__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ENDELAVE 2020

- en dynamisk handleplan

En handleplan udarbejdet af beboerne på Endelave, under ledelse af Endelave Beboerforening. Støttet af MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER APRIL 2015


FORORD Der nedskæres, effektiviseres og udvikles på livet løs alle steder i tiden. Det handler om at få mere for mindre, det handler om at finde og vække uudnyttede potentialer og ressourcer. Udviklingen sker, om vi vil det eller ej, så det er om at agere proaktivt og få indflydelse på fremtidige tiltag. Det er ønsket med denne rapport, at sikre høring af lokale interesser på Endelave og visualisere øens visioner for fremtiden. Endelave ønsker ikke blot at være forandringsparate, men ambitionen er, at være forandringsSKABENDE.

Derfor har en række frivillige kræfter, under ledelse af Endelave Beboerforening (og støttet med midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) taget initiativ til at udarbejde denne plan for fremtidens Endelave. I denne rapport kan du læse vores forslag til at skabe nye jobs og eksistensmuligheder på øen i fremtiden. Handlingsplanen/idékataloget indeholder konstruktive forslag til det, der skal til for at udvikle Endelave i de kommende år. Forslag, som vi øboerne håber, at myndighederne vil lytte til. Planen samt bilag kan findes på www.endelave.dk

2


INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING..................................................................................... s. 4 BAGGRUND OG ARBEJDSPROCES...............................................s. 5 OM SOLSKINSØEN ENDELAVE ......................................................s. 7 ERHVERV, TURISME OG ARBEJDSPLADSER...............................s. 8 DET SOCIALE LIV, BOSÆTNING OG HVERDAG........................... s. 12 LANDBRUG, NATUR OG MILJØ...................................................... s. 14 BILAG: 1. IDÈKATALOG TIL 2020-PLANEN................................................. s. 17 2. BESKRIVELSE AF HANDELSTANDSFORENING.......................s. 20

“Det tager en hel ø at få mennesker til at blomstre. På øer blomstrer vi op, for her har vi adgang til alt. Og vi kan sagtens tænke stort, langt og fremtidsorienteret samtidig med, at vi er nærværende, fællesskabsorienterede og giver os selv ro til at mærke efter, hvad det er, der er det rigtige at gøre. På øen kunne man skabe et eksperimentarium for “Det nye Danmark”. Her kunne man afskaffe BNP, indføre bruttonationallykke og finde ud af, hvad det egentlig er, der skal til, for at mennesker trives, og at der samtidig er gang i økonomien. Men på den bedre måde, hvor vi tilgodeser alle menneskers behov, og hvor man kan leve fra vugge til krukke, og ikke bliver stigmatiseret, bare fordi man er gammel, har ADHD, skæve fortænder, lugter af sved eller er faldet udenfor arbejdsmarkedet. Her kan alle skabe værdi, som de mennesker, de er.” Fremtidsforsker Anne Skare

3


INDLEDNING Endelave er en skøn ø lige midt i Danmark. En perle med et stort potentiale. Alle ”brikkerne” er til stede for at lægge et smukt puslespil, og med denne rapport ønsker vi - indbyggerne på Endelave - at beskrive motivet, som vi ser det muligt for øen i fremtiden. Dette stykke udviklingsarbejde – arbejdet med at formulere en 2020 plan - har været i gang siden februar 2012. Der er flydt meget vand om øen siden arbejdet blev påbegyndt, og der er fremkommet mange idéer, udarbejdet meget materiale og virkeliggjort flere initiativer i denne periode. Udfordringen har været, at slå en streg i sandet og sige, det var det her, vi nåede at få med i Endelave 2020 planen. Nu skal vi blot have forbundet punkterne der er opstået, og skabe fælles fodslaw om de tiltag, vi ønsker, der skal tegne Endelave i fremtiden. En fremtid i konstant udvikling Som et eksempel på ting, der udvikler sig, mens vi lægger planer, kan nævnes Endelave færgen. Mens vi var ved at optimere forholdene på den eksisterende færge og overfart, vedtager Horsens Kommune, at Endelave skal have ny færge indenfor en overskuelig fremtid, og udviklings-arbejdet tager en anden drejning. Nu er der nedsat arbejdsgrupper på øen, der skal komme med øens input til Horsens Kommune,

Sidste år i september afprøvede Horsens Kom4

i forhold til vores tanker om det mest hensigtsmæssige indkøb til øboernes behov og ønsker. Det arbejde er pt. i fuld gang. Sidste år i september afprøvede Horsens Kommune, hvordan det ville påvirke turismen på Endelave, hvis der var gratis færgefart for alle i hele september, både til fods og på cykel/i bil. Det gav en 250% stigning i antallet af besøgende i september. Initiativer som dette, og en sådan ”venden det hele lidt på hovedet” er nødvendige, for radikalt at ændre retning. Og det vil vi lade os inspirere af på øen. Vi vil undersøge, hvor der er brug for at prøve noget radikalt anderledes for at få nye resultater – ud fra devisen, hvis vi bliver ved med at gøre det samme, så bliver vi ved med at få de samme resultater. Vi vil udvikle os og bevare tingene som de er Udfordringen er nogen gange, at vi gerne vil bevare vores skønne ø, præcis som den er. Vi vil ikke have hoppeborge og et klorlugtende badeland. Vi vil blot optimere de ting vi har, i respekt for natur og omgivelser. Og det mener vi også er muligt, til fordel for endelavitter, fritidshusejere, Horsens Kommune, og kommende tilflyttere og turister. Handlingsplanen er tænkt som et dynamisk dokument og idékatalog til det videre arbejde med Endelaves fremtid. Tanken er, at vi på Endelave vil rykke på de idéer, der er fremkommet i denne proces med ”Endelave 2020” planen. Planerne skal nu effektueres.


