Page 1

JAARVERSLAG HOGESCHOOL UTRECHT 2009


2009


INHOUDSOPGAVE

TEN GELEIDE

4

BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

6

1_ STUDENTEN

14

2_ O NDERWIJS

30

3_ O NDERZOEK

48

4_ kennis ORGANISATIE

60

5_ F INANCIテ起 EN HUISVESTING

76

6_ G OOD GOVERNANCE

86

BIJLAGEN

92

SOCIAAL JAARVERSLAG

94

personalia

108

onderwijs in 2009

110

GEGEVENS STUDIEVOORTGANG EN STUDENTTEVREDENHEID

112

RUIMTECAPACITEIT

115


TEN GELEIDE

Als college zijn we trots op de ontwikkelingen die zich binnen de instelling voordoen. Bij de tevredenheid van studenten en het studiesucces lijkt de lijn naar boven te zijn ingezet. Er wordt hard gewerkt aan de flexibilisering van het curriculum en het onderwijsaanbod, zodat we beter in staat zijn op maatschappelijke ontwikkelingen te reageren. Het praktijkgerichte onderzoek wordt door externe commissies positief gewaardeerd. De uitbouw van het toegepast onderzoek, gericht op de innovatie van de beroepspraktijk, en de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs is voortvarend aangepakt. De mogelijkheden die het personeel worden geboden voor ontwikkeling en loopbaan worden herkend en leiden tot een positieve trend in de tevredenheid van de medewerkers. Trots op de ontwikkelingen betekent trots op de mensen die deze dragen. Hogeschool Utrecht wordt met recht als een kennisgemeenschap aangeduid waarin medewerkers en studenten samenwerken aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Recent zijn twee belangrijke rapporten verschenen. Het Innovatieplatform heeft zijn eindrapport uitgebracht, ‘Nederland 2020: terug in de top 5’. Daarin worden de snelle veranderingen in het mondiale economische krachtenveld geschetst. De centrale rol van kennisinstellingen als Hogeschool Utrecht voor de concurrentiekracht van ons land wordt hierbij benadrukt. De commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (commissie-Veerman) erkent in haar rapport ‘Differentiëren in drievoud’ de centrale plaats die het hbo in het hoger onderwijs inneemt. Beide rapporten ondersteunen de keuzes die Hogeschool Utrecht heeft gemaakt bij het opstellen van haar strategisch plan Koers 2012. De HU levert een belangrijke bijdrage aan de regionale en nationale kennisinfrastructuur, waarbij in het Utrechtse intensief samengewerkt wordt met bedrijven, organisaties en instellingen in de beroepspraktijk, de UU en het UMC Utrecht, ROC’s, het voortgezet onderwijs, de gemeenten en de provincie. Wij zijn klaar voor de uitdagingen die het Innovatieplatform en de Commissie-Veerman schetsen. De hogeschool staat midden in de samenleving. De HU verbindt. Daarbij worden aansprekende prestaties geleverd. Trots presenteren wij dan ook dit jaarverslag over 2009. Het College van Bestuur, Mevr. drs. Geri Bonhof (voorzitter) Prof. mr. Huib de Jong Jan Bogerd MBA V.l.n.r. Jan Bogerd, Geri Bonhof en Huib de Jong.

7 - JAARVERSLAG HU 2009 - TEN GELEIDE

Hogeschool Utrecht ligt op koers. In 2009 zijn goede resultaten behaald in het onderwijs en in het onderzoek. De tevredenheid van studenten en hun studiesucces zijn verbeterd. DE HOGESCHOOL PAKT DE ONTWIKKELING VAN HET TOEGEPAST ONDERZOEK VOORTVAREND AAN. Het scholingsniveau van docenten stijgt en medewerkers geven aan meer plezier in hun werk te hebben. Trots presenteren we in dit jaarverslag de aansprekende prestaties die tot stand zijn gebracht door onze medewerkers en studenten.


BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Wat betreft de kerntaak onderwijs kan bijvoorbeeld gewezen worden op de toekenning van een subsidie van ruim € 3,5 miljoen voor de flexibilisering van het curriculum ten behoeve van studenten die kunnen en willen excelleren. Wat betreft onderzoek kan gewezen worden op het positieve rapport van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek. Het beleid om het opleidingsniveau van medewerkers ter verhogen werpt duidelijk vruchten af. Ook binnen de ketentaken is de focus gericht op verbetering van de kwaliteit. Met de door­gevoerde organisatieontwikkeling is de onderlinge samenwerking en afstemming sterk verbeterd. Inzake financieel beheer zijn belangrijke slagen gemaakt die bijdragen aan het positieve bedrijfsresultaat. De personele samenstelling van zowel de raad van toezicht als het college van bestuur is gewijzigd. De raad van toezicht is er trots op dat zij de heer prof. dr. Hans van Ginkel als lid heeft mogen verwelkomen. Met zijn indrukwekkende staat van dienst en internationale profiel vormt hij een welkome aanvulling op de samenstelling van de raad. Na acht jaar heeft de raad afscheid genomen van mevrouw drs. Lydia Helwig Nazarowa, die lange tijd de functie van plaatsvervangend voorzitter heeft bekleed, en deel heeft uitgemaakt van de selectie- en remune­ratiecommissie. In oktober heeft de raad eveneens afscheid genomen van mevrouw Margo Vliegenthart, die wegens persoonlijke omstandigheden haar lidmaatschap heeft neergelegd. De raad is beide vertrekkende raadsleden zeer erkentelijk voor hun jarenlange bijdrage en betrokkenheid bij de hogeschool. Mevrouw mr. drs. Kete Kervezee, sinds 2007 lid van de raad, is met ingang van oktober benoemd tot plaatsvervangend voorzitter en tot lid van de selectieen remuneratiecommissie. De heer Jan Bogerd MBA, voormalig directeur van de FEM, is met ingang van 1 januari 2009 tot het college van bestuur toegetreden. Informatie over de functies van de raadsleden en de remuneratie van de raad en het college is in het hoofdstuk good governance van dit jaarverslag opgenomen.

Maarten Rook

9 - JAARVERSLAG HU 2009 - BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadat in eerdere jaren de focus op het strategisch beleid was gericht, en Koers 2012 is vastgesteld, kenmerkt het jaar 2009 zich door een meer intern gerichte focus op kwaliteit. Op veel fronten zijn belang­ wekkende resultaten behaald. Dit kan mede worden afgelezen aan externe oordelen.


10 - JAARVERSLAG HU 2009 - BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Het resultaat over 2009 is € 3,7 miljoen positief, het begrote resultaat was € 6,9 miljoen

De raad van toezicht is in 2009 vier keer bijeen geweest. De vergaderingen werden telkens

negatief. De hogere rijksbijdrage en subsidies en een strakke sturing op het realiseren van

bijgewoond door het college van bestuur. Op de agenda stonden onder andere:

de begroting hebben hier een positieve bijdrage aan geleverd. De hogere rijksbijdrage van

• de implementatie van het strategisch plan van de HU

€ 7,8 miljoen is inclusief € 1,6 miljoen als gevolg van het beschikbaar stellen van de middelen

• de ontwikkelingen in het aanbod van opleidingen van de HU

Actieplan Leerkracht. De lasten zijn teruggebracht door verbeterde sturing op de inhuur van

• de studenttevredenheidsonderzoeken

PNIL (personeel niet in loondienst), het verder vormgeven van de centrale inkoopfunctie en

• de organisatieontwikkeling van de hogeschool

het centraliseren van de facilitaire budgetten. De aandacht voor financiële sturing en beheer-

• het voornemen tot fusie met Hogeschool Domstad

sing heeft geleid tot een grotere verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de betreffende

• goedkeuring van de begroting 2010

budgethouders. Dit is ook voor de langere termijn een belangwekkende verbetering.

• goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2008 • financieel beheer en risicomanagement

Verslag van de selectie- en remuneratiecommissie

• de voortgang van de nieuwbouw in Amersfoort

De selectie- en remuneratiecommissie werd eind 2008 gevormd door de heer Maarten Rook

• het remuneratiebeleid van de raad van toezicht

MBA (voorzitter), en mevrouw drs. Lydia Helwig Nazarowa. Zij werd vanaf oktober 2009 opgevolgd door mevrouw mr. drs. Kete Kervezee. De commissie heeft het functioneren van

Daarnaast hebben de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter regelmatig overleg gevoerd

de leden van het college van bestuur over 2008 beoordeeld, en een advies aan de raad van

met de voorzitter van het college van bestuur. De leden van de raad van toezicht zijn in hun

toezicht uitgebracht over de beloning van de leden. De commissie heeft daarbij in goed

adviesrol nauw betrokken geweest bij specifieke beleidsonderdelen. Een delegatie van de

overleg met het college van bestuur een voorstel ontwikkeld voor de overgang van gedeelte-

raad heeft in het kader van de voorgenomen fusie overleg gevoerd met de raad van toezicht

lijke variabele beloning naar een volledig vast salaris met inachtneming van de balkenende­

van Hogeschool Domstad. In aanwezigheid van het college van bestuur sprak de raad van

norm. Dit is opgenomen in het remuneratierapport 2009, dat op 19 mei 2009 door de raad

toezicht over het functioneren van de raad zelf en over dat van het college van bestuur. Een

van toezicht is vastgesteld.

delegatie van de raad van toezicht heeft de vergadering van de CMR over het jaarverslag

De selectie- en remuneratiecommissie heeft zich voorts gebogen over de profielen voor de

en de jaarrekening van de hogeschool bijgewoond. De CMR is ook betrokken bij de hiervoor

vacatures in de raad en over de benoeming van de heer prof. dr. Hans van Ginkel.

vermelde benoemingen.

Slot De commissies van de raad

Hoewel de financiële resultaten in 2009 beter zijn dan verwacht, blijft zorg voor de financiële

Verslag van de auditcommissie

positie op zijn plaats. Een prudent beleid is geboden. In 2009 heeft de focus op kwaliteit tot

De auditcommissie van de raad werd eind 2008 gevormd door de heren drs. Arie Brienen

mooie resultaten geleid, waarvan u er enkele in dit jaarverslag aantreft. De raad van toezicht

RA (voorzitter) en drs. Jacques van Ek. De commissie heeft voor elke raadsvergadering de

hecht eraan iedereen die aan de resultaten heeft bijgedragen te complimenteren, ook als ze

financiële rapportages voor de raad beoordeeld, en er zijn extra vergaderingen ingelast voor

hier niet vermeld staan. In 2009 is veel verbeterd. In 2010 ligt de focus op strategisch beleid,

het bespreken van het onderzoek van Ernst & Young naar het financieel beheer en voor de

met een tussenevaluatie van gerealiseerde activiteiten van Koers 2012. De raad heeft de

voorgenomen fusie met Hogeschool Domstad. De commissie heeft zich ervan vergewist

overtuiging dat de organisatie goed is voorbereid op de uitdagingen die daar ongetwijfeld

dat er een deugdelijke risico-inventarisatie is uitgevoerd inzake de voorgenomen fusie. Na

uit voortkomen, en wenst iedereen veel succes en plezier in de realisatie daarvan.

bespreking met de accountant heeft de auditcommissie aan de raad van toezicht geadviseerd de jaarrekening goed te keuren. Dit geldt ook voor de begroting 2010. De commissie heeft

De Raad van Toezicht:

zich ook gebogen over de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw in Amersfoort. De audit­

Maarten Rook MBA (voorzitter)

commissie was voorts nauw betrokken bij de opzet van de afdeling Corporate Control.

Mr. drs. Kete Kervezee (plv. voorzitter)

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft op 17 mei 2010 een goedkeurende

Drs. Arie Brienen RA

accountantsverklaring bij de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarrekening 2009

Drs. Jacques van Ek

afgegeven.

Prof. dr. Hans van Ginkel

11 - JAARVERSLAG HU 2009 - BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De raad in 2009


6 8 BACHELOROPLEIDINGEN 24 MASTEROPLEIDINGEN DE MISSIE

35.866 35.866

36.849 36.849

35.866

Aantal personeelsleden 2007

2007

Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie waar we door hoogwaardig onderwijs en onderzoek

2008 2008

2007

39.199 39.199

36.849

39.199

2009 2009

2008

2009

werken aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de persoonlijke ontwikkeling

1.869

1.918 1.918

1.321

2007 2007

2008 2008 2007 Ondersteunend en beheerspersoneel (OBP)

1.918

1.327 1.327

1.953 1.953

1.327 totaal 3.280

1.869 1.869

1.321 1.321

totaal totaal 3.280 3.280

1.352

totaal 3.239

Aantal studenten

1.352 1.352 totaal 3.221

totaal totaal 3.221 3.221

van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.

totaal totaal 3.239 3.239

van talent. Daarmee draagt de hogeschool bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling

1.953

2009 2009 2008 2009 Onderwijzend personeel (OP)

Ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) Onderwijzend personeel (OP) Ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) Onderwijzend personeel (OP)

Omzet en solvabiliteit

36.849

39.199

2007

2008

2009

totaal totaal 9,2% 9,2%

35.866

63,3% 63,3%

7% 7%

Opleidingsniveau onderwijzend personeel 2009

Bestaand Bestaand

1.869 Bezig 29.7% Bezig

2007

totaal 3.239

Percentage OP met mastergraad Percentage OP met mastergraad (doelstelling in 2017 = 100%) (doelstelling in 2017 = 100%)

1.327 totaal 3.280

1.321

1.352 totaal 3.221

totaal totaal 70,3% 70,3%

6% 6% 3,2% 3,2%

Percentage OP gepromoveerd Percentage OP gepromoveerd (doelstelling in 2017 = 20%) (doelstelling in 2017 = 20%) 1.918 70.3%

2008

Ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) lager dan masterniveau of bezig masterniveau met masteropleiding

244.870 244.870

244.870

2007 2007

Omzet (x € 1.000) 2007 Omzet (x € 1.000) Omzet (x € 1.000)

41,6% 41,6%

1.953 9.2%

41,6%

262.346 262.346

2008 2008

31,3% 31,3%

262.346

2008

31,3%

278.450 278.450

2009 2009

30,4% 30,4%

278.450

2009

30,4%

2009 Onderwijzend personeel (OP) gepromoveerd of bezig met promotie

2007 2007

Solvabiliteit Solvabiliteit

2007

Solvabiliteit

2008 2008

2008

2009 2009

2009


ORGANOGRAM

Raad van Toezicht

College van Bestuur

Centrale medezeggenschapsraad

Bestuursdienst Corporate Control

Stafdiensten - Bedrijfsvoering - FinanciĂŤn & Business Intelligence - Marketing & Communicatie - Onderwijs & Onderzoek - Personeel & Organisatie - Studentzaken

onderhoudt contacten met facultaire mede­ zeggenschapsraden

verleent ondersteuning aan

Faculteit Natuur & Techniek

Faculteit Maatschappij & Recht

verzorgt tevens opleidingen in HU Amersfoort

Faculteit Communicatie & Journalistiek

Faculteit Gezondheidszorg

Faculteit Economie & Management

Faculteit Educatie


STUDENTEN

Studentenbeleid Bestuurlijk actieve studenten Hogeschool Utrecht waardeert de inbreng van studenten in medezeggenschapsorganen. Zij zijn de aanjagers van vernieuwingen en wijzen de organisatie op de zaken die verbetering behoeven. Daarom coacht, begeleidt en adviseert de HU de ruim 300 studenten bij het mede足zeggenschapswerk in de centrale en facultaire medezeggenschapsraden en in de opleidingscommissies. In 2009 steeg de bekendheid met inspraak onder studenten, wat onder andere heeft geresulteerd in bijna een verdubbeling van het opkomstpercentage bij de verkiezingen in november. De coach bestuurlijke participatie studenten (Emi Stikkelman) is uitgenodigd bij minister Plasterk om de wijze waarop zij het medezeggenschapswerk onder studenten stimuleert, toe te lichten als good practice voor andere hogescholen. Ook de HBO-raad heeft de expertise van de coach ingeroepen voor een vademecum voor hogescholen in Nederland. Studentenorganisaties Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht faciliteren de studentenverenigingen op het

1

gebied van gezelligheid, sport, cultuur, levensbeschouwing en studieverenigingen. Hiervoor onderhouden de instellingen contact met de diverse studentenorganisaties in Utrecht en Amersfoort. De HU hecht er waarde aan dat er voldoende ruimte is voor activiteiten naast de studie. Studentenorganisaties spelen hierin een belangrijke rol. Het lidmaatschap van een studentenorganisatie maakt voor veel studenten hun studie tot een onvergetelijke tijd waarin ze levenslange vriendschappen sluiten en organisatietalenten laten opbloeien. Tijdens de jaarlijkse UITdagen krijgen alle organisaties de kans zich voor te stellen aan de studenten. Bij het verenigingendebat tijdens de UIT 2009 trad Geri Bonhof op als debatleider, waarvan een groot studentenpubliek op het Domplein getuige was. OSHU Sinds het collegejaar 2005-2006 bestaat de OSHU, het overkoepelend orgaan van de studieverenigingen binnen de HU. De OSHU zet zich, in samenwerking met Studentvoorzieningen, in voor alle studieverenigingen om het klimaat voor de studieverenigingen te verbeteren. Een verbetering die de OSHU inmiddels heeft gerealiseerd is het bestuursbeurzen-systeem binnen de studieverenigingen. Hierdoor komen actieve studenten binnen een studievereniging in

17 - JAARVERSLAG HU 2009 - STUDENTEN

Hogeschool Utrecht biedt studenten een stimulerende, actieve studie足 omgeving, waarin naast het succesvol doorlopen van de studie ruimte en aandacht is voor participatie in medezeggenschap, lidmaatschap van organisaties en competitie op sportief vlak. Niet alle studenten zijn gelijk, wel krijgen zij gelijke kansen. Het doelgroepenbeleid, een ver足zamelnaam voor regelingen en stimuleringsactiviteiten voor studenten die daar behoefte aan hebben, faciliteert studenten om het beste uit zichzelf halen.


18 - JAARVERSLAG HU 2009 - STUDENTEN

Onbelemmerd Studeren Studenten met een functiebeperking of chronische ziekte komen in aanmerking voor extra faciliteiten om de studie met succes af te ronden. Soms kan aangepast tentamenmateriaal, speciale software, extra tijd of het gebruik van een laptop bij toetsing een goede ondersteuning bieden. Ruim 1600 (13 procent) van de eerstejaars studenten in 2009 heeft enige belem­mering gemeld. Daarbinnen ging het bij 40 procent van de studenten om dyslexie. Vanaf 2007 tot en met 2009 zijn de voorzieningen en aanpassingen die er op de verschillende faculteiten waren geüniformeerd. Er is een HU-brede intakeprocedure ontwikkeld en er is informatie­materiaal beschikbaar gekomen. In het project wordt ook zorggedragen voor een goede begeleiding van degenen die de regeling uitvoeren en voor rapportages aan leidinggevenden. In 2009 is de projectfase afgerond en is het gebruik overgedragen aan de staande Het CvB ontmoet jaarlijks de studie- en studentenverenigingen van HU in een informele sfeer. Huib de Jong wisselt via een poken contactgegevens uit met een student.

organisatie. Studentendecanen hebben steeds met grote inzet aan dit thema gewerkt en zij blijven een belangrijke rol spelen bij de uitvoering ervan. De Wet gelijke behandeling vormde het uitgangspunt van het beleid dat met subsidie van OCW is gerealiseerd.

aanmerking voor ondersteuning. Ook pro­fessionaliseren zij de studieverenigingen door de organisatie van besturendagen, waarin de verschillende besturen worden getraind en

Topsport

gecoacht.

Hogeschool Utrecht heeft een breed scala aan faciliteiten voor studenten die hun studie willen combineren met topsport. De hogeschool vervult daarin een ondersteunende rol en wil top-

Studium Generale

sporters stimuleren en uitdagen bij het leveren van topprestaties in combinatie met hun

In 2009 heeft Studium Generale een aantal nieuwe activiteiten geïntroduceerd. In samen­

schoolloopbaan. De HU gebruikt daarbij de definitie voor topsport van NOC*NSF: meedoen

werking met hogeschoolkrant Trajectum werd de eerste HU-docent van het jaar-verkiezing

op het hoogste internationale seniorenniveau in een erkend programma. Ruim 150 studenten

georganiseerd. Zo’n vierhonderd docenten werden door studenten van de HU genomineerd,

maken gebruik van deze regeling. Twee van de vele hoogtepunten: In 2009 werd studente

waarna in drie rondes uiteindelijk docente Logopedie Else de Haan werd gekroond door juryvoorzitter Huib de Jong. Studium Generale organiseerde voor het eerst een debatwedstrijd voor HU-studenten, waarvan de finale plaatsvond in het gemeentehuis van Utrecht. FE-student Joachim Muurling ging als winnaar naar huis. Op de Culturele Zondag Niemandsland (8 november) vond de afsluiting van het project Onzichtbare Muren plaats. Studenten van de HU discussieerden hier met Utrechtse jongeren over een boodschap aan de ministers van

FOTOSERIE TOPSPORTERS

de Raad van Europa, die een week later in Utrecht samenkwamen voor hun tweejaarlijkse

Om de zichtbaarheid van topsporters te

ministersconferentie. Na een eigen onderzoek van studenten naar drempels die Utrechtse

verhogen, is er in 2009 een fotoreportage

jongeren in de stad en de lokale samenleving ervaren, werd uiteindelijk over de thema’s

gemaakt van een selectie van alle topsporters,

onderwijs, discriminatie en krachtwijken een jongerenboodschap voor de Raad van Europa

die te zien is in de gebouwen van de HU.

opgesteld. Het jaar werd afgesloten met de adviezen van HU-studenten aan de lokale,

Op de foto Geert van der Horst, veldrijder

provinciale en landelijke politiek. Op uitnodiging van het Forum voor Democratische Ontwik-

en student Life Sciences.

keling stelden HU-studenten adviezen op over de betrokkenheid van jongeren bij de Nederlandse politieke partijen. Voor politici vanuit alle bestuurslagen verdedigden de deelnemers hun adviezen met verve.

19 - JAARVERSLAG HU 2009 - STUDENTEN

Doelgroepenbeleid


20 - JAARVERSLAG HU 2009 - STUDENTEN

21 - JAARVERSLAG HU 2009 - STUDENTEN

De panelleden, gastsprekers en organisatie van het symposium Sponsoring en Topsport, met op de voorgrond olympisch kampioen Jochem Uytdehaage. Xxxxxx

Minister Plasterk ondertekende op 24 augustus de G5-convenanten: prestatieafspraken om het studiesucces van niet-westerse allochtone studenten te verbeteren.

mondzorg Naomi van As uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld door de Interna­

studenten gebruikt om hun taalvaardigheden in eigen tempo bij te spijkeren. De ervaringen

tionale Hockeyfederatie en behaalde zwemmer Robin van Aggele bij de Europese kampioen-

met de ECHO-projecten zijn gebruikt voor lopende projecten in het convenant met de vijf

schappen goud op de 100 m. schoolslag.

Randstadhogescholen.

Het zesde HU topsportsymposium vond plaats op 23 april 2009. De symposia hebben als

In het kader van een convenant van OCW voert de HU met vijf Randstadhogescholen een

doel om kennis en ervaring uit te wisselen. Ditmaal was het thema sponsoring en topsport.

omvangrijk werkprogramma uit om de belemmeringen voor allochtone studenten weg te

De presentatie was in handen van Tom Egberts. Als gastsprekers waren oud-schaatser en

nemen. In 2009 was er voor de HU een bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar, dat oploopt

olympisch kampioen Jochem Uytdehaage en directeur van FC Utrecht Jan Willem van Dop

tot € 2,3 miljoen in 2012. In 2009 namen vier faculteiten van de HU actief deel aan het

aanwezig. Geri Bonhof hield de inleiding van deze dag en er vond een lezing en een panel­

werkprogramma en vond in alle faculteiten planvorming plaats voor een opschaling in 2010.

dabat met vier topsportstudenten plaats. Naast topsport investeert de HU ook in breedte-

De projecten zijn gericht op het verbeteren van het studiesucces van niet-westers allochtone

sport. De HU en Universiteit Utrecht steunen het zeer complete sportcentrum Olympos op

studenten. Bij talentontwikkeling draait het niet alleen om het verbeteren van studievaardig­

De Uithof, waar studenten uit het Utrechtse hoger onder­wijs laagdrempelig aan sport kunnen

heden, maar ook om het creëren van een sociale binding. Dit gebeurt onder andere in

deelnemen.

‘Samen voor Succes’, uitgevoerd bij de FMR, ‘Interculturele Communicatie’ bij de FG, ‘United Students’ bij de FNT en ‘Multicultureel opleiden’ bij de FE.

Diversiteit

Als bijdrage aan de activiteiten om studiesucces te verbeteren is er op 20 en 21 augustus 2009

De maatschappij van vandaag vraagt om een multiculturele, internationale leeromgeving.

een summercourse georganiseerd voor multiculturele eerstejaars studenten met workshops

Niet-westerse allochtone studenten betreden steeds vaker het hoger onderwijs. Zij zijn

presenteren en schrijfvaardigheid. Het doel hiervan was om hen meer zelfvertrouwen te geven

doorgaans de eersten uit hun familie. Voor hen zijn de drempels hoger dan voor anderen,

om een succesvolle start te maken in het eerste jaar.

waardoor het studietempo lager ligt en de uitval hoger is dan bij andere studenten. De

In 2009 werd op de FCJ een convenant ondertekend tussen Minister Plasterk en de vijf Rand-

hogeschool krijgt een steeds beter beeld van de studiebehoeftes van deze groep studenten

stadhogescholen, waarin de resultaatafspraken vastgelegd zijn. Het was een feestelijke en

en zorgt voor aansluitende regelingen.

interactieve bijeenkomst, waar een prominente rol was weggelegd voor studenten van de

In 2009 zijn de zogenaamde ECHO-projecten afgerond. De HU heeft in 2006 van OCW

deelnemende hogescholen en de minister.

