Lulu

Page 1

1 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

FRANK WEDEKIND

LULU RENDEZŐ | REGIA: ESZENYI ENIKŐ


Nem tudok más lenni, mint egy nő – ha itt vagy a közelemben.” Nu pot să fiu altfel decât femeie – dacă te afli aici, în preajma mea.”

IMRE ÉVA


3

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU


4 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

A fiatal festőművész megbízást kap a nagyhatalmú

változatát mutatja be a Kolozsvári Állami Magyar

államtitkár úrtól, hogy frissen szerzett feleségét,

Színház.

Lulut örökítse meg. A festő és modellje egyedül maradva veszélyesen érzéki játékba kezd...

„Wedekind mélyre nyúl és iszonyatosat markol. Csodálom, most olvasva a művet, hogy nem

Így indul Frank Wedekind Luluja, a nyomorban talált

pusztult bele. Én, fordítóként, fizikai rosszullétet

árva lány felemelkedésének és pusztulásának

érzek mindig, ha sorról sorra haladok végig

története. Lulu önző férfivágyak tárgyaként

a Hasfelmetsző Jack-jeleneten, vagy amikor

ágyról ágyra, házasságról házasságra jut egyre

Puntschuh aljasságát, Casti-Piani elvetemültségét,

magasabbra a társadalmi ranglétrán...

Alwa szenvedését, Schigolch büdösséget, Geschwitz kínját, Schöning és Schwarz saját örvényükbe

A szerző megdöbbentő életismerete, szemtelen

zuhanását kell végigkísérnem.”

humora, ironikus látásmódja és fűszerként a vérlázító erotika teszi különlegessé és krimiszerűen izgalmassá ezt a sorstörténetet, melynek eredeti

Forgách András: Frank Luluja, in uö. Gonosz siker, Magvető Kiadó, Budapest, 2000.


5 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

VIOLA GÁBOR, ORBÁN ATTILA, IMRE ÉVA


6

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

IMRE ÉVA, KÉZDI IMOLA


7 de stat influent pentru a o imortaliza pe proaspăta

comun, la fel de palpitant precum un roman poliţist.

lui soţie, Lulu. Rămaşi singuri, pictorul şi modelul

Teatrului Maghiar de Stat din Cluj prezintă piesa în

său intră într-un joc senzual periculos...

varianta sa originală.

Aşa începe piesa de teatru Lulu de Frank Wedekind,

„Wedekind sapă adânc și scoate la iveală lucruri

povestea ascensiunii şi căderii unei fete orfane

oribile. Citindu-i opera, mă uimeşte faptul că i-a

găsite pe stradă. Lulu devine obiectul dorinţelor

putut supravieţui. Eu, ca traducător, mă simt rău

masculine meschine, trecând din pat în pat, urcând

fizic de fiecare dată când parcurg rând după rând

în ierarhia socială odată cu fiecare căsătorie nouă în

scena cu Jack Spintecătorul, sau când sunt martor

care intră…

la josnicia lui Puntschuh, la înrăirea lui Casti-Piani, la suferința lui Alwa, la putoarea lui Schigolch, la

Suprinzătoarea adâncime a cunoaşterii umane a

chinurile lui Geschwitz, sau la căderea în vârtejul

autorului, respectiv umorul său insolent, presărate

propriu a lui Schöning și Schwarz.”

de un erotism scandalos transformă povestea

András Forgách: Frank Luluja [Lulu a lui Frank], in Gonosz siker [Succes hain], Editura Magvető, Budapesta, 2000.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

destinului unei femei într-un spectacol ieşit din

LULU

Tânărul pictor primeşte o comandă de la un secretar


8

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

HELMUT STÜRMER, ESZENYI ENIKŐ


9

STAGIUNEA 2019/ | 26. ÉVAD

LULU

FRANK WEDEKIND ÖNÉLETRAJZA


10 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

Született 1864. VII. 24-én Hannoverben.

összeesküvést szervezett és mindkettőjüket az aspergi erődbe zárták. Ott találta fel nagyapám a

Apám régi keletfriz hivatalnokcsalád sarja,

foszforgyufát. Szabadonbo­csátása után egy zürichi

világlátott em­ber volt. Mint orvos, tíz éven át a

kémiai gyárat létesített és 1857-ben halt meg a

török szultán szolgálatában utazgatott. 1847-

ludwigsburgi bolondokházában a legtökéletesebb

ben visszajött Németországba. 1848-ban San

elborultságban. Heinrich Kammerernek nevezték.

Franciscóba távozott és tizenöt évet élt ott.

Tíz évvel ezelőtt a ludwigsburgi polgárság

Negyvenhat éves korában elvette feleségül a San

emlékművet emeltetett neki. Nagyon muzikális volt.

Franciscó-i német színház fiatal színésznőjét,

Erika húgom és szerénységem ze­nei adottságai

aki pontosan feleannyi idős volt, mint Ő. Ez a

minden bizonnyal tőle származnak.

tény számomra különösen jelentős. Anyám apja “selfmade-man” volt. Mint magyar egérfogó-

1864-ben apám visszatért Németországba, nyolc

kereskedő kezdte, és a hú­szas évek végén a

évet élt Hannoverben és 1872-ben megvette az

Stuttgart melletti Ludwigsburgban vegyi gyárat

Aarau kantonbeli Lenzburg kastélyt Svájcban, az

alapított. 1830-ban Ludwig Pfau-val együtt politikai

egyik legszebb földdarabot, amit valaha is láttam.


1 között, akik közül a harmadik legfiatalabb Eri­ka

minden kiválósága és leendő nagysága Zürichben

húgom. Lenzburgban a körzeti iskolát látogattam és

találkozott. Zürich akkor élenjá­ró szellemi

ké­sőbb az aaraui tartomány gimnáziumát. 1883-

központ volt, mely szerepét a szocialista törvé­

ban érettségiz­tem. Azután több éven át újságírói

nyek megszűnése óta tökéletesen elfelejtették.

tevékenységet folytattam, mint a Neue Zürcher

1888-ban mint a Herzog Cirkusz titkára utaztam,

Zeitung és más svájci lapok munkatár­sa. 1886-ban

majd a szerződésem lejár­tával barátommal, az

Zürichben megalapították az azóta már világhí­

ismert tűznyelővel, Rudinoffal Párizsba utaztam

rűvé vált Maggi Levesízesítő Társaságot. Maggi

és kísértem el mint munkatársa, egy angliai

alkalmazott engem mint Reklám és Sajtóirodájának

és dél-franciaországi turnén. 1890-ben tértem

főnökét. Ezidőben Kari Henckellel érintkeztem,

vissza Rudinoffal Mün­chenbe és írtam meg

akinek minden modern törek­vés megbecsülését

ott első könyvem, A tavasz ébredését. Aztán,

köszönhetem.

miután apám meghalt, visszamentem Párizsba és ott már a Berlinben is ismert dán festő és

