Page 1


2008

2

Книгата „Сеќавања за Солферино”, Анри Динан ја напишал поттикнат од стравотиите на една битка, која понатаму доведе до создавање на хуманитарно движење кое денеска е присутно во целиот свет. Хуманитарниот дух кој владее во Црвениот крст/Црвената полумесечина, од самиот почеток е поврзан со ситуации во кои на човекот му е потребна помош од оние кои се во состојба да ја дадат.


Содржина 4 5 6 8 10 12 16 18 20 22 26 30 34 36 38 40 42 44 50 51 52 54 55

2008

Принципи/Визија /Мисија Порака од Претседателот и Генералниот секретар на Црвениот крст на Република Македонија Интензивна надградба на капацитети Истражување на ставовите и мислењата на корпоративниот сектор за Црвениот крст на РМ Организација и развој Дисеминација Здравствено - превентивна дејност Прва помош Крводарителство Социјално - хуманитарна дејност Подготвеност и дејствување при катастрофи Млади на Црвен крст Информирање и односи со јавност Објавени материјали Меѓународна соработка Служба за барање Реализирани проекти Финансиски извештај за 2008 година Членови на Извршен одбор на Црвениот крст на РМ Извештај на независниот ревизор Истражување на јавното мислење за доверба во граѓанското општество Благодарност до волонтери, членови на организацијата, партнери и донатори Договори и Меморандуми за соработка

3


ОС Н О ВНИ ПРИ Н ЦИПИ Н А Д В ИЖ ЕЊЕТО

2008

ХУМАНОСТ Меѓународното движење на Црвениот крст и Црве на та полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно. Целта на движењето е да го заштити животот и здравјето и да го почитува човекот. Промовира заедничко разбирање, пријателство, соработка и траен мир меѓу сите луѓе. НЕПРИСТРАСНОСТ Не прави дискриминација врз основа на национална, рас на, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, да вајќи приоритет на најитните слуЗа да ја чаи. НЕУТРАЛНОСТ ужива довербата на сите, движењето не смее да зазема страна од политичка, расна, верска или идеолошка природа. НЕЗАВИСНОСТ Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.ДОБРОВОЛНА СЛУЖБА Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди. ЕДИНСТВО Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полу ме се чи на. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата териУНИВЕРЗАторија во земјата. ЛОСТ Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.

4

ВИЗИЈА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Мора да бидеме подготвени да ги искористиме можностите на почетокот, бидејќи да се биде на крај значи да се биде надвор од играта. Ние сме дел од хуманото семејство и ќе бидеме лидер во реализацијата на хуманата мисија.

МИСИЈА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА „Црвениот крст на Репулика Македонија е хуманитарна, волонтерска организација која делува согласно со основните принципи на Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, работејќи на планот на обезбедување помош и услуги за ранливото население и промовирање на меѓународното хуманитарно право и хумани вредности“.


П

ораките кои произлегуваат од овој извештај зборуваат за нашите постигнувања, предизвици и заложбите кои ги превземаме за претстојниот период. Докажуваме дека хуманоста и хуманитарната акција вродуваат со плод во многу сегменти на нашето општество како резултат на континуираните напори на илјадници волонтери и вработени на Црвениот крст на Република Македонија. Токму затоа остануваме цврсто заложени да направиме позитивна разлика во животот и заштитата на човековото достоинство на ранливото население во локалните заедници во нашата држава. Со цел да се запази интегритетот на нашата организација и довербата на граѓаните на Република Македонија со кои и за кои работиме, во процесот на имплементација на програмските и проектните активности постојано се навраќавме на нашите основни приниципи на Движењето, за да се увериме дека актив- ностите кои ги превземаме се во духот на овие принципи. Нашите активности во 2008 година беа насочени кон хуманитарните предизвици и кризни состојби но и на подготовка и планирање, поддршка на локалните заедници во надградба на капацитетите, обезбедување можности за ранливото население да го подобри својот живот како и напорите за внатрешно реструктуирање на организацијата за постигнување на поголема ефикасност во работењето. Клучен аспект во овој процес беше градењето на партнерски односи со владините институции, меѓународни организации, корпоративниот сектор и Меѓународното Движење на Црвен крст и Црвена полумесечина. Изградените партнерски сојузи овозможија имплемет- ација на широк спектар на програми и проекти преку кои успешно се соочивме со многу предизвици на здравствено превентивен план, социјални проблеми, подготвеност и отстранување на последици предизвикани од катастрофи, младински активности, дисеминација, надградба на сопствените капацитети и капацитетите на локалните заедници. Во изминатата година направивме иновативни чекори на планот на градење на ефикасен информативен менаџмент систем, менаџирање на кадровските ресурси и мобилизирање фондови за имплементирање на програмски и проектни активности во насока на создавање силна основа за долгорочно одржливо работење. Програмските области на националното друштво беа предмет на опсежна процена и евалуација што резултираше со подготовка и донесување стратегии и долгорочни оперативни заложби за секоја дејност на организацијата. Изминатата година беше изборна година што ја одбележаа многубројни обуки и инструктивни средби за кадровските потенцијали на општин- ските организации на Црвен крст. Имајќи предвид дека успешноста на организацијата се мери токму на локално ниво каде се обезбедуваат услугите и поддршката за крајните корисници, наша примарна заложба во претстојниот период е да продолжиме со континуирана надградба на кадровските и материјалните капацитети на нашите општински организации. Трансформација и реорганизација на Црвениот крст на Македонија позитивно се одвиваат во изминатите четири години што ни дава за право да веруваме дека се движиме во правилна насока на остварување на нашата заложба да бидеме национално друштво кое добро функционира способно да се соочи со предизвиците и потребите на различни категории на население кои ги опслужува Црвениот крст на Република Македонија.

Успехот на нашата работа се мери преку бројот на опслужени корисници на наши услуги и промотивни активности, а нив ги имаше многу во изминатата година. Годишниот извештај на Црвениот крст на Република Македонија содржи кратка ретроспектива на имплементираните програмски и проектни активности, нашите резултати и постигнувања и реформските определби кои се зацртани за претстојниот период.

Генерален секретар

Др Милчо Трајков Претседател,

2008

Саит Саити

5


И

зминатата година посебно ја одбележа успешната проектна апликација на Црвениот крст на Република Македонија поднесена и одобрена од Фондот за интензивна надградба на капацитети на Меѓу- родната Федерација. Црвениот крст на Република Македонија беше единственото избрано национално друштво од Европа кое со поддршка на Фондот ќе имплементира активности во период од три години насочени кон понатамошен развој на материјално - техничките и кадровски капацитети на општинско и државно ниво со цел Црвениот крст на Република Македонија поуспешно да се справува со предизвиците со кои се соочува ранливото население во локалните заедници. Активностите предвидени во проектот започнаа да се имплементираат кон средината на 2008 година во три програмски области и тоа: градење на ефикасен информативен менаџмент систем, менаџмент на волонтери и вработени и мобилизирање на фондови. Покрај средствата обезбедени од Фондот за интензивна надградба на капацитети на Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина, сите активностите кои се реализираа во наведениот период, но и во следните две години се поддржани и од Фондот за Развој на Црвениот крст на Република Македонија, при што Црвениот крст на Република Македонија се јавува како полноправен партнер на Меѓународната Федерација во реализацијата на проектот.

2008

ЕФ ИКАС ЕН ИНФ О Р М АТ ИВЕН МЕ НАЏМ ЕНТ СИСТ ЕМ

6

Инкорпорирањето на новите достигнувања и можности на информативно комуникациските технологии во работата на една организација претставува клучен елемент за суштинска надградба на капацитетите, побрз проток на информации, зголемена транспарентност и автоматско обработување на податоците на сите интегрални делови на националното друштво. Примарна цел на оваа активност е да се воспостави компјутерска мрежна инфраструктура и електронско поврзување на Централата на Црвениот крст на Република Македонија со општинските организации на Црвен крст. Функционалните цели кои ќе се постигнат се градење на електронска мрежна структура на организацијата, континуиран преглед на информации за ресурси, настани и спроведени активности, on line фото галерија, анализа на демографски и други организациски карактеристики, структура и организација на кадровски и материјално-технички ресурси, анализа и извештаи на организациските единици, програми, проекти и активности.


ИНТЕНЗИВНА НАДГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ

Во последниот квартал од 2008 година започнаа подготвките и инсталацијата на новиот информативен менаџмент систем, а до крајот на 2008 година беше спроведено и мрежното поврзување на Централата, Црвен крст на град Скопје и општинските организации на Црвен крст во Скопје, а веќе во февруари следната година мрежно ќе се поврзат и останатите општински организации ширум Македонија и ќе се подготват софтверските апликации за различни програмски содржини на националното друштво.

МЕНАЏМЕНТ НА ВОЛОНТЕРИ И ВРАБОТЕНИ Уште од самото формирање на Движењето на Црвен крст и Црвена полумесечина волонтерите се движечка сила за имплементирање на активности наменети за помош и грижа на ранливо население. Мобилизирањето на волонтери од локалните заедници за задоволување на локалните потреби е една од приоритетните задачи и цели на Црвениот крст на Република Македонија. Токму заради тоа една од приоритетните заложби на Црвениот крст на Република Македонија е развивање на форми и модели за привлекување и задржување на волонтери за спроведување на секојдневните активности промовирајќи ги основните принципи и хумани вредности на Движењето. Менаџирањето на волонтери и вработените лица претставува процес на планирање и одлучување, организирање, раководење и контролирање на човечките ресурси и финансиски менаџмент заради остварување на целите на организацијата на ефективен и ефикасен начин. Активностите кои се имплементираат во првата фаза од проектот за „Интензивна надградба на капацитети“ се адаптација на Упатството за имплементација на Правилникот за волонтирање на Меѓународната Федерација, Публикацијата за менаџирање на волонтерскиот циклус, и Прирачникот за менаџирање на волонтери. Тие послужија за подготвување на Стратегијата за волонтерство на Црвениот крст на Република Македонија за периодот 2008 - 2012 која беше јавно презентирана на 4 декември во рамки на одбележувањето на Светскиот Ден на волонтерството.

МОБИЛИЗИРАЊЕ НА ФОНДОВИ

Сите овие активности треба да придонесат за стекнување нови вештини и знаења за мобилизирање фондови во општинските организации на Црвен крст кои ќе се искористат за програмски и проектни активности. Имплементацијата на проектот ќе придонесе за воспоставување на ефикасен внатрешен систем за спроведување маркетиншки активности, градење на нормативна рамка за мобилизирање фондови и секако зголемени можности на националното друштво на сите нивоа за успешно обезбедување на материјално финансиски и други средства за потребите на организацијата.

2008

Во рамки на активностите кои се превземени и планирани во првата година од имплементација на проектот за интензивна надградба на капацитетите на националното друштво, особено за одбележување е спроведеното истражување за ставовите и мислењата на корпоративниот сектор за Црвениот крст на Република Македонија. Резулатите од ова истражување послужија за подготвување на Стратегија за мобилизирање фондови на ЦКРМ за периодот 20082012, која беше јавно презентирана пред корпоративниот сектор во месец Јуни 2008 година.

7


Во насока на привлекување на нови партнери и поддржувачи на активностите на Црвениот крст спроведено е истражување на пазарот, посебно во делот на унапредување на соработката со локални компании како и испитување на интересот за волонтирање и партиципирање во работата на Црвениот крст на РМ. Спроведеното истражување на пазарот претставува појдовна основа за согледување на интересот на корпоративниот сектор за поддршка на хуманитарните цели на Црвениот крст.

Добиените резултати од истражувањето на бизнис секторот спроведено во март 2008 година во Македонија, на кое земаа учество 151 претпријатие покажува дека: L 20% од испитаниците истакнале дека се добро запознати со активностите кои организацијата на Црвениот Крст ги превзема во Република Македонија. Во однос на прашањето кое се однесува на основните активности на Црвениот Крст во РМ најчесто споменувана е примарната активност на Црвениот Крст- хуманитарната помош. L Одговорите од истражувањето покажаа позитивна тенденција и висока согласност дека Црвениот Крст на РМ е организација која е посветена на целите за кои се залага.

2008

L Високата репутација која Црвениот Крст ја ужива во Република Македонија се гледа во 88 % на позитивни одговори од испитаниците од корпоративниот сектор во Македонија.

8

L Во најголемиот број од случаите 60 % од испитаниците навеле дека би донирале во хуманитарна организација ако точно


L Најголем број од компаниите (64 %) донирале по неколку пати парични средства во хуманитарни цели, 7 % од нив донирале само еднаш, а 8 % донираат континуирано. L За поголемиот дел од анкетираните претпријатија (59 %) јавниот углед на хуманитарната организација е на прво место при донесувањето на одлука за соработка со неа, а веднаш потоа следува и степенот на информираност за активностите на хуманитарната организација. L Најголемиот дел од претпријатијата (70 %) се наклонети кон поддржување на конкретен проект на Црвениот Крст, додека 25 % од нив би поддржале повеќе активности на Црвениот Крст на Република Македонија. L Поголемиот дел од испитаниците кои беа дел од истражувањето не се запознати со законот за спонзорства и донации. Околу 35% од испитаниците истакнале дека им е познат законот. L За евентуално вклучување во идни активности на ЦКРМ спремност изразиле 39% од испитаниците и тоа 25% со финансиска поддршка и 14% како волонтери. За евентуално вклучување во идни активности на ЦКРМ спремност изразиле 39% од испитаниците и тоа 25% со финансиска поддршка и 14% како волонтери.

ИСТРАЖУВАЊЕ НА СТАВОВИТЕ И МИСЛЕЊАТА НА КОРПОРАТИВНИОТ СЕКТОР ЗА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РМ

L Само 7 % од вкупниот број на компании имаат некаков план или програма за соработка со невладиниот сектор, наспроти 68 % кои немаат таква програма ниту пак размислувале за тоа.

2008

се запознати со тоа за што би се користеле средствата, а 48 % од испитаниците истакнале дека би донирале кога би имале повеќе финансиски средства.

9


Извршниот одбор на Црвениот крст на РМ на почетокот на 2008 година, ги усвои сите потребни документи за успешна реализација на зацртаните активности за спроведување на предизборните и изборните активности, се со цел да се спроведе зацртаната политика на Црвениот крст на РМ. Истовремено посебно треба да се нагласи реализацијата на евидентирањето на членовите на Црвениот крст во секоја општинска организација пооделно, што беше еден од важните предуслови за евиденција и прифаќање на можните членови за составот на Собранието на Црвениот крст на РМ во претстојниот четиригодишен мандат. За време на изборите се внимаваше на почитувањето на утврдените критериуми за предложените членови на Собранието на Црвениот крст на РМ.

2008

Работата на Црвениот крст на РМ се заснива на активитетот на бројните волонтери на организацијата. Заради понатамошно осовременување и унапредување на активностите на овој план, Извршниот одбор на Собранието на Црвениот крст на РМ, усвои Стратегија за волонтерство која ја регулира оваа особено важна дејност за работењето на организацијата. Истата беше промовирана на 04.12.2008 година.

10

Собранието на Црвениот крст на РМ, во текот на 2008 година одржа две редовни седници согласно Програмата за работа во 2008 година и една Конститутивно изборна седница за мандатинот период 2008 – 2012 година.На седниците на Собранието на Црвениот крст на РМ, се работеше по предложени и усвоени 26 точки на дневниот ред.


ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ

Извршниот одбор на Собранието на Црвениот крст на РМ, во извештајниот период одржа 11 седници, од кои шест во стариот состав и пет во новиот состав на Извршниот одбор.

Комисијата за развој и кадровски прашања во извештајниот период одржа 4 седници. На седниците на комисијата, членовите расправаа по 14 точки.

Во текот на извештајната година, просторните можности и опремата со која располага ЕТЦ, беа ставени во функција на Црвениот крст на РМ. Од месец мај па се до крајот на 2008 година, во просториите на ЕТЦ се реализираа: курсевите за едукација на предавачи и демонстратори по прва помош за возачи, курсевите за едукација на предавачи по прва помош за работни организации како и едукација на посетители на курсот за прва помош за работни организации од територијата на градот Скопје.

2008

Во текот на 2008 година сите постојани и времени тела на Извршниот одбор на Собранието на Црвениот крст на РМ, со планираната динамика ги реализираа активностите и согласно програмските активности ги одржаа своите седници.

11


Црвен крст на Република Македонија има добро востановени и одржливи капацитети за промоција на Меѓународното хуманитарно право (МХП), Основните принципи и хуманите вредности во согласност со потребите на внатрешните и надворешните целни групи Стратешки план за дисеминација 2008 - 2010, презентиран на средба со секретарите на општинските организации и пред дисеминаторите на работилниците за дообука на дисеминатори. Основа за изготвување на Програмата за работа во 2008 Дали го реализиравме тоа што го зацртавме во Програмата ?

Надоградување на човечките ресурси за МХП Одржани се работилници со дисеминатори со цел пошироко запознавање со тематски целини од области на МХП. Посебно внимание се посвети на работа со посебни целни групи на слушатели, преку соодветни алатки и методи за изведување на дисеминациски час и запознавање со стратешкиот документ за дисеминација. Иако работилниците имаа за цел да извршат дообука на веќе едуцирани дисеминатори, интересно е што учесниците кои за првпат учествуваа на овој вид обука покажаа мотивираност со изразена воља за учество во активности на дисеминацијата, а пред се во обработка на теми од областа на МХП.

„Лично и како дел од големото хумано семејство се чувствувам горд на непосредните искрени искажувања, мислења и записи на дисеминатори, интелектуалци, професори, наставници, педагози, психолози, социолози, правници, лекари, студенти, постипломци на дисеминациските сесии, обуки и дообуки во 2008 година, за позитивните ефекти и искуства од подготвеноста, пристапот, начинот, методологијата и применетите техники и алатки за пренесување на знаењата и информациите за хуманиот скелет, основни принципи и активитет на Движењето на Црвен крст и Црвена полумесечина, Меѓународното хуманитарно право и Хуманите вредности како основни столбови на програмата за дисеминација на Црвен крст на Република Македонија и воопшто на МКЦК и Движењето. Многу е значајно што во тие искажувања и записи најчесто е присутно - наученото и новото и извршеното влијание за позитивни вредносни промени во односот кон средината, луѓето, животот и работата.

2008

За мене е битно што тече еден успешен развоен концепт, отворен за креативни искажувања и можности и нови волонтери и оспособен и флексибилен за интегриран интеракциски активитет со владини и невладини структури во Република Македонија и надвор од неа.

12

Се надевам дека, овој приод со целна стратешка развојна и адаптибилна структуирана активност, ќе продолжи и во идниот период.“ Љупчо Милковски, волонтер


Преку посетите на општинските организации, активното учество на работилниците за дообука и доставување на извештаите за дисеминација, ќе се врши селектирање на дисеминатори кои ќе бидат обучувани за специфични целни групи.

„КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ - ПРЕДИЗВИК, НО И ОБВРСКА“ - мото под кое се одбележа 8 ми Мај Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина и Неделата на Црвениот крст 8 - 15 Мај Централното одбележување на 8 ми Мај се одржа во седиштето на Црвениот крст на Република Македонија, со промоција на доплатна поштенска марка издадена од Ј.П. Македонска пошта. Во организација на Црвен крст на град Скопје беше организирано предавање за влијанието на климатските промени од страна на професорот Мирко Трипуноски од ФОН, кое се одржа во ДХО „Даре Џамбаз“.

ДИСЕМИНАЦИЈА

Мониторирање за време на одржување на дисеминациски сесии од општинските дисеминатори

2008

Општинските организации на Црвен крст се вклучија во одбележувањето со свои активности како што се: предавања на дисеминатори во разни средини, организирани крводарителски акции, засадување на садници за заштита на животната средина, отворање на клуб на млади во ООЦК Струга, општински натпревари по прва помош и др.

13


2008

14


Изворно од Општинската организација Одбележувањето на Неделата на Црвениот крст во Општинската организација на Црвен крст Прилеп не застана само на јавната манифестација, за зголемување и активирање на волонтерскиот потенцијал на организацијата реализирани се презентации на тема: “Справување со климатските промени”, дисеминаторска сесија за целна група – невработени, со нагласување на потребата за зголемување на волонтерскиот потенцијал - “Црвениот крст можност за сите”, а воедно беше реализирана и активна дистрибуција на пропаганден материјал од страна на младите волонтери на Црвен крст Прилеп.

Советодавно тело за дисеминација Комисијата за дисеминација ги поддржува планираните и ги усвојува извештаите за реализираните активности и значајните документи, што претставува предизвик и за новиот состав на Комисијата во мандатниот период 2008 - 2012.

Поддршка, соработка и партнерство Меѓународен комитет на Црвен крст L Континуираната поддршка и соработка со Меѓународниот комитет на Црвен крст (МКЦК) продолжи и во годината кога делегацијата ја затвори својата канцеларија во Скопје. Во дефинирање на специфичната цел на годишниот план за акција на Црвениот крст на РМ, во фокусот на МКЦК се оперативните капацитети, со констатација дека: Националното друштво има сигурни оперативни капацитети во структурата со директни одговорности за понатамошниот развој на програмата за дисеминација. Дисеминациските капацитети на НД за внатрешна и надворешна промоција се веќе надградени, вклучувајќи ја посебната обука за МХП. НД има добро разработени алатки за планирање и проценка на потребите со јасна стратегија за одржливост. L Црвениот крст на Република Македонија остварува се повеќе контакти со научно-образовниот кадар од високо образовните институции од областа на Меѓународното хуманитарно право, чие промовирање во иднина ќе се интензивира преку активностите на Националниот комитет за Меѓународно хуманитарно право во Република Македонија. Националното друштво е носител на активностите во изготвената Предлог-Програма за мерки за едукација и дисеминација по меѓународното хуманитарно право и заштита на амблемот на Црвениот крст, Црвената полумесечина и Црвениот кристал. Главната цел на Програмата е ширење на знаењето за основните принципи и постулати на МХП и движењето на Црвениот крст и Црвената полумесечина, како и изменување и дополнување на Законот за Црвен крст на РМ и донесување на нов Закон за Заштита на амблемот на Црвен крст, Црвената полумесечина и Црвениот кристал, со цел целосна имплементација на МХП. Националниот комитет го сочинуваат преставници од министерствата за: надворешни работи, одбрана, правда, образование и наука, култура, здравство, финансии, труд и социјална политика, внатрешни работи, Генералниот секретаријат на Владата и Црвениот крст на Република Македонија. L Вклученоста на професорскиот кадар од високо образовните институции во вакви и слични активности, е од посебен интерес, бидејќи на овој начин се воспостави соработка со високи научни институции. МАНУ организираше научна расправа на тема „Европските стандарди за човековите права и нивната имплементација во правниот систем на Република Македонија“, која се одржа на 18 ноември 2008 година , а за која беше поканет и Црвениот крст на Република Македонија. Во рамки на организационата теза „Правата на жртвите од воени судири“, Црвениот крст на РМ, преку заеднички труд со Доц. Д-р Душко Стојановски при првиот приватен универзитет ФОН, го изготви резимето на тема „Корелација на Меѓународното хуманитарно право и меѓународното право за правата на човекот“.

Со потпишување на Меморандумите за соработка со владини и невладини институции се отвораат можности за остварување на стратешките цели.

2008

Перспективи

15


Развој на здравствено- превентивни програми во склад со потребите на заедниците

Недела за борба против срцево-садовите заболувања Запознајте го ризикот! Вашиот начин на живот е Вашата најдобра одбрана од срцево-садови заболувања ! Едукацијата на населението за навременото и правилно информирање за незаразните хронични заболувања, во кои спаѓаат и срцево-садовите заболувања претставува традиционална активност на Црвениот крст на РМ. За таа цел беше подготвен информативно-едукативен материјал, а општинските оргнизации на Црвениот крст одржаа типизирани предавања, трибини, медиумски настапи, манифестации за подигнување на јавната свест за значењето на здравиот начин на живот и потребата од навремена контрола на сопственото здравје.

Недела за борба против ракот Размислете уште еднаш! Што правите со Вашето здравје? Црвениот крст на РМ во текот на Неделата за борба против ракот превзема активности со цел да се зголеми навременото и правилно информирање и мобилизирање на поединците и заедницата за редуцирање на ризикот од малигни заболувања, како и можностите за нивно рано откривање и соодветно лекување. По тој повод, општинските организации на Црвениот крст дистрибуираа информативно - едукативен материјал, организираа предавања за специфични целни групи, трибини со различни институции и органицаии со цел ширење на знаењата за можностите од превенција на ракот и неговото рано откривање.

Недела за борба против ХИВ/СИДА Стоп за СИДА-та. Одржете го ветувањето! Партнер во активностите на заедницата! Партнер во остварувањето на Глобалната алијанса за ХИВ! Партнер со луѓето кои живеат со ХИВ! Целта на кампањата за борба против ХИВ/СИДА беше да се потенцира потребата од индивидуалното превземање на иницијатива, превземање на водството во својата средина, во борбата против стигматизацијата и дискриминацијата во својата заедница, во обезбедувањето на поддршка и грижа за лицата кои живеат со ХИВ/СИДА. Црвениот крст на РМ континуирано работи на едукација на информирање на населението за превенција на ХИВ, со посебно внимание на групите со ризично однесување, како и градење на капацитетите на врсничката едукација за ХИВ/СИДА кај различни целни групи. Општинските организации на Црвениот крст особено ги интезивираа информативно - едукативните активности за време на Неделата за борба против ХИВ/СИДА кога преку едукативни сесии во младинските клубови и училиштата, медиумски настапи и музички настапи на јавни места се информира населението за превенцијата на ХИВ/СИДА, дестигматизација на ХИВ позитивните луѓе и грижата за нив.

2008

Клубови за промоција на оптимално доење и навремена дохрана на доенчиња и мали деца

16

Црвениот крст на РМ во 2008 година започна со реализација на проектот Клубови за промоција на оптимално доење и дохрана на доенчиња во две општински организации: Охрид и Кочани. Проектот имаше за цел да ги едуцира мајките за правилно доење и навремена дохрана на доенчињата и малите деца. За таа цел беа формирани клубови во здравствените домови и просториите на Црвениот крст, каде беа организирани едукативни работилници. Преку теоретската и практична работа со мајките се промовираше концептот на ексклузивно доење и значењето на навремената и здрава дохрана на нивните деца. Во рамките на проектот се подготви и брошура на македонаски и албански јазик - Успешно доење и навремена дохрана и се градеа капацитетите за идна врсничка (мајка-на мајка) едукација и поддршка во клубовите. Во општинската органицаија на Црвен крст Охрид проектот се реализираше со финансиска поддршка на Шпанскиот Црвен крст и беа одржани 20 работилници на кои присуствуваа 196 мајки. Во оштинската организација на Црвен крст Кочани проектот се имплеметираше со финансиска подршка на Кандски Црвен крст и 110 мајки беа едуцирани на 16 работилници.


ЗДРАВСТВЕНО-ПРЕВЕНТИВНА ДЕЈНОСТ

Подобрување на контролата со туберкулоза во Р.Македонија Струмица акциите ќе се реализираат во текот на месец март 2009 година. 2. Изработка на стратешки и оперативни планови на локалната самоуправа

1. Организирање на флуорографски акции со цел активно пронаоѓање на случаи со туберкулоза Главната цел на овој проект е активно пронаоѓање на случаите со туберкулоза помеѓу групите кои се под особен ризик за заболување со туберкулоза како што е ромското население и зголемување на процентот на успешно излекувани случаи од ова заболување. За потребите на проектот беа изработени едукативно - информативна брошура за туберкулоза „Што е туберкулоза?“ и постер „Информирај се за туберкулозата!“. Проектот започна со реализација во Прилеп и заврши доста успешно со опфаќање на 1254 претставници на ромското население. Со флуорографските акции во Битола беа реализирани 1024 флуорографски снимања. Во

Главната цел на проектот е изработка на локални акциони планови за подобрување на контролата со туберкулоза на локално ниво и усвојување на истите од страна на советот на општините опфатени со проектот. Црвениот крст има улога на фасцилитатор во креирањето на овие оперативни стратешки планови. Во текот на реализацијата на овој проект се користи методологијата на проектот ЗРЗ (Заеднички развој на заедниците). Проектот започна со реализација во текот на 2007 год. во три општини Кичево, Велес и Тетово. Изработените локални планови за контрола на туберкулозата беа успешно усвоени од страна на советите на општините. Во текот на 2008 год беа опфатени три нови општински организации на Црвениот крст Струмица, Гостивар и Прилеп. Проектот е во крајната фаза- изработка на локалните акциони планови по низа активности кои им претходеа како формирањето на локалните тимови, спроведувањето на теренското истражување и реализацијата на работилниците во голема група. Веднаш по нивното креирање истите ќе бидат доставени до советите на општините.

Намалување на штети од користење на дроги Проектот за намалување на штети од употреба на дроги се реализира во три ООЦК Прилеп, Велес и Кичево. Оваа програма е насочена кон намалување на штетните последици од користењето на дроги, а пред сé кон намалување на ризикот од ХИВ/СИДА, хепатитис Б и Ц и други крвно и сексуално преносливи инфекции, предозирање и други здравствени последици и социјални штети. Во текот на 2008 год. во трите центри беа постигнати следниве резултати L дистрибуирани вкупно 2820 игли и 2459 шприцеви L поделени вкупно 1374 бесплатни кондоми L 218 медицински услуги како и советувања и едукација за ХИВ/СИДА, хепатит и други крвно и сексуално преносливи инфекции ,советување за беслатно тестирање за ХИВ/СИДА, едукација за безбедно инјектирање и безбедни сексуални односи на клиентите и нивните партнери , совети за штетните ефекти од користењето на дроги и информирање за видовите на третман L 196 социјални услуги, информирање и советување од социјален работник L услуги и советување од правно лице

Во рамките на проектот, освен овие услуги кои се нудат во центрите беа реализирани и семинари за обука на претставници од здравствените и социјалните центри, полицијата, локалната самоуправа и други институции кои се директно или индиректно инволвирани во имплементацијата на програмските активности предвидени со овој проект.

2008

За потребите на проектот беше подготвена и информативна брошура „Намалување на штетни последици од употреба на дроги“ со која клиентите ќе можат да се информираат за видот на услугите и помошта која можат да ја добијат во трите центри и каде да се обратат за да ги добијат истите.

17


Прво, навремено, квалитетно, вешто, хумано.... Првата помош спасува живот

Нов модел на првата помош Црвениот крст на РМ е организација која веќе долг временски период одговорно и квалитетно ја изведува наставата за прва помош за кандидати за возачи на моторни возила согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ( Сл. весник на РМ бр. 54/2007) и подзаконските акти кои пооделно ја регулираат оваа проблематика. Со цел да обезбеди максимален квалитет, Црвениот крст на Р. Македонија постојано ја унапредува организацијата на наставата, соработува со компетентни установи во земјава, ја акредитира едукацијата на предавачите, ја модернизира опремата за изведување на настава и овозможува мрежно поврзување со општинските организации на Црвениот крст. Новините во организациониот пристап кои Црвениот крст на Р. Македонија ги превзема во текот на 2008 година, подразбираа донесување на нови интерни акти - правилници: L Правилник за оспособување на кандидати за возачи на моторни возила со содржини од наставната програма за укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода; L Правилник за оспособување на предавачи и демонстратори за содржините на наставната програма за укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода Согласно тие правилници се спроведоа 8 едукативни циклуси на кои беа обучени 143 предавачи и 82 демонстратори за држење на настава по прва помош за кандидати за возачи на моторни возила. Содржините и времетраењето на наставата по прва помош беа модифицирани и подобрени, како и начинот на евалуација на стекнатото знаење и вештини од првата помош. Електронската евиденција на наставата, како и можноста за компјутерско тестирање на кандидатите беше разработена со цел да се подобри објективноста и транспарентноста во работењето. Новиот модел на прва помош беше свечено промовиран на 24.10.2008 пред претставниците на владините институции, медиумите, професионалниот и волонтерски кадар на Црвениот крст и беа презентирани новите едукативни прирачници: „Прва помош на патиштата“ и „Прва помош на работното место“.

Прва помош за кандидати за возачи - безбедноста на патишта не е случајна! Црвениот крст на РМ е активно вклучен во стратешката определба за зголемување на безбедноста на патиштата со зајакнување на предболничката грижа на повредените во сообраќајни незгоди преку подгнување на свеста на возачите и нивно едуцирање за давање на навремена и квалитетна прва помош на патиштата. 17.954 кандидати за возачи на моторни возила беа успешно обучени за прва помош во случај на сообраќајна незгода во 34-те општински организации за Црвен крст во текот на 2008 година.

Прва помош на работното место - безбедна и здрава работна средина

2008

Развивањето на обука за прва помош на работното место за Црвениот крст на РМ е од непроценливо значење бидејќи истата многукратно ја зголемува сигурноста на работното место и ја зголемува безбедноста и здравјето при работа.

18

Црвениот крст на Р.М. во 2008 година подготви три различно екстензивни програми за прва помош на работното место, согласно ризикиот на работното место или работната задача. Се донесе и нов Правилник за реализирање на курсната настава по прва помош во работни организации и се подготви едукативен материјал - прирачник Прва помош на работното место. За едукацијата на 46 предавачи за овој вид на настава беа организирани 2 циклуси на настава. Во 2008 година 1.100 вработени од јавниот и приватниот сектор посетија настава во општинските организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје и успешно се обучија за давање на прва помош на работното место.


ПРВА ПОМОШ

Натпревари по прва помош Црвениот крст на РМ традиционално организира и реализира државен натпревар по прва помош за младата популација и на едукативно-забавен начин го промовира значењето на првата помош. 17 - от по ред државен натпревар по прва помош се одржа на 07.06.2008 година во Битола и на него учество земаа 23 екипи на општинските организации на Црвениот крст и една ревијална екипа (екипата на ЦК на град Скопје која зема учество на натпреварот по прва помош помеѓу главните градови од државите на Балканот). На манифестација покрај работните места по прва помош, беа поставени и работни места од натпреварувачко-забавен карактер. По објавените резултати од напреварот по прва помош првото место го освои екипата од Битола, второто место Кисела Вода, а третото место екипата на Чаир.

Светски ден на првата помош - Првата помош спасува живот Сите луѓе се помалку или повеќе ранливи, но сите поседуваат способност да научат да дадат прва помош со цел да се зачува нечиј живот. Ова е клучната порака од Меѓународната Федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина и Црвенот крст на РМ за „Светскиот ден на првата помош,, која има за цел да се подигне јавната свест за улогата на првата помош во превенцијата од повреди и спасувањето на човечкиот живот. На 13 септември 2008 година, Црвениот крст на РМ и дел од општинските организации со својот професионален и волонтерски кадар спроведоа бројни промотивни активности: демонстративни вежби за давање на прва помош, дистрибуција на едукативен материјал, медиумски настапи, симулации на можни повреди во собраќајни незгоди и приказ на хуманиот ланец на спасување, драмски приказ на можните дилеми кај секој човек при давањето на прва помош, анкети и квизови со кои граѓаните на РМ имаа можност да го проверат и освежат своето знаење за прва помош. Црвениот крст на РМ и Црвениот крст на град Скопје по повод „Светскиот ден за прва помош“ започна кампања за промоција на првата помош - Првата помош спасува живот. За промовирање на кампањата беа изработени флаери, сити лајт постери, билборди, медиумски претставувања и видео спот со цел да се допре до што поголем дел од населението во РМ и да се посочи кон потребата од познавање на прва помош во секојдневниот живот.

Мрежно поврзување на полето на првата помош

На овој начин се препознаа најдобрите искуства кои понатаму и пошироко ќе се применуваат во националното друштво и ќе послужат за издавањето на Прирачник за најдобрите искуства на полето на волонтерските активности по прва помош.

2008

Црвениот крст на РМ во 2008 година, со финансиска поддршка на Шпански Црвен крст започна со имплементација на проектот Мрежно поврзување на полето на првата помош. Проектот кој ќе се одвива во едногодишни циклуси има за цел да ги стимулира општинските организации на Црвениот крст да направат сериозна анализа на сегашната состојба и да продуцираат поорганизиран пристап за регрутирање на волонтери, соработка со други организации (создавање на локални оперативни сојузи) и давање на волонтерски услуги од областа на првата помош. Во 2008 година во почетниот циклус се приклучија три општински организации на Црвениот крст: Велес, Кочани и Кавадрци, Црвениот крст на град Скопје и општинските организации на Црвен крст во Скопје. Проектот овозможи преку координативни состаноци да се поттикне размената на искуства, споделувањето на значајни информации и создавање на иновативни пристапи во волонтерските активности по прва помош. Преку анализа на ситуацијата, идентификацијата на партнерите од заедницата и можноста за мобилизирање на ресурси, општинските органиации на Црвен крст превзема конкретни волонтерски активности за едукација по прва помош на различни целни групи (пензионери, здруженија на жени, детската популација од градинките итн).

19


Доделување на признанија за истакнати крводарители од Претседателот на државата На 14-ти март 2008 година, Претседателот на Република Македонија г-дин Бранко Црвенковски во Собранието на Република Македонија, по повод 17 март приреди свечено доделување на државно одликување “Медал за заслуги за Македонија” на пет најмногукратни крводарители и тоа на Слободан Ценов, Борис Јанев, Рамадан Телкиу, Миливој Јанковски и Ацо Алексовски.

17 март Ден на крводарителството во Република Македонија На 17 март 2008 година, се одржа Свечена седница на Собранието на Црвениот крст на Република Македонија по повод Денот на основањето на Црвениот крст на Република Македонија и Денот на крводарителството. Покрај обраќањето на Претседателот на Црвениот крст на Република Македонија Др Јован Дамјановски, претставник на министерството за здравство ги промовираше бенефициите за користење на определени видови на здравствена заштита на крводарителите кои дарувале крв над 10 пати.

2008

Беа доделени награди за најуспешните три ООЦК Крушево, Штип и Виница во крводарителство во 2007 година. Крушево беше прогласено за најхуман град во 2007 година. Наградата ја прими градоначалничката на Крушево Лефкија Гаџоска. Беше доделено постхумно признание „Златен медал на Црвениот крст на Република Македонија” на Тоше Проески за неговиот придонес во хуманата мисија на Црвениот крст.

20


КРВОДАРИТ ЕЛ С Т В О

Едукација на мотиватори за крводарителство Во периодот од 29 мај до 1 јуни 2008 година во организација на Клубот на крводарители при Црвениот крст на Република Македонија се одржа семинар за едукација на мотиватори за доброволно крводарување. На семинарот зедоа учество 20 претставници на клубови на крводарители при ООЦК од Скопје, Куманово, Штип, Битола, Велес, Тетово и Охрид, како и претставници од министерството за здравство на Република Македонија, Црвениот крст на Албанија, Црвениот крст на Бугарија, Асоцијацијата на доброволни крводарители на Италија (АВИС) и од хуманитарното друштво на железничари на Србија. Од работата на семинарот произлегоа и повеќе заеднички заклучоци: • Да се продолжи со промоција и отворање на повеќе клубови на крводарители при ООЦК во поголемите градови и да бидат во постојана координација со Централниот клуб на крводарители во Скопје; • Да се запази традицијата за организирање на ваков вид на семинари за едукација на мотиватори во крводарителство со членови на клубови на крводарители и да се користат искуства од други клубови од странство; • Мобилизирање на млади крводарители со цел нивно регрутирање и вклучување во крводарителски активности за понатамошно ангажирање во трајни крводарители и мотиватори; • Проширување на соработката, координацијата, размената на информации и искуства, информатичко поврзување, дружење и сл.

Изјава на Vincenzo Guzzo

Г

-претставникот на AVIS од Италија

о ценам начинот на кој беше поставен семинарот и содржините кои беа интересни, а поединечните обраќања беа на високо ниво. Немаше ни миг во кој вниманието кон референтот опаѓаше, секоја тема беше конструктивна и не беше тешка за следење.

Ништо не се одвиваше случајно, се беше образложено на јасен начин, без да се остава место за неправилни толкувања. Искуствата и постапките во крводарителството во земјите учеснички, секако ќе можат да бидат од помош и за нашето Здружение, на сите нивоа. Во Avis сум крводарител повеќе од 30 години, доживеав многу заеднички моменти во Здружението, моменти на соочување во самото него, но секогаш настојував да бидам внимателен кон сите тешкотии кои постепено ни се наметнуваа. Сето тоа ми помогна подобро да го разберам животот, но оваа последна “авантура” беше црешна на тортата.

Едукација на студенти за мотиватори во крводарителство Во рамките на проектот “Мотивација на младата популација за доброволно крводарување” финансиски поддржан од Канадскиот Црвен крст, од 24 до 26 октомври во Струга се одржа семинар за едукација на мотиватори за крводарителство од редовите на студентска популација. Целта на овој проект е преку едукација на врснички мотиватори да се допринесе за поголем број на крводарувања на акциите кои се организираат на универзитетите во Скопје, Тетово и Битола. Произлегоа неколку заклучоци и тоа: • Да се формираат клубови на млади мотиватори за крводарителство во Скопје, Тетово и Битола; •Да се изработи акционен план на крводарителски активности кои треба да се организираат на факултетите при овие универзитети; • Заеднички да се подготви прирачник за млади едукатори во крводарителство; • Да се разменуваат меѓусебни искуства.

Целта на овој проект е преку едукација на врснички мотиватори да се опфатат, мотивираат и регрутираат што поголем број на студенти, да се зголеми нивната свест за доброволно крводарување и да се организираат крводарителски акции на сите факултети при универзитетите во Скопје, Тетово, Битола и Штип.

