Page 1


² ÒÞÎÖÜÊÎ %,%#42! “ºÙÞÎ “ÜÛÞÕ ΓË ÞÚ  ÑÜÎÝÞÕÜÖړÚÖÒÊÞÎÖ ÝÞÕ ×ÎÞÎÝ×ÒâÉ ғʓØàÙ Î×ÚØÚâßÛÙÞÎë ’ÖÎ ÑâÙΒÖ׺ ÎÙÚÑÖ×É “ÚÜÒÊÎ ÝáÒÑÖºìÚÙÞÎë ×ÎÖ ×ÎÞÎÝ×Ò⺠ìÚÙÞÎë ’ÖÎ ÚØÚ×ØÕÜà’ÈÙÕ ÝÒÖܺ ΓË ÒÊÑÕ ÒêÚáÉë ÞÜΓÈìÖÎ ×ÎßÊݒÎÞÎ ×ÎÙΓÈÑÒë “ÚØâßÜËÙÒë ϺÝÒÖëÞÜΓÒìÖÛÙ Ý×Β“Û ’ÎêÖغÜÖÎ×Î ¬ÞÚáÒÍÒÖÝÞÕÙ׺ØâÐÕړÚÖÎÑɓÚÞÒÎÙºÔ×ÕëÝÒÒêړØÖݒÚÍëÒÝÞÖÎÞÚÜÊàÙ ×ÎÓÈ ’“ÎÜ êÒÙÚÑÚáÒÊàÙ ×ÎÞÎÝÞՒºÞàÙ×βÔÙÛÝÕ×ÎÖÕÎÔº“ÕÞÚâÎÙÞÖ×Ò֒ÈÙÚâ Õ’Î×ÜËáÜÚÙÕ “ÒÊÜÎÞÕëÒÞÎÖÜÊÎë ÕÝàÝÞÉғÖØÚÔÉâØÖ×ÛÙ ÕÞÒØÒÖړÚÊÕÝÕÞÕë×ÎÞÎÝ×ÒâÉë ÒÊÙÎÖÞÎ ÏÎÝÖ׺áÎÜÎ×ÞÕÜÖÝÞÖ׺ÞÕëÒÞÎÖÜÊÎë“ÚâÞÕÙÑÖÎ×ÜÊÙÚâÙÝÞÕÙÒØØÕÙÖ×É×ÎÖêÈÙÕÎÔÚܺ ×ÎÖ×ÎßÖÝÞÚÍÙÞÚËÙڒÎ%,%#42! ÈÙÎËÙڒÎÒÔÔÍÕÝÕ¬ÞÕÙÒÞÎÖÜÊÎ’ÎëÈáÚâ’ÒÚÜÊ ÝÒÖàë×ÍÜÖÚÝÞËáÚ ÞÕÙºÐÚÔÕÒêâ“ÕÜÈÞÕÝÕÞàÙ“ÒØÎÞÛÙ’Îë«ÛëÞÚ×ÎÞÎÓÈÜÙÚâ’Ò ÎâÞˬâÙÑâºìÚÙÞÎëÞÕ’ÒØÈÞÕ ’ÒÞÕÙ“ÜàÞÚÞâ“ÊÎ×ÎÖÞÚÝÞâ؞ ¬âÙÑâºìÚÙÞÎë âØÖ׺ “ÜÛÞÕë “ÚÖËÞÕÞÎë ’Ò ÒêÒÖÑÖ×Òâ’ÈÙÚ “ÜÚÝà“Ö×Ë ×ÎÞÎÓÈÜÙÚâ’Ò ÙÎғÒÙÑÍÚâ’Ò×ÎßՒÒÜÖÙºÝÞÕÙÞÒáÙÚØÚÔÊÎÞÚâÎÍÜÖÚ §ÖÎҒºë“ÜàÞÚÞâ“ÊÎÒÊÙÎÖÚÝâÙÑâÎݒËëÝÍÔáÜÚÙàÙÞÒáÙÚØÚÔÖ×ÛÙ’ÒßËÑàÙ“ÎÜÎÔà ÔÉë×ÎÖ’ºØÖÝÞÎËÞÎÙÚÜâߒËë’ÎëÒÊÙÎÖ×ÎÞº’ÈÝÚËÜÚ×ÎÜÈ×ØÒëՒÒÜÕÝÊàë ¬âÝÞɒÎÞÎ ÐÕÓÖÎ×Éë ×ÎßÚÑÉÔÕÝÕë ÞÒáÙÚØÚÔÊÎë #.# ÝÍÔáÜÚÙÎ ÝâÝÞɒÎÞÎ ÏÎÓÉë ×ÎÖÜڒ“ÚÞÖ׺×ړÉëâÓÎݒºÞàÙ’ÎëÏÚÕßÚÍÙÙÎÒ×ÞÒØÚ͒ÒΓÎÖÞÕÞÖ×Èë×ÎÖÝÍÙßÒÞÒë ÒÜÔÎÝÊÒëÒÙÛÞÎâÞËáÜÚÙÎÝÎëÒêÎÝÓÎØÊìÚâ’ÒÞÕÙ×ÎØÍÞÒÜÕÑâÙÎÞÉÞ֒ɼ֓ÜÚÞºÝÒÖë ’ÎëÎÙÎÙÒÛÙÚâÙÞÚÙáÛÜÚÝÎë’ÒÓÖÙÈÞÝÎ×ÎÖÝÞâ؞ °’“ÖÝÞÒâÞÒÊÞÒÞÕÙÒÞÎÖÜÒÊÎ’ÎëÎÓÉÙÚÙÞÎëÞÕÙڒºÑÎ’ÎëÙÎÎÙÎÙÒÛÝÒÖÞÚÙáÛÜÚÝÎë ’ÒÈêâ“ÙÒë×ÎÖ×ÎÖÙÚÞ˒Òë“ÜÚÞºÝÒÖ듺ÙÞÎÝÞÖë×ÎØÍÞÒÜÒëÞ֒ÈëÞÕëÎÔÚܺë

%STABLISHEDINCOMPANY%LECTRAHASBEENMANUFACTURING HIGHQUALITYFURNITURE ANDEQUIPMENTFORTHENATIONALANDINTERNATIONALMARKETPLACE+NOWLEDGE LOVEOFOUR WORKANDTHELONGEXPERIENCEOFTHECOMPANYHASPLACEDUSATTHEFOREFRONTOFFURNITURE ANDEQUIPMENTMANUFACTURING WHENYOUCOMBINETHISWITHTHECORRECTCHOICEOFMA TERIALSANDTHEEXPERTISEOFOURPERSONNELYOUUNDERSTANDHOWTHECOMPANY%,%#42! HASHADADYNAMICRISEOFSUCCESSANDISABLETOSUPPLYFURNITUREANDEQUIPMENTTOTHE MOSTDEMANDINGCUSTOMERS 7E CAN FULFILL ANY REQUIREMENTS FOR ANY BUSINESSES (OTELS RESTAURANTS CAFES AND FORINDIVIDUALS.OORDERISTOOBIGANDNOORDERISTOOSMALL4HISISWHATESTABLISHES %,%#42!ASANAMEOFQUALITYANDTRUST 4HECOMPANY%LECTRAHASSETASITSMAINGOALTOPROVIDEEXCELLENTSERVICETOOURCUS TOMERSWEACCOMPLISHTHISBYCOMBININGEXCELLENCE STYLE ORIGINALITYWHICHISIMPLE MENTEDBYAHIGHLYTRAINEDANDRESPONSIBLEWORKFORCE &OR COMPANY %LECTRA ORIGINALITY IS THE COMBINATION OF ULTRA MODERN TECHNOLOGY AND PRODUCTIONMETHODS EVENWHENOURDAILYOUTPUTEXCEEDSITEMSOFFURNITUREWE CREATE EACH PIECE OF FURNITURE AS IF IT WERE AN INDIVIDUAL PIECE $IGITAL #OMPUTER .U MERICAL#ONTROL#.# TECHNOLOGYGUIDANCESYSTEMS OURMODERNPAINTSYSTEMSAND ROBOTICFABRICCUTTINGMACHINESHELPTOPERFORMDEMANDINGANDCOMPLEXTASKSCOST EFFECTIVELYWHICHSIMULTANEOUSLYENSURESTHECUSTOMERTHEBESTPOSSIBLEPRICE 7ECANCREATEYOUROWNELEGANTANDINDIVIDUALSTYLEFORYOUROWNUNIQUESETTINGLET OUREXPERIENCEDDESIGNTEAM ASSISTYOUWITHINNOVATIVESOLUTIONSANDCOSTEFFECTIVE SOLUTIONS $ONOTHESITATETOCONTACTUS


i n d i c e CONTENTS 05

CHAIRS - ARMCHAIRS

113

S TO O L S - B A R S TO O L S

145

TA B L E S - S TA N D S

191

S O FA S

223

S U N LO U N G E S - U M B R E L L A S

237

BEDROOMS

249

M AT E R I A L S - A C C E S S O R I E S


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 865 H 88 - D 40 - L 43 Κ 989 H 88 - D 40 - L 43

Κ 865 M H 87 - D 51 - L 43

Κ 232 H 84 - D 52 - L 45

6

Κ 914 H 84 - D 52 - L 45


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 918 H 82 -D 50 - L 47

Κ 866 H 82 -D 50 - L 47

Κ 922 H 82 - D 49 - L 42

P 922 H 82 - D 49 - L 47

Κ 915 H 82 - D 50 - L 47

Κ 970 H 82 - D 49 - L 42

7


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 231 H 85 - D 48 - L 44

8

Κ 231U H 85 - D 48 - L 44

P 231U H 85 - D 44 - L 48


CHAIRS - ARMCHAIRS

P 318 S

H 82 - D 60 - L 55

P 318 SD

LEATHER CORD H 82 - D 60 - L 55

P 318 H 82 - D 60 - L 55

9


CHAIRS - ARMCHAIRS

BEECH BEECH

Ρ 159 Ρ 148 H 84 - D 50 - L 47

H 84 - D 50 - L 47

BEECH

Κ 162UP H 80 - D 49 - L 45

BEECH

10

Κ 162 H 80 - D 49 - L 45

BEECH

Κ 161 UP H 84- D 50 - L 43


CHAIRS - ARMCHAIRS

BEECH BEECH

Κ 161AR Κ 161

H 84 - D 50 - L 59

H 84 - D 50 - L 43

Κ 163 H 82 - D 52 - L 46

Κ 164 H 83 - D 49 - L 43

11


C H A I R S - CAHRA IMR SC H ARI MR CSH A I R S - A

KIΤ 385 H 83 - D 59 - L 56

PΙΤ 385 H 83 - D 57 - L 60

ARMCHAIR

CHAIR

P 46 K 46

PΙΤ 2 H 79 - D 50 - L 58 12

12

KIΤ 976 H 88 - D 63


CHAIRS - ARMCHAIRS

OAK OAK

Κ 920 H 83 - D 48 - L 43

Κ 919 H 83 - D 48 - L 43

Κ 881

Κ 165 H 72 - D 46 - L 45

ΚIT 148 H 80 - D 52 - L 45

13


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 158 H 75 - D 47 - L 42 Κ 916 H 83 - D 60 - L 47

ΜΕ 85 H 81 - D 63 - L 47

ΜΕ 18 H 81 - D 63 - L 55

Κ 971 H 79 - D 47 - L 41

14


CHAIRS - ARMCHAIRS

KIT 439 H 80 - D 49 - L 53

PΙΤ 439 H 89 - D 42 - L 55 P 515

Ρ 326

K 326

15


CHAIRS - ARMCHAIRS

PM 5 H 80 - D 64 - L 54

PM 6 H 87 - D 60 - L 50

PM 24 S H 81 - D 57 - L 50

16

ME 31 R H 77 - D 49 - L 47

PM 25 H 73 - D 53 - L 52


CHAIRS - ARMCHAIRS

K 877 H 77 - D 49 - L 47

K 870 H 77 - D 49 - L 47

ME 31 H 77 - D 49 - L 47

K 993 H 77 - D 49 - L 47

17


CHAIRS - ARMCHAIRS

PM 24 H 80 - D 70 - L 63

PM 100 P

H 80 - D 57 - L 60

18

ME 100 Ρ H 82 - D 53 - L 51

P 890 H 82 - D 78 - L 64


CHAIRS - ARMCHAIRS

K 978 H 85 - D 55 - L 53

ME 32 H 85 - D 55 - L 44

ME 97 H 85 - D 55 - L 53

K 966 H 85 - D 55 - L 53

K 871 H 85 - D 55 - L 44

19


CHAIRS - ARMCHAIRS

K 872 H 85 - D 55 - L 44

K 994 H 85 - D 55 - L 53 ME 122 H 85 - D 55 - L 53

ME 121 H 85 - D 55 - L 44

K 873 H 85 - D 55 - L 44

20

AX 1 WHEELER FOR 25 ps.