Rajta kívül Gerhart Hauptmann és Mackay

képkereskedő titkára lettem, akinek szolgálatában

STAGIUNEA 2019/2020 | 226. ÉVAD

tartoztak kö­rünkhöz. Akkoriban a fiatal irodalom

LULU

Ott születtem második gyermekként hat testvérem


12

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

MESTER DÁVID


13 tartózkodásom során Dauthendeyen ke­resztül

Heine saját Ibsen színhá­zát Lipcsében, és engem

kerültem először kapcsolatba az új német

mint titkárt, színészt és rendezőt al­kalmazott. Mint

szimbolikus irodalommal, amelyik épp akkor

színész, nagyapám, Heinrich Kammerer nevén

élte kivirágzását. 95 és 96 te­lét ismét Svájcban

szerepeltem nála. Egész Észak-Németországot

töltöttem el, Cornelius Mine-Haha előa­dóművész

beutaz­tuk és Breslaun és Bécsen át tértünk 98

álnéven. Zürichben és más svájci városokban ezen

nyarán vissza Lipcsé­be. Lipcsében, Halléban,

a néven adtam elő Ibsen drámáiból. Főszámom a

Hamburgban, Braunschweigben és Breslauban a

Kísértetek tökéletesen szabad előadása volt, minden

Föld szellemét is előadtuk, Lipcsében a darab tíz

egyes jelenetben az aktuális főszereplőt adtam.

ismétlést ért meg. Miután az a társulat fölbomlott,

Ugyanerre az időre esik egy utazó irodalmi Tingli-

Mün­chenbe mentem és az ottani színházban

Tangli megalapításának terve is.

lettem dramaturg, színész és rendező. Akkor jött a Simplicissimus-per, mely­nek azonnali tárgyalása

1896 tavaszán Münchenbe utaztam a Simplicissimus

elől azért szöktem el, hogy félévnyi időt nyerjek

megalapítására, amelynek két évig politikai

egy színmű megírásához. Azonnal a bíró elé áll­

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

munkatársa ma­radtam. 97 őszén alapította Dr. Carl

LULU

fél évet tevékenykedtem Lon­donban. Londoni


14 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

tam mihelyt a Keith márki utolsó szavát is leírtam. A königsteini erődben írtam Mine-Haha című regényemet, amely jelenleg az Inselben jelenik meg. Szabadonbocsátásom óta többé-kevésbé csak mint színész szerepeltem, kétszer a rot­terdami Állami Színházban és ötször a Müncheni Színház­ban, és mint magánénekes is. Pillanatnyilag esténként saját verseimet énekelem tulajdon zenémre az Elf Scharfrichter-ben, gitárkísérettel. 1901


15

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

IMRE ÉVA


16

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

VIOLA GÁBOR


17

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

AUTOBIOGRAFIA LUI FRANK WEDEKIND


18 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

Născut în 24 iulie 1864, la Hanovra.

uzină chimică în Ludwigsburg, lângă Stuttgart, iar în 1830 a organizat un complot politic împreună cu

Tatăl meu provine dintr-o veche familie frizonă

Ludwig Pfau, amândoi fiind închişi în fortul Asperg.

orientală, familie de funcţionari. A fost un om

Acolo a inventat bunicul meu chibritul cu fosfor.

umblat prin lume. Ca medic, a servit zece ani

După eliberare a deschis o uzină chimică la Zürich.

călătorind în slujba sultanului turc. În 1847

A decedat în 1857, în azilul de la Ludwigsburg,

s-a întors în Germania. În 1848 a plecat la San

în bezna cea mai totală a minţii. Numele lui

Francisco, unde a trăit cincisprezece ani. La

este Heinrich Kammerer. Cu zece ani în urmă,

vârsta de patruzeci şi şase de ani s-a însurat cu

cetăţenii din Ludwigsburg au ridicat un monument

o tânără actriţă din trupa teatrului nemţesc din

în amintirea lui. A fost o fiinţă foarte muzicală.

San Francisco, care avea exact jumătatea vârstei

Aptitudinile muzicale ale sorei mele Erika şi ale

sale. Un fapt deosebit de important pentru mine.

umilei mele persoane sunt fără îndoială moştenite

Tatăl mamei mele a fost un „selfmade-man”. Şi-a

de la bunicul.

început cariera ca negustor ungur de capcane pentru şoareci, la sfârşitul anilor 20 a întemeiat o

În 1864, tatăl meu s-a întors în Germania, a trăit


19 castelul Lenzburg din cantonul Aarau în Elveţia,

deschiderea cu care a întâmpinat orice tendinţă

una din cele mai frumoase bucăţi de pământ pe

modernă.

care le-am văzut vreodată. Acolo m-am născut, fiind al doilea copil dintre cei şase, al treilea copil

În afară de el au mai aparţinut cercului nostru

este sora mea Erika. În Lenzburg, am frecventat

Gerhart Hauptmann şi Mackay. În acea vreme, toate

şcoala districtuală, pe urmă am fost elev al liceului

personalităţile de excepţie ale literaturii tinere

regional din Aarau. Am dat examen de bacalaureat

şi toate somităţile viitoare își dădeau întâlnire

în 1883. În continuare, am lucrat mai mulţi ani ca

la Zürich. Oraşul a fost un centru spiritual de

ziarist colaborator al Neue Zürcher Zeitung şi al altor

prim rang, al cărui rol a fost complet uitat după

cotidiene elveţiene. În 1886 a luat fiinţă la Zürich

abrogarea legilor socialiste. În 1888 am călătorit

societatea de condimente pentru supe Maggi, care

în calitate de secretar al Circului Herzog, apoi,

a devenit de atunci o firmă de notorietate mondială.

după terminarea contractului, am plecat la Paris

Maggi m-a angajat ca şef al biroului de reclame

împreună cu prietenul meu Rudinoff, celebrul

şi relaţii cu presa. În această perioadă am fost în

înghiţitor de flăcări, pe care l-am însoţit ca asistent

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

contact cu Kari Henckel, căruia îi sunt dator pentru

LULU

opt ani la Hanovra, apoi, în 1872 a cumpărat


20 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

într-un turneu în Anglia şi în sudul Franţei. În

era interpretarea într-un stil cu totul liber a piesei

1890 m-am întors cu Rudinoff la München, unde

Strigoii, jucându-l pe protagonistul fiecărei scenei

am scris prima mea piesă de teatru, Deşteptarea

în parte. În aceeaşi perioadă a apărut şi planul

Primăverii. Pe urmă, după moartea tatălui meu,

întemeierii unei „Şuşanele literare itinerante”.

m-am reîntors la Paris, unde am devenit secretarul unui pictor şi negustor de picturi danez, pe care

În primăvara anului 1896 m-am dus la München

îl cunoscusem la Berlin, am lucrat pentru el la

cu ocazia fondării revistei Simplicissimus, al cărei

Londra, timp de jumătate de an. În cursul sejurului

colaborator politic am fost timp de doi ani. În

meu la Londra am intrat în contact pentru prima

toamna anului 97, la Leipzig a fost creat teatrul

dată, prin Dauthendey, cu noua literatură simbolistă

Ibsen privat al dr. Carl Heine, la care el m-a angajat

germană, care tocmai îşi trăia perioada de înflorire.