2008

Во рамките на проектот “Мрежно поврзување од областа на крводарителство - подобрување на доброволното крводарување кај младата популација “, финансиски поддржан од Шпанскиот Црвен крст, на 29 ноември 2008 година се одржа еднодневен инструктивен семинар за едукација на мотиватори за крводарителство од редовите на студентска популација.

21


2008

22

Во рамките на социјално - хуманитарната дејност во текот на 2008 година беа имплементирани значајни акции и активности наменети за намалување на ранливоста на населението во заедниците, со примена на развојни инструменти за унапредување на методологијата за работа во националното друштво.


СОЦИЈАЛНО - ХУМАНИТАРНА ДЕЈНОСТ

Заеднички развој на заедницата - ЗРЗ Црвениот крст на РМ во циклусниот период 2007/2008 година, преку општинските организации на Црвениот крст Кисела Вода-Скопје, Дебар, Делчево и Радовиш ЗРЗ програмата ја имплементираше во четири ранливи ромски заедници. Како резултат на извршените обуки на ЗРЗ тимовите, направената проценка на потребите и утврдените приоритети на заедниците, беа реализирани следните активности со активна вклученост на владините и невладини партиципиенти и членовите на заедниците: L Во заедницата „Врапче“ во Кисела Вода Скопје инсталирана е одводна мрежа во должина од 600 метри, урбанизиран е простор во локалната заедница како место за социјализација на населението, дружење, и можност за заедничко делување во разрешување на разни предизвици со кои се соочува заедницата, одржани се работилници од областа на здравствената превенција, планирање на семејството и заштитата на животната средина. L Во заедницата „Пустевски ендек“ во Делчево поплочен е пристапен пат во - 265 М2; оддржани се работилници од областа за заштитата на животната средина и заразните заболувања; формирана е младинска еколошка патрола; поставени се две пристапни рампи за болни и парализирани лица до нивните домови и уредена е чешма за пиење вода.

L Во заедницата „Ваков“ во Дебар отворен е воспитно - едукативен и информативен клуб, каде се одржани курсеви за компјутери и занаети и едуцирани се вкупно 40 млади од сверата на информатиката и оспособени се 40 лица за вршење на занаети (20 заварувачи и 20 молерофарбари). Исто така одржани се работилници од областа на здравствената превенција и планирање на семејството. L Во заедницата „Шаин маале“ во Радовиш се изврши описменување и доописменување на населението, со кое беа опфатени вкупно 76 лица од заедницата на возраст од 10 до 25 годишна возраст. Исто така одржани се работилници од областа на здравствената превенција и екологијата.

Евалуација на ЗРЗ Со цел да се добие целосна слика на реализираните ЗРЗ програмски активности, да се утврдат ефектите, како и да се извлечат научени лекции кои ќе придонесат во иднина да се подобри примената на алатките, беше направена евалуација на проектите имплементирани во заедниците, како и на ЗРЗ програмата на националното друштво.

„За достоинствена старост“ Со цел да се побуди чувство кај луѓето за потребната грижа на старите и изнемоштени лица, посебно кај младите да се создаде навика за помагање и водење на поголема грижа за старите лица со пригодни активности беше одбележана „Неделата за грижа на старите лица“. Општинските организации на Црвениот крст организираа многубројни активности посветени за грижа и помош на старите лица: предавања во училиштата, посети во домовите за стари лица и пензионерските домови, бесплатно мерење на шеќерот во крвта и крвниот притисок, организирани средби, трибини, работилници и предавања на актуелни теми, посети на стари и изнемоштени лица во нивните домови и при тоа е доделена помош во храна, облека, постелнина, лекови, средства за хигиена, мерење на крвниот притисок, пружање на поситни услуги за задоволување на потребите на старите лица, објавени конкурси: за најстар жител, брачен пар со најмногу години во брак и најстар член - активист на Црвен крст, конкурси за ликовни и литературни твроби и др.

...,, Во органите на управа работев 30 години и за овие 10 години како сум во пензија никој од нив не ме посети. Вашата посета многу пријатно ме изненади и ми го разубави денот. Активист во Црвениот крст бев како млада и се радувам што уште ме паметат и не ме заборавиле,,...

2008

Перса Маџовска, поранешн активист на ООЦК Крива Паланака

23


Поефективно решавање на проблемите поврзани со социјална исклученост и сиромаштија на старите лица На 20.11.2008 година во Скопје во организација на УНДП беше одржана Работилницата за стари лица на која учествуваше претставник на Црвениот крст на РМ. Целта на работилницата беше да се зајакне дијалогот помеѓу клучните засегнати страни за поефективно решавање на проблемите поврзани со социјална исклученост и сиромаштија на старите лица како една од најранливите и социјално исклучени групи во земјата.

„Сподели со друг“ Под мотото „Сподели со друг“ беше обележана традицоналната „Неделата на солидарноста“. Целта беше да се подигне свеста на населението за потребната меѓусебна поддршка и помош, како и да се обезбеди помош за најранливите категории на население. Во рамките на неделата преку општинските организации на Црвениот крст беше спроведена Собирна акција со која се обезбедија вкупно 1538 кгр. храна, 325 кгр. средства за хигиена, 16.130 кгр. облека, 1561 пар обувки и 1780 кгр постелнина. Помошта беше доделена на 1840 социјални случаи, како и на 5 социјални институции.

„Помислете и на нас“ По повод 16 Октомври Меѓународниот ден на гладта беше орагнизирана кампања под мотото: „Помислете и на нас“ со цел покренување на општото мислење на јавноста за проблемите на сиромаштијата, како и обезбедување помош за најранливите категории население. Во текот на кампањата на ниво на национално друштво се обезбедија вкупно 840.535,00 денари, 8290 кгр храна донирана и набавена од средствата, 6574 кгр облека и обувки и истата е доделена на социјални и образовни институции и ранливо население во земјата.

Тренинг за Подобрување на контролата на ТБ На 28 и 29.11.2008 година се одржа тренинг за Подобрување на контролата на ТБ во РМ за социјални работници и волонтери, во организација на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза. На семинарот учествуваше претставник на стручната служба на Црвениот крст на РМ.

Борба против трговија со луѓе L Во соработка со Министерството за труд и социјална политика, а со поддршка на Меѓународната организација за миграции во текот на месец март беа организирани два семинара за едукација на 33 претставници на општинските организации на Црвениот крст како координатори на програмата за борба против трговија со луѓе. Целта на едукацијата беше да се зајакнат капацитетите на Црвениот крст на РМ, што ќе претставува појдовна основа за идно дејствување во борбата против трговијата со луѓе.

2008

L По повод 2 декември - Светскиот ден на укинување на ропството, започна одбележувањето и на „Неделата за борба против трговија со луѓе“ 2-9 декември 2008 година, која беше прогласена од страна на Министерството за внатрешни работи и Секретаријатот на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција. Целта за одбележување на неделата беше да се подигне јавната свест кај граѓаните за опасностите од трговијата со луѓе. Како член на Секретаријатот на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, Црвениот крст на РМ преку 12 општински организации на Црвениот крст и Црвениот крст на град Скопје активно се вклучи во првото одбележување на неделата.

24

L На 9 и 10 декември 2008 година Црвениот крст на РМ и Црвениот крст на град Скопје, во соработка со УНХЦР и поддршка од ИОМ, организираа две информативно едукативни работилници за баратели на азил и волонтери на Црвениот крст, на кои беа презентирани теми од областа на здравствената превенција, како и за трговијата со луѓе.


Размена на искуства во борба против трговијата со луѓе L На покана на Црвениот крст на Србија на 10 Јуни во Врање, претставници на Црвениот крст на РМ земаа учество на Семинарот на тема: „Контакт со жртвата на трговија со луѓе - како да се препознае и да се реагира“. Ваквите семинари претставуваат можност за размена на искуства на планот на борбата против трговијата со луѓе меѓу двете национални друштва, со тенднеција таквата соработка да продолжи да се остварува и развива во наредниот период. L На 25.11.2008 во Загреб, претставник на Црвениот крст на РМ учествуваше на Округлата маса по повод презентацијата за завршни проектни активности за борба против трговија со луѓе, во организација на Хрватскиот Црвен крст. Целта на средбата беше да се разменат искуства на проектни активности со можност истите да се имплементираат во своите национални друштва. L Во организација на Министерството за труд и социјална политика на 29.09 2008 година се одржа Јавна трибина на тема „Борба против трговија со луѓе, одговорност на македонското општество“ на која земаа учество претставници на Црвениот крст на РМ. На вакви дебати на локално ниво се вклучија и општинските организации на Црвениот крст Тетово и Кавадарци.

Членство во PERCO L На 17 и 18 април 2008 година во Белград се одржа состанок на PERCO (платформа за соработка на европски национални друштва за бегалци, баратели на азил и мигранти). Претставник на Црвениот крст на РМ на состанокот ги презентираше активностите на националното друштво за помош на баратели на азил, програма која ја имплементира Црвениот крст на Град Скопје, како и за активностите за борба против трговијата со луѓе. Со поднесената апликација за членство во PERCO, која беше разгледана и поддржана од страна на управниот одбор, Црвениот крст на РМ доби статус на членка набљудувач.

Меѓународен состанок за Миграции во регионот на Медитеранот Во организација на Црвениот крст на Италија, со поддршка на Италијанската Влада од 14 - 17 Февруари 2008 во Палермо, се оддржа Меѓународен состанок за Миграции во регионот на Медитеранот, на кој земаа учество претставници на Црвениот крст на РМ. Целта на состанокот беше да се разменат искуства , да се креираат нови програми за да се излезе во пресрет на овој вид на хуманитарен предизвик како и мобилизирање на Националните друштва во соработка со Владите од регионот за хуманитарен одговор на миграционите предизвици.

Иницијатива за формирање на Единица за миграции Во организација на Црвен крст на Австрија од 26 до 28.05.2008 година во Виена се одржа состанокот за формирање на Единица за миграции, на кој присуствуваше и претставник на Црвениот крст на РМ. Оваа средба за нашето национално друштво, кое 13 години ги реализира активностите наменети за помош и грижа на хуманитарно згрижените лица и барателите на азил, беше од исклучително значење заради можноста за размена на искуства со другите национални друштва.

Донации Донаторски телефонски линии: 070/075 и 077 143 400 донирате 100 денари Во текот на 2008 година од трите донаторски телефонски линии обезбедени се вкупно 237.000 денари, со кои ќе се набават 200 пакети со храна наменети за помош на ранливото население.

L Компанијата „Вест Импекс“ од Скопје за реализација на хуманитарни цели на Црве-

ниот крст на РМ донираше помош во 12.000 парчиња кујнски крпи, во вредност од 179.832,00 денари и истите се доделени на социјални институции. L COLGATE Palmolive Adria обезбеди 3000 пасти за заби, со што дадоа непосреден придонес во подигањето на свеста на населението за превентивна здравствена заштита. L Од страна на Царинската управа на Република Македонија беше обезбедена помош во 2.700 кг. храна и нова облека во вредност од 714.350,00 денари и истата е дистрибуирана на социјални институции.

2008

L Како резултат на плодната долгогодишна соработка со Германскиот Црвен крст на Баден Виртемберг која во континуитет се остварува веќе 16 години, во текот на годината беше обезбедена хуманитарна помош која се состоеше од болнички кревети, инвалидски помагала, медицинска опрема, компјутери, кујнски сетови, облека и др. во вкупна вредност од 88.400,00 евра и истата е распределена на здравствени и социјални институции во земјата, како и за потребите на ранливото население.

25


2008

Во текот на 2008 година Црвениот крст на Република Македонија превзеде повеќе активности во сферата на подготвеност и дејствување при катастрофи на домашен и меѓународен план, кои произлегуваат од Развојниот план на Црвениот крст на Република Македонија, Стратегијата за подготвеност и дејствување при катастрофи со цел да ги ублажи последиците, да обезбеди помош и услуги за ранливото население погодено од катастрофи.

26


ПАРТНЕРСКА СОРАБОТКА

Во февруари беше одржана работилница со секретарите на општинските организации на Црвен крст, на која беше презентирана Стратегијата за развој на Црвен крст на РМ на планот за подготвеност и дејствување при катастрофи.

Во период од 26/28-11-2008 се одржа работилница на тема: „Местото и улогата на Црвен крст на РМ во системот за управување со кризи“. Работилницата беше организирана од страна на Центарот за управување со кризи и Црвениот крст на РМ, со поддршка на Меѓународен комитет на Црвен крст. Цел на работилницата беше да се подобри комуникацијата и координацијата помеѓу сите субјекти во системот за управување со кризи.

ПОДГОТВЕНОСТ И ДЕЈСТВУВАЊЕ ПРИ КАТАСТРОФИ

ПРОМОВИРАНИ СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ

СИМУЛАЦИСКИ ВЕЖБИ Во 2008 година, Владата на Република Македонија, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, беа организатори на повеќе меѓународни симулациски вежби, на кои се прикажаа разни ситуации во случај на катастрофи, во Македонија и регионот, со цел да се подобри комуникацијата и координацијата на домашен и меѓународен план. На овие вежби учествуваа претставници од Црвен крст на Република Македонија. L Црвениот крст на РМ, Црвениот крст на град Скопје и Општинската организација на Црвен крст Велес организираа регионална вежба за Републичката единица за одговор при катастрофи и единиците за одговор при катастрофи на Велес, Битола, Охрид, Кавадарци и Кочани. На вежбата учествуваа вкупно 80 учесници, меѓу кои и претставници на Хеликоптерската единица на Армијата на РМ. Цел на вежбата беше практично да се прикажат активностите на тимовите на Единиците за одговор при катастрофи на Црвениот крст на РМ со владините институции одговорни за справување со кризи.

L Во организација на Министерство за одбрана се одржа вежба за спасување, евакуација и згрижување на загрозено население од хемиска хаварија на фабрика во Велес, која се одржа на Криволак. На оваа вежба учествуваше медицинскиот, логистичкиот тим и тимот за спасување на вода на Републичката

2008

L Во организација на Општинската организација на Црвен крст Охрид со логистичка поддршка од Црвен крст на РМ, во спортската арена Билјанини извори во Охрид се одржа показна вежба за евакуација на посетителите во случај на пожар, на која зедоа учество припадници на МВР, противпожарните единици, Медицински центар, тимови од ООЦК-Охрид и агенција за обезбедување на салата. Евакуацијата е извршена по претходно изработениот план за евакуација од страна на Црвен крст на РМ.

27


единица за одговор при катастрофи со комплетни материјалнотехнички средства. L Во организација на Владата на Република Македонија и Центарот за управување со кризи на РМ, се одржа 10 дневна симулациска вежба CMX-2008 за справување со повеќе видови на катастрофи во соработка со НАТО алијансата и членките на НАТО. На вежбата учествуваше и Црвениот крст на РМ. L Во организација на Центарот за управување со кризи се одржа симулациска вежба по сценарио - поплава во скопскиот регион, каде што се проверуваше состојбата на подготвеност за справување со катастрофи на сите субјекти кои се одговорни во вакви кризни ситуации. L Учество на Планирачка Конференција за Симулациска вежба во организација на Дирекција за заштита и спасување. Вежбата се оддржа во периодот од 16/17/18/19. 06.2008 L Во Центарот за управување со кризи, во периодот од 2231.10.2008 година се оддржа меѓународна вежба Seesim -08 (симулациска мрежа за Југоисточна Европа), L Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечена, во соработка со Хрватски и Австриски Црвен крст, во периодот од 15 до 21 Септември 2008 год. во Хрватска-Истра, организираа меѓународна сималуциска вежба за членовите на Регионалниот тим за одговор при катастрофи, кои имаат завршено курс за прочистување на вода и санитација. Од Црвен крст на РМ, земаа учество четири члена од тимот за прочистување на вода на Републичката единица за одговор при катастрофи.

КУРСЕВИ L Црвениот крст на РМ во соработка со Црвениот крст на град Скопје и Општинската организација на ЦК Охрид одржаа курсеви за спасители на вода, на кои беа оспособени вкупно 46 лица. L Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Австриски Црвен крст од 01 до 08 Мај 2008 година организираше регионален тренингкурс за прочистување на вода, кој се одржа во Мариово (Расинбегов мост).На курсот учествуваа претставници на Црвениот крст на Бугарија, Србија и Босна и Херцеговина.

2008

L Меѓународната федерација организираше курс за информатичка технологија, на кој Црвен крст на Р.М учествуваше со еден претставник. Семинарот имаше за цел, учесниците да се запознаат со стандардната опрема која Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина ја користи за време на мисии.

28

L Четири члена од тимот за спасување на планина на Републичката единица за одговор при катастрофи, учестуваа на курсот за спасители на планина во Хрватска. Целта на семинарот беше тимот да се стекне со нови знаења од летни техники за спасување, воспоставување на соработка со можност на организирање на курсеви во Македонија.


L Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина од 20-29 Мај во Мостар-БиХ, организираше трениг-обука, за претставници на националните друштва на Црвен крст на Југоисточна Европа. Со стекнатата обука учесниците на тренингот стануваат членови на Регионалниот тим за одговор при катастрофи. Од Црвениот крст на РМ учествуваа два претставника. L Во периодот од 27-30.05.2008 год. во Бугарија се одржа курс за спасители на брзи води. Курсот се одржа во градот Кресна покрај реката Струма. Црвен крст на РМ за прв пат со свој претставник учествуваше на ваков курс, што е од големо значење за добивање на ваков вид едуциран кадар.

У ЧЕ С ТВО НА С Е М И НА Р И L Во период од 13-14.03 2008 Црвениот крст на Бугарија во Лозен-Софија организираше семинар на кој претставници на Црвениот крст на РМ учествуваа како инструктори за изработка на дата база- план за дејствување. L Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина од 26 до 30 јуни 2008 година во Драч, Р. Албанија организираше семинар на тема: „Проценка на ранливост и капацитети“. На семинарот учествуваа претставници на националните друштва од регионот и пошироко. Од Црвениот крст на РМ земаа учество тројца претставници на стручната служба.

ПОМОШ ЗА НАСТРАДАНИТЕ ВО РАДОВИШ Во 2008 година, Република Македонија не беше заобиколена од природните непогоди и други несреќи, па така и силното невреме кое го зафати Радовишкиот регион, предизвика големи материјални штети и човечки загуби. Црвениот крст на РМ интервенираше со свои екипи кои направија проценка за потребите на настраданите во Радовиш, во соработка со кризниот штаб на Општина Радовиш. Врз основа на направената проценка од страна на Црвениот крст на РМ и Црвениот крст на град Скопје, се обезбеди хуманитарна помош за 30 семејства кои најмногу беа погодени.

Извадок од web контакт на интернет порталот на Црвениот крст на РМ

Уживав гледајќи ги добро извежбаните постапки, подготвените тимови. Благодарејќи на оваа вежба добив идеја да Ви пишам и да Ве запрашам дали би можел да се зачленам во Вашата организација и да станам дел од тимот кој што работи на извлекување на повредени лица во случај на катастрофи. Имам 26 год., од Велес сум и работам во АРМ како професионален војник. Уште еднаш честитки и продолжете со понатамошната работа.“

Николче Чолоко

2008

„Почитувани, пред се би сакал да Ви честитам за успешно реализираната Методско показна вежба во Велес. Искрено, беше многу поучно, интересно, едноставно кажано, зачудувачки реализирано.

29


Младите на Црвен крст на РМ и понатаму продолжуваат да бидат носители на поголемиот број на активности на терен на Националното друштво, како едни од иницијаторите и двигателите на идеите за подобрување на ефикасноста на Црвен крст на Република Македонија. Согласно традиционалниот календар на активности и манифестации и Програмата за работа за 2008 година во рамките на програмските дејности, реализирани се голем број активности на национално и локално ниво.

Реформа во младинското работење - нови форми на организирање на младите волонтери По спроведената анализа за работата на општинските организации на Црвен крст, Црвен крст на град Скопје и Централата на Црвен крст на РМ., произлезе потреба за реформа на младинското работење, односно изнаоѓање на нови и атрактивни форми за привлекување, мотивирање и организирање на младите волонтери, што резултираше со потреба за усвојување на нов Правилник за работа и организација на младите на Црвен крст на РМ. Во општинските организации на Црвениот крст и Црвениот крст на град Скопје, формирани се 35 клубови на млади волонтери на Црвениот крст, кои се активно вклучени во активностите за исполнување на целите на националното друштво. Формиран е Совет на млади сочинет од претставници на сите клубови на млади, предводени од Претседател на млади на Црвен крст на Република Македонија.

Европски состанок за соработка на младите на Црвен крст Во Април 2008 година во Тухељске Топлице-Хрватска, се одржа Европски состанок за соработка на младите волонтери од Националните друштва, на кој Црвен крст на Република Македонија зема учество со двајца свои претставници. На состанокот беа усвоени иницијативи за измена на младинската уредба за млади на Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина, како и дискусија за глобални насоки за развој на младинските програми на Националните друштва. На состанокот избран е новиот состав на Европскиот координативен комитет за мандатниот период 2008-2010, во кој по вторпат членува претставник на Црвен крст на Република Македонија.

2008

Во рамките на развојот на капацитетите на млади на Црвен крст на Република Македонија, а на иницијатива на младите волонтери од општинските организации се одржа младински летен камп под слоганот 100% Црвен крст.

30

Станува збор за едукативен летен камп во кој учество земаа 45 младинци поделени во три групи и тоа: Управување со проектен циклус, Реалистичко прикажување на рани и повреди, фотографирање и известување. Додека првите две групи беа наменети за зајакнување на капацитетите на клубовите на млади, групата за информирање и фотографирање се подготвуваше за развој на комуникацијата и атрактивно информирање за случувањата и активностите кај младите на Црвениот крст.


Црвен крст на РМ преку Црвен крст на град Скопје како имплементатор на проектот, 10 години успешно ја спроведува програмата „Црвен крст во акција - промоција на хумани вредности“ (ЦКА-ПХВ) во соработка со Министерството за образование и наука. Во измината година во проектот беа вклучени вкупно 1.105 младинци, со рекордно израбо-

тени 115 мали проекти и собрани 11.820 евра. Целите на проектите како и намената на собраните средства се одредени локално, најчесто за социјализација на младите маргинализирани и социјално исклучени лица, поддршка за здравствени интервенции и помагала, подигање на свеста во околината за водење на здрав живот итн.

ЦКА-ПХВ летен камп Од 19 до 23 август во центарот „Солферино” во Струга се оддржа првиот меѓународен- ЦКА - ПХВ летен камп кој претставува интернационализирање на ЦКА-ПХВ проектот и финализирање на успешната реализација во Македонија. Со поддршка на Црвен крст на РМ, Црвен крст на Р.Србија започна имплементација на програмата во 2006 година, а Р.Албанија и Р.Босна и Херцеговина во 2007 година. Учесници на летниот камп беа млади од земјите кои ја имплементираа програмата (Србија, Босна и Херцеговина, Македонија и Албанија), како и гости од Финска, Данска, Турција, Бугарија, Швајцарија и претставник од Меѓународната Федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина - Женева. Една од целите на кампот беше и презентирање на националните програми како и презентирање на изработените проекти.

МЛАДИ НА ЦРВЕН КРСТ

Црвен крст во акција - Промоција на хумани вредности

Како резултат на успешно реализираната активност, еден претставник на Македонија беше поканет да учествува на состанок во Женева на Националните друштва кои имплементираат програми за млади на ова поле во креирањето на алатки кои би ги претставувале насоките за имплементација. Како заокружување на овие акивности двајца претставници учествуваа на средба за размена на искуства и создавање на алатки за работа на тема „Промовирање на хумани вредности“, која се одржа во Тубанисо Република Мали, Африка.

Пријателство без граници Суто Море 2008 Црвен крст на Црна Гора - Суто Море беше домаќин на 11-тото издание на меѓународниот младински проект Пријателство без граници, на кој учествуваа претставници од 7 национални друштва. Македонскиот Црвен крст го претставуваа петмина млади волонтери избрани според постигнатите резултати во ЦКА-ПХВ циклусот за 2007/2008 година. Во ова издание на кампот се работеше на теми за младинската регулатива и раководење со млади, толеранција, МХП и правење на проекти за потребите на заедницата. По завршениот камп учесниците се посветија кон понатамошна заемна национална и меѓународна соработка со цел исполнување на обврските кои произлегоа на кампот. Волонтерите од Црвен крст на РМ по завршувањето на кампот реализираа 4 проекти наменети за деца од социјално загрозени семејства.

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ Со поддршка на Германски Црвен крст се реализира проектот „Свеста на младите за ризик и последици од насилство“, каде обучени млади волонтери на Црвениот крст преку симулации и интерактивни работилници дејствуваа во основните училишта. Овој проект се реализираше со помош на стручни лица од Институтот за социјална работа и социјална политика, со чија помош дополнително е издаден и прирачник за работа на терен на тема „Врсничко насилство“. Овој проект се реализираше во вкупно 27 ООЦК и Црвен крст на град Скопје.

2008

1. Свеста на младите за ризик и последици од насилство

31


Свеста на млади за ризик и последици од насилство Број на обучени врснички едукатори

80

Број на одржани работилници

162

Број на учесници

4374

2. Љуби внимателно! Живеј сигурно! - врсничка едукација на млади Со подршка на Шпански Црвен крст, во вкупно 31 ООЦК и Црвен крст на град Скопје се реализираше проектот „Љуби внимателно! Живеј сигурно!“. Станува збор за врсничка едукација преку организирање на работилници со млади на возраст 14-21 година. За потребите на проектот обучени се 70 врснички едукатори, испечатен е прирачник и флаер со едукативни содржини за работа на терен. Љуби внимателно! Живеј сигурно! Број на обучени врснички едукатори

70

Број на одржани работилници

118

Број на учесници

2897

Просек на знаења пред одржување на работилници

51 %

Просек на знаења по одржување на работилници

61,5 %

За посреќно детство Со цел подигање на свеста на младите за потребната помош, солидарност и хуманост меѓу младите кои се справуваат со социјални потешкотии преку организирање на спортски натпревари, во 2008 година се организираше веќе традицоналната спортско рекреативна и хуманитарна акција „За посреќно детство“. Учество во акцијата земаа 20 ООЦК и Црвен крст на град Скопје. Вредноста на учесничките бонови беше 30 денари, а собраните средства од 18.141 продадени бонови, беа наменети за одредени целни групи во ООЦК со приоритет на социјална поддршка на маргинализираните групи, деца на социјално загрозени семејства и деца со посебни потреби.

Промотивни настани

2008

По повод традиционалниот календар на активности и манифестации, на национално ниво организирани се два поголеми промотивни настани.

32

По повод Неделата на Црвен крст во соработка со Македонски институт за медиуми и Дирекција за култура и уметност, на 11 мај во градскиот парк во Скопје, организиран е голем музички настан посетен од неколку илјади посетители, на кој се промовирани активностите на Црвениот крст.

На 5-ти декември по повод Светскиот ден на волонтерството, како и усвојување на Стратегија за волонтерството 2008-2012 на Црвен крст на Република Македонија, младите волонтери организираа голема забава со посредство на медиумите, за привлекување на нови волонтери и промоција на тековните активности.


2008

33


„Односите со јавноста се како возење во магла - мора да имате вклучени светла, не за да гледате каде одите, туку да ве гледаат другите вас.“ Јулија Зуелка Винона Државен Универзитет Интензивниот развој во целиот свет, на таканареченото *информативно општество*, е факт на секојдневното живеење. Соочен со овој предизвик, Црвениот крст на Република Македонија веќе подолг период наназад се обидува да се прилагоди на новите информативни и комуникациски технологии и да се подготви за поголема и побрза интеракција со целните групи и со граѓаните воопшто. Во изминатата година активностите беа посочувани на потребата на организацијата за интензивирање на комуникациските активности, со цел да се зголеми нејзиниот кредибилитет и да се подигне свеста за нејзината улога помеѓу клучните заинтересирани субјекти. Организацијата се обиде да ја постави основата според која ќе може да го следи напредокот во смисла да се прилагодува себе си, со цел да одговори на барањата на ранливите категории на корисници.

WEB страна на Црвениот крст на Република Македонија Функционирањето на WEB страната на Црвениот крст на Република Македонија во изминатата година се софпаѓа со начинот на следење на современите текови во информатичката технологија. и т е пос Сите корисници на интернет на адресата www.redcross.org.mk имаа можност да се запознаат со организацијата, нејзината мисија и активностите кои ги реализира во текот на целата година. Годишната анализа на резултатите од посетеноста на еци web страната, покажува напредок во делот на дирекната електромес нска поврзаност со сите заинтересирани за работата на Црвениот крст на РМ, како и нивната подготвеност да се вклучат во реализацијата на хуманата мисија на националното друштво. типосе тели

Електронски весник „ИНФО “

2008

Неделното издание на е-весникот на Црвениот крст на Република Македонија „ИНФО “, претставуваше една од алатките за осовременување на комуникацијата со различни целни групи, а воедно и начин за редовно пласирање на информации за реализираните активности до јавноста. Концептот на нивното пренесување по електронски пат до читателите, од Централата на ЦКРМ, во соработка со општинските организации и Црвениот крст на град Скопје, според направените анализи, помогна делумно во воспоставувањето на внатрешната комуникација, но и до зголемување на транспарентноста пред јавноста.

34

Имено анализите покажаа дека од првиот број на е-весникот во март 2006 година, па се до крајот на 2008 година, изданијата се дистрибуираа во почетокот на 35.000 е-маил адреси, за да ја завршиме 2008 година со 59.000 читатели на е-весни-


Заклучокот по добиените резултати од анализата на досегашното работење покажуваат позитивни резулатаи во делот на методот на комуникација со јавноста, но во исто време наведуваат и на размислувања за надминување на слабостите во внатрешната комуникација во Црвениот крст на РМ.

Издавачка дејност Печатените изданија на Црвениот крст на Република Македонија во голема мера допринесоа за јакнење на имиџот на организацијата и зголемување на транспарентноста, а воедно претставуваа и ефикасен начин на дирекна комуникација со јавноста. И во изминатата година со печатен пропаганден материјал беа одбележни традиционалните и сите други активности на организацијата, а беа објавени и две изданија на весникот *Хумани меридијани*. Црвениот крст на Република Македонија и понатаму продолжи во соработка со Македонски пошти да ги печати поштенските марки со содржини поврзани со четири традиционални активности на Црвениот крст на РМ.

Соработка со медиумите Комуникацијата со медиумите секако дека претставуваше еден од приоритетите во изминатата година. Преку соопштенија за печатот, конференции за печат и јавни настапи на електронските медиуми, средствата за јавно информирање беа постојано присутни при реализацијата на нашите активности. И оваа година соработката со нив се покажа како исклучително корисна алатка за нашето дирекно поврзување со јавноста. Континуитетот во соработката и оваа година се продолжи со одржување на традиционалниот семинар со новинари на кој присуствуваа 13 претставници на редакции на печатени и електронски медиуми. И оваа година семинарот беше организиран во соработката со канцеларијата на Меѓународниот Комитет на Црвен крст.

ИНФОРМИРАЊЕ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Во изготвената анализа во која се зборува за околу 650 текстови досега објавени во е-весникот, можат да се издвојат содржините кои покажуваат бројни активности во делот на ЦКАПХВ,активности на здравствено превентивен план, како и активности од ЗРЗ програмата (Заеднички развој на заедницата).

2008

кот. Што се однесува до внатрешната комуникација и начинот на изготвување, трите години од постоењето покажаа активна вклученост со текстови од реализирани активности на 13 општински организации, Црвениот крст на град Скопје и Централата на националното друштво. Процентот на реализација го покажува следново:

35


ОБЈАВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ Една од основните заложби на Црвениот крст на Република Македонија e своите постигнувања транспарентно и отворено да ги пласира пред јавноста. За таа цел во текот на изминатата година беа објавени документи и материјали со информативно едукативни содржини.

СТРАТЕГИИ И ПУБЛИКАЦИИ LСтратегија за развој на Црвен крст на РМ на планот за подготвеност и дејствување во случај на катастрофи 2008-2012 LСтратегија за дисеминација 2008-2012 LСтратегија за работа на Службата за барање 2008-2010 LСтратегија за мобилизирање на фондови 2008-2010 LСтратегија за волонтерство 2008-2012 LПрограма за работа на Црвениот крст на РМ за 2009 година LИзвештај за работата на Црвениот крст на РМ 2007 година LИзвештај за работата на Црвениот крст на РМ за мандатниот период 2004 - 2008 год LВесник „Хумани Меридијани“ - 2 броја ПОСТЕРИ

2008

ФЛАЕРИ

36


ПРИРАЧНИЦИ L „Прва помош на патиштата“ L „Прва помош на работното место“ L Прирачник за врсничка едукација „Врсничко насилство“ L Прирачник за врсничка едукација за превенција од ХИВ/СИДА и сексуално преносливи болести

L Прирачник за обука за волонтерски менаџмент L Правилник за волонтирање L Волонтерска служба - волонтерски менаџмент циклус БРОШУРИ L „Успешно доење и навремена дохрана“ L „Намалување на штетни последици од користење на дроги“ L „Што е туберкулоза?“ L „Направи хуман гест, доброволно дарувај крв!“ L „Вашиот ден - 17 Март“ ПОШТЕНСКИ МАРКИ

2008

L Недела за борба против ракот L Недела за борба против туберкулозата L Недела за борба против ХИВ/СИДА L Недела на Црвениот крст на РМ

37


Црвениот крст на Република Македонија континуирано работеше на надградба на своите капацитети во сите програмски области благодарение на меѓународната поддршка од компонентите на Движењето кои со финансиска и стручна поддршка континуирано даваа придонес за имплементирање на развојните цели на Црвениот крст на Република Македонија.

БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА И МЕЃУНАРОДНА ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ Во текот на 2008 година Црвениот крст на Македонија оствари плодна соработка со повеќе национални друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина. Беа остварени неколку работни посети на националните друштва во регионот, а исто така претставници на повеќе национални друштва учествуваа во обуките и работните средби кои ги организираше нашето национално друштво со цел да се разменат позитивни искуства и знаења за промовирање на активностите на Движењето. Програмска поддршка беше обезбедена преку Фондот за интензивна надградба на капацитети на Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина во делот на надградба на информативниот менаџмент систем, мобилизирање на фондови и менаџмент на волонтери и вработени во Црвениот крст на Република Македонија. Проектот ќе се имплементира во траење од три години. Меѓународната Федерација го поддржа и проектот за Заеднички развој на заедниците кој беше имплементиран во три општински организации на нашето национално друштво и обезбеди поддршка во делот на подготвеност и дејствување при катастрофи (обука на регионални тимови за дејствување при катастрофи). Меѓународниот Комитет на Црвен крст - Канцеларија Скопје обезбеди делумна програмска поддршка во делот на дисеминацијата, подготвеност и дејствување при катастрофи, Службата за барање и организациски развој кои беа успешно реализирани во 2008 година. Годината ја одбележа и успешната соработка со Високиот Комесаријат за бегалци во делот на обезбедување поддршка за програмот за здравствена заштита на баратели на азил во Република Македонија, како и потпишаниот Договор за соработка со UNDP за програмот за подготвеност и дејствување при катастрофи кој ќе се имплементира до септември 2009 година.

МЕЃУНАРОДНИ НАСТАНИ Во текот на годината претставници на Црвениот крст на Република Македонија учествуваа на повеќе меѓународни конференции, семинари, состаноци, обуки и младински кампови. Меѓународните активности по дејности се интегрален дел на овој извештај.

2008

16-тa БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

38

16-тата Балканска Конференција на друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина од Балканскиот регион се одржа од 25 до 27 јуни 2008 година во Софија, Бугарија. На Балканската Конференција зедоа учество националните друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина од Албанија, Бугарија, Грција, Македонија, Црна Гора, Романија, Србија и Турција, Хрватска, Словенија, Катар и Италија како и претставници на Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина и Меѓународниот Комитет на Црвен крст. Учесниците на Конференцијата дебатираа и разменуваа искуства од својата работа во националните друштва на следниве теми: капацитетот и искуствата на Балканските национални друштва при неодамнешните катастрофи во регионот; нови предизвици и научени лекции; заедничка акција и можна соработка за превенција на хуманитарни последици од климатски промени; менаџмент на волонтери; мобилизирање ресурси; здравствени и социјални услуги за различни категории на ранливи лица; дисеминација на МХП и принципите на Движењето; миграции, интеграција на бегалци, мигранти и баратели на азил, превенција на трговија со луѓе и воспоставување семејни врски. Делегацијата на Црвениот крст на Македонија настапи со две презентации претставувајќи ја својата работа во делот на подготвеност и дејствување при катастрофи и мобилизирање на ресурси. Финалниот документ на Конференцијата ги содржи заложбите за понатамошно унапредување на соработката помеѓу националните друштва од Балканот во сите програмски области како и промовирање на редовна размена на искуства и стручни лица од регионот кои може да дадат придонес за имплементирање на поквалитетни и поразноврсни услуги кои се од интерес за ранливите категории на население кои ги опслужува нашето Движење. Балканската Конференција беше искористена за остварување на билатерални средби со претставниците на националните друштва и Меѓународната Федерација и МКЦК кои учествуваа на Конференцијата.


MЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

ЛИДЕРСКИ СОСТАНОК НА МЕЃУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ЦРВЕН КРСТ И ЦРВЕНА ПОЛУМЕСЕЧИНА Во периодот од 7 до 8 август, 2008 година, во Скопје, Република Македонија се одржа Лидерски состанок за националните друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина од Јужен Кавказ. Состанокот беше организиран од страна на Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина и Црвениот крст на Република Македонија, а на него покрај организаторите учествуваа генерални секретари и претседатели од Црвен крст на Ерменија, Црвен крст на Грузија, Црвена полумесечина на Азербејџан, Меѓународен Комитет на Црвен крст и претставници на донаторските национални друштва на Британски Црвен крст, Норвешки Црвен крст, Дански Црвен крст и Фински Црвен крст. Делегацијата на Меѓународна Федерација беше составена од претставници од Европската Зона и Регионалната канцеларија за Централна Европа од Будимпешта. Примарна цел на состанокот беше презентирање на повеќе содржини за националните друштва од Јужен Кавказ. Во текот на дводневната работа беше претставен Новиот Оперативен Модел и Целите на Глобалната Агенда на Меѓународната Федерација, Стратегијата за поддршка на Меѓународната Федерација за земјите од Јужен Кавказ, стратегии и планови на донаторските национални друштва за поддршка на националните друштва од Јужен Кавказ и презентирање на програмата за поддршка на Меѓународниот Комитет на Црвен крст. Сепак, главниот фокус на лидерскиот состанок беше презентирање на програмските содржини и искуства на Црвениот крст на Република Македонија посебно во делот на мобилизирање на ресурси.

ПРИСТАПНОСТ ДО ЕУ ФОНДОВИ Состанок на координари на национални друштва на Црвен крст од Европска Унија. Во периодот од 16 до 17 септември 2008 година, во Будимпешта - Унгарија, претставник на Црвен крст на Република Македонија учествуваше на состанокот на координатори на националните друштва на Црвен крст од земјите членки на Европска Унија.

Билатерална поддршка од Шпанскиот Црвен крст за обезбедување обука и поддршка за пристапност до ЕУ Фондови. Во периодот од 18-20 ноември 2008 г. Alajandro Rojas Marcos De La Viesca и Sandra Calderon од Шпанскиот Црвен крст го посетија нашето национално друштво и остварија средби со претставници на Министесрството за труд и социјална политика и канцеларијата на Европската Унија во Р. Македонија со цел да обезбедат поддршка за Црвениот крст на Република Македонија во процесот на аплицирање и користење фондови на Европската Унија. Поддршката на овој план ќе продолжи во 2009 година преку обезбедување на кадровски ресурси кои ќе вршат обука на кадрите на Црвен крст на Република Македонија за правилно следење на процедурите и аплицирање на проекти кои се финансираат од Европската Унија.

2008

Организатор на состанокот беше ЕУ канцеларијата на Црвен крст и Црвена полумесечина со седиште во Брисел. Примарна цел беше формирање на Европска мрежа на координатори одговорни за подготовка и имплементација на проекти со средства од Европската Унија. Во текот на дводневната работа учесниците на работната група беа запознати со процедурите и критериумите кои треба да се исполнуваат за аплицирање на проекти од Европската Унија, за потребата од размена на информации помеѓу националните друштва посебно во делот на пренесување на позитивни искуства и можностите кои произлегуваат со имплементацијата на проекти кои се од интерес на ранливите категории на население. Имајќи во предвид дека Република Македонија има статус на земја кандидат за членство во Европската Унија можностите за аплицирање на проекти од Европската Унија се ограничени. Црвениот крст на Македонија со своја презентација ги презентираше тековните проекти и постигнувања како и сферите на интерес за соработка во претстојниот период.

