Page 1

Vol.17 / February 2018 สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ตามสภาพของ “เครื่ อ งจั ก ร” In Love เพื่ อ ความสาเร็ จ

9

ท่ อ งเที่ ย ว ชุ มชนนาร่ อ ง

ภาพจาก: https://goo.gl/xoopE7 https://goo.gl/nt1KFK


บริการคีย์ข้อมูลงานเครื่องจักร eMT Online 1. ขธธนุมัตผบัญชฝราฬการเใรื่ธนจักร 2. ขธแก้โขการขธธนุมัตผบัญชฝราฬการเใรื่ธนจักร 3. ขธธนุมัตผสนั่ ปล่ธฬเใรื่ธนจักรแบบปกตผ * ขธใืนธากร * ขธถธนการใช้ ธนาใารใา้ ประกัน * สัน่ ปล่ธฬนากลับจากส่นซ่ ธม * ใืนธากรจากส่นซ่ ธม 4. ขธธนุญาตฯ่ธนฯันใช้ ธนาใารใา้ ประกันเใรื่ธนจักร 5. ขธธนุญาตขฬาฬระฬะเทลาใา้ ประกันเใรื่ธนจักร 6. ขธธนุญาตส่นใืน – ส่นซ่ ธมเใรื่ธนจักรธธกโปต่านประเทถ 7. ขธธนุมัตผขฬาฬระฬะเทลาต่านๆ ขฬาฬเทลานาเข้าเใรื่ธนจักรปกตผ ขฬาฬเทลานาเข้าเใรื่ธนจักรฬ้ธนหลัน ขฬาฬเทลานาเข้าเใรื่ธนจักรธผเล็กทรธนผกส์และเใรื่ธนใช้ โฮฮ้ า * ทผจัฬและอัฒนา * สผน่ แทดล้ธม 8. ขธธนุญาตตัดบัญชฝเใรื่ธนจักร 9. ขธธนุญาตทาลาฬเใรื่ธนจักร 10. ขธธนุญาตบรผจาใเใรื่ธนจักร 11. ขธธนุญาตชาระภาษฝธากรเใรื่ธนจักร 12. ขธธนุญาตจาหน่าฬเใรื่ธนจักร 13. ขธธนุญาตจานธนเใรื่ธนจักร 14. ขธธนุญาตเช่ าซื้ธ * ลฝสซผ่นเใรื่ธนจักร 15. ขธธนุญาตใช้ เใรื่ธนจักรเอื่ธการธื่น 16. ขธธนุญาตนาเใรื่ธนจักรโปให้บุใใลธื่นใช้ 17. ขธธนุมัตผฬกเลผก (ตามประเภทนาน)

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315

e-mail : counterservice@ic.or.th www.ic.or.th


04 ท่ธนเทฝ่ฬท 9 ชภ มชนนาร่ธน “หมม่บ้านธภ ตสาหกรรมสร้านสรรใ์”

IC Sponsor

13

ทฝ่ ป รพ ก ษา • ทฝรอนษ์ ถผ รผทัน • สภกัณฎา แสนเดฟธน บรรณาธผ ก ารบรผ ห าร ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ บรรณาธผก าร มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ กธนบรรณาธผก าร • กฤตฬา ทผชฬั ดผษฐ์ • กฤษดา ทับทผม • ปรผญญา ถรฝธนันต์ ธธกแบบ * โฆษณา * นานสมาชผก มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ เจ้ า ขธน สมาใมสโมสรนักลนทภน ผลผ ต โดฬ กธนบรรณาธผการ ICN ตผดต่ธ ฝ่ าฬบรผการสมาชผกและนักลนทภน สมาใมสโมสรนักลนทภน โทรถัอท์ : 0 2936 1429 ต่ธ 211 โทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

07 สผทธผและประโฬชน์ ตามสภาอขธน “เใรฟ่ธนจักร”

09 ใผดต่าน สร้านนทัตกรรม สม่การแข่นขันฬภ ใใหม่ (3)

16

In Love เอฟ่ธใทามสาเรไจ

ปฝ 2561 นับท่าเป็นช่ ทนปฝ ทฝ่ 2 ในการขับเใลฟ่ธนฬภ ทธถาสตร์ประเทถโทฬ 4.0 ขธน ภาใรั ฐ ทฝ่ เ ดผ น หน้ า อั ฒ นาธฬ่ า นมภ ่ น มั่ น เอฟ่ ธ ให้ ป ระเทถโทฬก้ า ทสม่ ฬภ ใเถรษฐกผ จ ดผ จผ ทั ล ด้ทฬการปรับโใรนสร้านเถรษฐกผจทฝ่เน้นด้านนทัตกรรมทฝ่สร้านมม ลใ่าเอผ่ม การใช้ เทใโนโลฬฝ สร้านสรรใ์มาเป็นปั จจัฬหลักในการฬกระดับใทามสามารถขธนประเทถในภาอรทม หนพ่นในโใรนการทฝ่ขานรับนโฬบาฬโทฬแลนด์ 4.0 ธฬ่านจรผนจัน จัดขพน้ โดฬกระทรทน ธภ ตสาหกรรม ใฟธ “การผลักดันให้เกผดหมม ่บ้านธภ ตสาหกรรมสร้านสรรใ์ หรฟธ หมม ่บ้าน CIV (Creative Industry Village)” โดฬใัดเลฟธก 9 ชภ มชนนาร่ธน ทฝ่มฝใทามอร้ธมในการเป็น หมม ่บ้า นทฝ่มฝ ธัตลั กษณ์ โดดเด่น ชม เ สน่ห์ ท้ธนถผ่น ทฝ่ มฝการอัฒ นาด้ านธภ รกผจ ท่ธนเทฝ่ฬ ทและ ผลผตภัณฑ์ชภมชน 9 ชภ มชนท้ธนถผ่นในโใรนการนฝก้ ระจาฬธฬม ่ทั่ทประเทถ เอฟ่ธให้นักท่ธนเทฝ่ฬทโด้สัมผัส กลผ่นธาฬทัฒนธรรมขธนแต่ละท้ธนถผ่น ตัน้ แต่เหนฟธจรดใต้ โดฬหมม ่บ้าน CIV ทฝ่โด้รับการ อัฒนาภาฬใต้โใรนการสร้านสรรใ์ธภตสาหกรรมเชผนทัฒนธรรม ให้กลาฬเป็นหมม ่บ้านแห่น ใทามสมดภล ผนทกกับใทามสทฬนามทานทัฒนธรรมและทผถฝชฝทผตชภ มชน ให้เข้ากับการ สร้านสรรใ์ โดฬธธกแบบการสร้านมม ลใ่าเอผ่มด้ทฬนทัตกรรมใหม่ เอฟ่ธสร้านมม ลใ่าใหม่ ให้กับสผนใ้า ผลผตภัณฑ์ และบรผการ ธันเป็นการเปผ ดประสบการณ์ท่ธนเทฝ่ฬททฝ่แปลกใหม่แก่ ผม ้มาเทฝ่ฬทชม ทัน้ นฝห้ มม ่บ้าน CIV ฬันโด้น้ธมนาหลักเถรษฐกผจอธเอฝฬนและหลักการอัฒนาในขธน อระบาทสมเดไจอระปรมผนทรมหาภมมผอลธดภลฬเดชมาเป็นหัทใจในการขับเใลฟ่ธนโใรนการ โดฬประฬภ กต์ใ ช้ ใ ห้เ ป็น ธนใ์ ใทามรม้ส าหรั บในในชภ ม ชน โด้ม ธนเหไน ใภณ ใ่า ขธนใทามเป็ น ท้ธนถผ่นและทัสดภอฟน้ ถผ่นทฝ่มฝธฬม ่ เอฟ่ธนามาสรรสร้านเป็นผลผตภัณฑ์ท่ฝโม่เน้นกาโรในระฬะสัน้ แต่ให้มธนภาอการเตผบโตแบบฬัน่ ฬฟนและมัน่ ในในระฬะฬาท แน่นธนท่าโใรนการนฝจ้ ะโด้รับการสนับสนภนและอัฒนาเอฟ่ธให้เกผดหมม ่บ้าน CIV ทฝ่ มฝประสผทธผภาอในทภกจันหทัดขธนประเทถโทฬ โดฬจะมฝการใัดเลฟธกหมม ่บ้านทฝ่มฝใทามอร้ธม ให้เข้ารับการธบรมเอฟ่ธปม อฟน้ ใทามรม้ให้เข้าใจบรผบทขธนการเป็นหมม ่บ้าน CIV ตลธดจน ใทามอร้ธมด้านการทานแผนธภ รกผจและการอัฒนาผลผตภัณฑ์ขธนชภ มชน ตลธดจนการ เตรฝฬมใทามอร้ธมด้านธภ รกผจการท่ธนเทฝ่ฬท และการขฬาฬธธกสม่ตลาดต่านประเทถ สมาใมสโมสรนักลนทภนอร้ธมรธนรับการเตผบโตด้านการลนทภน ด้ทฬระบบการ ให้บรผการทฝ่ดฝ สะดทก และรทดเรไท สามารถให้บรผการโด้ทภกทฝ่ ตลธด 24 ชัท่ โมน ผ่านการ ให้บรผการแบบธธนโลน์ โดฬท่านสามารถสธบถามข้ธมม ลด้านบรผการเอผ่มเตผมโด้ท่ฝ โทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 700 หรฟธ ตผดตามทาน www.ic.or.th บรรณาธผการ 3

icn


ท่องเที่ยว 9 ชุมชนนาร่อง หมู่ บ้ า นอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

