Bæklingur Opna háskólans 2019

Page 1

Viltu efla þig í starfi? Símenntun fyrir stjórnendur og sérfræðinga

// Námsframboð 2019 - 2020 //


Efnisyfirlit APME verkefnastjórnun (Applied Project Management Expert) ........................................... 4 Ábyrgð og árangur stjórnarmanna .................................................................................................. 5 Bókhald – grunnur ................................................................................................................................. 6 Ferla- og gæðastjórnun ........................................................................................................................ 7 Fjármál og rekstur fyrirtækja .............................................................................................................. 8 Hótelstjórnun og veitingahúsarekstur í samstarfi við César Ritz Colleges ...................... 9 Mannauðsstjórnun og leiðtogafærni ............................................................................................. 10 Markþjálfun (Executive Coaching) .................................................................................................... 11 PMD stjórnendanám HR (Programme for Management Development) ........................... 12 Stafræn markaðssetning og viðskipti á netinu .......................................................................... 13 Stjórnendur framtíðarinnar ................................................................................................................. 14 Stjórnendur í þriðja geiranum – frjáls félagasamtök og sjálfseignarstofnanir ................ 15 Verðbréfaviðskipti ................................................................................................................................. 16 Viðurkenndir bókarar ........................................................................................................................... 17 Vinnsla og greining gagna (Data Analytics) ................................................................................ 18 Styttri námskeið ...................................................................................................................................... 19

Opni háskólinn í HR // Menntavegi 1 // 101 Reykjavík // Sími: 599 6300 // opnihaskolinn.is 2

@opnihaskolinn


Sérsniðnar lausnir

Opni háskólinn í HR starfar náið með akademískum deildum HR og samstarfsaðilum í íslensku atvinnulífi að því að sérsníða fræðslu fyrir fyrirtæki og stofnanir. Sérsniðnar lausnir eru ólíkar eftir áherslum

Opni háskólinn í HR Námskeið Opna háskólans í HR eru sniðin að þörfum sérfræðinga og stjórnenda í íslensku atvinnulífi. Leiðbeinendur eru ýmist sérfræðingar akademískra deilda Háskólans í Reykjavík, fulltrúar atvinnulífsins eða erlendir gestafyrirlesarar.

Lengri námslínur eru allt frá einum mánuði upp í eitt ár og henta vel samhliða starfi. Meginmarkmið þeirra er að veita þátttakendum viðurkenningu í sínu fagi eða auka þekkingu þeirra og færni innan ákveðinna fagsviða. Þær eru hannaðar í samráði við fagráð auk þess sem erlendar fyrirmyndir eru hafðar að leiðarljósi.

og þörfum fyrirtækja. Lengd námskeiða getur verið allt frá hálfum degi upp í nokkurra ára samstarfsverkefni. Efnistök eru einkum sótt til sérfræðinga akademískra deilda HR, sérfræðinga í íslensku atvinnulífi sem og til erlendra samstarfsaðila og gestakennara. „Okkur hjá Landsvirkjun finnst frábært að eiga í samstarfi við Opna háskólann í HR og við höfum haft tækifæri til að mennta fleiri starfsmenn með því að fá námskeiðin til okkar. Kennararnir hafa mikla og góða þekkingu á námsefninu og við erum mjög ánægð með hvernig starfsfólk Opna háskólans hefur gefið sér tíma til þess að aðstoða okkur við að sérsníða námskeiðin að okkar þörfum. Landsvirkjun er með starfsemi um allt land og því mikilvægt að geta fengið námskeið sem eru

Samstarfsverkefni með atvinnulífinu

kennd á þeim tíma sem hentar okkur vel og því

Opni háskólinn í HR hefur sett á fót fjölda námskeiðslína í samstarfi við starfsgreinar

til dæmis sótt námskeið í verk-

og fagsamtök sem miða að því að bæta árangur og færni starfsmanna á ákveðnum sviðum. Kennsluefni er þróað í samstarfi við viðkomandi starfsgreinar, akademíska starfsmenn HR og sérfræðinga úr atvinnulífinu.

Dæmi um samstarfsverkefni: – Vottun fjármálaráðgjafa í samstarfi við Samtök fjármálafyrirtækja, Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, HR, HÍ og Háskólann á Bifröst

vinnufyrirkomulagi sem við höfum. Við höfum efnastjórnun og áætlanagerð sem var kennt í gegnum fjarfundabúnað.“ Hildur Jóna Bergþórsdóttir Sérfræðingur á starfsmannasviði Landsvirkjunar

– Tryggingaskólinn – vottun vátryggingafræðinga í samstarfi við vátryggingafélögin og lagadeild HR – Stjórnendur í ferðaþjónustu í samstarfi við Samtök ferðaþjónustunnar – Stjórnendur í sjávarútvegi í samstarfi við Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi

„Við hjá OR samstæðunni höfum verið mjög

– Stjórnendur bílgreina í samstarfi við Bílgreinasambandið

ánægð með samstarfið við Opna háskólann í

– Stjórnendur í verslun og þjónustu í samstarfi við Samtök verslunar og þjónustu

hafa sótt fjölbreytt námskeið á vegum skólans

– Stjórnendur í iðnaði í samstarfi við Samtök iðnaðarins

gegnum tíðina. Starfsfólk okkar og stjórnendur og eins höfum við fengið sérsniðin námskeið í hús til okkar. Nýverið fengum við til okkar sérsniðna fræðslu fyrir starfsfólk sem hefur ekki mannaforráð en þarf að leiða verkefni, ná fólki að borðinu og drífa áfram. Mikil ánægja var með kennarann og mikil verðmæti í umræðunum sem sköpuðust.“ Ásdís Eir Símonardóttir Mannauðssérfræðingur hjá Orkuveitu Reykjavíkur 3


„Ég fór í þetta nám til að styrkja sjálfa mig og til að efla mig í starfi. Mér fannst ég þurfa fleiri tæki og tól sem mér finnst þetta nám hafa upp á að bjóða. Námið hefur nýst mér mjög vel í þeim fjölmörgu verkefnum sem ég er í, til dæmis í skipulags- og gæðamálum. Opni háskólinn hefur aðgang að framúrskarandi kennurum sem mér finnst gefa náminu mikla vigt.“ Ólafía Dögg Ásgeirdóttir Framkvæmdastjóri Atlantik Legal Services

Fjarnám

APME verkefnastjórnun

// Hefst: 14. september 2019 // Verð: 560.000 kr.

