EjendomDanmark Markedsstatistik – tomgang (oktober 2019)

Page 1

Oktober 2019

EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang • Tomgangsstigning i alle sektorer • Butikstomgang stiger med mellem to og fire procentpoint på et år i de største byer • Industri har tomgang på over 11 procent • Flere nyopførte boliger giver midlertidig højere boligtomgang • Boligtomgang er steget med 0,7 procentpoint til 4,9 procent

Stigende tomgang i alle sektorer Den økonomiske tomgang stiger med 0,5 procentpoint til 7,5 procent. Tomgangen har været stigende det seneste år, og var 1,0 procentpoint lavere samme tid sidste år. Den relativt markante stigning i tomgangen kan ses som en konsekvens af, at alle sektorernes tomgang stiger i dette kvartal. Butik har fortsat en lavere tomgang end fx kontor og industri, men kvartalsvise stigninger har siden januar 2019 hævet tomgangen til 7,4 procent. Det betyder, at butik i dag er et stykke over det langsigtede gennemsnit på 6,8 procent. Stigningen for butik skyldes dels, at der er mere tomt i Hovedstadsregionen uden for København centrum og dels, at Aarhus og trekantområdet oplever manglende udlejning.

Højere tomgang i boligog butikslejemål sætter sit aftryk.

Højere butikstomgang i landets største byer.

Sammenligner man med samme tidspunkt sidste år, er den stigende tomgangstendens for butik endnu tydeligere i byerne. Her er der stigninger på mellem to og fire procentpoint i landets fire største byer.

Figur 1. Økonomisk tomgang, oktober 2019

Økonomisk tomgang

11,5

Den økonomiske tomgang angiver, hvor stor en del af lejen, som går tabt som følge af tomme lejemål.

9,2 7,4

7,5

7,2 4,9

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

0,2

0,6

0,6

1,6

0,9

3,8

0,7

1,1

0,8

0,4

0,5

1,0

Begrebet er defineret som: Summen af aktuel årsleje i alle tomme lejemål divideret med summen af aktuel årsleje i både udlejede og tomme lejemål.

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

1


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2019

Tomgangstab er vokset med 240 mio. kr. på tre måneder.

Boligtomgangen er steget med 0,7 procentpoint siden juli 2019. Det svarer til, at udlejere af boliglejemål årligt mister 240 mio. kr. mere på manglende udlejning end for bare tre måneder siden. Butikstomgangen er steget med 0,6 procentpoint på tre måneder og 1,6 procentpoint i forhold til oktober 2018. Boligtomgangen er stadig forholdsvis lav, selvom stigningen er større, end den har været de seneste kvartaler. Den højere boligtomgang er resultat af en stigende tomgang i de større byer, herunder særligt København og Aarhus, hvor tomgangen stiger med 1,2 og 0,6 procentpoint på tre måneder. Boligtomgangen stiger i byerne Tabet af manglende lejeindtægt er størst i landets største byer. I Aalborg er boligtomgangen 7,8 procent, mens niveauet ligger på hhv. 5,4 og 5,6 i Aarhus og Københavns Kommune. Odense oplever derimod fortsat et tomgangsniveau, der med 1,9 procent er betydeligt lavere end i den øvrige del af landet.

Nye boligejendomme giver højere tomgang i byerne.

Samtidig med et relativt højere niveau i Aarhus og København ser man også stigninger, der er større end i resten af landet. Det skyldes blandt andet, at der de seneste år er blevet udviklet nye boligejendomme, som bliver udbudt og gradvist overtages af nye lejere. Det er i tråd med, at nyopførte ejendomme ofte har en periode med højere tomgang efter lejemålene er blevet udbudt og klar til indflytning. Desuden vil der ofte være en større udskiftning af lejere i nyopførte boliger, og det trækker også i retning af højere tomgang.

Figur 2. Boligtomgangen er højere i de største byer Procent

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Aarhus

Aalborg

København Okt. '18

Odense

Resten af landet

Okt. '19

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Den højere boligtomgang gør sig særligt gældende for boliglejemål over 90 m2. Det omfatter lejemål i såvel ældre som i de nyere ejendomme, der er opført efter 2010. Således er tomgangen i de mindre lejemål omkring halvt så høj som for øvrige lejemål.