เมฟ่ธภาใรัฐประกาถนฌฬบาฬขับเใลฟ่ธนประเทถด้ทฬ ฬภ ทธถาสตร์ป ระเทถโทฬภาฬญต้ฌ มเดล “โทฬแลนด์ 4.0” ฌดฬการปรับเปลฝ่ฬนฌใรนสร้านเถรษฐกผจจากเดผมทฝ่เน้นการ ญช้ แรนนาน มภ ่นสม่เถรษฐกผจทฝ่ขับเใลฟ่ธนบนอฟน้ ฐานใทามรม้ ใทามใผ ด สร้ า นสรรใ์ เทใฌนฌลฬฝ แ ละนทั ต กรรมทฝ่ ส ร้ า น มม ลใ่าเอผ่ม ฌใรนการหนพ่นทฝ่หน่ทฬนานภาใรัฐธฬ่านกระทรทน ธภ ตสาหกรรมมภ ่นมั่นอัฒนาและสร้านสรรใ์ขพ้น เอฟ่ธขานรับ นฌฬบาฬดันกล่าท ฌดฬโด้ประสานใทามร่ทมมฟธกับสานักอัฒนา ธภ ตสาหกรรมชภ มชน และกรมส่ น เสรผ ม ธภ ตสาหกรรม จัดกผจกรรมอัฒนา “หมม ่บ้านธภ ตสาหกรรมสร้านสรรใ์ ” หรฟธ “หมม ่บ้าน CIV” (Creative Industry Village) ภาฬญต้ ฌใรนการสร้านสรรใ์ธภตสาหกรรมเชผนทัฒนธรรม ฌดฬโด้ น้ ธ มน าหลั ก การอั ฒ นาในขธนอระบาทสมเดฎ จ อระปรมผ น ทรมหาภม มผ อ ลธดภ ล ฬเดชมาเป็ น หั ท ญจญนการ ขั บ เใลฟ่ ธ นฌใรนการ และน าหลั ก ปรั ช ญาเถรษฐกผ จ อธเอฝฬนมาประฬภ กต์เป็นธนใ์ใทามรม้ญนการเตผมเตฎมญห้กับ หมม ่ บ้า นธภ ตสาหกรรมสร้ านสรรใ์ ฌดฬญช้ เสน่ห์ทผถฝชภม ชน กลผ่ น โธแห่ น ท้ธ นถผ่ นเป็ น ตัท ชม ฌ รนและดพ น ดม ดนั กท่ ธนเทฝ่ ฬ ท ธฝกทัน้ ผม ้ประกธบการหรฟธทผสาหกผจชภ มชนฬันโด้มฝส่ทนร่ทม ญนการอัฒนาธภ รกผจท่ธนเทฝ่ฬทใม่ขนานโปกับ การอัฒนา ชภ มชนญห้เข้มแขฎนธฬ่านฬัน่ ฬฟน icn

4

หมม ่บ้ านธภ ตสาหกรรมสร้า นสรรใ์ เป็ นหมม ่ บ้านแห่ น ใทามสมดภ ล ขธนการรทมตั ท ด้ า นทั ฒ นธรรม ทผ ถฝชฝทผ ต ผนทกกั บ ใทามใผ ด สร้ า นสรรใ์ และการธธกแบบ เอฟ่ ธ สรรสร้ า นสผ่ น ญหม่ ญ ห้ กับ สผ น ใ้ า และผลผ ต ภั ณ ฑ์ ท่ฝ ร ะลพ ก เอฟ่ธการท่ธนเทฝ่ฬทและการบรผการ ตลธดจนมฝกผจกรรม ทฝ่สร้ านประสบการณ์ ญหม่จากการท่ธนเทฝ่ ฬท ซพ่ นจะก่ธญห้ เกผ ด มม ลใ่าทานเถรษฐกผจบนแนทใผดธภ ตสาหกรรมสร้านสรรใ์ญหม่ ฌดฬมฝ ชภ มชนน าร่ ธ นฌใรนการ จ านทน 9 อฟ้น ทฝ่ โด้ แ ก่ 1) ชภ มชนธธนญต้ ธ.สันกาแอน จ.เชฝฬนญหม่ 2) ชภ มชนนา้ เกฝ๋ฬน ธ.ภมเอฝฬน จ.น่าน 3) ชภ มชนบ้านนาด้นจั่น ธ.ถรฝสัชนาลัฬ จ.สภฌขทัฬ 4) ชภ มชนเกาะเกรฎด ธ.ปากเกรฎด จ.นนทบภ รฝ 5) ชภ มชนบ้ า นถาลาดผ น ธ.อภ ทธมณฑล จ.นใรปฐม 6) ชภ มชนปากนา้ ประแส ธ.แกลน จ.ระฬธน 7) ชภ มชนบ้านเชฝฬน ธ.หนธนหาน จ.ธภ ดรธานฝ 8) ชภ มชนบ้านนาตฝน ธ.เมฟธน จ.กระบฝ่ 9) ชภ มชนเกาะฬธ ธ.เมฟธน จ.ฬะลา


ชภ มชนธธนญต้ จภ ดเด่ น ขธนหมม ่ บ้ า น CIV ใฟ ธ การผสมผสาน ทัฒนธรรมท้ธนถผ่น และภมมผปัญญาชาทบ้านทฝ่มฝธัตลักษณ์ เฉอาะเข้ า กั บเทใฌนฌลฬฝ แ ละนทั ต กรรมมาญช้ อั ฒ นานาน ฝฝ มฟธ ญห้กลาฬเป็นผลผตภัณฑ์และบรผการทฝ่สร้านฌธกาสทาน การตลาดและราฬโด้มากขพน้ นธกจากนั ้น กรมส่ น เสรผ ม ธภ ตสาหกรรมฬั น จั ด กผจกรรมใม่ขนานดาเนผนการโปอร้ธมกัน ใฟธ กผจกรรม อัฒนาธภ รกผจธภ ตสาหกรรมฌดฬญช้ ทภนทานทัฒนธรรม เน้น การสร้านใทามเข้าญจเรฟ่ธนราทขธนหมม ่บ้าน CIV และเตรฝฬม ใทามอร้ ธ มด้ า นการทานแผนธภ รกผ จ ญห้ กั บ ชภ มชนทฝ่ มฝ ถักฬภาอทั่ทประเทถ จานทน 67 ชภ มชน เอฟ่ธญห้อร้ธม สาหรับการเป็นหมม ่บ้าน CIV รภ ่นต่ธโป ฌดฬใาดท่าจะมฝญห้ ใรบทภกจันหทัดภาฬญนเทลา 5 ปฝ ข้ธมม ลจาก : www.mgronline.com, www.matichon.co.th, www.manager.co.th ภาอจาก: http://www.industry.go.th/loei/index.php/news/item/11009-creative-indu stry-village-civ http://chailaibackpacker.com/wp-content/uploads/2017/03/2.jpg

ใทามร่ทมมฟธขธนหลาฬหน่ทฬนานญนการเดผนหน้า ขับเใลฟ่ธนเถรษฐกผจขธนประเทถสม่โทฬแลนด์ 4.0 เป็นการ แสดนญห้ เ หฎ น ถพ น ใทามมภ ่ น มั่น ขธนภาใรั ฐญนการผลั กดั น และสร้านเถรษฐกผจญนทภกระดับทัน้ ญนส่ทนกลานและระดับ ท้ธนถผ่น ฌดฬมฝแนทใทามใผดและกรธบการทานานทฝ่ตัน้ บน อฟน้ ฐานขธนการผสานการดาเนผนธภ รกผจเข้าโท้ด้ทฬกันกับ การญช้ ใทามใผดสร้านสรรใ์ และการนานทัตกรรมมาเป็น ปั จจัฬหลักญนการขับเใลฟ่ธนและฬกระดับใทามสามารถทัน้ ขธนภาใประชาชนและภาใหน่ ท ฬนานญนทภ ก ระดั บ ตลธดจนการร่ทมมฟธกันขธนหน่ทฬนานจากภาใรัฐและ ภาใเธกชนญนบทบาทสาใัญทฝ่ช่ทฬส่นเสรผมและสนับสนภน ญห้ ผม้ ป ระกธบการสามารถปรั บ ตั ท และอร้ ธ มรั บ มฟ ธ กั บ สถานการณ์ เ ถรษฐกผ จ ฌลกทฝ่ เ ปลฝ่ ฬ นแปลนตลธดเทลา ธฝ ก ทั ้น ฬั น เป็ น แรนหนภ น ญนการสร้ า นใทามมั่ น ใน มั่ น ใั่ น และฬั่ น ฬฟ น ญห้ กั บ ฐานรากขธนประเทถโทฬญนทภ ก บรผ บ ท ธฝกด้ทฬ

สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

ถภลกากร

สผทธผอเผ ถษทาน ตามใทามตกลนระหท่ า นประเทถ ภาฬญต้

JTEPA

ทัน อฤหัสบดฝท่ฝ 8 กภมภาอันธ์ 2561 ฌรนแรม แกรนด์ สภขภ ม ทผท กรภ นเทอฯ

5

icn


บริการคีย์ข้อมูลงานวัตถุดิบ RMTS 1. ขธธนุมัตผบัญ ชฝ ร าฬการทัต ถุดผบ 1.1 ขธบัญชฝ ราฬการทัต ถุดผบ (BIRTMML) 1.2 ขธเอผ่ มชื่ ธ ราฬการทั ตถุ ดผบ (BIRTDESC) 1.3 ขธบัญชฝ ราฬการฯลผ ต ภั ณ ฑ์แ ละสู ต รการฯลผ ต (BIRTFRM) 1.4 ขธปรับ ฬธดฐานข้ธมู ล ทั ต ถุดผบ (BIRTADJ) 2. ขธธนุมัตผ สั่น ปล่ธ ฬทัต ถุดผบ 2.1 ขธธนุ มั ตผ สั่น ปล่ ธ ฬทั ตถุ ดผบแบบปกตผ 2.2 ขธธนุ มั ตผ สั่นปล่ ธ ฬทัต ถุดผ บแบบใื น ธากร 2.3 ขธธนุ มั ตผ สั่นปล่ ธ ฬทัต ถุดผ บแบบถธนการใช้ ธนาใารใา้ ประกั น 3. ขธธนุญ าตฯ่ธ นฯัน ใช้ ธ นาใารใา้ ประกัน ทัต ถุ ดผบ 3.1 ขธฯ่ ธ นฯั น ใช้ ธ นาใารใา้ ประกั น ทั ตถุดผ บ 4. ขธธนุญ าตตั ด บัญ ชฝ ทัต ถุ ดผบ 4.1 ขธตัด บัญ ชฝ ทัต ถุ ดผบ 4.2 ขธปรั บ ฬธดทั ตถุดผ บ

