Page 1


İçindekiler

KURUMSAL VE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNİCİ İLE TÜKETİCİNİN HİZMETİNDEYİZ ............................................................. 1 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUNUN İÇERİĞİ

........................................................................... 2

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUNDA BELEDİYELERİN GÖREVLERİ

................................................................................................................................... 3

TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİMİZİ TANIYALIM

...................................................................................................... 4-5

TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİMİZİN FAALİYET ALANLARI 2009 YILI DENETİM ÇALIŞMALARIMIZ

................................................................................. 6

.................................................................................................................. 7 - 9

2009 YILI TUTANAK İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ

....................................................................................................... 10 - 11

FİYAT ETİKET ve TARİFE DENETİMİNİ NASIL YAPIYORUZ

....................................................................................... 12 - 15

DENETİMLERDE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ ................................................................................................... 16 ORTAK DENETİM ÇALIŞMALARIMIZ ................................................................................................................... 17

- 19

2010 YILI HEDEFLERİMİZ ........................................................................................................................................ 20 2009 YILI DENETİM FOTOĞRAFLARI .................................................................................................................... 21

- 22

2009 YILI TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ....................................................................................................................... 23

- 27

YÜZ YÜZE HİZMET SUNUMLARIMIZ .................................................................................................................... 28

- 29

2009 YILI TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİMİZ ................................................................................... 30

- 40

15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİMİZ ........................................................................................ 41

- 47

2. GELENEKSEL TÜKETİCİ HAKLARI PANELİMİZ ................................................................................................... 48

- 50

TÜKETİCİLERİN AMİRLİĞİMİZE GÖNDERDİKLERİ TEŞEKKÜR YAZILARI ................................................................... 51

- 54

BASIN HABERLERİMİZ

..................................................................................................................................... 55 - 66

ÖDÜLLERİMİZ ................................................................................................................................................ 67

- 71


ĠBB TÜKETĠCĠ HAKLARI ZABITA AMĠRLĠĞĠ KURUMSAL VE SOSYAL SORUMLULUK BĠLĠNCĠ ĠLE TÜKETĠCĠNĠN HĠZMETĠNDEYĠZ

Tüketici ve Hakları; analiz edildiğinde maddi, manevi, hukuki, sosyal ve ekonomik olarak, yaĢamın her yönüyle içinde olan bir gerçektir. ArtıĢ gösteren sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar ile elektronik, dijital ve teknolojik geliĢmelere bağlı olarak, sürekli değiĢen geliĢtirilen çeĢitli mal ve hizmetler ile buna karĢın karĢılaĢılan sorunlarla ilgili tüketici hakları, çağımızın vazgeçilmez temel haklarından biri olmuĢtur. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, Tüketici Hakları konusunda duymuĢ olduğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkesi gereği; sivil toplum örgütleri, tüm kamu kurum kuruluĢları ile iĢbirliğine giderek her zaman tüketici sorunlarının çözümü yönünde tüm çalıĢmaların içinde ve devamlı tüketicilerin hizmetinde olacaktır. Belediye BaĢkanlığımızın hizmet anlayıĢı gereği, Zabıta Daire BaĢkanlığı Kurumsal Sosyal Sorumluluğu bir kalite kriteri olarak görmüş, toplumun faydası ve yararı için daha geniĢ kitlelere ulaĢmak üzere misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda strateji ve planlarını uygulamak amacıyla Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Tüketici Hakları Zabıta Amirliğini faaliyete geçirmiĢtir. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği; ÇağdaĢ hizmet anlayıĢı ile tüketicilerle her zeminde buluĢarak onların sorunlarına çözüm arama ve en somut Ģekilde onları koruyan “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundaki” hakları doğrultusunda yol gösterici ve yönlendirici olmaya çalıĢan, hakları konusunda söz sahibi olması için çaba sarf eden, yapmıĢ olduğu etkinlikler ve seminerlerle bilinçli tüketici sayısını artırmaya gayret gösteren,Tüketicilerin aldatılmadan alıĢveriĢ yapmasını sağlamak için iĢ yerlerinde fiyat etiket ve tarife denetimleri geçekleĢtiren bir birimdir..

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

1


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUNUN İÇERİĞİ Tüketici Kanununun tarafları; bir mal ve hizmeti özel amaçlarla satın alarak kullanan veya tüketen (gerçek veya tüzel kiĢi) tüketiciler ile tüketicilere karĢı sorumluluk taĢıyan, ticari amaçlı mal satan, hizmet sunan satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, ithalatçı, bazen de kredi veren gerçek ve tüzel kiĢilerdir. Yine 3. madde de belirttiği gibi, mal ve hizmet piyasalarında tüketiciler ile satıcısağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki iĢlemlere de tüketici işlemi denmektedir. Tüketiciler; satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili “Ayıplı Mal ve Hizmet, SözleĢmedeki Haksız ġartlar, Kapıdan SatıĢlar, Kampanyalı SatıĢlar, Mesafeli SatıĢlar, Tüketici Kredisi, Konut Finansmanı, Kredi Kartları, Fiyat Etiketi, Garanti ġartları, Tanıtım - Kullanım Kılavuzu, SatıĢ Sonrası Hizmetler, Paket Tur, Devre Tatil, Abonelik SözleĢmeleri, Ticari Reklam ve Ġlanlar” gibi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun içerisinde düzenlenmiĢ haklara sahip olmakla birlikte, bu maddelerle ilgili idari denetimler ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri-Tüketici Mahkemeleri gibi çözüm mercileri ile korunmuĢtur. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun, Fiyat Etiketi başlıklı 12. Maddesinde, “perakende olarak satıĢa arz edilen malların ve hizmetlerin fiyat etiketi, fiyat listesi” ile ilgili olarak, uygulama ve izleme iĢlerinin yürütülmesinde Bakanlık ve Belediyeler ayrı ayrı görevlendirilmiĢtir. Aynı kanunun 27. maddesinde denetim ve inceleme yetkisi Belediyelere de verilmiĢtir.