2


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2019

Figur 3. Lavest tomgang i storbyernes mindre lejemål Procent

14 12 10 8 6 4 2 Under 90 m2

Over 90 m2

Under 90 m2

Opført før 2010

Over 90 m2

Opført efter 2010

København

Aalborg

Aarhus

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Den lavere tomgang for mindre lejemål viser, at der er en større efterspørgsel efter specielt mindre lejemål, hvilket blandt andet kommunerne bør være opmærksomme på allerede i planlægningsfasen.

Figur 4. Udvikling i økonomisk tomgang Procent 25

20

15

10

5

Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt.

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 Kontor

2008 Butik

2009 Industri

2010

2011 Bolig

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I alt

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik og egne beregninger på baggrund af tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomstorvets Markedsindeks. Anm.: Data fra januar 2014 og frem er fra EjendomDanmarks markedsstatistik. Fra 2001 til 2013 er tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks bearbejdet på baggrund af niveauforskelle i 2014. I år 2000 er kontordata fra Ejendomstorvets Markedsindeks indarbejdet. Opgørelsesmetoder er ikke ens, hvorfor der er databrud mellem oktober 2013 og januar 2014. Fra januar 2014 er opgørelsen kvartalsvis, mens den er årlig før 2014. Fra 2014 er der ligeledes et større datagrundlag.

3


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2019

Kontor – Svag stigning i kontortomgang Svageste tomgangsstigning findes i kontorsektoren.

På trods af stigninger har Region Midtjylland lavest kontortomgang.

Lavere kontortomgang i de større byer.

Af alle sektorerne er det kontorsektoren, hvor tomgangen stiger mindst i dette kvartal. Kontortomgangen er steget med 0,2 procentpoint, så tomgangen i dette kvartal ligger på 9,2 procent. Dette er en stigning på 0,6 procentpoint i forhold til samme tid sidste år. Historisk ligger kontortomgangen i dette kvartal over gennemsnittet i perioden 20002019, som er på 8,4 procent. Selvom stigningen i den generelle kontortomgang er forholdsvis beskeden, så stiger tomgangen i Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland med 1,0-1,5 procentpoint. Disse store stigninger modsvares af et fald i Region Nordjylland, hvor kontortomgangen er faldet med 0,9 procentpoint til 12 procent, samt en uændret kontortomgang i Region Hovedstaden, hvor tomgangen ligger på 8,8 procent. Det ses også, at Region Hovedstaden er den region, der har været mest stabil det seneste år, da årsændringen i kontortomgangen har været en lille stigning på 0,1 procentpoint. På trods af stigninger i det seneste år, så er Region Midtjylland dog stadigvæk regionen med lavest kontortomgang med 7,5 procent. Interessant er det, at kontortomgangen i de større byer er lavest i de forskellige regioner. I København centrum er kontortomgangen på 5,3 procent, Odense 9,4 procent, Aarhus 6,7 procent og Aalborg 10,9 procent. Dette kan vidne om, at det er mere attraktivt at have kontorlejemål i de større byer.