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315

e-mail : counterservice@ic.or.th www.ic.or.th


กฤษดา ทับทผม krisdat@ic.or.th

สผทธผและประฌฬชน์ ตามสภาอขธน

เใรฟ่ธนจักร

การนาเข้าเใรฟ่ธนจักรมาญช้ ญนฌใรนการทฝ่โด้รับส่นเสรผม เอฟ่ธเป็นการอัฒนาใทามสามารถญนการแข่นขั น ขธนประเทถ สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน หรฟ ธ BOI โด้ มภ่นเน้ น ส่ นเสรผ ม กผ จ การทผ จั ฬ และอั ฒ นา การ สร้ า นนทั ต กรรม การสร้ า นมม ล ใ่ า เอผ่ ม ขธนภาใเกษตร ภาใธภ ตสาหกรรม ภาใบรผการ ตลธดจนส่นเสรผมทผสาหกผจ ขนาดกลานและขนาดฬ่ธม ฌดฬโด้กาหนดหลักเกณฑ์การ ธนภมัตผสาหรับเใรฟ่ธนจักรทฝ่นาเข้ามาญช้ ญนฌใรนการญห้โด้สผทธผ และประฌฬชน์ ด้ านเใรฟ่ธ นจั กร สาหรั บ “เใรฟ่ธ นจั กรญหม่ ” โท้ สม น สภด (ธนภ ญ าตญห้ญ ช้ ญ นฌใรนการโด้ นั บ Cap ทนเนผ น ลนทภนโด้ และ ธนภมัตผญห้ฬกเท้นธากรขาเข้าโด้ ) สนับสนภน ญห้ มฝ ก ารปรั บ ปรภ นสาฬการผลผ ต ทฝ่ เ ป็ นระบบธั ต ฌนมั ตผ (Automation) กรรมทผธฝการผลผตมฝการประหฬัดอลันนาน หรฟธญช้ อ ลันนานทดแทนและเป็ นมผตรต่ธสผ่น แทดล้ ธมมาก ฬผ่ น ขพ้ น ทั ้น นฝ้ หากเป็ น กรณฝ ญ ช้ “เใรฟ่ ธ นจั ก รญช้ แ ล้ ท จาก ต่านประเทถ” (Used Machine) กฎสามารถนาเข้ามาญช้ ญน ฌใรนการโด้ ฌดฬแบ่ นหลั กเกณฑ์ การญห้สผท ธผและประฌฬชน์ ธธกเป็น 3 กรณฝ ดันนฝ้ 1) กรณฝททั่ โป สภาอ เใรฟ่ธนจักร ญหม่ เใรฟ่ธนจักรญช้ แล้ทโม่เกผน 5 ปฝ เใรฟ่ธนจักรญช้ แล้ทเกผน 5 ปฝ แต่โม่เกผน 10 ปฝ

ญห้ญช้ ญห้นบั เป็น Cap ฬกเท้นธากร ทนเนผน ขาเข้า (กรณฝโด้ ม.31)  

 

เนฟธ่ นโข

 

จะต้ธนฬฟ่น ญบรับรธน ประสผทธผภาอ เใรฟ่ธนจักร ณ ทันทฝ่เปผ ด ดาเนผนการ

2) กรณฝฬ้าฬฐานการผลผต สภาอ เใรฟ่ธนจักร

ญห้ญช้ ญห้นบั เป็น Cap ฬกเท้น ทนเนผน ธากรขาเข้า (กรณฝโด้ ม.31)   

ญหม่ เใรฟ่ธนจักรญช้แล้ท  โม่เกผน 5 ปฝ  เใรฟ่ธนจักรญช้แล้ท เกผน 5 ปฝ แต่โม่เกผน 10 ปฝ เใรฟ่ธนจักรญช้ แล้ทเกผน 10 ปฝ

จะต้ธนฬฟ่น ญบรับรธน ประสผทธผภาอ เใรฟ่ธนจักร ณ ทันทฝ่ฬฟ่น ใาขธรับการ ส่นเสรผมและ ทันทฝ่เปผ ด ดาเนผนการ

(ญห้นับเป็น Cap ทนเนผนโด้ ร้ธฬละ 50 ขธน มมลใ่าเใรฟ่ธนจักร ตามบัญชฝ)

เนฟธ่ นโข

3) กรณฝธฟ่น ๆ สภาอเใรฟ่ธนจักร ญห้ญช้ (เก่า) กผจการขนส่น ทานเรฟธ กผจการ ขนส่นทานธากาถ* และแม่อผมอ์

ญห้นบั เป็น Cap ฬกเท้นธากร เนฟธ่ นโข ทนเนผน ขาเข้า (กรณฝโด้ ม.31) 

หมาฬเหตภ

- ใาท่า “ฬ้าฬฐานการผลผต” หมาฬถพน การฬ้าฬสาฬการผลผต บานส่ท นหรฟ ธทั ้น หมดมาจากต่ านประเทถ ฌดฬเใรฟ่ ธนจั กรนั ้น จะต้ ธน เป็นขธนบรผษัทญนเใรฟธหรฟธบรผษัททฝ่มฝใทามเกฝ่ฬทข้ธนกัน 7

icn


กธนบรผหารการลนทภน (กบท. 1-5)

หมาฬเหตภ (ต่ธ)

- ญบรับรธนประสผทธผภาอเใรฟ่ธนจักร หมาฬถพน ญบรับรธนจาก สถาบันทฝ่เชฟ่ธถฟธโด้ญนการรับรธนประสผทธผภาอเใรฟ่ธนจักร ซพ่ นจะต้ธนมฝ ราฬนานการปรับปรภ นซ่ ธมแซมอร้ ธมกั บการรับรธน ฌดฬมฝเธกสาร หลักฐานเกฝ่ฬทกับราฬละเธฝฬดการปรับปรภ นซ่ ธมแซมใรบถ้ทนและญน ระหท่ า นท าการตรทจสธบเใรฟ่ ธ นจั ก รและธภ ปกรณ์ นั ้น ต้ ธ นมฝ ก าร เดผนเใรฟ่ธนเอฟ่ธทดสธบใทามสามารถและหน้าทฝ่ขธนเใรฟ่ธนจักรธฬ่าน ใรบถ้ ท นตามข้ ธ ก าหนดญนการตรทจสธบ รทมทั ้ น มฝ ร าฬนาน ผลกระทบต่ ธ สผ่ น แทดล้ ธ มมาตรฐานใทามปลธดภั ฬ และการญช้ อลันนานท่า “ฬันธฬม ่ญนเกณฑ์ทฝ่ฬธมรับโด้” ฌดฬจะต้ธนระบภ ราฬละเธฝฬด ทฝ่สาใัญ 6 ประการ ใฟธ 1) ราฬละเธฝ ฬ ดขธนการปรั บ ปรภ นซ่ ธมแซมและผลการ ทผเใราะห์ธาฬภ การญช้ นานทฝ่เหลฟธธฬม ่ 2) ปฝ ทฝ่ผลผต 3) ผลขธนการทดสธบเดผนเใรฟ่ธน 4) ราฬนานการตรทจสธบผลกระทบต่ ธ สผ่ น แทดล้ ธ ม มาตรฐานใทามปลธดภัฬ และการญช้อลันนาน 5) การประเมผนราใาทฝ่เหมาะสม (ทัน้ นฝส้ ามารถฬฟ่นญบรับรธน การประเมผนราใาเใรฟ่ธนจักรแฬกเอผม่ เตผมเป็นธฝกฉบับกฎโด้) 6) ราฬนานการตรทจสธบ ทั น ทฝ่ และสถานทฝ่ ทฝ่ท าการ ตรทจสธบ * เใรฟ่ธนบผน ญนกผจการขนส่น ทานธากาถจะต้ธนมฝธาฬภ โม่เ กผ น 14 ปฝ (ฌปรดดมเนฟ่ธนโขประเภทกผจการ 7.3.4)

ผม ้โ ด้ รั บ ส่น เสรผ ม ราฬญดทฝ่ มฝใ ทามจาเป็ น ต้ ธนน าเข้ า เใรฟ่ ธ นจั ก รญช้ แ ล้ ท จากต่ า นประเทถ มาญช้ ญ นฌใรนการ ธฬ่าลฟมถพ กษาเนฟ่ธนโขตามราฬละเธฝฬดข้านต้นญห้ใรบถ้ทน เอฟ่ธญห้การญช้ สผทธผ์ขธนเราเกผดประฌฬชน์สมนสภดนะใรับ ฬา้ กันธฝกใรัน้ กับประเภทกผจการ เลขทฝ่หนันสฟธธธก ขธน BOI ตามฌใรนสร้านธนใ์ กรญหม่ ซพ่ น มฝผลบันใับญช้ ตัน้ แต่ทันจันทร์ท่ฝ 25 ธันทาใม 2560 ทฝ่ผ่านมา เอฟ่ธญช้ สาหรับเป็นข้ธ มม ลญนการตผด ต่ธประสานนานกธนบรผหาร การลนทภ น (กบท. 1-5) และ ถม น ฬ์ เ ถรษฐกผ จ การลนทภ น ภาใ (ถทภ.1-7) เอผ่มเตผม ดันนฝ้

หน่ทฬนาน

ประเภทกผจการ

ตผดต่ธ

กธนบรผหาร BIO and Medical Industries ชัน้ 3 การลนทภน 1 (ธภ ตสาหกรรมเกษตร (ส่ทนกลาน) เทใฌนฌลฬฝชฝทภาอ และการแอทฬ์)

เลข หนันสฟธ ธธก นร 1303

กธนบรผหาร การลนทภน 2

Advance Manufacturing Industries (ธภ ตสาหกรรมการผลผต ทฝ่ญช้ เทใฌนฌลฬฝชนั้ สมน)

ชัน้ 1 นร 1304 (ส่ทนกลาน)

กธนบรผหาร การลนทภน 3

Basic and Supporting Industries (ธภ ตสาหกรรมอฟน้ ฐาน และ ธภ ตสาหกรรมสนับสนภน)

ชัน้ 2 นร 1305 (ส่ทนกลาน)

กธนบรผหาร การลนทภน 4

High Value Services (ธภ ตสาหกรรมบรผการ มมลใ่าเอผม่ สมน)

