Page 1

ISOLA

IMMAGINI DI UNA STORIA

IZOLA

ZGODOVINA V SLIKAH

Editrice / Založnik “Il Mandracchio” – Isola / Izola


ISOLA

IMMAGINI DI UNA STORIA

IZOLA

ZGODOVINA V SLIKAH A cura di / Uredil Silvano Sau

Editrice / Založil “Il Mandracchio” – Isola / Izola 1


2


ISOLA: IMMAGINI DI UNA STORIA

IZOLA: ZGODOVINA V SLIKAH

Isola è terra antica. Una storia di secoli. Anche di millenni, durante i quali sono cambiate popolazioni, abitudini, lingue, culture e colture. La memoria dell’uomo è molto più corta di quella del territorio: neanche l’archeologia riesce a dare tutte le risposte. Le pietre, per poter testimoniare hanno dovuto prima incontrare l’uomo capace di lavorarle e di scolpirle. La più grande invenzione dell’uomo, la scrittura, é venuta tanti secoli dopo, quando l’uomo aveva già imparato a parlare e a disegnare. E la carta, prima di poter raccontare le sue storie, ha dovuto essere inventata. Il territorio, invece, ha una sua storia che, nel tempo, va più lontano dell’uomo.

Izola je starodavno mesto. Njena zgodovina sega stoletja, celo tisočletja nazaj. Menjavala so se ljudstva, navade, jeziki, kulture in odnos do okolja. Človekov spomin je veliko krajši od spomina okolja: niti arheologija ne uspe odgovoriti na vsa vprašanja. Da bi lahko danes pričali, so morali kamni najprej srečati človeka, da jih je obdelal, izklesal. Največji človekov izum, pisava, je nastal veliko stoletij pozneje kot je začel govoriti in risati. Papir, ki bi lahko pričeval o dogajanjih, pa je bilo šele treba izumiti. Za razliko od človeka ima ozemlje veliko daljšo zgodovino.

Il mito di Giasone che con la nave Argo approda in Istria seguendo un affluente del Danubio (Istro) - Bajka o Jazonu, ki z ladjo Argo prispe v Istro po enem od pritokov Donave (Ister)

3


Probabilmente è per questo che le origini dell’Istria, delle sue popolazioni sono legate anche alla leggenda. Nell’antichità si credeva che i grandi fiumi che attraversano l’Europa riuscissero a collegare tutti i mari. Da qui il mito di Giasone che alla ricerca del vello d’oro avrebbe risalito con la nave Argo dapprima il Danubio, conosciuto allora come Istro, e successivamente il Timavo ed il Quieto, ritenuti suoi affluenti, sino a giungere all’Adriatico e nella penisola che da loro prese il nome di Istria.

Verjetno so prav zato korenine Istre in njenih ljudstev povezane tudi z legendami. Nekoč so mislili, da vse evropske reke povezujejo vsa morja. Od tod bajka o Jazonu, ki je med iskanjem zlatega runa z ladjo Argo preplul Donavo, takrat znano po imenom Ister, in potem še njena pritoka Timav ter Mirno in končno prispel na polotok, ki naj bi po Argonavtih dobil ime Istra, ter nato prispel v Jadransko morje.

Situla Istriana dell’età del bronzo (civiltà dei castellieri) - Istrska situla iz bronaste dobe (ljudstvo kaštelirjev)

Poco si sa, tuttavia, sia del periodo precedente a quello della conquista romana, sia del periodo che intercorse poi fino alla venuta della Serenissima agli inizi del secondo millennio. Tutt’al più si può desumere che anche Isola attraversò tutte le vicende che interessarono l’Istria e le cittadine istriane, a partire dalla sconfitta degli Istri nel 172 d.C. e dalla morte del loro re Epulo che, a Nesazio, preferì suicidarsi piuttosto che cadere nelle mani dei soldati romani.

Villa rustica romana di Alieto a San Simone: mosaici - Vila rustica Haliaetuma v San Simonu: mozaiki

4

Malo je znanega o obdobju pred rimskim osvajanjem, kot tudi o tistem pred prihodom Benečanov na začetku drugega tisočletja. Lahko sklepamo, da je tudi Izola delila usodo ostalih istrskih mest, začenši s padcem Histrov leta 172 n. š., po smrti njihovega kralja Aepula, ki se je raje sam ubil, kot živ padel v roke Rimljanom.


Villa rustica di Alieto a San Simone (resti) - Vila rustica Haliaetuma v San Simonu (ostanki)

Il territorio isolano – comunque - doveva essere abitato già molto tempo prima dell’arrivo dei romani e certamente prima che questi si insediassero nella bellissima insenatura conosciuta oggi come S. Simone e allora denominata Alieto, o – per dirla in latino con i romani – Haliaetum. Si ha notizia, per esempio, del Castelliere di Albuciano situato sulle alture circostanti e si presume, quindi, che fosse stato innalzato molto prima dell’arrivo dei romani. Anzi, è probabile che fosse uno dei tanti villaggi fortificati che, durante le guerre coi i romani, osteggiavano con le armi la loro avanzata verso il centro dell’Istria e verso Nesazio.

Območje, kjer leži današnja Izola, je bilo verjetno poseljeno veliko pred prihodom Rimljanov. To velja tudi za prelepi zaliv, ki ga danes poznamo kot S. Simon - Simonov zaliv, nekoč rimski Haliaetum. Znan je na primer kaštelir Albučan, ki je na bližnjem griču in naj bi ga zgradili mnogo pred prihodom Rimljanov. Morda gre za enega številnih obzidanih naselij, ki so se zoperstavljala napredovanju Rimljanov proti Nezaciju.

Ricostruzione grafica di un castelliere istriano - Grafični prikaz istrskega kaštelirja

5


Del Castelliere, tuttavia, si ha notizia certa in epoca romana durante l’invasione di Attila, denominato “il flagello di Dio”, nelle pianure friulane. Dopo la caduta di Aquileia, le popolazioni fuggiasche verso Grado e verso l’Istria, sembra abbiano trovato rifugio proprio tra le mura di Albuciano e sullo scoglio circondato dal mare antistante Alieto. Se così è, allora è possibile desumere che la nascita di Isola, in quanto agglomerato urbano sull’omonimo scoglio, debba venir ricondotta proprio al periodo della calata degli Unni in Italia e della distruzione di Aquileia, più o meno nel 452 dopo Cristo. Tutta la storia dei secoli successivi è sostanzialmente legata alle vicende che si svolsero all’interno di quelle mura circondate dal mare e di quelle popolazioni, anche se – almeno per i primi secoli poche sono le notizie.