BAGGRUND FOR UDARBEJDELSEN AF ”ENDELAVE 2020” OG ARBEJDSPROCESSEN MED RAPPORTEN ”Hvis vi ikke ændrer retning, så ender vi der, hvor vi er på vej hen ...” Det handler om at få mere for mindre, det handler om at finde og vække uudnyttede potentialer og ressourcer. Med en skole med 6 elever, og ingen tilgang af nye elever umiddelbart i sigte, et indbyggertal der er nedadgående (er faldet fra 187 i 2010 til 164 i 2015) og en gennemsnitalder på øen omkring 50-80 år, så er vi udsatte i forhold til “ressource-optimering.”

Konsekvenserne af disse oplysninger synes givne, hvis intet iværksættes: • At stadig flere helårshuse overgår til feriehuse i takt med, at antallet af fastboende falder. • At der umiddelbart ikke er nogen tilskyndelse for folk til at flytte til øen, da skolen er lukningstruet og der ikke er arbejde at få. Årsagen til at folk flytter til et nyt sted er oftest, at der er arbejde at få, eller ønsket om et bedre liv. En strategi kunne være at øen udbygges turistmæssigt, hvilket er fint, men der er imidlertid stor enighed om, at Endelave ikke må blive en decideret turist-ø. Derfor må der rykkes på andre initiativer, der forhindrer dette. Hvordan sikrer vi et bæredygtigt ø-samfund og en attraktiv turistattraktion? Der er flere ting, vi må have fokus på, for at skabe det optimale samfund på Endelave i fremtiden:

• Vi må arbejde med gensidig forståelse og samarbejde på tværs af interesser. • Vi må have fokus på udvidelse af befolkningsgrundlaget med flere ressourcestærke, erhvervsaktive, engagerede mennesker med børn eller med planer herom • Vi skal arbejde for tiltrækning- og etablering af arbejdspladser og investorer, der kan se øens potentiale • Vi må skabe branding-aktiviteter, der promoverer øen, dens fortræffeligheder og potentialer og er med til at tiltrække nye beboere og turister. • Vi må iværksætte lobby-virksomhed, hvor vi dyrker, udvider og skaber netværk omkring øen, der får flere interesserede engageret i øens udvikling • Vi skal i højere grad dyrke samarbejdet med andre ø-samfund (og disses interesseorganisationer) omkring projekter, m.h.p. at få skabt et bæredygtigt ø-samfund

“Personli g så mege t glæder jeg mig t til at sk ulle væk Århus og fra tilbage ti l udkants Danmark . Der er bedre m ligheder u for u luft og be dfoldelse, frisk dre mulig h at få et h us med m ed for kvadratm a eter til m sser af usikstud bogkæld ie er og bø rnevære , Skal bar lser. e lige ha ve ov lærerudd annelsen erstået og så er jeg smutt et. Til so mmer!” Citat fra facebook

5


Bæredygtigt Og så er ambitionen, at på Endelave vil vi udvikle bæredygtigt - lige i tidsånden. Vi definerer bæredygtighed som ”at imødekomme nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov.” Dvs. vi ønsker at tiltrække virksomheder/iværksættere/tilflyttere, som har dette som ideal. Endelave er og skal forblive en natur-oase. Fællesskab Efter årtiers dyrkelse af individet i ekstrem grad, er vi vendt tilbage til fællesskabet som ideal. Dette ideal udleves på de danske småøer. Her er vi gensidigt afhængige af hinanden, og vi står sammen, når det gælder. Alle kender alle, og der er nok lidt “højere til loftet” på de danske småøer. Det er også en kvalitet, vi er stolte af. Dette fællesskab vil vi gerne invitere flere ind i. Hvis de vil være på forkant med fremtidens livsstil, er det nu, de skal springe af i farten, og finde ind til deres potentiale, ved at forlade overhalingsbanen, og mærke livet på Endelave.

Handlingsplanen efter endt rapportskrivning Det er håbet, at denne rapport, som er udtryk for tanker og idéer fra øboerne, må virke inspirerende på såvel nutidige som fremtidige beboere på Endelave. Da frivilligt arbejde skal være drevet af lyst, blev det bestemt, at grupperne skulle arbejde videre med de idéer, som tændte dem mest, og derfor har de foldet nogle konkrete ideer og projekter ud. For at sikre os, at idéerne og tankerne ikke blot forbliver idéer, men også bliver virkeliggjort, forpligter Beboerforeningen sig til at have ”Endelave 2020 planen” med som et punkt på dagsordenen, hver gang der holdes generalforsamling. Tanken er, at vi tager et status tjek på, om der bliver rykket på de ting, vi blev enige om, var vores vision for fremtiden.

Fra idékatalog til rapport 2011 blev der afholdt et borgermøde, og igangsat generering af idéer fra øboerne på, hvad der skulle arbejds med i forhold til “Endelave 2020” planen. Alle kunne indsende deres idéer om stort og små, og det resulterede i et 43 siders dokument: “IDÈKATALOG - Idéer til brug for udvikling af en ø-handlingsplan for Endelave.” Her kom så virkeligheden i vejen for det videre arbejde for en tid. Ikke at der ikke skete udvikling, for det gjorde der sørme. Der blev bl.a. etableret en helt ny havn og havnebygning takket være årelang indsats fra lokale beboere. En ny beboerforeningsbestyrelse genoptog arbejdet i 2014, og der blev afholdt et borgermøde, hvor alle interesserede (ø-boere og fritidshusejere) blev inviteret og kunne deltage. Her blev de opfordret til at byde ind med input og kunne melde sig til det videre arbejde, hvilket resulterede i, at der blev nedsat en række arbejdsgrupper. De frivillige arbejdsgrupper har behandlet følgende temaer: • ”Erhverv, turisme & arbejdspladser” • ”Landbrug, natur og miljø” • ”Dagligliv, bosætning/tilflytning 6

Udarbejdelsen af rapporten er blevet koordineret af konsulent Iben Sofie Jønch. Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, turistchef i Horsens Claus Petterson samt konsulent Malene Stub Selmer har været til stor hjælp, og flere af arbjdsgrupperne har haft gavn af den inspiration de har givet.