€ 230.000 ontvangen om de instroom van allochtone studenten te stimuleren en om de uitval te verminderen. De gelden zijn ingezet voor drie deelprojecten: mentoring, helpdesk

Crossing Cultures

taal en talentontplooiing. Het project mentoring vond plaats bij de FE en is inmiddels regulier

Crossing Cultures is het jaarlijks terugkerende evenement over internationalisering en diver­

beleid. Het digitale loket taal voor studie en beroep is in 2008 opgeleverd en wordt door veel

siteit voor studenten en medewerkers. Voorbeelden van activiteiten zijn een workshop global


stand-up-comedians ‘Allah made me funny’. De facultaire activiteiten hebben in totaal 750 deelnemers getrokken. Deelnemers waren tevreden over de inhoud van het programma en de kwaliteit. Topevenement was het groots opgezette United Students feest met 1300 bezoekers, dat zowel inhoud (projecten, gepresenteerd door ’jakhals’ Ersin) als ontspanning bood (dance-event, dj’s en vj, funkband Kraak en Smaak).

Studenttevredenheid Er bestaan allerlei vormen van onderzoek naar de studenttevredenheid met bijbehorende rankings. De HU scoort onder het gemiddelde in de Elsevier-ranking van bacheloropleidingen. In het onderzoek van de Keuzegids naar de voltijd-bachelors scoort de HU gemiddeld. In het Keuzegids-onderzoek naar deeltijd-bachelors scoort de HU duidelijk boven gemiddeld. En uit het onderzoek naar de masters blijkt de HU tot de top 5 van Nederland te behoren. De best presterende masteropleidingen van de HU zijn Pedagogiek, Special Educational Needs, de masters of Education Wiskunde en Natuurkunde en Advanced Nurse Practitioner. De uitslagen op de rankings geven een globaal beeld weer, omdat er een groot verschil is in scores tussen opleidingen van de HU. Sommige opleidingen behoren tot de top in Nederland, terwijl de HU ook opleidingen in huis heeft die al een aantal jaren relatief slecht scoren. Hogeschool Utrecht hanteert het studenttevredenheidsonderzoek als belangrijke graadmeter. Dit is een onderzoek van de HBO-raad waar veel hogescholen aan meedoen. Het levert goede

VSB BEURZEN Jaarlijks reikt het VSBfonds beurzen uit aan studenten die maatschappelijk betrokken zijn en

(Zuid-Afrika, Social Anthropology)

hun keuze voor een vervolgstudie of -onderzoek

• Serdar Kabasakal FNT – Technische Bedrijfs-

goed kunnen motiveren. Uit 26 gegadigden van

kunde (Verenigde Staten, Master of Business

de HU zijn zeven kandidaten gekozen. Zij mogen een vervolgstudie naar keuze volgen in het buitenland. Met de beurs worden de studie­ kosten betaald. Het gaat om:

Administration) • Marthe van der Wolf FCJ – Journalistiek (Zuid-Afrika, MA African Studies) • Maaza Dikker Hupkes FEM – International

• David Derksen FNT – Bouwkunde (Duitsland,

Business & Management Studies (Verenigd

MA Denkmalpflege – Heritage Conservation)

Koninkrijk, MA in International Studies and

• Diantha Nota FCJ – Integrated Communication Management (Denemarken, MA Corporate Communication) • Serginho Roosblad FCJ – Journalistiek

Janine Roenhorst, 22 jaar Verpleegkunde duaal, 3e jaars

• Myrna van Pinxteren FCJ – Journalistiek

(Zuid-Afrika, MA African Studies)

Diplomacy).

23 - JAARVERSLAG HU 2009 - STUDENTEN

advertising, een lezing over de multiculturele fysiotherapiepraktijk en een optreden van de


24 - JAARVERSLAG HU 2009 - STUDENTEN

25 - JAARVERSLAG HU 2009 - STUDENTEN

Instroom

sturingsinformatie op. De HU ambieert een hoge studentenwaardering voor de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten uit dat onderzoek vormen dan ook input voor de verbetercyclus

13.000

van opleidingen en de organisatie als geheel.

12.800 12.600

Het algehele waarderingscijfer voor de HU is in 2009 gestegen ten opzichte van 2008 (zie tabel). Het waarderingscijfer voor de opleiding steeg van 6,6 naar 6,9 voor de propedeuse en van 6,2 naar 6,5 voor de hoofdfase. Diensten en voorzieningen scoorden een 6,7 tegen een 6,5 vorig jaar en hoofdfase studenten een 6,4 tegen een 6,2 vorig jaar. Uit het onderzoek blijkt

12.400 12.200

dat de studenten het meest tevreden zijn over het onderwijs zelf. Zowel de inhoud van de

12.000

opleiding, de gerichtheid op de beroepspraktijk en de docenten worden positief gewaar-

11.800

deerd. De waardering voor het onderwerp ‘Toetsen en beoordelen’ is weer terug op het

11.600

positievere niveau van vier jaar geleden. De investering die gedaan is in de verbetering van

2007

het toetsbeleid lijkt door studenten opgemerkt te zijn, het gaat hier met name over de aan-

2008

2009

sluiting van de toetsen op het onderwijs. Het onderdeel ‘communicatie’ vormt het grote struikelblok in de tevredenheid van studenten. Studenten klagen helaas nog regelmatig dat ze niet tijdig geïnformeerd worden over roosters en roosterwijzigingen. Op diverse plekken is ook het betrekken van studenten bij kwaliteitszorg, of beter gezegd: de terugkoppeling van evaluatieresultaten, problematisch. Dat geldt eveneens voor studiebelasting: studenten vinden

Werving

een hogere studiebelasting en meer uitdaging qua niveau wenselijk. De contacttijd ten

Hogeschool Utrecht maakt een sterke groei door in studentenaantallen. Deze groei is een

opzichte van 2008 is in 2009 licht gestegen en zal in 2010 nog verder toenemen. Ook is het

stevige opdracht voor de organisatie. Alle wervingsinspanningen zijn erop gericht om de juiste

intranet vernieuwd, waardoor de vindbaarheid van gegevens verbeterd is.

student op de juiste plaats te krijgen. Het verminderen van studieuitval door een verkeerde keuze staat hoog op de agenda. Dit voorkomt niet alleen teleurstelling bij de student. In 2008 is er een start gemaakt met het verleggen van de nadruk in de wervingsstrategie van een

Cijferwaardering uit het HU STO

aanbodgerichte HU met werving voor de massa, naar een adviserende, persoonlijke HU met maatwerk voor verschillende aspirant studenten; van werving, via voorlichting naar advisering.

Opleidingen

Diensten en voorzieningen

2007

2008

2009

2007

2008

2009

FCJ

6,4

5,8

6,3

6,1

5,8

6,2

FE

6,5

6,3

6,7

6,5

6,5

7,0

FEM

6,0

6,2

6,5

6,2

6,1

6,1

zijn of haar ervaringen zijn. Uit onderzoek blijkt dat dit een specifieke wens is van scholieren en

FG

6,7

6,5

6,8

6,6

6,5

6,7

evaluaties bevestigen dit beeld. Daarnaast biedt de HU scholen in het voortgezet onderwijs en

FMR

6,6

6,5

6,8

6,7

6,6

6,8

ROC’s de mogelijkheid om klassikale voorlichting te verzorgen voor hun scholieren. Studenten

FNT

6,5

6,3

6,6

6,3

6,2

6,1

Totaal HU

6,5

6,3

6,7

6,5

6,3

6,6

In 2009 heeft de wervingsstrategie verder vorm gekregen. De nieuwe website www.hu.nl is in 2009 geïntroduceerd en meteen gekozen tot beste onderwijswebsite van het land. De HU liet een kleine twintig sites van onder meer collegahogescholen, universiteiten en de IB-Groep achter zich. Voor scholieren is het mogelijk om zich gedurende het hele jaar aan te melden voor een zogenaamde sneak preview. Zij kunnen langskomen om van een student te horen wat

van de HU geven deze voorlichting.


26 - JAARVERSLAG HU 2009 - STUDENTEN

27 - JAARVERSLAG HU 2009 - STUDENTEN

PRIJZENKAST Innovatieprijs

Lustrumcongres NVZA

Het project ‘Sneller Beter Thuis’ van het UMC

Op 26 juni 2009 werden er twee eerste prijzen

Utrecht en Hogeschool Utrecht is onderscheiden

voor de beste poster uitgereikt tijdens het

met de LEVV Innovatieprijs. Dit project is een

wetenschappelijk lustrumcongres van de

initiatief van verpleegkundigen en verpleeg­

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothe-

kundig onderzoekers Saskia Weldam (UMCU) en

kers (NVZA). De poster ‘Prescription Changes as

Jita Hoogerduijn (HU). De verpleegkundigen

predictor for Hospital admission’ geeft een

ontwikkelden een zorgprogramma voor gerichte

samenvatting van de studie uitgevoerd door

zorg aan kwetsbare ouderen in

Carolien Sino van het lectoraat Verpleegkundige

het ziekenhuis.

en paramedische zorg voor mensen met chronische aandoeningen. Rutger Stuffken, Rob

Hulp-E in de prijzen

Heerdink, Toine Egberts en lector Marieke

Erwin Vos, Ilonka van Houwelingen en Heyko

Schuurmans werkten mee.

Michiel de Vries krijgt de SVJ-prijs overhandigd.

SVJ-prijs voor Michiel de Vries

Petra Ponte twee keer bekroond

catie hebben de eerst prijs in de categorie

Idealenwedstrijd

Student Michiel de Vries is met zijn reportage

Lector Petra Ponte heeft op het Velon-congres

onderwijs in de wacht gesleept van de wedstrijd

Oud-student Gaston Ngochembo van de

‘De jeugd van Iran’ winnaar geworden van de

twee prijzen in de wacht heeft gesleept.

Make-it-Mobile. Studenten moesten een appli-

opleiding ICM heeft de idealenwedstrijd 2009

SVJ prijs 2009. Zijn artikel verscheen in het

Respectievelijk de eerste en de derde prijs voor

catie ontwerpen voor de mobiele telefoon die is

gewonnen. Met zijn bedrijf Agridynamic helpt

Parool van 30 mei, en beschrijft op een

twee van haar artikelen die ze publiceerde in

te gebruiken in het onderwijs. Het winnend

Ngochembo Kameroense boeren bij het

boeiende en kwalitatief hoogstaande manier

het Velon tijdschrift. De eerste prijs was voor

ontwerp, de Hulp-E, is een toepassing op de

duurzaam produceren van kippen. De prijs in

wat de jeugd van Iran bezighoudt, in de aanloop

het artikel ‘Actieonderzoek in de initiële leraren-

mobiele telefoon waarbij studenten zich kunnen

een initiatief van dagblad Trouw, Impulsis en

naar de verkiezingen van 2009. De Vries nam

opleidingen: een verkenning’.

aanmelden. Via de mobiel kunnen zij een vraag

Greenwish.

zelf het initiatief af te reizen naar Iran en is er

Schuring van de opleiding digitale communi­

stellen over een vakgebied, die door de andere

in geslaagd om op juiste toon de verschillende

Chocoladewoord en Shares4us winnen

aangesloten studenten kan worden beantwoord.

kanten van het leven van de jongeren te

Twee studenten Small Business & Retail

De prijsvraag is uitgeschreven door de ict-onder-

belichten. Aan de prijs is een geldbedrag van

Managment hebben op 15 juni de SB&RM

wijsorganisaties Surfnet en Kennisnet.

1000 euro verbonden.

Ondernemersprijs 2009 uitgereikt gekregen. Mariska den Hollander voor Chocoladewoord,

Johan van der Sandenprijs

KNAW-prijs

een producent van chocolade en Martijn Besaris

Oud-student Björn van Herrikhuijzen heeft de

Corinne Rewinkel, leerling van het Marnix

voor Shares4us, een community die informatie

‘hart’-prijs van de Johan van der Sandenprijs

college in Ede en inmiddels student Fysiothera-

uitwisselt over beursgenoteerde bedrijven

voor vmbo gewonnen. Hij ontving de prijs voor

pie aan de HU, heeft samen met medeleerling

wereldwijd.

zijn afstudeerwerk ‘Ein Gedicht is wie Musik

Jorien van der Wal de KNAW-onderwijsprijs

ohne Noten’ en gaat over de rol van poëzie bij

gewonnen. Zij kregen de prijs, een jaar college-

Aanmoediging voor Maarten Das

Duits in het vmbo. Aan de prijs zijn een “Hoofd”

geld, voor hun profielwerkstuk ‘De aanwezigheid

Maarten Das, student journalistiek, is één van de

en “Hart” prijs verbonden met geldbedragen

van bacteriën in berkenbomen die zijn aangetast

winnaars van de C.C.S Crone Stipendia. Dit zijn

van 1000 euro en een kunstvoorwerp van Guido

door de bruinrotschimmel Piptoporus betulinus’.

beurzen die de gemeente Utrecht elke twee jaar

Geelen.

aan beginnende auteurs beschikbaar stelt. De beurzen – een bedrag van 2.500 euro – moeten jonge Utrechtse schrijvers helpen bij publicatie van een boek.


28 - JAARVERSLAG HU 2009 - STUDENTEN

29 - JAARVERSLAG HU 2009 - STUDENTEN

PRIJZENKAST Afstudeerwerk geotechniek

Bartjens Rekendictee

Studenten Civiele Techniek Bart Jan van Eijk

Quintijn Puite, docent bij de vakgroep Wiskunde

en Marnix Gallegos Ruiz hebben de Keverling

en onderzoeksmedewerker van het lectoraat

Buismanprijs (voorheen de Geo-Oscars) in de

Gecijferdheid, is winnaar binnen de categorie

categorie ‘jong talent’ in de wacht gesleept.

sponsoren van het Bartjens Rekendictee.

Zij beschreven in hun afstudeerwerk de tech-

Rekenmeester Willem Bartjens leefde in de

nische uitdaging van het bouwen oder het

zeventiende eeuw in Zwolle. Het lectoraat

Centraal Station in Amsterdam.

Gecijferdheid was één van de sponsors.

HU-website de beste

Ad van Liempt

De nieuwe website van Hogeschool Utrecht mag

Lector Ad van Liempt is tweemaal geëerd: hij

zich een jaar lang de beste onderwijswebsite van

kreeg de Beeld en Geluid Oeuvre Award 2009

het land noemen. Tijdens de jaarlijkse verkiezing

voor zijn bijzondere bijdrage aan de ontwikke-

van online marktonderzoeksbureau MetrixLab en

ling van de Nederlandse televisie. Begin 2010

Emerce beoordeelt het publiek websites op

werd hij bovendien benoemd tot Officier in de

ontwerp, navigatie en inhoud. Binnen de cate-

Orde van Oranje-Nassau. Van Liempt ontving

gorie Onderwijs kwam de HU-site als beste uit

deze Koninklijke onderscheiding voor zijn

de bus en liet daarmee een kleine twintig

belangrijke bijdrage aan de Nederlandse

andere sites van onder meer collega-hogescho-

journalistiek. Van Liempt werkte mee aan talloze

len, universiteiten en de IB-Groep achter zich.

tv-uitzendingen en stond aan de wieg van

Drie studenten Werktuigbouwkunde, Jeroen-Pieter Visser, Albert Maas en Peter Karst, presenteerden hun afstudeerproject ‘Formule Bio’. Formule Bio staat voor een lichtgewicht formuleauto (eenzitter) die in gebruik CO2-neutraal is.

Marktaandeel landelijke instroom in het hbo

2007

2008

2009

HvA

10,2 %

10,0 %

10,4 %

nieuwe, succesvolle programma’s. Hij is sinds

Fontys Hogescholen

9,6 %

10,1 %

9,6 %

2006 lector aan de HU.

HU

9,7 %

9,3 %

9,2 %

HAN

7,2 %

7,5 %

7,6 %

INHOLLAND

6,9 %

6,8 %

7,5 %

Hogeschool Rotterdam

7,3 %

7,2 %

6,9 %

Marktaandeel instroom bekostigde masteropleidingen

2007

2008

2009

Fontys Hogescholen

33,9 %

36,8 %

33,6 %

HU

31,3 %

25,2 %

25,7 %

HAN

1,0 %

2,0 %

3,1 %

HvA

1,6 %

2,5 %

2,9 %

Hogeschool Rotterdam

3,0 %

2,9 %

2,6 %

INHOLLAND

1,3 %

1,0 %

1,9 %


30 - JAARVERSLAG HU 2009 - STUDENTEN

4.601 4.194 4.007 5.582

5.270

5.263

FCJ FEM FE FG

8.548

8.257

FNT

8.199

2007

6.386

7.674

2008

totaal 39.199

6.386

totaal 36.849

totaal 35.866

4.835

6.151

5.252

5.068

FMR

6.700

8.516

2009

Resultaten • Stimulering van bestuurlijke participatie bij de HU is best practice in het hbo. • De studenttevredenheid voor diensten en voorzieningen is gestegen van 6.3 naar 6.6, voor opleidingen van 6.3 naar 6.7. • Het marktaandeel van de landelijke hbo-instroom bedraagt 9,2 procent. • Als één van de vijf Randstad-hogescholen in een OCW-convenant voert de hogeschool in 2009-2012 een uitgebreid programma uit ter verbetering van het studiesucces van allochtone studenten. • Gestandaardiseerde faciliteiten voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte zijn ingevoerd. • De wervingsstrategie is aangepast: van werving via voorlichting naar advisering op maat.

Houssaine Hmimou, 32 jaar Culturele en maatschappelijke vorming, 4e jaars

31 - JAARVERSLAG HU 2009 - STUDENTEN

Totaal aantal ingeschreven bachelor- en masterstudenten


ONDERWIJS 32 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

Assortimentsontwikkelingen Bacheloropleidingen De HU wil met het bestaande assortiment voorzien in vragen van het beroepenveld en studenten met specifieke afstudeerrichtingen en de flexibilisering van de onderwijsprogramma’s, zodat het combineren van bestaande opleidingen beter mogelijk wordt. Vanwege de specifieke vraag vanuit het beroepenveld is in twee gevallen besloten tot het opzetten van nieuwe bachelors: • Communication and Media Design richt zich op het ontwikkelen van multimediaproducties, designvaardigheden en bekwaamheden op het gebied van projectmanagement. De opleiding voorziet in een grote behoefte: er hebben zich in september 344 studenten ingeschreven. • Medische Hulpverlening is een opleidingstraject binnen het hoger beroepsonderwijs, gericht op verdere professionalisering van bestaande beroepsgroepen, zoals anesthesie­ medewerkers en hulpverleners in de spoedeisende zorg. De accreditatieprocedure wordt

2

in het voorjaar 2010 afgerond. Na een positief besluit volgt een aanvraag in het kader van de macrodoelmatigheid. De bedoeling is om in september 2010 te starten. Masteropleidingen Hogeschool Utrecht heeft een selectief assortiment masteropleidingen, van gezondheidszorg en onderwijs tot stedelijke vernieuwing. Veel studenten weten de HU te vinden: 25 procent van het marktaandeel van de bekostigde masters is in handen van de HU. Ook de kwaliteit is op orde: in recent onderzoek van de Keuzegids Masteropleidingen 2010 eindigde de HU als enige hbo-instelling in de top 5 van best presterende masteraanbieders. De HU streeft ernaar om voor iedere student die zich daarvoor kwalificeert in het Utrechts netwerk van hoger onderwijs (Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Universiteit Utrecht) een leerweg naar een mastergraad beschikbaar te hebben. 24 masteropleidingen werden in 2009 aangeboden en acht nieuwe masters zijn in ontwikkeling.

33 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

Met het oog op de gestelde doelen in het strategisch plan Koers 2012 zijn in 2009 vier beleidterreinen geprioriteerd. Naast HRM zijn dit drie onderwerpen in het hart van onderwijs: flexibilisering, studiesucces en inter­nationalisering. Flexibilisering biedt studenten de mogelijkheid eigen keuzes te maken in hun opleiding. Verbetering van het studiesucces wordt nagestreefd met uiteenlopende maatregelen van voorlichting tot studie­begeleiding, die allemaal als doel hebben om de uitval te beperken en het studiesucces te bevorderen. Bij internationalisering heeft ‘internationalization at home’ hoge prioriteit.


34 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

• Master leren & Innoveren

Associate Degree

• Master Urban and Area Development

Op verzoek van de overheid heeft de

In 2007 gingen vijf Associate Degree-programma’s (AD) van start. Een AD-programma is een

HU in samenwerking met Fontys hoge­

tweejarige opleiding die deel uitmaakt van een hbo-bacheloropleiding en leidt tot een

die in 2009 van start ging, biedt de

scholen en Hogeschool Rotterdam de

wettelijk diploma: de Associate Degree (AD). Dit onderwijs maakt deel uit van een landelijke

mogelijkheid scholing en ervaring op te

master Leren & Innoveren ontwikkeld.

pilot die zich richt op mbo-afgestudeerden die zich in twee jaar willen kwalificeren voor de

doen in de complexe processen die bij

Deze is bedoeld voor ervaren leraren uit

arbeidsmarkt. Het gaat om: Chemische Technologie, Schrijftolk, Eventmanagement, Inter­

de transformatie van bestaand stedelijk

het primair, voortgezet- of beroepsonder-

cedent en Assistent Marketeer. In het studiejaar 2008/2009 waren er 167 studenten aan deze

gebied spelen. De opleiding richt zich op

wijs die zich verder willen ontwikkelen en

opleidingen ingeschreven. In september 2009 is de FE gestart met twee nieuwe AD-trajecten:

verdiepen in onderwijs­innovatie. Beoogde

de opleidingen tot onderwijsondersteuner voor Omgangskunde en Techniek.

De Master Urban and Area Development,

project­leiders/beleidsmedewerkers werk zaam bij overheidsinstellingen, corpora-

start 2010.

ties, ontwik­kelaars, advies- en ingenieurs­ bureaus met minimaal drie jaar werkerva-

• Master Journalistiek in een crossmediale

Onderwijskwaliteit

ring binnen de stedelijke vernieuwing.

nieuwsomgeving

Eens in de zes jaar wordt iedere bachelor- en masteropleiding van de HU geaccrediteerd door

In 2009 stonden er 31 studenten bij de

Voor ervaren journalisten die een volgende

de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie), waarmee de opleiding is voorzien

stap willen zetten in de geïntegreerde

van een landelijk, maar ook internationaal herkenbaar kwaliteitskeurmerk en waarmee de

aanpak van tv, internet en print om het

bekostiging van de opleiding is gegarandeerd. Er wordt gekeken naar de doelstelling van de

Geaccrediteerd door NVAO:

publiek te bereiken en te behouden.

opleiding, het programma, de inzet van personeel, voorzieningen, de interne kwaliteit en de

• Master of Health

Beoogde start februari 2011.

resultaten. In 2009 zijn twaalf bestaande opleidingen en zeven nieuwe opleidingen geaccre­

opleiding ingeschreven.

diteerd. Nieuw ontwikkelde opleidingen ondergaan middels een toets nieuwe opleiding een

De FG heeft de Master of Health ont wikkeld voor Optometrie en Orthoptie.

• Master Projectmanagement

uitvoerige screening om in aanmerking te komen voor het NVAO-keurmerk.

De opleiding start in september 2010.

De tweejarige Master Projectmanagement

Een herziening van het accreditatiestelsel is in 2007 begonnen in overleg met de koepels en

van de FEM richt zich op professionals die

OCW, waarbij gold dat de nieuwe aanpak meer over de inhoud moest gaan en minder over

• Master Accounting and Auditing

verder willen in management en organisa-

processen. Er is een nieuw beoordelingssysteem ontworpen, waarbij hogescholen kunnen

In samenwerking met beroepsorganisatie

tieverandering.

kiezen voor een instellingsaudit op hogeschoolniveau, waarna – bij positief resultaat – beperktere opleidingsbeoordelingen kunnen volgen. Nadat de politieke behandeling is afgerond

NOVAA heeft de FEM in een samen­ werkingsverband van twee andere hoge-

In voorbereiding:

scholen de Master Accounting and

• Master Social Work

Auditing ontwikkeld. De doelgroep bestaat

De FMR bereidt in samenwerking met

uit AA-accountants die in het mkb werken.

het Kenniscentrum Sociale Innovatie de

BOOMPJE PLANTEN

masteropleiding Social Work voor die

Hardloopster Lornah Kiplagat, Isaac Kalua

• Master Management of Education

gericht is op wijkgericht werken en

van de Green Afrika Foundation en collegelid

De master Management of Education is

jeugdhulpverlening.

Jan Bogerd plantten vrijdag 25 september een boom als symbool van de goede samen­

een voortzetting van de schoolleiders­op­leiding en werkt met een onderwijs­

• Master Real Estate

werking. Voor dit doel is een Jatropa-boom

concept waarin de huidige praktijk van de

De FEM bereidt, in samenwerking met

uit Kenia geïmporteerd, die in de jungletuin

deel­nemer een belangrijke plaats heeft

hogeschool Saxion, de accreditatie van de

middels opdrachten en reflecties. Het is

Master Real Estate voor. De master richt

een onbekostigde opleiding. Beoogde

zich op een integrale benadering van

start 2010.

beleid, management en huisvesting van investeerder/eigenaar, gebruiker en facility manager.

van de FEM ßwerd geplant.

