Page 1

Περιγραφή Workshops   

1ος κύκλος    Workshop 1:  Τίτλος:  

Student Care: Πώς αναδεικνύεται η μοναδικότητά μου μέσα από το P.L.P. 

Φορέας:  

Student Care, Νέα Γενιά Ζηρίδη 

Υπεύθυνοι: ΡΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Δασκάλα  ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Νηπιαγωγός  Περιγραφή:  Αντικείμενο  παρουσίασης  είναι  το  Personalized  Learning  Plan  (PLP).  Ουσιαστικά  αποτελεί  μια  χαρτογράφηση  των  δραστηριοτήτων  που  κάθε  μαθητής  επιλέγει  αυτόβουλα  κατά  τη  διάρκεια της σχολικής ζωής, με βάση τις πολλαπλές ευφυΐες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα  και τις πιθανές μελλοντικές επαγγελματικές του επιλογές.   Το  PLP  στηρίζεται  στη  μέθοδο  της  αυτοδιερεύνησης,  την  αυτοαξιολόγηση  και  τη  δήλωση  δράσεων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων.  Οι εκπαιδευτικοί μέσα από το PLP γνωρίζουν με στατιστικά τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα  των μαθητών και τους κατευθύνουν σε ακαδημαϊκές ή άλλες δράσεις. Επίσης, δημιουργούν  νέες δράσεις που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα των παιδιών.  Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν το PLP σαν να ήταν μαθητές Γυμνασίου, με στόχο να  γνωρίσουν τον εαυτό τους, να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τα ενδιαφέροντά τους, να  επιλέξουν  δράσεις  σχετικές  με  τις  κλίσεις  και  τα    ταλέντα  τους  και  να  βιώσουν  με  θετική  διάθεση τη σχολική καθημερινότητα.  Τα  εργαλεία  και  μέσα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  είναι  το  PLP,  τα  ερωτηματολόγια  και  οι  καρτέλες περιγραφής δράσεων.   Στόχος, λοιπόν, της βιωματικής δράσης είναι να αναδειχθεί το PLP ως καινοτόμο εργαλείο  ανάδειξης της μοναδικότητας κάθε μαθητή.  Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν  τη σημασία αξιοποίησης των  πολλαπλών τύπων νοημοσύνης και να εξοικειωθούν με τα παιδαγωγικά προγράμματα του  Student care. 

Workshop 2:  Τίτλος:  

Ιστορικό Ντοκιμαντέρ 

Φορέας:  

Νέα Παιδεία 

Υπεύθυνοι: Αγγελάκος Κώστας , Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο,  Διευθυντής της “Νέας Παιδείας”  Μερκούρη  Αναστασία  ,  Φιλόλογος  Νέας  Γενιάς  Ζηρίδη,  Επόπτρια  του  Κλάδου  Φιλολόγων της Νέας Γενιάς Ζηρίδη   Περιγραφή:  Με απλό  τρόπο αλλά  μέσα σε  επιστημονικά και καλλιτεχνικά πλαίσια, οι μαθητές  θα εξοικειωθούν  με  την  πορεία  παραγωγής  και  δημιουργίας  ενός  ιστορικού  κινηματογραφικού  αφιερώματος  στο  σχολείο  τους.  Στόχος  αυτής  της  συνεργασίας  είναι  οι  μαθητές  να  ασκηθούν  στην  ιστορική  έρευνα,  τη  συλλογή  και  ταξινόμηση 


έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, τη μελέτη της βιβλιογραφίας, την ερμηνεία των  πηγών,  την  ένταξη  του  γεγονότος  στην  ευρύτερη  ιστορική  περίοδο,  τη  λειτουργία  της ιστορικής αφήγησης και, κυρίως, στην κριτική προσέγγιση της Ιστορίας.   Επίσης, οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν την κινηματογραφική αφήγηση  για  να  αφηγηθούν  την  ιστορία  τους  εφόσον  έχουν  κατανοήσει  πρωτογενώς  και  εξοικειωθεί  σταδιακά  με  την  κινηματογραφική  ορολογία.  Το  απαραίτητο  είναι,  όμως,  να  κατανοήσουν  τη  σχέση  του  ντοκιμαντέρ  με  την  Ιστορία.  Το  σημείο  «συνάντησης»  των  δύο  είναι  η  αναζήτηση  της  αλήθειας  και  η  ‐κατά  το  δυνατόν  εφικτή‐  ολόπλευρη  παρουσίαση  του  γεγονότος  μέσα  από  τον  συνδυασμό  της  ιστορικής με την κινηματογραφική αφήγηση.  Η  δημιουργία  ενός  ντοκιμαντέρ  συνάδει  με  βασικές  αρχές  του  ΑΠ  όπως  η  βιωματικότητα,  η  διαθεματικότητα  και  η  ομαδοσυνεργατική  μάθηση.  Έτσι,  η  προτεινόμενη δράση μπορεί να υλοποιηθεί τόσο στο μάθημα της Ιστορίας όσο και  σε  αυτά  των  ερευνητικών  εργασιών,  των  Κοινωνικών  Σπουδών  ή  και  της  Νεοελληνικής Γλώσσας.   Στάδια του προγράμματος (θεωρία και εργαστήριο)  Στάδιο 1ο: Διασαφήνιση της βασικής ορολογίας του κινηματογράφου (ντεκουπάζ, το  πλάνο, τα είδη, το σενάριο, η συγγραφή και η δομή του).  Χωρισμός σε ομάδες και εξοικείωση με την κάμερα και τη λήψη πλάνων.  Στάδιο  2ο:  Επιλογή  του  θέματος  και  χωρισμός  σε  ενότητες,  αναζήτηση  υλικού,  πηγών και βιβλιογραφίας, σχεδιασμός και δομή της ταινίας.  Στάδιο 3ο: Επιλογή των τρόπων κάλυψης του θέματος, π.χ. μοντάζ φωτογραφιών με  ταυτόχρονη αφήγηση, συνεντεύξεις και προσωπικές μαρτυρίες, μουσική  επένδυση  της  ταινίας,  συγκέντρωση  του  υλικού  που  έχει  παραχθεί,  μοντάζ  Στάδιο 4ο: Παρουσίαση της δουλειάς στο πλαίσιο ημερίδας στο σχολείο, συμμετοχή  σε διαγωνισμό – συμμετοχή σε φεστιβάλ μαθητικής ταινίας  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  Λαμπρινός  Φώτος  (2005),  Ισχύς  μου  η  αγάπη  του  φακού,  Τα  κινηματογραφικά  επίκαιρα ως τεκμήρια της ιστορίας, Εκδ. Καστανιώτη (συνοδεύεται από DVD)  Καρπός‐Κέντρο  Εκπαιδευτικών  Δράσεων  και  Διαπολιτισμικής  Επικοινωνίας  http://www.karposontheweb.org/tabid/57/language/el‐GR/Default.aspx  (Δραστηριότητες και βιβλιογραφία)  How to Create a Historical Documentary www.nhd.org/CategoryDocumentary.htm   Creating a History Day Documentary   http://www.washingtonhistory.org/historyday/pdfs/CreatingDocumentary.pdf    Workshop 3:  Τίτλος:  

Οργανώνοντας μια Λέσχη Ανάγνωσης Μαθηματικής Λογοτεχνίας 

Φορέας:  

Θαλής & Φίλοι 

Υπεύθυνη:   Πατρινέλη Άλκηστις , M.Sc., Μαθηματικός Νέας Γενιάς Ζηρίδη 


Περιγραφή: Στο  2ο  Συμπόσιο  του  συνεδρίου,  ο  Τεύκρος  Μιχαηλίδης,  συνιδρυτής  της  ομάδας  Θαλής  +  Φίλοι,  στην  εισήγησή  του  παρουσιάζει  το  θεωρητικό  πλαίσιο  λειτουργίας  μιας Λέσχης Ανάγνωσης.   Το  εργαστήριο  θα  ασχοληθεί  με  το  πρακτικό  και  οργανωτικό  μέρος  αυτής  της  δράσης.  Απευθύνεται  σε  εκπαιδευτικούς  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, που ενδιαφέρονται να οργανώσουν μια Λέσχη  Ανάγνωσης στο σχολείο τους.   Θα παρουσιαστούν / συζητηθούν θέματα όπως:  

Πώς εντάσσεται η Λέσχη Ανάγνωσης στη σχολική καθημερινότητα 

Με ποια κριτήρια επιλέγω το βιβλίο που θα διαβάσω 

Ποια θέματα θα πραγματευθώ με τους μαθητές 

Σε τι δραστηριότητες θα συμμετάσχουν οι μαθητές 

Τι αποκόμισαν οι μαθητές  

Πώς θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα  

Επίσης, θα παρουσιαστούν δραστηριότητες που αφορούν σε συγκεκριμένα βιβλία,  τις οποίες προτείνει η ομάδα Θαλής + Φίλοι.   

