Leefproject van Huize Sint-Monika

Page 1

Huize Sint-Monika Leefproject van de voorziening

De visie van Sint-Monika

Huize Sint-Monika is een rust- en verzorgingstehuis dat gastvrij, warm en inclusief is. Als we het hebben over « het team van Sint-Monika », bedoelen we de bewoners, de mantelzorgers, de vrijwilligers en natuurlijk het personeel.

Het gaat vooral om een plaats waar geleefd wordt en waar er aan elke actor de kans geboden wordt deel te nemen aan de beslissingen over het dagelijkse leven in huis. Wij geloven in het model van co-constructie en medebeslissing die een dynamische relatiegerichte zorg creëert.

Zoals gesteld in onze missieverklaring uit 1996, streven wij ernaar een rust- en verzorgingstehuis te zijn waar het goed wonen en werken is, zoals gesteld in onze missieverklaring sinds 1996

Onze missies

Een

Welkom bij u thuis

Huize Sint-Monika verwelkomt alle ouderen die speciale zorg en/of ondersteuning nodig hebben op een inclusieve manier, zonder enig onderscheid zoals huidskleur, identiteit en seksuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of sociale afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Zorgen voor het welzijn van iedereen in huis
van autonomie door bevordering van participatie en vrijheid
Behoud
plaats zijn
iedereen
thuis
waar
zich
voelt

De waarden die ons leiden

Onze waarden bepalen onze aanpak, onze praktijken en onze visie op ondersteuning. Het zijn de fundamentele beginselen die het welzijn en de samenwerking tussen alle betrokkennen in huis sturen.

Solidariteit

Tolerantie

Toegeven en aanvaarden dat de andere persoon een andere manier van denken en handelen kan hebben dan jij zelf.

Een gemeenschapsgevoel stimuleren door wederzijdse hulp en steun voor alle betrokkenen in het huis.

Respect

De waarde van anderen erkennen door zonder oordeel te accepteren wie zij zijn en wat zij hebben.

Communicatie

Vrijheid

Zichzelf en anderen in staat stellen te handelen door en voor iedereen in het huis.

Transparant, authentiek en eerlijk zijn, om te zorgen voor een vlotte en efficiënte informatiestroom die nodig is voor de goede werking van het huis.

Onze sterke punten, verkregen door ervaring

Onze sterke punten stellen ons in staat om vooruitgang te boeken. We bouwen op deze sterktes verder om steeds verder te kunnen gaan en een superieure kwaliteit van zorg te bieden aan de bewoners, alsook een betere kwaliteit van werk voor de medewerkers.

Geduld Doeltreffendheid efficiëntie Empathie Familiale sfeer Aangename omgeving

Bewonersparticipatie

Sint-Monika is in de eerste plaats een leefomgeving. Dit alleen al rechtvaardigt de overduidelijke noodzaak van de bewonersparticipatie.

Er zijn formele bijeenkomsten en momenten waarop de bewoners geïnformeerd kunnen worden en kunnen deelnemen aan beslissingen over het huis. Dagelijks wordt er naar de bewoners geluisterd, tijdens alle informele momenten die hun dagelijks leven bepalen. Ze zijn dus evenzeer betrokken bij de grote, als de kleine projecten

Werknemersparticipatie

Elke werknemer wordt uitgenodigd om zijn of haar ideeën in alle vrijheid te delen. Alle ideeën kunnen worden besproken met de actors van het huis om samen na te denken over ons dagelijks leven Met het oog op collectief zelfbeheer wordt ieders stem overwogen, gerespecteerd en in aanmerking genomen, met het recht op feedback

De plaats van de mantelzorgers

Als de bewoners in een nieuwe thuis vinden in SintMonika, dan zouden zijn of haar familieleden op bezoek moeten zoals vroeger. Families zijn welkom wanneer zij dat wensen (7/7, 24/24), zolang ze de andere bewoners en het personeel respecteren.

Wij zijn altijd blij om de mantelzorgers te zien, tijd met hen door te brengen en een band op te bouwen. Wij doen er alles aan om een relatie van wederzijds vertrouwen te creëren.

Ook de mantelzorgers worden zoveel mogelijk geconsulteerd bij belangrijke beslissingen. Zij krijgen eveneens de mogelijkheid om voorstellen te doen en projecten op te zetten.