39


Добросостојбата на човекот зависи во голема мера од неговата можност да биде во контакт со неговите најблиски или барем да добие информации за тоа што им се случило. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНИРАНОТО L Службата за барање на Црвениот крст на Република Македонија, подготви презентација за Стратегијата за работа на Службата за барање 2008 2010, за секретарите на општинските организации на Црвен крст, при што беше нагласена потребата од зајакнување на оперативните капацитети со цел да се обезбедат одржливи услуги за воспоставување на семејни врски на национално и општинско ниво; L Беше изготвен стандарден програм за обука на волонтери и вработени во општинските организации на Црвен крст, врз база на потребите за ваква обука. „Основниот тренинг“ за работа во Службата за барање и „Тренинг за работа на Службата за барање во случај на катастрофи“, беа основните алатки при реализацијата на обуките кои беа организирани во текот на годината; L Беа дефинирани моделите и процедурите за работа на Службата за барање во ситуации на природни катастрофи. За таа цел беше одржана еднодневна работилница за професионално вработените лица во Службите за барање на општинските организации на Црвен крст, на тема „Службата за барање во случај на катастрофи“; L Црвениот крст на РМ има обезбедено соодветна позиција за Службата за барање во структурата на организацијата. Преку адаптиран организациски пристап, со обуки иницирани од дел на општински организации на Црвен крст и Црвениот крст на град Скопје се отпочна со создавање на механизми за регрутирање и мотивирање на волонтери, кои во одредени ситуации би одговориле на потребите на службата;

2008

L По препорака на Меѓународниот Комитет на Црвен крст, превземени беа активности за ревидирање на критериумите на Службата за барање за вклучување на нови категории на корисници согласно со потребите кои ќе произлезат;

40

L Редовно се подготвуваа месечни статистики за работа на Службата за барање. Според направената статистика службата во дата-базата за 2008 година, има заведено 7 нови случаи, од кои 3 се водат како затворени, додека за 4 од нив сеуште се води постапка за пронаоѓање на лицата кои се бараат;


„Оваа проблематика досега не е обработувана со професионално вработените лица во Службата за барање од општинските организации, па токму затоа општ впечаток е дека истата е интересна и многу корисна за лицата кои работат на развојот на оваа служба во Црвениот крст на РМ. Се согласувам со предлозите кои произлегоа од присутните за понатамошни активности на овој план. Сигурно дека многу корисни би биле вакви и слични работилници за претседателите на комисиите за подготвеност и дејствување во случај на катастрофи и за членовите на комисиите на Службата за барање во општинските организации, но и организирање на основни тренинзи за волонтери и професионално вработени во општините каде досега немало ваков вид на обука.“ - го подели со своите колеги впечатокот Биљана Ристовска, професионално вработено лице во Службата за барање на Црвениот крст на Битола.

СЛУЖБА ЗА БАРАЊЕ

Според Програмата за работа на Службата за барање на Црвениот крст на РМ за 2008 година, беше предвидена еднодневна работилница на тема „Службата за барање во случај на катастрофи“за професионално вработените во Службата за барање, која во соработка со Меѓународниот Комитет на Црвен крст се одржа на 21.10.2008 година.

2008

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО

41


Интензивна надградба на капацитети информативен менаџмент систем, мобилизирање на фондови и менаџмент со волонтери и вработени Црвен крст во акција Промоција на хумани вредности -ЦКА-ПХВ

Намалување на штети од употреба на дроги

Локални акциони планови за контрола на туберкулозата

Мобилизирање на ромско население за активно пронаоѓање на случаи со туберкулоза Мрежно поврзување на полето на првата помош

Клубови за промоција на оптимално доење и дохрана на доенчиња и мали деца

“Мрежно поврзување од областа на крводарителство - подобрување на доброволното крводарување кај младата популација” “Мотивација на младата популација за доброволно дарување на крв”

Заеднички развој на заедниците - ЗРЗ

2008

Свеста на младите за ризик и последици од насилство

42

„Љуби внимателно, живеј сигурно!“ Врсничка едукација за превенција од ХИВ/СИДА и СПИ


2008

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

43


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2008 ГОДИНА Транспарентноста и отчетноста на финансиско - материјалното работење претставува значаен предуслов за успешно функционирање на организацијата. Со цел да се прикаже севкупното работење на Црвениот крст на Република Македонија, во финансикиот извештај се содржани планираните и реализирани приходи и расходи на организацијата во 2008 година. Финансискиот извештај е потврда за успешно имплементираните програмски и проектни активности поддржани од домашни и странски партнери на организацијата, како и од Фондот за равој на Црвениот крст на Република Македонија, кој претставува алатка за програмска и проектна поддршка на општинските организации на Црвениот крст. Во изминатата година обврската на општинските организации на Црвениот крст за партиципирање во Фондот за развој е реализирана во целост, со што се овозможува започнување на нов циклус за поддршка на проекти за наредната година. Од страна на Извршниот одбор на Црвениот крст на РМ беше формирана комисија, која изврши внатрешна ревизија на финансиското и материјално работење. Исто така беше ангажирана надворешна независна ревизирска куќа, која изврши ревизија согласно Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за финансиско известување и сметководствените прописи кои важат во Република Македонија. Спроед мислењето на ревизорската куќа, финансиската состојба на организацијата Црвениот крст на РМ е прикажана реално и објективно. Работењето на организацијата прикажано преку финансики податоци покажува успешно завршена година со остварување на Буџетот од 97,98%. Причината за неоставреност на планираниот буџет, е намалувањето на приходите по основ на првата помош во националното друштво. Вкупно реализираните сопствени проходи, се застапени со 28,9% а приходите од органи и донатори со 71,1 % . Во делот на расходите може да се утврди дека трошењето е контролирано и наменско, што е основна цел на секоја организација. Од вкупно реализираните расходи, 57.07% се однесуваат на функционалните односно програмските трошоци, расходот за плата на вработените изнесува 11,85%, а материјалните трошоци изнасуваат 31,07%.

РАСХОДИ ВО 2008

ПРИХОДИ ВО 2008

Реализирано во 2008

Реализирано во 2008

Буџет за 2008

Буџет за 2008

РЕАЛИЗИРАНИ РАСХОДИ ВО 2008 ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ВО 2008

71,10%

57,08%

31,08%

28,90%

2008

11,85%

44

Приходи од органи/донатори Сопствени извори на приходи

Палати и надоместоци за вработени

Расходи за материјални услуги

Функционални расходи


Од податоците за движење на расходите може да се констатира дека реализацијата на расходите за капитални инвестиции во централната канцеларија и општинските организации на Црвениот крст е значително застапен во вкупните расходи и изнесува 15,64%, кој проецент е остварен како од сопствени, така и донаторски средства, односно од вкупните капитални расходи во централата 12,98% или 1.062.130,00 денари, се однесуваат на капитални расходи за општинските организации на Црвен крст и Црвениот крст на град Скопје. Дел од вишокот на финансиските средства односно позитивната разлика помеѓу приходите и расходите се однесува на проекти чија реализација продолжува во 2009 година. Финансискиот извештај се однесува само на работењето на централната канцеларија на црвениот крст. Општинските организации на Црвен крст и Црвениот крст на град Скопје имаат свои буџети кои се состојат од повеќе извори на приходи (законски дефинирани, партнерска соработка, давање на услуги, закупнини и др.), дел на приходи остварени преку трансфери од Централата а се однесуваат на реализација на национални програми (крводарителство) и средства обезбедени од донатори.

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ООЦК ВО 2008

60,45%

39,54%

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ВО 2008

Расходи од органи/донатори

ICRC

НАДГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ

ГФ - ТБ

Од приходи од донатори Од сопстевни приходи

ВКУПНИ ПРИХОДИ ВО 2008 Канадски Црвен крст

Шпански Црвен крст

Германски Црвен крст

Сопстевни приходи

IOM IFRC UNDP

Министерство за финансии

Министерство за здравство

2008

ИНК

ЗРЗ ГФ - ХИВ

Сопствени извори на приходи

45


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЦРВЕН КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Буџет 2008

ВКУПНО ПРИХОДИ

%

% во 2007

57.554.834,00 56.391.343,00

97,98

108,56

12.420.399,00 16.298.127,50 45.134.435,00 40.093.215,50

131,22 88,83

140,43 101,36

57.554.834,00 52.287.976,00

90,85

102,61

9.816.000,00 6.194.464,00 7.733.000,00 16.248.508,50 40.005.834,00 29.845.003,50

63,11 210,12 74,60

78,600 151,29 98,920

Сопствени извори на приходи Приходи од органи / донатори

ВКУПНО РАСХОДИ Плати и надоместоци на вработени Расходи за материјали и услуги Функционални (програмски) расходи

РАЗЛИКА

Реализирано 2008

0,00

4.103.367,00

П Р И Х О Д И ОПИС

Сопствени извори

Приходи од орг. и дон.

Буџет 2008

Реализирано Реализирано соп. извори орг. и дон.

Реализи. 2008

%

74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 741 Министерство за Финансии (од Буџетот на РМ средства за програмски активности) 741 Крводарителство ( Министерство за Здравство) 742 Социјално - хуманитарна дејност 742 Организација и развој 742 Прва помош 742 Здравствено воспитание 742 Младина 742 Катастрофи 742 Дисеминација 742 ЦК во акција - ПХВ 742 Информирање и комуникација 742 Служба барање 742 Меѓународно одделение 742 Активности за обезбедување финансиски средства 742 Финансии

350.000,00

6.321.000,00 9.200.000,00 1.537.500,00

6.000.000,00

100.000,00

300.000,00

3.328.915,00 498.150,00 1.461.104,00 704.000,00 811.800,00 701.966,00 130.000,00 3.800.000,00 200.000,00

6.321.000,00 9.200.000,00 1.887.500,00 0,00 6.000.000,00 3.328.915,00 498.150,00 1.461.104,00 704.000,00 811.800,00 801.966,00 130.000,00 3.800.000,00 500.000,00 0,00

239.159,00 3.516.364,50 147.244,00

6.324.000,00 9.697.163,50 1.202.017,50 4.287.982,50 1.775.640,50 5.562.304,50 2.225.168,00 2.021.793,50 365.045,50

180.081,50 318.042,00 200.974,50

6.324.000,00 9.697.163,50 1.441.176,50 4.527.141,50 5.292.005,00 5.562.304,50 2.372.412,00 2.021.793,50 365.045,50 0,00 0,00 180.081,50 0,00 318.042,00 200.974,50

100,05 105,40 76,35 100,00 88,20 167,09 100,00 138,37 51,85 0,00 0,00 138,52 0,00 100,00

72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 725 725 725 725 723 725 725 725

Од ООЦК ( по основ на котизација ) Донација од физички лица/телефон вработени Донација од правни лица / Продажба на возила Доплатна марки ( од законот на ЦК ) Од закупнинана деловен простор/дуги приходи Од регистрација возила Од Едукативен Тренинг центар Пренесени вишок од минатата година

2008

ВКУПНО ПРИХОДИ

46

2.190.000,00 280.000,00 600.000,00 450.000,00 1.650.000,00 750.000,00 14.250.000,00 1.940.399,00

2.190.000,00 280.000,00 600.000,00 450.000,00 1.650.000,00 15.000.000,00 1.940.399,00

12.420.399,00 45.134.435,00

57.554.834,00

1.656.710,00 180.033,00 310.575,00 268.743,00 1.691.531,00

90.000,00

5.843.002,00 1.056.500,00 7.231.268,00

16.298.127,50 40.093.215,50

1.746.710,00 79,76 180.033,00 64,30 310.575,00 51,76 268.743,00 59,72 1.691.531,00 102,52 5.843.002,00 100,00 1.056.500,00 100,00

56.391.343,00

97,98


Р А С Х О Д И ОПИС

Сопствени извори

Приходи од орг. и дон.

Буџет 2008

Реализирано соп. извори

Реализирано орг. и дон.

Реализи. 2008

%

64,80 46,03 102,33 0,00 98,00

ТЕКОВНИ РАСХОДИ 401

ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

4011 4012 4012 4012 4012

Нето основни плати Надомест за превоз на вработени Надомест за храна на вработени Надомест за годишен одмор Други надоместоци

402

ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТИ И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК

4021 4025 4025

Придонеси од плата на вработени Персонален данок од плата Персонален данок од надоместоци (дневници, јубилејни награди)

420

ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ

4201 4201

Патување во странство Патување во земјата

421

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

4211 4211 4211

Електрична енергија Водовод и канализација Ѓубретарина

422

ЗАТОПЛУВАЊЕ

4221

Централно греење

423

КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ

4231 4231 4231 4232 4232 4232

Пошта Телефон и телефакс Интернет Гориво Трошоци за регистрација возила Други расходи за транспорт (патарина,миење коли,лепење гуми)

423

МАТЕРИЈАЛИ

4231 4231

Канцелариски материјал Претплата за списанија и стручна литература

4.700.000,00 320.000,00 650.000,00 200.000,00 100.000,00

3.046.013,00 147.306,00 665.188,00 98.000,00

3.046.013,00 147.306,00 665.188,00 0,00 98.000,00

3.196.000,00 350.000,00

3.196.000,00 350.000,00

1.611.939,00 268.607,00

1.611.939,00 268.607,00

50,43 76,74

300.000,00

300.000,00

296.757,00

60.654,00

357.411,00

119,13

9.816.000,00

9.816.000,00

6.133.810,00

60.654,00

6.194.464,00

63,106

700.000,00

1.080.291,50 64.752,00

50.642,00 334.764,00

1.130.933,50 399.516,00

161,56 100,00

500.000,00 40.000,00 40.000,00

500.000,00 40.000,00 40.000,00

402.505,50 50.251,50 28.571,00

402.505,50 50.251,50 28.571,00

80,50 125,62 71,42

350.000,00

350.000,00

381.470,00

381.470,00

108,99

60.000,00 450.000,00 100.000,00 550.000,00 200.000,00

127.992,50 612.092,00 74.243,00 817.242,50 127.027,00

50.000,00

36.756,00

561.596,00 40.000,00

435.569,50 37.404,50

300.000,00

60.000,00 300.000,00 100.000,00 350.000,00 200.000,00

400.000,00

150.000,00 200.000,00

50.000,00

200.000,00 40.000,00

361.596,00

3.818,50 64.764,00 331.733,00

131.811,00 219,68 676.856,00 150,41 74.243,00 74,24 1.148.975,50 208,90 127.027,00 63,51 36.756,00

310.818,00

73,51

746.387,50 132,90 37.404,50 93,51

2008

ВКУПНО РАСХОДИ ЗА ПЛАТИ

4.700.000,00 320.000,00 650.000,00 200.000,00 100.000,00

47


ОПИС

4231 4259

4234

Ленти, касети и друго за АОП Копирање,печатење и издавање материјали Организација и развој Информирање и комуникација Дисеминација Здравствено - воспитна дејност Прва помош Меѓународна соработка Крводарителство Социјално - хуманитарна дејност Служба барање Маркетинг Финансии Катастрофи Младински камп

4239 4239 4239

Пијалоци, прехрамбени продукти средства за хигиена Материјали за противпожарна заштита Материјали за посебна намена ( крводарители) Други материјали

424

ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ

4241 4244 4242 4244

Поправка и одржување коли Трошоци за одржување опрема Трошоци за одржување зграда Одржување на софтвер и хардвер

425

ДОГОВОРНИ УСЛУГИ

4253 4257

Адвокатски услуги Семинари и состаноци Организација и развој Информирање и комуникација Дисеминација Здравствено - воспитна дејност Прва помош Крводарителство Социјално - хуманитарна дејност Служба барање Маркетинг Финансии Катастрофи Единица за одговор при катастрофи ( обука) Меѓународно одделение Седница на Извршен Одбор Собрание на ЦКРМ Состанок со секретарите / претседатели FACE Младина Банкарска провизија Осигурување на имот и обезбедување на обијекти Други финансиски услуги Други договорени услуги

4252 4252 4259 4259

2008

Сопствени извори

48

50.000,00 1.253.000,00 100.000,00 123.000,00

Приходи од орг. и дон. 200.000,00 3.375.019,00 100.000,00 601.966,00 123.000,00 265.553,00

800.000,00 300.000,00 1.900.000,00 184.500,00 30.000,00

100.000,00 100.000,00

Буџет 2008 250.000,00 4.628.019,00 211.246,00 601.966,00 246.000,00 265.553,00 800.000,00 300.000,00 1.900.000,00 184.500,00 30.000,00

Реализирано соп. извори 72.442,00 1.259.494,00 187.410,00 63.105,00 26.078,00 50.804,00 617.422,00

Реализирано орг. и дон.

3.081.989,00

95.384,00 268.952,00

Реализи. 2008

%

72.442,00 28,97 4.341.483,00 93,80 398.656,00 100,00 63.105,00 10,48 121.462,00 49,37 319.756,00 100,00 617.422,00 77,17

2.310.583,00

2.310.583,00 217.351,50

121,61 117,80

114.078,00

114.078,00

0,00

217.351,50

100.000,00 100.000,00

41.923,50 31.564,00

105.582,00

41.923,50 137.146,00

41,92 137,14

508.309,00

168.099,50

676.408,50

450,93

200.000,00

150.000,00 20.000,00 454.787,00 200.000,00

119.470,50 361.279,50

370.920,00

119.470,50 732.199,50

366,10

200.000,00 100.000,00 750.000,00 250.000,00

200.000,00 100.000,00 750.000,00 250.000,00

348.504,00 55.705,00 1.609.654,50 89.552,50

348.504,00 55.705,00 1.609.654,50 89.552,50

174,25 55,70 214,62 35,82

150.000,00 8.253.333,00 200.000,00 120.000,00 500.000,00 359.829,00 20.000,00 174.400,00 343.000,00 150.000,00 170.000,00 20.000,00 921.104,00 250.000,00 3.800.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00 425.000,00 60.000,00 150.000,00 1.251.150,00 150.000,00

202.361,00 938.620,00 179.200,00 11.580,00 9.240,00 3.500,00 286.338,00 2.000,00 2.100,00 1.500,00

100.000,00 20.000,00

50.000,00 454.787,00

150.000,00 1.805.000,00 200.000,00 20.000,00 150.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 250.000,00

6.448.333,00 100.000,00 350.000,00 339.829,00 154.400,00 323.000,00 130.000,00 150.000,00 901.104,00 3.800.000,00

150.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00 225.000,00 60.000,00 150.000,00 753.000,00 150.000,00

200.000,00

498.150,00

2.007.723,00

229.471,00 356.640,00 145.688,00

9.000,00 13.300,00 66.462,00 91.860,00 152.840,00 54.360,00

534.919,00

55.340,00 60.788,50 1.574,00 1.545.477,00 1.173.536,50

741.005,00 28.214,00

202.361,00 134,90 2.946.343,00 35,69 179.200,00 89,60 11.580,00 9,65 9.240,00 1,84 232.971,00 64,74 286.338,00 1.431,69 358.640,00 205,64 147.788,00 43,08 1.500,00 1,00

543.919,00

59,05

66.462,00 1,74 91.860,00 61,24 152.840,00 101,89 54.360,00 54,36

1.675.559,00 389.665,50

796.345,00 187,37 89.002,50 148,33 1.574,00 1,04 3.221.036,00 257,44 1.563.202,00 1.042,13


ОПИС

Сопствени извори

Приходи од орг. и дон.

Буџет 2008

4261

Надворешна ревизија Чланарина во меѓународни организации

426

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

4261 4261

Обезбедување на фондови / Судски решенија Трошоци за меѓународна соработка

463

ТРАНСФЕРИ ДО НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

4631 4631

Трансфери до ООЦК Фонд за развој

23.554.949,00 1.095.000,00

23.554.949,00 1.095.000,00

ВКУПНО ТЕКОВНИ РАСХОДИ

18.907.000,00 36.787.834,00

55.694.834,00

Реализирано соп. извори

Реализирано орг. и дон.

Реализи. 2008

%

90.000,00 180.000,00

90.000,00 180.000,00

196.509,00

196.509,00

109,17

300.000,00

300.000,00

194.776,00

194.776,00

64,92

16.082.116,50

16.082.116,50

68,27

19.148.031,50 24.961.480,00

44.096.211,50

79,17

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 483

КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ И КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА

4831 4832

Купување канцелариски мебел Купување на опрема ( ЕТЦ и Програм за катастрофи)

483

КУПУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

4833

Купување автомобил

481

ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛНО ОДРЖУВАЊЕ

4812

Капитални инвестиции во ООЦК Поддршка за развој на ООЦК Реконструкција и реновирање на градежни објекти

ВКУПНО РАСХОДИ

Финансиска Служба Жаклина Поповиќ

60.000,00 100.000,00

440.458,00 1.074.992,00

400.000,00

1.005.020,00

1.005.020,00 251,25

500.000,00 600.000,00 200.000,00

240.000,00 180.000,00 2.491.931,00

240.000,00 48,00 180.000,00 30,00 2.491.931,00 1.245,96

160.000,00

1.860.000,00

5.432.401,00

20.607.000,00 36.947.834,00

57.554.834,00

400.000,00

500.000,00 600.000,00 200.000,00 1.700.000,00

2.746.063,50

440.458,00 734,09 3.821.055,50 3.821,05

2.746.063,50

8.178.464,50

439,70

24.580.432,50 27.707.543,50

52.274.676,00

90,82

Генерален Секретар Саит Саити

2008

ВКУПНО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

60.000,00 100.000,00

49


ФИНАНСОВИОТ ИЗВЕШТАЈ

за 2008 година го одобрија членовите на Извршниот одбор на Црвениот крст на Република Македонија

Д-р Милчо Трајков

Сашо Точков

Мерита Колчи Коџаџику

Фатби Османи

Кирил Цоневски

Димитрова Дана

Катица Кипријановска

Крсте Поповски

Димитар Каракулев

Виолета Ивановска

Прим. Д-р Никола Камчев

Снежана Трајкова

Илија Ивановски

2008

Иљбер Бесими

50

Даут Селими


2008

51


ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ДОВЕРБА ВО ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО Во текот на 2008 година од страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка спроведено е истражување на јавното мислење за довербата во граѓанското општество. Дел од резултатите од спроведеното истражување укажуваат на позитивно мислење на голем дел на испитаниците во однос на работата и активностите на Црвениот крст на Република Македонија.

Познавање на граѓански организации Црвен крст Други МОСТ ФИООМ Ел Хилал СОЖМ Меѓаши Транспарентност

Испитаниците беа запрашани да наведат успешни организации без да се потсетуваат или да даваат примери

МЦМС ХКЧП Здружение на пензионери АДИ Бамирсија Исламски младински форум Разбуду се Нема такви ССУКМ Полио ПЛУС Без одговор

Црвен крст Ел Хилал ФИООМ Други Класје на добрината Меѓаши Меѓународни институции МЦМС Нема такви Бамирскија Мост Исламски младински форум Фондација „Тоше Проески“

2008

СОЖМ Мајка Тереза

52

Без одговор

Препознаени граѓански организации кои придонесуваат во борбата против сиромаштијата!


Ставови (позитивни/негативни) за граѓанските организации Од почетокот на секоја листа на 24 организации е побарано да одговорат дали имаат позитивен или негативен став за соодветна организација. Позитивните ставови за граѓанските организации се многукратно почести во однос на негативните. Појавата на негативни ставови за конкретни организации главно е кај незначително малцинство (до 10%). За 8 (1/3) од посочените 24 организации негативните ставови се над 10% (од 1,6 до 20,4%) што претставува малцинство од испитаниците.

ПДАС „Меѓаши“ Ел Хилал Црвен крст на РМ Полио Плус ЗИОМ ЕСЕ ДЕМ МЦМС ХДЗР „Месечина“ СОЖМ Хабитат Мост АДИ СЗПМ ЦГИ ХКЌП ЦИРа МРФП ФИООМ Транспарентност ОПМ ЗНМ ЗЕЛС ОСУКМ 2008

Не ја слушнал/не ја познава

Негативно мислење

Позитивно мислење

Однос на позитивни наспроти негативни ставови за одредени граѓански организации

53


БЛАГОДАРНОСТ

до волонтери, членови на организацијата, партнери и донатори Свесни сме дека нашите постигнувања и оптимизам се должат на залагањата и придонесот на нашите волонтери, членови на организацијата, раководството, управата и вработените и искрено им се заблагодаруваме за нивната посветеност и залагања за постигнувањата на Црвениот крст на Република Македонија во 2008 година. Истовремено сакаме да изразиме благодарност за континуираната поддршка на нашите партнери од земјава и странство - владините институции, невладините организации, медиумите, претпријатијата, граѓаните на Република Македонија, Меѓународниот Комитет на Црвен крст, Меѓународната Федерација и националните друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина.

Меѓународна Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина

Министерство за одбрана

Меѓународен комитет на Црвен крст

Центар за управување со кризи

Канадски Црвен крст

Министерство за Внатрешни работи

Шпански Црвен крст Австриски Црвен крст - Штаер

Министерство за труд и социјална политика

Германски Црвен крст

Министерство за здравство

Германски Црвен крст на Баден Виртемберг

Институт за белодробни заболување и туберкулоза

Висок комесаријат за бегалци

Фондација Т- мобиле на Македонија

UNDP

Меѓународна организација за миграции

2008

Глобален Фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија

54

Царинска управа на РМ

COSMOFON

VIP

COLGATE Palmolive Adria

НВО AESEK Скопски саем


Договори и Меморандуми за соработка Црвениот крст на Република Македонија со цел да ги регулира взаемните односи за понатамошен развој, соработка, поддршка и партнерски односи со владини институции и меѓународни организации, во текот на 2008 година потпиша договори и меморандуми за соработка со: Министерство за внатрешни работи Министерство за внатрешни работи и Републички завод за Трансфузиологија Министерство за труд и социјална политика Сојуз на здруженијата на пензионери на Македонија, Медицински факултет при универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје Центар за управување со кризи Дирекција за заштита и спасување UNDP Турска Црвена полумесечина Германски Црвен крст Шпански Црвен крст

2008

Канадски Црвен крст

55


2008

56

Librin „Kujtimet për Solferinon“, Anri Dinan e ka shkruar me nxitje nga frikat e një beteje, e cila më tej solli deri në krijimin e lëvizjes humanitare e cila sot është prezente në mbarë botën. Shpirti humanitar i cili mbizotëron në Kryqin e Kuq / Gjysëmhënën e kuqe, nga vet fillimi është i lidhur me situata ku njeriut i nevojitet ndihmë nga ata që janë në gjendje që ta japin atë


Përmbajtja 58 59 60 62 64 66 70 72 74 76 80 84 88 90 92 94 96 98 104 105 106

S h q i p

108 109

2008

Parime / Vizion / Mision Porosi nga Kryetari dhe Sekretari gjeneral i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë Mbindërtim intenziv të kapaciteteve Hetim të qëndrimeve dhe mendimeve të sektorit korporativ për Kryqin e Kuq të RM Organizim dhe zhvillim Diseminim Veprimtaria shëndetësore – preventive Ndihma e parë Dhurimi i gjakut Veprimatria socialo – humanitare Përgatitshmëri dhe veprim gjatë katastrofave Të rinjët e Kryqit të Kuq Informim dhe marëdhënie me publikun Materiale të shpallura Bashkëpunim ndërkombëtar Shërbimi për kërkim Projekte të realizuara Punë finansiare materiale Anëtarë të Këshillit ekzekutiv të Kryqit të Kuq të RM-së Raporti i revizorit të pavarur Hetim i mendimit publik për besim në shoqërinë qytetare Falenderim deri te vullnetarët, anëtarët e organizatës, partnerët dhe donatorët Marrëveshje dhe Memorandume për bashkëpunim

57


PA R I M E THEMELORE TË LËVIZJES

VIZIONI I KRYQIT TË KUQ TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

HUMANIZËM Lëvizja ndërkombëtare

2008

e Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe u bë si rezultat i dëshirës që t’iu ndihmohet të të plagosurve në fushën e betejës edhe atë pa kurfarë paanshmërie, si dhe ta ndalojë dhe ta lehtësojë vuajtjen e njerëzimit çdoherë kur ajo është e mundëshme. Qëllimi i lëvizjes është që ta mbrojë jetën dhe shëndetin dhe ta respektojë njeriun. Promovon kuptim të përbashkët, shoqëri, bashkëpunim dhe paqe të përherëshme mes të gjithë njerëzve. PAANSHMËRI Nuk bën diskriminim në bazë të përkatësisë nacionale, racore, fetare dhe përkatësi klasore apo bindshmëri politike. Vazhdon që t’i lehtësojë vuajtjet e individëve duke u bazuar me përjashtim të nevojave të tyre por, duke i dhënë përparësi rasteve më urgjente. NEUTRALITET Për ta kënaqur besimin e të gjithëve, lëvizja nuk guxon që të marë natyrë politike, racore, fetare apo ideologjike. PAVARSI Lëvizja është e pavarur. Shoqatat nacionale edhe pse veprojnë si plotësim i shërbimeve humanitare të qeverive dhe janë mjet i rreguëllimit të legjislativës nacionale, patjetër duhet ta rujajnë autonominë që të mund të veprojnë në çdo kohë, në pajtueshmëri me parimet e Lëvizjes. SHËRBIMI VULLNETAR Është lëvizje për dhënien e ndihmës vullnetare i cili është inspiruar nga motivet materiale. BASHKIM Në një shtet mund të ketë vetëm një shoqatë nacionale të Kryqit të Kuq apo Gjysëmhënës së Kuqe. Patjeter duhet të jetë e hapur për të gjithë dhe ta kryejë punën e sajë humanitare në të gjithë teritorin në vend. UNIVERZALIZËM Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe, ku të gjitha shoqatat që e përbëjnë kanë status të njejtë, përgjegjësi dhe detyrime që të ndihmojnë.

58

Patjetër duhet të jemi të përgatitur që t’i shfrytëzojmë mundësitë në fillim, sepse që të jeshë në fund do të thotë të jeshë jashtë lojës. Ne jemi pjesë e familjes humane dhe do të jemi liderë në realizimin e misionit human.

MISIONI I KRYQIT TË KUQ TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË “Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë është humanitar, organizatë vullnetare e cila vepron në pajtueshmëri me parimet themelore të Lëvizjes Ndërkombëtare, duke punuar në planin e sigurimit të ndihmës dhe shërbimeve për popullatën e mjeruar dhe promovimin e të drejtës ndërkombëtare humanitare dhe vlerave humane “.


orositë të cilat dalin nga ky raport flasin për arritjet, sfidat dhe detyrimet tona të cilat i marim për periudhën që qëndron para nesh. Tregojmë se humaniteti dhe akcioni humanitar japin fryt në shumë segmente të shoqërisë sonë si rezultat i punëve të vazhdueshme të mijërave vullnetarë dhe të punësuar të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë. Për atë qëndrojmë fortë të bëjmë dallim pozitiv në jetën dhe mbrojtjen e dinjitetit njerëzor të popullatës së mjeruar në bashkësitë lokale të shtetit tonë.

P

Me qëllim që të ruhet integriteti i organizatës sonë dhe besimi i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë me të cilët, dhe për të cilët punojmë, në procesin e implementimit të aktiviteteve programore dhe projektuese vazhdimisht kthehemi në parimet tona themelore të Lëvizjes që të vërtetohemi se aktivitetet të cilat i marim janë në shpirtin e këtyre parimeve. Aktivitetet tona në vitin 2008 ishin të drejtuara në sfidat humanitare dhe në gjendjet krizore por edhe në përgatitjen e planifikimit, përkrahjes së bashkësive lokale në mbindërtimin e kapaciteteve, sigurimin e mundësive për popullatën e mjeruar që ta përmirësojë jetën e tyre si dhe punët për rekonstruimin e brendshëm të organizatës për arritjen e efikasitetit më të madh në punë. Aspekt kyç në këtë proces ishte ndërimi i marëdhënieve partnerore me institucionet qeveritare, organizatat ndërkombëtare, sektorin korporativ dhe Lëvizjen Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe. Lidhjet e ndërtuara partnerore mundësuan implementimin e spektrit të gjërë të programeve dhe projekteve nëpërmjet të cilëve me sukses u ballafaquam me shumë sfida të planit shëndetësor preventiv, problemeve sociale, përgatitshmëri dhe mënjanimin e pasojave të nxitura nga katastrofa, aktivitete të të rinjëve, diseminim, mbindërtim të kapaciteteve personale dhe kapaciteteve të bashkësive lokale. Në vitin e kaluar bëmë hapa inovative në planin e ndërtimit efikas të sistemit informativ menaxhment, menaxhim me resurset kadrovike dhe mobilizimin e fondeve për implementimin e aktiviteteve programuese dhe projektuese në drejtim të krijimit të bazës së fortë për punë afatgjate. Lëmitë programuese të shoqatës nacionale ishin mjete të vlerësimit dhe evaluimit të gjërë çka rezultonte me përgatitje dhe sjellje të strategjive dhe obligime afatgjate operative për çdo veprim të organizatës. Viti i kaluar ishte vit zgjedhor që e shënuan trajnime dhe takime të shumta instruktive për potencialet kadrovike të organizatave komunale të Kryqit të Kuq. Duke pasur parasysh se suksesi i organizatës matet në nivel lokal ku sigurohen shërbimet dhe përkrahjet për shfrytëzuesit, obligim primar i yni në vitin që vijon është që të vazhdojmë me mbindërtim të vazhdueshëm të kapaciteteve kadrovike dhe materiale të organizatave tona komunale. Transformimi dhe riorganizimi i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë në katër vitet e kaluara zhvillohen pozitivisht çka na jep të drejtë të besojmë se lëvizim në kahje të drejtë në realizimin e obligimit tonë që të jemi shoqatë nacionale e cila funksionon mirë me aftësi të përballohet me sfidat dhe nevojat e kategorive të ndryshme të popullatës të cilëve iu shërben Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë. Suksesi i punës sonë matet me numrin e shërbyer të shërbyesve të shërbimeve tona dhe aktiviteteve promotive ku në vitin e kaluar numri i tyre ishte i shumtë. Raporti vjetor i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë për vitin 2008 përmban retrospektivë të shkurtë të implementimit të aktiviteteve programore dhe projektuese, rezultatet dhe arritjet tona dhe përcaktimet reformuese janë të nënvizuara për periudhën që vijon.

Kryetar

S h q i p

Sekretar gjeneral

Dr. Milcho Trajkovski

2008

Sait Saiti

59


V

itin e kaluar posaçërisht e shënon aplikimi i suksesshëm projektues i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë i dorëzuar dhe lejuar nga Fondi për mbindërtim intenziv të kapaciteteve të Federatës Ndërkombëtare. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë ishte shoqata nacionale e vetme e zgjedhur nga Europa e cila me përkrahjen e Fondit do të implementojë aktivitete në periudhë prej tre vitesh të drejtuar zhvillimi i mëtejmë të kapaciteteve materialo – teknike dhe kadrovike në nivel komunal dhe shtetëror me qëllim që Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë të menaxhohet me sfidat me të cilat ballafaqohet popullata e mjeruar në bashkësitë lokale. Aktivitetet e parapara në projekt filluan që të implementohen kah mesi i vitit 2008 në tre lëmi programore edhe atë: ndërtim i sistemit efikas informativ menaxhment, menaxhment të vullnetarëve dhe të punësuarve dhe mobilizim të fondeve. Përskaj mjeteve të siguruara nga Fondi për mbindërtim intenziv të kapaciteteve të siguruara nga Federata Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe, të gjitha aktivitetet të cilat u realizuan në periudhën e lartëpërmendur, por edhe në dy vitet e ardhëshme janë përkrahur edhe nga Fondi për Zhvillim të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, me çka paraqitet si partner me të drejtë të plotë të Federatës Ndërkombëtare në realizimin e projektit.

2008

SISTEM EFIKAS INFORMATIV MENAXHMENT

60

Inkorporimi i arritjeve dhe mundësive të reja të teknologjive informativo komunikuese në punën e një organizate paraqet element kyç për mbindërtimin esencial të kapaciteteve, rrjedhje më të shpejtë të informacioneve, transparecë e rritur dhe përpunimit automatik të të dhënave të gjitha pjesëve integrale të shoqatës nacionale qëllim primar i këtij aktiviteti është që të zbatohet rrejt infrastrukturor kompjuterik dhe lidhje elektronike të Qendrës së Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë me organizatat komunale të Kryqit të Kuq. Qëllimet funksionale të cilat do të arrihen janë ndërtimi i strukturës elektronike rrejtore të organizatës, kontrolli i vazhdueshëm i informacioneve për resurse, ngjarje dhe aktivitete të zbatuara, online foto galeri, analizë e karakteristikave demografike dhe karakteristikave tjera organizative, strukturë dhe organizim i resurseve kadrovike dhe materialo teknike, analizë dhe raport i njësive organizative, programe, projekte dhe aktivitete.


MBINDERTIMI INTENZIV I KAPACITETEVE

ME N A X HME N T I V ULLN E TA RË V E DHE T Ë P UN Ë S UA RË V E Qysh nga vet formimi i Lëvizjes së Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe vullnetarët janë fuqia lëvizëse për implementimin e aktiviteteve të dedikuara për ndihmë dhe përkujdesje të popullatës së mjeruar. Mobilizimi i vullnetarëve nga bashkësitë lokale për kënaqjen e nevojave lokale është një ndër detyrat dhe qëllimet prioritare të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë. Për atë shkak një ndër detyrimet e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë është zhvillimi i formave dhe modeleve për tërheqjen dhe mbajtjen e vullnetarëve për zbatimin e aktiviteteve të përditshme duke i promovuar parimet themelore dhe vlerat humane të Lëvizjes. Menaxhimi i vullnetarëve dhe personave të punësuar paraqet proces të planifikimit dhe vendosjes, organizimit, udhëheqjes dhe kontrollimit të resurseve njerëzore dhe menaxhmentit finansiar për shkak të realizimit të qëllimeve të organizatës në mënyrë efektive dhe efikase. Aktivitetet të cilat implementohen në fazën e parë të projektit për “Mbindërtim intenziv të kapaciteteve” janë adaptimi i Udhëzimi për implementimin e Rregullores për vullnetarizim të Federatës Ndërkombëtare, Publikimit për menaxhimin e ciklit për vullnetarizim. Ata shërbyen për përgatitjen e Strategjisë për vullnetarizim të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë për periudhën 2008 – 2012 që ishte prezantuar publikisht më 4 dhjetor në kornizë të shënimit të Ditës Botërore të vullnetarizimit.

MOBILIZIMI I FONDEVE

Të gjitha këto aktivitete duhet të kontribuojnë për hasjen e aftësive dhe diturive të reja për mobilizimin e fondeve në organizatat komunale të Kryqit të Kuq të cilat do të përdoren për aktivitete programore dhe projektuese. Implementimi i projektit do të kontribuojë për zbatimin e sistemit të brendshëm efikas për zbatimin e aktiviteteve të marketingut, ndërtim të kornizës normative për mobilizimin e fondeve dhe gjithashtu mundësi të rritura të shoqatës nacionale të të gjitha niveleve për sigurim të suksesshëm të mjeteve materialo finansiare e tjera për nevojat e organizatës.

2008

Në kuadër të aktiviteteve të cilat janë ndërmarrur dhe planifikuar në vitin e parë nga implementimi i projektit për mbindërtim intenziv të kapaciteteve të shoqatës nacionale, poasçërisht për shënimin e hetimit të zbatuar për qëndrimet dhe mendimet e sektorit korporativ për Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë. Rezultatet nga ky hetim shërbyen për përgatitjen e Strategjisë për mobilizimin e Fondeve të KKRM për periudhën 2008 – 20012, e cila ishte e prezentuar publikisht para sektorit korporativ në Qershor të vitit 2008. Në vazhdim është përkthimi dhe adaptimi i doracakut për mobilizimin e fondeve i cili do të përdoret për trajnimin e resurseve njerëzore në organizatat komunale të Kryqit të Kuq.

S h q i p

Në katërmujorshin e fundit të vitit 2008 filluan përgatitjet dhe instalimi i sistemit informativ menaxhment, kurse deri në fund të vitit 2008 u zbatua edhe lidhja rrjetore e Qendrës, Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit dhe organizatave komunale të Kryqit të Kuq në Shkup, kurse në shkurt të vitit të ardhshëm me rrejt do të lidhen edhe organizatat tjera komunale në të gjithë Maqedoninë dhe do të përgatiten aplikimet softuerike për përmbajtje të ndryshme programore të shoqatës nacionale.

61


Në drejtim të tërhjeqjes së partnerëve dhe përkrahësve të rinj të aktiviteteve të Kryqit të Kuq është zbatuar hetim në treg, posaçërisht në pjesën e përparimit të bashkëpunimit me kompani lokale si dhe testimin e interesit për vullnetarizim dhe participim në punën e Kryqit të Kuq të RM-së.

Hetimi i zbatuar në treg paraqet bazë kaluese për parashikim të interesit të sektorit korporativ për përkrahjen e qëllimeve humanitare të Kryqit të Kuq.

Rezultatet e marrura nga hetimi i sektorit për biznes i zbatuar në mars të vitit 2008 në Maqedoni, ku morën pjesë 151 ndërmarrje tregon se: L 20% nga të anketuarit kanë theksuar se janë mirë të njohtuar me aktivitetet të cilat i ndërmerr Kryqi i Kuq në Republikën e Maqedonisë. Në bazë të çështjes e cila ka të bëjë me aktivitetet themelore të Kryqit të Kuq në RM-së më së shumti është përmendur aktiviteti primar i Kryqit të Kuq – ndihma humanitare. L Përgjigjet nga hetimet treguan tendencë pozitive dhe pajtueshmëri të lartë se Kryqi i Kuq i RM-së është organizatë e cila është e përkushtuar në qëllimet për të cilat angazhohet..

2008

L Reputacion i lartë të cilin Kryqi i Kuq e kënaq në Republikën e Maqedonisë shihet në 88% të përgjigjeve pozitive nga të anketuarit nga sektori korporativ në Maqedoni.

