EjendomDanmark Markedsstatistik - forventninger (fakta-ark januar 2014)

Page 1

FAKTA-ARK EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE

Ejendomsforeningen Danmarks forventningsbarometer sætter fokus på, hvordan de forskellige ejendomssektorer klarer sig i forhold til hinanden. Barometeret er sammensat af, hvad deltagerne i forventningsundersøgelsen har svaret. -100 er meget negativ og 100 er meget positiv, mens 0 er uændret. Lagt sammen giver det en indikatorværdi, som er en slags temperaturmåling på, hvor positive eller negative forventningerne er. Tallene placerer sig sjældent i yderpunkterne, hvorfor barometeret illustrerer en skala fra -50 til 50.

I det seneste år har deltagerne i forventningsundersøgelsen langsomt hævet deres forventninger til ejendomsværdierne for industriejendommene. Der har siden undersøgelsen begyndte i 2011, aldrig været målt højere forventninger til industriejendommenes ejendomsværdi som i dette kvartal. De laveste forventninger siden undersøgelsen begyndte blev målt i 2. kvartal 2012.

JANUAR 2014

Forventningerne til ejendomsværdi i 1. kvartal 2014 Industri

Kontor

Butik Bolig

50 Positiv

Negativ -50

Når vi måler forventningerne til de forskellige ejendomstypers ejendomsværdier, er forventningen til bolig stadig størst, efterfulgt af butik og kontor. Forventningerne til alle tre ejendomstyper er dog nedjusteret siden forrige undersøgelse. Forventningerne til udviklingen i ejendomsværdien for industriejendommene har haltet bagefter, men tiltroen er nu steget i første kvartal 2014.

Spot på industriejendomme Udvikling i forventningerne til ejendomsværdi 1. kvt. 2014 3. kvt. 2013 2. kvt. 2013 4. kvt. 2013 2. kvt. 2012

Negativ -50

50 Positiv


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.