CHAIRS - ARMCHAIRS

K 979 H 85 - D 55 - L 53

UPHOLSTERED SEAT & BACK

K 965 H 87 - D 53 - L 43

K 977 H 87 - D 53 - L 43

K 990 K 873 H 85 - D 55 - L 44

H 87 - D 53 - L 43

21


CHAIRS - ARMCHAIRS

PM 4 H 74 - D 62 - L 73

ME 93 H 82 - D 48 - L 56

K 982 H 82 - D 48 - L 56

ME 92

22

K 980

H 86 - D 45 - L 59


CHAIRS - ARMCHAIRS

ME 86 H 82 - D 55 - L 58

K 981 H 82 - D 55 - L 56

ME 91 H 86 - D 51 - L 59

PM 36 H 75 - D 60 - L 63 K 131 H 73 - D 53 - L 65

23


CHAIRS - ARMCHAIRS

ME 36 H 80 - D 60 - L 56

ME 130 H 80 - D 48 - L 42

FS 439 H 84 - D 50 - L 49

K 963

24

H 85 - D 60 - L 52

ME 125


CHAIRS - ARMCHAIRS

P 275 H 85 - D 53 - L 54

P 298 H 80 - D 46 - L 53

P 276 COPPER PLATED H 85 - D 53 - L 54

P 276 H 85 - D 53 - L 54

25


CHAIRS - ARMCHAIRS

FS 438 FS 413 H 91 - D 57 - L 54

H 83 - D 56 - L 54

FS 17 H 86 - D 51 - L 44

FS 26

FS 427

H 84 - D 51 - L 52

H 84 - D 51 - L 57

FS 13 FS 416

26

H 84 - D 52- L 52

H 90 - D 54 - L 49

FS 439B H 89 - D 58 - L 60


CHAIRS - ARMCHAIRS

ME 134 FS 440

H 86 - D 58 - L 48

H 116 - D 75 - L 72

ME 88 H 86 - D 52- L 43

FS 434 H 92 - D 65- L 54

ME 82 FS 21 H 88 - D 55- L 42

ME 81 H 75 - D 55 - L 55

H 75 - D 55 - L 50

27


CHAIRS - ARMCHAIRS P 644 H 83 - D 55 - L 50

ME 96 H 90 - D 54 - L 49

FS 431 H 87 - D 67 - L 65

ME 79 H 90 - D 54 - L 49 ME 126

28

H 74 - D 50 - L 55


CHAIRS - ARMCHAIRS

ALUMINIUM

BB 1 H 80 - D 59 - L 55

ΡΜ 41

P 639 H 75 - D 53 - L 55

BB 9 H 79 - D 60 - L 57 BB 18 H 84 - D 60 - L 48

BB 10 H 90 - D 59 - L 57

29


CHAIRS - ARMCHAIRS ROTATING MECHANISM

P 804 NP

FS 434 P H 92 - D 65 - L 54

H 87 - D 52 - L 55

ME 81 P H 75 - D 55 - L 55

30

P 802 P H 106 - D 57 - L 55

FS 21 P H 90 - D 54 - L 42


CHAIRS - ARMCHAIRS

K 642 P H 83 - D 55 - L 50 P 635 P H 86 - D 53 - L 57

ME 132 H 80 - D 55 - L 44

ME 25 P H 80 - D 48 - L 42 P 642 P H 84 - D 54 - L 55

31


CHAIRS - ARMCHAIRS W. SEAT

FS 23 H 83 - D 54 - L 48

FS 19 H 83 - D 54 - L 48

FS 428 H 83 - D 54 - L 48

FS 1 H 90 - D 50 - L 50

FS 402

ME 84

H 90 - D 50 - L 50

H 80 - D 57 - L 59

FS 9 H 81 - D 57 - L 45 CUSHION

32

ΚΙΤ 91 H 78 - D 46 - L 39

ΚΙΤ 90 H 72 - D 46 - L 51


CHAIRS - ARMCHAIRS

ME 22 H 86 - D 50 - L 40

ME 95

ME 17

H 86 - D 50 - L 55

H 86 - D 50 - L 56

ME 19 ME 98

H 82 - D 50 - L 43

H 82 - D 50 - L 43

ME 77 H 82 - D 50 - L 43

ARMCHAIR

ARMCHAIR

CHAIR

CHAIR

ME 78 H 87 - D 50 - L 39

ME 71 H 87 - D 50 - L 39

33


CHAIRS - ARMCHAIRS E/P

E/P ΜΕ 127

Κ 38 Μ H 88 - D 50 - L 39

ΜΕ 65 H 80 - D 49 - L 40

FS 7

FS 412

Η 92 - D 45 - L 39 Κ 940

ARMCHAIR CHAIR

P 640

34

ΜΕ 62 H 84 - D 49 - L 39

ΜΕ 67


ME 23 VINTAGE H 82 - D 50 - L 38

CHAIRS - ARMCHAIRS

COPPERPLATED

ΜΕ 89 H 82 - D 50 - L 38

ME 24 ME 23

H 82 - D 50 - L 48

H 82 - D 50 - L 38

UPHOLSTERED SEAT STACKABLE

KIT 386

BACK

ΚΜ 1 WS H 76 - D 48 - L 38

35


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 964 H 80 - D 53 - L 42

ME 25 H 80 - D 53 - L 42

ME 25 FS

36

H 80 - D 53 - L 42


Κ 804 METAL BASE BEECH OAK

P 803 WOODEN BASE BEECH OAK

Κ 803 WOODEN BASE BEECH OAK

CHAIRS - ARMCHAIRS

P 804 METAL BASE BEECH OAK

H 86 - D 55 - L 49

H 87 - D 52 - L 55

Κ 801 WOODEN BASE BEECH OAK H 106 - D 57 - L 48

P 801 WOODEN BASE BEECH OAK H 106 - D 57 - L 55

Κ 802 METAL BASE BEECH OAK

P 802 METAL BASE BEECH OAK

H 106 - D 60 - L 48

H 106 - D 60 - L 55

37


CHAIRS - ARMCHAIRS CHAIRS - ARMCHAIRS

PIT 315 H 76 - D 53 - L 56

Κ 948 H 93 - D 70 - L 50

KIT 133

Κ 944 H 90 - D 64 - L 59

KIT 138

PIT 138

KIT 139

38

PIT 139

35


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 910 H 82 - D 47 - L 54

Κ 905 H 92 - D 50 - L 43

P 327 P

Κ 936 H 107 - D 81 - L 52

KIT 132 H 76 - D 58 - L 55

39


CHAIRS - ARMCHAIRS

KB 364 H 86 - D 54 - L 48

ΒΚ 07 H 86 - D 50 - L 39

PIT 140

40

H 86 - D 50 - L 44


CHAIRS - ARMCHAIRS

CHAIRS - ARMCHAIRS

Β 145 H 79 - D 58 - L 55

ΚΤS 8 H 85 - D 52 - L 40

K 864 H 85 - D 52 - L 40

KIT 140 PTS 7

ΚΤS 7 H 85 - D 52 - L 40

H 85 - D 52 - L 48

H 85 - D 52 - L 40

KIT 141 Κ 343

Κ 958

Κ 956

H 91 - D 45 - L 40

H 91 - D 45 - L 40

H 91 - D 45 - L 40

H 88 - D 46 - L 40

37

41


CHAIRS - ARMCHAIRS

KIT 134 H 80 - D 48 - L 44

KIT 142 KIT 135 H 80 - D 48 - L 44

KIT 137 H 83 - D 42 - L 45

KIT 143 H 81 - D 48 - L 39

42


CHAIRS - ARMCHAIRS

KIT 144 H 78 D 46 L 38 Β 150 H 78 - D 46 - L 38

KIT 145

UPHOLSTERED SEAT

Β 143 H 79 - D 47 - L 40

Β 137 H 79 -D 47 - L 40

Β 155 H 81 - D 53 - L 57

UPHOLSTERED SEAT

Β 141 H 79 - D 47 - L 54

Β 139 H 79 - D 47 - L 54

PTS 9

43


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 100 H 87 - D 55 - L 42

Κ 83 H 87 - D 55 - L 42

44

Κ 100 WS H 87 - D 55 - L 42

Κ 83 WS H 87 - D 55 - L 42


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 84 H 87 - D 55 - L 42

Κ 84 WS H 87 - D 55 - L 42

P 82 H 87 - D 55 - L 52 Κ 82 H 87 - D 55 - L 44

Κ 82 D H 87 - D 55 - L 44

Κ 148 H 86 - D 56 - L 43

45


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 173 H 90 - D 55 - L 43 K 173 WS H 90 - D 55 - L 43

Κ 220 H 85 - D 55 - L 44 P 173 WS

46

H 90 - D 55 - L 52


CHAIRS - ARMCHAIRS

P 173 H 90 - D 55 - L 52

Κ 173 ΧP H 90 - D 55 - L 43

Κ 237 H 87 - D 46 - L 42

ARMCHAIR CHAIR

P 174 H 85 - D 56 - L 52

Κ 179 H 90 - D 55 - L 43

47


CHAIRS - ARMCHAIRS

Ρ 219 Κ 219

H 85 - D 55 - L 54

H 85 - D 55 - L 44

P 135 H 85 - D 55 - L 54

P 134-1 H 85 - D 55 - L 54

48

Κ 134 H 85 - D 55 - L 44

P 134 H 85 - D 55 - L 54


CHAIRS - ARMCHAIRS

P 135-1 H 85 - D 55 - L 54

Κ 135 H 85 - D 55 - L 44

49


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 974 H 82 - D 57 - L 54

K 992 PL H 85 - D 65 - L 62

50

Κ 992 H 85- D 65 - L 62


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 912 - II H 76 - D 54 - L 62