Økonomisk tomgang

Tabel 1. Kontor

Oktober 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

8,8

0,0

0,1

København centrum

5,3

0,6

-0,2

Øvrige Københavns Kommune

7,1

-1,3

-0,1

Nordsjælland

14,1

0,7

3,3

Øvrige Hovedstaden

12,3

1,1

-0,3

14,0

1,7

5,7

14,5

1,6

8,4

Region Sjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland

13,7

1,7

3,4

13,4

1,2

1,2

9,4

-0,3

Trekantområdet

18,3

4,8

3,9

Øvrige Syddanmark

13,6

0,3

4,0

Region Syddanmark Odense

Region Midtjylland

7,5

1,0

2,5

Aarhus

6,7

1,2

1,9

Øvrige Midtjylland

9,7

0,6

3,8

Region Nordjylland

12,3

-0,6

2,2

Aalborg

10,9

-0,6

0,5

Øvrige Nordjylland

20,3

0,7

9,2

0,2

Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

4

-4,1

0,6


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2019

Butik – Fortsat stigende butikstomgang Butikstomgangen har været stigende gennem det seneste år. Butikstomgangen er steget med 1,6 procentpoint siden sidste år, og med 0,6 procentpoint siden sidste kvartal, så butikstomgangen nu ligger på 7,4 procent. Denne stigning sker især som følge af den stigende butikstomgang i Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Nordjylland, som stiger med 0,6-0,8 procentpoint i forhold til sidste kvartal. Det betyder, at Region Syddanmark er den region med højest butikstomgang, mens det er Region Sjælland og Region Midtjylland, som er regionerne med lavest butikstomgang.

Generelt lavere butikstomgang i de større byer ud over Aalborg.

Generelt ser det ud til, at butikstomgangen i de større byer i de respektive regioner er lavere end tomgangen i områderne uden for de større byer. Det bemærkes dog, at dette ikke gælder i Region Nordjylland, hvor butikstomgangen i Aalborg (8,8 procent) er højest i Region Nordjylland. I København centrum ligger butikstomgangen på 6,4 procent efter et fald på 0,5 procentpoint i forhold til sidste kvartal, mens tomgangen i alle de andre områder i Region Hovedstaden er steget. I Odense er butikstomgangen faldet med 0,8 procentpoint og ligger nu på 7,5 procent. Ligesom i Region Hovedstaden er butikstomgangen i alle de andre områder i Region Syddanmark steget. I modsætning til København og Odense er butikstomgangen i Aarhus steget med 1,5 procentpoint i forhold til sidste kvartal og ligger nu på 6,6 procent. Selvom butikstomgangen i Øvrige Midtjylland falder med 0,6 procentpoint til 6,9 procent, så er Aarhus stadigvæk det område i Region Midtjylland, som har lavest butikstomgang. I lang tid har butikstomgangen ligget under gennemsnittet fra perioden 2000-2019, som er på 6,8 procent, men i dette kvartal er tomgangen kommet over gennemsnittet. Den generelle stigning i butikstomgangen kan blandt andet være forårsaget af en fortsat stigende udvikling i nethandler. Nethandlen forventes i 2019 at stige med fem procent ifølge rapport fra DIBS (Dansk e-handel 2019), og det giver naturlig konkurrence for fysiske butikker.

Butikstomgangen er nu over gennemsnittet i perioden 2000-2019.

Lejen for butiksejendomme har de seneste år bevæget sig omkring inflationen dog med enkelte årlige udsving på +/- tre til fire procent siden 2014. Senest var der i juli en årlig stigning på 2,7 procent, jf. EjendomDanmarks markedsoversigt, måske som følge af, at detailhandlen fortsat omsætter tilfredsstillende. Den stigende butikstomgang i oktober understøtter omvendt, at der stadig er usikkerhed om, hvor butikssektoren er på vej hen.

5


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2019

6


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2019

Industri – Stigning i tomgang I forhold til sidste kvartal er industritomgangen steget med 0,9 procentpoint og ligger i dette kvartal på 11,5 procent. Derudover er industritomgangen steget med 3,8 procentpoint i forhold til samme tid sidste år. Industritomgangen i dette kvartal ligger dog stadigvæk under gennemsnittet i perioden 2000-2019, som ligger på 11,7 procent. Der ses kvartalsstigninger i industritomgangen i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark, mens industritomgangen i Region Midtjylland og Region Nordjylland er faldet siden sidste kvartal. Det er især i Region Syddanmark, at der ses kvartalsstigninger i industritomgangen. Her stiger industritomgangen med 2,7 procentpoint til 20,5 procent. Samtidigt ses det også, at industritomgangen i Region Syddanmark er steget med 12,0 procentpoint siden sidste år. Dog ses der også fald i Region Nordjylland, hvor industritomgangen er faldet med 1,2 procentpoint til 11,6 procent. Siden sidste år er der kommet flere markedsdata for industri ind i statistikken. Som det ses af gennemsnittet i perioden 2000-2019, så er industrisektoren historisk set den sektor med højest tomgang. Den større tilslutning til markedsstatistikken understreger dermed det høje tomgangsniveau i industrisektoren, da tilslutningen kun gør statistikgrundlaget endnu bedre. Hvis man undlader at betragte den nye tilslutning i statistikgrundlaget, så ser man stadigvæk en kvartalsvis- og årlig stigning på hhv. 0,1 procentpoint og 1,7 procentpoint.