ca secretar, actor şi regizor. În această trupă,

Iarna anilor 95/96 am petrecut-o din nou în Elveţia,

numele meu de actor a fost cel al bunicului meu,

sub pseudonimul Cornelius Mine-Haha, artist. Sub

Heinrich Kammerer. Am călătorit peste tot în

acest nume am prezentat la Zürich şi în alte oraşe

nordul Germaniei, revenind prin Breslau şi Viena

ale Elveţiei drame de Ibsen. Numărul meu principal

la Leipzig în vara anului 98. În oraşele Leipzig,


21 prezentat şi piesa Duhul Pământului, care a avut

la Elf Scharfrichter, cântece proprii pentru care am

zece reprezentaţii la Leipzig. În urma dizolvării

compus eu însumi muzica, cu acompaniament la

trupei, m-am deplasat la München şi am devenit

chitară.

dramaturg, actor şi regizor al teatrului local. Apoi a urmat „procesul Simplicissimus”, în cadrul căruia nu m-am prezentat la audienţa imediată deoarece am avut nevoie de o jumătate de an pentru a scrie o piesă. După ce am scris ultimul cuvânt din Marchizul Keith, m-am prezentat numaidecât în faţa instanţei. În fortul de la Königstein am scris romanul intitulat Mine-Haha, care apare chiar acum în Insel. După punerea mea în libertate am activat atât în calitate de actor de două ori la Teatrul de Stat din Rotterdam şi de cinci ori în Teatrul din München, precum şi ca

1901

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

solist vocal. În momentul actual interpretez seara,

LULU

Halle, Hamburg, Braunschweig şi Breslau am


22 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

VIOLA GÁBOR, ORBÁN ATTILA, BÁCS MIKLÓS


32

LU LU J A „Magától értetődés, őseredetiség, gyermekiség lebegtek előttem mint a női főalak mértékadó meghatározásai... Ábrázolásánál mindazon fogalmak kikapcsolására törekedtem, melyek logikailag tarthatatlanok, s melyek: szerelem, hűség, hála...”

(A Reclam 1989-es kiadásának utószavából. Idézi Ernára Weidl.)

STAGIUNEA 2019/2020 | 226. ÉVAD

LULU

F R A N K


24 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

„Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy

mint burleszket minősítette a színlap Lipcsében,

Wedekind elrontotta főművét, a Lulut, átírta,

1898-ban a meghívott munkásközönség számára,

többször is, hogy megjelenhessen, és átírta újból,

és így tovább, és így tovább); és a századforduló

hogy eljátszhassák színpadon, és átírta megint, a

nagyközönsége és irodalmi közvéleménye ebben

színpadi tapasztalatok hatására, és átírta újfent,

az (elrontott, bár továbbra is sok szempontból

amikor betiltották, és átírta akkor is, amikor egy

zseniális) formában ismerte meg a művet, melyet,

újabb kiadás számára egyesíteni akarta a két ágra

hiába volt a szerzői óvatosság, folyton botrányok

szakított ősfolyamot, és eleve megváltoztatta a

kísértek, és bukás bukást követett; szóval abban

címét (így lett a Pandora szelencéjéből először A

a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Wedekind

föld szelleme, és az „egy szörnytragédia” helyett az

elrontotta főművét, a Lulut, mondom, mert ritkán

állt alatta, hogy „színpadi kézirat”, a párizsi német

ajándékozott meg a sors akkora élménnyel, mint

kiadó iránti megértésből és túlzott óvatosságból,

amikor Peter Zadek elképesztő hamburgi előadását

majd később a második részhez újból elővette az

látva elolvastam, később pedig lefordíthattam

eredeti címet, de már nem tette hozzá a műfaji

Wedekind művét, mely, mint egy tökéletesen

megjelölést, ám az első részt, az ősbemutatón már

zárt fiolában (szelencében), hála Wedekind kissé


25 és hetvenéves Hamupipőke-álomba ringatta a

szemlélhető; tehát abban a szerencsés helyzetben

poszthumusz kéziratot, mely majdnem száz évig

vagyunk, hogy az elemzésnek, a reflektáló észnek,

lapulván meg így Benjamin Franklin Wedekind

az okosságnak még nem volt ideje bepiszkolni ezt

kissé szálkás betűivel és különös helyesírásával

a kéziratot, mely, elnézést a nagy szavakért, úgy

együtt, melyen alig látni javítást, melyet mintha

tökéletes, ahogy van.”

egy lendülettel írt volna a huszonnyolc éves szerző, döbbenetesen megőrizte eredeti ízét és illatát, friss maradt, mint egy növény, vagy mint egy virgonc kölyökkutya, telve őserővel, az önkifejezés őserejével, egy huszonnyolc éves férfi elképesztően merész, belső gátak és írói öncenzúra nélküli megnyilvánulásaival, azzal a mérhetetlen önleleplezéssel, amit a forma magabiztossága leplez el csupán, és az originális világlátással, mely

Forgách András: Frank Luluja, in uö. Gonosz siker, Magvető Kiadó, Budapest, 2000.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

a szemünk láttára születik, egy élő alakban lesz

LULU

fösvény leányának, Kadidjának, aki óvatosan eltette


26 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

BÁCS MIKLÓS, ORBÁN ATTILA, IMRE ÉVA, VIOLA GÁBOR


27

A

LU I

F R A N K

„Un caracter de la sine înţeles, copilăresc, o originalitate primordială, acestea le-am avut în vedere ca definiţii caracteristice ale protagonistei... În reprezentarea ei am încercat să elimin orice noţiune care nu poate fi susţinută din punct de vedere logic, adică: iubirea, fidelitatea, recunoştinţa...”

(Citat de Weidl, cu privire la Erna, în postfaţa ediţiei Reclam din 1989.)