35 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

Gestart:


36 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

37 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

volgen de definitieve kaders. Het interne auditsysteem van de HU is al in de geest van de nieuwe wet aangepast. Een onafhankelijke commissie adviseerde de HU de aanvraag van een instellingsaudit met beperkte opleidingsbeoorde­lingen voor te bereiden. Een dergelijke aanvraag wordt voorbereid.

In 2009 geaccrediteerd

Bestaande opleidingen

Nieuwe opleidingen

Bachelors

Business Management

Communicatie en Multimedia Design

Elektrotechniek

Medische hulpverlening

HBO Rechten

Integrale Veiligheidskunde

International Business and Languages (IBL)

Logistiek en Economie

veelvoud daarvan. Dit laatste is een complexe en omvangrijke operatie die in 2014 wordt

Logopedie

afgerond. Opleidingsmanagers gebruiken het moment van curriculumvernieuwing om de

Management, Economie en Recht

ontwerpeis van vijf studiepunten daarin mee te nemen. In 2009 heeft ‘Naar een flexibele

Opleiding tot Leraar Basisonderwijs Small Business & Retail Management Technische Bedrijfskunde Masters Advanced Nursing Practice Dovenstudies/Leraar Nederlandse gebarentaal

Prinses Máxima der Nederlanden was op 10 maart aanwezig op de HU om de officiële opening van het gebouw van de FE te verrichten. Veel studenten waren daarbij aanwezig.

periode) en de standaardisering voor een onderwijseenheid van vijf studiepunten of een

hogeschool’ een impuls gekregen door de inzet van middelen voor nieuw beleid. In de faculteiten is een aantal projecten gestart, die verdere vraagsturing van studenten mogelijk maken: • Bij de FNT is een facultair casco ontwikkeld, waarbij bachelorbrede programmering mogelijk wordt, en studenten op heldere wijze meerdere keuzemomenten aangeboden Journalistiek in een crossmediale omgeving Management of Education

krijgen. • De FG heeft een format en handleiding ontwikkeld waarbinnen alle opleidingen de body of knowledge en skills (BOKS) gaan vastleggen. Door de BOKS te vergelijken kan een

Accounting & Auditing

generiek ondersteunend onderwijsprogramma vastgesteld worden, dat flexibel ingezet

Projectmanagement

kan worden. • Bij de FCJ hebben drie opleidingen hun curriculumvernieuwing mede in het teken van flexibilisering vormgegeven. Studenten zijn ook in 2009 betrokken bij de vormgeving van de flexibele hogeschool. Er was

Flexibilisering

een participatietraject met 300 studenten op drie faculteiten, uitgebreide interviews met 100

Onder de titel ‘Naar een flexibele hogeschool’ werd in 2008 de basis gelegd voor een organi-

studenten op elk van die faculteiten en een plenair slot, het zogenaamde ‘flexpanel’, waaraan

satie die flexibel kan reageren op zowel behoeftes van studenten als op vragen van het

bestuurders, opleidingsmanagers en studenten deelnamen. Dit heeft een adviesrapport

beroepenveld. De hogeschool wil studenten de gelegenheid geven eigen keuzes te maken

opgeleverd over een flexibele hogeschool vanuit het perspectief van studenten. Hun aanbe­

in hun studie. Het kan daarbij gaan om inhalen, versnellen, profileren en excelleren. Op vragen

velingen gingen over het betrokken houden van studenten, goede informatievoorziening en

uit het beroepenveld wil de HU snel inspelen, zonder steeds nieuwe programma’s te organise-

studieloopbaanbegeleiding op maat.

ren. Voor flexibel onderwijs gelden twee voorwaarden: een vijfde onderwijsperiode (de zomer-


38 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

theorievakken volgen, een onderzoek doen bij een kenniscentrum en hun afstuderen voltooien

Minors zijn samenhangende onderwijsprogramma’s van 30 studiepunten die studenten in het

in een complex project en daar in het Engels verslag van doen. De topklas van de FG kent een

kader van hun profileringsruimte kiezen. Ze hebben de keus uit een verdiepende of verbre-

vergelijkbare aanpak. Er namen 22 studenten aan deel. Bij de FEM volgden 50 studenten het

dende minor, al dan niet in combinatie met een onderzoeks- of internationale component.

honourstraject. Bij de FE kunnen ambitieuze studenten kiezen voor de Academische Leraren-

‘Adviserend samenwerken met ouders’ biedt studenten in onderwijs en pedagogiek een

opleiding Primair Onderwijs, een gecombineerde hbo-wo opleiding.

verdiepend aspect aan. ‘Filosofie, ethiek en praktijk’ is een verbredende minor die studenten

Om meer studenten de gelegenheid te geven uit te blinken, ontwerpt de HU een uniek excel-

uitdaagt naar hun eigen opvattingen te kijken. ‘People, planet, profit’ richt zich op onderzoek

lentieprogramma. Niet alleen studenten met de hoogste cijfers, maar alle studenten worden

van duurzame stedelijke ontwikkelingen en verbetering van de huisvesting van sociaal zwakke

uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Prestaties waarover zij en hun docenten uiter-

bevolkingsgroepen in binnen- en buitenland. ‘Globalizing business’ biedt inzicht in de

mate tevreden zijn, kunnen zij laten beoordelen om in aanmerking te komen voor het predi-

ethische, culturele en wettelijke aspecten van wereldwijd zakendoen met een groep interna­

caat ‘excellent’ op hun diploma. Het kan gaan om allerlei prestaties, intern of extern geleverd.

tionale studenten. In 2009 werden er 148 minors aangeboden. Ruim een kwart van de 3267

Er zijn vijf terreinen: vakbekwaamheid, innovativiteit, internationale oriëntatie, gedrevenheid

studenten die een minor volgden, kozen er een buiten hun eigen faculteit. In het kader van

en leiderschapskwaliteiten.

het project ‘Kies Op Maat’ (KOM) is de afgelopen jaren de landelijke uitwisseling van studenten tussen hogescholen en universiteiten rond minors van de grond gekomen. Door het regelmatig vernieuwen van het aanbod kan relatief gemakkelijk worden ingespeeld op actuele

vakbekwame en reflectieve professional

ontwikkelingen. In 2009 is de kwaliteit van de minors getoetst en is ook het assortiment kritisch bekeken. Excellente studenten

innovatie en disseminatie

Voor excellente studenten waren er in 2009 bij een aantal faculteiten mogelijkheden om aan

internationaal perspectief

excellente professional

een verzwaard traject deel te nemen: bij de FNT, de FG en de FEM zijn er topklassen en honourstrajecten die studenten naast het reguliere programma volgen. Bij de FNT, waar het honoursprogramma openstaat voor alle studenten in de hoofdfase, waren in 2009 30 deel­ nemers ingeschreven die bovenop hun gewone opleiding gedurende tweeënhalf jaar extra

HU ONTVANGT ZONNEBOILER VAN ECOFYS

gedrevenheid

leiderschapskwaliteiten

Het excellentieprogramma wordt tot en met 2013 ondersteund met € 3,5 miljoen uit het landelijk Siriusprogramma Excellentie en uit een eigen reservering van € 5,7 miljoen.

Op 12 februari heeft Ecofys een Solior FL150 zonneboiler geschonken aan Hoge-

Studiesucces

school Utrecht, ter versterking van het

De HU heeft de opdracht een bijdrage te leveren aan het opleiden van meer hoger opge­

praktijk- en projectonderwijs binnen een

leiden voor de samenleving. Tegelijkertijd wordt de HU geconfronteerd met een diverser

aantal engineeringopleidingen van de FNT.

wordende studentenpopulatie. Daarnaast wil de HU de kwaliteit van het onderwijs verhogen.

Met de plaatsing op Oudenoord 700 wordt

Deze drie aspecten staan op gespannen voet met elkaar. De HU pakt dit vraagstuk op door

de al lopende en succesvolle samenwerking

meer aandacht te besteden aan de instroom (de juiste student op de juiste plaats) en de

tussen Ecofys en de HU bekrachtigd.

doorstroom: meer ondersteuning, meer studiebegeleiding. De projecten die in het kader van het convenant met OCW worden opgezet voor allochtone studenten, zijn een integraal onderdeel van voorzieningen die ook voor de rest van de studenten worden uitgewerkt.

39 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

Minors


40 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

Een bescheiden verbetering van het rendement wordt zichtbaar. Het vijfjaarsrendement (het percentage studenten dat na vijf jaar een diploma heeft) is de afgelopen vier jaar gestegen van 50,9 naar 54,9 procent. Het aantal afgestudeerden nam het afgelopen jaar toe van 5784 naar 6108. Hoewel dit bemoedigende ontwikkelingen zijn die alleen dankzij inspanningen van zowel studenten als docenten en studieloopbaanbegeleiders tot stand konden komen, liggen de cijfers nog onder het streven van een rendementsverbetering van 10 procent uit Koers 2012. In 2009 is hier daarom extra in geïnvesteerd, via twee wegen: het verbeteren van de informatievoorziening aan eerstejaarsstudenten en het verbeteren en intensiveren van de begeleiding. Ook is binnen de HU aandacht voor studenten die studievertraging hebben opgelopen en zich in de laatste fase van hun opleiding bevonden geïntensiveerd, hen is in veel gevallen extra begeleiding aangeboden. Mede daardoor vertoont het vijfjaarsstudie­ succes een positieve ontwikkeling. Enkele voorbeelden van concrete projecten: • De FNT heeft de intakegesprekken uitgebreid. Met die gesprekken worden verwachtingen van de student zo nodig bijgesteld en maken student en hogeschool op een persoonlijke manier kennis met elkaar. Dit draagt bij aan de doelstelling om de juiste student op de juiste plaats te krijgen. Bovendien vormt een intakegesprek de start van het begeleidingstraject. • Dezelfde faculteit heeft gewerkt aan het verbeteren van de studieloopbaanbegeleiding. De trainingen voor SLB’ers zijn geprofessionaliseerd. • Bij de FCJ kregen studenten in de startweek opdrachten waarmee een duidelijker beeld van de opleiding, de beroepsmogelijkheden, de werkwijze binnen de opleiding en de eigen verantwoordelijkheden voor het welslagen van hun studie ontstond. • Stafdiensten en faculteiten hebben ervaringen opgedaan met het intensiveren en professionaliseren van het studentmentoraat, een proces dat in 2010 wordt uitgebreid. Een studentmentor is een ouderejaars student die ondersteunt bij de begeleiding van een eerstejaars. • Het loopbaankompas – een assessmenttool waarmee (aankomende) studenten een goed beeld krijgen van hun competenties – is breder geïmplementeerd en krijgt in de onderwijsketen steeds meer betekenis: meerdere vo-instellingen en ROC’s zetten het instrument inmiddels in, in samenwerking met de HU. In het kader van het project is ook een aanbod opgezet om studenten te trainen in mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Dit aanbod werd door studenten zeer gewaardeerd. • Het Centrum Studiekeuze heeft een digitale studiekeuzetest ontwikkeld die geïntegreerd is in de nieuwe website van de HU. Met het doen van de studiekeuzetest kunnen studenten ook online tot een betere studiekeuze komen. De test lijkt aan te sluiten bij een behoefte: in de eerste maanden is de test 3600 keer gedaan.

Mayra Rienties, 24 jaar 1ste jaars, International communication and media


06/07 07/08 08/09

2001

2003

2003

2003

HTNO

Landelijk

60,4 %

54,3 %

60,4 %

60,9 %

47,1 %

2002

2001

2003

2002

58,4 %

54,9 %

58,4 %

51,7 %

57,0 %

53,0 %

57,6 %

2002

60,8 %

58,3 %

2001

2001

HPO

60,7 %

58,4 %

61,2 %

56,0 %

59,6 %

2002

HSAO

50,8 %

66,8 %

2002

65,5 %

67,7 %

2001

63,3 %

68,8 %

66,3 %

53,7 %

54,0 %

45,0 %

47,1 %

2003

HGZO

54,1 %

55,4 %

6.108

5.784

HU

06/07 07/08 08/09

5.926

992

FNT

965

59,8 % 06/07 07/08 08/09

2002

57,0 %

2001

HEO

06/07 07/08 08/09

951

1.093

1.015

FMR

06/07 07/08 08/09

986

935

809

FG

45,7 %

51,1 % 671

725

FEM

06/07 07/08 08/09

744

1.883

1.812

1.865

534

458

519

FE

06/07 07/08 08/09

861

42 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

FCJ

2003

Totaal

HU

Vijfjaarsstudiesucces HU naar vooropleiding, gerekend vanaf inschrijvingsjaar Aantal bindend studieadviezen*

havo

48,0%

46,9%

49,2%

2001

2002

2003

ho

52,6%

50,5%

56,5%

2001

2002

2003

8.204 6.663 Positief BSA Negatief BSA

mbo

56,7%

54,1%

58,1%

2001

2002

2003

overig

47,3%

51,6%

49,3%

2001

2002

2003

2.893 1.897

vwo

68,1%

64,9%

70,9%

2001

2002

2003

totaal

53,0%

51,7%

54,9%

2001

2002

2003

2007/2008

2008/2009

* De absolute en relatieve vermindering van het aantal negatief bindend studieadviezen (NBSA) heeft voor een groot deel te maken met veranderde criteria.

43 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

Vijfjaarsstudiesucces HU en landelijk, gerekend vanaf inschrijvingsjaar

Aantal afgestudeerden HU


44 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

kunnen stromen naar de hoofdfase. In studiejaar 2009/2010 zullen veel studenten van de

Mbo-hbo

opleiding Onderwijs Assistent van ROC MN de toets al vóór hun start aan de pabo afleggen,

Net als in 2008 steeg de instroom vanuit het mbo in 2009. Er stroomden bijna 3000 studenten

nadat ze de modules Rekenen en Taal van de FE op hun eigen mbo gevolgd hebben. Dat

in. De instroom van mbo’ers ligt bij de HU op het landelijke gemiddelde: een op de vier

betekent voor deze studenten een bevestiging van hun keuze en goed uitzicht op studie­

studenten die in het hbo instromen, komt uit het mbo.

succes op de pabo.

De vakkennis van de mbo’ers is op orde, maar zij ontberen soms de basiscompetenties in Nederlands, Engels en rekenen. De samenwerking met mbo-scholen is erop gericht om dit

Voortgezet onderwijs en hbo

probleem voorafgaand aan de start van de hbo-opleiding op te lossen. De afgelopen jaren

Voor de aansluiting voortgezet onderwijs – hoger beroepsonderwijs (vo-hbo) is nauwe

hebben vier regionale opleidingscentra (ROC Midden Nederland, ROC Amsterdam, Amarantis

samenwerking met scholen in het toeleverend veld noodzakelijk. Om kennis te delen, elkaar

en A12) met de HU gewerkt aan een betere aansluiting, door bijvoorbeeld al voor de instroom

te inspireren en te ondersteunen en om samen tot good practices te komen. Hiertoe is in

tot samenwerking te komen en zo studenten tijdig voor te bereiden. Afgelopen jaar was er

november 2006 het project vo-hbo van start gegaan met als doel de aansluiting tussen het

aandacht voor de keuzeprocessen van mbo’ers voor een opleiding op Hogeschool Utrecht:

voortgezet onderwijs en Hogeschool Utrecht te optimaliseren en daardoor het studiesucces

met summercourses, de inzet van hbo-studenten bij (studie)loopbaanbegeleiding in het mbo,

te verhogen. Kern van de aanpak bestaat uit netwerkvorming (intern en extern) en het uit-

en een uitgebreidere inzet van het HU loopbaankompas. In de propedeuse wordt het loop-

voeren van een aantal pilots, in samenwerking met elf vo-scholen uit een brede regio rondom

baankompas steeds vaker gebruikt bij de studieloopbaanbegeleiding. Vaak worden de

Utrecht. Deze pilots hebben vier doelen:

verschillende instrumenten in de doorstroom in samenhang met elkaar ingezet. Een goed

1 het verder verbeteren van de ondersteuning van leerlingen in hun studiekeuze;

voorbeeld daarvan is de wijze waarop bij de FMR de aansluiting met het mbo is vormgegeven.

2 het verbeteren van de curriculumaansluiting in de domeinen economie en

Er is een doorlopende lijn in de loopbaanbegeleiding; studenten werken daarbinnen met een

natuur & techniek;

portfolio, en maken gebruik van het HU loopbaankompas; mbo-studenten maken al kennis

3 het stimuleren van het gebruik van het HU-loopbaankompas in het vo;

met hbo-docenten en er wordt gewerkt met studentmentoren.

4 het ontwikkelen van een instrument waarmee de studieresultaten gemeten en aan

In 2008 werden vier speerpunten vastgesteld in de samenwerking tussen de vier ROC’s

de vo-scholen teruggekoppeld kunnen worden. Binnen de deelprojecten zijn bijeenkomsten tussen vakgenoten uit vo en hbo georganiseerd.

en de HU:

De pilotscholen beschouwen de contacten als zeer waardevol.

• verder werken aan doorgaande leerlijnen; • extra aandacht voor de basisvaardigheden taal, rekenen en Engels;

Netwerk scholen voor voortgezet onderwijs:

• aandacht voor de doorlopende (studie)loopbaanbegeleiding;

• Het Nieuwe Eemland, Amersfoort

• Oosterlicht College, Nieuwegein

• ruimte voor docentenuitwisseling.

• Werkplaats Kindergemeenschap,

• Gerrit Rietveld College, Utrecht

Bilthoven

• Leidsche Rijn College, Utrecht

In 2009 hebben faculteiten hier met succes op verschillende manieren vorm aan gegeven.

• RSG Broklede, Breukelen

• St. Bonifatius College, Utrecht

Het HU netwerk mbo-hbo is in 2009 viermaal bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomsten

• ORS Lek en Linge, Culemborg

• Minkema College, Woerden

zijn ervaringen met nieuwe doorstroomarrangementen uitgewisseld, zoals de pre-bachelor van

• Erfgooiers College, Huizen

• KSG De Breul, Zeist

het Institute for Life Sciences and Chemistry: een inspirerend voorbeeld van een doorstroomtraject, waarbij mbo- en hbo-docenten in het laatste jaar van het verwante mbo-programma lessen verzorgen die voorbereiden op het hbo. Op 11 november vond bij ROC Midden Nederland de gezamenlijke studiemiddag mbo-hbo

INTERNATIONALISERING

plaats, die door ongeveer 70 docenten uit mbo en hbo werd bijgewoond. Het thema was:

Internationalisering verrijkt de bachelor- en masterstudie. Iedere afgestudeerde hoort een

‘Consequenties van competenties’. Daarbij stond de vraag centraal hoe de ontwikkeling van

beeld te hebben van de stand van zaken van zijn vakgebied in het buitenland. Het lezen en

competentiegericht onderwijs in de ROC’s de doorstroom kan bevorderen.

gebruiken van buitenlandse vakliteratuur maakt daar ook deel van uit. Internationalisering is

De programma’s vanuit de FE om mbo-studenten voor te bereiden op de verplichte reken-

daarom een integraal onderdeel van de opleiding dat in belang toeneemt met het vorderen

en taaltoets, is voortgezet. Deze toets moeten eerstejaars pabo-studenten halen om door te

van de studie van hoofdfase naar master.

45 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

Aansluiting


46 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

ling te begeleiden bij het vaststellen en borgen van internationa­liseringsambities in curricula van alle opleidingen. • De FCJ heeft een internationale afstudeerrichting International Commercial Commu­nication ontwikkeld. • De FNT heeft internationale semesters ontwikkeld waar de eigen studenten en inter­ nationale studenten aan kunnen deelnemen, en zet deze ontwikkeling voort in een nieuw project onder de titel ‘Grenzeloos duurzaam’. • De FE heeft het speelveld en de spelregels voor internationalisering vastgesteld. Daarnaast is er een internationale minor over internationalisering en diver­siteit in educatie voor eigen en internationale studenten ontwikkeld, worden er nieuwe Summerschoolcursussen aangeboden, en liggen er afspraken met het National Technical Institute for Op dinsdag 21 april organiseerde het Seminarium voor Orthopedagogiek van HU de dertiende editie van de conferentie Taal-Lezen-Speciaal onder de titel ‘Lezen in beeld’. Speciale gastsprekers waren: H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden en de Britse professor Aidan Chambers, befaamd jeugdboekenschrijver en criticus.

the Deaf van het Rochester Institute of Technology (VS) over gezamenlijk onderwijs en onderzoek op het gebeid van gebarentaal en dovenstudies. • De FMR heeft onder andere een minor Recht in Europa ontwikkeld, en een ‘international virtual game’ uitgevoerd met Schotse en Nederlandse studenten.

Internationalization at home

De faculteiten hebben bij de afronding van de projecten concrete aanzetten gegeven tot

In Koers 2012 formuleert de HU de ambitie om uit te groeien tot een ‘international university

verdere kennisdeling en overdracht van de projectresultaten binnen de HU.

of applied sciences’. In 2009 stond de internationalisering van het curriculum voor studenten en de verhoging van de uitgaande mobiliteit centraal. De faculteiten is gevraagd om voorstel-

Summerschool Utrecht

len voor nieuw beleid op het gebied van internationalisering in te dienen. Voorwaarde was dat

Hogeschool Utrecht vergrootte zijn betrokkenheid bij de Utrecht Summerschool die in 1987

de projecten een sterke focus op internationalisering van het curriculum hadden, met speciale

door de UU werd opgericht. In 2009 heeft de HU negen cursussen verzorgd, onder andere

aandacht voor ‘internationalization at home’ (internationale ervaringen voor studenten en

‘Doing Business in Europe’, (samen met de UU), de ‘European Management Game’ en

docenten die niet naar het buitenland gaan in het kader van de opleidingen). Uit de hoeveel-

‘It’s all about money’, beide zijn managementgames die studenten vanuit de hele wereld

heid projectaanvragen bleek dat deze aanpak goed werkte om enthousiasme en creativiteit

trokken en cursussen als ‘Conflict Resolution and Mediation Skills’ van de FMR en ‘Nursing in

te stimuleren. Er werden 36 aanvragen gehonoreerd op het gebied van:

an international context’ van de FG. Met 1500 studenten staat de Summerschool Utrecht te

• ontwikkeling van een internationaal (Engelstalig) programma voor internationale en voor

boek als ‘de grootste van Europa’.

HU-studenten; • digitale ondersteuning van internationalisering;

‘Meet and greet’

• samenwerking met buitenlandse partner(s);

In het voorjaar vond een meet and greet plaats tussen internationale studenten en de voor-

• marketing (intern en extern);

zitter van het CvB, Geri Bonhof. Tijdens een informeel rondetafelgesprek konden de studenten

• internationale stages;

hun visie op internationalisering binnen de HU toelichten. Zij waren vooral tevreden over de

• deskundigheidsbevordering docenten.

moderne faciliteiten en de toegankelijkheid van docenten. Dit is in hun eigen land vaak anders. De studenten hadden bij de start van de studie moeite met het overbruggen van de

Een indicatie van bereikte resultaten:

cultuurverschillen en konden slechts met moeite hun weg vinden. Het feit dat informatie niet

• In elke opleiding van de FG speelt internationalisering een rol en er zijn tests uitgevoerd

altijd Engelstalig voorhanden was, maakte dat proces niet eenvoudiger. Niettemin zien de

met digitale ondersteuningsmogelijkheden van stages in Suriname.

studenten dat de HU hard werkt aan het verbeteren van de Engelstalige informatievoorziening.

• De FEM heeft een onderwijsprogramma ontwikkeld om de internationale oriëntatie van eerstejaars studenten te stimuleren, en heeft dat programma in 15 groepen aangeboden.

47 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

Daarnaast is een instrument ontwikkeld om de verantwoordelijken voor curriculumontwikke-


48 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

2007 2008 2009

Strategisch Europees partnerschap De beroepspraktijk in Nederland is in groeiende mate afhankelijk van internationale ontwik­ kelingen. Ook begeven de meeste samenwerkingspartners van de HU zich op de internationale markt. Naar aanleiding van de Bolognaverklaring uit 1999 hebben 29 Europese landen afgesproken hun onderwijs meer op elkaar af te stemmen om hun concurrentiepositie in de wereld te versterken. Een uitwisselbaar studiepuntensysteem en het bachelor-masterstelsel zijn daar het resultaat van. Al deze bewegingen vragen om het investeren in de toekomst, wanneer de positie van de HU

FCJ FE FEM FG FNT FMR TOTAAL

95

112

129

232

266

274

91

120

108

119

136

105

73

76

61

58

76

64

668

786

741

gemeten zal worden naar internationale standaarden. Het aangaan van partnerschappen met buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs is een stap in een verdere verkenning van de internationale markt. In 2009 is de – eind 2008 geïnitieerde – samenwerking met Turku

* Het betreft studenten die hun studie of stage gemeld hebben bij het International Office en die langer dan vier weken in het buitenland verbleven.