OM SOLSKINSØEN ENDELAVE Endelave ligger i Kattegat ud for Horsens Fjord, knap 10 km. fra fastlandet. Øen er 13,2 km2 stor. Den blev i 1970 en del af Horsens Kommune og udgør også Endelave Sogn. Ca. 1/3 af øen er skov, hede og overdrev, mens resten er opdyrket land primært i syd og vest. I 1960 var der 403 indbyggere på øen, men derefter faldt indbyggertallet hurtigt og i skrivende stund er der 164 fastboende på øen. Størstedelen af bebyggelsen ligger i og omkring Endelave By, mens der er langt mellem huse og gårde på den øvrige del af øen. Dog findes et større sommerhusområde ved Lynger Hage på sydøstkysten. Øen har egen skole. På skolen, der har undervisning fra 0. til 7. klassetrin, går der pt. 6 elever. Derudover er der 3 unge, der pendler til Dagnæsskolen eller går på efterskole på fastlandet. Børn under skolealderen (som der pt. ikke er nogen af) passes i legestuen, der har åbent alle skoledage.

smalle og afstandende korte, er det mest hensigtsmæssige transportmiddel på øen en cykel, og de udlejes flere steder på øen. Alle øens naturområder kan således nydes af gående, cyklende eller til vogns via veje, stier eller langs stranden. Kendt for kaniner og sæler Endelave er kendt for sine mange kaniner. I sommeren 2013 var der mange tusind vildkaniner på øen. Kaninbestanden blev dog herefter ramt af sygdom, og pt. er det næsten en sensation at se en kanin fare over vejen. Men de kommer igen. I februar begyndte ynglesæsonen for vildkaniner, og i løbet af de 10 måneder om året, de yngler, kan de nå op på mellem tre til fire kuld, hvoraf hvert kuld består af mellem to og otte unger. Ved naturreservatet “Møllegrunden” tæt ved Endelave “bor” der ca. 300 sæler, der er totalfredet.

Endelave kan besøges på alle årstider, og øen byder på et væld af flotte vandre- og cykelture i en varieret og uberørt natur. Badevandskvaliteten omkring øen er meget høj. Vandet omkring Endelave er faktisk det reneste i Vejle Amt. Det betyder, at vandet er meget klart og uden misfarvninger af opblomstrene alger. Dyrelivet på havbunden omkring øen tilhører også amtets rigeste. Endelaves natur Endelaves natur er bemærkelsesværdig, og rummer en mangfoldighed af forskellige naturtyper. De centrale dele af øen er agerjord, mens henved en trediedel består af uopdyrket og forholdsvis uforstyrret natur. Foruden det 300 tdr. land store fredede naturområde ved Øvre, er der et andet stort sammenhængende naturområde ved Lynger Hage i syd med lyng og blandet bevoksning af fyr, eg, birk og rønnebær, samt et stort strandengsareal med fuglevenlig indsø mod SV. Med de korte afstande og de mange små hyggelige veje er Endelave ideel til lange og gode spadsereture såvel som cykelture. Da asfalteringen er begrænset på øen, stierne

Færgeforbindelse Færgen er naturligvis livsnerven til Endelave. Den sejler fra Snaptun og overfarten tager cirka 60 minutter. Der er gennemsnitlig tre afgange til øen dagligt, i sommersænen er der flere. Den første tirsdag i hver måned sejles også til/ fra Horsens. Yderligere er det blevet aftalt med Horsens Kommune, at de sidste 14 dage af maj og de første 14 dage af september 2015 vil der være halv pris på færgebilletten for personer. Dette tiltag er gjort i forsøget på at forlænge sæsonen. 7


ET AKTIVT FULDTIDSSAMFUND

Erhverv, turisme og arbejdspladser De tre ovenstående parametre hænger ufravigeligt sammen. Øges turismen, skabes der flere arbejdspladser. Hvis der skabes flere arbejdsplads, bliver der bedre chancer for at tiltrække tilflyttere, tiltrækker man tilflyttere genererer det ny energi, der igen kan skabe mere erhverv, flere arbejdspladser, større skattegrundlag på øen, større velvilje i forhold til investeringer udefra osv. Udfordringen er, at få sat et projekt i system, som kan skabe arbejdspladser og samtidig skabe et attraktivt brand af øen. Erhverv Vi ønsker at bevare og udvikle et aktivt fuldtidssamfund. En sidegevinst ved øget turisme kunne være øget bosætning – flere kunne se muligheder for en tilværelse på Endelave med egen virksomhed, arbejde på øen eller hjemmearbejdsplads. Flere ville efter besøg på øen få øjnene op for kvaliteterne ved at bo på øen med 8

et aktivt lilleskolesamfund med pasningsordning, kulturelle og sportslige aktiviteter, og - ikke at forglemme - masser at naturoplevelser. Vi ønsker at bevare de eksisterende erhverv, og skabe grobund for nye attraktive erhvervsmuligheder og arbejdspladser, som kan inspirere til bosætning for en bred skare af personer og familier i alle folkeslag og aldersgrupper. Det skal være attraktivt at bo på Endelave, hvilket giver anledning til at bevare og optimere øens indkøbs- og aktivitetsniveau som: Mulighed for indkøb hele året, bespisning, gaveartikler og andre spændende ø-produkter samt sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter.


er de erhvervsdrivende på øen, en eller flere repræsentanter fra beboerforeningen, grundejerforeningen i sommerhusområdet, repræsentanter fra de forskellige foreninger på øen (de sidste måske kun på ad-hoc-basis). Foreningen varetager medlemmernes interesser i forhold til myndigheder og andre interessegrupper. Foreningen er repræsenteret i Business Horsens og CityHorsens. Kontingent skal fastsættes. Der oprettes en aktivitetsafdeling som underudvalg under Handelstandsforeningen. Aktivitetsafdelingen udvikler, planlægger og udfører foreningens markedsføring i samråd med bestyrelsen. ERHVERVS- OG KULTURCENTER Formål: At kunne tilbyde en fælles arbejdsplads for hjemmearbejdende øboere med ansættelse i de kommunale administrationer og private firmaer. Der kan eventuelt arrangeres arbejdsrelateret undervisning og firmakonferencer, og skabes rammer om en række kulturaktiviteter for øens beboere og sommerhusejere.

