Page 1

OSNOVNA ŠOLA KOŠANA

PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO 2011/2012 Ime in priimek: …………………………………………………………… Razred: ……………………………………………………………………… Naslov: ………………………………………………………………………. Domači telefon: ………………………………………………….………. Telefon mame: ……………………………………………………........ Telefon očeta: ……………………………………………………………


Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, ampak da uživajo v njih; ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo; ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje; ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost; ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici. (John Ruskin)

DRAGI UČENCI, SPOŠTOVANI STARŠI IN UČITELJI! Pred nami je novo šolsko leto s še nepopisanimi zvezki, redovalnicami in dnevniki. Kaj kmalu se bodo pričele strani polniti in kot bi mignil bo leto naokoli. Želim si, da bi nam s skupnimi močmi uspelo dobro krmariti skozi šolsko leto 2011/2012. Želim si, da bi znali vsi učenci ceniti znanje, ki nam v življenju odpira poti, in predvsem ceniti možnost izobraževanja, ki v vseh državah sveta ni zagotovljena vsem odraščajočim otrokom. Želim si, da bi vsi starši z zanimanjem spremljali otrokov napredek, se veselili ob uspehih in bodrili ob neuspehih. Vsem nam želim mnogo prijetnih trenutkov, uspehov in vztrajnosti pri zastavljenih ciljih.

Neva Brce prof., spec. Ravnateljica

2


OSNOVNA ŠOLA KOŠANA Dolnja Košana 61, 6256 Košana

Ravnateljica: Neva Brce Poslov. sekretarka – računovodkinja: Nataša Kamenšek Šolska svetovalna služba – psihologinja: Barbara Oražem Grm Tel. centrala: Ravnateljica: Šolska svet. služba: Fax:

05/ 72 18 390 05/ 72 18 395 05/ 72 18 391 05/ 72 18 399

Spletna stran:

http://www.os-kosana. si

E-naslov:

o-kosana.po@guest.arnes.si

Št. transakcijskega računa:

01291-6030674965

Matična številka:

5086922000

ID:

11274824

Ustanovitelj: Ustanovitelj šole je občina Pivka. Odlok o ustanovitvi, usklajen z novo šolsko zakonodajo je bil sprejet v novembru 1996 ter objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/97. Odlok o ustanovitvi je bil spremenjen in dopolnjen v juniju 2006 in v maju 2008.

3


PREDSTAVITEV ŠOLE ŠOLSKI OKOLIŠ

Osnovna šola Košana izvaja program osnovnošolskega izobraževanja za učence iz šolskega okoliša, ki obsega naslednje vasi: Dolnja Košana, Gornja Košana, Čepno, Volče, Nova Sušica, Stara Sušica, Neverke, Ribnica, Buje in Suhorje.

4


ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV V šolskem letu 2011/2012 je na naši šoli 5 oddelkov. Pouk poteka v eni izmeni. PREDMETNA STOPNJA 6. – 9. razred 33 učencev

RAZREDNA STOPNJA 1. – 5. razred

42 učencev

5 ODDELKOV 75 UČENCEV

PODALJŠANO BIVANJE 1. – 5. razred 41 učencev

5


ORGANI UPRAVLJANJA Svet šole:

o 3 predstavniki ustanovitelja (Slavka Glažar, Mirjam Šatej Cucek, Anita Bernetič)

o 3 predstavniki staršev (Kristijan Črlenec, Tatjana Dolgan Prelec, Jožica Dolgan Glažar)

o 5 predstavnikovi delavcev šole (Margareta Ludvik, Alenka Valenčič, Mojca Žnidaršič, Katja Čekada, Marija Mršnik) Predsednica sveta zavoda je Alenka Valenčič. Ravnateljica šole: Neva Brce STROKOVNI ORGANI o Učiteljski zbor: vsi strokovni delavci šole o Oddelčni učiteljski zbor: vsi strokovni delavci, ki učijo v oddelku Strokovni aktiv učiteljic I. triletja (vodja Cecilija Pavlovič), strokovni aktiv učiteljic v II. in III. triletju (vodja Anita Nedeljkovič Andlovic), strokovni aktiv učiteljic oddelkov podaljšanega bivanja (vodja Mojca Žnidaršič), strokovni aktivi učiteljev: umetniško področje (vodja Urška Tušar), športno področje (vodja Matjaž Kešanski). 6


SVET STARŠEV Sestava: Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev bo v tem letu štel 9 delegatov. Člani dosedanjega sveta staršev so izvolili tri predstavnike v svet šole. Kristijan Črlenec, Tatjana Dolgan Prelec Jožica Dolgan Glažar Naloge:  voli predstavnike v svet šole;  daje mnenje o predlogu razvojnega programa in letnem delovnem načrtu šole;  predlaga nadstandardne programe;  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;  razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalnih problemih;  obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom;  opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

7


PROGRAM DELA V šolskem letu 2011/2012 bomo realizirali 190 dni pouka. Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije. Predmet 1.r. Slovenščina / SLO 6 Matematika / MAT 4 Angleščina / TJA Likovna vzgoja / LVZ 2 Glasbena vzgoja / GVZ 2 Družba/DRU Geografija / GEO Zgodovina / ZGO Drž. vzgoja in etika / DIE Spoznavanje okolja / 3 SPO Fizika / FIZ Kemija / KEM Biologija / BIO Naravoslovje / NAR Tehnika in tehnol. / TIT Gospodinjstvo / GOS Športna vzgoja / ŠVZ 3 IZBIR.PREDMET 1 2 3 Oddelčna skupnost Kulturni dnevi 4 Naravoslovni dnevi 3 Tehniški dnevi 3 Športni dnevi 5

2.r. 7 4 2 2 -

3.r. 7 5 2 2 -

4.r 5 5 2 2 1,5 2 -

5.r. 5 4 3 2 1,5 3 -

6.r. 5 4 4 1 1 1 1

7.r. 4 4 4 1 1 2 2

8.r. 3,5 4 3 1 1 1,5 2

9.r 4,5 4 3 1 1 2 2

-

-

-

-

-

1

1

-

3

3

-

-

-

-

-

-

3 4 3 3 5

3 4 3 3 5

3 0,5 3 3 4 5

1 3 0,5 3 3 4 5

2 2 1,5 3 0,5 3 3 4 5

3 1 2 2/1 1 1 0,5 3 3 4 5

2 2 1,5 1 2 2/1 1 1 0,5 3 3 4 5

2 2 2 2 2/1 1 1 0,5 3 3 4 5

8


Dopol. in dodatni pouk Interesne dejavnosti

1 2

1 2

1 2

Število predmetov

7

7

7

Število ur tedensko

22

23

24

Število tednov

35

35

35

1 2

1 2

1 2

1 1 1 2 2 2 13/14 15/16 13/14 9 10 12 /15 /17 /15 29,5/ 29,5/ 25,5 27,5 27,5 29/30 30,5 30,5 35 35 35 35 35 32

