Page 1

Boendehandbok fรถr

LAPPSKON MINDRE

1


ALLMÄNNA UTRYMMEN

3

ANDRAHANDSUTHYRNING

4

BRANDSÄKERHET

5

BREDBAND, TELE OCH TV

6

BYTESANSÖKAN

7

ENERGI, MILJÖ OCH VENTILATION

8

FÖRRÅD, KÄLLARE OCH VIND

11

FÖRSLAGSLÅDA

12

HUSHÅLL- OCH GROVSOPRUM

13

NYCKLAR OCH LÅS

24

PARKERING OCH GARAGE

25

RENOVERING

26

TIPS FÖR BOENDE

29

TRIVSELREGLER

30

TVÄTTSTUGAN

31

2


ALLMÄNNA UTRYMMEN Balkonglådor Att smycka balkonger och loftgångar med blomlådor är någonting vi alla har glädje och njuter av. Dessa skall hängas på insidan räcket om inte lådorna förankras på ett säkert sätt. Dvs det räcker inte med ställning som lådan ställs i, även lådan skall förankras i räcket separat, med tex ståltråd eller liknande.

Cykelutrymme Utrymme för att förvara din cykel finns på plan E, Pustegränd 2. Cyklar ska parkeras i rummet rakt fram.

Gården Gårdens skötsel ansvarar föreningen för och styrelsen arrangerar två gårdsdagar om året, en på våren och en på hösten. Styrelsen ansvarar för att köpa in till exempel jord och växter inför vårens gårdsdag och sen samlas vi för att gemensamt fixa sådant som behövs. Alla boende i fastigheten välkomnas att delta på gårdsdagen.

Cyklar eller andra fordon får inte förvaras eller parkeras på gården. Källar-, vindsförråd och loftgångar I gångarna får du inte ställa några saker. All egendom ska förvaras i din lägenhet, i ditt förråd eller i för ändamålet avsett utrymme. Om du har saker som ska kastas får dessa inte heller ställas i loftgång eller annat gemensamt utrymme i väntan på att detta ska forslas bort.

Soprum Alla hushållssopor och grovsopor skall slängs i soprummen på plan E, Pustegränd 2. Läs mer om vilka sopor som du får slänga i respektive rum under Hushåll- och grovsoprum. Det är viktigt att du följer dessa regler för att vår sophantering ska fungera och att vi ska kunna erbjuda den sortering vi idag har. Har du några frågor, prata med någon i styrelsen.

Tvättstuga Alla boende i huset har möjlighet att boka tid i vår gemensamma tvättstuga. Här gäller att hålla god ordning och att lämna tvättstugan i det skick du önskar finna den. Läs mer under Tvättstugan.

3


OM ATT HYRA UT I ANDRA HAND Visst kan du hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand, men det är några saker att tänka på före själva uthyrningen. Gör du fel riskerar du faktiskt att bli av med din bostad.

Så här går du tillväga: Ansök skriftligt (se exempelblankett, ovan) till bostadsrättsföreningens styrelse om att få hyra ut lägenheten i andra hand. Det räknas som andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt. Ange varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och för hur lång tid. Om styrelsen inte går med på att du hyr ut ska de meddela dig skälen till sitt beslut.

Vilka regler gäller? Du har rätt att hyra ut lägenheten om du har »beaktansvärda skäl« enligt bostadsrättslagen. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på en annan ort, är borta på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller om du vill provbo med din partner. Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till hyresnämnden. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta.

Hur mycket tar man betalt? Vad du har i avgift och i lånekostnader har inget att göra med vad du får ta i hyra av din hyresgäst. Hyran som du begär av andrahandshyresgästen ska vara en så kallad brukshyra. Det är en hyra i samma nivå som liknande hyreslägenheter I allmännyttiga bostadsföretag har. Du kan ringa dem för att få en uppgift om skälig hyra. Om du väljer att hyra ut lägenheten möblerad kan du öka hyran med 10 till 15 procent.

Skriv kontrakt Hyresavtal för andrahandsupplåtelse finns att köpa i bokhandeln. Skriv ett hyresavtal med din hyresgäst, även om det är din kompis. Gå tillsammans igenom lägenhetens skick och skriv att lägenheten ska slutstädas så att den ser ut som när du lämnade den. Skriv även att hyresgästen är skyldig att teckna egen hemförsäkring. ange hur lång tid uthyrningen ska pågå och hur lång uppsägningstiden är. Undvik långa hyrestider – du kanske behöver flytta tillbaka tidigare än planerat.

Tänk också på att: … du blir hyresvärd till din hyresgäst. Be att få ta del av en kreditupplysning. … om hyrestiden är längre än två år – skriv ett avtal där hyresgästen avsäger sig besittningsrätten till lägenheten, för att undvika att hyresgästen får rätt att bo kvar i bostaden när du vill ha den tillbaka. Blanketten för detta finns hos hyresnämnden eller här. Läs mer om andrahandsuthyrning hos hyresnämnden Du kan ladda hem (Exempel andrahandskontrakt.pdf) under fliken medlemmar/dokument.

4


BRANDSÄKERHET - NÅGOT ATT TA PÅ ALLVAR En brand växer snabbt Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Sedan kan förloppet gå väldigt fort. Bara på några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt. Så snabbt kan inte räddnigstjänsten vara på plats. Därför är det viktigt att ta brandsäkerheten på allvar. Följerna av en brand blir dessutom ofta kostsamma och besvärliga, även om man har försäkring. Många små delar bidrar till ett bra brandskydd. Tidig varning, fungerande utrymningsvägar och omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan "bara en brand" och en katastrof.

Ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst Du är skyldig att kontrollera att din brandvarnaren fungerar och att regelbundet byta batterier i denna. Brandvarnaren skall finnas monterad i taket mitt i hallen vid entredörren. Denna installerades i alla lägenheter för några år sedan. OM det inte finns en brandvarnare i din lägenhet - kontakta Styrelsen. Du ska även läsa igenom bifogat informationsblad (ovan!) som handlar om " Om det börjar brinna" och Skydda ditt hem mot bränder". Du kan ladda hem (Brandskydd.pdf) under fliken medlemmar/dokument.

5


BREDBAND, TELEFONI OCH TV I vår fastighet levereras allt du behöver av Comhem. För att beställa besök deras hemsida www.comhem.se eller ring kundservice 0771 55 00 00.

6


BYTA LÄGENHET Det är tillåtet att byta sin bostadslägenhet mot en annan bostad om hyresvärden ger sitt tillstånd, men den som byter utan att ha samtycke riskerar att förlora sin lägenhet. Som byte räknas så snart en hyresgäst har ett löpande förstahandskontrakt men även triangelbyten och andra kedjebyten räknas som byten. Det anses också vara ett byte när någon byter en hyresrätt mot en bostadsrätt eller en hyresrätt mot ett en- eller tvåfamiljshus. Vid ett byte måste samtliga berörda hyresgäster ha samtycke av sina hyresvärdar eller tillstånd av hyresnämnden. Använd ovanstående blankett (se länken i toppen) för att ansöka om byte hos din förenings styrelse. Om till exempel A ska byta med B och båda hyresvärdarna är emot bytet, måste både A och B ansöka hos hyresnämnden. Du kan ladda hem (Ansokan om lagenhetsbyte overlatelse av hyresratt.pdf) under fliken medlemmar/dokument.

7


Föreningen samlar information om de möjligheter vi har att påverka vårt inomhusklimat och bidrag till energibesparingar, för att dra vårt strå till stacken i den globala miljödiskussionen. Informationen omfattar husets utrustning, lägenheternas boendeklimat och energibesparande förslag. Sidan kommer under hand att fyllas på med ny information.

ENERGI, MILJÖ OCH VENTILATION ENERGI OCH MILJÖ 2009-12-30 Styrelsen har nu genomgått viss utbildning och följt upp föreningens energianvändning. Vi gör nu ett antal aktiviteter med syftet att

  

medverka till en mindre klimatpåverkan höja komforten i våra bostäder minska våra driftskostnader

Besparingspotentialen som kan användas är till minst 50 procent beroende av hur vi som boende i fastigheten kan påverka vårt beteende. Resten är av teknisk karaktär. De tekniska bitarna kommer bl.a. Fortum att hjälpa oss med. Det kan exempelvis vara bättre reglerutrustning, modernare utrustning i fjärrvärmecentralen och en effektivare ventilation. Vår största driftskostnad är fjärrvärmen. Den kostar idag ca 400 000 kr/år där ca 20 procent går till varmvattnet, resten till uppvärmning av bostaden.

Vad kan vi alla hjälpa till med? här är några exempel: 1) Dra ned värmen på elementet i rummet om du tycker det är för varmt. Ibland öppnar vi fönstret för att kyla ner, och det är slöseri med energi. Det varierar naturligtvis mycket mellan olika individer, men generell riktvärde för rumstemperaturen i bostäder ligger på 20 grader, mätt mitt i rummet ca 1 m ovan golv. För att elementen skall fungera tillfredsställande är det viktigt att minimera luften i dessa. Det är en enkel åtgärd men är ni osäkra så kontakta nå ; ;gon i styrelsen för att få hjälp. Det är också viktigt att elementets värmereglage fungerar. Prova detta (vintertid) genom att på ett ungefär mäta elementets värme då reglaget är helt öppet och helt stängt. Vänta minst 30 minuter mellan mätningarna eftersom trögheten i systemet är ganska stort. Vid helt öppet reglage skall elementet kännas varmt (dvs, varmare än rumstemperaturen) , och då den är stängd så skall elementet inte vara varmare än det är i rummet. Det kan vara svårt att ställa elementets värme någonstans mitt emellan, men prova gärna. Det fordrar ofta ett man provar ett större antal inställningar med små justeringar mellan varje . 2) Använd varmvattnet sparsamt. Spolande vatten i köket vid 38 graders temperatur kostar ca 30-60 öre per minut. Duschen ca 60-120 öre/minut och ett bad ca 10 kr. På ett år blir det mycket energi.

8


3) Täta ytterfönstret med dammlist (inte tätlist). Den fanns ursprungligen där men har vittrat bort fullständigt om de aldrig bytts ut. Är de borta ökar luftgenomströmningen mellan glasen betydligt. I och med detta så blir innerfönstren också snabbt smutsiga. Så här finns både energi och arbete att spara. 4) Se till att portar stängs ordentligt. De gemensamma utrymmena är också uppvärmda. 5) Täta droppande kranar. En endaste droppe i minuten ger ca 200 liter bortslösat vatten/energi per år. Vi kan alla hjälpas åt för att spara energi och minska klimatpåverkan. Tack för ditt bidrag. Detta är bara några exempel på vad man kan göra, kom gärna tillbaka till Styrelsen med fler förslag.

