Page 1


ПРЕДНОСТА ДА СЕ БИДЕ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЈА THE ADVANTAGES OF BEING AN ACCREDITED LABORATORY Препознавање на компетентноста за тестирање

A recognition of testing competence

Постапката на акредитацијата на лабораторија обезбедува формално признавање на компетентност на лабoраторијата, и на тој начин му обезбедува на купувачот да определи и одбере доверливо тестирање, мерење и калибрација. За да се одржи ова сознание, над лабораториите им се врши надзор периодично од акредитационото тело, за да се обезбеди нивна континуирана усогласеност со барањата, и да се провери дека нивната стандардна работа се одржува. Од лабораториите може да се бара да учествуваат во соодветни меѓулабораториски програми, во периодот меѓу надзорите, заради прикажување на нивната техничка компетентност. Акредитираните лаборатории издаваат извештаи од тестирање или калибрирање кои го носат логото на акредитацоното тело или одобрение, како идентификација за нивната акредитација. Клиентите се охрабруваат да ги проверат лабораториите за кои специфични тестирања или мерења се акредитирани и за кој опсег на неодреденост. Оваа информација е најчесто определена во опсегот на акредитација издаден од акредитационото тело. Описот во опсегот на акредитацијата им дава можност на клиентите на лабораториите да ги најдат соодветните лабораториски или услуги на тестирање.

Laboratory accreditation provides formal recognition to competent laboratories, thus providing a ready means for customers to identify and select reliable testing, measurement and calibration services. To maintain this recognition, laboratories are re-assessed periodically by the accreditation body to ensure their continued compliance with requirements, and check that their standard of operation is being maintained. The laboratory may also be required to participate in relevant proficiency testing programs between reassessments, as a further demonstration of technical competence. Accredited laboratories usually issue test or calibration reports bearing the accreditation body's logo or endorsement, as an indication of their accreditation. Clients are encouraged to check with the laboratory as to what specific test or measurements they are accredited for, and for what ranges of uncertainties. This information is usually specified in the laboratory's scope of accreditation, issued by the accreditation body. The description in the scope of accreditation also has advantages for customers of laboratories in enabling them to find the appropriate laboratory or testing service.

Предност на пазарот

A marketing advantage

Акредитацијата е ефективна маркетинг алатка за лабораториите за тестирање, калибрација и организациите за мерење, и пасош за добивање на тендери на догова-

Accreditation is an affective marketing tool for testing, calibration and measurement organizations, and a passport to submit tenders to contractors that re-


ПРЕДНОСТА ДА СЕ БИДЕ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЈА THE ADVANTAGES OF BEING AN ACCREDITED LABORATORY рачи што бараат независни верифицирани лаборатории. Акредитацијата на лаборатории е значајна на национално и меѓународно ниво како доверлив индикатор за техничка компетентност. Многу индустрии, како пример индустријата за градежни материјали рутински ја специфицираат акредитацијата како сервис неопходен за добавувачите. За разлика од сертификацијата по ISO 9001, акредитацијата на лабораториите зема критериуми и процедури специфично развиени да ја определат техничката компетентност, така обезбедувајќи го купувачот дека податоците од испитувањата, калибрацијата и мерењата испорачани од лабораторијата или инспекцијата се точни и доверливи. Многу акредитациони тела публикуваат листа на нивните акредитирани лаборатории, што ги вклучува контакт деталите за лабораториите и информации за нивните можности за тестирање. Ова е уште еден начин за промоција на услугите на акредитираните лаборатории кон потенцијалните клиенти. Крајно, низ системот на меѓународни договори (види подолу), акредитираните лаборатории добиваат меѓународно признавање, што овозможува нивните податоци да бидат прифатени на светските пазари. Ова признавање овозможува да се намали цената на чинење за производителите и извозниците што ги тестирале производите во акредитирани лаборатории, редуцирајќи или елиминирајќи ја потребата од повторно тестирање во друга земја.

quire independently verified laboratories. Laboratory accreditation is highly regarded both nationally and internationally as a reliable indicator of technical competence. Many industries, such as the construction materials industry, routinely specify laboratory accreditation for suppliers of testing services. Unlike certification to ISO 9001, laboratory accreditation uses criteria and procedures specifically developed to determine technical competence, thus assuring customers that the test, calibration or measurement data supplied by the laboratory or inspection service are accurate and reliable. Many accreditation bodies also publish a directory of their accredited laboratories, which includes the laboratories' contact details plus information on their testing capabilities. This is another means of promoting a laboratory's accredited services to potential clients. Finally, through a system of international agreements (see below) accredited laboratories receive international recognition, which allows their data to be more readily accepted in overseas markets. This recognition helps to reduce costs for manufacturers and exporters that have their products or materials tested in accredited laboratories, by reducing or eliminating the need for retesting in another country.