Κ 912 - I H 76 - D 54 - L 62

Κ 925 H 80 - D 56 - L 56

P 615 H 80 - D 56 - L 56

51


CHAIRS - ARMCHAIRS

NATURAL KNITTING

Κ 962 H 82 - D 57 - L 54 METAL BASE

Κ 961 H 82 - D 57 - L 54

Κ 913 H 82 - D 57 - L 54

52


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 991 XL H 80 - D 76 - L 76

Κ 900 ΝΡ H 76 - D 54 - L 62 Κ 900 H 76 - D 54 - L 62

53


CHAIRS - ARMCHAIRS

Ρ 505 H 73 - D 64 - L 58

Κ 913 H 82 - D 57 - L 54

Κ 900 D H 70 - D 56 - L 62

54

K 991 XLD H 80 - D 72 - L 80


CHAIRS - ARMCHAIRS

K 992 N H 85 - D 65 - L 62

K 430 H 76 - D 54 - L 62

K 913 N H 80 - D 60 - L 58

K 925 N H 80 - D 60 - L 58

55


CHAIRS - ARMCHAIRS

PΙΤ 382 H 74 - D 56 - L 62

ΚΙΤ 382 H 77 - D 50 - L 52

BEECH OAK BEECH OAK

ΚΙΤ 381 H 77 - D 48 - L 53

PΙΤ 381 H 77 - D 52 - L 53 BEECH OAK

BEECH OAK

P 490

56

H 83 - D 55 - L 54

Κ 491 H 83 - D 55 - L 52


CHAIRS - ARMCHAIRS

K 931 H 79 - D 58 - L 55

PTS 8 H 79 - D 58 - L 54

P 289

Κ 880 H 80 - D 50 - L 60

ΚΙΤ 383 H 77 - D 56 - L 55

P 49

57


CHAIRS - ARMCHAIRS

PM 30

P 305 H 77 - D 65 - L 72

PM 24 H 80 - D 70 - L 63

58

BB 14 H 76 - D 83 - L 89

PM 28 H 80 - D 70 - L 70


CHAIRS - ARMCHAIRS

PM 100 H 80 - D 57 - L 60

PM 37 H 86 - D 75 - L 67

PM 101 H 80 - D 57 - L 60

ΜΕ 100 H 82 - D 53 - L 51

PM 32 H 86 - D 75 - L 67

ME 101 H 82 - D 53 - L 51

59


CHAIRS - ARMCHAIRS

K 876

Ρ 217 H 80 - D 56 - L 51

H 106 - D 74 - L 68

Κ 983 K 875

H 70 - D 65 - L 57

H 78 - D 77 -L 68

Κ 988US

60

H 70 - D 65 - L 57

Κ 988 H 70 - D 65 - L 57


CHAIRS - ARMCHAIRS

Ρ 214

P 220 H 84 - D 47 - L 48

H 80 - D 58 -L 51

Ρ 218 H 78 - D 58 - L 48

P 286K H 80 - D 55 - L 60

61


CHAIRS - ARMCHAIRS

ΡΙΤ 26 H 82 - D 55 - L 60

Ρ 223 H 90 - D 58 - L 60

Ρ 222 H 88 - D 59 - L 51

ΡΙΤ 73 H 85 - D 65 - L 56 KΙΤ 73 H 85 - D 65 - L 52

62


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 214 H 80 - D 56 - L 48

Κ 501 H 80 - D 57 - L 49

Κ 501 KAP H 80 - D 57 - L 49

Κ 416 H 80 - D 51- L 43

Κ 415 H 80 - D 51- L 43

Κ 417 H 80 - D 58- L 51

Κ 418 H 80 - D 58- L 51

ME 34 H 80 - D 56 - L 48

63


CHAIRS - ARMCHAIRS

PΥ 6 H 80 - D 57 - L 58

PΥ 2 H 80 - D 57 - L 58

P 129

PΥ 3 H 80 - D 57 - L 58

PΥ 5

64

H 80 - D 57 - L 49


CHAIRS - ARMCHAIRS

P 282 H 80 - D 55 - L 60

P 286 H 80 - D 55 - L 60

P 288 H 80 - D 55 - L 60

P 502 H 80 - D 55 - L 57

Ρ 211

ΡΙΤ 29

H 80 - D 60 - L 59

H 80 - D 50 - L 59

65


CHAIRS - ARMCHAIRS

ΚΙΤ 9 H 72 - D 68 - L 61 P 287 H 72 - D 68 - L 61

Κ 955 P 506

H 76 - D 49 - L 50

H 80 - D 60 - L 55

METAL BASE

66

Κ 215 H 89 - D 51 - L 45

Κ 878 H 82 - D 49 - L 50


CHAIRS - ARMCHAIRS

PΙΤ 74 H 92 - D 59 - L 63

ΚΙΤ 74 H 88 - D 55 - L 54

PΙΤ 74 H 92 - D 59 - L 63

ΡΙΤ 30 H 79 - D 50 - L 59 KB 989 H 70 - D 60 - L 70

67


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 133 H 95 - D 59 - L 45

Κ 132 ΝP H 95 - D 59 - L 45

68

Κ 132 H 95 - D 59 - L 45

Κ 419 H 95 - D 59 - L 45


CHAIRS - ARMCHAIRS

P 133 Κ 133 ΚΑP

H 95 - D 59 - L 52

Κ 133 LP H 95 - D 59 - L 45

H 95 -D 59 - L 45

Κ 420 Κ 149

H 95 - D 59 - L 45

Κ 133 LPXP H 95 - D 59 - L 45

H 95 - D 59 - L 45

Κ 140 H 95 - D 59 - L 45

Κ 136 H 94 - D 52 - L 43

P 143 H 95 - D 59 - L 52

69


CHAIRS - ARMCHAIRS

P 2006 XE H 82 - D 47 - L 54

Κ 2006 H 82 - D 47 - L 45

P 2006 H 82 - D 59 - L 58

P 284 H 77 - D 55 - L 45

ARMCHAIR CHAIR

P 015 H 90 - D 52 - L 47

70

Κ 403 H 85 - D 55 - L 45

P 403 H 85 - D 55 - L 53


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 342 H 100 - D 52 - L 47 Κ 342 Β H 87 - D 52 - L 49