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

2


İBBTÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUNDA BELEDİYELERİN GÖREVLERİ 4077 sayılı kanunun 12. maddesi ile; perakendesatışa sunulan mallara üretimyeri,cinsi ve fiyatını gösteren etiketleri koyma,hizmetlerinfiyatlarını gösteren fiyatlistesi asma yükümlülüğü getirilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Etiket, Tarife ve Fiyat Listesi Yönetmeliği” ileperakende satışa sunulan mallar ile hizmetlerin etiket ve fiyat listelerinin şekli, içeriği ile usul ve esasları düzenlenmiştir. ETİKET VE TARİFELERİNİN FAYDASI TÜKETİCİLERİN MAL VE HİZMETLERİN FİYATLARINI PİYASALARDA GÖREREK, BİLGİ EDİNEREK, DİĞER ÜRÜNLERLE KARŞILAŞTIRARAK BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ YAPMASINI SAĞLAR

Etiket, Tarife ve Fiyat Listesi Yönetmeliği’nde etiket ve fiyat koyma zorunluluğu olmayan mallara da yer verilmiştir. Ayrıca yönetmelikte 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunuuyarınca Turizm Bakanlığından belgeli ve belgelendirilecek işletmeler, bu tür yükümlülüklerden muaf tutulmuştur. 4077 Sayılı Kanunun 4822 Sayılı Kanunla değişik 12. ve 27. maddelerine istinaden Belediyeler görev, yetki ve sorumluluk alanlarında perakende mal satan veya hizmet veren işyerlerinde, müesseselerde ETİKET VE FİYAT LİSTESİ denetimi yapmalıdır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI ÇATISI ALTINDAKĠ TÜKETĠCĠ HAKLARI ZABITA AMĠRLĠĞĠMĠZĠ TANIYALIM Zabıta Daire BaĢkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 11.04.2007 tarih 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre görev yapmaktadır. Tüketici Hakları Zabıta Amirliğimiz bu hizmetlerini konusunda ihtisaslaĢmıĢ 25 zabıta personeliyle yürütmektedir. 2007 yılı baĢlangıcında; Avrupa ve Anadolu yakalarını kapsayan A, B, C bölgeleri diye ayırdığımız alanlarda görev yapmak üzere, 3 tane mobil denetim ekibi oluĢturulmuĢtur. Her türlü elektronik donanım ve ekipmana sahip olan amirliğimiz Saraçhanede bulunan bürosuna ilaveten, Anadolu Yakası, Kadıköy Meydanında da ikinci bir Tüketici Bürosu açmıĢtır.

Avrupa Yakası Büromuz

Anadolu Yakası Büromuz

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 4


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİMİZİ TANIYALIM

Avrupa Yakası Büro İçi Çalışma

Anadolu Yakası Büro İçi Çalışma

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİMİZİN FAALİYET ALANLARI Amirliğimiz, 39 ilçeden oluĢan Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi sınırları dâhilinde ana arter, meydan, otogar, büyük alıĢveriĢ merkezlerinde bulunan perakende mal ve hizmet satan-sunan iĢyerlerinde, 4822 sayılı kanunla değiĢik 4077 sayılı kanunun 12. maddesinde Belediyelere tanınan fiyat etiketi uygulanması, izlenmesi ve yürütülmesi ile 27. maddesinde verilen denetim yetkisine istinaden çalışmalar yapmaktadır. BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığımızın Kurumsal Sosyal Sorumluluk hizmet anlayıĢı gereği, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda yer alan tüketicinin şikâyet ve sorunları ile ilgilide vatandaşımızı çözüme kavuşturma veya yasal haklarında bilgilendirerek yönlendirme görevlerini de yapmaktadır. Bunun yanında haklarını bilen, arayan, bilinçli tüketici kitlesi oluşturmak için de seminer ve etkinlikler düzenlenmektedir. TÜM FAALİYETLERİMİZDE BAŞARILI OLMAMIZ HUSUSUNDA; ÜST YÖNETİM VE İDARECİLERİMİZ TARAFINDAN DESTEK GÖRÜYORUZ.

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

6


2009 YILI DENETİM ÇALIŞMALARIMIZ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

7


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

2009 YILI DENETİM BİLGİLERİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, FİYAT ETİKETİ VE TARİFESİ DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI 19.915 tir.

