Отчет на кмета Грозев за 2016 година

Page 1

ОТЧЕТ НА КМЕТА 2016

НОВА 3

www.nova-zagora.org

гр. Нова Загора, ул. 2 4 - ти май №1

НОВА ЗАГОРА Уважаеми съграждани, През месец октомври миналата година застанах пред Вас, жителите на община Нова Загора и поисках доверието Ви отново, за да продължим да работим за това градът и селата да стават едно по-добро място за живе ене. Днес сме отново заедно, за да направим преглед на постигнатото и да продължим да чертаем бъдещето - бъдеще на една община, вече утвър­ ден лидер в региона. През 2016 година работихме усилено, за ефективно местно самоуправ­ ление, за развитието на общината и в помощ на нейните граждани, благо­ дарение на което Нова Загора видимо се промени. Следвахме принципите, заложени в програмата за управление, свърза­ ни с финансова стабилност и дисциплина, постигане на достоен стандарт на живот, модернизация и усъвършенстване на инфраструктурата, осигу­ ряване на привлекателна жизнена среда, атрактивни условия за об разо­ вание, бизнес и инвестиции, богат културен календар и не на последно място - на висока социална чувствителност. Днес спокойно мога да заявя, че успяхме чрез упоритост и последователност да реализираме голяма част от поетите ангажименти. Жителите на Нова Загора ще запомнят отминалата 2016 година с многото ремонтирани улици - обновени са ул. „Народни будители", ул. „Петър Бакалов“ , ул. „Градинска", ул. „Съби Димитров“ . Изцяло нова визия има и главната улица на града „Васил Левски“ . Приключва санирането на 9 бло­ ка по Националната програма за енергийна ефективност. Разработени и одобрени бяха 6 проекта по ОП „Региони в растеж “ , по които ще продъл­ жим да работим за постигане енергийна ефективност на 14 сгради в Нова Загора. Стремим се да отделяме ежегодно средства и за обновяването на мал ките населени места. Щ е използваме и възможностите на Програмата за „Развитие на селските райони" и собствени ресурси, за да продължим да го правим.

Личност на годината

С къ пи съ гр а ж д а н и , Поставили сме началото на пътя, по който трябва да вървим, за да бъде общ ина Нова З аго ра перспективна и модерна общ ина за ж иве ене и развитие. Нека продължим да работим за ед н о,та ка к а кто д о се га , за да сме щ астливи в наш ия о б щ дом. Сигурен съм, че най-доброто за родния ни край предстои!


ТРЕТИ МАНДАТ-ОТЧЕТ 2016

Започнахме 2016 година с амбициозна капиталова програма, която успешно изпълнихме. Обновихме изцяло главната улица „Васил Л е в ­ ски“ нов асфалт, тротоари, места за отдих, ново енергоспестяващо LED осветление и допълнител­ ни паркоместа, радват жители и гости на града. Направихме ремонт и на ул. „Градинска", която придоби напълно нов облик. С изцяло подменен водопровод и обновена визия са и ул. „Народни будители" и ул. „Петър Бакалов". Продължихме ремонта на ул. „Съби Димитров", като през тази година в отговор на потребностите на бизнеса и живущите в района подновихме асфалта в участъка от ул. „Димитър Благоев" до ул. „Никола Койчев". Използвахме възможностите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и вече са факт 9 санирани блока в града. Със собствени средства санирахме и обновихме и „Дом за стари хора“ с. Баня. Цялостен ремонт направихме и на Пенсионерски клуб №1 в града. За младите хора с подкрепата на ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕАД изградихме две съвременни площа­ дки за уличен фитнес в Градската градина и ж.к. „Загоре“.