Κ 998 H 100 - D 55 - L 47 Κ 342 KAP H 100 - D 52 - L 47

ARMCHAIR CHAIR

Κ 342 A H 100 - D 52 - L 57

Κ 400 H 92 -D 48 - L 44

Κ 806 H 100 - D 59 - L 49

71


CHAIRS - ARMCHAIRS

KIT 434 H 86 - D 45 - L 43 Κ 503 H 86 - D 45 - L 43

Κ 409 H 86 - D 45 - L 43

Κ 112 H 87 - D 46 - L 41

Κ 506 WS H 87 - D 46 - L 40

Κ 114 H 87 - D 46 - L 41

72

Κ 113 H 87 - D 46 - L 41


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 280 H 87 - D 51 - L 40

Κ 502 H 87 - D 51 - L 40

ΚΙΤ 433 H 96 - D 52 - L 43

Κ 502US H 87 - D 51 - L 40

Κ 380 H 87 - D 50 - L 41

Κ 381 Κ 408 H 92 - D 51 - L 41

H 87 - D 51 - L 41

73


CHAIRS - ARMCHAIRS

ΚΒΤ 6 H 89 - D 45 - L 46

ΚΒΤ 5 H 89 - D 45 - L 46

ΚΒΤ 2 H 100 - D 47 - L 45

74

Κ 111 H 87 - D 46 -L 41

ΚΒΤ 3 H 100 - D 47 - L 45

Κ1 H 89 - D 46 - L 45

ΚΒΤ 1 H 100 - D 47 - L 45

Κ 121 H 91 - D 45 - L 42


CHAIRS - ARMCHAIRS

VARNISH SANDBLAST

Κ 5 PL H 100 - D 47 - L 45

Κ 999 H 100 - D 47 - L 45

SANDBLAST WOODEN SEAT

Κ2 WS H 100 - D 47 - L 45

Κ2 H 100 - D 47 - L 45 Κ5 H 100 - D 47 - L 45

75


CHAIRS - ARMCHAIRS

ALUMINIUM

FS 423 H 88 - D 60 - L 58

RP 858 H 79 - D 63 - L 57

BEECH IROCCO WITH ALUMINIUM

Κ 233 H 80 - D 55 - L 53

76

ΚΙΤ 10 PL H 88 - D 55 - L 57

ΚΙΤ 10 H 88 - D 55 - L 57


CHAIRS - ARMCHAIRS

IMPREGNATION PAINT WAX

Ρ 634 COMPACT H 70 - D 55 - L 54

Ρ 634 H 70 - D 55 - L 54

IMPREGNATION PAINT WAX

Ρ 632 H 70 - D 55 - L 54

Ρ 633 H 70 - D 55 - L 54

77


CHAIRS - ARMCHAIRS

PIT 83 KIT 83

H 83 - D 48 - L 60

H 83 - D 48 - L 41

ME 99 H 84 - D 52 - L 57

IROCCO WOOD

PIT 84

KIT 84

H 83 - D 48 - L 60

H 83 - D 48 - L 41

PIT 84

78

P 641 H 83 - D 46 - L 56


CHAIRS - ARMCHAIRS

ALUMINIUM

ME 73 H 87 - D 59 - L 57

ALUMINIUM

FS 437 H 87 - D 59 - L 57

ALUMINIUM

ΜΕ 33

ΜΕ 33 H 88 - D 59 - L 58

79


CHAIRS - ARMCHAIRS

K 969 H 76 - D 60 - L 54

FS 406 H 90 - D 70 - L 65

FS 18 H 92 - D 59 - L 47

ME 133 H 80 - D 52 - L 60

80

FS 430 H 89 - D 82 - L 80

FS 14 H 103 - D 55 - L 53


CHAIRS - ARMCHAIRS

P 636

P 636 W

H 84 - D 56 - L 55

H 84 - D 56 - L 55

K 610 H 79 - D 50 - L 40

P 635 H 86 - D 53 - L 57

FS 414 H 87 - D 61 - L 54

ME 76 H 87 - D 55 - L 58

81


CHAIRS - ARMCHAIRS

BB 2 BB 3

H 82 - D 46 - L 43

H 85 - D 60 - L 61

ΚΙΤ 107

BB 13

H 80 - D 56 - L 59

H 82 - D 56 - L 47

+ PILLOW

82

PM 29 H 85 - D 60 - L 57


CHAIRS - ARMCHAIRS

PM 33 H 77 - D 65 - L 65

PM 31

PE 16 H 71 - D 70 - L 61 METAL FRAME

ME 135 H 85 - D 65 - L 56

ME 136 H 81 - D 56 - L 57

83


CHAIRS - ARMCHAIRS ARMCHAIR CHAIR

P 152 FS 16 H 82 - D 51 - L 41

H 98 - D 58 - L 51

P 150 H 92 - D 58 - L 55

ALUMINIUM

Ρ 631 H 49 - D 40 - L 50 ΡΑΚ 10 H 90 - D 64 - L 59

84

Μ 2Ζ H 88 - D 45 - L 53

Μ 1Ζ H 88 - D 45 - L 42

Μ 3Ζ H 88 - D 45 - L 53


CHAIRS - ARMCHAIRS

ALUMINIUM ALUMINIUM

PAK 7 H 93 - D 56 - L 57

PAK 8 H 93 - D 56 - L 49

PAK 9 H 90 - D 52- L 55

ALUMINIUM

PAK 6 H 90 - D 50 - L 42

P 155 FS H 85 - D 55 - L 52

Κ 304 FS H 85 - D 50 - L 40

Μ 7Ζ H 90 - D 50 - L 38

FS 22 H 90 - D 44 - L 40

Κ 985 H 90 - D 48 - L 41

85


CHAIRS - ARMCHAIRS

P 126 H 92 - D 62 - L 58 P 127 H 84 - D 62 - L 56

P 136 H 86 - D 58 - L 57

ΜΕ 75 H 75 - D 60 - L 54

86

Ρ 627 H 86 - D 60 - L 55

P 123 H 84 - D 62 - L 56


CHAIRS - ARMCHAIRS

ALUMINIUM

P 638 H 87 - D 50 - L 62

ALUMINIUM

PIT 76 H 81 - D 53 - L 48

PIT 77 H 78 - D 52 - L 61

FS 425 H 78 - D 51 - L 58

ALUMINIUM

P 52 H 81 - D 48 - L 58

PIT 78 H 85 - D 54 - L 46

87


CHAIRS - ARMCHAIRS

Ρ 138 Κ 138

H 87 - D 50 - L 45

H 85 - D 54 - L 40 ME 21 H 83 - D 56 - L 56

ARMCHAIR CHAIR

P 151 H 95 - D 57 - L 53

ME 128 H 84 - D 54 - L 57

ALUMINIUM

ME 83 H 78 - D 50 - L 40

88

ARMCHAIR CHAIR

ME 20 H 81 - D 53 - L 58

PIT 80


CHAIRS - ARMCHAIRS

ALUMINIUM

FS 424 H 82 - D 51 - L 36

Ρ 642 H 84 - D 54 - L 55

CUSHION

FS 11

ALUMINIUM

H 94 - D 58 - L 51

FS 429 H 80 - D 50 - L 50

K 642 H 83 - D 55 - L 50 FS 20 H 80 - D 50 - L 48

89


CHAIRS - ARMCHAIRS

MX 401 MX 10

H 87 - D 50 - L 56

H 87 - D 50 - L 52

MX 404 H 88 - D 47 - L 53 MX 30 H 88 - D 47 - L 44

MX 403 H 88 - D 47 - L 53

MX 20 H 80 - D 59 - L 51

90

MX 402


CHAIRS - ARMCHAIRS

ARMCHAIR CHAIR

ALUMINIUM

PIT 75 H 83 - D 58 - L 58

P 125 H 90 - D 63 - L 58 P 153 H89 - D 40 - L 50

ALUMINIUM ARMCHAIR CHAIR

PIT 82 H 80 - D 54 - L 55

PIT 81 H 83 - D 58 - L 54

FS 408 H 80 - D 53 - L 53

ÎœP 801 H 90 - D 63 - L 58

91


CHAIRS - ARMCHAIRS TEXTILENE CUSHION

Ε 104 Μ H 88 - D 54 - L 60

Ε 104 S H 88 - D 54 - L 60

92

KIT 156 H 91 - D 43 - L 53

Ε 92 H 88 - D 54 - L 60

Ε 105 H 88 - D 54 - L 60

Ε 122 H 104 - D 77 - L 60

KIT 157 H 85 - D 50 - L 54

KIT 158 H 91 - D 50 - L 53


CHAIRS - ARMCHAIRS

E 82 PL H 86 - D 54 - L 57

Ε 104 H 88 - D 54 - L 60

Ε 92 H 88 - D 54 - L 60

Ε 82 H 86 - D 54 - L 57

Ε 112 H 88 - D 54 - L 60

Ε 103 H 88 - D 54 - L 60

93


CHAIRS - ARMCHAIRS

Ε 90 Ε 81

H 107 - D 65 - L 63

H 83 - D 70 - L 57

Ε 91 H 89 - D 65 - L 63

Ε 302 H 90 - D 60 - L 62

Ε 304 H 90 - D 64 - L 44

94

Ε 300 H 90 - D 60 - L 62

Ε 303 H 90 - D 64 - L 44

Ε 305 H 90 - D 64 - L 44


CHAIRS - ARMCHAIRS

Ε 100 H 97 - D 70 - L 57

Ε 99 H 83 - D 70 - L 57

Ε 101 H 86 - D 70 - L 57

Ε 80 L

Ε 83

Ε 102

H 83 - D 70 - L 57

H 86 - D 54 - L 57

H 83 - D 70 - L 57

E 89 H 80 - D 54 - L 59

Ε 82 PL H 86 - D 54 - L 57

Ε 123 H 86 - D 54 - L 57

95


CHAIRS - ARMCHAIRS

Κ 235

KIT 365 H 82 - D 59 - L 59

H 85 -D 54 - L 46 Κ 63 H 80 - D 47 - L 54

Κ 997 Κ 996

H 83 - D 58 - L 60

H 82 - D 58 - L 47

96

Κ 188 H 88 - D 57 - L 53

Κ 64 H 80 - D 47 - L 54

Κ 62 H 80 - D 65 - L 60


CHAIRS - ARMCHAIRS

ALUMINIUM

CUSHION

PΙΤ 124 ΚΙΤ 117

KIT 124 H 81 - D 53 - L 42

H 81 - D 56 - L 55

H 83 - D 57 - L 55

ΚΙΤ 119 H 82 - D 58 - L 55

FS 435 H 83 - D 58 - L 56

KIT 363 H 88 - D 49 - L 42 ΚΙΤ 105 H79 - D 52 - L 36

ΚΙΤ 923 H 84 - D 56 - L 47

97


CHAIRS - ARMCHAIRS

E/P E/P

PΙΤ 35 E/P

ΚΙΤ 102 H 86 - D 55 - L 57

ΚΙΤ 103 H 77 - D 55 - L 43

E/P

E/P E/P

ΚΙΤ 34 H 83 - D 48 - L 42

ΚΙΤ 104 H 77 - D 55 - L 45

PΙΤ 34 H 81 - D 55 - L 60

98

K 187 H 81 - D 54 - L 57

ΚΙΤ 50 H 83 - D 53 - L 48

ΚΙΤ 378 H 81 - D 53 - L 52


CHAIRS - ARMCHAIRS

KIT 364 H 78 - D 48 - L 40

ΚΙΤ 367 H 82 - D 59 - L 61 ΚΙΤ 111 H 77 - D 56 - L 64

ΚΙΤ 21 H 85 - D 47 - L 40

PΙΤ 13 H 85 - D 47 - L 58

ΚΙΤ 18 H 85 - D 47 - L 40

ΚΙΤ 114 ΚΙΤ 118 H 82 - D 53 - L 43

ΚΙΤ 16 H 82 - D 52 - L 40

H 83 - D 57 - L 46

99


CHAIRS - ARMCHAIRS

PΙΤ 120

ΚΙΤ 120

H 83 - D 53 - L 48

H 83 - D 54 - L 49

PIT 316 H 113 - D 64 - L 59

KIT 154

PIT 128 H 82 - D 62 - L 58

KIT 128 H 82 - D 62 - L 47

ΚΙΤ 109 H 78 - Β62 - D 58

100

PΙΤ 121 H 83 - D 53 - L 48

ΚΙΤ 121 H 83 - D 54 - L 49


CHAIRS - ARMCHAIRS

PIT 122

PΙΤ 125

H 80 - D 58 - L 60

KIT 122 H 85 - D 58 - L 50

H 84 - D 71 - L 71

ΚΙΤ 126 ΚΙΤ 125 H 81 - D 60 - L 50

H 85 - D 52 - L 47

MX 51 H 80 - D 58 - L 53 MX 405 H 80 - D 58 - L 58

101


CHAIRS - ARMCHAIRS

ΚΙΤ 48 H 89 - D 56 - L 52

KΙΤ 373 H 89 - D 54 - L 55

ΚΙΤ 47 H 82 - D 51 - L 58

ΚΙΤ 379 H 77 - D 56 - L 64 KΙΤ 374 H 84 - D 54 - L 50

KΙΤ 375 H 80 - D 54 - L 53

ARMCHAIR CHAIR

KΙΤ 372 H 81 - D 50 - L 48

102

ΚΙΤ 17 H 87 - D 53 - L 55

PΙΤ 701 H 87 - D 54 - L 57


ΚΙΤ 127

ΚΙΤ 127

CHAIRS - ARMCHAIRS

ΚΙΤ 380 H 83 - D 51 - L 48

ΚΙΤ 371 H 79 - D 51 - L 45

ARMCHAIR CHAIR

ΚΙΤ 112 H 77 - D 51 - L 55

ΚΙΤ 116 H 83 - D 51 - L 48

ΚΙΤ113 H 84 - D 51 - L 55

ARMCHAIR CHAIR

PΙΤ 36 H 82 - D 58 - L 53

ΚΙΤ 46 H 85 - D 53 - L 58

ARMCHAIR CHAIR

ΡΙΤ 27 H 80 - D 45 - L 60

103


CHAIRS - ARMCHAIRS E/P

ΚΙΤ 19 H 80 - D 50 - L 44

ΚΙΤ 37 H 80 - D 51 - L 44