Kaštelir omenjajo Rimljani med Atilovo invazijo, ko je “Božji bič”, kot so ga imenovali, napadal furlansko nižino. Po padcu Ogleja je prebivalstvo bežalo proti Gradežu in Istri. Mnogi naj bi našli zatočišče prav v kaštelirju Albučan in na pečini v morju pred Haliaetom. Če je tako, potem lahko sklepamo, da je naselje Izola nastalo prav med vdorom Hunov v Italijo in uničenjem Ogleja, približno 452 n. š. Zgodovino naslednjih stoletij označujejo odnosi med ljudstvi, ki so živela znotraj z morjem obdanih obzidij. Je pa tudi res, da iz tistih časov ni veliko znanega. Najstarejše znano ime je Haliaetum, ki naj bi imelo keltsko-tračanske korenine. Nekateri menijo, da izhaja iz grščine: “morski orel”, oziroma “ribolov” (“alično” pomeni “ribarim”).

Il nome più antico conosciuto è quello di Alieto (Haliaetum), spesso considerato di provenienza celto-tracica e che altri fanno derivare dal greco a significare “aquila marina”, ovvero “pesca” (alièno significa “io pesco”).

I resti ancora visibili del molo romano di San Simon (Alieto) - Še vidni ostanki rimskega pomola v San Simonu (Alieto)

6


Numerosi sono i resti archeologici del periodo preromano e romano. Il luogo che più palesemente testimonia la romanità d’Isola è l’antico porto, oggidì detto di S. Simone per la chiesa un tempo dedicata a quel santo e che ormai non esiste più.

Veliko je arheoloških ostankov iz rimskega in predrimskega obdobja. Najočitnejši rimski dokaz je staro pristanišče, na območju, poimenovanem po nekdanji cerkvici S. Simona.

Villa rustica di Alieto: ricostruzione grafica - Vila rustica v Alietu: grafična rekonstrukcija

Altro importante punto di riferimento della presenza storica di Roma a Isola sono i resti della villa rustica o, secondo alcuni della villa marittima, tuttora visibili a pochi metri dai resti del porticciolo. Entrambi a testimoniare che nella zona doveva essere insediata un’importante attività produttiva, tanto da giustificare, l’uno accanto all’altra, edificio e porto. Da non dimenticare che, a pochi chilometri da questi era situato pure l’altro molto romano di Isola, pure esso tuttora visibile durante la bassa marea a Punta Velisan.

Drugi pomemben dokaz rimske navzočnosti v Izoli so ostanki kmečke vile (vila rustica, omenjena tudi kot vila ob morju – vila maritima), ki so še danes vidni le nekaj metrov od ostankov pristanišča. Oboji (stavba in pristanišče) dokazujeta, da je bila tukaj pomembna gospodarska dejavnost. Ne gre spregledati, da je bil le nekaj kilometrov stran tudi drugi rimski pomol, ki ga lahko še danes ob oseki vidimo na rtu Viližan.

Resti ancora visibili del molo romano di Punta Vilisan - Še vidni ostanki rimljanskega pomola na rtu Viližan

7


Non vi sono dubbi che il luogo, chiamato Isola, fosse anticamente un’isola nel vero senso della parola. Lo testimoniano alcune immagini di storici e illustratori, per quanto approssimativi, della geografia istriana dell’epoca.

Ni dvoma, da je kraj z imenom Izola nekoč bil otok v pravem pomenu besede. Dokaz za to so nekatere risbe zgodovinopiscev in ilustratorjev ne glede na njihovo približno poznavanje takratnega zemljepisa.

Ce ne offre prova un disegno del geografo arabo Edrisi, che, avendo percorsa la provincia nel XII secolo, la descriveva con copiosità di particolari, facendo cenno alle splendide e popolose città che allora ebbe l’opportunità di vedere: “... B.runah (Pirano) è città ragguardevole ... um.lah che dicesi pure shng.lah (Insula, Isola) città popolata di Franchi (Italiani) ...”.

Sem sodi risba arabskega zemljepisca Al-Idrisija, ki je v 12. stoletju obiskal in bogato opisal to območje “na katerem so prelepa velika mesta: B.runah (Piran) je veliko mesto /.../ um.lah, oz. shng.lah (Insula, Izola) mesto, naseljeno s Franki (Italijani)” /.../.

Isola, vista dal geografo arabo al-Idrisi - Izola, kot jo je videl arabski geograf al-Idrisi

Oppure, in epoca più tarda, la bellissima panora- Tudi v kasnejši Valvasorjevi mojstrski risbi mica del golfo di Trieste disegnata con maestria Tržaškega zaliva se jasno vidi Izolo, ki je bila da Valvasor, dove si vede chiaramente che Isola še otok. non è ancora congiunta con la terraferma.

8


Isola (senza alcun collegamento con la terraferma) in un disegno di Valvasor Valvazorjeva risba z Izolo, brez povezave s kopnim

Solo nei secoli successivi l’isolotto ormai abitato venne connesso con il continente da un ponte in pietra in quella parte dove il mare andò ritirandosi costituendo nel tempo una congiunzione tra il terreno marnoso e lo scoglio calcare.

Šele v poznejših stoletjih je naseljen otok povezal s kopnim kamnit most tam, kjer je nastal, ko se je morje umaknilo in ustvarilo neke vrste brv med lapornim zemljiščem in apnenčastim otokom.

Tra le testimonianze più interessanti per Isola, il documento nel quale, per la prima volta nel 932 d.C. viene citato il nome della località “Insula”, assieme a quello di un suo rappresentante, denominato Georgius de Armentressa, chiamato a sottoscrivere l’impegno che la città di Capodistria dovette firmare con Venezia per un rifornimento annuo di cento anfore di buon vino.

Za Izolo je eno najzanimivejših pričevanj listina iz leta 932 n. š., v kateri je prvič zapisan kraj z imenom “Insula”. Dokument omenja tudi njegovega predstavnika, (Georgius de Armentressa), ki so ga določili, da podpiše dokument, s katerim se je mesto Koper zavezalo, da Benetkam dostavi letno 100 amfor dobrega vina.

Già nella seconda metà del X secolo (952), l’imperatore Ottone I donò al veneto Vitale Candiano “il luogo detto Isola in Istria” che a sua volta la vendette al patriarca di Aquileia Rodoaldo. Nel 1031 ha termine il dominio diretto su Isola da parte dei patriarchi di Aquileia. Il patriarca Popone dona la cittadina al monastero delle dame di S. Maria di Aquileia fuori le mura, per aumentarne così le rendite.

Že v drugi polovici 10. stoletja (l. 952) je Benečan Vitale Candiano od cesarja Otona I dobil v dar “kraj imenovan Isola in Istria”. Le-tega je potem prodal oglejskemu patriarhu Rodoaldu. Leta 1031 se konča neposredna oblast oglejskih patriarhov nad Izolo. Patriarh Popon podari mesto benediktinkam samostana Sv. Marije Oglejske zunaj obzidja, da bi le-ta bolje shajal. 9


Documento del 1036, con il quale il Patriarca di Aquileia, Popone, cede in regalo Isola al monastero di S. Maria d’Aquileia fuori le Mura - Dokument iz 1036, s katerim Oglejski Patriarh Popone podarja Izolo samostanu Sv. Marije Oglejske zunaj obzidja

Il rapporto sofferto e difficile di Isola con le monache di S. Maria d’Aquileia fuori le mura si protrasse a lungo e alcuni tributi vennero mantenuti anche dopo che la cittadina si sottomise alla giurisdizione veneta.