University of Applied Sciences (TUAS) in Finland verder uitgewerkt. In de loop van het jaar kwamen verschillende onderzoeks- en onderwijsprojecten tot stand. Alle faculteiten van de HU werken inmiddels op één of meerdere onderwerpen samen met collega’s in Turku, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van masterprogramma’s en onderzoeksprojecten. In april

Internationale mobiliteit

2009 bracht het bestuur van TUAS een bezoek aan de HU, waarbij de bestuursvoorzitters van

Het aantal studenten dat in 2009 voor studie en stage naar het buitenland ging, bleef

beide organisaties een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekenden. Er zijn

nagenoeg gelijk ten opzichte van vorig jaar. Wel nam het aantal maanden dat de student

afspraken gemaakt over de verdere uitbreiding van het strategisch netwerk, onder andere met

in het buitenland was, toe waardoor er te weinig Erasmus-beurzen beschikbaar waren om

Hamburg University of Applied Sciences, waarmee contacten zijn gelegd.

de studenten te ondersteunen. De HU heeft vanuit een eigen voorziening E 60.000 beschik-

Ook is de HU in gesprek met de Université Lille – Nord de France. Uit een overleg van de

baar gesteld om voor alle studenten die dat wilden hun buitenlandse verblijf mogelijk te

kenniscentra en opleidingsmanagers van de HU met vertegenwoordigers van Lille moet blijken

maken. Naast de mobiliteit voor studie en stage zijn 400 studenten geregistreerd die voor

of er voldoende voedingsbodem is voor een strategisch partnerschap.

een excursie of studiereis in het buitenland verbleven. Het geregistreerde aantal medewerkers dat via een Erasmus-voorziening in het buitenland werkzaam was, bleef met 27 ongeveer gelijk aan vorig jaar. Uit de mobiliteitsdatabase blijkt ook dat in de laatste acht maanden van 2009 ruim 200 medewerkers voor conferenties, studiereizen of bezoeken aan partners in het buitenland waren.

WILWEG dag Op dinsdag 13 oktober vond de jaarlijkse Wil Weg-Dag (WWD) plaats. Deze dag was

Resultaten Onderwijs • De nieuwe bacheloropleiding Communication and Media Design is gestart met 344 studenten.

bedoeld voor alle HU studenten die interesse

• De master Urban and Area Development is van start gegaan met 31 studenten.

hebben in een studie of stage in het buiten-

• Zes nieuwe masteropleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO.

land. Naast de informatiemarkt werden er

• Er is een lichte verbetering van het 5-jaarsstudiesucces van 51,7 procent naar 54,9

presentaties gegeven door het International

procent (dat is nog onder het landelijk gemiddelde van 58,8 procent).

Office, coördinatoren van de verschillende

• Er studeerden in 2009 6108 studenten af, 324 meer dan in 2008.

faculteiten en ervaringsdeskundigen.

• Hogeschool Utrecht staat als enige hbo-instelling in de top 5 van best presterende

500 studenten bezochten het evenement.

masterinstellingen in de Keuzegids Masteropleidingen 2010. • Er is een excellentieprogramma voor alle HU-studenten in ontwikkeling.

49 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

Aantal studenten op studie en stage in het buitenland*


ONDERzoek

Met ingang van 1 januari 2009 is de verantwoordelijkheid van de hogescholen voor hun lectoraten en kenniskringen groter geworden. Dit was het gevolg van het aflopen van het convenant Lectoren en Kenniskringen dat tussen OCW en de HBO-raad was gesloten. De HU heeft voor de eigen inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid een beleidskader ontwikkeld, de Richtlijn ontwerp en ontwikkeling Lectoraten HU. Daarmee is vooral gekozen voor continuïteit op het punt van kwaliteitszorg en HRM-beleid. In 2009 hebben de lectoren en andere onderzoekers verder gewerkt aan de uitwerking en uitvoering van de onderzoeksprogrammering. Ook is in 2009 het gesprek over instellings­brede onderzoeksspeerpunten van start gegaan. Duurzaamheid, ICT, onderwijs en opvoeding in de wijk, creatieve industrie en zorg & technologie zijn de thema’s die interfacultair uitgewerkt worden. Het onderzoek is ondergebracht in zes facultaire kenniscentra: • Het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek werkt aan vraagstukken over de plaats van media en communicatie in een samenleving die wordt gekenmerkt door digitalisering van het private, publieke en zakelijk domein. Gezamenlijke thematiek is multimedia. • Het Kenniscentrum Educatie richt zich op professionals die werkzaam zijn in het

3

educatieve domein en die voor de taak staan de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en zo participatie van leerlingen/burgers en hun bijdrage aan de samen­leving te vergroten. Thema’s zijn taal en gecijferdheid, en het maatschappelijk functioneren van de lerenden. • Het kennis- en beroepsdomein van het Kenniscentrum Innovatie en Business is business­aspecten van innovatie van het MKB. De focus ligt hierbij op Cure & Care, Life Sciences, Creative industries en financiële en zakelijke dienstverlening en ICT. • De focus van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening is het op peil houden en verbeteren van de functionaliteit van mensen. Kernbegrippen zijn zelf basisfuncties kunnen vervullen, zelfredzaamheid, een weg vinden in geval van cumulatieve functie­uitval en daarmee het uitstellen van langdurige zorg. • Rode draad van het Kenniscentrum Technologie en Innovatie is het samenspel van mens/maatschappij, processen en technologie, met als focus de toepassingsgebieden duurzaamheid, gezondheid, leefomgeving en veiligheid.

51 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDERZOEK

Onderzoek is naast onderwijs een kerntaak van de hogeschool. In 2009 vond een verdere versterking van de onderzoeksfunctie plaats, in het bijzonder als stimulans voor het onderwijs en de innovatie van de beroepspraktijk. De kwaliteitszorg is op orde, er wordt geïnvesteerd in promoties van docenten en in een voortgaande kennisuitwisseling met vele partners.


52 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDERZOEK

In 2009 is het aantal lectoren gestabiliseerd. De financiële middelen voor onderzoek in de lump sum zijn beperkt. Zolang dit bedrag niet sterk stijgt zal het aantal lectoren ongeveer gelijk blijven. De meeste nieuwe lectoraten worden bekostigd uit de derde geldstroom, door het bedrijfsleven en publieke instellingen. Eind 2009 heeft de HU 36 lectoraten, waarin 45 lectoren onderzoek doen. 27 van de 36 lectoraten van de HU ontvangen financiering uit de Rijksbijdrage ofwel het ontwerp en ontwikkelingsdeel in de lumpsum. In 2009 € 4.589.124. Deze lectoraten krijgen tevens een in de begroting van hun structuurrapport vastgestelde bijdrage van de eigen faculteit (spiegelfinanciering). Negen lectoraten worden op een andere wijze gefinancierd, namelijk

Dubbellectoraten

uit een combinatie van externe en interne (eigen bijdrage faculteit) middelen. Zie ook: www.onderzoek.hu.nl.

Cyrille Krul (linksboven) en Raymond Pieters (rechtsboven) van het Kenniscentrum

In 2009 hebben 11 lectoren hun openbare les gehouden:

Innovative Testing in Life Sciences &

Dr. Diny van der Aalsvoort (FE), drs. Anneke Menger (FMR), prof.dr. Jo Hermanns (FMR),

Chemistry hielden samen hun openbare les,

dr.ir. Johan Versendaal (FNT), ing. Wiebe Wiersema (FNT), dr. Raymond Pieters (FNT),

evenals Jo Hermanns en Anneke Menger

dr. Cyrille Krul (FNT), drs. Gilbert Silvius (FEM), dr. Hein Roelfsema (FEM), dr. Petra Ponte (FE)

(foto links) die het lectoraat Werken

en dr. Paul Breman (FEM).

in Justitieel kader vervullen.

Kwaliteitszorg De HBO-raad heeft met ingang van 2009 een validatiecommissie kwaliteitszorg onderzoek (vko) ingericht, die de eigen kwaliteitszorgsystemen op het gebied van onderzoek van de hogescholen beoordeelt. Hogeschool Utrecht werd als eerste hogeschool beoordeeld. Op 15 oktober 2009 bezocht een onafhankelijke commissie, onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs, voorzitter van ZonMW en hoogleraar Bestuur in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit, de hogeschool. In het naar aanleiding van dit bezoek uitgebrachte rapport meent de commissie dat de HU op het gebied van onderzoek in het hbo een • Het Kenniscentrum Sociale Innovatie doet onderzoek naar maatschappelijke vraag­

voor­trekkersrol vervult en beoordeelde ze de kwaliteitszorg onderzoek van de HU positief.

stukken. Verbindende thema’s zijn participatie, pluriformiteit en professionaliteit.

De HU heeft, zo wordt geoordeeld, in korte tijd onderzoek stevig neergezet en er is sprake

Hiermee dragen sociale professionals, hbo-juristen, sociaaljuridische dienstverleners

van een breed gedragen kwaliteitszorgsysteem voor onderzoek. Zowel interne als externe

en P&O-professionals bij aan het verminderen of voorkomen van sociale problemen

stakeholders zijn bij dit proces betrokken op een wijze die bij de validatiecommissie respect

en aan het bevorderen van maatschappelijke dynamiek.

afdwingt. De commissie juicht het belang dat de HU hecht aan de onlosmakelijke relatie tussen onder-

Sinds de zomer van 2009 is er via de website www.onderzoek.hu.nl veel informatie te vinden

wijs en onderzoek van harte toe. Onderzoek wordt ingezet om het onderwijs te vernieuwen

over de kenniscentra en haar lectoraten. Bovendien is er via deze site een overzicht van alle

en zo het niveau en de kwaliteit van afgestudeerde bachelor- en masterstudenten aan te laten

publicaties van de kenniscentra beschikbaar. Begin 2009 is ook een nieuwe editie van

sluiten bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

het lectorenboek verschenen, met daarin een Nederlands- en Engelstalig overzicht van

De commissie heeft in haar rapport een aantal aanbevelingen gedaan voor verdere verbete-

alle op dat moment aan de HU verbonden lectoren. Het boek is digitaal beschikbaar op de

ring van de kwaliteitszorg van het onderzoek en het onderzoeksbeleid. De organisatie ervaart

onderzoekswebsite.

dit als een bevestiging voor de wijze waarop het onderzoeksbeleid is ingericht.

53 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDERZOEK

Lectoraten


54 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDERZOEK

Externe evaluatie kenniscentrum Faculteit Natuur en Techniek In het kader van het kwaliteitsbeleid van de hogeschool worden alle kenniscentra eens in de zes jaar beoordeeld door een externe visitatiecommissie. In december 2009 heeft een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van prof. dr. Renger Witkamp (hoogleraar voeding en farmacologie aan Wageningen University) het onderzoek van het kenniscentrum van de FNT beoordeeld. De commissie heeft onder meer gesproken met lectoren, kenniskringleden, studenten, docenten en stakeholders uit het bedrijfsleven. In haar rapport doet de commissie uitspraken over het onderzoek van de FNT en de organisatie ervan in relatie tot de domeinen professionele praktijk (goed), onderwijs en scholing (voldoende), en wetenschap/ onderzoek (goed). De commissie constateert in het kenniscentrum een groot enthousiasme en engagement voor de werkzaamheden. Men ziet dat de lectoraten en het kenniscentrum een belangrijke scharnierfunctie vervullen voor de kenniscirculatie van en naar de (snel veranderende) professionele praktijk. Het netwerk dat het kenniscentrum onderhoudt met de professionele praktijk is volgens de commissie adequaat en leidt tot betekenisvolle output

LECTOR EN HOOGLERAAR Marieke Schuurmans, lector Verpleegkundige en Paramedische zorg voor mensen met chronische aandoeningen, is per 1 mei benoemd als hoogleraar verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht. Lector Hans van Ewijk is per 1 oktober benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH). Van Ewijk wordt bijzonder hoogleraar in de ‘Grondslagen van het maatschappelijk werk’ een leerstoel die is ingesteld door de Marie Kamphuis Stichting. Beide lectoren blijven verbonden aan de hogeschool.

Royny Mathan, 20 jaar Ruimtelijke ordening en planologie, 3e jaars


56 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDERZOEK

57 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDERZOEK

voor die beroepspraktijk. Bovendien draagt dat netwerk substantieel bij aan het binnenhalen van projecten die aansluiten bij het door de FNT aangeboden onderwijs. Promovendi Hogeschool Utrecht heeft als strategisch doel dat in 2017 ruim 20 procent van de docenten gepromoveerd is of bezig met een promotieonderzoek. Docenten die willen promoveren kunnen een promotievoucher aanvragen; bij toekenning wordt een docent maximaal 4 jaar voor 0.6 fte vrijgesteld van (onderwijs)taken om in die tijd aan zijn of haar promotieonderzoek te werken. Deze promovendi verrichten hun promotieonderzoek onder begeleiding van een HU-lector en een hoogleraar van de universiteit. Met hun promotieonderzoek leveren zij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het onderzoek binnen de kenniscentra. Studenten werken in veel gevallen mee in deze promotieonderzoeken. Promotie­onderzoek wordt vaak gekoppeld aan curriculumontwikkeling binnen opleidingen, een vruchtbare combinatie. Vijf medewerkers kregen in 2009 een promotievoucher: • Lizet van Donkergoed, Discretionaire ruimte van inkomensconsulenten bij de

Op vrijdagmiddag 30 januari werd voor de derde maal het Kenniscongres gehouden van het Kenniscentrum Innovatie en Business. Het thema was Get Connected. Er was te zien op welke verschillende manieren de beroepspraktijk met onderwijs en onderzoek verbonden kan worden.

behandeling van aanvragen voor bijzondere bijstand op grond van Artikel 25 Wet werk en bijstand (FMR);

• Hanne Touw, Gedrag en onderzoek in de educatieve praxis (FE);

• Linda Robijn, Continuïteit in de jeugdketen: naar een nieuwe samenwerkings­ methodiek (FMR);

• Erik Puik, Cost effective & agile industrialization of micro systems using the concept of grid manufacturing (FNT); • Leo van Moergestel, Agent Technology in Adaptive Production Systems (FNT). In totaal zijn er 47 promotievouchers toegekend aan docenten van HU. Promovendi van de HU die promoveren bij de UU kunnen een beroep doen op bijzondere

De helende ziekenhuisomgeving

faciliteiten van de universiteit. In 2009 heeft de HU met de UU afspraken gemaakt om de voortgang van de promotietrajecten van HU-promovendi met een voucher en een promotor van de UU te bevorderen. Hiertoe is een fonds ingericht waarmee dat jaar € 50.000 beschik-

Het ziekenhuis van de toekomst (HEZO) heeft

project van het Kenniscentrum Innovatie van

baar was om aan promovendi tijd en faciliteiten beschikbaar te stellen om belemmeringen

als doel om de therapeutische werking van de

Zorgverlening (lector Hilly Kort) en het Kennis-

in de voortgang van hun trajecten weg te nemen. Voorbeelden zijn uitbreiding van de onder-

inrichting van een gebouw te achterhalen en

centrum Productontwikkeling (FNT) met een

zoeksaanstelling, congresbezoek in het buitenland, en ondersteuning door een onderzoeks­

die kennis te delen met het mkb. Een prettige

consortium bestaande uit IBH Houten, Well

assistent.

omgeving heeft een positief effect op de gebrui-

Design, Cofely Healthcare, Meander MC, en

kers van een ruimte. Kleurgebruik, ventilatie,

TNO. In dit project werken mkb en HU samen

licht, kunst en een prikkelende omgeving

om dit concept te doorgronden (evidence

Externe financiering

kunnen voor dit zogenaamde healing effect (HE)

opbouw) ten bate van de nieuwbouw van het

Het onderzoek van de HU is gericht op het beantwoorden van vragen die in de beroeps­

zorgen. Het onderzoek is er mede op gericht

Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

praktijk leven. Een belangrijke financieringsbron voor dit onderzoek is het Raak-fonds van

om de functionele eisen die voortkomen uit

Hiermee ontwikkelt het mkb een duurzame kans

de Stichting Innovatie Alliantie (SIA). In 2009 zijn acht aanvragen van de kenniscentra van

het HE-concept op een zodanige wijze te

als het gaat om het verkrijgen van orders bij

HU gehonoreerd:

beschrijven dat midden- en kleinbedrijven hun

ziekenhuisbouw maar ook bij minder specifieke

producten en dienstverlening hierop kunnen

bouwprojecten (scholen, bedrijfspanden).

aanpassen. HEZO is een SIA RAAK MKB

De RAAK-subsidie bedraagt € 228.790.

• Minder meerwerk, De duurzame upgrading van de bestaande woonwijken (DUW), Erlijn Eweg (FNT) • Internationaal innoveren in Midden Nederland, Hein Roelfsema (FEM)


58 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDERZOEK

centraal in de werkplaats; deze resultaten worden vertaald naar onderwijsproducten voor het bachelor- en masteronderwijs van de FMR. Dit is een project van het Kenniscentrum voor Sociale Innovatie (lector Jean-Pierre Wilken). Een belangrijke subsidiemogelijkheid voor de HU is Pieken in de Delta van het ministerie van Economische Zaken (EZ). In 2008 werd de aanvraag Creative Xcellerator Noordvleugel binnen dit EZ-programma gehonoreerd. In september 2009 is dit 2-jarige programma van start gegaan. Dit programma is een samenwerkingsverband van Hogeschool Utrecht (HU), de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en de Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) en heeft als doel om de creatieve kweekvijver in de regio Utrecht verder te innoveren en te professionaliseren. Lector Harry van Vliet van het Kenniscentrum Communicatie & Journalistiek Op 17 maart vond de conferentie ‘Kennis als motor voor de buurtaanpak’ van het kenniscentrum Sociale innovatie plaats, die bezocht werd door maatschappelijk werkers, buurtbewoners, docenten en studenten.

leidt dit project door structurele samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen te realiseren. Met het complete project, gefinancierd door het EZ-programma Pieken in de Delta en de gemeente Utrecht is een subsidie van € 2.250.000 gemoeid. Zie ook http://crossmedialab.nl.

• Mediation. Versterking van professionele handelwijzen bij conflictbemiddeling, Jean-Pierre Wilken (FMR)

Mijn bedrijf 2.0

• Medicatie achter de voordeur. Vroegsignaleren en monitoren van (mogelijke)

Eind 2009 is ‘Mijn Bedrijf 2.0’ gestart. Dit traject is een gezamenlijk initiatief van Hogeschool

medicatieproblemen bij thuiswonende ouderen, Marieke Schuurmans (FG)

Utrecht (lector Ben Fruytier, FMR), TNO, Syntens en Taskforce Innovatie Regio Utrecht en

• Geen kind overboord! Een onderzoek naar zorgarrangementen voor overbelaste kinderen en jongeren in het kader van het Regionaal Innovatieprogramma:

ondersteund door MKB-Utrecht, VNO-NCW Utrecht en Kamer van Koophandel Midden-

Regionaal Jeugd Centrum, Hans van Ewijk (FMR)

Nederland. Mijn bedrijf 2.0 richt zich op middelgrote en kleine bedrijven in de provincie

• Innovatief inkoop- en supplymanagement, Johan Versendaal (FNT)

Utrecht en heeft tot doel een bijdrage te leveren aan hun groei en innovatiekracht.

• Het ziekenhuis van de toekomst. Ontwerp van een helende ziekenhuisomgeving

Een belangrijke succesfactor voor groei is de verhoging van de productiviteit door in dezelfde tijd en met hetzelfde aantal mensen méér te produceren en verkopen. Op basis van een

(HEZO), Helianthe Kort, (FG) • Internationale Kenniscirculatie, Onderzoek- en Praktijkuitwisseling eHealth (iKOP), Helianthe Kort (FG)

innovatiescan gaan ondernemers zelf op zoek naar verbeteringen in hun bedrijf, waarna de implementatie met hulp uitgevoerd kan worden.

In 2008 werd door SIA Raak het project Fitness in beweging (FEM) gehonoreerd. Op 20

Duurzame energieproeftuin

oktober werden de eerste resultaten gepresenteerd aan bijna honderd ondernemers uit de

Met de Duurzame energieproeftuin op Oudenoord 700 is een unieke locatie in de provincie

fitnessbranche. Hoofdconclusie: dé klant bestaat niet. Wil je tevreden klanten krijgen, dan

Utrecht gerealiseerd waar via praktijkgericht onderzoek kennis over duurzame energietechniek

moet je je als ondernemer richten op diverse klanttypes die elk hun eigen wensenpakket

op daken wordt ontsloten en vervolgens wordt ingebed in het onderwijs. Deze proeftuin richt

hebben. In dit project werken onder meer Hogeschool Utrecht en de fitnessbrancheorganisatie

zich voornamelijk op technieken die bijdragen aan energiebesparing in gebouwen en de

Fit!vak samen met bedrijven aan het ontwikkelen van innovatieve concepten op het gebied

opwekking van duurzame energie. In de duurzame energieproeftuin kunnen installateurs,

van producten, diensten en businessconcepten.

adviseurs, beleidsmakers, woningcorporaties, studenten, docenten en onderzoekers kennis

De Wmo-werkplaats Utrecht/Amersfoort 2009-2012 is een door VWS met € 695.000 gesub­

maken met diverse varianten van duurzame energie op daken. Op het dak wordt een veelheid

sidieerd project. De werkplaats is te omschrijven als een regionaal centrum, waarin

aan proefopstellingen gerealiseerd. De proeftuin is een bereikbaar en opengesteld dak waarop

Hogeschool Utrecht samen met gemeenten, instellingen en beroepsbeoefenaren werken

verschillende innovatieve duurzame daktechnieken worden tentoongesteld, waarvan de pres-

aan onderzoek, praktijkontwikkeling en opleiding op het terrein van zorg en welzijn en meer

taties worden gemeten en waarvan de gegevens openbaar worden gemaakt. De HU past de

in het bijzonder op het terrein van zorg in en door de gemeenschap. De ontwikkeling van

opgestelde technieken toe in het onderwijs en zet de tuin in voor het uitvoeren van toegepast

59 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDERZOEK

praktijkkennis ter bevordering van de professionele competenties van beroepskrachten staat


60 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS

genomineerd voor de Gouden Impuls van de gemeente Utrecht in de categorie grote bedrijven en daar doorgedrongen tot de top 3.

Resultaten onderzoek: • De validatiecommissie kwaliteitszorg onderzoek beoordeelt HU-onderzoek als goed en benoemt de HU als voortrekker bij onderzoek in het hbo. • 47 docenten werken aan promotieonderzoek met promotievoucher. • Het aantal lectoraten is gestabiliseerd op 45. • De externe profilering is versterkt door middel van www.onderzoek.hu.nl. • Acht aanvragen door SIA Raak zijn gehonoreerd.

WEBSITE ONDERZOEK Hogeschool Utrecht (HU) presenteert als eerste hbo-instelling een eigen tweetalige onderzoekssite: www.onderzoek.hu.nl. Op deze site hebben alle lectoren van de HU eigen pagina’s.

Joost Masmeijer, 22 jaar Business Management, 3e jaars

61 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDERZOEK

(wetenschappelijk) onderzoek in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Het project is


kennisorganisatie

Ontwikkeling van het personeel De kwaliteit van de HU is afhankelijk van de kwaliteit van het personeel. De HU investeert daarom in de scholing, ontwikkeling en de loopbaan van het personeel. Het streven is dat in 2017 alle docenten een mastergraad hebben en twintig procent van hun gepromoveerd is of bezig met een promotietraject. In 2009: 143 medewerkers volgen een masteropleiding In 2009: 62 medewerkers volgen een promotietraject

Opleidingsniveau onderwijzend personeel

Bestaand hoogste opleidingsniveau

Mastergraad 63,3 % (doelstelling 2017 = 100%) Gepromoveerd 6,0 %

Bezig

Totaal

7,0 %

70,3 %

3,2 %

9,2 %

Loopbaan

4

Het stimuleren van kennisontwikkeling van het personeel is onlosmakelijk verbonden met het bevorderen van de loopbaan van docenten. Binnen de HU gaat het dan vooral om het scheppen van nieuwe functies voor docenten die op hoog niveau onderwijs en onderzoek combineren. In dit streven voelt de HU zich gesteund door het regeringsbeleid. In het kader van het landelijke convenant Actieplan Leerkracht stelt de minister tot en met 2012 jaarlijks budget beschikbaar (voor de HU ₏ 2,38 miljoen per jaar) om de docentfuncties aantrekkelijker te maken. Jaarlijks krijgt ongeveer vijf procent van de docenten de mogelijkheid door te groeien naar een zwaardere functie. Leiderschap Sturing geven aan individuele en gemeenschappelijke prestaties gebeurt met de RGW-cyclus (resultaatgericht werken), die steeds beter raakt ingebed. Het aantal medewerkers met wie deze gesprekken wordt gevoerd, is verder toegenomen tot boven de 80 procent. De HU streeft ernaar dat met iedere medewerker RGW-gesprekken worden gevoerd. Belangrijk is ook dat de gesprekken door een groot deel van de medewerkers als plezierig (70 procent) en moti­verend (60 procent) wordt gezien. Dit blijkt uit het werkbelevingsonderzoek 2009.

63 - JAARVERSLAG HU 2009 - KENNISORGANISATIE

Kennisontwikkeling en kennisoverdracht vormt het hart van Hogeschool Utrecht. De organisatie is daarom ingericht op ontwikkeling, dialoog en samenwerking, zowel binnen de hogeschool als tussen de hogeschool en partners in de regio.


64 - JAARVERSLAG HU 2009 - KENNISORGANISATIE

Aantal Percentage

Categorie

2007

2008

<20 - 24

82

78

84

de jaarlijkse RGW-cyclus, namelijk het samen bereiken van individuele en HU-doelstellingen.