ΚΙΤ 38 H 83 - D 56 - L 46

E/P

ΚΙΤ 42 H 79 - D 53 - L 47

104

ΚΙΤ 366 H 84 - D 52 - L 56

PΙΤ 41 H 78 - D 55 - L 45

ΚΙΤ 368 H 82 - D 58 - L 53

ΚΙΤ 40 H 83 - D 54 - L 46

ΚΙΤ 369 H 86 - D 50 - L 49


CHAIRS - ARMCHAIRS

PK 1 PK 5

PK 2

PK 7

PK 4

PK 3

PK 6

PK 10 H 65 - D 36 - L 36

PT 2

PT 3

PT 5 120 x 60 x 56

120 x 60 x 56

TOP

PT 6 ΕP 7 H 77 - D 54- L 55

PK 9

105


CHAIRS - ARMCHAIRS H 90 D 43 W 42

WOOD

STEEL

ΚS 2 ΚS 13

H 89 D 47 W 43 H 92 D 47 W 41

WOOD

ΚS 10 ΚS 14PP

H 86 D 46 W 39

H 90 D 43 W 40

ΚS 1

106

WOOD

STEEL KIT 129PP

ΚS 11


CHAIRS - ARMCHAIRS

H 85 D 59 W 46

ΚK 008

ΚΚ 008

H 79 D 42 W 43

WOOD

Κ 305 H 82 - D 51 - L 36

ΚS 12

H 92 D 57 W 45

KIT 155

H 92 D 57 W 45

STEEL

STEEL

ΚS 3

ΚS 5

107


CHAIRS - ARMCHAIRS

PG 30 H 91 - D 54 - L 56

PG 37 H 79 - D 48 - L 55

PG 40

108

H 91 - D 54 - L 56

PG 44 H 118 - D 69 - L 63

PG 38 H 93 - D 59 - L 61

PG 32 H 85 - D 59 - L 55

PG 45 H 118 - D 69 - L 63

PG 39 H 94 - D 54 - L 59

PG 31 H 95 - D 58 - L 58


CHAIRS - ARMCHAIRS

PG 42 H 108 - D 55 - L 63

PG 29 H117 - D 70 - L 68

PG 27 H 107 - D 67 - L 62

PG 36 H 112 - D 71 - L 64

EP 1 H 98 - D 55 - L 62 EP 6 H 95 - D 54 - L 59

EP 3 H 90 - D 47 - L 46 EP 5 H 79 - D 46 - L 45

EP 4 H 80 - D 47 - L 45

109


CHAIRS - ARMCHAIRS

SA 3 H 44 - D 55 - L 55

PA 72 H 83 - D 70 - L 79

PF 2 H 85 - Ø 40

PΤ 1 H 31 - D 72 - L 72

110

EK 15 99 x 99

EK 16

EK 17

H 34 - Ø 34

52 x 52


CHAIRS - ARMCHAIRS

TIT 7 H 40 - 46 x 46

EK 18

TIT 6

SIT 83

H 70 - Ø 120

H 40 - 100 x 60

H 76 - D 40 - L 43

SIT 84

TIT 5 H 35 - 74 x 90

H 70 - D 80 - L 80

SIT 87

SIT 85 H 56 - D 120 - L 130

SIT 86 H 30 - D 75 - L 85

PF 3 H 70 - Ø 45

H 70 - Ø 35 / Ø 45

111


STOOLS - BARSTOOLS H 98 Φ 40 H 77 Ø 35

Ø 35

S 15

ΜΧ 1

S 15 UB Ø 35

Ø 35

D 43 Ø 35 Ø 40

ΜΧ 2 ΜΧ 5

Ø 40

ΜΧ 6

Ø 40

Ø 40

114

ΜΧ 4

ΜΧ 4Τ

ΜΧ 3


STOOLS - BARSTOOLS

Ø 40 S 901 H 96 - D 56 - L 62 S 900 H 96 - D 56 - L 62

D 32 L 35 ΜΧ 1UB

D 32 L 35

ΜΧ 8

ΜΧ 7

S 967 H 96 - D 56 - L 62

115


STOOLS - BARSTOOLS Ø 40 Ø 35

Ø 35

Ø 35

ΜS 1

ΜS 11

ΜS 40

ΜS 14

Ø 40

Ø 40

ΜS 17

ΜS 15 Ø 35

Ø 40

H 105 L 40

NO SCREW Ø 40 WITHSCREW

ΜS 5

ΜS 26

116

MS 48

FS 655


STOOLS - BARSTOOLS

Ø 38

Ø 36

Ø 38

ΜS 640T

FS 640

Ø 35

Ø 40 ΜS 64

H 102 D 50 L 37

ΜS 3 ΜS 18 33χ χ3333 33 H 102 Ø 32

Ø 32

MS 6

MS4 MS

4

MS 44 MS 45

117


STOOLS - BARSTOOLS

FS 635 H 80 - D 44 - L 46

FS 649 H 72 - D 43- L 46

FS 637 H 101 - D 44 - L 40

FS 648

Ø 35 H 65 D 39 L 44

Ø 44

Ø 35

FS 644 FS 623 H 65 - D 42 - L 42

118

FS 612 H 65 - D 42 - L 42

SIT 75 FS 603

H 76 - Ø 30

FS 643 H 96 - D 45 - L 35


STOOLS - BARSTOOLS

NO MECHANISM ROTTATING MECHANISM

H 103 D 54 L 48

H 60 - Ø 38

MS 65 SIT 88 H 98 - D 38 - L 38 FS 629 H 117 D40 L 35 H 82 - Ø 38

H 92 D 43 L 47

FS 642

FS 619

FS 620

FS 654 H 80 - D 40 - L 40

119


STOOLS - BARSTOOLS H 107 D 37 L 42

H 110 D 53 L 44

FS 646 H 103 D 46 L 42

H 94 D 50 L 43

FS 653

S 965

M 32

H 90 D 49 L 43

H 98 D 52 L 40

FS 628

120

MS 53


STOOLS - BARSTOOLS

MS 131 H 88 - D 46 - L 40

S 801 P H 104 - D 54 - L 40

S 801 H 104 - D 54 - L 40

H 99 D 47 L 52

FS 622 FS 601

MS 100 P H 105 - D 57 - L 45

121


STOOLS - BARSTOOLS

MS 54

H 85 - D 42 - L 38 BB S 1 H 109 - D 60 - L 56 BB S 2 H 114 - D 52 - L 49

H 104 D 37 L 34

MS 61

H 113 - D 52 - L 63

FS 645

122

S 644


STOOLS - BARSTOOLS

H 107 D 55 L 51

S 993

H 72 D 38 L 48

MS 62

H 90 D 47 L 43

H 76 Ø 37

SEAT SOLID BEECH WOOD

MS 22 H 103 Ø 35

SEAT SOLID WOOD

H 77 Ø 35 FS 639 H 103 Ø 35

MS 68

FS 633 MS 51

123


STOOLS - BARSTOOLS H100 Ø 40

H 95 D 43 L 36

H 70 Ø 40

H 75 D 35 L 40

MS 20

MS 16

MS 12 XP

H 75 Ø 35

MS 13 Ø 33 H 65 L 35

MS 42 MS 29

H 75 Ø 37

H 69 MS 25 H 100 - D 44 MS 19 MS 41

124

MS 35


STOOLS - BARSTOOLS

H 107 D 47 L 43

H 106 D 40 L 38

H 117 D 45 L 38 S 158 MS 31 H 105 D 42 L 40

H 115 D 51 L 48 S 642

MS 57

ΜS 34

H 100 D 46 L 34

H 115 L 42 H 71 L 35 Ø 36

MS 23 S 49 FS 611

125


STOOLS - BARSTOOLS H 106 D 50 L 39

H 94 D 38 L 36

H 103 D 42 L 34

MS 33 SM 12 MS 49 H 103 D 50 L 39

H 79 D 46 L 49

H 105 D 51 L 43

S 142

MS 52 MS 63 35 χ 35

H 76 D 35 L 35

H 76 D 35 L 35

FS 647

126

MS 56 S 145


STOOLS - BARSTOOLS

MS 59 FS 630 WITH BACK WITHOUT BACK

METAL ALUMINIUM H 110 D 42 L 38

H 75 D 50 L 50

H 90 D 45 L 37 MS 81

S 153

H 112 D 56 L 49

MS 7 H 73 - 35 χ 35 H 81 D 43 L 40

FS 616

FS 638

127


STOOLS - BARSTOOLS H 90 D 47 L 50

H 97 D 50 L 44

SΙΤ 73

SΙΤ 76

SΙΤ 77

H 110 D 50 L 57

SIT 439

H 101 D 50 L 51

SIT 148

S 915

H 105 D 55 L 47

DICHROMATE

H 74 D 40 L 42

128

BB S 3

S 966

S 278


STOOLS - BARSTOOLS

WITHOUT UPHOLSTERY

H 115 D 42 L 40

H 115 D 46 L 44

S 238

S 231 U H 116 D 50 L 46 H 100 D 56 L 43

H 110 D 45 L 44

S 803

S 964 S 914

129


STOOLS - BARSTOOLS

BEECH OAK

H 112 D 49 L 43

H 103 D 49 L 43

BEECH S 911

H 110 D 56 L 54

OAK

S 161

S 298

H 90 D 46 L 40 S 275 H 93 - D 42 - L 35

S 208 B

130

S 276

H 66 L 37


H 105 D 42 L 40 H 115 D 47 L 42 S 804

STOOLS - BARSTOOLS

H 105 D 42 L 40

S 913

S 922 H 112 D 54 L 51

H 96 D 47 L 41

S 955

S 155 NO MECHANISM ROTTATING MECHANISM S 163

131


STOOLS - BARSTOOLS H 76 - Ø 34

H 80 - L 35 H 80 - L 35

H 80 - L 35

S 132

FS 641 S 12

S 132 XP

H 76 L 36

H 77 - D 46 - L 40

H 76 D 37 L 37

S 152 UPHOLSTERED S 166 FS

S 151

S 206 Ø 33

H 79 D 37 L 37

H 60 L 38

S 183 S 232

132

H 77 L 42

H 78 L 39 Ø 35

MS 55 MS 50


H 106 D 54 L 39

STOOLS - BARSTOOLS

H 106 D 45 L 40

H 97 D 39 L 34

S 140 MS 66

S 138

MS 83 MS 82

FS 657

FS 606

S 81 P H 101 - D 54 - L 54

133


STOOLS - BARSTOOLS

SM 5 H 113 - D 60 - L 46 MS 2 H 110 - D 54 - L 52

MS 100 H 105 - D 57 - L 45

H 90 D 45 L 46

S 131 H 90 - D 53 - L 65

134

MS 67

H 103 - D 48 - L 46 S 919


STOOLS - BARSTOOLS

H 105 D 46 L 45

H 94 D 49 L 40

S 220

S 279 H 95 - D 45 - L 37

S 274

H 98 D 40 L 45 H 114 D 53 L 54

S 918

SIT 74

S 940

S 219 Κ H 70 - L 40

S 220 Η

H 80 - L 40

135


STOOLS - BARSTOOLS H 115 D 43 L 45

H 73 D 45 L 40 H 115 D 43 L 45

S2

S 502

S5

S 221 S 236 H 70 - L 36

136

S 201 H 79 - L 33


STOOLS - BARSTOOLS

H 78 Ø 37

SIT 151

S 148

SIT 152 H 110 D 46 L 39

H 108 D 46 L 54 H 104 D 46 L 39

S 150

SΒΚ 04 S 129 H 114 D 46 L 44

H 93 D 60 L 48

S 119

S 100

137


STOOLS - BARSTOOLS

S 173 AR H 112 D 50 L 53

S 173 H 121 D 50 L 40

S 135 S 134 AR H 121 D 50 L 53

H 121 D 50 L 40

S 228 H 108 D 40 L 40 S 923 H 113 D 43 L 43

138


STOOLS - BARSTOOLS

S 227 H 91 D 44 L 49 S 133 XP H128 D 42 L 45

H 108 D 40 L 40

H108 D 40 L 40

H 121 D 50 L 40

S 225 Κ

S 226

H 120 D 57 L 48

H 120 D 57 L 48

S 134

S 44-Ι

S 261

139


STOOLS - BARSTOOLS H 97 D 43 L 52

H 88 D 54 L 57

H 120 D 50 L 50

SIT 150

S 104

MS 9

ALUMINIUM

H 108 D 57 L 51

H 76 - D 39 - L 41

MS 60 FS 656

H 108 - D 49 - L 51

H 105 D 53 L 45

140

SM 29

SIT 79

H 97 D 49 L 51

SIT 82

MS 58

H 97 D 49 L 51

SIT 81


STOOLS - BARSTOOLS

S 214 H 75 - L 55

S 663 PL H 76 - Ø 38

S 001 H 73 -Ø 43 H 46 - Ø 35

H 42 - Ø 39

H 44 - D 36 - L 36

S 211

S 218

S 210

S 213 PL H 45 - D 35 - L 35 H 46 - Ø 35

S 210 M S 211 P S 018

S 013 S 011

141


STOOLS - BARSTOOLS

H 46 - L 35

H 40 - L 40

S 216

S 221 Χ S 003 H 73 - Ø 58

MX 2 X H 77 - Ø 40

S 184T S 178 Χ

H 82 - Ø 40

H 45 - Ø 35 S 201 X S 12Χ

S 130 D

H 46 L 33

H 50 L 30

H 50 L 30

H 40 L 40

142

MS 28

MS 4 X H 46 - D 33 - L 39

Ε 107 H 42 - D 37 - L 37


CHAIRS - ARMCHAIRS

S 010 S 211 M

H 76 D 34 L 46

S 278 X H 47 - D 43 - L 43 MS 38 H 47 - Ø 40 H 95 - Ø 46