Mučen in težaven odnos z nunami Sv. Marije Oglejske zunaj obzidja je trajal dolgo in nekatere dajatve so se ohranile tudi potem, ko je mestece prešlo pod beneško upravo.

Documento del 1382, con il quale il doge Antonio Veniero raccomanda alla badessa del Monastero di Aquileia di stipulare un accordo con Isola (documento di proprietà di Bruno Zaro) - Dokument (last Bruna Zara), s katerim dož Antonio Veniero (1382) priporoča opatinji Oglejskega samostana sporazum z Izolo

10


Quanto difficile fosse la situazione instaurata dalle monache viene testimoniata anche nel 1220 quando si giunse ad un “convegno” fra il monastero ed il comune di Isola per la nomina del gastaldo: l’accordo dimostra con incontestata evidenza che il comune tentava già da parecchio tempo di liberarsi dai legami feudali ecclesiastici, avvocando a sè il diritto di nomina del gastaldo e presentando alla conferma di detta carica un certo Adeldo (Adeloldo) da Isola.

O težavah pod oblastjo redovnic priča dogodek iz leta 1220, ko je prišlo do “sestanka” med predstavniki samostana in občine Izola za imenovanje gastalda (mestnega upravitelja): iz dogovora jasno izhaja, da se je občina že nekaj časa skušala rešiti cerkvenih fevdalnih spon in prenesti nase pravico, da imenuje gastalda, pri čemer so predlagali nekega Adelda (oz. Adelolda) iz Izole.

Il monastero di S. Maria d’Aquileia fuori le mura da un disegno del 1735 - Samostan Sv. Marije Oglejske zunaj obzidja v risbi iz leta 1735

Questo ed altri avvenimenti successivi e concomitanti, come la nomina nel 1253 da parte del Consiglio Maggiore del Comune, riunito nella piazza di fronte al Municipio, di tre rappresentanti muniti di tutte le autorizzazioni per indurre la Badessa a smorzare le esose richieste delle decime e degli altri tributi, indicano chiaramente che Isola stava ormai svincolandosi dalla giurisdizione del monastero per costituirsi a comune libero e indipendente. “Volti gli occhi e l’animo” alle libertà municipali, Isola mostrò più volte la sua “fierezza” e, dopo essere stata molto tempo nell’ombra, tornò verso la metà del XIII secolo alla luce della storia; allora disponeva già di un proprio palazzo, di un consiglio, di un podestà. Di tutti quelli strumenti che ne facevano un libero comune.

Ta in poznejši dogodki, kot je bilo leta 1253 imenovanje treh predstavnikov Velikega občinskega sveta (sestal se je na trgu pred sedežem občinske uprave) z vsemi pooblastili in z nalogo, da prisilijo opatinjo, da zniža pretirano desetino in druge dajatve, jasno nakazujejo, da se je Izola počasi osamosvajala izpod samostanske prevlade, da bi postala svobodna in samostojna občina. “Z očmi in dušo uprtimi v občinske svoboščine”, je Izola večkrat pokazala svoj “ponos”. Potem ko je bila kar nekaj časa v senci, se je v sredini 13. stoletja vrnila v svetlobo zgodovine - tedaj je imela že lastno občinsko palačo, svet in podestaja, torej vse instrumente, ki so jo opredeljevali kot svobodno občino.

11


Il simbolo della Serenissima: il Leone di San Marco - Simbol "Serenissime": Lev Sv. Marka

Nel maggio del 1280, Isola si diede alla Repubblica di Venezia. La sottomissione di Isola alla Serenissima, portò con sè anche la regolamentazione degli ordinamenti interni e degli statuti; quest’ultimi furono codificati nel 1360, sulla base degli antichi. Una decisione che comportò la perdita di ogni libertà di intraprendenza, dovendosi sottomettere in tutto e per tutto agli ordini della repubblica. È questo, senz’altro, uno dei moventi che produssero il diffondersi di una malcelata ostilità presso gruppi e singoli, determinando più o meno riusciti tentativi di ribellione.

Maja 1280 se je Izola podredila Beneški republiki. Podreditev “Serenissimi” je potegnila za seboj tudi spremembe notranjih pravilnikov in statutov. Uzakonili so jih leta 1360 na osnovi starih statutov. To je na drugi strani pomenilo izgubo lastne podjetnosti in popolno pokorščino Republiki. Zaradi vsega tega se je pri posameznikih in skupinah začelo pojavljati neprikrito sovraštvo, ki se je sprevračalo v bolj ali manj uspele poskuse upora.

Lo Statuto di Isola del 1360 nella versione volgare del XV secolo - Statut Izole iz leta 1360 v ljudskem prevodu iz 15. stoletja

Nonostante la sottomissione a Venezia che indubbiamente garantiva alla cittadina sicurezza, non sempre le era possibile sfuggire alle insidie dei nemici, sia perché in lotta con la Serenissima, sia perché il territorio istriano era molto appetibile. Note le difficoltà con la vicina Trieste, allora possedimento austriaco, sia con altri nemici, come la stessa Repubblica marinara di Genova ed i suoi alleati. 12

Kljub podrejenosti Benetkam, ki so sicer mestecu zagotavljale varnost, pa ni bilo vedno mogoče uiti sovražnikovim napadom, ki so bili ali v vojni s Serenissimo ali so hoteli osvojiti poželenja vredno istrsko ozemlje. Ob tem so bile težave z bližnjim Trstom, ki je bil pod avstrijsko upravo, kot tudi s Pomorsko republiko Genova in njenimi zavezniki.


La scena dei friulani che assediano Isola dal quadro di San Mauro del Duomo di Isola - Furlani oblegajo Izolo (prizor na sliki Sv. Mavra v izolski stolnici)

Sembra che proprio in queste vicende abbia fondamento anche la storia del simbolo comunale della nostra città: la colomba con il ramoscello d’ulivo in bocca, in segno di pace. Secondo la leggenda, infatti, i cavalieri friulani agli ordini del capitano genovese Doria, accampati presso la chiesetta di San Lorenzo, non attaccarono la città causa una fitta nebbia che nel frattempo era arrivata dal mare, coprendo completamente la vista di Isola. Proseguirono quindi verso l’interno dell’Istria, fino a raggiungere Pola e distruggendo numerosi villaggi e paesi incontrati sul loro cammino. Alla loro partenza il patrono della città, San Mauro, inviò sopra Isola una colomba con il ramoscello d’ulivo a indicare alla popolazione che il pericolo era ormai passato.