19.915 İŞ YERİ

18.599 İŞ YERİ

25.000

12.356 İŞ YERİ

20.000

15.000 10.000

4.546 İŞ YERİ

5.000 0

2006 YILI

2007 YILI

2008 YILI

2009 YILI İŞYERİ DENETİMİ

Karşılaştırmalı İstatiksel Grafik

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ 2009 YILINDA YAPILAN DENETİMLERİN İLÇE BAZINDA DAĞILIM GRAFİĞİ

İŞYERİ DENETİM SAYISI TOPLAM:19.915

İŞYERİ DENETİM SAYISI TOPLAM : 19.915

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

9


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

2009 YILI CEZAİ İŞLEM TUTANAK SAYIMIZ

FİYAT ETİKETİ BULUNDURMADIĞI TESPİT EDİLEN 2005 İŞ YERİNE CEZA TUTANAĞI TANZİM EDİLMİŞTİR

2.500

2005 TUTANAK

1851

2.000 1.500

708

1.000 228 500

0

2006 YILI

2007 YILI

2008 YILI

2009 YILI TUTANAK SAYISI

Karşılaştırmalı İstatiksel Grafik

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

10


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

2009 YILINDA YAPILAN DENETİMLER SONUCUNDA İLÇELERDE UYGULANAN CEZAİ İŞLEM TUTANAK ADETLERİ

CEZAİ İŞLEM TUTANAK SAYISI TOPLAM:2005

CEZAİ İŞLEM TUTANAK SAYISI TOPLAM : 2005 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

11


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

FİYAT ETİKET ve TARİFE DENETİMİNİ NASIL YAPIYORUZ

Denetimlerimizin ilk aşamasında işyeri sahiplerine veya yöneticilerine, 12. madde ve yönetmelik hükümlerini açıklayan yukarıdaki el ilanı verilmekte ve bu hususlara uyulması istenerek bilgilendirilmektedir. TanıĢma olarak kabul ettiğimiz bu safhada esnaf bir nevi eğitime tabi tutulmaktadır. ĠĢyerlerinde bilgilendirme safhamızdan belirli bir süre sonra yapılan denetimlerde; etiket ve tarife kurallarına uyulmadığı tespit edilen iĢyerine idari para cezası iĢlemine esas olmak üzere tutanak yazılmaktadır.

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

12


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ ETİKET VE FİYAT LİSTESİ DENETİM UYGULAMASI (İdari Para Cezası Karar İşlemi)

Tüketici Kanunun 25. Maddesinde gösterilen para cezaları yine aynı kanunun 26. Maddesinde belirtildiği üzere o yerin mülki amirince verilmektedir. Tüketici Hakları Zabıta Amirliğimizce yazılan tutanaklar, Belediye BaĢkanımız adına imzalı bir üst yazıyla ceza kararı vermesi için iĢyerinin bulunduğu adresteki mülki amire gönderilmektedir. Mülki Amirce verilen para cezası kararı yine bu makam tarafından iĢ yeri ilgilisine tebliği edilerek, kaymakamalığın mal müdürlüğü veya vergi dairesince tahsilâtı sağlanır.ĠĢyeri ilgilileri verilen para cezasına kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün süresi içerisinde isterlerse Ġdari Mahkemesine itiraz edebilirler. Not: Yukarıda da görüldüğü üzere denetimi ve tespiti yapan birimin dıĢında, para cezası mülki amirce verilmektedir. Bu durum Kaymakamlık yazı iĢleri birimlerinde çeĢitli karmaĢalara sebep olmaktadır. Bu karmaĢalara birkaç örnek verirsek tutanakların bazen değerlendirilmemesi, yanlıĢ para miktarlarının uygulanması, tutanaklarla ilgili mahkemeye verilecek savunmalarında tereddütler oluĢması. Bu sebeplerle denetimi ve tespiti yapan Belediyelere idari para cezası verme yetkisi tanınması için; Tüketici Kanununda değiĢiklik yapılması Sanayi ve Ticaret Bakanlığına resmi yazımızla teklif olarak sunulmuĢtur.

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

13


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

ETİKET VE TARİFE DENETİMİ YAPTIĞIMIZ İŞYERİ ÇEŞİTLERİ

2009 yılı içerisinde denetimlerimizde özellik arz eden dönemlerde fiyat etiketleri ile ilgili olarak Ramazan ayı boyunca fırın denetimlerine, Bayram haftalarında; giyim mağazaları, çikolata ve Ģekerlemeci denetimlerine, Yılbaşı ve öncesinde; eğlence merkezi denetimlerine, yaz döneminde; Eminönü, Adalar, ġile gibi turizm bölgeleri ve çay bahçesi gibi açık mekânların denetimlerine ağırlık verilmiĢtir. Ayrıca Bankalar, Özel Hastaneler ve Dershaneler hizmet alanları ile ilgili fiyat tarifesi bulundurmaları hususunda denetlenmiĢtir.

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

14


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

DENETİMLERİMİZDE ÖZELLİKLE KONTROL EDİLEN HUSUSLAR

BU DURUMU ŞU ŞEKİLDE AÇIKLAYABİLİRİZ: -Etiket ve tarife listelerinin bulunup/bulunmadığı. -Etiket ve tarife listelerinin kolayca görülebilir olması. -Etiket ve tarife listelerinin kolayca okunabilir olması. -Etiket ve tarifedeki fiyatlara uyulup uyulmadığı. -Etiket ve tarifedeki gramajlara uyulup uyulmadığı. -Gramajla satılan ambalajlı, paketli ürünlerin birim fiyatlarının yazılıp yazılmadığı. -Satılan ürünlerin tür ve cinslerinin yazılmasına. -Etiket fiyatlarının TL olarak yazılmasına. -Etiketlerde fiyatlara vergiler dahil yazılmasına. -Yabancı para birimi olarak yazılacaksa, bunun TL fiyatı yazıldıktan sonra onun alt kısmına yazılmasına. -İndirimli ürünlerde önceki fiyatının da etiketlerde yazılı olmasına. -İthal malların etiketinde bu özelliğinin belirtilmesine. -İşlenerek satılan kıymetli madenlerin kuyumcu gibi yerlerde birim satış fiyatının yazılmasına. -Denetimlerimizde örnekleme yoluyla etiket ve listesindeki fiyat ile kasa fiyat farkı kontrolü yapılır. -Fiyatı ilgili kamu kurumları ve meslek kuruluşlarınca belirlenen mal ve hizmetlerde belirlenen fiyatın üstünde satış yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

Denetimlerde; her işyerinin özelliğine göre yukarıda sıraladığımız hususlara, Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekipleri özenle dikkat etmektedirler. .