ชัน้ 2 นร 1306 (ส่ทนกลาน)

กธนบรผหาร การลนทภน 5

Creative and Digital ชัน้ 3 นร 1307 Industries (ส่ทนกลาน) (ธภ ตสาหกรรมเชผนสร้านสรรใ์ และดผจทผ ัล)

ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใ (ถทภ.1-7) หน่ทฬนาน

จันหทัด

เลขหนันสฟธ ธธก

ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใทฝ่ 1

เชฝฬนญหม่

นร 1315

ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใทฝ่ 2

นใรราชสฝมา

นร 1316

ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใทฝ่ 3

ขธนแก่น

นร 1317

ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใทฝ่ 4

ชลบภ รฝ

นร 1318

ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใทฝ่ 5

สนขลา

นร 1319

ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใทฝ่ 6

สภราษฎร์ธานฝ

นร 1320

ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใทฝ่ 7

อผษณภฌลก

นร 1321

กรณฝ มฝ ใ ทามเใลฟ่ ธ นโหทเกฝ่ ฬ ทกั บ ข้ ธ มม ล ข่ า ทสาร การอั ฒ นาปรั บ ปรภ นเปลฝ่ ฬ นแปลนส าหรั บ นานสผ ท ธผ แ ละ ประฌฬชน์ด้านเใรฟ่ธนจักรทฝ่สาใัญ ๆ ผม ้เขฝฬนจะนามาธัอเดท ญห้ทภกท่านทราบกันธฝกญนฌธกาสต่ธโป icn

8

ภาอจาก : http://www.jiracentre.com/images/banner.jpg


คิ ด ต่ า ง สร้านนทัต กรรม

สม่การแข่นขันฬภ ใญหม่ [3] จาลักษณ์ ขุนพลแก้ว chamluck@gmail.com

จากเรฟ่ธนราทญนฉบับทฝ่แล้ท บธกเล่าถพนทัฒนธรรม แบบเชผ น รภ ก ทฝ่ ฯม้ บ รผ ห ารอฬาฬามสรรสร้ า นกผ จ กรรมเอฟ่ ธ กระตภ้น จผตส านพ กใทามต้ธ นการอลผกฮฟ้ นธนใ์ กรญห้มฝ การ อัฒ นาแบบนทั ต กรรม ดั น นัน้ มาตผ ด ตามกั นต่ ธ ท่า จะมฝ กผจกรรมธะโรทฝ่สามารถส่นเสรผมใทามใผดและโธเดฝฬทฝ่แปลก ญหม่โด้บ้าน การตัน้ ใาถามเอฟ่ธท้าทาฬสผ่นเดผม เป็นทผธฝการทฝ่น่าฬ ทฝ่สภ ด และมฝ ต้ น ทภ น น้ ธ ฬทฝ่ สภ ด ญนการช่ ทฬจภ ดประกาฬญห้ ใ น ทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนโด้ใผดธธกโปจากกรธบใทามใผดเดผมและทผธฝการ ท านานทฝ่ เ ป็ น มาตรฐาน ฯมจะลธนชฝ้ ญ ห้ เ หฎ น ถพ น ตั ท ธฬ่ า น ใาถามทฝ่ ช่ทฬจภ ดประกาฬใทามใผด เอฝ ฬนเราฌฬนใาถาม เหล่านฝล้ นโปญนกลภ่มใน แล้ทญห้ในเหล่านัน้ ช่ ทฬกันใผดหาทผธฝ ถ้ามฝใน 100 ใน เราธาจจะโด้โธเดฝฬญหม่มาโม่น้ธฬทฝเดฝฬท

ใาถามซพ่ นนามาสม่การเปลฝ่ฬนแปลน ธาทผ ทาญห้ถมกลนธฝก โด้หรฟธโม่ (Cost) ทาโมโม่เธามารทมกัน (Combine) ทาโม โม่แฬกส่ทนต่าน ๆ ธธกจากกัน (Separation) เธาบานส่ทน ธธกโปโด้ หรฟ ธ โม่ (Eliminate) ท าญห้ ทัน้ หมดหรฟ ธบานส่ ท น เลฎกลนโด้หรฟธโม่ (Smaller) ญช้ ทัสดภธฬ่านธฟ่น ทดแทนโด้โหม (Compensation) เปลฝ่ ฬ นรม ป ทรนเป็ นธฬ่ า นธฟ่ น โด้ ห รฟ ธ โม่ (Shape) ทาญห้เหมฟธนกันโด้โหม (Same) ทาญห้นา้ หนักเบาลน ธฝกโด้หรฟธโม่ (Weighting) ทาญห้ญช้ เทลาน้ธฬลนโด้หรฟธโม่ (Time) โม่ ต้ ธ นบรผ ก ารญห้ ลม ก ใ้ า โด้ ห รฟ ธ โม่ (Self-service) ทาญห้ญช้ ในน้ธฬลนโด้หรฟธโม่ (Man Power) ทาญห้เสฝฬนเนฝฬบ ลนโด้หรฟธโม่ (Silent) ทาญห้เหมฎนน้ธฬลนโด้หรฟธโม่ (Smell) ทาญห้ญช้ โด้หลาฬ ๆ ใรัน้ โด้หรฟธโม่ (Repeating) ทาญห้สะดทก ขพ้นโด้ หรฟธ โม่ (Friendly User) ท าญห้ เจฎบน้ ธฬลนโด้ห รฟธโม่ (Suffering) แ ล ะ ท า ญ ห้ ห ฬั่ น รม้ ล่ ท น ห น้ า โ ด้ ห รฟ ธ โ ม่ (Forecasting) ใ าถามเหล่ า นฝ้ จะท าญห้ เ กผ ด ใทามใผ ด ญหม่ ๆ มากมาฬ และบานใทามใผดเหล่านัน้ หรฟธหลาฬใทามใผด มาเสรผ ม เตผ ม กั น ท าญห้ เ กผ ด ใทามใผ ด ทฝ่ น าโปสม่ ก ารใผ ด ใ้ น ทดลธนและสร้านสผ่นญหม่ แน่นธนถ้าฯลฯลผตขธนใทามใผด นั ้ น ก่ ธ ญห้ เ กผ ด ประฌฬชน์ แ ละส่ น ฯลต่ ธ สั น ใมทนกท้ า น ฬ่ธมโด้รับการฬธมรับท่าเป็นนทัตกรรมญนทฝ่สภด

9

icn


แม้ ท่ า ในส่ ท นญหญ่ จ ะนพ ก ถพ น ใ าท่ า “นทั ต กรรม” ญนมผตผขธนฯลผตภัณฑ์ สผ่นทฝ่จับต้ธนโด้ หรฟธสผ่นทฝ่เราญช้ ธฬม ่ญน ชฝทผตประจาทัน เอราะเป็นธะโรทฝ่เราสามารถรม้สพกและสัมฯัส โด้ถพนการเปลฝ่ฬนแปลนโด้น่าฬทฝ่สภด จพนโม่แปลกญจทฝ่ในทั่ทโป มักจะใผดท่า นทัตกรรม ใฟธ การสร้านหรฟธอัฒนาฯลผตภัณฑ์ญหม่ ทฝ่มฝ การธธกแบบทฝ่ ดม ลา้ ทั นสมั ฬและมฝ ฮั น ก์ชัน สมน กท่า เดผ ม แบบก้าทกระฌดด

แต่ ญ นใทามเป็ น จรผ น นทั ต กรรมโม่ โ ด้ ธ ฬม ่ ญ นรม ป แบบ ฯลผตภัณฑ์เสมธโป บ่ธฬใรัน้ ทฝ่ธฬม ่ญนรมปแบบขธนกระบทนการ ทฝ่เปลฝ่ฬนแปลนโป แน่นธนถ้าเป็นนทัตกรรมญนกระบทนการ ฯลผต (Manufacturing Process) เรากฎมักจะโม่รม้ เอราะ เป็ น เรฟ่ ธ นภาฬญนทฝ่ แ ต่ ล ะฌรนนานมั ก โม่ โ ด้ เ ฯฬแอร่ ห รฟ ธ สฟ่ ธ ธธกมาญห้สาธารณะทราบ แต่ถ้าเป็นกระบทนการญห้บรผการ (Service Process) เรามักจะรม้จักและสัม ฯัส โด้ม ากกท่ า ทานด้านการเนผน แม้ท่ารมปแบบการญห้บรผการฬันเหมฟธนเดผม เช่ น ะาก ถธน ฌธน รับชาระใ่าสผนใ้า/บรผการ แต่ทผธฝการ ญนธดฝตกับปั จจภ บันเปลฝ่ฬนแปลนโปธฬ่านสผ้นเชผ น สผ่นทฝ่เป็น ข้ธสรภ ปแบบน่าฬ ๆ ทฝ่เราอธเหฎนโด้กฎใฟธ เปลฝ่ฬนจากการทา ฌดฬเจ้าหน้าทฝ่ มาเป็นการทาธภ รกรรมต่าน ๆ ด้ทฬตัทเรา เธน ดัน นั ้น บทบาทขธนธนาใาร จพ น มภ ่ น โปทฝ่ การอั ฒ นา ระบบและกระบทนการเอฟ่ธญห้ทันกับฬภ ใสมัฬทฝ่เปลฝ่ฬนโป ระดับขัน้ ขธนกระบทนการทานธภ รกผจ ทฝ่สามารถ นามาอผจารณาเอฟ่ธปรับปรภ น เปลฝ่ฬนแปลน หรฟธฬกระดับ ด้ ท ฬใทามใผด สร้ า นสรรใ์ แ ละการประฬภ กต์ ญ ช้ เ ทใฌนฌลฬฝ ทฝ่ก้าทกระฌดดนัน้ John Jeston และ Johan Neilis โด้แบ่น ญห้เราเหฎนตามขธบเขต (Points of Attach Within Organization) และฯลกระทบทฝ่จะเกผดขพ้นแก่ธนใ์กร (Impact on Organization) โท้เป็นระดับชัน้ (Level of Process Innovation) ดันนฝ้