Kaže, da se je prav v teh časih pojavil občinski simbol našega mesta: golobica z oljčno vejico v kljunu, kar je simbol miru. Legenda pravi, da furlanski vitezi pod poveljstvom genovskega kapitana Dorie, ki so se utaborili pri cerkvici Sv. Lovrenca, niso napadli Izole zaradi goste megle, ki se je dvignila iz morja in je popolnoma skrila mesto. Tako so raje nadaljevali pohod proti Puli in mimogrede uničili veliko naselij in vasi. Ob njihovem odhodu iz Izole naj bi mestni zavetnik Sv. Maver poslal nad mesto golobico z oljčno vejico v kljunu, da bi tako prebivalcem naznanil, da je nevarnost mimo.

Vecchio sigillo comunale di Isola Stari občinski pečat

13


A partire dal XVI secolo, per Isola giunse la fine del periodo di fioritura e di benessere. Sopravennero la peste, le guerre e le carestie. Il commercio cominciò ad indebolirsi; devastatrici epidemie di peste colpirono anche il suo territorio nel 1554; nel 1595 il canonico J. Thamar trovò non più di 1.490 anime: particolarmente intensa fu l’epidemia del 1630-31, quella descritta da Alessandro Manzoni nel suo romanzo “I promessi sposi” per la zona di Milano, che dimezzò la popolazione e che tale rimase sino quasi al cadere del Seicento. Così nei secoli XVII e XVIII, Isola andò incontro a quella decadenza generale che già ben si palesava nel governo delle città istriane; quando fu decisa la sorte della Serenissima Repubblica (1797), la popolazione, non prestando fede ai grandi fatti compiuti, credendo il podestà veneto, Nicola Pizzamano, complice, con alcuni maggiori cittadini, di un tradimento, lo uccise con un colpo di fucile: era l’ultimo rappresentante del governo che oramai male si adattava alle condizioni del tempo.

V začetku 16. stoletja se za Izolo začenja konec obdobja razcveta in blaginje. Prišle so kuga, vojne in lakota. Trgovina je začela upadati, Izolo je leta 1554 zajela vrsta uničujočih epidemij kuge. Leta 1595 je kanonik J. Thamar v občini naštel le 1490 duš. Posebno huda je bila epidemija kuge v letih 1630-31, ki jo je opisal Manzoni v svojem romanu “Zaročenca” za območje Milana, ko se je prebivalstvo tako rekoč prepolovilo - to stanje je trajalo do prehoda v 17. stoletje. V 17. in 18. stoletju se je tudi v Izoli že kazalo splošno stanje dekadence v upravljanju istrskih mest: ob koncu Beneške Republike leta 1797. so prebivalci Izole, ki se niso kdove koliko menili za velika dogajanja, ustrelili zadnjega beneškega podestaja (Nicolò Pizzamano). Ni več ustrezal času, obtožen, skupaj z nekaterimi uglednimi meščani, izdaje.

Benetke so bile v zatonu, kljub njihovim razposajenim karnevalom. Istrska mesta pa so zrcalila, tudi v propadanju, življenje “Dominante” (Benetk). Isto je veljalo za Izolo, ki se je nezadržno bližala svojemu zlatemu Venezia tramontava tra i lazzi dei suoi carnevali, zatonu. e le cittadine istriane rispecchiavano, anche nella decadenza, la vita della Dominante; non meno delle altre città venete, Isola s’incamminava verso un dorato tramonto.

Licenza per la torchiatura dell’olio d’oliva nel 1758 - Dovoljenje za stiskanje olivnega olja iz leta 1758

14


Dopo la caduta della Serenissima, la storia di Isola segue le vicende delle maggiori cittadine istriane. Dapprima con il governo di Bonaparte, poi con l’avvento dell’Austria-Ungheria. Fino alla Prima Guerra mondiale che porta la cittadina a ridosso del fronte sul Carso. È storia, però, che, bene o male, si trova su tutti i libri di scuola, pur se variamente raccontata e interpretata, come sempre avviene per quei territori che si trovano a ridosso di confini che singole popolazioni, demagogie ed ideologie tendono a contendersi. Fino ai giorni nostri.

Po padcu “Serenissime” zgodovina Izole sledi zgodovini večjih istrskih mest. Najprej pride Bonapartejeva uprava, potem Avstro-ogrska. Prva svetovna vojna postavi Izolo v samo zaledje kraške fronte. To zgodovino šolski učbeniki opisujejo tako ali drugače, kot se to venomer dogaja z obmejnimi ozemlji, ki si jih hočejo lastiti posamezna ljudstva, demagogije in ideologije, kar velja še dandanes.

Isola nel XIX secolo, tra punta Vilisan e Punta Ronco - Izola iz 19. stol. med rtoma Viližan in Ronko

Della lunga storia di Isola poche sono le immagini che oggi ci possono raccontare come era nel corso dei secoli. Le poche di cui disponiamo sono alquanto approssimative e, spesso, costruite ricorrendo alla memoria. Soltanto con il XVIII e XIX secolo giunge a noi quale illustrazione che – in fondo – non ci danno una visione della cittadina molto diversa rispetto a quella che conosciamo a partire dalla fine dell’Ottocento.

Kljub bogati zgodovini je malo slik, ki bi pričevale, kakšna je bila Izola v preteklih stoletjih, saj so ohranjene/obstoječe dokaj približne in pogosto le plod spominov. Prve ilustracije iz 18. in 19. stoletja nam ne uspejo dati bistveno drugačne podobe mesteca, kot ga poznamo iz risb iz konca 18. stoletja.

Isola in occasione dell’apertura delle terme sulfuree - Izola ob odprtju toplic z žvepleno vodo

15


È con l’avvento delle cartoline illustrate che, finalmente, è possibile ricostruire una storia per immagini di Isola. Le cartoline postali illustrate, infatti, da oltre un secolo offrono un’immagine “semplice”, ma vera, della realtà, del costume, del gusto artistico, e dello sviluppo sociale, economico ed urbanistico di un determinato territorio.

Šele s prihodom ilustriranih razglednic je možno sestaviti zgodovino Izole skozi slike. Ilustrirane poštne razglednice že več kot eno stoletje omogočajo, da lahko imamo “enostavno”, vendar resnično podobo resničnosti, navad, umetniškega okusa, družbenega, gospodarskega in urbanističnega razvoja določenega ozemlja.

Panoramica dell’inizio XIX secolo. Improbabile la veduta delle mura di Pirano - Panoramska veduta iz začetka 19. stoletja. Malo verjeten pogled iz piranskega obzidja.