KONKRETE IDEER OG PROJEKTER • • • •

Handelsstandsforening Erhvervs- & kulturcenter Vikarbureau Bedre markedsføring af Endelave

De fire idéer er foldet ud herunder. Det er tanken, at Beboerforeningen skal fungere som paraply organisation over projekterne. HANDELSTANDSFORENING Formål:Foreningen skal danne grundlag for et godt samarbejde erhvervsdrivende imellem, og samtidig sikre et godt solidt overblik for kunder til Endelaves forretninger og foreningsarrangementerne. Foreningen skal samtidig sikre at alle erhvervsog foreningsarrangementer bliver annonceret rettidigt for kommende sommersæson via flyer, Endelaveblad og Endelaves hjemmeside. Strategi: Foreningens medlemmer vælger en bestyrelse på fem personer. Medlemmerne

9


Beboerforeningens hjemmeside med mulighed for at registrere behov for arbejdskraft fra Endelaves erhverv samt mulighed for at indlægge CV og jobønsker. BEDRE MARKEDSFØRING AF ENDELAVE Formål: Udbygning og forbedring af markedsføringen af Endelave med det formål, at tiltrække et større antal turister til øen, som kan bidrage til øens økonomi, herunder skabelsen af et antal nye arbejdspladser. Markedsføringen af Endelave som en ø, der tilbyder en bred vifte af oplevelser og aktiviteter for turister skal forbedres og systematiseres. Strategi: Der etableres en koordinationsgruppe eller en handelsstandsforening, som skal være et grundlæggende element for alle aktiviteter, der udbydes til turister, fritidshusejere og fastboende. En mere detaljeret beskrivelse af ideen med en handelstandsforening findes bagerst i rapporten.

Strategi: Der etableres et hyggeligt og effektivt arbejdsområde samt et område til Endelaves mange aktiviteter. Centret skal også rumme mulighed for at afholde undervisning og evt. konferencer. Der etableres et udvalg, som skal stå for udlejning af lokaler, og for planlægning af arrangementer. Udvalget udarbejder vedtægter og har det økonomiske ansvar for centrets virke. Der skal findes en projektleder til opgaven, og der skal findes finansieringsmulighed og egnede, indrettede lokaler til de nævnte formål. VIKARBUREAU Formål: At etablere et bureau som kan afhjælpe Endelaves erhvervsliv ved behov for løst eller fast arbejdskraft i en kortere og / eller længere periode. Strategi: Det skal være et samarbejde med et eller flere bureauer på fastlandet. Tanken er, at finde en ildsjæl som vil og kan varetage denne opgave. Denne ildsjæl varetager opgaven med formidling af information om tilbuddet til Endelaves erhverv, afdækker behovet for arbejde/arbejdskraft til øboerne og etablerer en underside på 10


I hverdagen savner vi ofte forandringer - helst til det bedre. Men det er svært at få øje på de næsten umærkelige ændringer, der hele tiden sker. Når man ser tilbage, er det straks mere tydeligt, ja undertiden iøjefaldende! Alle er velkomne til at bruge dette kort som nulpunkt. God arbejdslyst!

11


DET GODE LIV I HVERDAGEN

DET GODE LIV I HVERDAGEN Det sociale liv, bosætning og hverdag

Til gengæld forpligter fællesskabet sig også i forhold til dig. Vi passer på hinanden.

Endelave har stadig det der skal til, for at være et fungerende helårssamfund. Vi har skole, læge, hjemmepleje, kirke, bibliotek, museum, købmand, kro, campingplads, bed and breakfast og flere mindre forretninger/turistvirksomheder, hjemmepleje og dyrlæge. Øens foreningsliv er meget veludviklet med mange forskelligartede foreninger, og alle er medlem af flere foreninger og deltager aktivt i aktiviteterne på øen. Det gælder først og fremmest om, at bevare det vi har. En måde at gøre det på, er ved at tiltrække nye øboere, der kan nyde godt af-, og være med til, at udvikle på øens store potentiale. Vi, der har boet her på øen et stykke tid, har en ganske særlig sjæl og ånd, som vi gerne vil bevare, men samtidig vil vi gerne inspireres udefra af nyt blod, det er jo det, der skaber udvikling. Men ø-livet er ikke for alle og enhver. Hvis du vil bo på en ø, så forpligter du dig. Det forventes bl.a., at man bidrager til fællesskabet. 12

Færgen er øens livsnerve Endelave-færgen blev indsat som nybygning i 1996 på ruten Endelave-Snaptun/Horsens. Den er hjemmehørende på Endelave og det opfattes af de fleste som livsnødvendigt.. Der er en lille kiosk ombord på færgen, hvor der kan købes bl.a. drikkevarer, pølser, is og slik. Der er planer om at sælge lokale produkter i kiosken. Overfarten tager ca. 1 time, så der er masser af


tid til at nyde sejladsen og måske få et glimt af et marsvin eller en sæl. I forbindelse med de igangværende drøftelser om ny færge bliver det interessant at se, om en mindre færge, der sejler flere ture dagligt, kan blive aktuel.