(Applied Project Management Expert) Gott skipulag og vönduð verkefnastjórnun eykur skilvirkni í daglegum störfum. APME verkefnastjórnun er nám samhliða vinnu, kennt í fjarnámi og í staðarlotum. Námið er skipulagt í samstarfi við verkfræðideild HR. Markmið námsins er m.a. að leiðbeina nemendum að útbúa heildstæða verkefnis­ áætlun og framkvæma árangursmælingar. Farið er yfir gerð verkáætlana og kostnaða­r­útreikninga í forritinu MS Project. Jafnframt fá nemendur kennslu í grein­ ingu framleiðsluferla og uppbyggingu stefnumiðaðra gæðakerfa. Auk þess læra nemendur tölfræði, notkun og greiningu líkana og aðferðir til að taka ákvarðanir þegar óvissa ríkir um niðurstöður. Í lok náms þreyta nemendur próf sem veitir þeim alþjóðlega IPMA vottun samkvæmt stigi D sem er staðfesting á þekkingu á sviði aðferðafræði verkefnastjórnunar. Við lok námsins fá nemendur afhent prófskírteini og staðfestingu á námsárangri. Nemendur þurfa að ljúka öllum námskeiðum með lágmarkseinkunn.

Námslotur: · Upplýsingatækni · Framleiðsla og gæðastjórnun · Áætlanagerð í verkefnum · Forysta og samskipti/Leiðtogafræði · Aðferðir við ákvarðanatöku 4

Leiðbeinendur: · Eðvald Möller, lektor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands

· Dr. Páll Jensson, prófessor við verkfræðideild HR

· Dr. Hlynur Stefánsson, dósent við verkfræðideild HR

· Sigurður Ragnarsson, MBA, lektor og forseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst


„Ég skil betur hlutverk stjórnar og stjórnenda og hvernig skilin þar á milli eru að náminu loknu. Auk þess var farið vel yfir lagalega ábyrgð stjórnarmanna. Umgjörðin var mjög fagleg, leiðbeinendur voru mjög vel undirbúnir og höfðu fjölbreyttan bakgrunn sem gerði kennsluna enn betri. “ Sesselía Birgisdóttir Markaðsstjóri Advania

Ábyrgð og árangur stjórnarmanna

// Hefst: 2. október 2019 // Lengd: 30 klst. // Verð: 275.000 kr.

Markmið námsins er að efla árangur, ábyrgð og trúverðugleika ís­ lenskra fyrirtækja með því að styrkja faglegan grunn stjórnarmanna m.a. með þjálfun á sviði lagalegra, rekstrarlegra, fjárhagslegra og siðferðislegra viðfangsefna. Námið samanstendur af átta lotum sem eru ætlaðar stjórnarmönnum fyrirtækja, stofnana og eftirlitsskyldra aðila samkvæmt skilyrðum Fjármálaeftirlitsins sem og þeim sem hyggjast gefa kost á sér til stjórnarsetu.

Námslotur: · Grundvallaratriðin – Handbók stjórnarmanna · Hlutverk og verklag stjórna · Stefnumótun og ábyrgir stjórnarhættir · Fjárhagsleg viðfangsefni stjórna · Viðskiptasiðfræði og samfélagsleg ábyrgð · Endurskoðun og áhættustýring · Lagaleg viðfangsefni stjórna

Leiðbeinendur: · Almar Guðmundsson, MBA, framkvæmdastjóri Krítar fjármögnunarlausna

· Ketill Berg Magnússon, MBA, mannauðs­ stjóri Marel á Íslandi og stundakennari við viðskiptadeild HR

· Berglind Ósk Guðmundsdóttir, lögfræðingur og ráðgjafi

· Þóranna Jónsdóttir, ráðgjafi og fyrrum forseti viðskiptadeildar HR

· Helga Harðardóttir, endurskoðandi hjá KPMG

· Þröstur Olaf Sigurjónsson, dósent við viðskiptadeild HR

· Magnús Hrafn Magnússon, hrl. hjá Sigurjónsson & Thor lögmannsstofu

· Verklag og teymisvinna 5


„Með því að sitja námskeiðið hef ég öðlast dýpri skilning, innsýn og aukið sjálfstæði í vinnubrögðum. Helstu kostir námskeiðsins eru að farið er yfir alla helstu þætti þess sem bókari þarf að gera skil og aukinn skilningur á skattalögum. Fyrir mig var þetta mjög fín upprifjun þar sem ég er að hefja starf aftur sem bókari og einnig góður grunnur þar sem stefnan hjá mér er að klára nám til vottunar viðurkenndra bókara.“ Jóhanna Einarsdóttir Framkvæmdastjóri og fyrrum eigandi Söstrene Grene á Íslandi

Fjarnám

Bókhald - grunnur

Markmið námsins er að auka færni þátttakenda í bókhaldi og áhersla er lögð á að námið nýtist í starfi. Farið er í gegnum hlutverk bókara, tilgang bókhalds og bókhaldslögin kynnt. Ennfremur er fjallað um hagnýt atriði er varða skattskil einstaklinga með atvinnurekstur svo sem staðgreiðslu, tekjuskráningu, útgáfu reikninga, rekstrarkostnað, virðisaukaskatt, skattskyldu og undanþágur. Í upplýsingatæknihluta námsins er kennd notkun á Excel við bókhald. Farið er yfir almenna notkunarmöguleika forritsins ásamt því að þátttakendur læra að setja upp töflur, nota formúlur og ýmislegt fleira sem tengist notkun þess í daglegu lífi og starfi. Að loknu námskeiði ættu þátttakendur meðal annars að þekkja helstu atriði viðskiptamanna-, launa- og lánadrottnabókhalds. Kennsla fer fram í fjarnámi en staðarlota er haldin í Opna háskólanum í HR í lok námsins. Fyrirlestrar eru aðgengilegir á sameiginlegu vefsvæði nemenda.