icn 10

ระดั บ ทฝ่ ห นพ่ น เรผ่ ม ต้ น ด้ ท ฬการปรั บ ปรภ น เลฎ ก น้ ธ ฬ (Small Improvement) ญนอฟ้นทฝ่ ป ฏผ บั ตผ น านขธนตนเธน หรฟธญนขธบเขตขธนนานทฝ่แต่ละในรับฯผดชธบ ฌดฬธาจใผด หรฟธดาเนผนการฌดฬในในเดฝฬท หรฟธกลภ่มในทฝ่ธฬม ่ญนแฯนก/ อฟน้ ทฝ่ปฏผบัตผนานเดฝฬทกัน สาฬฌรนนานน่าจะเข้าญจและญช้ กัน ธฬม ่บ่ธฬแล้ทญนชฟ่ ธ “Kaizen” หรฟธกผจกรรมกลภ่มเอฟ่ธการ อัฒนาใภณภาอด้ทฬการปรับปรภ นนานต่าน ๆ ระดับทฝ่สธน การปรับปรภ นเชผนกระบทนการ แต่มภ่นเน้น ทฝ่กระบทนการฬ่ธฬ (Improvement of Sub-Processes) ซพ่ น ญนระดั บ ชัน้ นฝ้จ ะแฯ่ ข ฬาฬขธบเขตการปรั บ ปรภ น หรฟ ธ เปลฝ่ฬนแปลนทฝ่ธาจโปเกฝ่ฬทข้ธนกับแฯนกหรฟธกระบทนการ ข้านเใฝฬน (กระบทนการก่ธนหน้า และกระบทนการถัดโป) ดั น นั ้ น การท านานเป็ นทฝ ม แบบข้ า มแฯนก/ะ่ าฬ จะมฝ ใทามส าใั ญ เช่ น การฬกเลผ กการกรธกเธกสาระาก/ ถธน/ฌธน ขธนธนาใาร การสั่นธาหารฯ่ านสมาร์ทฌฮน ฌดฬเจ้าหน้าทฝ่บรผการลมกใ้า หรฟธการสัน่ ธาหารเธนฯ่านการ จผม้ ทฝ่หน้าจธ Tablet ทฝ่ตผดตัน้ ธฬม ่ท่ฌฝ ต๊ะธาหาร ระดับทฝ่สาม การธธกแบบหรฟธปรับเปลฝ่ฬนขัน้ ตธน/ กระบทนการญหม่ (Redesign of Processes) ญนระดับชัน้ นฝ้ จะถพ กษา ทผ เ ใราะห์ และธธกแบบกระบทนการญหม่ ญนทภ ก ขัน้ ตธน ตัน้ แต่ขัน้ ตธนเรผ่มแรกโล่โปจนถพนขัน้ ตธนสภดท้าฬ ขธนกระบทนการทานธภ รกผจนัน้ ๆ ดันนัน้ การมธนภาอรทม และฯลกระทบข้านเใฝฬนจพนมฝใทามจาเป็นธฬ่านมาก เช่ น การเปลฝ่ฬนแปลนกระบทนการแบบเดผมขธนธนาใารฯ่า น การญห้บรผการทฝ่สาขา ขฬับโปสม่การญห้บรผการด้ทฬตม้ธัตฌนมัตผ (Telling Machine) สาขาฬ่ธฬญนห้านสรรอสผนใ้า (MicroBranch) บรผ ก ารธนาใารทานธผ น เทธร์ เ นฎ ต (Internet Banking) จนถพ น ปั จจภ บั น ทฝ่ เ ข้ า สม่ ฬภ ใ Mobile Banking ทฝ่ทภกในสามารถทาธภ รกรรมต่าน ๆ ฯ่านสมาร์ทฌฮน ระดับทฝ่ส่ฝ การธธกแบบหรฟธปรับเปลฝ่ฬนรมปแบบทาน ธภ รกผจญหม่ (Redesign of Business) ญนระดับชัน้ นฝจ้ ะขฬาฬ มภ ม มธนญห้ ใ รธบใลภ ม ทภ ก ธนใ์ ป ระกธบขธนการท าธภ รกผ จ ดัน นั ้น ทภ กกระบทนการทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทข้ ธ นจะต้ ธ นนามาทผ เ ใราะห์ ร่ทมกับบรผบทญหม่ทัน้ หมด เรฝฬกท่าเป็นการฬกเใรฟ่ธนทาน ธภ รกผ จ กั น ทฝ เ ดฝ ฬ ท และทฝ่ ส าใั ญ จะโม่ โ ด้ มฝ ฯ ลกระทบหรฟ ธ เกฝ่ฬทข้ธนกับในภาฬญนธนใ์กรเท่านัน้ หากแต่เกฝ่ฬทอันกับ กระบทนการภาฬนธกขธนฯม ้รับจ้านช่ ทน ใม่ใ้ า/อันธมผต ร และลม กใ้า ด้ ทฬ การฬ้ า ฬตั ท เธนขธนร้า นใ้ า เข้ า โปใ้ าขาฬ ฯ่ า น ธ ธ น โ ล น์ (E-Commerce) ธภ ร กผ จ จั ด ส่ น สผ น ใ้ า กฎเฮฟ่ ธนฮม ขพ้น เกผดฯม ้ญห้บรผการราฬญหม่ท่ฝสามารถญช้ เทใฌนฌลฬฝ แฯนทฝ่ดผจผทัล ทาญห้ต้นทภนการจัดส่นถมกลน ประสผทธผภาอ สมนขพน้ และกระจาฬการจัดส่นโด้ธฬ่านรทดเรฎทมากขพน้


ระดับทฝ่ห้า การธธกแบบหรฟธเปลฝ่ฬ นแปลนตลธด ห่ทนฌซ่ ธภปทาน (Redesign of Industrial Value Chain) ธันนฝ้ถฟธเป็ นการฬกเใรฟ่ธนธภ ตสาหกรรมญหม่หมดทัน้ ระบบ เป็นการรฟ้ธปรับระบบฌดฬทผน้ หรฟ ธฬกเลผกห่ทนฌซ่ ธภ ปทานกั น ทฝ เ ดฝ ฬ ท บานทฝ ธ าจถพ น กั บ เปลฝ่ ฬ นตั ท ฯม ้ เ ล่ น (ฯม ้ ฯ ลผ ต ) ญนธภ ตสาหกรรม เช่ น การเปลฝ่ฬ นแปลนขธนธภ ตสาหกรรม กล้ ธ นฮผ ล์ ม มาสม่ ก ล้ ธ นดผ จผ ทั ล การเปลฝ่ ฬ นแปลนขธนสฟ่ ธ สผ่นอผมอ์โปสม่สฟ่ธดผจผทัล ธธนโลน์ และการเปลฝ่ฬ นแปลนขธน ฬานฬนต์ญช้ นา้ มันเชฟธ้ เอลผนเป็นฬานฬนต์ท่ญฝ ช้ โฮฮ้ า เป็นต้น จะเหฎนท่า Process Innovation สามารถเกผดขพ้น โด้ญนหลาฬระดับชัน้ ตัน้ แต่น่าฬ ๆ ญนขธบเขตอฟน้ ทฝ่จากัด โปจนถพ น การรฟ้ธ ปรั บ ระบบฬกเใรฟ่ ธ น ซพ่ น ฌดฬมากมั ก จะ ประฬภ กต์เธาเทใฌนฌลฬฝเข้ามาร่ทมกับโธเดฝฬญหม่ ทฝ่สาใัญ กระบทนการญหม่ นั ้น จะต้ ธ นส่ น ฯลญนทานทฝ่ ดฝ แ บบก้ า ท กระฌดด หรฟธใภ้มใ่าต่ธการลนทภน ฬผ่นเหฎนฯลขธนการนา นทัตกรรมเชผนกระบทนการญหม่มาญช้ โด้เรฎทเท่าโรฬผ่นดฝ

ลธนส ารทจกระบทนการทานธภ รกผ จ ญนธนใ์ ก ร ขธนท่าน โม่ท่าจะเป็นกระบทนการหลัก (Core Processes) หรฟ ธ กระบทนการสนั บ สนภ น (Supporting Processes) เชฟ่ ธท่าธาจจะถพนเทลาแล้ททฝ่ต้ธนเปลฝ่ฬนแปลนโปสม่สผ่นญหม่ ทฝ่ดฝกท่า และธฬ่าลฟมอัฒนาถักฬภาอขธนในญนธนใ์กร ญห้มฝใทามก้าทหน้าตามโปด้ทฬ

ภาอจาก : https://innovationcrescendo.files.wordpress.com/2014/12/incremental_innovation1.jpg https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/123/384/non_2x/entrepreneurshipbusiness-process-icons-vector.jpg

สมัครหลักสูตรฝึกอบรม ผ่านระบบออนไลน์ เอฝฬนใลผก http:// icis.ic.or.th หลักสูตรบีโอไอ หลักสูตรการใช้งานระบบ IC หลักสูตรกรมศุลกากร หลักสูตรบริหารจัดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2936 1429 ต่อ 205 - 208

11 icn


โม่ อ ลาด !! ทภ ก ข่ า วสารสาใั ญ ส่ ง ตร งถพ งปลาฬนผ้ ว ใภ ณ

@investorclub อผมอ์ @ หน้าชฟ่อ ID ด้วฬนะใะ

Add friends

IC จะส่งข่าวสารอัอเดท โปถพงใภณอฝกมากมาฬ

ตผ ด ตามกั น ต่ อ โปนะใะ ทฝ่ สาใั ญ . .. อฬ่ า ลฟ ม บอกต่ อ แ ล ะ แ น ะ นา เ อฟ่ อ น เ ข้ า ม า ด้ ว ฬ กั น น ะ ! !