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

15


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ DENETİMLERDE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ

 ĠĢ

yeri denetimlerimizde bir amacımızda iĢyeri sahiplerini 4077 sayılı Tüketici Kanunu hakkında bilgilendirmektir. Bu amaçla 2009 yılı içerisinde esnafa, 19.915 adet Tüketici Rehberi BroĢürü ve 19.915 adet fiyat etiketi bilgilendirme el ilanı dağıtılmıĢtır.  Tüketici hakları konusunda bilgi sahibi olan iĢyeri sahiplerinin tüketicilere karĢı daha sorumlu davrandığı görülmüĢtür.

(BROġÜRÜMÜZÜN ÖN YÜZÜ)

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

16


ĠBB TÜKETĠCĠ HAKLARI ZABITA AMĠRLĠĞĠ ORTAK DENETĠM ÇALIġMALARIMIZ

Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü ekipleriyle zaman zaman müĢterek denetimler yapılmaktadır. 1- 2009 Haziran ayı içerisinde Atatürk Hava Limanı ve Sabiha Gökçen Hava Limanı iç ve dıĢ hatlar terminalinde bulunan, restaurant, tekel büfeleri, kozmetik ve hediyelik eĢya dükkânları, cafe, fast-ford türü, 52 iĢyeri birlikte denetlenmiĢ 12. madde hükümlerine aykırılığı tespit edilen 21 iĢyerine idari para cezası iĢlemi uygulanmıĢtır. 2- 2009 Aralık ayı içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2009/09 sayılı genelgesi doğrultusunda YTL’den TL’ye geçiĢle ilgili 38 iĢyeri birlikte denetlenmiĢ aykırılığı görülen 5 iĢyerine idari para cezası uygulanmıĢtır. AyrıcaTüketici TüketiciHakları Hakları Zabıta Amirliğimiz, tüketici Ģikâyetleriyle Ayrıca Zabıta Amirliğimiz, tüketici Ģikâyetleriyle ilgili, ilgili, Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğüyle koordinasyon kurmakta ve Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğüyle koordinasyon kurmakta ve yardım yardım almaktadır. almaktadır .

YTL – TL Denetim ÇalıĢması

Havalimanı Denetim ÇalıĢması

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

17


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

2009 yılı içerisinde; 4077 sayılı kanunun 12. Maddesine istinaden perakende mal ve hizmet satılan iĢ yerlerinde fiyat etiketi denetimlerimizle ilgili yapmıĢ olduğumuz çalıĢmalarla ilgili İlçe Zabıta Müdürlükleri ile müşterek denetimler yapılmıştır. Buradaki amacımız hem Ġstanbul genelinde fiyat etiketi denetiminde birliktelik sağlamak hem de bu konularda yeterli deneyime sahip olmayan kurumlarımıza katkı sağlamaktır.

ÜMRANĠYE ZABITASI ĠLE ORTAK ÇALIġMA

SARIYER ZABITASI ĠLE ORTAK ÇALIġMA

Etiket ve tarife denetimleri uygulamamız ile ilgili yurt genelinden bazı il ve ilçe belediyeleri bilgi almak için, Tüketici Hakları Zabıta Amirliğimizi aramaktadır. Bu kurumlara tarafımızdan tespit tutanağı örneği gönderilmekte, idari para cezası kararının mülki amir tarafından verilmesi, tahsilât ve tebligat süreçleri izah edilmekte ayrıca denetimlerde 12. madde çerçevesinde dikkat edilmesi gerekli önemli hususlar anlatılmaktadır.

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 18


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ TÜKETİCİ DERNEKLERİYLE ÇALIŞMALARIMIZ Ġstanbul’da faaliyet gösteren Tüketiciler Derneği (TÜDER), Tüketici Bilincini GeliĢtirme Derneği (TÜBĠDER),Tüketiciler Birliği, Tüketici Hakları Merkezi (TÜ-MER) dernekleriyle her zaman yakın iliĢki içinde bulunulmakta ayrıca bize intikal ettirdikleri Ģikâyetler önemle takip edilmektedir. 2010 yılı içerisinde Tüketici Derneklerimizle birlikte iĢyerlerinde, fiyat etiket denetiminin yapılması planlanmaktadır.

TÜ-MER’ĠN DÜZENLEMĠġ OLDUĞU PANELE KATILIMIMIZ

TÜDER VE TÜKETĠCĠLER BĠRLĠĞĠ ĠLE YAPMIġ OLDUĞUMUZ ORTAK DENETĠM

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

19


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ 2010 YILI HEDEFLERİMİZ

 Hedeflenen iĢ yeri denetim sayısı: 21.000  Beklenen Tüketici Ģikâyet sayısı: 7.000  39 Ġlçe Belediye BaĢkanlığı ile müĢterek etiket ve tarife denetimleri yapmak.  Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü ile müĢterek etiket ve tarife denetimleri yapmak.  Tüketici Dernekleriyle, müĢterek etiket ve tarife denetimleri yapmak.  2010 Yılı 15 Mart Dünya Tüketiciler günü etkinlikleri yapılacaktır.