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

LU LU


28 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

„Ne aflăm într-o situaţie favorabilă, dat fiind că

da indicaţii cu privire la gen, partea întâia însă a

Wedekind şi-a stricat capodopera, Lulu, a rescris-o

fost calificată drept burlesc pe afişul teatral de la

de mai multe ori ca să poată fi publicată, apoi a

Leipzig, în 1898, afiş adresat publicului muncitoresc

rescris-o încă o dată pentru a fi reprezentată pe

invitat la spectacol, şi aşa mai departe…); iar

scenă, a rescris-o iar sub influenţa experienţei din

publicul general şi cel literar de la cumpăna dintre

teatru, a rescris-o după ce a fost interzisă, a mai

secole a cunoscut opera în această formă (alterată,

rescris-o şi în momentul pregătirii unei noi ediţii,

dar încă genială, din mai multe aspecte), care, în

în care vroia să reunească fluxul iniţial despărţit

pofida oricărei precauţii autoriceşti, a fost însoţită

în două, după ce, de la bun început, îi schimbase

tot timpul de scandaluri, de eşec după eşec; am

titlul (astfel a devenit Cutia Pandorei prima dată

spus deci că ne aflăm într-o situaţie favorabilă,

Duhul pământului, cu subtitlul „manuscris pentru

dat fiind că Wedekind şi-a stricat capodopera,

scenă” în loc de „tragedie cu monştri”, din motive

Lulu, şi o spun pentru că soarta rareori ne răsfaţă

de înţelegere vizavi de editura germană de la Paris

cu şansa unei experienţe atât de imense ca cea

şi din cauza unei prudenţe excesive, apoi a revenit

a reprezentaţiei stupefiante a lui Peter Zadek la

iar la titlul iniţial pentru partea a doua, fără a mai

Hamburg, sub efectul căreia am avut ocazia să


29 parcă închisă într-un flacon (cutie) perfect ermetic,

de îndrăzneţe, fără inhibiţii şi lipsite de autocenzură

mulţumită Kadidjei, fiicei un pic cam zgârcite a lui

scriitoricească, cu o dezvăluire de sine nemărginită,

Wedekind, care a pus-o bine şi a alintat-o într-un

învăluită doar de siguranţa cu care mânuieşte

somn ca în pădurea adormită, timp de şaptezeci

forma şi o concepţie despre lume originală care

de ani, aşadar manuscrisul postum, care a rămas

ia naștere sub privirea noastră, devenind vizibilă

ascuns aproape un secol, împreună cu literele

în trupul unui personaj viu; prin urmare, ne aflăm

puţin lunguieţe şi ortografia ciudată a lui Benjamin

într-o situaţie favorabilă în care analiza, reflecţia

Franklin Wedekind, în al cărui scris de mână abia

minţii, inteligenţa nu au avut suficient timp pentru a

se pot vedea corecturi, care parcă a fost scris

mânji acest manuscris care, să-mi fie iertate aceste

dintr-o singură suflare de autorul de douăzeci

vorbe mari, este perfect aşa cum este.”

şi opt de ani, un manuscris care şi-a păstrat în mod uimitor gustul şi aroma iniţial, care a rămas proaspăt ca o plantă sau un căţeluş vioi, plin de forţa ancestrală a auto-exprimării unui bărbat de

András Forgách: Frank Luluja [Lulu a lui Frank], în Gonosz siker [Succesul hain], Editura Magvető, Budapesta, 2000.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

douăzeci şi opt de ani, a exteriorizărilor sale uluitor

LULU

citesc şi apoi să traduc opera lui Wedekind care –


30 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

L U L U K Ö Z E L H O Z Z Á M ESZENYI ENIKŐ

Á L L


31 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

VISKY ANDRÁS BESZÉLGETÉSE E S ZEN Y I ENIKŐV EL A KOLOZ S VÁ RI LULU-RENDEZÉSÉRŐL


32 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

Hogyan folytatódik a Lulu? – kérdeztem Eszenyi Enikőtől a beszélgetésünkre készülve az Óvár egyik étteremében, és ő azonnal rávágta: „Filmként. Itt, kolozsvári helyszínekkel kellene megcsinálni, ezzel a szereposztással. Már készen van a fejemben.” Színész, rendező, az egyik legerősebb magyar társulat igazgatója – nem is tudom, milyen sorrend volna a legmegfelelőbb. A Vígszínház mindenestre markánsan bekapcsolódott az európai színházak vérkeringésébe Eszenyi Enikő direktorsága alatt, és nemcsak intézményesen, mint az Európai Színházi Unió tagja, hanem egyre több előadással

jelenik meg a társulat igen jelentős külhoni színpadokon. De a Kolozsvári Magyar Színház nem csak a közös UTE-tagság miatt ápol testvérszínházi kapcsolatokat a Víggel, hiszen 1989 után a Vígszínházban mutatkozott meg először a társulat. És noha most először rendez Kolozsváron Eszenyi Enikő, mégis otthon van, hiszen színészként is és rendezőként is ismeri és szereti a kolozsvári közönség. VISKY ANDRÁS: Társadalmi dráma, granginyol, jól megcsinált francia komédia vagy burleszk? Nem a műfaji beosorlás dühével kérdezem, az érdekelne, hogy te hogyan olvasod a Lulut.


33 azt egyből kizárom.

iszonyatos drámai ereje.

VA: Na és a burleszk? A diktátor-rendezésed óta erre

VA: Nem csak darabot írt Wedekind, hanem színházi

is gondolhatnánk akár...

formát is?

EE: Azt is kizárom. Én ezt mindenképpen

EE: Minden színházi elemet fölhasznál, még

társadalmi drámának olvasom. Wedekind

olyanokat is, amiben esetleg nincs tapasztalata.

korában expresszionista drámának nevezték, de

Van benne némajelenet és a francia bohózatok

nekem mindenképpen az erotika, a dráma és a

fogásaival is él. Hívhatjuk burleszknek is, de én

humor hármas együttállása miatt rendkívüli. A

azért nem teszem, mert ő a burleszkbe belesűríti

világirodalomban nőről így nem írt senki. Főleg,

a társadalmi mondanivalót is. Én igazából abszurd

hogy egy fiatal, 28 éves férfi írta. Zeneműnek

színháznak mondanám.

tartom, a darab meghatározza számunkra dialógusaival a zenei hullámzást: hogy mikor

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

van erotikája, mikor van humora és mikor van

LULU

ESZENYI ENIKŐ: A jól megcsinált francia komédiát,


34 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

VA: Úgy gondolod, hogy meg is alapozta

EE: Csak éppen fordítva csinálja. Mindent késleltet

valamilyen értelemben az abszurd színházról való

és mindent később tudunk meg, Brecht nagyon

gondolkodásunkat?

sokat tanulhatott tőle, hiszen előre közöl velünk dolgokat ő is. Miközben iszonyú nagy drámai

EE: Biztos vagyok benne. Nagyon különös a

amplitúdóval él. És hát rendkívülien ír. Később

dramaturgiája. Nem úgy építkezik, mint egy

Robert Lepage-nál láttam, a Seven Streams of the

realista darabban, mint mondjuk Ibsennél: előbb

River Ota című hét órás előadásában, amit Wedekind

megismerjük a társdalmi környezetet, majd jönnek

már kitalált, hogy tudniillik a Németországban

a bonyodalmak. Wedekind éppen fordítva kezdi: a

játszódó felvonásokat németül játsszák, majd

csúcsponton.

amikor Párizsban vannak, akkor franciául, ha meg Londonban, akkor angolul. Wedekind Londont

VA: Holott úgy tűnik, hogy sokat tanult Ibsentől. Mintha

teszi meg az utolsó állomásnak, mert London a

az ibseni dramaturgiát radikalizálta volna a maga

legszabadabb, legextrémebb, olyan, mint ma!

egyéni módján.


35

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

IMRE ÉVA


36 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

VA: És ezzel mintha be is jelentene valamit...

celebbé válás nagyonis mai módja.

EE: A katasztrófát. Wedekind apja orvos volt, és

VA: Az volt az érzésem, amikor a készülő előadás első

mint Büchnernél, nála is előkerül az orvoslás, és

összpróbáját láttam, hogy Lulu alakja akár egy női

mivel kereskedőként utazik, mindent letapint,

Woyzeck-ként is értelmezhető.

ami körülötte van. Ismeri a prostituáltak életét, a bankárokét, a festőkét vagy az újságszerkesztőkét.