Høj tomgang i industrisektoren.

Flere markedsdata for industri.

Økonomisk tomgang

Tabel 3. Industri

Oktober 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

11,9

0,9

3,2

København centrum

11,5

0,5

-0,7

Øvrige Københavns Kommune

13,9

1,0

0,9

Nordsjælland

27,9

12,7

16,2

Øvrige Hovedstaden

10,9

0,6

3,8

8,9

0,4

2,3

20,5

2,7

12,0

4,2

-0,8

0,7

7,3

-1,1

3,6

Region Nordjylland

11,6

-1,2

Total

11,5

0,9

Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Aarhus

3,8

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

7


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2019

Bolig – Stigning i tomgang Flere lejeboliger kan lejes.

Efter flere kvartaler med svag stigning i boligtomgangen, har stigningen i boligtomgangen i oktober været noget tydeligere. Siden sidste kvartal er boligtomgangen steget med 0,7 procentpoint, hvilket betyder, at boligtomgangen er på 4,9 procent. Det er 1,5 procentpoint over det langsigtede gennemsnit og 1,1 procentpoint over niveauet samme tidspunkt sidste år. Den lavere udlejning har indfundet sig i alle landets regioner, dog med de største stigninger i Region Hovedstaden og Region Midtjylland på henholdsvis 0,9 og 0,8 procentpoint. Tomgangen er lavest i Region Syddanmark, hvor særligt Odense bibeholder et relativt meget lavt niveau.

Fremgang at spore for større nye boliglejemål i Aalborg.

Blandt de største byer er tomgangen fortsat størst i Aalborg på 7,8 procent og i København, hvor tomgangen er henholdsvis 6,4 procent i centrum og 5,5 procent uden for centrum. Det skyldes blandt andet, at nyopførte boligudlejningsejendomme endnu har en del nye lejere til gode – særligt for de større boliglejemål over 90 m2, hvor tomgangen i dag er på 10,0 procent. I Aalborg har der dog været et fald på 1,7 procentpoint det seneste år, og viser dermed en fremgang for større nye boliglejemål i byen.

Økonomisk tomgang

Tabel 4. Bolig

Oktober 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

4,9

0,9

1,1

København centrum

6,4

1,3

0,9

Øvrige Københavns Kommune

5,5

1,2

1,6

Nordsjælland

2,8

-0,3

Øvrige Hovedstaden

3,8

0,5

0,3

5,2

0,1

2,9

Østsjælland

2,4

-0,5

1,3

Vest- og Sydsjælland

6,5

0,7

3,6

2,8

0,4

0,7

Odense

1,9

0,1

0,8

Trekantområdet

3,8

-0,2

-0,4

Øvrige Syddanmark

4,0

1,1

1,5

5,6

0,8

1,6

Aarhus

5,4

0,6

1,1

Øvrige Midtjylland

6,5

1,3

3,6

Region Nordjylland

7,8

0,2

0,4

Aalborg

7,8

0,1

Øvrige Nordjylland

8,3

1,0

-0,2

4,9

0,7

1,1

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

8

-0,1

0,4


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2019

Geografisk afgrænsning København centrum

Christiansborg Christianshavn

Tivoli

Region Nordjylland

Aalborg

Region Midtjylland

Aarhus Nordsjælland Region Hovedstaden

Trekantområdet

København centrum Region Sjælland

Region Syddanmark

Odense

Vest- og sydsjælland

Østsjælland

Øvrige Københavns Kommune Øvrige Hovedstaden

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: København centrum består af København indre by med postnumrene: 900, 1000-1431, 1434-1438, 14481559, 1562-1609, 1611-1614 og 1631-1634.