*15 AlıĢveriĢ Merkezinde stantlar kurmak, bilinçli tüketici broĢürü dağıtmak. *8 Metro Ġstasyonunda stantlar kurmak, bilinçli tüketici broĢürü dağıtmak. *4 ĠDO Ġskelesinde stantlar kurmak, bilinçli tüketici broĢürü dağıtmak. *Tüketicilerin katılacağı Panel düzenlemek.

 6 adet öğretim kurumunda, 26 adet ĠSMEK kurs merkezinde, 6 adet Sivil Toplum KuruluĢu derneklerde ve talep yapacak her türlü kurum, kuruluĢ vs. gibi yerlerde Tüketici Hakları konularında seminerler verilecektir.

 Bakırköy,

Eminönü, BeĢiktaĢ, ġiĢli, Kadıköy Meydanlarında bulunan iletiĢim noktalarıyla sürekli Koordinasyon ve bu noktalardan bilinçli tüketici broĢürü dağıtmak.

.

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 20


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ 2009 YILI DENETİM FOTOĞRAFLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

21


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ 2009 YILI DENETİM FOTOĞRAFLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

22


2009 YILI TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

23


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ AMİRLİĞİMİZE YAPILAN TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ

2009 Yılında 6.752 KĠġĠ TÜKETĠCĠ SORUNLARIYLA ĠLGĠLĠ ġĠKAYETTE BULUNMUġTUR.

6.752 KiĢi- Tüketici ġikâyet Türlerinin Dağılımı

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

24


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİMİZE AMİRLİĞİMİZE YAPILAN TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ

5.238

6.752

7.000 6.000

5.000

2.180

4.000 3.000

502

2.000 1.000 0

2006

2007

2008

2009

Tüketici şikâyetlerinin yıllara göre karşılaştırmalı istatistikleri;

2009 YILI TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ'NE BAŞVURU ŞEKİLLERİ AVRUPA YAKASI ANADOLU YAKASI ŞAHSEN BAŞVURU TELEFONLA BAŞVURU E-MAİL BAŞVURU BEYAZ MASA TOPLAM

441 3865 395 179 4880

ŞAHSEN BAŞVURU TELEFONLA BAŞVURU E-MAİL BAŞVURU BEYAZ MASA TOPLAM

771 1007 47 47 1872

GENEL BAŞVURU TOPLAMI : 6752

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

25


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ AMİRLİĞİMİZE ŞİKAYETTE BULUNAN 6.752 TÜKETİCİNİN EĞİTİM DURUM GRAFİĞİ

2.114 KİŞİ ÜNİVERİTE

1.818 KİŞİ İLKÖĞRETİM

2.820 KİŞİ LİSE

YAŞ ORTALAMASI GRAFİĞİ

1.820 KİŞİ 50 YAŞ ÜSTÜ

2.687 KİŞİ 20-35 YAŞ

2.245 KİŞİ 35-50 YAŞ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

26


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİNİN ÇÖZÜM NETİCELERİ  3902 Adet Şikâyet: Tüketici ve Satıcı Uzlaştırılarak Çözülmüştür.  980 Adet Şikayet: Cayma İhbarnamesi Yazılarak Hakları Kullandırılmıştır.  107 Adet Şikayet: Tüketici Mahkemesine Yönlendirilmiştir.

 38 Adet Şikayet: İl Hakem Heyetine Yönlendirilmiştir.  1704 Adet Şikâyet: İlçe Hakem Heyetine Yönlendirilmiştir.  221 Adet Şikâyet: Sanayi Ticaret İl Müdürlüğüne Yönlendirilmiştir.

6.752 Şikayetin Çözüm Neticeleri Dağılım Grafiği

1.704 Başvuru İlçe Hak.Hey. Yönlendirildi

38 Başvuru İl Hak.Hey. Yönlendirildi

107 Başvuru Tük.Mahkemesi ne Yönlendirildi

221 Başvuruda San.Tic.İl.Md. Yönlendirildi

3.902 Başvuruda Taraflar Uzlaştırıldı

980 Cayma İhbarı Yazıldı

Tüketici şikayetlerinin çözümüne yapmış olduğumuz katkılar, yasal çözüm mercilerinin iş yükünü hafifletmektedir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

27


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ YÜZ YÜZE HİZMET SUNUMLARIMIZ 2009 yılı içerisinde vatandaĢ ile Belediye BaĢkanlığımızın hizmetlerini yakınlaĢtırmak amacıyla Bakırköy, BeĢiktaĢ, Eminönü, ġiĢli, Kadıköy Meydanlarında kurulan, iletiĢim noktalarımızla iĢbirliği yapıldı. Noktaların dıĢ cephelerine iletiĢim bilgilerimizin bulunduğu afiĢler asıldı, bilinçli tüketici broĢürlerimizin bu noktalarda düzenli olarak dağıtımı sağlandı. Ayrıca iletiĢim noktalarımıza baĢvuran tüketicilerin Ģikâyetleri amirliğimiz tarafından takip edildi.