Bisogna considerare che la cartolina illustrata è stata il mezzo di comunicazione di massa più diffuso dalla sua origine all’avvento della televisione, tanto che non è esagerato parlare di fenomeno massmediologico povero per eccellenza e, proprio per questo, alla portata di tutti. Si è diffusa tra tutte le classi sociali, dalle più umili alle più raffinate, trasmettendo ovunque i suoi messaggi che potevano avere di volta in volta carattere politico, pubblicitario, sociale, artistico o di costume.

16

Upoštevati moramo, da je bila ilustrirana razglednica do iznajdbe televizije najbolj množično sredstvo komuniciranja. Prav zato lahko govorimo o pojavu preprostega množičnega, vsakomur dostopnega sredstva komuniciranja. Razglednica se je uveljavila pri vseh družbenih slojih, od najbolj revnih do najbolj prefinjenih, ki so prek nje sporočali politične, propagandne, družbene, umetniške in modne vsebine.


La riva agli inizi del XX secolo - Riva na začetku 20. stoletja

Anche per la nostra Isola il fenomeno delle cartoline illustrate va probabilmente ricollegato al periodo della fine dell’Ottocento, quando i mezzi di comunicazione e di trasporto diventarono di massa, quindi non erano più a disposizione di pochi privilegiati, ma di strati più ampi di popolazione che incominciò a spostarsi con una certa facilità da un posto all’altro, sia per lavoro, sia per svago. Naturalmente a tutto ciò contribuì pure un forte sviluppo delle industrie.

Tudi za Izolo velja, da lahko pojav ilustriranih razglednic povežemo z obdobjem konca 18. stoletja. Takrat so sredstva komuniciranja in prevozna sredstva postala množična in ne več le domena redkih privilegirancev, ampak tudi širših množic, ki so se zaradi dela ali zabave vse pogosteje in lažje začenjale seliti iz kraja v kraj. K temu je seveda prispeval tudi močan razvoj industrije.

Cartolina del 1899 della Lega Nazionale Italiana - Razglednica Lege Nazionale Italiane iz leta 1899

17


La cittadina d’Isola allora non offriva, come del resto non offre nemmeno oggi, grandi attrattive dal punto di vista architettonico, culturale o artistico per invogliare una gran quantità di tipografi a stampare cartoline. È certo, quindi, e gli esemplari reperiti e in parte pubblicati in questa raccolta lo confermano, che le cartoline raffiguranti Isola traggono spunto da due momenti particolari della nostra città.

Mestece Izola takrat, tako kot danes, ni ponujalo veliko zanimivosti z arhitektonskega, kulturnega ali umetniškega zornega kota, da bi se založniki množično odločali za tiskanje razglednic. Dejstvo je, da primerki razglednic Izole, nekatere objavljamo tudi v tej knjigi, prikazujejo dva specifična trenutka našega mesta.

Cartolina illustrata della “Società Agricola Operaia Cattolica” - Ilustrirana razglednica "Kmečko-delavske katoliške družbe"

Da una parte abbiamo, verso la fine del secolo scorso, l’apertura di importanti industrie conserviere, che aiutò notevolmente un certo movimento di persone e di notizie, agevolato anche dall’apertura di un moderno (per allora) ufficio postale e telegrafico, dall’altra, la nascita di un pur modesto complesso turistico, ma per i tempi abbastanza ben attrezzato, come quello dei bagni di Porto Apollo. Probabilmente sono stati questi due elementi a stimolare e a favorire la nascita di una precisa necessità di comunicazione a distanza per mezzo delle cartoline postali illustrate.

18

Proti koncu 19. stoletja je odpiranje pomembnih tovarn konzerv pripomoglo k večjemu pretoku ljudi in vesti. To je dodatno omogočal na novo odprti, za takratne čase sodoben poštnotelegrafski urad. V tistem času je tudi nastalo skromno, pa vendar dobro opremljeno turistično središče “Porto Apollo”. Verjetno sta prav ta dva elementa spodbudila potrebo po komunikaciji na daljavo ravno s pomočjo ilustriranih poštnih razglednic.


Manifesto del 1910 per la I Esposizione provinciale istriana di Capodistria - Plakat iz l. 1910 za Prvo istrsko pokrajinsko razstavo v Kopru

Altri fattori sono conseguenza dei primi due: una rete non indifferente di servizi dediti al ristoro e allo svago (vedi l’elenco degli alberghi e dei ristoranti) e una serie di iniziative sociali legate alla crescita dell’imprenditoria e di una classe operaia progressista. Non a caso, tra le cartoline illustrate pubblicate nei primi anni di questo secolo una riguarda la nascita della prima biblioteca circolante, un’altra la presenza molto attiva della Lega Nazionale (si era in periodo di dominio austro-ungarico), e una addirittura dedicata all’inaugurazione della Casa del Popolo nel 1905.

Ostali dejavniki so posledica prvih dveh: pomembna mreža lokalov z gostinsko in zabavno vsebino, vrsta družbenih pobud, povezanih z razvojem podjetništva in napredni delavski razred. Ni slučaj, da je med razglednicami iz začetka 20. stoletja tudi ena, posvečena rojstvu prve potujoče knjižnice, druga dejavnosti “Lege Nazionale” (bilo je obdobje avstro-ogrske nadvlade) ena pa celo otvoritvi Ljudskega doma leta 1905.

Il Mandracchio di Isola agli inizi del 1900 - Izolski mandrač iz začetkov20. st.

19


Se escludiamo quelle con contenuti di carattere generale, come messaggi augurali, che facevano parte di alcune serie di cartoline stampate prevalentemente a Trieste, ma che possono essere il prodotto di una qualsiasi tipografia dell’Impero, la stragrande maggioranza delle cartoline che troviamo ad Isola in questo periodo presenta vedute più o meno riuscite della cittadina e del suo circondario. Le più numerose, naturalmente, riguardano il porto, visto che i visitatori possibili acquirenti di queste provenivano soprattutto dall’interno del vasto impero asburgico ed il mare rappresentava un elemento di novità e di interesse. Seguono via via le immagini che riprendono i bagni di Porto Apollo e le due piazze che allora fungevano da centro della vita cittadina: le Porte e Piazza Grande.

Če izključimo tiste s splošnimi vsebinami, kot recimo voščila (te so tiskali predvsem v Trstu, lahko pa bi jih v katerikoli drugi tiskarni Cesarstva), večina razglednic, ki upodabljajo Izolo v tem obdobju, bolj ali manj uspešno prikazuje mestne vedute ali okolico. Največ jih seveda prikazuje pristanišče, saj so potencialni kupci razglednic prihajali iz notranjosti širnega habsburškega cesarstva, pri čemer je morje predstavljalo zanimivo novost. Sledijo slike kopališča “Porto Apollo” in obeh trgov, ki sta tedaj tvorila mestno središče: “Vrata” in “Veliki trg”.

