Page 1

Idrija

kjer se čipke z živim srebrom prepletajo

where lace and mercury weave their unique story

dove il merletto s’interccia con il mercurio

Del vsebine te brošure je nastal v okviru projekta Land of art and wine, ki je bil delno sofinanciran v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija, 2000-2006.

Nacionalni organ PPS INTERREG IIIA Slovenija – Italija je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Land of art and wine


Idrija – kjer se čipke z živim srebrom prepletajo Pet stoletij rudarjenja Umetelno prepletene niti Starodavne jedi na nov način Vabljivo v Idriji in okolici

Idrija – where lace and mercury weave their unique story 2 4 8 8

Five centuries of mining Skilfully interlaced threads Ancient dishes in modern times Attractions in Idrija and its vicinity

Slovenija

Idrija – dove il merletto s’interccia con il mercurio 3 5 9 9

Cinque secoli dell’industria mineraria I fili abilmente intrecciati Piatti antichi preparati in modo moderno Posti invitanti a Idrija e nei dintorni

3 5 9 9

Pet stoletij rudarjenja

Five centuries of mining

Cinque secoli dell’industria mineraria

Mesto Idrija se je razvilo v kotlini sredi hribovite in z lesom boga­ te pokrajine. Pod stometrskimi prepadnimi stenami, ki obro­ bljajo severni rob Črnovrške planote, leži Divje jezero. Ob obil­ nem deževju voda iz izvira z vso močjo bruhne na plan in sicer spokojno in idilično jezero postane res »divje«. Po legendi je škafar v studencu namakal škaf; ko ga je ho­ tel dvigniti, ga je komaj premaknil. Ujel je živo srebro, tekočo kovino s tolikšno gostoto, da v njej celo kos železa plava kot plutovinast zamašek. Komaj nekaj let po odkritju so začeli ko­ pati rudo, v začetku 18. stoletja že sto in več metrov globoko. Na površju pa je zraslo mesto. Živo srebro so shranjevali v gradu ­Gewerkenegg, kjer je bil tudi sedež rudniške uprave. Rudnik se danes po 500 letih delovanja zapira, njegovo dediščino pa si je še vedno mogoče ogledati. Idrija se tako iz nekdanje rudarske naselbine spreminja v turistično in izobraževalno zanimiv kraj in je vsekakor vredna ogleda. Leta 1790 so zgradili veliko vodno črpalko, »kamšt«, ki je bila namenjena črpanju vode iz rudnika. Za delovanje lesenega pogonskega kolesa je bil potreben stalen dotok vode, katerega so zagotavljale t. i. »rake«. Zgrajen je bil več kilometrov dolg kanal za dovod vode, ki ob prenehanju delovanja »kamšti« ni popolnoma izgubil svoje vloge; še vedno namreč dovaja vodo na turbino manjše električne centrale. V rudniku so potrebovali tudi veliko lesa, ki so ga pridobivali iz okoliških gozdov. Les so plavili po potokih, za zbiranje potrebne vode za plavljenje pa so zgradili posebne vodne zapornice, tj. »klavže«. V začetku 20. let prejšnjega stoletja so jih zaradi izboljšanja transporta po cestah opustili. Zgodovino mesta Idrija spoznamo tudi z obiskom Mestne­ ga muzeja Idrija, ki ima sedež v gradu Gewerkenegg. Tu je na ogled postavljena stalna razstava o poltisočletni zgodovini ru­

The town Idrija developed in a basin in the midst of a hilly and woody region. Under a more than one-hundred-meter high precipice of the Črni Vrh plateau, there hides the lake Divje ­jez­ero (Wild lake). After heavy rainfalls the water literally bursts out of its spring and turns the typically placid and idyllic lake into a »wild« one. According to the legend, the tubmaker was soaking his new­ ly manufactured tubs in the well; when he wanted to lift one up, he could hardly move it. In the pail he had caught ­ mercury, the liquid metal with such a density that even a piece of iron floats on it like a piece of cork. Few years after the discovery of this treasure the mining began, in the early 18th century down to 100 meters and deeper. Above the mine there grew the town. Mercury was stored in the castle called Gewerkenegg, where the mine administration was located, too. After five hundred years the mine is now being closed, but its heritage can still be seen and admired. Idrija has been changing from a previously min­ ing settlement into an interesting tourist and educational centre, which is doubtlessly worth visiting. In 1790 a grand water pump called »kamšt«, intended for pumping the pit water out of the shafts, was constructed. In or­ der to rotate the wooden driving wheel, a constant water flow onto it was necessary. It was provided by the so-called »rake« wa­ ter channel. The several kilometers long channel was built and it has not abandoned its initial function even after the »kamšt« had stopped to turn – nowadays the channel provides influx of water to the turbine of a small hydroelectric power plant. In the mine a lot of timber was needed, too and it was collected from the nearby forests and the wood was floated along the streams. Special water barriers, so-called »klavže«, had been constructed to dam the water to be able to float the wood down the valleys.

