Uitkrant maart april 2021

Page 8

8

krant KRANT

OPENING

broedplaatsen

UITGEBROED?

Braakliggende terreinen waar als vanzelf nieuwe, creatieve vrijhavens ontstonden: ooit waren er tientallen in de stad. Tegenwoordig is een broedplaats nauwgezet uitgedacht en vastgelegd in beleid. De vraag is: voor wie eigenlijk?

02 UK COVERVERHAAL2 MRT_APR 2021_SV1.indd 8

05-03-21 10:35


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.