij, orde, veiligheid, hygiëne  .....................................................................................  40   2   Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal  ...................................................  40   3   Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie  ............................................................  40   4   Richtlijnen in verband met gebruik van gsm en andere technologische apparatuur  ....................................................................................................................................  41   5   Aandachtspunten  .................................................................................................................  42   Deel 4 Bijlagen en formulieren  ..................................................................................................  45   Bijlage 1: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen  .............................  46   Bijlage 2: Bijdrageregeling  .....................................................................................................  53   Formulier 1: Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal  ................................  54   Formulier 2: Toedienen van medicatie  ...............................................................................  55   Formulier 3: Akkoordverklaring pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september 2013  ......................................................................................................................  57   Formulier 4: Keuze vestigingsplaats bij inschrijving in de derde graad in de studierichting ASO economie-wiskunde, Latijn-wiskunde of LatijnWetenschappen  ...........................................................................................................................  58  

 

Pagina 3  

 


Aandacht Waar in dit model verwezen wordt naar de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan optreden) of de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben. Bij het verzamelen van gegevens van de leerling respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit schoolreglement vind je ook terug op onze website, www.kamerksem.be en op www.kamerksem.smartschool.be.

Woordje uitleg bij dit schoolreglement Beste leerling Geachte ouders Schoolreglementen hebben de neiging om elk jaar dikker en moeilijker te worden. Dat is belangrijk wanneer er formeel-juridische beslissingen moeten worden genomen, maar handiger wordt het er allemaal niet door. Daarom hanteren wij in Atheneum MXM slechts één principe, en daar kan geen enkel reglement tegenop, hoe dik het ook is: “Je gedraagt je”. Dit simpele zinnetje combineert het feit dat er nu eenmaal afspraken nodig zijn wanneer je veel mensen op één plaats samenbrengt, met onze visie op volwassen worden. Wij zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen best wel weten wat er van hen verwacht wordt. Wat kan en wat niet kan op een school, op de tram, op straat, thuis,… Onze leerlingen weten dat ze zich moeten gedragen en ze weten ook hoe ze zich moeten gedragen. Wij beseffen dat het daarbij af en toe eens kan fout lopen. Het is een voorrecht van de jeugd om fouten te mogen maken. Als dat gebeurt, zullen wij een gesprek voeren met de leerling. Om duidelijk maken wat er fout ging. Als het nodig is, krijg je straf. We rekenen erop dat je leert uit je fouten en dat je ze niet meer opnieuw maakt. We zijn geduldig, begrijpend en behulpzaam. Maar wie niet leert uit zijn fouten en wie te vaak “op gesprek” moet komen, hoort niet thuis op onze school. Geen enkele leerling heeft het recht om het recht op onderwijs van anderen af te nemen. Als je kiest voor Atheneum MXM, dan kies je ervoor om je te gedragen. En dan ben je heel welkom op onze fijne school! Roel Buisseret, directeur  

Pagina 4  

 


Deel 1 Algemene informatie

 

Pagina 5  

 


1 Schoolbestuur “Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.” (cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998; BS 30 september 1998). Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs, hierna genoemd GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!). Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben. Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Alhambragebouw Emile Jacqmainlaan 20 1000 BRUSSEL info@g-o.be T: 02 790 92 00 Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs. Onze school maakt deel uit van scholengroep Antigon. Scholengroep 1 Antigon Frank Craeybeckxlaan 24 2100 DEURNE sgr1@g-o.be T: 03 360 82 90 Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld (zie verder “samenstelling van de schoolraad”). Ons schoolteam bestaat uit: - de directeur, dhr. Roel Buisseret - het onderwijzend personeel - het meester-, vak- en dienstpersoneel - het ondersteunend personeel - de opvoeders

 

Pagina 6  

 


2 Pedagogisch project Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren. Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan. Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat op 20 november 1989 in New York werd aangenomen). Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat proces op gang te brengen via informatie, coördinatie en inspraak, die fundamentele begrippen zijn in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder. De integrale tekst van het PPGO vind je op www.g-o.be.

3 Actief pluralisme Bij inschrijving maak je de keuze welk levenbeschouwelijk vak je wenst te volgen. Bij aanvang van het schooljaar, uiterlijk binnen 8 kalenderdagen vanaf de eerste schooldag in september, mag je deze keuze nog wijzigen. Je vraagt in dat geval op het leerlingensecretariaat -via een speciaal aanvraagformulier- een nieuw keuzeformulier aan. Het nieuwe keuzeformulier wordt je bezorgd door de directeur of zijn afgevaardigde. Je levert het ingevuld en door je ouders ondertekend in bij de directeur of zijn afgevaardigde, binnen acht kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste schooldag in september. Na deze periode is het niet meer mogelijk je keuze te wijzigen. Als je vrijgesteld bent van de verplichting (“vrijstelling”) om les te volgen in een van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer, dan moet je de vrijgekomen lestijden besteden aan de studie van je eigen levensbeschouwing. Je mag tijdens deze lestijden niet van school wegblijven en je niet aan het toezicht onttrekken.

 

Pagina 7  

 


Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens en is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen. De school controleert de naleving van dit verbod en kan je bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen, overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

4 Participatie Wij hechten veel belang aan de participatie van allen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan. -

-

De pedagogische raad: adviesorgaan bevoegd voor pedagogische aangelegenheden en verkozen door en uit het personeel van onze school. De leerlingenraad bestaat uit afgevaardigde leerlingen van verschillende klassen. Onder begeleiding van een leerkracht kun je op actieve wijze participeren aan het dagelijks en algemeen beleid van onze school. De leerlingenraad heeft twee vertegenwoordigers in de schoolraad. Leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad kunnen voor meningen die zij als lid van de leerlingenraad uiten geen tuchtsancties oplopen. De leerlingenraad kan op vraag van de schoolraad aan deze laatste een advies uitbrengen over de aangelegenheden waarvoor de schoolraad advies- of overlegbevoegdheid heeft. De leerlingenraad kan op eigen initiatief een advies uitbrengen voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op de leerlingen. De leerlingenraad heeft over zijn activiteiten en standpunten een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van alle leerlingen. De oudervereniging OGOM. De leden worden verkozen door en uit de ouders van zowel Basisschool Melgesdreef als Atheneum MXM. De school wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door de schoolraad.

De schoolraad is als volgt samengesteld: − leden verkozen door en uit het personeel; − leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus; − leden verkozen door en uit de ouders; − leden verkozen door en uit de leerlingenraad; − de directeur. Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar. Het huidige mandaat ging van start op 1 april 2013.

 

Pagina 8  

 


5 Samenstelling van de scholengemeenschap Onze school behoort tot scholengemeenschap Antigon. De volledige samenstelling van onze scholengemeenschap vind je op www.antigon.be.

6 Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding Onze school werkt samen met CLB GO! Antwerpen. CLB GO! Antwerpen Berchemstadionstraat 1 2600 BERCHEM T: 03 232 23 82 F: 03 231 20 59 clb6@g-o.be www.clb-antwerpen.be Het CLB is alle werkdagen open van 8.30 tot 12u en van 13 tot 16.30u. Op woensdagnamiddag is het CLB open tot 16u. Buiten deze uren: op afspraak. Meer informatie vind je in de bijlage 1. Tijdens onze sluitingsdagen kan je met vragen i.v.m. studiekeuze terecht bij De Studiewijzer Den Bell Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen tel: 03 338 33 66 studiewijzer@stad.antwerpen.be www.antwerpen.be/studiewijzer

7 Algemene klachtenprocedure Welke klachten kan je indienen? Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school. Waar kan je met je klacht terecht?

 

Pagina 9  

 


Heb je een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dan kan je die melden aan de directeur. Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken. Kom je na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep, de heer Marc Driesen, F. Craeybeckxlaan 24, 2100 DEURNE. Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kan je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (0800 2 40 50). Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/17364. Meer informatie vind je op http://www.diversiteit.be. Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren: - beheersing onderwijskosten; - eerlijke concurrentie; - verbod op politieke activiteiten; - beperkingen op handelsactiviteiten; - beginselen betreffende reclame en sponsoring. Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI), Secretariaat-generaal, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02 553 65 56), zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be. Als een school weigert je in te schrijven, kunnen je ouders klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie vind je bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, 02 553 88 66. Hoe dien je een klacht in? - Je kan je klacht melden via telefoon, brief, e-mail of fax. - Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken: o je naam, adres en telefoonnummer; o wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is; o in welke school het gebeurd is, als je een klacht indient bij de scholengroep. De klachtenprocedure is niet van toepassing op: -

 

een algemene klacht over regelgeving een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld

Pagina 10  

 


-

-

een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden een kennelijk ongegronde klacht een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting. Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking. een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure een anonieme klacht

Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep? Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur of algemeen directeur de ontvangst van je klacht. Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht, met vermelding van de reden. Wordt je klacht wel behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid ervan. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze de school of scholengroep bereikt. Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld.

 

Pagina 11  

 


8 Inschrijving en leerplicht 8.1 Inschrijving Om in onze school ingeschreven te worden, moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Je brengt bij de inschrijving een geldig identiteitsbewijs mee en de getuigschriften en attesten die je behaalde op je vorige school. Bij de inschrijving van minderjarige leerlingen is de aanwezigheid van een van de ouders een verplichte voorwaarde. Voldoe je aan de toelatings- of overgangsvoorwaarden, dan heb je het statuut van regelmatige leerling en heb je recht op het behalen van een officieel studiebewijs. Als je niet voldoet aan de toelatings- of overgangsvoorwaarden, dan kan je eventueel ingeschreven worden als vrije leerling. Dit statuut geeft je geen recht op een officieel studiebewijs. De school kan je kosten aanrekenen die voortvloeien uit het feit dat je geen regelmatige leerling bent. Ben je in onze school ingeschreven, dan blijf je ingeschreven voor de hele duur van je schoolloopbaan, tenzij je in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij je ouders zelf kiezen om je in te schrijven in een andere school. Wie zich inschrijft in het beroepsvoorbereidend leerjaar, moet binnen de 30 kalenderdagen, te tellen vanaf de eerste schooldag van september, een correct ingevuld “medisch geschiktheidsattest voor personen die actief betrokken zijn bij de productie, de bewerking, de verwerking en het hanteren van levensmiddelen”, inleveren op school. Dit is een toelatingsvoorwaarde om vanaf oktober te mogen deelnemen aan de praktijklessen voeding. Je krijgt een blanco formulier van de school, dat moet worden ingevuld door een geneesheer naar keuze. Wanneer dit niet of niet tijdig gebeurt, zal de begeleidende klassenraad overleggen over de te nemen maatregelen.

8.2 Voortzetting van de studies Jaarlijks vragen wij je om schriftelijk te bevestigen in welk structuuronderdeel1 je school zal lopen. Eventueel peilen we vooraf ook al naar de opties of modules die je wilt volgen in het volgende schooljaar. Daardoor kunnen wij de verdeling van de leerlingen over de verschillende klasgroepen beter organiseren en het schooljaar optimaal voorbereiden en plannen.                                                                                                                       ste

ste

Een structuuronderdeel  kan  zijn:  een  1  leerjaar  A,  een  1  leerjaar  B,  een  onthaalklas  voor  anderstalige  nieuwkomers,   de ste ste een  basisoptie  van  het  2  leerjaar  van  de  1  graad,  een  beroepenveld  in  het  beroepsvoorbereidend  leerjaar  van  de  1   de de de graad,  een  studierichting  van  de  2 ,  3  of  4  graad.

1

 

Pagina 12  

 


8.3 Veranderen van studierichting Als je in de loop van het schooljaar zou willen veranderen van studierichting, moet je je goed informeren over de mogelijkheden en de moeilijkheden die dat met zich meebrengt. Voor je de beslissing neemt, kom je daarom eerst op gesprek bij de leerlingenbegeleiding, leerbegeleiding en/of directie. In de loop van het schooljaar kan je enkel veranderen van studierichting vóór een bepaalde wettelijk vastgelegde datum. Uitzonderlijk kan de klassenraad hierop een afwijking toestaan. Indien de school voor het structuuronderdeel van jouw keuze een maximumcapaciteit heeft vastgelegd en deze is bereikt, dan kan je niet veranderen naar die studierichting.