La città d’Idrija si sviluppò in una conca in mezzo ad un paesag­ gio collinare e boscoso. Sotto le rocce abissali di 100 metri che circondano la parte nordica dell’altipiano di Črni Vrh, giace il »Divje jezero« (il Lago selvaggio). In caso di abbondanti piogge, l’acqua esce con tutta la forza dalla sorgente e il lago che prima era quieto e idillico, diventa »selvaggio«. La leggenda narra che un produttore di mastelli immerge­ va un mastello nel ruscello; quando volle sollevarlo quasi non riuscì a spostarlo. Dentro c’era il mercurio, un metallo liquido con tale spessore che un pezzo di ferro galleggiava sopra come se fosse un tappo di sughero. Solo alcuni anni dopo la scoperta cominciarono le escavazioni che all’inizio del700 giunsero gia a più di 100 metri di profondità. Alla superficie sorse la città. Il mercurio scavato fu conservato nel castello Gewerkenegg che fu anche sede amministrativa della miniera. Oggi, dopo 500 anni di funzionamento, la miniera chiude i battenti ma la sua eredità resta esposta al pubblico. Così Idrija si sta trasformando da un abitato minerario in una città interessante per il turismo e per l’educazione e merita di essere visitata. Nel 1790 fu costruita una grande pompa d’acqua, detta »kamšt«, usata per l’eduzione dell’acqua dalla miniera. Per il fun­ zionamento della ruota di trazione in legno era necessaria una costante affluenza d’acqua, condotta attraverso un canale ener­ getico, chiamato »rake«. Si costruì un canale di vari chilometri di lunghezza per la conduzione dell’acqua che non perse del tutto il proprio ruolo, quando la »kamšt« non si usava più: tuttora trasporta acqua alla turbina di una piccola centrale elettrica. La miniera necessitava di grandi quantità di legname, ottenuto dai vicini boschi che si trasportava attraverso i ruscelli. Per ottenere sufficiente quantità d’acqua per il trasporto del legname furo­ no costruite delle barre acquatiche speciali, cosiddette »klavže«

Celovec Klagenfurt

A

H Maribor

I Videm Udine

Brda

Idrija Vipava

Ljubljana

HR Zagreb
dnika živega srebra in mesta, bogata geološka zbirka z več kot 2.600 primerki kamnin, fosilov, živosrebrovih rud in mineralov ter zbirka klekljanih idrijskih čipk.

Namigi ogled Divjega jezera, muzeja v naravi ogled gradu Gewerkenegg z Mestnim muzejem – najboljšega evropskega muzeja tehniške in industrijske dediščine leta 1997 ogled Antonijevega rova – ogled multivizije in turističnega rudnika ogled »kamšti« – rudniške črpalke z lesenim vodnim kolesom premera 13,6 m ogled jaška Frančiške – tehniškega muzeja ogled »klavž« – slovenskih piramid – rečnih zapornic za plavljenje lesa ogled rudarske hiše iz 18. stoletja (rudarska hiša še posebno zaživi med Festivalom idrijske čipke) ogled cerkve sv. Trojice, zgrajene na mestu, kjer je legendarni škafar odkril živo srebro stavba »Švica«, v kateri je kot zdravnik deloval J. A. Scopoli sprehod ob »rakah« – naravoslovni učni poti – sprehajalna pot ob vodnem kanalu poteka skozi raznovrstne gozdne združbe z bogato podrastjo obisk Akvarija M obisk Vojnega muzeja gledališče – prva slovenska namensko grajena gledališka stavba iz l. 1770 prva slovenska realka (1901) obisk Tiskarne Slovenija na Vojskem – izvorno ohranjena partizanska tiskarna iz leta 1944 obisk partizanskega grobišča Vojščica

Due to development of road transport, the use of »klavže« was abandonded in the early 1920s. You will also get to know the history of Idrija by visiting the Municipal Museum Idrija at Gewerkenegg Castle. The per­ manent exhibition entitled Five Centuries of the Mercury Mine and the Town of Idrija, a Collection of over 2,600 exhibits of various Rocks, Fossils, Mercury Ores and Minerals, as well as a Collection of hand-made bobbin Idrija Lace.

(le chiuse). Dall’inizio degli anni Venti dello scorso secolo non si usano più a causa del miglioramento del trasporto stradale. La storia della città d’Idrija si può conoscere anche visitando il Museo civico Idrija con la sede nel castello Gewerkenegg. Qui sono esposti la mostra permanente su mezzo millennio di sto­ ria della miniera di mercurio e della città, una ricca collezione geologica con più di 2600 esemplari di pietre, fossili, minerali di mercurio ed altri minerali ed infine una collezione di merletti d’Idrija lavorati a tombolo.

Hints

Alcune proposte

visit the lake Divje jezero, museum in the nature visit Gewerkenegg Castle with the Municipal Museum Idrija – the best European museum of Industrial and Technical Heritage in 1997 visit the tourist mine Antonijev rov (Anthony’s shaft) – a multivision show and a guided tour of the mine visit the »kamšt« - the water pump with a wooden water wheel (diameter of 13.6 m) visit the Francis’ Shaft – the technical museum of mining machinery visit the water barriers »klavže« used for floating wood from the forests into Idrija visit the Miner’s House from the 18th century (the atmosphere in the Miner’s House is specially vivid during the Idrija Lace Festival) visit the Church of the Holy Trinity, built on the spot where the tubmaker discovered mercury the building »Švica«, where J. A. Scopoli lived and worked as the Mine’s first doctor take a walk along the water channel »rake«, along a nature study path where various forest climaxes with rich brushwood can be observed visit the Aquarium M in the town centre visit the Military museum in Idrija Theatre – the first intentionally built theatre building in Slovenia, dating from 1770 the first non-classical secondary school, using Slovene as the official language, since 1901 visit Slovenia Partisan Printing Shop in Vojsko – authentically preserved partisan printing shop from the year 1944 visit the Partisan Burial place at Vojščica (high plateau Vojsko)