IC ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ nuttapongw@ic.or.th

ก า ร มฝ ก ล ฬภ ท ธ์ ร ท ม ถพ น ช่ ธ น ท า น ญ น ก า ร ประชาสัมอันธ์ท่ดฝ ฝ จะช่ ทฬส่นเสรผมฯลผตภัณฑ์ สผนใ้า หรฟธ บรผการ ญห้สามารถดารนธฬม ่ญนตลาดการใ้าโด้ ตลธดจน ฬันเป็นการช่ ทฬสร้านภาอลักษณ์ขธนธนใ์กรญห้เป็นทฝ่รับรม้ ขธนฯม ้ ใ นญนทนกท้ า น ช่ ทฬส่ น เสรผ ม ญห้ ธ นใ์ ก รสามารถ แข่นขันโด้ญนสันเทฝฬนธภ รกผจ

สผ ท ธผ ป ระฌฬชน์ ท่ฝ ฯม้ ส นั บ สนภ น จะโด้ รับ

ตลธดระฬะเทลาหลาฬปฝ ทฝ่ฯ่านมา สมาใมสฌมสรนักลนทภน โด้เปผ ดฌธกาสญห้ภาใธภ รกผจ และธนใ์กรต่าน ๆ โด้เข้ามามฝส่ทนร่ทม ญนการประชาสัมอันธ์หน่ทฬนาน ฯ่านการเป็น “ฯม ้สนับสนภน” การจั ด กผ จ กรรมขธนสมาใม ฌดฬจะโด้ รั บ สผ ท ธผ์ ญ นการ ประชาสัมอันธ์ฯ่านช่ ธนทานต่าน ๆ ขธนสมาใม ธาทผ การ เฯฬแอร่ตราสัญลักษณ์ขธนธนใ์กรฯ่านเทฎบโซต์ แฯ่นอับ ประชาสั ม อั น ธ์ ญ นนานสั ม มนา หรฟ ธ สผ ท ธผ์ ญ นการเข้ า ร่ ท ม สัมมนาฮรฝ เป็นต้น

Logo ญนปฏผทผนสัมมนาขธนสมาใม 6 ฉบับ (ราฬ 2 เดฟธน) (นับตัน้ แต่ทันทฝ่ตธบรับ) Banner Logo เทฎบโซต์สมาใมเป็นเทลา 1 ปฝ (นับตัน้ แต่ทันทฝ่ตธบรับ) Logo บน Back Drop ญนนานสัมมนาสาหรับสมาชผก Logo ญนเธกสารประชาสัมอันธ์เชผ ญเข้าร่ทมนานสัมมนาสาหรับสมาชผก อฟน้ ทฝ่สาหรับประชาสัมอันธ์ธนใ์กร บรผเทณหน้านานสัมมนา (ญนนานสัมมนาสมาชผก กทม. 4 ใรัน้ ) แนบเธกสารเอฟ่ธประชาสัมอันธ์ธนใ์กรโปอร้ธมกับเธกสารประกธบการสัมมนา ะากทานเฯฬแอร่เธกสารประชาสัมอันธ์ธนใ์กรบรผเทณจภ ดลนทะเบฝฬน ลนข้ธใทามอร้ธม Logo ขธบใภณฯม ้สนับสนภนญน IC e-Newsletter ราฬเดฟธน ราฬชฟ่ธฯม ้เข้าร่ทมสัมมนาญนแต่ละใรัน้ ะากข่าทประชาสัมอันธ์ธนใ์กรญนจดหมาฬข่าท ICN เดฟธนละ 1 ข่าท*ใรัน้ (ฌดฬโม่มฝเนฟธ้ หาญนทานธนเอฟ่ธการใ้าหรฟธเอฟ่ธแสทนหาฯลกาโร) ฮรฝ...ฯม ้เข้าร่ทมสัมมนา* รทมจานทนการจัดสัมมนาทัน้ หมด 5 ใรัน้ ญนนานสัมมนาสมาชผก กทม. 4 ใรัน้ และญนนานแสดนสผนใ้า 1 ใรัน้ (ธัตราใ่าลนทะเบฝฬน 1,284 บาท)

40,000

30,000

20,000

6 ใรัน้ 1 ปฝ 5 ใรัน้ 5 ใรัน้ 4 ใรัน้

6 ใรัน้ 1 ปฝ 4 ใรัน้ 4 ใรัน้ 4 ใรัน้

6 ใรัน้ 1 ปฝ 3 ใรัน้ 3 ใรัน้ 4 ใรัน้

5 5 5 5

4 4 4 4

3 3 3 3

ใรัน้ ใรัน้ ใรัน้ ใรัน้

ใรัน้ ใรัน้ ใรัน้ ใรัน้

ใรัน้ ใรัน้ ใรัน้ ใรัน้

12 ใรัน้

12 ใรัน้

12 ใรัน้

2 ใน*ใรัน้ (5 ใรัน้ )

2 ใน*ใรัน้ (3 ใรัน้ )

1 ใน*ใรัน้ (3 ใรัน้ )

ฌดฬญนปฝ นฝ้ สมาใมฬันในเปผ ดฌธกาสญห้กับหน่ทฬนานทฝ่สนญจ ร่ทมเข้ามาเป็นส่ทนหนพ่นกับสมาใมญนการญห้การสนับสนภน ฌดฬฯม ้สนญจสามารถสธบถามราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผมโด้ท่ฝ แฯนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 203 (ใภณเบญจทรรณ) 204 (ใภณณัฐอนษ์ ) E-mail: benjawank@ic.or.th, nuttapongw@ic.or.th 13 icn


มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน ร่ทมหารฟธกับสมาใมสฌมสรนักลนทภน ด้านการอัฒนาระบบนานทัตถภดผบ <<เมฟ่ธทั นทฝ่ 11 มกราใม 2561 ส านัก นานใณะกรรมการ ส่นเสรผมการลนทภน นาฌดฬ ใภณนฤตม์ เทธดสถฝรถักดผ์ รธน เลขาธผการฯ, ใภณทฝระ อัน ธภ ์อผถภทธผ์ชัฬ ผม ้ธานทฬการกธน บรผ ห ารก ารล น ทภ น 4 แ ล ะเจ้ าห น้ าทฝ่ จาก ส านั ก น าน ใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน เข้าหารฟธร่ทมกับ สมาใม สฌมสรนักลนทภน นาฌดฬ ใภณชภ ตาภรณ์ ลัมอสาระ ธภ ปนาฬกฯ, ใภณทฝรอนษ์ ถผ รผทัน ผม ้จัดการสมาใมสฌมสรนักลนทภน และ อนั ก นานสมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น เกฝ่ ฬ ทกั บ การปรั บ ปรภ น ระบบนานทั ต ถภ ดผ บ เอฟ่ ธ ญห้ ก ารด าเนผ น นานเป็ นโปตาม ทัต ถภ ประสนใ์ แ ละเป้ า หมาฬ ญนการรธนรั บ การญห้บ รผ การโด้ ธฬ่านมฝประสผทธผภาอ มภ ่นเน้นเอฟ่ธสร้านญห้เกผดใทามอพนอธญจ แก่ผม้ญช้ บรผการ ฌดฬใานพนถพนใทามถมกต้ธน สะดทก รทดเรฎท เป็นสาใัญ

In-house Training บรผ ษั ท จฝ อฝ มธเตธร์ (ประเทถโทฬ) จากั ด <<สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น จั ด สั ม มนา In-house Training ญห้ กั บ บรผษัท จฝอฝ มธเตธร์ (ประเทถโทฬ) จากัด ญนหัทข้ธ “สผทธผประฌฬชน์ ทานภาษฝ ธ ากรด้ า นเขตปลธดธากร (Free Zone)” เมฟ่ ธ ทั น ทฝ่ 20 มกราใม 2561 ฌดฬโด้รับเกฝฬรตผจาก ใภณถภทธผกานต์ กรผชโกรทรรณ ผม ้ เ ชฝ่ ฬ ทชาญจากกรมถภ ล กากร เป็ น ทผ ท ฬากรบรรฬาฬเกฝ่ ฬ ทกั บ ใทามหมาฬขธน “เขตปลธดธากร” สผทธผป ระฌฬชน์เขตปลธดธากร (Free Zone) ทผธฝดาเนผนการเอฟ่ธขธญช้ สผทธผเขตปลธดธากร การปฏผบัตผ อผธฝการถภล กากรญนเขตปลธดธากร การญช้ สผ ทธผป ระฌฬชน์ เขตปลธด ธากรญห้เกผดประฌฬชน์สมนสภด สผทธผประฌฬชน์อผเถษทานภาษฝ ธากรเฉอาะ สาหรั บการประกธบธภ รกรรมญนเขตปลธดธากร เอฟ่ ธการจาหน่ าฬ ญนประเทถ และภาษฝมมลใ่าเอผม่ ญนเขตปลธดธากร นธกจากนั ้ น ฬั น เปผ ดฌธกาสญห้ ผม้ เ ข้ า ร่ ท มสั ม มนาซั ก ถาม กรณฝถพกษาต่าน ๆ ธฬ่านเป็นกันเธน icn

14


สมาใมสโมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

กลฬภ ทธ์ การทาสัญญา

การใ้าระหท่านประเทถ

เนฟ่ธนโขการขนส่นและการส่นมธบสผนใ้าระหท่านประเทถ (CONTACT & INCOTERM ® 2010) หัทข้ธการสัมมนา

ทัน อภ ธทฝ่ 28 กภม ภาอันธ์ 2561 เทลา 08.30-16.00 น. โรนแรม ธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอ (ถนนทผภาทดฝรนั สผต)

1. สัญญาการใ้าระหท่านประเทถ (International Purchase-Sale Contract) 2. เนฟ่ธนโขการใ้าระหท่านประเทถ ฉบับปรับปรภ น ปฝ ใ.ถ.2010 เทฝฬบกับทผธฝการชาระเนผน (International Commercial Terms revised 2010 OR INCOTERMS®2010) 2.1. ประเภททฝ่ใช้ กับการขนส่นต่าน ๆ ทผธฝเดฝฬทหรฟธหลาฬทผธฝเทฝฬบกับทผธฝการ ชาระเนผน (Rules for any mode or modes of transport) 2.2 ประเภททฝ่ใช้ กับการขนส่นทานทะเล และ การขนส่นทานนา้ ในประเทถเทฝฬบกับ ทผธฝชาระเนผน (Rules for sea and inland waterway transport)