62

L Në numër më të madh nga rastet 60% nga të anketuarit kanë cekur se do të kishin donuar në organizatë humanitare nëse saktë janë të njoftuar me atë për çka do të kishin shfrytëzuar mjetet, kurse 48 % nga të anketuarit kanë


L Për pjesën më të madhe të ndërmarjeve të ankeuara (59%) pasqyra publike e organizatës humanitare është në vend të parë gjatë sjelljes vendimit për bashkëpunim me atë, kurse menjëherë vijon edhe shkalla e informimit për aktivitetet e organizatës humanitare. L Pjesa më e madhe e ndërmarjeve (70%) janë të prirë kah përkrahja e projektit konkret të Kryqit të Kuq, përderisa 25% nga ata do të kishin përkrahur më shumë aktivitete të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë. L Pjesa më e madhe e të anketuarve të cilët ishin pjesë nga hetimi nuk janë të njoftuar me ligjin për sponzorime dhe donime. Rreth 35% nga të pyeturit kanë theksuar se janë të njoftuar me këtë ligj. L Për kyçje eventuale në aktivitete të ardhëshme të KKRM-së përgatitshmëri kanë theksuar 38.4% nga të pyeturit dhe atë 24,5% me përkrahje finansiare dhe 13,9% si vullnetarë. Papërgatitshmëri absolute kanë shprehur 10,6% nga të pyeturit.

HETIM I MENDIMIT PUBLIK TE SEKTORIT KORPORATIV PER KRYQIN E KUQ TE RM

L Shumica e kompanive (64%) kanë donuar nga disa herë apo mjete në të holla në qëllime humanitare, 7% nga ata kanë donuar vetëm një herë, kurse 8 % donojnë vazhdimisht.

S h q i p

L Vetëm 7% nga numri i përgjithshëm i kompanive kanë njëfar plani apo programi për bashkëpunim me sektorin joqeveritar, përkundrazi 68 % të cilët nuk kanë program të atillë por as që kanë menduar për asisoj.

2008

cekur se do të kishin donuar kur do të kishin më shumë mjete finansiare.

63


Këshilli ekzekutiv i Kryqit të Kuq të RM-së në fillimin e vitit 2008, i fitoi të gjitha dokumentet e nevojshme për realizim të suksesshëm të aktiviteteve të shënuara për zbatimin e aktiviteteve parazgjedhore dhe zgjedhore, janë me qëllim që të zbatohet politika e shënuar e Kryqit të Kuq të RM-së. Njëkohësisht posaçërisht duhet të theksohet realizimi i evidentimit të anëtarëve të Kryqit të Kuq ndarazi në çdo organizatë komunale, çka ishte një ndër parakushtet kryesore për evidentim dhe pranim të anëtarëve të mundshëm për përbërjen e Kuvendit të Kryqit të Kuq të RM-së në mandatin katër vjeçar të ardhëshëm. Në kohën gjatë zgjedhjeve iu kushtua rëndësi respektimit të kriteriumeve të vërtetuara për anëtarët e propozuar të Kuvendit të Kryqit të Kuq të RM-së.

2008

Puna e Kryqit të Kuq të RM-së bazohet në aktivitetin e vullnetarëve të shumtë të organizatës. Për shkak të modernizimit dhe përparimit të mëtejmë të aktiviteteve të këtij plani, Këshilli ekzekutiv i Kuvendit të Kryqit të Kuq të RM-së, solli Strategjinë për vullnetarizim e cila e rregullon këtë veprimtari të posaçme dhe të rëndësishme për punën e organizatës. E njejta ishte promovuar më 04.12.2008.

64

Kuvendi i Kryqit të Kuq të RM-së, gjatë vitit 2008 mbajti 2 mbledhje të rregullta në pajtueshmëri me programin për punë në vitin 2008 dhe një mbledhje Konstituive zgjedhore për periudhen mandatare të vitit 2008-2012. Në mbledhjet e Kuvendit të Kryqit të Kuq të RM-së, u punua me 26 pika të propozuara dhe të fituara në rendin ditor.


ORGANIZIM DHE ZHVILLIM

Këshilli ekzekutiv i Kuvendit të Kryqit të Kuq të RM-së, në periudhën raportuese mbajti 11 mbledhje, nga të cilat gjashtë nga përbërja e vjetër dhe pesë në përbërjen e re të Këshillit ekzekutiv.

Komisioni për zhvillim dhe çështje kadrovike në periudhën raportuese mbajti 4 mbledhje. Në mbledhjet e komisionit, anëtarët diskutuan në 14 pika.

S h q i p

Gjatë vitit raportues, mundësitë hapësinore dhe pajisja me të cilën disponon QTE, ishin të përbëra në funksion të Kryqit të Kuq të RM-së. Prej muajit maj e deri në fund të vitit 2008, në hapësirat e QTE u realizuan: kurset për edukim të ligjëruesve dhe demonstruesve nga ndihma e parë për vozitës, kurset për edukim të ligjëruesve nga ndihma e parë për organizata punuese si dhe edukim të vizitorëve të kursit për ndihmë të parë për organizata punuese nga teritori i qytetit të Shkupit.

2008

Gjatë vitit 2008 të gjitha trupat e përhershëm dhe të përkohshëm të Këshillit ekzekutiv të Kuvendit të Kryqit të Kuq të RM-së, me dinamikën e planifikuar i realizuan aktivitetet dhe në pajtueshmëri aktivitetet programore i mbajtën mbledhjet e tyre.

65


Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë ka kapacitete të zbatuara dhe të mbajtura mirë për promovim të së Drejtës ndërkombëtare humanitare (DNH), Parimeve themelore dhe vlerave humane në pajtueshmëri me nevojat e grupeve qëllimore të brendëshme dhe të jashtme Plani strategjik për diseminim 2008-2010 i prezentuar në takimin me sekretarët e organizatave komunale dhe para diseminatorëve të punëtorive për trajnim të diseminatorëve Baza për përgatitjen e Programit për punë në vitin 2008 A e realizuam atë që e shënuam në Program?

MBINDËRTIMI I RESURSEVE NJERËZORE PËR DNH Janë mbajtur punëtori me diseminatorë me qëllim për njohje më të gjërë me qëllimet tematike nga lëmia e DNH-së. Kujdes të veçantë u përkushtua në punën me grupe të posaçme qëllimore të dëgjuesve, nëpërmjet mjeteve dhe metodave përkatëse për zbatimin e orës diseminative dhe njohje me dokumentin strategjik për diseminim. Edhepse punëtoritë kishin për qëllim të zbatojnë trajnim të diseminatorëve tanimë të edukuar, është interesante që pjesëmarësit të cilët për herë të parë morën pjesë në këtë lloj trajnimi treguan motivim me vullnet të shprehur për pjesëmarje në aktivitete të diseminimit, kurse para së gjithash janë në përpunim të temave nga lëmia e DNH-së.

“Personalisht dhe si pjesë e familjes së madhe humane ndjehem krenar në tregimet e realta e të drejtpërdrejta, mendime dhe shënime të diseminatorëve, intelektualëve, profesorëve, arsimtarëve, pedagogëve, psikologëve, sociologëve, juristëve, mjekëve, studentëve, të diplomuarve në sesionet diseminuese, trajnime në vitin 2008, për efektet dhe përvojat pozitive të përgatitshmërisë, çasjes, mënyrës, metodologjia dhe teknikat dhe mjetet e zbatuara për bartjen e njohurive dhe informacioneve për skeletin human, parime themelore dhe aktivitet të Lëvizjes së Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe, e Drjeta Ndërkombëtare Humanitare dhe Vlera humane si shtylla themelore të programit për diseminim të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë dhe në përgjithësi të KKRM dhe Lëvizjes. Me rënëdësi është se në ato tregime dhe shënime më së shpeshti është prezente e mësuara dhe ndikimi i ri dhe i zbatuar për ndryshime të vlerave pozitive në mjedisin, njerëzit, jetën dhe punën.

2008

Për mua është me rëndësi që rrjedh një koncept zhvillimor i suksesshëm, i hapur për tregime kreative dhe mundësi dhe vullnetarë të rinjë, dhe i aftësuar dhe fleksibil për aktivitet të integruar interaktiv me struktura qeveritare dhe joqeveritare në Republikën e Maqedonisë dhe jashtë saj.

66

Shpresoj se, kjo arritje me aktivitet strategjik qëllimor të zhvilluar dhe aktivitet të strukturuar për adaptim, do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhëshme”. Ljupço Millkovski, vullnetar


Gjatë vizitave të organizatave komunale, pjesëmarrja aktive në punëtoritë për trajnim dhe dorëzim të raporteve për diseminim, do të zbatohet selektim i diseminatorëve të cilët do të jenë të trajnuar për grupe specifike qëllimore.

“NDRYSHIMET KLIMATIKE – SFIDË, POR EDHE OBLIGIM” – moto me të cilën u shënua 8 Maji Dita Botërore e Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe 8 – 15 maj

DISEMINIM

MONITORIM NË KOHËN GJATË SESIONEVE DISEMINUESE NGA DISEMINATORËT KOMUNAL

Shënimi qendror i 8 Majit u mbajt në selinë e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, me promovimin e triskës postale me pagesë plotësuese të botuar nga N.P. Posta Maqedonase. Në organizim të Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit është organizuar ligjeratë për ndikimin e ndryshimeve klimatike nga ana e profesorit Mirko Tripunoski nga FON (FSHP), që u mbajt në ShOH “Dare Xhambaz”.

S h q i p

2008

Organizatat komunale të Kryqit të Kuq në shënimin u kyçën me aktivitete të veta siç janë: ligjeratat e diseminatorëve në mjedise të ndryshme, akcione të organizuara për dhurimin e gjakut, mbjellja e fidaneve për mbrojtjen e ambientit jetësor, hapja e garave nga ndihma e parë etj.

67


2008

68


Nga burimi i organizatës komunale Shënimi i Javës së Kryqit të Kuq në Organizatën komunale të Kryqit të Kuq Prilep nuk u ndal vetëm në manifestimin publik, për rritjen dhe aktivimin e potencialit vullnetar të organizatës janë realizuar prezentime me temën: “Menaxhim me ndryshimet klimatike”, sesion diseminues për grup qëllimor – të papunësuar, me theksim të nevojës për rritje të potencialit vullnetar – “Kryqi i Kuq mundësi për të gjithë”, kurse njëkohësisht ishte realizuar edhe distribuimi aktiv i materialit propagandues nga ana e vullnetarëve të rinjë të Kryqit të Kuq Prilep.

Trupi këshilldhënës për diseminim Komisioni për diseminim i përkrahë raportet e planifikuara dhe i pranon për aktivitetet e realizuara edhe dokumentet e rëndësishme, çka paraqet sfidë edhe për përbërjen e re të Komisionit në periudhën mandatare 2008 – 2012.

Përkrahje, bashkëpunim dhe partneritet Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq L Përkrahja e vazhdueshme dhe bashkëpunimi me Komitetin ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (KNKK) vazhdoi edhe në vitin kur delegacioni e mbylli zyrën e tij në Shkup. Në definimin e qëllimit specifik të planit vjetor për aksionin e Kryqit të Kuq të RM-së, në fokusin e KNKK janë kapacitetet operative, me konstatim se: Shoqata nacionale ka kapacitete të sigurta koperative në strukturën me përgjegjësi direkte për zhvillimin e mëtejshëm të programit për diseminim. Kapacitetet diseminuese të ShN për promovimin e brendshëm dhe të jashtëm tanimë janë të mbindërtuara, duke e kyçur trajnimin e posaçëm për DNH. ShN ka mjete të përpunuara mirë për planifikimin dhe vlerësimin e nevojave me strategji të qartë për qëndrueshmëri L Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë realizon sa më shumë kontakte me kuadrin arsiomorostudiues nga institucionet e larta arsimuese nga lëmia e të Drejtës Ndërkombëtare Humanitare, promovim i së cilit në ardhmëri do të intensifikohet nëpërmjet aktiviteteve të Komitetit nacional për të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare në Republikën e Maqedonisë. Shoqata nacionale është bartëse e aktiviteteve në Plan – Programin e përgatitur për masa për edukim dhe diseminim në të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe në mbrojtjen e ëmblemës së Kryqit të Kuq, Gjysëmhënës së Kuqe dhe Kristalit të Kuq. Qëllimi kryesor i Programit është zgjerimi i diturisë për parimet themelore dhe lëvizja e Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe, si dhe ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për Kryqin e Kuq të RM-së dhe sjellja e Ligjit të ri për Mbrojtjen e ëmblemës së Kryqit të Kuq, Gjysëmhënës së Kuqe dhe Kristalit të Kuq, me qëllim të implementimit të plotë të DNH. Komitetin nacional e përbëjnë përfaqësues nga ministritë për: punë të jashtme, mbrojtje, drejtësi, arsim dhe shkencë, kulturë, shëndetësi, financa, punë dhe politikë sociale, punë të brendshme, Sekretarijati gjeneral i Qeverisë dhe Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë . L Kyçja e kuadrit të profesorëve të institucioneve të larta arsimore në aktivitete të këtilla dhe të ngjajshme, është me interes të posaçëm, sepse në këtë mënyrë u zbatua bashkëpunim me institucione të larta shkencore. MANU organizoi debat shkencor me temë: “Standardet europiane për të drejtat e njeriut dhe implementimi i tyre në sistemin juridik të Republikës së Maqedonisë”, që u mbajt më 18 nëntor të vitit 2008, për të cilën ishte i ftuar Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë. Në kuadër të tezës organizative “Të drejtat e viktimave nga përleshjet luftarake”, Kryqi i Kuq i RM-së, nëpërmjet punës së përbashkët me doc. d-r Dushko Stojanovski nga univerziteti i parë privat FON (FShP), përgatiti rezime me temë “Koleracioni i të Drejtës Ndërkombëtare Humanitare dhe e drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut”.

S h q i p

Me nënshkrimin e Memorandumeve për bashkëpunim me institucionet qeveritare dhe joqeveritare hapen mundësi për realizimin e qëllimeve strategjike.

2008

Perspektiva

69


Zhvillimi i programeve shëndetësoro – preventive në përshtatje me nevojat e bashkësive

Java për luftën kundër sëmundjeve të zemres dhe enëve të zemrës Njoftohuni me rrezikun! Mënyra e Juaj e jetesës ështrë mbrojtja më e mirë e Juaj nga sëmundjet e zemrës dhe enëve të zemrës! Edukimi i popullatës për informimin në kohë dhe të drejtë për sëmundjet jongjitës dhe kronike, ku bëjnë pjesë edhe sëmundjet e zemrës dhe enëve të zemrës paraqet aktivitet tradicional të Kryqit të Kuq të RM-së. Për atë qëllim u përgatit material informativo – edukues, kurse organizatat komunale të Kryqit të Kuq mbajtën ligjerata të tipizuara, tribuna, ngjarje mediumi, manifestime për ngritjen e vetëdijes publike për domethënien apo rëndësinë e mënyrës së shëndoshë të jetës dhe nevoja nga kontrolli në kohë i shëndetit personal.

Java kundër kancerit Mendohuni edhe një herë! Çka bëni me shëndetin Tuaj? Kryqi i Kuq i RM-së gjatë Javës për luftë kundër kancerit ndërmori aktivitete me qëllim që të rritet informimi në kohë dhe i drejtë i mobilizimit të individëve dhe bashkësisë për redukim të rrezikut nga sëmundjet, si dhe mundësitë për zbulimin e tyre të hershëm dhe mjekim përkatës. Me atë rast, organizatat komunale të Kryqit të Kuq distribuan material informativo – edukues, organizuan ligjerata për grupe specifike qëllimore, tribuna me institucione dhe organizata të ndryshme me qëllim zgjërimin e njohurive për mundësitë nga preventimi i kancerit dhe zbulimit të tij të hershëm.

Java për luftë kundër HIV / SIDA Stop për SIDA. Mbajeni premtimin! Partner në aktivitetet e bashkësisë! Partner në realizimin e Aliancës globale për HIV ! Partner me njerëzit të cilët jetojnë me HIV! Qëllimi i fushatës për luftë kundër HIV/SIDA ishte që të potencohet nevoja nga ndërmarrja individuale e iniciativës, ndërmarrja e udhëheqjes në mjedisin e vet, në luftën kundër stigmatizimit dhe diskriminimit në bashkësinë e vet, në sigurimin për përkrahje dhe kujdesje për personat të cilët jetojnë me HIV/SIDA. Kryqi i Kuq i RM-së punon vazhdimisht në edukimin e informimit të popullatës për preventimin e HIV, me vëmendje të veçantë për grupet me sjellje të rrezikshme, si dhe ndërtimi i kapaciteteve të edukimit moshor për HIV/SIDA në grupe të ndryshme qëllimore. Organizatat komunale të Kryqit të Kuq posaçërisht i intensifikuan aktivitetet informativo – edukuese gjatë kohës së Javës për luftë kundër HIV/SIDA kur gjatë sesioneve edukative në klubet e të rinjëve dhe shkollave, mediumeve dhe gjarjeve muzikore në vende publike u informua popullata për preventimin e HIV/SIDA, destigmacioni i njerëzve me HIV pozitiv dhe kujdesi për ata.

2008

Klube për promovimin e gjidhënies optimale dhe ushqimi në kohë për foshnje dhe fëmijë të vegjël

70

Kryqi i Kuq i RM-së në vitin 2008 filloi me realizimin e projektit Klube për promovimin e gjidhënies optimale dhe ushqim i foshnjeve në dy organizata komunale: Ohër dhe Koçanë. Projekti kishte për qëllim që ti edukojë nënat për gjidhënie të drejtë dhe ushqim në kohë për foshnjet dhe fëmijët e vegjël. Për atë qëllim ishin informuar klube në shtëpitë shëndetësore dhe ambientet e Kryqit të Kuq, ku ishin organizuar punëtori edukative. Nëpërmjet punës teorike dhe praktike me nënat u promovua koncepti i gjidhënies ekskluzive dhe rëndësia e të ushqyerit të shëndetshëm në kohë për fëmijët e tyre. Në kuadër të projektit u përgatit edhe broshurë në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe – gjidhënie e suksesshme dhe ushqim në kohë dhe u ndërtuan kapacitetet për edukim të ardhshëm moshatar (nënë – e nënës) dhe përkrahja në klube. Në organizatën komunale të Kryqit të Kuq Ohër projekti u realizua me përkrahje financiare nga Kryqi i Kuq i Spanjës dhe u mbajtën 20 punëtori ku morën pjesë 196 nëna. Në organizatën komunale Koçanë projekti u implementua me përkrahje financiare të Kryqit të Kuq kanadez dhe 110 nëna ishin të edukuara në 16 punëtori.


çizime fluorografike. Në Strumicë do të realizohen gjatë muajit maj të vitit 2009. 2.Përpunimi i planeve strategjike dhe operative të vetqeverisjes lokale

1.Organizimi i akcioneve fluorografike me qëllim zbulimin aktiv të rasteve me tuberkulozë Qëllimi kryesor i këtij projekti është zbulimi aktiv i rasteve me tuberkulozë mes grupeve të cilët janë nën rrezik të posaçëm për sëmurje me tuberkulozë siç është popullata rome dhe rritja e përqindjes së rasteve të shëruara me sukses nga kjo sëmundje. Për nevojat e projektit ishin përpunuar broshura informativo – edukuese për tuberkulozë “Çka është tuberkuloza?” dhe poster “Informohu për tuberkulozën!”. Projekti filloi me realizim në Prilep dhe përfundoi mjaft me sukses me përfshirje të 1254 përfaqësuesve të popullatës rome. Me aksionet fluorografike në Manastir u realizuan 1024 in-

Qëllimi kryesor i projektit është përpunimi i planeve aksionale lokale për përmirësimin e kontrollit me tuberkulozin në nivel lokal dhe përvetësimi i të njejtëve nga ana e këshillit të komunave të përfshirë me projektin. Kryqi i Kuq ka rolin e fascilitatorit në krijimin e këtyre planeve operative strategjike. Gjatë realizimit të këtij projekti ZHPB (zhvillim i përbashkët i bashkësive). Projekti filloi me realizimin gjatë vitit 2007 në tre komuna Kërçovë, Veles dhe Tetovë. Planet lokale të përpunuara për kontrollë të tuberkulozit ishin të përvetësuara me sukses nga ana e këshillit të komunave. Gjatë vitit 2008 ishin të përfshira tre organizata të reja komunale të Kryqit të Kuq Strumicë, Gostivar dhe Prilep. Projekti është në fazën përfundimtare – përpunimi i aksioneve lokale me varg aktivitetesh të cilat iu paraprinë si formimi i ekipeve lokale, zbatimi i hetimit në teren dhe realizimi i punëtorive në grupe të mëdha. Menjëherë pas krjimit të tyre të njejtit do të jenë të dorëzar në këshillin e komunave.

Zvogëlimi i dëmit nga përdorimi i drogave Projekti për zvogëlimin e dëmeve nga përdorimi i drogave u realizua në tre OKKK Prilep, Veles dhe Kërçovë. Ky program është kahëzuar kah zvogëlimi i pasojave dëmtuese nga përdorimi i drogave, kurse para së gjithash kah zvogëlimi i rrezikut nga HIV/SIDA, hepatitis B dhe C dhe nga infeksione të ndryshme që barten nëpërmjet gjakut dhe seksit, mbidozimi dhe pasoja të tjera për shëndetin dhe dëme sociale. Gjatë vitit 2008 në të tre qendrat u arritën rezultatet që vijojnë: L Janë distribuar gjithsej 2820 gjilpëra dhe 2459 shprice L Janë ndarë gjithsej 1374 kondomë (prezervativë) pa pagesë L 218 shërbime medicinale si dhe këshilla dhe edukim për HIV/SIDA, hepatit dhe infeksione që barten nëpërmjet gjakut dhe seksit, këshillim për testim pa pagesë për HIV/SIDA, edukim për injektim të sigurtë dhe marrëdhënie të sigurta seksuale të klientëve dhe partnerëve të tyre, këshilla për efektet e dëmshme nga përdorimi i drogave dhe informimi për llojet e trajtimit. L 196 shërbime sociale, informim dhe këshillim nga punëtori social L Shërbime dhe këshillime nga personi juridik

Në kuadër të projektit, përveç këtyre shërbimeve të cilat ofrohen në qendrat ishin të realizuara edhe seminare për trajnim të përfaqësuesve nga qendrat shëndetësore dhe sociale, policia, vetqeverisja lokale dhe institucione tjera të cilat janë të involvuara direkt apo indirekte në implementimin e aktiviteteve programore të parapara me këtë projekt.

2008

Për nevojat e projektit ishte përgatitur edhe broshurë informative “Zvogëlimi i pasojave të dëmshme nga përdorimi i drogave” me të cilën klientët do të mund të informohen për llojin e shërbimeve dhe ndihmën të cilët mund ta marrin në të trija qendrat dhe ku të drejotohen që ti marrin të njejtat.

S h q i p

VEPRIMTARIA SHENDETESORE-PREVENTIVE

Përmirësimi i kontrollit me tuberkulozin në R. e Maqedonisë

71


Sëpari, në kohë, me kualitet, me aftësi, human... Ndihma e parë shpëton jetë

Model i ri i ndihmës së parë ЦKryqi i Kuq i RM-së është organizatë e cila gjatë kohë e zbaton me përgjegjësi dhe kualitet mësimin për ndihmë të parë për kandidatë për vozitës të automjeteve në pajtueshmëri me Ligjin për siguri në komunikacionin e rrugëve (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 54/2007) dhe aktet nënligjore të cilat pjesërisht e rregullojnë këtë problematikë. Me qëllim që të sigurojë kualitet maksimal, Kryqi i Kuq i RM-së vazhdimisht e përparon organizimin e mësimit, bashkëpunon me ente kompetente në vend, e akrediton edukimin e ligjëruesve, e modernizon pajisjen për zbatimin e mësimit dhe mundëson lidhje rrjetore me Organizatat komunale të Kryqit të Kuq. Risitë në qasjen e organizatës të cilat Kryqi i Kuq i RM-së i ndërmer gjatë vitit 2008, nënkupton sjelljen e akteve të reja interne – rregullore.: L Rregullore për aftësimin e kandidatëve për vozitës të automjeteve me përmbajtje nga programi mësimor për dhënien e ndihmës së parë personave të lënduar në aksident trafiku. L Rregullore për aftësimin e ligjeruesve dhe diseminatorëve për përmbajtjet e programit mësimor për dhënien e ndihmës së parë presonave të lënduar në aksident trafiku. Në pajtueshmëri me ato rregullore u zbatuan 8 cikle edukative në të cilat ishin të trajnuar 143 ligjerues dhe 82 demonstratorë për mbajtjen e mësimit nga ndihma e parë për kandidatë për vozitës të automjeteve. Përmabjtjet dhe kohëzgjatja e mësimit nga ndihma e parë ishin të modifikuara dhe të përmirësuara si dhe mënyra e evaluimit të diturisë dhe aftësive të hasura nga ndihma e parë. Evidentimi elektronik i mësimit, si dhe mundësia për testim kompjuterik të kandidatëve ishte përpunuar me qëllim që të përmirësohet objektiviteti dhe transparenca në punë. Modeli i ri i ndihmës së parë ishte promovuar solemnisht më 24.10.2008 ku para përfaqësuesve të institucioneve qeveritare, mediumeve, kuadrit profesional dhe vullnetar të Kryqit të Kuq dhe ishin prezantuar doracakët e ri edukativ: Ndihma e parë në rrugët dhe Ndihma e parë në vendin e punës.

Ndihma e parë për kandidatë për vozitës – sigurimi në rrugë nuk është rastësisht! Kryqi i Kuq i RM-së është kyçur aktivisht në përcaktimin strategjik për rritjen e sigurisë në rrugë me përforcim të kujdesjes paraspitalore të të lënduarve në fatkeqësi trafiku nëpërmjet ngritjes së vetëdijes së vozitësve dhe edukimin e tyre për dhënien e ndihmës së parë në rrugë në kohë dhe me kualitet. 17.954 kandidatë janë vozitës të automjeteve dhe ishin të trajnuar me sukses për ndihmë të parë në rast të aksidentit rrugor në 34 organizata komunale të Kryqit të Kuq gjatë vitit 2008.

Ndihma e parë në vendin e punës – mjedis për punë të sigurt dhe të shëndoshë Zhvillimi i trajnimit për ndihmë të parë në vendin e punës për Kryqin e Kuq të RM-së është me rëndësi të pavlerësueshme sepse i njëjti për kohë të shkurtë e rrit sigurimin në vendin e punës dhe e rrit sigurinë dhe shëndetin gjatë punës.

2008

Kryqi i Kuq i RM-së në vitin 2008 përgatiti programe të ndryshme ekstenzive për ndihmë të parë në vendin e punës, në pajtueshmëri me rrezikun në vendin e punës apo detyrën punuese. U soll edhe Rregullore e re për realizimin e mësimit në kurs nga ndihma e parë në organizata punuese dhe u përgatit material edukativ – doracak Ndihma e parë në vendin e punës. Për edukim të 46 ligjeruesve për këtë lloj të mësimit ishin organizuar 2 cikle të mësimit.

72

Në vitin 2008 1.100 të punësuar nga sektori publik dhe privat vizituan mësim në organizatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit dhe me sukses u trajnuan për dhënien e ndihmës së parë në vendin e punës.


NDIHMA E PARE

Gara nga ndihma e parë Kryqi i Kuq i RM-së tradicionalisht organizon dhe realizon garë shtetërore nga ndihma e parë për popullatën e re dhe në mënyrë edukativo – argëtuese e promovon rëndësinë e ndihmës së parë. Gara e 17-të me rend nga ndihma e parë u mbajt më 07.06.2008 në Manastir dhe aty morën pjesë 23 ekipe të organizatave komunale të Kryqit të Kuq dhe një ekipë revijale (ekipi i KK të Qytetit të Shkupit i cili merr pjesë në garën nga ndihma e parë mes kryeqyteteve nga shtetet e Ballkanit). Në manifestimin përskaj vendeve të punës nga ndihma e parë, ishin shtuar edhe vende tjera të punës me karakter garues-argëtues. Pas rezultateve të shpallura nga gara e ndihmës së parë vendin e parë e fitoi ekipi nga Manastiri, vendin e dytë Kisella Voda, kurse vendin e tretë ekipi i Çairit.

D i ta bo t ërore e ndihmë s së p ar ë –N d ih ma e pa r ë shpëton j e të n Të gjithë njerëzit janë më pak apo më shumë të mjeruar, por të gjithë posedojnë aftësi të mësojnë që ta japin ndihmën e parë me qëllim që të mbrohet jeta e dikuj. Kjo është porosi kyçe nga Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe dhe Kryqit të Kuq të RM-së për “Ditën botërore të ndihmës së parë “, që ka për qëllim të ngritet vetëdija publike për rolin e ndihmës së parë në preventimin nga lëndimet dhe shpëtimin e jetës së njeriut. Më 13 shtator të vitit 2008, Kryqi i Kuq i RM-së dhe pjesë e organizatave komunale me kuadrin e tij profesional dhe vullnetarë zbatuan aktivitete të shumta promovuese: trajnime demonstruese për dhënien e ndihmës së parë, distribuimin e materialit edukativ, ngjarje nga mediumet, simulime të lëndimeve të mundshme në fatkeqësi rrugore dhe tregim i vargut human për shpëtim, tregim dramatik të dilemave të mundëshme te secili njeri gjatë dhënies së ndihmës së parë, anketa dhe kuize me të cilat qytetarët e RM-së patën rastin që ta testojnë dhe freskojnë diturinë e tyre për ndihmë të parë. Kryqi i Kuq i RM-së dhe Kryqi i Kuq i qytetit të Shupit me rastin e “ Ditës botërore për ndihmë të parë ” filloi fushatën për promovimin e ndihmës së parë - Ndihma e parë shpëton jetë. Për promovimin e fushatës u përgatitën flaerë, siti llajt postere, bilborde, paraqitje në mediume dhe video spot me qëllim që të depërtojë te pjesa më e madhe e popullatës në RM dhe të drejtohet kah nevoja e njohjes së ndihmës së parë në jetën e përditshme.

Lidhje rrejtore në lëminë e ndihmës së parë

S h q i p

Në këtë mënyrë u njohën përvojat më të mira të cilat mëtej dhe më gjërë do të zbatohen në shoqatën nacionale dhe do të shërbejnë për botimin e Doracakut për përvojat më të mira në lëminë e aktiviteteve vullnetare nga ndihma e parë.

2008

Kryqi i Kuq i RM-së në vitin 2008, me përkrahje finansiare Kryqi i Kuq i Spanjës filloi me implementimin e projektit Lidhje rrjetore në lëminë e ndihmës së parë. Projekti i cili do të zhvillohet në cikle njëvjeçare ka për qëllim që ti stimulojë organizatat komunale të Kryqit të Kuq që të bejnë analiza serioze në gjendjen e tashme dhe të produktojnë çasje më të organizuar për rekrutimin e vullnetarëve, bashkëpunim me organizatat tjera (krijim i lidhjeve lokale operative) dhe dhënie të shërbimeve vullnetare nga lëmia e ndihmës së parë. Në vitin 2008 në ciklin fillestar u kyçën tre organizata komunale të Kryqit të Kuq; Veles, Koçanë dhe Kavadar, Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit dhe organizata komunale të Kryqit të Kuq në Shkup. Nëpërmjet mbledhjeve koordinative projekti mundësoi që të nxitet këmbimi i përvojave, ndarja e informacioneve të rëndësishme dhe krijimi i çasjeve inovative në aktivitetet vullnetare nga ndihma e parë. Nëpërmjet analizës së situatës, identifikimit të partnerëve nga bashkësia dhe mundësia për mobilizimin e resurseve, organizatave komunale të Kryqit të Kuq ndërmori aktivitete konkrete vullnetare për edukim nga ndihma e parë në grupe të ndyshme qëllimore (penzionerë, shoqata të grave, popullatë të fëmijëve nga çerdhet etj.)

73


Ndarja e mirënjohjeve për dhurues të gjakut të zgjedhur nga Kryetari i shtetit Më 14 mars të vitit 2008, Kryetari i Republikës së Maqedonisë z. Branko Cërvenkovski në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, me rastin e 17 marsit organizoi ndarje solemne në pasqyrë shtetërore “Medalje për merita për Maqedoninë” pesë dhuruesve të gjakut, dhe atë Sllobodan Cenovit, Boris Janevit, Ramadan Telkiut, Milivoj Jankovskit dhe Aco Aleksovskit.

17 marsi – Dita e dhurimit të gjakut në Republikën e Maqedonisë Më 17 mars të vitit 2008, u mbajt Mbledhje solemne në Kuvendin e Kryqit e Kuq të Republikës së Maqedonisë me rastin e Ditës së themelimit të Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë dhe Ditës së dhurimit të gjakut. Përskaj fjalimit që e mbajti Kryetari i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë D-r Jovan Damjanoski, përfaqësues i Ministrisë së shëndetit i promovoi beneficionet për përdorimin e mbrojtjeve të caktuara shëndetësore të dhuruesve të gjakut të cilët kanë dhuruar gjak mbi 10 herë. U ndanë shpërblime për tre OKKK më të suksesshme Krushevë, Shtip dhe Vinicë në dhurimin e gjakut të vitit 2007. Krusheva në vitin 2007 ishte e shpallur si qyteti më human.

2008

Shpërblimin e mori Kryetarja e komunës së Krushevës Lefkija Gaxhoska. U nda mirënjohje post’humane “Medalje e artë e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë” Toshe Proeskit për kontributin e tij në misionin human të Kryqit të Kuq.

74


DHUR IM I I G JAKU T

Edukimi i motivuesve për dhurim të gjakut Në periudhën prej 29 maj deri më 1 qershor të vitit 2008 në organizim të Klubit të dhuruesve të gjakut të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë u mbajt seminar për edukim të motivuesve për dhurim vullnetar të gjakut. Në seminarin morën pjesë 20 përfaqësues të klubeve të dhuruesve të gjakut pranë OKKK nga Shkupi, Kumanova, Shtipi, Manastiri, Velesi, Tetova dhe Ohri, si dhe përfaqësues nga ministria e shëndetësisë të Republikës së Maqedonisë, Kryqi i Kuq i Shqipërisë, Kryqi i Kuq i Bullgarisë, Asociacioni i dhuruesve vullnetar të gjakut të Italisë (AVIS) dhe nga shoqata humanitare e hekuranëve të Sërbisë. Nga puna e seminarit dolën edhe më shumë përmbyllje të përbashkëta: • Të vazhdohet me promovimin dhe hapjen e më shumë klubeve të dhuruesve të gjakut pranë OKKK në qytetet më të mëdha dhe të jenë në koordinim të përhershëm me Klubin Qendror të dhuruesve të gjakut në Shkup; • Të ruhet tradita për organizim të këtij lloji të seminareve për edukim të motivuesve në dhurim të gjakut me anëtarë të klubeve të dhuruesve të gjakut dhe të përdoren përvoja nga klubet tjera nga jashtë vendi; • Mobilizimi i dhuruesve të gjakut të rinj me qëllim rekrutimin dhe kyçjen e tyre në aktivitete për dhurim të gjakut për angazhim të mëtejmë në dhurues të gjakut dhe motivues të përhershëm; • Zgjerimin e bashkëpunimit, koordinim, këmbim i informacioneve dhe përvojave, lidhje informatike, shoqërim etj.

Deklarata e Viçenco Guco përfaqësuesi i AVIS nga Italia

E

vlerësoj mënyrën në të cilën ishte zbatuar seminari dhe përmbajtjet të cilat ishin interesante, kurse fjalimiet individuale ishin në nivel të lartë. Nuk kishte asnjë çast ku vëmendja binte kah referenti, çdo temë ishte konstruktive dhe nuk ishte e rëndë për përcjellje. Asgjë nuk ishte rastësisht, çdo gjë ishte e arsyetuar në mënyrë qartë, pa u lënë vend për interpretime të padrejta. Përvojat dhe zhvillimet në dhurimin e gjakut në vendet pjesëmarrëse, gjithsesi do të mund të jenë në ndihmë edhe për Shoqatën tonë, në të gjitha nivelet. Në AVIS jam dhurues i gjakut më shumë se 30 vite, përjetova shumë momente të përbashkëta në Shoqatë, momente të ballafaqimit në vet atë, por çdo herë përpiqesha të jem i kujdesshëm në të gjitha vështirësitë të cilat gradualisht na imponoheshin. E gjithë kjo më ndihmoi që më mirë ta kuptoj jetën, por kjo “avantura” e fundit ishte qershi në tortë.

Edukimi i studentëve për motivues në dhurimin e gjakut Во рамкитеNë kuadër të projektit “Motivimi i popullatës së re për dhurim vullnetar të gjakut” i përkrahur finansiarisht nga Kryqi i Kuq i Kanadës, prej 24 deri 26 tetori në Strugë u mbajt seminar për edukim të motivuesve për dhurim të gjakut nga redni i popullatës studentore. Qëllimi i këtij projekti është që nëpërmjet edukimit të motivuesve moshatar të kontribuohet për numër të madh të dhurimit të gjakut të aksioneve të cilat organizohen në univerzitetet në Shkup, Tetovë dhe Manastir. Dolën disa përfundime, dhe atë: • Të formohen klube të motuvuesve të rinj për dhurim të gjakut në Shkup, Tetovë dhe Manastir; • Të përpunohet plan aksionar për aktivitete për dhurim të gjakut të cilat organizohen në fakultetet pranë këtyre univerziteteve; • Së bashku të përgatitet doracak për edukues të rinjë në dhurimin e gjakut; • Të këmbehen përvoja ndërmjet vehti

S h q i p

Qëllimi i këtij projekti është që nëpërmjet edukimit të motivuesve moshatar të përfshijhen, motivohen dhe rekrutohet numër sa më i madh i studentëve, të rritet vetëdija e tyre për dhurim vullnetar të gjakut dhe të organizohen aksione kadrovike në të gjitha fakultetet pranë univerziteteve në Shkup, Tetovë, Manastir dhe Shtip.

2008

Në kuadër të projektit “Lidhje rrejtore nga lëmia e dhurimit të gjakut – përmirësimit të dhurimit vullnetarë të gjakut të popullata e re”, i përkrahur finansiarisht nga Kryqi i Kuq i Spanjës, më 29 nëntor të vitit 2008 u mbajt seminar njëditorë instruktiv për edukim të motivuesëve për dhurim të gjakut në rradhët e popullatës studentore.

75


2008

76

Në kuadër të veprimtarisë socialo-humanitare gjatë vitit 2008 u implementuan aksione dhe aktivitete të rëndësishme me qëllim për zvogëlimin e mjerueshmërisë të popullatës në bashkësitë, me zbatim të instrumenteve zhvillimore për përparimin e metodologjisë për punë në shoqatën nacionale.


VEPRIMTARIA SOCIALO-HUMANITARE

Kryqi i Kuq i RM-së në periudhën e vitit 20072008, nëpërmjet organizatave komunale të Kryqit të Kuq Kisella Vodë – Shkup, Dibër, Dellçevë dhe Radovish programin ZHPB e implementoi në katër bashkësi të mjeruara rome. Si rezultat i trajnimeve të zbatuara të ekipeve ZHPB, vlerësimet e bëra për nevojat dhe prioritetet e vërtetuara të bashkësive, u realizuan aktivitetet që vijojnë me participientë qeveritarë dhe joqeveritarë dhe anëtarë të bashkësive:

jellës për të pirë ujë.

LNë bashkësinë “Vrapçe” në Kisella Vodë – Shkup është instaluar rrjet përçues me gjatësi prej 600 metrash, është urbanizuar hapësirë në bashkësinë lokale si vend për socializim të popullatës, shoqërim, dhe mundësi për veprim të përbashkët në zgjedhjen e sfidave të ndryshme me të cilat ballafaqohet bashkësia, janë mbajtur punëtori nga lëmia e preventivës shëndetësore, planifikim të familjes dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor.

LNë bashkësinë “Shain maale” në Radovish u zbatua mësimi i shkrim leximit të popullatës, ku ishin të përfshirë gjithsej 76 persona nga bashkësia në moshë prej 10 – 25 vjet. Gjithashtu u mbajtën punëtori nga lëmia e preventivës shëndetësore dhe ekologjisë.

LNë bashkësinë “Pustevski endek” në Dellçevë është shtruar rrugë për çasje në 265 m2; janë mbajtur punëtori nga lëmia për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe sëmundjeve ngjitëse; është formuar patrollë ekologjike e të rinjëve; janë vënduar dy trape për persona të sëmurë dhe të paralizuar deri në shtëpitë e tyre dhe është ndërtuar ujës-

LNë bashkësinë “Vakov” në Dibër është hapur klub arsimoro – edukativ dhe informativ, ku janë mbajtur kurse për kompjutorë dhe zeje dhe janë edukuar gjithësej 40 të rinjë nga lëmia e informatikës dhe janë aftësuar 40 persona për kryerjen e zejeve (20 saldues dhe 20 ngjyrues). Gjithashtu janë mbajtur punëtori nga lëmia e preventivës shëndetësore dhe planifikim të familjes.

Evaluimi i ZhPB Me qëllim që të fitohet fotografi e qartë e aktiviteteve të realizuara të programeve ZhPB, të vërtetohen efektet, si dhe të nxjerren mësimet e mësuara të cilat do të kontribuojnë që në ardhmëri të përmirësohet zbatimi i mjeteve, u bë evaluimi i projekteve të implementuara në bashkësitë, si dhe në programin e ZhPB të shoqatës nacionale.