ТРЕТИ МАНДАТ-ОТЧЕТ 2016

у ft. „Народни буди'

г'

NT

V ■

м М

ОБРАЗОВАНИЕ

Децата и младите хора са най-ценния капитал, затова през годината сред най-важните ни приоритети бяха детските и учебни заведения на територи­ ята на общината. Всяко от 15-те общински училища и 22-те детски градини може да се похвали с много добра материална база и образователна среда. За да е възможно това, разумно се управляваха собствените средства и се ползваха възможностите на Национални програми и Европейски проекти. За материалната издръжка на детските градини бяха отделени 672 054 лв., в това число за текущи ремонти 8 378 лв. и за дофинансиране заплатите на персонала 348 633 лв. Извършен беше основен ремонт на ДГ „Надежда" и бяха изградени нови кътове със съвременни уреди за игра в двора на здание­ то. Подменена беше дограмата на Детските градини в с. К ара ново и в с.Съдиево. Отделени бяха средства за компютърна техника и бяха подменени старите готварски печки с нови в градините. Благодарение на подкрепата на ТЕЦ „Марица Изток 2 “ ЕАД Детската градина в с.Радецки има изцяло нова фасада, направено беше вътрешно боядисване и беше подменена подовата настилка. В резултат от включването в Национална кампания „Чиста околна среда 2016 г.“ се извърши озеленяване в Постоянна детска ясла, гр. Нова Загора и в Детска градина „Слънчице“ по проекти на ПУДООС към Министерство на околната среда и водите. През 2016 година своите годишнини отбелязаха-ДГ „Н адеж да"-55 г, ДГ „Бодра см яна"-40 години, ДГ „Слънчице"-70 г, НУ „Любен Каравелов“-105 г. Голямата театрална сцена беше тясна за таланта и усмивките на най-малки те жители на нашия град, а салонът за техните гости. По повод своята 105 го ­ дишнина Начално училище „Любен Каравелов" беше удостоено с Плакет на Президента на Република България. На ежегодната „Общинска панорама на образованието“ , инициирана от Общината, възпитаниците на средните училища споделиха своите идеи и п о ­ стижения с връстниците си и представиха достойно добрите възможности за обучение на младите хора в нашия град. Учениците на Нова Загора получават заслужено признание за своите ака­ демични знания и способности на различни регионални, национални и между­ народни форуми.


ТРЕТИ МАНДАТ - ОТЧЕТ 2016

4

г

НСлЛАП НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И ^ КУЛТУРА и СЛА8ЯНСКА ТА ПИСМЕНОСТ

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

През 2016 година Община Нова Загора продължи работата си по редица европейски проекти и на­ ционални програми в социалната сфера с грижа за всички уязвими групи. За да отговорим на потребностите на хората от третата възраст изцяло ремонтирахме Пенсионерски клуб 1 в гр. Нова Загора, както и напълно санирахме сградата на Дома за стари хора в с. Баня и обновихме дворното пространство. На 11.05.2016 г. официално открихме нова социална услуга Център за обществена подкрепа град Но­ ва Загора /ЦОП/ с капацитет 50 потребители, коя­ то изградихме с помощта на У Н И Ц Е Ф в подкрепа на деца и техните семейства, за превенция на наси­ лието и отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция и др. От 26.09.2016 г. започнахме реализацията на Проект „Топъл обяд в община Нова Загора“ , по който създадохме Обществена трапезария, която предо­ ставя топъл обяд на 55 лица в затруднено социално положение от град Нова Загора и селата: Брястово, Сокол, Кортен, Питово, Съдиево, Еленово и Полско Пъдарево. Продължава работата и на временна обществена трапезария към Домашен социален патронаж, чрез която се предоставя топла храна на още 47 лица и семейства. През 2016 година, продължи да функционира и Звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Но­ ва Загора, създадено по Проект „Спокойни у дома“. Към момента в Звеното са наети и работят 5 лични асистенти, които обслужват 18 потребители нуждаещи се от ежедневни грижи. В изпълнение на Проект,,Подкрепа за независим живот в община Нова З агора“ са назначени 78 лични асистенти, които о б ­ служват 117 потребители от Нова Загора и населените места в общината. В хода на реализирането на проекта „Нови възмо жности за гриж а“ от социалната услуга „Личен а си ­ стент“ успяха да се възползват общо 55 потребители, от тях 14 деца, обслужени от 52 лични асистенти. Проект „Приеми ме 2016“ , допълни и надгради при­ ключилия в края на 2015 г. Проект „И аз имам семейство“. В рамките на проекта са утвърдени 14 професионални приемни семейства, а в 8 от тях са настанени 9 деца, из­ ведени от социални институции и рискова семейна среда. С грижа за хората от третата възраст, чрез реализи ране на различни видове инициативи за всички пенсионерски клубове в общината са осигурени средства от Общинския бюджет в размер на 284 574.00 лв.