9


VENTILATION 2010-01-26 Vårt ventilationssystem är ett s.k. TFX system som innebär att fläktar pumpar in tilluft och frånluft i separata kanaler, där frånluften värmer upp tilluften innan den tas in i bostäder och lokaler. Tilluften passerar filter innan den distribueras i fastigheten. Dessa filter byts regelbundet av vår tekniske förvaltare. Ventilationssystem av denna typ är effektiva både vad gäller luftkomfort och energianvändning. De är dock känsliga för olika typer av störningar och kan då fungera mindre bra och ibland ganska dåligt. Och detta trots att den centrala fläktanläggningen fungerar som den ska och filter är rena. Vad är det då som påverkar systemet i övrigt? Den viktigaste komponenten är de s.k. reglerbara don (ventiler) som sitter i rummen i lägenheten. I badrum/toaletter och kök sitter don för frånluft och i sovrum/vardagsrum sitter don för tilluft. Dessa är föreningens ansvar och får inte bytas ut eller ställas om utan styrelsens medgivande. Det är nämligen viktigt att dessa är inställda rätt så att både din bostad och övriga fastigheten har den balans i systemet som krävs. Det skall vara rätt mängd tilluft och samma mängd frånluft i lägenheten så att varken över- eller undertryck erhålles. I köket finns inte något don utan det är fläktkåpan (över spisen) som reglerar frånluften. Det är inte tillåtet att använda forcerad ventilation (spiskåpa med inbyggd fläkt) direkt inkopplad i fastighetens ventilationssystem. Det kan vara svårt att hitta den modell av spiskåpa/filter som man vill ha och som inte har inbyggd fläkt. Här finns då två möjligheter: 1) Använd kolfilter och koppla inte in fläkten i ventilationssystemet utan låt frånluften gå in i köket igen. Ventilationsröret måste då förses med ett don som begränsar frånluften till 10 lit/min ( samma som de ursprungliga fläktarna ger vid stängt spjäll).

2) Koppla in fläkten/filtret i ventilationssystemet med ett automatiskt fläktspjäll mellan fläkt och frånluftskanal. Bifogat finns den modell Styrelsen hittat och som kostar ca 1700 kr. Vid forcerad fläkt skall det max vara ett flöde om 30-40 l/s. Specialist bör anlitas för installationen. Mer information kan du hitta på www.torfors.se eller www.luftbutiken.se Ibland blir också frånluftsröret närmast donet smutsigt/sotigt. Det är lätt att ta bort don eller koppla bort rör från spiskåpan och ta bort merparten av eventuell sot. Sotet ligger normalt i första kröken i röret och är lätt att komma åt. Då sotet avlägsnas sugs det ut av ventilationen. Detta får lägenhetsinnehavaren själv utföra men ändra inte ventilens inställning. Föreningen kommer att stå för sotning med vissa mellanrum.

10


FÖRRÅDSUTRYMME Alla boende i huset har tillgång till ett för respektive lägenhet utpekat förrådsutrymme, beläget antingen på plan E i Pustegränd 2, plan -1 eller -2 i Bastugatan 4 eller på vinden i Maria Trappgränd 1C. Ev övertagande av lås/nyckel till ditt förråd får du av tidigare ägare eller hyresgäst. Nyckel som går in till förrådsutrymmena får du av tidigare ägare. Om du saknar nyckel - kontakta Låsman AB, se kontaktuppgifter nedan, och ange BRF Lappskon Mindre, ditt namn samt ditt lägenhetsnummer, så tillverkar de en nyckel till dig.

Hämtning av färdiga nycklar Du måste alltid själv hämta beställd nyckel hos Låsman och då uppvisa legitimation (vilket gäller för alla nycklar du behöver till allmänna utrymmen i fastigheten)

Låsman AB Brännkyrkagatan 56, Stockholm Tel 08-84 00 14 E-post info@lasman.se

11


FöRSLAG TILL STYRELSEN Vi vill gärna ha förslag till förbättringar, förändringar eller om du har andra önskemål

Skicka ditt förslag via mail till: info@lappskonmindre.se

Skriv dina kontaktuppgifter i mailet, många gånger behövs diskussion och/eller kompletteringar av frågor. Meddelanden som inte är underskrivna kommer inte att beaktas.

OBS! All felanmälan görs direkt till HSB Förvaltaren Läs ovan under punkten Aktuellt/Felanmälan.

12


Välkommen till brf lappskon mindres informationssidan för källsortering. Det finns två rum för källsortering miljörum 1, dörren till vänster samt miljörum 2. dörrren till höger, där även kärlen för hushållssopor finns. Adress: pustegränd 2, entréplan HUSHÅLL- OCH GROVSOPRUM KÄLLSORTERING SCHEMA FÖR HÄMTNINGSINTERVALLER Du kan ladda hem (Hämtningsintervaller för källsortering och sopor.pdf) under fliken medlemmar/dokument. Här kan Du se hur ofta och när återvinningsfirman Sita tömmer kärlen och när hushållsoporna hämtas av Liselotte Lööf AB