EE: Abszolút. Lulu kiengedi a szellemeket,

Közben egy forradalmat is ábrázol, hiszen a

meg minden rosszat elszabadít maga körül,

Reichstagot fölgyújtják a darabban, majd megjelenik és nem ad reményt, mert Wedekind megöleti a az európai kultúrában az übermensch-gondolat.

Hasfelmetszővel. Ezt még keresem az előadásban,

Wedekind felhívja a figyelmet arra, hogy valami

ezt a remény dolgot... A Hasfelmetsző Jackben, aki

szörnyűség készül. Amikor a bankár azt mondja,

beleszeret az áldozatába, egy emblematikus idol

hogy tűntessék el a család papírjait, én úgy érzem,

figuráját alkotja meg.

még az is lehet, hogy az ő anyja zsidó, és ezért kell félnie. És benne van a darabban a bulvárvilág is, a

VA: 2008-ban játszottad Lulut a Pesti Színházban.


37 eksztatikus”, meg azt, hogy „kígyó-sikló-gyík démon”.

nélkül nagyon nehéz Lulut játszani, mert ha nincs

Megnéztem az előadást, és úgy tűnt fel nekem, hogy te

benne Párizs, akkor egy fontos lépcsőfok hiányzik,

a tisztaságot és a végletes romlottságot szédületesen

tehát nem értjük meg, hogy Casti-Piani árulása

közel esőnek látod egymáshoz. A te Luludban

miatt kell menekülnie Lulunak. Ez is a társadalmi

egyszerre jelenik meg egy ártatlan lény világra való

drámát erősíti, hiszen van egy besúgó, aki a

folyamatos rácsodálkozása, meg a halál angyala

külföldön élő honfitársait adja föl.

motívum, és persze a végletes romlottság, ami viszont elsősorban nem a Lulué, hanem a kora társadalmáé.

VA: Mi az, amit át tudsz hozni abból a Lulu-

Honnan tudja mindezt Lulu?

tapasztalatból a kolozsvári előadásba, most ugyanis rendezőként a másik térfélen játszol, viszont korábban

EE: Tudja, ez az érdekes. Mindenki kérdezi tőle a

közvetlen érzéki tudást szereztél róla.

darabban, hogy honnan tud így csókolni? És erre az a válasza, hogy ilyennek született. Abban a Pesti

EE: Nem néztem meg azóta az előadást, ami

Színház-i előadásban nem volt negyedik felvonás,

2008-ban ment, most viszont 2019-ben vagyunk.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

én viszont azt hiszem, hogy a negyedik felvonás

LULU

Akkor azt írták rólad, hogy a te Lulud „mérsékelten


38 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

Az nyilván jó, hogy játszottam a szerepet,

Bárhol, ahol dolgozott és módom volt megnézni,

ismerem minden részletét a szövegnek, ami azért

megnéztem: a Katonában vagy Debrecenben,

megkönnyíti a munkát. Voltam már így máskor is,

opera-előadásokat láttam tőle, vagy ami elérhető

hiszen rendeztem az Ahogy tetsziket, és játszottam

volt a Silviu Purcărete-előadásokból. Minden

korábban Rozalindát, rendeztem a Vízkeresztet,

díszletét ismerem. Nagy álmom volt a közös munka.

ráadásul kétszer is, és játszottam Violát.

Amikor leültünk beszélgetni a Luluról, akkor Brassaï fotográfiáiból indultunk ki. Brassaï ebben

VA: Te a Lulut egy modern, konceptuális térbe

az időszakban már alkotott, nagyon fontosak lettek

helyezed. Hogyan jutottatok el ehhez a térformához

az ő ismert fény-árnyék-játékai, az erotikája és a

Helmut Stürmer díszlettervezővel?

humora.

EE: Azt tudnod kell, hogy amikor nálunk voltatok

VA: Amikor elkezded a próbákat, mennyire van

vendégjátszani, akkor én Helmut Stürmer

készen benned az előadás? Milyen ez a mostani

elé álltam, és azt mondtam neki, hogy amióta

próbafolyamat a kolozsvári színészekkel?

eszméltem a színházban, figyelem a munkáit.


39

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

MAIER SÁNDOR, CSONTOS BALÁZS


40 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

EE: Ez egy nagyon nehéz zenei szerkezetű mű,

fog reagálni ezekre a brutális erotikus játékokra,

a dialógusok iszonyatosan gyorsak, szünetek

hogy például szexuális örömöt okoz az valakinek,

ékelődnek közbe, kicsit már becketti a mű.

hogy gyilkosságra veszi rá a másikat.

Örülök, mert nagyon jó a szereposztás, szeretem a kolozsvári kollégákat, inspiráló velük együtt

VA: Úgy gondolod, hogy a darab erotikája még mindig

dolgozni.

botrányt okozhat? Miért?

VA: A maga korában Berlinben nem engedték

EE: Azért, mert az emberek álszentek, és ez még

bemutatni a darabot, külön érdekes, hogy emiatt

mindig problematikus a színházban. Számomra

Reinhardt a budapesti Vígszínházban állítja színpadra.

már az is nehéz, ha Évától azt kérem, hogy minden jelenetben, ráadásul mindig más férfival

EE: Wedekind idejében a szerelem sokkal

csókolózzon a színpadon. Peter Zadek híres

szabadabb volt a művészek között, ő ezeket a

előadásában Lulu végig meztelenül játszott.

titkokat mondja el nekünk, és ez egészen zavarba hozó még most is. Nem tudom, a közönség hogyan

VA: Te soha nem kéred a színészeidtől, hogy


41 instrukciód? EE: Ha valaki hajlandó volt, akkor örültem, de ha nemet mondott, soha nem erőszakoskodtam.

EE: Én Horvai István és Kapás Dezső tanítványa vagyok, ők két különböző irányt képviseltek: az

VA: Ha nem is lényeges, de elég fontos különbségeket

egyikük a realizmust, a másikuk az abszurdot. Én a

látok a budapesti és az erdélyi színházi iskolák között.

teljes átélést a humorral és groteszkkel keverem.

Te érzékeled ezt a különbséget?

Ebben az előadásban is azt szeretném, hogy a nézők sírjanak is és nevessenek is.

EE: Én nem látok nagy különbséget. Mindegy, hogy a színész milyen iskolából jött, mert ha jó, akkor

VA: Olyan színésznőnek ismerlek, aki szeret egy

ugyanolyan jó.

egész előadást a saját hátán elvinni. Milyen vagy rendezőként?

VA: Látva a két legutóbbi, nagyon fontos rendezésedet, a Hamletet és A diktátort, fölmerült bennem, hogy

EE: Ezt a színészektől kell megkérdezni.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

megkérdezzem, melyik a legfontosabb rendezői

LULU

meztelenül játsszanak?