По програми за осигуряване на заетост към Дире­ кция „Бюро по труда“ Нова Загора в града и малки­ те населени места са работили 164 безработни лица. От бюджета на Общината се осигуряват необходимите сре­ дства за издръжката на медицинските кабинети към дет­ ските и учебни заведения на територията на гр. Нова За­ гора и населените места в общината. Осигурени бяха и средства за МБАЛ „Света Петка Българска" в размер на 100 000,00 лв., от тях 50 000,00 лв. за медицинска дей­ ност, а останалите 50 000,00 лв. за капиталови разходи.


Изминалата 2016 година беше изпълнена за новозагорци с вълнуващи събития в света на спорта. Девет отбора се включиха във футболния турнир за малки населени места. Носител на „ Купата на кмета на Община Нова Загора" стана отборът на с. Омарчево. Привържениците на спорта колоездене също имаха поводи за радост. В община Нова Загора се проведе надпре­ варата за „Купа Загорец" и Държавен лично-отборен шампионат по колоездене на шосе за юноши младша въз­ растова група. Местността над язовир Жребчево посрещна най-добрите бегачи, включили се в Деветото издание на състезание­ то по планинско бягане за купа „Кипра Данаилова“ и Осмото Балканско първенство по планинско бягане. За втори път Община Нова Загора бе домакин на Държавно първенство по кикбокс,стилове „К1"и„фул контакт", на което и шестимата наши състезатели спечелиха титли и медали. Тенис кортовете в Нова Загора през цялата година бяха огласяни от участници в състезания по тенис. Проведе­ ни бяха: Турнир по повод Деня на българския спорт -17 май, Турнир за смесени двойки любители „Иванчез-Ранчев", Турнир за момичета и момчета до В г., Турнир за смесени двойки любители и Регионален турнир по тенис за момчета и момичета до 10 г. В Деня на българския спорт -17 май се състоя и състезание полека атлетика, а по случай Международния ден на детето -1 юни, се проведе Национален турнир по бадминтон за деца до 13 г. Вече девет години традиционният Футболен турнир за деца „Лято 2016 - Нова Загора открива таланти, създава приятелства и изпълва горещите летни дни с футболни емоции и незабравими преживявания. На 18 септември Нова Загора бе за трети път домакин на световната инициатива „Пробег на мира". Дните, посветени на Празника на Нова Загора -14 октомври Петковден, освен на културни, са богати и на много спортни прояви. На 3 октомври на Градския стадион стартира Футболният турнир за ученици от I до IV клас, в който се вклю­ чиха отбори от всички училища в града. По повод Петковден, за пръв път се със­ тоя шахматен турнир „Нова Загора 2016 г.“ . В него се включиха 61 участници. На 8 октомври от 10:00 ч. беше даден стартът на Дванадесетия регионален тур­ нир по свободна борба „Новозагорска слава'1. За пета поредна година състеза­ нието се провежда под патронажа на кмета Николай Грозев. В празничния 14 октомври се проведе и лекоатлетическият пробег „Петко Йор­ данов 2016", организиран в памет на новозагорския майстор на спорта. Тази година в него се включиха 47 възпитаници на учебните заведения в града. По традиция, в навечерието на коледните и новогодишните празници, се провежда церемонията „Спортист на 2016 година" на Община Нова Загора, на която се отдава дължимото признание на новозагорските състезатели, за­ воювали успехи през отминалата година.


