Page 1

Vol.17 / May 2018 เตรฝฬมอร้ธมสู่ขนั ้ ตธนการตัดบัญชฝ ทัตถุดผบแบบโร้เธกสารโฉมใหม่ ส่ น เสรผ ม ในก้ า ทหน้ า อั ฒ นาธนใ์ ก รก้ า ทโกล (1)

ถู นฬ์กระจาฬสผ น ใ้ า ระหท่ า นประเทถ กลโกสาใัญสู่ Trading Nation


“ถ้าคิดว่าความชานาญ ที่ไหนๆ...ก็เหมือนกัน” “ง่ายสาหรับคุณ... ยื่นขออนุญาตนาเข้าช่างฝีมือและผู้ชานาญการด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร” 0 2936 1429

คุณอภิชาติ ต่อ 314 apichartp@ic.or.th คุณชลพัชร ต่อ 315 chonlapatchp@ic.or.th

www.ic.or.th


07

04

เตรฟฬมอร้ธมสร่ขนั้ ตธน การตัดผัญชฟทัตถยดผพ แผผโร้เธกสารฌฉมญหม่

ถรนฬ์กระปาฬสพนใ้าระหท่านฝระเทถ กลโกสาใัญสร่ Trading Nation

Karakuri Kaizen

18

ทฟ่ฝรภกษา • ทฟรอนษ์ ถพ รพทัน • สยกัณฎา แสนเดมธน ผรรณาธพการผรพหาร ณัฐอนษ์ ทัฒ นโทฬสทัสดพ์ ผรรณาธพการ มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ กธนผรรณาธพการ • กฤตฬา ทพชฬั ดพษฐ์ • กฤษดา ทัผทพม • ฝรพญญา ถรฟธนันต์ ธธกแผผ * ฌฆษณา * นานสมาชพ ก มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ เป้า ขธน สมาใมสฌมสรนักลนทยน ฯลพตฌดฬ กธนผรรณาธพการ ICN ตพดต่ธ ะ่ าฬผรพการสมาชพ กและนักลนทยน สมาใมสฌมสรนักลนทยน ฌทรถัอ ท์ : 0 2936 1429 ต่ธ 211 ฌทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

20

11

ส่นเสรพมในก้าทหน้า อัฒนาธนใ์กรก้าทโกล (1)

ฬธมเอม่ ธสพ่น ทฟ่ดฟกท่า

ช่ ทนเทลาทฟ่ฯ่านมานฟ้ในโม่มฟญใรทฟ่โม่รร้ปัก “ธธเป้า” เฝ็นแน่แท้ ด้ทฬกระแสละใร “ผย อเอสันนพทาส” ทฟ่อย่นแรนปนกลาฬเฝ็น Talk of the Town โม่เอฟฬนแต่ญนโทฬเท่านัน้ ใทามฝั นขธนละใรเรม่ธนนฟ้ฬันแอร่กระปาฬใทามฮพ นโฝธฟกหลาฬฝระเทถ ธาทพ ปฟน เกาหลฟ ถภนขัน้ การซม้ธลพขสพทธพ์เอม่ธนาโฝธธกธากาถญห้ในญนฝระเทถโด้ดรกันธฬ่านหนาญป นัผโด้ท่าเฝ็นใทามสาเรฎปธฟกก้าทหนภ่นขธนทนการผันเทพนโทฬ ทฟ่สามารถแฯ่ธพทธพอล ใทามเฝ็นโทฬโฝฬันต่านแดนโด้ธฬ่านสมถักดพ์ถรฟ โม่แอ้ซฟรฟฬ์ “แดปันกภม” ทฟ่เใฬสร้านกระแส แอร่กระปาฬทัฒนธรรมเกาหลฟธธกนธกฝระเทถมาแล้ท ฌธกาสญนช่ ทนนฟท้ ฟ่ละใรกาลันฮฟ เทธร์ ปภนถมธเฝ็นเทลานาทฟทธนทฟ่ภาใรัฐปะโด้ตธกฬา้ และส่นเสรพมด้านการใ้าการลนทย นระหท่านฝระเทถ และฯลักดันญห้นักลนทยนเข้ามาดาเนพ น ธย รกพป ชักอาเมฎดเนพนลนทยนเธม้ธญห้เถรษฐกพปขธนโทฬเตพผฌต นธกปากนัน้ ฬันในต้ธนส่นเสรพม ด้ า นการขนส่ น ฌลปพ ส ตพ ก ส์ ด้ ท ฬมาตรการส่ น เสรพ ม การลนทย น ส าหรั ผ ฯร ้ ฝ ระกธผการ ทฟ่ลนทยนด้านการตัน้ ถรนฬ์กระปาฬสพนใ้าระหท่านฝระเทถ หรมธ International Distribution Center (IDC) ด้ทฬการนาเทใฌนฌลฬฟทฟ่ทันสมัฬและใรผทนปรมาญช้ ญนการดาเนพนกพปการ ถรนฬ์ กระปาฬสพน ใ้า ระหท่ านฝระเทถทฟ่ โด้ มาตรฐานฌดฬภาใรัฐ ญห้ การส่ นเสรพ มนั ้น ปะต้ธนเฝ็นถรนฬ์ทฟ่มฟสถานทฟ่ปัดเกฎผสพนใ้า รทมถภนธย ฝกรณ์การปัดเกฎผและขนถ่าฬทฟ่ทันสมัฬ มฟ ร ะผผใทผใย ม ผรพ ห ารใลั น สพ น ใ้ า ด้ ท ฬระผผเทใฌนฌลฬฟ ส ารสนเทถทฟ่ โ ด้ ม าตรฐานใทาม ฝลธดภัฬ การญห้ผรพการปะต้ธนญห้ผรพการขนส่น ปัดส่น เกฎผรักษา ผรรปย และผรพหารสพนใ้า ในใลันขธนลรกใ้า ซภ่ นปะต้ธนมฟฌฝรแกรมสาหรัผผรพหารใลันสพนใ้าทฟ่สามารถใทผใยมการ ปัดการโด้ตัน้ แต่การผันทภกสพนใ้าเข้าใลัน การปัดเกฎผสพนใ้าภาฬญนใลัน และมฟระผผตพดตาม สพนใ้าแผผธธนโลน์ (Track & Trace) ซภ่นสามารถสร้านใทามเชม่ธมัน่ ญห้แก่ลรกใ้าและฯร ้ญช้ ผรพการ โด้ธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอ ญนธนาใตหากฝระเทถโทฬมฟการอัฒนาด้านฌใรนข่าฬฌลปพสตพกส์ญห้มฟมาตรฐานญน ระดัผสากล มฟระผผการใทผใยมทฟ่ทันสมัฬและเอฟฬผอร้ธมทยกขัน้ ตธน และการญห้ผรพการเฝ็น ทฟ่ฬธมรัผขธนตลาดฌลกแล้ท ฬ่ธมปะสามารถช่ ทนชพ นตาแหน่นฝระเทถแห่นฌลปพสตพกส์บผั ขธน ธาเซฟฬน เลฬโฝปนถภนบัผขธนเธเชฟฬแฝซพฮพกโด้ธฬ่านแน่นธน สมาใมสฌมสรนักลนทยน อร้ธ มสนั ผสนย นนฌฬผาฬส่น เสรพ มการลนทยนขธนภาใรั ฐ ญนทย ก ด้ า น ด้ ท ฬระผผการญห้ ผ รพ การทฟ่ ดฟ สะดทก และรทดเรฎ ท สามารถญห้ ผ รพก ารโด้ ทย ก ทฟ่ ตลธด 24 ชัท่ ฌมน ฯ่านการญห้ผรพการแผผธธนโลน์ ตลธดปนการเตรฟฬมผย ใลากรเอม่ธญห้เกพด ทักษะและใทามเชฟ่ ฬทชาญเฉอาะด้านญห้เหมาะสมกัผธย รกพปขธนท่าน ด้ทฬผรพการหลักสรตร ะภ กธผรมและสัมมนา ฌดฬเฉอาะด้านฌลปพสตพกส์และกรมถยลกากร และหลักสรตรธม่น ๆ ธฟกมากมาฬ ฌดฬสามารถลนทะเผฟฬนร่ทมสัมมนาญนหลักสรตรทฟ่เหมาะสมโด้ทาน http://icis.ic.or.th ทัน้ นฟ้ ท่านสามารถสธผถามข้ธมร ลด้านผรพการเอพ่มเตพมโด้ทฟ่ ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 700 หรมธ ตพดตามทาน www.ic.or.th ผรรณาธพการ 3

icn


ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ กลไกสาคัญสู่

Trading Nation จากนโยบายขับเคลื่อนประเทศเพื่อก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ภาครัฐผลักดันและสนับสนุนในทุกกิจกรรมอย่าง รอบด้าน ส่วนหนึ่งของวงจรการขับเคลื่อนที่สาคัญ คือ การให้ประเทศไทยกลายเป็น Trading Nation หรือศูนย์กลาง การค้าการลงทุนของตลาดโลก โดยสานั กงานคณะกรรมการส่งเสริ ม การลงทุ น (บีโอไอ) ได้มีมาตรการเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็น Trading Nation อย่างครบวงจร คือ ให้การส่งเสริมการลงทุนใน กิ จ การศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ หรื อ International Distribution Center (IDC) ด้วยระบบที่ ทั น สมั ย โดยมี เ งื่ อ นไขว่ า ผู ้ ป ระกอบการที่ ข อรั บ การ ส่งเสริ มในกิจ การนี้ จะต้อ งมีทุนจดทะเบี ยนที่ชาระแล้ ว ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท มีเงินลงทุนในสินทรัพย์ท่ีไม่รวม ค่ า ที่ ดิ น และทุ น หมุ นเวี ยน ไม่ น้ อ ยกว่ า 100 ล้ า นบาท อี ก ทั ้ง จะต้ อ งมี ส ถานที่ จั ด เก็ บ สิ น ค้ า รวมถึ ง อุ ปกรณ์ จั ด เก็ บ และขนถ่ า ยที่ ทั น สมั ย มี ร ะบบควบคุ ม บริ ห าร ค ลั ง สิ น ค้ า ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ทั น ส มั ย ได้มาตรฐานความปลอดภัย มีระบบติดตามสินค้าแบบ ออนไลน์ (Track & Trace) โดยลั ก ษณะการให้ บ ริ ก าร จะต้องให้บริการขนส่ง จัดส่ง เก็บรักษา บรรจุ และบริหาร สิ นค้ าคงคลั งของลู กค้ า ซึ่ งจะต้ องมี โ ปรแกรมส าหรั บ บริหารคลังสินค้าที่สามารถควบคุมการจัดการ ตัง้ แต่ การบั นทึกสินค้าเข้าคลัง การจัด เก็บ สินค้า ภายในคลั ง การตรวจสอบต าแหน่ งจั ดเก็ บ การย้ ายหรื อโอนสิ นค้ า การตรวจนับ ปรับยอด และสามารถออกรายงานปริมาณ สิ น ค้ า เข้ า และออก ตามชนิ ด ของสิ น ค้ า รวมถึ ง การ รายงานการวิ เ คราะห์ รู ป แบบต่ า ง ๆ ได้ และเงื่ อ นไข สาคัญ คือ “จะต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศไม่น้อย กว่า 5 ประเทศ” icn

4

มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

ส าหรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท่ี บี โ อไอให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ในกิ จ การ IDC คื อ การยกเว้ น อากรขาเข้ า ส าหรั บ เครื่องจักรทุกเขต อาทิ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ และได้ รั บยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิ ติ บุ คคล 5 ปี ทั ้งนี้ รายได้ ท่ี จะ ได้ รั บยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิ ติ บุ คคล “จะต้ อ งเป็ น รายได้ จ าก การบริหารจัดการเท่านัน้ ไม่รวมถึงรายได้จากการขนส่ง ภายในประเทศ รายได้จ ากพิธีการศุ ลกากร และรายได้ จากการจองระวางเรือหรือเครื่องบิน” บ ท บา ทข อง ศู นย์ กร ะจาย สิ น ค้ า 1. เป็นสถานที่รวบรวมสินค้าจากแหล่งผลิตต่าง ๆ มาไว้ ในสถานที่เดียวกัน ซึ่ งต้องเป็นทาเลที่เหมาะสมที่จะเป็น ศู น ย์ กลางโลจิ ส ติ กส์ (Logistics Hub) ส่ ว นใหญ่ จ ะ จัดตัง้ ในบริเวณ Gateway หรือประตูเศรษฐกิจ เช่ น สนามบิน ท่าเรือ หรือด่านชายแดนสาคัญ 2. ศูนย์กระจายสินค้าทาหน้าที่ในการเปลี่ยนโหมดขนส่ง (Shift Mode) ทั ้ง ประเภทพาหนะขนาดที่ เ หมาะสม การใช้ ประโยชน์ เต็ม พื้น ที่ (Full Space Trucks) และ การขนส่งเที่ยวเปล่า จะทาให้การจัดส่งมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนตา่