Námslotur: · Reikningshald · Skattskil · Excel staðarlota

6

Leiðbeinendur: · Guðmundur Ingólfsson, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte · Helga Hauksdóttir, lögmaður · Lúðvík Þráinsson, löggiltur endurskoðandi og meðeigandi hjá Deloitte

// Hefst: 12. febrúar 2020 // Lengd: 48 klst. // Verð: 183.000 kr.


„Námið er hagnýtt og veitir þátttakendum tól og aðferðir til að takast á við fjölbreytt verkefni í umhverfi tækni og nýsköpunar. Námið hefur nýst mér beint í starfi og ég hugsa enn meira en áður út frá rafvæðingu, ferlum, virði og umbótum í stjórnun teyma.“ Edda Jónsdóttir Verkefnastjóri ferla og réttinda hjá Reykjavíkurborg, á skrifstofu þjónustu og reksturs

Ferla- og gæðastjórnun

// Hefst: 19. september 2019 // Lengd: 28 klst. // Verð: 240.000 kr.

Ferlastjórnun er aðferðafræði þar sem ferlar eru sífellt mældir og endurskoðaðir svo að hægt sé að stýra þeim á sem bestan hátt. Með virkri stýringu á ferlum verða allar breytingar í starfseminni og innleiðing á nýjungum auðveldari og ánægja starfsfólks og viðskiptavina meiri. Nám í ferla- og gæðastjórnun er sérstaklega þróað fyrir þá sérfræðinga og stjórnendur sem vilja bæta ferla og gæðastarf, ásamt því að efla umbótastarf innan fyrirtækja og stofnana. Markmið námslínunnar er að þátttakendur öðlist yfirsýn yfir helstu gæðastaðla, auki færni sína í stjórnun verkefna og gæða og hljóti meiri þekkingu á ferla- og virðisgreiningu. Ennfremur að þeir verði færir um að leiða og taka virkan þátt í umbótastarfi og stýringu teyma.

Námslotur: · Stjórnun gæða og verkefna · Stjórnun ferla og virðis · Stjórnun umbóta · Stjórnun teyma

Leiðbeinendur: · Agnes Hólm Gunnarsdóttir, gæðastjóri Verkís · Hjálmar Eliesersson, verkefnastjóri stöðugra umbóta hjá Rekstrarstýringu Icelandair · Viktoría Jensdóttir, Global Program/Project Manager hjá Össuri 7


„Námið jók skilning og þekkingu mína á fjármálum og ársreikningum fyrirtækja. Sjálfur hef ég ekki hlotið framhaldsmenntun í fjármálum fyrirtækja og því var einstaklega gott að geta sótt þetta hnitmiðaða námskeið. Að námskeiði loknu hef ég betri skilning á áhrifum minnar vinnu á hverjum degi á rekstrar- og efnahagsreikning fyrirtækisins og er betur undirbúinn fyrir lestur og greiningu ársreikninga. Námið er nytsamlegt fyrir alla sem koma að rekstri fyrirtækja, ætla sér að stofna nýtt fyrirtæki eða vilja einfaldlega bæta við sig þekkingu í fjármálum fyrirtækja.“ Viktor Karl Ævarsson Framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs hjá Kraftvélum ehf.

Fjármál og rekstur fyrirtækja Hagnýt námslína fyrir þá sem vilja dýpka þekkingu sína og auka færni á sviði reksturs og fjármála.

Góð fjármálaþekking snýst meðal annars um að gera áætlanir, lesa ársreikninga, meta bestu fjármögnunarleiðina, nýta sviðsmyndagreiningu og taka skynsamlegar ákvarðanir. Jafnframt er farið yfir samspil áhættu, ákvörðunartöku í rekstri og fjár­ mögnun ólíkra verkefna. Með því að ljúka námslínunni öðlast nemendur þekkingu sem nýtist í öllum greinum atvinnulífsins. Lögð er áhersla á hagnýt og fjölbreytt verkefni. Námskeiðið nýtist ekki hvað síst þeim sem ekki starfa við fjármál daglega.

Námslotur · Áætlanagerð · Ákvarðanataka · Fjármögnun · Lestur ársreikninga

8

Leiðbeinendur: · Haukur Skúlason, sjálfstætt starfandi ráðgjafi · Jóhann Viðar Ívarsson, MBA, ráðgjafi hjá IFS greiningu · Kristján Markús Bragason, Chief Equity Analyst hjá Íslandsbanka

// Hefst: 1. október 2019 // Lengd: 28 klst. // Verð: 240.000 kr.


„Námið er mjög fjölbreytt og skemmtilegt ásamt því að vera vel tengt við atvinnulífið og maður stækkar tengslanetið svo um munar. Það er mikið um heimsóknir í fyrirtæki og ferðir og í þeim fengum við enn meiri þekkingu á faginu. Námið hefur aukið þekkingu mína og fagmennsku.“ Karítas Ármann Móttöku- og verkefnastjóri Friðheima

Hótelstjórnun og veitingahúsarekstur

// Hefst: 16. september 2019 // Lengd: 2 annir // Verð: 1.150.000 kr.