КУЛТУРА През 2016 година бяха реализирани много събития, превърнали се в традиция, кактои редица нови прояви. В началото на месец март общинското ръководство отново отправи своя оригинален поздрав към всички граждани и гости на града - в Градската градина, до красивите щъркели, гостуваха Пижо и Пенда. Те, за­ едно с грейналите в бяло и червено дървета, внесоха много усмивки и пролетно настроение. През цялата 2016 година Нова Загора бе център на музикалното, танцовото и песенното изкуство. В пър­ вите топли априлски дни самодейци от общината взе­ ха участие в поредното издание на „Общински прег­ леди на читалищното любителско изкуство 2016". В своеобразния музикален празник се включиха двадесет и девет певчески състава, деветнадесет ин­ дивидуални песенни изпълнители, четири дуета и две триа от двадесет и пет новозагорски читалища. Многобройните почитатели на песенното изкуство имаха възможност да се насладят и на единадесето­ то издание на конкурса „Глас на Нова Загора". За първи път музикалната изява бе с регионален харак­ тер и на сцената се изявиха 60 индивидуални изпъл­ нителя и 6 камерни състава от Нова Загора, Сливен, Раднево и Твърдица. Носител на титлата „Глас на Нова Загора" за 2016 г. стана Дона Моето, клас „Поп пеене" към ОШИ „Илия Аврамов". Празници на хубавата музика и танци имаше и в се­ лата от новозагорска община. В село Еленово се про­ веде Двадесетото издание на Великденски фолкло­ рен събор и конкурс „Минчо Недялков“ , в с. Стоил войвода-Шести фолклорен фестивал за деца „Ружа Пенева“, а в с. Кортен -Десетите национални прегледи на любителските многогласни хорове и камерни групи. В трепетно очакване на най-светлия християнски празник, традиционната великденска украса бе пос­ тавена на едно от най-оживените места - Градската градина и пред входа на Общинска администрация. Новозагорци и техните гости се веселиха с хубавата народна музика, сладкогласните певци, веселите хоротропци и вкусните гозби и ястия на Кулинарната надпревара „Шарен Великден". По традиция всяка година Нова Загора е притегате­ лен център и за любителите на театралното изкуство. Състави от цялата страна се включват в Ученическия театрален фестивал „Арлекин" и в Националния фес­ тивал на любителските театри. И тази година 24 май-Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, бе отбеля­ зан в община Нова Загора с редица инициативи. Кметът на общината Николай Грозев за пореден път за­ свидетелства заслужена почит на дейците на културата и образованието с организираните за тях приеми. Той показа своето уважение и признателност и към трудолюбието и упоритостта на зрелостниците, като подари една прекрасна вечер на най-добрите ученици в града. Кулминация на тържествата бе празнично­ то шествие, в което за пореден път се включиха деца от новозагорските училища, детски градини и танцо­ ви школи, за да отдадат почит към великото дело на светите братя Кирил и Методий. През месец юли красивият ни град се сдоби със своя нов символ Пейка на влюбените, която намери своя пристан в сърцето на Нова Загора. Тя е създадена по инициатива на кмета Грозев, като е позицио нира на централната алея срещу многофункционална спортна зала „Младост". Своя значим отпечатък в културния календар на общината оставя ХГ „Руси Карабиберов“ . Организира­ ните Пролетен и Есенен салон на новозагорски художници, Осемнадесетата международна младежка ху­ дожествена изложба, Тринадесетият международен пленер по живопис, многобройните изложби на худо­ жници от страната и чужбина, превръщат галерията в притегателен център за ценителите на изкуството. Незабравими бяха и изявите на танцьорите от любимите танцови школи в града ДЮфА „Загорчета“ и „АП steps". Те успяват да запалят, увлекат и спечелят сърцето на публиката и възпитават в родолюбив.