3. เป็นสถานที่รับและเก็บรักษาสินค้าให้มีความปลอดภัย ซึ่ งจะเป็นการดูแลรักษาที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา สิ น ค้ า ให้ เ หมาะกั บ ลั ก ษณะสิ น ค้ า ต่ า ง ๆ เช่ น สิ น ค้ า เน่ า เสี ย ง่ า ย สิ น ค้ า ต้ อ งควบคุ ม อุ ณหภู มิ เ ป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ ให้ สิ น ค้ า คงอยู ่ ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มจะจั ด ส่ ง หรื อ ส่งมอบให้กับลูกค้า 4. ทาหน้าที่ในการคัดแยก แบ่งบรรจุ (Sorting & Repacking) ติดฉลาก ติดแทร็ก การจัดหมวดหมู ่ให้ตรงกับคาสั่งซื้อ รวมทัง้ เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้ตรง ตามคาสัง่ ซื้อและเงื่อนไขในการส่งมอบ 5. การจั ด ส่ ง สิ น ค้ า เป็ น หน้ า ที่ ห ลั ก ของศู น ย์ ก ระจาย สิ น ค้ า ในการจั ด หาและเตรี ย มพาหนะขนส่ ง ให้ มี ลั กษณะและขนาดที่ เ หมาะสมกั บ สิ น ค้ า และเขตพื้น ที่ ขนส่ง ซึ่ งต้องยึดหลักเรื่องการตรงต่อเวลา สถานที่ ถูกต้อง และตรงตามเงื่อนไข 6. ท าหน้ า ที่ ใ นการเรี ย กเก็ บ สิ น ค้ า ประเภทหมดอายุ การใช้ งาน (Expired Date) ในบางครัง้ ศูนย์กระจาย สิ น ค้ า ต้ อ งท าหน้ า ที่ เ รี ย กเก็ บ สิ น ค้ า ที่ เ สื่ อ มสภาพ สินค้าชารุ ด สินค้าที่มีตาหนิ หรือไม่ถูกต้อง และถูก ลูกค้าส่งคืนกลับมา 7. การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า แบ่ ง เป็ น 2 ประเภท คื อ ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ส่ ว นบุ คคล (Corporate Service) ให้บริการเฉพาะบริษัทหรือกลุ่ม ธุ รกิจใดธุ รกิจหนึ่งโดยเฉพาะ และศูนย์กระจายสินค้า สาธารณะ (Public Service) มีการเรียกเก็บค่าบริการ ตามอัตราที่มีการตกลงกัน

FAQ 108

ปั จจุ บั น มี ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในประเภท กิ จ การศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศแล้ ว ทั ้ง สิ้น 105 โครงการ ซึ่ ง นั บ ว่ า ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ระหว่ า ง ประเทศเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ของห่ ว งโซ่ อุ ปทานด้ า นการค้ า การลงทุ น ที่ จ ะช่ วยผู ้ ป ระกอบการในการลดต้ น ทุ น และการบริ ห ารจั ด การคลั ง สิ น ค้ า ด้ ว ยระบบที่ ทั น สมั ย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพในอนาคตของไทยในการก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 นัน้ คงไม่ไกลเกินรอ ด้วยแรงผลักดันและส่งเสริมของภาครัฐ ที่กระตุ้นกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ซึ่ งจะช่ วยยกระดับ ด้านโครงข่ายโลจิสติกส์ให้สามารถรองรับกับเศรษฐกิจยุ ค ดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยเป็นโลจิสติกส์ฮบั ของอาเซี ยน และเอเชียแปซิ ฟิก ต่อยอดสู่การเป็นประเทศการค้าระดับ นานาชาติ หรือ Trading Nation ได้อย่างแน่นอน ข้อมู ลจาก : วารสารส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2560 ภาพจาก: http://sqmegapolis.wikia.com/wiki/File:Logistics_Center_L2.png http://blogs.eltiempo.com/digital-jumper/2017/06/08/el-auge-delcomercio-internacional/ http://www.vxpress.in/

คาถามกั บงานส่ งเสริ ม การลงทุ น www.faq108.co.th แหล่งรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับงานส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ ในรูปแบบกระดานสนทนา ข้อมูลการติดต่องาน BOI และ IC แจ้งข้อมูล ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5

icn


eMT Online 1. ขธธนุมัตผบัญชฝราฬการเใรื่ธนจักร 2. ขธแก้โขการขธธนุมัตผบัญชฝราฬการเใรื่ธนจักร 3. ขธธนุมัตผสนั่ ปล่ธฬเใรื่ธนจักรแบบปกตผ * ขธใืนธากร * ขธถธนการใช้ ธนาใารใา้ ประกัน * สัน่ ปล่ธฬนากลับจากส่นซ่ ธม * ใืนธากรจากส่นซ่ ธม 4. ขธธนุญาตฯ่ธนฯันใช้ ธนาใารใา้ ประกันเใรื่ธนจักร 5. ขธธนุญาตขฬาฬระฬะเทลาใา้ ประกันเใรื่ธนจักร 6. ขธธนุญาตส่นใืน – ส่นซ่ ธมเใรื่ธนจักรธธกโปต่านประเทถ 7. ขธธนุมัตผขฬาฬระฬะเทลาต่านๆ ขฬาฬเทลานาเข้าเใรื่ธนจักรปกตผ ขฬาฬเทลานาเข้าเใรื่ธนจักรฬ้ธนหลัน ขฬาฬเทลานาเข้าเใรื่ธนจักรธผเล็กทรธนผกส์และเใรื่ธนใช้ โฮฮ้ า * ทผจัฬและอัฒนา * สผน่ แทดล้ธม 8. ขธธนุญาตตัดบัญชฝเใรื่ธนจักร 9. ขธธนุญาตทาลาฬเใรื่ธนจักร 10. ขธธนุญาตบรผจาใเใรื่ธนจักร 11. ขธธนุญาตชาระภาษฝธากรเใรื่ธนจักร 12. ขธธนุญาตจาหน่าฬเใรื่ธนจักร 13. ขธธนุญาตจานธนเใรื่ธนจักร 14. ขธธนุญาตเช่ าซื้ธ * ลฝสซผ่นเใรื่ธนจักร 15. ขธธนุญาตใช้ เใรื่ธนจักรเอื่ธการธื่น 16. ขธธนุญาตนาเใรื่ธนจักรโปให้บุใใลธื่นใช้ 17. ขธธนุมัตผฬกเลผก (ตามประเภทนาน)

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315

e-mail : counterservice@ic.or.th www.ic.or.th


เตรฝฬมอร้ธมสม่ ขัน้ ตธนการตัดบัญชฝทัตถภดบผ แบบโร้เธกสาร

ฌฉมญหม่ กฤตยา วิชัยดิษฐ์ kittayad @ic.or.th

ฉบับทฝ่แล้ทเราโด้อมดใภฬ กันถพนเรฟ่ธน “การจัดทาข้ธมม ลการส่นธธกหลักทฝ่ญช้ ญนการตัดบัญชฝ ทัตถภดผบ” กันแล้ทนะใะ ICN ฉบับนฝจ้ พนขธนาเรฟ่ธน “ขัน้ ตธนการทานานการตัดบัญชฝทัตถภดผบ” มาเล่าสม่ทภกท่าน เอฟ่ธญห้เข้าญจและมธนเหฎนภาอรทม ขธนการทานานโด้ชดั เจนมากฬผ่นขพน้ สาหรับขัน้ ตธนการตัดบัญชฝทัตถภดผบญนปั จจภ บัน บรผษัทจะเป็นฯม ้เตรฝฬมข้ธมม ลการส่นธธกทฝ่โด้จากข้ธมม ลญนญบขนสผนใ้า ขาธธกทฝ่บรผษัทใฝฬ์ข้ธมม ลโท้ หรฟธโด้จากการดาทน์ฌหลดข้ธมม ลการส่นธธกฯ่านระบบ IC Online ขธนสมาใม แล้ทนาข้ธมม ล นัน้ มาจัดทาข้ธมม ลสาหรับการขธธนภมัตผตัดบัญชฝ ทัตถภดผบ หรฟธทฝ่เรฝฬ กชฟ่ ธโฮล์ BIRTEXP อร้ธมกับหลักฐานการส่นธธก โด้แก่ เธกสารญบขนสผนใ้าขาธธก หรฟธเธกสารญบรับรธนการฌธนสผทธผ์ (Report V) และเธกสารแนบธฟ่น ๆ มาฬฟ่นทฝ่สมาใม ฌดฬสมาใมจะทาการตรทจสธบข้ธมม ลเทฝฬบกับสมตรการฯลผตขธนบรผษัททฝ่โด้รับธนภมัตผจากสานักนานใณะกรรมการส่นเสรผม การลนทภน (บฝฌธโธ) และราฬละเธฝฬดธฟ่น ๆ กับฐานข้ธมม ลขธนสมาใม ด้ทฬระบบ RMTS หากข้ธมม ลโม่ถมกต้ธน จะแจ้นกลับ บรผษั ทเอฟ่ธ แก้โ ขญห้ถม กต้ธ นและฬฟ่นข้ ธมม ล ญหม่ธฝ กใรัน้ หากข้ ธมม ล ถมก ต้ธ น ข้ธมม ล ดั นกล่าทจะถมก นาโปตรทจสธบเทฝฬ บกั บ ฐานข้ ธ มม ล ญบขนสผ น ใ้ า ขาธธกธผ เ ลฎ ก ทรธนผ ก ส์ ข ธนกระทรทนการใลั น ก่ ธ น จากนั ้น สมาใมจพ น จะประมทลฯลการ ตัด บัญ ชฝ ทัต ถภ ดผบ ชภ ด นั ้น อร้ธ มอผม อ์ร าฬนานเอฟ่ธ น ามาตรทจสธบเทฝฬ บกับ เธกสารญบขนสผ นใ้ า ขาธธก หรฟ ธเธกสาร ญบรับรธนการฌธนสผทธผ์ (Report V) ทฝ่บรผษัทแนบมา หากฯลการตรทจสธบราฬนานโม่ถมกต้ธน สมาใมจะแจ้นบรผษัทเอฟ่ธ แก้โขหรฟธฬกเลผกเธกสารชภ ดดันกล่าทแล้ทนามาฬฟ่นญหม่ หากฯลการตรทจสธบราฬนานถมกต้ธน จะนาเสนธญห้เจ้าหน้าทฝ่บฝฌธโธ อผจารณาต่ธโป ราฬละเธฝฬดดันภาอ ขั ้ น ตธนการตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ ญนปั จจภ บั น บรผษัทฬฟน่ ข้ธมม ล การตัดบัญชฝ หนันสฟธบรผษัท

ตรทจเทฝฬบกับ สมตรการฯลผตทฝ่โด้รับธนภมตั ผ จาก บฝฌธโธ

โม่ถมกต้ธน

ถมกต้ธน

ตรทจเทฝฬบกับข้ธมม ลญบขนสผนใ้าขาธธก ธผเลฎกทรธนผกส์ขธนกระทรนการใลัน

ธนภมัตผ ภาฬญน 3 ทันทาการ

ถมกต้ธน*โม่ถมกต้ธน

ส่นใฟนบรผษัท เกฎบหลักฐาน

ธนภมตั ผ

ตัดบัญชฝทตั ถภดผบอผมอ์ราฬนาน

ตรทจสธบราฬนานเสนธ จนท. บฝฌธโธ ลนนาม

อผมอ์ราฬนาน ใทามฯผดอลาด และส่นใฟนบรผษัทแก้โข

โม่ธนภมตั ผ

แจ้นฯลการอผจารณา และส่นใฟนบรผษัท 7

icn


ส าหรั บ ขั ้ น ตธนการตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ แบบญหม่ ญนธนาใตธันญกล้นฝ้ โม่ท่าบรผษัทจะตัดบัญชฝทัตถภดผบจาก ข้ธมม ลญนญบขนสผนใ้าขาธธกขธนกระทรทนการใลัน หรฟธข้ธมม ล จากเธกสารญบรับรธนการฌธนสผทธผ์ (Report V) กฎตาม ระบบ RMTS โด้ธธกแบบการทานานเอฟ่ธญห้บรผษัทโด้รับ ใทามสะดทก รทดเรฎท และถมกต้ธน สรภ ปขัน้ ตธนฌดฬรทม ดันนฝ้ 1. บรผ ษั ท จั ด ท าข้ ธ มม ล การส่ น ธธกทฝ่ จ ะน ามาขธ ธนภ มั ตผ ตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ กั บ สมาใม ซพ่ น บรผ ษั ท สามารถ ดาทน์ฌหลดข้ธมม ลการส่นธธกฯ่านระบบ IC Online โด้ ทัน้ 2 ประเภท ใฟธ ข้ธมม ลการส่นธธกจากญบขนสผนใ้า ขาธธกขธนกระทรทนการใลัน หรฟธข้ธ มม ลการส่นธธก จากเธกสารญบรั บ รธนการฌธนสผ ท ธผ์ (Report V) และ สามารถส่นข้ธมม ลกลับมาฬันสมาใม เอฟ่ธขธตัดบัญชฝ ทัตถภดผบฯ่านระบบ IC Online โด้เช่ นเดฝฬทกัน 2. ระบบ RMTS จะท าการตรทจสธบข้ ธ มม ล การ ส่น ธธกเทฝ ฬบกับ สมต รการฯลผต ขธนบรผ ษัท ทฝ่ โด้ รับ ธนภ มั ตผ จากส านั กนานใณะกรรมการส่นเสรผ ม การลนทภ น และ ราฬละเธฝฬดธฟ่น ๆ กับฐานข้ธมม ลขธนสมาใม หากข้ธมม ล โม่ถมกต้ธน ระบบจะส่นใาร้ธนใฟนบรผษัทเอฟ่ธแก้โขต่ธโป สรภ ปขัน้ ตธนราฬละเธฝฬดดันภาอ