Il Mandracchi o di Isola, oggi - Izolski mandrač danes

Queste vedute ci danno una precisa testimonianza storica della vita di Isola verso la fine del secolo scorso e nei primi decenni di questo. In essa notiamo subito un elemento rivelatore del periodo in cui sono state stampate. Fino alla fine della Grande Guerra e negli anni immediatamente successivi, sui margini delle cartoline, la denominazione della città è quella che è rimasta in secoli, cioè quella di Isola. Dopo gli anni venti, con la venuta dell’amministrazione regia italiana, probabilmente per distinguerla da altre eventuali “Isole” presenti sul territorio nazionale, la denominazione ufficiale fu modificata in “Isola d’Istria”. Tale denominazione rimase in vita per quasi ottant’anni, fino al 1996, quando il Consiglio Comunale decise di ripristinare il nome originario. 20

Ti dve veduti predstavljata točno zgodovinsko pričevanje o življenju v Izoli ob koncu 19. stoletja in prvih desetletij 20. stoletja. V njih lahko zaznamo tudi nekatere elemente, ki kažejo na obdobje njihovega tiska. Do konca prve svetovne vojne in takoj po njej je ime mesta “Isola” torej tako, kot ga je imelo skozi stoletja. Po letu 1920, to je po prihodu Kraljevine Italije, se je ime spremenilo v “Isola d’Istria”, verjetno, da bi jo razlikovali od drugih krajev “Isola”. To ime je ostalo do leta 1996, ko je Občinski svet odločil, da znova prevzame staro ime “Isola”.


I PANORAMI

PANORAME

21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


LE PORTE

VRATA

35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


LA RIVA, IL PORTO E PIAZZA GRANDE

OBALA, PRISTANIŠČE IN VELIKI TRG

57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


IL CULTO E LA CULTURA

KULT IN KULTURA

107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


IL PROGRESSO

NAPREDEK

129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


IL TURISMO

TURIZEM

143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


TRA VECCHIE ARCHITETTURE E NUOVI CONDOMINI

MED STARIMI ZGRADBAMI IN NOVIMI STANOVANJSKIMI BLOKI

161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


A MO' DI CONCLUSIONE

NAMESTO ZAKLJUČKA

183


184


185


186


Si dice che con il passare degli anni l’uomo finisca con l’identificarsi con l’ambiente che lo circonda e con il quale è cresciuto e vissuto diventando parte integrante di esso. Anzi, si dice, che con il passare dei decenni l’uomo finisce con l’acquisire le stesse caratteristiche e le stesse sembianze del territorio che l’ha ospitato e visto crescere nel corso della sua vita.

Pravijo, da se človek sčasoma poistoveti z okoljem, ki ga obdaja, oziroma v katerem odrašča in živi, ter postane njegov sestavni del. Celo več. Pravijo, da človek po nekaj desetletjih pridobi značilnosti okolja, v katerem je živel in mu postane povsem podoben.

Verjetno je v vsem tem nekaj resnice, saj se neredko dogaja, da uspemo določiti lokalpatriProbabilmente c’è qualche fondo di verità in otske izvore določene osebe ne glede na znanja, tutto questo, poiché non raramente succede che telesne značilnosti in način izražanja. si riesca a definire l’origine campanilistica di una persona, al di là delle conoscenze, delle sembi“Dovolj, da ga vidiš - pravijo - da veš, da anze fisiche e dei modi di dire. “Basta vardarlo je Pirančan”. Ali pa: “Od kod naj bo, če ne iz – si dice – per capir che a xé un Piranese!” Oppure: “Chi te vol che a sia, se no un Cavresàn!”. Kopra”. Vendar enako velja za Pirančana ali za Ma lo stesso vale anche per un Piranese o un Koprčana, za katere je Izolan “brez popka”! Capodistriano nei confronti di un Isolano, sempre Kljub temu, da sem preživel skoraj vse definito “sensa bulìgo!” svoje več desetletij dolgo zemeljsko izkušnjo Tuttavia, pur avendo trascorso quasi tutta la na tem majhnem območju, ki ga označuje dolga mia pluridecennale esperienza terrena in questo in ne vselej navdušujoča zgodovina, v zadnjih piccolo territorio, dalla storia lunga e non sempre letih v sebi občutim rastoč neprijeten občutek entusiasmante, negli ultimi anni sento crescere razdvojenosti med lastno pripadnostjo določeni un disagevole distacco tra il mio sentimento di mestni in družbeni strukturi, ter pripadnosappartenenza ad una struttura urbana e sociale e tjo domnevnemu zgodovinskemu in človeškemu quello della mia appartenenza ad un suo presunto tkivu. Domnevnemu, ker je izginulo, neobstoječe, tessuto storico e umano. Presunto, perché ormai preteklo. Razdvojenost v določenem trenutku posscomparso, inesistente, passato. Un distacco, che tane celo trpljenje in celo nestrpnost do nečesa, a momenti diventa addirittura sofferenza e intol- kar sem menil, da sem pridobil, pa ugotavljam, leranza nei confronti di qualcosa che ritenevo da je vedno bolj oddaljeno, daleč od ideje, ki ormai acquisito e che, invece, constato diventare sem si jo, morda sebično ali morda nepravilno, sempre più distante e lontano dall’idea che negli ustvaril. anni della mia città, forse egoisticamente, forse ingiustamente, mi ero costruito. Verjetno je prav ta občutek boleče razdvoÈ probabile che questo senso di doloroso distacco sia il risultato dei grossi cambiamenti che, soprattutto nell’ultimo decennio, sono intervenuti nell’assetto territoriale ed urbanistico della mia città. Forse ancor più che a causa dei tumultuosi cambiamenti avvenuti a livello demografico, economico e sociale. Si dice che negli ultimi decenni la vita ed i processi che ad essa sono collegati – quindi anche le città – cambiano più rapidamente di quanto l’uomo sia capace di adeguarvisi. Sarà vero, ma è anche vero che a modificare l’ambiente è sempre e comunque l’uomo. Quindi costruisce un ambiente nel quale sa di doversi insediare e nel quale sa di dover domani abitare. A meno che….

jenosti rezultat velikih sprememb, ki so se zgodile v ozemeljski in urbanistični ureditvi mojega mesta, predvsem v zadnjem desetletju. Morda celo bolj kot burne spremembe na demografski, gospodarski in družbeni ravni. Pravijo, da se v zadnjih desetletjih življenje in procesi, ki so z njim povezani - torej tudi mesta - mnogo hitreje spreminjajo, kot se jim je človek sposoben prilagajati. Bo že držalo. Je pa tudi res, da je vendarle in vselej človek tisti, ki spreminja okolje. Gradi si torej okolje, za katerega ve, da se bo v njem naselil in jutri tudi živel. Razen če...

187


Ecco, a meno che… a meno che l’ambiente che sta progettando e costruendo non lo costruisca per sé, ma lo destini ad un ipotetico mercato, del quale pensa di interpretare i gusti e le capacità materiali, prima che intime e spirituali. Ed ecco allora… che può subentrare quel senso di distacco tra chi si sente figlio e frutto di un territorio che, rapidamente, sta perdendo le sue caratteristiche originarie storiche, culturali, ambientali e naturali. Bastava un’occhiata ad un’immagine qualsiasi di Isola, prima, per riuscire a stabilire un contatto diretto di reciproca appartenenza: una specie convenuta parola d’ordine tra due soggetti che quasi inconsciamente sapevano di derivare dalla stessa matrice e di appartenervi, l’uno risultato dell’altro. Il paese, risultato delle vicende umane, oltre che naturali, e l’uomo – pure – risultato delle vicende condizionate dal territorio e dalle sue strutture formatesi nei secoli, oltre che dagli eventi della natura. La stessa denominazione del toponimo, che nei secoli non ha voluto togliere il potere delle sue origini naturali per sottoporla al volere occasionale e opportunistico dell’uomo. Isola è rimasta Isola da oltre un millennio, da quando l’isola ha incominciato ad essere abitata per diventare, sempre come risultato dell’opera incessante della natura e dell’uomo, penisola. E domani, chissà!…

No, razen če... razen če okolje, ki ga načrtuje in gradi, ne bo namenjeno samo njemu, ampak določenemu tržišču, ki naj bi odražalo bolj okuse in materialne možnosti, kot pa intimne in duhovne potrebe. In prav zato lahko pride med tistimi, ki se imajo za otroke in sadove določenega ozemlja, ki hitro izgublja svoje prvotne zgodovinske, kulturne, okoljske in naravne značilnosti, do občutka razdvojenosti. Dovolj je bil pogled na katerokoli sliko nekdanje Izole, da se je lahko vzpostavil neposreden stik vzajemne pripadnosti: neke vrste dogovorjeno geslo med dvema subjektoma, ki sta skoraj podzavestno vedela, da imata isti izvor in pripadnost, da sta rezultat drug drugega. Krajina, rezultat človeških dogajanj in seveda naravnih pojavov, ter človek - tudi - kot rezultat dogajanj na ozemlju in njegovih struktur, ki so se poleg naravnih pojavov formirale skozi stoletja. Krajevno ime se je, ne glede na človeška in naravna dogajanja, ne glede na naključna ali naklepna dejanja človeka, ohranilo skozi stoletja. Izola je Izola že več kot tisočletje, odkar so jo kot otok ljudje naselili, do danes, ko je kot rezultat neprestanega delovanja narave in človeka postala polotok. Jutri, kdo ve!... V zadnjem času veliko funkcionarjev naše občine pogosto izraža svojo jasno voljo, da bi mestu vrnili nekdanjo dušo, ki se je izgubila v času. Toda kakšna je bila dejanska duša tega skupka ljudi, hiš, ulic, navad, tradicij, zgodb in dogajanj? Kako se lahko povrne nekaj, česar ne poznamo in ne vemo, kje iskati. Pri človeških rečeh je žal tako, da kar je izgubljeno, je izgubljeno za vselej, saj staro zamenja novo.

Molti, ultimamente, tra coloro che sono chiamati a reggere la cosa pubblica del nostro Comune, sono spesso impegnati a sostenere la loro precisa volontà di ridare alla città la sua anima perduta o smarrita nel tempo. Ma, quale era l’anima di questo insieme agglomerato di persone, case, vie, abitudini, tradizioni, storie e vicende? Come è possibile riportare qualcosa che non si conosce e non si sa dove trovare? Kot ljubitelj vsega v zvezi z Izolo, sem čisto Perché, nelle vicende umane, quello che è andato perduto, purtroppo, spesso è perduto per sempre, slučajno odkril, kljub temu, da sem stvar prebral večdesetkrat, eno najbolj pristnih in poštenih soppiantato dal nuovo. definicij izolske duše. Našel sem jo v pridigi monPer caso, amante come sono delle cose dette sinjorja Salvatoreja Dergassija med Sv. Mašo, su Isola, scoprii per caso – pur essendoci passato (objavil jo je Antonio Vascotto kot predgovor sopra decine di volte - una delle definizioni più svoji knjigi “Spominjajoč se Izole”). oneste e genuine dell’anima di Isola. Contenuta /.../ “Izola nima bogate zgodovine. Zgoin una breve omelia pronunciata da mons. Salvatore Degrassi durante una S. Messa e pubblicata dovina sveta je ne omenja, zemljepis jo pogosto da Antonio Vascotto – a mo’ di prefazione – al pozablja, tudi zgodovina Istre je ne povzdiguje, suo libro “Ricordando Isola”. druga mesteca jo prehitevajo. 188


“...Isola non vanta una grande storia. La stoIn vendar ima za nas Izola, naš skromni ria universale non la conosce, la geografia molte kraj, najpomembnejšo, najlepšo in najsvetlejšo volte la dimentica; anche la storia dell’Istria non zgodovino, ker je to naša zgodovina, zgodovina la mette in grande rilievo, altre cittadine le stanno vsakega izmed nas. davanti. Najslavnejše mesto na svetu ne bi znalo Eppure per noi Isola, il nostro umile Paese, povedati našemu srcu tega, kar mu zna povedati ha la storia più grande, più bella e luminosa, naš kraj. Njegove hiše nam povedo, kje smo roperché è la nostra storia, la storia di ognuno di jeni, kje smo v toploti naših družin odraščali; noi. La città più famosa del mondo non saprebbe po ulicah še vedno odmevajo radostne pesmi, dire al nostro cuore quello che ci sa dire il nostro zvonki glasovi našega nedolžnega otroštva, šole Paese. Le sue case ci dicono dove siamo nati, ove nas spominjajo naših prvih korakov na poti siamo cresciuti nel calore delle nostre famiglie; znanja, občinska hiša nosi napisano zgodovino le contrade risuonano ancora dei canti gioiosi, našega občanskega življenja, polja, razkropljena delle voci argentine della nostra fanciullezza innocente, le scuole ci ricordano i primi passi po nižinah in po hribih, so še vedno mokra od del nostro sapere, la Casa Comunale porta scritta znoja naših ljudi, tovarne, delavnice in trgovine, la storia della nostra vita civile, i campi sparsi delovna mesta še vedno pričajo o delavnosti in nella valle e sulle colline sono ancora bagnati podjetnosti naših dobrih ljudi, morje, ki stiska dei sudori della nostra gente, le fabbriche, le of- Izolo v bratski objem, nas spominja na naše ficine, i negozi, i luoghi di lavoro testimoniano ribiče, na njihovo ljubezen do obvez, ki so večkrat ancora la vita operosa ed industriosa del nostro terjale njihova življenja. popolo buono; il mare, che stringe Isola come in Vse v Izoli govori našim srcem. Če bi un abbraccio fraterno, ricorda i nostri pescatori, il loro amore al dovere, molte volte pagato con kamenje imelo usta, bi tudi kamni govorili in il sacrificio della vita. pripovedovali našo zgodovino. Niti ljudje niti čas ne bodo mogli izbrisati naše zgodovine.” /.../ Tutto a Isola parla al nostro cuore. Se i sassi avessero una bocca, anche i sassi parlerebbero e racconterebbero la nostra storia. Né gli uomini, né il tempo potranno mai cancellare questa storia, la nostra storia. “

189


190


LE FOTO

FOTOGRAFIJE

Le cartoline sono state prese dalla raccolta di immagini realizzata con la pubblicazione del volume “Isola in 200 cartoline” pubblicata nel 1999 con il determinante contributo del compianto Rino Prelaz e dei signori Lucio Lorenzutti e Adriano Princival.