25 - 29

212

187

Daarnaast worden sinds enige jaren leiderschapsleergangen verzorgd. Het gaat om in-com­

30 - 34

318

35 - 39

Leiderschap is cruciaal voor de ambities van de hogeschool. De training voor RGW-gesprek-

2008

2009

2,5%

2,4%

2,6%

201

6,6%

5,8%

6,1%

341

349

9,9%

10,5%

10,6%

338

341

351

10,5%

10,5%

10,7%

40 - 44

402

401

365

12,5%

12,4%

11,1%

de naam ‘de Trektocht’ een leergang ontwikkeld, die in januari 2010 succesvol is afgesloten.

45 - 49

495

489

504

15,4%

15,1%

15,4%

De deelnemers reikten tijdens een bijeenkomst voor het college van bestuur en collega-

50 - 54

556

550

528

17,3%

17,0%

16,1%

55 - 59

533

532

551

16,5%

16,4%

16,8%

60 - 64

277

312

338

8,6%

9,6%

10,3%

65 -

8

8

9

0,2%

0,2%

0,3%

Totaal

3221

3239

3280 100,0%

100,0%

100,0%

Gem. leeftijd

45,7

46,4

46,5

ken (de individuele gesprekken en afspraken tussen leidinggevende en medewerker) voor leidinggevenden is in 2009 vernieuwd. De training legt nu meer de nadruk op het doel van

pany trajecten, een traject voor leidinggevenden van de HU diensten en een leergang voor beginnende en voor ervaren leidinggevenden in het onderwijs. Binnen het totale aanbod is in 2009 bijzondere aandacht besteed aan leiderschap van het middenkader. Hiervoor is onder

­leidinggevenden een manifest uit waarin vijf leiderschapsprincipes worden aangedragen die voor onderwijsmanagers en teamleiders een leidraad kunnen zijn bij de ontwikkeling van de HU als kennisorganisatie. Professionele ruimte In een professionele organisatie als de HU behoort de eigen verantwoordelijkheid van de professional centraal te staan. Tussen de vakbonden en de HBO-raad is afgesproken dat

2009 2007

binnen de instellingen over deze professionele ruimte van de medewerker zal worden gede­batteerd. Hiertoe is bij de HU een programma samengesteld dat in 2010 tot conclusies zal leiden. Leidraad van deze discussie is de positie van de professional in een team. Kernpunten voor de onderwijsteams zijn dat docenten onderwijsbekwaam zijn en ofwel onderzoeksvaardig

Instroom en uitstroom van medewerkers

ofwel een relatie met het beroepenveld onderhouden, zodat een onderzoeksteam als geheel over alle drie de kwaliteiten beschikt. In 2009 zijn eerste de stappen gezet bij het opstellen van de meerjaren-personeelsplannen op teamniveau. 700 600

DOCENT VAN HET JAAR

500

Logopediedocente Else de Haan won don-

400

derdag 12 maart de finale van de Docent van het Jaar-verkiezing van de HU. Ze kreeg zowel

300

de eerste prijs (1000 euro en een kunstwerk)

200

van de vakjury als de publieksprijs voor haar

100

college, dat ze hield in theater Kikker. De tweede prijs (500 euro) ging naar haar

0 2007

2008

collega Mark Pertijs, ook logopedist. instroom

uitstroom

2009

65 - JAARVERSLAG HU 2009 - KENNISORGANISATIE

Leeftijdsverdeling personeel OP en OBP in aantallen


67 - JAARVERSLAG HU 2009 - KENNISORGANISATIE

De kerstborrel werd bezocht door een groot deel van de medewerkers en hun introducĂŠs.

Werkbelevingsonderzoek Uit het werkbelevingsonderzoek blijkt dat medewerkers van de HU in 2009 meer plezier in hun werk hebben dan in 2007. De algehele werkbeleving heeft zich hiermee positief ontwikkeld. Aan het onderzoek nam 72 procent van al het personeel deel. Werkplezier wordt bepaald door de mate van autonomie, waardering, feedback op prestaties, sociale steun, teamwork en ontplooiing. De resultaten in 2009 zijn voor ontplooiing en feedback op prestaties duidelijk beter dan in 2007. Medewerkers van de HU ervaren relatief veel autonomie bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarnaast geven medewerkers aan over veel ontplooiingsmogelijkheden te beschikken. Medewerkers ervaren de waardering door leidinggevenden als positief, evenals de feedback op prestaties. De sociale steun van collegaâ&#x20AC;&#x2122;s wordt ook positief beoordeeld. De belangrijkste stressfactoren in het werk zijn een hoge werkdruk, verstoringen in werk-thuisbalans en emotioneel belastend werk. Hogeschool Utrecht scoort op alle drie deze factoren in 2009 vergelijkbaar als in 2007. Medewerkers geven aan dat ze het gevoel hebben hard te moeten werken. Werktijden hebben invloed op de thuissituatie en medewerkers piekeren thuis over hun werk. Verder ervaren medewerkers het werk vaak als emotioneel zwaar. Van alle medewerkers van de HU heeft 72 procent deelgenomen aan het onderzoek. Dit zijn bij elkaar 2.342 medewerkers. Dit is een sterke toename ten opzichte van het onderzoek in 2007 toen 40 procent van alle medewerkers deelnam. Organisatie in ontwikkeling Goede, ondersteunende dienstverlening is een voorwaarde voor het realiseren van hoogwaardig onderwijs en onderzoek. De dienstverlening legt in de HU echter een te groot beslag op de middelen van de HU. In 2007 is daarom gestart met een project om de kosten van dienstDanny Hage master physician assistant, voltooid

verlening met 20 procent te reduceren met behoud van de interne klanttevredenheid.


68 - JAARVERSLAG HU 2009 - KENNISORGANISATIE

Zo wordt de overhead van de HU teruggebracht tot tenminste het landelijke gemiddelde.

Financiële situatie HU

onderwijsvakbonden heeft afgesloten om de

In 2009 is 3,8 miljoen euro bezuinigd op de centrale dienstverlening en beschikbaar gekomen

De financiële resultaten van de HU zijn al een

positie van docenten te verbeteren zijn er op

voor de facultaire begrotingen. Dit is mede gerealiseerd door de inhuur van uitzendkrachten

aantal jaar onder de maat. Er is niet bezuinigd

de HU met de vakbonden en de personeels­

te reduceren en de inkoop HU-breed te regelen. Bij tussentijdse evaluatie (onder meer door

op de budgetten van de faculteiten, maar het

geleding van de CMR nadere afspraken gemaakt

onderzoek van Ernst & Young) blijkt dat er al veel bereikt is, maar dat de gewenste vraag­

kostenniveau is te hoog. De CMR vindt dit een

om de salarismix te verbeteren en 60 hogere

gerichtheid en flexibiliteit nog niet optimaal zijn. Daarom is besloten om op een aantal punten

zorgelijke situatie, te meer daar ombuiging op

docentfuncties te creëren. In het convenant is

de organisatie en processen te stroomlijnen. Essentieel daarbij zijn de verbindingen in de

de faculteiten leidt tot ingrijpende bezuinigin-

ook afgesproken dat ter versterking van de

organisatie bij de voorbereiding en realisatie van beleid over de linies heen. Per stafdienst

gen op het primair proces. Het CvB heeft

positie van de docent per hogeschool afspraken

zijn contactpersonen, beleidsraden en programmaraden in werking gesteld. Het overleg van

aangegeven de zorgen van de CMR te delen.

gemaakt worden over de professionele ruimte

stafdirecteuren heeft de taak gekregen om de samenhang te bewaken. Verder is een herschik-

Er zijn al bezuinigingen bij de HU diensten

van de docent. De CMR organiseert begin

king van HU Diensten in 2009 voorbereid en ingegaan op 1 januari 2010. De gevolgen voor

ingezet, waarvan het resultaat ten goede komt

2010 samen met P&O een themamiddag over

medewerkers zijn beperkt en afgestemd met de medezeggenschapsorganen. In de nieuwe

aan het primair proces. Ook wordt de komende

dit onderwerp. De uitkomsten worden gebruikt

situatie kent de HU zes stafdiensten:

jaren meer gestuurd op resultaat door de

voor vervolgacties op de hogeschool.

• Bedrijfsvoering (SB)

invoering van het gezamenlijke reservebeleid

• Financiën & Business Intelligence (F&BI)

en de invoering van een aantal beheersmaat­

Studiemiddag medezeggenschapsstelsel

• Marketing & Communicatie (M&C)

regelen, waardoor onder andere de kosten

De CMR heeft in juni een studiemiddag

• Onderwijs & Onderzoek (O&O)

van PNIL (personeel niet in loondienst) beter

georganiseerd over het medezeggenschaps­

• Personeel & Organisatie (P&O)

in de hand gehouden kunnen worden.

stelsel. In het wetsvoorstel voor de nieuwe WHW wordt het mogelijk om te kiezen voor het

• Studentzaken (SZ) Organisatieontwikkeling

huidige stelsel van gezamenlijke medezeggen-

Er is bovendien besloten om een afzonderlijke control-functie te ontwikkelen. Hierdoor

In het afgelopen jaar heeft de CMR de plannen

schap door studenten en medewerkers of voor

ontstaat naast de Bestuursdienst een tweede aan het CvB gelieerde dienst: Corporate Control.

rondom de notitie ‘organisatieontwikkeling’ met

het instellen van een ondernemingsraad voor

De ontwikkeling van de organisatie heeft belangrijke cultuuraspecten. Procesgericht werken

het college van bestuur besproken. De notitie

medewerkers en een studentenraad voor

en partnerschap staan hierin centraal. Faculteiten en diensten zijn samen verantwoordelijk voor

behelst een aantal voorstellen om tot een betere

studenten. De CMR wilde graag weten hoe

afstemming tussen faculteiten en de organisatie

medewerkers en studenten hierover denken

als geheel te komen. Centraal in deze notitie

en heeft de voor- en nadelen van beide stelsels

staat de overgang van integraal management

besproken. In 2010 wordt de discussie hierover

naar een partnerschapstructuur in de organisa-

voortgezet en wordt na invoering van het wets-

tie. Dit moet leiden tot een verbetering van de

voorstel een keuze gemaakt. Het CvB doet

Medewerkers van de HU konden hun

dienstverlening aan het onderwijs en onderzoek

hiertoe een voorstel, waarop de CMR instem-

kerstgrati­ficatie aan een goed doel geven.

in de faculteiten. De CMR was kritisch over de

mingsrecht heeft.

De Stichting Vrienden van Wings was een

veronderstelling dat deze organisatieveranderin-

van de bestemmingen, naast Changes4all

gen ook daadwerkelijk leiden tot een beter ver-

Overleg met CvB en RvT

en het Helen Dowling insituut. Vrienden

loop van processen. De raad zal dit de komende

Op 5 november heeft de CMR een gesprek met

van Wings beheert kleinschalige wees­

periode kritisch blijven toetsen.

het CvB en de RvT gehad naar aanleiding van

VRIENDEN VAN WINGS

de jaarrekening en het jaarverslag 2008. Het was

huizen in India. Het geld dat is ontvangen met de kerstactie wordt gebruikt voor de

Actieplan Leerkracht

een goed gesprek waarin open gediscussieerd

aanschaf van een eigen jeep.

In het kader van het Convenant Leerkracht

werd over een aantal belangrijke thema’s rond

dat het ministerie met de werkgevers en de

het HRM-beleid, de verbinding tussen onderwijs

69 - JAARVERSLAG HU 2009 - KENNISORGANISATIE

Van de centrale medezeggenschapsraad


70 - JAARVERSLAG HU 2009 - KENNISORGANISATIE

beschikbare zetels. De opkomst bij de verkiezin-

de stakeholders zijn talrijk en divers. Opleidingen overleggen met hun beroepenveldcommis-

samenleving, het studenttevredenheidsonder-

gen was hoger dan ooit. De nieuwe raad ging

sie om hun kwaliteit te versterken om de goede competenties bij hun studenten te ontwikke-

zoek en het studierendement en de financiën

op 4 februari 2010 van start en heeft een

len voor een succesvolle beroepsuitoefening. Bij audits en accreditaties wordt standaard

en huisvesting. In de toekomst zal de RvT de

zittingsperiode van twee jaar.

verslag gedaan over de maatschappelijke betekenis van de hogeschool op opleidingsniveau. Bij de ontwikkeling van het HU-assortiment aan opleidingen is er heel nadrukkelijk overleg

formele bespreking van de begrotingsinstructie en van de jaarrekening en het jaarverslag met

René Versteegh, voorzitter CMR

het CvB bijwonen.

met het veld: de maatschappelijke behoefte aan een nieuwe bachelor of masteropleiding moet steeds expliciet worden aangetoond. De jaarlijkse monitor geeft een goed beeld van het arbeidsmarktsucces van pas afgestudeerden.

Verkiezingen

Met de partners in de onderwijsketen wordt overlegd over de aansluiting tussen de hbo-

In november zijn de verkiezingen voor de CMR

opleiding en havo/vwo- en mbo-vooropleiding. Dit overleg is ingebed in landelijke ontwik­

gehouden. Er waren ruim meer kandidaten dan

kelingen, maar de HU onderhoudt specifiek relaties met vier ROC’s en elf scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort en Utrecht hebben belang bij de bijdrage die de HU levert aan de economische, sociale en culturele regionale infrastructuur. Samen met de UU en het UMC Utrecht werkt de hogeschool

het functioneren van de organisatie. Kernbegrippen zijn daarnaast: meer middelen naar

met de gemeente Utrecht aan de ontwikkeling van Utrecht als Kennisstad. Met de gemeente

het onderwijs en onderzoek, sturen op hoofdlijnen en gebruik maken van standaarden om

Amersfoort zijn de regionale economische ontwikkelingsmogelijkheden verkend. Door de

maatwerk voor onderwijs en onderzoek mogelijk te maken.

uitbouw van haar Amersfoortse vestiging levert de HU een bijdrage aan de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur van de stad.

De identiteit van de hbo-professional

De stakeholders van de HU hebben ook onderling veel contacten. Er zijn veelal wederzijdse

Tijdens het onderwijscongres van 27 augustus 2009 stond de professional centraal. Hoe krijgt

belangen die partijen aan elkaar verbinden. Juist de actieve deelname in dit netwerk van

de professionaliteit van de student, maar ook die van de docent vorm? Hoe verhoudt de

onderlinge afhankelijkheden is een sleutelfactor voor kwaliteit en succes van de hogeschool.

organisatie zich tot burgerschap, tot de maatschappij, hoe draagt de docent bij aan de doelen van de HU zoals rendementverhoging, flexibilisering en internationalisering? Onder leiding van HU-lector en Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Broertjes hebben op 26 augustus young professionals en lectoren van Hogeschool Utrecht een inspirerend debat gevoerd over de identiteit van de hbo-professional. Verschillende HU-lectoren schreven naar

DEBAT IDENTITEIT VAN DE HU-PROFESSIONAL

aanleiding van dit onderwerp vanuit hun expertise essays in de Volkskrant. Zo belichtte dr. Piet Bakker, lector Crossmedia content, nieuwe trends in de journalistiek en het ontstaan van een nieuwe generatie multimediale nieuwsmakers. Dr. Erik Puik, lector Microsysteem­ technologie/Embedded systems ontving veel reacties op zijn opiniërende artikel ‘Straks zijn de computers ons de baas’. Prof. dr. Elly de Bruijn, lector Beroepsonderwijs, verkende hoe de lerarenopleiding studenten goed kan voorbereiden op het lesgeven in het beroepsonderwijs.

De hogeschool en haar omgeving De HU verantwoordt haar prestaties aan subsidiegevers en opdrachtgevers. Naast deze verticale verantwoording is er ook een horizontale dialoog met instellingen en bedrijven die

Aan de vooravond van de opening van het

Op de voorgrond Halbe Zijlstra, lid van de

belang hebben bij het onderwijs en het onderzoek van de HU. Het gaat om de volgende

hogeschooljaar vond er een debat over de

Tweede Kamer voor de VVD. Naast hem de

groepen stakeholders: bedrijven en instellingen, beroepsgroepen, partners in de onderwijs­

identiteit van de hbo-professional plaats met

CvB-voorzitter van de UU, Yvonne van Rooy.

keten, overheden en intermediaire organisaties en alumni. De gespreksonderwerpen met

vier lectoren en vier jonge beroepsbeoefenaren.

71 - JAARVERSLAG HU 2009 - KENNISORGANISATIE

en kennisorganisatie, de rol van de HU in de


72 - JAARVERSLAG HU 2009 - KENNISORGANISATIE

werkcontacten van medewerkers en studenten met bedrijven en instellingen: van stagewerk tot gastdocent, van toegepast onderzoek tot afstudeerproject, van debat tot werken in de wijk. Zo blijft de horizontale dialoog creatief en verrijkend: de HU is gericht op de omgeving. Ketenpartners In Utrecht werken scholen van voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs samen om de loopbaan van de student te bevorderen. De instellingen voelen zich verantwoordelijk voor een doorlopende leerlijn. Elders in dit jaar­ verslag wordt de inhoud van de samenwerking met het voortgezet en middelbaar beroeps­ onderwijs uit de doeken gedaan (zie pagina 42). Deze samenwerking is van grote betekenis voor de doorstroom van leerlingen in de regio Utrecht naar het hoger onderwijs. De samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU) is in 2004 vastgelegd in een overeenkomst

ONDERWIJSCONGRES

die in september 2008 is hernieuwd en aangevuld met de werkterreinen ‘personeel’ en

‘Click met de HU’ was de titel van het jaarlijkse

stond en de volgende thema’s werden belicht:

‘communicatie’. De HU en UU spreken af samen te werken ter bevordering van de kwaliteit

onderwijscongres dat voorafgaand aan de jaar-

de HU en maatschappij, de HU en professionele

van het onderwijs, het onderzoek, de voorzieningen en de dienstverlening. De samenwerking

opening plaatsvond. Ruim 300 medewerkers

ruimte, de HU en studiesucces, de HU en

is in het belang van de studenten van UU en HU en in het belang van de eigen en elkaars

waren aanwezig op de dag vol workshops, een

burgerschap en tenslotte de HU en flexibilise-

positie. De UU en de HU hebben in 2008 samen de Academische Lerarenopleiding Primair

informatiemarkt, inspirerende paneldiscussies

ring.

onderwijs (ALPO) opgericht: een vierjarige bacheloropleiding die leidt tot een graad in de onderwijskunde en tot diplomering voor het leraarschap in het primair onderwijs. In 2009

en presentaties waarin de professional centraal

OPENING HOGESCHOOLJAAR

startte het tweede studiejaar. Met die opleiding dragen de UU en de HU bij aan de oplossing van het voorziene tekort aan leraren.

Directeur van het Sociaal en Cultureel Plan­ bureau, Paul Schnabel, hield de key note lezing tijdens de opening van het hogeschooljaar. Hij reflecteerde uitgebreid op de vragen: Wat mag het beroepenveld verwachten van

HU EN VOETBAL

de opleider? Hoe kan het hoger beroepsonder-

Hogeschool Utrecht heeft een partnerovereen-

wijs tegemoet komen aan de vraag naar inno-

komst gesloten met FC Utrecht. Er is onder

vatieve, flexibele jonge professionals in een

meer afgesproken dat FC Utrecht exclusief haar

constant veranderende omgeving? Dit naar

stages aan de HU aanbiedt op het gebied van

aanleiding van het debat over de identiteit

communicatie, marketing en de organisatie

van de hbo-professional, dat de middag

van evenementen, maar ook op sportmedisch

ervoor plaatsvond.

gebied, waarbij het lectoraat Leeftijd en Gezondheid is betrokken. Tenslotte zijn beide

Bij de opening van het hogeschooljaar waren veel vertegenwoordigers aanwezig uit de Utrechtse regio, onder hen de burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen, inks op de foto in gesprek met lector Pieter Broertjes.

partners betrokken bij het al langer lopende (v.l.n.r.) CvB-voorzitter Geri Bonhof, FC Utrecht voorzitter Jan Willem van Dop en directeur marketing en communicatie van de HU, Cor Jansen.

project Verbinden door voetbal, waarbij jongeren van meerdere voetbalverenigingen leren respectvol met anderen om te gaan en zich in te zetten voor het maatschappelijk belang.

73 - JAARVERSLAG HU 2009 - KENNISORGANISATIE

Soms is er sprake van formeel overleg op bestuurlijk niveau, daarnaast zijn er duizenden


74 - JAARVERSLAG HU 2009 - KENNISORGANISATIE

75 - JAARVERSLAG HU 2009 - KENNISORGANISATIE

De UU en de HU trekken samen op als het gaat om studentvoorzieningen: introductie, subsidies en bestuursbeurzen, sportvoorzieningen en studiekeuze. In 2009 hebben 213 studenten van de UU en 301 studenten van de HU zich in hun eerste studiejaar met een hulpvraag over nadere studiekeuze gemeld in het gezamenlijke Centrum voor Studiekeuze. Door een te lage deelname wordt de voorziening voor cultuur (Parnassos) voor HU-studenten afgebouwd. Startende innovatieve ondernemers vinden in Utrecht goede mogelijkheden om een bedrijf op te zetten. De UU en de HU coördineerden ook in 2009 hun inzet in de Taskforce Innovatie. In 2009 werd de focus verlegd naar dienstverlening van het mkb in de regio. Hogeschool en univer­siteit trokken gezamenlijk op in hun relatie met gemeente en provincie bij de ontwikkeling van de gezamenlijke positionering van Utrecht als Kennisregio. Begin 2010 kon een overeenkomst worden getekend waarin alle aspecten en ieders rol en bijdrage worden onderkend om de Utrechtse regio te ontwikkelen tot een bloeiende kennissamenleving. Informatievoorziening en mobiliteitsfaciliteiten op het gebied van personeel werden in 2009 voor het eerst gezamenlijk aangevat. Voor een gedeelte ook met andere grote kennisinstel­ lingen als RIVM, KNMI en UMC Utrecht. Er is een promovendinetwerk opgericht en er is

Op woensdag 1 juli werd aan de Amersfoortse wethouder van Onderwijs, Gerda Eerdmans, het ereteken van de hogeschool toegekend. De gemeente heeft zich, zeer succesvol en aanhoudend, ingespannen om het hoger onderwijs naar Amersfoort terug te brengen. Eerdmans heeft daar als wethouder Onderwijs een bijzondere bijdrage aan geleverd.

meer informatie over loopbaanmogelijkheden aan de HU voor bijna en pas gepromoveerden. De eerste dubbelbenoemingen van lectoren die ook werkzaam zijn bij de UU zijn een feit.

UtrechtInc.

De samenwerking op het gebied van huisvesting betrof in 2009 vooral de campusontwikkeling

De kennisinstellingen UU, HU en UMC Utrecht hebben samen met regionale partners een

en de verdere inrichting van het Uithof-gebied. Ook wordt de huisvestingsbehoefte gezamen-

sterke organisatie gebouwd voor de ondersteuning van kennisintensieve en innovatieve

lijk bekeken.

starters rond de kennisinstellingen en de regio. Op 5 juni 2009 zijn de activiteiten gebundeld onder de naam UtrechtInc. De HU heeft hiermee succesvol invulling gegeven aan de strate­ gische doelstellingen met betrekking tot regionale kenniscirculatie en –valorisatie en een belangrijke bijdrage geleverd aan de regionale (economische) ontwikkeling en samenwerking.

Ontwikkeling HU Amersfoort De nieuwbouw van de HU bij het Eemplein in Amersfoort is in 2009 ver gevorderd. De

UTRECHTINC.

geplande oplevering in juni 2009 bleek echter onhaalbaar. Omdat een verhuizing gedurende het collegejaar onwenselijk is, wordt het gebouw in augustus 2010 in gebruik genomen.

Op 5 juni is het startschot gegeven van

Volgens de plannen groeit HU Amersfoort in vier jaar tijd naar 4000 studenten door middel

UtrechtInc. (Centrum voor Ondernemerschap

van het huidige opleidingenaanbod en de start van nieuwe opleidingen. Een thematische

en Innovatie). Alexander Pechtold verrichtte de

aanpak is leidend bij de invulling van het opleidingsassortiment, dat zich zal concentreren rond

openingshandeling. UtrechtInc. is een initiatief

de thema’s Zorg & Welzijn, Economie & Vrijetijdsmanagement en Onderwijs & Opvoeding.

van UU, HU, Rabobank Utrecht, gemeente en

De nieuwbouw maakt deel uit van de uitbreiding van het stadshart aan het Eemplein door de

provincie Utrecht om kennisintensief onder­

gemeente Amersfoort. Aan het plein komen onder andere een bioscoop, winkels, woningen,

nemerschap bij met name afgestudeerde

horeca en culturele voorzieningen. De bouw begint in 2010.

studenten van universiteit en hogeschool te faciliteren door ondersteuning en een mkb-adviesdesk te bieden.


76 - JAARVERSLAG HU 2009 - KENNISORGANISATIE

Woensdag 9 december hebben Hogeschool Utrecht en Hogeschool Domstad een intentie­ verklaring ondertekend om met elkaar te fuseren. Dit moet leiden tot een definitief fusiebesluit in april 2010, waarvoor instemming van het ministerie van Onderwijs en de medezeggenschapsraden noodzakelijk is. Hogeschool Domstad wordt dan onderdeel van het Instituut Theo Thijssen van de Faculteit Educatie en verhuist naar Amersfoort. Hierdoor kan het onderwijsaanbod, dat zich richt op passend onderwijs, versneld worden gerealiseerd en kan voldaan worden aan de vraag vanuit de gemeente Amersfoort, het werkveld en de partnerscholen.

Resultaten Kennisorganisatie

HUGENOTENPRIJS De HU heeft in 2009 een prijs ingesteld voor medewerkers en studenten die een bijzonder prestatie hebben verricht.