“Për pleqëri dinjitoze” Me qëllim që të zgjohen ndjenjat te njerëzit për kujdesin e nevojshëm të personave të vjetër dhe të pafuqishëm, posaçërisht te të rinjët që të krijohet shprehi për ndihmë dhe përkujdesje më të madhe për personat e vjetër me aktivitete të volitshme u shënua Java për kujdesjen e personave të vjetër. Organizatat komunale të Kryqit të Kuq organizuan aktivitete të shumta dedikuar për përkujdesje dhe ndihmën e personave të vjetër: ligjerim në shkolla, vizita në shtëpitë e personave të vjetër dhe shtëpitë e pensionistëve, matja e sheqerit në gjak dhe shtypjen e gjakut pa pagesë, takime të organizuara, tribuna, punëtori dhe ligjerata me tema aktuale, vizita e pleqëve dhe të personave të pafuqishëm në shtëpitë e tyre dhe ku është ndarë ndihmë në ushqim, veshje, mbulesa, barrëra, mjete për higjienë, matja e shtypjes së gjakut, ofrimi i shërbimeve të imëta për kënaqjen e nevojave të personave të moshuar, konkurse të shpallura: për banor më të vjetër, çift bashkëshortor me më shumë vite në bashkëshortësi dhe anëtar – aktivist më të vjetër në Kryqin e Kuq, konkurse për krijimtari arti dhe të letërsisë etj.

Persa Maxhovska, aktiviste e mëparshme e OKKK – Kriva Pallankë

2008

...”Në organet e drejtorisë punova 30 vite dhe për këto 10 vite që jam në pension asnjëri prej tyre nuk më vizitoi. Vizita e Juaj shumë mirë më befasoi dhe ma zbukuroi ditën. Aktiviste në Kryqin e Kuq isha si e re dhe gëzohem që ende kujtohen në mua dhe nuk më harrojnë”...

S h q i p

Zhvillim i përbashkët i bashkësisë- ZHPB

77


“Ndaj me të tjerët” Nën moton “Ndaj me të tjerët” ishte e shënuar “Java e solidaritetit” tradicionale. Qëllimi ishte që të ngritet vetëdija e popullatës për përkrahje dhe ndihma e nevojshme ndërmjet vehti, si dhe të sigurohet ndihmë për kategoritë më të mjeruara të popullatës. Në kuadër të javës nëpërmjet organizatave komunale të Kryqit të Kuq u zbatua Akcion për mbledhje me të cilin u siguruan gjithsej 1538 kg. Shqim, 325 kg mjete për higjienë, 16.130 kg veshmbathje, 1561 palë mbathje dhe 1780 kg mbulesa. Ndihma iu nda 1840 rasteve sociale, si dhe në 5 institucione sociale.

“Mendoni edhe për ne” Me rastin e 16 Tetorit Dita ndërkombëtare e urisë u organizua fushatë nën moton: “Mendoni edhe për ne” me qëllim nxitjen e mendimit të përgjithshëm të popullatës për problemet e varfërisë, si dhe sigurim i ndihmës për kategoritë më të mjeruara të popullatës. Gjatë fushatës në nivel të shoqatës nacionale u siguruan gjithsej 840.535,00 denarë, 8290 kg ushqim të donuar dhe furnizuar nga mjetet, 6574 kg veshmbathje dhe e njejta është ndarë në institucione sociale dhe arsimore dhe në popullatën e mjeruar në vend.

Zgjedhje më efektive e problemeve lidhur me përjashimin social dhe varfërinë e personave të vjetër Më 20.11.2008 në Shkup në organizim të UNDP u mbajt Punëtori për persona të vjetër ku mori pjesë përfaqësues i Kryqit të Kuq të RM-së. Qëllimi i punëtorisë ishte që të përforcohet dialogu mes anëve kyçe të prekura për zgjedhje më efikase të problemeve lidhur me përjashtimin social dhe varfëri të personave të vjetër si një ndër grupet më të mjeruara dhe sociale në vend. Më 12.12.2008 u prezantuan rezultatet e aktiviteteve projektuese për personat e vjetër dhe personat me nevoja të posaçme.

Trajnim për Përmirësimin e kontrollit të TB Më 28 dhe 29.11.2008 u mbajt trajnim për Përmirësimin e kontrollit të TB në RM për punëtorë sociale dhe vullnetarë, në organizim të Institutit për sëmundje të mushkërive të bardha dhe tuberkulozit. Në seminarin mori pjesë përfaqësues i shërbimit profesional të Kryqit të Kuq të RM-së.

Lufta kundër tregëtisë me njerëz L Në bashkëpunim me Ministrinë për punë dhe politikë sociale, kurse me përkrahje të Organizatës ndërkombëtare për migrime gjatë muajit mars u organizuan dy seminare për edukim të 33 përfaqësuesve të organizatave komunale të Kryqit të Kuq si koordinues të programit për luftë kundër tregtisë me njerëz. Qëllimi i edukimit ishte që të përforcohen kapacitet e Kryqit të Kuq të RM-së, çka do të paraqesë bazë kalimtare për veprim të ardhshëm në luftën kundër tregtisë me njerëz. L Me rastin e 2 dhjetorit – dita botërore e ndërprerjes së robërimit, filloi shënimi edhe i “Javës për luftë kundër tregëtisë me njerëz” 2-9 dhjetor të vitit 2008, i cili është shpallur nga ana e Ministrisë për punë të brendëshme dhe Sekretariatit të komisionit nacional për luftë kundër tregëtisë me njerëz dhe migrimit ilegal. Qëllimi për shënimin e javës ishte që të rritet vetëdija publike tek qytetarët për rezikun nga tregëtia me njerëz. Si anëtar i Sekretariatit të komisionit nacional për luftë kundër tregëtisë me njerëz dhe migrim ilegal, Kryqi i Kuq i RM-së mbi 12 organizata komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit aktivisht u kyq në shënimin e parë të javës.

2008

L Më 9 dhe 10 dhjetor të vitit 2008 Kryqi i Kuq i RM-së dhe Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit, në bashkëpunim me UNHCR dhe përkrahje të IOM, organizuan dy punëtori informativo edukative për kërkues të azilit dhe vullnetarë të Kryqit të Kuq, ku u prezantuan tema nga lëmia e preventivës shëndetësore, si dhe për tregëti me njerëz.

78


Këmbimi i përvojave në luftën kundër tregëtisë me njerëz L Me ftesën e Kryqit të Kuq të Sërbisë më 10 qershor në Vranje, përfaqësues të Kryqit të Kuq të RM-së morën pjesë në seminarin me temë: “Kontakt me viktimën e tregëtisë me njerëz – si të njihet dhe të reagohet “. Seminaret e këtilla paraqesin mundësi për këmbim të përvojave në planin e luftes kundër tregëtisë me njerëz mes dy shoqatave nacionale, me tendencë që bashkëpunimi i tillë të realizohet dhe të zhvillohet në periudhën e ardhëshme. L Më 25.11.2008 në Zagreb, përfaqësues i Kryqit të Kuq të RM-së mori pjesë në Tryezën e rrumbullakët me rast të prezantimit të aktiviteteve përfundimtare projektuese për luftë kundër tregëtisë me njerëz, në organizim të Kryqit të Kuq Kroat. Qëllimi i takimit ishte që të këmbehen përvoja të aktiviteteve projektuese me mundësi që të njejtat të implementohen në shoqatat e veta nacionale. L Në organizim të Ministrisë për pnnë dhe politikë sociale më 29.09.2008 u mbajt Tribunë publike me temën; “Lufta kundër tregëtisë me njerëz, përgjegjësi e shoqërisë maqedonase” ku morën pjesë përfaqësues të Kryqit të Kuq të RM-së. Në debate të këtilla në nivel lokal u kyqën edhe organizatat komunale të Kryqit të Kuq Tetovë dhe Kavadar.

Anëtarësi në PERCO L Më 17 dhe 18 prill të vitit 2008 në Beograd u mbajt mbledhja e PERCO (platforma për bashkëpunim të shoqatave europiane nacionale për të ikur, kërkues të azilit dhe emigrantë). Përfaqësues i Kryqit të Kuq të RM-së në mbledhjen i prezantoi aktivitetet e shoqatës nacionale për ndihmë të kërkuesve të azilit, program të cilin e implementoi Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit, si dhe për aktivitetet për luftë kundër tregëtisë me njerëz. Me aplikimin e dorëzuar për anëtarësim në PERCO, i cili ishte i shqyrtuar dhe përkrahur nga ana e këshillit drejtues, Kryqi i Kuq i RM-së e mori statusin e anëtarit mbikqyrës.

Mbledhje ndërkombëtare për Migrime në rajonin e Mediteranit Në organizim të të Kryqit të Kuq të Italisë, me përkrahjje të Qeverisë italiane nga 14 – 17 shkurti në Palermo, u mbajt Mbledhje ndërkombëtare për Migrime në rajonin e Mediteranit, ku morën pjesë përfaqësues të Kryqit të Kuq të RM-së. Qëllimi i mbledhjes ishte që të këmbehen përvoja, të krijohen programe të reja që ti dilet në ndihmë kësaj sfide humanitare si dhe mobilizim i Shoqatave nacionale në bashkëpunim me Qeveritë nga rajoni për përgjigje hjumanitare të sfidave migruese.

Iniciativa për formimin e Njësisë për Migrime Në organizim të të Kryqit të Kuq të Austrisë nga data 26 – 28.05.2008 në Vienë u mbajt mbledhja për formimin e Njësisë për Migrime, ku mori pjesë edhe përfaqësues i Kryqit të Kuq të RM-së. Ky takim për shoqatën tonë nacionale, e cila që 13 vite i realizon aktivitetet që dedikohen për ndihmë dhe kujdesje humanitare të personave të përkujdesur dhe kërkuesve të azilit, ishte me rëndësi të veçantë për shkak të mundësisë për këmbim të përvojave me shoqatat tjera nacionale.

Donacione Linje telefonike për donatorë: 070/075 dhe 077 143 400 dononi 100 denarë Gjatë vitit 2008 nga tre linjet telefonike donatore janë siguruar gjithsej 237.000 denarë, me të cilat furnizohen 200 paketime me ushqim dedikuar për ndihmën e popullatës së mjeruar.

L COLGATE Palmolive Adria siguroi 3000 pasta për dhëmbë, me çka dhanë kontribut të drejtëpërdrejtë në mobilizimin e popullatës për mbrojtje preventive shëndetësore. L Nga ana e Drejtorisë doganore të Republikës së Maqedonisë ishte siguruar ndihmë prej 2700 kg ushqim dhe veshëmbathje e re me vlerë prej 714.350,00 denarë dhe e njëjta është distribuar në institucione sociale. .

S h q i p

L Kompania “Vest Impeks” nga Shkupi për realizimin e qëllimeve humanitare të Kryqit të Kuq

të RM-së donoi ndihmë në 12.000 copa lecka kuzhineje, në vlerë prej 179.832,00 denarë dhe të njejtat janë ndarë në institucione sociale.

2008

L S rezultat i bashkëpunimit afatgjatë të frytshëm me Kryqin e Kuq të Gjermanisë në Baden Virtemberg i cili në vazhdim realizohet që 16 vite, gjatë vitit ishte siguruar ndihmë humanitare e cila ishte e përbërë nga krevate spitali, ndihmëse invalidore, paisje medicinale, kompjutorë, sete kuzhineje, veshje etj. Në shumë të përgjithshme prej 88.400,00 euro dhe e njejta është e shpërndarë në institucione të shëndetësisë dhe sociale në vend, si dhe për nevojat e popullatës së mjeruar.

79


2008

Gjatë vitit 2008 Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë ndërmori më shumë aktivitete në lëminë e përgatitshmërisë dhe veprimit gjatë katastrofave me plan të vendit dhe ndërkombëtarë, të cilat dalin nga Plani zhvillimor i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, Strategjia për përgatitshmëri dhe veprim gjatë katastrofave me qëllim që ti lehtësojë pasojat, të sigurojë ndihmë dhe shërbime për popullatën e mjeruar të goditur nga katastrofat.

80


Në shkurt u mbajt punëtori me sekretarët e organizatave komunale të Kryqit të Kuq, ku ishte prezantuar Strategjia për zhvillim të Kryqit të Kuq të RM-së në planin për përgatitshmëri dhe veprim gjatë katastrofave.

BASHKËPUNIM PARTNEROR Në periudhën prej 26/28 – 11 – 2008 u mbajt punëtori me temën: “Vendi dhe roli i Kryqit të Kuq të RM-së në sistemin për menaxhim me kriza”. Punëtoria ishte e organizuar nga ana e Qendrës për menaxhim me kriza dhe Kryqit të Kuq të RM-së, me përkrahje nga Komiteti Ndërkombëtarë i Kryqit të Kuq. Qëllimi i punëtorisë ishte që të përmirësohet komunikimi dhe koordinimi mes të gjitha subjekteve në sistemin për menaxhim me kriza.

USHTRIME SIMULUESE Në vitin 2008, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, Qendra për menaxhim me kriza dhe Drejoria për mbrojtje dhe shpëtim, ishin organizatore të më shumë ushtrimeve ndërkombëtare simuluese, ku u treguan situata të ndryshme në rast të katastrofave, në Maqedoni dhe rajon, me qëllim që të përmirësohet komunikimi dhe koordinimi i planit vendor dhe ndërkombëtar. Në këto ushtrime morën pjesë përfaqësues nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë.

PËRGATITSHMËRI DHE VEPRIM GJATË KATASTROFAVE

QËLLIME TË PROMOVUARA STRATEGJIKE

L Kryqi i Kuq i RM-së, Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit dhe Organizata komunale e Kryqit të Kuq Veles organizuan trajnim rajonal për Njësinë Republikane për përgjigje gjatë katastrofave dhe njësive për përgjigje gjatë katastrofave të Velesit, Manastirit, Ohrit, Kavadarit dhe Koçanit. Në trajnim morën pjesë gjithësej 80 pjesëmarrës, mes së cilëve edhe përfaqësues të Njësitit për helikopterë të Armatës së RM-së. Qëllimi i trajnimit ishte që në praktikë të tregohen aktivitetet e ekipeve të Njësive për përgjigje gjatë katastrofave të Kryqit të Kuq të RM-së me institucionet qeveritare përgjegjëse për menaxhim me kriza.

S h q i p

L Në organizim të Ministrisë për mbrojtje u mbajt trajnim për shpëtim, evakuim dhe përkujdesje të popullatës së mjeruar nga havari kimike të fabrikës në Veles, që u mbajt në Krivollak. Në këtë trajnim mori pjesë ekipi medicinal, logjistik dhe ekipi për shpëtim në ujë të Njësitit republikan për përgjigje gjatë katastrofave me mjete komplete materialo – teknike.

2008

L Në organizim të Organizatës komunale të Kryqit të Kuq Ohër me përkrahje logjistike nga Kryqi i Kuq i RM-së, në arenën sportive “Biljanini izvori” në Ohër u mbajt trajnim tregues për evakuimin e vizitorëve në rast zjarri, ku morën pjesë pjesëtarë të MPB-së, njësitë zjarrëfikëse, Qendra medicinale, ekipe nga OKKK – Ohër dhe agjencioni për sigurimin e sallës. Evakuimi është zbatuar në planin prej më parë të përpunuar për evakuim nga ana e Kryqit të Kuq të RM-së.

81


L Në organizim të Qeverisë të Republikës së Maqedonisë dhe Qendrës për menaxhim me kriza të RM-së, u mbajt trajnim simulativ 10 ditor QMK – 2008 për menaxhim me më shumë lloje të katastrofave në bashkëpunim me aleancën NATO dhe anëtaret e NATO. Në trajnim mori pjesë edhe Kryqi i Kuq i RM-së. L Me organizim të Qendrës për menaxhim me kriza u mbajt trajnim simulues me skenë – vërshim në rajonin e Shkupit, ku kontrolloheshte gjendja e përgatitshmërisë për menaxhim me katastrofa në të gjitha subjektet të cilat janë kompetente për situata të këtilla me krizë. L Pjesëmarje në Konferencën Planifikuese për Trajnim simulues në organizim të Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Trajnimi u mbajt në periudhën pre 16/17/18/19.06.2008 L Në Qendrën për menaxhim me kriza, në periudhën prej 22-31.10.2008 u mbajt trajnim ndërkombëtar Seesim – 08 (rrjet simulues për Europën Juglindore); L Federata ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe, në bashkëpunim me Kqyqin e Kuq Kroat dhe Austriak, në periudhen prej 15 deri me 21 shator to vitit 2008 në Kroaci – Istra, organizuan ushtrime ndërkombëtare simuluese për anëtarët e Ekipit rajonal për përgjigje gjatë katastrofave, të cilët kanë mbaruar kursin për pastrimin e ujit dhe sanitim. Nga Kryqi i Kuq i RM-së, morën pjesë katër anëtarë nga ekipi për pastrim të ujit të Njësitit republikan për përgjigje gjatë katastrofave.

KURSE L Kryqi i Kuq i RM-së në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të qytetit të Shkupit dhe Organizatën komunale të KK Ohër mbajtën kurse për shpëtues në ujë, ku ishin të aftësuar gjithësej 46 persona. L Kryqi i Kuq i RM-së në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të Austrisë prej 01 deri 08 maj të vitit 2008 organizoi trajnim – kurs rajonal për pastrimin e ujit, që u mbajt në Mariovë (Ura e Rasinbegut). Në kursin morën pjesë përfaqësues të Kryqit të Kuq të Bullgarisë, Sërbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës. L Federata Ndërkombëtare organizoi kurs për teknologji informatike, ku Kryqi i Kuq i RM-së mori pjesë me një përfaqësues. Seminari kishte për qëllim, që pjesëmarrësit të njoftohen me pajisjen standarde të cilën Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe e përdor në kohën e misioneve.

2008

L Katër anëtarë nga ekipi për shpëtim në mal të Njësitit Republikan për përgjigje gjatë katastrofave, morën pjesë në kursin për shpëtues në mal në Kroaci. Qëllimi i seminarit ishte që ekipi të njoftohet me dituri të reja për shpëtim me teknika verore, zbatimin e punës me mundësi të organizimit të kurseve në Maqedoni.

82

L Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe nga 20 – 29 maj në Mostar – B dhe H, organizoi trajnim, për përfaqësues të shoqatave nacionale të Kryqit të Kuq të Europës Juglindore. Me trajnimin e fituar pjesëmarrësit në trajnim bëhen anëtare të Ekipit rajonal për përgjigje gjatë katastrofave. Nga Kryqi i Kuq i RMsë morën pjesë dy përfaqësues.


L Në periudhën prej 27 – 30.05.2008 në Bullgari u mbajt kurs për shpëtues në ujëra të shpejta. Kursi u mbajt në qytetin Kresna përskaj lumit Struma. Kryqi i Kuq i R. Maqedonisë për herë të parë me përfaqësues të vet mori pjesë në kurs të këtillë, që është me domethënie të madhe për fitimin e kuadrit të këtij lloji për edukim.

PJESËMARRJE NË SEMINARE L Në periudhën prej 13 – 14.03.2008 Kryqi i Kuq i Bullgarisë në Llozen – Sofje organizoi seminar ku përfaqësues të Kryqit të Kuq të RM-së morën pjesë si instruktorë për përpunim të planit data – bazë për veprim. L Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe prej datës 26 – 30 qershor 2008 në Durrës, Republika e Shqipërisë organizoi seminar me temë: “Vlerësimi i mjerueshmërisë dhe kapaciteteve”. Në seminarin morën pjesë përfaqësues të shoqatave nacionale nga rajoni dhe më gjërë. Nga Kryqi i Kuq i RM-së morën pjesë tre përfaqësues të shërbimit profesional.

NDIHMË PËR TË PËSUARIT NË RADOVISH Në vitin 2008, Republika e Maqedonisë nuk ishte e shmangur nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, dhe njëashtu koha e keqe që e kaploi rajonin e Radovishit, shkaktoi dëme të mëdha materiale dhe humbje njerëzore. Kryqi i Kuq i RM-së intervenoi me ekipe të veta të cilët e bënë vlerësimin për nevojat e të pësuarëve në Radovish, në bashkëpunim me shtabin për kriza të Komunës së Radovishit Në bazë të vlerësimit të bërë nga ana e Kryqit të Kuq të RM-së dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit, u sigurua ndihmë humanitare pët 30 familje të cilët ishin të qëlluara më shumë.

Nxjerrje nga ueb kontakti në portalin e internetit të Kryqit të Kuq të RM-së “Të nderuar, para se gjithash do të doja t’ju uroj për Trajnimin metodik të treguar dhe të realizuar me sukses në Veles. Me sinqeritet, ishte shumë mësimtare, interesante, i treguar thjeshtë, i realizuar çuditërisht. U kënaqa duke i shikuar veprimet e ushtruara, ekipet e përgatitura.

Nikollçe Çolloko

S h q i p

Kam 26 vjet, jam nga Velesi dhe punoj në ARM si ushtar profesional. Edhe njëherë urime dhe vazhdoni me punën e mëtutjeshme”.

2008

Duke u falenderuar për këtë trajnim fitova idenë që t’Ju shkruaj dhe t’Ju pyes se a do të kisha mundur të anëtarësohem në organizatën e Juaj dhe të bëhem pjesë e ekipit i cili punon në tërhjeqjen e personave të lënduar në rast të katastrofave.

83


Të rinjët e Kryqit të Kuq të RM-së edhe më tej vazhdojnë të jenë bartës të aktiviteteve të shumta në teren të Shoqatës nacionale, si dhe një ndër iniciatorët e ngitësit të ideve për përmirësimin e efikasitetit të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë. Njëzërit kalendari tradicional i aktiviteteve dhe manifestimeve dhe programi për punë për vitin 2008 në kuadër të veprimeve programore, janë realizuar numër i madh i aktiviteteve në nivel nacional dhe lokal.

Reforma në punën e të rinjëve – forma të reja të organizimit të vullnetarëve të rinj Pas analizës së zbatuar për punë të organizatave komunale të Kryqit të Kuq, Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit dhe Qendrës së Kryqit të Kuq të RM-së, u paraqit nevoja për reformë për punën e së rinjëve, gjegjësisht gjetja e formave të reja dhe atraktive për tërheqje, motivim dhe organizim të vullnetarëve të rinj, çka rezultonte me nevojën për përvetësimin e Rregullores së re për punë dhe organizim të të rinjëve të Kryqit të Kuq të RM-së. Në organizatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit, janë formuar 35 klube të vullnetarëve të rinj të Kryqit të Kuq, të cilët janë aktivisht të kyçur në aktivitetet për plotësimin e qëllimeve të shoqatës nacionale. Është formuar Këshilli i të rinjëve i përbërë nga përfaqësues të të gjitha klubeve të të rinjëve, të udhëhequr nga Kryetari i të rinjëve të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë.

Mbledhje europiane për bashkëpunim me të rinjët e Kryqit të Kuq Në Prill të vitit 2008 në Tuheljske toplice – Kroaci, u mbajt Mledhje europiane për bashkëpunim me vullnetarët e rinjë të Shoqatave nacionale, ku Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë mori pjesë me dy përfaqësues. Në mbledhjen ishin miratuar iniciativa për ndryshimin e rregullores për të rinj të Federatës ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe, si dhe diskutimi për kahje globale për zhvillim të programeve të të rinjëve të Shoqatave nacionale. Në mbledhjen është zgjedhur përbërja e re e komitetit europian koordinativ për periudhën mandatare 2008 – 2010, ku për herë të dytë anëtarëson përfaqësues i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë..

Në kuadër të zhvillimit të kapaciteteve të të rinjëve të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, kuse me iniciativë të vullnetarëve të rinjë nga organizatat komunale u mbajt kampi veror i të rinjëve nën emrin Kryq i Kuq 100 %.

2008

Bëhet fjalë për kamp veror edukativ ku morën pjesë 45 të rinjë të ndarë në tre grupe dhe atë: Menaxhim me ciklin projektues, Tregim realistik i plagave dhe lëndimeve, fotografim dhe lajmërim. Përderisa dy grupet e para ishin të dedikuara për përforcimin e kapaciteteve të klubeve të të rinjëve, grupi për informim dhe fotografim përgatitej për zhvillim të komunikimit dhe informimit atraktiv për ngjarjet dhe aktivitetet tek të rinjët e Kryqit të Kuq.

84


Kryqi i Kuq i RM-së nëpërmjet Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit si implementues i projektit, me sukses 10 vite e zbaton programin “Kryqi i Kuq në aksion promovimi i vlerave humane” (KKA – PVH) në bashkëpunim me Ministrinë për arsim dhe shkencë. Në vitin e kaluar në projekt ishin të kyqur gjithësej 1.105 të rinjë, me 115 projekte të

vogla rekorde të pëpunuara dhe 11.820 euro të mbledhura. Qëllimet e projekteve si dhe qëllimi i mjeteve të mbledhura janë të përcaktuara në mënyrë lokale, më shpesh për socializimin e të rinjëve të margjinaliuzar dhe personave social të përjashtuar, përkrahje për intervenime dhe ndihma shëndetësore, ngritjen e vetëdijes në rrethinë për të çuar jetë të shëndoshë etj.

KKA – PVH kampi veror Prej 19 – 23 gusht në qendrën “Solferino” në Strugë u mbajt kampi veror i parë ndërkombëtarë KKA- PVH i cili paraqet internacionalizimin e projektit KKA- PVH dhe finalizimin e realizimit të suksesshëm në Maqedoni. Me përkrahje të Kryqit të Kuq të RM-së, Kryqi i Kuq i R. Serbisë në vitin 2006 filloi implementimin e programit, kurse R. e Shqipërisë dhe R. e Bosnjës dhe Hercegovinës në vitin 2007. Pjesëmarrës në kampin veror ishin të rinjët nga vendet të cilët e implementuan programin (Sërbia, B dhe H, Maqedonia dhe Shqipëria), si dhe mysafirë nga Finlanda, Danimarka, Turqia, Bullgaria, Zvicra, dhe përfaqësues nga Federata Ndërkombëtare e shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe – Gjenevë. Një ndër qëllimet e kampit ishte edhe prezantimi i programeve nacionale dhe prezantimi i projekteve të përpunuara. Si rezultat i kampit një përfaqësues i Maqedonisë ishte i ftuar që të marrë pjesë në mbledhjen e Gjenevës të Shoqatave nacionale të cilat implementojnë progame për të rinjë në këtë lëmi në krijimin e mjeteve të cilat do ti kishin paraqitur kahjet për implementim. Si rrumbullaksim i këtyre aktiviteteve dy përfaqësues morën pjesë në takimin për këmbim të përvojave dhe krijim të mjeteve për punë në temën “Promovimi i vlerave humane”, e cila u mbajt në Tubaniso Republika e Mali, Afrikë.

TË RINJËT E KRYQIT TË KUQ

KRYQI I KUQ NË AKSION – PROMOVIMI I VLERAVE HUMANE

Shoqërim pa kufi Deti Suto 2008 Kryqi i Kuq i Malit të Zi – Deti Suto ishte nikoqir i projektit të 11-të ndërkombëtarë të të rinjëve Shoqërim pa kufi, morën pjesë përfaqësues të 7 shoqatave nacionale. Kryqin e Kuq Maqedonas e paraqitën pesë vullnetarë të rinjë të zgjedhur sipas rezultateve të arritura në ciklin KKA – PVH për vitin 2007 – 2008. Në këtë kamp u punua në temat regullorja e të rinjëve dhe udhëheqje me të rinjë, tolerim, DNH dhe bërja e projekteve për nevojat e bashkësisë. Pas kampit të kryer pjesëmarrësit iu përkushtuan këmbimit të mëtejshëm nacional dhe bashkëpunimit ndërkombëtar me qëllim plotësimin e obligimeve të cilat u paraqitën në kamp. Vullnetarët e Kryqit të Kuq të RM-së pas mbarimit të kampit realizuan 4 projekte dedikuar për femijët e familjeve të rezikuara sociale.

AKTIVITETE PROJEKTUESE

S h q i p

Me përkrahjen e Kryqit të Kuq të Gjermanisë u mbajt projekti Vetëdija e të rinjëve për rezik dhe pasojat e dhunës, vullnetarë të rinjë të trajnuar të Kryqit të Kuq nëpërmjet simulimeve dhe punëtorive interaktive në shkollat fillore. Ky projekt u realizua me ndihmën e personave profesional nga instituti për punë sociale dhe politikë sociale, me ndihmën e të cilit plotësisht është botuar edhe doracak për punë në teren me temë dhunë moshatare. Ky projekt u realizua gjithësej në 27 OKKK dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit.

2008

1. Vetëdija e të rinjëve për rezik dhe pasojat nga dhuna

85


Vetëdija e të rinjëve për rezik dhe pasoja nga dhuna Numri i edukatorëve moshatar të trajnuar

80

Numri i punëtorive të mbajtura

162

Numri i pjesëmarësve

4374

2. Dashuro me kujdes! Jeto sigurtë! - edukim moshatar i të rinjëve Me përkrahje të Kryqit të Kuq Spanjol, gjithësej në 31 OKKK dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit u realizua projekti Dashuro me kujdes! Jeto sigurtë!. Bëhet fjalë për edukim moshatar nëpërmjet organizimit me të rinjë në moshë prej 14 – 21. Për nevojat e projektit janë trajnuar 70 edukatorë moshatarë, është shypur doarcak dhe flaer me përmbajtje edukative për punë në teren.

Dashuro me kujdes! Jeto sigurtë! Numri i edukatorëve moshatarë të trajnuar

70

Numri i punëtorive të mbajtura

118

Numri i pjesëmarrësve

2897

Përqindja e diturive para mbajtjes së punëtorive

51 %

Përqindja e diturive pas mbajtjes së punëtorive

61,5 %

PËR FËMIJËRI MË TË LUMTUR Me qëllim për ngritjen e vetëdijes te të rinjët për ndihmën e nevojshme, solidaritet dhe humanitet mes të rinjëve të cilët ballafaqohen me vështirësi sociale mes të rinjëve të cilët ballafaqohen me vështirësi sociale nëpërmjet të organizimit të garave sportive, në vitin 2008 u organizua aksion tanimë tradicional sportivo – rekreativ dhe humanitar “Për fëmijëri më të lumtur” në aksionin morën pjesë 20 OKKK dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit. Vlera e boneve pjesëmarrëse ishte 30 denarë, kuse mjetet e mbledhura prej 18.141 bona të shitura, ishin dedikuar për grupe të caktuara qëllimore në OKKK me prioritet të përkrahjes sociale të grupeve të margjinalizuara, fëmijëve të familjeve të rrezikuara sociale dhe fëmijë me nevoja të posaçme.

NGJARJET PROMOVUESE aktivitetet e Kryqit të Kuq.

2008

Me rastin e kalendarit tradicional të aktiviteteve dhe masnifestime, në nivel nacional janë organizuar dy ngjarje më të mëdha promovuese.

86

Me rastin e Javës së Kryqit të Kuq në bashkëpunim me Institutin maqedonas për mediume dhe Drejtorinë për kulturë dhe art, më 11 maj në parkun e qytetit në Shkup, është organizuar ngjarje e madhe muzikore e vizituar nga disa mijë vizitorë, ku janë promovuar

Më 5 dhjetor me rastin e Ditës botërore të vullnetarizimit, si dhe miratimi i Strategjisë për vullnetarizim 2008 – 2012 të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë vullnetarët e rinjë organizuan aheng të madh me ndërmjetësim të mediumeve, për tërheqjen e vullnetarëve të rinjë dhe promovimin e aktiviteteve vijuese. .


S h q i p

2008

87


“Marrëdhëniet me publikun janë sikur vozitje në mjegull – patjetër duhet ti keni dritat e kyçura, jo për të shikuar se ku shkoni, por që tju shohin të tjerët juve”. Julia Zuelka Vinona Univerzitet Shtetëror Zhvillimi intenziv në tërë botën, e të ashtuquajturës “Shoqëri informative”, është fakt i jetës së përditëshme. I ballafaquar me këtë sfidë, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë tanimë një kohë të gjatë prapa mundohet të adaptohet në teknologjitë e reja informative dhe komunikative dhe të përgatitet për interaksion më të madh dhe më të shpejtë me grupet qëllimore dhe me qytetarët në përgjithësi. Në vitin e kaluar aktivitetet ishin të drejtuara në nevojën e organizatës për intenzivimin e aktiviteteve komunikative, me qëllim që të rritet kredibiliteti i tij dhe të ngritet vetëdija për rolin e tij mes subjekteve kyçe të interesuara. Organizata u mundua që ta zbatojë bazën sipas së cilës do të mund ta përcjellë përparimin në kuptim që të adaptojë vetëvehten, me qëllim që të përgjigjet në kërkesat e kategorive të përdoruesve të mjeruar.

UEB FAQJA E KRYQIT TË KUQ TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

v izitë

jt

mua

Funksionimi i UEB faqes së Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë në vitin e kaluar përfshihet me mënyrën e përcjelljes së rrjedhave bashkëkohore në s e v izitu teknologjinë informatike. Të gjithë përdoruesit e internetit në adresën www.redcross.org.mk patën mundësinë që të njoftohen me organizatën, misionin e tij dhe aktivitetet që i realizon gjatë tërë vitit. Analiza vjetore e rezultateve për vizitën e ueb faqes, tregon përparim në pjesën e lidhjes direkte elektronike me të gjithë të interesuarit për punën e Kryqit të Kuq të RM-së, si dhe për përgatitshmërinë e tyre që të kyqen në realizimin e misionit human të shoqatës nacionale.

Gazeta elektornike “INFO “

2008

Botimi javor i gazetës elektronike të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë “INFO ”, paraqiti një ndër mjetet për modernizimin e komunikimit me grupe të ndryshme qëllimore, kurse njëkohësisht edhe mënyrë për klasifikimin e rregullt të informacioneve për aktivitetet e realizuara në publik. Koncepti i bartjeve të tyre nëpërmjet rrugës elektronike deri te lexuesit, nga Qendra e KKRM-së, në bashkëpunim me organizatat komunale dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit, sipas analizave të bëra, ndihmoi pjesërisht në zbatimin e komunikimit të brendshëm, por edhe deri në rritjen e transparencës para publikut.

88

Analizat treguan se nga numri i parë të gazetës elektronike në mars të vitit 2006, e deri në fund të vitit 2008, në fillim botimet distribuoheshin në 35.000 e-mail adresa, që ta përfundojmë vitin 2008 me 59.000 lexues të gazetës elektronike. Sa i përket komunikacionit të brendshëm dhe mënyrës për përgatitje, tre vitet e ekzistimit treguan kyçje aktive me tekste nga aktivitetet e realizuara në 11


VEPRIMTARI BOTUESE Botimet e shtypura të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë në masë të madhe kontribuan për imazhin e organizatës, dhe rritjen e transparencës, dhe njëkohësisht paraqitën edhe mënyrë efikase të komunikimit të drejtëpërdrejtë me publikun. Edhe në vitin e kaluar me material të shtypur propagandues u shënuan aktivitetet tradicionale dhe aktivitete tjera në organizatë, dhe ishin të shpallura dy botime të gazetës “Meridiane humane”. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë edhe më tej vazhdoi në bashkëpunim me Postat Maqedonase që ti shtypë triskat postale me përmbajtje lidhur me katër aktivitetet tradicionale të Kryqit të Kuq të RM-së.

BASHKËPUNIM ME MEDIUMET Komunikimet me mediumet gjithashtu paraqesin një ndër prioritetet në vitin e kaluar nëpërmjet lajmërimeve për shtypin, konferencat për shtyp dhe paraqitjet publike në mediumet elektronike. Edhe këtë vit bashkëpunimi me ata u tregua si mjet jashtëzakonisht i dobishëm për lidhjen tonë direkte me publikun. Vazhdimi në bashkëpunimin edhe këtë vit u vazhdua me mbajtjen e seminarit tradicional me gazetarë ku morën pjesë 13 përfaqësues të redaksioneve të mediumeve për shtyp dhe elektronik. Edhe këtë vit seminari ishte i organizuar me zyrën e Komitetit ndërkombëtar të Kryqit të Kuq.

INFORMIM DHE MARDHANJE ME PUBLIKUN

Përfundimi pas rezultateve të marrura nga analiza e punës së deritanishme tregojnë rezultate pozitive në pjesën e metodës për komunikim me publikun, por njëkohësisht kahëzojnë edhe në mendime për tejkalimin e dobësive në komunikimin e brendshëm në Kryqin e Kuq të RM-së.

S h q i p

Në analizën e përgatitur ku flitet për rreth 650 tekste të shpallura deri më tani në gazetën elektronike, mund të ndahen përmbajtjet të cilat tregojnë aktivitete në pjesën e KKA – PVH, aktivitete të planit shëndetësor preventiv, si dhe aktivitete nga programi ZhPB (Zhvillim i përbashkët i bashkësisë).

2008

organizata komunale, Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit dhe Qendra e shoqatës nacionale. Përqindja e realizimit e tregon që vijon:

89


MATERIALE TË SHPALLURA Një ndër angazhimet themelore të Kryqit të Kuq të RM-së arritjet e veta i plason me transparencë dhe haptazi para publikut. Për atë qëllim gjatë vitit të kaluar janë shpallur dokumente dhe materiale me përmbajtje informativo– edukuese.

STRATEGJI DHE PUBLIKIME L Strategji për zhvillim të Kryqit të Kuq të RM-së në planin për përgatitshmëri dhe veprimtari.

L Strategji për diseminim L Strategji për punë në Shërbimin për kërkim L Strategji për mobilizimin e fondeve L Strategji për vullnetarizim L Programi për punë në Kryqin e Kuq të RM-së për vitin 2008 L Raport për punën e Kryqit të Kuq të RM-së për vitin 2007 L Raport për punën e Kryqit të Kuq të RM-së për periudhën mandatare 2004 – 2008 L Gazeta “Humani Meridiani” POSTERË

2008

FLAERË

90


DORACAKË L Ndihmë të parë në rrugë L Ndihmë të parë në vendin e punës L Doracak për edukim moshatar “Dhunë moshatare” L Doracak për edukim moshatar për preventivë nga HIV/SIDA dhe sëmundje seksuale bartëse L Doracak për shërbim vullnetar L Rregullore për vullnetarizim BROSHURA L Gjidhënie e suksesshme dhe të ushqyerit në kohe L Zvogëlimi i pasojave dëmtuese nga përdorimi i drogave L Çka është tuberkuloza? L Bën nje gjest human, vullnetarisht dhuro gjak! L Dita e Juaj 17 mars TRISKA POSTALE

S h q i p

2008

L Java për luftë kundër kancerit L Java për luftë kundër tuberkulozës L Java për luftë kundër HIV/SIDA L Java e Kryqit të Kuq të RM-së

91


Kryqi i Kuq i RM-së vazhdimisht punoi në mbindërtimin e kapaciteteve të veta në të gjitha lëmitë programore falenderuar përkrahjes ndërkombëtare nga komponentet e Lëvizjes të cilat me përkrahje finansiare dhe profesionale vazhdimisht dhanë kontribut për implementimin e qëllimeve zhvillimore të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë.

BASHKËPUNIM BILATERAL DHE PËRKRAHJE NDËRKOMBËTARE NË PROJEKTE DHE PROGRAME Gjatë vitit 2008 Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë realizoi bashkëpunim të frytshëm me më shumë shoqata nacionale të Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe. U realizuan disa vizita punuese të shoqatave nacionale në rajon dhe gjithashtu përfaqësues të më shume shoqatave nacionale morën pjesë në trajnimet dhe takimet punuese të cilat i organizoi shoqata e jonë nacionale me qëllim që të këmbehen përvojat dhe dituritë pozitive për promovimin e aktiviteteve të Lëvizjes. Përkrahja programore ishte e siguruar nëpërmjet Fondit për mbindërtim intenziv të kapaciteteve të Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe në pjesën e mbindërtimit të sistemit informativ menaxhment, mobilizim të fondeve dhe menaxhment të vullnetarëve dhe të punësuar në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë. Projekti do të implementohet në kohëzgjatje prej tre vitesh. Federata ndërkombëtare e përkrahu edhe projektin për zhvillim të përbashkët të bashkësive që ishte implementuar në tre organizata komunale të shoqatës sonë nacionale dhe siguroi përkrahje në pjesën e përgatitshmërisë dhe veprimtari gjatë katastrofave (trajnim të ekipeve rajonale për veprim gjatë katastrofave), Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq – Zyrja Shkup siguroi përkrahje të pjesërishme programuese në pjesën e diseminimit, përgatitshmëri dhe veprimtari gjatë katastrofave, shërbimi për kërkim dhe zhvillim organizativ që ishin të realizuara me sukses në vitin 2008. Vitin e shënoi edhe bashkëpunimi i suksesshëm me Komesariatin e Lartë për ikacakë në lëminë e sigurimit të përkrahjes për mbrojtje shëndetësore të kërkuesve të azilit në Republikën e Maqedonisë si dhe Marrëveshja e nënshkruar për bashkëpunim me UNDP për programin për përgatitshmëri dhe veprimtari gjatë katastrofave që do të implementohet deri në shtator të vitit 2009.

NGJARJE NDËRKOMBËTARE Gjatë vitit përfaqësues të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë morën pjesë në më shumë konferenca ndërkombëtare, seminare, mbledhje, trajnime dhe kampe të të rinjëve. Aktivitetet ndërkombëtare për veprimtari janë pjesë integruese të këtij raporti.

KONFERENCA E 16-të BALLKANIKE

2008

Konferenca e 16-të Ballkanike e shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe nga rajoni Ballkanik u mbajt më 25 deri 27 qershor të vitit 2008 në Sofje, Bullgari. Në Konferencën Ballkanike morën pjesë shoqatat nacionale të Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe nga Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Maqedonia, Mali i Zi, Rumania, Serbia dhe Turqia, Kroacia, Sllovenia, Katari dhe Italia si dhe përfaqësues nga Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe dhe Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Pjesëmarrësit në Konferencë debatuan dhe këmbyen përvoja nga puna e tyre në shoqatat nacionale në temat që vijojnë: kapaciteti dhe përvojat e shoqatave Ballkanike nacionale gjatë katastrofave në rajon; sfida të reja dhe leksione të mësuara; aksion të përbashkët dhe bashkëpunim të mundshëm për preventimin e pasojave humanitare nga ndryshimet klimatike; menaxhment të vullnetarëve; mobilizimin e resurseve; shërbime shëndetësore dhe sociale për kategori të ndryshme të popullatës së mjeruar; diseminim të DNH dhe parimet e Lëvizjes; migrime, integrim të ikacakëve, migrantë dhe kërkues të azilit, preventim të tregtisë me njerëz dhe zbatim i lidhjeve familjare.