Bakırköy ĠletiĢim Noktası

Eminönü ĠletiĢim Noktası

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

28


TÜKETİCİ BİZE KOLAY ULAŞIYOR Tüketicilerin bize daha kolay ulaĢması için ĠBB web sitesi interaktif uygulama e-belediye üzerinden TÜKETĠCĠ ġĠKÂYETLERĠ linkini hizmete sunduk. Tüketiciler bu linke tıklayarak Ģikâyetlerini iletmektedirler.

BeĢiktaĢ ĠletiĢim Noktası

ġiĢli ĠletiĢim Noktası

Kadıköy ĠletiĢim Noktası ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

29


2009 YILI TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİMİZ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

30


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİMİZ

Zabıta Daire BaĢkanlığı-Destek Hizmet Müdürlüğü-Tüketici Hakları Zabıta Amirliğimizin bir amacı da Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayıĢıyla bilinçli tüketici kitlesi oluĢturmaktır. Tüketici Hakları Zabıta Amirliğimizce, Dernekler, Okullar, ĠSMEK ve Özürlüler Merkezlerinde düzenlenen seminerlerde; öğrenci, ev hanımı, esnaf ve değiĢik kesimlerdeki vatandaĢlarımıza, Tüketici Kanununda kendilerine tanınan yasal hakları ve karĢılaĢılabilecek sorunları nasıl çözebilecekleri anlatılmakta ve sorunlarının çözümü ile ilgili belediyemiz ve diğer yetkili kurumlara nasıl müracaat edecekleri yönünde bilgiler verilmektedir. ÖZÜRLÜLER MERKEZİNDEKİ SEMİNERLERİMİZ ÖZÜRLÜLER MERKEZLERİNDEKİ SEMİNERLERİMİZ

Küçükçekmece Özürlüler Merkezi

Tuzla Özürlüler Merkezi

Tophane Özürlüler Merkezi

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

31


OKULLARDAKİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİMİZ

Bakırköy Lisesi

Fatih İşitme Engelliler Meslek Lisesi

Kadıköy Anadolu Lisesi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

32


OKULLARDAKİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİMİZ

Kartal Anadolu Ġmam Hatip Lisesi

Özel Fener Rum Lisesi

Beyazıt Ford Otosan Ġlköğretim Okulu

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

33


OKULLARDAKİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİMİZ

Eyüp Anadolu Lisesi

Bağcılar Ġlçesindeki Tüm Okulların Katılımıyla Düzenlenen Seminer

Bağcılar Ġlçesi Okullar

Sarıyer Ufuk Koleji

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

34


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ İSMEK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT VE MESLEK EĞİTİMİ KURS MERKEZLERİNDEKİ SEMİNERLERİMİZ

AvcılarParseller Ġsmek

BağcılarMerkez Ġsmek

Bakırköy Osmaniye Ġsmek

Bakırköy Yenimahalle Ġsmek

Beylikdüzü Ġsmek

Beykoz Ġsmek

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

35


İSMEK KURS MERKEZLERİNDEKİ SEMİNERLERİMİZ TÜKETĠCĠNĠN HĠZMETĠNDEYĠZ

BeĢiktaĢ Ortaköy Ġsmek

Beyoğlu Okmeydanı Ġsmek

Çekmeköy Ömerli Ġsmek

Esenler Üçyüzlü Ġsmek

Eyüp YeĢilpınar Ġsmek

Esenyurt Haramidere Ġsmek

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

36


İSMEK KURS MERKEZLERİNDEKİ SEMİNERLERİMİZ TÜKETĠCĠNĠN HĠZMETĠNDEYĠZ

BayrampaĢa CevatpaĢa Ġsmek

Fatih Çukurbostan Ġsmek

Bahçelievler Soğanlı Ġsmek

Küçükçekmece Kanarya Ġsmek

Kadıköy Fikirtepe Ġsmek

Bağcılar Yavuzselim Ġsmek

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

37


İSMEK KURS MERKEZLERİNDEKİ SEMİNERLERİMİZ TÜKETĠCĠNĠN HĠZMETĠNDEYĠZ

Kağıthane Hürriyet Mahallesi Ġsmek

KartalHürriyet Mahallesi Ġsmek

Sarıyer Ferahevler Ġsmek

ġiĢli Mecidiyeköy Ġsmek

Arnavutköy Ġsmek

Çekmeköy Merkez 1 Ġsmek

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

38


İSMEK KURS MERKEZLERİNDEKİ SEMİNERLERİMİZ TÜKETĠCĠNĠN HĠZMETĠNDEYĠZ

Çekmeköy Merkez 2 Ġsmek

Çekmeköy Mimarsinan Ġsmek

Seminer Bitiminde Tüketiciler Ġle Yapılan GörüĢmeler

Seminerlerde Dağıttığımız BroĢür ve Promosyonlar

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

39


DERNEKLERDEKİ SEMİNERLERİMİZ TÜKETĠCĠNĠN HĠZMETĠNDEYĠZ

Küçükköy Uzunköprülüler Derneği

Küçükköy Edirneliler Derneği

Kıraç Trakya ve Rumeliler Derneği

GüneĢli PerĢembe Hacılar Köyü Derneği

AtıĢalanı Develi Kabaklı Köyü Derneği

AtıĢalanı Gerze Yenikent Derneği

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

40


2009 - 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİMİZ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