KÄLLSORTERINGSRUM ORDNINGSREGLER Källsorteringsrummen Vi har två "Källsorteringsrum" kallat "Miljörum 1"och ett kallat "Miljörum 2". Källsorteringsrummen är belägna innanför porten, Pustegränd 2, Entréplanet. Notera särskilt de två dörrarna som då avser Miljörum 1 och Miljörum 2 och vad som står på dörren vad Du kan lägga därinne. Miljörum 2 ställer en del extra krav på oss. Vi måste alla hjälpas åt att sortera våra grovsopor på rätt sätt och vi måste se till att de grov- eller miljöfarliga soporna som inte kan slängas här, körs iväg av oss boende själva HUSHÅLLSSOPORNA har sin givna plats i tre kärl, kasta dessa enbart här. Om vi inte kan hantera de miljöfarliga avfallen och sortera grovsoporna på ett korrekt sätt hämtar inte avfallsbolaget dessa och vi kan då heller inte upprätthålla denna extra servicen. Vi ber er därför att läsa och följa de avfallsregler styrelsen satt upp ovanför varje kärl. Sätt ingenting på golvet såsom soppåsar och tidningskassar, vänligen lägg dessa i respektive kärl. Absolut viktigast är att platta till kartonger och förpackningar hur små eller stora dom än är. Nästa gång kanske du själv inte får plats med dina egna förpackningar. För allas och din egen trevnad så hjälps vi åt att hålla ordning allihop för då trivs vi bäst.

13


MILJÖFARLIGT AVFALL DETTA MÅSTE TILL MILJÖSTATION

Förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen

 

Aerosolspray, till exempel hårspray och spraydeoderant.

Diverse kemikalier som batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.

Diverse oljor som spillolja, smörjolja och motorolja.

Fotokemikalier som fix och framkallningsvätska.

Färg-, lack- och limrester samt nagellack. Även burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med flytande rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.

Kvicksilverhaltiga material, till exempel äldre febertermometrar.

Lösningsmedel som thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.

 

Mediciner

Småbatterier och BIL-batterier. En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten för återvinning.

Bekämpningsmedel som insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.

Rengöringsmedel som silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.

14


MOBILA MILJÖSTATIONEN Som ett alternativ till fasta miljöstationer finns även en mobil miljöstation. Den består av en lastbil som på bestämda tider och platser hämtar hushållens farliga avfall och småelektronik. Den mobila stationen stannar 4 gånger per år på Hornsgatan 15. Den mobila miljöstationen tar endast emot elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Större elavfall är du välkommen att lämna på stadens återvinningscentraler.

Till den mobila miljöstationen kan du lämna:

         

Aerosolspray till exempel hårspray och spraydeodorant

Rengöringsmedel till exempel silverputs, kalkborttagare, polish, blekmedel, golv- och ugnsrengöringsmedel och fläckborttagningsmedel

 

Småbatterier

Bekämpningsmedel till exempel insektsspray, ogräsmedel och träskyddsmedel Bilbatterier Diverse kemikalier, till exempel batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare Färg-, lack- och limrester samt nagellack. Diverse oljor, till exempel spillolja, smörjolja och motorolja Fotokemikalier, till exempel framkallare och fix Kvicksilverhaltigt material till exempel äldre febertermometrar Lysrör, glödlampor och lågenergilampor. Lösningsmedel till exempel thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen,T-sprit och aceton

Småelektronik (upp till en mikrovågsugns storlek) med sladd eller batteri till exempel klockor, leksaker, hushållsassistenter, hårtorkar och liknande mindre elektriska apparater.

Den mobila miljöstationen för farligt avfall tar inte emot:

  

Mediciner och kanyler. Lämnas på närmaste apotek. Ej Apoteket Shop. Ammunition. Lämnas till Polisen eller vapenhandlare. Sprängämnen och fyrverkerier. Lämnas till Polisen.

15


TURLISTA OCH LÄNK MOBILA MILJÖSTATION Du kan ladda hem (Turlista 2013 mobila miljostationen.pdf) under fliken medlemmar/dokument. Vill Du se turlistan för Mobila stationen gällande Södermalm, öppna åvanstående fil som gäller för 2013. Den mobila stationen är en lastbil och den stannar på: Hornsgatan 15, den lilla vägen in, innan Maria Kyrka på vänster sida om Hornsgatan dit kommer miljöbilen 4 gånger per år.

16


MILJÖRUM 1 ELEKTRONIKAVFALL I Miljörum 1, dörren till vänster Pustegränd 2 hittar Du längst in ett par kärl för elektronikprylar. Batteriåtervinningen är belägen direkt innanför den högra dörren i "Miljörum 2" på väggen hänger en batteriholk. Läs särskilt här nedan vilken typ av avfall man får och framför allt man inte får slänga här. Som el-avfall räknas TV-apparater, diskmaskiner, hårtorkar, telefonapparater, mobiler och mycket mera. STÖRRE APPARATER GÅR DET BRA ATT STÄLLA PÅ HYLLAN OVANFÖR, lägg dessa ej i kärlet.

Så återvinns elektronikavfallet El-vfallet transporteras till olika företag som monterar ner produkterna. De olika materialen går sedan vidare till återvinning, förbränning med energiutvinning eller tas om hand som farligt avfall.