 

Pagina 13  

 


Deel 2 Decretaal verplichte informatie en regelgeving

 

Pagina 14  

 


1 Studiereglement 1.1 Organisatie van de lesspreiding, vakantie- en verlofregeling en openstelling van de school In je agenda vind je een overzicht van de vakantieperiodes, vrije dagen en andere belangrijke data die verband houden met de organisatie van het schooljaar. Op de website van het departement onderwijs, www.ond.vlaanderen.be, vind je alle vakanties voor de volgende schooljaren. Dagindeling: Maximum 15 en minimum 5 minuten voor je eerste les begint, ben je op school aanwezig. De school voorziet toezicht vanaf 8.05u. 8.20-9.10u 9.10-10.00u 10.00-10.50u 10.50-11.05u 11.05-11.55u 11.55-12.45u 12.45-13.45u

eerste lesuur tweede lesuur derde lesuur pauze vierde lesuur vijfde lesuur middagpauze

Opmerking: Alle leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar blijven verplicht op school eten. Ze voorzien in een eigen lunchpakket. Leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar mogen de school verlaten tijdens de middagpauze als ze hiervoor de toelating kregen van hun ouders. Is dat niet het geval, kunnen ze gebruik maken van de schoolrefter. 13.45-14.35u zesde lesuur 14.35-15.25u zevende lesuur 15.25-16.15u achtste lesuur Opmerking: als een leerkracht afwezig is, kan de directeur aan de leerlingen de toelating geven om een lesuur later te beginnen, of een lesuur vroeger te stoppen. Dit wordt in de mate van het mogelijke vooraf aan de ouders en de leerlingen gemeld via smartschool of agenda. De school voorziet altijd opvang tussen 9 en 15u. Als er tussen 9 en 15u lessen wegvallen, krijgen de leerlingen geen toelating om de school te verlaten. Enkel leerlingen van de derde graad kunnen uitzonderlijk toelating krijgen van de directeur om een “verlengde middagpauze” te nemen.

1.2 Ons studieaanbod Atheneum MXM richt in de eerste graad een A-stroom en een B-stroom in. In de tweede en derde graad organiseren we een breed aanbod van ASOstudierichtingen en sociale en technische wetenschappen in het TSO. Een volledig  

Pagina 15  

 


overzicht van alle ingerichte klassen en de lessentabellen vind je op www.kamerksem.be.

1.3 Lesbijwoning in een andere school Tussen onze school en KA Berchem bestaat er een samenwerking aangaande de lesverstrekking op een andere locatie. Alle leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad ASO economie-wiskunde en ASO Latijn-wiskunde van beide scholen kunnen bij aanvang van de derde graad kiezen in welke vestiging ze de lessen volgen. Kies je voor Atheneum MXM, dan neem je gedurende 3 lesuren per week deel aan de “MaX-Modules”, waardoor je 33 lesuren per week krijgt, in KA Berchem is dat niet het geval. Je maakt je keuze voor een bepaalde vestigingsplaats voor de duur van de hele derde graad.

Als je je inschrijft voor een van de betrokken studierichtingen, word je administratief in elk geval ingeschreven in KA Berchem, ongeacht de keuze voor een bepaalde vestigingsplaats. Enkel het schoolreglement van KA Berchem is op jou van toepassing en uitsluitend KA Berchem is bevoegd en verantwoordelijk voor je evaluatie en studiebekrachtiging. Krijg je les in de vestigingsplaats Merksem, dan maken je leraars deel uit van de bevoegde klassenraad met stemrecht. Je lesbijwoning in onze school wordt gelijkgesteld met een extra-murosactiviteit van KA Berchem. Uiteraard wordt van jou verwacht dat je tijdens jouw lesbijwoning in onze school de leefregels en afspraken respecteert die hier gelden.

1.4 Begeleiding en evaluatie – Waarover en hoe oordelen je leraren? De leraren van je studierichting begeleiden en helpen je om de doelen van de verschillende vakken te bereiken - en ook de schooleigen doelen (bv. leerattitudes) die eventueel gesteld worden. Zij zullen aangeven wat ze van jou verwachten, hoe je die doelen kan bereiken, waar en hoe je bijkomende hulp kan krijgen. Wij zullen je geregeld informeren over je vorderingen op basis van toetsgegevens, taken en observaties van je leergedrag. De leerlingen engageren zich om deel te nemen aan elke vorm van individuele leerlingenbegeleiding die de school aanbiedt. Van de ouders wordt hiertegenover een positief engagement verwacht. In het belang van de leerling engageren de ouders zich ertoe om aanwezig te zijn op de verplichte oudercontacten. De data hiervan zijn te vinden in de jaarplanning, vooraan in je agenda. Op deze ouderavonden wordt het rapport van minderjarige leerlingen enkel meegegeven aan de ouders. De klastitularis en de andere leerkrachten zijn aanwezig om de resultaten en vorderingen te bespreken.

 

Pagina 16  

 


Je mag hier als leerling natuurlijk zelf ook bij aanwezig zijn. Er zijn ook rapporten die aan de leerlingen zelf worden overhandigd. Dat gebeurt door de directeur of een van zijn medewerkers in de klas. Je moet je rapport aan je ouders tonen en laten ondertekenen. Ten laatste drie schooldagen later moet je het ondertekend terug op school afgeven. Je ouders mogen de school altijd contacteren wanneer ze bijkomende informatie wensen over jouw studieresultaten en attitude. Dat kan best via een mail naar directeur@kamerksem.be, of via smartschool.

1.4.1

 

Wat evalueren wij?

-

De leerkrachten delen je bij het begin van het schooljaar bepaalde afspraken schriftelijk mee. Die afspraken omvatten minstens de criteria die de leerkracht gebruikt om kennis (wat je moet kennen), vaardigheden (wat je moet kunnen) en attitudes (hoe je je moet gedragen) voor het specifieke vak te beoordelen. Doorheen het schooljaar zal de leerkracht deze afspraken geregeld koppelen aan tips inzake studiemethode.

-

Op het rapport dagelijks werk wordt behalve de scores per vak in de eerste en tweede graad ook een punt gegeven op “algemeen gedrag”. Dit punt is standaard 8 op 10. Krijg je een lagere score, dan zal de begeleidende klassenraad in een commentaar verduidelijken hoe de score tot stand kwam. De toegekende punten worden niet mee verrekend op het einde van het schooljaar, wanneer de delibererende klassenraad een beslissing neemt over het al dan niet slagen in het gevolgde leerjaar. Opeenvolgende tekorten voor “algemeen gedrag” kunnen wel aanleiding geven tot orde- en tuchtmaatregelen (zie tuchtreglement).

-

De klassenraad kan ook een beoordeling van je leerhouding opnemen in je rapport. Het is mogelijk dat daar bij een te lage score maatregelen (een “traject op maat”) worden aan gekoppeld, zoals bijvoorbeeld verplichte bijlessen of extra taken.

-

Twee maal per schooljaar (net voor de winter- en net voor de zomervakantie) organiseren wij examens. De planning wordt je ruim vooraf meegedeeld. Niet voor alle vakken worden examens georganiseerd. De evaluatie kan ook volledig of gedeeltelijk gebeuren door middel van permanente of gespreide evaluatie. Je leerkrachten zullen je bij het begin van het schooljaar goed informeren over de toegepaste evaluatievorm.

-

In het tweede leerjaar van de derde graad van het technisch onderwijs (6 STW) beoordelen we ook je stages en je geïntegreerde proef (GIP). Wanneer de delibererende klassenraad over de studieresultaten van een leerling beslist, zullen de beoordeling van de geïntegreerde proef (door een jury die hierover een advies formuleert) en van de stages een wezenlijk onderdeel van de beslissing uitmaken. Voor de GIP werken we met een proces- en productevaluatie. De precieze beoordelingscriteria worden aan de leerlingen van 6 STW meegedeeld bij het begin van het schooljaar. Jij en je ouders krijgen op een specifieke infoavond uitleg over alle afspraken die gelden voor stages en GIP.

Pagina 17  

 


-

In bepaalde leerjaren van het ASO wordt ook je onderzoekscompetentie (OC) beoordeeld.

-

In de derde graad werken we gedurende 3 lesuren per week modulair. Je kiest per leerjaar één module uit de aangeboden mogelijkheden. In sommige studierichtingen ontstaat door deze modulaire structuur een lesweek van 33 lesuren. Door je inschrijving in een van de betrokken klassen, verklaar je je hiermee akkoord. De “MaX-Modules” zijn in grote mate competentieontwikkelend en worden als dusdanig geëvalueerd. Zowel proces- als productevaluatie worden gehanteerd. Voor modules worden nooit examens ingericht. Een eventueel negatief eindoordeel heeft geen effect op je slaagkans voor het leerjaar dat je volgt. Een positieve beoordeling wordt beloond met een document dat beschrijft welke competenties behandeld werden en hoe jij daarop scoort. Een dergelijk “attest” kan een troef zijn wanneer je solliciteert voor (vakantie-)werk of wanneer je een EVC-procedure aanvraagt in een andere onderwijsinstelling.

1.4.2

 

Hoe evalueren wij?

-

De leerkrachten observeren en beoordelen je studieresultaten en je leerproces. Zij vertrekken vanuit leerdoelen, die te vinden zijn in de leerplannen van het GO! Ze vergelijken jouw leervorderingen met de gestelde doelen en rapporteren hierover. Dit kan gebeuren door middel van individuele of collectieve klastaken, huistaken, mondelinge of schriftelijke toetsen, procesobservaties, examens, enz.

-

Niet enkel het eindproduct wordt beoordeeld, maar ook je leerproces en de vorderingen die je maakt. Hierin kunnen ook alternatieve evaluatievormen zoals zelf- en peerevaluatie een plaats krijgen. De leerkracht zal hierover duidelijke afspraken maken met de leerlingen.

-

Het is mogelijk dat de leerkracht op basis van zijn vaststellingen andere opdrachten aanbiedt aan verschillende leerlingen. Deze differentiatie is remediërend bedoeld. Van jou wordt dan ook verwacht dat je de nodige inspanningen levert om de herhalings-, verdiepings- of uitbreidingstaken tot een goed einde te brengen.

-

Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij steeds de leerstof van de vorige les herhaald en ingeoefend hebben. Een korte toets over recente leerstof kan dus altijd onaangekondigd plaatsvinden. Toetsen over grotere leerstofgehelen worden altijd vooraf aangekondigd. Wanneer meerdere grote toetsen op dezelfde dag gepland worden, kan je aan je leerkrachten vragen om de planning aan te passen. Dit is geen automatisch recht, de uiteindelijke beslissing wordt genomen door de betrokken leerkracht(en).

-

Wie ongewettigd afwezig is tijdens een toets, krijgt nul. Was je gewettigd afwezig, dan haal je die toets de eerstvolgende les in. Je moet wel zelf initiatief nemen door je leerkracht te vragen om een inhaaltoets. Na

Pagina 18  

 


een afwezigheid moet je zelf je schriften, agenda en taken in orde brengen. -

De resultaten die je behaalt bij examens en/of andere proeven lichten je in over je mogelijkheden. Ze helpen je leraren om beter te remediëren, maar ook om je te oriënteren: op basis van deze resultaten kunnen je leraren je een gefundeerd advies geven over je verdere studiekeuze of andere mogelijkheden. Het komt er dus op aan dat je de examens en/of proeven ernstig voorbereidt. Tijdens de examenperiodes worden een aantal halve dagen lesvrij gemaakt om je de kans te geven je grondig voor te bereiden. Leerlingen die dat wensen, kunnen op school opgevangen worden.