92

Delegacioni i Kryqit të Kuq të Maqedonisë doli me dy prezantime duke e prezantuar punën e tij në pjesën e përgatitshmërisë dhe veprimit gjatë katastrofave dhe mobilizimit të resurseve. Dokumenti final i Konferencës i përmban angazhimet për përparimin e mëtejmë të bashkëpunimit mes shoqatave nacionale të ballkanit në të gjitha lëmitë programore si dhe promovim të këmbimit të rregullt të përvojave dhe persona profesional nga rajoni i cili mund të jep kontribut për implementimin e shërbimeve më kualitative dhe të llojllojshme të cilat janë me interes për kategoritë e mjeruara të popullatës që i shërben Lëvizja jonë. Konferenca ballkanike ishte e përdorur për realizimin e takimeve bilaterale me përfaqësuesit e shoqatave nacionale dhe Federatës Ndërkombëtare dhe KNKK të cilët morën pjesë në Konferencë.


BASHKËPUNIM NDËRKOMËTAR

E FEDERATËS NDËRKOMBËTARE TË KRYQIT TË KUQ DHE GJYSËMHËNËS SË KUQE Në periudhën prej 7 – 8 gusht të vitit 2008, në Shkup, Republikën e Maqedonisë u mbajt Mbledhja e liderëve për shoqatat nacionale të Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe nga Kaukazi jugor. Mbledhja ishte organizuar nga ana e Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe dhe Kryqit të Kuq të Repubikës së Maqedonisë kurse në atë mbledhje përskaj organizatorëve morën pjesë sekretarë gjeneral dhe kryqtarë nga Kryqi i Kuq i Ermenisë, Kryqi i Kuq i Gruzisë, Gjysëmhëna e Kuqe e Azerbejxhanit, Komiteti Ndërkombëtarë i Kryqit të Kuq dhe përfaqësues të shoqatave donatore nacionale të Kryqit të Kuq Britanik, Kryqit të Kuq të Norvegjisë, Kryqit të Kuq të Danimarkës dhe Kryqit të Kuq të Finlandës. Delegacioni i Federatës Ndërkombëtare ishte i përbërë nga përfaqësues të Zonës Europiane dhe Zyrës Rajonale për Europë Qëndrore nga Budapesta. Qëllimi primar në mbledhje ishte prezentimi i më shumë përmbajtjeve për shoqatat nacionale nga Kaukazi jugor. Gjatë punës dyditore ishte prezantuar Modeli i Ri Operativ i Qëllimeve të Agjendës Globale të Federatës Ndërkombëtare, Strategjia për përkrahje e Federatës Ndërkombëtare për vendet e Kaukazit jugor, strategji dhe plane të shoqatave donatore nacionale për përkrahje të shoqatave nacionale nga Kaukazi jugor dhe prezantim i programit për përkrahje të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Prapëseprapë, fokusi kryesor i mbledhjes së liderëve ishte prezantimi i përmbajtjeve programore dhe përvojave të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë posaçërisht në pjesën e mobilizimit të resurseve.

QASJE NË FONDET E UE-së Mbledhje e koordinuesve të shoqatave nacionale të Kryqit të Kuq të Unionit Europian. Në periudhën prej 16 – 17 shtator të vitit 2008, në Budapestë – Hungari, përfaqësues i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë mori pjesë në mbledhjen e koordinatorëve të shoqatave nacionale të Kryqit të Kuq nga vendet anëtare të unionit Europian.

Përkrahje bilaterale nga Kryqi i Kuq Spanjol për sigurim të trajnimit dhe përkrahje për qasje në Fondet e UE-së. Në periudhën prej 18 – 20 nëntor të vitit 2008 z.Alejandro Rojas Marcos De La Viesca dhe Sandra Calderon nga Kryqi i Kuq Spanjol e vizituan shoqatën tonë nacionale dhe realizuan takime me përfaqësues të Ministrisë për punë dhe politikë sociale dhe zyrën e Unionit Europian në RM me qëllim që të sigurojnë përkrahje për Kryqin e Kuq të Maqedonisë në procesin e aplikimit dhe përdorimin e fondeve të Unionit Europian. Përkrahja e këtij plani do të vazhdojë në vitin 2009 gjatë sigurimit të resurseve kadrovike të cilët do të zbatojnë trajnim të kuadrove të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë për përcjellje të rregullt të procedurave dhe aplikimeve në projekte të cilat finansohen nga Unioni Europian.

2008

Organizues i mbledhjes ishte UE zyrja e Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe me seli në Bruksel. Qëllim primar ishte formimi i rrejtit Europian të koordinatorëve përgjegjës për përgatitjen dhe implementimin e projekteve me mjete të Unionit Europian. Gjatë punës dyditore pjesëmarrësit e grupit punues ishin të njoftuar me procedurat dhe kriteret të cilat duhet të plotësohen për aplikim në projekte të Unionit Europian, për nevojën e këmbimit të informacioneve mes shoqatave nacionale posaçërisht në pjesën e bartjes së përvojave pozitive dhe mundësitë të cilat dalin me implementimin e projekteve të cilat janë në interes të kategorive të mjeruara të popullatës. Duke pasur parasysh se Republika e Maqedonisë ka status të vendit kandidat për anëtarësim në Unionin Europian mundësitë për aplikim në projektet e Unionit Europian janë të kufizuara. Kryqi i Kuq i Maqedonisë me prezantimin e tij i prezantoi projektet rrjedhëse dhe arritjet si dhe sferat e interesit për bashkëpunim me periudhën që vijon.

S h q i p

MBLEDHJA E LIDERËVE

93


“Gjendja e mirë e njeriut varet në masë të madhe nga mundësia e tij që të jetë në kontakt me të afërmit e tij apo të marrë informacione për atë se çka ju ka ndodhur”.

Realizimi i planifikimit L Shërbimi për kërkim i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, përgatiti prezentim të strategjisë për punën e shërbimit 2008 – 2010, për Sekretarët e organizatave Komunale të Kryqit të Kuq ku ishte e theksuar nevoja për përforcim të kapaciteteve operative me qëllim që të sigurojë shërbime të qëndrueshme për zbatimin e lidhjeve familjare në nivel nacional dhe komunal; L Ishte përgatitur program standard për trajnim të vullnetarëve dhe të punësuarve në organizatat komunale të Kryqit të Kuq, në bazë të nevojave për trajnim të këtillë “Trajnim themelor” për punë në Shërbimin për kërkim dhe “Trajnim për punë në Shërbimin në rast të katastrofave”, ishin mjetet themelore gjatë realizimit të trajnimeve të cilat ishin organizuar gjatë vitit; L Ishin definuar modelet dhe procedurat për punë në Shërbimin për kërkim në situata të katastrofave natyrore. Për atë qëllim u mbajt punëtori njëditore për personat profesional të punësuar në Shërbimet për kërkim të organizatave komunale të Kryqit të Kuq, me temë “Shërbimi për kërkim në rast të katastrofave”; L Kryqi i Kuq i RM-së ka siguruar pozitë përkatëse për shërbimin për kërkim në strukturën e organizatës. Nëpërmjet qasjes së adaptuar organizative, me trajnime të inicuara nga pjesa e organizatave komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit u fillua me krijimin e mekanizmave për rekrutim dhe motivim të vullnetarëve, të cilët në situata të caktuara do të përgjigjeshin në nevojat e shërbimit;

2008

L Me rekomandim të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq ishin të ndërmarura aktivitetet për revidimin e kritereve të Shërbimit për kërkim për kyqje në kategorive të reja të shfrytëzuesëve në pajtueshmëri me nevojat të cilat do të dalin;

94

L Rregullisht u përgatitën statistika mujore për punën e Shërbimit për kërkim. Sipas statistikës së bërë shërbimi në data – bazë për vitin 2008 ka regjistruar 7 raste të reja, prej së cilave 3 llogariten si të mbyllura, përderisa për 4 prej tyre ende bëhet procedura për gjendjen e personave të cilët kërkohen;


SHËRBIMI PËR KËRKIM

“Kjo problematikë deri tani është e përpunuar me të punësuarit profesional në Shërbimin për kërkim nga organizatat komunale, dhe për atë shkak përshtypje të përgjithshme është se e njejta është interesante dhe shumë e dobishme për personat të cilët punojnë në zhvillimin e këtij shërbimi në Kryqin e Kuq të RM-së. Pajtohem me propozimet të cilat dolën nga të pranishmit për aktivitetet e mëtejshme të këtij plani. Sigurisht se do të jenë të dobishme punëtori të këtilla dhe të ngjajshme për kryetarët e komisioneve për përgatitshmëri dhe veprimtari në rast të katastrofave dhe për anëtarët e komisioneve të Shërbimit për kërkim në organizatat komunale, por edhe organizim të trajnimeve themelore për vullnetarë dhe të punësuar profesional në komunat ku deri tani nuk ka pasur trajnim të këtij lloji.” – Biljana Ristovska, përshtypjen e ndau me kolegët e vet, personi profesional i punësuar në Shërbimin për kërkim të Kryqit të Kuq në Manastir.

S h q i p

Sipas Programit për punë të Shërbimit për kërkim të Kryqit të Kuq të RM-së për vitin 2008, ishte e paraparë punëtori njëditore me temë: “Shërbimi për kërkim në rast të katastrofave” për të punësuarit në Shërbimin për kërkim, e cila në bashkëpunim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq u mbajt më 21.10.2008

2008

RISI NË PUNË

95


Mbindërtim intenziv i kapaciteteve – sistem informativ menaxhment, mobilizim të fondeve dhe menaxhment me vullnetarë dhe të punësuar Kryqi i Kuq në aksion – Promovim i vlerave humane – KKA – PVH

Zvogëlimi i dëmeve nga përdorimi i drogës

Plane lokale aksionare për kontrollin e tuberkulozit

Mobilizimi i popullatës rome për zbulim aktiv të rasteve me tuberkulozë

Lidhje rrejtore në lëminë e ndihmës së parë

Klube për promovimin e gjidhënies optimale dhe ushqim të foshnjeve dhe fëmijëve të vegjël “Lidhje rrjetore nga lëmia e dhurimit të gjakut – përmirësim i dhurimit vullnetar të gjakut te popullata e re”

“Motivimi i popullatës së re për dhënie vullnetare të gjakut”

Zhvillim i përbashkët i bashkësive – ZhPB

Vetëdija e të rinjëve për rrezik dhe pasoja nga dhuna

2008

“Dashuro me kujdes, jeto sigurtë!” edukim moshatar për preventivë nga HIV/SIDA dhe ISB

96


S h q i p

2008

PROJEKTE TË REALIZUARA

97


RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2008 Transparenca dhe raporti i punës financiaro-materijale paraqet parakusht të rëndësishëm për funkcionimin e suksesshëm të organizatës. Me qëllim që të tregohet puna gjithpërfshirëse e Kryqit të Kuq të Maqedonisë, në Raportin financiar janë përmbajtur të hyrat dhe të dalurat e pklanifikuara dhe të realizuara të organizatës në vitin 2008. Raporti vjetor është vërtetim për implementimin e suksesshëm të aktiviteteve programore dhe projektuese të përkrahura nga partnerë të vendit dhe të jashtëm të organizatës, si dhe nga Fondi për zhvillim të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, që paraqet mjet për përkrahje programore dhe projektuese të organizatave komunale të Kryqit të Kuq. Në vitin e kaluar obligimi i organizatave komunale të Kryqit të Kuq për participim në Fondin për zhvillim është realizuar tërësisht, me çka mundësohet fillimi i një cikli të ri për përkrahje të projekteve për vitin e ardhshëm. Nga ana e Këshillit ekzekutiv të Kryqit të Kuq të RM-së u formua Komision, i cili zbatoi revizion të brendshëm në punën finaciare dhe materijale.Gjithashtu ishte angazhuar shtëpia e jashtme e pavarur për revizion, e cila zbatoi revizion në pajtueshmëri me Ligjin për revizion dhe Standardet ndërkombëtare për raport financiar dhe dispozita kontabiliste të cilat vlejnë në Republikën e Maqedonisë. Sipas mendimit të shtëpisë për revizion, gjendja financiare e organizatës Kryqi i kuq i RM-së është treguar real dhe objektiv. Puna e treguar e organizatës nëpërmjet të dhënave financiare tregon një vit të kryer me sukses me zbatimin e Buxhetit prej 97,98%. Shkaku për mosrealizim të Buxhetit të planifikuar, është zvogëlimi i të ardhurave në bazë të ndihmës së parë në shoqatën nacionale. Të hyrat personale në përgjithësi të realizuara, janë të përfaqësuara me 28,9 %, kurse të hyrat nga organe dhe donatorë me 71,1 %. Në pjesën e të dalurave mund të vërtetohet se shpenzimi është i kontrolluar dhe me qëllim, që është qëllim themelor i çdo organizate. Nga të dalurat e përgjithshme të realizuara, 57.07 % kanë të bëjnë me shpenzimet funkcionale gjegjësisht ato programore, të dalurat për rrogën e të të punësuarve është 11,85 %, kurse shpenzimet materijale janë 31,07 %.

TË DALURA NË VITIN 2008

TË HYRA NË VITIN 2008

Të realizuara në vitin 2008

Të realizuara në vitin 2008

Buxheti për vitin 2008

Buxheti për vitin 2008

РTË DALURAT E REALIZUARA NË VITIN 2008 TË HYRAT E PRËGJITHSHME TË REALIZUARA NË VITIN 2008

71,10%

57,08%

31,08%

28,90%

2008

11,85%

98

Të hyra nga organe/donatorë Burime personale për të hyra

Rroga dhe kompenzime për të punësuarit

Të dalura për shërbime materijale

Të dalura funksionale


Nga të dhënat për lëvizjen e të dalurave mund të konstatohet se realizimi i të dalurave për investime kapitale në zyrën qendrore dhe organizatat komunale të Kryqit të kuq ësht i përfaqësuar me rëndësi në të dalurat e përgjithshme dhe është 15,64%, përqindje e së cilit është realizuar sikur të ishin personale, ashtu dhe mjete të donatorëve, gjegjësisht nga të dalurat e përgjithshme kapitale në qendrën 12,98% apo 1.062.130,00 denarë, kanë të bëjnë me të dalurat kapitale për organizatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit. Një pjesë nga teprica e mjetev financiare gjegjësisht dallimi pozitiv mes të hyrave dhe të dalurave ka të bëjë me projekte realizimi i së cilave vazhdon në vitin 2009. Raporti financiar ka të bëjë vetëm me punën e zyrës së qendrës të Kryqit të Kuq. Organizatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit kanë buxhete personale të cilat përbëhen nga më shum burime për të hyra (të definuara me Ligj, bashkëpunim partneror, dhënie të shërbimeve, qira etj), një pjesë e të hyrave të realizuara nëpërmjet transfereve nga qendra dhe kanë të bëjnë me realizimin e programeve nacionale (dhurimi i gjakut) dhe mjete të siguruara nga donatorë.

TË DALURA KAPITALE PËR OKKK NË VITIN 2008

Të dalura nga organe / donatorë

Nga të hyrat e donatorëve

Burime personale për të hyra

Nga të hyrat personale

Kryqi i Kuq Gjerman

Të hyra personale

IOM IFRC UNDP

 Ministria për financa

Ministria e shëndetësisë

S h q i p

Kryqi i Kuq Kanadez

2008

Mbindërtim

ICRC

TË HYRAT E PËRGJITHSHME NË VITIN 2008 Kryqi i Kuq Spanjol

INK

ZhPSh GF-HIV GF-TB

60,45%

39,54%

TË DALURA KAPITALE NË VITIN 2008

99


RAPORTI FINANCIAR Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë

Buxheti 2008

Të realizuara 2008

%

% Në 2007

TË HYRA TË PËRGJITHSHME

57.554.834,00 56.391.343,00

97,98

108,56

Burime personale të të hyrave Të hyra nga organet/donatorë

12.420.399,00 16.298.127,50 45.134.435,00 40.093.215,50

131,22 88,83

140,43 101,36

TË DALA TË PËRGJITHSHME

57.554.834,00 52.287.976,00

90,85

102,61

9.816.000,00 6.194.464,00 7.733.000,00 16.248.508,50 40.005.834,00 29.845.003,50

63,11 210,12 74,60

78,600 151,29 98,920

Rroga dhe kompenzime të të punësuarve Të dala për materijale dhe shërbime Të dala funkcionale (programore)

0,00

Dallimi

4.103.367,00

TË HYRA PËRSHKRIM

Burime personale

Të hyra nga org. dhe don

Buxheti Të realizuara nga Të realizuara Të realizuara 2008 burime pers. ngaorg.dhedon. 2008

%

74 Transfere dhe donacione 741 Ministria e financave (nga Buxheti i RM-së mjete për aktivitete programore) 741 Dhurimi i gjakut (Ministria e shëndetësisë) 742 Veprimtari socialo-humanitare 742 Organizim dhe zhvillim 742 Ndihma e parë 742 Edukim shëndetësor 742 Rinia 742 Katastrofa 742 Diseminim 742 KK në akcion – PVH 742 Informim dhe komunikim 742 Shërbimi për kërkim 742 Njësia ndërkombëtare 742 Aktivitete për sigurimin e mjeteve financiare 742 Financa

350.000,00

6.321.000,00 9.200.000,00 1.537.500,00

6.000.000,00

100.000,00

300.000,00

3.328.915,00 498.150,00 1.461.104,00 704.000,00 811.800,00 701.966,00 130.000,00 3.800.000,00 200.000,00

6.321.000,00 9.200.000,00 1.887.500,00 0,00 6.000.000,00 3.328.915,00 498.150,00 1.461.104,00 704.000,00 811.800,00 801.966,00 130.000,00 3.800.000,00 500.000,00 0,00

239.159,00 3.516.364,50 147.244,00

6.324.000,00 9.697.163,50 1.202.017,50 4.287.982,50 1.775.640,50 5.562.304,50 2.225.168,00 2.021.793,50 365.045,50

180.081,50 318.042,00 200.974,50

6.324.000,00 9.697.163,50 1.441.176,50 4.527.141,50 5.292.005,00 5.562.304,50 2.372.412,00 2.021.793,50 365.045,50 0,00 0,00 180.081,50 0,00 318.042,00 200.974,50

100,05 105,40 76,35 100,00 88,20 167,09 100,00 138,37 51,85 0,00 0,00 138,52 0,00 100,00

72 TË HYRA PA TATIM 725 725 725 725 723 725 725 725

Nga OKK (në bazë të kotizimit) Donacion nga persona fizik /tel. Të punësuar Donacion nga persona fizik/shitja e veturave Triska me shtesë (nga Ligji i KK) Nga qiraja e objektit afarist/të hyra tjera Nga regjistrimi i veturave Nga Qendra edukative trajnuese Tepricë e bartur nga viti i kaluar

2008

Të hyra të përgjithshme

100

2.190.000,00 280.000,00 600.000,00 450.000,00 1.650.000,00 750.000,00 14.250.000,00 1.940.399,00

2.190.000,00 280.000,00 600.000,00 450.000,00 1.650.000,00 15.000.000,00 1.940.399,00

12.420.399,00 45.134.435,00

57.554.834,00

1.656.710,00 180.033,00 310.575,00 268.743,00 1.691.531,00

90.000,00

5.843.002,00 1.056.500,00 7.231.268,00

16.298.127,50 40.093.215,50

1.746.710,00 79,76 180.033,00 64,30 310.575,00 51,76 268.743,00 59,72 1.691.531,00 102,52 5.843.002,00 100,00 1.056.500,00 100,00

56.391.343,00

97,98


TË DALURA PËRSHKRIM

Burime personale

Të hyra nga org. dhe don

Buxheti Të realizuara nga Të realizuara Të realizuara 2008 burime pers. ngaorg.dhedon. 2008

%

Të dalura vijuese 401

Rroga dhe kompenzimet

4011 4012 4012 4012 4012

Rroga neto Kompenzim për rrugë tët të punësuarve Kompenzim për ushqim të të punësuarve Kompezim për pushim vjetor Kompenzime tjera

402

Kontribute nga rroga dhe tatimi personal

4021 4025 4025

Kontribute nga rroga e të punësuarve Tatimi personal nga rroga Tatim personal nga kompenzimet (mëditje, shpërblime jubilare)

Të dalura rrugore dhe ditore

4201 4201

Udhëtim jasht vendit Udhëtim në vend

421

Shërbime komunale

4211 4211 4211

Rryma elektrike Ujësjellës dhe kanalizim Mbeturina

422

Nxemje

4221

Nxemje qendrore

423

Komukacion dhe transport

4231 4231 4231 4232 4232 4232

Postë Telefon dhe faks Internet Karburante Shpenzime për regjitrim të veturave Të dalura tjera për transport (pagesë për rrugë, larja e veturave, ngjitja e gomave)

423

Materiale

4231 4231

Material për zyre Parapagim për revista dhe literaturë profesionale

3.046.013,00 147.306,00 665.188,00 98.000,00

3.046.013,00 147.306,00 665.188,00 0,00 98.000,00

64,80 46,03 102,33 0,00 98,00

3.196.000,00 350.000,00

3.196.000,00 350.000,00

1.611.939,00 268.607,00

1.611.939,00 268.607,00

50,43 76,74

300.000,00

300.000,00

296.757,00

60.654,00

357.411,00

119,13

9.816.000,00

9.816.000,00

6.133.810,00

60.654,00

6.194.464,00

63,106

1.080.291,50 50.642,00 1.130.933,50 64.752,00 334.764,00 399.516,00 100,00

161,56

300.000,00

400.000,00

700.000,00

500.000,00 40.000,00 40.000,00

500.000,00 40.000,00 40.000,00

402.505,50 50.251,50 28.571,00

402.505,50 50.251,50 28.571,00

80,50 125,62 71,42

350.000,00

350.000,00

381.470,00

381.470,00

108,99

60.000,00 450.000,00 100.000,00 550.000,00 200.000,00

127.992,50 612.092,00 74.243,00 817.242,50 127.027,00

50.000,00

36.756,00

561.596,00 40.000,00

435.569,50 37.404,50

60.000,00 300.000,00 100.000,00 350.000,00 200.000,00

150.000,00 200.000,00

50.000,00

200.000,00 40.000,00

361.596,00

3.818,50 64.764,00 331.733,00

131.811,00 219,68 676.856,00 150,41 74.243,00 74,24 1.148.975,50 208,90 127.027,00 63,51 36.756,00

310.818,00

73,51

746.387,50 132,90 37.404,50 93,51

S h q i p

420

4.700.000,00 320.000,00 650.000,00 200.000,00 100.000,00

2008

Të dalura të përgjithshme për rrogë

4.700.000,00 320.000,00 650.000,00 200.000,00 100.000,00

101


PËRSHKRIM

4231 4259

4234 4239 4239 4239

Pije, prodhime ushqimore, mjete për higjienë Materiale për mbrojtje kundër zjarrit Materiale për qëllime të posaçme (dhurues të gjakut) Materiale tjera

424

MIRËMABJTJE VIJUESE

4241 4244 4242 4244

Riparim dhe mirëmbajtje të veturave Shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve Shpenzime për mirëmbajtjen e ndërtesës Mirëmbajtje e softwerit dhe hardwerit

425

Shërbime kontraktuese

4253 4257

Shërbime avokature Seminare dhe mbledhje Organizim dhe zhvillim Informim dhe komunikim Diseminim Veprimtari shëndetësore-edukuese Ndohma e parë Dhurimi i gjakut Veprimtari socialo-humanitare Shërbimi për kërkim Marketing Financa Katastrofa Njësia për përgjigje gjatë katastrofave (trajnim) Njësia ndërkombëtare Mbledhja e Këshillit ekzekutiv Kuvendi i KKRM-së Mbledhje me sekretarët/kryetarët FACE Rinia Provizion bankar Sigurim i pronës dhe objekteve Shërbime tjera financiare Marrëveshje tjera kontraktuese

4252 4252 4259 4259

2008

Traka, kaseta etj për AOP Kopjim, shtypje dhe botim i materialeve Organizim dhe zhvillim Informim dhe komunikim Diseminim Veprimtari shëndetësore – edukuese Ndihma e parë Bashkëpunim ndërkombëtar Dhurim i gjakut Veprimtari socialo – humanitare Shërbimi për kërkim Marketing Finansa Katastrofa Kampi për të rinjë

102

Burime personale 50.000,00 1.253.000,00 100.000,00 123.000,00

Të hyra nga org. dhe don 200.000,00 3.375.019,00 100.000,00 601.966,00 123.000,00 265.553,00

800.000,00 300.000,00 1.900.000,00 184.500,00 30.000,00

100.000,00 100.000,00

100.000,00 20.000,00

Buxheti Të realizuara nga Të realizuara Të realizuara 2008 burime pers. ngaorg.dhedon. 2008 250.000,00 4.628.019,00 211.246,00 601.966,00 246.000,00 265.553,00 800.000,00 300.000,00 1.900.000,00 184.500,00 30.000,00

100.000,00 100.000,00

50.000,00

72.442,00 1.259.494,00 187.410,00 63.105,00 26.078,00 50.804,00 617.422,00

41.923,50 31.564,00

200.000,00

200.000,00 100.000,00 750.000,00 250.000,00

200.000,00 100.000,00 750.000,00 250.000,00

348.504,00 55.705,00 1.609.654,50 89.552,50

150.000,00 8.253.333,00 200.000,00 120.000,00 500.000,00 359.829,00 20.000,00 174.400,00 343.000,00 150.000,00 170.000,00 20.000,00 921.104,00 250.000,00 3.800.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00 425.000,00 60.000,00 150.000,00 1.251.150,00 150.000,00

202.361,00 938.620,00 179.200,00 11.580,00 9.240,00 3.500,00 286.338,00 2.000,00 2.100,00 1.500,00

150.000,00 1.805.000,00 200.000,00 20.000,00 150.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 250.000,00

6.448.333,00 100.000,00 350.000,00 339.829,00 154.400,00 323.000,00 130.000,00 150.000,00 901.104,00 3.800.000,00

150.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00 225.000,00 60.000,00 150.000,00 753.000,00 150.000,00

200.000,00

498.150,00

95.384,00 268.952,00

508.309,00 119.470,50 361.279,50

72.442,00 28,97 4.341.483,00 93,80 398.656,00 100,00 63.105,00 10,48 121.462,00 49,37 319.756,00 100,00 617.422,00 77,17

2.310.583,00

2.310.583,00 217.351,50

121,61 117,80

114.078,00

114.078,00

0,00

105.582,00

41.923,50 137.146,00

41,92 137,14

676.408,50

450,93

119.470,50 732.199,50

366,10

348.504,00 55.705,00 1.609.654,50 89.552,50

174,25 55,70 214,62 35,82

217.351,50

150.000,00 20.000,00 454.787,00 200.000,00

454.787,00

3.081.989,00

%

168.099,50

370.920,00

2.007.723,00

229.471,00 356.640,00 145.688,00

9.000,00 13.300,00 66.462,00 91.860,00 152.840,00 54.360,00

534.919,00

55.340,00 60.788,50 1.574,00 1.545.477,00 1.173.536,50

741.005,00 28.214,00

202.361,00 134,90 2.946.343,00 35,69 179.200,00 89,60 11.580,00 9,65 9.240,00 1,84 232.971,00 64,74 286.338,00 1.431,69 358.640,00 205,64 147.788,00 43,08 1.500,00 1,00

543.919,00

59,05

66.462,00 1,74 91.860,00 61,24 152.840,00 101,89 54.360,00 54,36

1.675.559,00 389.665,50

796.345,00 187,37 89.002,50 148,33 1.574,00 1,04 3.221.036,00 257,44 1.563.202,00 1.042,13


PËRSHKRIM

Burime personale

4261

Revizion i jashtëm Anëtarësi në organizata ndërkombëtare

426

Të dalura tjera operative

4261 4261

Sigurim të fondeve/vendime gjyqësore Shpenzime për bashkëpunim ndërkombëtar

463

Transfere në organizatat joprofitabile

4631 4631

Transfere në OKKK Fondi për zhvillim

Të dalura të përgjithshme

Të hyra nga org. dhe don

Buxheti Të realizuara nga Të realizuara Të realizuara 2008 burime pers. ngaorg.dhedon. 2008

%

90.000,00 180.000,00

90.000,00 180.000,00

196.509,00

196.509,00

109,17

300.000,00

300.000,00

194.776,00

194.776,00

64,92

23.554.949,00 1.095.000,00

23.554.949,00 1.095.000,00

16.082.116,50

16.082.116,50

68,27

18.907.000,00 36.787.834,00

55.694.834,00

19.148.031,50 24.961.480,00

44.096.211,50

79,17

TË DALURA KAPITALE 483

Blerje e mobiljeve dhe paisjes për zyre

4831 4832

Blerje e mobiljes për zyre Blerje e paisjes (ETC dhe program për katastrofa)

483

Blerje e automjeteve

4833

Blerje veturë

481

Mirëmbajtje themelore dhe speciale

4812

Investime kapitale në OKKK Përkrahje për zhvillim të OKKK Rekonstruim dhe renovim të objekteve ndërtimore

Shërbimi financiar Zhaklina Popoviq

440.458,00 1.074.992,00

400.000,00

400.000,00

1.005.020,00

1.005.020,00 251,25

500.000,00 600.000,00 200.000,00

500.000,00 600.000,00 200.000,00

240.000,00 180.000,00 2.491.931,00

240.000,00 48,00 180.000,00 30,00 2.491.931,00 1.245,96

160.000,00

1.860.000,00

5.432.401,00

20.607.000,00 36.947.834,00

57.554.834,00

1.700.000,00

2.746.063,50

440.458,00 734,09 3.821.055,50 3.821,05

2.746.063,50

8.178.464,50

439,70

24.580.432,50 27.707.543,50

52.274.676,00

90,82

Sekretari gjeneral Sait Saiti

S h q i p

Të dalura të përgjithshme

60.000,00 100.000,00

2008

Të daluta të përgjithshme kapitale

60.000,00 100.000,00

103


RAPORTI VJETOR

për vitin 2008 e miratuan anëtarët e Këshillit ekzekutiv të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë

Millço Trajkov

Daut Selimi

Sasho Toçkov

Merita Kolci-Koxhaxhiku

Fatbi Osmani

Kirill Conevski

Dimitrova Dana

Katica Kiprijanova

Kërste Popovski

Violeta Ivanovska

Prim. Dr.Kamçev Nikolla

Snezhana Trajkovska

Ilija Ivanovski

2008

Ylber Besimi

104

Dimitar Karakulev


S h q i p

2008

105


HETIM I MENDIMIT PUBLIK PËR BESIM NË SHOQËRINË QYTETARE Gjatë vitit 2008 nga ana e Qendrës Maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar është zbatuar hetim i mendimit publik për besimin në shoqërinë qytetare. Një pjesë e rezultateve nga hetimi i zbatuar tregojnë në mendim pozitiv të një pjese më të madhe të të pyeturëve në bazë të punës dhe aktivitetet e Kryqi të Kuq të Republikës së Maqedonisë.

Njohja e organizatave qytetare Kryqi i Kuq Tjerë MOST FIOOM El Hilal SOZhM Megjash

të pyeturit (të anketuarit) ishin të pyetur që të theksojnë organizata të suksesshme pa u kujtuar apo të japin shembuj

Transparencë MCMS HKÇP Shoqata e penzionerëve ADI Bamirësia Forumi rinor islamik Zgjohu Nuk ka të tillë LSUKM Polio PLUS Pa kontratë

Kryqi i Kuq El Hilal FIOOM Te tjera Klasa e të mirës Megjashi Institucione ndërkombëtare MCMS Nuk ka të tillë Bamirësia MOST Forumi rinor islamik

2008

Fondacioni “Toshe Proeski” SOZhM Nëna Terezë

106

Pa kontratë

organizata qytetare të njohura të cilat kontribuojnë në luftën kundër varfërisë


QËNDRIME (pozitive/negative) për organizatat qytetarë Nga fillimi i çdo listeje të 24 organizatave është kërkuar që të përgjigjen se a kanë qëndrim pozitiv apo negativ për organizatë përkatëse. Qëndrimet pozitive për organizatat qytetare janë më të shpeshta kundrejt atyre negative. Paraqitja e qëndrimeve negative për organizata konkrete kryesisht është te pakicat jotërëndësishme (deri 10%). Për 8 (1/3) nga 24 organizatat e treguara qëndrimet negative janë mbi 10% (nga 1,6 deri 20,4%) që paraqet pakicë të vogël nga të pyeturit.

S h q i p

ПPDAS “Megjashi” El Hilal Kryqi i Kuq iRM-së Polio PLUS ZIOM ESE DEM MCMS HDZR “Meseçina” SOZhM Habitat MOST ADI SZPM CGI HKQP CIRA MRFP FIOOM TRANSPARENCË OPM ZNM ZELS OSUKM 2008

Nuk e ka dëgjuar / nuk e njeh

Mendim negativ

Mendim pozitiv

Raporti i qëndrimeve pozitive kundrejt atyre negative për organizata të caktuara qytetare

107


FALENDERIM

deri te vullnetarët, anëtarët e organizatës, partnerët dhe donatorët Jemi të vetëdijshëm se arritjet dhe optimizmi ynë detyrohen në angazhimet dhe kontributin e vullnetarëve tanë, anëtarëve të organizatës, udhëheqësisë, drejtorisë dhe të punësuarëve, dhe me sinqeritet iu falenderohemi për përkushtueshmërinë dhe angazhimin e tyre për arritjet e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë në vitin 2008. Njëkohësisht dëshirojmë që të shprehim falenderim për përkrahjen e vazhdueshme të partnerëve tanë nga vendi dhe jashtë vendit – institucionet qeveritare, organizatave joqeveritare, mediumeve, ndërmarjeve, qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Federatës Ndërkombëtare dhe shoqatave nacionale të Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe.

Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq

Kryqi i Kuq i Kanadës

Ministria për mbrojtje

Qendra për menaxhim me kriza

Ministria për punë të brendëshme

Drejtoria doganore e RM-së Kryqi i Kuq i Spanjës Kryqi i Kuq i Austrisë – ShTAER

Kryqi i Kuq i Gjermanisë Kryqi i Kuq i Gjermanisë në Baden Virtemberg

Komesariati i lartë për ikacakë

2008

Ministria për shëndetësi Instituti për sëmundje të mushkërive të bardha dhe tuberkulozit Fondacioni T – Mobile Maqedoni

UNDP

COSMOFON

Organizata Ndërkombëtare për migrime

VIP

Fondi global për luftë kundër SIDA, tuberkulozit dhe malaries

108

Ministria për punë dhe politikë sociale

NVO AESEK

COLGATE Palmolive Adria

Panairi i Shkupit


Marëveshje dhe Memorandume për bashkëpunim ЦKryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë me qëllim që ti rregullojë raportet e ndërmarura për zhvillim të mëtejshëm, bashkëpunim, marrëdhënie partnerore dhe përkrahje me institucione qeveritare dhe organizata ndërkombëtare gjatë vitit 2008 nënshkroi marrëveshje dhe memorandume për bashkëpunim me: Ministrinë për punë të brendëshme Ministrinë për punë të brendëshme dhe Entin Republikan për Transfuziologji Ministrinë për punë dhe politikë sociale Lidhja e shoqatave të penzionerëve të Maqedonisë Fakultetin e Mjekësisë në Univerzitetin “Shën Qirili dhe Metodi” – Shkup Qendrën për menaxhim me kriza Drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim UNDP Gjysëmhënën e Kuqe të Turqisë Kryqin e Kuq të Gjermanisë

S h q i p

2008

Kryqin e Kuq të Spanjës

109


2008

110

The book „Memories of Solferino“ was written by Anry Dunant, inspired by the horrors of a battle, which resulted with the foundation of the humanitarian Movement that is operating worldwide. The humanitarian spirit in the Red Cross / Red Crescent from the very beginning is linked with situations which require assistance for affected population being provided by those that are in possibility to provide it.


CONTENTS

112 113 114 116 118 120 124 126 128 130 134 138 142 144 146 148 150 152 158 159

English

160 162 163

2008

Fundamental Principles / Vision Statement / Mission Statement Message from the President and the Secretary General of Macedonian Red Cross Intensified Capacity Building Survey of the opinion of the corporate sector about Macedonian Red Cross Organizational Development Dissemination Health Prevention Activities First Aid Blood Donation Social Welfare Activities Disaster Preparedness and Response Youth Red Cross Information and Public Relations Publications International Cooperation Tracing Service Implemented Projects Financial Report for 2008 Members of the Executive Board Independent Auditors Report Public Opinion Survey about the confidence in the civic society Gratitude to the volunteers, members of the organizations Memorandums of Understanding

111


F U N D A M E N TA L PRINCIPLES OF THE RED CROSS RED CRESCENT MOVEMENT

2008

HUMANITY – The International Red Cross and Red Crescent Movement, born of a desire to bring assistance without discrimination to the wounded on the battlefield, endeavors, in its international and national capacity, to prevent and alleviate human suffering wherever it may be found. Its purpose is to protect life and health and to ensure respect for the human being. It promotes mutual understanding, friendship, co-operation, and lasting peace among all peoples. IMPARTIALITY - It makes no discrimination as to nationality, race, religious beliefs, class, or political opinions. It endeavors to relieve the suffering of individuals, being guided solely by their needs, and to give priority to the most urgent cases of distress. NEUTRALITY – In order to continue to enjoy the confidence of all, the Movement may not take sides in hostilities or engage at any time in controversies of a political, racial, religious, or ideological nature. INDEPENDENCE – The National Societies, while auxiliaries in the humanitarian services of their governments and subject to the laws of their respective countries, must always maintain their autonomy so that they may be able at all times to act in accordance with the principles of the Movement. VOLUNTARY SERVICE – It is a voluntary relief movement not prompted in any manner by desire for gain. UNITY – There can only be one Red Cross or Red Crescent Society in any one country. It must be open to all. It must carry on its humanitarian work throughout its territory. UNIVERSALITY - The International Red Cross and Red Crescent Movement, in which all Societies have equal status and share equal responsibilities and duties in helping each other, is worldwide.

112

VISION Statement We must be prepared to use the opportunities of the beginning, because if you are at the end it means you are out of the game. We are part of the humanitarian family and we shall be the leader in the accomplishment of the humanitarian mission.

Mission Statement "Macedonian Red Cross is a humanitarian voluntary organization that operates in compliance with the Fundamental Principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement, providing humanitarian assistance and services for the vulnerable people and promoting the IHL and the human values".


he messages of this report speak about our accomplishments, challenges and commitments fir the forthcoming period. We are proving that humanity and the humanitarian action give results in many segments of our society as a result of the continuous efforts of the thousands of volunteers and staff of Macedonian Red Cross. Therefore, we remain committed to make a positive change in the life and protection of human dignity of the vulnerable population in the local communities in our country.

T

In order to preserve the integrity of our organization and the confidence of the citizens of the Republic of Macedonia with whom, and for whom we work in the process of implementation of our programme and project activities, we constantly remind ourselves on the Fundamental Principles of the Movement to assure ourselves that the undertaken activities are in compliance with the spirit of these principles. Our activities in 2008 were targeted on the humanitarian challenges and crises but also on preparedness and planning, provision of support for the local communities in building their capacities, enabling possibilities for the vulnerable population to improve its life, efforts for internal restructuring of the organizations for accomplishing better efficiency in the operation. Key aspect in this process was building partnership relations with the governmental authorities, international organizations, corporate sector and the International Red Cross and Red Crescent Movement. The partnership alliances enabled implementation of wide range of programmes and projects for successful coping with the challenges in the area of health care, social problems, disaster preparedness and alleviation of the consequences from disasters, youth activities, dissemination, capacity building of the Red Cross and the local communities. During the past year, we made innovative steps in the area of building efficient information management system, management of the human resources and mobilization of funds for implementation of programme and project activities targeted in the direction for creation of a strong base for long-term sustainable operation. The programme areas of our national society were subject of extensive assessment and evaluation, which resulted with preparation, and adoption of strategies and long-term operational commitment for each programme area of the organization. The past year was an election year marked with numerous trainings and instruction meetings targeted for the human resources of the Macedonian Red Cross branches. Taking in consideration that the success of the organization is measured on local level where services and support is provided for the final beneficiaries, our primary objectives in the forthcoming period is to continue building the material and human resource capacities of our Red Cross branches. The transformation and reorganization process of Macedonian Red Cross was very positive in the last four years, which assures us, that we are moving in the right direction to become a well functioning national society capable to cope with the challenges and needs of different categories of population that are served by Macedonian Red Cross. The number of served beneficiaries and the promotional activities measure the success of our work and we had many of them in the past year. The annual report of Macedonian Red Cross for 2008 gives a short retrospective of the implemented programme and project activities, our results and accomplishments and the reform direction that are foreseen in the forthcoming period.

President

English

Secretary General

Dr Milcho Trajkov

2008

Sait Sait

113


T

he past year was marked with the successful project application of Macedonian Red Cross submitted and approved by the Intensified Capacity Building Fund of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Macedonian Red Cross was the only European national society which, supported by the Fund, will implement activities in a period of three years, targeted for further development of the material, technical and human resource capacities on branch and national level so Macedonian Red Cross can better cope with the challenges of the vulnerable population in the local communities.