- í samstarfi við César Ritz Colleges Námið er í samstarfi við César Ritz Colleges í Sviss, sem er einn af virtustu skólum heims í hótel- og veitingahúsarekstri. Um er að ræða tveggja anna hagnýtt og faglegt nám sem veitir góðan undirbúning fyrir áframhaldandi nám við César Ritz Colleges í Sviss þar sem nemendur eiga þess kost að ljúka BIB (e. Bachelor of International Business) námi. Kennt er á ensku. Námið er lánshæft hjá LÍN.

Námslotur: · Introduction to Hospitality and Tourism Management · Management Information Systems · Business Writing · Introduction to Industry Experience · German Language · Food Service Studies & Operations

Leiðbeinendur: · Ágústa Guðrún Bernharðsdóttir, BA í þýsku, kennslufræði til kennsluréttinda og prófstjóri við HR · Erlendína Kristjánsson, M.Paed og stundakennari við HR · Hallgrímur Sæmundsson, framreiðslu­ meistari og kennari við Menntaskólann í Kópavogi

· Jón Hreinsson, MBA, fjármálastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands · Lýdía Huld Grímsdóttir, MSc í Service Management frá CBS, markþjálfi og verk­ efnastjóri í Opna háskólanum í HR · Margrét Polly Hansen Hauksdóttir, fram­ kvæmdastjóri Hótelráðgjafar

· Financial Accounting · Public Speaking · Wine and Beverage Management · Rooms Division Operations 9


„Námið dýpkaði þekkingu mína á ýmsum hliðum nútíma mannauðsstjórnunar og gaf mér verkfæri til þess að vinna betur á því sviði. Ég myndi segja að styrkleiki námsins sé jafnvægi á milli fræðilegrar og hagnýtrar umfjöllunar. Fræðilega nálgunin er nauðsynleg til að öðlast góðan skilning á efninu og þessi hagnýta gerir okkur nemendunum kleift að nýta það sem við erum að læra alveg strax í starfi. Ég tel að allir sem vinna við mannauðsmál hefðu mjög gott af því að fara í þetta nám. Frábærir kennarar, fjölbreyttar kennsluaðferðir og þú stækkar tengslanetið. Í mínu starfi er ég í miklum samskiptum við mannauðssvið fyrirtækja og veiti ráðgjöf og þjónustu í flóknum samskiptamálum á vinnustöðum og námið hefur klárlega styrkt mína stöðu í samskiptum við mannauðsfólk.“ Helgi Héðinsson Sálfræðingur hjá Lífi & sál

Mannauðsstjórnun og leiðtogafærni

// Hefst: 10. september 2019 // Lengd: 56 klst. // Verð: 494.000 kr.

Verðmæti fyrirtækja og stofnana velta ekki hvað síst á mannauðnum sem þar starfar hverju sinni. Sýnt hefur verið fram á að skilvirk og stefn­ umiðuð mannauðsstjórnun skilar sér í bættum rekstri og frammistöðu skipulagsheilda. Námslínan þjálfar þátttakendur í mannauðsstjórnun í öllum sínum fjölbreytileika. Með­ al viðfangsefna eru stjórnun, ráðningar, vinnuréttur og markþjálfun. Námið byggist á fjölbreyttum kennsluaðferðum, hagnýtum verkefnum og þjálfun í notkun mismunandi aðferða við þróun og eflingu mannauðs.

Námslotur: · Stefnumiðuð mannauðsstjórnun · Ráðningar, starfsþróun og jafnrétti á vinnustað · Stjórnandinn í hlutverki markþjálfans · Þjónandi forysta · Frammistöðustjórnun, hvatning og endurgjöf · Vinnuréttur og sáttamiðlun · Jákvæð stjórnun og gildi góðrar liðsheildar 10

Leiðbeinendur: · Dr. Auður Arna Arnardóttir, lektor og forstöðumaður MBA-náms í HR

· Hulda Dóra Styrmisdóttir, MBA, stjórnendaráðgjafi

· Einar Örn Davíðsson, hdl. og sjálfstætt starfandi lögmaður

· Ketill Berg Magnússon, MBA, mannauðs­ stjóri Marel á Íslandi og stundakennari við viðskiptadeild HR

· Elmar Hallgríms Hallgrímsson, stjórnandi einstaklingssviðs hjá Sýn · Guðrún Högnadóttir, MHA, fram­ kvæmdastjóri FranklinCovey á Íslandi · Dr. Hafrún Kristjánsdóttir, lektor og forseti íþróttafræðideildar HR

· Sigurður Ragnarsson, MBA, lektor og forseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst


„Námið hefur nýst mér gríðarlega vel í starfi og gefið mér ný tæki á sviði mannauðsmála og aukin úrræði varðandi stjórnendaráðgjöf. Í kjölfar námsins höfum við sett upp innri markþjálfun hjá Marel sem er ótrúlega gaman að fá að taka þátt í og móta. Kennararnir Hilary og Cheryl eru fagmenn fram í fingurgóma og ferlið og annað í kringum námið er fullkomið. Við nemendurnir ræddum oft eftir tíma hvað við þroskuðumst mikið á hverjum degi og urðum sterkari.“ Guðfinna Eyrún Ingjaldsdóttir Mannauðsráðgjafi hjá Marel

Markþjálfun (Executive Coaching)

// Hefst: 25. september 2019 // Lengd: 77 klst. // Verð: 770.000 kr.