H 48 - Ø 30 H 48 - Ø 46

S 268

SIT 80 H 47 - Ø 32

S 16

FS 652

FS 651

H 49 D 35 L 46 FS 634

H 58 Ø 45

FS 604

143


TABLES - STAND

ΤΜ 9 60 χ 60

FS 720

ALUMINIUM

FS 715

FS 726

TA 4

Ø 65 ΤΜ 12 Ø 60

146

FS 711

ΤΜ 13


TABLES - STAND

ΤΜ 40

FS 721

ΤΜ 41

FS 707

FS 722

FS 705 M 159

TM 70

147


TABLES - STAND

MDF 3

Ø 60

Ø 60

MDF 3

Τ 308

Μ 182

MΧΤ 2 ΤΜ 52 WITH SOLID PINE TOP 140x80

ΤΜ 45

60 χ 60

ΤΜ 10

148

Μ 160

ΤΜ 11

60 χ 60

60 χ 60


TABLES - STAND

TM 21 TM 20 Ø 80 Ø 120

TM 635 220 χ 100

TM 25

ΤΜ 60 BASE Ø 60 ΤΜ 14

149


TABLES - STAND

Τ 273 120 χ 80 140 χ 80 Τ 272 Ø 100

Τ 270 80 χ 80 120 χ 80

Τ 271 Ø 110

Τ 274

150

TM 66


60 x 60 70 χ 70 80 χ 80 120 χ 80 140 x 80 160 x 80

ΤΜ 32

TABLES - STAND

ΤΜ 30 IROCCO

ΤΜ 54 ΤΜ 635 S

120 χ 80

ΤΜ 16 70 χ 70

ΤΜ 62

FS 730

ΤΜ 39 160 χ 80

151


TABLES - STAND

ΤΜ 28

ΤΡ 6716 Ø 130

ALUMINIUM

COMPACT WITH METAL FRAME ΤΜ 44

ΤΜ 313

BASE ONLY 120 χ 80

ΤΜ 69 BASE ONLY 120 χ 70

ΤΜ 717 150 χ 90 + 50

152

ΤΜ 68


TABLES - STAND

TM 31 60 x 60 70 x 70 80 x 80 90 x 90 120 χ 80 130 χ 80

COMPACT CARVED SQUARES

ALUMINIUM ΤΜ 904 120 χ 80

ΤΜ 903 150 χ 90

ALUMINIUM ΤΜ 900 150 χ 90

ALUMINIUM ΤΜ 9001 150 χ 90

black

TA 223 ALUMINIUM 160 Χ 90 H 74

153


TABLES - STAND

TH 2 IP

ΤΜ 33

ΤM 100 300 χ 90

ΤΜ 98

180 χ 80

ΤΜ 97 200 χ 80

154

FS 708


TABLES - STAND

ΤM 630

TH 1 IP

FS 706 WITH SOLID OAK 160 χ 80

ΤΜ 96 WITH TOP EP 103 240 χ 75

PKG 3 120 - 240 χ 45

155


TABLES - STAND BEECH WOOD SOLID TOP Ø 100 WITH METAL FRAME Τ 026 Ζ

Τ 031 Ζ

MDF 120 χ 80 x 3 140 χ 80 x 3

SOLID OAK 120 χ 80 x 4 140 χ 80 x 4

SOLID OAK Τ 128 70 χ 70 80 χ 80 90 χ 90 120 χ 80

Τ3 MDF 80 χ 80 x 3 120 χ 80 x 3

SOLID BEECH 80 χ 80 x 4 120 χ 80 x 4

Τ 025 Ζ

Τ 032 Ζ

156

SUITABLE FOR TOP UP TO 80x80


TABLES - STAND

SUITABLE FOR BIGGER TOP THAN 80x80 Τ 232 60 χ 60 MDF 5 Τ 031 Ζ

Τ 454 60 χ 60 MDF 5

Τ 266 120 χ 80 x 5 MDF

Τ 315 120 χ 80

Τ 307 60 χ 60 x 3 MDF

PINE SLATS

PINE Τ 303

120 χ 80 x 3 MDF

Τ 141 180 χ 90

157


TABLES - STAND

Τ 263 Ø 120

Τ 264 120 χ 80

MDF 3 Ø 80 x 3 Ø 100 x 3 Ø 120 x 3

Τ 309

TABLE 120 χ 80 x 3 MDF STAND 120 χ 80 x 3 MDF

Τ 34

Τ 37 Ø 120 x 3 MDF

Τ 265 3 MDF 80 χ 80 3 MDF 180 χ 80 Ø 110 x 3 MDF

158

Τ 99Χ


TABLES - STAND

Τ 267 80 χ 80

Τ 248

WOODEN BASE AND TABLE TOP METAL FRAME Τ 269

Τ 268 COMPACT 80 χ 80 T 142 65 χ 65

Τ 400 120 χ 80 MDF 5

Τ 252 MDF 5 100 x 80 120 χ 80 160 x 80

159


TABLES - STAND

BASE ONLY3CLAWS

Μ 159 60 χ 60 ΤΚ 19

4CLAWS 60 χ 60

M1K

M 161

M 150

Ø 70

Τ 211 ΑT 1 Ø 60

M 102

Μ 163 Ø 60

160

Μ 156

Μ 171


TABLES - STAND

Μ 148 Ζ

M 147

Μ 072 Ζ

M 071 Z BASE ONLY 3CLAWS 4CLAWS Μ 134

Μ 079 Z

Μ 154

Μ 155

Μ 138

Μ 158

Μ 152 Μ 153

161


TABLES - STAND M 162 WITH TOP EP 102 Ø 60

Μ 099 Ø 70

M 162

Τ 223

70 χ 70 MDF 5

70 χ 70 MDF 5

60 χ 60 MDF 5

Τ 32 ΚΟ

Τ 30 ΚΟ

Ø 60 MDF 5

Τ 238 70 χ 50

Τ 238 D Τ 304

162


TABLES - STAND

COMPACT 210 χ 70

ST 65

Ø 70 MDF 5 Τ 63 120 χ 80 Τ 64

Τ 205 Ø 120

Τ 203

BASE ONLY CAST IRON

163


TABLES - STAND

Τ2 PINE

180 χ 80

PKG 2 PINE

Τ 027 120 χ 80 x 3 MDF Τ 622

CHESTNUT

200 χ 80

PINE

Τ 603 150 χ 80 Τ1 PINE 200 χ 8

PKG 1

164


TABLES - STAND

Τ 127 Τ 119

115 Χ 70 + 33

80 χ 80 120 χ 80 140 χ 90

Τ 213 70 χ 70 80 χ 80 120 χ 80 140 χ 80 160 χ 80

Τ 221 70 χ 70 80 χ 80 120 χ 80 140 χ 80 160 χ 80

Τ 206 TH 16 Τ 262 40 χ 40 DOUPLE TOPS

165


TABLES - STAND

ΤM 46

T 95 M

ΤM 37 ΤM 36

H 77 - Ø 60

H 77 - Ø 60

T 94 M

ΤS 1 153 χ 76 x 74 122 χ 61 x 74 183 χ 76 x 74

166

ΤS 4 MELAMINE Ø 150 Ø 180

66 € ΤS 2 86 χ 86 x 74

ΤS 5 Ø 152 Ø 183


TABLES - STAND

Μ 166 Μ 125

Τ 650 Κ Ø 60 60 χ 60 Τ 660 50 χ 70 60 χ 60 80 χ 60

ΤM 22 70 χ 70

Μ 126

M9Ζ M8Ζ ΑΤ 2 ALUMINIUM

ALUMINIUM

M 164

167


TABLES - STAND

COMPACT FRAME ST 311 60 Χ 60

ST 302 110 Χ 53

Ø 60 MDF 3

ST 162

ST 163 MDF 3 70 Χ 70 ST 239 MDF 3 120 Χ 65

ST 305 60 Χ 60 MDF 3 ST 164

168

60 Χ 60 BEECH 2cm

ST 165 120 Χ 65 BEECH 2cm


TABLES - STAND

SΤ 231 J 60 χ 60 BEECH 2cm

ST 236 130 χ 58 SOLID PINE TOP 4cm SLATS

USB CHARGER METAL POT

MARINE PLAKAZ

ST 010 200 x 60

50 x 35 x 5 MDF ST 309

PINE

ST 316 120 χ 43

169


TABLES - STAND

70 Χ 70

ST 243 ST 240 100 Χ 45

Ø 60

ST 246

ST 317 COMPACT 60 χ 60

ST 247 60 Χ 80

170


TABLES - STAND

ST 166

STM 92 COMPACT 100 χ 50

TM 9 S

TH 2 IP STAND

ST 91 COMPACT 140 χ 50

171


TABLES - STAND

TM 58

120x60 PLAKAZ MARINE

TM 57

TM 59

4S 1,52m minimum 6S 1,80m minimum

COMPACT

172

Ø 70 PLAKAZ MARINE

8S 2,40m minimum 10S 2,84m minimum

ST 245 240 x 65

80x80 PLAKAZ MARINE


TABLES - STAND

COMPACT HPL 240x65 ST 245 XP

BEECH WOOD SOLID 260x65 OAK SOLID 260x65

TABLE TO STAND MECHANISM

FS 705 B MM 1

FS 728

180x65 PLAKAZ MARINE

TM 56

173


TABLES - STAND

SΤ 26

ST 314 SOLID BEECH L 110 x D 58

FS 706 M

SΤ 03

SΤ 05

174

BASE ONLY

Μ 1Κ S ST 313


TABLES - STAND

Ø 60 3 MDF MST 180

MXST 2

SΤ 033 MDF 10 60 x 60

FS 724

TM 99 180 x 60 ST 161 Υ 100 120 x 42 x 3 PINE SLATS

175


TABLES - STAND ST 312 40 x 40 ST 101 Ø 60 5 MDF

ST 312 28 χ 28

ST 624 Ø 60 5 MDF

ALUMINIUM MS 9 Z

ALUMINIUM SΤ 012 Ζ

ST 22 50 χ 50

M 181

SΤ 07

176

ST 21 Ø 60 FS 714ST


TABLES - STAND

Ø 60

ST 160 60 χ 60 MST 3 MST 1

SΤ 318 COMPACT

ST 315 COMPACT L 130

110 χ 55

MST 2 H 100 - Ø 60

SΤ 227

BASE ONLY 110 χ 50

177


TABLES - STAND SΤ 217 120 χ 50 MDF 5

SΤ 226 120 χ 50 MDF 5

SΤ 223 D 80 χ 50 MDF 5 - MDF 3 SΤ 400 90 χ 45 MDF 5

SΤ 30 ΚΟ Ø 60 MDF 5

60 χ 60 MDF 5

SΤ 211 Ø 60 MDF 2

SΤ 223

MDF 5

SΤ 229

SΤ 234

Ø 70 MDF 3

Ø 70 MDF 5

SΤ 242 Ø 60 MDF 5

178

SΤ 64 Ø 70

SΤ 232 100 χ 50


TABLES - STAND

COMPACT

TMX 3 50 x 40 x 45

TMX 2 50 x 40 x 45

TMX 1 80 x 50 x 56

TMX 5 TMX 4

Ø 60 Ø 40

TM 26 TM 107

TM 27 TMX 6

179


TABLES - STAND

ΤΜ 19 80 χ 50 PLAKAZ

ΤΜ 18 80 χ 50 PLAKAZ

80 x 50

Ø 40 MDF 3 ΤΜ 5 80 χ 50 PLAKAZ

ΤΜ 48 SOLID BEECH

MST 4

ΤΜ 105 45 χ 45 χ 40 ΤΡ 2 IROCCO 80 χ 50

ΤΜ 106 80 χ 50 COMPACT COMPACT

H 40 - D 45 - L 45

TR 03

180

ΤΜ 115

COMPACT

COMPACT


TABLES - STAND

ΤΜ 101

ΤΜ 51 X 80 χ 50 SOLID WILD ROOT

Ø 60 - H 47 SOLID BEECH

ΤΜ 8 SOLID BEECH 80 χ 50

Τ 605 90 χ 65 χ 40

45 χ 45 χ 40

Τ 601 90 χ 50 ΤX 121

Τ 604 80 χ 50

ΤX 120

181


TABLES - STAND MDF 3 MDF 3

Τ 451 80 χ 57 Τ 450 80 χ 57

Τ 216 80 χ 50 Τ 60 90 χ 60

Τ 218

Τ 067

80 χ 50

120 χ 60 Φ 35

Φ 50

MDF 5 Τ 275 Τ 245 Φ 60

182


MDF 5

TABLES - STAND

MDF 5

Τ 222 100 χ 50

Τ 235 60 χ 60

ΤΜ 7 Ø 60

MDF 5

TM 108 Τ 066 100 χ 60

Ø 50 COMPACT

Ø 50 - H 45 Τ 300 80 χ 50

TP 3

ΤΜ 55 Ø 60 - H 50

FS 719

FS 725

183


TABLES - STAND T 108 130 x 90

T 109 120 x 80 140 x 80 160 x 90

T 110 M 60 x 60 70 x 70 80 x 80 90 x 90 100 x 100

T 120 120 x 65 140 x 80 160 x 90

T 113 Ø 100 Ø 120 Ø 140

184

T 110 60 x 80 60 x 100


TABLES - STAND

T 136 120 x 80 140 x 80 160 x 90

T 137 120 x 80 +45 140 x 80 +45 160 x 90 +45

T 110 X 45 x 45 x 40

T 138 120 x 80 140 x 80 160 x 90

T 110 100 χ 60 60 χ 80

T 112 Ø 60 Ø 70 Ø 80 Ø 90

E 104

185


TABLES - STAND TAK 44

PAK 10

TAK 22 185 x 105

PAK 10

TAK 111 150 x 100

PAK 10

186


TABLES - STAND

H 72 - D 150 - L 210 TAK 33

PAK 10

TAK 55 H 47 - D 53 - L 53

K 992 N

TAK 77 H 80 - D 60 - L 80

TP 4 Ø 130 COMPACT METAL FRAME

187


TABLES - STAND

SET 201 ALUMINIUM - RATAN TABLE 1.80 Χ 1.00 WITH 6 ARMCHAIRS L 62 – D 65 – H 82 WITH BEIGE CUSHIONS

188

SET 202 ALUMINIUM - RATAN TABLE 1.10 Χ 60 Χ H 45 WITH 2 ARMCHAIRS. L 80 – D 80 –H 82 WITH BEIGE CUSHIONS & SOFA L 163 – D 80 – H 83 WITH BEIGE CUSHIONS