ใภณอผชาญ อผทักษ์ ถักดผ์ถรฝ ทฝ่ปรพกษาด้านการชาระเนผนในการใ้าต่านประเทถ

ธัตราใ่าสัมมนา

เหมาะสาหรับ ผม ้ ป ระกธบการน าเข้ า และการส่ น ธธก ผม ้ ข นส่ น สผ น ใ้ า ระหท่ า นประเทถและภาฬในประเทถ เจ้ า หน้ า ทฝ่ ธ นาใาร ทฝ่เกฝ่ฬทข้ธน นักกฎหมาฬ ผม ้ตรทจสธบ และผม ้สนใจทัท่ โป

ลนทะเบฝ ฬนธธนโลน์ โด้ทาน http://icis.ic.or.th

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม

ประเภท

ธัตรา ใ่าสัมมนา

สมาชผก

3,210

บภ ใใลทัท่ โป

4,280

อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

แผนกฝพ กธบรมและบรผการนักลนทภน  0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล), 206 (ใภณกาญจนา) โทรสาร 0 2936 1441-2

E-mail: sasinchonk@ic.or.th, kanjanac@ic.or.th หรฟธ www.ic.or.th


IN LOVE เอฟ่ธใทามสาเรฎจ เส้าหลิน

ท่ า ด้ ท ฬเรฟ่ ธ นขธน “ใทามรั ก ” หากญใรโด้ ต กญน ภทั น ใ์ นฝ้ แ ล้ ท ฬามเมฟ่ ธ หั น มธนสผ่ น ญดล้ ท นอบเจธแต่ สผ่ น สทฬนาม หธมหทน ธบธทลโปด้ทฬโธธภ ่น จะหฬผบจับสผ่นญด ล้ทนเตฎ มโปด้ ทฬใทามทภ่มเท มภ ่น มั่น และตัน้ ญจ ท่า แต่ท่า น ฯม ้ธ่านกาลันนพกถพนใทามรักญนรมปแบบญด “หญผน-ชาฬ, อ่ธแม่ หรฟธ เอฟ่ธน-อ้ธน” แล้ทญนใทามเป็นจรผน “ท่านมฝใทาม รัก (ญนสผ่นทฝ่ทา) แบบญด”

ภาอทฝ่ 1: ธนใ์ประกธบ Triangle of Love

เลฟ ธ กทฝ่ จ ะรั ก เรฟ่ธนขธนการทานานและการดาเนผนชฝทผตประจาทัน แทบจะแฬกกันโม่ธธก เอราะญน 24 ชัท่ ฌมนต่ธทัน มักหมด โปกับ การแก้ โขปั ญหาด้ ท ฬใทามรม้สพ กแบบธพ ดธั ด หนักญจ เตฎมโปด้ทฬใทามกันทล จนสผ่นต่าน ๆ เหล่านัน้ ส่นฯลกระทบ ต่ธร่านกาฬ เกผดใทามเใรฝฬด เป็นโข้ ตัทร้ธน หรฟธแม้แต่ เรผ่ ม ซพ ม เถร้ า หลฝ กหนฝ จ ากทภ กสผ่ น โปนั่ น ธฬม ่ มภ ม เนฝ ฬ บ ๆ กั บ ตั ท เธน แต่ ห ากมธนมภ มกลั บ และญส่ ใ ทามรั ก เข้ า โปญนทภ ก ปั ญหา ธาจจะมฝใทามสภขมากกท่าใทามทภกข์ Robert Sternberg นักจผตทผทฬาแห่นมหาทผทฬาลัฬเฬล สหรัฐธเมรผกา ระบภ ท่า ทฤษฏฝ “Triangle of Love” ก่ธญห้เกผด ใทามรั ก ญนรม ป แบบต่ า น ๆ ซพ่ นมฝ ธ นใ์ ป ระกธบญนการ อผจารณา 3 ประการ โด้แก่ Intimacy ใฟธ ใทามรม้สพกญกล้ชผด ฯม กอัน และ มฝอันธนาการ Passion ใฟธ ใทามรม้สพกหลนญหลโปญนทานชม้ สาท ถมกญจญนรมปภาฬนธก Commitment ใฟ ธ ญนระฬะสั ้น การตั ด สผ น ญจ ธะโรต้ธนทาร่ทมกับธฝกใน และญนระฬะฬาทมฝการทานแฯนทฝ่ จะประสบใทามสาเรฎจญนชฝทผตร่ทมกัน icn 16

ธนใ์ป ระกธบ 3 ด้าน ธธผ บาฬถพนสถานสภาอ "ใทามรัก" ฌดฬมฝราฬละเธฝฬดดันนฝ้ 1. ชธบ (Liking หรฟ ธ Intimacy) ใฟ ธ โม่ โ ด้ มฝ ใทามรม้สพกรักจรผนเกผดขพ้น ซพ่ นเป็นใทามรม้สพกทฝ่มฝต่ธเอฟ่ธน สนผ ท เป็ น เอฟ่ ธ นแท้ ห รฟ ธ ใภ ณ ลั ก ษณะขธนมผ ต รภาอทฝ่ ดฝ โม่สามารถอัฒนาใทามสัมอันธ์ต่ธโปโด้ญนทาน Passion หรฟธ Long-Term Commitment 2. หลนเสน่ห์ (Infatuated love หรฟธ Passion) ใฟธ เป็นใทามรม้สพก “Love at First Sight” แต่โม่โด้มฝ ใทามรม้ สพ ก ฯม กอั น ญกล้ ชผ ด (Intimacy) และโม่ มฝ ก าร ทานแฯนธนาใตทฝ่ จ ะญช้ ชฝทผ ต ด้ ท ฬกั น (Commitment) ซพ่ นใทามรม้สพกนฝจ้ ะหาฬโปโด้ธฬ่านรทดเรฎท 3. หมดรัก (Empty Love หรฟธ Commitment) ใฟธ บานใรัน้ ใทามรักจฟดชฟ ดจนหมดรักโปแล้ท แต่ฬันมฝ Commitment ร่ทมกันหรฟธมฝธนาใตทฝ่ต้ธนชฝทผตร่ทมกันต่ธโป โม่มฝทนั ้ Intimacy และ Passion เหมฟธนในทฝ่แต่นนานกันมานาน


4. รัก แบบหทฟธ หทา (Romantic love หรฟ ธ Passion + Intimacy) ใฟธ ใทามรักร้ธนแรนฉันท์ชม้สาท ทฝ่มฝอันธนาการทานธารมณ์และทานร่านกาฬ แต่โม่มฝการ ทานแฯนธนาใตทฝ่จะญช้ ชฝทผตด้ทฬกัน (Commitment) 5. รัก แบบเหฎ น ธกเหฎ น ญจกั น (Companionate love หรฟธ Intimacy + Commitment) ใฟธ ใทามรัก ทฝ่อบญนใม่ท่ฝแต่นนานกันโปแล้ท แต่ฬันในตกลนปลนญจเอฟ่ธ ญช้ ชฝทผตและมฝธนาใตร่ทมกันต่ธโป ฌดฬ Commitment แบ่นธธกเป็น 2 ประเภท  รักเรฎทดันสาฬฮ้ า (Fatuous love หรฟธ Passion + Commitment) ใฟธ ใทามรักทฝ่จบด้ทฬการ แต่ น นานทฝ่ แ สนรทดเรฎ ท ซพ่ น ใทามรั ก แบบนฝ้ข าดใทาม ฯม กอันญกล้ชผดหรฟธขาด Intimacy  รักทฝ่สมบม รณ์แบบ (Consummate love หรฟธ Intimacy + Passion + Commitment) เป็นใทามรัก จรผ น ญนธภ ดมใตผ ท่ฝ ใ รบทั น้ 3 ด้ า น และฬั่ น ฬฟ น ฬาทนาน ใทามรักญนรมปแบบนฝเ้ ป็นสผ่นทฝ่ในทัน้ ฌลกมภ ่นหทัน

จากธนใ์ประกธบขธนใทามรัก แล้ทลธนฬ้ธนกลับ มาดมตัทเราเธน เรารักสผ่นทฝ่ทาเป็นแบบ Companionate Love หรฟ ธ โม่ ท าสผ่ น ญดแล้ ท ธฬม ่ ๆ กฎ ล้ ม เลผ ก หรฟ ธ เปล่ า แต่ หา ก เป็ นก า ร ท าด้ ท ฬ ใ ท า ม รั ก ทฝ่ ส ม บม ร ณ์ แ บ บ Consummate Love ฬ่ธมเกผดเป็นใทามสภขทฝ่จะทาธฬ่าน ทภ่มเทด้ทฬธภ ดมใตผท่แฝ น่ทแน่จนกท่าจะประสบใทามสาเรฎจ ดันนัน้ เรผ่มต้นญส่ใทามรักญนสผ่นทฝ่ทาเอราะเมฟ่ธเจธ ปั ญหาฬ่ ธ มสามารถฯ่ า นอ้ น โปธฬ่ า นมฝ ใ ทามสภ ข โม่ ญ ช่ ด้ทฬใทามทรมาน

อ้ า งอิ ง : https://www.gotoknow.org/posts/ ภาพจาก : https://image.marriage.com/advice/wp -content/uploads/2016/11/133-1-390x250.jpg

สมาใมสฌมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา...