For mig , alder, e en pendler af en lidt r Ende ung lav et vigtig t transp efærgen ikke k ortmidd et opho el, men un ld ukendt ssted der ikk o gså e ju fo tid på ø r mig. Jeg bru st er ens fæ ger me rg g mange l på sø e og, trods m et v in n på gr de tidli un ge er jeg la afgange jeg d af alle må n sidde p gt fra utilfreds tage, å med at mig er færgen i den færgen time. F or e ophold ssted o n lektiecafé, e g såmæ t sted at nd ogs ta å et kl. 7 om ge en lur når jeg sid morgen de at kom me i sk en og venter r o p le. For å en del af mig er færgen uundvæ Endelave - o g en rim rlig del elig oven i købet. Kirse, 1 4 år - p endler klasse hver da på Dag g til 8. næssk olen i H orsens

Skole Vi har en velfungerende lille skole, men med for få elever. Skolen kunne tiltrække forældre, som ønsker en lidt friere opvækst for deres børn. Nogen som ønsker indsigt og indflydelse på deres børns skolegang. Skolen er også ideel for børn med særlige behov, da der selvsagt ikke er mange elever i hver klasse. KONKRETE IDEER OG PROJEKTER • Boliger for bl.a. tilflyttere • Flygtninge til Endelave BOLIGER FOR BL.A. TILFLYTTERE Formål: At tiltrække nye tilflyttere til øen, f.eks. børnefamilier, folk i den arbejdsdygtige alder, efterlønnere og pensionister. Forudsætningen for nye øboere er at kunne tilbyde dem det gode liv, som vi har, samt arbejdspladser og boliger.

Strategi: Vi vil arbejde for at få etableret et antal nye ældrevenlige leje-boliger, evt. etableret i samarbejde med Horsens Kommune og et boligselskab. Disse boliger skal kunne lejes ud. Boligerne sammenbygges to og to, så beboerne kan være trygge ved, at der altid er nogen ”i den anden ende”. Boligerne skal have en central placering – tæt på byen og med en god udsigt. Desuden skal husene opføres under gældende normer, være ældre- og handicapvenlige samt generelt med gode adgangsmuligheder. Der opføres et fællesrum med blandt andet gæsteværelser til overnattende gæster. I perioder, hvor boligerne ikke benyttes af ældre eller handicappede, kunne de anvendes som indslusningshuse – som erstatning for de to lejligheder over skolen, der tidligere har været brugt som indslusningslejligheder. Ældreboliger vil være med til at sikre, at der fortsat er basis for hjemmepleje, læge og sygeplejerske på Endelave. Det altafgørende er en PR/annoncering rettet specielt mod de ønskede målgrupper. At flytte til en ø kræver både mod og initiativ, men har man det, er resten til at finde en løsning på. FLYGTNINGE TIL ENDELAVE Formål: Der er plads og resurser i øens skole til at modtage et antal elever med forskellige behov. Endelave kan tilbyde et rummeligt og overskueligt samfund, der vil være ideelt til at integrere et antal flygtninge. Strategi: På et af idémøderne i forhold til “Endelave 2020” blev det foreslået, at Endelave åbnede op for at modtage flygtninge på øen. Idéen er allerede blevet til en henvendelse til Horsens Kommune, som vi efterfølgende har haft en god dialog med, ligesom borgmesteren har udtalt sig positivt til Horsens Folkeblad om initiativet. Beboerforeningens bestyrelse har færdiggjort en oversigt over, hvilke boliger vi kan tilbyde eventuelle flygtninge, og hvilke beskæftigelsesmuligheder der findes på eller omkring øen. Endnu et eksempel på, at vi bygger skibet, mens vi sejler. 13


NATURFORVALTNING HÅND I HÅND MED LANDBRUGET

NATURFORVALTNING HÅND I HÅND MED LANDBRUGET Landbrug, natur og miljø Beskyttet natur Horsens Fjord med Endelave og det omkringliggende hav er et af Danmarks 246 Natura 2000-områder. Det er områder, som indeholder særligt værdifuld natur, set i et europæisk perspektiv, og Natura 2000 skal sørge for at alle EU-lande drager omsorg for sine egne truede dyr, planter og naturtyper. Hvert af disse områder har sin egen naturplan, som skal sørge for at staten, kommuner og lodsejere drager omsorg for de naturtyper, planter og dyr, der er truede, sårbare eller sjældne. Horsens Fjord og Endelave er endvidere Ramsarområde (internationalt beskyttet vådområde) samt EF-fuglebeskyttelsesområde. Desuden har Endelave et naturreservat, som består af de lavvandede vader øst for færgelejet og et større fredet område på Øvre.

14

Landbrug Hvordan ser landbruget på Endelave ud i 2020 og senere, hvis vi ikke gør en aktiv indsats for at bevare landbrug som arbejdsplads på øen nu? Tidligere var landbruget hovederhverv på Endelave. Men ligesom andre steder i Danmark, er der i løbet af de seneste årtier blevet færre aktive landmænd, og hermed færre beskæftiget ved landbruget. Landmændene på Endelave fungerer som naturforvaltere, f.eks. ved afgræsning på strandenge/naturområder ved Flasken, Kloben og Øvre. Indenfor de seneste 20 år er der sket en udvikling af landbruget hen imod større andel af økologisk dyrkning på Endelave, som vi skønner i 2015 er op mod halvdelen af den dyrkede jord. Hvis denne udvikling fortsætter, er det realistisk at forvente, at denne andel i 2020 er over halvdelen. Bagerst i rapporten findes en liste over sigtepunkter for landbruget på Endelave i 2020. Natur Omkring to tredjedele af Endelave er opdyrket, først og fremmest de centrale dele af øen, mens den uopdyrkede tredjedel består af en række


meget forskellige naturtyper: Ca. 40 ha dækket af skov, bl.a. et løvskovsområde ved Louisenlund på og nåleskovsområderne ved Lynger og Øvre. Tre store strandengsarealer, det er Flasken på cirka 65 ha, Kloben på cirka 15 ha og den sydvestlige del af Øvre på cirka 40 ha. Desuden findes der store hedeområder på Øvre og ved Lynger og mange småbiotoper spredt på øen, bl.a. levende hegn og vandhuller. Der er meget natur på Endelave, og mange forskellige naturtyper, som er helt oplagt til en lang række forskellige slags aktiviteter og naturturisme. Se eksempler på sigtepunkter for natur og naturturisme under bilag bagerst i rapporten. Miljø Endelave og havområdet omkring øen indeholder nationale og internationale naturværdier, som skal sikres via en aktiv natur og miljøindsats. Erhvervstiltag fra nuværende og nye virksomheder skal ske under hensyntagen til øens sårbare natur og i balance med denne.