Hæfni í samskiptum og virk hlustun eru þættir sem stjórnendur í dag verða að tileinka sér til að vera í fremstu röð. Nýjar kynslóðir hafa nýja sýn á vinnumarkaðinn þar sem aukin krafa er gerð um að stjórnendur hvetji, styðji og leiði starfsmenn eða viðskiptavini í gegnum áskorun eða vandamál sem þeir standa frammi fyrir. Markþjálfun í Opna háskólanum í HR er hagnýtt nám á háskólastigi þar sem grunnur­ inn er lagður að alþjóðlegri ACC vottun nemenda (e. Associate Certified Coach). Í náminu öðlast nemendur traustan grunn til að starfa sjálfstætt sem markþjálfar og geta í kjölfarið hafið ACC vottunarferli á vegum Alþjóðlegu markþjálfasamtakanna (e. International Coach Federation). Námið byggir á einstaklega fjölbreyttum kennsluaðferðum, hagnýtum verkefnum og þjálfun í notkun mismunandi aðferða.

Námslotur: · Fyrri staðarlota í september · Seinni staðarlota í október · Vöktuð samtöl og hringborðs­­umræður í janúar

Leiðbeinendur: · Cheryl Smith, MCC markþjálfi með víð­ tæka reynslu sem stjórnendamarkþjálfi og MA í leiðtogaþjálfun. Framkvæmda­stjóri Leadscape Learning Inc. · Hilary Oliver, PCC markþjálfi með víðtæka reynslu af stjórnendamarkþjálfun. Fyrrum stjórnarformaður alþjóðlegrar stjórnar ICF (International Coach Federation). 11


„Námið hefur nýst mér vel í starfi þar sem ég hef miklu betri innsýn í rekstur fyrirtækja og er miklu betur undirbúinn til að takast á við ný verkefni og breytingar með mínu starfsfólki.“ Sigurjón Ingi Garðarsson Hópstjóri í hugbúnaðardeild Valitor

PMD stjórnendanám HR

// Hefst: 12. september 2019 // Lengd: 98 klst. // Verð: 735.000 kr.

(Programme for Management Development) PMD stjórnendanám HR er hannað að alþjóðlegri fyrirmynd og lagað að íslenskum aðstæðum til að efla faglega þekkingu stjórnenda, auka færni þeirra, frammistöðu og frumkvæði í dagsins önn. PMD stjórnendanám HR er kjörið fyrir stjórnendur sem vilja bæta við menntun sína og auka hæfni samhliða starfi án þess að skuldbinda sig til langtímanáms. Kennslan byggir að miklu leyti á hagnýtum verkefnum tengdum atvinnulífi og alþjóð­ aumhverfi. Námið samanstendur af sjö tveggja daga kennslulotum með um það bil fjögurra vikna millibili. Tveir tímar í markþjálfun eru innifaldir í verði námskeiðs.

Námslotur: · Stjórnun og forysta · Persónuleg þróun I · Samfélagsleg ábyrgð · Rekstur og verðamætasköpun · Straumlínustjórnun · Breytingastjórnun · Stefnumótun · Samningatækni · Árangur á markaði · Innleiðing stefnumótunar · Persónuleg þróun II 12

Leiðbeinendur: · Almar Guðmundsson, MBA, framkvæmda­ · Pétur Arason, MSc., Chief challenger of stjóri Krítar fjármögnunarlausna status quo hjá Manino · Dr. Auður Arna Arnardóttir, lektor og forstöðumaður MBA-náms í HR

· Dr. Valdimar Sigurðsson, prófessor við viðskiptadeild HR

· Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri Mannauðs- og markaðsstjórnar hjá RB

· Dr. Þröstur Olaf Sigurjónsson, dósent við viðskiptadeild HR

· Ketill Berg Magnússon, MBA, mannauðsstjóri Marel og stundakennari við viðskiptadeild HR

· Dr. Þóranna Jónsdóttir, ráðgjafi og fyrrum forseti viðskiptadeildar HR

· Kristján Vigfússon, MBA, aðjúnkt við viðskiptadeild HR


„Ég hef unnið lengi við hefðbundna markaðssetningu, prentmiðla og þess háttar og fannst ég þurfa að læra þessa hlið markaðssetningar. Námsefnið var allt mjög vel framsett og gestafyrirlesarar frábærir. Hermun var mikið notuð þar sem við gátum sett okkur í spor fyrirtækis og markaðssett vörur á netinu. Í náminu fékk ég svo sannarlega réttu verkfærin til að vinna með.“ Kristján Gíslason Sérfræðingur á markaðssviði VÍS

Stafræn markaðssetning og viðskipti á netinu

// Hefst: 19. september 2019 // Lengd: 105 klst. // Verð: 550.000 kr.

Nám í stafrænni markaðssetningu og viðskiptum á netinu er unnið í samstarfi við viðskiptadeild HR og starfandi sérfræðinga á þessu sviði. Mikil áhersla er lögð á að námið sé hagnýtt þannig að það nýtist nemendum sem allra best í starfi. Í náminu er farið í stefnumótun og greiningar á árangri stafrænnar markaðssetningar. Að náminu kemur fjöldi gestafyrirlesara úr atvinnulífinu sem sýna hvernig hægt er að nálgast viðfangsefnið út frá íslenskum veruleika. Auk þess takast nemendur á við raundæmi (hermun) í viðskiptum á netinu. Boðið er upp á eins dags vinnustofu þar sem nemendur geta unnið að eigin verkefnum undir leiðsögn leiðbeinanda.

Námslotur:

Leiðbeinendur:

· Stafræn markaðssetning og stafræn hagkerfi: fjárfesting í neytendum

· Markaðssetning á snjallsímum, snjalltækjum og upplifunarferlar

· Andrés Jónsson, sérfræðingur í almanna­ tengslum, eigandi Góðra samskipta

· Leitarvélar og leitarvélabestun

· Framtíð smásölu: hvaða lærdóm má draga af fyrirtækjum á borð við Amazon og Google?