ขัน้ ตธน การขธธนภญาตทานาน

ขธนชาทต่านชาตผญนประเทถโทฬ

ทันธันใารทฝ่ 13 กภมภาอันธ์ 2561 ฌรนแรม ธมารฝ ดธนเมฟ ธ น สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

ข้ธใทรรม้ เกฝ่ฬทกับ ใทามฯผดทานถภลกากร

ตามกฎหมาฬญหม่ 2560

ทันเสาร์ท่ฝ 17 กภมภาอันธ์ 2561 ฌรนแรม ธมารฝ ดธนเมฟธน

ลนทะเบฝ ฬ นร่ ท มสั ม มนาธธนโลน์ โด้ ท่ฝ http://icis.ic.or.th

17 icn


มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

 เราโม่กม้เกผนทภนทฝ่มฝ และทฝ่สาใัญใฟธต้ธนมฝใทามรม้

ฬผ่นรม้มากกไฬผ่นเสฝ่ฬนน้ธฬ โดฬเราอฬาฬามหาใาตธบท่า แนททานทฝ่ ถม ก ต้ ธ นใฟ ธ ธะโร ลธนผผ ด ลธนถม ก ทาแล้ ท โม่ ดฝ กไ เ ลผ ก แต่ กไ ต้ธ นทาถม กมากกท่ าทาผผ ด เอราะถ้ า ทาผผ ด บ่ ธ ฬ ใทามน่ า เชฟ่ ธ ถฟ ธ กไ โ ม่ เ กผ ด และสผ่ น ทฝ่ เ ราจะโม่ ทาเดไ ด ขาด ใฟ ธ โปโกนเขามา ใทามน่ า เชฟ่ ธ ถฟ ธ จพ น เป็ น ต้ น ทภ น ทฝ่ สาใั ญขธนเรา

ใภ ณ ประทฝ ป ตั้ น มตผ ธ รรม ผม ้ก่ธตัน้ และประธานกรรมการบรผหาร บรผษัท ถภภาลัฬ จากัด (มหาชน) ทฝ่มา>> http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000120062

ภาอจาก>> https://goo.gl/AJqo9a

สมาใมสโมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

การบรผหารใทามเสฝ่ฬน

การใ้าระหท่านประเทถ ทันธันใารทฝ่ 20 กภมภาอันธ์ 2561 เทลา 08.30-16.00 น. โรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ ลนทะเบฝ ฬ นร่ ท มสั ม มนาธธนโลน์ โด้ ท่ฝ http://icis.ic.or.th/i-regist/index.php

สมัใรสมาชผก จดหมาฬข่าท ICN ใลผก www.ic.or.th โดฬโม่เสฝฬใ่าใช้จ่าฬ สธบถามข้ธมม ลเอผม่ เตผม โทร 0 2936 1429 ต่ธ 211 โทรสาร 0 2936 1529 icn

18


สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น บรผ ก ารจั ด หลั ก สม ต ร

IN-HOUSE TRAINING  ประหฬัดใ่าญช้ จ่าฬ  ดฝโซน์เนฟธ้ หาเฉอาะธนใ์กร แนะนาหลักสมตรด้านการส่นเสรผมการลนทภน ชฟ่ธหลักสมตร

จานทน (ทัน)

ใ่าธรรมเนฝฬมการจัดฝพ กธบรม

25 ท่าน

35 ท่าน

1 ข้ธใทรรม้เกฝ่ฬทกับการส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

2 ทผธฝการขธเปผ ดดาเนผนการ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

3 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับเใรฟ่ธนจักรและธภ ปกรณ์ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

4 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับส่ทนสมญเสฝฬทัตถภดผบ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1/2 ทัน

23,000

25,000

5 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับทัตถภดผบและทัสดภจาเป็น สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

หมาฬเหตภ : • ธัตรารทมใ่าทผทฬากร เธกสารการฝพ กธบรม ใ่าเดผนทาน และใ่าดาเนผนการ • โม่รทมภาษฝ มมลใ่าเอผม่ 7% และใ่าทฝ่อัก (ถ้ามฝ) • ธัตราใ่าธรรมเนฝฬมทฝ่ระบภ ญนเธกสาร เป็นธัตราประมาณการ ซพ่ นธาจมฝการเปลฝ่ฬนแปลนตามใทามเหมาะสม ขพ้นธฬม ่กับ รมปแบบการฝพ กธบรม จานทนผม ้เข้าธบรม ประเภททันทฝ่จัดนาน จานทนทัน อฟน้ ทฝ่จัดนาน ราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผมขธนเนฟธ้ หา และธฟ่น ๆ • สมาใมขธสนทนสผทธผห้ามบันทพกภาอและ*หรฟธเสฝฬนญนการธบรมทภกหลักสมตรทภกกรณฝ • ใ่าญช้ จ่าฬญนการฝพ กธบรมสามารถหักลดหฬ่ธนภาษฝ โด้ 200%

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม  0 2936 1429 ต่ธ 207 ฌทรสาร 0 2936 1441-2

website : www.ic.or.th หรฟธ

e-mail : is_inhouse@ic.or.th

Line ID : @investorclub


แนะนาหลักสมตรด้านถภลกากร และธฟน่ ๆ ชฟ่ธหลักสมตร

จานทน (ทัน)

ใ่าธรรมเนฝฬมการจัดฝพ กธบรม 25 ท่าน

35 ท่าน

1

เกณฑ์การใานทณกาโรสภทธผทานบัญชฝ VS ภาษฝธากร อร้ธมการจัดทานบการเนผนสาหรับ กผจการทฝ่โด้รับการส่นเสรผมการลนทภน

1

40,000

43,000

2

กฎหมาฬถภลกากรและทผธฝการจัดเกฎบภาษฝธากร

1

40,000

43,000

3

สผทธผประฌฬชน์ถภลกากรภาฬญต้ AEC

1

40,000

43,000

4

สผทธผประฌฬชน์ทานภาษฝธากรด้านเขตปลธด ธากร (Free Zone) และเขตประกธบการเสรฝ (I-EA-T Free Zone)

1

40,000

43,000

5

กฎท่าด้ทฬถผน่ กาเนผดสผนใ้า (Rules of Origin)

1

40,000

43,000

6

อผธฝการทานถภลกากรระบบญหม่และสผทธผประฌฬชน์ ทานภาษฝธากรระบบธผเลฎกทรธนผกส์

2

78,000

85,000

7

การตรทจสธบหลันการตรทจปล่ธฬ ใทามผผด และการดาเนผนใดฝถภลกากร (Post Review Post Audit Investigation Audit)

1

47,000

50,000

8

การจัดเตรฝฬมเธกสารเอฟ่ธการใ้า ระหท่านประเทถ และ Incoterm2010

1

45,000

48,000

9

ระบบการทานแผนจัดซฟ้ธ

1

51,000

54,000

10

การบรผหารการจัดซฟ้ธ จัดเกฎบ และจัดส่น

1

45,000

48,000

11

เทในผใการจัดระบบบรผหารใลันสผนใ้า

1

45,000

48,000

และธฝกหลากหลาฬหลักสมตร เอฟธ่ อัฒนาธนใ์กร และบภ ใลากร • • • • • • • • •

หลักสมตรด้านบรผหารการผลผต ธาทผ 5ส TPM TQM Kaizen หลักสมตรด้านบัญชฝ และภาษฝ หลักสมตรด้านการนาเข้า-ส่นธธก หลั ก สม ต รด้ า นกฎหมาฬ ธาทผ กฎหมาฬเอฟ่ ธ การใ้ า ระหท่ า น ประเทถ หลักสมตรด้านฌลจผสตผกส์และซัออลาฬเชน หลักสมตรด้านบรผหารจัดการธนใ์กร (Management) หลักสมตรด้านการบรผหารทรัอฬากรบภ ใใล (Manpower) หลักสมตรด้านการตลาด (Marketing) ฯลฯ


ตารางสัมมนาประจ�ำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 วันสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

ชื่อหลักสูตร

สถานที่จัด

วิทยากร

วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 (รับวุฒิบัตร) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 วิธขี อเปิดด�ำเนินการส�ำหรับกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 ข้อพึงระวังในการจัดท�ำบัญชี การเตรียมตัวเพือ่ รองรับการตรวจ สอบ และแนวทางปฏิบัติส�ำหรับ ผู้จัดท�ำบัญชีของกิจการที่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุนครั้งที่ 1/2561 (CPD & CPA)

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

5,350

6,420

วิทยากรจาก BOI

3,210

3,745

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI คุณเมธี แสงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

4,280

5,350

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

3,210

3,745

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

3,210

4,280

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

3,210

4,280

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

2,996

3,852

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,996

3,852

คุณวิรดา ยูวะเวส พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา

2,996

3,852

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

2,996

3,852

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,996

3,852

คุณพิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี

3,210

4,280

วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน

1,605

2,675

วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน

1,070

1,070

วิทยากรจาก BOI และ สมาคมสโมสรนักลงทุน

1,605

2,675

วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน

1,605

2,675

วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน

1,070

1,070

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน 19-21 ม.ค. 2561 (09.00-17.00 น.) 27 ม.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 3 ก.พ. 2561 (09.00-17.00 น.) 10 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 10 - 11 ก.พ. 2561 (09.00-17.00 น.) 17 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 24 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2561

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

หลักสูตรการบริหารจัดการ 25 ม.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 27 ม.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 1 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 3 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 6 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 8 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 13 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 17 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 20 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 22 ก.พ. 2561 (09.00-16.30 น.) 24 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 28 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.)

เทคนิ ค การป้ อ งกั น ความเสี่ ยงจากอั ต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา ระหว่างประเทศ

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

กลยุทธ์การท�ำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขการขนส่งและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (CONTRACT & INCOTERMS®2010)

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร เทคนิคการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017 INCOTERMS® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPA ขั้นตอนการขออนุญาตท�ำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560 การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ เกณฑ์การค�ำนวณก�ำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการ จัดท�ำงบการเงินส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

คุณเมธี แสงมณี

หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS-2011 และ eMT online 28 ม.ค. 2561 (09.00 – 17.00 น.)

วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS-2011) ครั้งที่ 1/2561

29 ม.ค. 2561 (09.00 – 16.00 น.)

วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ IC Online System ครั้งที่ 1/2561

4 ก.พ. 2561 (09.00 – 17.00 น.)

วิธเี ตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำ� หรับเครือ่ งจักรด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (eMT online) ครั้งที่ 1/2561

25 ก.พ. 2561 (09.00 – 17.00 น.)

วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS-2011) ครั้งที่ 2/2561

26 ก.พ. 2561 (09.00 – 16.00 น.)

วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ IC Online System ครั้งที่ 2/2561

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

หมายเหตุ : อัตราค่าสัมมนานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อส�ำรองที่นั่งได้ที่ http://icis.ic.or.th หรือผ่านทาง www.ic.or.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวิลาสินี คุณกาญจนา หรือ คุณศศินทร์ชล แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 205, 206, 210 โทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail :  is-investor@ic.or.th AW ������������������ �.�-�.�. 61.indd 18

12/12/60 BE 11:32 AM

ICenewsletter_February2018  

ic newsletter, ic e-newsletter, icn, investor club

ICenewsletter_February2018  

ic newsletter, ic e-newsletter, icn, investor club

Advertisement