humana_12

Page 21

21 kultúra

foglalkozást az iskolába, és miért nem kérdezték meg

a heteroszexuálisoknak, a melegeknek sem kötelező

róla a szülőket. A Szimpozion Egyesület munkatársai en-

házasodniuk, de a lehetőséget ennek ellenére miért ne

nek kapcsán több televízió- és rádióműsorba meghívást

adhatnánk meg?”

kaptak, és sikerült is helyre tenniük ezt a kérdést. Elköte-

„Szerencsére egyre több olyan civil szervezet van,

lezettségüket jól jelzi, hogy egyáltalán nem szegte ked-

amelyek különböző témákban hasonló kereteket teremt-

vüket ez az incidens, sőt csak még inkább alátámasztotta

ve próbálnak eljutni oktatási programjukkal az iskolák-

számukra munkájuk fontosságát.

ba.” – fűzi hozzá a Haver Alapítvány vezetője. „És egyre

„Azt hiszem a zsidó és roma kérdés mellett a meleg-

több olyan iskola van, amelyik felismerte ennek értékét

ség az egyik legkényelmetlenebb téma sok szülőnek és

és lehetőséget ad a civil szervezetnek, hogy találkozza-

tanárnak, de nem úszhatjuk meg az életben sem a kelle-

nak a diákokkal. Akadnak jó kezdeményezések, például

metlen dolgokat. Divattá vált ma már elfogadónak lenni,

a több intézményben megvalósuló tolerancia- vagy ér-

de aztán, ha kicsit megkapargatjuk a felszínt, kiderül,

zékenyítő napok. Vannak törekvések a civil szférában és

hogy a legtöbb embernél ez nem is annyira igaz. Én to-

a felsőoktatás területén is, de nincsen átfogó, világos

leráns vagyok a melegekkel szemben, de… Ezt halljuk a

koncepció, ami körül megfogalmaznának dolgokat. Kö-

legtöbbször. Pedig a toleranciának nincsenek szintjei és

zösségi szinten a párbeszéd szinte eltűnni látszik. Össze-

fokozatai. Vagy toleráns valaki, vagy nem, nincs köztes

fogás csak a katasztrófák és a szükséghelyzetek kapcsán

állapot. Van egy réteg, akik igyekeznek azok lenni, és

valósul meg, és ez még nagyon kevés a normális társa-

vannak is meleg barátaik. Ez izgalmas tendencia, mert

dalmi működéshez, amely a megfelelő alapokat biztosít-

közelít az elfogadáshoz. De ha feltesszük nekik azt a

hatná. Azt gondolom, hogy az informális foglalkozásokat

kérdést, hogy mi a véleményük a melegek házasságá-

az általános tanterv részévé kellene tenni, viszont ennek

ról, akkor sokan azt mondják, igazából nem értik, miért

gátat szab, hogy a hagyományos, konzervatív oktatás

nem elég nekik az élettársi viszony, miért olyan fon-

megerősödése jellemző napjainkban, és amíg ez a fo-

tos ez számukra. Pedig jogokról beszélünk, és az em-

lyamat nem enyhül, addig ennek elterjedése egy nagyon

beri jogok mindenkit ugyanúgy megilletnek. Akárcsak

nehézkes és küzdelmes harc marad.” ■

A napi túlélés a cél szerző Zámbó Eszter Amit nem látunk, az nincs is. Amiről nem tudunk, az nem fáj. Alkalmazkodás vagy a saját életünk megkönnyítése? Valahol a kettő között. Azt azonban nem árt tudatosítani, azért mert nem nyitunk a kézzelfogható problémák felé, még léteznek. Az pedig igazán nem nagy teher, ha elgondolkodunk ezekről.

által rendezett Életosztás című összművészeti színházi darab, amely november 7-én került bemutatásra a Teleki téri piac

Egy hely, ahova nem szívesen utaznánk

területén. Egy koprodukcióról van szó, amelyben hajlék-

Nemrég jelent meg HajléktaLand címmel egy útikönyv,

talanok által elmesélt személyes történetek különböző

ami nem a csodák országába kalauzol minket, hanem egy

művészi felfogásban lettek megjelenítve. A könyv és az

olyan valóságba, amely kikerülhetetlenül az életünk része.

előadás is segítség ahhoz, hogy meglássuk a hajléktalan

A szociális szférában dolgozó szerzők az érintettekhez és

mögött az embert, és kicsit közelebb kerüljünk ehhez a

a kíváncsi olvasókhoz szólnak. A többszerzős, szociográ-

világhoz.

fia műfajának megfelelő, ám annál sokkal színesebb és szubjektívebb könyv érthető, elgondolkodtató és emellett hasznos is. Ehhez kapcsolódik a Schermann Márta

Sztereotípiák A fővárosra sarkítva a példát, ki ne szembesülne nap ▶▶ 2010. november | www.humanamagazin.eu


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.