Særligt sensitive menneskers erfaring med arbejdslivet

Page 1

SĂŚrligt sensitive

menneskers

erfaringer fra arbejdslivet

jde arbe

med

m i sa n e ds 4 auri en, 201 L e s ng enne nd I w a h m c r S o a stf e orum n / i v ar ngen iv v/ M i n e r l P Fo ejds Š HS ivt Arb it Sens

HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.