• 70,3 procent van de docenten heeft een mastergraad of volgt een masteropleiding en 9,2 procent van de docenten is gepromoveerd of werkt aan promotieonderzoek. • Er is € 3,8 miljoen bezuinigd op de centrale dienstverlening en beschikbaar gesteld aan de faculteiten. • Uit het werkbelevingsonderzoek blijkt dat het ervaren werkplezier gestegen is ten opzichte van 2007.

John van den Boogaard, facilitair beleids­ adviseur, ontving de prijs uit handen van FCJ-directeur Desiree Majoor omdat hij een

• De Business incubatie-activiteiten zijn namens UU, UMC Utercht en HU gebundeld in UtrechtInc.. • De intentieverklaring voor de fusie met Hogeschool Domstad is ondertekend.

aanhoudende prestatie vertoont die ruim boven de gestelde functie-eisen ligt. Ook Erlijn Eweg ontving de Hugenotenprijs voor bijzondere verdiensten: zij weet in haar projecten een relatie te leggen tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.

VOORGENOMEN FUSIE HU EN HOGESCHOOL DOMSTAD

Mustapha Esadik heeft eveneens de Hu­ genoten-prijs in ontvangt genomen. Hij volgt twee studies: journalistiek en lerarenopleiding

De HU en Hogeschool Domstad (katholieke

geschiedenis en hij levert een belangrijke

lerarenopleiding basisonderwijs) hebben in

bijdrage aan de sociale samenhang in de

december hun voornemen bekendgemaakt

wijk Kanaleneiland als hoofdredacteur van

om te fuseren. Als de verschillende gremia

het wijkmagazine Flexx Magazine en als

met dit plan instemmen, neemt Hogeschool

bestuurslid van de Stichting ‘Van en Voor

Domstad zijn intrek in Amersfoort.

Jongeren’.

(v.l.n.r.) Jacques van Ek (lid RvT HU), Simone de Wit (vz CvB HD), Carel van den Heuvel (vz RvT HD) en Geri Bonhof.

77 - JAARVERSLAG HU 2009 - KENNISORGANISATIE

Beoogde fusie


FINANCIËN EN HUISVESTING

Enkele belangrijke ontwikkelingen die geleid hebben tot het positieve financiële resultaat: • In 2009 is er € 7,8 miljoen meer rijksbijdrage ontvangen dan begroot. De oorzaak van deze stijging is met name de loon- en prijscompensatie. Daarnaast is € 1,6 miljoen ontvangen als gevolg van het beschikbaar stellen van de middelen Actieplan Leerkracht. • De voorgaande jaren werd de HU jaarlijks geconfronteerd met een forse overschrijding van de PNIL-lasten (personeel niet in loondienst). In december 2008 is besloten dat de bevoegdheid tot het aangaan van PNIL-verplichtingen nog uitsluitend bij de faculteitsen stafdirecteuren mag worden belegd. Op deze manier wordt het mogelijk om op faculteits- en stafdienstniveau zicht en dus grip te krijgen op de inzet van PNIL-ers. De PNIL-lasten zijn mede als gevolg van deze strakkere sturing in 2009 € 4 miljoen lager dan begroot. • Het centraliseren van de facilitaire budgetten leidt tot een verlaging van de huisvestingslasten. Door het afsluiten van HU-brede contracten, veelal door middel van Europese aanbesteding, kunnen de schaalvoordelen optimaal worden benut. • Met ingang van 2009 worden er ieder trimester gesprekken gehouden met de faculteiten en stafdiensten over de begrotingsuitputting en de daaruit voortvloeiende afspraken ten aanzien van de beheersing van de kosten. Het college van bestuur constateert een toe nemende sturing op de beheersing van de lasten. De faculteiten en stafdiensten zijn zich bewust van het belang van hun bijdrage aan een financieel gezonde hogeschool.

5

Ontwikkeling balans De toename van de materiële vaste activa is gelegen in het verder realiseren van de nieuwbouw HU Amersfoort. Het gebouw zal in juni 2010 worden opgeleverd. De HU heeft er in 2009 bewust voor gekozen langlopende leningen bij het ministerie af te sluiten ter financiering van de nieuwbouw en niet de mogelijkheden van de rekening courant te gebruiken. Daarnaast is een betalingstermijn van € 2,4 miljoen, die gepland stond voor december, pas in 2010 betaald. De liquide middelen zijn als gevolg hiervan toegenomen. Daar staat een stijging van de langlopende schulden tegenover. De toename van het eigen vermogen bestaat uit het gerealiseerde resultaat van 2009. Liquiditeit De liquiditeit geeft de mate weer waarin de hogeschool in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeit wordt uitgedrukt met de current ratio (de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden). De current ratio is gestegen van 0,35 ultimo 2008 naar 0,46 ultimo 2009 (hbo 2008 0,71). Ter verbetering van

79 - JAARVERSLAG HU 2009 - FINANCIËN EN HUISVESTING

Het resultaat over 2009 is € 3,7 miljoen positief, het begrote resultaat was € 6,9 miljoen negatief. De hogere rijksbijdrage en subsidies en een strakke sturing op het realiseren van de begroting hebben hier een positieve bijdrage aan geleverd.


80 - JAARVERSLAG HU 2009 - FINANCIËN EN HUISVESTING

bedragen x E 1.000

Activa

31-12-2009

31-12-2008

Passiva

Geconsolideerde staat van baten en lasten

bedragen x E 1.000

bedragen x E 1.000

31-12-2009

Vaste Activa Eigen Vermogen Immateriële vaste activa - 118 Voorzieningen

31-12-2008

69.365

65.621

9.829

7.675

Materiële vaste activa 184.873 173.913 Langlopende schulden 61.204 45.961 Financiële vaste activa 3.263 3.398 Kortlopende schulden 88.117 90.169 188.136 177.429 Vlottende activa Voorraden 205 134 Vorderingen

33.379

30.841

Liquide middelen 6.795 1.022 40.379 31.997 Totaal 228.515 209.426 Totaal 228.515 209.426

Realisatie

Begroting

Realisatie

2009

2009

2008

190.820

182.998

172.827

9.332

4.342

7.972

College-, cursus, les en examengelden

53.259

54.082

49.313

Baten werk i.o.v. derden

19.415

21.928

21.484

5.624

5.131

10.750

278.450

268.481

262.346

197.465

199.087

191.108

Afschrijvingen

15.120

13.974

12.557

Huisvestingslasten

19.951

25.613

19.772

Overige lasten

39.877

35.027

41.103

272.413

273.701

264.540

6.037

-5.220

-2.194

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies

Overige baten Totaal baten Lasten Personeelskosten

Totaal lasten

Solvabiliteit

2009 2008 2007

2006

HBO 2008

30,4 %

31,3 %

41,5 %

46,3 %

38,0 %

0,46

0,35

0,52

0,76

0,71

1,4 %

-1,3 %

-1,0 %

-1,35 %

0,8 %

solvabiliteit liquiditeit rentabiliteit

Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten

-2.000

-1.709

-1.150

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

4.037

-6.929

-3.344

Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening

-181

-

-105

Resultaat deelneming

-112

-

-88

3.744

-6.929

-3.537

Resultaat

81 - JAARVERSLAG HU 2009 - FINANCIËN EN HUISVESTING

Geconsolideerde balans per 31 december 2009 na resultaatbestemming


82 - JAARVERSLAG HU 2009 - FINANCIËN EN HUISVESTING

de liquiditeit heeft de hogeschool in 2009 besloten twee langlopende leningen af te sluiten ten behoeve van de financiering van de nieuwbouw in Amersfoort en hiervoor niet de beschikbare ruimte van de rekening courant te gebruiken. Rentabiliteit De rentabiliteit (resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten) is van min 1,3% in 2008 gestegen naar plus 1,4% in 2009 (hbo 2008 0,8%). Solvabiliteit De solvabiliteit (het aandeel eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen) is licht gedaald van 31,3% ultimo 2008 naar 30,4% ultimo 2009 (hbo 2008 38%). Het resultaat van € 3,7 miljoen heeft een positief effect op de ontwikkeling van het eigen vermogen. Het balanstotaal stijgt als gevolg van de investeringen in de nieuwbouw in Amersfoort. In 2009 is binnen de HU het reservebeleid vastgesteld, dat in 2010 wordt ingevoerd. Een belangrijk uitgangspunt van het reservebeleid is het structureel zorgdragen voor reserves en dus solvabiliteit op het gewenste niveau. Interne beheersing en risicomanagement Begin 2009 zijn de kaders vastgesteld voor de implementatie van een HU-brede en gestruc­ tureerde aanpak van interne beheersing en risicomanagement. Vanwege de grootte en de complexiteit van de HU is gekozen voor een ontwikkelbenadering; een meerjarig implemen­ tatietraject dat enerzijds bestaat uit strategische risicobeheersing en anderzijds uit de implementatie van een tweejarige cyclus van risicomanagement binnen de faculteiten en HU-diensten als onderdeel van de reguliere planning & control-cyclus. De implementatie van een intern beheersings- en risicomanagementsysteem moet ertoe bijdragen dat de HU over 2011 een intern ‘in control’ statement kan afgeven. 2009 stond in het teken van de strategische risicoanalyse. Op basis van gesprekken met sleutelpersonen, bureauonderzoek en bespreking in het managementoverleg van de HU zijn zeven risicothema’s vastgesteld. Deze zijn gekozen vanwege het strategisch belang en de impact die de thema’s hebben bij de ontwikkelbenadering ten aanzien van risicomanagement.

IPV6 AWARD Hogeschool Utrecht is een van de winnaars van

is de HU met IPv6 klaar voor de toekomst: met

de Internet Protocol versie 6 Awards. Met de

de implementatie ervan komen er vele malen

afstudeeropdracht van Benjamin Margarita (EL)

meer internetadressen beschikbaar, mede

bewijst de HU dat studenten worden opgeleid

mogelijk gemaakt door Gerard Verwoolde.

die direct inzetbaar zijn in de praktijk. Daarnaast

De prijs bedroeg 7.500 euro.

Daniel Brito, 23 jaar Digitale communicatie, 2e jaars


84 - JAARVERSLAG HU 2009 - FINANCIËN EN HUISVESTING

85 - JAARVERSLAG HU 2009 - FINANCIËN EN HUISVESTING

PRINSES MáXIMA OPENT FACULTEITSGEBOUW EDUCATIE

Op vrijdag 30 januari vond de feestelijke opening plaats van de verbouwde en uitgebreide HU Klinieken van de FG. Studenten van de paramedische opleidingen doen er ervaring op in het behandelen van patiënten, onder begeleiding van docenten.

Voor de thema’s zijn risico-eigenaren benoemd die in de loop van 2010 beheersmaatregelen moeten treffen om de genoemde risico’s te verminderen of beter te monitoren. Per trimester wordt over de voortgang gerapporteerd aan het college van bestuur en de auditcommissie van de raad van toezicht. In 2010 wordt de tweejarige cyclus van risicomanagement binnen de faculteiten en HU-diensten gestart. Op basis van de huidige doelen worden er risicoanalyses uitgevoerd. Het resultaat van deze analyses wordt meegenomen in de managementcontracten. De werking van de getroffen beheersmaatregelen wordt een jaar later geëvalueerd. Deze analyse vormt de basis voor een nieuwe risicoanalyse, hierbij hoort vanzelfsprekend ook het herijken van doelen. Parallel aan de implementatie van de interne (risico)beheersing zal het risicomanagement­ beleid worden ontwikkeld. Voor de inrichting van het risicomanagement wordt zoveel mogelijk Prinses Máxima der Nederlanden opende op

aangesloten bij al bestaande instrumenten voor managementcontrol. Interne beheersing is

10 maart een deur ter gelegenheid van de

primair de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement.

officiële ingebruikname van het nieuwe

Daarnaast wordt op allerlei plekken in de organisatie nagedacht over mogelijke risico’s die het

onderwijsgebouw van de faculteit Educatie.

behalen van de organisatiedoelstellingen bedreigen en worden vervolgens beheersmaatrege-

In het gebouw zijn 79 deuren voorzien van

len ingericht en uitgevoerd om deze risico’s te beheersen. Dit krijgt vooral in grote projecten

uitspraken van bekende pedagogen. Na de

zoals de nieuwbouw in Amersfoort en in het Sirius-project veel aandacht.

openingshandeling te hebben uitgevoerd kreeg Máxima een rondleiding door het gebouw.

Huisvesting De herijking van het strategische huisvestingsbeleid dat begin 2010 wordt vastgesteld, is in 2009 inhoudelijk gevoed door de resultaten uit het onderzoek naar de ervaringen van gebruikers en het feitelijk ruimtegebruik. De vraag hoe de huisvesting kan anticiperen op de ontwikkelingen waar de HU als kennisorganisatie voor staat, was leidend. Ontmoeting, imago en efficiëntie zijn sleutelwoorden waarmee de HU zich in een economisch sterk veranderende


86 - JAARVERSLAG HU 2009 - FINANCIËN EN HUISVESTING

Nieuwbouw Amersfoort

huisvesting en de omgeving, met name op De Uithof.

In 2009 is hard gewerkt aan de nieuwbouw aan de Amsterdamse Straatweg in Amersfoort

Eén van de speerpunten uit het huisvestingsbeleid is een strategische verankering van het

om de geplande oplevering in de zomer van 2010 te halen. Als het gebouw in juni 2010

vastgoedmanagement binnen de organisatie. Een andere betreft het realiseren van efficiënt,

wordt opgeleverd en in augustus 2010 door de opleidingen wordt betrokken, komt daarmee

optimaal en gedeeld ruimtegebruik waarbij de mobiliteit en flexibiliteit, en hiermee de kans

een einde aan de tijdelijke huisvesting aan de Berkenweg en aan de huisvesting aan de

op ontmoeting van medewerkers en studenten, hogeschoolbreed wordt ondersteund.

Hooglandseweg.

In 2009 zijn geen nieuwbouwprojecten gestart of opgeleverd. Op het gebied van gebouw­ beheer is wel resultaat geboekt met het succesvol Europees aanbesteden van het onderhoud

Renovatie Oudenoord

aan de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, waardoor de hogeschool de

Door een onvoorziene uitloop van de asbestsanering is de renovatie van de locatie

komende jaren aanzienlijke besparingen realiseert. In 2009 zijn de uitgaven eerst wat hoger

Oudenoord 330 een half jaar vertraagd. In de zomer is besloten om de renovatieplannen

dan normaal in verband met de herijking van het onderhoud tot een gelijkwaardig niveau

vanwege voortschrijdend inzicht en gewenste besparingen te herzien waarbij de HU Diensten

voor alle locaties, daarna worden de besparingen substantieel. Naar verwachting levert deze

in een gewijzigde omvang op Oudenoord 330 en 340 worden gehuisvest. Hierbij zijn de

aanbesteding in vijf jaar € 350.000 op.

inrichtingsplannen opnieuw ontwikkeld op basis van efficiënt en flexibel werkplekgebruik, die leiden tot besparingen die ten goede komen aan het onderwijs. In overleg met de eigenaar

F.C. Dondersstraat

zal Oudenoord 370 worden afgestoten of onderverhuurd. De renovatie van Oudenoord 330

In de zomer van 2009 is een snelle en succesvolle asbestsanering uitgevoerd aan de

is gereed in juni 2010, de renovatie van Oudenoord 340 wordt in december 2010 afgerond.

F.C. Dondersstraat om daarmee de veiligheid van gebruikers en de voortzetting van onderwijs­ activiteiten veilig te stellen. In het voorjaar heeft de HU besloten dat er voor het Institute for Life Sciences & Chemistry gevestigd aan de F.C. Dondersstraat nieuwe huisvesting komt, bij voorkeur op De Uithof. De keuze voor de nieuwe locatie en het gewenste programma van eisen worden in samenwerking met kennispartners op De Uithof uitgewerkt. Omstreeks

Resultaten financiën en huisvesting • Het resultaat over 2009 is € 3,7 miljoen positief, het begrote resultaat was € 6,9 miljoen negatief.

augustus 2010 zal de definitiefase zijn afgerond. De verkoop van de gebouwen aan de

• Er is een strategische risicoanalyse uitgevoerd.

F.C. Dondersstraat en J. Evertsenstraat is in voorbereiding.

• De renovatie van Oudenoord wordt in omvang beperkt.

HOOGSTE PUNT LOCATIE AMERSFOORT Burgfonds en Hogeschool Utrecht vierden op 14 september het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw van de hogeschool bij het Eemkwartier. Met een hijskraan werden twee studenten opgetild naar het dak van de nieuwbouw, waar ze de HU-vlag hezen.

87 - JAARVERSLAG HU 2009 - FINANCIËN EN HUISVESTING

omgeving wil profileren en wil komen tot de ontwikkeling en de inrichting van de eigen


GOOD GOVERNANCE

Informatie op grond van de code De op grond van de code publieke informatie betreffende de leden van de raad van toezicht en het college van bestuur is hieronder opgenomen.

Raad van Toezicht

bedragen in e

Functie

Vergoeding4 Leeftijd1 1e benoeming

M. Rook MBA

Vz. vanaf Vz. Selectie- en augustus Remuneratiecommissie 2007

Voorzitter 7.000 Raad van Bestuur St. Antonis Ziekenhuis

60 jaar

27-10-2005

Mw. drs. L.J. Helwig Nazarowa

Plv. vz. Lid Selectie- en tot okt. Remuneratiecommissie 2009

Lid Raad van Bestuur â&#x20AC;&#x2122;s Heeren Loo Zorggroep

4.167

62 jaar

23-10-2001

Mw. M. Vliegenthart

Lid tot okt. 2009

Voormalig Voorzitter MBO-raad

4.167

51 jaar

01-03-2004

Algemeen directeur Jaarbeurs Holding BV

5.000

52 jaar

27-10-2005

Commissies van de Raad Hoofdfunctie2

Drs. A. Brienen RA Lid Vz. Auditcommissie

6

Mw. mr. drs. C. Kervezee

Lid plv. vz. Lid Selectie- en Voorzitter PO-raad 5.000 61 jaar 22-03-2007 vanaf okt. Remuneratiecommissie 2009 vanaf okt. 2009

Dr. J.C. van Ek Lid Lid Auditcommissie Voormalig voorzitter 5.0003 64 jaar hoofddirectie ASR Verzekeringsgroep Prof. dr. Lid Lid Auditcommissie J. van Ginkel

1 2 3 4

Voormalig rector United Nations University

3.334

Leeftijd per 1 januari 2009 Het overzicht van relevante nevenfuncties is opgenomen op de website. Op grond van fiscale regelgeving verricht de heer Van Ek advies- en consultancywerkzaamheden vanuit een separate rechtspersoon: deze is BTW-plichtig. Exclusief eventueel verschuldigde premies.

68 jaar

15-10-2007

19-05-2009

89 - JAARVERSLAG HU 2009 - GOOD GOVERNANCE

In 2006 is door een bindingsbesluit van de leden van de HBO-raad de branchecode good governance vastgesteld. Deze code is voor de HU een belangrijk richtsnoer. Op de website is een volledig overzicht van de code geplaatst, waarbij is aangegeven of de uitwerkingen gevolgd worden, dan wel om welke reden ervan wordt afgeweken.


90 - JAARVERSLAG HU 2009 - GOOD GOVERNANCE

College van Bestuur

Mw. G. Bonhof

De HU geeft conform de in de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde

Dhr. H. de Jong

topinkomens (WOPT) beschreven wijze informatie over de bezoldiging van het college van

Totaal bruto salaris 2008

Totaal bruto salaris 2009

Totaal bruto salaris 2010

169.519

178.400

178.400

152.567

160.560

160.560

n.v.t.

144.504

160.560

Dhr. J. Bogerd

bestuur (bedragen belastbaar loon). Dit is anders dan de wijze waarop in voorgaande jaren deze informatie werd verschaft (bruto loon plus overige vergoedingen), de vergelijkbaarheid

bedragen in e

van bedragen is hierom beperkt. Het gemiddelde belastbare loon van ministers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, over het jaar 2009 bedraagt € 188.000. De HU dient een opgave op persoonsniveau op te nemen van medewer-

Aanpassing van het remuneratiebeleid

kers die boven dit jaarbedrag uitkomen. De HU kiest ervoor om van alle (gewezen) leden van

De raad van toezicht heeft in 2009 in goed overleg met het college van bestuur de ervaringen

het college van bestuur de vergoedingen te vermelden.

met de variabele beloning, gebaseerd op een aantal indicatoren, geëvalueerd. Het college van bestuur heeft aangegeven dat naar haar oordeel het systeem van variabele beloning

Vergoedingen College van Bestuur

afbreuk doet aan de gewenste transparantie en geen toegevoegde waarde heeft voor het

bedragen in e

optreden van het bestuur. De raad van toezicht heeft daarom besloten af te zien van variabele beloning, en de remu­

Duur dienstverband Belastbaar loon van tot 2009 2008 Mw. G. Bonhof 01-09-2003 heden 194.809 154.571

Voorzieningen tbv Totaal beloningen betaalbaar 2009 2008 2009 39.663

28.315

234.472

182.886

bestuur heeft daarbij afstand gedaan van het perspectief op een hogere beloning op de

Dhr. H. de Jong

01-09-2006 heden

171.330

145.906

35.451

25.267

206.781

171.173

langere termijn. De uitbetaling van het variabele deel over 2008 heeft plaatsgevonden in

Dhr. J. Bogerd

01-03-20032 heden

135.951

-

28.812

-

164.763

-

Dhr. F. Gronsveld

01-06-2005 01-09-2008

-

110.073

-

18.171

-

128.244

1

neratie van de leden van het college van bestuur te baseren op de bedragen die de uitwerking

2008

van de branchecode aangeeft voor het totale vaste inkomen binnen groep F. Het college van

2009. In het totaal loon 2009 is dus, naast het reguliere loon 2009, ook de nabetaling over 2008 verwerkt. In bovenstaande tabel is het totale brutoloon op jaarbasis (voor 2008 inclusief variabel deel) opgenomen. Dit verschaft meer inzicht in de ontwikkeling van de bezoldiging van het college

1 Bij de voorzieningen t.b.v. beloningen op termijn is in 2008 geen rekening gehouden met de premies fpu, aaop en ipap 2 Per 01-01-2009 benoemd tot lid van het college van bestuur.

van bestuur. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Remuneratierapport 2010, dat op de website van de HU is gepubliceerd. Onafhankelijkheid (principe III.2)

De HU droeg in 2009 voor driekwart bij in de door collegeleden betaalde pensioenpremie.

Binnen Hogeschool Utrecht geldt dat alle leden van de raad van toezicht onafhankelijk dienen

Naast de genoemde bedragen hadden de leden van het college van bestuur in 2009 een

te zijn. De raad beoordeelt jaarlijks of zich een potentiële belangenverstrengeling, van welke

aantal faciliteiten ter beschikking. Het gaat hierbij om een leaseauto, en optioneel een pc en

aard dan ook, zou kunnen voordoen. De raad heeft vastgesteld dat alle leden aan de criteria

randapparatuur of laptop thuis en een mobiele telefoon.

voldoen die ten aanzien van de onafhankelijkheid zijn opgenomen in de statuten en het huis-

Het loon zoals bedoeld onder WOPT komt voor mevrouw G. Bonhof en de heer H. de Jong

houdelijk reglement.

over 2009 boven het gemiddeld belastbaar loon van ministers uit. De HU heeft melding gemaakt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de overschrijding

Organisatieontwikkeling

van het gemiddeld belastbaar loon van ministers.

Het college van bestuur heeft in 2009 besloten tot aanpassingen in de organisatiestructuur. De samenwerking tussen college, staf en faculteiten is hierdoor verhelderd en verbeterd, wat bijdraagt aan de interne good governance. Tevens is voorzien in de inrichting van een dienst Corporate Control, die mede als taak heeft de opzet en werking van de governance binnen de HU te beoordelen.

91 - JAARVERSLAG HU 2009 - GOOD GOVERNANCE

College van Bestuur


92 - JAARVERSLAG HU 2009 - GOOD GOVERNANCE

Ten behoeve van de masteropleiding SEN (Special Educational Needs) is samen met de

In 2009 is een belangrijke invulling gegeven aan het risicobeheer. De focus ligt op zeven

zorginstelling Topaz en REC 3 (Regionaal Expertise Centra) het inhoudelijk studieleiderschap

thema’s. De raad van toezicht en in het bijzonder de auditcommissie is intensief bij het

uitbesteed. In juni 2010 wordt dit traject afgerond.

proces van risicomanagement betrokken. Zie voor een verdere beschrijving pagina 80 van dit jaarverslag.

Bekostiging van buitenlandse studenten De samenwerking van Hogeschool Utrecht met hogeronderwijsinstellingen binnen Europa

Gedragscode internationale studenten

is voornamelijk gebaseerd op de Socrates/Erasmus overeenkomst. Het Europese programma

HU conformeert zich aan de in december 2009 vastgestelde aangepaste versie van de

Socrates stimuleert Europese samenwerking, uitwisseling, nascholing en stage door middel

Gedragscode Internationale Studenten. In 2010 wordt onderzoek gedaan naar de interne

van subsidies. Erasmus is een onderdeel van het Socrates-programma en is bedoeld om de

naleving van de code.

Europese activiteiten van hogeronderwijsinstellingen te ondersteunen en de mobiliteit en uitwisseling van studenten, docenten en stafleden te bevorderen. De toegekende gelden

Evaluatie branchecode

worden door de hogeschool uitgezet als beurzen voor studenten, docenten en stafmobiliteit.