KONKRETE IDEER OG PROJEKTER • Ren mad fra hjertet af Danmark • Havturisme og etablering af stenrev REN MAD FRA HJERTET AF DANMARK Formål: Endelave ligger midt i Danmark omgivet af godt 10 km. vand til alle sider og har hverken industri, motorveje eller jernbaner; heldigvis. Det giver os Danmarks reneste betingelser til produktion af kvalitetsfødevarer. Afgræsning Der er store arealer, der ikke afgræsses for nuværende. I et bælte på tværs af øen nord/syd er der lavet naturplaner på ca. 100 ha. Planen er, at få alle disse faktorer til at gå op i en højere enhed. Ved at optimere afgræsningen med diverse drøvtyggere kan der opnås flere betydelige resultater: 1. En smukkere og mere varieret natur 2. Et rigere fugleliv 3. Kvalitetsforbedring af turisternes naturoplevelser 4. En bedre indtjening i primærproduktionen 5. Højkvalitets okse- og lammekød, måske Danmarks bedste. 6. Projekt “Kend din bøf” Strategi: Dette kræver selvfølgelig en række opfølgende tiltag: 1. Financiering og etablering af nye low-coststaldanlæg 2. Naturplaner på yderligere arealer med deraf følgende tilretninger 3. Valg af racer til naturplejen 4. Design af logo og beslutning om markedsfø ringstiltag Denne syntese af lokale muligheder nærmest skriger på at blive realiseret. Den gode kontakt der er til miljøafdelingen i Horsens Kommune kan hurtigt forvandles til et aktivt samarbejde i naturens tjeneste. Midler fra Småøernes LAG og Ø-støtten vil være nødvendige. De første slagtekalve kan i 2017 gå på strandengene, hvor interesserede kan udpege “deres dyr”, forsikre sig om de fremragende forhold dyret er vokset op under, og glæde sig til at nyde et udsøgt måltid, hvor de bor. 15


HAVTURISME OG ETABLERING AF STENREV Formål: Et stenrev er en samling af sten på havbunden, der er store nok til at ligge fast på trods af påvirkninger fra bølger og strøm. I havet ved Endelave findes der store og veludviklede stenrev. Vi vil gerne formidle stenrevenes og havets dyre- og planteliv og give dykkere med både snorkel og flaske mulighed for spændende oplevelser i havet omkring Endelave. Dykkere fra Horsens Dykkerklub har lavet prøvedyk bl.a. ud for Klinten, og stenrevene ved Endelave er efter deres mening så afgjort værd at satse på.

del af stenrevenes store sten blevet fisket op til bygning af havnemoler og kystsikring m.v., og det har forårsaget en stor reduktion af revene.

Strategi: Vi vil gerne etablere nye, ”kunstige” stenrev, hvor der f.eks. kan laves snorkelstier. Vi vil invitere bl.a. dykkerklubber til at være med til at planlægge, hvordan vi kan give snorkelog flaskedykkere og naturelskere nogle gode naturoplevelser i og på havet omkring Endelave. Sammen med f.eks. sælsafari og havkajakture kan vi skabe en ny slags turisme på Endelave, hvor vi bruger havet omkring øen. Hvad er stenrev? Stenrev er en vigtig naturtype, der danner grundlag for en stor artsrigdom, fordi de er levested for f.eks. alger, søstjerner, søanemoner, fisk, krabber og hummer. Stenrevene er også vigtige som spisekammer for havets pattedyr, der søger føde omkring revene. Gennem de seneste hundrede år er en stor 16

Tidligere var der også et udbredt stenfiskeri i Horsens Fjord, bl.a. ved Endelave, men det er nu ophørt. Ofte fiskede man især de øverste sten op, hvilket gik ud over de huledannende stenrev, som er vigtige som skjulesteder Det er vigtigt at bevare stenrevene ved Endelave og måske endda hjælpe naturen med at genetablere de store, huledannende rev. Det eneste der kræves for at gendanne stenrev er, at der lægges sten tilbage i de områder hvor de tidligere blev fisket op, så klarer naturen resten selv.


BILAG 1. IDÈKATALOG TIL 2020-PLANEN Her findes en oversigt over alle de idéer, der så dagens lys i processen med udarbejdelsen af dette dokument, og som kan være sigtepunkter for Endelave 2020. OFFENTLIG SERVICE Ideer for færgedrift: • Omskoling og løbende uddannelse af øboende færgefolk for at bevare arbejdspladser på øen. • Flere færgeafgange. • Mobildækning og trådløs internetforbindelse • Fastboende færgepersonale og aktiv ”integration” af færgefolk, så de føler sig mere som en del af ø-samfundet. • Lavere priser for turister i lavsæson på hverdage (februar, marts, april, september, oktober) • Lavere priser for ejere af sommerhuse • Gratis fragt, også for køretøjer under 3500 kg. • Overnatningsmulighed på fastlandet for pendlere, som strander hvis færgen ikke sejler. Ideer for skolen: • Skolen kunne have flere funktioner, som f.eks. Erhvervs- og Kulturcenter. • Endelave Skole kunne promoveres som Danmarks bedste skole, fordi den møder kravene i forhold til at passe til fremtidens krav. Her bliver man inluderet, også selvom man ikke er som mængden. • Tilbyde børnefamilier en form for ”appetiser”, hvor børnene kunne prøve at gå i skole 1-2 år. Dette tilbud kunne måske være for familier, med børn, der har udfordringer i skolen, som trænger til at komme et sted hen, hvor der er ressourcer til, at de bliver set hver dag. Måske kunne man lave et samarbejde med IKEA, om at bygge nogle IKEA Houses til disse familier, som det er prøvet andetsteds. Ideer for tilflytning og bosætning: • Tiltrække grupper, der vil støtte hinanden omkring et fælles projekt, f.eks oldekolle, et • selvforsynings kollektiv eller en gruppe med

interesse for lilleskole miljøet Skolen kunne have flere funktioner, som f.eks. Erhvervsog Kulturcenter. • Indslusningslejligheder/huse, så mulige tilflyttere kan prøve at bo på øen 1-2 år. • Lejeboliger af en vis kvalitet. • Opretholdelse af et beredskab er vigtigt for at øen kan fungere, og det er vigtigt for at kunne tiltrække måske især børnefamilier. Med beredskab mener vi læge, sygeplejerske, lægehelikopter, brand og redning, hjertestartere, uddannelse i førstehjælp.