TABLES - STAND

ALUMINIUM TABLE TM 39 COMPACT No 7 1.60 Χ 0.90 ARMCHAIRS PAK 10

ALUMINIUM - RATAN TABLE TP 6716 Ø 130 CHAIRS P 638 WITH BEIGE CUSHIONS

189


SOFAS PM 28

Α 520 3SEATER - 2SEATER

Α 286 3SEATER - 2SEATER METAL BASE

PM 26

ΑM 18 3SEATER - 2SEATER

192

Α 287

320 x 80


SOFAS

Α 534 3SEATER 2SEATER

Α 500 1,30m

Α 535 3SEATER - 2SEATER

Α 288 3SEATER 2SEATER

Α 522 3SEATER - 2SEATER

193


SOFAS

Α 271 H 80 - D 80 - L 160 Α 272

Α 611 / METER

PM 27

Α 273

194

H 110 - D 80 - L 180


SOFAS Α 262 3SEATER

Α 608 H 80 - D 80 - L 130

Α 274 2SEATER

Α 263 H 70 - D 80 - L 170

Α 267 3SEATER

195


SOFAS

A 268

/ METER

A 291 / METER

A 269 / METER

P 306 A 283

196

3SEATER - 2SEATER


SOFAS

CORNER 60 x 90 STRAIGHT 60 x 80

A 285

AM 25

PM 25

AM 12 / METER

ΑΙΤ 73 H 80 - D 75 - L 140

197


SOFAS

H 40 - D 57 - L 106

Α 605 H 76 - D 77 - L 140

Α 226 / METER

Α 264 / METER

ΑM 17

A 284

H 92 - D 67 - L 120 / METER

198

Α 607


SOFAS

Α 237 H 87 - D 60 - L 108 / METER

Α 249 H 100 - D 65 - L 120 / METER

ΑM 36 H 75 - D 65 - L 123

AM 37 H 83 - D 76 - L 126 ΑM 32 H 83 - D 76 - L 126

199


SOFAS

Α 508 Νο2 H 135 - D 70 - L 130

Α 231 H 86 - D 73 - L 111

ΑΒ 4 H 72 - D 70 - L 140

Α 238 H 87 - D 75 - L 130

Α 254

Α 006

200

H 70 - D 60 - L 125

H 70 - D 82 - L 120


SOFAS

3SEATER 2SEATER Α 301

P 2011

PΑ 18 H 110 - D 69 - L 93

PA 71 H 95 - D 78 - L 73 PΒ 47 H 73 - D 55 - L 70

Α 265 H 90 - D 65

P 322 P 320

H 70 - D 66 - L 60

201


SOFAS

Α 606 H 90 - D 75 - L 148

Α 251 H 70 - D 77 - L 160

Α 252

Α 003 H 70 - D 60 - L 130

Α 527 H 72 - D 71 - L 143

202


SOFAS

Α 227 H 82 - D 70 - L 120 / METER

Α 258 H 95 - D 59 - L 117 / METER

Α 620 / METER UP TO 1,20 Α 625 / METER

UP TO 1,20

A 251 M

H 95 - D 80 - L 210

203


SOFAS

Α 279 / METER

Α 626 H 90 - D 60 - L 140

Α 280 / METER Α 281 / METER

Α 282 3SEATER

204


SOFAS

Α 232 / METER

Α 232 Γ / METER

H 120 D 70 L 120

Α 526 / METER Α 257 / METER

Α 545 / METER

A 289 / METER

205


SOFAS

Α 507

Α 242

/ METER

/ METER

Α 525 / METER

Α 5266 / METER

206

Α 302

/ METER


SOFAS

Α 261

ΑΒ 10

H 90- D 60 - L 120

/ METER

/ METER

Α 544 ΑΒ 11 / METER

/ METER

ΑΒ 9

ΑΒ 6

H 90 - Β 60 - L 120

/ METER

/ METER

H 90 D 55 L 160

MDF 3cm / METER MARINE PLAKAZ / METER

SOLID BEECH / METER SOLID OAK / METER PKG 4

207


SOFAS

ΑΜ 3 AE 18

BUTTONED SEAT

H 82 - D 63 - L 150

/ METER

ΑΜ 10 H 78 - D 45 - L 115 ΑΜ 24 H 70 - D 71 - L 115

Α 510 A 259

208

H 110 - D 60 - L 122

H 129 - D 69 - L 140 / METER FOOTSTOOL METALLIC / METER


SOFAS

FS 907 H 84 - D 75 - L 140

ΑΜ 20 3SEATER - 2SEATER

ΑΜ 19

Α 275 / METER

ΑΜ 7 H 120 - D 60 - L 120 / METER

ΑΜ 6 H 120 - D 75 - L 135 / METER

209


SOFAS

Α 610 H 75 - D 60 - L 120 / METER

P 609 H 75 - D 65 - L 64

Α 609 H 70 - D 65 - L 135

Α 214 H 70 - D63 - L 124

ΑΕ 15 H 80 - D 65 - L 140

210

Α 601 H 95 - D 80 - L 130

P 601 H 95 - D 80 - L 72


SOFAS

P 602 H 76 - D 77 - L 86 Α 602 H 80 - D 77 - L 141

ΑΜ 1 3SEATER: H 93 - D 70 - L 180 2SEATER: H 93 -D 73 - L 131

PΜ 1 H 93 - D 70 - L 65

ΑΕ 1 H 76 - D 66 - L 130

ΑΜ 22

BEECH WOOD IROCCO WOOD / METER

211


SOFAS

AM 31

AM 30

ALUMINIUM

AM 29 / METER

AE 16

212

AM 27

L 120

/ METER


SOFAS

Α 276 / METER

Α 266 / METER

AE 23 1,25 METER

Α 270 D 80 - L 150 ΑΜ 21 / METER

213


SOFAS

AM 41 AM 11 P H 73 - D 60 - L 130

AE 21 P H 70 - D 70 - L 140

AE 22

T 310

P 310

214


SOFAS

AM 33

FS 890 H 83 - D 76 - L 126

FS 908

AP 3 H 64 - D 71 - L 149

AM 28 H 82 - D 60 - L 120

215


SOFAS

ΑM 8

IROCCO AM 9

H 68 - D 75 - L 140

IROCCO

H 68 - D 55 - L 140

IROCCO AM 14 H 85 - D 60 - L 120

IROCCO Α 245 H 74 - D 75 - L 165 1SEATER - 2SEATER

IROCCO

216

ΑP 2 H 64 - D 71 - L 149


SOFAS

IMPREGNATION PAINT WAX

Α 255 H 70 - D 66 - L 120

IMPREGNATION PAINT WAX

Α 256 H 70 - D 66 - L 120

ΑΙΤ 10

AM 13

/ METER

H 85 - D 70 - L 127

AM 15

IROCCO

H 70 - D70 - L 120

217


SOFAS

ΑΕ 13 H 70 - D 70 - L 150

PΕ 12 H 85 - D 75 - L 68

3SEATER - 2SEATER

PΕ 13 H 70 - D 70 - L 75

ΑΕ 12 H 85 - D 75 - L 120

FS 909

BEECH WOOD OAK WOOD

218

ΑΕ 20 H 85 - D 70 - L 148


SOFAS

AM 16

PΕ 15 H 70 - D 64 - L 69 FS 901 ALUMINIUM

FS 903

H 70 - D 70 - L 150

3SEATER - 2SEATER

FS 426 H 70 - D 70 - L 90

ALUMINIUM

FS 906

219


SOFAS

AM 11 H 73 - D 60 - L 130

AE 19 H 68 - D 70 - L 140

AM 40

PM 40

PM 41

220

AM 41


SOFAS

MB 3

MB 2

MB 1 MB 4

MB 5

221


SUN LOUNGES - UMBRELLAS - BEACH POUFS

XΑ 12

BEECH IROCCO

L 200 - D 60

BEECH IROCCO

ΧΑ 9 L 200 - D 60

ΧΑ 20 L 200 - D 70

224

+ WHEEL


L 200 - D 62

SUN LOUNGES - UMBRELLAS - BEACH POUFS

XΑ 18

XΑ 17 L 200 - D 78 - H 37 IROCCO

IROCCO

XΑ 13 L 200 - D 156 - H 37

225


SUN LOUNGES - UMBRELLAS - BEACH POUFS

CUSHION 3cm CUSHION 5cm CUSHION 8cm CUSHION 10cm

XΑ 15 L 205 - D 72

XA 21 L 195 - D 72

226

XA 22 L 195 - D 72


ALUMINIUM

TM 115

+ WHEEL

SUN LOUNGES - UMBRELLAS - BEACH POUFS

PΕ 110 L 190 - D 60

ALUMINIUM PΕ 124

CUSHION 3cm CUSHION 5cm CUSHION 8cm CUSHION 10cm

ALUMINIUM PΕ 123 L 200 - D 70

227


SUN LOUNGES - UMBRELLAS - BEACH POUFS

XAK 1 L 58 - D 125

XA 28

XA 30

228

XA 31


PLASTIC

PΕ 111

PLASTIC

SUN LOUNGES - UMBRELLAS - BEACH POUFS

PΕ 109 L 194 - D 59 - H 28

PLASTIC PΕ 113 170 / 194,5 χ 69 χ 91

PΕ 112 170 / 194,5 χ 69 χ 91

PE 114 KA 1

L 64 - D 96

PE 115 L 50 - D 96

229


SUN LOUNGES - UMBRELLAS - BEACH POUFS

XA 26

XA 27

230

/ METER


SUN LOUNGES - UMBRELLAS - BEACH POUFS

XΑ 19 WITH CUSHIONS L 170 - D 205 - H 220

FS 1010 L 180 - D 195 - H 200

231


SUN LOUNGES - UMBRELLAS - BEACH POUFS

ΧΜ 3 L 80 - D 80

KY 1 L 195 - D 85

ΧΜ 5 L 170 - D 65

TEXTILENE

ΧΜ 4 60 x 60 100 x 100 170 x 170

ΧΜ 9 60 x 60

ΧΜ 10 50 x 50

ΧΜ 2 TEXTILENE Ø 70

232

ΧΜ 1 L 170 - D 80


Ε 108 L 63 - D 96

Ε 110 L 51 - D 96 TEXTILENE

SUN LOUNGES - UMBRELLAS - BEACH POUFS

Ε 108Μ L 63 - D 96

Ε 111 L 63 - D 96

Ε 93

Ε 109 M L 113 - D 96

H 87 - L106 - D 66

233


UMBRELLAS

ΟΜ 6 WITH FLAP

BLACK GREY BEIGE

400 x 400 pole Ø 60

BLACK BEIGE

ΟΜ 24

TELESCOPIC BEIGE FABRIC & FRAME GREY FABRIC & FRAME BLACK FABRIC & FRAME 350gr WATERPROOF FABRIC

Ø 200 8 FIBRE GLASS RIBS MATERIAL 140gr/ m2 POLYESTER

ΒΟ 3 KILOS 65

STRAW HAT ONLY KILOS 25 KILOS 35 KILOS 55

ΟX 1 LEAFS ONLY ΟK 1

ΒΟ 3

Ø 50 Ø 60 Ø 90

234 ΤR 02

234

H 38 - 44 x 44

ΒΟ 5

ΒΟ 6 Ø 50 BASE FOR THE BEACH


UMBRELLAS

ΟΜ 2

BEIGE

300 x 300 8 RIBS 170χ250χ1,20 WITH FLAP TELESCOPIC pole 93x57 tube thickness 2mm water base 100 lt 320gr/m2 WATERPROOF FABRIC

BLACK GREY BEIGE BLACK GREY BEIGE

ΟΜ 6 300 x 300 8 RIBS 180χ280χ1,20 WITHOUT FLAP pole Ø 50 tube thickness 2mm BEIGE FABRIC & FRAME GREY FABRIC & FRAME BLACK FABRIC & FRAME

ΟΜ 8 250 x 250 8 RIBS 180χ280χ1,20 WITHOUT FLAP pole Ø 50 tube thickness 2mm BEIGE FABRIC & FRAME GREY FABRIC & FRAME BLACK FABRIC & FRAME

320gr/m2 WATERPROOF FABRIC

ΟP 1 250 x 250 8 RIBS 250χ450 WITHOUT FLAP pole Ø 50 knitted umbrella with beech wood.

ΟΜ 7

BLACK GREY BEIGE

Ø 220 8 RIBS 180χ280χ1,20 WITHOUT FLAP pole Ø 50 tube thickness 2mm BEIGE FABRIC & FRAME GREY FABRIC & FRAME BLACK FABRIC & FRAME WATERPROOF FABRIC

235


BEDROOMS

236


BEDROOMS

ΤH 14

ΤH 2 ΤH 1

MATERIALS: METAL E/P – MARINE PLAKAZ - WHITEROOT

238

ΤH 1 WARDROBE H 198 - D 54 - L 88 ΤH 2 MINIBAR H 198 - D 54 - L 48 ΤH 14 BEDSIDE H 50 - D 45 - L 45

DISCOUNT ACCORDING TO QUANTITY PRICES WITHOUT VAT

TOTAL WITH DOUBLE BED WITH LIGHTS & 2 BEDSIDES WITHOUT MATTRESS & WITHOUT ARMCHAIR


BEDROOMS

K 969 ΤH 4

ΤH 3

BED ΤΗ 4 WITH SUMIE WITHOUT MATTRESS WITHOUT LIGHTS . HEADBOARD 115Χ230 & BED 168Χ208cm BED ΤΗ 4 WITH 2 SINGLE BEDS ΚΡΕΒΑΤΙΑ 90cm WIDE EACH WITHOUT LIGHTS WITH SUMIE WITHOUT MATTRESS DESK ΤΗ 3 H 75 - D 54 - L 110 LUGGAGE CASE LIGHTS

239


BEDROOMS

ΤH 6 ΤH 5 ΤH 8

MATERIALS : METAL E/P – KAPLAMA OAK –FABRIC

240

DISCOUNT ACCORDING TO QUANTITY

PRICES WITHOUT VAT

ΤH 5 WARDROBE H 198 - D 54 - L 88 DESK ΤΗ 7 H 75 - D 54 - L 110 ΤH 6 MINIBAR H 90 - D 54 - L 88 BED ΤΗ 8 WITH SUMIE WITHOUT MATTRESS & LIGHTS 168Χ208 HEIGHT OF HEADBOOARD 248X130cm


BEDROOMS

K 978

DISCOUNT ACCORDING TO QUANTITY

ΤH 7

PRICES WITHOUT VAT

BED ΤΗ 8 WITH 2 SINGLE BEDS 90cm WITH SUMIE WITHOUT MATTRESS & HEIGHT HEADBOARD 248X130cm UPHOLSTERED PART OF HEADBOARD LENGTH 180cm LUGGAGE CASE TOTAL WITH DOUBLE BED WITHOUT LIGHTS WITHOUT MATTRESS & WITHOUT ARMCHAIR

241


BEDROOMS

ΤH 6

ΤH 11

ΤH 9

MATERIALS: METAL E/P –KAPLAMA OAK –BED SOLID BEECHWOOD - FABRIC

242

ΤH 9 WARDROBE H 198 - D 54 - L 88 ΤH 6 MINIBAR H 90 - D 54 - L 88 ΤΗ 11 BEDSIDE H 50 - D 38 - L 45

ΤΗ 12 BEDSIDE H 50 - D 38 - L 45 DESK ΤΗ 10 H 75 - D 54 - L 110


BEDROOMS

ΤH 12 ΤH 15

DISCOUNT ACCORDING TO QUANTITY

K 969

ΤH 10

PRICES WITHOUT VAT

BED ΤΗ 15 SOLID BEECHWOOD WITH SUMIE WITHOUT MATTRESS 170Χ207 HEIGHT HEADBOARD 89cm TOTAL WITH DOUBLE BED WITH 2 BEDSIDES TH 11 WITHOUT MATTRESS AND WITHOUT CHAIR LUGGAGE CASE

243


BEDROOMS

ITALY 1 WITH STANDARD MATERIAL

SOFA 1,60cm/MATTRESS 1,40cm

244


BEDROOMS

A 902

BB S 0010 H 78 - D 93 - L 96

245


BEDROOMS

TH 25

S 009

A 901

246


BEDROOMS

OAK

MARINE PLAKAZ H 145

H 110

PF 1

TH 19 MIRROR H 91 - L 61 TH 18 MIRROR H 161 - L 61

PF 1X

H 170

TH 20

BED SUBSTRATE

TH 17X H 50 - D 69 - L 51

D 90 - L 200 D 160 - L 200

KL 1

247


MATERIALS - ACCESSORIES COMPACT HPL TABLE TOPS ALL ITEMS CAN BE PRODUCED AT ANY DIMENSIONS

No 2 MAT

No 1 MAT

No 4 MAT

No 3 MAT

No 5 MAT

No 7 MAT

No 6 MAT

No 9 MAT

No 8 MAT

No 10 MAT

No 11 MAT

No 12 GLOSS

No 13 GLOSS

No 14 RELIEF

No 15 RELIEF

No 16 COPPER

250

DIMENSIONS

 50

 60

DIMENSIONS

50x50

60x60

 70 70x70

 80 75x50

No 17 BRONZE

 90 80x80

 100 50x80

 120 60x80

90x90

100x70

100x80

120x80

130x80


MATERIALS - ACCESSORIES

METAL FRAME FOR TABLE TOPS ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ METAL FRAME

FOR TABLE FOR TABLE TOPS TOPS

UP TO 80x80 & Ø 80 BIGGER THAN 80x80 & Ø 80

TABLE TOP SOLID WOOD WITH COMPACT HPL ΠΛΑΙΣΙΟ ΞΥΛΙΝΟ ΓΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ TABLE TOP SOLID WOOD WITH COMPACT HPL 5cm

ROUND FRAME MARINE PLAKAZ ONLY

DIMENS.