9


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2019

Om undersøgelsen Denne webrapport er offentliggjort den 19. november 2019. Næste planlagte offentliggørelse er februar 2020. Porteføljerne har omkring 171.000 lejemål svarende til en årlig lejebærende værdi på 30,9 milliarder kroner og 28,3 millioner m2. Til sammenligning var det statistiske grundlag i september 2018 en lejebærende værdi på 30,2 milliarder kroner og 27,8 millioner m2. Der indgår i dag 12.500 ejendomme* i markedsstatistikken. Det er den aktuelle årsleje, der indgår i beregningen af den økonomiske tomgang. Den økonomiske tomgang er defineret som: Summen af aktuel årsleje i alle tomme lejemål divideret med summen af aktuel årsleje i både udlejede og tomme lejemål. Markedsstatistikken er baseret på baggrund af kvartalsvis indrapporterede ejendomsdata for udlejede og tomme ejendomme inden for den pågældende periode. Denne webrapport er opgjort per 30. september 2019 og benævnes oktober 2019. Kvartalsændringen er fra oktober 2019 (opgjort per 30.september 2019) sammenlignet med juni 2019 (opgjort per 30. juni 2019). Årsændringen er fra oktober 2019 (opgjort per 30. september 2019) sammenlignet med oktober 2018 (opgjort per 30. september 2018). De publicerede markedsdata er opdateret og gældende på udgivelsesdatoen. Da markedsstatistikken løbende ajourføres med for eksempel nye historiske data, kan der ske opdateringer af historiske data. Det er i statistikken valgt ikke at publicere data, hvor grundlaget ikke er vurderet tilstrækkeligt til at give valide og repræsentative resultater eller i kombinationer, hvor kun en eller få porteføljer er repræsenteret. * Antallet af ejendomme omfatter ejendomme og moderejendomme. En ejendom kan omfatte en eller flere bygninger og en eller flere boliger eller erhvervsenheder. En moderejendom omfatter en ejendom, hvori der er ejerlejligheder, som registreres som selvstændige ejendomme hver især. For disse enheder er det moderejendomme, der er optalt og ikke de enkelte ejerlejligheder.

Mere information Hvis du vil vide mere om denne publikation kan du kontakte EjendomDanmarks underdirektør