-

Je moet aan alle examens deelnemen. En zoals in alle omstandigheden zijn wij erg op je eerlijkheid gesteld. Wanneer er bedrog tijdens het afleggen van examens wordt vastgesteld, zal de klassenraad een gemotiveerde sanctie nemen. Ook onregelmatigheden die van aard kunnen zijn de uitslag van het examen te beïnvloeden, of het bezit van middelen waarmee fraude kan worden gepleegd, worden beschouwd als bedrog.

-

Kun je om een geldige reden niet deelnemen aan één of meer examens en/of proeven, dan moet je onmiddellijk de directeur of zijn afgevaardigde hiervan op de hoogte brengen. Afwezigheid wegens ziekte moet je altijd wettigen met een medisch attest. Indien mogelijk worden de gemiste examens nog tijdens de lopende examenperiode ingehaald. Of, hoe en wanneer je eventuele andere gemiste examens moet inhalen, daarover beslist de klassenraad. Dit wordt dan schriftelijk aan je ouders meegedeeld.

1.4.3

Hoe rapporteren wij?

Je ontvangt 4 “D-rapporten” (dagelijks werk) en 2 E-rapporten (examens). De data waarop ze worden uitgedeeld, vind je vooraan in je agenda.

1.4.4

De bevindingen van de begeleidende klassenraad

Klassenraad Om je deskundig te begeleiden, komen je leraren op geregelde tijdstippen in het schooljaar samen onder de leiding van de directeur of zijn afgevaardigde. Zij vormen dan samen de ‘begeleidende klassenraad’. Ze bespreken er je kennis en vaardigheden, leerattitudes, gedrag en de evoluties hierin. Remediëren Als de begeleidende klassenraad vaststelt dat je een bepaalde kennisachterstand hebt opgelopen, dan delen we je mee hoe je die achterstand kunt wegwerken. Hetzelfde kan gebeuren in verband met je leerattitudes en je gedrag.

 

Pagina 19  

 


Je kan voor één of meerdere vakken een “positieve waarschuwing” krijgen. De klassenraad geeft je dan stellig de raad om bepaalde initiatieven te nemen om je tekorten weg te werken (bv. traject op maat, extra oefeningen, bijles, huiswerkbegeleiding, remediëringstaak, taalcursus,…). Vakantietaken kunnen opgegeven worden tijdens elke schoolvakantie. We delen de beslissingen mee via je agenda, smartschool of je rapport, of we stellen een begeleidingscontract op. Voor bijkomende informatie of extra ondersteuning kan je terecht bij de leerbegeleid(st)er. Volg je onze positieve raad niet of onvoldoende op, dan zal dit als een negatief element beschouwd worden bij de eindevaluatie. Lever je wel de gevraagde inspanningen, dan kan dit een gunstige invloed hebben bij eventuele deliberatiebesprekingen.

Communicatie met je ouders Naast het rapporteren over de vakresultaten, worden belangrijke vaststellingen van de begeleidende klassenraad aan je ouders gemeld via een mededeling op je rapport, via je agenda, via smartschool, via een brief of eventueel telefonisch.

1.4.5 sing?

Hoe komt de delibererende klassenraad tot een eindbeslis-

Heel het schooljaar door word je door je leraren en de begeleidende klassenraad gevolgd en geëvalueerd. Onze school hanteert het evaluatiesysteem waarbij op het einde van elke schooljaar een delibererende klassenraad wordt gehouden. Die delibererende klassenraad neemt een eindbeslissing over jouw resultaten van het afgelopen schooljaar.

Ter voorbereiding van de delibererende klassenraad formuleren de leerkrachten voor elk van je vakken een advies (voldoende, onvoldoende of deliberatiegeval). Hiervoor kijken ze naar al je resultaten doorheen het schooljaar en naar de mate waarin je de leerplandoelen behaalt. De klassenraad bekijkt deze adviezen en trekt hieruit een conclusie: de eindbeslissing over het al dan niet slagen in het gevolgde leerjaar. De klassenraad maakt niet louter een mathematische optelsom, maar overweegt ook de evoluties in je leerproces en eventuele andere relevante gegevens. De centrale vraag die de delibererende klassenraad zich daarbij stelt, is: kan de leerling het volgende leerjaar in dezelfde richting aan? De eindbeslissing wordt uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar genomen. Die termijn kan voor uitzonderlijke én individuele gevallen worden verlengd tot "uiterlijk de eerste schooldag van het daaropvolgend schooljaar".

 

Pagina 20  

 


Het behoort tot de autonome bevoegdheid van de delibererende klassenraad om te oordelen of je aan een bijkomende proef moet onderworpen worden vooraleer een definitieve beslissing kan genomen worden. Deze bijkomende evaluatie kan gebeuren op basis van herexamens, vakantiewerk of -lectuur, enz. Indien daarentegen de eindbeslissing wel uiterlijk 30 juni is genomen, dan kan je vanuit het oogpunt van evaluatie nadien niet met extra opdrachten worden belast. Eventuele uitgestelde proeven en/of mondelinge besprekingen van vakantietaken, organiseren we in de eerste week van juli of in de laatste week van augustus. Je moet daar rekening mee houden bij het plannen van je vakantie. De genomen beslissing mondt uit in de studiebekrachtiging. Je kan enkel een studiebekrachtiging krijgen wanneer je als regelmatige leerling in onze school bent ingeschreven. Ben je een vrije leerling, dan krijg je slechts een attest van lesbijwoning. § Oriënteringsattest A: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd, dus met succes afgerond, en je wordt tot het volgende leerjaar toegelaten. § Oriënteringsattest B: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd en je wordt tot het volgende leerjaar toegelaten, behalve in bepaalde leerjaren/onderwijsvormen/studierichtingen. Wij zullen je ouders via je eindrapport schriftelijk op de hoogte brengen van de elementen die geleid hebben tot deze beslissing. We zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan – de bepalingen hierover vind je verder in dit schoolreglement. § Oriënteringsattest C: je hebt het leerjaar niet met vrucht beëindigd. Wij zullen je ouders via je eindrapport schriftelijk uitleggen waarom die beslissing genomen werd. We zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan – de bepalingen hierover vind je verder in dit schoolreglement. De school reikt ook een oriënteringsattest C uit wanneer je het leerjaar/onderwijsvorm/studierichting slechts gedurende een deel van het schooljaar in onze school hebt gevolgd. De toelatingsklassenraad van een graad kan, na overleg met de delibererende klassenraad van het eerste leerjaar van die graad een leerling, ondanks tekorten, toelaten tot het tweede leerjaar van die graad. Onze school zal aan leerlingen die van dit stelsel gebruik maken, steeds een verplicht ‘traject op maat’ aanbieden. Het overleg tussen de delibererende- en toelatingsklassenraad dient om na te gaan in hoeverre de leerling over de competenties beschikt om met dit remedieringsprogramma de tekorten weg te werken. In uitzonderlijke gevallen kan de delibererende klassenraad op het einde van het eerste leerjaar van een graad beslissen het attest nog niet toe te kennen. De leerling ontvangt dan wel een “attest van regelmatige lesbijwoning” en wordt toegelaten tot het tweede leerjaar van dezelfde graad. Onze school zal aan leerlingen die van dit stelsel gebruik maken, steeds een verplicht ‘traject op maat’ aanbieden. Op het einde van het schooljaar dat de leerling de lessen volgt van het tweede leerjaar van de graad, zal de delibererende klassenraad autonoom een beslissing nemen over de attesten van zowel het eerste als het tweede leerjaar van de gevolgde graad.

 

Pagina 21  

 


1.5 Beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad Als leerling heb je altijd het recht om je eigen verbeterde schriftelijke kopijen en de opgaven van toetsen, proeven en examens in te kijken.

1.5.1

Bezwaar

Je ouders kunnen de beslissing betwisten van de delibererende klassenraad om een oriënteringsattest B of C toe te kennen. In dat geval dienen zij gebruik te maken van hun recht op overleg met de voorzitter van de delibererende klassenraad (dit is de directeur of zijn afgevaardigde). Zij hebben tijd tot de derde werkdag na de uitreiking van je rapport om hun bezwaren bekend te maken en een persoonlijk onderhoud aan te vragen met de voorzitter (de directeur of zijn afgevaardigde). De datum van het gesprek wordt hen schriftelijk meegedeeld. Tijdens het gesprek kunnen je ouders het dossier inkijken en worden de elementen die hebben geleid tot de genomen beslissing toegelicht. Na het gesprek zijn er drie scenario’s mogelijk: -

Je ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in;

-

De voorzitter van de klassenraad (of zijn afgevaardigde) meent dat je ouders redenen aanbrengen die het overwegen waard zijn en roept de delibererende klassenraad zo snel mogelijk (doorgaans op het einde van de zomervakantie) opnieuw bijeen om de aangevochten beslissing opnieuw te bekijken. De klassenraad kan ofwel zijn beslissing herzien en dan is het probleem opgelost, ofwel zijn beslissing handhaven en dan blijft het probleem bestaan. Wat ook het resultaat van deze nieuwe bespreking mag zijn, het wordt zeker schriftelijk en met de nodige motivering aan je ouders meegedeeld;

-

De voorzitter van de klassenraad (of zijn afgevaardigde) meent dat de door je ouders aangebrachte argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad nodig maken. Dit wordt gemotiveerd aan je ouders meegedeeld. Als zij de genomen beslissing onjuist blijven vinden, blijft de betwisting bestaan.

1.5.2

Beroep

Als de betwisting blijft bestaan na het overleg met de voorzitter van de delibererende klassenraad (de directeur of zijn afgevaardigde) of nadat de klassenraad opnieuw is samengekomen, kunnen je ouders binnen de drie werkdagen na het overleg of nadat de beslissing van de klassenraad hen werd meegedeeld, schrif  

Pagina 22  

 


telijk beroep instellen bij de algemeen directeur, de heer Marc Driesen, F. Craeybeckxlaan 24, 2100 DEURNE. Om de procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we je om tegelijkertijd een kopie van deze brief te bezorgen aan de directeur. Dat kan per post, maar mag ook via e-mail, aan directeur@kamerksem.be. Het is belangrijk te weten dat de beroepscommissie pas kan worden opgestart als je ouders gebruik hebben gemaakt van hun recht op overleg met de voorzitter van de delibererende klassenraad (of zijn afgevaardigde), zoals hierboven onder 1.5.1. “Bezwaar” beschreven. De voorzitter van de delibererende klassenraad kan deel uitmaken van de beroepscommissie, de overige leden van de delibererende klassenraad niet.

1.5.3

Advies van de beroepscommissie

Om geldig te beraadslagen, moeten er minstens drie leden van de beroepscommissie aanwezig zijn. In het belang van het onderzoek kan de beroepscommissie om het even wie horen. De beroepscommissie onderzoekt de klacht grondig en adviseert de algemeen directeur op een gemotiveerde wijze of de delibererende klassenraad wel of niet opnieuw moet samenkomen. De algemeen directeur beslist of de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw moet samenkomen. Moet het niet, dan deelt hij dit onmiddellijk schriftelijk en met de nodige motivering aan je ouders mee. Moet het wel, dan moet de delibererende klassenraad uiterlijk op 15 september een definitieve beslissing nemen. Deze beslissing wordt schriftelijk en met de nodige motivering aan je ouders meegedeeld. Binnen het GO! is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

1.5.4

Annulatieberoep

Als de beroepsprocedure binnen het GO! is uitgeput, kunnen je ouders bij de Raad van State een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de algemeen directeur of van de klassenraad. Deze procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden.

 

Pagina 23  

 


2 Het orde- en tuchtreglement van de leerlingen 2.1 Ordereglement en ordemaatregelen Als je het ordentelijk verstrekken van het onderwijs hindert, zullen wij je aanzetten tot beter en aangepast gedrag. Principe. Als principe geldt dat de leerling de gevolgen van zijn daden draagt: -

Wie een taak zonder reden niet afgeeft, krijgt een gepaste sanctie; Wie iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid beschadigt, moet het vergoeden of herstellen; Wie iets besmeurt, moet het reinigen; wie afval achterlaat, moet het opruimen,… Wie een “als misdaad omschreven feit” pleegt, zal door de school worden gesanctioneerd conform het orde- en tuchtreglement. De school zal van dit soort feiten bovendien steeds melding maken aan de politie en het jeugdparket (“protocolovereenkomst”).