3. หากข้ธมม ลถมกต้ธน ระบบจะนาข้ธมม ลดันกล่าทโป ตรทจเทฝฬบกับข้ธมม ลญบขนสผนใ้าขาธธกธผเลฎกทรธนผกส์ขธน กระทรทนการใลันทฝ่ทานสมาใมดาทน์ฌหลดมาเกฎบโท้เป็น ฐานข้ธมม ล และข้ธมม ลจากญบรับรธนการฌธนสผทธผ์ (Report V) ต่ธโป 3.1 กรณฝ ข้ ธ มม ล ถม ก ต้ ธ น และบรผ ษั ท ฬฟ น ฬั น ทฝ่ จ ะ ตัดบัญชฝทัตถภดผบขธนข้ธมม ลชภ ดนัน้ ระบบจะทาการตัดบัญชฝ ทั ต ถภ ดผ บ ญห้ ทั น ทฝ ฌดฬสมาใมบั น ทพ ก ฯลการธนภ มั ตผ ต าม ขัน้ ตธนต่ธโป 3.2 กรณฝข้ธมม ลโม่ถมกต้ธน ระบบจะฬันโม่ตัดบัญชฝ ทัต ถภดผ บญห้ และจะแจ้น ญห้ บ รผษั ทเป็น ฯม ้ ฬฟน ฬัน การส่น ข้ธ มม ล เอฟ่ธขธธนภมัตผตัดบัญชฝทัตถภดผบ ฌดฬสมาใมจะตรทจสธบ ข้ ธ มม ล ทฝ่ บ รผ ษั ท ใฝ ฬ์ ม าเทฝ ฬ บกั บ ข้ ธ มม ล ญบขนสผ น ใ้ า ขาธธก ธผ เ ลฎ ก ทรธนผ ก ส์ ข ธนกระทรทนการใลั น หรฟ ธ ข้ ธ มม ล จาก ญบรับรธนการฌธนสผทธผ์ (Report V) ธฝกใรัน้ ก่ธนนาส่นญห้ เจ้าหน้าทฝ่บฝฌธโธอผจารณา 3.2.1 หากฯลการอผ จ ารณาขธนเจ้ า หน้ า ทฝ่ บฝฌธโธ โม่ธนภมัตผ จะส่นใฟนบรผษัทเอฟ่ธแก้โข และฬฟ่นใาร้ธน ญหม่ตามขัน้ ตธนต่ธโป 3.2.2 หากฯลการอผ จ ารณาขธนเจ้ า หน้ า ทฝ่ บฝฌธโธ ธนภมัตผ จะทาการตัดบัญชฝทัตถภดผบญห้บรผษัททันทฝและ สมาใมบันทพกฯลการธนภมัตผตามขัน้ ตธนต่ธโป

ขั ้ น ตธนการตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ แบบญหม่ บรผษัทฬฟน่ ข้ธมม ล การตัดบัญชฝ

ตรทจเทฝฬบกับ สมตรการฯลผตทฝ่โด้รับธนภมตั ผ จาก บฝฌธโธ

โม่ถมกต้ธน

ราฬนานใทาม ฯผดอลาดและส่นใฟน บรผษัทแก้โข

ถมกต้ธน

ตรทจเทฝฬบกับข้ธมม ลญบขน สผนใ้าขาธธกธผเลฎกทรธนผกส์ ขธนกระทรนการใลัน ถมกต้ธน

ตัดบัญชฝทตั ถภดผบ

โม่ถมกต้ธน

ฬันโม่ตัดบัญชฝ ตรทจข้ธมม ล จนท. บฝฌธโธ อผจารณาธนภมตั ผ

โม่ธนภมัตผ

ธนภมตั ผ แจ้นฯล ญห้บรผษัททราบ icn

8

บันทพกฯลการธนภมัตผ

ตัดบัญชฝทตั ถภดผบ

แจ้นฯล และส่นใฟน บรผษัท


จากขัน้ ตธนการทานานญนปั จจภ บัน และขัน้ ตธนการ ตัดบัญชฝทัตถภดผบแบบญหม่ท่ฝจะนามาญช้ ญนธฝกโม่นาน ทภกท่าน จะเหฎนถพนใทามแตกต่านขธนขัน้ ตธนการทานาน ซพ่ นสผ่นทฝ่ เหฎนโด้ชดั เจน ใฟธ 1. บรผ ษั ท โม่ ต้ ธ นแนบเธกสารญบขนสผน ใ้ า ขาธธก หรฟธเธกสารญบรับรธนการฌธนสผทธผ์ (Report V) เอราะ สมาใมจะตรทจสธบข้ธมม ลทฝ่ท่านนามาตัดบัญชฝทัตถภดผบ เทฝ ฬ บกั บ ข้ ธ มม ล ญบขนสผ น ใ้ า ขาธธกธผ เ ลฎ ก ทรธนผ กส์ ข ธน กระทรทนการใลัน และหรฟธข้ธมม ลจากเธกสารญบรับรธน การฌธนสผทธผ์ (Report V) กับฐานข้ธมม ลขธนสมาใมแทน

2. ข้ธมม ลทฝ่จะโด้รับธนภมัตผญห้ตัดบัญชฝทัตถภดผบจะต้ธน ฯ่า นการตรทจสธบเทฝ ฬ บกั บ ข้ ธ มม ล ญบขนสผ น ใ้ า ขาธธก ธผเลฎกทรธนผกส์ขธนกระทรทนการใลัน และหรฟธข้ธมม ลจาก เธกสารญบรับรธนการฌธนสผทธผ์ (Report V) ญห้ถมกต้ธนก่ธน เท่านัน้ จพนจะทาการตัดบัญชฝทัตถภดผบ

3. ญนกรณฝ ข้ ธ มม ล ทฝ่ ท่ า นน ามาตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ เมฟ่ ธ ตรทจสธบเทฝ ฬ บกั บ ข้ ธ มม ล ญบขนสผ น ใ้ า ขาธธก ธผเลฎกทรธนผกส์ขธนกระทรทนการใลัน และหรฟธข้ธมม ลจาก เธกสารญบรั บ รธนการฌธนสผ ท ธผ์ (Report V) แล้ ท ข้ ธ มม ล โม่ตรนกัน เจ้าหน้าทฝ่บฝฌธโธจะอผจารณาก่ธน หากอผจารณา ธนภ มั ตผ จพ นจ ะ สา ม าร ถ ท า ก าร ตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ โ ด้ แต่ หากอผ จ ารณาโม่ ธ นภ มั ตผ บรผ ษั ท จะต้ ธ นท าการแก้ โ ข ข้ธมม ลญห้ถมกต้ธนก่ธน แล้ทจพนนามาสม่ขัน้ ตธนการทานาน ญหม่ธฝกใรัน้ จากข้ธมม ลข้านต้น ทภกท่านในจะเหฎนภาอการทานาน โด้ช ัดเจนฬผ่น ขพ้น แล้ ทนะใะ เอราะฉะนัน้ สผ่ นทฝ่ บรผ ษัท จะต้ธ น เตรฝฬมตัทและญห้ใทามสาใัญเป็นล าดับแรกญนขณะนฝ้ ใฟธ การจัดทาข้ธมม ลการส่นธธกกับกรมถภลกากร ฌดฬเฉอาะ ชฟ่ธรภ ่น (Product Code) ชฟ่ ธฯลผตภัณฑ์หรฟธสผนใ้า (English Description of Goods) และหน่ ท ฬ (Unit) ขธนสผ น ใ้ า ทฝ่ ส่ น ธธกจะต้ ธ นตรนกั บ ทฝ่ โ ด้ รั บ ธนภ มั ตผ จ ากส านั ก นาน ใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน รทมถพนการจัดทาข้ธมม ล ขธนสผนใ้าทฝ่มฝการซฟ้ธขาฬระหท่านบรผษัททฝ่โด้รับการส่นเสรผม การลนทภนภาฬญนประเทถด้ทฬ ส าหรั บ ราฬละเธฝ ฬ ดต่ า น ๆ ทฝ่ มฝ ก ารเปลฝ่ ฬ นแปลน นธกเหนฟธจากนฝ้ สมาใมจะนามาเล่าสม่ท่านฮันญนฉบับต่ธ ๆ โป นะใะ หากมฝข้ธสนสัฬ หรฟธสธบถามข้ธมม ลเอผ่มเตผม สามารถ ตผดตามโด้ทาน ICN และเทฎบโซต์สมาใม www.ic.or.th

ภาอจาก: https://biz.govchannel.go.th/th/Home/Article/25

RMTS 1. ขธธนภ มั ตผ บั ญ ชฝ ร าฬการทั ต ถภ ดผ บ 3. ขธธนภ ญ าตฯ่ ธ นฯั น ญช้ ธนาใารใา้ ประกั น ทั ต ถภ ดผ บ 1.1 ขธบัญชฝราฬการทัตถภดผบ (BIRTMML) 3.1 ขธฯ่ธนฯันญช้ธนาใารใา้ ประกันทัตถภดผบ 1.2 ขธเอผม่ ชฟ่ธราฬการทัตถภดผบ (BIRTDESC) 1.3 ขธบัญชฝราฬการฯลผตภัณฑ์ และสมตรการฯลผต (BIRTFRM) 4. ขธธนภ ญ าตตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ 4.1 ขธตัดบัญชฝทตั ถภดผบ 1.4 ขธปรับฬธดฐานข้ธมมลทัตถภดผบ (BIRTADJ) 4.2 ขธปรับฬธดทัตถภดผบ 2. ขธธนภ มั ตผ สั่ น ปล่ ธ ฬทั ต ถภ ดผ บ 2.1 ขธธนภมตั ผสนั่ ปล่ธฬทัตถภดผบแบบปกตผ 2.2 ขธธนภมตั ผสนั่ ปล่ธฬทัตถภดผบแบบใฟนธากร 0 2936 1429 ต่อ 314 - 315 2.3 ขธธนภมตั ผสนั่ ปล่ธฬทัตถภดผบแบบถธนการญช้ธนาใาร e-mail: counterservice@ic.or.th ใา้ ประกัน 9

icn


โม่ อ ลาด !! ทภ ก ข่ า วสารสาใั ญ ส่ ง ตร งถพ งปลาฬนผ้ ว ใภ ณ

@investorclub อผมอ์ @ หน้าชฟ่อ ID ด้วฬนะใะ

Add friends

IC จะส่งข่าวสารอัอเดท โปถพงใภณอฝกมากมาฬ

ตผ ด ตามกั น ต่ อ โปนะใะ ทฝ่ สาใั ญ . .. อฬ่ า ลฟ ม บอกต่ อ แ ล ะ แ น ะ นา เ อฟ่ อ น เ ข้ า ม า ด้ ว ฬ กั น น ะ ! !


