EjendomDanmark Markedsstatistik - forventninger (fakta-ark oktober 2013)

Page 1

FAKTA-ARK EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE

Ejendomsforeningen Danmarks forvent­ ningsbarometer sætter fokus på, hvordan de forskellige ejendomssektorer klarer sig i forhold til hinanden. Barometeret er sammensat af, hvad del­ tagerne i forventningsundersøgelsen har svaret. -100 er meget negativ og 100 er meget positiv, mens 0 er uændret. Lagt sammen giver det en indikatorværdi, som er en slags temperaturmåling på, hvor positive eller negative forventningerne er. Tallene placerer sig sjældent i yderpunk­ terne, hvorfor barometeret illustrerer en skala fra -50 til 50.

OKTOBER 2013

Forventninger til markedsleje, 4. kvartal 2013 Industri

Kontor Butik Bolig

50 Positiv

Negativ -50

Sektorerne butik og bolig har førertrøjen, når vi måler, hvor­ dan forventningerne er til markedslejen for de forskellige ejendomssektorer. Tiltroen til markedslejen for industriejendommene er fortsat lav, mens der forventes en stigende markedsleje for kontor­ ejendommene.

Spot på boligejendomme 40,0 35,0

Indikatorpoint

30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1. kvartal 2013

2. kvartal 2013

Ejendomsværdi

3. kvartal 2013

Udlejningsprocent

4. kvartal 2013

Markedsleje

I løbet af 2013 har boligejendommene vist sig som den sektor, ejendomsbranchen spår den mest positive fremtid. Forventningerne har været stigende for både ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje i løbet af 2013. I dette kvartal er undersøgelsens højdespringer fundet. Der har aldrig før været målt en så høj indikatorværdi, som i forventningen til udviklingen i ejendomsværdien for boligejendommene.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.