The activities foreseen in the project began with its implementation in the middle of 2008 in three programme areas: building efficient information management system, management of volunteers and staff and mobilization of funds. Besides the funding provided by the Capacity Development Fund of the International Federation, all the implemented activities in the previous period and in the forthcoming two years, will be also supported through the Development Fund of Macedonian Red Cross. In this process, Macedonian Red Cross is committing on partnership bases with the International Federation almost equal resources in the implementation of the project objectives.

2008

EFFICIENT INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

114

The incorporation of the new accomplishments and opportunities of the information communication technologies in the work of an organization represents a key element for essential capacity building, fast flow of information, increased transparency and automated processing of data of all integral parts of the national society. The primary objective of this activity is to establish electronic network infrastructure and electronic connection between Macedonian Red Cross HQ and all RC branches. The functional objectives which will be accomplished are building electronic network structure of the organization, structure and organization of human and other resources, activities, events and services performed, on line photo gallery, analysis according to demographic and other organizational characteristics, analysis about organizational units, programmes, projects and activities and reporting analysis about organizational units, programmes, projects and activities.


INTENSIFIED CAPACITY BUILDING

In the last quarter of 2008, we began the preparations and the installment of the new information management system and by the end of 2008, the intranet networking was completed in the Macedonian Red Cross HQ, the City Red Cross of Skopje and the Red Cross Branches in Skopje. In February next year, all Macedonian Red Cross branches will be connected in the network. Software applications will be developed for different programme activities of the national society.

MANAGEMENT OF VOLUNTEERS AND STAFF Since the time of the foundation of the Red Cross and Red Crescent Movement, the volunteers are the moving force for implementation of activities targeted for the most vulnerable population. The mobilization of the volunteers in the local communities for covering the local needs is one of the priority tasks and objectives of Macedonian Red Cross. Therefore, one of the priority activities of Macedonian Red Cross is development of new forms and modalities for recruitment and retention of volunteers for implementation of the daily activities promoting the fundamental principles and human values of the Movement. The management of volunteers and staff represents a process of planning and decision-making, organizing, managing and controlling the human resources and the financial assets for fulfilling the objectives of the organization in an effective and efficient way. The activities that are implemented in the first phase of the Intensified Capacity Building Project are adaptation of the Implementation Guide for the Volunteering Policy of the International Federation, publication of the “Volunteering Management Cycle and the Manual for Volunteer Management. They facilitated the process of the development of the Volunteering Strategy of Macedonian Red Cross for the period 2008-2012 which was publicly promoted on December 4, in frames of the marking of the International Volunteers Day.

English

In frames of the activities undertaken and planned in the first year of the implementation of the Intensified Capacity Building Project of the National Society, it is important to mention the conducted survey about the opinion of the corporate sector about Macedonian Red Cross. The results of the survey served as a base for development of Macedonian Red Cross Strategy for Mobilization of Funds for the period 2008- 2012, which was publicly promoted in front of the representatives of the corporate sector in June 2008. Manual for mobilization of Funds is in process of translation and adaptation and it will be used for training of Macedonian Red Cross branch human resources. All the activities are expected to contribute in the process of learning new skills and knowledge in the area of mobilization of funds in the Red Cross branches, which will be used for programme and project activities. The implementation of the project will contribute for establishing efficient internal system for implementation of fundraising activities, creation of normative base for mobilization of funds and improvement of the national society’s capacity on all levels for successful provision of material and financial assets for the needs of the organization.

2008

MOBILIZATION OF FUNDS

115


In frames of the activities for securing new partners and supporters of the Red Cross activities, market survey was conducted, in the area of promotion of the cooperation with local companies and exploring the interest for volunteering and participation in the work of Macedonian Red Cross .

The conducted survey represents a starting point for detection of the interest of the corporate sector for supporting the humanitarian objectives of Macedonian Red Cross.

The obtained results from the conducted survey with the corporate sector in 2008, with participation of 151 companies, show as follows: L 20% of the respondents pointed out that they are very familiar with Macedonian Red Cross activities in the Republic of Macedonia. Concerning the question related to the programme activities of Macedonian Red Cross the most common answer was “humanitarian assistance�. L The answers from the survey show positive tendency and agreement that Macedonian Red Cross is an organization, which is devoted to the objectives that it strives for.

2008

L Macedonian Red Cross enjoys very good reputation, which can be seen from the 88% positive replies of the respondents from the corporate sector related to the work of the organization.

116

L In most of the cases, 60% of the respondents stated that they would donate support to a humanitarian organization if they know exactly the purpose of the donated funds and 48% of the respondents stated that they would


L Most of the respondents (59%) stated that the public image of the humanitarian organization is crucial for making a decision for cooperation with that organization. the next important precondition that they have listed is information about the activities of the respective humanitarian organization. L Most of the companies (70%) are willing to support a concrete project of Macedonian Red Cross, while 25% would support several activities of the national society. L Most of the respondents are not familiar with the Law on sponsorship and donation. About 35% of the respondents pointed out that they are not familiar with the law/ L 39% of the respondents stated that they would be prepared to participate in Macedonian Red Cross activities. 25% with financial support and 14% as volunteers:

39% of the respondents stated that they would be prepared to participate in Macedonian Red Cross activities. 25% with financial support and 14% as volunteers.

SURVEY ABOUT THE STANDPOINTS AND OPINION OF THE CORPORATE SECTOR ABOUT MACEDONIAN RED CROSS

L Most of the companies (64%) donated financial assistance for humanitarian purposes several times, 7% donated only once, and 8% provide donations on regular basis.

English

L Only 7% of the total number of companies have some plan or programme for cooperation with the NGO sector compared to 6*% which do not have such programme nor they have been considering development of such a plan.

2008

donate if they had more financial resources available

117


In the beginning of 2008, the Executive Board of Macedonian Red Cross adopted all the documents that were needed for successful realization of the foreseen activities for conducting the pre-election and election activities in order to implement the adopted policy of the national society. In the same time, it must be emphasized that the registration of the members in each Red Cross branch was done separately, because this was an important precondition for registration and approval of possible members for the composition of the Macedonian Red Cross assembly for the forthcoming four-year mandate period. During the elections, the established criterion was followed concerning the possible members of the Macedonian Red Cross assembly.

2008

The work of Macedonian Red Cross is based on the activities of the numerous volunteers of the organization. For purpose of promoting the activities in this area, the Executive Board of the Macedonian Red Cross Assembly adopted the Volunteering Strategy, which is of utmost importance for the operation of the organization. The strategy was publicly promoted on December 4, 2008.

118

In compliance with the annual plan of action for 2008, Macedonian Red Cross Assembly had two regular sessions in the course of 2008 and one constitutive election session for the mandate period 2008-2012. 24 topics for discussions and adoption were on the agendas of the session of the Assembly in 2008.


ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

The Commission for organizational development held fours sessions in the reporting period. 14 topics were discussed on the sessions of the commission in the course of 2008.

During the reporting year, the premises and capacities of the Educational Training Centre of Macedonian Red Cross were used for the needs of the national society’s programmes. In the period of May – December, the following training courses were organized in the centre: first aid training courses for trainers and demonstrators for drivers; courses for training of trainers for first aid courses for companies and first aid courses for representatives from companies for administration of first aid in their companies in Skopje.

2008

In the course of 2008 all regular and temporal advisory bodies of the Executive Board of Macedonian Red Cross Assembly, implemented activities and held their sessions in compliance with the needs of their programme activities.

English

The Executive Board of Macedonian Red Cross Assembly held 11 sessions in the reporting period. The outgoing Executive Board had six sessions and the incoming Executive Board had five sessions in 2008.

119


Macedonian Red Cross has well established and sustainable capacities for promotion of International Humanitarian Law (IHL), Fundamental Principles and human values, in compliance with the needs of the internal and external target groups. Strategic Plan for Dissemination 2008 – 2010 Presented on the meeting of the RC branch secretaries and on the disseminators’ workshops for provision of additional training for disseminators. Basis for development of the Annual Plan of Action Did we accomplish the planned programme activities?

Capacity building of the human resources for IHL Workshops were held with disseminators in order to share knowledge concerning different aspects of IHL. Special attention was paid on the work with specific target groups of audiences, through implementation of appropriate tools and methods for conducting a dissemination class and introduction to the strategic document for dissemination. Although the workshops were aimed for additional education of the already trained disseminators, it is interesting to mention that the participants who attended the training for the first time showed great motivation to participate in the dissemination activities, specially the topics that are closely related to IHL.

“Personally, and as part of the big humanitarian family, I feel proud to be able to share the immediate honest opinions, and written documents of the disseminators, intellectuals, professors, teachers, pedagogues, psychologists, sociologists, legal workers, students, post-graduate students, during the dissemination sessions, trainings and additional trainings conducted in 2008. I am also proud of the positive effects and experience in the area of preparedness, approach, methodology and applied techniques and tools for knowledge sharing and information about the humanitarian work, the fundamental principles and the activities of the International Red Cross and Red Crescent Movement, International Humanitarian Law and human values as corner stones of the dissemination programme of Macedonian Red Cross, ICRC and the Movement in general. It is very important that in these shared opinions and documents we can find the lessons learned and the influence on the positive values towards the environment, people, life and work.

2008

It is very important for me personally that this development concept is running successfully and it is open for creative opportunities and recruitment of new volunteers, and flexible for integrated and interactive activities with governmental and nongovernmental agencies in the Republic of Macedonia and abroad.

120

I hope that this development strategic approach will continue in the forthcoming period.” Ljupcho Milkovski, volunteer


The Red Cross Branch visits, active participation on the workshops for additional training and the dissemination reports, will be used as basis for selection of disseminators for provision of training for specific target groups.

Climate changes – Challenge and obligation – was the slogan for marking the International Red Cross and Red Crescent Day, May 8, and the Week of the Red Cross May 8 – 15. The central event for marking the May 8 was organized in Macedonian Red Cross Headquarters with promotion of the new post stamp issued by Macedonian Post Office. The City Red Cross of Skopje organized lecture on climate change, which was facilitated by Prof. Mirko Tripunovski from FON University. The event took place in the premises of “Dare Dzambaz” Skopje.

DISSEMINATION

Monitoring during the dissemination sessions by the RC branch disseminators

English

2008

The Macedonian Red Cross branches took part in the marking of the International Red Cross / Red Crescent Day with numerous activities such as: dissemination lectures, blood donation actions, planting trees for purpose of protection the environment, opening a youth club in the Red Cross Branch Struga, first aid branch competitions, etc.

121


2008

122


From the activities of the Red Cross Branches The marking of the Red Cross Week in the Red Cross Branch Prilep was done through numerous activities for recruitment of new volunteers such as the held presentation on the topic: Coping with climate change”, Dissemination session for unemployed persons, on the topic “The Red Cross – an opportunity for everybody as well as distribution of information material which was done with the support of the youth volunteers of the Red Cross Branch Prilep.

Advisory body for Dissemination The Commission for Dissemination supported the planned and implemented activities and the adoption of all programme documents and committed open support during the forthcoming mandate period 2008-2012.

Support, cooperation and partnership International Committee of the Red Cross L The continuous support and cooperation with the International Committee of the Red Cross (ICRC) continued in 2008 when the delegation closed its office in Skopje. In the process of definition of the specific objective in the annual plan of action of Macedonian Red Cross, the primary interest of the ICRC was the building of the operational capacities of the national society, with the following conclusion: The national society has solid operational capacities in the structure with direct responsibilities for further development of the dissemination programme. The dissemination capacities of the national society for internal and external promotion are already upgraded, including the special training on IHL. The national society has well developed tools for planning and assessment of the needs with clear sustainable strategy. L Macedonian Red Cross has regular contacts with scientific-educational human resources from universities in the area of International Humanitarian Law, and its promotion will be intensified, through activities of the National Committee for implementation of the International Humanitarian Law in the Republic of Macedonia. The national society is responsible for undertaking measures foreseen in the Draft programme for education and dissemination of IHL and protection of the emblems of the Red Cross, Red Crescent and the Red Crystal. The main objective of the Programme is spreading knowledge about the Fundamental principles and IHL and the Red Cross and Red Crescent Movement and amendments and additions to the Macedonian Red Cross Law and passing new Law on protection of the emblems of the Red Cross, Red Crescent and the Red Crystal, with implementation of IHL. The National Committee is comprised of representatives from the following ministries: Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, Ministry of Justice, Ministry of Education and Science, Ministry of Culture, Ministry of Health, Ministry of Finance, Ministry of Labor and Social Policy, Ministry of Internal Affairs as well as the Secretary General of the Government of the Republic of Macedonia and Macedonian Red Cross. L The involvement of the professors from the universities in such and similar activities is of special interest, because in this way we are able to establish regular cooperation with the highly scientific institutions. The Macedonian Academy of Science and Art organized a scientific panel discussion on the topic: European standards for human rights and their incorporation in the legal system of the Republic of Macedonia. The panel discussion was held on November 18, 2008. Macedonian Red Cross took part on this event. Within the discussion on the topic: The rights of the victims from armed conflicts” Macedonian Red Cross in cooperation with Doc. Dr. Dushko Stojanovski from the first private university FON, developed a resume on the topic “correlation of the International Humanitarian Law and the International Law on Human Rights”.

Perspectives

English

2008

The signing of the memorandums for cooperation with governmental and nongovernmental institutions creates opportunities for fulfillment of the set strategic objectives.

123


Development of Health Preventive Programmes in compliance with the needs of the communities.

Week for fight against cardio vascular diseases Meet the risk! Your lifestyle is the best defense against cardio-vascular diseases! The education of the population for on-time and appropriate information about the non-infective chronic diseases among which are the cardio vascular diseases, represents a traditional activity of the Red Cross. For that purpose, information-educational material was developed. The Red Cross branches held lectures, panel discussions, appeared in the media, organized different events for raising awareness about the importance of healthy lifestyle and the need for on time control of the own health.

Week for fight against cancer Think again! What are you doing with your health? During the Week for fight against cancer, Macedonian Red Cross undertook different activities in order to improve the information sharing and to mobilize individuals and communities for reduction of the risk from malignant diseases, as well as the possibilities for early detection and appropriate treatment. On this occasion, the Red Cross branches distributed information-educational material, organized lectures for specific target groups, panel discussions with different institutions and organizations in order to disseminate knowledge about the possibilities for prevention of cancer and its early detection.

Week for fight against HIV AIDS Stop for AIDS. Keep your promise! Partner in the activities in the community! Partner in the fulfillment of the Global Alliance for HIV! Partner with people who live with HIV! The purpose of the campaign for fight against HIV/AIDS was to emphasize the need for undertaking individual initiatives, leadership in the community in the fight against stigmatization and discrimination, and provision of support and care for persons living with HIV/AIDS. Macedonian Red Cross continuously works on education and information of the population about prevention from HIV, with focus on the groups with risky behavior, and building capacities for peer education on HIV/AIDS among different target groups. The Red Cross branches particularly emphasized the information – educational activities during the Week for fight against HIV/AIDS. Among the implemented activities were educational sessions in the youth clubs and schools, appearances in the media and on musical events on public places informing the population about prevention from HIV/AIDS, destigmatization of HIV positive people and provision of care for them.

Clubs for promotion of optimal breastfeeding and complementary feeding in infants and young childrenIn

2008

2008, Macedonian Red Cross started with implementation of the project Clubs for promotion of optimal breastfeeding and complementary feeding in infants and young children in two Red Cross branches: Ohrid and Kochani. The project is aimed to educate mothers for optimal breastfeeding and complementary feeding for infants and small children. For this purpose clubs were formed in the health centres and in Red Cross premises where training workshops were conducted. Through theoretical and practical work with the mothers we promoted the concept for exclusive breastfeeding and the importance of on time healthy supplementary nutrition for their children. In frames of the project, a brochure was developed in Macedonian and Albanian language - Optimal breastfeeding and on time supplementary feeding and capacities were built for future peer (mother-to-mother) education and support in the clubs.

124

The project in the Red Cross branch Ohrid was implemented with financial support from the Spanish Red Cross. 20 workshops were organized attended by 196 mothers. The project in the Red Cross branch Kochani was implemented with financial support from the Canadian Red Cross. 16 workshops were organized attended by 110 mothers.


HEALTH PREVENTIVE ACTIVITIES

Improvement of the control of Tuberculosis in R. Macedonia 2. Development of strategic and operational plans for control of Tuberculosis on local level.

1. Organizing actions for fluorography screening in order to actively detect new cases of Tuberculosis The main objective of the Project is active detection of cases with tuberculosis among groups that are exposed to great risk for infection with TB, such as the Roma population and to increase the rate of cured cases from TB. Information-educative material was developed for the purposes of the project, such as brochure for TB: What is tuberculosis? And poster “Inform yourself about Tuberculosis? The project began with the implementation in Prilep and ended very successfully, covering 1254 representatives of the Roma population. During the fluorography screening actions in Bitola 1024 persons were covered. The actions in Strumica will be organized in March 2009.

The main objective of the project is development of local action plans for improvement of the control of Tuberculosis on local level and adoption of the plans by the municipality councils covered with the project. Macedonian Red Cross has the role of a facilitator in the creation of these operational strategic plans. The PCD (participatory community development) methodology is used in the process of implementation of the project. The project started with implementation in 2007 in three municipalities: Kichevo, Veles and Tetovo. The developed local plans for control of Tuberculosis were adopted by the councils of the municipalities. In the course of 2008, three new Red Cross branches were covered with the project, as follows: Strumica, Gostivar and Prilep. The project is in the final phase – development of action plans after the numerous previous activities such as the formation of local teams, conducting field assessment, and organizing large group workshops. As soon as the local plans would be finalized they will be submitted for consideration to the councils of the municipalities.

Harm reduction from drugs The project for harm reduction from drugs is implemented in three Red Cross branches: RC Prilep, RC Veles and RC Kichevo. This programme is targeted for harm reduction from drugs and most of all harm reduction from HIV/AIDS, Hepatitis B and C and blood and sexually transmitted diseases, overdoses and other health and social consequences. In the course of 2008, the following results were accomplished in the three centres: L 2820 needles and 2459 syringes were distributed; L 1374 free of charge condoms were distributed; L 218 medical services and counseling and education on HIV/ AIDS, Hepatitis and other blood and sexually transmitted diseases, counseling for free of charge testing for HIV/ AIDS, education for safe injection and safe sexual intercourse of the clients and their partners, advises for harmful effects from utilization of drugs and provision of information about types of treatments; L 196 social cases, information and counseling from social worker; L Services and counseling from lawyers;

English

Besides these services that are offered in the centres, training seminars were organized within the project, targeted for representatives from medical and social centres, police, local self-government and other institutions that are directly or indirectly involved in the implementation of the programme activities foreseen within the project.

2008

Brochure was developed for the purposes of the project named: Harm reduction from drug use” which would provide the clients with information about the types of services and assistance that is available in the three centres and where to apply for assistance if needed.

125


First, on time, qualitative, skilful, humane …. First Aid saves life

New model for first Aid Macedonian Red Cross is an organization which has been providing first aid education for candidates for drivers for a long period of time, in compliance with the Law for traffic safety (Official Gazette of RM, No. 54/2007) and sub-legal acts which separately regulate this issue. In order to provide maximal quality, Macedonian Red Cross regularly promotes the organization of the teaching curriculum, cooperates with competent institutions in the country, provides accreditation for instructors, modernizes the teaching equipment and enables networking of the Red Cross branches in the area of first aid. The news in the organizational approach that was undertaken by Macedonian Red Cross in 2008 was comprised of adoption of new internal acts – regulations: L Regulation for training of candidates for drivers of motor vehicles with contents from the teaching curriculum for administration of first aid to persons injured in traffic accidents; L Regulation for training of trainers and demonstrators with contents from the teaching curriculum for administration of first aid to persons injured in traffic accidents; In compliance with these regulations, 8 educational cycles were conducted. 143 facilitators and 82 demonstrators for holding first aid trainings for candidates for drivers of motor vehicles were trained in 2008. The content and the duration of the first aid trainings were modified and improved, as well as the method of evaluation of the gained knowledge and skills from the first aid. The electronic registration of the trainings and the possibility for computer testing of the candidates was developed in order to improve the objectivity and transparency in the operation. The new model for first aid was officially promoted on 24.10.2008 in front of representatives of governmental institutions, media, Macedonian Red Cross staff and volunteers, with presentation of the new manuals: First aid for future drivers and First Aid at the working post.

First Aid for candidates for drivers – road safety is not accidental! Macedonian Red Cross is actively involved in the process of improvement of the road safety through the improvement of pre-hospital care for injured persons in traffic accidents by raising the awareness of the drivers and provision of education for on time and proper first aid on the roads. 17.954 candidates for drivers of motor vehicles were successfully trained in the area of first aid in case of traffic accidents in 34 Red Cross branches, in the course of 2008.

First Aid at the working post – safe and healthy working environment

2008

The development of the first aid training at the working post is of utmost importance for Macedonian Red Cross since it would enable improved security at the working post and it would improve the health of the people at work.

126

In 2008, Macedonian Red Cross developed three different programmes for first aid at the working post, according to the risk at the working post or working obligation. For this purpose, a new Regulation for implementation of first aid training in companies was passed by Macedonian Red Cross. In addition, a Manual for first aid at the working post was developed. 2 training cycles were organized for training of 46 trainers for this type of courses. In 2008, 1100 employees from the public and private sector attended the training in the Red Cross branches and the City Red Cross of Skopje and successfully completed the courses for administering first aid at the working post.


FIRST AID COMPETITIONS

First Aid Competitions Macedonian Red Cross traditionally organizes and implements the national first aid competition targeted for young population. This event promoted the importance of the first aid in an educative and entertaining way. The 17th national first aid competition was held in Bitola on 07.06.2008 with participation of 23 teams from the Red Cross Branches and one parade team (the team of the City Red Cross of Skopje which participated on the first aid competition of the capital cities from South-Eastern Europe. Besides the competitive first aid working positions there were also working positions which were of competitive-entertaining nature. The winner of the national first aid competition was the team from Bitola, the second place was the team from Kisela Voda and the third place was the team from Chair.

World First Aid Day – First Aid saves life All people are more or less vulnerable, but all posses skills to learn how to administer first aid in order to save somebody’s life. This is the key message of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies fro the World First Aid Day, which was aimed to raise public awareness about the role of the first aid in the prevention from injuries and saving human life. On September 13, Macedonian Red Cross and some of the Red Cross branches conducted numerous promotional activities by the staff and volunteers, such as: demonstrative exercises for administering first aid, distribution of educative material, appearances in the media, simulations of possible injuries in traffic accidents and presentation of the human rescue chain, dramatic presentation of possible dilemmas among people in the process of administering first aid, surveys and quizzes. All these activities enabled the citizens to refresh their knowledge about first aid. On the occasion of the World First Aid Day, Macedonian Red Cross and the City Red Cross of Skopje initiated a campaign for promotion of the first aid – “First aid saves life”. For promotional purposes of the campaign, the following material was developed: fliers, city light posters, billboards, media presentations and video spot in order to reach as many people as possible in Macedonia and to emphasize the need for knowing first aid in the every day life.

In this way, the best experiences were identified, which would be implemented in the national society and which would serve for publication of a Manual for best practices in the area of volunteer activities in the area of first aid.

English

In 2008, Macedonian Red Cross, financially supported by the Spanish Red Cross initiated the implementation of the project “First Aid network”. The project is conducted in annual cycles and is aimed to stimulate the Red Cross branches to make serious analysis of the current situation and to produce more organized approach for recruitment of volunteers, cooperation with other organizations (creation of local operational alliances) and provision of voluntary services in the area of first aid. In the first cycle in 2008, the following Red Cross branches participated in the process: Veles, Kochani and Kavadarci, the City Red Cross of Skopje and the Red Cross branches from Skopje. The project enabled through coordinative meetings, exchange of experiences sharing important information and creation of innovative approaches in the first aid voluntary activities. Through situation analysis, identification of partners in the community and possibility for mobilization of resources, the Red Cross branches undertook concrete volunteer activities for first aid education for different target groups (pensioners, associations of women, children in kindergartens, etc.)

2008

First Aid network

127


The President of the State gave awards to distinguished blood donors On the occasion of March 17, the President of the Republic of Macedonia, Mr. Branko Crvenovski awarded with medals of honor five blood donors with biggest number of blood donations. The ceremony was organized in the Assembly of the Republic of Macedonia on March 14 and the recipients of the medals were Slobodan Cenov, Boris Janev, Ramadan Telkiu, Milivoj Jankovski and Aco Aleksovski.

March 17 Blood Donation Day of Macedonian Red Cross On the occasion of the Foundation Day and the Blood Donation Day of Macedonian Red Cross, ceremonial session of the Macedonian Red Cross Assembly was held on March 17, 2008. Besides the address of Macedonian Red Cross President, PhD. Jovan Damjanovski, representative of the Ministry of Health officially promoted the benefits of in the area of health protection for blood donors that have donated blood over 10 times. Awards were given to the most successful three Red Cross branches in the area of blood donation in 2007 (RC Krusevo, RC Shtip and RC Vinica). Krusevo was declared as most human city in 2007. The award was received by the major of Krusevo, Lefkija Gadzoska.

2008

The Golden medal of the Red Cross was posthumously awarded to the family of Toshe Proeski for his contribution in the humanitarian mission of the Red Cross.

128


BLOOD DONAT ION

Education for motivators for blood donation The blood donors club of Macedonian Red Cross organized a seminar for motivation of blood donors in the period of 29 May – June 1, 2008. The seminar was attended by 20 participants from the blood donor’s clubs from Macedonian Red Cross branches of Skopje, Kumanovo, Shtip, Bitola, Veles, Tetovo and Ohrid as well as representatives from the Ministry of Health of the Republic of Macedonia, Albanian Red Cross, Bulgarian Red Cross, Association from voluntary blood donors of Italy (AVIS) and from the humanitarian society of railway workers from Serbia. The conclusions that arose from the seminar were as follows: • To continue the promotion and opening of clubs of blood donors in the Red Cross branches in the bigger cities and to be in regular contact and coordination with the Central Club for blood donors in Skopje; • To preserve the tradition for organizing such seminars for education of motivators for blood donation with the members of the clubs for blood donors and to use the experiences from other clubs from abroad; • To mobilize young blood donors in order to recruit and involve them in the blood donation actions in order to engage them as regular blood donors and motivators.

Statement of Vincenco Guco Representative of AVIS from Italy appreciate the way in which the seminar was structured as well as the interesting content for work. The individual presentations were on a very high level. The attention of the participants was fully focused at all times at the presentations of the facilitators and each session was constructive and easy to follow.

I

Everything was well planned and elaborated in a clear way without any possibility for false interpretations. The experiences and the procedures in the area of blood donation in the participants’ countries of course will be of help for our Association on all levels. I am a blood donor in AVIS for more than 30 years. I have experienced many joint moments in the Association, moments of coping with different challenges, but I always tried to be careful towards all difficulties that we were facing in the process. All this helped me to understand life itself in a better way, but the last “adventure” was the cherry on the cake.

Education for students for blood donation motivators In frames of the Project “Motivation of young population for voluntary blood donation”, financially supported by the Canadian Red Cross, Macedonian Red Cross organized a seminar for education of motivators for blood donation with the student youth, in the period of 24-26 October in Struga. The objective of the project is, through education for peer motivators, to enable increase of the number of blood donations in the blood donation actions organized at the universities in Skopje, Tetovo and Bitola Several conclusions arose: • To establish clubs of young motivators for blood donation in Skopje, Tetovo and Bitola; • To develop an action plan for blood donation activities that need to be organized at the faculties in these universities; • To develop a manual for young blood donation educators; • To exchange experiences;

English

The objective of the project is, through peer education, to motivate and recruit as many students as possible, to raise their awareness on voluntary blood donation and to organize blood donation actions on all faculties at the universities in Skopje, Tetovo, Bitola and Shtip. .

2008

Within the project “”Blood donation network – improvement of the voluntary blood donation among young population”, financed by the Spanish Red Cross, one-day instructive workshop was held for education of motivators for blood donation among the student youth.

129


2008

130

A lot of important actions and activities were implemented in the area of social welfare in 2008. They were targeted towards reduction of the vulnerability of the population in the communities by application of different development tools for promotion of the methodology for work in the national society.


SO CIAL W ELFAR E

Participatory community development (PCD) Within the project cycle 2007/2008 Macedonian Red Cross implemented the Participatory community development project in four vulnerable Roma communities. The projects were implemented through the Red Cross Branches Kisela Voda - Skopje, Debar, Delchevo and Radovish. As a result of the conducted trainings for the PCD teams, the assessment of the needs and determined priorities, and in cooperation with different governmental partners, nongovernmental partners and members of the communities, the following activities were implemented: L In the community “Vrapce” – Kisela Voda in Skopje a sewage system (600 meters long) was built and some of the streets were paved in the local community in order to provide better living conditions, place for socialization of the population, companionship and opportunity to work together for solving different challenges in the community. In addition, lectures were held in the area of health prevention, family planning and protection of the environment. L The Project activity in the community “Pustevski Endek” in Delchevo comprised of paving the access road in 265M2, held workshops in the area of protection of the environment and infective diseases, establishment of ecological patrol, placement of two access pads for ill and paralyzed persons in front of

their homes and reconstruction of the water drinking fountains. L The Project activity in the community “Vakov”-Debar consisted of opening an educational and information club which conducted computer courses and crafts courses. 40 young persons attended the computer training and other 40 persons completed crafts training (20 welders and 20 house painters). In addition, workshops were held in the area of health prevention and family planning. L The project activity in the community “Sain Mala” in Radovish was targeted for providing literacy training for illiterate people covering 76 persons from the community at the age of 10 to 26. In addition, workshops were held for health prevention and ecology.

Evaluation of the PCD Programme For purpose of obtaining a clear picture related to the implementation of the PCD project, in order to determine the effects and lessons learned, which would contribute for future improvement of the project, an evaluation was made related to the implementation of the projects in the community and the PCD programme of the national society in general.

“For dignified old age” The activities for marking the Week for caring for elderly were comprised of raising the awareness of the people about the necessary care for elderly persons, particularly to create habits among youth to assist and improve their care for the older persons. The Red Cross branches organized numerous activities targeted for provision of care and assistance to elderly people: lecture in the schools, organized visits to residential institutions with older people, free of charge measuring glucose in the blood and blood pressure , meetings, panel discussions and lectures on different topics, visits to homes of older persons, and distribution of assistance in food, clothing bedding, medicaments, hygiene material, measuring blood pressure, provision of small services for covering elementary needs of the older persons, competitions for the oldest citizen, couple with longest marriage period and oldest Red Cross volunteer as well as open art and literature competitions.

“... I worked in the local management organs for 30 years and none of them had visited me during these ten years since I retired. I am pleasantly surprised with your visit and you made this day extremely special for me. I was a Red Cross volunteer when I was young and I am glad you still remember me and that you haven’t forgotten me.”

English

2008

Persa Madzovska, former volunteer of the Red Cross Branch Kriva Palanka

131


“Share it with someone else” The Week of Solidarity was marked under the slogan “Share it with someone else”. The objective was to raise the awareness of the population about the required mutual support and assistance, and provision of assistance for the most vulnerable categories of population. In frames of the week, the Red Cross branches organized an action for collection of material assistance comprised of 1538 kg food, 325 kg hygiene material, 16.130 kg clothing, 1561 pairs of shoes and 1780 kg bedding. The assistance was donated to 1840 social cases and to 5 social institutions.

“Think of us too” On the occasion of October 16, the International Hunger Day, a campaign was organized under the slogan: “Think of us too”, in order to raise the awareness of the public about the problem of poverty and provision of assistance to the most vulnerable categories of population. During the campaign of the national society, 840.535,00 Denars were raised. The procured and donated 8290 kg food, 6574 clothing and shoes were donated to social and educational institutions and vulnerable population in the country.

More effective solving of the problems related to the social exclusion and poverty of older persons One representative of Macedonian Red Cross participated on the workshop for social exclusion of older persons, organized by UNDP on 20.11.2008. The objective of the workshop was to enhance the dialogue between responsible stakeholders for more efficient solving of the problems related to social exclusion and poverty of older persons as one of the most vulnerable and socially excluded group in the country.

Training for improvement of the control over Tuberculosis The training for improvement of the control over TB in Macedonia, organized by Institute for respiratory diseases and TB, was held in the period of 28-29.11.2008 and it was targeted for social workers and volunteers. One representative of Macedonian Red Cross participated on the training.

Fight against human trafficking Macedonian Red Cross in cooperation with the Ministry of Labor and Social Policy, supported by the International Organization on Migration, organized two training workshops for 33 representatives of the Macedonian Red Cross branches, coordinators of the programme for fight against human trafficking. The objective of the trainings was to enhance Macedonian Red Cross capacities for future action for fight against human trafficking. On the occasion of December 2, the World Day of abolishment of slavery, started the marking of the Week for fight against human trafficking, 2-9 December 2008, announced by the Ministry of Internal Affairs and the Secretariat of the National Commission for fight against human trafficking and illegal migration. The main objective was to raise the awareness of the citizens about the dangers that arise from human trafficking. Macedonian Red Cross as a member of the Secretariat of the National Commission for fight against human trafficking and illegal migration, in cooperation with 12 Red Cross branches and the City Red Cross of Skopje actively participated in the activities for the first marking of the week.

2008

On December 9-10, 2008, Macedonian Red Cross in cooperation with City Red Cross of Skopje and UNHCR, supported by IOM, organized two information educative workshops for asylum seekers and Red Cross volunteers, on health prevention and human trafficking.

132


Exchange of experience in fight against human trafficking L Representative of Macedonian Red Cross participated on the seminar on the topic: Contact with the

victim of human trafficking”- how to recognize it and react” organized by the Serbian Red Cross on June 10, in Vranje, Serbia. Such seminars represent an opportunity for exchange of experiences between national societies in the area of human trafficking, with tendency this cooperation to continue and develop in the forthcoming period. L Representative of Macedonian Red Cross participated on the Round table on the occasion of the presentation of the final project activities for fight against human trafficking, organized by the Croatian Red Cross on November 25, 2008 in Zagreb, Croatia. The objective of the meeting was to exchange experiences on project activities with possibility to implement the same in the national societies.

L Macedonian Red Cross representative participated on the Panel discussion on the topic: “Fight against human trafficking, responsibility of the Macedonian society”, organized by the Ministry of Labor and Social Policy, in Skopje on 29.09.2008. The Red Cross branches of Tetovo and Kavadarci participated on such debates on local level.

Membership in PERCO In the period of 17-18 April, 2008, a meeting of PERCO (Platform for cooperation of European national societies for refugees, asylum seekers and migrants) was held in Belgrade, Serbia. Representative of Macedonian Red Cross presented the activities of the national society targeted for provision of assistance to asylum seekers, programme implemented by the City Red Cross of Skopje, as well as the activities against human trafficking. The management board supported the submitted application for membership in PERCO and Macedonian Red Cross obtained an observer status.

International meeting on migration in the Mediterranean region Italian Red Cross, supported by the Italian Government, organized the International meeting on migration in the Mediterranean region. The meeting was held in Palermo, Italy in the period of 14-17 February 2008 and Macedonian Red Cross participated with three representatives. The purpose of the meeting was to exchange experience, to create new programmes in order to cope with the new humanitarian challenge as well as to mobilize the national societies in the region, in cooperation with their respective governments to undertake humanitarian response to the migration challenges.

Initiative for establishment a Unit for Migration The Austrian Red Cross organized a meeting in Vienna in the period of 26-28.05.2008, aimed for establishment of a Unit for Migration. One representative of Macedonian Red Cross participated on the meeting. This meeting was of a great opportunity for knowledge sharing with other national societies, particularly because our national society has been implementing activities targeted for assistance and care for humanitarian assisted persons and asylum seekers for over 13 years.

Donations Donor telephone lines: 070/075 and 077 142 400 Donate 100 MKD In the course of 2008, 237.000 MKD were raised from the three donor telephone lines, targeted for procurement of 200 food parcels for assisting vulnerable population.

L The company “West Impex” from Skopje pro-

vided a donation for the humanitarian programmes of the Red Cross. The assistance

comprised of 12.000 kitchen towels, amounting to 179.832 MKD and they were distributed to social institutions. L Colgate Palmolive Adria provided 3000 tooth-

pastes, giving their contribution for raising the awareness of the population for preventive health care. L The Customs Office of the Republic of Macedonia provided assistance comprised of 2.700 kg food and new clothes with a value of 714.350, which was distributed to social institutions.

English

the German Red Cross Branch Badenwuertenberg which has been lasting for over 16 years, during the year, humanitarian assistance was provided, being comprised of hospital beds, aids for persons with disability, medical equipment, computers, kitchen sets, clothing etc, with a value of 88.400 euros. The assistance was distributed to medical and social institutions in the country and for the needs of the vulnerable population.

2008

L As a result of the fruitful cooperation with

133


2008

During 2008, Macedonian Red Cross undertook different activities in the area of disaster preparedness on national and international level. The activities complied with Macedonian Red Cross Development Plan, the Strategy for disaster preparedness and response, were targeted for alleviation of consequences from disasters and provision of assistance for the vulnerable population affected by disasters.

134


DISASTER PREPAREDNESS AND RESPONSE

In February, a workshop was held with the Macedonian Red Cross branch secretaries for presentation of the Strategy for development of Macedonian Red Cross in the area of disaster preparedness and response.

PARTNERSHIP COOPERATION In the period of 26-28.11.2008, workshop was held on the topic: “The role and place of Macedonian Red Cross in the system of crisis management”. The workshop was organized by the Centre for Crisis Management and Macedonian Red Cross, supported by the International Committee of the Red Cross. The objective of the workshop was to improve the communication and coordination among all responsible partners in the system for crisis management.

SIMULATION EXERCISES In 2008, the Government of the Republic of Macedonia, the Centre for Crisis Management and the Direction for protection and rescue, organized several international simulation exercises which were used for presentation of different situations in case of disasters in Macedonia and the region, in order to improve the communication and coordination on national and international level. Many representatives participated on these exercises. L Macedonian Red Cross, the City Red Cross of Skopje and the Red Cross Branch Veles organized a regional exercise for the national Emergency Response Unit and the RC branch emergency response teams from Veles, Bitola, Ohrid, Kavadarci and Kochani. There were 80 participants on the exercise among which the Chopper Unit of the Macedonian Army. The objective of the exercise was practical presentation of the activities of the teams of the emergency response unit of Macedonian Red Cross to the governmental institutions responsible for coping with crisis.

L The Ministry of defense organized an exercise for rescue, evacuation and provision of shelter if affected population from chemical disaster of a factory in Veles. The exercise was organized in Krivolak and Macedonian Red Cross logistics team and the water rescue team from the Emergency Response Unit participated on the exercise with all their material and technical resources.

2008

L The Red Cross Branch Ohrid with logistic support from Macedonian Red Cross organized a demonstrative exercise for evacuation of spectators in case of fire, in the sport arena “Biljanini Izvori” in Ohrid. The exercise was organized in cooperation with the ministry of Internal Affairs, fire brigades, the Medical centre, RC branch teams from Ohrid and the Agency for security of the sports hall. The evacuation was conducted on basis of an evacuation plan, which was developed by Macedonian Red Cross.

English

PROM O T E D S T R AT E G I C OB JE C T I V E S

135


L The Government of the Republic of Macedonia and the Centre for Crisis Management held ten-day simulation exercise CMX-2008. The training exercise was targeted for coping with different types of disasters and it was conducted in cooperation with NATO and NATO member countries. Macedonian Red Cross participated on the exercise. L The Centre for Crisis Management organized a simulation exercise with a scenario of flood in Skopje region. The preparedness for coping with such disaster of all responsible authorities was checked during the exercise. L Macedonian Red Cross participated on the Planning Conference for simulation exercises organized by the Direction for protection and rescue organized in the period of 16-19.06.2008. L The Centre for Crisis Management organized the international exercise SEESIM – 08 (simulation network for South Eastern Europe) in the period of 22-31.10.2008. L The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, in cooperation with the Croatian Red Cross and Austrian Red Cross organized an international simulation exercise for the WAT/SAN (water / sanitation) members of the Regional Disaster Response Team in Istra, Croatia in the period of 15-17 September, 2008. four members of the WAT/San team of the Emergency Response Unit of Macedonian Red Cross participated on the exercise. .

COURSES L Macedonian Red Cross in cooperation with the City Red Cross of Skopje and the Red Cross Branch Ohrid held courses for lifeguards, providing training for 46 persons. L Macedonian Red Cross in cooperation with the Austrian Red Cross organized a regional WAT/SAN training course in Mariovo (Rasinbegov Bridge). The course was attended by representatives of Bulgarian Red Cross, Serbian Red Cross and the Red Cross of Bosnia and Herzegovina. L The International Federation organized a training course on information technologies. Macedonian Red Cross participated with one representative. The objective of the seminar was to introduce the participants with the standard equipment used on missions by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

2008

L Four members of the mountain rescue team of the Emergency Response Unit participated on the training course for mountain rescuers organized in Croatia. The objective of the seminar was learning new knowledge in the area of mountain rescue, promotion of the mutual cooperation and organizing such courses in Macedonia.

136

L The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies organized a training course for representatives of the national societies from


South-Eastern Europe in Mostar, Bosnia and Herzegovina in the period of 2029 May. With the past training, the participants became members of the Regional Disaster Response team. Macedonian Red Cross had two representatives on the training. L Bulgarian Re Cross organized a training course for rescuers on rapids in the period of 27-30.05.2008. The course was organized in Kresna, Bulgaria on the river Struma. For the first time, Macedonian Red Cross participated on such training with one representative, which is of great importance for acquiring such trained human resources.