Telaatkomers. Te laat in de les komen, stoort de les. Voorkom dit door tijdig thuis te vertrekken. Als je toch te laat komt, meld je dan op het secretariaat voor je naar de klas gaat. Je gaat nadien rustig naar de klas, je toont je agenda aan de leerkracht en je verontschuldigt je. Je veroorzaakt zo weinig mogelijk lesverstoring. Als je meer dan driemaal op een schooljaar te laat komt, zal je hiervoor gesanctioneerd worden. Je krijgt dan van het secretariaat een straf “op maat”. Dat kan een schrijftaak zijn, maar even goed kan het ook dat je je bijvoorbeeld een week lang elke dag om 8.05u op het secretariaat moet melden, of dat je moet nablijven. Als je deze straf correct opvolgt en nadien een bepaalde tijd niet meer te laat komt, kan je een kwijtschelding krijgen van een keer te laat komen. Als je je straf niet aanvaardt of als je hardnekkig blijft te laat komen, zal je hiervoor strafstudie(s) of zelfs uitsluiting(en) krijgen. Ordemaatregelen. De volgende ordemaatregelen zijn mogelijk:

Ordemaatregelen die zowel de directeur als alle onderwijzende en opvoedende personeelsleden kunnen nemen: een waarschuwing

 

Een mondelinge waarschuwing wordt niet in je agenda genoteerd. Wel is het mogelijk dat de leerkracht ze in je dossier (“leerlingvolgsysteem”) opneemt. Bij een eventuele herhaling van je fout, kan dit als een verzwarend element beschouwd worden.

Pagina 24  

 


een vermaning

een straftaak

Tijdelijke verwijdering uit de les/studie

Dit is een (rode) nota in de agenda. De leerkracht vermeldt welke fout je gemaakt hebt, en welke straf je hiervoor krijgt. Jij moet elke nota spontaan tonen aan je ouders. Elke nota moet door je ouders worden ondertekend. De leerkracht maakt melding in je dossier. De leerkracht kan een vermaning ook via smartschool aan je ouders melden. Een straf kan een schrijftaak zijn, maar ook alternatieve taken, zoals iets schoonmaken of opruimen, behoren tot de mogelijkheden. Eventueel moet je hiervoor nablijven na de les. Dat wordt dan minstens een dag op voorhand schriftelijk aan je ouders gemeld via je agenda. Het kan gebeuren dat een leerkracht je uitsluit tot het einde van de les of studie. Ondertussen krijg je een straf of een taak. We brengen jouw ouders op de hoogte van je tijdelijke verwijdering uit de les/studie.

Ordemaatregelen die enkel de directeur kan nemen, eventueel op advies van de begeleidende klassenraad: een begeleidings- Als je herhaaldelijk in de fout gaat, stellen we een overeenkomst contract op, waarin uitdrukkelijk omschreven wordt wat van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt. Dit contract heeft een beperkte duur en wordt geregeld geëvalueerd. Het kan eventueel verlengd worden. Als je je onvoldoende houdt aan de bepalingen van de overeenkomst, kan dit leiden tot een tuchtprocedure. Deze contracten worden opgesteld in overleg met de leerlingenbegeleiding. Zowel je ouders als jijzelf moeten het contract ondertekenen. Indien dit geweigerd wordt, zal de school dit beschouwen als een signaal dat jij niet bereid bent om je gedrag bij te sturen. Dit kan een verzwarend effect hebben op een eventuele tuchtsanctie. een strafstudie of Je moet voor of na de lessen een straf komen maken. nablijven Strafstudies vinden plaats op woensdagnamiddag van 13 tot 15.30u. Strafstudies of verplicht nablijven wordt altijd minimum een dag op voorhand schriftelijk meegedeeld aan je ouders.

 

Pagina 25  

 


preventieve schorsing

Als de feiten zo’n omvang aannemen dat we er zelfs aan denken om je definitief uit de school te verwijderen, kan de directeur je preventief schorsen, d.w.z. je voorlopig uit de school sluiten. Deze voorlopige maatregel geldt zolang het onderzoek duurt en voor zover het belang van het onderwijs dit vereist. Naargelang van de situatie zal je tijdens je uitsluiting op school moeten zijn of thuis. Je kan belast worden met straftaken. Je ouders worden hierover vooraf schriftelijk ingelicht.

Binnen drie lesdagen na kennisname van de ordemaatregel hebben je ouders recht op overleg met de directeur. Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.

2.2 Tuchtreglement en tuchtmaatregelen De directeur kan een tuchtmaatregel nemen als je gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van onderwijs of als je de verwezenlijking van het opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies in van de begeleidende klassenraad. De directeur zal slechts tuchtmaatregelen nemen als de ordemaatregelen geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen overtredingen zoals opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen, drugs dealen, diefstal plegen of opzettelijk zware imagoschade toebrengen aan de school.

2.2.1

Soorten tuchtmaatregelen

De tuchtmaatregelen zijn: •

Straffen Een straf als tuchtmaatregel kan een schrijftaak zijn, maar ook alternatieve taken, zoals iets schoonmaken of opruimen, behoren tot de mogelijkheden. Eventueel moet je hiervoor nablijven na de les. Dat wordt dan minstens een dag op voorhand schriftelijk aan je ouders gemeld via je agenda of smartschool.

 

Pagina 26  

 


Een tijdelijke uitsluiting uit bepaalde lessen. Tijdens deze tijdelijke uitsluiting word je op school gehouden en word je verplicht tot een vervangende opdracht, een schrijfstraf of studie.

Een tijdelijke uitsluiting uit alle lessen. Tijdens deze tijdelijke uitsluiting word je naar huis gestuurd, tenzij je ouders er uitdrukkelijk om verzoeken je toch op school te houden en wij op dat verzoek ingaan. Als wij je op school moeten opvangen, word je verplicht tot een vervangende opdracht, een schrijfstraf of studie. Wij mogen voorwaarden aan deze opvang koppelen en zullen hierover met jou of met je ouders afspraken maken. Afwezigheden wegens tijdelijke uitsluiting als tuchtmaatregel worden van rechtswege als gewettigd beschouwd.

Een definitieve uitsluiting uit de school. De directeur spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de begeleidende klassenraad. Een definitieve uitsluiting gaat in tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus. Als je vóór 30 juni definitief wordt uitgesloten, blijf je in onze school ingeschreven tot aan je inschrijving in een andere school. Je uitsluiting doet geen afbreuk aan je statuut als regelmatige leerling. Samen met het begeleidende CLB zullen wij jou actief helpen zoeken naar een andere school, maar zolang je geen nieuwe school gevonden hebt, zijn we niet verplicht om je in onze school op te vangen. Ben je niet meer leerplichtig en word je voor 30 juni definitief uitgesloten, dan kan de school je uitschrijven vanaf de 30ste lesdag volgend op de dag dat de definitieve uitsluiting ingaat. Hou er ook rekening mee dat een leerling die uit de school uitgesloten werd, het lopende, volgende schooljaar en het daaropvolgende schooljaar geweigerd kan worden in de school. Indien je in de loop van het schooljaar definitief uitgesloten werd uit een andere school, kan ook onze school jou weigeren volgens de criteria en de procedure die binnen ons lokaal overlegplatform (LOP-Antwerpen) zijn vastgelegd. 2.2.2

Regels

Wanneer de directeur een tuchtmaatregel neemt, respecteert hij in ieder geval de volgende regels: •

De tuchtstraf moet pedagogisch verantwoord kunnen worden en in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.

De betrokken leerling en de ouders, eventueel bijgestaan door een raadsman, worden vooraf uitgenodigd voor een gesprek over de problemen.

De ouders en hun raadsman hebben recht tot inzage van het tuchtdossier.

 

Pagina 27  

 


Een tuchtmaatregel wordt schriftelijk gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom het gedrag van de leerling werkelijk een gevaar vormt voor de opdracht van de school om ordentelijk onderwijs te verstrekken en/of om haar opvoedingsproject te verwezenlijken.

Er is geen maximumduur bepaald voor tuchtmaatregelen. Bij een tuchtmaatregel die langer dan 3 lesdagen strekt, zal de directeur zijn beslissing nemen na het inwinnen van het advies van de begeleidende klassenraad.

De ouders worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregel schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing en van de datum waarop de maatregel ingaat.

Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere school.

Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.

Wie een “als misdaad omschreven feit” pleegt, zal door de school worden gesanctioneerd conform het orde- en tuchtreglement. De school zal van dit soort feiten bovendien steeds melding maken aan de politie en het jeugdparket (“protocolovereenkomst”).

2.2.3

Overleg

Binnen de drie lesdagen na kennisname van de tuchtmaatregel heb jij en/of je ouders recht op overleg met de directeur. De datum en het uur van het onderhoud wordt schriftelijk aan je ouders meegedeeld. Wie niet op de afspraak aanwezig kan zijn, moet vóór het afgesproken tijdstip contact opnemen met de directeur om een nieuwe afspraak te maken. Indien dit niet correct gebeurt, of indien jij of je ouders niet opdagen op de afspraak, kan de school ervan uitgaan dat je geen gebruik wenst te maken van je recht op overleg.

3 Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting Alleen tegen definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel kan je in beroep gaan.

3.1 Opstarten van het beroep •

Om de beroepsprocedure te kunnen opstarten, moeten de ouders eerst gebruik hebben gemaakt van hun recht op overleg met de directeur, de heer Roel Buisseret, Melgesdreef 113, MERKSEM.

De ouders moeten het beroep schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de algemeen directeur, de heer Marc Driesen, Frank Craeybeckxlaan 24, 2100 DEURNE, uiterlijk binnen drie lesdagen nadat het overleg heeft plaatsgevon-

 

Pagina 28  

 


den. De ouders doen dit het best via een aangetekende zending: op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.

3.2 Beroepscommissie •

De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept deze zo vlug mogelijk samen.

De beroepscommissie bestaat uit drie directeurs van de scholengroep. De directeur die de tuchtmaatregel heeft uitgesproken, maakt er geen deel van uit.

De beroepscommissie behandelt het beroep binnen een termijn van drie lesdagen.

De beroepscommissie bevestigt of herziet de beslissing.

De algemeen directeur verstuurt de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie aangetekend, uiterlijk op de lesdag die volgt op de dag van de beslissing in beroep. De directeur ontvangt hiervan een afschrift.

Binnen het GO! is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing.

3.3 Annulatieberoep Als de hierboven beschreven beroepsprocedure uitgeput is, kunnen je ouders een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de beroepscommissie, overeenkomstig Titel 1, Hoofdstuk 1 van het besluit van Regent van 23 augustus 1948. De procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden.

4 Afwezigheden 4.1 Gewettigde afwezigheid Als leerplichtige leerling kan je om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 4.1.1

Afwezigheid om medische redenen

-

Als je ziek bent, verwittigen je ouders de school vóór 8.20u. Stagiairs verwittigen ook hun stageplaats.

   

Pagina 29  

 


a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer duurt dan drie opeenvolgende kalenderdagen, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door je ouders. Een dergelijke verklaring kun je hoogstens viermaal per schooljaar afgeven. Je gebruikt hiervoor uitsluitend de voorgedrukte briefjes die je vooraan in je agenda vindt. b) Medisch attest Een medisch attest § als de afwezigheid wegens ziekte langer duurt dan is vereist: drie opeenvolgende kalenderdagen; § als je al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring hebt ingediend voor een ziekteperiode van drie of minder kalenderdagen; § voor afwezigheid wegens ziekte tijdens examenperiodes, voorexamens, GIP-jury’s en dergelijke. Alle afwezigheden om medische redenen moeten gewettigd worden:

§ §

de eerste dag dat je terug op school komt; door het attest onmiddellijk aan de school te bezorgen als het gaat om een periode van meer dan tien opeenvolgende lesdagen.