ТРЕТИ МАНДАТ - ОТЧЕТ 2016

7

В навечерието на Празника на Нова Загора едно изсъхнало дърво отново оживя. По идея на кмета на община Нова Загора Николай Грозев, неговият дънер бе­ ше превърнат от новозагореца Крум Велев в интересно произведение на изкуството, атракция към детската площадка. По повод Петковден, поредица от събития усмихнаха жителите и гостите на града. В рамките на празничната програма бе предприета поредната стъпка към задълбочаване на културното сътрудничество между Нова Загора и побратимената й португалска община Кашкайш-Ещорил. На 12 октомври се състояха Детско тържество и Тържествен концерт под надслов "Красотите на Кашкайш-Ещорил". Една от най - очакваните културни прояви в общината бе Вечерта на изкуството и награждаването на лауреатите на „ Дванадесетия национален поетичен кон курс Нова Загора 2016“ , в който взеха участие 95 поети от над 40 населени места. Носител на първа награда тази година бе Елена Паскалева Дечкова от гр. Ста­ ра Загора, а наградата на кмета на Община Нова Загора се присъди на новозагорската поетеса Златина Великова. По инициатива на народния представител Галя Захариева, тази година беше връчена и една специална поощрителна награда на участник в конкурса от общината, която получи Иван Минчев Минчев. Почитателите и ценителите на песенното изкуство се радваха на талантливите изпълнения в Събора-надпяване „Загоре пее“ и в концерта „Таланти на Нова За­ гора“. За поредна година в Нова Загора се състоя традиционната среща на майсторите занаятчии „Живата традиция - Нова Загора 2016“ . За първи път открива­ нето на панаира на занаятите бе съпроводен с Изложение на винарски изби от региона и Тържествен поздравителен концерт на фолклорни изпълнители от об­ щината.

Жителите и гостите на Нова Загора имаха възможността да дегустират и закупят отбрани вина на носителите на много награди от национални и чуждестран­ ни винени състезания и да се насладят на богатата танцово-музикална програма, поднесена с много чувство, всеотдайност и плам от: ДЮфА „ Загорчета“ , Тан цова школа „АП steps", ОШИ„ Илия Аврамов“ , ФГ „Неранза“ , фГ „Мъжки глас“ и Танцов състав „Балига“ . Кулминацията на двуседмичната, наситена с много мероприятия, разнообразна програма по случай Празника на Нова Загора - Петковден, беше грандиозният концерт на легендарния дует „Ритон". На 14 октомври от 19:00 часа, на сцената пред Народно читалище „Д. П.Сивков-1870“, празнуващите жители и гости на об­ щината се насладиха на красивите и чувствени изпълнения на популярния в страната и чужбина български дуети на невероятната, цветна, сияйна и традиционна заря в помръкналото небе над Нова Загора. Началото на декемврийските празници бе поставено на втори декември със запалването на красивата градска елха. В края на годината кметът на общината Николай Грозев връчи традиционните годишни награди на изявени новозагорци в спорта и обществената сфера.


8

ТРЕТИ МАНДАТ - ОТЧЕТ 2016

Уважаеми съграждани и жители на Община Нова Загора, Изпращаме още една година на споделени радостни мигове, през която поставихме началото на много нови традиции, б яхме съзидателни за родното си место и отговорни към доброто бъдеще на страната ни. в навечерието на Рождество Христово нека не забравяме ценностите, които ни обединяват. Да бъдат смирени душите ни. Да обичаме повече. Да се радваме на малките победи в делничния ден. Да проявяваме разбиране към околните. Да вярваме в собствените си сили и да не забравяме, че доброто ражда добро! весела Коледа и щастлива Нова година! Кмет на Община Нова Загора: Николай Грозев


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.