Här lägger du tex:

Allt med sladd eller batteri

Microvågsugn

Brödrost

Tangentbord

Mobiltelefoner

Rakapparater

TV-apparate r

Datorer

Men inte

Fasta elinstallationer

Annat farligt avfall (lämnas på miljöstation)

Batterier

17


GLASÅTERVINNING Glasförpackningar Glasåtervinningen är belägen innanför den vänstra dörren vid Pustegränd 2. Miljörum 1. Notera särskilt vilken av containrarna som är aktuell för avfallet. Läs särskilt här nedan vilken typ av avfall man får och framför allt man inte får slänga här. När du slänger din glasförpackning behöver du bara tänka på om den är färgad eller ofärgad. En färgad förpackning slänger du i behållaren för färgat glas. Den ofärgade i behållaren för ofärgat glas. Kom ihåg att det bara är förpackningar som får läggas i behållaren.

Så återvinns glasförpackningar Glasförpackningarna fraktas till Svensk glasåtervinning i Närke. Där sorteras och krossas glaset. Materialet används sedan som ny råvara i nya glasförpackningar. Glas går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Obs! Glöm inte att färgseparera

Här lägger du tex:

Glasflaskor

Glasburkar

Vin- och spritflaskor från systembolaget

Men inte:

Fönsterglas (grovavfall)

Dricksglas (grovavfall)

Porslin (grovavfall)

Keramik (grovavfall)

Glödlampor

Spegelglas (grovavfall)

Pantbara flaskor

18


GLÖD-ENERGILAMPOR OCH LYSRÖR Insamlingen av glöd-enenrgilampor och lysrör finner Du innanför den vänstra dörren på Pustegränd 2. Miljörum 1 Särskilt kärl finns uppställt på golvet direkt till höger i rummet.

TIDNINGAR Tidningsåtervinningen är belägen innanför den vänstra dörren vid Pustegränd 2. Miljörum 1. Läs särskilt här nedan vilken typ av avfall man får och framför allt man inte får slänga här.

Så återvinns tidningar Tidningarna utgör en viktig råvara vid tillverkning av nytt tidningspapper. På så sätt sparas stora mänger energi jämfört med använda enbart ny pappersmassa. Exempel på produkter som tillverkas av återvunnet tidningspapper är gipsskivekartong, toa- och hushålls- papper samt pappershandukar.

Här lägger du tex:

Tidningar

Broschyrer

Telefonkataloger

Magasin

Reklamutskick

Skriv- och ritpapper

Men inte:

Kuvert

Omslagsplast

Pappersförpackningar

Wellkartonger

Klisterlappar

Klisterlappar

19


MILJÖRUM 2 BATTERIÅTERVINNING Batterier Batteriåtervinningen är belägen innanför den högra dörren vid Pustegränd 2. Miljörum 2. Direkt till vänster på väggen hänger en batteriholk. Läs särskilt här nedan vilken typ av avfall man får och framför allt man inte får slänga här. Alla batterier ska samlas in. Anledningen är att batterierna kan innehålla de giftiga tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly. Glöm inte att de finns där man minst anar det.

Så återvinns och behandlas batterier Batterier som innehåller kvicksilver transporteras till SAKAB i Kumla där de förvaras säkert, precis som annat farligt avfall. SAKAB upparbetar det kvicksilver som finns i insamlade batterier. Kvicksilvret återvinns inte utan tas bort ur samhällets kretslopp. Nickel och kadmium återvinns ur batterier som innehåller dessa metaller. Återvunnet kadmium används för tillverkning av öppna nickelkadmiumbatterier för industribruk. Nickel går till stålverk. Bly återvinns ur blybatterier. Det säljs bland annat till dem som tillverkar nya sådana batterier. Alkaliska batterier och brunstensbatterier läggs tills vidare på deponi.

Här lägger du tex:

Alkaliska batterier

Brunstensbatterier (energisnåla)

Litiumbatterier

Knappcellsbatterier

Inbyggda batterier

Laddningsbara batterier

Men inte:

Bilbatterier (miljöstation)

Grovavfall som metallskrot, VVS-detaljer etc

20


GROVAVFALL Denna container är belägen innanför den högra dörren vid Pustegränd 2. Miljörum 2. Notera särskilt vilken av containrarna som är aktuell för avfallet. Här slänger Du mindre möbler, skidor, pulkor, eller trädgårdsmöbler och dylikt. Försök att bryta ner, slå sönder det som går. Läs särskilt här nedan vilken typ av avfall man får och framför allt man inte får slänga här.

Så återvinns grovoporna Materialen sorteras och de olika materialslagen skiljs åt. Metallskrotet återvinns och blir nya metallföremål. Trä flisas och används som bränsle vid energiutvinning och fjärrvärmeproduktion. De brännbara produkterna går via våra krossmaskiner och blir till en ren bränslefraktion. Restavfallet läggs på godkänd deponi.

Här lägger du tex:

Kläder

Mindre möbler

Leksaker

Trälådor

Klisterlappar & kuvert

Plastsaker & plastföremål

Planglas & dricksglas

Metallföremål

Speglar

Keramik & porslin mm

Stekpanna, kastruller etc.

21


Men absolut inte:

            

Elektronik Förpackningar Tidningar Hushållssopor Matavfall Byggavfall Lysrör Farligt avfall Färger, lösningsmedel, lim mm Glödlampor Däck Bil & vanliga batterier mmBilbatterier (miljöstation) Grovavfall som metallskrot, VVS-detaljer etc

HUSHÅLLSSOPOR Det finns 3 containrar för hushållssopor. Dessa är belägna innanför den högra dörren vid Pustegränd 2. Miljörum 2. Lappar är särskilt satta ovanför dessa. Här slänger du alla hushålls-, kompost- och övrigt hushållsavfall.