Het medisch attest § is pas rechtsgeldig als het:

uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheerspecialist, psychiater, orthodontist, tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo; duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is; de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIVnummer (of het vergelijkbaar erkenningsnummer voor het buitenland) van de verstrekker; aangeeft welke gevolgen de ziekte kan hebben voor bepaalde lessen; de begin- en de einddatum van de ziekteperiode aangeeft, met eventueel vermelding van voor- of namiddag.

§ §

§ §

Eenzelfde medische behandeling met verschillende afwezigheden tot gevolg:

 

Een arts in Nederland kan deontologisch geen medisch attest uitreiken. Als je toch daar in behandeling bent, dan zal deze arts een verklaring moeten invullen die samen met de CLB-arts is opgesteld. § hiervoor volstaat één medisch attest dat de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk vermeldt. Voor bepaalde chronische ziektebeelden die tot verschillende afwezigheden leiden zonder dat een doktersconsultatie noodzakelijk is, kan één medisch attest volstaan na samenspraak met de CLBarts. Als je dan effectief om die reden afwezig bent, volstaat een attest van je ouders.

Pagina 30  

 


c) Het medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school2 Uniform medisch § Als je niet kunt deelnemen aan deze lessen, moet attest voor wie de huisarts jou dit attest meegeven, zodat wij kunniet deelneemt nen uitmaken wat je in deze lessen wel en niet kan. aan de lessen li§ Ben je langdurig afwezig in deze lessen, dan moet chamelijke opvoeje behandelende arts een specifiek formulier invulding. len: daarin vraagt het CLB aan de arts om je toestand te herevalueren.

4.1.2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden op basis van diverse redenen

Als je op school een verklaring van de betrokken personen afgeeft of desgevallend een officieel document dat de reden van je afwezigheid opgeeft, ben je van rechtswege gewettigd afwezig om de volgende redenen:

§

§ § § §

§

§

§

om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont; om een familieraad bij te wonen; om gevolg te geven aan een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank; omdat de instelling door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is; omdat je onderworpen bent aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; om feestdagen te beleven inherent aan je door de grondwet erkende levensbeschouwing. Je ouders moeten de school vooraf verwittigen en verklaren dat je de feestdag effectief mee zal beleven; om proeven af te leggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs; om deel te nemen aan activiteiten voor de leerlingen die zetelen in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vlaamse Scholierenkoepel vzw.

Opmerking: voor al deze afwezigheden moet je VOORAF overleg hebben met de directeur 4.1.3 Afwezigheden om diverse redenen mits akkoord van de school                                                                                                                       2

Als je  om  medische  redenen  bepaalde  oefeningen  of  het  geheel  van  het  vak  lichamelijke  opvoeding  (L.O.)  niet  kan  volgen,   staat  het  de  school  vrij  om  bijvoorbeeld  -­‐  als  zij  dat  wenst  -­‐  op  zijn  minst  te  zorgen  voor  een  theoretische  benadering  van  de   cursus.  L.O.  behoort  nu  eenmaal  tot  de  basisvorming.

 

Pagina 31  

 


Alleen na akkoord § van de school en § als je een verklaring van de betrokken personen of desgevallend een officieel document afgeeft, kan je om de volgende redenen afwezig zijn.

§

§

§

§

§

§  

bij laattijdige inschrijving in de school; bij afwezigheden die verband houden met het gedurende een bepaalde periode van het schooljaar niet volgen van het lesprogramma, bv.: - bij het overlijden van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad; - na je individuele selectie voor een culturele of sportieve manifestatie; - om deel te nemen aan een time-out programma; - om je ouders te vergezellen op een buitenlandse reis die ze om professionele redenen moeten maken; - als je in een leerjaar zit waarin je normaal een diploma secundair onderwijs zal behalen: om tijdelijk opleidingsonderdelen hoger onderwijs te volgen; - om deel te nemen aan een (buitenlandse) gestructureerde individuele leerlingenmobiliteit (Comeniusprogramma). bij afwezigheden die verband houden met het niet volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma: de school kan onder strikt bepaalde voorwaarden vrijstellingen verlenen; bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma en de verplichte vervanging door een alternatief programma: de school kan je vrij stellen van het volgen van bepaalde programmaonderdelen van om het even welk structuuronderdeel mits je al eerder geslaagd bent in het secundair onderwijs voor diezelfde programmaonderdelen en mits de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt na kennisname van het advies van de delibererende klassenraad van het voorafgaand schooljaar; bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma gedurende een deel of heel het schooljaar omwille van specifieke onderwijsbehoeften en de verplichte vervanging door een alternatief programma; bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma en de verplichte vervanging door een alternatief programma als specifieke maatregel voor zieke leerlingen; Bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma gedurende een deel of heel het schooljaar omwille van uitzonderlijke artistieke talenten van de leerling; bij de spreiding van de studieduur van een oplei-

Pagina 32  

 


§

ding over het dubbele van de gebruikelijke studieduur als specifieke maatregel voor zieke leerlingen; bij afwezigheden die verband houden met revalidatie binnen of buiten de school tijdens de lesuren uitgevoerd door schoolexterne hulpverleners die hiertoe bij de wet gemachtigd zijn, bij behandeling na ziekte of ongeval of bij behandeling van een stoornis.

Opmerking: Voor al deze afwezigheden moet je VOORAF toelating vragen aan de directeur. Alvorens te beslissen, zal de school rekening houden met jouw belang als leerling, maar ook met het belang van de school als gemeenschap.

4.1.4

Afwezigheden tijdens extra –murosactiviteiten

Afwezigheid tijdens § extra- murosactiviteiten. §

§

§

§

§

Het uitgangspunt is dat je aan alle voor jou bedoelde extra-murosactiviteiten deelneemt. Alle onderwijsactiviteiten die plaatsvinden buiten de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven, zijn extra-murosactiviteiten: o Lessen die gevolgd worden in een andere school of vormingsinstelling, observatieactiviteiten en bedrijfsbezoeken o Alle binnen-of buitenlandse schooluitstappen of daaraan verwante activiteiten Je hebt het recht om niet deel te nemen aan meerdaagse extra- murosactiviteiten, op voorwaarde dat je ouders - of jijzelf als je meerderjarig bent - deze weigering vóór de betrokken activiteit schriftelijk en op gemotiveerde wijze kenbaar maken aan de directeur. Als je niet over de nodige reisdocumenten kan beschikken, heb je het recht niet deel te nemen aan een buitenlandse extra-murosactiviteit. Als je niet deelneemt, zal de school jou aangepaste pedagogische opdrachten geven. Je bent verplicht die uit te voeren. Studie-uitstappen, gezamenlijke bezoeken aan theater- of filmvoorstellingen en musea enz. worden tot de normale schoolactiviteiten gerekend. De extra-murosactiviteit wordt gedekt door de schoolpolis.

4.1.5 Afwezigheden als gevolg van een topsportconvenant Als de selectiecommissie in het kader van een topsportconvenant jou voor

 

Pagina 33  

 


het betrokken schooljaar een topsportstatuut A of B heeft toegekend, dan mag je een maximum aantal halve lesdagen per schooljaar afwezig zijn om te kunnen deelnemen aan tornooien, intensieve trainingsperiodes of stages onder verantwoordelijkheid van de betrokken sportfederatie. Wekelijkse trainingen komen niet in aanmerking. De afwezigheid wordt vastgelegd en door de betrokken sportfederatie ten aanzien van de school geattesteerd. § leerlingen met A-statuut ingeschreven in een studierichting ASO of TSO met component topsport: 130; § leerlingen met A-statuut ingeschreven in de eerste graad van een school met topsport (eerste leerjaar of basisoptie topsport): 90; § leerlingen met B-statuut al dan niet ingeschreven in een studierichting ASO of TSO met component topsport en leerlingen met A-statuut ingeschreven in een andere studierichting dan een studierichting met component topsport (al dan niet topsportschool): 40; § leerlingen met B-statuut ingeschreven in de eerste graad van een school al dan niet met topsport en leerlingen met een A-statuut ingeschreven in de eerste graad van een school zonder topsport: 40.

4.1.6 Afwezigheden als gevolg van uitsluiting als tuchtmaatregel De afwezigheid wordt gewettigd wanneer:

je het recht op lesbijwoning verliest hetzij door een tijdelijke uitsluiting, hetzij door een definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel (voorafgaand aan de inschrijving in een andere school). De school is niet verplicht om je op te vangen.

4.2 Anti-spijbelbeleid Ongewettigd afwezig blijven van school helpt niet om problemen op te lossen. Als je ergens mee zit, zal de school je samen met het CLB helpen om een oplossing te vinden. Zou je ooit spijbelen, dan zullen wij reeds bij je eerste afwezigheid je ouders contacteren. Als je tien halve lesdagen gespijbeld hebt, schakelen wij het begeleidend CLB in en wordt er een begeleidingsdossier opgemaakt. Je problematische afwezigheid kan enkel door onze school gewettigd worden op basis van een concrete leerlingbegeleiding. Deze geregistreerde afwezigheden tellen ook mee als je eventueel van school verandert. Geregeld te laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid, valt ook onder ongewettigde afwezigheid. De school of het CLB kan je arts contacteren wanneer we twijfelen aan de echtheid van je attest. Blijf je na alle begeleidingsinspanningen van de school en het CLB toch verder spijbelen, dan licht de school de overheid in en meldt ze dit aan je ouders. De school kan in uitzonderlijke gevallen zelfs beslissen om je uit te schrijven. Uiteindelijk kan dit er ook toe leiden dat je schooltoelage wordt ingetrokken.

 

Pagina 34  

 


5 Onderwijs voor zieke kinderen– tijdelijk onderwijs aan huis Als leerling heb je recht op onderwijs aan huis wanneer je een relatief lange periode of herhaaldelijk tijdens het schooljaar afwezig bent wegens ziekte of ongeval, zodat je tijdelijk onmogelijk of minder dan halftijds de lessen op school kunt volgen. Uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin wij je aanvraag ontvangen,organiseert de school onderwijs aan huis (indien bij ontvangst van de aanvraag alle voorwaarden zijn vervuld). Je moet aan onderstaande voorwaarden voldoen om voor tijdelijk onderwijs aan huis in aanmerking te komen:

 

Je bent een regelmatige leerling in het secundair onderwijs

Als je niet chronisch ziek bent: § Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (als je eventueel van school verandert, loopt deze wachttijd gewoon door). Als je de lessen opnieuw op school bijwoont, maar binnen een termijn van 3 maanden weer afwezig bent wegens ziekte of ongeval, geldt er geen wachttijd, maar gaat het tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in. Bij het vaststellen van de 21 kalenderdagen worden vakantieperiodes meegeteld. De 21 kalenderdagen kunnen ook geheel of gedeeltelijk in het vorige schooljaar doorlopen zijn. Bij het vaststellen van de termijn van 3 maanden bij herval in ziekte, worden vakantieperiodes niet meegeteld. § Je ouders moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur van onze school. Bij die aanvraag hoort een medisch attest te zitten waaruit blijkt dat je onmogelijk halftijds of meer naar school kan maar wel onderwijs mag krijgen. Tijdelijk onderwijs aan huis kan dus ook als je wél gedeeltelijk de lessen op school kan bijwonen, zij het minder dan halftijds (= minder dan 5 halve lesdagen). § Als je afwezigheid wegens ziekte langer duurt dan voorzien, moeten je ouders een nieuwe aanvraag + medisch attest indienen.