POUK Pouk izvajamo po veljavnih učnih načrtih in delovnem načrtu šole v obsegu predmetnika ter v skladu s smernicami za delo Ministrstva za šolstvo in šport in s programom Občine Pivka. Šolo odpiramo ob 6.00 za učence, ki so v jutranjem varstvu. Za vse ostale učence pa je prihod v šolo 10 min pred začetkom pouka. Predura* 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7. ura

7.00 – 7.50

* Pouk se izvaja v predurah le izjemoma (manjše skupine) 1. odmor 8.40 – 8.45 2. odmor 9.30 – 9.50 3. odmor 10.35 – 10.40 4. odmor 11.25 – 11.30 5. odmor 12.15 – 12.20 6. odmor 13.05 – 13.10

7.55 – 8.40 8.45 – 9.30 9.50 – 10.35 10.40 – 11.25 11.30 – 12.15 12.20 – 13.05 13.10 – 13.55

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK:

9


Učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, se podpira doseganje višjih učnih ciljev. Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Ker je dopolnilnemu in dodatnemu pouku namenjena ena ura tedensko na oddelek, potekata kombinirano po urniku. Letos bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk iz naslednjih predmetov: SLO, MAT, TJA. SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI Individualna in skupinska učna pomoč je namenjena učencem z drugačnimi potrebami. Izvajali jo bomo kot specialnopedagoško učno pomoč, kot dodatno strokovno pomoč (po odobritvi s strani MŠŠ in po Odločbah). IZBIRNI PREDMETI V tem šolskem letu bomo na osnovi izbire učencev izvajali sledeče izbirne predmete (v septembru so še možne spremembe): o o o o o o

računalništvo (urejanje besedil), sodobna priprava hrane, šport za sprostitev, gledališki klub, izbrani šport: odbojka, likovno snovanje.

10


Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. PEVSKI ZBOR – PRIPOROČAMO vključitev v otroški in mladinski pevski zbor od 1. raz. – 9. razreda v dveh skupinah. Glasbeni svet odpira otroku boljše možnosti razumevanja in medsebojnega sporazumevanja. Glasbeno dejavni otroci lažje izgrajujejo svojo osebnost. INTERESNE DEJAVNOSTI Vpis učencev v športne klubske dejavnosti bomo tudi letos prepustili klubom (ponudbe zunanjih sodelavcev). Po skupnem dogovoru boste prve dni pouka dobili njihovo ponudbo za vpis, iz katere bodo razvidni vsi njihovi pogoji.

11


V šolskem letu 2011/2012 nudimo učencem na izbiro spodaj navedene interesne dejavnosti: Otroški in mladinski pevski zbor Računalništvo Grafični-tiskarski krožek Splošna telovadba Knjižničarski krožek Bralna značka

1.- 9. 1.- 6. 6.- 9. 1.- 4. 6. -9. 1.- 9.

Tina Matičič Katja Čekada Urška Tušar Matjaž Kešanski Katja Čekada

Ročna dela Vesela šola Eko-krožek Angleška bralna značka Klub prostovoljcev Naš kraj Italijanščina Angleške urice Podjetniški krožek MLADIEKOIN

1.- 4. 4.- 9. 5.- 9. 5.- 9. 1.- 9. 6.- 9. 4.- 6. 1.- 3. 5.- 9.

Mojca Žnidaršič Vera Brožič Antonija Tomšič Katja Širca Mojca Žnidaršič Jožko Udovič Katarina Weber Katja Širca Alenka Valenčič

Cecilija Pavlovič, Marija Mršnik, Vera Brožič, Anita Nedeljkovič Andlovic

PONUDBE ZUNANJIH SODELAVCEV

raz.

mentor

1

Nogomet

4. - 9.

Valter Brezovnik

2 3 4 5 6

Kmetijski krožek Gasilski krožek Balinarski krožek Čebelarski krožek Pomagajmo si

1. - 9. 1.- 9. 1.- 9. 1. – 9. 1. – 9.

Tamara Urbančič Jože Morel Franc Morel razpis Lili Primc in Duško Gojič

12

2 1 1 1

1 1/2 1

1/2 1/2 1/2 1/2 letno ur 35/ 70 35 35 35 35 35


DODATNA INTERESNA DEJAVNOST -Računalništvo za začetnike: (30 ur letno) V skladu z zakonom o 9-letni OŠ ponujamo izbirne predmete računalništva: UREJANJE BESEDIL (UBE) v 7. razredu, MULTIMEDIJA (MME) v 8. razredu in RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (ROM) v 9. razredu. Ker je za uspešno delo pri izbirnem predmetu zaželeno predznanje, ponujamo učencem interesno dejavnost računalništvo. Hkrati želimo omogočiti pridobivanje tovrstnih znanj tudi tistim učencem, ki tega predmeta v naslednjih letih ne bodo izbrali, zato priporočamo, da se učenci v interesno dejavnost vključijo. Program dejavnosti je namenjen spoznavanju osnov računalništva, didaktičnim igram in enostavnemu oblikovanju. Dejavnost traja 30 ur preko celega šolskega leta. Program pa bo izvajan v okviru interesne dejavnosti - računalništvo. ŠOLA V NARAVI V skladu s cilji športne vzgoje v 1. triadi smo dolžni organizirati 20-urni tečaj plavanja (prilagajanje na vodo in osnovna plavalna znanja). V 9-letni šoli predvidevamo izvedbo šole v naravi v 2. in 4. razredu. Ker v neposredni bližini za izvedbo tečaja ni primernih pogojev, bomo organizirali 5-dnevno šolo v naravi, kjer bomo poleg plavalnega tečaja izvajali tudi druge dejavnosti (športni, naravoslovni, tehniški dan). Šola plavanja bo organizirana v mesecu maju 2012 v Termah Olimia v Podčetrtku. Za učence višje stopnje (od 7. do 9. razreda) letos načrtujemo pomladni naravoslovni teden v CŠOD Bohinj od 23.4.-26.4.2012. 13


Po sklepu sveta staršev bomo v septembru 2011 preverili interes za izvedbo zimske šole v naravi - za učence 5. in 6. razreda. Načrtujemo zimsko šolo v naravi – smučanje z OŠ Pivka v Kranjski Gori. V kolikor bo zadosten interes s strani staršev, bomo šolo v naravi organizirali. Na pobudo in željo staršev pa bomo organizirali tudi druge oblike šole v naravi, če bo zanje dovolj zanimanja. Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvencijo uveljavljali že septembra v sklopu drugih socialnih pomoči ali naknadno - po potrebi. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, načini in roki za ocenjevanje znanja ter drugo. Učencu s statusom se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju. Odločba o dodelitvi oziroma podaljšanju statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in je sprejet dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo in starši.