ERHVERV OG TURISME Ideer for erhverv og arbejdspladser: • Erhvervs- og Kulturcenter med udlejning af kontor, arbejdslokaler møderum, kursusfaciliteter • Videnscenter (iværksætter, opfinder) • Frugt / grøntsagsproduktion – eksempelvis en niche indenfor grøn asparges og rabarber • Vinproduktion • Tapning af birkesaft til eksport (indtægten går til Endelavefond • Bed and Breakfast helårs – eventuelt som nyt koncept på kroen (helårs) • Efterskole – eventuelt et samarbejde med True North i Snaptun, men i et andet koncept. • Et fælles værksted til reparation af biler. • Hjælp til udvikling og branding af de potente virksomheder, der allerede er på øen. • Lave kampagne for virksomheder, der kunne være egnede til at drive erhverv på øen. Her er velfungerende bredbånd altafgørende for at tiltrække virksomheder. 17


Ideer for markedsføring og lobby-arbejde: • Større brug af sociale medier til til at promovere øen.Vi vil skabe “fans”, som ønsker at følge os, efter de er taget hjem igen. Vi kunne have en youtube-kanal, hvor man kan følge de mennesker man mødte på øen, eller en twitter-profil, hvor man kunne følge med i, hvad der sker på øen i dag. • Vi har brug for lobbyisme og netværksaktivitet, for at påvirke beslutningstagerne, især i kommunen, til øens fordel. Eksempelvis kan vi skiftes til at skrive læserbreve, deltage i byrådsmøder og generelt holde fastlandet informeret om alle de fantastiske ting, der foregår på Endelave.

Ideer for turisme/naturturisme: • Formidlingscenter herunder hjemmesiden • Turistinformation ved havnen i samarbejde med Visit Horsens • Afmærket naturstisystem med oplysninger (GPS) • Netcafé – gerne med mulighed for en kaffetår • Spisested for større arrangementer incl. overnatning • Afmærkede travestier og cykelruter • Flere ruter til stranden. F.eks. genåbning af kirkestien til Sønderhavet. Trampestier afmærkede i samarbejde med interesserede lodsejere (en afmærket sti gennem landskabet). • Cykel/trækstier med informationstavler/QRkoder undervejs – evt. suppleret med folder. • Pakkeløsninger , der gør det let for turisten, dagsture, flerdagsture, temature • Fokus på hollændere/tyskere • Guidede naturture • Rideferier for teenageramte ”hestefamilier”, koordineret afgræsning hos landmænd og ophold på campingpladsen, i sommerhuse, kro og bed and breakfast. 18

• TV-tavle på færgen om specifikke Endelaveting: Natur og oplevelser, spisesteder, overnatningssteder o.s.v. • Film optaget fra broen på færgen og/eller fra båd eller overflyvning Endelave rundt, der sælges til tv og lægges på øens hjemmeside. • Udvid Naturcenter-ideen, og lav link til skolen/lejrpladsen/Louisenlund. • Fiskeri- og jagtturisme. - Pakkeløsninger f.eks. med buejagt og overnatnings- og spisemuligheder. • Bålhytte/sheltere i eller omkring præstegårdslunden (midler fra bl.a. friluftsrådet eller tipsmidlerne) • Udvikle Naturcenteret til et ”Natureksperimentarium”, hvor man kan prøve ting, lære ting og ”bruge naturen” til at blive klogere og få oplevelser. • Vedligeholdelse af vejene, så de er egnede til traktorture med turister, cykelturister og fodgængere. • Forskønnelse af containerpladsen, bl.a. ved ny beplantning omkring pladsen, så containerne ikke er så synlige.

LANDBRUG, NATUR OG MILJØ Ideer for landbruget: Naturplaner for de enkelte landbrugsejendomme • Øget afgræsning af strandengsarealer, evt. fremmet via kogræsningslaug eller forudbetaling/adoption af kødkvæg/får. (lidt ala folkehaver i Lægeurtehaven • Rimelige transportmuligheder sikret ved evt. ny færge. • Forarbejdning og afsætning af øens landbrugsprodukter: Produktion og afsætningsfællesskab under fælles brand. • Salg af specialafgrøder til videre forædling til f.eks. bryggerier, bagerier/møller m.v. • Lokal forarbejdning/forædling af øens specialprodukter.


Ideer for natur og miljø:

LANDBRUG, NATUR OG MILJØ Ideer for landbruget: Naturplaner for de enkelte landbrugsejendomme • Øget afgræsning af strandengsarealer, evt. fremmet via kogræsningslaug eller forudbetaling/adoption af kødkvæg/får. (lidt ala folkehaver i Lægeurtehaven • Rimelige transportmuligheder sikret ved evt. ny færge. • Forarbejdning og afsætning af øens landbrugsprodukter: Produktion og afsætningsfællesskab under fælles brand. • Salg af specialafgrøder til videre forædling til f.eks. bryggerier, bagerier/møller m.v. • Lokal forarbejdning/forædling af øens specialprodukter. • Salg af ø-produkter ved månedlig markedsdag på færgen 1. tirsdag i Horsens. • Afgrødevanding tillades udenfor vandindvindingsområderne fra private boringer. • Genanvendelse af restproduktet fra øens rensningsanlæg til gødning/vanding af land brugsafgrøder.