Als je chronisch ziek bent, d.w.z. voor je ziekte is een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk (bv. nierpatiënt, astmapatiënt): § Als je afwezig bent door een chronische ziekte, ben je vaak afwezig zonder dat dit verlet 21 ononderbroken kalenderdagen duurt. Ook dan heb je recht op tijdelijk onderwijs aan huis, a rato van 4 wekelijkse lesuren per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze 9 halve schooldagen afwezigheid hoeven niet aaneensluitend te zijn. § Je ouders moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur van onze school. Als het om een eerste aanvraag in het schooljaar gaat, moet er een attest van een geneesheer-specialist bij zijn. Het attest moet het chronisch ziektebeeld bevestigen en vermelden dat je onderwijs mag krijgen. Als je in hetzelfde

Pagina 35  

 


§ §

schooljaar weer afwezig bent door dezelfde chronische ziekte, is er wel een nieuwe aanvraag nodig, maar geen nieuw medisch attest. Hetzelfde geldt als je afwezigheid verlengd wordt. De afstand tussen de school en de plaats waar je verblijft bedraagt maximaal 10 km. Als de afstand tussen de school en de plaats waar je verblijft meer dan 10 km bedraagt, kunnen wij op vrijwillige basis tijdelijk onderwijs aan huis organiseren. Wij zullen dan zelf een afstandsregeling treffen die ervoor zorgt dat elke leerling gelijk behandeld wordt.

Als je opgenomen bent in een ziekenhuis of preventorium waaraan een ziekenhuisschool verbonden is of in een K-dienst ("dienst met onderwijsbehoefte" in de kinderpsychiatrie): §

wordt onze school tijdelijk ontslagen van de verplichting om onderwijs aan huis te organiseren;

§

als je tussen twee behandelingen of tijdens een herstelperiode na de opname niet naar school kan, zal de thuisschool aansluitend onderwijs aan huis organiseren, indien aan alle voorwaarden voldaan is (zie hierboven).

6 Stageregeling De leerlingen van het tweede leerjaar van de derde graad sociale en technische wetenschappen (6 STW) gaan twee weken op “blokstage”. Alle stage-activiteiten vinden plaats tussen 8 en 16u. Je vindt de correcte data in de jaarplanning vooraan in je agenda. Voor elke stage wordt een overeenkomst opgesteld tussen de schooldirectie, de stagegever en de leerling of zijn ouders. Hierin worden ondermeer de risico’s vermeld waaraan de stagiair eventueel wordt blootgesteld en welke werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen de stagiair moet dragen. Er is ook een uitgebreid stagereglement, dat eveneens door de bovenstaande drie partijen wordt ondertekend. Vooraf vul je met de stagebegeleider een “stage-doeboek” in, zodat je goed op de hoogte bent van wat er precies van je verwacht wordt en hoe je beoordeling zal gebeuren. De school organiseert over de stages een infoavond waarop toekomstige stagiairs en hun ouders welkom zijn. -

Wie gewettigd afwezig was tijdens de stage, moet de gemiste dagen inhalen. Wie ongewettigd afwezig was op de stage, moet de gemiste dagen dubbel inhalen. Deze regeling geldt tenzij de klassenraad anders oordeelt.

7 Engagementsverklaring Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die de school en je ouders aangaan. Bij het ondertekenen van het schoolreglement gaan je ouders ermee ak-

 

Pagina 36  

 


koord om zich hiertoe positief te engageren. Wij als school engageren ons ook met betrekking tot deze thema’s. 1ste engagement: oudercontact We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar aankondigen. We verwachten van je ouders dat ze zich engageren om aanwezig te zijn op het oudercontact aangezien dit een belangrijk moment van overleg is om ouders te informeren. Wij engageren ons als school om te zoeken naar een alternatief overlegmoment als je ouders niet aanwezig kunnen zijn op het oudercontact en trachten oplossingen te bedenken. 2de engagement: voldoende aanwezigheid Je ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat je (tijdig) op school bent of dat je ons tijdig contacteert als je om één of andere reden niet aanwezig kan zijn. De school engageert zich om samen met je ouders te zoeken naar oplossingen bij problematische afwezigheden (zie hoger). 3de engagement: individuele leerlingbegeleiding We engageren ons om in overleg met je ouders je individuele begeleiding uit te tekenen. We zullen je ouders duidelijk informeren over wat de school aanbiedt en wat de school van je verwacht. Wij verwachten dat je ouders ingaan op onze vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele leerlingbegeleiding die de school aanbiedt en om de gezamenlijk gemaakte afspraken na te leven. We verwachten tevens dat je ouders contact opnemen met de school wanneer ze vragen of zorgen hebben over jou en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan. 4de engagement: engagement ten opzichte van de onderwijstaal Als school erkennen we de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen en benaderen we dit met respect. We doen al het mogelijke om een goede communicatie met ouders te bewerkstelligen, waarbij de boodschap belangrijker is dan de vorm. Wanneer je voor Nederlandstalig onderwijs kiest, verwacht de school een positief engagement ten opzichte van deze onderwijstaal. Als school kunnen we bijvoorbeeld anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven. Op onze school is de voertaal Nederlands. Op school spreek je dus altijd Nederlands met iedereen, tenzij in de lessen waarin je een andere taal leert.

8 Bijdrageregeling Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan je deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage aan je ouders te vragen. Als bijlage volgt een lijstje van de ouderbijdragen die tijdens het schooljaar kunnen aangerekend worden. Ouders die de kosten graag gespreid willen betalen, kunnen op het secretariaat terecht voor een afbetalingsplan.

 

Pagina 37  

 


Als je niet deelneemt aan een geplande extra-murosactiviteit, kan de school de niet-recupereerbare vaste kosten aanrekenen. De school zal dit geval per geval beoordelen en de beslissing individueel motiveren. Onze secretariaatsmedewerkers zijn graag bereid je te helpen bij de aanvraag om een studietoelage te verkrijgen.

9 Rookbeleid Op de hele campus geldt altijd, overal en voor iedereen een rookverbod. Tijdens meerdaagse extra-muros-activiteiten geldt het rookverbod overal en voor iedereen tussen 6.30 en 18.30u. Op andere tijdstippen kan eventueel gerookt worden, strikt volgens de afspraken die door de begeleidende leerkrachten worden gemaakt met de deelnemers. Leerlingen die stage doen, vallen tijdelijk onder het reglement van de stageplaats. De school controleert de naleving van dit verbod. Wie zich niet aan de bepalingen houdt, zal worden gesanctioneerd (zie orde- en tuchtmaatregelen).

10 Reclame en sponsoring Reclame zijn mededelingen met als doel de verkoop te bevorderen. Sponsoring houdt een bijdrage in met als doel om de bekendheid te verhogen. Reclame en sponsoring door derden binnen onze school is toegestaan, voor zover het niet onverenigbaar is met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en voor zover de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school hier niet door geschaad worden. Elke aanvraag tot reclame en sponsoring zal worden voorgelegd aan de schoolraad die hierover zal adviseren.

 

Pagina 38  

 


Deel 3 Afspraken en informatie

 

Pagina 39  

 


1 Kledij, orde, veiligheid, hygiëne Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Je eigen veiligheid of gezondheid en ook die van anderen mag nooit in het gedrang komen. Wij vragen je niet om een uniform te dragen en leggen ook geen onnodige kledijvoorschriften op. We vragen wel dat je je kleedt op een manier die “gepast” is om naar school te gaan. Wij verwachten van onze leerlingen dat ze zelf kunnen inschatten wat kan en wat niet. Als het nodig is, zal de school je wijzen op de geldende normen en dan moet je je kledij aanpassen. Indien dit tot een polemiek leidt tussen leerling(en) en leerkracht(en), zal de directeur uiteindelijk oordelen. Hoofddeksels mogen nooit gedragen worden op school of tijdens schoolactiviteiten. Soms is aangepaste kledij noodzakelijk om het veilig en hygiënisch te houden. Zo moet je tijdens de lessen L.O. sportkledij en gepast schoeisel dragen en wordt er tijdens de praktijkles voeding verwacht dat je een schort draagt. In deze lessen kan bijvoorbeeld ook het dragen van sieraden of losse kledij verboden worden. De vakleerkrachten zullen hierover bij aanvang van het schooljaar duidelijke afspraken maken met de leerlingen.

2 Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal Het is altijd mogelijk dat de school of de pers in de loop van het schooljaar foto’s of video-opnames maakt van de leerlingen tijdens schoolactiviteiten. Die beelden kunnen we gebruiken voor onze website en als illustratie van onze publicaties. Door de bijlagen bij het schoolreglement te ondertekenen, geef je hiervoor toestemming, maar je kan je natuurlijk nog altijd verzetten tegen het gebruik van bepaald beeldmateriaal door de school hierover een schriftelijk bezwaar te bezorgen. Je kunt je altijd verzetten tegen het gebruik van beeldmateriaal en een gegeven toestemming kun je altijd herroepen.

3 Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie In principe wordt op onze school geen medicatie toegediend aan de leerlingen. De school of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken.

 

Pagina 40  

 


Wanneer je medicatie moet nemen tijdens de schooluren, kan je hierover afspraken maken met de leerlingenbegeleiding of het secretariaat. Je toont dan je doktersvoorschrift en we maken duidelijke afspraken met jou en je ouders. Aan de ouder of behandelende arts wordt gevraagd om de verklaring als bijlage in te vullen en te ondertekenen. Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een leerling na het correct toedienen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt. Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij de ouders of een andere verantwoordelijke die door de ouders werd opgegeven bij de inschrijving. De leerling krijgt in principe geen toestemming om de school zelf te verlaten en moet worden opgehaald door de ouders of een andere verantwoordelijke. Bij dringende gevallen contacteren wij rechtstreeks de hulpdiensten. Er wordt in geen geval persoonlijk vervoer geregeld vanuit de school. Als je naar het ziekenhuis moet en je ouders vervoeren je niet zelf, dan roept de school een ziekenwagen op die je naar het dichtstbijzijnde hospitaal brengt. Volgende besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB of de directeur: • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bof (dikoor) Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep) Buiktyfus Hepatitis A Hepatitis B Hersenvliesontsteking (meningitis) Infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep) Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep) Kinderverlamming (polio) Kinkhoest (pertussis) Krentenbaard (impetigo) Kroep (difterie) Mazelen Roodvonk (scarlatina) Schimmelinfecties Schurft (scabiës) Tuberculose Windpokken (varicella, waterpokken)

4 Richtlijnen in verband met gebruik van gsm en andere technologische apparatuur

 

Pagina 41  

 


De leerlingen mogen in de klas en op het schooldomein geen gebruik maken van een gsm of andere technologische apparatuur. Je mag een toestel meebrengen, maar de school is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies. Je moet het toestel tijdens de schooluren volledig uitschakelen en uit het zicht wegbergen. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel: •

De leerlingen van de derde graad mogen in het leerlingenlokaal gebruik maken van technologische toestellen, als ze daar niemand mee storen of geen andere hinder veroorzaken. De leerlingen die op school blijven eten tijdens de middagpauze, mogen tussen 13 en 13.45u hun gsm gebruiken op de speelplaats, als ze daar niemand mee storen of geen andere hinder veroorzaken. Als de leerkracht de uitdrukkelijke toelating geeft, kunnen er in bepaalde lessen bepaalde opdrachten worden uitgevoerd met behulp van je zelf meegebrachte technologische apparatuur.