FRAME SOLID WOOD

INSIDE ALL THE

IROKO

COLOURS OAK OF COMPACTS MARINE PLAKAZ HPL

50x50

Ø50

60x60

Ø60

70x70

Ø70

75x50

Ø80

80x80

Ø90

90x90

Ø100

120x80

Ø120

130x80

COMPACT EACH SLATE 18mm

ΚΟΜΠΑΚΤ ΠΗΧΑΚΙ

56x56

TABLE TOP SOLID BEECH WOOD ALL ITEMS CAN BE PRODUCED AT ANY DIMENSIONS EP 129 20mm 140x80

EP 127 TIK WOOD 20mm

160x90

60x60

EP 128 20mm

EP 110 20mm

70x70

Ø60

80x80

Ø70

90x90

Ø80

120x80

100x70

Ø90

120x80

Ø100

140x80

Ø120 Ø140

251


MATERIALS - ACCESSORIES MDF TABLE TOPS - MDF KAΠAKIA ALL ITEMS CAN BE PRODUCED AT ANY DIMENSIONS MDF 20mm EP 117

EP 121 MDF 5mm HANGING - ΚΡΕΜΑΣΜΑ

MDF 30mm EP 119

DIMENS.

DIMENS.

50x70

50x70

60x80

60x80

70x80

70x80

60x100

60x100

80x120

80x120

80χ140

80χ140

60χ60

60χ60

70χ70

70χ70

80χ80

80χ80

DIMENS. 50x70 60x80 70x80 60x100 80x120 80χ140 60χ60 70χ70 80χ80

MARINE PLAKAZ 20mm EP 115

MARINE PLAKAZ 30mm EP 116

DIMENS.

DIMENS.

50x70

50x70

60x80

60x80

70x80

70x80

60x100

60x100

80x120

80x120

80χ140

80χ140

60χ60

60χ60

70χ70

70χ70

80χ80

80χ80

EP 120 MDF SOLID OAK PLYWOOD MDF ΜΑΣΙΦ ∆ΡΥΣ ΚΑΠΛΑΜΑΣ DIMENS. 50x70 60x80 70x80 60x100 80x120 80χ140 60χ60

MDF 20mm EP 117

MDF 30mm EP 119

DIMENS.

DIMENS.

Ø60

Ø60

Ø70

Ø70

Ø80

Ø80

Ø90

Ø90

Ø100

Ø100

Ø120

Ø120

70χ70 80χ80

MARINE PLAKAZ 40mm - EP 123 DIMENS.

252

MDF 50mm EP 121

50x50

DIMENS.

60x60

Ø60

80x80

Ø70

120x80

Ø80

70χ70

Ø100

60χ80

Ø120


MATERIALS - ACCESSORIES

TABLE TOP SOLID WOOD / ΜΑΣΙΦ - ΚΑΠΑΚΙΑ TABLE TOP FINGER SOLID WOOD

BEECH FINGER SOLID WOOD IROKO FINGER SOLID WOOD ΜΑΣΙΦ ΟΞΥΑ ΜΑΣΙΦ ΙΡΟΚΟ TABLE TOP SOLID WOOD

FULL OAK SOLID WOOD ΜΑΣΙΦ ΔΡΥΣ DIMENSIONS

FULL FIR SOLID WOOD ΜΑΣΙΦ ΕΛΑΤΟ

SOLID FIR WOOD

SOLID BEECH WOOD

SOLID OAK WOOD

SOLID BEECH WOOD SLATS

SOLID FIR WOOD SLATS

EP 104 4cm

EP 105 4cm

EP 106 4cm

EP 107 4cm

EP 108 4cm

SOLID SOLID IROCCO BEECH SLATS SLATS

SOLID BURN AND BRUSHED FIR SOLID SOLID SOLID WOOD FIR BEECH OAK SLATS WOOD WOOD WOOD EP 109 EP 110 EP 111 EP 112 EP 113 EP 114 2cm 2cm 2cm 4cm 4cm 4cm

50X50 60X60 70X70 80X80 90X90 50X80 60X80 60X120 120X80 140X80 160X80

253


MATERIALS - ACCESSORIES TABLE TOP SOLID WOOD / ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΑΣΙΦ TABLE TOP SOLID WOOD TABLE TOPS WITH SOLID WOOD DIMENSIONS 50X50 60X60 70X70

ΕΡ101 SOLID PINE TOP IN VARIOUS WOOD COLOURS

80X80 50X80 60X80 60X120 120X80 140X80 160X80

EP 102 EP 102 MDF 2cm TOP MDFWITH 2cm TOP WITH PRINT PRINT OF YOUR CHOICE OF YOUR CHOICE DIMENSIONS 50X50

DIMENSIONS Ø50

60X40

Ø60

60X50

Ø70

70X40

Ø80

70X50

Ø90

70X60

Ø100

ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΠΛΑΜΑΣ 2ΑΡΙ

60X60 80X50 80X60 70X70 90X70 100X60 80X80 100X70 110X70 90X90 120X80

ΜΑΣΙΦ ΡΙΖΑ

EP 103 ROOT LOW PROFIL WIDTH 61cm to 100cm 60cm to 80cm LENGTH 81cm to 120cm LENGTH 121cm to 240εκ LENGTH WIDTH 40cm ΕΩΣ 60cm 60cm to 80cm LENGTH 81cm to 120cm LENGTH 121cm to 240cm LENGTH

254


MATERIALS - ACCESSORIES

TABLE TOP SOLID WOOD ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΑΣΙΦ

EP 100 MARINE PLAKAZ WITH NATURAL OAK TRUNK TOP Ø60

ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΤΑΝ

brown

WICKER Table Surfaces Ø70

60x60

246x65 246x100

CORDS / ΚΟΡΔΟΝΙΑ

1

2

3

4

5

6

7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 255


MATERIALS - ACCESSORIES WOOD COLORS FOR OUTDOOR USE ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

256

13 WEGGE

14 RED

15 BLUE

16 FLAMENCO

1 OLIVE

2 ΤΗΥΜΕ

3 BLACK PERL

4 CEMENT GREY

5 VINTAGE GREY

6 WHITE

7 CHESTNUT

8 ROVERE

9 CIGAR

10 FLAME RED

11 NATURAL

12 WALNUT


PEAR

TH-13

TH-39

HONEY

TH-34

ROSE

TH-37

TH-36

M-556

TH-84

M-438

TH-76

M-303

TH-81

TH-78

WEGGE ARANCIO

TH-80

WEGGE

EL-1340

EL-1341

EL-1342

EL-1343

EL-1344

EL-1345

EL-1346

EL-1347

EL-1348

EL-1349

EL-1350

EL-1351

EL-1352

EL-1354

EL-1355

MATERIALS - ACCESSORIES

VARNISH COLORS ΧΡΩΜΑΤΑ ΛΟΥΣΤΡΟΥ

EL-1353

257


MATERIALS - ACCESSORIES WOOD TECH ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΕΙΕΣ - ΠΑΤΙΝΑ

TECH 01

TECH 02

TECH 03

TECH 04

TECH 05

TECH 06

TECH 07

TECH 08

TECH 09

TECH 10

TECH 11

TECH 12

TECH 13

TECH 14

TECH 15

TECH 16

ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΞΥΛΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ:

ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

AS WOOD IS A NATURAL PRODUCT SLIGHT VARIATIONS MAY OCCUR FROM OUR WOOD CHART COLOUR GUIDETO THE FINISHED PRODUCT, WHILST BEING PERFECTLY NATURAL AS NO TWO PIECES OF WOOD ARE ALIKE . THE COLOUR SHADES OF OUR WOOD COLOUR CHART DEPENDS :

ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΛΑΜΑ

ON THE TYPE OF WOOD AND WOOD GRAIN

ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

THE APPLICATION METHOD

ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΞΥΛΟΥ

ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

THE TYPE OF VENEER

ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ

THE ABSORBTION OF THE VARNISH THE WEATHER CONDITIONS

ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

258


No 1

No 2

No 3

No 4

No 5

No 6

No 7

No 8

No 9

No 10

No 11

No 12

No 13

No 14

No 20

No 26

TECH No 15

TECH No 16

TECH No 17

TECH No 18

TECH No 19

TECH No 21

TECH No 22

TECH No 23

TECH No 24

TECH No 25

TECH No 26

TECH No 27

TECH No 28

TECH No 29

TECH No 30

TECH No 31

TECH No 32

No 33

No 34

MATERIALS - ACCESSORIES

COLORS FOR METAL / ΧΡΩΜΑΤΑ ΗΛ. ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΕΙΕΣ

ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ & ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ: ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ THE COLOUR SHADES OF OUR METALL COLOUR CHART DEPENDS : ON THE TYPE OF METAL THE APPLICATION METHOD THE WEATHER CONDITIONS

No 35

No 36

259


MATERIALS - ACCESSORIES VELVET / ΒΕΛΟΥ∆Ο SLIGHT VARIATIONS MAY OCCUR - ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ

RUBY 4226

RUBY 4208

RUBY 4230

RUBY 4210

RUBY 4214

RUBY 4231

RUBY 4212

RUBY 4229

RUBY 4222

RUBY 4217

RUBY 4228

RUBY 4223

RUBY 4225

RUBY 4227

RUBY 4203

ΥΦΑΣΜΑΤΑ - FABRICS

NEPAL 1048

SERENA NERO

TEMPO NERO

TEMPO GRIGIO

TEMPO OTTICO

TEMPO LAGO

TEMPO BLUE

BOHEME NATURAL

AZTEC BEIGE

DAMASK TAUPE

WAVE STRIPE 405

WAVE STRIPE 180

PUERTO 920

PUERTO 4850

PUERTO 485

COMINO 223

COMINO 227

COMINO 214

COMINO 711

MALTA 711

PALM LEAF NATUR

PALM LEAF NERO

TETRIS

ELBA 401

GEO BLUE

250260


LILIAN STRIPES 402

MARINE 02

LILIAN STRIPES 304

CORAL 01

LILIAN STRIPES 206

MARINE 10

LILIAN STRIPES 303

MARINE 11

CORAL 07

MATERIALS - ACCESSORIES

WATERPROOF FABRICS FOR OUTDOOR USE Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

SUGAR - SMART

SUGAR 257

SUGAR 326

SUGAR 481

SUGAR 504

SUGAR 900

SMART 9610

SMART 9609

SMART 9601

SMART 9613

SMART 9626

SMART 9622

SMART 9621

SMART 9616

SMART 9604

SMART 9605

SMART 9625

SMART 9624

SMART 9680

SMART 9618

SMART 9603

SMART 9670

SMART 9635

SMART 9633

SMART 9614

261


MATERIALS - ACCESSORIES

MATERIALS - ACCESSORIES FABRICS FABRICS / ΥΦΑΣΜΑΤΑ

PAROS 3800-08

PAROS 3800-20

PAROS 3800-25

PAROS 3800-65

ARTIFICIAL LEATHERS ΤΕΧΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

262

252

SIENNA 01

SIENNA 02

SIENNA 03

SIENNA 04

SIENNA 05

8103

8100

8105

8106

8102

8108

8116

8110

8111

8112

8120

8121

8117

JAKARTA 2

JAKARTA 3

JAKARTA 7

JAKARTA 1

JAKARTA 8


KATΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΕΖ-ΛΟΝΓΚ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΚΕΣ ΣΑΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ.

WE PRODUCE TEXTILINE COVERS FOR DIRECTORS CHAIRS, SUNLOUNGERS ,SUNBEDS TAILOR MADE. AS WELL AS CUSHIONS FOR CHAIRS AND MORE WITH MATERIAL OF YOUR CHOICE.

MATERIALS - ACCESSORIES

TEXTILENE 2 x 1

WIR PRODUZIEREN BEZUGE FUR DIRECTORS STUHLEN, CHEZLONGS, SONNENLIEGEN. AUCH KISSEN UND VIEL MEHR MIT MATERIAL IHRE WAHL.

1

2

6

7

11

3

4

5

8

9

10

12

13

14

SOUSPLAT WITH PRINT 2 COLORS

30 x 21 OVAL

45 x 34

SOUPLA SET 2 PIECES

263


MATERIALS - ACCESSORIES

CUSHIONS FOR E 100 - E 101

M 10

M 38

M 61

M 20

M 57

M 54

M 30

M 62

M 45

M 46

M 42

M 56

M 35

M 50

M 40

CUSHIONS FOR E 90 - E 91

M 13

M 16

M 15

CUSHIONS FOR E 92 - E 103 - E 104 - E 105

264

M 29

M 27

M 28

M 18

M 19

/ TEXTILENE

M 30

M 31


CHAIRS - ARMCHAIRS

268


CHAIRS - ARMCHAIRS

270


CHAIRS - ARMCHAIRS

271


TABLES - STAND


TABLES - STAND


SOFAS

276


TABLES - STAND

278


280


SUN LOUNGES - UMBRELLAS BEACH POUFS

SUN LOUNGES - UMBRELLAS - BEACH POUFS

288 234


Profile for HPGFP

f12209  

f12209  

Profile for hpgfp