2ος κύκλος    Workshop 4:  Τίτλος:  

Δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων μάθησης με τη χρήση του προγράμματος iΒooks  Author 

Φορέας:  

Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη ‐ iSquare 

Υπεύθυνοι:   ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δρ. Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, Διευθυντής  Δημοτικού Νέας Γενιάς Ζηρίδη  ΜΠΟΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Θεολόγος Νέας Γενιάς Ζηρίδη  ΛΙΑΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Training Manager της εταιρείας iSquare  Περιγραφή:  Στο εργαστήριο θα παρουσιαστεί ο τρόπος δημιουργίας ψηφιακών βιβλίων iBooks.  Ο  σχεδιασμός,  η  δομή  και  οι  πολλαπλές  μορφές  περιεχομένου  ικανοποιούν  βασικούς αλλά και δευτερεύοντες παιδαγωγικούς στόχους. Η αλληλεπίδραση με το  προσφερόμενο  υλικό  και  η  πρόσβαση  σε  πληθώρα  πηγών  είναι  κάποια  από  τα  χαρακτηριστικά του iBook που συνδέονται με τις παιδαγωγικές αρχές σύμφωνα με  τις  οποίες  επιδιώκεται  ο  μαθητής  να  αυτενεργεί,  να  ερευνά,  να  συνθέτει  και  να  σκέφτεται κριτικά.   Οι  συμμετέχοντες  στο  εργαστήριο  θα  έχουν  την  δυνατότητα,  με  τη  συνδρομή  έμπειρων εκπαιδευτών, να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία για να δημιουργήσουν το  πρώτο τους ψηφιακό βιβλίο.     


Workshop 5:  Τίτλος:  

Πετυχαίνοντας τους στόχους μας 

Φορέας:  

Ziridis Coaching Centre 

Υπεύθυνη:   Σπέντζου Τζωρτζίνα , Certified Coach & NLP Practitioner, Ziridis Coaching Centre  Director  Περιγραφή:  Στο συγκεκριμένο workshop οι συμμετέχοντες θα μάθουν μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές  life coaching τα εξής:   Πώς να αξιολογούν την τωρινή τους πραγματικότητα σε σχέση με τον στόχο τους.  Πώς να αξιολογούν τη σημασία του στόχου τους.  Πώς να αξιολογούν το αντίκτυπο που έχει αυτός ο στόχος στη ζωή τους.  Πώς να αξιολογούν τους πόρους και τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν στην επίτευξη  του στόχου τους.  Πώς να ενεργοποιήσουν το συνειδητό και το υποσυνείδητο τους.  Πώς να οραματίζονται τον στόχο τους.  Πώς να συνδέονται συναισθηματικά με τον στόχο τους.  Πώς να ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους, ώστε να πραγματοποιήσουν τον στόχο τους.  Πώς  να  συνειδητοποιήσουν  τον  πραγματικό  λόγο  για  τον  οποίο  θέλουν  να  πετύχουν  τον  στόχο τους.  Πώς να συνειδητοποιούν τις επιλογές που έχουν για την επίτευξη του στόχου τους.   Πώς να καταλήξουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την επίτευξη του στόχου τους.   Πώς να δεσμευτούν έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν τον στόχο τους.  Πώς να αξιολογούν την πρόοδο επίτευξης του στόχου τους.  Το συγκεκριμένο workshop πραγματοποιείται από την Τζωρτζίνα Σπέντζου, Διευθύντρια του  Ziridis  Coaching  Center,  Coach  και  Σύμβουλο  Νευρογλωσσικού  Προγραμματισμού.  Η  Τζ.  Σπέντζου έχει εκτενή  εμπειρία  στο Life & Business Coaching, καθώς  έχει πραγματοποιήσει  πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια τόσο σε εταιρίες όσο και σε ιδιώτες, στην ελληνική και την  αγγλική γλώσσα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.   

Workshop 6:  Τίτλος:  

Enriching your English with the British Council 

Φορέας:  

British Council 

Υπεύθυνος:   PARRY CLI FF, Academic Manager, British Council  Περιγραφή:  The British Council has been collaborating with Ziridis School for two years to deliver English  language  enrichment  programmes  to  children  at  the  school.  What  exactly  are  these  programmes and how are they taught?

Περιγραφή workshops  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you