Indien je je gsm of een ander technologisch toestel onrechtmatig gebruikt, dan moet je het aan de leerkracht overhandigen, die het de rest van de schooldag in bewaring houdt. Bij herhaling zal je je toestel voor langere tijd moeten missen. Je moet het dan elke lesdag ’s ochtends afgeven op het secretariaat (gsm met sim-kaart erin) en je mag het telkens op het einde van je lesdag komen afhalen. De lengte van de periode waarin dit voor jou geldt, hangt af van de specifieke situatie en je voorgeschiedenis op dit vlak. De afspraken zullen in ieder geval genoteerd worden in je agenda, zodat je ouders duidelijk op de hoogte zijn. Als je weigert je gsm te overhandigen aan een leerkracht of schoolmedewerker die hierom vraagt, nemen we ordemaatregelen of starten we desnoods een tuchtprocedure op. Je mag geen leerlingen, leerkrachten of andere mensen fotograferen of filmen zonder hun schriftelijke toestemming. Als je toch een leerkracht filmt zonder zijn toestemming, dan zal de leerkracht gebruik maken van zijn recht tot verzet tegen de verwerking van persoonlijke gegevens. Het gaat immers om een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor er noodzakelijk aangifte moet worden gedaan bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als je de beelden hebt gepubliceerd op het internet, en je weigert ze te verwijderen, dan zal de school of de betrokken persoon een gerechtelijke procedure instellen bij de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg of dan zal de leerkracht klacht neerleggen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

5 Aandachtspunten In je agenda hebben we een aantal leefregels opgesomd. Wij beschouwen die als een aanvulling en concretisering van dit schoolreglement, waarmee je je akkoord verklaart bij je inschrijving. Deze afspraken hebben als bedoeling het samenleven en samenwerken op school mogelijk en aangenaam te maken voor iedereen. De afspraken zullen bij het begin van het school  

Pagina 42  

 


jaar worden toegelicht in je klas. Als je ze niet correct opvolgt, kan je je verwachten aan orde- en/of tuchtmaatregelen. Als je vindt dat bepaalde regels overbodig zijn of herschreven zouden kunnen worden, dan meld je dat via je vertegenwoordiger in de leerlingenraad. De leerlingenraad krijgt immers elk schooljaar de kans om bijsturingen voor te stellen, die eventueel in het volgende schooljaar kunnen worden toegepast. -

Het schooldomein is verboden terrein voor onbevoegden. Ouders en eventuele andere gasten moeten zich altijd verplicht aanmelden op het secretariaat.

-

Fietsers maken verplicht gebruik van de bewaakte fietsenkelder. Bromfietsen moet je stallen op de daartoe voorziene plaatsen in de fietsenkelder. Fietsers en bromfietsers komen binnen langs de Melgesdreef en stappen af aan de schoolpoort. Bromfietsers zetten daar hun motor af. Je laat je fiets of bromfiets verplicht slotvast achter. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal.

-

Tijdens de voormiddagpauze mag je niet in de klaslokalen en de gangen. Geniet van een kwartiertje frisse lucht! Tijdens de middagpauze mag je enkel in de gangen of lokalen verblijven als je daarvoor een goede reden hebt (eten op school, bijles, bepaalde activiteiten).

-

Tijdens of tussen de lessen mogen de leerlingen niet naar het toilet.

-

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onwettig afwezige leerlingen. Wie zonder toelating weg blijft of zich aan het toezicht onttrekt, is niet verzekerd.

-

De school gebruikt onder meer Smartschool om met jou en je ouders te communiceren. Raadpleeg geregeld je berichten.

-

Bij het verlaten van de school blijf je niet aan de poort rondhangen. Je vertrekt onmiddellijk en je hindert het verkeer niet.

 

-

De school organiseert een boekenfonds, waardoor je tegen de laagst mogelijke huurprijzen over de nodige leerboeken kunt beschikken. De gehuurde boeken moet je kaften en voorzien van een etiket met je naam en klas erop. Op het einde van het schooljaar of bij een eventuele uitschrijving geef je alles onmiddellijk in prima staat terug. Verlies of beschadigingen die niet het gevolg zijn van normale slijtage door gebruik, zal je moeten vergoeden.

-

Wijzigingen in de familiale toestand of aan adresgegevens moet je binnen de twee lesdagen aan de school melden.

-

Bij een brand- of bomalarm (of een evacuatieoefening) volg je nauwgezet de instructies van je leerkracht of secretariaatsmedewerker. Jaarlijks oefenen we meerdere malen een evacuatie, zodat je goed voorbereid bent bij een eventueel echt incident op school. Wij rekenen erop dat je hieraan vlot en correct meewerkt.

Pagina 43  

 


-

 

De verzekeraar van de school is ETHIAS, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. Onze verzekering vergoedt enkel medische en farmaceutische kosten en geen materiële schade. Ongevallen die in aanmerking komen, moet je de dag zelf melden op het secretariaat, nadien kunnen geen meldingen meer worden aanvaard. Je zorgt dat de nodige formulieren worden ingevuld en geeft ze binnen de 24 uur terug af op het secretariaat. Eventuele rekeningen moet je eerst zelf vereffenen en daarna voorleggen aan het ziekenfonds voor tussenkomst. Het bewijs dat je ontvangt van je ziekenfonds, moet je afgeven op het secretariaat.

-

Het is ten strengste verboden wapens en nepwapens in de school binnen te brengen. Tevens is het verboden elk ander voorwerp binnen de school te gebruiken als wapen. Wanneer je bovenvernoemd verbod overtreedt, verwittigt de school de politie en wordt een proces-verbaal opgemaakt. Om het de school mogelijk te maken hierop controle uit te oefenen zal je eerst gevraagd worden het voorwerp af te geven. Het wordt tijdelijk in bewaring genomen om het aansluitend aan de ouders en/of de politie te overhandigen. Er kan je gevraagd worden zelf aan te tonen (door het leegmaken van zakken, tassen, openmaken van je kastje, ...) dat je geen verboden voorwerpen bezit. Bij een eventuele weigering worden je ouders op de hoogte gebracht en zal de politie ter plaatse komen om een onderzoek in te stellen.

-

Wij willen niet dat er op onze school mensen gepest, beledigd of bedreigd worden. Extremistische standpunten horen niet thuis op onze school. Problemen kan je niet oplossen door te vechten of te dreigen. Als je een probleem hebt, moet je daarover praten. Lukt dat moeilijk, dan vraag je hulp van een leerkracht of van de leerlingenbegeleidster. Problemen bespreken gebeurt niet tijdens de les, tenzij op initiatief van de leerkracht.

Pagina 44  

 


Deel 4 Bijlagen en formulieren

 

Pagina 45  

 


Bijlage 1: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder) Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding? De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) begeleiden de leerlingen en de deelnemers aan de erkende vormingen. De begeleiding kan ook indirect via en in samenwerking met de ouders en de school verlopen. Zij zijn immers de eerste verantwoordelijken. Waar nodig wordt eveneens samengewerkt met andere diensten, instellingen of voorzieningen. Bij het vervullen van zijn opdracht stelt het CLB het belang van de leerling centraal. Het CLB werkt raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van het CLB waar mogelijk preventief is en waar nodig remediërend. Het CLB werkt multidisciplinair. De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op de volgende domeinen: § § § §

het leren en studeren; de onderwijsloopbaan; de preventieve gezondheidszorg; het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB werkt gratis, discreet en onafhankelijk. Alle personeelsleden moeten het beroepsgeheim respecteren. Bijzondere doelgroepen Het CLB begeleidt prioritair en intensief die leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd worden. Het CLB besteedt daarbij bijzondere aandacht aan die leerlingen die door hun sociale achtergrond en leefsituatie leerbedreigd zijn, d.w.z. bedreigd worden in hun ontwikkeling en in hun leerproces. Een gerichte samenwerking met de school, ouders en leerlingen moet leiden tot het versterken van de draagkracht van leerkrachten in het opvangen van leerlingen en leerlingensignalen en de uitbouw van een adequate vorm van leerlingenbegeleidingsstructuur. Het CLB sensibiliseert en ondersteunt de school bij haar acties op het vlak van onderwijsvoorrangsbeleid, zorgverbreding en andere projecten die als doel hebben groepen van leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en/of hun leefsituatie maximale kansen te bieden binnen het onderwijs. Hiertoe werkt het CLB uitdrukkelijk samen met de ouders, de leerlingen en hun maatschappelijke omgeving.

 

Pagina 46  

 


Samenwerking school-CLB Het CLB en de school stellen gezamenlijk een beleidsplan of beleidscontract op dat de samenwerking regelt voor de duur van drie jaar. Deze wordt geconcretiseerd in een afsprakennota. Het beleidsplan of beleidscontract vermeldt onder meer: § § § §

§

de wijze waarop het CLB en de school de rechten en de plichten invullen; de concrete samenwerking tussen school en CLB; de elementen van het verzekerd aanbod waarop de school niet zal ingaan; de wijze waarop het CLB de informatie die het verzameld heeft bij de uitvoering van zijn opdracht en die relevant is voor de algemene werking van de school, aan de school bezorgt; de wijze waarop de school en het CLB elkaar informatie bezorgen die relevant is voor de leerlingenbegeleiding.

Het CLB heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Bij dit alles wordt rekening gehouden met het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander CLB wordt bediend. Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet- inschrijving. Begeleiding op vraag en verplichte begeleiding – mogelijkheden tot verzet Leerlinggebonden aanbod als vraagsturing Het CLB werkt vraaggestuurd (op verzoek van de leerling, de ouders of de school), behalve voor de begeleiding die verplicht is. Het CLB kan zelf voorstellen tot begeleiding formuleren. Het CLB gaat in op elk verzoek van de ouder of de leerling dat betrekking heeft op het begeleidingsaanbod met het oog op het verhogen van de slaagkansen en het beperken en het voorkomen van risicogedrag van leerlingen. Het CLB stelt zijn deskundigheid ter beschikking om minstens signalen bij leerlingen, ouders en hun omgeving te herkennen en te duiden en de eerste opvang te verzorgen van leerlingen en ouders, hen preventief of remediërend te begeleiden en zo nodig adequaat door te verwijzen. Als een school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, beperkt het CLB zich tot een aanbod tot begeleiding. Het CLB zet in dat geval de begeleiding alleen voort als de leerling hiermee instemt, op voorwaarde dat hij in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn belangen. Leerlingen van 12 jaar of ouder worden geacht hiertoe in staat te zijn. Zoniet wordt de begeleiding alleen voortgezet mits de ouders ermee instemmen.

 

Pagina 47  

 


Schoolondersteuning als verzekerd aanbod De regering verplicht het CLB tot het voorstellen van vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen. Het staat hen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan. §

Informatieverstrekking

§

Preventieve gezondheidszorg

Het CLB neemt initiatieven om de gezondheid, groei en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen, te bewaken en te behouden. Het CLB organiseert algemene, bijzondere en gerichte consulten om systematisch en vroegtijdig stoornissen op te sporen op het vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling zodat de leerling of de ouders tijdig deze stoornissen kunnen laten behandelen. Wij bevelen de aanwezigheid van de ouders bij het algemene consult bij leerlingen uit het tweede jaar kleuteronderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs, het kalenderjaar waarin de kleuter vijf jaar wordt, ten zeerste aan. Het CLB kan bij individuele leerlingen een medisch onderzoek uitvoeren: 1° als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult; 2° op verzoek van de leerling, de school of de ouders; 3° op eigen initiatief. Het CLB neemt ten aanzien van de leerlingen maatregelen om het ontstaan van sommige besmettelijke ziekten te beletten, onder meer door vaccinaties. Het CLB neemt ten aanzien van de leerlingen en het schoolpersoneel profylactische maatregelen om het verspreiden van besmettelijke ziekten tegen te gaan. Vaccinaties Het CLB gaat minstens naar aanleiding van de algemene en gerichte consulten de vaccinatiestaat na van alle begeleide leerlingen. De meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft, wordt schriftelijk geïnformeerd door het CLB over de aard en de bedoeling van de aangeboden vaccinatie. Het CLB dient de vaccinatie toe nadat het hiervoor van de meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft de schriftelijke toestemming gekregen heeft. Deze toestemming kan worden gegeven voor meerdere vaccinaties tegelijk, maar is niet langer dan twee jaar geldig. Het CLB houdt van iedere begeleide leerling de vaccinatietoestand bij. De beschikbare vaccinatiegegevens worden op verzoek en minstens in het schooljaar van toediening schriftelijk meegedeeld aan de meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft. Op verzoek worden de beschikbare gegevens tevens meegedeeld aan de behandelend arts.