PARTICIPAT I O N O N SE MIN A R S L In the period of 13-14.03.2008, the Bulgarian Red Cross organized a seminar in Lozen-Sofia. Macedonian Red Cross representatives participated as instructors for development of a database – plan of action. L The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies organized a seminar for Vulnerability Capacity Assessment in Drach, Albania in the period of 26-30 June 2008. The seminar was attended by representatives of the national societies from the region. Three representatives of Macedonian Red Cross participated on the training.

ASSISTANCE FOR THE AFFECTED POPULATION IN RADOVISH In 2008, the Republic of Macedonia was affected by natural and other disasters. The heavy rainfall caused big material damage and loss of human life. Macedonian Red Cross in cooperation with the Crisis HQ of Municipality Radovish intervened with its own teams who made assessment of the needs of the affected population in Radovish. On basis of Macedonian Red Cross assessment, the City Red Cross of Skopje provided humanitarian assistance for 30 families who were most affected from the storm

Excerpt from the web contact of Macedonian Red Cross web site Dear, First of all I would like to congratulate you for the successful realization of the simulation exercise in Veles. Honestly, it was very instructive and interesting, simple said, amazing realization.

Nikolche Choloko

English

Once again, compliments and keep up the good work

2008

I enjoyed watching the well-trained procedures and the preparedness of the teams. As a result of this exercise I got an idea to write you and to ask how can I join your organization and become a member of the team that is responsible for rescue operations in times of a disaster. I am 26 years old, from Veles and I work in the Macedonian army as a professional soldier.

137


The Youth Red Cross continues to be implementing force of numerous field activities of the national society. It is also the initiator of new ideas for improvement of the efficiency of Macedonian Red Cross. In compliance with the Macedonian Red Cross calendar of activities and events and the Annual Plan of Action for 2008, numerous activities were implemented on national and branch level.

Reforms in the youth operation – new forms for organizing the youth volunteers After the completed assessment and analysis of the operation of Macedonian Red Cross branches, the City Red Cross of Skopje and the Macedonian Red Cross HQ, there was a need for reforms in the youth operation and finding new and attractive forms for recruitment, motivation and organization of the youth volunteers, which resulted with a need for adoption of a new Regulation for the operation and organization of the youth in Macedonian Red Cross. 35 youth clubs were formed in the Red Cross branches and the City Red Cross of Skopje, which are actively involved in the activities for accomplishment of the objectives of the national society. Youth Council was founded, comprised of representatives of all youth clubs, headed by the President of Macedonian Red Cross Youth.

European meeting for Red Cross youth cooperation The European meeting for Red Cross for cooperation of youth volunteers from national societies was held in Tuhelske Toplice, Croatia in April 2008. Macedonian Red Cross participated with two representatives on the meeting. The youth proposed initiatives for amending the Youth policy of the International Federation Red Cross and Red Crescent Societies, and had discussions related to the global directions for development of the youth programmes of the national societies. A new composition of the European coordination Committee was elected for the mandate period 20082010 in which for the second time, there is a representative from Macedonian Red Cross.

2008

Youth summer camp was organized in frames of the development of the youth capacities of Macedonian Red Cross, on an initiative of the youth volunteers from the Red Cross branches, under the slogan 100% Red Cross.

138

It was a training summer camp attended by 45 youth representatives divided in three groups: Project Management Cycle, realistic presentation of wounds and injuries and Photographing and Reporting. While the first two groups had an aim to enhance the capacities of the youth clubs, the group for information and photography was preparing for development of communication and good information about the activities of the Red Cross youth.


Macedonian Red Cross through the City Red Cross of Skopje, as implementer of the project for over 10 years, successfully implements the programme Red Cross in Action – Promotion of Human Values (RCA-PHV) in cooperation with the Ministry of Education and Science. 1.105 youth volunteers were involved in the project last year, with 115 developed small

projects and 11.820 euros raised. The objectives of the projects and the allocation of the raised funds are determined locally and they are mostly targeted towards socialization of young marginalized and socially excluded persons as well as for supporting medical interventions and procurement of aids, raising awareness for healthy lifestyles, etc.

RCA-PHV Summer Camp

YOUTH RED CROSS

Red Cross in Action – Promotion of Human Values

The first International RCA-PHV Summer Camp was held in the Red Cross centre Solferino in Struga in the period of 19-23 August. The camp represented internationalization of the RCA-PHV project and finalization of the successful implementation in Macedonia. Supported by Macedonian Red Cross, the Red Cross of Serbia initiated the project in 2006 and the Albanian Red Cross and the Red Cross of Bosnia and Herzegovina started the project in 2007. The participants of the summer camp were youth representatives from the countries that are implementing the programme (Serbia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia and Albania) as well as guests from Finland, Denmark, Turkey, Bulgaria, Switzerland and 1 representative from the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies from Geneva. One of the objectives of the camp was presentation of the national programmes and presentation of developed projects. As a result of the camp, one representative from Macedonian Red Cross was invited to participate on a meeting in Geneva, organized for national societies, which implement youth programmes for purpose of creating tools for implementation of similar programmes. As finalization of these activities, two Macedonian Red Cross representatives participated on a knowledge-sharing meeting on the topic:” Promotion of Human Values”, held in Tubaniso, Mali in Africa.

Friendship without borders The Red Cross of Montenegro organized the 11th International Youth Project: “Friendship without borders” in Sutomore, Montenegro. Representatives from seven national societies participated on the camp and Macedonian Red Cross was represented by five youth volunteers selected according to the accomplished results during the RCA-PHV cycle 2007/2008. During the camp, the participants worked on the following issues: youth regulations, youth management, tolerance, IHL and development of projects for the needs of the community. After the camp, the participants pledged to promote their cooperation in order to fulfill their pledges, made at the camp. After the camp, Macedonian Red Cross volunteers implemented four projects targeted for children from social case families.

PROJECT ACTIVITIES

English

The Project for raising awareness of the youth about the risks and consequences from violence was supported by the German Red Cross. Youth volunteers of the Red Cross organized interactive workshops and simulations for raising the awareness of the children in primary schools. This project was implemented with the support of experts from the Institute for social work and social policy, which also enabled the publication of the manual for fieldwork on peer violence. This project was implemented in 27 Red Cross branches and the City Red Cross of Skopje.

2008

1. Raising awareness of the youth about the risks and consequences from violence

139


Awareness of the youth for risks and consequences from violence Number of trained peer educators

80

Number of held workshops

162

Number of participants

4374

2. Love carefully – live safely! Supported by the Spanish Red Cross, 31 Red Cross branches and the City Red Cross of Skopje participated in the implementation of the project Love carefully – live safely! It is a peer education project with implementation of workshops for young people at the age of 14-21. 70 peer educators were trained for the purposes of the project and a manual and flier were printed with educative content for fieldwork. Love carefully – live safely! Number of trained peer educators

70

Number of held workshops

118

Number of participants

2897

Average knowledge before the holding of the workshop

51 %

Average knowledge after the holding of the workshop

61,5 %

For happier childhood For purpose of raising the awareness of the youth about the necessary support, solidarity and humanity among youth who are faced with social difficulties, the traditional sport-recreational and humanitarian action “For happier childhood was organized again in 2008. Twenty Red Cross branches and the City Red Cross of Skopje participated in the action. The value of the vouchers was 30 MKD and the raised support from the 18.141 sold vouchers was targeted for specific target groups in the branches, particularly for social support to marginalized groups, children from social case families and children with special needs.

Promotional events

2008

In compliance with the Macedonian Red Cross calendar of activities, two bigger promotional events were organized.

140

On the occasion of the Week of the Red Cross, in cooperation with the Institute for media and the Direction for culture and art, a big musical event was organized in the City Park in Skopje on May 11. It was attended by several thousands young people and the Red Cross used this event as an opportunity for promotion of its activities.

On the occasion of the World Volunteer Day and the adoption of the Volunteering Strategy of Macedonian Red Cross for the period 2008-2012, the youth volunteers organized a big party in cooperation with the media, for recruitment of volunteers and promotion of the activities.


English

2008

141


The PR activities are as if you are driving through a fog – you must have your lights turned on – not to sea where you are going , but other to sea you.” Julija Zuelka Vinona State University The intensive development in the whole world, of the so-called information society, is a fact of our everyday living. Faced with this challenge, Macedonian Red Cross has been trying for many years in the past to adapt itself to the new information and communication technologies and to prepare for increased and faster interaction with the target groups and the citizens in general. The activities in the past year were focused on detection of the needs of the organization for intensification of the communication activities, in order to increase the credibility of the organization and to raise the awareness about its role among key interested subjects. The organization tried to set the grounds for following the progress in sense of adaptation in order to respond to the needs of the vulnerable categories of beneficiaries.

Macedonian Red Cross web page

Hits

The functioning of the web page of Macedonian Red Cross in the past year matches with the progress of the information technologies. All users of the internet address www.redcross.org.mk had an opportunity to learn more about the organization, its mission and the implemented activities in the course of the year. The annual analysis of the results from the rs o visits of the web page shows progress in the area of t i s i V the direct linkage with all interested individuals about the work of the Macedonian Red Cross, as well as their preparedness to involve in the implementation of the humanitarian mission of the national society.

ts

mon

E-Newsletter “INFO ” The weekly edition of the e-newsletter of Macedonian Red Cross “INFO” represented one of the tools for modernization of the communication with different target groups, as well as a tool for regular distribution of information about implemented activities to the public. The concept of transmission of the messages from Macedonian Red Cross HQ, RC branches and the City Red Cross of Skopje to the readers by e-mail, on basis of the made analysis, enabled partial improvement of the internal communication and increased transparency in front of the media.

2008

Namely, the analysis showed that the first enewsletter was distributed to 35.00 e-mail addresses in 2006 while today the e-newsletter is distributed to 59.000 readers at the end of 2008.

142


The made analysis on 650 articles in the e-newsletter shows that numerous activities have been presented, particularly in the area of RCA-PHV, health prevention, and the participatory community development. The conclusions from the obtained results of the analysis show positive results in the method of communication with the media, but it also provides indicators for improvement of certain aspects in the internal communication of Macedonian Red Cross.

Publishing activity The printed editions of Macedonian Red Cross significantly contributed for enhancing the image of the organization, improvement of the transparency, and direct communication with the public. In the past year, all traditional and other activities of the organization were accompanied with printed information material. In addition, two issues of the Macedonian Red Cross magazine “Humane Meridians� were published in the course of 2008. Macedonian Red Cross in cooperation with the Macedonian Post Office continued with the issuing of post stamps with content closely linked with the four traditional activities of Macedonian Red Cross.

Cooperation with the media

INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS

Concerning the internal communication, the three years of the development of the e-newsletter, indicate active involvement with articles about implemented activities of 11 Red Cross branches, the City Red Cross of Skopje and Macedonian Red Cross HQ. The percentage of realization indicates as follows:

English

2008

The communication with the media represented one of the priorities in the past year. Through press releases, press conferences and the public appearance in the talk shows in the electronic media, the media were regularly present in the process of realization of our activities. This year as well, the cooperation with the media was an extremely useful tool for our direct linkage with the public. The cooperation with the media was continued with the holding of the traditional seminar with journalists, which was attended by 13 representatives from the printed and electronic media. This year as well, the seminar was organized in cooperation with the International Committee of the Red Cross.

143


PUBLISHED MATERIALS One of the basic commitments of Macedonian Red Cross is transparent operation and presentation of the accomplishments to the public. For that purpose, Macedonian Red Cross published different documents and information – educative materials in the past year.

STRATEGIES AND PUBLICATIONS L Strategy for development of Macedonian Red Cross in the area of Disaster Management L Dissemination Strategy L Strategy for the Operation of the Tracing Service L Strategy for Mobilization of Funds from the Corporate Sector L Volunteering Strategy L Annual Plan of Action for 2009 L Annual Report for Macedonian Red Cross operation for 2007 L Report on the operation of Macedonian Red Cross in the mandate period 2004-2008 L Magazine “Humane Meridians” POSTERS

2008

FLIERS

144


MANUALS L Manual for First Aid for drivers L Manual for First Aid for companies L Manual for peer education “Peer Vilence” L Manual for peer education for prevention of HIV/AIDS and sexually transmitted diseases L Manual for Volunteer Management L Volunteer Policy – Implementation Guide L Volunteer Management Cycle BROCHURES L „Successful breastfeeding and supplementary nutrition L Harm reduction from drugs L What is Tuberculosis? L Make a human gesture – make a voluntary blood donation L Your Day – March 17 POST STAMPS

English

2008

L Week for fight against Cancer L Week for fight against Tuberculosis L Week for fight against HIV/AIDS L Week of the Red Cross

145


Macedonian Red Cross continuously worked on building its capacities in all programme areas with international support from the Movement’s components, which provided financial and expert support, which contributed our society to be able to implement its development priorities and objectives.

BILATERAL COOPERATION AND INTERNATIONAL SUPPORT FOR PROJECTS AND PROGRAMMES In the course of 2008, Macedonian Red Cross had fruitful cooperation with several national Red Cross / Red Crescent societies. Several working visits to national societies in the region were organized and representatives of many national societies participated on the trainings and meetings organized by our national society in order to share positive experiences and knowledge fro promotion of the activities of the Movement. Programme support was provided through the Intensified Capacity Building Fund of the International Federation of Red Cross and Red Crescent societies in the area of building the information management system, mobilization of funds and management of volunteers and staff of Macedonian Red Cross. The project will be implemented in a period of three years. The International Federation also supported the project for participatory community development, which was implemented in three Macedonian Red Cross branches and provided support in the area of disaster preparedness and response (training of regional disaster response teams). The International Committee of the Red Cross – Office Skopje provided partial programme support in the area of dissemination, tracing services, disaster preparedness and response and organizational development, which were successfully implemented in 2008. The year was marked with the successful cooperation with the United Nations High Commissioner for Refugees in the area of provision of health support for asylum seekers in the Republic of Macedonia as well as the signed agreement for cooperation with UNDP for the disaster preparedness programme, which will be implemented until September 2009. .

INTERNATIONAL EVENTS In the course of the year, representatives of Macedonian Red Cross participated on many international conferences, seminars, meetings, trainings and youth camps. The International programme activities are integral part of this reportј.

16th Balkan Conference

2008

The 16th Balkan Conference f the Red Cross and Red Crescent Societies from the Balkan Region, was held in the period of 25-27 June 2008 in Sofia, Bulgaria. The Balkan Conference was attended by the Red Cross / Red Crescent national societies from Albania, Bulgaria, Greece, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Turkey, Croatia, Slovenia, Qatar and Italy as well as representatives from the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, and the International Committee of the Red Cross. The participants on the Conference debated and exchanged experiences on the work in their respective national societies on the following topics: Capacities and experiences of the Balkan national societies in the area of disaster preparedness and response; new challenges and learned experiences; joint action and possible cooperation for prevention of humanitarian consequences from climate change; management of volunteers, mobilization of funds; health and care activities for different categories of vulnerable people; dissemination of IHL and the fundamental principles of the Movement; migration; integration of refugees, migrants and asylum seekers, prevention of human trafficking and restoring family links.

146

The delegation of Macedonian Red Cross had two presentations presenting its work in the area of disaster preparedness and mobilization of funds. The final document of the Conference contains the commitments for future promotion of the cooperation among the national societies from the Balkan region in all programme areas as well as exchange of experiences and experts in the region which would contribute for implementation of diversified and god quality services which are of interest for the vulnerable population served by our Movement. The Balkan Conference was also used for bilateral meetings with the representatives of the national societies, International Federation and ICRC that participated on the Conference.


INTERNATIONAL COOPERATION

OF THE INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES The Leadership Meeting of the Red Cross Red Crescent Societies from the South Caucasus region was held in Skopje, Republic of Macedonia in the period of 7-8 August, 2008. The meeting was organized by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies in cooperation with Macedonian Red Cross and besides the organizers it was attended by the presidents and secretaries general from the Armenian Red Cross, Georgian Red Cross, Red Crescent of Azerbaijan, International Committee of the Red Cross and representatives from the donor national societies of the British Red Cross, Norwegian Red Cross, Danish Red Cross and Finish Red Cross. The delegation of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies was comprised of representatives from the Europe Zone and the office for Central Europe from Budapest. The primary objective of the meeting was presenting the programme activities of Macedonian Red Cross for the representatives of the national societies from South Caucasus region. During the two day work, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies presented the New operating Model and the Global Agenda goals, the Strategy for support of the Federation for the national societies from South Caucasus and the plans of the donor national societies for provision of support for the national societies from South Caucasus and presentation of the programme support of the ICRC. However, the main focus of the leadership meeting was on the presentation of the programme activities and experiences of Macedonian Red Cross in the area of mobilization of resources.

ACCESS TO EU FUNDS

Bilateral support of the Spanish Red Cross for provision of training and support for access to EU funds. In the period of 18-20 November 2008, Mr. Alejandro Rojas – Marcos de La Viesca and Ms. Sandra Calderon from the Spanish Red Cross visited our national society and had meetings with the representatives of the Ministry of Labor and Social policy and the EU Office in Macedonia, in order to provide support to Macedonian Red Cross in the process of application and using funds from EU. The support in this area will continue in 2009 through provision of human resource support for conducting training for Macedonian Red Cross human resources for proper following the procedures and application on projects financed by the European Union.

2008

Meeting of the coordinators of the Red Cross national Societies from the European Union. Representative of Macedonian Red Cross participated on the Meeting of the coordinators of the Red Cross national Societies from the European Union, which was held in Budapest, Hungary in the period of 16-17 September 2008. The organizer of the meeting was the Red Cross EU Office from Brussels. The primary objective of the meeting was establishment of European network of coordinators responsible for preparation and implementation of projects from EU funds, During the two-day work the participants of the working group were informed about the procedure and criteria that need to be followed in the process of applying for projects funded by the European Union. Discussions were led regarding exchange of positive experiences and possibilities that arise from implementation of projects, which are of interest for the vulnerable categories of the population. Taking in consideration that Republic of Macedonia has a candidate status for membership in the European Union, the possibilities for applying for EU project support are limited. Macedonian Red Cross had a presentation on the current projects and accomplishments in the areas of interest for cooperation in the forthcoming period.

English

LEADERSHIP MEETING

147


A person's well-being depends greatly on his/her ability to stay in touch with loved ones or at least receive information about what has happened to them. IMPLEMENTATION OF THE PLANNED ACTIVITIES L The Tracing Service of Macedonian Red Cross prepared a presentation on the Strategy for the work of the Tracing Service 2008-2010, for the Macedonian Red Cross branch secretaries, emphasizing the need for enhancing the operational capacities n order to secure sustainable services for restoring family links on national and branch level. L Standard programme was developed for training of volunteers and staff in the Red Cross branches on basis of the needs for such training. The basic training for working in the tracing service and the Training for work in case of disasters, were the basic tools for implementation of the trainings that were organized in the course of the year. L Models and procedures were defined for the work of the Tracing Service in situations of natural disasters. For that purpose one-day workshop was organized for the staff working on tracing service in the Red Cross branches on the topic “ Tracing Service in case of disasters�. L Macedonian Red Cross provided appropriate structure of the tracing service in the national society. Through adapted organizational approaches, with training initiated from some of the Red Cross branches and the City Red Cross of Skopje we initiated the process for recruitment and motivation of volunteers who would be able to respond to the needs of the service in specific emergency situations. L On a recommendation of the International Committee of the Red Cross, activities were undertaken for revision of the criteria of the tracing service for involvement of new categories of beneficiaries in compliance with the needs.

2008

L Regular statistical data was prepared for the needs of the tracing service. On basis of the made statistics, there are seven new cases in the database for 2008, out of which 3 cases are closed and four of them are still in procedure trying to restore links between separated family members.

148


TRACING SERVICE

This issue was never processed with the staff of the Tracing Service of the Red Cross branches, therefore it can be concluded that it was very interesting and useful for the persons that work in the area of development of this service of Macedonian Red Cross. “I agree with the proposals of the participants for further activities in this area. Such workshops would be very useful for the presidents of the commission for disaster preparedness and response and for the members of the commissions of the tracing service in the Red Cross branches, as well as organizing new trainings for volunteers and staff in branches where such trainings have never been organized so far” – stated Biljana Ristovska, staff working in the tracing service of the Red Cross Branch Bitola.

English

In compliance with the work of the Tracing Service of Macedonian Red Cross for 2008, one-day workshop was foreseen on the topic “Tracing Service in case of disasters for the staff working in the tracing service. The workshop was organized in cooperation wit the International Committee of the Red Cross on 21.10.2008.

2008

NEW APPROACHES IN THE OPERATION

149


Intensified Capacity Building – Information Management System, Mobilization of Funds, Management of volunteers and staff Red Cross in Action – Promotion of Human Values RCA-PHV

Harm reduction from drugs

Local action plans for control of Tuberculosis

Mobilization of the Roma population for active detection of people infected with Tuberculosis First Aid network

Clubs for promotion of optimal breast feeding and supplementary feeding of infants and small children Blood Donation network – improvement of the voluntary blood donation among the young population Motivation of the young population for voluntary blood donation

Participatory Community Development

2008

Raising awareness of the youth about the risks and consequences from violence

Love carefully, Live Safely? Peer education for prevention of HIV/AIDS and STD

150


English

2008

IMPLEMENTED PROJECTS

151


FINANCIAL REPORT FOR 2008 The transparency and accountability in the financial and material operation is an important precondition for successful functioning of the organization. The Financial Report contains the planed and realized income and expenditures of the organization in 2008 presenting the overall operation of Macedonian Red Cross. The financial report is a confirmation for the successful implementation of the programme and project activities supported by national and international partners and the Development Fund of Macedonian Red Cross which represents a tool for programme and project support for Macedonian Red Cross branches. The obligation of the Red Cross branches for participation in the Development Fund is realized completely which enables initiation of a new cycle for project support for the forthcoming year. The Executive Board of Macedonian Red Cross formed a commission which conducted internal audit of the financial and material operation. Also an external independent auditing company was hired which conducted an audit in compliance with the Audit Law and the International standards for financial reporting and accounting which are in force in Macedonia. According to the opinion of the auditing company, the financial situation of the organization is presented objectively and fair. The operation of the organization presented through the financial data shows successfully finished year with 97,98, realization of the Budget. The reason for not complete realization of the budget was the reduction of income of the national society on basis of first aid. The total realized own income amounts to 28,9% and the income from organs and donors amounts to 71,1%. In the area of expenditures, it can be seen that the expenses are controlled and for programme activities, in compliance with the basic objectives of the organization. 57.07% of the realized expenditures are functional programme expenditures. The expenditures for salaries of staff amount to 11,85% and the material expenditures amount to 31,07%.

EXPENDITURES IN 2008

INCOME IN 2008

Realized in 2008

Realized in 2008

Budget for 2008

Budget for 2008

REALIZED EXPENDITURES IN 2008 TOTAL REALIZED EXPENDITURES IN 2008

71,10%

57,08%

31,08%

28,90%

2008

11,85%

152

Income from organs and donors Own sources of income

Salaries and contributions for staff

Material Expenditures

Functional expenditures


The data related to the distribution of expenditures shows that the realization of expenditures for capital investments in the Macedonian Red Cross HQ and the Red Cross branches is significant in the total expenditures amounting to 15,64%. This percentage is realized from own and funds and donor support. 12,98% of the total capital expenditures (Denar 1.062.130,00) in the HQ were allocated for capital expenditures for the Red Cross branches and the City Red Cross of Skopje. Some of the surplus of funds, that is, the positive difference between income and expenditures is for projects which will continue to be implemented in 2009. The financial report relates only to the operation of Macedonian Red Cross Headquarters. The Red Cross branches and the City Red Cross of Skopje have their own budgets comprised of different sources of income (defined on basis of the Macedonian Red Cross Law, from partnership support, provision of services, rent, etc.), some of the income realized through transfers from the HQ related to the implementation of national programmes (blood donation) and funds provided by donors.

CAPITAL EXPENDITURES FOR RC BRANCHES IN 2008

Expenditures from organs / donors

From income from donors

Own sources of income

From own income

German Red Cross

Own income

IOM IFRC UNDP

Ministry of Finance

Ministry of Health

English

Canadian Red Cross

2008

ICRC

Capacity

TOTAL INCOME IN 2008 Spanish Red Cross

ICB

PCD GF-HIV GF- TB

60,45%

39,54%

CAPITAL EXPENDITURES 2008

153


FINANCIAL REPORT MACEDONIAN RED CROSS

Budget 2008 TOTAL INCOME

%

% in 2007

57.554.834,00 56.391.343,00

97,98

108,56

12.420.399,00 16.298.127,50 45.134.435,00 40.093.215,50

131,22 88,83

140,43 101,36

57.554.834,00 52.287.976,00

90,85

102,61

9.816.000,00 6.194.464,00 7.733.000,00 16.248.508,50 40.005.834,00 29.845.003,50

63,11 210,12 74,60

78,600 151,29 98,920

Own sources of income Income from organs / donors

TOTAL EXPENDITURES

Realized 2008

Salaries and contributions for staff Expenditures for materials and services

Functional (programme) expenditures

4.103.367,00

BALANCE

I N C O M E DESCRIPTION

Own sources

Income from organs/donors

Budget 2008

Realized from Realized from Realized in own sources organs/donors 2008

%

6.324.000,00 9.697.163,50 1.202.017,50 4.287.982,50 1.775.640,50 5.562.304,50 2.225.168,00 2.021.793,50 365.045,50

100,05 105,40 76,35 100,00 88,20 167,09 100,00 138,37 51,85 0,00 0,00 138,52 0,00

74 TRANSFERS AND DONATIONS 741 Ministry of Finance (the Budget of RM – assets for programme activities) 741 Ministry of Health (for blood donation) 742 Social welfare activities 742 Organizational Development 742 First Aid 742 Health education 742 Youth 742 Disaster Preparedness 742 Dissemination 742 ЦК во акција - ПХВ 742 Information and Communication 742 Tracing Service 742 International Department 742 Mobilization of Funds 742 Finance

350.000,00

6.321.000,00 9.200.000,00 1.537.500,00

6.000.000,00

100.000,00

300.000,00

3.328.915,00 498.150,00 1.461.104,00 704.000,00 811.800,00 701.966,00 130.000,00 3.800.000,00 200.000,00

6.321.000,00 9.200.000,00 1.887.500,00 0,00 6.000.000,00 3.328.915,00 498.150,00 1.461.104,00 704.000,00 811.800,00 801.966,00 130.000,00 3.800.000,00 500.000,00 0,00

239.159,00 3.516.364,50 147.244,00

180.081,50 318.042,00 200.974,50

6.324.000,00 9.697.163,50 1.441.176,50 4.527.141,50 5.292.005,00 5.562.304,50 2.372.412,00 2.021.793,50 365.045,50 0,00 0,00 180.081,50 0,00 318.042,00 200.974,50

100,00

72 UNTAXED INCOME 725 725 725 725 723 725 725 725

From RC branches (membership fee) Donations from natural persons (telephone staff) Donations from legal persons Additional post stamps (MRC Law) From Rent of office space / other income From Registration of vehicles From the Training Centre Пренесени вишок од минатата година

2008

TOTAL INCOME

154

2.190.000,00 280.000,00 600.000,00 450.000,00 1.650.000,00 750.000,00 14.250.000,00 1.940.399,00

2.190.000,00 280.000,00 600.000,00 450.000,00 1.650.000,00 15.000.000,00 1.940.399,00

12.420.399,00 45.134.435,00

57.554.834,00

1.656.710,00 180.033,00 310.575,00 268.743,00 1.691.531,00

90.000,00

5.843.002,00 1.056.500,00 7.231.268,00

16.298.127,50 40.093.215,50

1.746.710,00 79,76 180.033,00 64,30 310.575,00 51,76 268.743,00 59,72 1.691.531,00 102,52 5.843.002,00 100,00 1.056.500,00 100,00

56.391.343,00

97,98


EXPENDITURES DESCRIPTION

Own sources

Income from organs/donors

Budget 2008

Realized from Realized from Realized in own sources organs/donors 2008

%

RUNNING EXPENDITURES 401

BASIC SALARIES AND CONTRIBUTIONS

4011 4012 4012 4012 4012

Net basic salaries Travel allowance for employees Compensation for food for employees Compensation for annual vacation Other compensations

402

CONTRIBUTIONS ON SALARIES AND PERSONAL TAX

4021 4025 4025

Contributions for staff salaries Personal tax on salaries Personal tax on compensations (perdiem, jubilee premiums)

3.046.013,00 147.306,00 665.188,00 98.000,00

3.046.013,00 147.306,00 665.188,00 0,00 98.000,00

64,80 46,03 102,33 0,00 98,00

3.196.000,00 350.000,00

3.196.000,00 350.000,00

1.611.939,00 268.607,00

1.611.939,00 268.607,00

50,43 76,74

300.000,00

300.000,00

296.757,00

60.654,00

357.411,00

119,13

9.816.000,00

9.816.000,00

6.133.810,00

60.654,00

6.194.464,00

63,10

700.000,00

1.080.291,50 64.752,00

50.642,00 334.764,00

1.130.933,50 399.516,00

161,56 100,00

500.000,00 40.000,00 40.000,00

402.505,50 50.251,50 28.571,00

402.505,50 50.251,50 28.571,00

80,50 125,62 71,42

350.000,00

381.470,00

381.470,00

108,99

60.000,00 450.000,00 100.000,00 550.000,00 200.000,00

127.992,50 612.092,00 74.243,00 817.242,50 127.027,00

50.000,00

36.756,00

561.596,00 40.000,00

435.569,50 37.404,50

420

EXPENDITURES FOR TRAVEL AND PERDIEM

4201 4201

Travel abroad Travel in the country

421

PUBLIC UTILITIES

4211 4211 4211

Electricity Water Waste disposal

422

HEATING

4221

Central heating

423

COMMUNICATION AND TRANSPORT

4231 4231 4231 4232 4232 4232

Post offices Telephone and fax Internet Fuel Expenses for registration of vehicles Other expenses for transport (toll, car wash, fixing tires)

423

MATERIALS

4231 4231

Office materials Magazine subscription

300.000,00

400.000,00

500.000,00 40.000,00 40.000,00

350.000,00

60.000,00 300.000,00 100.000,00 350.000,00 200.000,00

150.000,00 200.000,00

50.000,00

200.000,00 40.000,00

361.596,00

3.818,50 64.764,00 331.733,00

131.811,00 219,68 676.856,00 150,41 74.243,00 74,24 1.148.975,50 208,90 127.027,00 63,51 36.756,00

310.818,00

73,51

746.387,50 132,90 37.404,50 93,51

English

4.700.000,00 320.000,00 650.000,00 200.000,00 100.000,00

2008

TOTAL EXPENDITURES FOR SALARIES

4.700.000,00 320.000,00 650.000,00 200.000,00 100.000,00

155


DESCRIPTION

4231 4259

4234 4239 4239 4239

Beverages, food items, hygiene material Materials for fire extinguishing Materials for special purpose (blood donors) Other materials

424

RUNNING MAINTENANCE

4241 4244 4242 4244

Repair and maintenance of vehicles Expenses for maintenance of equipment Expenses for maintenance of the building Maintenance of the software and hardware

425

CONTRACTUAL SERVICES

4253 4257

Fees for solicitor Seminars and meetings Organizational development Information and communications Dissemination Health care First aid Blood donation Social welfare Tracing service Fundraising Finance Disaster management Emergency response unit (training) International department Executive Board meetings MRC assembly meetings Meetings with RC branch secretaries FACE Youth Bank provision Insurance on property and security of objects Other financial services Other contractual services

4252 4252 4259 4259

2008

Tapes, cassettes, for A/V equipment and software Xeroxing, printing and publication of materials Organizational development Information and communication Dissemination Health care First Aid International department Blood donation Social welfare Tracing service Fundraising Finance Disaster preparedness and response Youth camp

156

Own sources 50.000,00 1.253.000,00 100.000,00 123.000,00 265.553,00 800.000,00

Income from organs/donors 200.000,00 3.375.019,00 100.000,00 601.966,00 123.000,00

300.000,00 1.900.000,00 184.500,00 30.000,00

100.000,00 100.000,00

Budget 2008 250.000,00 4.628.019,00 211.246,00 601.966,00 246.000,00 265.553,00 800.000,00 300.000,00 1.900.000,00 184.500,00 30.000,00

Realized from Realized from Realized in own sources organs/donors 2008 72.442,00 1.259.494,00 187.410,00 63.105,00 26.078,00 50.804,00 617.422,00

3.081.989,00

95.384,00 268.952,00

%

72.442,00 28,97 4.341.483,00 93,80 398.656,00 100,00 63.105,00 10,48 121.462,00 49,37 319.756,00 100,00 617.422,00 77,17

2.310.583,00

2.310.583,00 217.351,50

121,61 117,80

114.078,00

114.078,00

0,00

217.351,50

100.000,00 100.000,00

41.923,50 31.564,00

105.582,00

41.923,50 137.146,00

41,92 137,14

508.309,00

168.099,50

676.408,50

450,93

200.000,00

150.000,00 20.000,00 454.787,00 200.000,00

119.470,50 361.279,50

370.920,00

119.470,50 732.199,50

366,10

200.000,00 100.000,00 750.000,00 250.000,00

200.000,00 100.000,00 750.000,00 250.000,00

348.504,00 55.705,00 1.609.654,50 89.552,50

348.504,00 55.705,00 1.609.654,50 89.552,50

174,25 55,70 214,62 35,82

150.000,00 8.253.333,00 200.000,00 120.000,00 500.000,00 359.829,00 20.000,00 174.400,00 343.000,00 150.000,00 170.000,00 20.000,00 921.104,00 250.000,00 3.800.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00 425.000,00 60.000,00 150.000,00 1.251.150,00 150.000,00

202.361,00 938.620,00 179.200,00 11.580,00 9.240,00 3.500,00 286.338,00 2.000,00 2.100,00 1.500,00

100.000,00 20.000,00

50.000,00 454.787,00

150.000,00 1.805.000,00 200.000,00 20.000,00 150.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 250.000,00

6.448.333,00 100.000,00 350.000,00 339.829,00 154.400,00 323.000,00 130.000,00 150.000,00 901.104,00 3.800.000,00

150.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00 225.000,00 60.000,00 150.000,00 753.000,00 150.000,00

200.000,00

498.150,00

2.007.723,00

229.471,00 356.640,00 145.688,00

9.000,00 13.300,00 66.462,00 91.860,00 152.840,00 54.360,00

534.919,00

55.340,00 60.788,50 1.574,00 1.545.477,00 1.173.536,50

741.005,00 28.214,00

202.361,00 134,90 2.946.343,00 35,69 179.200,00 89,60 11.580,00 9,65 9.240,00 1,84 232.971,00 64,74 286.338,00 1.431,69 358.640,00 205,64 147.788,00 43,08 1.500,00 1,00

543.919,00

59,05

66.462,00 1,74 91.860,00 61,24 152.840,00 101,89 54.360,00 54,36

1.675.559,00 389.665,50

796.345,00 187,37 89.002,50 148,33 1.574,00 1,04 3.221.036,00 257,44 1.563.202,00 1.042,13


DESCRIPTION

Own sources

Income from organs/donors

4261

External audit Membership fee in international organizations

426

OTHER OPERATIONAL EXPENDITURES

4261 4261

Fundraising / Court decisions Expenses for international cooperation

463

TRANSFERS TO NOT FOR PROFIT ORGANIZATIONS

4631 4631

Transfers to RC branches Development Fund

TOTAL RUNNING EXPENDITURES

90.000,00 180.000,00

300.000,00

Budget 2008

Realized from Realized from Realized in own sources organs/donors 2008

%

90.000,00 180.000,00

196.509,00

196.509,00

109,17

300.000,00

194.776,00

194.776,00

64,92

23.554.949,00 1.095.000,00

23.554.949,00 1.095.000,00

16.082.116,50

16.082.116,50

68,27

18.907.000,00 36.787.834,00

55.694.834,00

19.148.031,50 24.961.480,00

44.096.211,50

79,17

CAPITAL EXPENDITURES 483

PROCUREMENT OF FURNITURE AND OFFICE EQUIPMENT

4831 4832

Procurement of office furniture Procurement of equipment (ETC and DM)

483

PROCUREMENT OF VEHICLES

4833

Procurement of a car

481

BASIC AND SPECIAL MAINTENANCE

4812

Capital investments Development support for RC branches Reconstruction and renovation of buildings

Finance Department Zaklina Popovic

440.458,00 1.074.992,00

400.000,00

400.000,00

1.005.020,00

1.005.020,00 251,25

500.000,00 600.000,00 200.000,00

500.000,00 600.000,00 200.000,00

240.000,00 180.000,00 2.491.931,00

240.000,00 48,00 180.000,00 30,00 2.491.931,00 1.245,96

160.000,00

1.860.000,00

5.432.401,00

20.607.000,00 36.947.834,00

57.554.834,00

1.700.000,00

2.746.063,50

440.458,00 734,09 3.821.055,50 3.821,05

2.746.063,50

8.178.464,50

439,70

24.580.432,50 27.707.543,50

52.274.676,00

90,82

Secretary General Sait Saiti

English

TOTAL EXPENDITURES

60.000,00 100.000,00

2008

TOTAL CAPITAL EXPENDITURES

60.000,00 100.000,00

157


FINANCIAL REPORT

for 2008 was approved by the Executive Board members of Macedonian Red Cross

Milcho Trajkov

Daut Selimi

Sasho Tockov

Merita Kolchi Kodzadziku

Fatbi Osmani

Kiril Conevski

Dimitrova Dana

Katica Kiprijanova

Krste Popovski

Violeta Ivanovska

Prim. Dr. Kamcev Nikola

Snezana Trajkovska

Ilija Ivanovski

2008

Ilber Besimi

158

Dimitar Karakulev


English

2008

159


PUBLIC OPINION SURVEY ABOUT THE TRUST IN THE CIVIC SOCIETY In the course of 2008, the Macedonian Centre for International Cooperation conducted a public opinion survey about the trust in the civic society. Some of the results from the conducted survey indicate the positive opinion of many respondents related to the work and the activities of Macedonian Red Cross.

Familiarity with the associations of citizens Red Cross Other Bridge FIOOM El Hilal Women’s Association of Macedonian Megjasi Transparency MCIC

The respondents were asked to list successful organizations without being reminded and without any examples given to them as suggestions.

HKKP Association of the Pensioners of Macedonia ADI Bamirsija Islamic youth forum Wake up No such SSUKM Polio Plus No reply

Red Cross El Hilal FIOOM Other Spikes of Goodness Megjasi International institutions MCIC No such Bemirskija Bridge Islamic youth forum Foundation “Tose Proeski” Women’s Association of Macedonian

2008

Mother Theresa

160

No reply

Recognized associations of citizens that contribute for fight against poverty!


Standpoints (positive / negative) about associations of citizens The respondents were asked to provide answers about their positive or negative standpoints related to the work of 24 organizations. The positive standpoints of the respondents about the associations of citizens are much more frequent compared to the negative ones. The negative standpoints about specific organizations are rather low (up to 10%). For 8 organizations (1/3) of the indicated 24 organizations, the negative standpoints are over 10% (from 1,6 to 20,4%) which represents a small minority of the respondents.

English

Megjasi El Hilal Macedonian Red Cross Polio Plus ZIOM ECE DEM MCIC Moon“ Women’s Association Habitat Bridge ADI Ass.of the Pensioners of Mac. CGI HKKP CIR MRFP FIOOM Transparency OPM ZNM ZELS OSUKM 2008

Never heard of it / He/She doesn’t know it

Negative standpoint

Positive standpoint

The ratio of positive standpoints compared to the negative standpoints for specific organizations

161


GRATITUDE

TO THE VOLUNTEERS, MEMBERS OF THE ORGANIZATION, PARTNERS AND DONORS We are aware that our accomplishments and optimism come as a result of the commitments and work of our volunteers, members of the organization, governance, management and the staff and we would like to express our gratitude for their devoted work for the cause and the accomplishments of Macedonian Red Cross in 2008. In the same time we would like to express gratitude for the continuous support of our partners in the country and from abroad – governmental institutions, nongovernmental organizations, media, corporate sector, citizens of the Republic of Macedonia, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and the International Committee of the Red Cross.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies International Committee of the Red Cross

Centre for Crisis Management

Canadian Red Cross

Ministry of Internal Affairs

2008

Spanish Red Cross

162

Ministry of Defense

Customs of Republic of Macedonia

Austrian Red Cross –Steir

Ministry of Labor and Social Policy

German Red Cross

Ministry of Health

German Red Cross Branch Badenwuertenberg

Institute for respiratory diseases and tuberculosis

United Nations High Commissioner for Refuges

Foundation Т- Mobile Macedonia

UNDP

COSMOFON

International Organization on Migration

VIP

Global Fund for fight against AIDS, Tuberculosis and Malaria

COLGATE Palmolive Adria

NVO AESEK

Skopje Fair


Agreements and Memorandums of Understanding For purpose of regulating the mutual relations for further development cooperation, support and partnership relations with governmental institutions and international organizations, during 2008, Macedonian Red Cross signed agreements and memorandums of understanding with: Ministry of Internal Affairs Ministry of Internal Affairs and the National Institute for Transfusiology Ministry of Labor and Social Policy Association of the pensioners of Macedonia Medical Faculty – University Sts. Cyril and Methodius Skopje Centre for Crisis Management Direction for Protection and Rescue UNDP Turkish Red Crescent German Red Cross Spanish Red Cross

English

2008

Canadian Red Cross

163


English

2008

165


Report 2008 Macedonian Red Cross  

Reoort 200 Macedonian Red Cross Title: MAcedonian, Albenian, English

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you