41


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ KUTLAMA ETKİNLİKLERİMİZ 2009 Mart ayı süresince Capacity, Kale Center, Airport, Akvaryum, Metro Cıty, Cevahir, Capitol AkMerkez, Kiler, Optimum, Carrefour, İkea, Viaport, Palladium, Alışveriş Merkezleri - Aksaray, Taksim, Zeytinburnu, Levent, Bereç, Karadeniz Metro İstasyonları ve Kadıköy, Bakırköy, Bostancı İDO vapur iskelelerin de standlar kurularak tüketicilerle yüz yüze görüĢmeler yapılmıĢ ve tüketicilere 18.000 adet bilgi broĢürleri dağıtılmıĢ, dikkatlerini çekmek için üzerinde eriĢim bilgilerimizin bulunduğu anahtarlık, kalem, saat ve magnet gibi hediyeler verilmiĢtir. Kurum binaları, durak ve istasyonlarda bulanan reklam panolarına 500 adet 50x75 cm afiĢler asılmıĢ olup ayrıca Ġstanbul’un muhtelif anaarterlerinde bulunan bilboardlara 100 adet Tüketici Günü ile ilgili afiĢler asılmıĢtır.

Ümraniye Carrefour

BeĢiktaĢ Akmerkez

BayrampaĢa Akvaryum

Bakırköy Capacity

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

42


ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ ETKİNLİKLERİMİZ

ġiĢli Cevahir

Zeytinburnu Olivium

ġiĢli Metrocity

Güngören Kale Center

Bakırköy Airport

Bağcılar Kiler

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

43


ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ ETKİNLİKLERİMİZ

Kadıköy Optimum

Ümraniye Ikea

AtaĢehir Palladium

Pendik Viaport

BeĢiktaĢ SinanpaĢa

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

44


METRO İSTASYONLARINDAKİ ETKİNLİKLERİMİZ

Bereç Metro

4. Levent Metro

Aksaray Metro

Taksim Metro

Karadeniz Mahallesi Metro

Zeytinburnu Metro

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

45


İDO İSKELELERİNDEKİ ETKİNLİKLERİMİZ

Bakırköy Ġskelesi

Bostancı Ġskelesi

Kadıköy Ġskelesi

Bilboard Ġlanları

Ayaklı Pano

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

46


SEMİNER VE ETKİNLİKLERDE DAĞITTIĞIMIZ ÜZERİNDE İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ BULUNAN PROMOSYONLAR PROMOSYONLAR

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ-ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI-ZABITA DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

47


2. GELENEKSEL TÜKETİCİ HAKLARI PANELİMİZ

Zabıta Daire BaĢkanı Mustafa TAHMAZ’ın AçılıĢ KonuĢması

15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinliklerimiz çerçevesindeZabıta Daire BaĢkanlığıDestek Hizmetleri Müdürlüğümüzce “ĠSTANBUL’DA TÜKETĠCĠLER HAKLARINI BĠLSĠNVE ARASIN ĠSTĠYORUZ” baĢlıklı, sayın BaĢkanımız Kadir TOPBAġ’ın adına BaĢkan vekilimiz Sayın Ahmet SELAMET’ in katılımıyla bir program organize edilmiĢtir. Düzenlediğimiz program 2 bölümden oluĢmuĢtur: 1. Bölüm: Programa katılan Tüketicilere, Ġst. Baro Temsilcisi Av. Aydeniz TUSKAN’ın yönetiminde, Tüketici Dernek Temsilcileri Engin BAġARAN, Fuat ENGĠN, Ömer KESER, Aydın AĞAOĞLU tarafından “Tüketici Hakları ve Yasal Çözüm Mercileri Hakkında” sunum yapılmıĢtır. 2. Bölüm: Bu bölümde Tüketici Dernekleri ve Tüketici Hakları Zabıta Amirliğince (kendilerine baĢvuranlar arasından seçilen) hakkını bilinçli Ģekilde arayan tüketiciler ile tüketici Ģikâyetlerinin çözülmesinde büyük gayret gösteren ve en fazla Ģikâyet alan, dört Ġlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti BaĢkanlığına, düzenli olarak Tüketicileri bilgilendirici program yapan TRT-2 Alan RazıSatan Razı programına, vetüketici haberleri yapan basın temsilcilerine plaketler verilmiĢtir.

48


Zbt. Dstk. Hiz. Md. B. Ali ÇAKIROĞLU’nun Sunumundan Dolayı Ömer Keser’e Plaket Takdimi

BĢk. V. Ahmet SELAMET’in TRT 2 Alan Razı Satan Razı Program Yapımcısına Plaket Takdimi

BĢk. V. Ahmet SELAMET’in Türkiye Gazetesi Yazı ĠĢleri Görevlisine Plaket Takdimi

Zbt. D. BĢk. M. TAHMAZ’ın 103.6 Radyo Light Program Yapımcısına Plaket Takdimi

Zbt. D. BĢk. M. TAHMAZ’ın Maltepe Gazetesi Genel Yayın Yönetmenine Plaket Takdimi

San. Tic. ġb. Md. Z. KARAKOÇ’un Kadıköy Hakem Heyeti Temsilcisine Plaket Takdimi

Ġst. Baro Av. A. TUSKAN’ın Üsküdar Hakem Heyeti Temsilcisine Plaket Takdimi.