ส่นเสรพมใน ก้าทหน้า อัฒนาธนใ์กร

ก้าทโกล (1)

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว chamluck@gmail.com

ธนใ์กรทฟ่มฟใทามฬมดหฬย ่นและสามารถฝรัผตัทโด้ทัน กัผ สภาอแทดล้ ธ มทฟ่เ ฝลฟ่ ฬนแฝลนโฝโด้ธ ฬ่ า นรทดเรฎ ท และ ทันต่ธสถานการณ์เท่านัน้ ทฟ่ปะฬันในรักษาใทามสามารถ ญนการแข่นขันโท้โด้ ใาท่า “ธนใ์กรทัท่ โฝ ธนใ์กรทฟ่แข่นขันโด้ หรม ธ ธนใ์ ก รชัน้ น า” ปภ น โม่ มฟ ใ ทามหมาฬเท่ า กั ผ การเฝ็ น “ ธน ใ์ ก ร ทฟ่ สา มาร ถฝ รั ผ ตั ท โ ด้ ทั น กั ผ สถ านก าร ณ์ (Adaptive Organization)” เอราะธนใ์กรทฟ่ดฟมักปะมฟการ ใาดการณ์ล่ทนหน้าโฝญนธนาใต อร้ธมทฟ่ปะลนทยนทดลธน ญนสพน่ ญหม่ โม่เใฬหฬย ดทฟ่ปะส่นเสรพมในญห้ก้าทหน้า และอัฒนา ระผผการผรพหารนานขธนธนใ์กรญห้ก้าทโกล ฌดฬโม่เสฟฬดาฬ กั ผ สพ่ น เดพ ม ทฟ่ เ รพ่ ม ล้ า สมั ฬ เน้ น การเฝลฟ่ ฬ นผ่ า นเชพ น รย ก (Proactive Transformation) แทนทฟ่ปะตัน้ รัผธฬ่านเดฟฬท (Reactive Transformation)

ผร ้ผรพหารต้ธนโม่มัทแต่ใยฬกันญนห้ธนฝระชย ม ตพดตาม เฝ้ า ดร ส ถานการณ์ ตั ด สพ น ญปช้ า และขาดการสม่ ธ สารทฟ่ ดฟ โม่มฟธะโรปะดฟโฝกท่าการเฝพ ดเผฬข้ธมร ลญห้ชดั เปน และดภนทยกใน มาร่ทมใพด ร่ทมสร้าน และหาทานธธกร่ทมกัน เทใฌนฌลฬฟ และระผผนานทฟ่ ทั น สมั ฬ ธาปซม้ ธ หามาโด้ น่ า ฬและญช้ เ ทลา โม่ นานญนการตพด ตั ้น แต่การเอพ่ม ขฟ ดใทามสามารถญห้ ใ น โม่น่าฬเช่ นนัน้ ปาเฝ็นต้ธนธาถัฬเทลาผ่มเอาะนานอธใทร เมม่ ธ ฝั ป ปย ผั น ธนใ์ ก รโม่ โ ด้ ต้ ธ นการแใ่ Skill หรม ธ Multi Skill เท่านัน้ หากแต่ธนใ์กรฬย ใญหม่ต้ธนการ Knowledge Worker หรมธ อนักนานทฟ่สามารถใพด ทพเใราะห์ และตัดสพนญป ทฟ่ปะเลมธกหาแนททานการตธผสนธนลรกใ้าแต่ละกลย่ม แต่ละราฬ โด้ธฬ่านถรกต้ธนและเหมาะสม มาตรฐานการฝฏพผัตพนานเฝ็น เอฟ ฬ นอม้ น ฐานทฟ่ ท าญห้ แ น่ ญ ปโด้ ท่ า ปะโม่ มฟ ข้ ธ ผกอร่ ธ น ผพดอลาด และธฬ่านน้ธฬลรกใ้าทยกในปะโด้รัผการฝฏพผัตพ ทฟ่เท่าเทฟฬมกันญนขัน้ ต้น แต่ใทามต้ธนการอพเถษทฟ่แตกต่าน แฬกฬ่ธฬลนโฝ ฬ่ธมโม่มฟแนททานหรมธทพถฟฝฏพผัตพญดทฟ่เฝ็นแผผ เดฟฬท ทฟ่ปะสามารถเตพมเตฎมใทามหลากหลาฬเหล่านัน้ โด้ ดั น นั ้น อนั ก นานต้ ธ นมฟ ใ ทามแม่ น ฬ าญนมาตรฐาน ขัน้ อม้นฐาน และรร้ ท่า ปะสามารถเอพ่มเตพม ธะโรญห้กัผลร กใ้ า แต่ละราฬโด้ผ้าน ผ่านการสันเกต สม่ธสาร และสร้านสัมอันธ์ ทฟ่ดฟ แน่นธนท่าธนใ์กรทฟ่ปะทาเช่ นนฟโ้ ด้ ปาเฝ็นต้ธนเอพ่มอลัน ธานาป (Empowerment) ญห้กัผอนักนานเหล่านัน้ ฌดฬแน่ญปท่า อลันธานาปทฟ่ญห้โด้ธฬร ่ญ นมมธขธนในทฟ่ญช้ มันเฝ็น และเข้าญป ญนแนทฌน้มการเฝลฟ่ฬนแฝลนขธนฌลก โด้แก่ 11

icn


1. ผ ลพ ต ภ า อ ญ ห ม่ ทฟ่ ขั ผ เ ใ ลม่ ธ น ด้ ท ฬ เ ท ใ ฌ น ฌ ล ฬฟ (Technological and Digital Productivity) เมม่ธอนักนาน แต่ ล ะในญนฌรนนานธย ตสาหกรรมสามารถใย ม เใรม่ ธ นปั กร ญนการผลพ ต โด้ อ ร้ ธ มกั น หลาฬเใรม่ ธ น อนั ก นานญนภาใ ผรพการสามารถญช้ ใธมอพทเตธร์และธย ฝกรณ์เชม่ ธมต่ธแผผ ต่าน ๆ เฝ็นเใรม่ธนมมธญนการญห้ผรพการลรกใ้าโด้ธฬ่านใล่ธนแใล่ท ท่ธนโท และแก้ฝัญหาการเข้าญช้ ผรพการขธนลรกใ้าโด้ธฬ่าน รทดเรฎ ท ดั น นั ้น ผลพ ต ภาอญนผรพ ผ ทญหม่ ปภ น สามารถเอพ่ ม โด้ ห ลาฬเท่ า ตั ท ฌดฬโม่ โ ด้ แ ใ่ การมฟ กระผทนการทฟ่ ดฟ มฟ ใ น ทฟ่ มฟ ทั ก ษะใทามช านาญเท่ า นั ้น หากแต่ ต้ ธ นฝระฬย กต์ ญช้ เทใฌนฌลฬฟ (Technology Application) โด้ธฬ่านถรกต้ธน เหมาะสมด้ทฬ 2. หนทานและการสร้า นใยณ ใ่า ญหม่ญ นฌลกธย รกพป (New Ways of Generating Business Value) เฝ็นสพ่นทฟ่ ต้ธนดาเนพนการสร้านธฬ่านต่ ธเนม่ธน เอราะธนใ์กรทั่ทโฝ มักมย ่นตธผสนธนเฉอาะใทามปาเฝ็นหรม ธใทามต้ธนการ อม้น ฐาน ขณะทฟ่ ธ นใ์ ก รทฟ่ มย่ น ญห้ แ ข่ น ขั น โด้ ปะอฬาฬาม เอพ่ ม เตพ ม ใทามสามารถอพ เ ถษ เอม่ ธ กระตย้ น ปร น ญปญห้ ซม้ ธ แต่ ธ นใ์ ก รทฟ่ ดฟ เ ฬฟ่ ฬ ม ปะมย ่ น ลดฝั ญหา ธย ฝสรรใ ใทาม ฬย ่ น ฬาก และสพ่ น ทฟ่ ลร ก ใ้ า กั น ทลญห้ โ ด้ ม ากทฟ่ สย ด ใย ณ ใ่ า (Value) ปภ นมฟใทามหมาฬมากกท่าใาท่า “สพนใ้า และ ผรพการ (Product and Service)” การก่ธกาเนพดขภ้นขธน Tech Startups สะท้ธนญห้เหฎนถภนสพ่นทฟ่ธนใ์กรทัท่ โฝโม่ท่าเลฎก หรม ธ ญหญ่ โด้ ล ะเลฬและเอพ ก เฉฬต่ ธ ฝั ญหาและใทาม ฬากลาผาก ทฟ่ลรกใ้าเผชพญธฬร ่ (Pain Point) และมย ่นแต่ปะ หาทานฬัดเฬฟฬด สพ่นเดฟฬทกันทฟ่ตัทเธนใพดท่าดฟและมฟเหนมธใร่แข่น

เชพนฝรพมาณ แต่มากญนใทามสามารถ” ฌดฬธนใ์กรต้ธนอร้ธม ทฟ่ปะป้านญนธัตราทฟ่สรน ซภ่ นเฝ็นทพถฟขธนการเอพ่มผลพตภาอทฟ่ท่า “ญช้ ในน้ธฬแต่โด้ผลนานทฟ่มาก” ส่ทนผสมขธนในรย ่นญหญ่ ทัฬเกษฟ ฬณทฟ่มฟ Human Touch กัผในรย ่นญหม่ทันสมัฬทฟ่มฟ ใทาม High Tech ปะเฝ็นฌใรนสร้านญหม่ญนการทานาน

4. การเฝลฟ่ฬนแฝลนทัฒนธรรมและใ่านพฬมขธนใน (Changing Workforce and Values) เมม่ธใทามใพดและ ใทามเชม่ ธขธนในเฝลฟ่ฬนโฝ กฎกตพกาและรร ฝแผผการทานาน แผผญหม่ ๆ ปภนเกพดขภ้น ธฬ่าใาดหทันท่าในปะทานานฝระปา ญนธนใ์ ก รแผผฬาทนาน ในรย ่ น เก่ า ธาปแสทนหาใทาม มั่นในญนนาน แต่ในรย ่นญหม่แสทนหาใทามท้าทาฬ ในรย ่น เก่าเข้าญปท่าการเตพผฌตต้ธนเฝ็นโฝตามลาดัผขัน้ แต่ในรย ่น ญหม่รร้ท่าปะทาธฬ่านโรญห้ญช้ เทลาสัน้ กท่านัน้ ในรย ่นเก่าธาป รธญห้ ทั ดผลนานราฬฝฟ แต่ ใ นรย ่ นญหม่อ ร้ธ มญห้ ทัด ผลนาน ราฬฌใรนการ ในรย ่นเก่าธาปสนญปเฉอาะนานตามหน้า ทฟ่ แต่ ใ นรย ่ น ญหม่ ธฬากมฟ ส่ ท นร่ ทมญนทฟ ม ธฬ่ า นมฟ ใ ทามหมาฬ ในรย ่ นเก่ าใพ ดท่ าฝระสผการณ์ ต้ ธนใ่ ธฬ ๆ สะสมทฟ ละนพ ด แต่ ใ นรย ่ น ญหม่ ส ร้ า นฝระสผการณ์ ป ากข้ ธ มร ล ขนาดญหญ่ ใ น รย ่ น เ ก่ า ธ า ป กั น ท ล กั ผ เ ท ใ ฌ น ฌ ล ฬฟ ทฟ่ ป ะ ม า แ ท น ทฟ่ แต่ ในรย ่น ญหม่ ใพด ท่า เทใฌนฌลฬฟเ ฝ็น อาหนะทฟ่ป ะอาฉัน โฝโด้ เรฎทและโกล แน่นธนโม่ญช่ ทยกใน โม่ญช่ ทยกทฟ่ และโม่เฝ็นปรพนเสฟฬทยกเรม่ธน เอราะเดฟ๋ ฬ ทนฟ้มฟ ใ นรย ่ น เก่ า ทฟ่ ทั น สมั ฬ และญช้ เ ทใฌนฌลฬฟ โ ด้ ดฟ ญนขณะทฟ่ มฟ ใ นรย ่ น ญหม่ ท่ฟ ดร เ หมม ธ นทั น สมั ฬ แต่ โ ม่ ส ามารถ 3. ทรัอฬากรทฟ่ญช้ และฌใรนสร้านทฟ่เฝลฟ่ฬนโฝ (Shifts in แฬกแฬะใทามปรพ น และใทามเทฎ ป ญนสั น ใมธธนโลน์ โ ด้ Resource Distribution) หลาฬในธาปกันทลกัผธัตราการ สย ด ท้ า ฬปภ น ธฬร ่ ท่ฟ ใย ณ ภาอขธนใน ธฬ่ า มั ท แต่ ร ธญห้ ญ ใร เกพดทฟ่น้ธฬลน และปานทนในญนทัฬแรนนานทฟ่ปะมฟโม่เอฟฬนอธ มาส่นเสรพมเรา แต่เราต้ธนส่นเสรพมตัทเธน และปนธฬ่ารธดรท่า แต่ญนใทามเฝ็นปรพนแล้ทลักษณะนานและฌใรนสร้านการผลพต “ธนใ์กรปะอัฒนาโฝทานโหน” แต่ปน “อัฒนาธนใ์กรโฝ แผผญหม่ “ญช้ ใ นน้ ธ ฬลนธฬร ่ แ ล้ ท ” ดั น นั ้น สพ่ น ทฟ่ ต้ ธ นกั น ทล ด้ทฬกัน” โม่ญห้เฝ็นใทามรัผผพดชธผขธนญใรในญดในหนภ่น มากกท่า ใมธ ทาธฬ่านโรญห้ในรย ่นญหม่ญนทัฬทานาน “น้ธฬญน แต่ต้ธนร่ทมกัน icn 12


ธนใ์กรทฟ่มฟใทามสามารถแผผก้าทกระฌดด (Smart Business) และสามารถสร้านฝระฌฬชน์ปากใทามใพดและ ใทามก้า ทหน้ าญนทพ ทฬาการสมัฬ ญหม่ ญห้สธดรัผ กัผ ผรพ ผ ท รธผข้านและแนทฌน้มใทามต้ธนการขธนตลาด ปะสามารถ ช่ ทนชพ นฌธกาสทานธย รกพปโด้ การกาหนดนพฬามใทามหมาฬ ขธน “นทัตกรรม” หรมธใาญหม่ ๆ ญนฬย ในฟญ้ ห้ชดั เปนและสธดรัผ กัผทพสัฬทัถน์ขธนธนใ์กร ปภนเฝ็นสพ่นทฟ่ใทรทาเฝ็นธฬ่านแรก แม้ ท่ า ต าราหรม ธ ผร ้ เ ชฟ่ ฬ ทชาญปะญห้ นพ ฬ ามใทามหมาฬ แตกต่านกันธธกโฝธฬ่านโรกฎตาม แต่ธนใ์กรใทรปะมฟการ สม่ธสารสร้านใทามเข้าญปญห้ตรนกันก่ธน ต่ธปากนัน้ กฎเฝ็น เรม่ธนขธนการญห้ใทามรร้ ปนถภนการส่นเสรพมสนัผสนยนญห้เกพด แนทใพดญหม่ญนทานฝฏพผัตพกัผในภาฬญนปนผรรลยผลญนทฟ่สยด

นทัตกรรม (Innovation) สาหรัผผานธนใ์กรธาป หมาฬถภน การสร้านสรรใ์สพ่นญหม่ ผลพตภัณฑ์ญหม่ ผรพการญหม่ หรมธกระผทนการทานานด้ทฬขัน้ ตธน เทในพใ ทพธฟการญหม่ ฌดฬญช้ ใ ทามรร้ ใทามใพ ด รพ เ รพ่ ม สร้ า นสรรใ์ ทั ก ษะและ ฝระสผการณ์ ผสมผสานเข้ากัผเทใฌนฌลฬฟหรมธการปัดการ แผผญหม่ มาอัฒนาเอม่ธเอพ่มฝระสพทธพภาอการฝฏพผัตพนาน การผรพ ห ารปั ด การ การญห้ ผ รพ ก าร และท้ า ฬทฟ่ สย ด ใม ธ ช่ ทฬฬกระดั ผ ถัก ฬภาอและใทามสามารถญนการแข่ น ขั น ขธนธนใ์กรฌดฬรทม ภาอปาก : http://capebusinessmag.com/2017/10/22/value-surprising -elements-business-pricing/ https://gcn.com/Articles/2017/07/10/ITIF-driving-innovation.aspx

สพ่นทฟ่อนักนานญนธนใ์กรทัท่ โฝ มักปะโม่ถนัดนักกฎใมธ การใพด นธกกรธผ การนาเสนธ แนทใพดญหม่ หรมธแม้แต่การ ลนมมธฝฏพผัตพเอม่ธญห้เกพด สพ่นญหม่ เอราะญนฬย ใสมัฬ ทฟ่ผ่านมา เราธาปมย ่นเน้น โฝทฟ่ การท าซ้ า การท าญห้ โ ด้ ม าตรฐาน การท านานญห้ มฟ ฝระสพ ท ธพ ภาอ ใทามฬม ด หฬย ่ น ต่ ธ การตธผสนธนลร ก ใ้ า ตลธดปนใทามเรฎทญนการส่นมธผ ฌดฬธาปลมมนภกถภนหรมธ โม่โด้ฝลรกฝั นทัฒนธรรมขธนการใพดญหม่ท่ฟแตกต่านธฬ่าน สพ้น เชพ น ปากการท านานญนฝั ปปย ผั น ปภ น โม่ แ ฝลกญปทฟ่ เ รา ธาปปะทา (สพ่นเดพม) ซ้ า ๆ โด้ดฟ แต่โม่สามารถทา (สพ่นญหม่) ญห้ เกพ ดขภ้ นโด้ ธฬ่ านต่ ธเนม่ ธน ปภ นป าเฝ็ นธฬ่ านฬพ่ นทฟ่ ปะต้ ธน สร้ า นกระผทนการนฟ้ขภ้น ญนธนใ์กร ปนกท่า ทั ฒ นธรรม สร้านสรรใ์ (Creative Culture) ปะเข้ามาทดแทนญนทฟ่สยด การใพ ด เชพ น สร้ า นสรรใ์ ห รม ธ การใพ ด นธกกรธผ ธธกโฝโกล ๆ ปนกลาฬเฝ็ น แนทใพ ด เชพ น นทั ต กรรมนั ้น ธาปเรพ่มต้นปากแนททานแผผน่าฬ ๆ ทฟ่โม่ซผั ซ้ ธนปนเกพนโฝ แต่ญห้อนักนานฝภ กผ่ธฬ ๆ โด้เหฎนตัทธฬ่านมาก ๆ แล้ทญห้ ฌธกาสโด้ลธนใพดและนาเสนธ กระผทนการธฬ่านน่าฬ ๆ นฟ้ ฝระกธผด้ทฬ 4 ธนใ์ฝระกธผสาใัญ ใมธ (1) แนทใพดเดพม ธาทพ รร ฝแผผธย รกพป สพนใ้าและผรพการ หรมธกระผทนการ (2) แนทฌน้ ม การเฝลฟ่ ฬ นแฝลนขธนฌลก ทพ ถ ทานใทาม ต้ธนการขธนลรกใ้าและตลาดทฟ่เฝลฟ่ฬนโฝ (3) เทในพใทพธฟการ หรมธเทใฌนฌลฬฟสมัฬญหม่ท่ฟเรพ่มโด้รัผใทามนพฬม หรมธกาลัน ปะเกพดขภ้นญนเรฎททันนฟ้ (4) แนทใพดญหม่ ทฟ่สามารถเฝ็นปรพนโด้ และทาญห้เกพดขภน้ โด้ ญนฉผั ผหน้ า มาตพ ด ตามกั น ต่ ธ นะใรั ผ ท่า ฌลกทฟ่ เฝลฟ่ฬนแฝลนโฝญนทยกด้านธฬ่านญนฝั ปปย ผัน ปะส่นผลสะท้ธน ต่ธการฝรัผเฝลฟ่ฬนทพธฟการใพด ทพธฟการทานาน และกลฬย ทธ์ การสร้านสรรใ์โด้ธฬ่านโรผ้าน

สมาใมสฌมสรนักลนทยนขธเชพญเข้าร่ทมสัมมนา

อพกัดธัตราถยลกากร บาร์ฌมโนซ์ธาเซฟฬน ฉผัผฝฟ

2017

ทันเสาร์ท่ฟ 5 อฤษภาใม 2561 เทลา 08.30-16.00 น. ณ ฌรนแรมธมารฟ ดธนเมมธน 13 i c n


มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

คณะผู้ บ ริ ห ารสมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น เยี่ ย มเยื อ นศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ การลงทุ น ภาคที่ 5 (จ.สงขลา) และสานั ก งานสาขา จ.สงขลา พร้ อ มพบปะผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในส่ ว นภู มิ ภ าค <<เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 คุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายกสมาคม สโมสรนั กลงทุ น พร้ อมด้ วยคณะผู้ บริ หารระดั บสู ง เยี่ ยมเยื อนศู นย์ เศรษฐกิ จการลงทุ นภาคที่ 5 (จ.สงขลา) โดยมี คุ ณภนธร วงศ์ พรหม ผู้อานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ให้การต้อนรับและนารับ ฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารงาน และสภาวะการลงทุนใน เขตพื้น ที่ พร้อมนาคณะผู้บ ริหารเยี่ยมเยือนการปฏิบั ติงานและการ ให้บริการของสานักงานสาขา จ.สงขลา จากนั้ น คณะผู้ บ ริห ารได้ ร่ ว มพบปะผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ บริ ษั ท พาเนล พลัส จากัด, บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จากัด, บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จากัด, บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จากัด และ บริษั ท นิ สซุ ย (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่ อร่วมพู ดคุย แลกเปลี่ ยนความ คิดเห็นและประเด็นปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ พร้อมกันนี้ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท สงขลา แคนนิ่ง จากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ชั้ น น าของภาคใต้ เพื่ อชมกระบวนการผลิ ต และการบริห ารจั ด การ องค์กร

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารยังได้มอบเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ จานวน 500,000 บาท เพื่ อสมทบทุ นในการจัด หาอุป กรณ์ ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาล พร้อมมอบเงิ นบริจ าคช่ ว ยเหลื อ โรงเรีย นและหน่ ว ยงานทหารในพื้ นที่ 3 จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ จ านวน 250,000 บาท และ 350,000 บาท ตามลาดับ icn 14


มยุ รีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

คณะผู้ บ ริ ห ารสมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น เยี่ ย มเยื อ นศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ การลงทุ น ภาคที่ 6 (จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี ) และสานั ก งานสาขา จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี พร้ อ มพบปะผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในส่ ว นภู มิ ภ าค <<เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 คุณชุตาภรณ์ ลัมพสาระ อุปนายกสมาคม สโมสรนักลงทุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมเยือนศูนย์เศรษฐกิจ การลงทุนภาคที่ 6 (จ.สุราษฎร์ธานี) โดยมี คุณพัลลภ บุญศิริ ผู้อานวยการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 ให้การต้อนรับและนารับฟังการบรรยาย สรุปภาพรวมการบริหารงาน และสภาวะการลงทุนในเขตพื้นที่ พร้อมนา คณะผู้บริหารเยี่ยมเยือนการปฏิบัติงานและการให้บริการของสานักงาน สาขา จ.สุราษฎร์ธานี จากนั้ น คณะผู้ บ ริ ห ารได้ ร่ ว มพบปะผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ บริ ษั ท บางขันพาราวู๊ด อินดัสตรี จากัด, บริษัท ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด, บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จากัด (มหาชน), บริษัท เซฟกลัฟ จากัด และ บริษัท กว๋างเขิ๋น รับเบอร์ (ไทยเซาท์เทิร์น) จากัด เพื่อร่วม พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประเด็ น ปั ญ หาด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ พร้อมกันนี้ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ธนาปาล์ม โปรดักส์ จากัด ผู้ผลิตน้ามันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องชั้นนาของ ภาคใต้ เพื่อชมกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองค์กร

นอกจากนี้ คณะผู้ บ ริ ห าร ยั ง ไ ด้ ม อ บ เ งิ น บ ริ จ า ค ใ ห้ กั บ โรงพยาบาลสุ ร าษฎร์ ธ านี จ านวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการ จั ด หาอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ข อง โรงพยาบาล 15 icn


มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

สัมมนาสมาชิกครัง้ ที่ 1

Industry 4.0: Technology Roadmap

<<ส ม า ค ม ส โ ม ส ร นั ก ล ง ทุ น จั ด สั ม ม น า ส า ห รั บ ส ม า ชิ ก ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Industry 4.0: Technology Roadmap” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อให้สมาชิก ของสมาคมได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ Technology Roadmap หรือ แผนที่นาทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสาคัญยิ่ง ในเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยชี้นา ทางให้ อ งค์ ก รได้เ ห็น ทิ ศ ทางของการเปลี่ ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี โดยมีหัวข้อบรรยาย อาทิ ความสาคัญของอุตสาหกรรม 4.0 Smart Factory จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเปลี่ ย นแปลง เทคโนโลยี ที่ นิ ย มใช้ ใ น อุตสาหกรรม 4.0 กาหนดเส้นทางอนาคตด้วย Technology Roadmap และ Source of Development โดยได้รับเกียรติจาก คุณพอฤทัย บุญสวัสดิ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร เป็นวิทยากรบรยาย พร้อม เปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่ว มสัมมนาได้ซักถามถึงกรณีศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้ น อย่างเป็นกันเอง Supported by:

ฑูต เบลเยียมเยี่ยมชมฐานการผลิ ต เครื่อ งประดั บ แบรนด์ ระดับโลก “แพนดอร่า ” ชื่นชมการดาเนินงานเน้นอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อ ม <<เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา มร. ฟิลลิป คริเดลก้า เอกอัครราชทูต เบลเยียมประจาประเทศไทยพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จากัด ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีสัญชาติเดนมาร์ก ภายใต้ แบรนด์ “แพนดอร่า” พร้อมชื่นชมฐานการผลิตสีเขียวแห่งนี้ ที่เน้นการ ดาเนินงานแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ วัตถุดิบที่นามาทาเครื่องประดับ แพนดอร่าได้นามาจากการสกัดโลหะมีค่าที่ดาเนินการโดยบริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จากัด บริษัทคู่ค้าสาคัญสัญชาติเบลเยียม ซึ่งถือเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนรอบข้าง แทนการทาเหมือง ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารของแพนดอร่าและยูมิคอร์ร่วมให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต ในการเข้าเยี่ยมชม ฐานการผลิต เครื่องประดับแพนดอร่า นาโดย มร.นีลส์ เฮแลนเดอร์ (ที่ 2จากซ้าย)รองประธานอาวุโสด้านการผลิตและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จากัด และ มร.โทมัส เลย์เซน (ที่ 3จากซ้าย) ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ยูมิคอร์ icn 16


สมาคมสโมสรนักลงทุนขอเชิญเขารวมสัมมนาฟรีสมาชิก ครั้งที่ 2 Supported by:

á¹Ç¤Ô´àº×้ͧµŒ¹¢Í§ KARAKURI KAIZEN วันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. หอง MR 225 ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) เทคนิ ค KAIZENเป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง งาน เพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง โดยเป ด โอกาสให พ นั ก งาน ทุกระดับไดรวมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของตนเองอยูตลอดเวลา ถึงแมวาจะเปนเพียงเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ตาม ในทุก หัวขอของกิจกรรม KAIZEN ถือไดวาเปนสิ่งที่ขับเคลื่อนใหองคกรกาวหนา อันจะกอใหเกิดประโยชนทั้งในภาพรวม ไดในระดับภาคอุตสาหกรรม สําหรับ KARAKURI KAIZEN นั้น อาจกลาวไดวาเปนเทคนิคการปรับปรุงงานรูปแบบใหม สําหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการของ ประเทศไทย ที่ มุ ง เน น การออกแบบโครงสร า งของอุ ป กรณ ห รื อ กลไกการทํ า งานของอุ ป กรณ โ ดยไม ใ ช ชิ้ น ส ว นอุ ป กรณ พ ลั ง งานไฟฟ า แตไดนํา “หลักการกลศาสตรผอนแรง” มาประยุกตใชเพื่อขับเคลื่อนใหกลไก/โครงสรางมีการเคลื่อนไหวไดตามที่ตองการ เชน กฎแรงโนมถวง พื้นเอียง รอก ลูกตุม สปริง คานดีด คานงัด เปนตน การสนับสนุนโครงสรางอุตสาหกรรมของไทย ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสูอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Automation 4.0) ไดนั้น KARAKURI KAIZEN สามารถตอบโจทยการปรับ ปรุง กระบวนการทํา งานไดเปน อยา งดี เพื่อกอใหเกิด การเพิ่ม ประสิท ธิภาพทางการทํา งาน โดยหลักการ Low Cost Automation ซึ่งทานจะไดเรียนรูหลักการออกแบบ แนวคิดการพัฒนา การระบุกระบวนการเพื่อปรับปรุง และสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนออนไลนไดทาง http://icis.ic.or.th เหมาะสําหรับ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ผู บ ริ ห ารระดั บ กลาง ผู จั ด การ โรงงาน ฝายบริหารการผลิต วิศวกร ชางเทคนิค และผูที่ ตองการนําความรูไปใชในการพัฒนาองคกร

คาธรรมเนียม การอบรม

1 หัวขอ/ทาน (ราคารวม VAT)

สมาชิกสมาคม ทานแรก

ฟรี

สมาชิก ทานที่ 2 เปนตนไป

ทานละ 856 บาท

บุคคลทั่วไป

ทานละ 1,284 บาท

ดวนรับจํานวนจํากัด First come, First serve ***อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

คุณทรงธรรม หัตถา วิทยากรที่ปรึกษาภายนอก กรมพัฒนาฝมือแรงงาน นักวิชาการอิสระ

USB Flash Drive 8GB

สมัครและชําระเงิน 3 ทาน รับฟรี 1 อัน สมัครและชําระเงิน 5 ทาน รับฟรี 2 อัน

หัวขอการบรรยาย

1. ที่มาของ KARAKURI KAIZEN 2. ประโยชนที่ไดรับจาก KARAKURI KAIZEN 3. หลักการกลศาสตรผอนแรง 4. การวิเคราะหและการออกแบบกลไก KARAKURI เบื้องตน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกลูกคาสัมพันธและสื่อสารองคกร  0 2936 1429 ตอ 203 (เบญจวรรณ) ตอ 202 (วิจิตรา) สงหลักฐานการชําระเงินมาไดที่

E-mail: Cus_service@ic.or.th, Benjawank@ic.or.th, Vijittraj@ic.or.th

โทรสาร 0 2936 1441-2


Karakuri Kaizen

ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ nuttapongw@ic.or.th

“การลดต้นทภน และ เอผ่มใภณภาอ” สธนใานฝฬ้ ันใน เป็ นทลฝ เ ดฎ ด ฌดนญจ ทฝ่ เ จ้ า ขธนธภ รกผ จ ฯม ้ ป ระกธบการ ตลธดจนนักลนทภนต่านถทผลหา และเอฝฬรอฬาฬามสร้านญห้ เกผ ด ขพ้ น ธฬ่ า นต่ ธ เนฟ่ ธ นญนธนใ์ ก รขธนตน หลาฬธนใ์ ก ร ประสบฯลสาเรฎจด้ทฬดฝตามแรนปรารถนาและตัน้ ญจ ตัน้ แต่ ระดับหัทเรฟ่ธฬโปจนถพนระดับหาน ทฝ่ต่านร่ทมมฟธสร้านสรรใ์ เอฟ่ ธ ช่ ทฬกั น ท าญห้ ธ นใ์ ก รธฬม ่ ร ธดและขั บ เใฝ่ ฬ ทแข่ น ขั น โด้ ญนสนามรบทานธภ รกผจ แต่ธฝกหลาฬธนใ์กรกฎขธฬกธนขาท ฬธมแอ้ตัน้ แต่ฬันโม่ ลนสนาม “เอฝฬนเอราะหัทโม่ส่าฬและ หานเธนกฎฬันโม่กระดผก” นัน่ เธน โใเซน็ (Kaizen) เป็นเใรฟ่ธนมฟธใภณภาอสัญชาตผญ่ปฝ ่ภ น ทฝ่นักอัฒนาธนใ์กรชาทโทฬรม้จักกันมาช้ านานเป็นธฬ่านดฝ ญนภาษาญฝ่ ป่ภ น โใเซ็ น หมาฬถพ น “การปรั บ ปรภ น หรฟ ธ Improvement” เป็ น แนทใผ ด ทฝ่ น ามาญช้ ญ นการบรผ หารการ จั ด การธฬ่ า นมฝ ป ระสผ ท ธผ ฯ ล ฌดฬมภ ่ น เน้ น ทฝ่ ก ารมฝ ส่ ท น ร่ทมขธนอนักนานทภกใน ร่ทมกัน แสทนหาแนททานญหม่ ๆ เอฟ ่ ธ ปรั บ ปรภ น ทผ ธฝ ก ารด าเนผ น นานและสภาอแทดล้ ธ ม ญนการทานานญห้ ดฝ ขพ้น ธฬม ่ เ สมธ หั ท ญจสาใั ญ ธฬม ่ ทฝ่ “ต้ ธ น มฝ การปรั บ ปรภ น ธฬ่ า นต่ ธ เนฟ่ ธ นโม่ มฝ ท่ฝ สผ้น สภ ด ” ส่ทน Karakuri Kaizen นัน้ เป็นเทใฌนฌลฬฝท่ฝอัฒนามา จากตภ๊ กตากล (Robot) ขธนประเทถญฝ่ ป่ภ นทฝ่ โ ด้ รั บ ใทาม นผฬมญนช่ ทนถตทรรษทฝ่ 18-19 การทานานขธน Karakuri เป็นการญช้ กฎทานฮผ สผกส์เป็นหลัก เช่ น แรนฌน้มถ่ทน แรน ฬฟดหฬภ ่น แรนดัน แรนแม่เหลฎก หรฟธแรนขับ เป็นต้น icn 18

การญช้ Karakuri Kaizen ทาญห้สามารถเอผ่มธัตรา การฯลผตด้ทฬการลดการญช้ แรนนาน เอผ่มธัตราการฯลผต ฯ่านจผก๊ ลดใทามสมญเปล่าญนระบบด้ทฬการญช้ แนทใผ ด Kaizen ทาญห้เป็นการลนทภนทฝ่ญช้ ทภนน้ธฬ ประหฬัดเทลา และใ่าญช้ จ่าฬ การญช้ นานเทใฌนฌลฬฝ Karakuri Kaizen สามารถตธบสนธนต่ธนฌฬบาฬการฯลผต ทฝ่ต้ธนการลด Co2 จากสาฬการฯลผตโด้เป็นธฬ่านดฝ ฌดฬการลดการญช้ อลันนานญนระบบหรฟธญช้ อลันนานหมภ นเทฝฬนเอฝฬนเลฎกน้ธฬ ญห้กับระบบ จพนนับโด้ท่า ระบบ Karakuri Kaizen เป็น Automation ต้ นทภ นต่ า รม ป แบบหนพ่ น ทฝ่ ฬพ ด ถฟ ธ แนทใผ ด “Lean” ซพ่ นโม่ ฬพดฌฬนธฬม ่กับเทใฌนฌลฬฝล ้าสมั ฬหรฟ ธหภ่นฬนต์ สาหรับสาฬการฯลผต


ฌดฬรทม Karakuri Kaizen จพนหมาฬถพน การทา ญห้ เ ใรฟ่ ธ นจั ก รหรฟ ธ เใรฟ่ ธ นมฟ ธ ทฝ่ ท าขั บ เใลฟ่ ธ นโด้ ต ามทฝ่ ก าหนดฌดฬโม่ ญ ช้ แ หล่ น อลั น นานขั บ เใลฟ่ ธ น หรฟ ธ ญช้ อลันนานเอฝฬนเลฎกน้ธฬ รทมถพนการทานานฌดฬญช้ การ เใลฟ่ธนทฝ่ขธนเใรฟ่ธนจักรธฟ่นด้ทฬ

เอฟ่ ธ ญห้ อ ร้ ธ มรั บ การเปลฝ่ ฬ นแปลนสม่ ธภ ตสาหกรรม ธัตฌนมัตผ (Automation 4.0) ญนการนฝส้ มาใมสฌมสรนักลนทภน โด้ จั ด สั มมนาหั ทข้ ธ “แนทใผด เบฟ้ธ นต้น ขธน KARAKURI Kaizen” ญนทันถภกร์ท่ฝ 18 อฤษภาใม 2561 เทลา 13.0016.30 น. ห้ธน MR 225 ถมนฬ์นผทรรถการและการประชภ ม โบเทใ (บานนา) เอฟ่ธญห้ฯม้เข้าร่ทมสัมมนาเลฎนเหฎนถพนประฌฬชน์ ขธน KARAKURI KAIZEN และหลักขธนกลถาสตร์ฯ่ธนแรน รทมถพนสามารถทผเใราะห์และธธกแบบกลโก KARAKURI เบฟ้ ธ นต้ น ฯม ้ ส นญจสามารถสธบถามข้ ธ มม ล เอผ่ ม เตผ ม โด้ ท่ฝ 0 2936 1429 ต่ธ 203 (ใภณเบญจทรรณ) ต่ธ 202 (ใภ ณ ทผ จผ ต รา) หรฟ ธ e-mail: cus_service@ic.or.th, benjawank@ic.or.th, vijittraj@ic.or.th

ตัว ตัทธฬ่าน การประฬภ กต์ญช้ Karakuri Kaizen ญนการเตผมนา้ ฌดฬโม่ต้ธนญช้ แรนฬก

Karakuri Kaizen ช่ ทฬญห้การปฏผบัตผนานต่าน ๆ น่ า ฬขพ้ น ฌดฬเฉอาะญนภาใธภ ตสาหกรรมการฯลผ ต ช่ ทฬลดการญช้ อลันนานโฮฮ้ า แรนนาน เทลา และเนผนทภน ทฝ่ ต้ ธ นจ่ า ฬโปกั บ การญช้ เ ทใฌนฌลฬฝ ท่ฝ ธ าจจะโม่ จ าเป็ น มากนัก ด้ทฬทผธฝการน่าฬ ๆ น้ธฬแต่มากด้ทฬใภณภาอ ประสผทธผภาอและประสผทธผฯล

การอัฒนา

ทฝ่ม า https://www.mmthailand.com/automation_karakuri-kaizen/ http://jeducation.com/career/knowledge/2010*03*kaizen.html ภาอจาก: https://www.youtube.com/watch?v=yV9rkaaApKE/ http://aio.eu/en/home/ https://www.youtube.com/watch?v=kcgBSTDjF8Q

สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผ ญเข้าร่ทมสัมมนา

ถกั ฬภาอการทานาน ด้ทฬการใผดเชผน

บวก

ทันอฤหัสบดฝท่ฝ 31 อฤษภาใม 2561 ฌรนแรม ธมารฝ ดธนเมฟธน

สมัคร หลักสูตรฝึกอบรม ผ่านระบบออนไลน์ เอฝฬนใลผก http:// icis.ic.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0

2936 1429 ต่อ 205 - 208

19 icn


ยอม เพื่ อ สิ่ ง ที่ ดี ก ว่ า เส้าหลิน

“ฌลกเราโม่โด้หมภ นเรฎทขพน้ หรฟธช้ าลน อระธาทผตฬ์และ อระจันทร์ฬันในสลับกันขพน้ ลนญห้โด้เหฎนทภกเช้ าใา่ เสมธ” ภาฬญต้ใทามปกตผฬันมฝบานสผ่นทฝ่ฬันในเปลฝ่ฬนแปลน ธฬม ่ ต ลธดเทลา จนบานใรั ้น เราโม่ ส ามารถใาดการณ์ โ ด้ ล่ทนหน้า เช่ น ธดฝตเมฟ่ธฬามทฝ่เราป่ ทฬ กฎหาซฟ้ธฬามากผนเธน นธนหลับอักผ่ธนญห้มากขพ้น ทันสธนทันกฎหาฬฌดฬโม่ต้ธนโป หาหมธ หรฟธแม้แต่ใทามเใรฝฬดทฝ่เกผดจากแรนกดดันทาน สันใม เถรษฐกผจ กฎททฝใทามรภ นแรนมากขพ้นส่นผลกระทบ ต่ธภาทะจผตญจทฝ่ฬากแก่การทาญจฬธมรับ AU Poll หรฟ ธ สถาบั น ทผ จั ฬ และบรผ ก ารทผ ชาการ มหาทผทฬาลัฬธัสสัมชัญ โด้สะท้ธนภาทะใทามเใรฝฬดขธน ในโทฬจากผลการทผจัฬเชผนสารทจเรฟ่ธน “ดัชนฝใทามเใรฝฬด ขธนในโทฬ” จานทน 2,006 ตัทธฬ่าน ญนกรภ นเทอมหานใร เชฝฬนญหม่ ขธนแก่น และสนขลา อบท่า 70.59% ประชาชนจานทนโม่น้ธฬทฝ่รม้สพกเบฟ่ธหน่าฬ 62.86% โม่มฝใทามสภข 49.46% รม้สพกหมดกาลันญจ 41.82% โม่ธฬากอบปะผม ้ใน ซพ่ นใทามเใรฝฬดดันกล่าท ส่นผลญห้ในทัท่ โปรม้จักใาท่า “ซพ มเถร้า” มากขพน้

icn

20

ฬธมโม่ ญ ช่ หฬภ ด ทลฝท่ทฝ ่า “การหลธกตัทเธนนัน้ น่าฬกท่าการทาญจ ฬธมรับ ” หากเป็นเช่ นนฝ้ตลธดโปแล้ท เราจะต้ธนหลธก ตั ท เธนโปเรฟ่ ธ ฬ ๆ ธฝ ก สั ก กฝ่ ใ รั ้น สผ่ น ทฝ่ ท าโด้ ดฝ ท่ฝ สภ ด ใฟ ธ “การฬธมรั บ ” เอฟ่ ธ ญห้ เ กผด การทบททนตนเธนมากกท่ า การทับถมหรฟธตาหนผ เอราะหากใผดหรฟธทาซ้ า ๆ ธาจ ส่ น ผลเสฝ ฬ ท าญห้ เ กผ ด “ฌรใซพ ม เถร้ า ” ซพ่ น ปั จ จภ บั น ทั่ ท ฌลก มฝผม้ป่ทฬฌรใซพ มเถร้าแล้ทกท่า 300 ล้านใน ฌดฬญนปฝ ท่ผ ฝ ่าน มาประเทถโทฬมฝผม้ป่ทฬฌรใซพ มเถร้าเอผ่มขพน้ เป็น 1.5 ล้านใน นอ.อผชฬั ธผฏฐสกภล จผตแอทฬ์จากฌรนอฬาบาล มนารมฬ์ แนะน าข้ ธ ใทรปฏผ บั ตผ ส าหรั บ ผม ้ ท่ฝ มฝ ภ าทะฌรใ ซพ มเถร้า ฌดฬมฝหลัก 9 ข้ธ ดันต่ธโปนฝ้ 1. ธฬ่าตัน้ เป้ าหมาฬญนการทานาน และปฏผบัตผตัท ทฝ่ฬากเกผนโป หรฟธรับผผดชธบมากเกผนโป 2. แฬกแฬะปั ญหาญหญ่ ๆ ญห้ เ ป็ น ส่ ท นฬ่ ธ ฬ ๆ อร้ธมทั น้ จัดเรฝ ฬนใทามสาใั ญก่ธนหลันและ ลนมฟธทาเท่าทฝ่จะสามารถทาโด้ 3. ธฬ่ า อฬาฬามบั น ใั บ ตนเธน หรฟ ธ ตั ้น เป้ า กั บ ตน เ ธน โ ท้ สม น เ กผ นโ ป เอ ร า ะธ า จ โ ป เ อผ่ ม ใทามรม้สพกล้มเหลทโด้ญนภาฬหลัน 4. อฬาฬามทากผจกรรมต่าน ๆ ร่ทมกับบภ ใใลธฟ่น ซพ่ นดฝกท่าธฬม ่เอฝฬนลาอัน


5. เลฟธกทากผจกรรมทฝ่จะช่ ทฬสร้านใทามรม้สพกทฝ่ดฝ ขพ้น หรฟธเอลผดเอลผนและโม่หนักจนเกผนโป เช่ น การธธกก าลั น เบา ๆ การชมภาอฬนตร์ หรฟธร่ทมทากผจกรรมทานสันใม 6. ธฬ่าตัดสผนญจญนเรฟ่ธนทฝ่สาใัญต่ธชฝทผตมาก ๆ เช่ น การลาธธกจากนาน การแต่นนาน หรฟธ การหฬ่ าร้ าน ฌดฬโม่ โด้ ปรพ กษาผม ้ ญกล้ชผด และ ต้ธนเป็นบภ ใใลทฝ่สามารถอผจารณาเหตภการณ์ นั ้น ธฬ่ า นเทฝ่ ฬ นตรน มฝ ใ ทามเป็ น กลาน และ ปราถจากธใตผ ท่ฝ เ กผ ด จากธารมณ์ ม าบดบั น ถ้าเป็นโปโด้และดฝท่ฝสภด ใฟธ เลฟ่ธนการตัดสผนญจ ธธกโปจนกท่าภาทะฌรใซพ มเถร้าจะหาฬโปหรฟธ ดฝขนพ้ 7. โม่ใทรตาหนผ หรฟธลนฌทษตนเธนทฝ่โม่สามารถ ทาโด้ธฬ่านทฝ่ต้ธนการหรฟธตามเป้ าหมาฬทฝ่ตัน้ โท้ ใทรทาเท่าทฝ่ตนเธนทาโด้ 8. ธฬ่าฬธมรับท่า “ใทามใผดญนแน่ร้าฬทฝ่เกผดขพ้น ญนภาทะซพ มเถร้ า เป็ นส่ ท นหนพ่ น ทฝ่แ ท้ จ รผ น ขธน ตนเธน” เอราะฌดฬแท้จรผนแล้ท “มันเป็นส่ทน หนพ่นขธนฌรใหรฟธใทามเจฎบป่ ทฬ และสามารถ หาฬโปโด้เมฟ่ธรักษา” 9. ญนขณะทฝ่ ผม้ ป่ ทฬฌรใซพ ม เถร้ า กลาฬเป็ น ในทฝ่ ต้ธนการใทามช่ ทฬเหลฟธจากบภ ใใลธฟ่น แต่กฎ ธาจมฝ บภใใลรธบ ๆ ตั ท ทฝ่โ ม่เ ข้า ญจญนใทาม เจฎบป่ ทฬขธนผม ้ป่ทฬ และธาจสนธนตธบญนทาน ตรนกันข้ามและกลาฬเป็นการซ้ าเตผมฌดฬโม่โด้ ตัน้ ญจ

หากเราเรฝฬนรม้ถพนธาการดันกล่าท แล้ทหันกลับโป อผจารณาถพนผม ้ท่ฝสามารถฝั นฝ่ าธภ ปสรรใ แม้อผการแขนขา หรฟธในทฝ่สามารถผลักดันตนเธนจนประสบใทามสาเรฎจ หรฟธในรา่ รทฬทฝ่ผันตนเธนจากใทามฬากโร้มาเป็นผม ้มนั่ ใัน่ ในเหล่า นฝ้จะโม่ทั บถมตนเธนญห้จมธฬม ่กับการฌทษตัท เธน แต่จะฬธมรับญนสผ่นทฝ่เกผดขพ้น โม่อฬาฬามเปลฝ่ฬนตัทเธนญห้ เป็ น โปตามสผ่ น ทฝ่ ใ นธฟ่ น ทผ อ ากษ์ ทผ จ ารณ์ หรฟ ธ ธฬากญห้ เราเป็น

จะเหฎนโด้ท่าการฬธมรับตนเธน (Self-Acceptance) จะส่นผลญห้เรารับรม้ถพนใภณใ่า ใทามสามารถ และเข้าญจ ถักฬภาอขธนตนเธน ก่ธญห้เกผดใทามมั่นในทานธารมณ์ สามารถปรับตัทญห้เข้ากับสภาทะการณ์ท่ฝเปลฝ่ฬนแปลนโป รทมถพนเข้าญจและฬธมรับบภ ใใลธฟ่น ๆ โด้ ดันนัน้ จพนใทรญห้ เทลากั บ ใทามใผ ด ขธนตน ลดภาทะเร่ น รั ด ด้ ท ฬการ อักผ่ ธ น ธธกกาลั น กาฬ ทาตั ท สบาฬ ๆ จะท าญห้ ใภ ณ กลับมาฬฟนหฬัดธฝกใรัน้ โด้ธฬ่านมัน่ ในแน่นธน “แล้ทฌรใซพ มเถร้ากฎจะเข้ามาทาธะโรใภณโม่โด้“ ข้ธมม ลจาก: http://www.manarom.com/article-detail.php?id=666672 ภาอจาก : https://techfactslive.com/one-student-dies-every-hour-in-india-suicidedepression-ncrb-report/25129/ http://thumbsup.in.th/2014/10/linkedin-retain-user-trust-with-simpler-terms-of-service/

สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

INCOTERMS ข้ธบันใับทานการใ้า ระหท่านประเทถ

2010

ทันอภ ธทฝ่ 16 อฤษภาใม 2561 ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ 21 icn


การญช้สผทธผฬกเท้นภาษฝเนผนโด้นผตผบภใใล

มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

Q : ถ้าญนปฝ 2559 บรผษัทมฝกาโร แต่โม่โด้ทาการฬฟ่นญช้ สผทธผฬกเท้นภาษฝ กับ BOI ฌดฬญช้ สผทธผขาดทภนสะสม และถ้าญนปฝ 2560 ต้ธนการญช้ สผทธผ BOI บรผษัทต้ธนฬฟ่นนบขธนปฝ 2559 ฬ้ธนหลันก่ธนหรฟธโม่ หรฟธสามารถฬฟ่นญช้ สผทธผฬกเท้นภาษฝขธน 2560 โด้เลฬ A : 1. การฬกเท้นภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใลตามมาตรา 31 เรผ่มนับตัน้ แต่ทันทฝ่บรผษัทมฝราฬโด้ใรัน้ แรกตามฌใรนการทฝ่โด้รับส่นเสรผม โม่ท่าบรผษัท จะญช้ สผทธผฬกเท้นภาษฝ เนผนโด้ขธนรธบปฝ นนั ้ หรฟธโม่กฎตาม 2. สมมภ ตผท่าบรผษัทเรผม่ มฝราฬโด้ใรัน้ แรกญนปฝ 2558 และรธบปฝ นนั ้ ขาดทภนสะสม ต่ธมาญนปฝ 2559 บรผษัทมฝกาโร แต่โม่โด้ฬฟ่นญช้ สผทธผฬกเท้น ภาษฝ ฌดฬญช้ การหักลบขาดทภนสะสม และญนปฝ 2560 บรผษัทมฝกาโร บรผษัทใทรดาเนผนการ ดันนฝ้ 2.1 บรผษัทจะฬฟ่นขธญช้ สผทธผฬกเท้นภาษฝ ตนั ้ แต่รธบปฝ 2560 เป็นต้นโปกฎโด้ แต่ระฬะเทลา การญช้ สผทธผจะเรผม่ นับตัน้ แต่ปฝ 2558 หรฟธ 2.2 บรผษัทธาจฬฟ่นแก้โขนบปฝ 2559 และฬฟ่นขธญช้ สผทธผฬกเท้นภาษฝ ขธนรธบปฝ 2559 กฎโด้ แต่ต้ธนเป็นโปตามหลักเกณฑ์และระเบฝฬบขธนกรมสรรอากร

ตผดตาม FAQ 108 ใาถามกับนานส่นแสรผมการลนทภน โด้ทาน www.faq108.co.th มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

ในทฝ่กาหนดทผถทาน  ญนการท าธะโรสักธฬ่าน

โม่ใทรนั่นธฬม ่ข้านบน ซพ่ นโม่ญห้ธะโรเลฬ เอราะถ้าโม่รม้ใทามเป็นจรผน กฎธาจกาหนดแนททานธภ รกผจ ทฝ่โม่สธดใล้ธนกับใทามเป็นจรผนโด้

ใภณกฤษฎา ลา่ ซา ประธานกรรมการ ประธานใณะกรรมการบรผหาร บรผษัท โมซ์สเตธร์ เทในผใ จากัด (Audi Thailand) ทฝ่มา>> https://positioningmag.com/9286 ภาอจาก>> https://goo.gl/e5LEjC

สมัใรสมาชผก จดหมาฬข่าท ICN ใลผก www.ic.or.th ฌดฬโม่เสฝฬใ่าญช้จ่าฬ สธบถามข้ธมม ลเอผ่มเตผม ฌทร 0 2936 1429 ต่ธ 211 ฌทรสาร 0 2936 1529 icn 22


เมื่อสินค้าคงคลัง...กลายเป็นปั ญหาคงค้าง สมาคมสโมสรนักลงทุนขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

เทคนิคการจัดระบบ

บริหารคลังสินค้า หัวข้อการสัมมนา               

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุ งเทพฯ

ขัน้ ตอนการบริหารคลังสินค้า หลักการจัดสถานที่ภายในคลังสินค้า เทคนิคการบริหารสินค้าในคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการนาเข้า – ส่งออก การบันทึกการรับ - จ่ายเพื่อให้มีการควบคุมจานวน คงเหลืออย่างทันกาล เทคนิคการตรวจนับสต็อก (STOCK) และการ ตรวจสอบเพื่อป้ องกันการรัว่ ไหล วิธีจัดการกับของเหลือและเศษซาก วิธีการควบคุมความปลอดภัยในโกดังสินค้า การจัดทาเอกสารในงานคลังสินค้า วิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขปั ญหาการนับสินค้าที่ไม่ตรงกับ จานวนคงเหลือในสต็อก กรณีจานวนสินค้าขาดและเกิน การจัดทารายงานคลังสินค้าประเภทต่างๆ เทคนิคการบริหารงานบริการของพนักงานคลังสินค้า เทคนิคการบริหารเวลาสาหรับงานคลังสินค้าอย่างมี ประสิทธิภาพ เทคนิคการสอนงานและคัดเลือกคนเพื่อทางานใน คลังสินค้า เทคนิคการตรวจสอบและควบคุมผู ้ปฏิบัติงานใน คลังสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดความรัว่ ไหล

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม

คุณคัตลียา กุญชร ณ อยุ ธยา ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชัน้ นาและรัฐวิสาหกิจ ด้านงานจัดซือ้ และงานคลังพัสดุ

เหมาะสาหรับ

เจ้ า ของกิ จ การ ผู ้ จั ด การโรงงาน ผู ้ จั ด การฝ่ าย โลจิสติก ส์ ผู ้จัดการฝ่ ายคลัง สินค้า ผู ้จัดการฝ่ าย จัดส่ง ผู ้จัดการฝ่ ายผลิต ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจ ผู ้จัดการฝ่ ายบริหารคุณภาพ และผู ้ท่สี นใจทัว่ ไป

อัตราค่าสัมมนา ประเภท

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก

2,996

บุ คคลทัว่ ไป

3,852

อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบี ยนออนไลน์ ได้ทาง http://icis.ic.or.th

แผนกฝึ กอบรมและบริการนักลงทุน  0 2936 1429 ต่อ 210 (คุณวริทธิ์), 206 (คุณกาญจนา) โทรสาร 0 2936 1441-2

E-mail: varitk@ic.or.th, kanjanac@ic.or.th หรือ www.ic.or.th


สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น บรผ ก ารจั ด หลั ก สม ต ร

IN-HOUSE TRAINING  ประหฬัดใ่าญช้ จ่าฬ  ดฝโซน์เนฟธ้ หาเฉอาะธนใ์กร แนะนาหลักสมตรด้านการส่นเสรผมการลนทภน ชฟ่ธหลักสมตร

จานทน (ทัน)

ใ่าธรรมเนฝฬมการจัดฝพ กธบรม

25 ท่าน

35 ท่าน

1 ข้ธใทรรม้เกฝ่ฬทกับการส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

2 ทผธฝการขธเปผ ดดาเนผนการ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

3 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับเใรฟ่ธนจักรและธภ ปกรณ์ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

4 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับส่ทนสมญเสฝฬทัตถภดผบ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1/2 ทัน

23,000

25,000

5 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับทัตถภดผบและทัสดภจาเป็น สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

หมาฬเหตภ : • ธัตรารทมใ่าทผทฬากร เธกสารการฝพ กธบรม ใ่าเดผนทาน และใ่าดาเนผนการ • โม่รทมภาษฝ มมลใ่าเอผม่ 7% และใ่าทฝ่อัก (ถ้ามฝ) • ธัตราใ่าธรรมเนฝฬมทฝ่ระบภ ญนเธกสาร เป็นธัตราประมาณการ ซพ่ นธาจมฝการเปลฝ่ฬนแปลนตามใทามเหมาะสม ขพ้นธฬม ่กับ รมปแบบการฝพ กธบรม จานทนผม ้เข้าธบรม ประเภททันทฝ่จัดนาน จานทนทัน อฟน้ ทฝ่จัดนาน ราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผมขธนเนฟธ้ หา และธฟ่น ๆ • สมาใมขธสนทนสผทธผห้ามบันทพกภาอและ*หรฟธเสฝฬนญนการธบรมทภกหลักสมตรทภกกรณฝ • ใ่าญช้ จ่าฬญนการฝพ กธบรมสามารถหักลดหฬ่ธนภาษฝ โด้ 200%

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม  0 2936 1429 ต่ธ 207 ฌทรสาร 0 2936 1441-2

website : www.ic.or.th หรฟธ

e-mail : is_inhouse@ic.or.th

Line ID : @investorclub


แนะนาหลักสมตรด้านถภลกากร และธฟน่ ๆ ชฟ่ธหลักสมตร

จานทน (ทัน)

ใ่าธรรมเนฝฬมการจัดฝพ กธบรม 25 ท่าน

35 ท่าน

1

เกณฑ์การใานทณกาโรสภทธผทานบัญชฝ VS ภาษฝธากร อร้ธมการจัดทานบการเนผนสาหรับ กผจการทฝ่โด้รับการส่นเสรผมการลนทภน

1

40,000

43,000

2

กฎหมาฬถภลกากรและทผธฝการจัดเกฎบภาษฝธากร

1

40,000

43,000

3

สผทธผประฌฬชน์ถภลกากรภาฬญต้ AEC

1

40,000

43,000

4

สผทธผประฌฬชน์ทานภาษฝธากรด้านเขตปลธด ธากร (Free Zone) และเขตประกธบการเสรฝ (I-EA-T Free Zone)

1

40,000

43,000

5

กฎท่าด้ทฬถผน่ กาเนผดสผนใ้า (Rules of Origin)

1

40,000

43,000

6

อผธฝการทานถภลกากรระบบญหม่และสผทธผประฌฬชน์ ทานภาษฝธากรระบบธผเลฎกทรธนผกส์

2

78,000

85,000

7

การตรทจสธบหลันการตรทจปล่ธฬ ใทามผผด และการดาเนผนใดฝถภลกากร (Post Review Post Audit Investigation Audit)

1

47,000

50,000

8

การจัดเตรฝฬมเธกสารเอฟ่ธการใ้า ระหท่านประเทถ และ Incoterm2010

1

45,000

48,000

9

ระบบการทานแผนจัดซฟ้ธ

1

51,000

54,000

10

การบรผหารการจัดซฟ้ธ จัดเกฎบ และจัดส่น

1

45,000

48,000

11

เทในผใการจัดระบบบรผหารใลันสผนใ้า

1

45,000

48,000

และธฝกหลากหลาฬหลักสมตร เอฟธ่ อัฒนาธนใ์กร และบภ ใลากร • • • • • • • • •

หลักสมตรด้านบรผหารการผลผต ธาทผ 5ส TPM TQM Kaizen หลักสมตรด้านบัญชฝ และภาษฝ หลักสมตรด้านการนาเข้า-ส่นธธก หลั ก สม ต รด้ า นกฎหมาฬ ธาทผ กฎหมาฬเอฟ่ ธ การใ้ า ระหท่ า น ประเทถ หลักสมตรด้านฌลจผสตผกส์และซัออลาฬเชน หลักสมตรด้านบรผหารจัดการธนใ์กร (Management) หลักสมตรด้านการบรผหารทรัอฬากรบภ ใใล (Manpower) หลักสมตรด้านการตลาด (Marketing) ฯลฯ


ตารางสัมมนาประจ�ำเดือน พฤษภาคม - มิถนุ ายน 2561 วันสัมมนา

ชื่อหลักสูตร

สถานที่จัด

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 4/2561 ข้อพึงระวังในการจัดท�ำบัญชี การเตรียมตัวเพือ่ รองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ ผู ้ จั ด ท� ำ บั ญ ชี ข องกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ ส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2561 (CPD & CPA) วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 3/2561 (รับวุฒิบัตร) วิธขี อเปิดด�ำเนินการส�ำหรับกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2561 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 4/2561 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 5/2561

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากร

อัตราค่าสัมมนา สมาชิก

บุคคลทั่วไป

3,210

3,745

หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน 5 พ.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 5-6 พ.ค. 2561 (09.00-17.00 น.) 18-20 พ.ค. 2561 (09.00-17.00 น.) 19 พ.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 2 มิ.ย. 2561 (09.00-17.00 น.) 9 มิ.ย. 2561 (09.00-16.00 น.) 16 มิ.ย. 2561 (09.00-16.00 น.) 24 มิ.ย. 2561 (09.00-12.00 น.)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 3/2561 การใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2561

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

วิทยากรจาก BOI วิทยากรจาก BOI คุณเมธี แสงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

4,280

5,350

5,350

6,420

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

3,210

3,745

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

1,605

1,926

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

2,996

3,852

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

คุณคัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

2,996

3,852

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

2,996

3,852

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

3,210

4,280

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,996

3,852

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

คุณเมธี แสงมณี

1,712

2,033

คุณคัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

2,996

3,852

คุณเมธี แสงมณี

3,424

4,280

คุณเมธี แสงมณี

2,996

3,852

คุณก�ำพล กิจชระภูมิ

4,280

5,136

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

คุณวิรดา ยูวะเวส พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา

2,996

3,852

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,996

3,852

1,605

2,675

1,070

1,070

1,605

2,675

1,605

2,675

1,070

1,070

หลักสูตรการบริหารจัดการ 5 พ.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 16 พ.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 19 พ.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 22 พ.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 1 มิ.ย. 2561 (09.00-16.00 น.) 5 มิ.ย. 2561 (09.00-16.00 น.) 7 มิ.ย. 2561 (09.00-16.00 น.) 9 มิ.ย. 2561 (09.00-16.00 น.) 10 มิ.ย. 2561 (13.00-16.00 น.) 13 มิ.ย. 2561 (13.00-16.30 น.) 15 มิ.ย. 2561 (09.00-16.00 น.) 19 มิ.ย. 2561 (09.00-17.00 น.) 21 มิ.ย. 2561 (09.00-17.00 น.) 22 มิ.ย. 2561 (09.00-16.00 น.) 23 มิ.ย. 2561 (09.00-16.00 น.) 28 มิ.ย. 2561 (09.00-16.00 น.) 30 มิ.ย. 2561 (09.00-16.00 น.)

พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017 INCOTERMS®2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ ข้อควรรูเ้ กีย่ วกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560 เทคนิคการจัดระบบบริหารคลังสินค้า การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และ INCOTERMS®2010 เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPA การใช้หนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Form D) อาเซียน เพื่อให้ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร การใช้หนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Form E) อาเซียน-จีน เพื่อให้ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร การยื่นแบบและการค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ร่าง พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน THE END OF HUMAN ERROR กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร ขั้นตอนการขออนุญาตท�ำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA

หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS และ eMT Online 6 พ.ค. 2561 (09.00-17.00 น.) 7 พ.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 3 มิ.ย. 2561 (09.00-17.00 น.) 10 มิ.ย. 2561 (09.00-17.00 น.) 11 มิ.ย. 2561 (09.00-16.00 น.)

วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS) ครั้งที่ 4/2561 วิ ธี ก ารสั่ ง ปล่ อ ยและตั ด บั ญ ชี วั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ยระบบ IC Online System ครั้งที่ 4/2561 วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับเครื่องจักร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online) ครั้งที่ 4/2561 วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS) ครั้งที่ 5/2561 วิ ธี ก ารสั่ ง ปล่ อ ยและตั ด บั ญ ชี วั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ยระบบ IC Online System ครั้งที่ 5/2561

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน

หมายเหตุ อัตราค่าสัมมนานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อส�ำรองที่นั่งได้ที่ http://icis.ic.or.th หรือผ่านทาง www.ic.or.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวิลาสินี คุณกาญจนา หรือ คุณวริทธิ์ แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 205, 206, 210 โทรสาร 0-2936-1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th AW ������������������-4�� �.�.-��.�.61.indd 3

4/3/61 BE 11:44 AM

ICeNewsletter_may2018  

icnews, icenewsletter, icn, investor club

ICeNewsletter_may2018  

icnews, icenewsletter, icn, investor club

Advertisement