Razglednice so iz zbirke slik, objavljenih v knjigi “Isola in 200 cartoline”, ki je izšla leta 1999, z odločilnim prispevkom pokojnega Rina Prelaza ter gospodov Lucia Lorenzuttija in Adriana Princivala. Posebna zahvala gre gospodu Erminiju Benčiču, ki nam je dal na razpolago del svojega osebnega arhiva, plod desetletij profesionalne fotografske dejavnosti; Benčičeve črno-bele fotografije so iz 70. in 80. let in so na straneh 28, 30, 66, 96, 101, 165, 166, 167, 172, 182, 183. Barvne slike, iz istega obdobja, pa so na straneh 29, 64, 66, 154, 156, 167.

Un doveroso ringraziamento è dovuto in particolare al signor Erminij Benčič, che ci ha messo a disposizione parte del suo archivio personale costruito in decenni di professionalità fotografica; le fotografie di Benčič in bianco e nero risalenti agli anni 70 e 80 sono nelle pagine 28, 30, 66, 96, 101, 165, 166, 167, 172, 182, 183. Le fotografie a colori, invece, pure risalenti allo stesso periodo, si trovano nelle pagine 29, 64, Srčna hvala gospodu Giovanniju Russignanu, katerega slike Izole, ki jih je naredil v šestdesetih 66, 154, 156, 167. letih, so obogatile to knjigo, saj predstavljajo Un grazie di cuore anche al signor Giovanni časovno povezavo med starimi razglednicami Russignan, le cui fotogrtafie di Isola, eseguite in novejšimi barvnimi slikami. Črno bele slike negli anni sessanta, hanno impreziosito il vol- Giovannija Russignana so na straneh 44, 62, ume, rappresentando il collante temporale tra il 100, 117, 118, 134, 136, 162, 164, 170 e 173. passato delle cartoline e quello più recente delle immagini a colori. Le istantanee in bianco e nero Zahvala gospodu Vladu Zavišiču, ki je bil di Giovanni Russignan si trovano nelle pagine več let zaposlen pri fotografu Benčiču in je 44, 62, 100, 117, 118, 134, 136, 162, 164, 170 potem skoraj tri desetletja delal kot televizijski snemalec in ki nam je podaril nekatere očarljive e 173. slike našega mesta; barvne fotografije iz leta Un ringraziamento al signor Vlado Zavišič, 2005 so na straneh 45, 52, 53, 54, 103, 104, che oltre ad aver lavorato per anni nel laboratorio 118, 120, 137, 157, 157, 159, 163, 165, 166, di Benčič, è stato per quasi un trentennio opera- 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, tore televisivo ed ha voluto regalarci alcune sug- 184. gestive immagini della nostra città; le fotografie, tutte a colori e risalenti all’anno 2005, si trovano Seveda gre zahvala gospodu Claudiu Chiccu, ki a pagina 45, 52, 53, 54, 103, 104, 118, 120, 137, je že več kot desetletje uradni fotograf našega 157, 157, 159, 163, 165, 166, 171, 172, 173, 175, uredništva in še prej naše skupnosti. Slike Claudia Chicca, ki so iz zadnjih treh-štirih let, 176, 177, 178, 179, 180, 184. so na straneh 31, 45, 51, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 119, 124, 126, 136, 160, 170, 172, 174, 181, 182.

191


Grazie, naturalmente, al signor Claudio Chicco, che ormai da oltre un decennio, è il fotografo della nostra Redazione, ma anche prima, della nostra Comunità. Le immagini di Claudio Chicco, che risalgono agli ultimi tre, quattro anni, si trovano a pagina 31, 45, 51, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 119, 124, 126, 136, 160, 170, 172, 174, 181, 182. Le foto a colori di data recente a pag. 30, 31, 32, 52, 54, 137 sono state scattate da chi ha curato questo volume. Altre immagini, prevalentemente in bianco e nero, fanno parte di documentazioni e raccolte depositate all’Archivio di Stato della Biblioteca Civica di Trieste.

192

Barvne slike novejšega datuma na straneh 30, 31, 32, 52, 54, 137 je posnel avtor te knjige. Druge slike, predvsem črno-bele so del dokumentacij in zbirk iz Državnega Arhiva Mestne knjižnice Trst.


INDICE / KAZALO Silvano Sau - Isola: immagini di una storia / Izola: zgodovina v slikah

1

Le panoramiche / Panorame

19

Le porte / Vrata

33

La Riva, il porto e Piazza Grande / Obala, pristanšče i in Veliki Trg

55

Il culto e la cultura / Kult in kultura

105

Il Progresso / Napredek

127

Il turismo / Turizem

141

Tra vecchie architetture e nuovi condomini / Med starimi zradbami in novimi stanovanjskimi bloki

159

A mo’ di conclusione / Namesto zaključka

181

193


Isola: immagini di una storia Izola: zgodovina v slikah A cura di / Uredil Silvano Sau Traduzione / Prevod Andrea Šumenjak Fotografie / Fotografije Erminij Benčič, Claudio Chicco, Giovanni Russignan, Silvano Sau, Vlado Zavišič Le cartoline sono state tratte dal volume “Isola in 200 cartoline” e sono state messe a disposizione dal compianto Rino Prelaz e da Lucio Lorenzutti e Adriano Princival Razglednice so iz knjige “Isola in 200 cartoline”, ki so nam jih dali pok. Lino Prelaz ter Lucio Lorenzutti in Adriano Princival Impaginazione elettronica / Računalniški prelom Andrea Šumenjak Stampa / Tisk Birografika “Bori” Izola Il volume è stato realizzato dalla Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola con il contributo finanziario del Ministero per la Cultura della Slovenia e del Comune di Isola Knjigo je založila Italijanska samoupravna Narodna Skupnost Izola s finančno podporo Ministrstva za Kulturo R. Slovenije in Občine Izola Isola / Izola – maggio / maj 2006

194


ISBN 961-6391-08-9

Isola - immagini di una storia  

Isola in 100 cartoline