42

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

BUCHMANN EMŐKE, VÖRÖS RÓBERT


43 önmagadról, mert nagyon sokfajta szituációban

Kolozsváron sokat látott csapat van, itt már semmi

dolgoztál már rendezőként, és a rendezés egyre

újat nem tudsz mondani, hiszen a világ legnagyobb

fontosabb elemévé vált a művészi identitásodnak.

rendezőivel dolgoznak. Az én csapatom a Vígben, a mostani, fiatalokból áll. Szoktam is mondani, hogy

EE: Amikor a hályogkovács biztonságával láttam

ez nem annyira rendezés, inkább tanítás.

neki egy darabnak, és tényleg csak intuíciók és megérzések számítottak, meg az, amit a

VA: Fel szoktál menni a színpadra rendezés közben?

mestereimtől tanultam, nagyon könnyű dolgom volt. A körülöttem levők, akik ugyanezt az iskolát

EE: Nagyon sokat. Van, aki szereti, ha megmutatom

járták, szerették és értették ezt a munkastílust.

mit, van, aki nem. Most már rendelkezem egy

De ez később szétesett, mert sokan elhagytak

bizonyos fajta női bölcsességgel, ránézek egy

bennünket, meghaltak, vagy más színházakba

csapatra, és gyakorlatilag mindent tudok. Tudod

kerültek. Most egy új korszakban vagyok, nagyon

olyan ez, mint egy gyorsfénykép. Azt szoktam

jó fiatal színészeim vannak, bölcsebb lettem, és

mondani a fiatal színészeknek, hogy jobban

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

most újra tudom fogalmazni, amit a világról tudok.

LULU

VA: Engem azért érdekelne mégis, hogy mit gondolsz


44 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

ismerem őket, mint az anyjuk meg az apjuk. Nap mint nap látom a testbeszédét, a hangját érzékelem, ha beteg, látom a metakommunikációját a többiekkel. VA: Itt viszont nem a saját társulatoddal dolgozol. EE: Itt biztos, hogy sokkal szabadabb vagyok, mert nincs rajtam a napi teher, hogy vezetek egy színházat. És ez felszabadító számomra. Az elmúlt tizenöt évben sokat rendeztem külföldön, Prágában, Szlovákiában, meg Oroszországban és Amerikában – sok helyen. De mióta igazgató lettem, csak egyszer voltam vendégrendezni. Nekem Kolozsvár sok szempontból a szabadság érzését jelenti. KÉZDI IMOLA


45 színészekben gondolkozol?

Shakespeare királydrámáitól is. Nekünk, nőknek, kevesebb darabot írtak, amelyben megtalálhatjuk

EE: Nagyon is. VA: Színészként eljátszottad a drámairodalom legfontosabb szerepeit. Rendezőként vannak darabálmaid? Van egy titkos listád azokkal a darabokkal, amelyek különösen fontosak neked? EE: Nincs. Szerencsére sok fontos művet már megrendeztem. VA: Ibsent például nem. És nem rendeztél görögöket sem.

önmagunkat. A Lulu nagyon közel áll hozzám.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

EE: Nem, mert a görögöktől félek... Mint ahogy

LULU

VA: Amikor egy darabot kiválasztasz, elsősorban


46

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

IMRE ÉVA, SZŰCS ERVIN


47

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU


48 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

L U L U Î M I E S T E A P R O P I A T Ă ESZENYI ENIKŐ


49 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

ANDRÁS VISKY ÎN DIALOG CU ENIKŐ ESZENYI PE MARGINEA PUNERII ÎN SCENĂ A PIESEI LULU L A CLUJ


50 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

Cum va continua piesa Lulu? – o întreb pe Enikő Eszenyi, în timp ce ne pregătim să discutăm într-un restaurant din Centrul vechi al Clujului, iar ea îmi răspunde imediat: „Cu un film, bineînţeles. Ar trebui făcut aici, în decorul clujean, cu aceeaşi distribuţie. Îl am deja gata în cap.” Actriţă, regizoare, directoarea uneia din cele mai puternice trupe din Ungaria – nici nu ştiu care ar fi ordinea potrivită. În orice caz, Vígszínház (Teatrul de Comedie din Budapesta) joacă deja un rol marcant în reţeaua teatrelor europene, de la venirea la conducere a lui Enikő Eszenyi, şi nu doar ca instituţie, ca membru al Uniunii Teatrelor din Europa, dar

şi prin tot mai multe spectacole prezentate pe scene importante din străinătate. De asemenea, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj este înfrățit cu Vígszínház nu doar în urma aderării la UTE, ci și pentru că trupa noastră a jucat pentru prima dată după 1989, în străinătate, tocmai pe scena de la Vígszínház. Cu toate că e pentru prima dată când regizează la Cluj, Enikő Eszenyi se poate simţi ca acasă, fiind cunoscută şi îndrăgită de publicul clujean, în calitatea sa de actriţă şi regizoare.


51 comedie în stil franţuzesc, bine scrisă, sau teatru

pentru că reuneşte erotismul, drama şi umorul. În

burlesc? Nu vreau să încadrez neapărat piesa într-o

literatura universală nimeni nu a scris aşa despre o

categorie de gen, mă interesează, cum citeşti tu Lulu.

femeie. Mai ales că piesa a fost scrisă de un bărbat tânăr de 28 de ani. O consider ca o piesă muzicală,

ENIKŐ ESZENYI: Comedia franţuzească bine scrisă o deoarece, prin dialogurile sale, ne impune o unduire exclud din start.

muzicală: uneori se impune erotismul, alteori umorul, sau forţa dramatică înfiorătoare.

AV: Dar cum rămâne cu spectacolul burlesc? Acum, după ce ai pus în scenă Dictatorul, ne-am putea gândi

AV: Wedekind a scris nu doar o piesă, ci a inventat şi o

şi la acesta...

formă teatrală?

EE: Şi acesta trebuie exclus. Citesc această piesă

EE: El foloseşte toate elementele din teatru,

înainte de toate ca pe o dramă socială. În epoca

eventual şi pe cele cu care nu avea experienţă.

lui Wedekind ea se chema dramă expresionistă, în

Are scene mute, foloseşte trucurile vodevilurilor

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

orice caz, pentru mine este o piesă extraordinară

LULU

ANDRÁS VISKY: Dramă socială, grand-guignol, o


52 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

franţuzeşti. Am putea spune că e burlesc, dar nu o

AV: Şi totuşi se pare că a învăţat multe de la Ibsen. Ca

spun pentru că el concentrează şi mesajul social

şi cum ar fi radicalizat dramaturgia ibseniană, în stilul

în acest burlesc. L-aş numi mai degrabă teatru

personal.

absurd. EE: Numai că o face invers. Totul este întârziat, totul AV: Crezi că, într-un anumit sens, a pus bazele gândirii

se află mai târziu, cred că Brecht a învăţat multe

despre teatrul absurd?

de la el, pentru că şi el ne spune în prealabil unele lucruri. În același timp recurge la o amplitudine

EE: Sunt sigură de asta. Dramaturgia lui este una

dramatică imensă. Şi scrie într-un mod excepţional.

foarte specială. Nu construieşte cum se face de obicei într-o piesă realistă, ca la Ibsen, de exemplu:

Am văzut mai târziu, la Robert Lepage, în

la început facem cunoştinţă cu mediul social, apoi

spectacolul lui de şapte ore, Seven Streams of the

vine şi intriga. Wedekind începe în sens invers, cu

River Ota, o metodă inventată de Wedekind, mai

punctul culminant.

precis: actele care se petrec în Germania sunt jucate în germană, când suntem la Paris se joacă


53 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

KÉZDI IMOLA, VIOLA GÁBOR, BOGDÁN ZSOLT, IMRE ÉVA


54

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

IMRE ÉVA, SZŰCS ERVIN


55 pus Londra ca ultimă etapă, pentru că Londra este

familiei trebuie ascunse, mama sa fiind evreică,

oraşul cel mai liber, cel mai extrem, ca şi azi!

cred că acesta este motivul temerii sale. În piesă apare şi spiritul bulevardier, modul în care poți

AV: Şi cu asta parcă prevesteşte ceva...

deveni o celebritate, exact ca în zilele noastre.