visita al »Lago selvaggio« – un museo naturale visita al castello Gewerkenegg con il Museo civico – proclamato miglior museo europeo del patrimonio tecnico ed industriale nel 1997 visita alla Galleria Antonij nella miniera di mercurio – la proiezione di un film in multivisione e la visita della miniera del turista visita alla »kamšt« - impianto minerario di pompaggio con la ruota di legno a trazione idrica dal diametro di 13,6m visita al »Pozzo di Francesco« – museo tecnico visita alle »klavže« – la piramide slovena – la barra acquatica per il trasporto di legno con zattere visita alla Casa del minatore del ‘700 (la casa è particolarmente vivace durante il Festival del merletto d’Idrija) visita alla Cerkev sv. Trojice (Chiesa, dedicata alla Santa Trinità) – luogo in cui il leggendario fabbricante di mastelli scoprì il mercurio edificio »Svizzera« in cui J. A. Scopoli svolse l’attività del medico passeggiata per »rake« – il sentiero didattico – scientifico lungo il canale dell’acqua che trascorre gli svariati tipi di bosco con ricchi sottoboschi visita all’acquario M visita al Museo della guerra teatro del 1770 il primo liceo scientifico sloveno (1901) visita alla tipografia Slovenija a Vojsko - tipografia partigiana del 1944, conservata nello stato autentico visita al cimitero partigiano »Vojščica«

Umetelno prepletene niti

Skilfully interlaced threads

Fili, abilmente intrecciati

Na Slovenskem se čipke izdelujejo vsaj od 16. stoletja naprej. ­ jihova izdelava in tudi uporaba sta bili sprva v domeni ple­ N miških družin in samostanskih redovnic. Pozneje so se čipke preselile tudi v nekatera mestna in predmestna okolja, kjer je bil zaslužek od prodanih čipk pomemben prispevek k sicer skro­ mnemu družinskemu proračunu. Domnevamo namreč, žal pa dokazov za to nimamo, da so čipke v Idrijo prinesle žene rudar­ jev in rudniških strokovnjakov, ki so prišli delat v rudnik živega srebra iz nemškega Rudogorja (Erzgebirge), povsem mogoč pa je tudi vpliv italijanskega prostora (Benetke, Genova). Naj­starejši pisni vir, ki dokazuje klekljanje na Slovenskem, je iz leta 1696 in govori prav o čipkah oz. njihovih prekupčevalkah iz Idrije. Klekljanje je eden izmed načinov izdelovanja čipk, teh pre­ finjenih izdelkov domače in umetnostne obrti. Je torej obrt in umetnost hkrati. Obrt zato, ker se je tega posla mogoče ­naučiti,

In Slovenia lace has been made since the 16th century onwards. Their production and use have first been the domain of noble families and nuns. Later on the lace found their way into some municipal and rural environments where the income from sell­ ing lace was an important contribution to the generally mod­ erate family budget. It is namely presumed, unfortunately no evidence is available, that lacemaking knowledge was brought to Idrija by the wives of miners and mining experts who came to work in Idrija from the German Erzgebirge. Influence from the Italian territories (Venice, Genoa) is possible, too. The oldest written sources of lacemaking in Slovenia date from 1696 and describe lace and lace resellers in Idrija. Bobbin lacemaking is a way of making lace, these refined arts and crafts’ products. It is a craft and art at the same time – a craft, because it is possible to learn it, because there are certain rules

I merletti si producono sul territorio sloveno almeno dal ‘500. Alla loro lavorazione e al loro uso si dedicavano all’inizio le fa­ miglie nobili e le suore nei conventi. Più tardi il merletto fu por­ tato anche in alcune città ed aree suburbane, dove il guadagno dai merletti venduti contribuì allo scarso bilancio famigliare. Malgrado non ci siano prove, si suppone che le mogli dei mina­ tori e degli esperti che vennero a lavorare alla miniera di mercu­ rio dalla regione tedesca Erzgebirge abbiano portato i merletti da noi. È molto probabile anche l’influenza del territorio italia­ no (Venezia, Genova). La fonte scritta più antica che testi­monia l’esistenza di quest’arte in Slovenia risale al 1696 e parla proprio dei merletti ovvero delle venditrici d’Idrija. Il lavoro a tombolo è uno dei modi di confezionare i merletti, prodotti fini dell’industria domestica e dell’artigianato artistico. Si uniscono quindi l’artigianato e l’arte: l’artigianato, perché il
zato, ker zanjo obstajajo določena pravila in ker le utečenost, spretnost in izkušenost pripeljejo do želenega dosežka. In ume­ tnost zato, ker dajo klekljarice kljub pravilom čipki svojstven pečat. Pod njihovimi prsti nastajajo mreže, okrogline, vijuge, povezave …, ki so lastne vsaki klekljarici posebej, njenemu zna­ nju pa tudi domišljiji in pogumu, da na »papircu« kaj spreme­ ni ali naredi po svoje. Prav zato, ker so idrijske žene in dekleta skozi desetletja in stoletja izdelovanja čipk vzorčne predloge iz različnih razlogov po svoje preoblikovale, si jih prilagajale ali le polepšale, se je sčasoma izoblikoval tip čipke, ki je bil prepozna­ ven in se je ločil od drugih. Te čipke so smeli (op. v smislu po­ gumni, energični …) idrijski trgovci med največjim razcvetom čipkarstva v svet prodajali pod imenom idrijska čipka oz. takrat »idrianische Spitze«. Klekljarsko znanje se je med klekljaricami v začetku pre­ našalo iz roda v rod. Ker pa je zahtevnost kupcev naraščala in so bile potrebe na trgu vedno večje, se je pojavila potreba po organiziranem izobraževanju. Že cesarica Marija Terezija je v Ljubljani leta 1764 odprla prvo čipkarsko šolo, ki pa je delovala le štiri leta. Čez dobrih sto let – leta 1876 – so jo ustanovili v Idriji in ta deluje še danes. Prva učiteljica v njej je bila Idrijčanka Ivanka Ferjančič (1850–1879). Največja odlika te šole danes je, da poučuje mladino in odrasle, organizira strokovne tečaje po različnih slovenskih krajih, da skrbi za izobraževanje klekljar­ skih učiteljic in s tem zagotavlja ohranjanje znanja izdelovanja številnih tehnik in elementov klekljanja, ki so prisotni samo v najzahtevnejših čipkah. Idrijska čipka je danes v svetu prepoznavna in uveljavljena. Je dragocen izdelek, ki v sebi združuje vrednote, kot so: znanje, natančnost in potrpežljivost ter neizmerna lepota. Vsaka pose­ bej je veličasten spomenik njenim ustvarjalkam – oblikovalki, risarki, klekljarici. Cenjena je kot kulturni, etnološki in tehno­ loški biser, ki ga je nujno treba ohranjati. Ohranjati kot eksponat v muzejskih zbirkah in kot živo tradicijo, za katero skrbi več sto klekljaric. Nova tržna znamka I & Idria Lace pripomore k večji razpo­ znavnosti idrijske čipke, saj trži kakovostno izdelane čipke iz­ pod prstov klekljaric z območja Dežele idrijske čipke. Idrijska čipka se uporablja samostojno ali pa kot del različnih uporabnih izdelkov: prtički, nadprti, brisače, posteljnina, zavese, šali, robč­ ki, broške, nakit, modna oblačila in obutev. Inovativno je upora­ bljena kot del notranje opreme ali pa vdelana v poldrage kamne in steklo, iz katerega lahko nastanejo presenetljivi izdelki.

Namigi ogled razstav čipk v Čipkarski šoli Idrija, Mestnem muzeju Idrija in Mednarodnem centru idrijske čipke prikaz klekljanja čipke v Čipkarski šoli Idrija in Mednarodnem centru idrijske čipke delavnice klekljanja v Čipkarski šoli Idrija (za skupine po predhodni najavi) ogled prvega dokumentarnega filma o idrijski čipki v Mednarodnem centru idrijske čipke možnost nakupa čipk v trgovinah z idrijsko čipko

for it and only practice, skilfulness and experience lead to the desired results, and art because despite the set rules each lace­ maker gives the piece of lace its own character. The lacemak­ ers make various nets, curves, bends and links, and each one of them has a different touch, depending on their knowledge, imagination and courage to change and adapt elements on the »pricking« on their own. Only due to the reason that women and girls in Idrija kept reshaping and adapting the »patterns« during the decades and centuries for different reasons and according to their own wishes, they gradually formed a lace type, recognisa­ ble and could be distinguished from others. In times of the main prosperity of lacemaking in the world, the merchants from Idr­ ija were allowed to sell this lace as Idrija lace, at that time known as »idrianische Spitze«. Knowledge of lacemaking was initially taught from genera­ tion to generation in the families. Because the demands of cus­ tomers were becoming higher and higher, the need to organ­ ise a way of educating lacemakers emerged. The empress Maria Theresa established the first lacemaking school in Ljubljana in 1764, but it only lasted four years. About one hundred years later – in 1876 – another one was established in Idrija and it still educates contemporary lacemakers. The first teacher at the Lacemaking school Idrija was a local girl Ivanka Ferjančič (18501879). Its main distinction nowadays is the fact that it educates youth and adults, organises specialised courses throughout Slovenia, educates teachers of lacemaking and thus preserves the knowledge of using numerous lacemaking techniques and elements, present only in the most advanced patterns. Idrija lace is now recognised and esteemed throughout the world. It is a valuable product, incorporating knowledge, preci­ sion, patience and immense beauty. Each piece of lace is a mag­ nificent token to its creators – the designer, the pattern design­ er and the lacemaker. It is esteemed as a cultural, ethnological and technological pearl which deserves to be preserved – as a museum exhibit and as live tradition, fostered by several hun­ dreds of lacemakers. The new brand name I & Idria Lace contributes to the greater recognition of Idrija lace, as it markets high quality lace made by lacemakers from the area known as Land of Idrija lace. Lace can be used as such or within various items, such as doilies, towels, bed linen, curtains, scarves, handkerchiefs, brooches, jewellery, fashion clothes and shoes. In an innovative way it is used as ele­ ments of interior design or set in semi-precious stones and glass, which gives extraordinary results.