14


OSTALO Teden otroka – 1. teden v oktobru – letošnja tema je Pojdiva s knjigo v svet. Na šoli bomo teden obeležili s spodbujanjem branja in branje v razredu. V šolskem letu 2011/2012 bo potekal 22. otroški parlament z naslovom »Junaki našega časa – kdo so in zakaj«? Mentorica skupnosti učencev je Anita Nedeljkovič Andlovic. Tekmovanja v znanju: Tudi letos bomo vzpodbujali učence k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij. Dobre uvrstitve na regijskem ali državnem nivoju prinašajo učencem točke za pridobitev štipendij, nekatera tekmovanja pa tudi točke za vpis v srednje šole (višji razredi). Učenci se lahko vključijo v tekmovanja iz: matematike računalništva slovenskega jezika angleškega jezika

fizike kemije zgodovine geografije

vesele šole biologije logike

Natečaji: Vključevali se bomo v razne literarne, likovne in foto natečaje, ki jih vsako leto razpisujejo različne institucije. Preverjanje in ocenjevanje znanja: Ocenjevanje in preverjanje znanja bo sprotno pri vseh predmetih. 15


Ocenjevanje Ocenjevanje znanja je lahko številčno ali opisno. Opisno uporabljamo v oddelkih 1. in 2. in 3. razredu, v vseh ostalih razredih je ocenjevanje le številčno od 1 do 5. Pisno preverjanje znanja bo predhodno napovedano. V začetku vsakega ocenjevalnega obdobja bo izdelan razpored pisnega preverjanja. Preverjanje Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) bomo izvajali Nacionalno preverjanje znanja iz matematike (4. maj 2012), slovenščine (8. maj 2012) in angleščine (10. maj 2012). Preverjanje znanja je za učence prostovoljno, vključuje pa pisne preizkuse, pri tujem jeziku tudi preverjanje slušnega razumevanja. V 9. razredu bo obvezno preverjanje znanja, pridobljenega od 6. do 9. razreda, iz slovenščine (8. maj 2012), matematike (4. maj 2012), tretji predmet (10. maj 2012), ki ga izmed štirih predmetov napovedanih ob začetku šolskega leta določi minister za šolstvo. Naknadni rok bo samo za učence, ki so bili v času rednega roka opravičeno odsotni. Zbrane točke tega preverjanja bodo vpisane v zaključno spričevalo.

16


ŠOLSKI KOLEDAR POUK: S poukom začnemo 1. septembra. Zadnji dan pouka za učence 9. razreda je 15. junija, za učence vseh ostalih razredov pa se pouk konča 22. junija 2012. Razdeljen je na dve ocenjevalni obdobji: o prvo ocenjevalno obdobje: od 1. sept. '11 do 31. jan. '12 o drugo ocenjevalno obdobje: od 1. feb. '12 do 24. jun. '12 Ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja bomo starše obvestili o doseženem uspehu. POČITNICE: jesenske: novoletne: zimske: prvomajske:

od 2. novembra do 4. novembra 2011 od 27. decembra do 30. december 2011 od 20. februarja do 24. februarja 2012 30. april 2012

POUKA PROSTI DNEVI: 8. februar: 9. april:

Slovenski kulturni praznik Velikonočni ponedeljek

27. april: 1., 2. maj 2012: OSTALO: 18. junij – 2. julij 25. junij: 26. junij – 9. julij: 20. – 31. avgust: DAN ŠOLE: 23. december 2011

Dan upora proti okupatorju Praznik dela Popravni izpiti za učence. 9. razreda Dan državnosti Popravni izpiti za ostale učence Popravni in drugi izpiti (2. rok)

17


HIŠNI RED S 01. 09. 2008 je začel veljati nov hišni red, ki nadomešča dotlej veljavni hišni red šole in pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev. Hišni red velja za območje šolskih prostorov v šolski zgradbi in okolici šole. Hišni red ureja naslednja področja: 1. SPLOŠNE DOLOČBE Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k: uresničevanju ciljev in programov šole; varnosti udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa; urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnem počutju na šoli ter preprečevanju škode. Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci in drugi udeleženci vzgoje in izobraževanja. Hišni red velja za celotni šolski prostor, površine in zgradbe ter za enoto vrtca. Določila hišnega reda veljajo tudi pri programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi, življenje v naravi ipd.; na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole ter na poti od in do šolskega avtobusnega postajališča. Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge organizirane dejavnosti..

18


2. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v upravljanje ali v uporabo. 3. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE Šola poslujejo pet dni v tednu, od ponedeljka do petka in sicer po naslednjem urniku: Jutranje varstvo Redni pouk Podaljšano bivanje Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov Enota vrtca

od 7.00 do 7.50 od 7.50 do 14.00 od 10.40 do 16.00 do 15.30 oz. izjemoma po dogovoru od 16.00 do 21.00 Od 6.00 do 16.00

Uradne ure Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Šola (tajništvo) ima uradne ure dvakrat tedensko po dve uri oz. po dogovoru. Urnik uradnih ur: torek četrtek

od 7.00 do 8.00 in od 12.30 do 13.30 od 7.00 do 8.00 in od 12.30 do 13.30

Uradne ure pedagoških delavcev in strokovnih delavk vrtca se izvajajo v okviru: skupnih in individualnih govorilnih ur, roditeljskih sestankov in drugih oblik dela s starši. 19


4. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA Uporaba šolskega prostora Šolski prostor se uporablja za izvajanje:  vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole,  drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,  dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj,  oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem. Dostop v šolske prostore  vhod v šolo ob razredni stopnji je namenjen za učence od 1., do 5. razreda in njihove starše oz. spremljevalce. Vhod je odprt od 7.00 do 16.00,  vhod v šolo ob predmetni stopnji je glavni vhod v šolo in je namenjen vstopu v šolo učencem od 6. do 9. razreda in njihovim staršem. Vhod je odprt od 7.00 do 16.00.  vhod v vrtec je namenjen le vstopu otrok v vrtec in za njihove starše oz. spremljevalce. Ostali v šolo vstopajo na glavnem vhodu. Vhod je odprt od 6.00 do 16.00. Prihajanje učencev v šolo  na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo,  v šolo prihajajo učenci pravočasno in najmanj 5 minut pred začetkom pouka, razen učencev, ki so vključeni v jutranje varstvo in učencev vozačev. Ob prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v copate in odložijo oblačila, 20


učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom, morajo imeti opravljen kolesarski izpit in po predpisih opremljeno kolo. Učenci kolesa parkirajo na določenem mestu za kolesa. Šola za kolesa ne prevzema odgovornosti, vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) je z rolerji, skiroji ali kotalkami prepovedan. Če se učenec v šolo prešola ali prikotalka mora imeti s seboj obutev, ker se del pouka lahko izvaja tudi v okolici šole, učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure v učilnici v kateri bo potekal pouk. Učilnice odprejo dežurni učenci