Om de betrokkenheid van de mantelzorgers te vergroten, worden er regelmatig bijeenkomsten voor hen georganiseerd. Zo kunnen ze elkaar ontmoeten, een band creëren en elkaar ondersteunen.

Begeleiding door de leidinggevenden

De directie en de diensthoofden zijn aanwezig om het goede verloop van de dienst te organiseren en te garanderen. Dit kan is enkel mogelijk wanneer het personeel gemotiveerd is geëngageerd is. Om dit doel te bereiken biedt de hiërarchie een veilige en geruststellende werkomgeving, die ruimte biedt voor de persoonlijke ontwikkeling van elk individu. Het ondersteunt de talenten, vaardigheden en projecten van de werknemers zodat zij hun vleugels kunnen uitslaan Om de kwaliteit te waarborgen en de toepassing van de visie te vergroten, ondersteunen en valoriseren zij de initiatieven van de medewerkers

De hiërarchie luistert naar de vragen van de teams en tolereert fouten waaruit men kan leren. Daarnaast hebben zij evenveel aandacht voor het welzijn van de medewerkers als van de bewoners

De stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit bewoners, werknemers, families en vrijwilligers. Deze actoren zijn betrokken bij het creëren van een positieve dynamiek Ze werken samen, met als gemeenschappelijk doel een betere toekomst Binnen het comité is het gevoel deel uit te maken van de familie van Sint-Monika zeer groot en blijkt de onmiskenbare band die bestaat tussen alle actoren van het huis Het comité komt twee keer per jaar samen en wijst op de belangrijke elementen die actie vereisen en stelt actieplannen voor die worden opgevolgd.

Participatie is een prioriteit in Sint-Monika

Gepersonaliseerde zorg

De specifieke kenmerken van Sint-Monika die

haar bijzonder maken

• Nadruk op de relatie tussen de persoon en de medewerker om de tijd te nemen elkaar te leren kennen en vertrouwen.

• Een intakeprocedure gericht op het leren kennen van de persoon en zijn ambities om samen met hem een samenhangend en relevant individueel zorgplan te ontwikkelen

• Een individueel zorgplan dat rekening houdt met de behoeften aan verzorging en verpleging, opgesteld in samenwerking tussen het multidisciplinaire team, de persoon zelf en zijn familie, op basis van zijn geschiedenis, zijn mogelijkheden en zijn toekomstplannen.

Steun voor mensen met cognitieve stoornissen

Palliatieve zorg en ondersteuning tijdens het levenseinde

• Zorg bieden aan alle mensen met cognitieve stoornissen, ongeacht hun profiel en de moeilijkheden die zij ondervinden, door een multidisciplinair team dat permanent is opgeleid en zich bewust is van de specifieke kenmerken van deze ondersteuning.

• De nadruk op een niet-medicamenteuze aanpak, gegarandeerd door de aanwezigheid en het werk van een referentiepersoon voor dementie die werkt met werknemers, families en bewoners met of zonder cognitieve problemen.

• Meer aandacht voor de behouden mogelijkheden en in hun toepassing om de participatie en autonomie te vergroten en een gevoel van doelgerichtheid te ondersteunen.

• Ondersteuning vanaf het moment van opname tot de laatste ogenblikken, met aandacht voor comfort, waardigheid en kwaliteit van leven

• Hoogwaardige palliatieve zorg, van uur tot uur aangepast aan de behoeften en bekende voorkeuren van de persoon, onder toezicht van twee opgeleide referenten (verpleegkundige en paramedische disciplines), in nauwe samenwerking met de behandelende arts.

• De familie begeleiden vanaf het begin van de comfortzorg tot na het overlijden door hen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de comfortzorg en zoveel mogelijk bij hun dierbare te blijven Wij trachten hen te steunen in deze emotioneel moeilijke periode.

Wonen en werken

Verwelkoming nieuwe bewoners

Na Sint-Monika te hebben bezocht en gekozen als hun nieuwe thuis, worden de nieuwe bewoners ontvangen zoals ze zijn, met hun behoeften, hun gewoonten, hun verlangens, hun projecten: met alles wat hen uniek maakt.

