Page 1

Asahi Kosei (M) Sdn Bhd បនដក់ពកយបណតឹងទមទរសំណងចំនួន ៣,៣ លនដុលល ី ពលករភូមេធវក  រេនរបេទសម៉េឡសុី ពីេលក Charles Hector កនងករណ ុ បចចុបបនន

មនពលករេទសនតរបេវសន៍ជេរចីនលននក់កព ំ ុងែតេធវីករងរ

នង ិ រស់េនកនុងរបេទស

ម៉េឡសុ ី។ អតុលយភពៃនអំណច ឧបសគគខងែផនកភស ភពមន ិ សូវេអីេពរី បស់សថនទូ ត ករទទួលបននូវភព យុតធ ិត ម៌ នង ិ សទ ិ ទ ិធ ទួលបនករចរចររួមេនមនកំរត ិ េហយ ី រពមទំងកងវះខតៃនកររតួតពន ិ ត ិ យ នង ិ ករករពរពី អជញធរម៉េឡសុផ ី ងែដរ

័ ពី បនបណ ត លេអយពលករេទសនតរបេវសន៍ជេរចីនរបឈមមុខនង ឹ ករេកងរបវញច

និេយជក ឬភនក់ងរេរជីសេរសរបស់ ពួកេគ។ ី េលក Charles Hector គឺជេមធវ ីជនជតិម៉េឡសុ ី នង ិ ជសកមមជនខងែផនកសទ ិ ម ិធ នុសស។ េលក Charles

Hector

បនេធវីជអនកតំណងេអយកមមករ

នង ន វយុតធ ិ ពលករេទសនតរបេវសន៍កុ ងករទមទរនូ ិត ម៌

អស់រយៈេពលជេរចន ំ េលក Charles Hector បនផតលន ់ ូវជំនយ ួ ែផនកចបប់ ី ឆនេំ ហយ ី ។ កនុងរយៈេពលមួយឆនៗ ដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍ជង

១៥០០នក់

និងបនផតលក ់ រពេិ រគះេយបល់ែផនកចបប់តមទូរស័ពទ

ន ិង

Internet េទដល់ពលករេទសនតរបេវសន៍បនជេរចន ី ពន់នក់ផងែដរ។ ម៉យងវ ិញេទៀត េលក Charles Hector ក៏បនេធវីករេរៀបរប់យ៉ងលំអត ិ ផងែដរអំពក ី ររ ំេលភបំពននន

ែដលពលករេទសនតរបេវសន៍បនជួបរបទះេន

េលរី បព័នធ Internet ែដលគត់បនេរបរី បស់ជមេធយបយមួយកនុងករតស៊ូមតិ េដីមបេី អយមនករផលស់បូ រចបប់ ត សំខន់ៗមួយចំនន ួ

នង ិ េដីមបេី អយមនរបេសរី េឡង ី នូវសថនភពសទ ិ ម ិធ នុសស

នង ិ សទ ិ ិធខងែផនកករងរេនកនុង

របេទសម៉េឡសុ។ ី ថមៗ ី េនះ បនទប់ពីទទួលបនពកយបណឹត ងរបស់កមមករ អំពីករគំរមកំែហងកនុងករបញច ប់កច ិ ចសនយករងរ នង ំ ក់រកុមហ៊ុន Asahi Kosei េលក Charles Hector ិ ករេធវន ី រិ េទសពួកេគរតលប់មករបេទសភូមវ ិញពីសណ បនទំនក់ទន ំ ងេទរកុមហ៊ុន Asahi Kosei

េដីមបប ី ញជក់េអយបនលំអិតអំពីបញហេនះ នង ិ ទមទរេអយ

រកុមហ៊ុនេនះធនថ សទ ិ ិធរបស់កមមករភូមទំងអស់រតូវបនេគរព។ បនទប់ពម ី ក េដយសរមន ិ បនទទួលនូវករ េឆលយ ី តបពរី កុមហ៊ុនខងេលី េលក Charles Hector ក៏បនចប់េផតីមេរៀបចំឯកសរអំពប ី ញហេនះបញចូ លេទ កនុងរបព័នធ Internet េដីមបេី ធវក ី រតស៊ូមតិ េដីមបេី អយមនករករពរសទ ិ ដ ិធ ល់កមមករភូមទំង៣១នក់ នង ិ កមមករ ទំងឡយែដលកំពុងែតរបឈមមុ ខេទនង ឹ ករនរិ េទសខលួនជបនទន់ផងែដរ។ េឆលយ ី តបេទនឹងករបញហទំងេនះ រកុមហ៊ុន Asahi Kosei បនចត់វ ិធនករេដយដក់ពកយបណឹត ងពី បទបរហេករ េល ត ិ៍ េី លក Charles Hector រពមទំងទមទរសំណងជមងច ត ន ំ ួន ៣,៣លនដុ លលសហរដឋអេមរក ិ ឺ ិតច ិ រពមទំងេអយេលក Charles Hector ន Hector េធវីករសុេំ ទសជសធរណៈ នង ិ លុបេចលនូ វព័ត៌មនអំពីបញហេនះពីកុ ង Blog របស់េលកេនកនុងរបព័នធ Internet ផងែដរ។ រកុមហ៊ុន Asahi Kosei បនរបែកកថ វមន ិ ែមនជករទទួល