De HBO-raad evalueert in 2010 de branchecode good governance. Ter voorbereiding hierop

Daarnaast zijn er bilaterale overeenkomsten betreffende studentuitwisseling met 30 hoger­

zijn in 2009 twee inventariserende onderzoeken naar de naleving verricht. De HU blijkt de

onderwijsinstellingen buiten Europa.

code goed na te leven, alleen de integriteitscode is nog niet vastgesteld. Een concept is in

Op www.hu.nl is een overzicht opgenomen van de partners en de aantallen studenten die

ontwikkeling en wordt breed in de organisatie bediscussieerd. In 2010 zal deze code definitief

aan het uitwisselingsprogramma deelnemen.

worden vastgesteld. Bekostiging van maatwerktrajecten In samenwerking met REC 4 (Regionaal Expertise Centra) is een pabo dag/avondopleiding

Overige governance-aspecten

betreffende het vak techniek ontwikkeld, waaraan drie studenten in 2009 hebben deelgeno-

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van de commissie-Schutte heeft het ministerie

men. De hogeschool heeft in 2009 € 63.540 ontvangen ten behoeve van de meerkosten.

van OCW de wet- en regelgeving op het gebied van bekostiging verhelderd door middel van

Samen met de zorginstelling Topaz en REC 3 (Regionaal Expertise Centra) is de masteroplei-

de notitie Helderheid in de bekostiging van Hoger Onderwijs met aanvullingen, die tevens in

ding Special Educational Needs (SEN) ontwikkeld, hieraan hebben in 2009 25 studenten deel-

het Controleprotocol OCW 2009 zijn opgenomen. Onderstaand wordt een aantal thema’s

genomen. In 2009 zijn hiervoor geen kosten betaald. In juni 2010 wordt dit traject afgerond.

besproken.

Voor supermarktketen Lidl is een AD Assistant Marketeer ontwikkeld, in 2009 namen hieraan 23 studenten deel. Van Lidl is € 17.000 ontvangen ten behoeve van de meerkosten.

Uitbesteding Met de school de Driestar bestaat er een samenwerkingsovereenkomst waarbij studenten de

Eigen personeel

mogelijkheid krijgen stage en beroepsgerichte vakken te volgen. Dit traject is per 1 september

Per 1 oktober 2009 waren er 32 medewerkers in het kader van deskundigheidsbevordering

2008 beëindigd. Vanaf deze datum worden geen nieuwe studenten meer ingeschreven.

ingeschreven bij een bekostigde opleiding van de HU. De HU vergoedt het collegegeld van

Het traject met de zittende studenten wordt afgebouwd. De omvang van de overeenkomst

deze medewerkers.

beloopt 104 studiepunten en betreft eind 2009 15 studenten. Per studiepunt wordt € 50 betaald. Met Fontys hogescholen bestaat een samenwerkingsovereenkomst over ondersteuning en samenwerking in het project Samen op Scholen, betreffende de tweedegraads leraren­ opleiding Economie & Maatschappijleer. De uitbesteding betreft de ondersteuning van de opleiders en deelname in de intake. Dit traject is per 1 september 2008 beëindigd. Vanaf deze datum worden geen nieuwe studenten meer ingeschreven. Het traject met de zittende studenten wordt afgebouwd.

93 - JAARVERSLAG HU 2009 - GOOD GOVERNANCE

Risicobeheer


BIJLAGEN

Andrea Steenhuis, 21 jaar Academische lerarenopleiding basisonderwijs, 2e jaars


Er is bovendien besloten om een afzonderlijke control-functie te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat naast de Bestuursdienst (BD) een tweede aan het CvB gelieerde dienst: Corporate Control (CC). De ontwikkeling van de organisatie heeft belangrijke cultuuraspecten. Procesgericht werken en partnerschap staan hierin centraal. Faculteiten en diensten zijn samen verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Kernbegrippen zijn daarnaast: meer middelen naar het Hogeschool Utrecht heeft in haar strategisch plan Koers 2012 haar ambities ten aanzien van

onderwijs en onderzoek, sturen op hoofdlijnen en gebruik maken van standaarden om

de toekomst neergelegd en uitgewerkt in de HRM-nota. Op het terrein van hrm gaat het

maatwerk voor onderwijs en onderzoek mogelijk te maken.

daarbij om een forse inves­tering in het opleidingsniveau van het onderwijsgevend personeel. Ook leidinggeven, werken in teamverband en professionele ruimte stonden in de aandacht.

Werkbelevingsonderzoek

Op organisatorisch gebied is er gewerkt aan besparing op de overhead ten gunste van het

Uit werkbelevingsonderzoek blijkt dat medewerkers van de HU in 2009 meer plezier in hun

onderwijs. Tenslotte wijst het tweejaarlijkse werkbelevingsonderzoek op een positieve

werk hebben dan in 2007. De algehele werkbeleving heeft zich hiermee positief ontwikkeld.

ontwikkeling.

Aan het onderzoek nam 72 procent van al het personeel deel. Werkplezier wordt bepaald door de mate van autonomie, waardering, feedback op prestaties, sociale steun, teamwork

Organisatie in ontwikkeling

en ontplooiing. De resultaten in 2009 zijn voor ontplooiing en feedback op prestaties duidelijk

Goede, ondersteunende dienstverlening is een voorwaarde voor het realiseren van hoogwaar-

beter dan in 2007. Medewerkers van de HU ervaren relatief veel autonomie bij het uitvoeren

dig onderwijs en onderzoek. De dienstverlening legt echter een te groot beslag op de

van hun werkzaamheden. Daarnaast geven medewerkers aan over veel ontplooiingsmogelijk-

middelen van de HU. In 2007 is daarom gestart met een project om de kosten van dienstver­

heden te beschikken. Medewerkers ervaren de waardering door leidinggevenden als positief

lening met 20 procent te reduceren met behoud van de interne klanttevredenheid. Zo wordt

evenals de feedback op prestaties. De sociale steun van collega’s wordt ook positief beoor-

de overhead van de HU teruggebracht tot tenminste het landelijke gemiddelde.

deeld.

In 2009 is 3,8 miljoen euro bezuinigd op de centrale dienstverlening en beschikbaar gekomen voor de facultaire begrotingen. Dit is mede gerealiseerd door de inhuur van uitzendkrachten

De belangrijkste stressfactoren in het werk zijn een hoge werkdruk, verstoringen in werk-thuis-

te reduceren en de inkoop HU-breed te regelen. Bij tussentijdse evaluatie (onder meer door

balans en emotioneel belastend werk. Hogeschool Utrecht scoort op alle drie deze factoren

onderzoek van Ernst & Young) blijkt dat er al veel bereikt is, maar dat de gewenste vraag­

in 2009 vergelijkbaar als in 2007. Medewerkers geven aan dat ze het gevoel hebben hard te

gerichtheid en flexibiliteit nog niet optimaal zijn. Daarom is besloten om op een aantal punten

moeten werken. Werktijden hebben invloed op de thuissituatie en medewerkers piekeren thuis

de organisatie en processen te stroomlijnen. Essentieel daarbij zijn de verbindingen in de

over hun werk. Verder ervaren medewerkers het werk vaak als emotioneel zwaar.

organisatie bij de voorbereiding en realisatie van beleid over de linies heen. Per stafdienst

Van alle medewerkers van de HU heeft 72 procent deelgenomen aan het onderzoek. Dit zijn

zijn contactpersonen, beleidsraden en programmaraden in werking gesteld. Het overleg van

bij elkaar 2.342 medewerkers. Dit is een sterke toename ten opzichte van het onderzoek in

stafdirecteuren heeft de taak gekregen om de samenhang te bewaken. Verder is een herschik-

2007 toen 40 procent van alle medewerkers deelnam.

king van HU Diensten in 2009 voorbereid en ingegaan op 1 januari 2010. De gevolgen voor medewerkers zijn beperkt en afgestemd met de medezeggenschapsorganen. De herschikking maakt het mogelijk dat binnen elk van de stafdiensten alle deelprocessen gaan plaatsvinden:

Personeelsmanagement

van beleidsontwikkeling tot uitvoering. In de nieuwe situatie kent de HU zes stafdiensten:

Loopbaanbeleid

• Bedrijfsvoering (SB)

Eén van de pijlers in de personeelsplannen is de verdere ontwikkeling van werknemers. Dit is

• Financiën & Business Intelligence (F&BI)

van essentieel belang om hen toe te rusten voor toekomstige taken. Docenten moeten een

• Marketing & Communicatie (M&C)

niveau hoger gekwalificeerd zijn dan het niveau waarop zij doceren. De HU ziet dit als een

• Onderwijs & Onderzoek (O&O)

basiskwalificatie. Eind 2009 heeft 63,3 procent van de docenten een mastergraad. De doel­-

• Personeel & Organisatie (P&O)

stelling is dat iedere onderwijsgevende in 2017 op masterniveau is gekwalificeerd of bezig

• Studentzaken (SZ)

is om deze te realiseren. Om het bereiken van basiskwalificaties te faciliteren, is in 2008 de

97 - JAARVERSLAG HU 2009 - SOCIAAL JAARVERSLAG

Sociaal Jaarverslag


98 - JAARVERSLAG HU 2009 - SOCIAAL JAARVERSLAG

In 2009 is voor dit doel aan de HU door het ministerie OCW € 1.358.253 beschikbaar gesteld.

docenten een masteropleiding. Er is een toenemende behoefte aan onderzoeksvaardige

Een deel (€ 624.372) vergoedt de extra lasten die gemoeid zijn met het opwaarderen van

docenten voor de onderzoeksprojecten die de hogeschool in samenwerking met of voor

genoemd aantal fte’s. Dit deel is berekend conform het rekenmodel, dat landelijk door sociale

de beroepspraktijk uitvoert. Docenten doen zo in een kenniskring ervaring op onder leiding

partners is afgesproken. Het restant (€ 733.881) is volgens afspraken in het lokaal akkoord

van een lector of werken deels onder werktijd aan een promotieonderzoek.

deels benut voor opleidingen van docenten (inclusief vervangingskosten) en deels toegevoegd voor dit doel aan het budget 2010.

285 medewerkers participeerden in 2009 in een kenniscentrum van de HU. Dit is bijna 15 procent van de OP-medewerkers: lectoren, promovendi en kenniskringleden. De komende

De professionalisering van de HU heeft ook invloed op de ondersteunende functies, zowel

jaren neemt het aantal verder toe. Het streven is dat iedere docent werkzaam is op twee

medewerkers als leidinggevenden. Het Cultuur en Professionaliseringsprogramma en organi­

onderdelen van de trits onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. De HU streeft ernaar dat in

satorische veranderingen hebben ertoe geleid dat in 2009 veel aandacht is geweest voor

2017 twintig procent van de OP-medewerkers gepromoveerd is of bezig is met een promotie-

vakinhoudelijke kennis, competenties en teamontwikkeling. Het merendeel van de medewer-

traject. Aan het einde van 2009 was 6 procent van het OP gepromoveerd en was 3,2 procent

kers dat werkzaam is in ondersteunende functies heeft in 2009 een cursus, workshop, training

bezig met een promotietraject (via een kenniskring of op eigen initiatief).

of opleiding gevolgd.

In het kader van het landelijke convenant Actieplan Leerkracht stelt de minister van 2009 tot

Begeleiding bij loopbaan

en met 2012 jaarlijks budget beschikbaar (voor de HU 2,38 miljoen per jaar) om de docent-

Bij facilitering van de ontwikkeling van werknemers hoort naast opleidingsbeleid ook loop-

functies aantrekkelijker te maken. In het voorjaar van 2009 zijn met de faculteiten, de centrale

baanbegeleiding. De stafdienst P&O verbindt de ambitie van de hogeschool met het streven

medezeggenschapsraad en de vakbonden afspraken gemaakt over de benutting van de

de juiste persoon op de juiste plaats te laten werken.

middelen. Passend bij het P&O-beleid ondersteunt het Actieplan Leerkracht groeimogelijk­

In 2009 hebben bijna tweehonderd HU-werknemers gebruik gemaakt van het aanbod van

heden voor OP-medewerkers. Jaarlijks krijgt ongeveer vijf procent van de docenten de

Bureau Talent om medewerkers van werk naar werk te begeleiden. In de helft van de trajecten

mogelijkheid door te groeien naar een zwaardere functie. Met het oog op groei faciliteert de

betrof het een vrijwillige keuze van werknemers, bijvoorbeeld mensen die op hun baan zijn

HU jaarlijks docenten met tijd en geld om via een opleiding de basiskwalificaties te verwerven.

uitgekeken of die meer ambitie hebben dan ze in hun huidige functie kwijt kunnen. De andere

Uiteindelijk dienen deze maatregelen te leiden tot verbetering in de salariële positie van

helft betrof trajecten die organisatiegestuurd waren. Te denken valt aan reorganisaties,

docenten.

disfunctioneren of beëindiging van werkzaamheden. Een traject kan leiden tot nieuw werk, maar ook tot het met meer tevredenheid uitvoeren van de huidige functie. Om medewerkers

Opwaardering docentfuncties

adequaat te begeleiden wordt ook samenwerking gezocht met regionale partners. Voorbeelden hiervan zijn:

Upgrading 2009

Gerealiseerd 2009 Afspraak 2012

fte’s fte’s te realiseren

van 10 naar 11 21,4 40 van 11 naar 12 38,4 120 van 12 naar 13 2,9 71 Totaal 62,6 231

• De ZIN-loopbaantraining is een groepstraining die in 2009 is gestart vanuit een samenwerkingsverband van het RIVM, HU en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Deelnemers buigen zich tijdens de training over loopbaanvragen. • Cafénet is een tweewekelijkse bijeenkomst waarin organisaties zoals ROC, RIVM en UU participeren. De bijeenkomsten bieden loopbaanklanten gelegenheid te netwerken, elkaar te stimuleren, kennis te delen en te oefenen in loopbaanvaardigheden. Cafénet is bovendien een platform om aanvullende informatie over te dragen. Leiderschap

In 2009 zijn bij de HU in het kader van het convenant Actieplan Leerkracht 62,3 fte docent­

Sturing geven aan individuele en gemeenschappelijke prestaties gebeurt met de RGW-cyclus

functies opgewaardeerd. Deze realisatie is in tempo met het groeiscenario dat de hogeschool

(resultaatgericht werken), die steeds beter raakt ingebed. Het aantal medewerkers met wie

in haar lokaal akkoord met vakbonden heeft afgesproken. Uiteindelijk wil de hogeschool eind

gesprekken wordt gevoerd, is toegenomen tot boven de 80 procent. Dit blijft achter bij de

2012 een upgrading realiseren in de omvang van 231 fte’s.

verwachting. De HU wil dat met iedere medewerker RGW-gesprekken worden gevoerd.

99 - JAARVERSLAG HU 2009 - SOCIAAL JAARVERSLAG

Regeling Facilitering Masteropleidingen ingesteld. Eind 2009 volgde 7 procent van de


100 - JAARVERSLAG HU 2009 - SOCIAAL JAARVERSLAG

Bicultureel talent

procent) en motiverend (60 procent) worden gezien. Dit blijkt uit het werkbelevingsonderzoek

De ambitie van Hogeschool Utrecht is om het personeelsbestand een afspiegeling te laten

2009.

zijn van de regio. Dat betekent een streefgetal van 21 procent voor biculturele medewerkers.

Sinds een paar jaar worden er trainingen voor leidinggevenden gegeven. Binnen de training

In 2009 bleef het percentage HU-breed stabiel op 8,4 procent (een lichte stijging bij het OP,

voor ervaren leidinggevenden stond de transitie van onderwijsinstelling naar university of

een lichte daling bij het OBP). Het is duidelijk dat vervolgtrajecten nodig zijn om een hoge

applied sciences centraal. De deelnemers gaan een voortrekkersrol vervullen.

uitstroom te voorkomen.

Vrijwel alle leidinggevenden hebben de leiderschapsleergang gevolgd. De training voor ‘RGW voor leidinggevenden’ is in 2009 vernieuwd en legt nu meer de nadruk op het samen bereiken van individuele en HU-doelstellingen.

Arbeidsvoorwaarden CAO

Professionele ruimte

De arbeidsvoorwaarden bij de HU zijn vastgelegd in de cao-hbo, die loopt tot 31 juli 2010.

Onderwijs wordt steeds meer een teamverantwoordelijkheid. Op verschillende momenten is in

Aanvullende regelingen op de cao-hbo zijn: verlengd bevallingsverlof, onbetaald ouder-

dit verband binnen de hogeschool een debat gevoerd over de professionele ruimte. Landelijk

schapsverlof (doorbetaling werkgeverspremies), fietsregeling, extra reiskostenvergoeding

hebben vakbonden en de HBO-raad afgesproken dat hogescholen het debat over de

woon-werk verkeer en extra belaste vergoeding voor dienstreizen bovenop de standaard

professionele ruimte organiseren. De HU is blij met dit initiatief en ziet het debat als één van

fiscale vrijgestelde vergoeding. Het gebruik van deze regelingen is vrij stabiel. Nieuw in 2009

de natuurlijke pijlers onder haar organisatieontwikkeling. Afgesproken is dat het gezamenlijk

was het verhogen van de extra reiskostenvergoeding waarmee tegemoet werd gekomen aan

wordt georganiseerd door P&O en de centrale medezeggenschapsraad. Ter ondersteuning

de dringende wens om de summiere vergoeding conform de cao verder te verbeteren.

wordt gebruik gemaakt van de gespreksnotitie ‘Professionaliteit en professionele ruimte als

Andere regelingen op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn: korting voor

uitdaging in het hbo’ (september 2009), die in opdracht van de HBO-raad en de vakbonden

personeel op het sportcentrum Olympos, het bewegingscentrum Sigma, het cultuurcentrum

werd opgesteld. Naast het Onderwijscongres dienen andere evenementen als voedingsbodem

Parnassos, gebruik van openbaar vervoer en korting op financiële producten en privéverzeke-

om het debat HU-breed vorm en inhoud te geven, waaronder een mega walk-in over de ideale

ringen bij Achmea, ruime mogelijkheden voor deskundigheids­bevordering en de aanschaf

HU, georganiseerd door medezeggenschapsraadstudenten en de docentendag. In 2010 krijgt

van vakliteratuur.

dit een vervolg. Klachtenregeling Hogeschool Utrecht kent verschillende klachtenregelingen, die gepubliceerd zijn op de

Arbeidsmarkt

website van de HU. Personeel kan een klacht indienen bij de Ombudsman personeel. Meer

De komende tien jaar verlaat veertig procent van de huidige populatie de hogeschool. De HU

informatie is te vinden in het jaarverslag van de Ombudsman. Ingeval van ongewenst gedrag

ervaart daarmee in eigen huis de effecten van de vergrijzing. Met een kwalitatieve verbetering

kunnen personeelsleden (en studenten) een klacht indienen bij de klachtencommissie onge-

van het proces van werven en selecteren anticipeert de organisatie hierop.

wenst gedrag. De commissie heeft in 2009 geen klacht ontvangen.

Recruitment en arbeidsmarktcommunicatie In 2009 zijn in totaal 188 vacatures opengesteld. Dit is een lager aantal dan eerder op basis

Arbeidsparticipatie

van historie en prognoses van studentinstroom was verwacht. De oorzaak is de noodzaak tot

Ziekteverzuim

terughoudendheid vanwege de financiële vooruitzichten. Als gevolg daarvan zijn de inspannin-

Het ziekteverzuimpercentage is in 2009 gedaald, en bedraagt nu 3,8 (exclusief verzuim langer

gen sterker gericht op de interne vervulling van vacatures. Waar dat niet mogelijk was hebben

dan een jaar). In 2009 werd het verzuimbeleid met de nadruk op preventie voortgezet.

jobboards zich in 2009 verder ontwikkeld tot het belangrijkste medium voor personeelswer-

Centraal staat de dialoog tussen de leidinggevende en de medewerker.

ving. Waar de gratis jobboard van de sector (www.werkenbijhogescholen.nl) in het verleden vooral als extra ondersteuning naast andere media werd ingezet, is deze in 2009 bij 66 vaca-

Vitaliteit

tures het enige externe medium geweest. Daarnaast zijn voor 78 vacatures betaalde jobboards

Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met de HBO-raad voor alle hogescholen Livvit

ingezet, soms meer dan een per vacature, wat het totaal bracht op 143 betaalde plaatsingen.

ontwikkeld, dat bestaat uit een aantal diensten om verzuim te voorkomen, de gezondheid van

101 - JAARVERSLAG HU 2009 - SOCIAAL JAARVERSLAG

Belangrijk is dat de gesprekken door een groter deel van de medewerkers als plezierig (70


102 - JAARVERSLAG HU 2009 - SOCIAAL JAARVERSLAG

werknemers te bevorderen en om zieke werknemers te helpen te reïntegreren. In 2009 is er ruim € 70.000 ingezet voor honderd gevallen aan preventieve diensten via Livvit: coaching, psychologische hulp en preventieve cans-/rugtrainingen. Hogeschool Utrecht is in 2008 gestart met leefstijlbeleid via een pilot, genaamd de Body & Mind-week, door medewerkers te verleiden en te faciliteren tot een gezonde leefstijl. In 2010 wordt een start gemaakt met het structureel aanbieden van health checks. Iedere werknemer kan vrijblijvend een individueel advies krijgen over de relatie tussen werk en gezondheid. Het primaire doel is om een eventueel verhoogd risico op hart- en vaatziekten op te sporen. Daarnaast wordt advies over de leefstijl gegeven. De FG haakt hiermee aan bij een project dat gesubsidieerd wordt door het onderzoeksfonds ZorgOnderzoek Nederland (ZON-MW).

Uitstroom

Aantal werknemers OP: verdeling fulltime/parttime Fte tot 0,3 0,3 tot 0,5 0,5 tot 0,7 0,7 tot 1,0 Totaal parttime 1,0 en hoger Totaal

Man

Perc.

Vrouw

Perc.

Totaal

86

9,2%

89

8,8%

175

48

5,1%

91

9,0%

139

99

10,6%

260

25,6%

359

280

29,9%

416

40,9%

696

513

54,7%

856

84,3%

1369

424

45,3%

160

15,7%

584

937

100,0%

1016

100,0%

1953

In 2009 is van elf medewerkers het dienstverband op basis van een afgesloten vaststellingsovereenkomst geëindigd. Werknemers die de hogeschool gaan verlaten, worden begeleid naar nieuw werk in nauwe samenwerking en afstemming met de leidinggevenden en P&O. Gezien de krappe arbeidsmarkt wordt steeds vaker geprobeerd om voor kandidaten een leer/werkplek te creëren. Dit vergroot de kans op het vinden van regulier werk. Ondanks de recessie was het plaatsingspercentage in 2009 circa 85 procent. Ten opzichte van de maximale uitkeringslast is hiermee een besparing van 1,2 miljoen euro gemoeid. Er werden enkele medewerkers via externe trajecten/outplacement herplaatst.

Aantal werknemers OBP: verdeling fulltime/parttime Fte tot 0,3 0,3 tot 0,5 0,5 tot 0,7 0,7 tot 1,0 Totaal parttime 1,0 en hoger Totaal

Man

Perc.

Vrouw

Perc.

Totaal

16

3,3%

20

2,4%

36

11

2,3%

42

5,0%

53

16

3,3%

247

29,4%

263

110

22,6%

333

39,6%

443

153

31,5%

642

76,3%

795

333

68,5%

199

23,7%

532

486

100,0%

841

100,0%

1327

103 - JAARVERSLAG HU 2009 - SOCIAAL JAARVERSLAG - STATISTISCHE GEGEVENS

SOCIAAL JAARVERSLAG - statistische gegevens


104 - JAARVERSLAG HU 2009 - SOCIAAL JAARVERSLAG - STATISTISCHE GEGEVENS

Aantal Percentage

Categorie

2007

2008

<20 - 24

82

78

84

25 - 29

212

187

30 - 34

318

35 - 39

2009 2007

OP/OBP

2008

2009

2,5%

2,4%

2,6%

201

6,6%

5,8%

6,1%

341

349

9,9%

10,5%

10,6%

338

341

351

10,5%

10,5%

10,7%

40 - 44

402

401

365

12,5%

12,4%

11,1%

45 - 49

495

489

504

15,4%

15,1%

15,4%

50 - 54

556

550

528

17,3%

17,0%

55 - 59

533

532

551

16,5%

60 - 64

277

312

338

65 -

8

8

9

Totaal

3221

Gem. leeftijd

45,7

2009

OP OBP

Man N %

Vrouw N %

Totaal N

%

937

65,8

1016

54,7

1953

59,5

486

34,2

841

45,3

1327

40,5

Totaal

1423

100,0

1857

100,0

3280

100,0

2008

OP

921

65,9

997

54,2

1918

59,2

OBP

477

34,1

844

45,8

1321

40,8

Totaal

1398

100,0

1841

100,0

3239

100,0

16,1%

2007

OP

922

64,8

947

52,7

1869

58,0

16,4%

16,8%

OBP

501

35,2

851

47,3

1352

42,0

8,6%

9,6%

10,3%

Totaal

1423

100,0

1798

100,0

3221

100,0

0,2%

0,2%

0,3%

3239

3280 100,0%

100,0%

100,0%

46,4

46,5

Totaal N

%

Werknemers in hogere funcies Schaal 13 of hoger

Leeftijdsverdeling onderwijzend personeel 2009 in aantallen Aantal Perc. Categorie Man Vrouw Totaal 2009 <20 - 24 8 7 15 0,8% 25 - 29 26 66 92 4,7% 30 - 34 67 115 182 9,3% 35 - 39 71 103 174 8,7% 40 - 44 71 126 197 10,1% 45 - 49 127 200 327 16,7% 50 - 54 171 181 352 18,0% 55 - 59 227 149 367 19,3% 60 - 64 163 67 230 11,8% 65 - 6 2 8 0,4% Totaal 937 1016 1953 100,0% Gem. leeftijd 50,6 46,2 48,3 Gezien het verschil tussen de gemiddelde leeftijd OP en OBP, is een aparte tabel voor het OP opgenomen.