EE: Da, catastrofa. Tatăl lui Wedekind a fost medic,

AV: Văzând prima repetiţie generală a spectacolului

şi la el apare medicina, ca la Büchner, şi, călătorind

am avut impresia că Lulu poate fi interpretată şi ca un

ca negustor, înregistrează tot ce se petrece în jurul

Woyzeck feminin.

lui. Cunoaşte viaţa prostituatelor, cea a bancherilor, a pictorilor sau a redactorilor de ziar. Între timp

EE: Absolut. Lulu eliberează spiritele, dă

ne înfăţişează şi o revoluţie, deoarece în piesă

frâu liber răului din jurul ei, şi nu ne oferă

Reichstagul este ars, după care apare în cultura

speranţa, pentru că Wedekind o ucide cu mâna

europeană ideea übermensch-ului, a omului

Spintecătorului. Încă mai caut această speranţă

superior. Wedekind semnalează că se apropie ceva

în piesă... În figura lui Jack Spintecătorul, care se

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

monstruos. Când bancherul spune că documentele

LULU

în franceză, iar la Londra în engleză. Wedekind a


56 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

îndrăgosteşte de victima lui, a realizat figura unui

întreabă în piesă, cum poate săruta aşa? La care ea

idol emblematic.

răspunde că aşa s-a născut. În acel spectacol de la Pesti Színház nu s-a jucat actul al patrulea, eu însă

AV: Ai jucat-o pe Lulu în 2008, la Pesti Színház. Atunci

cred că fără acel al patrulea act este foarte greu să

s-a scris despre tine că această Lulu este „moderat

joci Lulu, pentru că, omiţând Parisul, lipseşte o etapă

extatică”, că este un „demon şarpe–şarpe-de-casă–

importantă, nu putem înţelege că Lulu trebuie să fugă

şopârlă”. Am văzut spectacolul şi mi s-a părut că în

din cauza trădării lui Casti-Piani. Încă un element care

viziunea ta puritatea şi imoralitatea excesivă sunt extrem amplifică drama socială: turnătorul care îi denunţă pe de apropiate. În Lulu jucată de tine, apare concomitent

compatrioţii săi din străinătate.

mirarea cu care ea priveşte lumea încontinuu, ca o fiinţă inocentă, şi motivul îngerului morţii, desigur, împreună

AV: Ce ai putea transpune din acea experienţă cu Lulu

cu imoralitatea dusă la paroxism, care însă nu este o

în spectacolul de la Cluj, dat fiind că acum, ca regizoare,

trăsătură a lui Lulu, în primul rând, ci a societăţii din

joci pe cealaltă jumătate a terenului, în timp ce data

vremea ei. De unde ştie Lulu toate acestea?

trecută ai acumulat cunoştinţe directe, senzuale despre

EE: Le ştie, şi asta e foarte interesant. Toată lumea o

figura ei?


57

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

FARKAS LORÁND, DIMÉNY ÁRON


58

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

BOGDÁN ZSOLT, IMRE ÉVA


59 noi suntem acum în 2019. Desigur, este bine că am

şi am avut ocazia să-i văd piesele, le-am văzut: la

jucat acel rol, cunosc toate detaliile textului, ceea

teatrul Katona József sau la Debrecen, am văzut

ce îmi uşurează munca. Am mai fost în această

spectacole de operă, mai precis spectacolele pe

situaţie, când am pus în scenă Cum vă place,

care le-a regizat Silviu Purcărete. Îi cunosc toate

după ce am jucat-o pe Rozalinda.

decorurile.

Am montat A douăsprezecea noapte, de două ori, şi am jucat-o pe Viola.

Unul dintre marile mele vise era să pot lucra cu el. Când am discutat despre Lulu, am pornit de la

AV: Ai pus piesa Lulu într-un spaţiu conceptual,

fotografiile lui Brassaï. El, Brassaï, lucra deja în

modern. Cum aţi ajuns cu scenograful Helmut Stürmer

acea epocă, jocurile sale binecunoscute cu luminile

la această formă a spaţiului?

şi umbrele au devenit foarte importante pentru noi, ca şi erotismul şi umorul său.

EE: Când aţi fost în turneu la noi, m-am întâlnit cu Helmut Stürmer şi i-am spus că îi urmăresc

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

lucrările de când mă ştiu în teatru. Oriunde a lucrat

LULU

EE: Nu am mai revăzut acel spectacol din 2008, iar


60 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

AV: Atunci când începi repetiţiile, cât de pregătit este

EE: În vremea lui Wedekind dragostea era mult mai

spectacolul în tine? Cum ţi se pare acest proces de

liberă în mediul artiştilor, el ne arată aceste secrete,

repetiţii cu actorii de la Cluj?

care ne bulversează destul de mult, chiar şi astăzi. Nu ştiu cum va reacţiona publicul la aceste jocuri

EE: Piesa are o structură muzicală foarte dificilă,

erotice brutale, de exemplu când cineva oferă cuiva

dialogurile sunt extrem de rapide, intervin pauze,

o plăcere sexuală instigându-l la omor…

este o piesă un pic beckettiană. Mă bucur pentru că distribuţia este foarte bună, îi iubesc pe colegii

AV: Crezi că erotismul piesei încă poate provoca

clujeni, mă inspiră colaborarea cu ei.

scandal? De ce?

AV: La vremea ei, piesa nu a putut fi prezentată la

EE: Pentru că oamenii sunt ipocriţi, ceea ce încă

Berlin. Un aspect interesant: Reinhardt a ales tocmai

reprezintă o problemă pentru teatru. Îmi este greu să-i

din acest motiv să o pună în scenă la Vígszínház din

cer Evei să se sărute în fiecare scenă şi, în plus, de

Budapesta…

fiecare dată cu un alt bărbat. În renumitul spectacol al lui Peter Zadek, Lulu era tot timpul în pielea goală.