KARTONGER OCH PAPPERSFÖRPACKNINGAR I "Miljörum 2" dörren till höger Pustegränd 2, finns samlingskärlen för tomkartonger och pappersförpackningar. Notera att det finns ett stort kärl för större kartonger och förpackningar samt ett mindre kärl för mindre kartonger och pappersförpackningar. Absolut viktigaste här är att dela kartongerna och förpacknningarna så att du lägger ner dom platta så att dom därmed inte tar så mycket plats. Detta gäller även vin, mjölkkartonger och skokartonger och l iknande. Det tar för mycke t plats när dom ej är tillplattade. Tänk på att det finns 51 andra lägenheter och 3 lokalhyresgäster som också vill slänga sina kartonger och förpackningar i kärlet och då blir dom liksom du själv ledsen om du inte får plats med det du ska kasta och sedan blir det skräpigt och överfullt och hamnar på golvet, det är inte särskilt trevligt för vare sig dig eller mig. Låt oss därför hjälpas åt att hålla det snyggt och städat runt samlingskärlen. 22


METALLFÖRPACKNINGAR Metallåtervinningen är belägen innanför den högra dörren Pustegränd 2.Miljörum 2. Läs särskilt här nedan vilken typ av avfall man får och framför allt man inte får slänga här. Här slänger du förpackningar som är tillverkade av metall. Enda kravet är att det är en förpackning. Stekpannan är med andra ord Grovavfall.

Så återvinns metallförpackningar Stålverket smälter ner materialet. Den smälta metallen används till armeringsjärn, motordelar och andra metallprodukter. Genom att återvinna metall sparar man oerhörda mängder energi! Återvinner vi exempelvis aluminium innebär det en energibesparing på hela 95 procent. Det bästa är att materialet kan återvinnas hur många gånger som helst.

Här lägger du tex:

Kaviartuber (spara locket på)

Konservburkar

Värmeljushöljet

Här lägger du tex:

Burkar med färgrester, lim och lösningsmedel (lämnas som farligt avfall)

Grovavfall som metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar

PLASTFÖRPACKNINGAR HÅRDA O MJUKA Insamlingskärlen av hårda och mjuka plastförpackningar ligger i den högra dörren, Miljörum 2. Pustegränd 2. Observera att det finns två kärl ett för hårda plastförpackningar och ett kärl för mjuka förpacknigar typ plastpåsar och liknande.Det är viktigt att man inte lägger förpackningarna i ihopknutna plastpåsar, detta tar alldeles för mycket plats i kärlet. Låt därför plastförpackningarna ligga lösa i kärlet istället. Blanda därför ej heller mjuk o hård plast tillsammans, volymerna blir då för stora i kärlet för hårdplast och det blir snabbt fullt. Tänk på att det finns 51 andra lägenheter och tre lokaler som också vill slänga sina förpackningar, då det ej går att få tätare tömning än varannan vecka. Föremål och saker i plast som tex plastleksaker-galgar och liknande föremål lämnar Du i insamlingen för grovsopor. TACK PÅ FÖRHAND FÖR ATT DU RESPEKTERAR REGLERNA.

23


NYCKLAR, LÅS & PORTAR Nycklar Om du saknar nyckel som ej går att kopiera i butik, exempelvis portnyckel, nyckel till grovsoprum eller tvättstugan - kontakta Låsman AB, se kontaktuppgifter nedan. Ange BRF Lappskon Mindre, ditt namn samt ditt lägenhetsnummer, så gör de nycklar som du har rätt till.

Hämtning av färdiga nycklar Du måste alltid själv hämta beställda nycklar hos Låsman, betala och då uppvisa legitimation (vilket gäller för alla nycklar du behöver till allmänna utrymmen i fastigheten)

Portar Portar mot gatan skall aldrig ställas upp obevakade! Det är viktigt att du ser till att porten alltid går i lås när du passerat.

Portkod Koden är samma till alla portar i fastigheten och till grind in till gården. Koden får inte lämnas ut till obehöriga.

Lås Om lås i portar och dörrar till allmänna utrymmen inte skulle fungerar tillfredställande skall detta anmälas till HSBs felanmälan 08-785 35 00. Låsanordning för bokning i tvättstugan - Se under Tvättstugan!

Låsman AB Brännkyrkagatan 56, Stockholm Tel 08-84 00 14 E-post info@lasman.se

24


PARKERING OCH GARAGE GARAGEPLATS 2009-12-30 Föreningen äger ett antal garageplatser för uthyrning. Det är 36 platser för bil och 3 för MC. Infarten är på Södermälarstrand 13. Ingång finns från hissarnas garageplan. Garaget förvaltas å Föreningens vägnar av Stockholms Parkering AB. Föreningens regler är att de boende i fastigheten har förtur till garageplatserna. För närvarande finns ingen kö av boende utan ca 10 platser hyrs av ej boende i fastigheten. Så länge vi inte har en kö bland de boende så kan också den garageplats som innehas av en boende övertas av en ny boende vid en överlåtelse (försäljning) av bostadsrätten eller vid ett byte mellan hyresrätter. Hyran för boende är f.n. något under 1000 kr/mån och är ej momsbelagd. Hyran för externer är 1500 kr/mån (varav 300 kr är moms). Om du önskar garageplats, så kontakta Stockholms Parkering. Tel. nr är 08-7729600. Ange ditt ärende, namn, lägenhetsnummer (om du är boende i fastigheten) och att det gäller Lappskon Mindre/ Södermälarstrand 13.

BOENDEPARKERING Med boendeparkering behöver du bara flytta på bilen inför städnatt/städdag. Du parkerar till den lägre boendetaxan. Både du och miljön kan tjäna på att du låter bilen stå kvar hemma på dagen och åker kollektivt till jobbet!

Avgifter för boendeparkering Enligt beslut i Stockholms kommunfullmäktige kommer avgiften för periodbetalning att ändras fr.o.m. den 1 januari 2010.

Om du periodbetalar Avgiften för periodbetalning ändras från 600 kr till 700 kr per månad. Du som redan har ett abonnemang eller gör engångsköp kommer att få den höjda avgiften på fakturor som skickas ut från den 1 januari. Vill du avsluta ett abonnemang före årsskiftet, kontakta oss senast 29 december.

Om du betalar i parkeringsautomat Avgiften ändras från 40 kronor till 50 kronor för dagbiljett. Mer information om boendeparkering samt ansökan om denna finner du under nedanstående länk. Länk till Boendeparkering 25


RENOVERING BADRUM BADRUM ENDAST MATTA 2009-11-05

Badrumsrenovering byte av endast matta Föreningen har fått information om en alternativ metod att åtgärda fuktförekomster i Badrum, FÖRUTSATT att fukten endast konstaterats i golvet och att ytskiktet består av våtrumsmatta. Metoden är att skära upp golvmattan en bit under väggkaklet och sedan limma dit en ny matta med helsvetsad skarv mellan den gamla och nya mattan. Enligt Nilssons Golv AB är detta en godkänd metod enligt Golvbranschens Våtrumskontroll , GVK. Föreningen föredrar att badrummet renoveras i sin helhet varvid en bättre och säkrare metod för tätskikt i hela badrummet kan användas. En sådan renovering höjer värdet på lägenheten och därmed också på huset Föreningen har dock godkänt att metoden med att byta bara matta enligt ovan användes. Den totala kostnaden för mattbyte är ca 10.000 kr inkl moms om Nilssons Golv AB anlitas (tel.nr 070-4100954). Utförandet görs enligt GVK. Bostadsrättsinnehavaren är själv ansvarig för att kontrollera med sitt försäkringsbolag angående regler och förutsättningar för denna metod.

26


RENOVERING AV BADRUM 2009-10-15 Vänligen respektera föreningens regler som följer: 1) 1) Renovering skall följa BBV's regler för ytskikt i våtrum och protokoll enligt bifogat och skall undertecknas av ansvarig entreprenör (behöver inte vara behörig utan kan tex vara eget arbete). Är entreprenören inte behörig är det viktigt med dokumentation av arbete och material. 2) Mer info om Byggkeramikrådet kan du hitta på www.bkr.se och mer om BBV's regler hittar du under "branchregler". 3) 2) Nya rörkopplingar innanför väggar skall undvikas och skall i förekommande fall utföras av fackman. Kopplingar till vattenarmaturer, tex blandare, handdukstork, WC-stol , tvättmaskin, skall ej göras innanför vägg. 4) 3) Innan tätskikt påförs skall uttorkning och sedan fuktmätning göras. 5) 4) Vattenburen värme skall ej installeras i golv. Elburen värme rekommenderas. 6) 5) Varmvattencirkulationen får ej kopplas in mot handdukstork eller annan utrustning. Fjärrvärmeledningarna får användas för handdukstork. 7) 6) Inspektionslucka skall sitta där befintlig lucka sitter men kan minskas ned för att passa storlek på använt kakel. Öppningen skall dock vara tillräckligt stor för att tjäna sitt syfte. Fackman bör avgöra detta. Inspektionsluckan skall märkas ut på sådant sätt att den är lätt att hitta.

27


RENOVERING OCH OMBYGGNATION ALLMÄNT OM RENOVERING Du kan ladda hem (Renovering och ombyggnation.pdf) under fliken medlemmar/dokument. RENOVERING OCH OMBYGGNATION, se ovanstående fil, där Du kan läsa om "Bilningsarbeten och extra störande renoveringsarbeten".samt "Förändring av vatten och avloppsstammar". Handhavande av rivningsmaterial mm.

REGLER ANGÅENDE STORSÄCKARRENOVERING & OMBYGGNATION Du kan ladda hem (Regler för utplacering av storsackar (Big Bag).pdf) under fliken medlemmar/dokument.

TRAFIKKONTORETS REGLER ANG STORSÄCKAR, se ovanstående fil för information. BRF regler är att förutom tillstånd får byggnadsbråte endast ligga i storsäckar och dessa får stå var och en i högst två veckor på trottoaren oavsett om tillstånd finns för längre tid. Dessa skall märkas upp med namn på utställaren samt datum då säcken ställdes ut. Storsäckarna skall sedan så skyndsamt som möjligt bortforslas utan anmaning. Dessutom skall lägenhetsansvarig se till att det ser städat och snyggt ut kring de utställda säckarna på trottoaren.

28


TIPS TILL BOENDE I LAPPSKON MINDRE ABC TIPS Under denna menypunkt har vi samlat upp tips och frågor med svar i och omkring vårt boende i Lappskon Mindre. Det kan vara allt från vad som kan vara fel när det doftar illa i badrummet till varför det knarrar på vinden. Alla tips skickas in från de boende alternativt bra tips som styrelsen får till sig genom de kontakter man har med olika företag och verksamheter. Har du bra tips på någonting du löst i din lägenhet eller övrigt utrymme i huset är du välkommen att skicka detta till styrelsen eller lägga detta i förslagslådan i tvättstugan. Vi har valt att inte sätta ut namn på de som lämnar tips, om man inte anger att man vill det.

DÅLIG LUKT I BADRUMMET 2010-01-24 Vi hade problem med att badrummet inte luktade fräscht. Vi kollade först anslutningar vid toalett och tvättställ, men de var förseglade med silikon. När vi undersökte golvbrunnen fann vi att O-ringen saknades. Vi bytte hela insatsen eftersom den gamla var så sliten (ca 300kr). Vi har pratat med några andra lägenhetsinnehavare som också har problem med lukten. Kanske är det samma problem. Vi pratade med en av expediterna på som upplyste oss att den brunn som vi har är gjord för att samla hår, varför den bör rensas regelbundet. Det kanske vore bra att lägga ut denna information på hemsidan, eftersom många inte vet att det skall vara en O-ring där. Badrumsbutiken i Stockholm AB är välsorterad och har tillbehör för vår typ av brunn (Purus Alfa-75 Fyrkant, RSK nr: 711 35 95) Södermannagatan 44-46 Telefon: 08-442 04 40

29


TRIVSELREGLER Fest hemma? Det är ok att inte bjuda dina grannar på festen men lämna gärna en lapp i brevlådan i god tid och berätta. Musik får inte spelas så högt att den kan uppfattas som störande för andra.

Renovera hemma? Följande tider får du till exempel borra, spika eller utföra sådant som kan vara störande för övriga i fastigheten:

  

Vardagar 08.00-20-00 Lördagar 11.00-20.00 Söndagar 12.00-20.00

Om du befarar att din renovering kommer att innebära störande ljud under dagtid ska du meddela detta i god tid till alla som kan störas av oljudet genom att dela ut lapp i brevlådan och sätta upp info i porten. Detta är särskilt för våra företagshyresgäster som bedriver sin verksamhet under dagtid. Läs mer i Boendehandboken under ämnet Renovering.

Vattenspolning Undvik störande vattenspolning mellan 23.00 och 06.00!

Portar Portkoden fungerar mellan kl. 07.00-21.00 alla dagar. Det är viktigt att se till att porten går i lås, läs mer under Nycklar, portar och lås.

Grinden till gården Se till att grinden går i lås!

Rasta hunden Det är inte tillåtet att rasta hundar eller katter på innergården!

30


TVÄTTSTUGAN Vår tvättstuga är belägen på plan E, Pustegränd 2 och är utrustad med tre stora tvättmaskiner, stor torktumlare och två torkskåp, kallmangel samt strykbräda och strykjärn. Det är viktigt att du lämnar tvättstugan i det skick du vill finna den, dvs filter i torkskåp skall rensas, lådan längst ner i torktumlaren skall tömmas, alla ytor skall torkas av och vid behov skall golvet sopas och mopptorkas. En lapp finns uppsatt med trivselregler i tvättstuga. Med andra ord - ordning och reda gäller för de som vill använda tvättstugan!

Tider att boka Måndag-fredag: 07.00-10.00, 10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00 och 19.00-22.00. Lördag: 07.00-10.00, 10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00 Söndag: 10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00 Du har rätt att nyttja tvättstugan ytterligare 45 min (för torkning etc) efter bokad tids slut. Observera, elen sätts på vid morgonens starttid och stängs av 45 min efter sista tvättid.

Viktigt! OM du inte påbörjat tvättning senast 30 minuter efter utsatt tid, faller din rätt och annan boende i huset kan ta tiden i anspråk.

Nyckel & låsanordning Du som boende i vår fastighet ska ha fått en nyckel som passar till låsanordning för att boka tid i tvättstugan av tidigare ägare eller hyresgäst. Om du inte har fått en nyckel och/eller låsanordning gör så här:

OM du inte har nyckel men låsanordning sitter i tavlan: Kontakta Åke Ljung, Bastugatan 4, så låser han upp låsanordningen som du tar med till Låsman AB på Brännkyrkagatan, varvid de beställer en nyckel åt dig.

OM du saknar låsanordning eller nyckel & låsanordning: Kontakta Låsman AB, se kontaktuppgifter nedan, och ange BRF Lappskon Mindre, ditt namn samt ditt lägenhetsnummer, så beställer de vad du behöver. Observera att ditt lägenhetsnummer ska vara tydligt angivet på låsanordningen.

Hämtning av färdiga nycklar Du måste alltid själv hämta lås och nycklar hos Låsman och då uppvisa legitimation (vilket gäller för alla nycklar du behöver till allmänna utrymmen i fastigheten). Se vidare under punkten Nycklar och Lås.

Låsman AB Brännkyrkagatan 56, Stockholm Tel. 08-84 00 14 e-post info@lasman.se 31


Observera att endast för tavlan avsedd låsanordning gäller för tidsbokning! Lappar eller andra föremål som sätts upp medför ingen rätt till bokning! Övriga boende kan i och för sig undvika att boka tid som markerats på detta sätt - men det är du som tar risken och finns din lapp inte kvar har du ingen rätt till bokningen.

32

Boendehandbok  

Boendehandbok för Lappskon Mindre

Advertisement