ខុសរតូវរបស់េគេទ អំពីបញហរបស់កមមករែដលេធវក ី រេនកនុងេរងចរករបស់ពួកេគ េរពះកមមករទំងេនះរតូវបនផតល់ េទេអយរកុមហ៊ុនរបស់ពក ួ េគតមរយៈភនក់ងរេរជីសេរសពលករែតប៉ ុេណណះ។ ី វគឺជបញហៃនរបេយជន៍សធរណៈ េដីមបធ ័ ធនង ី នថ រល់កររ ំេលភបំពន ែដលពក់ពន ឹ សទ ិ ិធមនុ សស រតូវបនេគដឹងល។ ឺ របសន ិ េបប ី ញហេនះមិនរតូវបនេគដឹងលឺេទ េនះក៏មន ិ មនករទទួលបននូវភពយុតធ ិត ម៌ែដរ។ របសន ិ េបម ី ននរណមនក់ ឬអងគករណមួយ ែដលបនេលក ី យកបញហៃនកររ ំេលភបំពនេទេលព ី លករេទសនត របេវសន៍

េដីមបេី អយមនករចប់អរមមណ៍ជសធរណៈ

េនះសថនភពមន ិ េទៀងទត់របស់ពលករេទសនតរបេវសន៍

េហយ ី របឈមមុខេទនង ឹ ករដក់ទណឌកមមែបបេនះ

កន់ែតរបឈមមុខេទនឹងកររ ំេលភបំពនកន់ែតខលង ំ

េឡង ី ៗជមន ិ ខន។ ករវយរបហរេទេលេី លក Charles Hector Hector េនះអចរតូវបនេមល ី េឃញ ី ថ ដូ ចជករវយរបហរេទ េលអ ន ករពរសទ ី ក ិ ិធមនុសសរគប់រូប រពមទំងអនកទំងឡយណ ែដលពួកេគករពរផងែដរ។ េហយ ី វក៏ជករគំរម កំែហងមួយផងែដរ េទេលេី សរភពៃនករបេញច ញមតិ នង លបនព័តម ៌ នសំខន់ៗ េដីមបធ ី ិ េសរភពៃនករទទួ ី ី ន េអយបននូវករទទួលខុសរតូវ និងភពពត ន ម។ ិ របកដៃនយុតធ ិត ម៌កុ ងសងគ ដូ េចនះ េយង ំ ូ វករគំរទរបស់អក ន ចំេពះករណីេលក Charles Hector Hector េដយេធវន ី សូមេសនស ី ុន ី ូវសកមមភព មួយចំនន ួ ដូចខងេរកម៖

១.

ទមទរេអយរកុមហ៊ុន Asahi Kosei Kosei ដកពកយបណឹត ងែដលបតឹងេលក Charles Hector Hector ជ បនទន់

២.

ទមទរេអយរកុមហ៊ុន Asahi Kosei េធវក ី រពិភកសេដយជក់លក់ និងេសមះរតង់ ជមួយ កមមករ តំណងកមមករ នង ិ អនកករពរសទ ិ ិធមនុសស េដីមបធ ី នថ មនករកំណត់អតតសញញណ រគប់រគន់

នង ់ ណ ំ ងដល់រល់កររ ំេលភបំពនននខងែផនកសទ ិ មនផតលស ិ ិធករងរ

នង ិ សទ ិ ិធ

មនុ សស ែដលបនេកត ី េឡង ី េនកនុងរកុមហ៊ុន Asahi Kosei ។ ៣.

ទមទរេអយរកុមហ៊ុន Asahi Kosei ទទួលយកកមមករភូម ែដលមនបញហេអយេធវីករវ ិញ េដយផតលេ់ អយពួកេគនូវសទ ិ ិធ និងផលរបេយជន៍េផសងៗដូចេដីម ជពេិ សសចំេពះកមមករទំង ឡយណែដលកំពុងែតលក់ខួន ល

នង ិ មន ិ ទន់បនអនុញញតេិ អយចូ លេធវីករេនកនុងេរងចរក

របស់រកុមហ៊ុន Asahi Kosei វ ិញ ។ ៤.

េដីមបក ំ ីកររ ំេលភបំពនែផនកសទ ី ុេំ អយមនករបរមភអព ិ ក ិធ រងរ

នង ិ សទ ិ ម ិធ នុសសេនេពល

អនគតេនះ រកុមហ៊ុន Asahi Kosei រតូវែតទទួលខុ សរតូវចំេពះភនក់ងរ ែដលបនផតលក ់ មមករ


ដល់ពក ួ េគ េដីមបេី ធវីករ េហយ ី រតូវចត់ទុកថ ពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលេធវក ី រេនកនុងរកុមហ៊ុន Asahi Kosei ជកមមករែដលេធវក ី រេនកនុងរកុមហ៊ុនរបស់ពួកេគែដរ។ រកុមហ៊ុន Asahi Kosei (M) គឺជរកុមហ៊ុនរបស់ជនជតជ ិ ប៉ុនេនរដឋ Selangor របេទសម៉េឡសុ ី េហយ គ ក ួ ី ជសខរបស់រកុមហ៊ុន Asahi kosei Japan Co. Ltd ។ េរងចរករបស់រកុមហ៊ុនេនះមនបុគល ិ ចំនន ១៣០០នក់

ែដលផលត ិ នូវឧបករណ៍េអឡច ិ រតូនិក

នង ំ ប់រកុមហ៊ុន ិ េរគឿងបនលស់យនយនតសរ

នង ិ េរងចរក

តំេឡង ី ដូចជ Hitachi, Sony, Toshiba, Toyota, General Motors, Ford នង ិ Chrysler ។

ព័តម ៌ នបែនថមសូមទំនក់ទន ំ ង Ms. Liz Hilton Ms. Pranom Somwong E-mail: hrdef.chector@gmail.com http://indefenceofcharleshector.blogspot.com/

Asahi Kosei case defence of CH - Khmer  

For highlighting information about human rights violations suffered by 31 Burmese Migrant Workers who were working at Asahi Kosei(M) Sdn Bhd...