61 goală?

foarte importante, Hamlet şi Dictatorul, mi-a venit ideea să te întreb, care ar fi direcția preferată, ca

EE: Dacă cineva a fost dispus să o facă, m-am

regizor?

bucurat, dar dacă a refuzat, nu l-am forţat. EE: Eu sunt eleva lui István Horvai şi a lui Dezső AV: Văd câteva diferenţe între şcolile de teatru de

Kapás, ei doi au reprezentat două direcţii diferite:

la Budapesta şi cele din Transilvania, care nu sunt

primul era adeptul realismului, celălalt al

esenţiale, dar totuşi, destul importante. Tu simţi

absurdului. Eu amestec trăirea deplină cu umorul şi

această diferență?

grotescul. La acest spectacol mi-aș dori ca publicul să plângă, dar să şi râdă.

EE: Eu nu văd nicio diferenţă. Nu contează din ce şcoală vine actorul, dacă este unul bun, el este bun

AV: Te ştiu o actriţă căreia îi place să ducă pe umeri un

oriunde.

spectacol întreg. Cum eşti ca regizoare?

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

AV: După ce am văzut cele mai recente puneri în scenă,

LULU

AV: Tu nu ai cerut niciodată actorilor să joace în pielea


62 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

EE: Ar trebui să-i întrebi pe actori.

s-au mutat în alte teatre. Acum sunt într-o nouă perioadă, am actori tineri foarte buni, am devenit

AV: Pe mine m-ar interesa totuşi, ce gândeşti despre

mai înţeleaptă şi pot să reformulez ceea ce ştiu

tine însăţi, dat fiind că ai lucrat în situaţii de tot felul,

despre lume. La Cluj aveţi o echipă care a văzut

ca regizoare, şi că regia a devenit un element tot mai

multe, nu le pot spune nimic nou pentru că au lucrat

important al identităţii tale de artist.

cu cei mai buni regizori din lume. Actuala mea trupă de la Vígszínház este formată din tineri. Spun de

EE: Pe vremea când începeam să lucrez la un

multe ori că această muncă nu este regie, ci mai

spectacol cu siguranţa diletantului, şi într-adevăr

degrabă învăţare.

nu contau decât intuiţia, presimţirile şi ceea ce am învăţat de la maeştrii mei, treaba părea

AV: De obicei urci pe scenă în timpul repetițiilor?

foarte uşoară. Celor din jurul meu, care au urmat aceeaşi şcoală, le-a plăcut acest stil de a lucra

EE: Da, o fac foarte des. Unora le place să le arăt ce

şi îl înţelegeau. Metoda asta însă a eşuat mai

trebuie să facă, altora nu. Până acum am acumulat

târziu, pentru că mulţi ne-au părăsit, au murit ori

o oarecare înţelepciune feminină, dacă mă uit la o


63

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU


64 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

trupă, ştiu practic totul despre ei. E ca o fotografie

scenă. Pentru mine, Clujul înseamnă libertatea, din

rapidă. De obicei le spun tinerilor actori că îi cunosc

mai multe puncte de vedere.

mai bine decât propriii lor părinți. Le văd în fiecare zi limbajul corporal, le aud vocile, simt dacă sunt

AV: Când alegi o piesă, te gândeşti în primul rând la

bolnavi, percep metacomunicarea lor cu colegii.

actori?

AV: Aici însă nu lucrezi cu trupa ta.

EE: În mare măsură, da.

EE: Aici sunt cu siguranţă mult mai liberă pentru

AV: Ca actriţă, ai jucat cele mai importante roluri din

că nu mă apasă greutatea cotidianului, a sarcinii

istoria dramaturgiei. Ca regizoare, ai anumite piese

de a conduce un teatru. Acest lucru mă uşurează.

la care visezi? Ai o listă secretă cu piesele pe care le

În ultimii cincisprezece ani am montat mult în

consideri deosebit de importante pentru tine?

străinătate, la Praga, în Slovacia, în Rusia, în America – în multe locuri. Dar de când am devenit

EE: Nu am. Din fericire, am regizat deja multe piese

directoare, am regizat o singură dată pe o altă

importante...


65 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

AV: Nu ai montat niciodată o piesă de Ibsen, de exemplu. Şi nici autori greci. EE: Nu, pentru că mă tem de greci... La fel şi de dramele istorice ale lui Shakespeare. Pentru noi, femeile, s-au scris puţine piese în care ne putem regăsi, cu care ne putem identifica. Lulu îmi este foarte apropiată.

BOGDÁN ZSOLT


FR AN K WE DEKI N D

Madelaine de Marelle Mr. Hopkins Kungu Poti Jack Bob Kadéga Orvos, Rendőr | Medic, Polițist

LULU Ő SVÁLTO Z AT | T EXT O RIGINAL (1894)

ALBERT CSILLA SZŰCS ERVIN SZŰCS ERVIN BOGDÁN ZSOLT ÁRUS PÉTER GYENGE TÍMEA FOGARASI ALPÁR

KO LO Z SVÁ RI SZ ÖVEGKÖNYV | LIBRE T C LUJEAN (2019): E S ZE N Y I ENIKŐ, VÖRÖS RÓBE RT M AGYARRA F ORDÍTOT TA | T RADUC ERE A ÎN LIMBA MAGHIARĂ D E F O RGÁCH ANDRÁS Lulu Schigolch, Lulu apja | tatăl lui Lulu Dr. Goll, egészségügyi államtitkár | secretar de stat Dr. Franz Schöning, főszerkesztő | redactor șef Alwa Schöning, a fia, színműíró | fiul lui, scriitor Eduard Schwarz, festő | pictor Martha Geschwitz grófnő | Contesa Martha Geschwitz Rodrigo Quast Casti-Piani, lánykereskedő | Marchizul Casti-Piani Puntschuch, bankár | bancher

Bemutató időpontja | Data premierei:

IMRE ÉVA DIMÉNY ÁRON ORBÁN ATTILA BÁCS MIKLÓS FARKAS LORÁND VIOLA GÁBOR KÉZDI IMOLA VÁTA LORÁND BODOLAI BALÁZS DIMÉNY ÁRON

2019. SZEPTEMBER 06 SEPTEMBRIE 2019

Rendező | Regia:

Dramaturg | Dramaturgia:

Díszlet | Decorul:

Jelmez | Costumele: Világítás | Luminile: Zene | Muzica:

Rendezőasszisztens | Asistent de regie:

A jelmeztervező asszisztense | Asistent costume: Ügyelő | Regia tehnică:

ESZENYI ENIKŐ

VÖRÖS RÓBERT

HELMUT STÜRMER

PUSZTAI JUDIT

CSONTOS BALÁZS

MESTER DÁVID

FOGARASI ALPÁR BOCSKAI GYOPÁR

ALBERT ENIKŐ


67 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU

SZERKESZTŐSÉG | REDACȚIA: Felelős szerkesztő | Redactor responsabil: DEMETER KATA Szerkesztők | Redactori: BUCHMANN EMŐKE, NAGY RÉKA Munkatárs | Colaborator: MIRELA SANDU Fordítások | Traduceri: KOROS-FEKETE SÁNDOR Foto: BIRÓ ISTVÁN Design: ERCSEI ZSOLT

BODOLAI BALÁZS


68

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

LULU


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.