49

Esnaf San. Oda Bir. Av. K. FERLENGEZ’in .B.Çekmece Hakem Heyeti Temsilcisine Plaket Takdimi


Ġst. Tic. Odası Temsilcisinin Engelli VatandaĢımız M. SÜTÇÜ’ye Plaket Takdimi

Zbt.. Ted. Md. Ġsrafil AYDIN’ın ĠSMEK Gen. Koord. Plaket Takdimi

TÜDER BĢk. E. BAġARAN’ın Tüketici Remzi BALĠL’e Plaket Takdimi

TÜK BĠR Tem. A. AĞAOĞLU’nun Tüketici Umut ALTINYURT’a Plaket Takdimi

TÜBĠDER BĢk. F. ENGĠN’in Tüketici K. AKDEMĠR’e Plaket Takdimi

Zbt. Md. Yrd. S. ÖZYAZICI’nın Mavi Karadeniz Rd Tv Programcısına Plaket Takdimi

TÜ-MER BĢk. Ö. KESER’in Tüketici D. ÜNSÜR’e Plaket Takdimi

50

Tük. Hak. Zbt. Amr. O. ġAVKAN’ın Tüketici Sulbiye. AÇAN’a Plaket Takdimi


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ 2009 YILI İÇERİSİNDE TÜKETİCİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAPMIŞ OLDUĞUMUZ KATKILARDAN DOLAYI TÜKETİCİLERİN GÖNDERMİŞ OLDUĞU TEŞEKKÜR ÖRNEKLERİ

51


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ AMİRLİĞİMİZE GELEN TEŞEKKÜR YAZILARI.

52


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ AMİRLİĞİMİZE GELEN TEŞEKKÜR YAZILARI.

53


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ AMİRLİĞİMİZE GELEN TEŞEKKÜR YAZILARI.


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ BASIN HABERLERİMİZ

55


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ BASIN HABERLERİMİZ

56


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ BASIN HABERLERİMİZ

57


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ BASIN HABERLERİMİZ

58


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ BASIN HABERLERİMİZ

59


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ BASIN HABERLERİMİZ

60


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ İstanbul Büyüşehir Belediye Başkanlığımız Web Sitesinde Faaliyetlerimiz ile İlgili 31 Adet Haberimiz Yayınlanmıştır.

61


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ İ.B.B HABERLERİMİZ

62


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ İ.B.B HABERLERİMİZ

63


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ İ.B.B HABERLERİMİZ

64


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ İ.B.B HABERLERİMİZ

65


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ İ.B.B HABERLERİMİZ

66


ÖDÜLLERİMİZ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI-ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

67


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

ÖDÜLLERİMİZ

Kurum adına plaketi alan Zabıta Daire Başkanı Mustafa TAHMAZ

2009 Yılında TÜDER Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

Kurum Adına Ödülü alan Zabıta. Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2009 Yılında Sanayi ve Tic. Bakanlığınca 12. Geleneksel Tüketici Ödülleri Dalında Verilen Hizmet Ödülü

68


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

ÖDÜLLERİMİZ

Kurum Adına Ödülü alan Md. Yrd. S. ÖZYAZICI - Tük . Amr. O. ŞAVKAN

2008 Yılında Sanayi ve Tic. Bakanlığınca 11. Geleneksel Tüketici Ödülleri Dalında Verilen Hizmet Ödülü

Kurum Adına Ödülü alan Zabıta. Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2008 Yılında Tüketici Raporu Dergisi Tarafından Verilen 9. Altın Kalite Hizmet Ödülü

Kurum Adına Ödülü alan Zabıta Müdür Yardımcısı Sadettin ÖZYAZICI

58 69

2008 Yılında Tüketici Akademisi Dergisi Tarafından Verilen Kalite Hizmet Ödülü


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

ÖDÜLLERİMİZ

Kurum Adına TeĢekkür plaketini alan Md. Yrd. S. ÖZYAZICI - Tük . Amr. O. ġAVKAN

2008 Yılında Esnaf ve San. Odaları Bir. BaĢkanlığınca Verilen TeĢekkür Plaketi.

Kurum Adına TeĢekkür plaketini alan Zabıta Destek Hizmetleri Müdürü Bayram Ali ÇAKIROĞLU

2008 Yılında ĠBB BaĢkanlık Makamınca Verilen TeĢekkür Plaketi.

Kurum Adına Ödülü alan Zabıta Daire BaĢkanı Mustafa TAHMAZ

2007 Yılında Sanayi ve Tic. Bakanlığınca 10. Geleneksel Tüketici Ödülleri Dalında Verilen Hizmet Ödülü

70


İBB TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

ÖDÜLLERİMİZ

Kurum adına Ödülü alan Zabıta Daire Başkanı Mustafa TAHMAZ

2007 Yılında Tüketici Raporu Dergisi Tarafından Verilen 8. Altın Kalite Hizmet Ödülü

Kurum Adına Plaketi alan Tüketici Hakları Zabıta Amiri Osman ŞAVKAN

2007 Yılında Tuzla Belediye Başkanlığınca Verilen Teşekkür Plaketi.

Kurum Adına Ödülü alan Kontrol Daire Başkanı Selami UZUN

71

1997 Yılında Sanayi Tic. Bakanlığınca Verilen Başarılı Kuruluş Ödülü.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları 2009 Yılı Faaliyet Raporu  

stanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği 2009 Yılı Faaliyet Raporu fiyat tarife etiket denetim...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları 2009 Yılı Faaliyet Raporu  

stanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği 2009 Yılı Faaliyet Raporu fiyat tarife etiket denetim...

Advertisement