· Ari Steinarsson, markaðsstjóri Kynnisferða og sérfræðingur í stafrænni markaðssetningu

· Kostaðar leitarniðurstöður og vefborðar – vinnustofa í Google AdWords · Markaðssetning með tölvupóstum og önnur bein markaðssetning · Almannatengsl á netinu · Notkun myndbanda við markaðssetningu á netinu

· Viðskipti á netinu og greiningar á neytendahegðun

· Dr. Valdimar Sigurðsson, prófessor í markaðsfræði og neytendasálfræði við viðskiptadeild HR

· Vefgreiningar · Stefnumótun stafrænna markaðsherferða

· Markaðssetning á samfélagsmiðlum 13


„Námskeiðið veitir góða heildarsýn yfir hlutverk stjórnenda, m.a. helstu atriði mannauðsstjórnunar, verkefnastjórnunar, áætlanagerðar og stefnumótunar, án þess þó að kafa of djúpt í hvert og eitt. Helsti kostur námsins er að nemendur eru hvattir til að beina athyglinni inn á við með sjálfskoðun og eigin framtíðarsýn. Þá er einnig lögð áhersla á mikilvægi tímastjórnunar og forgangsröðunar og einföld verkfæri sem hjálpa til við það kynnt.“ Valur Ægisson Forstöðumaður viðskiptagreiningar hjá Landsvirkjun

Stjórnendur framtíðarinnar

Nám sem er þróað í samvinnu Opna háskólans í HR, samstarfsaðila í íslensku atvinnulífi og sérfræðinga frá Háskólanum í Reykjavík. Það er ætlað þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref sem stjórnendur eða vilja efla sig í stjórnendahlutverkinu. Námslínan hefur það að meginmarkmiði að kynna stjórnendur fyrir helstu lykilatrið­ um stjórnunar og veita þeim aukið öryggi í nýju hlutverki. Lögð er áhersla á raunhæf verkefni til þess að tengja sem best við þær áskoranir sem stjórnendur standa frammi fyrir í daglegum störfum.

Námslotur: · Stjórnun og forysta · Fjármál og rekstur · Verkefna- og tímastjórnun · Mannauðsstjórnun · Persónuleg þróun stjórnandans

Leiðbeinendur: · Hulda Dóra Styrmisdóttir, MBA, stjórnendaráðgjafi · Jón Hreinsson, MBA, fjármálastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands · Ketill Berg Magnússon, MBA, mannauðsstjóri Marel og stundakennari við viðskiptadeild HR · Lára Óskarsdóttir, PCC stjórnendamarkþjálfi

14

// Hefst: 9. október 2019 // Lengd: 25 klst. // Verð: 225.000 kr.


„Námskeiðið veitti mér faglega yfirsýn yfir viðfangsefni sem ég fæst við í mínu sjálfboðastarfi. Það hefur skilað sér í auknu sjálfstrausti og faglegri vinnubrögðum. Þar að auki hefur námið víkkað sjóndeildarhringinn þegar kemur að sjálfboðaliðamenningu. Eftir að námskeiðinu lauk vissi ég því mun betur hvar og hvernig ég gæti aflað mér nánari upplýsinga um faglega nálgun í störfum þriðja geirans. Kennararnir höfðu mikla þekkingu á efninu og áhugi þeirra smitaði út frá sér. Marta Magnúsdóttir Formaður Bandalags íslenskra skáta

Stjórnendur í þriðja geiranum

// Hefst: 8. október 2019 // Lengd: 35 klst. // Verð: 235.000 kr.

– frjáls félagasamtök og sjálfseignarstofnanir Námslínan er samstarfsverkefni Opna háskólans í HR og Almannaheilla, samtaka þriðja geirans, sem vinna að sameiginlegum hagsmunamálum fyrir almannaheillasamtök og sjálfseignarstofnanir sem starfa í almannaþágu. Hugtakið þriðji geirinn nær yfir starfsemi frjálsra félagasamtaka og sjálfseignarstofn­ ana sem starfa í almannaþágu og sinna mikilvægri starfsemi í þjóðfélaginu. Félög og samtök í þriðja geiranum eru jafnframt oft í tengslum við hið opinbera sem álitsgjafar vegna verkefna á sérsviðum viðkomandi samtaka. Kennsla byggist að miklu leyti á hagnýtum verkefnum sem tengjast þriðja geiranum hér á landi og erlendis. Einnig er áhersla lögð á persónulega þróun þátttakenda með það að leiðarljósi að efla og styrkja stjórnendur til að takast á við áskoranir í þessu starfsumhverfi. Að námslínunni koma margir af færustu sérfræðingum úr háskólaumhverfinu auk samstarfsaðila úr íslensku atvinnulífi sem allir hafa mikla reynslu á sínu sviði.

Námslotur:

Leiðbeinendur:

· Frjáls félagasamtök, stjórnarhættir og réttarumhverfi

· Hildur Tryggvadóttir Flóvenz, ráðgjafi hjá KPMG

· Dr. Ómar H. Kristmundsson, prófessor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands

· Siðferði við stjórnun almannaheillasamtaka

· Ketill Berg Magnússon, MBA, mannauðsstjóri Marel á Íslandi og stundakennari við viðskiptadeild HR

· Sigurður Ragnarsson, forseti viðskipta­ deildar Háskólans á Bifröst

· Forysta og stjórnun í þriðja geiranum · Fjármálastjórnun, fjáröflun og samningatækni · Stefnumótun almannaheillasamtaka

· Kristján Sturluson, sveitastjóri Dalabyggðar

· Dr. Steinunn Hrafnsdóttir, prófessor við félagsráðgjafadeild HÍ · Þóra Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri Áss styrktarfélags 15


„Námslínan nýttist mér mjög vel og veitti mér nauðsynlegan skilning á íslenskum fjármagnsmarkaði. Kennararnir eru alveg frábærir og starfa við það sem þeir kenna, námið er mjög vel uppsett og efnið sett fram á skýran hátt. Aðstaðan var algjörlega til fyrirmyndar.“ Denis Cardaklija Vörustjóri hjá Íslandsbanka