In de eerste weken na de opname kunnen de nieuwe bewoner, zijn familie en het team elkaar leren kennen Om de opbouw van een duurzame vertrouwensrelatie te bevorderen en een echte therapeutische alliantie te creëren, hebben wij een opnameprocedure die de verzameling van alle informatie die nodig is voor de ontwikkeling van een gepersonaliseerde begeleiding garandeert. Omdat de mens centraal staat in onze overwegingen, gaan wij verder dan het eenvoudige kader van onze procedures om de ander in alle authenticiteit te ontmoeten. Een nieuwe persoon leren kennen betekent de tijd nemen om hem of haar te ontmoeten. Wij zien de ontdekking van anderen als een spelletje Russische poppen. Elke dag worden wij verrijkt met een nieuwe dosis verrassing.

De organisatie van het verblijf

Wonen in Sint-Monika is ook samen leven. Het gemeenschapsleven impliceert de naleving van gemeenschappelijke regels die een harmonieus samenleven garanderen Bewoners en werknemers werkten samen aan de planning van een typische dag Dit theoretische schema biedt een logische structuur voor de verschillende activiteiten die wij allen dagelijks meemaken ( wakker worden, verzorging, eten, activiteiten, vrije tijd, slapen, enz )

Dit institutionele kader ondersteunt mensen die moeite hebben met oriëntatie in tijd en ruimte en zorgt ervoor dat elke bewoner de aandacht en zorg krijgt die nodig is voor zijn levenskwaliteit Wonen in Sint-Monika betekent zoveel mogelijk leven zoals thuis. Omdat wij een woonplaats zijn voordat wij een zorginstelling zijn, is iedereen vrij om zijn of haar eigen schema te bepalen volgens zijn of haar wensen en behoeften. Het institutionele kader is flexibel en past zich zoveel mogelijk aan het individuele levensritme van elke bewoner aan. Hierdoor kan de routine van thuis zich in deze nieuwe thuisomgeving verder zetten .

De zorg

De kwaliteit van de geboden zorg in het huis is één van onze prioriteiten, en meer dan dat, het is de basis van onze reputatie binnen de ouderenzorg Wij streven naar relationele zorg, zorg waarbij de relatie tussen de bewoner en de werknemer momenten oplevert die de persoon ontlasten en een band laten creëren.

Onze zorg beoogt respectvol te zijn, en houdt daarom rekening met de gevoeligheden, angsten, levensgewoonten en andere belangrijke elementen voor de persoon.

De autonomie en onafhankelijkheid van elkeen wordt gewaardeerd en ondersteund. Wij stellen alles in het werk om de bewoners in staat te stellen de dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren. Met dit in gedachten wordt het individuele zorgplan mede opgesteld door de bewoner en/of zijn familie en het multidisciplinaire team. Dit team, bestaande uit verschillende beroepsgroepen (verpleegkundigen, paramedici, onderhoudsploeg, administratief personeel, enz.) biedt verschillende expertises, verschillende aandachtspunten en kruisbestuivingen om de behoeften vast te stellen en de kwaliteit van de zorg te optimaliseren

Om onze kwaliteitsnormen te handhaven zijn wij innovatief in het toepassen van nieuwe technieken, zijn wij creatief en durven wij originele oplossingen voor te stellen

in Sint-Monika

Activiteiten

Het paramedisch en animatieteam is verantwoordelijk voor de activiteiten in huis Zij stellen een volledig en gevarieerd programma op zodat alle bewoners hun gading kunnen vinden. Er worden activiteiten voorgesteld die aangepast zijn aan alle bewoners (volgens de mate van autonomie en onafhankelijkheid van de betrokkenen). Deze ruime waaier aan activiteiten bevat o.a. therapeutische activiteiten, die het recupereren en/of het behoud van mogelijkheden tot doel hebben. Daarnaast zijn er de occupationele activiteiten, die gericht zijn op het welzijn van de bewoners en het behouden van sociaal contact. Er worden eveneens activiteiten buitenshuis georganiseerd Er worden ook individuele sessies georganiseerd door de paramedici, tijdens dewelke de individuele doelen van het zorgplan worden nagestreefd

De bewoners kunnen kiezen of ze al dan niet deelnemen aan de georganiseerde activiteiten Zij worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de planning van de activiteiten en de maandelijkse evaluatie ervan Alle verzoeken en voorstellen van de bewoners worden in overweging genomen en zoveel mogelijk uitgevoerd

Ons fixatiebeleid

Huize Sint-Monika zet zich volledig in voor een fixatie-arm beleid. Fixatie is per definitie een maatregel die de vrijheid beperkt. Maar vrijheid is een van onze fundamentele waarden. Wanneer de situatie ons doet twijfelen aan de noodzaak van het toepassen van fixatie, proberen wij dit ethische dilemma op te lossen door veiligheid, gezondheid en vrijheid tegen elkaar af te wegen.

