Biobased Parade

Page 26

BIOBASED COMPETITIVE ADVANTAGE De eerste gedachte die bij veel mensen naar boven komt bij het woord biobased is een vervanger van een milieubelastend petrochemisch product, tegen een meerprijs. Denk bijvoorbeeld aan biobrandstoffen. Terecht worden hier vragen bij gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over de sociale problemen en milieubelasting rondom palmolieproductie. Vanuit een economisch oogpunt liggen er veel grotere kansen voor biobased toepassingen, als er niet alleen naar het milieutechnische aspect wordt gekeken. Om het gebruik van biobased materialen te bevorderen, is het van belang om te zoeken naar toepassingen die leiden tot extra toegevoegde waarde, die niet kan worden bereikt met behulp van producten die op fossiele grondstoffen zijn

26

gebaseerd. Dit wordt ook wel een sustainable competitive advantage genoemd. Tijdens deze belevenis worden twee voorbeelden van zo’n sustainable competitive advantage gepresenteerd. Het eerste voorbeeld is een biologisch afbreekbare kweekpot van de firma Rodenburg Biopolymers. De pot is gemaakt van reststromen van aardappelen, graan en zaad- en wortelmeel. Omdat de potten volledig biologisch afbreekbaar zijn, kunnen ze met pot en al worden geplant. Het tweede voorbeeld is een set mengkommen, die door het gebruik van biobased materialen een look & feel hebben die niet te bereiken is met gewoon plastic.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.