Verðbréfaviðskipti

Starfsmenn fjármálafyrirtækja sem hafa umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga þurfa að standast próf í verðbréfaviðskiptum. Opni háskólinn í HR annast próf í verðbréfavið­ skiptum og kennir undirbúningsnámskeið. Verðbréfaviðskipti 1: Farið er yfir grunnatriði í lögfræði og réttarreglur á sviðum sem varða störf á fjármagnsmarkaði. Verðbréfaviðskipti 2: Farið er yfir grundvallaratriði fjármálafræðinnar, vaxtaútreikning, tímavirði fjármagns, fjármagnskostnað fyrirtækja, aðferðir við mat á fjárfestingum og

// 1

Hefst: ágúst 2019 Lengd: 60 klst. Verð: 140.000 kr.

// 2

Hefst: nóvember 2019 Lengd: 60 klst. Verð: 140.000 kr.

// 3

greiningu ársreikninga.

Hefst: febrúar 2020

Verðbréfaviðskipti 3: Farið er yfir lög og reglur á fjármagnsmarkaði, markaðsvið­

Lengd: 72 klst.

skipti, tegundir verðbréfa, samval verðbréfa og verðbréfasöfn, fjárvörslu, ráðgjöf o.fl. Nemendum er kennt að fletta upp í íslenskum réttarheimildum um fjármagnsmarkað­ inn og að túlka og heimfæra upp á raunhæf tilvik.

Dæmi um leiðbeinendur: · Dr. Andri Fannar Bergþórsson, lektor við lagadeild HR

· Loftur Ólafsson, sjóðsstjóri hjá Birtu lífeyrissjóði

· Bjarni Aðalgeirsson, hdl. fulltrúi hjá Juris

· Páll Ammendrup Ólafsson, TM

· Einar Farestveit, hdl. hjá Lögmönnum Höfðabakka

· Sigurður Erlingsson, MBA, fjármálastjóri Heklu

· Einar Örn Davíðsson, hdl. sjálfstætt starfandi lögmaður

· Sigurður Guðmundsson, hrl. sjálfstætt starfandi lögmaður

· Jóhann Viðar Ívarsson, MBA, ráðgjafi hjá IFS greiningu

· Stefán A. Svensson, hrl. eigandi Juris

· Lúðvík Þráinsson, löggiltur endurskoðandi og meðeigandi hjá Deloitte 16

· Vífill Harðarsson, hrl. eigandi Juris

Verð: 180.000 kr.


„Námið er mjög yfirgripsmikið og gefur góða sýn yfir alla þá þætti sem snúa að starfi bókarans. Með náminu eflist fræðileg þekking og sú þekking er sett í samhengi við allt sem snýr að gerð og lestri ársreikninga. Skattalögunum eru gerð góð skil og einnig er lögð áhersla á góða Excel-kunnáttu. Að mínu mati er þetta mjög faglegt og hagnýtt nám fyrir þá sem vinna sem bókarar og aðra sem koma að stjórnun fyrirtækja.“ Guðmunda Elíasdóttir Skrifstofustjóri IceMedico ehf.

Viðurkenndir bókarar

// Hefst: 13. ágúst 2019 // Lengd: 132 klst. // Verð: 230.000 kr.

Námið er einkum ætlað starfsfólki bókhalds-, fjármála- og hagdeilda fyrirtækja ásamt sjálfstætt starfandi bókurum. Æskilegt er að umsækjendur hafi haldbæra reynslu af bókhaldi. Námið undirbýr nemendur fyrir próf á vegum atvinnuvega- og nýsköpunar­ ráðuneytisins til viðurkenningar bókara skv. 43. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald sem fram fara á haustönn 2019. Námið er í boði bæði sem staðarnám og fjarnám. Upp­tökur af fyrirlestrum eru aðgengilegar á sameiginlegu vefsvæði nemenda.

Námslotur: · Reikningshald · Skattskil · Upplýsingakerfi · Excel dæmatímar

Leiðbeinendur: · Guðmundur Ingólfsson, löggiltur endur­ skoðandi hjá Deloitte

· Páll Daði Ásgeirsson, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte

· Davíð Halldórsson, partner hjá KPMG

· Páll Jóhannesson, lögmaður hjá SKR lögfræðiþjónustu

· Lúðvík Þráinsson, löggiltur endur­skoðandi og meðeigandi hjá Deloitte

· Þórunn Ólafsdóttir, lögmaður hjá SKR lögfræðiþjónustu 17


„Greining gagna er mitt helsta starf og það tengist rekstri og öðrum ferlum. Ég hef náð að kafa dýpra í gögnin til að skilja betur hvað í þeim felst og hvað er hægt að gera með þau. Ég kann núna að nota kerfin í umbótaverkefnum, breytingum á verklagi og í ferlum.“ Alda Kristín Sigurðardóttir Sérfræðingur í áætlanadeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu

Vinnsla og greining gagna

// Hefst: 24. september 2019 // Lengd: 132 klst. // Verð: 505.000 kr.

(Data Analytics)

Árangur skipulagsheilda byggir í auknum mæli á greiningu gagna til stuðnings ákvörðunartöku. Það er því sífellt mikilvægara að átta sig á þeim verðmætum sem felast í gögnum og að hafa kunnáttu á þeim aðferðum og verkfærum sem hægt er að nota við greiningu og fram­ setningu þeirra. Námið tekur á öllu greiningarferlinu, allt frá því að nálgast og vinna gögn í gagnasöfn­ um, undirstöðuatriðum forritunar, greiningu með mismunandi verkfærum, svo og fram­ setningu gagna. Það byggir á fjölbreyttum kennsluaðferðum, raunhæfum verkefnum og þjálfun í notkun mismunandi verkfæra og aðferða.