mestiere si può imparare, perché esistono certe regole e perché solo la destrezza, l’abilità e l’esperienza portano al risultato desi­ derato. E l’arte, perché, anche se esistono certe regole, le merlet­ taie danno al merletto la propria impronta. Sotto le loro dita si creano reti, cerchi, spirali, collegamenti…, che appartengono ad ogni singola merlettaia e alla sua conoscenza, ma nascono an­ che dall’immaginazione e dal coraggio di modificare il »papirc« (il disegno) a modo loro. Proprio perché le donne e le ragazze idriane durante i decenni e i secoli avevano modificato, adattato o semplicemente abbellito i disegni per vari motivi, si è formato gradatamente un nuovo tipo di merletto che era riconoscibi­ le e si differenziava dagli altri. Questi merletti furono vendu­ ti nel mondo dagli energici mercanti idriani nel periodo della maggiore fioritura dell’arte dei merletti sotto il nome »merletto d’Idrija« o, »idrianische Spitze«, come furono chiamati allora. La conoscenza della lavorazione dei merletti si tramandò all’inizio di generazione in generazione. Poiché i compratori diventavano sempre più esigenti ed anche la richiesta sul mer­ cato aumentava, si presentò la necessità di un’educazione orga­ nizzata. Già l’imperatrice Maria Teresa aprì nel 1764 a Lubiana la prima scuola del merletto che purtroppo chiuse dopo quattro anni. Circa un secolo dopo - nel 1876 - si fondò a Idrija una scuola che è ancora attiva. La prima maestra di quest’istituzione fu l’idriana Ivanka Ferjančič (1850 – 1879). I maggiori pregi di questa scuola oggigiorno sono: insegnamento degli adulti e dei bambini, organizzazione dei corsi di formazione in varie parti della Slovenia e formazione delle maestre merlettaie. In questo modo si preserva la conoscenza di numerose tecniche ed ele­ menti del lavoro a tombolo che si trovano soltanto nei merletti più esigenti. Il merletto d’Idrija è oggi riconoscibile e affermato nel mon­ do. È un prodotto prezioso che unisce i valori come la cono­ scenza, l’accuratezza, la pazienza e un’immensa bellezza. Ogni singolo prodotto è uno splendido omaggio alle sue creatrici – la creatrice, la disegnatrice e la merlettaia. Il merletto è pregia­ to come un gioiello culturale, etnologico e tecnologico che va necessariamente preservato nelle collezioni museali e nella viva tradizione alla quale si dedicano varie centinaia di merlettaie. Il nuovo marchio commerciale I & Idria Lace contribuisce al maggior riconoscimento del merletto d’Idrija, poiché commer­ cia i merletti di qualità, confezionati dalle merlettaie nella zona del Paese del merletto d’Idrija. I merletti d’Idrija si possono usare da soli oppure fanno parte dei prodotti utili: tovaglioli, copritovaglia, asciugamani, biancheria da letto, cortine, scialli, fazzoletti, spille, gioielli, abiti e calzature di moda. Il merletto è adoperato in modo innovativo nell’arredamento per gli interni oppure è abbinato alle pietre semipreziose e al vetro. Così na­ scono oggetti sorprendenti.

Hints visit the lace exhibitions in the Lacemaking school Idrija, in the Municipal Museum Idrija and in the International Centre of Idrija Lace visit the live performance of lacemaking in the Lacemaking school Idrija or in the International Centre of Idrija Lace take part in a lacemaking workshop in the Lacemaking school Idrija (for groups upon previous arrangement) watch the first documentary film on Idrija Lace in the International Centre of Idrija Lace buy yourself genuine hand-made Idrija lace in the lace shops in the town

Alcune proposte visita alle mostre di merletti nella Scuola del merletto Idrija, nel Museo civico Idrija e nel Centro Internazionale del Merletto d’Idrija dimostrazione della lavorazione del merletto nella Scuola del merletto Idrija e nel Centro Internazionale del Merletto d’Idrija laboratori della lavorazione del merletto nella Scuola del merletto d’Idrija (per gruppi su prenotazione) visione del primo documentario sul merletto d’Idrija nel Centro Internazionale del Merletto d’Idrija acquisto di merletti nei negozi specializzati
Starodavne jedi na nov način

Ancient dishes in modern times

Piatti antichi preparati in modo moderno

Idrija z okolico se odlikuje s svojevrstnimi jedmi, sladicami in s pijačami, ki teknejo vsakemu popotniku. Najbolj znana kuli­ narična specialiteta so idrijski žlikrofi, a njihovega izvora in sta­ rosti še niso ugotovili. Danes zasedajo prvo mesto med značil­ no idrijsko kulinariko. So krajevna specialiteta in narodna jed, pripravljena iz testa in polnjena s krompirjevim nadevom ter značilno oblikovana. Idrijčani jih od nekdaj radi postrežejo z bakalco, jedjo iz ovčjega mesa in zelenjave. Zaradi značilnega okusa so idrijski žlikrofi pogosto glavna jed na mizi ob števil­ nih protokolarnih dogodkih. Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi je poskrbelo za ohranitev tradicionalnega recepta, tradicionalne priprave in kakovosti te jedi. Ponašajo se tudi s statusom »jedi višje kakovosti«. Ob posebnih priložnostih pa iz domačih kuhinj zadiši še po drugih, sveže pripravljenih idrijskih dobrotah, kot so: zeljševka, ocvirkovca, smukavc ali štruklji. Ob vsaki hiši v mestu je nekoč rasel pelinov grm. Rudarji so ga namakali v špirit in varili geruž, pelinovo grenčico.

Idrija and its vicinity excel with its special dishes, desserts and drinks which ease the hunger of each visitor. The most famous culinary specialty is »idrijski žlikrofi«, whereas its origin and age of the recipe have not been stated yet. Nowadays »žlikrofi« hold the first position among the traditional local dishes. They are a local specialty and a national dish, made of dough, filled with potato stuffing and formed in a specific shape. Traditionally they are served with »bakalca«, a sauce of mutton and vegetables. Due to their delicious taste and refined shape, they are often served at diplomatic events. The Association for Promoting and Preserving Local Dishes from Idrija has provided the preserva­ tion of the traditional recipe, the preparation process and the quality of the dish. »Žlikrofi« have been awarded with the status of a »dish of higher quality«. At special occasions, appealing scents of other local special­ ties spread from the kitchens of hard-working housewives. Vari­ ous rolls with herbs (»zeljševka«), cracklings (»ocvirkovca«), veg­ etable soups (»smukavc«) and dumplings (»štruklji«) are only few to mention. A wormwood shrub could be found at every house in Idrija in the past. Miners used to soak the leaves in spirit and brewed the liquor called »geruž«.

Idrija e i dintorni vantano piatti singolari, dolci e di bevande che piacciono ad ogni visitatore. La specialità gastronomica più nota sono gli »idrijski žlikrofi«, piatto la cui origine e l’età non sono ancora conosciute. Oggi »idrijski žlikrofi« esercitano il primato tra i piatti tipici d’Idrija. Sono una specialità locale e anche un piatto nazionale, preparato con pasta di forma tipica e il ripieno di patate. Gli abitanti della città servono da sempre gli »žlikrofi« con la »bakalca«, piatto a base di carne ovina e verdure. Grazie al loro gusto tipico vengono spesso offerti come secondo piatto nei numerosi eventi protocollari. L’Associazione per la promozione e la protezione dei piatti d’Idrija ha provveduto alla conserva­ zione della ricetta tradizionale, alla preparazione tradizionale e anche alla qualità di questo piatto. »Idrijski žlikrofi« vantano lo status del piatto »di qualità superiore«. Nelle occasioni speciali dalle cucine si sente il profumo di al­tre prelibatezze appena pronte come »zeljševka«, »ocvirkovca«, »smukavc« o »štruklji«. In passato davanti ad ogni casa cresceva un assenzio. I minatori lo immergevano nell’alcol e produceva­ no il »geruž«, l’amaretto d’assenzio.

Namigi obisk Kendovega dvorca, kulturnega spomenika v duhu preteklih časov; Kendova kuhinja odseva čas in pristnost kraja ter njegove svojske tradicije pokušina idrijskih žlikrofov v Rudarski hiši med Festivalom idrijske čipke (junij)

Alcune proposte visita alla Corte di Kenda, il monumento culturale nello spirito dei tempi passati – la cucina di Kenda riflette il periodo e l’autenticità del luogo oltre alla sua tradizione singolare degustazione degli »idrijski žlikrofi« nella Casa del minatore durante il Festival del merletto d’Idrija (in giugno)

Hints visit the manor Kendov dvorec, an esteemed cultural monument in the spirit of the old times; the Kenda Manor cuisine reflects the history and genuinity of Spodnja Idrija and its unique tradition tasting of »idrijski žlikrofi« in the Miner’s house during the Idrija Lace Festival (in June)

Vabljivo v Idriji in okolici

Attractions in Idrija and its vicinity

Posti invitanti a Idrija e nei dintorni

Uvod v poletje v Idriji zaznamuje Festival idrijske čipke, ki je dobro znan tudi v širšem evropskem prostoru kot etnološka, gospodarska, kulturna, izobraževalna in turistična prireditev, ki daje Idriji svojevrsten pečat. V tem času mesto še posebej zaživi v duhu klekljaric in idrijske čipke. Osrednji dogodek je državno tekmovanje v klekljanju otrok in odraslih, ki se ga udeležuje­ jo klekljarice in klekljarji iz različnih krajev Slovenije in tujine. Prireditev posebno skrb namenja ohranjanju in razvoju edin­ stvene umetnosti, tj. klekljanju in idrijski čipki. Dogodki, ki se zvrstijo, so zanimivi, namenjeni pa ljubiteljem idrijske čipke in tudi drugim obiskovalcem.

The introduction into the summer in Idrija is marked by the Idrija Lace Festival, a festival with international reputation as an ethnological, economic, cultural, educational and tourist event. During the festival days the town lives in the spirit of la­ cemakers and Idrija lace. The main event of the festival is the state lace­making competition for children and adults, where lacemakers from all Slovenia and from abroad participate. The festival dedicates special attention to preserving and developing this unique art – lacemaking and Idrija lace. The accompanying events are interesting and meant for admirers of Idrija lace as well as for other visitors.

In estate il paesaggio d’Idrija è segnato dal Festival del merletto d’Idrija, molto noto nel più vasto spazio europeo come un even­ to etnologico, economico, culturale, educativo e turistico che dà a Idrija una caratteristica particolare. In questo periodo la città rinasce nello spirito delle merlettaie e del merletto d’Idrija. L’evento centrale è la competizione nazionale dell’arte del mer­ letto per bambini e adulti con la partecipazione delle mer­lettaie ed i merlettai da vari paesi sloveni e dall’estero. La manifesta­ zione dedica particolare attenzione alla conservazione e allo sviluppo dell’arte singolare del lavoro a tombolo e del merletto d’Idrija. Si svolgono avvenimenti interessanti destinati sia agli amanti del merletto d’Idrija che agli altri visitatori.
Festival Tango in festival Alter-art se odvijata v juliju (festival Tango) in avgustu (festival Alter-art). Vsako leto se predstavijo mladi kulturni ustvarjalci iz Idrije in tudi od drugod v besedi, sliki in v zvoku, na ogled pa so postavljene razstave mladih li­ kovnikov; posebna pozornost je namenjena predstavitvi mladih, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z glasbo. Tradicionalni praznik Spodnje Idrije – »Fare« – in okoliških vasi vsako leto privabi veliko obiskovalcev in romarjev. Prizo­ rišče praznika je cerkvica Marijinega vnebovzetja, po domače Marija na Skalci, kjer vsako leto poteka slovesna sveta maša, sle­ dita pa pogostitev in veliko ljudsko slavje. Po tradiciji se je ob tem prazniku pripravljalo štruklje, pletlo venčke, zraven pa ra­ jalo in pelo. Prav zaradi vsakoletne tradicionalne priprave štru­ kljev se je praznika poleg uradnega poimenovanja veliki šmaren prijelo tudi ime Prfarski štrukljevc. Poletni poulični festival Avgust z raznoliko ponudbo kul­ turnih dogodkov popestri idrijske ulice v avgustu. V programu se predstavijo številni umetniki iz Slovenije in tujine, ki s svo­ jimi predstavami in z delavnicami zadovoljijo še tako različne okuse. Festival Avgust vabi na ulice ljubitelje uličnega gledališča, plesa, lutk, fotografije in cirkuških akrobacij.

Namigi obisk Festivala idrijske čipke (Idrija, junij) obisk festivala Tango in festivala Alter-art (Idrija, julij in avgust) ogled pustne povorke (Idrija, pustna sobota in pustni torek) obisk festivala Avgust obisk prireditve Oglarska nedelja (Idrijske Krnice, zadnja nedelja v avgustu) obisk prireditve Prfarski štrukljevc (Spodnja Idrija, 15. avgust) obisk prireditev v sklopu Grajskih večerov (Idrija, poletni meseci) obisk prireditve Prvomajske šege in navade

The festivals Tango festival and Alter-art festival, take place in July and August respectively. Every year young artists from Idrija and from elsewhere present their works of words, pho­ tos and paintings, and sound. Special attention is dedicated to those who express themselves through music. The traditional holiday of Spodnja Idrija, locally known as »Fara«, and the neighbouring villages attracts many visitors and pilgrims every year. The centre of the celebration is the pictur­ esque church of Our Lady of Assumption, known as Marija na Skalci (Mary on the Rock). A solemn mass is given there eve­ ry year, followed by a great local feast. According to an old tra­ dition, »štruklji« (dumplings) were cooked, small wreaths were made, all accompanied by dancing and singing in the whole vil­ lage. Just for the annual traditional making of »štruklji«, the event got the name »Prfarski štrukljevc« beside the official title Veliki Šmaren (Assumption Day). With a variety of cultural events the summer street festival Avgust brings life to the streets of Idrija in August. Be­side Slovenes, the programme presents artists from many dif­ferent countries. Their shows, workshops and concerts satisfy all pos­ sible tastes of the public. The festival organises street thea­tre shows, dance shows, puppet shows, photography exhibitions and workshops as well as circus acrobatic tricks.

Tango Festival e Alter-art Festival si svolgono nel mese di lu­ glio (Tango Festival) e agosto (Alter-art Festival). Ogni anno giovani artisti da Idrija e da altrove si presentano con parole, immagini e suoni. Vengono allestite mostre di giovani artisti figurativi. Una particolare attenzione è dedicata alla presenta­ zione di giovani musicisti dilettanti. La festa tradizionale della »Fara« e dei villaggi vicini attrae ogni anno molti visitatori e pellegrini. La festa si svolge nella chiesa »Marija na Skalci« dove ogni anno si celebra una solenne messa, seguita da un banchetto e da una grande festa popolana. Come vuole la tradizione in questa occasione si preparano gli »štruklji«, si intrecciano »le ghirlande«. La festa è accompagnata dal canto e dal ballo. Proprio perché ogni anno si preparano degli »štruklji« (un dolce tipico), oltre al nome ufficiale »Ferragosto« la festa ha preso anche il nome »Prfarski štrukljevc«. Festival Agosto, l’estivo festival di strada con una vasta of­ ferta di eventi culturali allegra le vie d’Idrija nel mese di ago­ sto. Nel programma si presentano numerosi artisti da vari paesi – la Slovenia, l’Italia, la Slovacchia, la Spagna …, che con le proprie interpretazioni e i workshop soddisfano i gusti più svariati. Il »Festival Agosto« invita alle strade gli amanti del tea­ tro di strada, della danza, dei burattini, della fotografia e delle acro­bazie del circo.

Hints

Alcune proposte

visit Idrija Lace Festival (Idrija, June) visit Tango festival and Alter-art festival (Idrija, July and August) visit the carnival procession (Idrija, Shrove Saturday and Tuesday) visit the events at Festival Avgust visit the ethnographic show Oglarska nedelja (Sunday of Charcoal burning) in the village Idrijske Krnice visit the Assumption holiday (Prfarski štrukljevc) in Spodnja Idrija visit the cultural events Grajski večeri – Evenings at the Castle (Idrija, summer months) visit the events called Prvomajske šege in navade (Ways and customs for the 1st May holidays) in Spodnja Idrija

partecipazione al Festival del merletto d’Idrija (Idrija, giugno) partecipazione al Tango festival ed all’ »Alter-art festival« (Idrija, luglio e agosto) partecipazione al corteo del carnevale (Idrija, il sabato del carnevale ed il martedì grasso) partecipazione al Festival »Agosto« visita alla festa di »Oglarska nedelja« (Idrijske Krnice, l’ultima domenica in agosto) visita alla festa di »Prfarski štrukljevc« (Spodnja Idrija, il 15 agosto) partecipazione agli eventi delle »Serate al castello« (Idrija, i mesi estivi) partecipazione alla festa di »Prvomajske šege in navade«

11


H

A I

Brošura je namenjena vsem vedoželjnim raziskovalcem, da se jim približa bogastvo, ki izvira izpod rok delavnih ljudi.