 

Pagina 48  

 


Bijzondere consulten De bijzondere consulten (medische onderzoeken, individueel of collectief georganiseerd voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs evenals, onder de voorwaarden door de regering bepaald, voor andere leerlingen) behoren tot het verzekerd aanbod. Verplichte begeleiding Preventieve gezondheidszorg •

Algemene en gerichte consulten, profylactische maatregelen

De leerlingen, de ouders en de scholen zijn verplicht om mee te werken aan de algemene consulten (periodieke algemene leeftijdsspecifieke medische onderzoeken, collectief georganiseerd voor alle leerlingen), de gerichte consulten (collectief georganiseerde medische onderzoeken, gericht op bepaalde gezondheidsaspecten van een welomschreven doelgroep van leerlingen) en de profylactische maatregelen. Wanneer bij leerlingen een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld, zijn de ouders verplicht de arts van het CLB hierover in te lichten. Het CLB zal via de school de nodige stappen zetten om verspreiding hiervan te voorkomen of te beperken. Het zal de bevoegde instanties hiervan op de hoogte brengen. •

Verzet tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Het verzet wordt schriftelijk meegedeeld aan de directeur van het CLB via een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet is getekend en gedateerd. In dit geval wordt het consult uitgevoerd door ofwel een andere arts van hetzelfde CLB ofwel door een arts van een CLB naar keuze, ofwel door een arts die niet tot een CLB behoort, maar wel in het bezit is van het hiertoe door de regering bepaalde bekwaamheidsbewijs. De persoon die verzet heeft aangetekend is verplicht de consulten te laten uitvoeren binnen een termijn van negentig dagen, met ingang van de datum waarop de aangetekende brief werd verzonden of met ingang van de datum die op het ontvangstbewijs werd vermeld. Indien het algemeen of het gericht consult niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB dat de school begeleidt, bezorgt de arts van het ander CLB of de arts die niet tot een CLB behoort, de bevindingen aan een arts van het CLB waarbij de school is aangesloten. De arts die de consulten heeft uitgevoerd, bezorgt binnen vijftien dagen na datum van elk consult het verslag van dat consult aan de arts van het CLB die de school van de betrokken leerling begeleidt. De kosten voor een consult dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, zijn ten laste van de betrokken leerlingen en hun ouders.

 

Pagina 49  

 


Begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht Het CLB begeleidt leerplichtige jongeren die, behoudens ingeval van huisonderwijs, niet zijn ingeschreven in een school of voor de leerplicht erkende vorming, of die zijn ingeschreven maar die deze school niet regelmatig bezoeken. Deze begeleiding heeft tot doel de minderjarige met leerplichtproblemen opnieuw in te schakelen in het onderwijsproces zodat hij opnieuw voldoet aan de bepalingen inzake leerplicht. Een instemming van de betrokken leerling of zijn ouders is dan niet vereist. Als de betrokken leerling of zijn ouders niet ingaan op de initiatieven van het CLB, meldt het CLB dit aan de bevoegde instantie. Multidisciplinair dossier Het CLB legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het dossier bevat o.a. volgende gegevens: administratieve gegevens, registratie van de medische consulten, vaccinatiegegevens, gegevens over de leerplichtbegeleiding en andere gegevens van de begeleiding van leerlingen. De directeur van het centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van het multidisciplinair dossier, met uitzondering van de persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen valt onder de bevoegdheid van een beroepsbeoefenaar die in het centrum werkt. Toegankelijkheid van de gegevens van het multidisciplinair dossier voor de CLB-personeelsleden Elke CLB-medewerker heeft, als hij betrokken is bij de begeleiding van de leerling in kwestie, toegang tot alle gegevens. In het belang van de leerling, de ouders of ter vrijwaring van de rechten van derden kunnen in volgende gevallen de gegevens ontoegankelijk gemaakt worden voor de CLB-personeelsleden die betrokken zijn bij de begeleiding van een bepaalde leerling: § § § §

Op vraag van de bekwame minderjarige leerling Op vraag van de bekwame meerderjarige leerling Op verzoek van de ouders, in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling Ambtshalve, in uitzonderlijke gevallen die moeten worden gemotiveerd.

Raadpleging van de gegevens uit het multidisciplinair dossier Leerlingen en hun ouders hebben recht op toegang tot de gegevens van het multidisciplinair dossier die henzelf betreffen. Deze toegang kan in principe door rechtstreekse inzage van het dossier onder begeleiding van een CLB medewerker. Er zijn wettelijk een aantal uitzonderingen op het recht op toegang tot bepaalde gegevens in het dossier. Vb: gegevens die door derden worden aangeleverd en als vertrouwelijk worden bestempeld zijn niet toegankelijk.

 

Pagina 50  

 


Voor meer informatie kan u terecht bij het CLB dat de school van de leerling begeleidt. Overdracht van gegevens uit het multidisciplinair dossier Bij schoolverandering draagt de directeur van het centrum het dossier over aan het centrum dat de leerling begeleidt. De bekwame minder- of meerderjarige leerling en/of zijn ouders in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling, kunnen verzet aantekenen tegen de overdracht van het dossier. Een leerling vanaf 12 jaar wordt vermoed bekwaam te zijn. Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de geplande overdracht. Het verzet kan geen betrekking hebben op de overdracht van identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen, de vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de algemene, de gerichte en de bijzondere consulten en de medische onderzoeken. Het CLB en de CLB-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het multidisciplinair dossier bezorgen aan de volgende derden: 1° het betrokken schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om hun taak naar behoren te kunnen vervullen 2° aan anderen om een verplichting na te komen die opgelegd wordt krachtens een wettelijke verplichting, of op gemotiveerd verzoek of na schriftelijke toestemming van de bekwame minder- of meerderjarige leerling of de ouders in eigen naam of in naam van de niet bekwame minder- of meerderjarige leerling. Vernietiging van de gegevens uit het multidisciplinair dossier De multidisciplinaire dossiers worden door het centrum bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie. Daarna start de directeur de geëigende procedure tot vernietiging (behalve voor de dossiers die volgens procedure worden opgevraagd door en overgedragen aan het Rijksarchief), maar niet voor de betrokkene de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt. In afwijking van het eerste lid, worden gegevens van leerlingen die hun studieloopbaan beëindigd hebben in het buitengewoon onderwijs, bewaard tot op het ogenblik dat betrokkene de leeftijd van 30 jaar bereikt. Informatieplicht van het CLB inzake het multidisciplinair dossier De directeur draagt er zorg voor dat betrokken leerling en de ouders op gepaste wijze worden geïnformeerd over de dossiergegevens. Als er betwisting mocht zijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan men zich wenden tot: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Hoogstraat 139 – 1000 Brussel Tel. 02 213 85 40

 

Pagina 51  

 


Klachtenprocedure Voor klachten over het CLB waar het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden niet in het geding is, gelden dezelfde bepalingen als deze die gelden voor de school. Deze zijn opgenomen in de zogenaamde “algemene klachtenprocedure” van het schoolreglement. Indien u een klacht heeft over het CLB en het beroepsgeheim van de CLBpersoneelsleden is wél in het geding, dan geldt de volgende procedure. Klachten over de werking van het CLB of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dienen kort na de feiten gemeld te worden aan de directeur van het CLB en met hem te worden besproken. Wordt na overleg met de directeur niet tot een akkoord gekomen, dan kan men schriftelijk klacht indienen bij de directeur van het CLB. Binnen een termijn van 10 kalenderdagen zendt de directeur de klager een ontvangstbevestiging waarbij hij informatie verstrekt inzake de behandeling van de klacht. Indien de klacht afgewezen wordt brengt hij de klager hiervan op de hoogte en wordt dit gemotiveerd. De directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Na het onderzoek stuurt hij de klager een brief met een samenvatting van het onderzoek en zijn gemotiveerde bevindingen inzake de klacht. De directeur behandelt de klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht. Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht ingediend wordt niet op. Contactgegevens Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op zaterdagen en zondagen en op de wettelijke en decretale feestdagen. De CLB’s zijn gesloten tijdens de kerstvakantie en de paasvakantie, uitgezonderd de eerste maandag en de tweede vrijdag van de kerstvakantie. Indien deze openingsdagen respectievelijk gelijk vallen met 25 of 26 december of met 1 of 2 januari, dan worden ze verplaatst naar de datum binnen de kerstvakantie die hierbij het dichtste aansluit. In het schooljaar 2013-’14 is het CLB tijdens de kerstvakantie open op 23 december 2013 en op 3 januari 2014.

CLB GO Antwerpen Berchemstadionstraat 1 2600 BERCHEM T: 03 232 23 82 F: 03 231 20 59 clb6@g-o.be Het CLB-team staat steeds open voor uw vragen, wensen om een toelichting en/of opmerkingen.

 

Pagina 52  

 


Bijlage 2: Bijdrageregeling  

 

Pagina 53  

 


Formulier 1: Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal Beste ouders Het is altijd mogelijk dat de school of de pers in de loop van het schooljaar foto’s of video-opnames maakt van de leerlingen tijdens schoolactiviteiten. Die beelden kunnen we gebruiken voor onze schoolwebsite en als illustratie van onze publicaties. Door dit document te ondertekenen, geef je hiervoor toestemming. Deze verklaring staat los van je recht op inschrijving. Bedenk je je in de loop van het schooljaar en vraag je ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan overeenkomstig de privacywet. Met vriendelijke groeten

Roel Buisseret directeur Atheneum MXM Ik geef hierbij toestemming aan Atheneum MXM om tijdens het schooljaar 2013‘14 beelden en/of foto’s van mijn zoon / dochter te (laten) maken en te publiceren. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………....(naam en klas) Datum

 

Handtekening ouder

Pagina 54  

 


Formulier 2: Toedienen van medicatie Beste ouders Soms wordt aan het schoolpersoneel gevraagd om medicatie toe te dienen op school. Graag hadden wij hieromtrent de volgende afspraken gemaakt:

• • •

Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school moet worden toegediend. Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het onderstaande attest door de behandelende arts wordt ingevuld. Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die bij de leerling optreden nadat deze medicatie correct werd toegediend op school.

Met vriendelijke groeten

Roel Buisseret directeur

Atheneum MXM

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school*  

Pagina 55  

 


Naam en klas van de leerling: Naam van de medicatie: Dosis: Toedieningswijze: Tijdstip van toediening (op school):

Periode van toediening: van .................. tot ……………… Bewaringswijze van het geneesmiddel:

Stempel en handtekening arts

Handtekening ouder(s)

*Ingeval van toediening van medicatie bij een tijdelijke ziekte waarbij door de arts voorgeschreven medicatie in een welomschreven periode nodig is, kunnen de ouders dit attest uitzonderlijk zelf invullen en ligt de verantwoordelijkheid bij hen.

 

Pagina 56  

 


Formulier 3: Akkoordverklaring pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september 2013 Ondergetekenden, naam ouder(s)) en

(naam en klas), leerling

van “Atheneum MXM” (K.A. Merksem, Melgesdreef 113, Merksem) bevestigen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2013-2014 en het pedagogisch project in papieren versie of elektronisch ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord. Plaats:

Datum: ___________________________________ Wie het reglement elektronisch heeft ontvangen, kan later nog altijd kosteloos een papieren versie aanvragen via het leerlingensecretariaat. Het schoolreglement is op school, op smartschool en op de website www.kamerksem.be ook altijd ter inzage beschikbaar. Handtekening(en): De leerling:

 

De ouder(s):

Pagina 57  

 


Formulier 4: Keuze vestigingsplaats bij inschrijving in de derde graad in de studierichting ASO economie-wiskunde, Latijnwiskunde of Latijn-Wetenschappen Ondergetekenden, ouders van (naam leerling) ingeschreven in

(klas) van het

Koninklijk Atheneum Berchem, Uitbreidingstraat 246, 2600 Berchem opteren ervoor dat hun zoon of dochter alle lessen van de gekozen studierichting gedurende de hele derde graad volgt in de hieronder aangeduide vestigingsplaats: o Koninklijk Atheneum Berchem, Uitbreidingstraat 246, 2600 Berchem o Koninklijk Atheneum Merksem, Melgesdreef 113, 2170 Merksem

Handtekening(en): De leerling:

De ouder(s):

 

Pagina 58  

 

Atheneum MXM Schoolreglement 2013-2014  
Atheneum MXM Schoolreglement 2013-2014  

Schoolreglement Atheneum MXM schooljaar 2013-2014

Advertisement