Námslotur: · Viðskiptagreindarkerfi – val kerfa · Pivot töflur og gröf – Excel · Vöruhús gagna · R – tölfræðivinnsla · Power BI – skýrslur og mæliborð · Að breyta gögnum í verðmætar upplýsingar · SQL gagnagrunnar · Forritun · Verkefnastjórnun 18

Leiðbeinendur: · Dr. Anna Helga Jónsdóttir, aðjúnkt í tölfræði við raunvísindadeild HÍ

· Ottó Hólm Reynisson, áhættustjóri hjá Stapa lífeyrissjóði

· Anna Sigríður Islind, lektor við tölvunarfræðideild HR

· Dr. Páll Ríkharðsson, dósent við viðskiptadeild HR

· Grímur Sæmundsson, MBA, ráðgjafi hjá Deloitte

· Dr. Yngvi Björnsson, prófessor við tölvunarfræðideild HR

· Hera Grímsdóttir, forseti iðn- og tæknifræðideildar HR


Styttri námskeið

Opni háskólinn í HR býður upp á úrval styttri námskeiða á sviði tækni, viðskipta og laga. Þau eru kennd jafnt og þétt yfir skólaárið og mælt er með að áhugasamir fylgist með dagsetningum og upplýsingum um skráningu á vefnum opnihaskolinn.is, á fésbókarsíðu og skrá sig á póstlista.

Tækni · Að breyta gögnum í verðmætar upplýsingar · Blockchain · Devops · Excel – formúlur og hagnýt ráð · Forritun · Grunnþjálfun í forritun fyrir atvinnulífið · Hagnýt forritun fyrir atvinnulífið · iPhone og Ipad í leik og starfi · iPad í kennslu – grunnur · JIRA Administrator · JIRA – betra skipulag · Pivot töflur og gröf · Power BI: skýrslur og mælaborð · Power pivot · Project Portfolio Management · R-tölfræðiúrvinnsla · Scrum og Agile verkefnastjórnun · SQL gagnagrunnar · Trello

Stjórnun og stefnumótun · 7 venjur árangursríkra stjórnenda · Ákvarðanataka

· Leitarvélar og leitarvélabestun · Markaðssetning á samfélagsmiðlum · Markaðssetning á snjallsímum, snjalltækjum og upplifunarferlar

· Álags- og árangursstjórnun

· Markaðssetning með tölvupóstum og önnur bein markaðssetning

· Árangursrík samskipti

· Menningarlæsi

· Árangursrík verkefna- og valddreifing

· Notkun myndbanda við markaðssetningu á netinu

· Átakastjórnun fyrir stjórnendur · Breytingastjórnun · Design Sprint · Forysta í stöðugum umbótum · Innleiðing stefnumótunar · Innsæi stjórnandans · Jafningjastjórnun · Krísustjórnun · Leader as a coach · Mindful Leadership · Nýir stjórnendur · Samningatækni · Sáttamiðlun fyrir stjórnendur · Self navigation

· Stafræn markaðssetning og stafræn hagkerfi: fjárfesting í neytendum · Stefnumótun stafrænna markaðsherferða · Vefgreiningar · Viðburðastjórnun og miðlun upplýsinga · Viðskipti á netinu og greiningar á neytendahegðun

Vörustjórnun · Innkaupa- og birgðastýring · Stjórnun aðfangakeðjunnar

Mannauðsstjórnun

· Skapandi og gagnrýnin hugsun

· Aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar í stjórnun

· Stafræn umskipti með Design Thinking

· Að taka á erfiðum starfsmannamálum

· Sterkari leiðtogi og árangursþjálfun

· Endurmenntun fyrir markþjálfa

· Stjórnun í fjölmenningarumhverfi

· Feedback Conversations

· Stjórnun félagasamtaka · Stjórnun í sérfræðingaumhverfi

· Frammistöðustjórnun og starfmannasamtöl

· Stígur hugrekkisins – The Daring Way

· Hagnýting jákvæðrar sálfræði

· Sýnileg stjórnun

· Innleiðing árangursríkrar samskiptastefnu

· Virðisgreining

· Team Coaching

· Þjónustuhönnun

· Þjónandi forysta og markþjálfun

· Áætlanagerð í rekstri

· Þjónustustjórnun

· Beyond budgeting

Markaðsfræði

Lög

· Tæknismiðja fyrir leikskólakennara · Verkefnastjórnun og áætlanagerð · Viðskiptagreinarkerfi · Vöruhús gagna · Vöruþróun og nýsköpun í hugbúnaðargerð · Öryggis- og umhverfismál eru góður „business“

Fjármál · Arðsemismat fjárfestinga í rekstri

· Fjármál fyrirtækja og rekstrareininga · Gerð fjárhagsáætlana · Greining ársreikninga · Hagnýt opinber innkaup · Selt til opinberra aðila · Skattskil rekstraraðila · Skuldabréfamarkaður sem fjármögnunarleið · Tekjuskattsskuldbinding, sjóðstreymi og skattar · Virðismat fyrirtækja fyrir stjórnendur

· Lög um fasteignalán

· Að byggja upp sterkt fyrirtækjavörumerki

· Lög PS2D

· Almannatengsl á netinu

· Lög um persónuvernd

· Framsögn og ræðumennska

· Neytendaréttur

· Framtíð smásölu: hvaða lærdóm má draga af fyrirtækjum á borð við Amazon og Google?

· Samkeppnisréttur

· Frá hugmynd á markað · Gerð markaðsáætlana · Kostaðar leitarniðurstöður og vefborðar – vinnustofa í Google AdWords

· Vinnuréttur


Opni háskólinn í HR Menntavegi 1 101 Reykjavík Sími: 599 6300 www.opnihaskolinn.is @opnihaskolinn