Odhajanje učencev iz šole Po zadnji uri pouka učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno. Izjema so učenci, ki so vključeni v organizirano varstvo, vozači in obiskovalci drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih. Odhodi učencev med poukom Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih razlogov, kot so:  odhod k zdravniku na podlagi obvestila staršev,  predhodno najavljeni športni treningi na podlagi obvestila trenerjev (klubov) in staršev,  obiskovanje glasbene šole zaradi nastopa na podlagi obvestila učitelja glasbene šole in staršev,  učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odhod pisno ali ustno zaprosijo starši,

21


v primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, šola o stanju učenca obvesti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca domov.

Hišni red velja tudi za učence, ki v popoldanskem času obiskujejo interesne dejavnosti Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno - v učilnice lahko vstopajo samo z dovoljenjem ravnateljice. Pouk Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj zamudi več kot 5 minut, je reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole. Med poukom učenci ne odhajajo iz učilnice. Zaradi reševanja vedenjske problematike lahko učitelj pošlje učenca, ki sicer nima težav, k svetovalni delavki ali ravnateljici. Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj. 5. ORGANIZACIJA NADZORA V šoli je organiziran nadzor, ki preprečujejo možnost poškodovanja zgradb in naprav ter zagotavljajo varnost osebam. Nadzor je: tehnični (alarmni sistem, protipožarni alarmni sistem ter sistem za osvetlitev zunanjih površin) ter fizični (dežurstva zaposlenih in učencev).

22


6. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje ukrepe: a) prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov:  uporaba mobilnih telefonov: - v razredu je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov med poukom prepovedana, - v primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa smatra, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev, - če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, ekskurzijah …), mu ga učitelj začasno odvzame, - odvzeti mobitel učitelj preda ravnatelju, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi starši. O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj obvesti starše, - strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli, - šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.  prepoved snemanja: - prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole), - enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli,

23


- nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov.  predvajalniki glasbe: med poukom ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov.  druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti: - učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih, - učitelj, po svoji presoji, po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti starše in vodstvo šole, - v šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati: nevarnih predmetov in drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje in snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijače). - kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je prepovedano v prostorih in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču. b) pravila obnašanja v šolskem prostoru. - vsi učenci skrbijo za urejenost učilnic, - opremo in vse učne pripomočke uporabljajo učenci odgovorno in varno, - v učilnico je prepovedano prinašanje hrane in pijače ter njihovo uživanje, - v učilnico k pouku in k vsem šolskim dejavnostim je prepovedano prinašanje in uporaba mobilnih telefonov,

24


c)

d)

e)

f) g)

predvajalnikov glasbe in ostalih zabavnih elektronskih naprav, - učilnice, kjer poteka pouka za učence od 1. do 5. razreda odklene dežurni učitelj pred začetkom 1. ure pouka, učilnice, kjer poteka pouka za učence od 6. do 9. razreda odklene dežurni učenec pred začetkom 1. ure pouka, - specializirane učilnice: zaradi posebne opreme, ki jih imajo nekatere učilnice oz. prostori, je v njih določen poseben hišni red, ki je nalepljen znotraj vsake takšne učilnice. Posebni hišni red velja za naslednje učilnice: učilnico za izvajanje tehničnega pouka, računalniško učilnico, učilnico gospodinjstva, športno dvorano, jedilnico, knjižnico in enoto vrtca. ukrepi za varnost med odmori: V času odmorov učenci delujejo v skladu s hišnim redom. Šole ne zapuščajo. Med odmori je zagotovljeno tudi dežurstvo učiteljev (na razredni stopnji) oz. učiteljev in dežurnih učencev (na predmetni stopnji). ukrepi za varstvo vozačev: učenci, ki zaključijo s poukom in odhajajo domov s šolskim prevozom, so vključeni v varstvo vozačev od zaključka pouka (ali druge dejavnosti, ki jo organizira šola) do odhoda organiziranega prevoza. Dolžni so upoštevati navodila učiteljev varstva vozačev. upoštevanje navodil iz »Požarnega reda« (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, oznake poti evakuacije). vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (po »Načrtu evakuacije«); zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, z zagotovitvijo sanitetnega materiala, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …) 25


h) ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca: - ob poškodbi, slabemu počutju učenca je vsak delavec šole dolžan takoj ukrepati, - ob težji poškodbi, zelo slabem počutju, se pokliče zdravnika in takoj obvesti starše, - v primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja je šola o tem dolžna obvestiti tudi policijo. i) druge oblike ukrepanja: v primeru kršenja hišnega reda lahko strokovni delavec: zapiše obvestilo o kršitvi v učenčevo beležko; telefonsko obvesti starše; povabi starše na razgovor; predlaga obravnavo pri šolskem svetovalnem delavcu; predlaga razgovor pri ravnatelju. 7. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE  Vzdrževanje šolskega prostora: učenci skupaj z učitelji skrbijo za urejenost vseh šolskih površin.  Dežurstva: se izvajajo pred začetkom pouka; med odmori med poukom in po koncu pouka. Izvajajo jih strokovni delavci, učenci in drugi zaposleni in sicer: na hodnikih, v učilnicah in jedilnici,v garderobah in sanitarijah ter na zunanjih površinah.  Dežurstva učencev: dežurstvo se opravlja od 1. do 9. razreda. Dežurna učenca opravljata dežurstvo: - v razredu: reditelja za 1 ali 2 tedna skrbita za urejenost prostora, javljanje odsotnih učencev, za red med odmori, javljanje poškodb šolske lastnine ter druge naloge - v jedilnici (učenci od 3. do 9. razreda): dežurni skrbi za urejenost omizja in za čistočo jedilnice, pomaga pri razdeljevanju obrokov hrane, pobriše mize. 26