Idrija Vipava

Benetke Venice Venezia

Pričujoča brošura je nastala s čezmejnim sodelovanjem Idrije, Vipave in Brd z Benetkami. Projekt »Po poteh umetnostne obrti in vina« je zabrisal meje in združil žlahtnost ponudbe vipavskega in briškega vina ter idrijske čipke na slovenski strani, ter umetnostne obrti Benetk v Italiji.

Brda

This brochure is a result of the cross-border cooperation of the regions of Idrija, Vipava and the region of Brda in Slovenia with Venice in Italy. The international project »Land of Art and Wine« has blurred the state borders and united the precious offer of excellent wines of the Vipava Valley and the region of Brda and the gentle hand-made Idrija Lace on the Slovene side with the arts-and-crafts of Venice in Italy. The brochure is meant for all inquisitive explorers of the area in order to present the wealth originating from hard work of the local population.

HR

Quest’opuscolo è il risultato della collaborazione oltreconfine tra Idrija, Vipava, regione Brda e Venezia. Il progetto »Land of Art and Wine« ha cancellato i confini e unito l’offerta dei vini pregiati di Vipava e di regione Brda e il merletto di Idrija dalla parte slovena con l’artigianato artistico di Venezia, in Italia. La pubblicazione è destinata a tutti gli esploratori curiosi con lo scopo di fargli conoscere la ricchezza che nasce dalle mani laboriose.

Po poti idrijske čipke Idrija Lace Trail Strada del merletto di Idrija

Idrija

i Turistično informacijski center / Tourist information centre Idrija / Ufficio informazioni turistiche di Idrija, Vodnikova ul. 3, Idrija T: + 386 5 37 43 916; F: + 386 5 37 43 915; e-mail: ticidrija@icra.si; www.idrija-turizem.si Sprejemanje rezervacij za vodenje skupin Po poti idrijske čipke. / Bookings for guided group tours on Idrija Lace Trail. / Si accettano prenotazioni per la guida dei gruppi sulla Strada del merletto di Idrija.

3

1 2

6 4

7 5

8 9

i

10

1 Idrijska čipka / Idrija lace / Il merletto d’Idrija 2 Grad Gewerkenegg, Prelovčeva 9, Idrija 3 Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, Idrija V čipkarski šoli se nahaja tudi Mednarodni center idrijske čipke. The International Centre of Idrija Lace is situated in the same building. Nella scuola del merletto si trova anche il Centro del merletto d’Idrija. 4 Idrijska čipka / Idrija lace / Il merletto d’Idrija 5 Idrijska čipka / Idrija lace / Il merletto d’Idrija 6 Idrijska čipka / Idrija lace / Il merletto d’Idrija 7 Idrijska čipka / Idrija lace / Il merletto d’Idrija 8 Idrijska čipka / Idrija lace / Il merletto d’Idrija 9 Rudarska hiša, Bazoviška ul. 4, Idrija 10 Rudarska ulica OBČINA

Izdala/Published by/Editore: ICRA d. o. o. Idrija  •  Vsebinska zasnova/Concept/Concetto: Jože Rozman  •  Uredniški odbor/Editors/Comitato di redazione: Tadeja Bezeljak, Ana Furlan Poženel  •  Besedilo/Text/Testo: Ivana Leskovec, Tadeja Bezeljak, Ana Furlan Poženel, Mirka Rupnik  •  Drugi viri in literatura/ Resources/Altre fonti: www.idrija-turizem.si, Za zlato jamo vem, zelene griče čutim: vodnik po podeželju Idrijskega in Cerkljanskega (ICRA d. o. o. Idrija, 2002), Idrijska čipka (ICRA d. o. o. Idrija, 2004)  •  Lektura in prevajanje/Language review and translation/Revisione linguistica e traduzione: Podjetniško in poslovno svetovanje Samo Trebižan s.p., OPTIMUS LINGUA, d. o. o.  •  Fotografije/Photographs/Fotografie: Fototeka ICRA d. o. o. Idrija, Fototeka Mestnega muzeja Idrija, arhiv RŽS Idrija, Jani Peternelj, Božo Uršič, Samo Trebižan, Andrej Križ, arhiv STO  •  Zemljevid/ Map/Mappa: Jani Peternelj  •  Oblikovanje/ Design/Design: Studio Ajd d. o. o., Marijan Močivnik  •  Ponatis/ Reprint/Ristampa: Čukgraf d. o. o. Postojna, 2011  •  Naklada/ Edition/Tiratura: 6000  •  Idrija, december 2011/december 2011/dicembre 2011

IDRIJA

CONFARTIGIANATO PROVINCIALE DI VENEZIA

Provincia di Gorizia

Za vsebino dokumenta je odgovorna ICRA d.o.o. Idrija in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije.

cipka in vino - Idrija SLO ANG ITA - low  

kjer se čipke z živim srebrom prepletajo dove il merletto s’interccia con il mercurio Nacionalni organ PPS INTERREG IIIA Slovenija – Italija...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you