Референтен модел за изведба

A benchmark for performance

Придобивката од акредитација на лаборатории е во тоа што таа им дозволува на лабораториите да утврдат дали тие работат

Laboratory accreditation benefits laboratories by allowing them to determine whether they are performing


ПРЕДНОСТА ДА СЕ БИДЕ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЈА THE ADVANTAGES OF BEING AN ACCREDITED LABORATORY коректно и во согласност со соодветен стандард, и ги обезбедува со референтен модел за одржување на нивната компетентност. Многу вакви лаборатории работат во изолација од телата за оцена на нивната компетентност, и ретко добиваат некоја независна техничка оценка како мерка на нивнита изведба . Редовната оценка од акредитационото тело ги проверува сите аспекти од оперирање на опремата во однос на доследно издавање на точни и проверени податоци. Областите за унапредување се идентифицираат и дискутираат, и детален извештај се обезбедува на крајот од секоја посета. Кога е потребно, се спроведуваат дополнителни активности од акредитационото тело за да се покаже дека лабораторијата е доверлива и дека ги превземала соодветните корективни активности. Како додаток на комерцијалните услуги на тестирање и калибрирање, производствените организации можат да извршат акредитација на своите лаборатории за да потврдат дека тестирањето на продуктите од нивната сопствена лабораторија се прави коректно.

their work correctly and to appropriate standards, and provides them with a benchmark for maintaining that competence. Many such laboratories operate in the isolation to their peers, and rarely, if ever, receive any independent technical evaluation as a measure of their performance. A regular assessment by an accreditation body checks all aspects of a facility's operations related to consistently producing accurate and dependable data. Areas for improvement are identified and discussed, and a detailed report provided at the end of each visit. Where necessary, follow-up action is monitored by the accreditation body so the facility is confident that it has taken the appropriate corrective action. In addition to commercial testing and calibration services, manufacturing organisations may use laboratory accreditation to ensure the testing of their products by their own in-house laboratories is being done correctly.

Избор помеѓу акредитацијата на лаборатории и ISO 9001 сертификација

The choice between Laboratory Accreditation and ISO 9001 Certification

Акредитацијата на лабораториите употребува критериуми и процедури специјално развиени да ја определат техничката компетенција. Специјализирани технички оценувачи спроведуваат целосна оценката на сите фактори во лабораторијата што даваат продукција на податоци од тестирање и калибрација. Критериумите се базирани на меѓународните стандарди ISO/IEC 17025 (порано ISO/IEC Guide 25) и ISO

Laboratory accreditation uses criteria and procedures specifically to determine technical competence. Specialist technical assessors conduct a thorough evaluation of all factors in a laboratory that affect the production of test or calibration data. The criteria are based on an international standard called ISO/IEC 17025 (formerly ISO/IEC Guide 25), which is used for assessing


ПРЕДНОСТА ДА СЕ БИДЕ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЈА THE ADVANTAGES OF BEING AN ACCREDITED LABORATORY 15189, што се користи за оценка на лабораториите низ светот. Телата за акредитација на лаборатории го употребуваат овој стандард за да ги оценат факторите што влијаат на техничката компетентност на лабораториите вклучувајќи: • техничка компетентност на вработените • валидност и соодветност на методите за тестирање • следливост на мерењата и калибрација до националните стандарди • погодност, калибрација и одржување на тест опремата • услови на тестирање • узуркување, чување и транспорт на испитните примероци • обезбедување на квалитет на податоците од тестирање и калибрација

laboratories throughout the world. Laboratory accreditation bodies use this standard specifically to assess factors relevant to the laboratory's technical competence, including the:

Со овој процес, акредитацијата на лабораториите има за цел да ви обезбеди вам или на вашите купувачи дека вашите лабораториски податоци од тестирање или калибрација се точни и доверливи. ISO 9001 стандардот е широко употребуван во производните и услужните организации за да се оцени нивниот систем за управување на квалитетот со нивниот производ или услуга. Сертификацијата на системот за управување со квалитетот по ISO 9001 има за цел потврдување на сообразноста на системот за управување со овој стандард. Иако лабораториите можат да се сертифицираат по ISO 9001 стандардот, оваа сертификација не дава изјава за техничката компетентност на лабораторијата. Ако лабораторијата тестира само производи произведени во нејзината сопствена организација, сертификацијата може да изгледа доволна. Тоа е поради фактот дека самото правно лице ја превзема одговорноста за целиот продукт. Како и да е, ако лабораторијата дава услуги на други