Hranjenje garderobe: - učenci se ob vsakem vstopu v šolo in izstopu v šolo preobujejo v garderobi, - obutev, vrhnjo garderobo in telovadno opremo hranijo v garderobi oz. če so omarice, v le-teh, - urejenost omaric preverja razrednik ob prisotnosti učenca, - učenci morajo pred zimskimi počitnicami ter ob koncu pouka v šolskem letu pred podelitvijo spričeval izprazniti omarico in jo očistiti, - šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli, - omaric ni dovoljeno na nikakršen način poškodovati. Prepovedano je lepljenje plakatov in slik ter risanje po omaricah. Skrb za čisto in urejeno okolje - odpadke mečemo v koše za smeti, - pazimo in ne uničujemo šolske lastnine, - skrbimo za higieno v sanitarijah, - toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko, - posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju. 8. OSTALA DOLOČILA HIŠNEGA REDA

razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta in po potrebi večkrat tudi med šolskim letom. Hišni red je v celoti objavljen na spletnih straneh šole, na oglasni deski šole in v vsaki učilnici,

27


       

učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil, na šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, vljudnim in spoštljivim medsebojnim odnosom med učenci, med učenci in zaposlenimi in do vseh obiskovalcev šole, učenci zaposlene na šoli vikajo, učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu, učenci višjih razredov so še posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev. Učenci višjih razredov se ne smejo zadrževati na razredni stopnji brez dovoljenja učitelja, učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja in urejanja šole in njene okolice, v šolskih prostorih se ne sme izvrševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole, v šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem vodstva šole, kadar gre za živali, ki bodo sodelovale v vzgojno-izobraževalnemu procesu.

28


ORGANIZACIJA DELA DELAVCI ŠOLE razred

razrednik

št. učencev

1.

Marija Mršnik

10

2.

Cecilija Pavlovič

13

3.

Cecilija Pavlovič

4

4.

Vera Brožič

9

5.

Alenka Valenčič

7

6.

Alenka Valenčič

7

7.

Antonija Tomšič

12

8. 9.

Matjaž Kešanski Matjaž Kešanski

5 9

gov. Ure

Učitelji - nerazredniki Katja Čekada

KNJ., RAČ.

Jožko Udovič

ZGO, GEO

Katarina Weber

ITA

Tina Matičič

GVZ

Urška Tušar

LVZ

Katja Širca

TJA/TJN

Anita N. Andlovic

SLO

Maja Zalar

GEO-volonterska pripravnica

29


Podaljšano bivanje: razred učitelj/vzgojitelj 1., 4. r. Mojca Žnidaršič 2., 3. in Vera Brožič 5. r. Katja Čekada Katja Širca

št. učencev 19 uč. 21 uč.

Drugi strokovni delavci Barbara Oražem Grm Katja Čekada Cecilija Pavlovič, Matjaž Kešanski

psihologinja, vodja vrtca knjižničarka jutranje varstvo

7.30-14.30 7.00-14.00 6.30- 7.50

Pomoč otrokom s posebnimi potrebami Notranji in zunanji sodelavci

Individualna pomoč po odločbah o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami

Pomoč učencem izvajajo notranji in zunanji sodelavci. Za pomoč se zaprosi tudi zunanje institucije. Dela se z učenci, ki imajo odločbe, in s tistimi učenci, ki potrebujejo samo pomoč (logoped, pedagog, psiholog, specialni pedagog).

30


Ostali delavci in sektorji Tajništvo – tel.:

72 18 390 72 18 391

Nataša Kamenšek - računovodja Tu boste lahko urejali vse administrativne zadeve in dobili vse informacije. Uradne ure so od 7.00 do 8.00 in od 12.00 do 14.00. Prijave in odjave šolske prehrane vsak dan do 8.00. Uradne ure za učence so vsak dan od 7.00 do 8.00 in od 12.30 do 13.30. Martin Urbančič  

vzdrževanje vseh objektov in naprav prevoz učencev s šolskim kombijem

Kuhinja – 05/ 72 18 393 Bernarda Morel in Andreja Glažar  

priprava šolskih malic (dop.+ pop.) priprava in razdeljevanje kosil

Snažilke: Nataša Savkovič, Suzana Mejak, Sonja Požar  skrb za higieno in čistočo vseh prostorov

31


DELO SVETOVALNE SLUŽBE Šolsko svetovalno službo vodi psihologinja Barbara Oražem Grm, ki je dosegljiva na tel. - 72 18 390 v času službe. Pomoč v svetovalni službi lahko poiščete starši, učenci in učitelji, ko naletite na probleme, ki se odražajo v učni uspešnosti otroka, v psihičnem počutju ali izstopajoči vzgojni problematiki. Temeljne naloge šolske svetovalne službe so:  izdelava programov, ki jih izvajajo specialni pedagogi in pomoč učencem s posebnimi potrebami:  evidentiranje učencev z različnimi oblikami nadarjenosti;  razvijanje poklicne orientacije učencev;  pomoč strokovnim delavcem, staršem in učencem pri reševanju učno-vzgojnih vprašanj;  sistematično načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela;  spremljanje in analiza vzgojnega uspeha in vzgojne problematike;  organizacija in vodenje izobraževanja pedagoških delavcev;  uvajanje novosti v pedagoško delo in pomoč pri delu v projektih.

32


POMOČ UČENCEM z učnimi težavami Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami odpira nove možnosti pomoči učencem, ki imajo težave pri doseganju šolskih ciljev posameznih razredov. Na šoli imamo učence, ki so jim bile v skladu z določili zakona odobrene ure dodatne pomoči. Starši, ki jih zanima, ali bi bil njihov otrok do take pomoči upravičen, se lahko oglasijo pri šolski psihologinji na razgovor. V okviru Ministrstva za šolstvo bomo izvajali: 

dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami – individualizirani programi dodatne strokovne pomoči za kategorizirane učence z odločbo.

V okviru programov šole nudimo učencem še:  

 

dopolnilni pouk v skladu s predmetnikom; dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami (po Odločbah) z izvajanjem individualnih strokovnih pomoči in prilagojenimi izvajanji programov rednega šolanja; individualno pomoč gibalno oviranim učencem in učencem z motnjami vida in sluha; individualizacijo in diferenciacijo poučevanja v skladu z navodili ustreznih strokovnjakov (ko je učenec voden pri svetovalni službi kot učenec, ki ima pri poučevanju posebne potrebe).

33


SODELOVANJE S STARŠI Za boljši učni uspeh in s tem za boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Namen srečanj je stalno medsebojno obveščanje o delu in uspešnosti učencev, o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju. Zato si učitelji želimo rednih stikov s starši. Prepričani smo, da boste starši vsaj enkrat mesečno prišli na krajši pogovor z razrednikom ali posameznim učiteljem. V primeru, da vas na pogovor povabimo pisno ali po telefonu, upamo, da se ga boste zagotovo udeležili ob dogovorjenem času. Zato vas prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli. Pomemben prispevek sodelovanja s starši pričakujemo pri uresničevanju vzgojnega načrta šole. RODITELJSKI SESTANKI: V vsakem oddelku bomo organizirali tri roditeljske sestanke. SEPTEMBER: (Splošno informativni - razredniki ali predavanje zunanjih gostov). Namenjen bo predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih. NOVEMBER: (Šola za starše in analiza dela v oddelku – razredniki). Organiziran bo kot predavanje z aktualno tematiko medsebojnih odnosov. APRIL, MAJ: (Življenje in delo v razredu - razredniki). Vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli ali kot predstavitev šole v naravi. 34


SKUPNE GOVORILNE URE Skupne govorilne ure bodo vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16.30 do 17.30 razen septembra in februarja po predvidenem razporedu:

3. oktober 9. januar 14. maj

14. november 12. marec 4. junij

12. december 9. april

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA Staršem predlagamo, da se udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih, kulturnih prireditev, … Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sicer se izostanki štejejo za neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja

35


(strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka. DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE Šolska knjižnica je namenjena izposoji knjig in koristnemu preživljanju prostih uric v čitalnici. Tu boste našli knjige in revije za prosti čas, bralno značko, domače branje, raziskovalno delo in pripravo referatov. Delo poteka po urniku, ki je izobešen na vratih knjižnice. V šolski čitalnici občasno poteka vzgojno-izobraževalno in drugo delo, učenci pa bodo tu lahko opravljali tudi izven šolske zadolžitve v času čakanja na avtobus ali v primeru proste ure. Knjižnica je za učence odprta ob sredah od 7.15 do 12.15 in četrtkih od 7.15 do 14.00 ter ob petkih od 7.00 do 11.15. Šolski učbeniški sklad V sklop knjižnice sodi tudi vodenje učbeniškega sklada. Učenci si lahko izposodijo komplete učbenikov. Ob koncu leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike. Izposojevalnino učbenikov za učence od 1. do vključno 9. razreda krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

36


DODATNE STORITVE ŠOLSKA PREHRANA Zakon o šolski prehrani (Ur. list RS št. 43/2010), ki je stopil v veljavo z dnem 15. 6. 2010, zagotavlja vsem učencem upravičenost do subvencionirane prehrane, ki znaša na učenca 0,50 € dnevno za malico in jo lahko uveljavljajo starši oz. skrbniki z vlogo, ki ste jo izpolnjevali junija 2011. Poleg splošne subvencije so do dodatne subvencije, ki znaša 0,30€ za malico, upravičeni le tisti učenci, za katere je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do 30 % povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učenci, ki bodo upravičeni do dodatne subvencije za malico, bodo v celoti upravičeni do brezplačne malice. Do subvencije za kosilo so upravičeni le tisti učenci, za katere je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do vključno 5,0 % povprečne plače v Republiki Sloveniji. Pri pripravi jedilnikov sodeluje tudi učiteljica gospodinjstva Antonija Tomšič, ki je odgovorna za šolsko prehrano. Obroki so pripravljeni v skladu z normativi in priporočili stroke. Učenci se lahko naročijo na naslednje obroke: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Na dopoldansko malico, ki jo je šola dolžna nuditi, naj se naročijo vsi učenci, saj je z vidika ustreznega prehranjevanja učencev nujen obrok v času pouka.

37


MALICA Za malico se prijavite prvi dan pouka pri razredniku, kasneje pa v tajništvu. Cena šolske malice bo 0,80 EUR. Odjava je možna v tajništvu šole (ali na tel. – 72 18 390). Pri malici dežura dežurni učitelj. KOSILO Cena kosila bo v začetku šolskega leta 2,60 EUR. Prijavite se enako kot za malico. Na kosilo se prijavite prvi dan pouka pri razredniku, kasneje pa v tajništvu. Spremembe med letom urejajte v tajništvu šole. Odjava za tekoči dan je možna do 8.00 ure, za naslednji dan pa do 12.00 ure v tajništvu šole (lahko tudi po telefonu). Kosilo se deli od 11.30 do 13.30. POPOLDANSKA MALICA Nudimo jo učencem, vključenim v podaljšano bivanje, za ceno 0,30 EUR. Popoldanska malica bo kalorično šibkejša (kruh, jogurt, sadje…), v ceno pa je vključen tudi napitek. S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo: - spoštoval pravila šolske prehrane, - plačal prispevek za šolsko prehrano, - pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane, - plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil, - šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.

38


ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE Za učence, ki so odsotni od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. za čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi v tajništvu šole. Starši odjavijo prehrano ustno, po elektronski pošti, po faksu ali pisno. V primeru odsotnosti poslovne sekretarke se preklic odda računovodkinji. Če je bila odjava prehrane podana poslovni sekretarki do 8.30 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA Shema šolskega sadja (SŠS) je nov ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije in v ta namen je namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Glavni cilj je povečanje porabe svežega sadja in zelenjave v državah članicah EU ter zmanjšanje pojava debelosti oz. prekomerne telesne teže pri otrocih. S tem pa ozavestiti mlade državljane o pomembnosti vključevanja sadja in zelenjave v vsakodnevno prehrano ljudi, vključiti lokalne pridelovalce sadja in zelenjave, ki so visoke kakovosti. S tesnim sodelovanjem kuharic bomo enkrat tedensko ponudili sveže sadje oz. zelenjavo kot sadni dan v dopoldanskem času. Na voljo bo v košaricah na hodnikih ali na razdelilnem pultu v šolski jedilnici.

39


PREVOZI UČENCEV Prevozi učencev 1. razreda 9-letke so brezplačni. Do brezplačnega prevoza so upravičeni tudi vsi učenci, ki imajo bivališče oddaljeno več kot 4 km, in stanujejo v našem šolskem okolišu. Za prevoz v šolo je organiziran avtobus (Ribnica, Nova Sušica in Stara Sušica), učence iz Suhorja, Volč, Čepna in Kala pa vozi šolski kombi. Vozni red šolskih prevozov : AVTOBUS prihod 7.02 7.08