Man N %

Vrouw N %

2009

117

61,9

72

38,1

189

100,0

2008

111

60,3

73

39,7

184

100,0

2007

116

65,2

62

34,8

178

100,0

SOP-regeling Verplichte en werkelijke kosten 1,08% van de bruto loonsom Kosten conform formule CAO-HBO

bedragen x e

2007

2008

2009

1.561.234

1.659.169

1.801.931

1.093.408

1.063.196

1.146.579

Voor de SOP-regeling is een apart budget beschikbaar van 1,08 procent van de bruto loonsom. Bij het vaststellen van de kosten is conform de CAO-HBO, een opslagpercentage van 29 procent gehanteerd. De werkelijke kosten zijn hoger. Als toelichting wordt nog opgemerkt dat in de betreffende jaren het werkelijke opslagpercentage hoger is geworden.

105 - JAARVERSLAG HU 2009 - SOCIAAL JAARVERSLAG - STATISTISCHE GEGEVENS

Verdeling man/vrouw OP/OBP en aantallen

Leeftijdsverdeling personeel


106 - JAARVERSLAG HU 2009 - SOCIAAL JAARVERSLAG - STATISTISCHE GEGEVENS

Verplichte en werkelijke kosten 2007 exclusief SOP-kosten

bedragen in e

2008

2009

2008 en 2009: 1,15% van de bruto loonsom

1.766.708

1.918.723

2.205.031

1.761.182

2.193.040

Onderverdeling werkelijke kosten

2007

Jaar

2007: 1,25% van de bruto loonsom (norm) 1.806.983 inclusief 0,1% implementatie ouderenbeleid

Werkelijke kosten

Instroom

2008

2009

HU: Onbetaald ouderschapsverlof 46.637 26.622 HU: Ouderenbeleid 708.319 91.867 HU: Verlengd bevallingsverlof 175.471 311.828

34.718

Uitstroom Totaal

Jaar

Perc.

Totaal

Perc.

2007

626

19,4%

2007

432

13,4%

2008

547

16,9%

2008

518

16,0%

2009

431

13,1%

2009

390

11,9%

Definitie: het aantal medewerkers dat in het verslagjaar in dienst van de HU is gekomen. Opmerking: het fluctuerende en hoge instroom­ percentage wordt verklaard door de groep werk­nemers met tijdelijke dienstverbanden.

Definitie: het aantal medewerkers dat in het verslagjaar uit dienst van de HU is getreden. Opmerking: het fluctuerende en hoge uitstroom­ percentage wordt verklaard door de groep werk­nemers met tijdelijke dienstverbanden.

75.038 363.560

CAO: Doelgroepenbeleid 101.564 130.731 3.772 CAO: Aanvullende afspraken reiskosten 566.348 586.330 1.140.936 woon-werk verkeer CAO: Aanvullende afspraken 305.669 257.464 111.126 gezondheidsbeleid CAO: Loopbaanbeleid 55.800 CAO: Kinderopvang 301.023 356.340 408.090 Totaal 2.205.031 1.761.182 2.193.040 Toelichting: HU: Onbetaald ouderschapsverlof betreft doorlopende werkgeverspremies. HU: Ouderenbeleid betreft werkgeverslast van salariskosten bij taakvrijstelling ingeval van dreigende overbelasting van ouderen. HU: Verlengd bevallingsverlof betreft loonkosten over de extra maand op grond van de HU-regeling verlengd bevallingsverlof (in 2009 92 zwangeren). CAO: Doelgroepenbeleid betreft kosten voortvloeiend uit het wegnemen van fysieke en financiële belemmeringen voor arbeidsdeelname van allochtonen, arbeidsgehandicapten (bijvoorbeeld voorzieningen aanpassingen van werkplek), mensen met een gesubsidieerde arbeidsplaats en vrouwen. Het verschil wordt verklaard door het wegvallen van de projectkosten Nieuw Goud. Met dit project werd de arbeidsdeelname van allochtonen bevorderd. CAO: Aanvullende afspraken reiskosten woon-werk verkeer betreft het verschil tussen de totale reiskosten­ vergoeding 2002 en 2009 gecorrigeerd voor het verschil in fte’s CAO: Aanvullende afspraken gezondheidsbeleid betreft extra kosten door de centrale dienst Arbo & Milieu ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid (kosten € 69,788). Daarnaast hebben faculteiten kosten gemaakt in het kader van het voorkomen van arbeidsongeschiktheid, zoals aangepast meubilair, extra kosten ARBO-arts (niet de reguliere spreekuurcontacten etcetera), medische begeleidingskosten die buiten het Livit-pakket vallen etcetera. CAO: Loopbaanbeleid betreft de kosten die met ingang van 2009 worden vermeld van werknemers die op eigen initiatief een loopbaantraject bij Bureau Talent doorlopen. CAO: Kinderopvang betreft de werkgeverspremie voor de kinderopvang.

Doorstroom mobiliteit structureel Jaar

Totaal

Perc.

2007

236

7,3%

2008

287

8,9%

2009

304

9,3%

Definitie: de werknemers in vaste of tijdelijke dienst die van functie en/of organisatieonderdeel zijn veranderd. Bij gelijktijdige verandering van functie en organisatieonderdeel, of bij meer dan één ongelijk­tijdige verandering in een kalenderjaar, telt de werk­nemer één keer mee.

Deskundigheidsbevordering

bedragen in e

2007

2008

2009

Totaal 3.148.007 Perc. 2,2%

2.955.584

4.068.901

2009

1,9%

2,4%

3,9%

HU-norm

Definitie: deskundigheidsbevordering ten opzichte van de bruto loonsom.

107 - JAARVERSLAG HU 2009 - SOCIAAL JAARVERSLAG - STATISTISCHE GEGEVENS

Besteding decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen


108 - JAARVERSLAG HU 2009 - SOCIAAL JAARVERSLAG - STATISTISCHE GEGEVENS

Percentage flexibele bezetting

2007

2008

2009

OP

OBP

Totaal

OP

OBP

Totaal

OP

OBP

Totaal

Mannen

4,2

5,3

4,7

4,2

5,5

4,7

3,8

5,6

4,4

Vrouwen

5,4

6,7

6,1

4,4

7,0

5,6

4,7

6,6

5,6

Totaal 4,8 6,1 5,4 4,2 6,4 5,2

4,3

6,2

5,1

2007

2008

2009

FCJ FEM FMR FE FG FNT HU-D

5,9 4,7 5,1 4,9 6,4 4,3 6,1

5,0 4,6 4,5 4,3 5,2 4,9 7,1

4,2 4,7 4,4 4,2 5,5 4,9 6,0

Definitie ziekteverzuim: het aantal verzuimdagen vermenigvuldigd met het aantal fteâ&#x20AC;&#x2122;s en het percentage verzuim gedeeld door het totaal beschikbare dagen * fte. Het aantal dagen is het aantal weekdagen. Met weekenden en vakantiedagen wordt geen rekening gehouden. Het ziekteverzuim is inclusief verzuim langer dan een jaar.

De HBO-Raad hanteert een andere definitie voor ziekteverzuim waarbij het verzuim langer dan een jaar niet wordt meegenomen. Dit is gangbaar in het bedrijfsleven. Voor de vergelijkbaarheid worden onderstaand de cijfers exclusief verzuim langer dan een jaar vermeld.

2007

2008

2009

FCJ FEM FMR FE FG FNT HU-D HU

4,4 3,6 4,3 3,8 4,5 3,0 5,2 4,1

4,0 3,0 4,8 3,7 3,3 4,2 5,8 4,1

3,9 3,5 3,8 3,4 3,0 4,0 5,0 3,8

Totaal D4, D5, D6, H9 Fte Fte Perc. 2007 2364,2 375,6 15,9% 2008 2448,8 374,6 15,3% 2009 2498,3 353,6 14,2% Toelichting: Fte betreft het gemiddelde over het jaar. Definitie D4 en D5: Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Definitie D6: Alle tijdelijke uitbreidingen wegens vervanging, de reden van de vervanging speelt geen rol.

Salariskosten personeel niet in loondienst (PNIL) PNIL Totaal

Realisatie

2007

2008

2009

25.750.302

30.607.982

22.205.862

Definitie: de totale loonkosten PNIL inclusief vervanging wegens ziekte. Toelichting: bij de flexibele formatie worden de salariskosten van PNIL-ers niet vermeld. Daarom worden deze kosten in aanvulling op de gegevens flexibele formatie apart vermeld.

109 - JAARVERSLAG HU 2009 - SOCIAAL JAARVERSLAG - STATISTISCHE GEGEVENS

Ziekteverzuimpercentage


Raad van Toezicht

HU Diensten

Centrale Medezeggen足足schaps足

M. Rook MBA (voorzitter)

Bestuursdienst

raad

Mevr. drs. L.J.H. Helwig Nazarowa

Directeur: Dr. S. van Geffen

R. Versteegh (vz.) (FG) T. Helsloot (FNT)

(tot 7 oktober 2009) (plv. voorzitter) Drs. A. Brienen RA

Corporate Control

E. Leltz (FCJ)

Drs. J.C. van Ek

C. van der Spek RA

G. de Pijper (FNT) J. de Bruin (FMR)

Mevr. mr. drs. C. Kervezee (m.i.v. oktober 2009 plv. voorzitter)

Interne Auditdienst

H. Stiekema (FE)

Mevr. A.M. Vliegenthart (tot 7 oktober 2009)

Mevr. L.J.M. Hermsen RA MMO

Mevr. drs. B. Haenen - van Egmond (FEM)

College van Bestuur

Financi谷n & Business Intelligence

C. de Blom (SSC-ICT)

Mevr. drs. G.T.C. Bonhof (voorzitter)

Directeur: Mevr. J. van der Zande

Drs. Maartje Fokkema (FNT)

Stafdienst Bedrijfsvoering

Studentengeleding

Directeur: R. Voortman

P. Perdomo (FEM)

drs. G. Lijkendijk (FEM)

J. Bogerd MBA Prof. mr. H.M. de Jong Faculteitsdirecties

R. Makhan (FEM) (tot en met april 2009)

Faculteit Communicatie & Journalistiek

Studentzaken

Mevr. E. van den Berg (FEM)

Mevr. drs. D.T.M. Majoor

Directeur: drs. W.A.W. Kuus

(tot en met februari 2009) P. Schut (FEM) (vanaf februari 2009)

Faculteit Economie & Management

Stafdienst Onderwijs & Onderzoek

Mevr. L. Spijker (FEM) (vanaf november 2009)

Th. J. de Hosson (ad interim tot 1 juni 2009)

Directeur: Mevr. dr. W.M. Hulst

Mevr. N. Nahkhali (FG) (vanaf september 2009)

Prof. dr. A.N.A.M. Boons RA (vanaf 1 juni 2009) Faculteit Educatie

Stafdienst Personeel & Organisatie

F. Tuit (van februari 2009 tot en met

Directeur: Mevr. drs. I. Botterweg

november 2009) C. van Ommen (FNT)

D. de Wolff Faculteit Gezondheidszorg Mr. H. Drost

Stafdienst Marketing & Communicatie

(tot en met februari 2009)

Directeur: drs. C.T. Jansen

Mevr. S. van Duijne (FCJ) (tot en met februari 2009) Mevr. F. Kessels (FCJ)

Faculteit Maatschappij & Recht

(tot en met februari 2009)

Dr. J. Welmers (tot 1 mei 2009)

Mevr. J. Bakker (FG)

Drs. P.M.A. Cornelissen MBA (ad interim

(tot en met augustus 2009)

van 1 mei tot 1 september 2009)

A. Bybau (FG) (tot en met augustus 2009)

Dr. mr. M.J.M. Hageman (vanaf 1 september

Mevr. N. El Hana (FMR) (vanaf februari 2009)

2009)

P. de Vries (FNT) K. Spek (FNT)

Faculteit Natuur & Techniek

B. Verweij (FNT) (vanaf september 2009)

Ir. R. Blom (tot 10 juli 2009)

Mevr. N. Barry (FMR) (vanaf september 2009)

Mevr. drs. A. Slootweg (ad interim van 10 juli tot 1 december 2009) Dr. Ir. A.M. Henken (vanaf 1 december 2009)

111 - JAARVERSLAG HU 2009 - PERSONALIA

PERSONALIA


Bacheloropleidingen Faculteit Communicatie en Journalistiek • Journalistiek (voltijd) • Communicatie (voltijd/deeltijd/duaal) - beroepsprofiel Eventmanager (voltijd) AD-traject • Communicatiesystemen (voltijd/deeltijd) • Communication & Media Design (voltijd) Faculteit Economie en Management • Accountancy (voltijd/duaal) • Bedrijfseconomie (voltijd/deeltijd) • Bedrijfskundige Informatica (voltijd/deeltijd/ duaal) • Business Management (voltijd) • Commerciële Economie (voltijd/deeltijd/duaal) - beroepsprofiel Assistent marketeer (voltijd/ deeltijd) AD-traject • Facility Management (voltijd/deeltijd) • Financial Services Management (voltijd/duaal) • International Business and Management Studies (voltijd, Engelstalig) • International Business and Languages (voltijd/deeltijd) • Logistiek en Economie (voltijd/deeltijd/duaal) • Management, Economie en Recht (voltijd/ deeltijd/duaal) - beroepsprofiel Intercedent (voltijd) AD-traject • Small Business & Retail Management (voltijd)

Faculteit Educatie • Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in: - Aardrijkskunde (voltijd/deeltijd/duaal) - Biologie (voltijd/deeltijd/duaal) - Duits (voltijd/deeltijd/duaal) - Engels (voltijd/deeltijd/duaal) - Frans (voltijd/deeltijd/duaal) - Geschiedenis (voltijd/deeltijd/duaal) - Gezondheidszorg en welzijn (voltijd/deeltijd/ duaal) - Mens en Maatschappij (voltijd/deeltijd) - Natuurkunde (voltijd/deeltijd/duaal) - Nederlands (voltijd/deeltijd/duaal) - Omgangskunde (voltijd/deeltijd/duaal) Onderwijsondersteuner Omgangskunde (deeltijd) AD-traject - Scheikunde (voltijd/deeltijd/duaal) - Spaans (voltijd/deeltijd/duaal) - Techniek (voltijd/deeltijd/duaal) Onderwijsondersteuner Techniek (deeltijd) AD-traject - Wiskunde (voltijd/deeltijd/duaal) • Opleiding tot leraar basisonderwijs (voltijd/ deeltijd/duaal) • Tweedegraads lerarenopleiding Nederlandse gebarentaal (NGT)/Tolkenopleiding (voltijd/ deeltijd) - beroepsprofiel Schrijftolk (voltijd) AD-traject Faculteit Gezondheidszorg • Farmakunde (voltijd/deeltijd/duaal) • Opleiding tot Fysiotherapeut (voltijd) • Huidtherapie (voltijd/deeltijd/duaal) • Opleiding voor Logopedie (voltijd) • Management in de zorg (deeltijd) • Mondzorgkunde (voltijd) • Oefentherapie Ceaser (voltijd) • Optometrie (Oogzorg) (voltijd/deeltijd) • Orthoptie (Oogzorg) (voltijd) • Opleiding tot Verpleegkundige (voltijd/ deeltijd/duaal) Faculteit Natuur en Techniek • AOT-techniek (voltijd/deeltijd/duaal) • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (voltijd/deeltijd/duaal) • Bouwkunde (voltijd/duaal) • Bouwtechnische Bedrijfskunde (voltijd/duaal)

• Chemie (voltijd/deeltijd/duaal) • Chemische Technologie/Vapro-D (voltijd/ duaal) - beroepsprofiel Chemisch Technoloog (duaal) AD-traject • Civiele Techniek (voltijd/duaal) • Elektrotechniek (voltijd/deeltijd/duaal) • Geodesie (voltijd/duaal) • Industriële Automatisering (voltijd/deeltijd/ duaal) • Informatica (voltijd/deeltijd/duaal) • Milieukunde (voltijd/duaal) • Ruimtelijke Ordening en Planologie (voltijd) • Technische Bedrijfskunde (voltijd/deeltijd/ duaal) • Technische Informatica (voltijd) • Werktuigbouwkunde (voltijd/duaal) Faculteit Maatschappij & Recht • Culturele en Maatschappelijke Vorming (voltijd/deeltijd/duaal) • Creatieve Therapie (voltijd/deeltijd/duaal) • Hbo rechten (voltijd/deeltijd) • Integrale Veiligheidskunde (voltijd/deeltijd) • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (voltijd/deeltijd/duaal) • Pedagogiek (voltijd/deeltijd) • Personeel en Arbeid (voltijd/deeltijd) • Sociaal-Juridische Dienstverlening (voltijd/ deeltijd) • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (voltijd/ deeltijd/duaal) Masteropleidingen • Master in Advanced Nursing Practice • Master Auditief Gehandicapten • Master Communicatief Gehandicapten • Master Dovenstudies/Leraar Nederlandse Gebarentaal • Master Ecologische Pedagogiek • Master of Education Aardrijkskunde • Master of Education Biologie • Master of Education Duits • Master of Education Engels • Master of Education Frans • Master of Education Natuurkunde • Master of Education Nederlands • Master of Education Spaans • Master of Education Wiskunde

• Master of Engineering • Master of Informatics • Master International Applied Communication • Master International Communication Management • Master Pedagogiek • Master Physician Assistant • Master Special Educational Needs • Master of Urban and Area Development • Master Zorgtraject Ontwerp • Professional Master Fysiotherapie Premasters • Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventies • Bestuurs- en organisatiewetenschap • Chemistry & Physics • Fysiotherapiewetenschap • Government & reseach • International Economics and Business • Latin American and Caribbean Studies • Logopediewetenschap • Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken • Onderwijskundig ontwerp en advisering • Orthopedagogiek • Stadsgeografie Planologie • Verplegingswetenschap • Vraagstukken van beleid en organisatie (Sociologie)

113 - JAARVERSLAG HU 2009 - ONDER WIJS IN 2009

ONDERWIJS IN 2009


Studiepuntrendement naar vooropleiding

Studieduur

FCJ

2006/2007 Gem. Duur

voltijd

2007/2008 Gem. Duur

4,81

2008/2009 Gem. Duur

4,61

4,45

deeltijd

5,19

5,68

5,00

duaal

5,08

5,00

6,07

Totaal

4,85

4,66

4,51

FE

voltijd

4,22

4,16

4,25

deeltijd

3,30

3,81

4,14

duaal

4,53

4,35

5,08

Totaal

3,56

3,96

4,27

FEM

voltijd

4,93

5,14

4,98

R (%)

R (%)

R (%)

havo

65,5

64,3

65,3

mbo

67,9

65,5

66,6

vwo

72,4

71,3

76,5

overig

66,2

66,5

61,6

Totaal

66,9

65,8

65,5

Studiepuntrendement naar faculteit

deeltijd

5,25

5,64

5,92

duaal

5,00

5,36

5,58

Totaal

4,98

5,21

5,09

2006/2007 2007/2008 2008/2009

2006/2007

2007/2008

R (%)

2008/2009

R (%)

R (%)

FCJ

68,7

63,9

66,2

FE

60,5

63,1

57,1

FG

voltijd

3,82

4,29

4,17

FEM

59,8

58,4

61,1

deeltijd

3,42

4,96

4,96

FG

79,9

78,4

77,9

duaal

3,75

3,82

3,77

FMR

70,1

68,7

66,7

Totaal

3,76

4,28

4,19

FNT

67,1

64,5

67,0

FMR

voltijd

4,41

4,45

4,63

Totaal

66,9

65,8

65,5

deeltijd

4,28

4,57

4,64

duaal

3,75

4,50

4,00

Totaal

4,36

4,48

4,63

FNT

voltijd

4,12

4,30

4,43

deeltijd

4,55

4,86

4,67

duaal

4,05

3,57

3,46

Totaal

4,17

4,26

4,28

Negatief bindend studieadviezen per faculteit

Totaal 4,21 4,46 4,48

Negatief BSA

2008

2009

Positief BSA

Totaal aantal adviezen

2008 2009

2008 2009

FCJ

532

350

888

1.035

1.420

1.385

FE

386

282

1.124

1.324

1.510

1.606

FEM

740

503

845

1.287

1.585

1.790

FG

272

120

834

1.073

1.106

1.193

FMR

455

316

1.574

1.763

2.029

2.079

FNT

508

326

1.398

1.722

1.906

2.048

2.893

1.897

6.663

8.204

9.556

10.101

Totaal

115 - JAARVERSLAG HU 2009 - GEGEVENS STUDIEVOORTGANG EN STUDENTTEVREDENHEID

GEGEVENS STUDIEVOORTGANG EN STUDENTTEVREDENHEID


116 - JAARVERSLAG HU 2009 - GEGEVENS STUDIEVOORTGANG EN STUDENTTEVREDENHEID

2006/2007

2007/2008 2008/2009

519

458

534

1.005

703

723

FEM

744

725

671

FG

803

743

869

FMR

986

1.015

1.093

FNT

951

965

992

5.008

4.609

4.882

FCJ FE

Totaal

Cijferwaardering uit het HU Studenttevredenheidsonderzoek Opleiding

Propedeuse

Hoofdfase

2009

2008

2007

2009

2008

2007

FCJ

6,6

6,1

6,6

6,1

5,7

6,1

FE

7,0

6,5

6,6

6,5

6,0

6,2

FEM

6,6

6,4

6,1

6,3

6,1

5,8

FG

7,2

7,0

6,9

6,6

6,3

6,5

FMR

7,0

6,7

6,7

6,7

6,4

6,5

FNT

6,9

6,4

6,7

6,4

6,3

6,2

Totaal

6,9

6,6

6,7

6,5

6,2

6,3

Diensten en voorzieningen

Propedeuse

Hoofdfase

2009

2008

2007

2009

2008

2007

FCJ

6,5

6,2

6,3

6,0

5,5

5,9

FE

7,1

6,5

6,6

6,8

6,4

6,4

FEM

6,3

6,4

6,4

6,0

6,0

5,9

FG

6,8

6,8

6,7

6,5

6,3

6,5

FMR

6,9

6,8

6,8

6,7

6,4

6,5

FNT

6,4

6,1

6,6

5,9

6,2

6,0

Totaal

6,7

6,5

6,6

6,4

6,2

6,3

Ruimtecapaciteit

Plaats

locatie

BVOm2 totaal

FNm2 totaal

eigendom?

onderdeel

Utrecht, De Uithof

Padualaan 97

17.250

10.700

ja

FE

Padualaan 99

15.000

10.000

ja

FCJ

Padualaan 101

23.268

12.927

gehuurd van FEHU

FEM

Bolognalaan 101 18.420 12.280

eigendom: 13.995 BVO m2 gehuurd van SSHO: 4.425 m2

FG

Hundertwasser

1.101

740

ja

FG

Heidelberglaan

19.013

12.675

ja

FMR

Kassencomplex

654

311

ja

FE

Jenalaan 18

1.262

841

ja

SSC-ICT

Van Unnikgebouw

664

415

gehuurd

SSC-F

Utrecht, centrum

Nijenoord 1

20.802

13.868

ja

FNT

Oudenoord 700

10.756

7.569

ja

FNT

FC Dondersstraat 65

7.088

4.725

ja

FNT

Oudenoord 370

3.503

2.335

gehuurd

HUD

Oudenoord 340

5.154

3.436

gehuurd

HUD

Oudenoord 330

3.382

2.255

gehuurd

HUD

Newtonlaan 115

750

652

gehuurd

SSC-A

Amersfoort

Hooglandseweg

4.745

3.163

gehuurd

FMR

Berkenweg 11

14.056

9.370

gehuurd

HUA

Totaal

166.868

108.262

BVOm2 = bruto aantal vierkante meters FNm2 = functioneel netto aantal vierkante meters Het bestuur van de stichtingen Financiering en Exploitatie Huisvesting de Uithof (FEHU) en Stichting Huisvesting Hoger Onderwijs in de Uithof (SHHO) bestaat voor 50% uit vertegenwoordigers van de HU.

117 - JAARVERSLAG HU 2009 - RUIMTECAPACITEIT

RUIMTECAPACITEIT

Aantal bachelordiplomaâ&#x20AC;&#x2122;s per faculteit


CO_0610_SV

COLOFON

Uitgave Hogeschool Utrecht, juni 2010 ISBN 978-90-8928-031-2 Tekst Hogeschool Utrecht Fotografie Beeldbank Hogeschool Utrecht (Jan Willem Groen, Wil Groenhuijsen, Ed van Rijswijk, Kees Rutten, Frank Zilver) Vormgeving Studio Vrijdag Druk Grafisch Bedrijf Tuijtel B.V., Hardinxveld-Giessendam

WWW.HU.NL


WWW.HU.NL

Jaarverslag Hogeschool Utrecht  

Het jaarverslag HOgeschool Utrecht 2009

Jaarverslag Hogeschool Utrecht  

Het jaarverslag HOgeschool Utrecht 2009

Advertisement