Morten Marott Larsen mml@ejd.dk Telefon 28 45 56 51

10

Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra 2 + 3 Ejendomme, Aberdeen Asset Management, Advice, Advodan, Akelius, Alm. Brand, ALN Holding, Andersen Partners Ejendomsadministration, Anker Bay Petersen, AP Pension, Arbejdernes Landsbank, Arkitekternes Pensionskasse, Arup & Hvidt, ATP, Ejendomsselskabet Aunbøll A/S, Bagenkop Ejendomme A/S, Balder Ejendomme, Bangs Gård A/S, Bank Lauridsen, Barfoed Group, Bendtsen ApS, Bernhard Guhle, Bernstorrfhus, Bevica Fonden, Birch Ejendomme, BladhuseneApS, Blue Vision, Bodil og Co. I/S, Bolig og erhvervsudlejning I/S, Boliggruppen, BoStad A/S, Brdr. Christiansens Boligudlejning, Bruno Dall, Calum A/S, Carlsbergfondet, CBRE, CEJ Ejendomsadministration, Cieslak Ejendomme, CK Holding Odense I/S, Claus Sørensen, Cobblestone, Coller Capital, CS Pensionsfond, Cosmo Ejendomme ApS, CW Obel Ejendomme, DADES, Danica, Dansk Administrationscenter, Danagraf A/S, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bank, DATEA, DEAS, DEAS Invest 1, De Københavnske Ejendomsselskaber, Demant Advokater, Difko, DIKEV, DIP, DK Ejendomme, DNP Ejendomme, Domhusgaarden Ejendomsadministration, Dreist Storgaard, DSB Ejendomme, Egen Vinding & Datter ApS, Ejd. Selskabet Dronning Olgas Vej 15 ApS, Ejendommen Hauchsvej 16 I/S, EjendomDanmark, Ejendomskontoret, Ejendomsselskaberne, Ejendomsselskabet af 15. maj 1895, Ejendomsselskabet NEMP, Ejendomsselskabet Thy, Ejendomsselskabet Østervold, Elverhøj Investment Group ApS, Estate Invest, Etex Ejendomme, Erhverv Aalborg, EV bolig, Fast Ejendom Danmark, Flemming Jeppsson, Flemming Olsen, Flemming Sørensen, Fokus Asset Management, FrederiksbergFonden, Freja Ejendomsadministration, Friheden Ejendomme A/S, Færchfonden, Goldschmidt Ejendomme A/S, Grosserer Schiellerup og Hustrus Fonde, Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond, Grønløkkevej 10, Grønnegaarden Ejendomsselskab, Hans Nielsen, Hauchs Ejendomme, HEA Ejendomme, Hegela Erhvervsudlejning, Heimstaden, Helle Duun, Hestia, Hjørnet,Home Holbæk, Hovedstadens Ejendomsadministration, Hosta Ejendomme, Humlebogruppen, Højgaard Ejendomme, Industriens Pension, Investorgruppen, Jammerbugt Kommune, Jens Garfalk, Jeudan, Jorcks Ejendomsselskab, JØP, Kaj Pedersen, Kalkværksgrundene, Kalvebod Ejendomme, Karberghus, Kayhan Development, KEBLOH ApS, KFI Erhvervsdrivende Fond, KIRKBI, KHK’s Legat, KLP Ejendomme, Koncenton, Kramers Legat, K/S Ingolf Nielsens Vej Sønderborg, K/S Roskilde Retail Park II, Københavns Kommune, Køge Kommune, Laros, Lars Wissing, LB Forsikring, Levring & Levring,Lindhart Ejendomsadministration, Lyngby Kommune, Lægernes Pensionskasse, Lærernes Pension, M7 Real Estate ApS, Michael Westh-Jensen, Minova, Mogens Westh-Jensen, Moltzen Administration, Mogens Nielsen, Morten Norberg,MP Pension, MOWE Holding ApS, NEMO Ejendomsadministration, Nemp Ejendomsadministration, Niam, Niels Møller, Nielsen & Nielsen Ejendomme A/S, Nordea Ejendomme, Nordea Liv og Pension, North Property Asset Management, NREP, Odense Bolig ApS, Ole Hartvig, PBU, Pears, PenSam, PensionDanmark, Pensionskassen for Farmakonomer, PFA, Pfeiffer Ejendomme ApS, PIA, Rasch-Andersen Ejendomme ApS, Rathleff Ejendomme, International, Pitzner Ejendomme, PKA, PN Ejendomme, Postbudenes Byggeforening, Probus, ProDomus, Realdania, Revisorteamet, Roskilde Fællesbageri ApS, Sampension, SEB, Samrådets Boligselskab / Dronning Louises Stiftelse, Siersbo ApS, Skovly Ejendomme, Sofus Administration ApS, SparNord Ejendomme Aalborg, Svanholt Ejendomme, SPG Omsorg DK1, Steen & Strøm, Syddan A/S, Taurus Ejendomsadministration, TDC Pensionskasse, Thisted Kommune, TLK Ejendomme, TLP ApS, Tom Jensen, Topdanmark, Totalbyg, Tox Development, Tryg, T.T. Invest ApS, Unico Finans ApS, Vagner P, Valad, VEA ApS, Vestegnens Boligadministration, Vestjysk Ejendomsadministration ApS, Vestsjællandske Ejendomme ApS, Volantis A/S, V.M. Brockhuus Ejendomme, Wagner Ejendomme, West Star Property Holding ApS, Wihlborg, Wind Administration, Øens Ejendomsadministration, Øernes Ejendomsselskab, Aalborg Boligadministration og Aage Larsens Boligudlejning.