relacija N. Sušica S. Sušica Dolnja Košana

Avtobus I 12.34 12.38 12.42 12.50

relacija Dolnja Košana Stara Sušica Nova Sušica Ribnica

Avtobus II 14.28 14.34 14.38 14.55

relacija Dolnja Košana Stara Sušica Nova Sušica Ribnica

KOMBI SMER Ribnica Mrzlek Volče Čepno Kal

odhod 7.00 7.05 7.20 7.30 7.40

Odhod v smer Volče, Čepno, Kal

PON 13.30

TOR 13.30

40

SRE 13.30

ČET 13.30

PET 13.30


VARNA POT V ŠOLO Starši poskrbite, da gre vaš otrok pravočasno v šolo. V krajih, kjer so pločniki, naj hodi po pločniku, sicer pa po levi strani ceste – v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvošolce pospremite sami do šole in jih poučite o varnosti v prometu. Pokažite jim, kje in kako naj prečkajo cesto. Če se prvošolci vozijo v šolo z avtobusom, jih do avtobusa obvezno pospremite. Učenci vozači, pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega. Še posebno bodite pozorni do mlajših otrok, ki so v tem šolskem letu postali učenci. JUTRANJE VARSTVO: Za učence prvega triletja, ki potrebujejo jutranje varstvo, je leto organizirano na šoli od 6.30 do začetka pouka. Učenci domačini prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka (ob 7.45). VARSTVO VOZAČEV: Za učence vozače je organizirano dežurstvo od zaključka vzgojno-izobraževalnega dela do odhoda avtobusov. V šoli smo za otroke odgovorni na območju šolskega prostora v času šolskih dejavnosti. Učenci vozači počakajo na odhod avtobusov v šoli, kjer se lahko zadržujejo v določenih učilnicah. Učenci vozači ne smejo pred odhodom avtobusa zapustiti šole brez dovoljenja dežurnega učitelja. Starši vpišejo otroka na začetku leta v varstvo vozačev, morebitne izhode pred odhodom avtobus pa pisno najavijo razredniku. 41


PODALJŠANO BIVANJE V šolskem letu 2011/2012 bomo organizirali dva oddelka PB. Podaljšano bivanje nudimo učencem od 1. do vključno 5. razreda. Prične se po 4. šolski uri (ob 11.25) in traja do 16.00. Za oblikovanje oddelkov bomo upoštevali že oddane prijavnice. Učenci v podaljšanem bivanju pišejo domače naloge, se učijo, izvajajo različne športne, umetniške, kulturne in druge dejavnosti pod pedagoškim vodstvom. Zaradi nemotenega poteka dela v oddelku podaljšanega bivanja je odhajanje iz podaljšanega bivanja vezano na odhode šolskih avtobusov. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj predčasno dovoli otroku odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev. Starše prosimo, da po otroka ne prihajajo v učilnico, pač pa ga počakajo pred njo.

42


RAZVOJNA STRATEGIJA ŠOLE, PROJEKTI PREDNOSTNE NALOGE V šolskem letu 2011/12 bomo sodelovali v naslednjih projektih: DRUGI TUJ JEZIK – postopno uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v 7. razredu– ITALIJANŠČINA. V tem šolskem letu bomo uvajali ANGLEŠKE URICE (1.- 3. razreda) IN ITALIJANSKE URICE (4.- 6. razred). MLADIEKOIN – podjetniški krožek, projekt se bo izvajal v sodelovanju z RRA Notranjsko-kraška regija. EKOLOŠKA usmerjenost šole V okviru te naloge bomo ekološko osveščali učence, začenši z vrtcem, s 1. razredom in naprej. Nadaljevali bomo že začeti projekt ločenega zbiranja odpadkov. Pri izvedbi te naloge bomo vključili biološko-ekološki krožek. Poleg učiteljev in učencev bomo k sodelovanju povabili tudi starše in širšo lokalno skupnost. Nadaljevali bomo tudi z akcijo zbiranja zamaškov. SADEŽI DRUŽBE - medgeneracijsko prostovoljsko sodelovanje Projekt Sadeži družbe bomo izvedli v sodelovanju s Slovensko filantropijo z namenom povezati šolo s starejšimi v lokalnem okolju. Čez celo leto bodo potekale različne dejavnosti, cilj sodelovanja pa je dvig kakovosti življenja vseh vključenih in povezovanje starejših z mladimi v okviru sodelovanja s Centrom za socialno delo. 43


DELO Z NADARJENIMI UČENCI Šola bo tudi v šolskem letu 2011/2012 nadaljevala z uresničevanjem koncepta dela z nadarjenimi učenci. Izvedli bomo postopke evidentiranja in identificiranja nadarjenih učencev v 3. in 4. razredu. Za učence, identificirane kot nadarjene učence, bomo v skladu z njihovimi interesi, oblikovali individualne načrte dela, ter izvedli načrtovane aktivnosti. V mesecu oktobru načrtujemo dvodnevno druženje v Pliskovici. o Projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju s Policijsko postajo Pivka-Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon, … o Aktivnosti ob pripravi in izvedbi 22. otroškega parlamenta ob tednu otroka. o Spodbujajmo nekajenje - republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda. o Zlati sonček – športni program za učence 1., 2. in 3. razreda. o Krpan - športni program za učence 4., 5., 6. razreda. o Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda. o Projekt »Kras v očeh otrok in mladostnikov« v sodelovanju s Turizem KRAS, d.d. in ZRSS. o E-kompetentna šola v sodelovanje z ZRSŠ.

44


UČNE STRATEGIJE KAKO SI SNOV NAJBOLJE ZAPOMNIM ?  METODA SEDMIH P-jev 1. Pomislim, kaj o snovi že vem in prikličem staro znanje. »Kaj že vem?« 2. Preletim novo snov. Najprej preberem naslov učbeniku, zvezku in si iz njega skušam predstavljati, o čem bo govorilo besedilo, pregledam začetek in konec besedila, podnaslove, slikovno gradivo ter napise pod njim, na hitro preletim povzetek. 3. Preberem besedilo. Pozorno preberem celotno besedilo. Pri prvem branju samo preletim manj pomembne dele besedila, sproti si zapisujem in označujem nove besede. Nato pojasnim pomen novih besed, ki sem jih izpisal (uporabim slovar, vprašam učitelja, starše). 4. Podčrtam ključne misli in besede. Ponovno grem skozi besedilo in skušam izločiti bistvene točke z namenom, da si jih bom zapomnil. 5. Ponovim ob zaprtem zvezku in knjigi. 6. Ponovno preberem in preverim, kaj sem pozabil. 7. Ponavljam naučeno, da znanje utrdim.

45


KAKO NAJ REŠIM PROBLEM, ČE... ? Nekaj koristnih nasvetov za učence Vsak ima kdaj pa kdaj slab dan ali naleti na probleme, ki se mu zdijo prav tisti trenutek nerešljivi Najpomembnejše je, da se svojega problema zavedamo in da ga želimo rešiti. Večina problemov se najhitreje reši tako, da se pogovorimo z osebo, zaradi katere menimo, da je problem nastal ali pa poiščemo razrednika ali osebo, ki ji lahko zaupamo.