By this process, laboratory accreditation aims at assuring you or your customers that your laboratory's test or calibration data are accurate and reliable. The ISO 9001 standard is widely used in manufacturing and service organisations to evaluate their system for managing the quality of their product or service. Certification of an organisation's quality management system against ISO 9001 aims at confirming the compliance of the management system to this standard. Whilst laboratories may be certified to ISO 9001, such certification does not make any statement about the technical competence of laboratory. If a laboratory is only testing the products manufactured by its own organisation, certification may seem sufficient. This is due to the fact that the same legal entity will be taking responsibility for the whole product. However, if a laboratory

• technical competency of staff • validity and appropriateness of test methods • traceability of measurements and calibrations to national standards • suitability, calibration maintenance of test equipment • testing environment • sampling, handling and transportation of test items • quality assurance of test and calibration data.


ПРЕДНОСТА ДА СЕ БИДЕ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЈА THE ADVANTAGES OF BEING AN ACCREDITED LABORATORY организации, акредитацијата е препорачан начин за обезбедување на квалитет на нејзините тестирања. Лабораториите за калибрирање можат да бараат акредитација дури и кога тие ги калибрираат сопствените продукти. Ова е поради фактот дека сертификатите за калибрација од акредитирани лаборатории често се бараат од пазарот.

is a delivering services to other organisations, accreditation is the recommended way of assuring the quality of its tests. Calibration laboratories may need accreditation even though they may be calibrating their own products. This is due to the fact that calibration certificates from accredited laboratories are often required by the market.

Меѓународно признавање на вашата лабораторија

International recognition for your laboratory

Многу земји низ светот имаат една или повеќе организации одговорни за акредитација на нивните национални лаборатории. Многу од овие акредитациони тела го имаат усвоено ISO/IEC 17025 како основа за акредитација на нивните тест и калибрациони лаборатории во земјата. Ова им помага на земјите да имаат еднаков пристап во определување на компетенциите на лабораториите. Тоа исто така ги охрабрува лабораториите да усвојат меѓународна прифатена пракса на тестирање и мерење. Овој еднаков пристап им дозволува на земјите да воспостават договори меѓу себе, базирани на многукратна оценка и прифаќање на нивните акредитациони системи. Ваквите меѓународни договори се круцијални и дозволуваат резултатите од тестирање и калибрација да бидат прифатени меѓу земјите. Секој партнер во ваквите договори ги признава акредитираните лаборатории ако тие се акредитирани од неговиот партнер.

Many countries around the world have one or more organisations responsible for the accreditation of their nation's laboratories. Most of these accreditation bodies have now adopted ISO/IEC 17025 as the basis for accrediting their country's testing and calibration laboratories. This has helped countries employ a uniform approach to determining laboratory competence. It has also encouraged laboratories to adopt internationally accepted testing and measurement practices, where possible. This uniform approach allows countries to establish agreements among themselves, based on mutual evaluation and acceptance of each other's accreditation systems. Such international agreements, called mutual recognition arrangements (MRAs), are crucial in enabling test and calibration data to be accepted between these countries. In effect, each partner in such an MRA recognizes the other partner's accredited laboratories as if they themselves had undertaken the accreditation of the other partner's laboratories.


ПРЕДНОСТА ДА СЕ БИДЕ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЈА THE ADVANTAGES OF BEING AN ACCREDITED LABORATORY Во последно време скоро 40 акредитациони тела за лаборатории имаат потпишано договор за меѓусебно признавање, наречен ILAC договор, што треба силно да ја зајакне прифатливоста на податоците преку националните граници на земјите потписнички. Целосни детали за ILAC договорот и списокот на потписници може да се најде на ILAC вебсајтот www.ilac.org. Овој развоен систем на меѓународни договори за признавање им овозможува на акредитираните лаборатории да добијат форма на меѓународно признавање, и им овозможува податоците што ги придружуваат извозните добра да бидат прифатени на светските пазари. Ова ја смалува цената на производот и за призводителот и за увозникот, затоа што ги смалува или елиминира потребите производот да биде повторно тестиран во друга земја.

Recently, almost 40 laboratory accreditation bodies signed a multi-lateral recognition agreement, called the ILAC Arrangement, which should greatly enhance the acceptance of data across the national borders of the signatory countries. Full details for the ILAC Arrangement and the list of the signatories can be found on the ILAC website at www.ilac.org. This developing system of international MRAs between accreditation bodies has enabled accredited laboratories to achieve a form of international recognition, and allowed data accompanying exported goods to be more readily accepted on overseas markets. This effectively reduces costs for both the manufacturer and the importer, as it reduces or eliminates the need for products to be retested in another country.


Акредитирана лабараторија  
Акредитирана лабараторија  

akreditirana labaratorija

Advertisement