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2019

Appendix Figur 5. Arealmæssig tomgang, oktober 2019 12,7 11,1 8,6

8,0

7,4 4,7

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

0,4

1,2

0,7

1,4

1,3

4,1

0,6

1,2

0,7

2,0

0,5

1,6

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

Arealmæssig tomgang

Tabel 5. Kontor

Oktober 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

10,6

0,2

0,8

København centrum

5,9

0,4

0,6

Øvrige Københavns Kommune

7,1

-0,7

0,7

Nordsjælland

16,0

0,3

3,7

Øvrige Hovedstaden

14,8

1,0

-0,4

14,3

0,8

2,9

Region Sjælland Østsjælland

12,0

1,0

4,3

Vest- og Sydsjælland

15,6

0,9

1,7

15,0

1,0

1,3

Region Syddanmark Odense

9,4

-0,1

-3,1

Trekantområdet

20,2

4,9

2,8

Øvrige Syddanmark

16,6

-0,6

4,9

8,8

1,3

2,2

7,7

1,6

2,0

Øvrige Midtjylland

10,8

0,7

1,5

Region Nordjylland

14,5

0,4

3,2 0,7

Region Midtjylland Aarhus

Aalborg

13,1

0,4

Øvrige Nordjylland

19,7

0,4

11,1

0,4

Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

1,2

11


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2019

Arealmæssig tomgang

Tabel 6. Butik

Oktober 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

7,6

0,8

1,3

København centrum

6,9

-1,0

1,3

Øvrige Københavns Kommune

6,7

0,7

1,5

10,6

0,9

3,5

7,9

1,8

0,6

7,6

0,5

1,9

Østsjælland

6,0

-0,2

0,3

Vest- og Sydsjælland

8,6

1,0

3,0

8,7

0,3

1,1

7,7

-1,3

1,8

10,6

0,5

2,2

8,0

1,2

Nordsjælland Øvrige Hovedstaden Region Sjælland

Region Syddanmark Odense Trekantområdet Øvrige Syddanmark Region Midtjylland

7,8

0,7

1,8

Aarhus

7,5

1,8

2,0

Øvrige Midtjylland

8,1

-0,4

1,5

Region Nordjylland

10,5

0,8

1,2

Aalborg

11,6

0,9

0,3

Øvrige Nordjylland

8,2

0,8

8,0

0,7

Total

1,4

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

Arealmæssig tomgang

Tabel 7. Industri

Oktober 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

13,0

1,7

3,7

København centrum

16,0

-1,0

-2,7

Øvrige Københavns Kommune

15,3

2,3

1,9

Nordsjælland

22,7

5,9

Øvrige Hovedstaden

12,1

1,8

4,6

11,7

0,3

3,1

20,4

1,3

6,3

4,9

0,0

1,0

8,7

0,2

4,8

Region Nordjylland

10,3

-0,8

Total

12,7

1,3

Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Aarhus

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

12

10,1

4,1


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2019

Arealmæssig tomgang

Tabel 8. Bolig

Oktober 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

4,3

0,7

1,2

København centrum

5,3

1,3

0,8

Øvrige Københavns Kommune

5,0

1,1

1,8

Nordsjælland

2,9

-0,1

0,2

Øvrige Hovedstaden

3,4

0,0

0,4

6,0

0,0

3,2

Region Sjælland Østsjælland

2,4

Vest- og Sydsjælland

7,3

0,3

3,7

2,8

0,4

0,8

1,8

0,2

0,6

Trekantområdet

4,0

0,0

0,3

Øvrige Syddanmark

4,0

1,1

1,6

5,5

0,7

1,6

Aarhus

5,0

0,4

1,0

Øvrige Midtjylland

6,7

1,3

3,2

Region Nordjylland

7,5

0,3

0,6

Aalborg

7,3

0,2

0,5

Øvrige Nordjylland

9,1

0,7

0,6

4,7

0,6

1,2

Region Syddanmark Odense

Region Midtjylland

Total

-0,1

1,5

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

13