Kaj storim, če? Nimam s seboj potrebnih pripomočkov za delo. Na začetku obvesti učitelja. Če se ti je to zgodilo prvič, ne bo težav, če pa se ti to pogosto dogaja, potem nekaj ni v redu. Če namenoma pozabljaš na svoje obveznosti, boš imel težave. Nevestno delo in ne prinašanje obveznih pripomočkov je eden od kriterijev za določanje ocene.

Nisem naredil domače naloge. Redno izpolnjevanje domačih nalog spada med obveznosti vsakega učenca. Če se ti to zgodi le izjemoma, se na začetku ure opraviči učitelju. Zavedaj se, da izpolnjevanje domačih nalog pripomore k razumevanju snovi, utrjevanju in pridobivanju znanja.

46


Ne morem telovaditi. Starši naj napišejo opravičilo.

Strah me je ocenjevanja znanja. Ocenjevanje znanja je za nekatere res huda obremenitev. Če redno delaš naloge, slediš razlagi in aktivno sodeluješ pri pouku, bo strah po prvih odgovorih minil. Zgodi se, da nisi pripravljen za ocenjevanje. Najbolje je, da to poveš učitelju in se z njim vljudno dogovoriš za drugi dan.

Ne razumem razlage. Z dvigom roke opozori učitelja, če česa ne razumeš. Po potrebi ti bo učitelj ponovil razlago ali pa ti svetoval, da prideš k dopolnilnemu pouku.

47


Dobim slabo oceno. Zgodi se, da dobiš slabšo oceno od tiste, ki si jo pričakoval. Učitelj ti bo povedal vzroke za slabšo oceno in, če ga boš poslušal, boš dobil napotke za nadaljnje delo.

Ne razumem se s sošolcem. Med ljudmi naj bi bili primerni odnosi. Včasih pa pride do nesporazumov. Ne pusti se izzvati in skušaj se pogovoriti. Če to ne gre, je bolje, da se odmakneš in čas prinese nova spoznanja.

Sošolci me nadlegujejo, tepejo, žalijo. Opozori jih, naj te pustijo pri miru. Če tega ne upoštevajo, pokliči najbližjo odraslo osebo. Ko se sošolci ali vrstniki oddaljijo, poišči pomoč pri razredniku ali svetovalni službi. O tem se pogovori tudi s svojimi starši.

48


Užalil sem sošolca, učitelja ali drugega delavca šole. Razmisli in se mu iskreno opraviči.

Vidim nepravilnosti, ki jih počnejo drugi. Tistega, ki počne nepravilnosti, opozori in mu svetuj. Če tvojega nasveta ne upošteva, sporoči dežurnemu učitelju ali v vodstvo šole.

Mi kdo ponuja alkohol, cigarete,mamila... NIKAR, PA ČEPRAV JE PONUDBA MAMLJIVA. Prvič, ko poskusiš, si »gospod«, kasneje pa Poišči pomoč pri razredniku, svetovalni službi, tvojih starših

49


Izsiljujejo me. Vsako izsiljevanje takoj sporoči razredniku ali svetovalni službi Pogovori se s svojimi starši.

Izgubim svojo lastnino. Takoj javi dežurnemu učitelju ali razredniku. Dosedanje izkušnje kažejo, da se veliko stvari že kmalu najde.

Zamudil sem k pouku. Odloži obleko in obutev v garderobi in se takoj napoti v učilnico, kjer so ostali sošolci. Učitelju se opraviči za zamudo.

50


Nimam copat. Učenci morajo v šolskih prostorih imeti copate. Enkratno pozabljanje lahko spregledamo. Če se bo to zgodilo večkrat, se bomo morali pogovoriti s teboj in tvojimi starši.

Imam osebne težave. Pogovori se z gospo psihologinjo ali pedagoginjo. Skupaj bosta iskala rešitev. Tvojo iskrenost bosta varovali.

PRIPOROČILA IN OBVESTILA Priporočamo vam, da:   

redno sodelujete z razrednikom vašega otroka, redno obiskujete govorilne ure, sodelujete pri različnih dejavnostih šole: projektnem delu, interesnih dejavnostih, ekskurzijah, prireditvah ..

51


sprotno spremljate otrokovo šolsko delo, poskrbite, da bo redno opravljal domače naloge, imel urejene šolske potrebščine,  vzpodbujate otrokovo radovednost in ustvarjalnost.  vsak dan posvetite nekaj časa svojemu otroku,  spremljate otrokove aktivnosti v prostem času, zlasti v večernih urah.  mu pomagate razvijati delom. in učne navade in razporediti čas za učenje in zabavo,  ga spodbujate k pozitivnim oblikam preživljanja prostega časa,  poskrbite, dobo prihajal v šolo spočit in naspan,  nezgodno zavarujete svojega otroka,  naročite otroka na mladinski tisk,  pravočasno in redno poravnavate vse obveznosti do šole, poskrbite, da otrok ne bo prinašal v šolo dragocenih predmetov in denarja,  ste razumevajoči, če se bo otrok kdaj znašel v težavah,  otrok ne nosi v šolo več denarja, kot ga potrebuje; žepnina in vredni predmeti naj ostanejo doma, saj lahko vzbudijo preveliko zanimanje starejših otrok,  da otroka naučite točnosti; netočnost vas bo opozorila, da boste pravočasno ugotovili, kaj se dogaja,  podučite otroka, da je njegovo telo le njegova last in ga naučite spoštovati nedotakljivost lastnega telesa, zato naj se ne pusti božati ali kako drugače dotikati odraslim osebam, ki hočejo to početi, ko so z njim na samem. Pri reševanju različnih težav (neuspeh, učne težave, osebne stiske, občutki nemoči, odločitve o nadaljnjem šolanju..) poiščite pomoč oz. nasvet:    

pri razredniku, v šolski svetovalni službi, v Svetovalnem centra za otroke, mladostnike in starše, pri šolskem logopedu,

52


  

pri šolski zdravnici na Centru za socialno delo v Postojna, Rdečem križu Postojna.

53


Da ne pozabim

54


Da ne pozabim

55


Da ne pozabim

56


Da ne pozabim

57


Da ne pozabim

58


Da ne pozabim

59


PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE KOŠANA

ŠOLSKO LETO 2011/2012 Izdala: Osnovna šola Košana Odgovorna oseba: Neva Brce, ravnateljica Naslovnica: Urška Tušar Izvedba: Prijatelj & Prijatelj d.o.o. Naklada: 95 izvodov

Dolnja Košana, september 2011

60

Publikacija OŠ Košana 2011 - 2012 - šola  

Publikacija za šolsko leto 2011-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you