Fixatie moet een uitzonderlijke maatregel blijven. De vraag tot invoering ervan moet altijd gebaseerd zijn op objectieve waarnemingen en bewijzen. Bovendien is het zoeken naar alternatieven altijd onze eerste prioriteit Indien de fixatiemaatregel toch onvermijdelijk blijkt, worden zij strikt overeenkomstig de interne beleidslijn uitgevoerd Alle fixatiemaatregelen worden minstens om de twee maanden door het multidisciplinaire team geëvalueerd: de redenen worden opnieuw besproken en de fixatiemaatregel wordt zo spoedig mogelijk opgeheven

De wet staat verpleegkundigen toe een fixatiemaatregel te nemen in geval van een acute en dringende situatie Als een dergelijke situatie zich voordoet, leidt dit onvermijdelijk binnen 24 uur tot een multidisciplinaire bijeenkomst om de noodzaak van deze fixatie te bespreken. Fixatie kan ook chemisch zijn. Wij geven altijd voorrang aan niet-medicamenteuze benaderingen en gebruiken al onze creativiteit en talenten om het gebruik van psychotrope geneesmiddelen te beperken. In gevallen waarin medicatie zeker nuttig is voor de persoon, werkt het multidisciplinaire team nauw samen met de behandelende arts om de juiste dosering vast te stellen.

Openstaan voor de buitenwereld

Symbolisch wordt de openheid van Sint-Monika voor de wereld dagelijks beleefd binnen de muren van het huis, waar niet minder dan twintig landen vertegenwoordigd zijn. Wij zijn trots op deze multiculturele rijkdom. Wij zijn dan ook gelegen in een populaire en historische wijk van de hoofdstad. Dankzij onze ligging in de Marollen, kunnen we samenwerken met talrijke VZW’s, RVT’en en andere organisaties in de wijk

Het huis zet zich in en initieert projecten om deel te nemen aan de destigmatisering van rusthuizen, die nog steeds worden gezien als koude, trieste en levenloze plaatsen Huize Sint-Monika staat open voor iedereen die nieuwsgierig is naar deze sector

De maatschappij

Er zijn steeds meer mensen op aarde. We leven steeds langer. We hebben de mogelijkheid om te leven op het continent van onze keuze.

In de 21e eeuw leven we samen met mensen van vele verschillende leeftijden, culturen en achtergronden. Sint-Monika beschouwt dit als een ongelooflijke kans en rijkdom. In een tijd waarin informatie razendsnel circuleert en virtuele contacten een manier van leven zijn geworden, is het tijd om te leren stil te staan, tijd te nemen, banden te smeden en elkaar te verrijken.

Ouderdom

Ouderdom is een natuurlijk proces. Ouderdom is een rijkdom. Doorleefde en opgedane ervaringen bieden een zekere wijsheid. Ouder zijn is ook een rijk persoon zijn, rijk aan kennis. Wij beschouwen ouderen dan ook als waardevolle overdragers van kennis.

Personen met cognitieve aandoeningen

Hun dagelijkse leven wordt geleidelijk beïnvloed door het stilaan verschijnen van cognitieve moeilijkheden de autonomie en onafhankelijkheid van deze personen belemmeren.

Ze nemen soms vreemde gedragingen aan die logisch zijn in hun realiteit. Omdat ze moeten leven in een wereld die ze niet meer op dezelfde manier beheersen, soms bevrijd van sociale codes, zijn mensen met cognitieve stoornissen een voorbeeld van authenticiteit.

Het personeel

De werknemers in een zorginstelling zijn betrokken en bereidwillige mensen die de bewoners en hun familie alles willen verlenen wat zij nodig hebben om gelukkig te leven. Zorg is een missie voor iedereen. Bij Sint-Monika beoefenen we de kunst van het zorgen.

Het levenseinde

Een moment van bezinning voor sommigen, angst voor de ene en bevrijding voor de andere…

Zoals elke levensfase wordt ook deze geleefd zoals men wil, zoals men kan. De wensen respecteren en alle mogelijke geneugten aanbieden met een optimaal comfort, dat is het levenseinde dat Sint-Monika aan zijn bewoners wil bieden.

Hoe kijkt Sint-Monica aan tegen…?

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.