• Ordentlig affaldssorteringsordning. • Slam og vand fra rensningsanlæg anvendes på øen. • Endelave selvforsynende med el, eksempelvis fra møller suppleret med solceller på f.eks. skolens tag. • El-biler til hjemmeplejen og postomdeling. • Ladestation til el-biler. • Dyrkning af miljøpil. • Grøn energi – på skolen, Erhvervs- og Kulturhus, Lægehuset, Havnebygningen og Museet. • Rydning af uønsket opvækst (f.eks. rynket rose). • Kirketårnet gøres tilgængeligt for mur-sejlere. • Opsætning af fuglekasser, f.eks. uglekasser. • Havet omkring Endelave, bl.a. hvordan bevarer vi stenrevene og livet i og omkring disse – og kan de udbygges?

19


BILAG 2. HANDELSTANDSFORENING PÅ ENDELAVE Foreningen kan arbejde med specifikke emner så som øens hjemmeside, brug af sociale medier, turistfolder, informationsformidling på færgen, udarbejdelse af turistpakker, evt. opbygget om et tema, hvori indgår de varer og ydelser, som de erhvervsdrivende og foreninger på øen udbyder. Disse forskellige emner, kan løses af hele gruppen samlet, af udvalg nedsat i gruppen eller eksterne ad-hoc grupper. I forbindelse med turisme, afdækkes og defineres de ressourcer, der aktuelt er tilstede på øen, og hvilke det ville være ønskeligt at få tilført. Der skal opsættes retningslinjer for, hvordan arbejdet skal foregå i det daglige med hensyn til koordinering af ressourcer, arrangementer osv. Desuden iværksættes undersøgelse af det nuværende antal turister, herunder opdeling på endagsturister, overnatninger i de forskellige kategorier (campingplads, kro, B&B, sommerhusudlejning, sommerhusejeres brug af øen). Sådanne undersøgelser skal danne grundlag for specifikke målsætninger, brug af ressourcer og tilretning af markedsføringstiltag. Der kunne hentes inspiration fra andre øer, hvor de har held med deres markedsføring. Finansiering af forskellig tiltag skal også undersøges. Man kunne tænke sig, at gruppen nedsætter flere arbejdsgrupper, der behandler emner, som forskellige projekter i forhold til lovgivning og finansiering, herunder ansøgning om tilskud fra fonde osv. Eksempler på aktiviteter, der kan forbedre markedsføringen: Øens hjemmeside Hjemmesiden skal udbygges og vedligeholdes, så den indeholder en meget bredt vifte af oplysninger lige fra rent praktiske oplysninger til inspirationsmateriale. På længere sigt kan det undersøges, om der er økonomisk mulighed for at ansætte en person til at udføre dette arbejde. Ud over de emner hjemmesiden allerede indeholder, kunne der tilføjes nye emner. 20

Informationsformidling på færgen Allerede på færgen skal der tilbydes informationer om øen, som formidles på forskellig måde, så de rammes bredt: • Informationspakker i form af poser med forskelligt brochuremateriale • Skærme med informationsfilm • Information over højttaleranlæg • Information givet via en app, som turisten kan downloade til sin smartphones eller tablet og bruge undervejs Informationstavler og skiltning Et tiltag, der allerede er i gang via Horsens Kommune og midler fra Trafikministeriet, er etablering af en cykelrute med informationstavler, der fortæller om specille områder og temaer på øen. På infotavlerne kommer der være QRkoder, som kan scannes med mobilen til at få ekstra informationer. Ligeledes bliver vejen på Øvre (øens nordligste del - et fredet naturområde) ensrettet i højsæsonen, så der ikke opstår uheldige episoder, hvor man ikke kan komme forbi hinanden uden at skulle bakke et langt stykke.

Turistpakker: Der skal være muligt at købe færdige pakker i forbindelse med ture på øen. Sådanne pakker skal godkendes eller udarbejdes af Handelsstandsforeningen, så alle ressourcer bruges optimalt. Det kan være temapakker for eksempelvis; • Seniorer (50+) • Foreninger (personaleforeninger / virksomheder) • Børnefamilier • Naturfolk (jægere, fiskere mv.) Turisten kunne på forhånd få udleveret relevant materiale om det valgte tema.


Eksempler kunne være: • Havkajak, hvor der stilles kajakker til rådighed • Vandreture med ø-guide, der fortæller om øens natur og historie, evt. krydret med forskellige anekdoter • Cykelture, evt. på lejede cykler, der står klar ved ankomst • Rideferie, hvor der stilles heste til rådighed for turister, f.eks. islanske heste. Smagsture, hvor der smages på ø-produkter i bred forstand (campingpladsen, kroen, røgeriet og caféen i Lægeurtehaven kunne sammensætte menuer på basis af råvarer fra øen, som f.eks. Lægeurtehavens produkter, øl fra Endelave Bryggerlaug, grøntsager fra lokale producenter mv.) • Mere indgående naturoplevelser med besøg på naturcenter og ture rundt på øen med naturvejleder • Skatte- eller oplevelsesjagt / orienteringsløb via GPS • Øhop

Desuden skal der arrangeres overnatning i hytter/campingvogne på campingpladsen, på kroen, på bed and breakfast eller i lejet sommerhus. Måltider er forudbestilt – det være sig på kroen, campingpladsen, lægeurtehaven eller hos bed and breakfast.

21


“Med deres placering imellem himmel og hav sætter de danske småøer en misundelsesværdig ramme om livet.” - Citat medlem af folketinget Flemming Damgaard Larsen

KOLOFON Udgiver: Endelave Beboerforening, april 2015 Tekst: Arbejdsgrupperne ”Erhverv, turisme & arbejdspladser”, ”Landbrug, natur og miljø”, ”Dagligliv, bosætning/tilflytning” samt Iben Sofie Jønch og Endelave Beboerforening. Fotos: Karsten Kragh Hansen, Leif Richter, John Møller Nielsen og Tove Yde

22


Profile for Iben Sofie Jønch Passion at Work

Endelave 2020 - en dynamisk ø-handleplan  

En række frivillige kræfter har, under ledelse af Endelave Beboerforening (og støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) tager...

Endelave 2020 - en dynamisk ø-handleplan  

En række frivillige kræfter har, under ledelse af Endelave Beboerforening (og støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) tager...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded