Nowoczesna Stacja Paliw 2'2020 (kwiecień-czerwiec)

Page 1

Nowoczesna

stacja paliw

nr

2/2020

Magazyn branĹźy paliwowejspis treści

W NUMERZE

2/2020

fot. na okładce: moya

Szanowni Czytelnicy! Mamy za sobą trudny okres, który wpłynął niemal na każdy segment polskiej gospodarki, nie omijając branży paliwowej. Pokazuje to chociażby raport Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego na temat konsumpcji paliw w pierwszym kwartale tego roku – wyniki nie są dramatyczne, ale jednak znacznie niższe, niż prognozowano. O tym, czy uda się wyjść z kryzysu spowodowanego epidemią i tymczasowym zamrożeniem normalnego życia, zadecydują tak naprawdę kolejne miesiące i lata. W tej chwili najlepszym sposobem na to, by wyjść na prostą, wydaje się koncentracja na realizacji planów i na inwestycjach – rozszerzaniu sieci stacji paliw, tworzeniu nowych konceptów ich funkcjonowania, angażowaniu się w rozwój nowoczesnego transportu, np. elektromobilności. Podróżowanie samochodami elektrycznymi w Polsce wciąż jest znacznie mniej popularne niż w krajach Europy Zachodniej. Czekamy na dopłaty do zakupu pojazdów zasilanych prądem, a także na rozwój infrastruktury do ich ładowania. W tym numerze „Nowoczesnej Stacji Paliw” rozmawiamy o elektromobilności z Marcinem Korolcem, prezesem Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, która wypracowała kilkanaście postulatów dla polskiego rządu. Ich realizacja może być ważnym wsparciem dla idei innowacyjnego, ekologicznego transportu. W tym wydaniu magazynu piszemy również o tym, jak koncerny paliwowe aktywnie włączyły się do walki z pandemią i jej skutkami, angażując środki finansowe w pomoc służbom medycznym, kierowcom, seniorom i podopiecznym domów pomocy społecznej, organizując różnego rodzaju akcje – zarówno te większe, jak i te zupełnie symboliczne, jak chociażby darmowy kubek kawy na stacji paliw. Zapraszam do lektury Beata Michalik, redaktor naczelna

WIEŚCI Z BRANŻY

4-19 m.in. Orlen i Energa – transakcja sfinalizowana Minimum 50 stacji Moya rocznie Shell inwestuje w biopaliwa Grupa Lotos wśród dobrych praktyk CSR PGNiG chce zarabiać na sprzedaży wodoru

WYWIAD

20-22 W Polsce brakuje systemu wsparcia dla elektromobilności Rozmawiamy z Marcinem Korolcem – prezesem Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych – o rynku samochodów elektrycznych w Polsce i o systemowych zmianach proponowanych przez fundację

RAPORT

23-25 Koncerny paliwowe kontra koronawirus Firmy z branży paliwowej włączyły się do działań niosących wsparcie zarówno dla szpitali, jak i dla służb mundurowych, kierowców i innych grup zmagających się ze skutkami epidemii 26-27 Największe wyzwania dla branży paliwowej Rok 2019 był dla branży paliwowej okresem zjawisk, które zmieniły jego realia i tor rozwoju 28-30 Elektromobilność po polsku Rozwój elektromobilności w Polsce to konieczność, spowodowana dążeniem – z jednej strony – do ograniczenia emisji szkodliwych substancji, z drugiej – do obniżenia kosztów podróżowania. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych, jak i transportu publicznego 31 Początek roku gorszy niż prognozy W drugiej połowie marca zauważalne było totalne załamanie sprzedaży paliw i zastój w działalności

e-stacjapaliw.pl

pozapaliwowej na stacjach paliw, co zdecydowanie wpłynęło na wyniki całego kwartału. Są dużo niższe, niż zapowiadały to wcześniejsze prognozy

NARZĘDZIA

32-33 Stacja samoobsługowa – wygoda nie dla każdego Stacja samoobsługowa to rozwiązanie wygodne i pozwalające kierowcy oszczędzić czas. Jednak w Polsce nie cieszy się zbyt dużą popularnością

SKLEP

34-35 Sklep na stacji – recepta na sukces Sklep na stacji stał się miejscem, gdzie nie tylko płacimy za zatankowane paliwo, ale także nierzadko robimy podręczne zakupy

GASTRONOMIA

36-37 Nowe pomysły na gastronomię Z powodu epidemii koronawirusa punkty restauracyjne zlokalizowane na stacjach paliw zanotowały niższe obroty, ale jednocześnie sieci paliwowe błyskawicznie zareagowały na nową sytuację

MYJNIA

38-41 Najnowsze rozwiązania do myjni samochodowych Samochodowe myjnie – zarówno wolno stojące, jak i te zlokalizowane przy stacjach paliw czy hipermarketach – w coraz większym stopniu korzystają z technologii, przekształcając się w całkowicie skomputeryzowane, zdalnie sterowane obiekty

STACJA PO GODZINACH

42 Uliczna sztuka kontra koronawirus W Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu pojawiły się street artowe murale pokazujące urywki życia zabranego przez epidemię

Nowoczesna

stacja paliw Redakcja redaktor Beata Michalik b.michalik@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 30 www.e-stacjapaliw.pl Korekta Dorota Ciepielewska Redakcja internetowa Wiktor Kołakowski w.kolakowski@pws-promedia.pl Współpracownicy Marcel Hanus, Michał Tunia, Andrzej Jarczewski

Studio graficzne Dyrektor artystyczny: Dominika Adamczyk Grafik: Elżbieta Grudzień Druk Drukarnia Jantar

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa biuro@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 00 Zarząd prezes – Małgorzata Windorbska członek zarządu – Helena Głuc członek zarządu – Krzysztof Gonciarek Reklama Małgorzata Grenda (kierownik) m.grenda@pws-promedia.pl tel. +48 22  333 88 02 Wioleta Wiater (z-ca kierownika) w.wiater@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 10 Mira Włodarczyk m.wlodarczyk@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 04 Anna Sienkiewicz a.sienkiewicz@pws-promedia.pl +48 22 333 88 06 Faktury/kadry Marzena Michalik kadry@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 14 Prenumerata i kolportaż Monika Sadowska-Kłakus prenumerata@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 26

Pu­bli­ka­cja jest chro­nio­na prze­pi­sa­mi pra­wa au­tor­skie­go. Wy­ko­ny­wa­nie kse­ro­ko­pii lub po­wie­la­nie in­ną me­to­dą oraz roz­po­wszech­nia­nie bez zgo­dy Wy­daw­cy w ca­łości lub części jest za­bro­nio­ne i pod­le­ga od­po­ wie­dzial­no­ści kar­nej. Re­dak­cja za­strze­ga so­bie pra­wo skra­ca­nia i ad­iu­sta­cji tek­stów oraz zwro­tu ma­te­ria­łów za­mó­wio­nych, a nieza­twier­dzo­nych do dru­ku. Ma­te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych nie zwra­ca­my. Nie po­no­si­my od­po­wie­ dzial­no­ści za treść za­miesz­cza­nych re­klam.

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

3


wieści z branży

Orlen i Energa – transakcja sfinalizowana

N

aszym priorytetem jest obecnie skuteczne przeprowadzenie integracji obu podmiotów. Przed nami intensywny czas analiz realizowanych przez gdańską spółkę projektów i zaprojektowania działań w zgodzie ze strategią obu firm oraz ich ładem korporacyjnym. Formalne przejęcie Grupy

Energa to ważny krok na drodze budowania silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni pozycję konkurencyjną i finansową połączonych firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju, a przede wszystkim polską gospodarkę – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. Sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. produkowanego przez Grupę Energa wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Dla PKN Orlen to ciekawy portfel OZE, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, np. bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku. Transakcja umożliwi również wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN Orlen przez Grupę Energa. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie

4

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

odbiorców detalicznych. PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa 5 grudnia 2019 r. Pierwotnie miało ono potrwać do 9 kwietnia br. W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, 26 marca br. termin przyjmowania zapisów na akcje pomorskiej grupy został wydłużony do 22 kwietnia 2020 r. Bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji koncern otrzymał 31 marca br. Cena za jedną akcję gdańskiej grupy w wezwaniu została 15 kwietnia br. podwyższona z 7 zł do 8,35 zł. Formalnie transakcja sfinalizowana została 30 kwietnia br. nabyciem akcji Energa stanowiących około 80 proc. kapitału zakładowego spółki oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez spółkę gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego. Tworzenie koncernów multienergetycznych wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Przykładem koncernu multisektorowego kontrolowanego przez państwo jest włoski ENI. Obecnie firma jest największym przedsiębiorstwem we Włoszech oraz jednym z czołowych zintegrowanych producentów ropy i gazu na świecie. Polskim odpowiednikiem takiego gracza byłby koncern łączący w sobie Orlen, Lotos oraz Energę. Połączony biznes będzie miał jeszcze większy potencjał inwestycyjny. Zgodnie z deklaracją w porozumieniu ze Skarbem Państwa, PKN Orlen będzie kontynuował strategiczne projekty gdańskiej grupy, weryfikując jednak warunki ich kontynuacji. Jednocześnie koncern planuje dalszy rozwój obszarów, w których Orlen i Energa są już aktywne, np. elektromobilność czy OZE, ale też wejście w nowe projekty, np. morskie farmy wiatrowe. Na przejęciu Grupy Energa przez PKN Orlen skorzystają nie tylko obie firmy i polska gospodarka. Jednym z głównych beneficjentów przejęcia kapitałowego gdańskiej grupy będzie Pomorze i jego mieszkańcy. Dzięki planowanym inwestycjom wzrośnie liczba i skala zamówień. Z podatkowego punktu widzenia Grupa Energa zachowa pełną odrębność, co oznacza dalsze, większe wpływy do regionalnego budżetu, a tym samym większe możliwości rozwoju Pomorza.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

PKN Orlen formalnie jest już właścicielem Grupy Energa. To największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym, a także jedna z najszybciej przeprowadzonych. Cały proces trwał zaledwie cztery miesiące.


wieści z branży

Dobry rok dla Grupy Unimot W roku 2019 Grupa Unimot osiągnęła lepsze wyniki finansowe, niż wcześniej szacowano. Był to też rok wyjątkowo intensywny w obszarze nowych biznesów.

Z Pierwsze próby szczelności Terminala Naftowego w Gdańsku Terminal Naftowy w Gdańsku przeszedł już pierwsze próby szczelności. Jego rozbudowa to jedna z największych inwestycji PERN. Obecnie trwają prace przy konstrukcji stalowej trzech zbiorników o pojemności 100 tys. m sześc.

N

a początku maja zakończyła się próba hydrostatyczna pierwszego zbiornika nr 190, o pojemności 45 tys. m sześc. Taką próbę wykonuje się podczas obowiązkowych badań technicznych. Sprawdza się wytrzymałość, szczelność i odkształcanie konstrukcji stalowej oraz osiadanie fundamentu zbiornika pod pełnym obciążeniem. W czasie próby napełnia się równocześnie płaszcz i osłonę, co pozwala na równomierne obciążenie fundamentów, których osiadanie jest mierzone i analizowane w trakcie całego badania. Równomierność osiadania jest szczególnie ważna w przypadku zbiornika z dachem pływającym, ponieważ zapobiega deformacjom płaszcza zbiornika, które mogłyby powodować klinowanie dachu pływającego. Etap II rozbudowy Terminala Naftowego, należącego do programu Megainwestycje PERN, zakłada powstanie pięciu zbiorników przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej: trzech o pojemności 100 tys. m sześc. każdy oraz dwóch o pojemności 45 tys. m sześc. każdy. Dzięki temu zostanie zwiększona zdolność magazynowania, a także możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej dostarczanej drogą morską do Naftoportu. Zbiorniki nr 170, 175, 180 i 190 zostaną przekazane do eksploatacji w październiku tego roku. Zbiornik nr 185, o pojemności 45 tys. m sześc., w związku z koniecznością usunięcia napotkanej na głębokości 4-10 m przeszkody będącej pozostałością granitowego umocnienia wybrzeża, zostanie włączony do istniejącej infrastruktury w sierpniu 2021 r.

e-stacjapaliw.pl

godnie z ogłoszonym komunikatem o wynikach finansowych w 2019 r., Grupa Unimot osiągnęła wzrost skonsolidowanych przychodów o 31,9 proc. r/r, a skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 63,7 mln zł, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w stosunku do rezultatu za 2018 r. Jest to też najwyższy wynik w niemal 30-letniej historii grupy. Skonsolidowane przychody Unimotu w 2019 r. wyniosły 4445,4 mln zł (wzrost o 31,9 proc. r/r). W samym IV kwartale 2019 r. skonsolidowane przychody wyniosły 1306,3 mln zł, a skonsolidowana EBITDA skorygowana 17,6 mln zł. – Wyniki za rok 2019 są wyraźnie lepsze, niż początkowo oczekiwaliśmy. Sprzyjało nam otoczenie zewnętrzne, które bardzo efektywnie wykorzystaliśmy. Największy udział we wzrostach zanotował biznes oleju napędowego i biopaliw – po raz pierwszy w naszej historii sprzedaliśmy ponad milion metrów sześciennych paliw i biopaliw Bardzo mnie cieszy, iż historycznie dobre wyniki Grupy Unimot wsparły także segmenty LPG, energii elektrycznej, produktów asfaltowych (pozytywnie zamykając rok pomimo tylko czterech miesięcy działalności) i spółki gazowe (które stały się dochodowe) – wyjaśnia Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot SA. Rok 2019 był dla Grupy Unimot także bardzo intensywny w obszarze rozwoju nowych biznesów. W połowie roku zrealizowano pierwsze dostawy olejów pod marką Avia do Chin oraz otwarto pierwsze stacje paliw sieci Avia na Ukrainie. W sierpniu 2019 r. do grupy dołączył zespół specjalistów z obszaru importu i sprzedaży krajowej produktów asfaltowych, który przez ostatnie lata wypracował istotną pozycję w tym segmencie rynku w Polsce i już w minionym roku wnosił pozytywny wkład do wyników grupy. Ponadto grupa weszła w mikromobilność poprzez objęcie udziałów w spółce Green Electricity Sp. z o.o., operatorze platformy blinkee.city, która w Polsce i kilku krajach europejskich oferuje usługi wynajmu elektrycznych skuterów i hulajnóg.

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

5


wieści z branży

Shell inwestuje w biopaliwa

Z

akład skraplania gazu ziemnego ma powstać w rafinerii zlokalizowanej w niemieckiej Nadrenii. Instalacja ta będzie w przyszłości produkować neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla paliwo LNG, które sprzedawane będzie klientom w Niemczech na stacjach Shell LNG. Najważniejszym efektem stosowania przyjaznego dla środowiska paliwa bioLNG w niemieckim drogowym transporcie ciężkim ma być redukcja około 1 mln t emisji CO2 rocznie poprzez zastosowanie paliwa. Do roku 2022/23 Shell planuje zbudować zakład w Godorfie – dzielnicy Kolonii. Gaz będzie tam schładzany do temperatury –162°C i dzięki temu skraplany. Do metanu transportowanego przez istniejącą sieć gazociągową będzie dodawany biometan pozyskiwany przez Shell. Skroplona mieszanina metanu i biometanu będzie dostarczana na stacje paliw Shell LNG cysternami. – Jesteśmy dumni z tego, że Nadrenia została wybrana na miejsce powstania tej inwestycji – mówi dyrektor rafinerii dr

Marco Richrath. – Dzięki infrastrukturze rafinerii i naszego regionu, a także doświadczeniu naszych pracowników, możemy uważać siebie za wszechstronny ośrodek energetyczno-chemiczny, który oferuje odpowiednie warunki do aktywnego przekształcania systemu energetycznego. Inwestycja w tak duży i przełomowy projekt, szczególnie w czasach pandemii, jest wyraźnym zobowiązaniem wobec lokalizacji i transformacji energetycznej. Oprócz samego skraplania gazu planowany zakład będzie zajmować się też jego oczyszczaniem i  osuszaniem. Dysponować będzie trzema zbiornikami o pojemności około 1 tys. m sześc. do przechowywania paliwa i dwiema stacjami napełniania cystern. System zaprojektowano zgodnie z najnowszymi

6

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

standardami i praktykami. Shell planuje złożyć wymagane dokumenty w drugiej połowie 2020 r. i rozpocząć budowę wiosną 2021 r. po odpowiednich konsultacjach. Firma chce, w skali całego kraju, oferować klientom biometan jako przystępne cenowo i neutralne pod względem emisji CO2 paliwo dla transportu ciężkiego. Zakład stanowi jeden z elementów szerzej zakrojonej koncepcji. Oprócz zakładu skraplania gazu w Kolonii-Godorfie uwzględnia ona także pozyskiwanie biometanu, głównie z nawozu zwierzęcego (obornika), a także dystrybucję LNG (neutralnego pod względem emisji CO2) za pośrednictwem stacji paliw Shell LNG. Firma realizuje również plan rozbudowy swojej sieci stacji detalicznych Shell LNG w Niemczech, gdzie ma powstać do 40 placówek w 2023 r. Ponadto firma zamierza stopniowo przestawiać własną flotę cystern na LNG. – Ten krok dowodzi, że mamy poważne podejście do zobowiązań porozumienia paryskiego dotyczących klimatu, a naszą ambicją w skali globalnej jest działanie jako firma energetyczna z zerowym poziomem emisji netto – podkreśla Fabian Ziegler, prezes zarządu niemieckiego oddziału Shell. – Ten cel chcemy osiągnąć najpóźniej do 2050 r. Obejmuje to plany redukcji emisji CO2 z produktów energetycznych sprzedawanych przez Shell o około 30 proc. do 2035 r. i o około 65 proc. do 2050 r. Technologia LNG z odpowiednim wsparciem jest dojrzała, dostępna i konkurencyjna. Skroplony gaz ziemny (LNG) to czysta, bezbarwna i nietoksyczna ciecz powstająca po schłodzeniu gazu ziemnego do –162°C. Jako paliwo może odegrać istotną rolę w realizacji celów energetycznych i klimatycznych w Niemczech oraz w Europie ze względu na mniejszy ślad węglowy i znacznie niższe poziomy emisji tlenków azotu, siarki oraz cząstek stałych w porównaniu z olejem napędowym. Z badania przeprowadzonego przez Thinkstep wynika, że paliwo LNG oferowane przez Shell może się przyczynić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, metanu i N2O (w koncepcji od wydobycia do wykorzystania) o 22 proc. w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym. Pojazdy na LNG są też cichsze w porównaniu z pojazdami na olej napędowy. Dodawanie bioLNG wytwarzanego z biometanu, który jest pozyskiwany z odpadów organicznych lub źródeł odnawialnych, może zredukować ślad węglowy tradycyjnie pozyskiwanego LNG aż do całkowitej neutralności. Z badań przeprowadzonych w 2019 r. przez Niemiecki Urząd Energetyki (DENA), Shell i Federalny Urząd Ochrony Środowiska (UBA) wynika, że stosowanie LNG, a w szczególności bioLNG, może znacznie przyczynić się do dekarbonizacji transportu drogowego. Wykorzystanie tego potencjału jest tym ważniejsze, że w przyszłości przewiduje się dalszy wzrost emisji gazów cieplarnianych z transportu drogowego.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Zakład skraplania biogazu, który koncern Shell chce wybudować w Niemczech, ma mieć roczną zdolność produkcyjną około 100 tys. ton. Wykorzystywanie produkowanego tam paliwa pozwoli na znaczną redukcję emisji CO2.wieści z branży

Wirtualny voucher od Circle K W akcji „Little Thank You”, zainicjowanej przez Circle K, każdy może podziękować swoim bohaterom za pomoc i wsparcie w tym trudnym czasie. Nagrodą będzie wirtualny voucher na wybrany produkt kupiony w sklepie na stacji Circle K.

Sieć stacji paliw Avia, którą rozwija w Polsce i na Ukrainie spółka Unimot SA, rozpoczyna kampanię wizerunkową, która ma na celu zwiększenie rozpoznawalności tej marki.

J

ak wyjaśniła Agnieszka Bobrukiewicz, dyrektor marketingu w firmie Unimot, odpowiedzialna za wizerunek marki Avia, kampania wizerunkowa to tylko część nowej strategii marketingowej na rynku polskim. – W pierwszej kolejności chcemy edukować naszych potencjalnych klientów o szwajcarskich korzeniach marki oraz jej europejskim zasięgu, czyli ponad 3,2 tys. stacjach w 15 krajach Europy – mówi Agnieszka Bobrukiewicz. – W drugim kroku chcemy przekonać klientów, że szwajcarskość naszych korzeni niesie ze sobą wysoką jakość usług i produktów na stacjach, która jednocześnie dostosowana jest cenowo do polskich realiów rynkowych. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami trudne zadanie, ale lubimy wyzwania, dlatego stawiamy sobie jeszcze bardziej ambitny cel, którym jest doprowadzenie do sytuacji, gdy w niedalekiej przyszłości marka Avia będzie postrzegana jako love brand na rynku stacji paliw w Polsce. Platforma „Wielki plus dla Avia za…” łączyć będzie wszelkie aktywności marketingowe podejmowane przez zespół. Przede wszystkim jednak „plus” przedstawiony w postaci krzyża szwajcarskiego ma nawiązywać do korzeni marki. Odniesienia do Szwajcarii i stylu znanego jako Swiss Design odnaleźć można w całej komunikacji wizerunkowej – w projektach wykorzystywana jest czcionka Helvetica (nazwa pochodzi od słowa „Helwecja”, rzymskiego określenia obecnych terenów Szwajcarii), a same kreacje prezentują zorganizowany styl, asymetryczne kształty, wyraźne linie, minimalistyczne blokowe układy oraz charakterystyczne dla Szwajcarii biało-czerwone barwy. Kampania realizowana będzie na rynku polskim. Swoim zasięgiem obejmie internet, social media, radio, nośniki outdoorowe w okolicach stacji oraz komunikację BTL na stacjach.

8

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Kampania wizerunkowa marki Avia

W

ystarczy wejść na stronę www.circlekthanks.eu/pl, wskazać swojego bohatera niezwykłej codzienności, a każdy z nich otrzyma wirtualny voucher na wybrany produkt – kawę, wodę, napój energetyczny czy żelki. Należy wysłać obdarowanemu link z voucherem za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub wiadomości tekstowej poprzez komunikator (np. WhatsApp). Po kliknięciu w link odbiorca prezentu zostanie poproszony o podanie numeru swojego telefonu komórkowego, na który dostanie wiadomość tekstową umożliwiającą wykorzystanie vouchera z upominkiem. Obdarowani będą mogli wybrać dowolną kawę, wodę mineralną Sudety, napój energetyczny Extremum lub żelki Gummy Bears. Każdy, kto weźmie udział w inicjatywie, będzie mógł sprawić niespodziankę maksymalnie pięciu osobom. Lista stacji, na których można odbierać „drobne podziękowania”, oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie www.circlekthanks.eu Circle K ufunduje łącznie 100 tys. produktów, które będzie można odebrać na stacjach w całej Polsce. Poprzez akcję „Little Thank You” Circle K pragnie zachęcić do okazania wdzięczności wszystkim ludziom, którzy w tej trudnej sytuacji nawet drobnym codziennym gestem sprawili, że dzień stał się lepszy i choć odrobinę łatwiejszy. – Znaleźliśmy się w sytuacji, w której wzajemna pomoc i wsparcie pozwala nam wspólnie przetrwać ten trudny czas. Mamy nadzieję, że akcja „drobnych podziękowań” zachęci nas wszystkich do wyrażania wdzięczności nawet za niewielkie, codzienne gesty. Naszym bohaterem może być wspierający nas lub naszych bliskich wolontariusz, pracownik sklepu spożywczego, kurier lub pracownik służb medycznych czy mundurowych. Każdy, kto przyczynił się do tego, że nasz dzień stał się lepszy. Warto, byśmy pamiętali, że „nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny”, i doceniali ich pracę oraz poświęcenie – powiedział Michał Ciszek, prezes Circle K Polska. Inicjatywa jest częścią akcji, która ruszyła jednocześnie również w innych krajach w Europie, gdzie obecna jest marka Circle K. Akcja potrwa do 5 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania puli upominków. „Little Thank You” to kolejna już inicjatywa społeczna Circle K prowadzona w związku z pandemią koronawirusa w Polsce. Sieć wspólnie z PCK dotychczas przekazała 5 tys. paczek z podstawowymi produktami spożywczymi seniorom, którzy znaleźli się w grupie ryzyka. Od 16 marca firma oferuje również darmową kawę dla pracowników służb, które są szczególnie zaangażowane w walkę z koronawirusem. Do tej pory w całej sieci Circle K na świecie rozdano ich już ponad 2 mln.


wieści z branży

Orlen uruchamia kolejne stacje ładowania samochodów Jednym z najważniejszych celów strategii PKN Orlen jest inwestowanie w elektromobilność i wykorzystanie paliw alternatywnych. Firma kontynuuje rozwój infrastruktury do obsługi pojazdów elektrycznych.

P

KN Orlen rozwija swoją sieć stacji pod kątem dostępności paliw alternatywnych. Do sieci zostały właśnie włączone cztery nowe szybkie stacje ładowania, a uruchomienie kolejnych planowane jest w najbliższym czasie. Dostępna jest też aplikacja Orlen Charge (na systemy iOS oraz Android) dla posiadaczy samochodów elektrycznych, ułatwiająca planowanie i podróżowanie tego typu pojazdami. Dzięki niej można m.in. w szybki i wygodny sposób znaleźć najbliższą stację ładowania czy też sprawdzić, które złącza są aktualnie dostępne. – Elektromobilność jest prężnie rozwijającą się gałęzią gospodarki. PKN Orlen widzi przyszłość w paliwach alternatywnych, dlatego konsekwentnie realizujemy projekt budowy infrastruktury szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Chcemy, aby nasze działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej na temat niskoemisyjnego transportu – powiedział Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy PKN Orlen ds. energetyki. Uruchomiona aplikacja Orlen Charge umożliwia szybkie znalezienie najbliższej stacji ładowania, sprawdzenie, które złącza są w danej chwili dostępne na konkretnej ładowarce, oraz mocy dostępnych na złączu, rozpoczęcie i zakończenie sesji ładowania w dowolnym momencie i miejscu czy sprawdzenie poziomu naładowania na złączach DC oraz mocy, z jaką ładuje się pojazd. Użytkownik ma również możliwość szybkiej komunikacji z infolinią Orlen 24/7 w razie problemu z ładowarką, sprawdzenia historii swoich sesji ładowania oraz udogodnień znajdujących się w pobliżu stacji ładowania. Od poniedziałku 11 maja 2020 r. stacje stopniowo zaczęły wymagać rejestracji klienta w aplikacji w celu jej użycia. Na tym etapie ładowanie wciąż jeszcze pozostaje bezpłatne. W infrastrukturze koncernu funkcjonują obecnie 43 stacje szybkiego ładowania o mocy 50 i 100 kW, a kolejne są w fazie realizacji. Najnowsze cztery ładowarki zostały uruchomione w Katowicach, Łodzi i Kobylnicy. Są one zlokalizowane głównie przy stacjach paliw PKN Orlen, wzdłuż najważniejszych tras komunikacyjnych. Ładowarki zainstalowane na stacjach grupy wyposażone są w złącza DC, tj. CHAdeMO, CCS, a także AC Typ 2, obsługujące wszystkie typy samochodów elektrycznych dostępne na świecie. Niebawem zostanie przedstawiona komercyjna oferta ładowania samochodów. Na rynku czeskim, gdzie infrastruktura powstaje we współpracy z Grupą CEZ i E.ON, ładowarki działają obecnie na 21 stacjach Benzina. Ponadto w Polsce, Niemczech i Czechach funkcjonuje sześć stacji ładowania obsługujących wyłącznie samochody Tesla, zrealizowanych we współpracy z amerykańskim producentem.

e-stacjapaliw.pl

Nielegalne paliwo, tytoń i narkotyki Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, w powiecie bełchatowskim wykryto 56 tys. litrów oleju smarowego w dwóch tirach. Nielegalne paliwo trafiło do Polski z Niemiec z naruszeniem przepisów podatkowych.

O

lej smarowy wykryły łódzka i dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa w nocy z 6 na 7 maja 2020 r. Miał on trafić na stacje paliw. W chwili rozpoczęcia kontroli na posesji trwały przygotowania do przepompowania cieczy z pojemników do zaparkowanej cysterny. Zabezpieczona ciecz składała się z oleju napędowego i bazowego. Trafiła do Polski z Niemiec z naruszeniem przepisów podatkowych związanych z przywo-

zem wyrobów akcyzowych z innego kraju UE. Nielegalne paliwo miało zostać przekazane na polskie stacje paliw jako legalny olej napędowy. Skarb Państwa mógłby stracić ok. 102 tys. zł z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego. Dodatkowo na posesji znaleziono ponad 58 tys. zł oraz 172,5 kg tytoniu do palenia bez polskich znaków akcyzy o wartości ok. 122 tys. zł. Zarzut paserstwa akcyzowego postawiono właścicielowi posesji, za co grozi mu wysoka grzywna. W samochodzie osobowym znaleziono ponadto 100 g marihuany, którą przekazano bełchatowskiej policji. Zatrzymano cztery osoby, które usłyszały zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych. Dalsze postępowanie w sprawie będzie prowadził Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi.

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

9


wieści z branży

Nowe stacje Avia Lokalizacja: Chorzów Stacja sieci Avia (Unimot) w Chorzowie (woj. śląskie) zlokalizowana jest przy ulicy Wieniawskiego niedaleko zajezdni tramwajowej i posiada osiem stanowisk tankowania, w tym jedno dla pojazdów TIR. Stacja oferuje trzy podstawowe rodzaje paliwa: benzynę 95, olej napędowy i gaz LPG. Przy stacji znajduje się też nieduży sklep. Na terenie tej stacji znajdziemy bezpłatne Wi-Fi. Obiekt jest czynny przez całą dobę. Otwarcie: kwiecień Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza Stacja Avia w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie) to znacznie większy obiekt niż placówka w Chorzowie. Na jej terenie znajduje się duży sklep z wydzieloną częścią restauracyjną. Stacja mieści się przy ul. Walentego Roździeńskiego i posiada dziewięć stanowisk tankowania oraz parking dla pojazdów ciężarowych.

Na terenie tej stacji znajdziemy bezpłatne Wi-Fi. Obiekt jest czynny przez całą dobę. Otwarcie: kwiecień Lokalizacja: Sieradz Kolejna nowa stacja Avia zlokalizowana jest w Sieradzu (woj. łódzkie) przy ul. Zakładników. Stacja ma bardzo bogatą ofertę paliwową, obejmującą benzynę 95 i 98, olej napędowy, gaz LPG, a już wkrótce będzie sprzedawała paliwo Premium Avia Diesel Gold. Stacja Avia w Sieradzu akceptuje karty flotowe UTA, DKV, Avia oraz E100. Posiada również na wyposażeniu odkurzacz i kompresor. Otwarcie: kwiecień Lokalizacja: Lubartów Nowa stacja Avia w Lubartowie położona jest nie w samej miejscowości, ale przy drodze krajowej nr 19 między Lublinem a Kockiem w woj. lubelskim. Podobnie jak na stacji w Sieradzu znaj-

Stacja paliw sieci Avia w Dąbrowie Górniczej

dziemy tutaj bogatszą ofertę paliw. Stacja akceptuje też te same karty flotowe. Na terenie znajduje się parking dla samochodów ciężarowych, myjnia dla samochodów osobowych oraz duży sklep z wydzieloną częścią restauracyjną, w której poza standardową ofertą pozapaliwową dostępną na stacjach Avia, oferowane są ciepłe posiłki. Otwarcie: kwiecień

BP Lokalizacja: Słomniki Stacja BP Kosynier w Słomnikach koło Krakowa (woj. małopolskie) jest kolejną placówką przejętą z sieci Arge. Zatankujemy tu wszystkie rodzaje paliwa dostępne w sieci BP. Stacja BP Kosynier oferuje trzy dystrybutory wieloproduktowe i dystrybutor TIR. Przy stacji można zrobić zakupy w sklepie, a także skorzystać z kawiarenki Wild Bean Cafe. Otwarcie: marzec Lokalizacja: Pierzyska BP MOP Pierzyska to stacja autostradowa usytuowana na trasie S5 (woj. wielkopolskie). Jest wyposażona w: cztery dystrybutory wieloproduktowe, trzy dystrybutory HS, dystrybutor LPG, trzy dystrybutory AdBlue. Do dyspozycji podróżnych jest również sklep i kawiarnia Wild Bean Cafe. Można też skorzystać z odkurzacza i kompresora. Docelowo na tej stacji pojawi się restauracja KFC. Otwarcie: marzec Lokalizacja: Łubowo Stacja autostradowa BP MOP Łubowo zlokalizowana jest na trasie S5 (woj. wielkopolskie), Stacja oferuje: cztery dystrybutory wieloproduktowe, dwa dystrybutory HS, dystrybutor LPG, dwa dystrybutory AdBlue. Jest ponadto sklep i kawiarnia Wild Bean Cafe. Docelowo na tej stacji pojawi się restauracja KFC. Otwarcie: marzec

10

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


wieści z branży

Lokalizacja: Leżajsk W Leżajsku (woj. podkarpackie) powstała stacja partnerska BP. Do dyspozycji klientów są dwa dystrybutory wieloproduktowe, dystrybutor LPG, sklep i kawiarnia WBC. Można też skorzystać z usług myjni automatycznej lub ręcznej. Otwarcie: marzec Lokalizacja: Skórzewo Stacja BP MOP Skórzewo (woj. wielkopolskie) położona jest na trasie S11. Wyposażona jest w: cztery dystrybutory wieloproduktowe, dwa dystrybutory HS, dystrybutor LPG, trzy dystrybutory AdBlue, odkurzacz i kompresor. Na stacji jest sklep i kawiarnia Wild Bean Cafe, a docelowo powstanie tu KFC. Otwarcie: marzec

Lotos Lokalizacja: Łapy Nowa stacja Lotos w Łapach (woj. podlaskie) usytuowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 682, w bardzo dobrej lokalizacji z możliwością wjazdu z obu kierunków ruchu. Uzupełnieniem oferty dla klientów stacji są dwie myjnie: automatyczna i ręczna oraz możliwość wykonania przeglądu rejestracyjnego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Na stacji znajduje się również parking dla samochodów osobowych na ok. 20 miejsc. Klienci będą mogli oprócz robienia zakupów w sklepie skorzystać z pełnej oferty Cafe Punkt. Otwarcie: marzec

Stacja paliw Lotos w miejscowości Łapy w województwie podlaskim

Lokalizacja: Wilkanowo Nowy obiekt sieci Moc Jakość Zysk otwarto w miejscowości Wilkanowo niedaleko Zielonej Góry, przy drodze krajowej nr 27. Nowoczesna stacja ma w sprzedaży olej napędowy oraz benzynę Pb95 i Pb98 (których producentem jest PKN Orlen), gaz LPG oraz dodatek AdBlue z dystrybutora. Szeroko rozbudowany koncept kawowy oraz gastronomiczny pozwoli wypocząć oraz skorzystać z oferty posiłków. Na stacji można też nabyć świeże warzywa i owoce, których dostawcą i producentem jest firma Pieprzyk. Otwarcie: maj

Slovnaft Partner Lokalizacja: Brzyska W kwietniu sprzedaż pod logiem Slovnaft Partner rozpoczęła stacja paliw należąca

do firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Samarol, zlokalizowana w miejscowości Brzyska, w powiecie jasielskim (woj. podkarpackie). Obiekt oferuje paliwa uszlachetnione typu premium Eu-95 Drive, Eu-98 Drive, ON Drive, ON, AdBlue, LPG oraz gaz w butlach (11 kg). Klienci mają do dyspozycji dobrze zaopatrzony sklep oraz koncepty Coffee Corner i Bistro Corner, gdzie można odpocząć przy gorącej kawie i smacznych przekąskach. W obiekcie znajduje się również stacja diagnostyczna wykonująca badania techniczne pojazdów do 3,5 t. Wkrótce będą oferowane dodatkowe usługi w zakresie mechaniki pojazdowej: obsługa klimatyzacji samochodowych, wykonywanie zbieżności kół i geometrii kół 3D oraz drobne naprawy mechaniczne. Otwarcie: kwiecień

FOT. materiały prasowe

Grupa Pieprzyk Lokalizacja: Przyprostynia Kolejną stację paliw pod szyldem Moc Jakość Zysk otwarto w miejscowości Przyprostynia, przy szosie ze Zbąszynia do Wolsztyna. Stacja oferuje w sprzedaży po najniższych cenach w okolicy olej napędowy, benzynę bezołowiową Pb95 oraz gaz LPG. Tradycyjnie klienci mogą zaopatrzyć się w produkty własne Grupy Pieprzyk, takie jak warzywa, owoce, soki firmowe. Sklep działający na stacji paliw posiada szeroką ofertę produktów spożywczych oraz akcesoriów samochodowych. Otwarcie: kwiecień

e-stacjapaliw.pl

Stacja sieci Slovnaft Partner w miejscowości Brzyska

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

11


wieści z branży

Dobre wyniki Orlenu

po pierwszym kwartale roku Pomimo spadków sprzedaży i niższego niż w analogicznym okresie roku ubiegłego przerobu ropy, PKN Orlen osiągnął dobre wyniki operacyjne po pierwszym kwartale roku 2020.

Przygotowani na różne scenariusze – W pierwszym kwartale tego roku, częściowo dotkniętym już kryzysem związanym z pandemią koronawirusa, wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe we wszystkich obszarach działalności. – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. – Dzięki naszym wcześniejszym działaniom optymalizacyjnym jesteśmy dobrze przygotowani na różne scenariusze. Monitorujemy sytuację i elastycznie reagujemy na zmienne otoczenie rynkowe. Sytuacja finansowa pozwala nam na kontynuowanie strategicznych inwestycji rozwojowych, a także akwizycji, które mają na celu zwiększenie odporności koncernu na wpływ czynników makroekonomicznych. Temu ma służyć m.in. sfinalizowana właśnie transakcja zakupu Grupy Energa, a także przejęcie Grupy Lotos. Na koniec I kwartału 2020 r. PKN Orlen posiadał 5,1 mld zł gotówki, utrzymał również bezpieczny poziom zadłużenia netto wynoszący 4,2 mld zł i dźwigni finansowej wynoszący 11,5 proc. przy maksymalnym zapisanym w strategii poziomie 30 proc. Uwzględniając jednak prognozy dotyczące otoczenia makroekonomicznego oraz przyjęte plany rozwojowe, zarząd koncernu zrewidował z początkiem maja rekomendację w zakresie wypłaty dywidendy z 3 zł na 1 zł na akcję. Mimo dobrych wyników EBITDA według LIFO, wypracowanych przez wszystkie segmenty koncernu, wynik netto był ujemny i wyniósł –2,2 mld zł. Bezpośredni wpływ na wynik netto miała decyzja o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r. odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych segmentu wydobycia oraz aktualizacji wartości zapasów do obecnych poziomów cen. Łączna wartość tych odpisów wyniosła 2,5 mld zł. Odpisy aktualizacyjne to zabieg o charakterze księgowym, bezgotówkowy, który pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową PKN Orlen. To efekt trudnej sytuacji branży w związ-

12

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

ku z gwałtownym obniżeniem cen ropy naftowej na światowych rynkach, spowodowanym m.in. pandemią koronawirusa. Podobnych odpisów dokonały w tym czasie największe spółki z branży paliwowo-energetycznej.

Wyniki w poszczególnych segmentach W pierwszym kwartale 2020 r. odnotowano wzrost modelowej marży downstream o 1,1 dol./bbl (r/r). Konsumpcja oleju napędowego i benzyn spadła w Polsce – odpowiednio – o 1 proc. i 1 proc., w Czechach o 9 proc. i 10 proc., w Niemczech o 3 proc. i 1 proc. Natomiast na Litwie wzrosła o 2 proc. i 5 proc. Segment downstream wypracował wynik EBITDA według LIFO na poziomie 901 mln zł. Wynik został osiągnięty dzięki wzrostowi sprzedaży nawozów o 1 proc., PCW o 3 proc. i PTA o 3 proc. oraz mimo spadku sprzedaży benzyny o 11 proc., oleju napędowego o 12 proc., LPG o 14 proc., olefin o 6 proc. i poliolefin o 28 proc. Segment detaliczny PKN Orlen osiągnął 706 mln zł EBITDA według LIFO, co oznacza wzrost o 30 mln zł (r/r). W I kwartale kontynuowano rozwój oferty pozapaliwowej. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba punktów gastronomicznych wzrosła o 108 i na koniec marca wynosiła łącznie 2155, w tym 1,7 tys. Stop Cafe w Polsce, 307 Stop Cafe w Czechach, 24 Stop Cafe na Litwie oraz 124 Star Connect w Niemczech. Zgodnie ze strategią, europejska sieć stacji koncernu przystosowywana jest do sprzedaży paliw alternatywnych. Na koniec I kwartału ładowarki do samochodów elektrycznych funkcjonowały na 70 stacjach, co oznacza wzrost o 55 punktów ładowania w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Segment usptream wypracował rezultat EBITDA według LIFO na poziomie 219 mln zł i był o 125 mln zł wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W Polsce kontynuowano prace projektowe i formalno-prawne dutyczące zagospodarowania złóż Bystrowice, Bajerze i Tuchola oraz Chwalęcin, a także wiercenie otworów Pławce i Dylągowa. Uzyskano również decyzje dotyczące przyznania dwóch nowych koncesji o charakterze poszukiwawczym w obszarze edge. Orlen kontynuował realizację inwestycji rozwojowych, prowadzono też procesy akwizycyjne. Rozpoczęto procedurę wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, a także uruchomiono budowę instalacji visbreakingu w Płocku. Ponadto podpisano umowę na licencję i projekt bazowy rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

P

ierwszy kwartał 2020 r. koncern rozpoczął z zyskiem operacyjnym EBITDA według LIFO na poziomie 1,6 mld zł. Przychody wyniosły 22 mld zł mimo niższego niż w analogicznym okresie ubiegłego roku przerobu ropy i spadku sprzedaży oraz mniejszej konsumpcji paliw, związanej z kryzysem spowodowanym przez COVID-19. PKN Orlen starał się elastycznie reagować na spadki sprzedaży paliw, m.in. poprzez dostosowanie harmonogramu i przyspieszenie planowych przestojów remontowych oraz wyeliminowanie importu oleju napędowego.


Firma Anwim planuje w 2020 r. otworzyć minimum 50 nowych stacji paliw. W zeszłym roku nie udało się zrealizować pełnego planu, ale tym razem – jak zapewnia zarząd spółki – ma być inaczej.

Z

ałożenie jest takie, żeby sieć rozwijała się w tempie nie mniejszym niż 50 stacji rocznie, nawet uwzględniając, że niektóre obiekty mogą z tej sieci wypaść. Pozwoliłoby to spokojnie zmierzać do osiągnięcia stanu co najmniej 350 stacji Moya na koniec 2023 r. Przy takim tempie rozwoju placówek mogłoby być znacznie więcej. – Kluczowym słowem w oficjalnym planie do 2023 r. jest „minimum”. Nie chcemy powtórzyć scenariusza z 2019 r., kiedy to niestety nie udało się nam zrealizować planu posiadania w sieci 250 stacji – powiedział portalowi ISB News Paweł Grzywaczewski, członek zarządu spółki, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju sieci Moya. – Zabrakło nam naprawdę niewiele, bo na koniec roku sieć Moya liczyła 240 placówek plus kilka obiektów było już wyposażonych w barwy sieci, ale jeszcze nie uruchomiło sprzedaży, głównie ze względów proceduralnych, takich jak oczekiwanie na koncesję. Nie zmienia to jednak faktu, że nie osiągnęliśmy zakładanych 250 obiektów, i dlatego obecnie, planując nasz rozwój, wolimy trzymać się bardzo realnych obietnic, które na dziś mówią – nie mniej niż 350 stacji do końca 2023 r. Paweł Grzywaczewski podkreślił też, że firmie Anwim udało się osiągnąć zakładaną liczbę stacji franczyzowych, bo miało ich być 200 i tyle faktycznie powstało. Nie udało się natomiast zrealizować rozwoju w obrębie stacji własnych. – Powody są dwa: liczyliśmy, że uda nam się kupić lub wydzierżawić więcej stacji, a także szybsze będzie tempo budowy nowych obiektów, jako że mamy sporo działek, na których wciąż procedujemy pozwolenia na budowę – podkreślił członek zarządu Anwimu. – Dodał, iż optymizmem napawa fakt, wnioski, jeśli chodzi o procedury i 2020 r. będzie dla niej znacznie lepszy w każdym z tych aspektów. – Więcej stacji kupimy lub wydzierżawimy oraz więcej wybudujemy – zapowiedział. Spółka Anwim od 2009 r. zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya, która na koniec 2018 r. liczyła 202 placówki i była szóstą największą siecią stacji paliw w Polsce. Plany zakładają powiększenie sieci do 350 obiektów do 2023 r. Stacje Moya obecne są we wszystkich województwach, przy głównych trasach tranzytowych, przy drogach lokalnych i w miastach.

A M A L K E

50 stacji Moya rocznie

R

Minimum


wieści z branży

Kolejne decyzje w sprawie gdańskiego terminala LNG Terminal LNG małej skali w Gdańsku to projekt Grupy Lotos. Docelowa zdolność magazynowa terminala może wynieść ponad 3 tys. m sześc.

Grupa Orlen planuje w tym roku dalszą ekspansję i rozwój sieci na Słowacji. W zeszłym roku na tamtejszym rynku było 10 stacji koncernu, a w tym roku ma powstać drugie tyle. Najnowszy obiekt został niedawno otwarty w słowackim Rużomberku.

D

o rozwoju naszej sieci detalicznej podchodzimy w sposób zrównoważony i kompleksowy, dostosowując nakłady inwestycyjne do uwarunkowań lokalnych i oczekiwań rynkowych. W Polsce i Czechach inwestujemy przede wszystkim w modernizację sieci, podnoszenie standardu i rozszerzanie oferty. Na Słowacji z kolei koncentrujemy się na szybkim rozwoju sieci. Wyniki sprzedaży za ubiegły rok pokazują, że sieć Grupy Orlen została dobrze przyjęta na rynku słowackim i ma tam duży potencjał wzrostu. Chcemy jak najlepiej wykorzystać doświadczenie z bardzo zbliżonego rynku czeskiego, by również na Słowacji dołączyć wkrótce do grona rynkowych liderów w obszarze sprzedaży detalicznej – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. Swoją ekspansję na słowackim rynku detalicznym Orlen zaczął w kwietniu 2019 r. Obecnie posiada tam 11 stacji pod wspólną marką Benzina i Grupa Orlen. W ubiegłym roku sieć odnotowała ponad 260 tys. transakcji, z czego ponad połowa zawierała również sprzedaż pozapaliwową. Tak samo jak w Czechach, na słowackich stacjach dostępne są polskie produkty, m.in. napoje, artykuły spożywcze, oleje i płyny eksploatacyjne. Obecnie słowaccy kierowcy korzystają ze stacji paliw Orlenu zlokalizowanych w obszarach miejskich w Malackach, Holicach, Lužiankach, Šelpicach, Šuranach, Strečnie, Tesárských Mlyňanach, Senci i od niedawna również w Rużomberku. Grupa Orlen będzie rozwijać na Słowacji także format gastronomiczny, otwierając w najbliższych miesiącach siedem kolejnych punktów Stop Cafe. – Oferta gastronomiczna jest dla nas najszybciej rosnącym segmentem sprzedażowym, którego wolumeny w Czechach wzrosły przez ostatnie osiem lat o 320 proc. Cieszy nas fakt, że klienci wybierają naszą sieć nie tylko ze względu na sprawdzone paliwa, ale także szeroką ofertę pozapaliwową i gastronomiczną. Wierzę, że słowaccy klienci tak samo jak czescy polubią nie tylko naszą znakomitą kawę i popularne hot dogi, ale także inne produkty gastronomiczne z szerokiej oferty Stop Cafe – Marek Zouvala, dyrektor sieci stacji paliw Benzina.

14

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

I

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Orlen rozwija sieć stacji na Słowacji

nwestycja umożliwi wykorzystanie LNG jako paliwa w transporcie morskim i lądowym oraz tym samym wzmocni pozycję koncernu Lotos jako lidera w dziedzinie paliw alternatywnych. Projekt jest na etapie zakończenia studium wykonalności. Następnym krokiem ma być decyzja inwestycyjna. Byłby to pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Projekt budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku Grupa Lotos realizuje w konsorcjum z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-System. Będzie on stanowił bazę przeładunkową oraz logistyczną dla LNG. Transport LNG z zachowaniem jego parametrów jest możliwy dzięki specjalistycznym cysternom oraz kontenerom kriogenicznym. Projekt jest także związany z planami rozbudowy zdolności przeładunkowych terminala LNG w Świ­ noujściu oraz koncepcją budowy tzw. terminala FSRU (Floating Storage Regasification Unit) w Zatoce Gdańskiej. Chodzi o pływający terminal wyposażony w pokładowe urządzenia do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. – Chcemy utrzymywać naszą silną pozycję lidera w dziedzinie paliw alternatywnych. Za lokalizacją bazy LNG w Gdańsku przemawia bezpośrednie sąsiedztwo portów morskich Gdańsk i Gdynia – największych polskich portów, które mogłyby być jednymi z kluczowych odbiorców LNG na potrzeby bunkrowania statków wykorzystujących to paliwo. Zakończył się etap związany ze studium wykonalności projektu. Przed nami decyzje inwestycyjne – mówi Paweł Jan Majewski, prezes zarządu Grupy Lotos. Inwestycja obejmuje m.in. budowę zbiornika magazynowanego LNG, instalacji rozładunkowo-załadunkowej dla stanowiska statkowego, pompowni załadunkowo-rozładunkowej statku oraz pompowni autocystern i kontenerów. Rozbudowa polskich zdolności importowych otwiera realną możliwość stworzenia rynku przeładunku i dystrybucji LNG w Polsce i regionie, dla której istotnym elementem w łańcuchu logistyki mogłaby być Baza LNG w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”, który został utworzony w celu wsparcia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.


wieści z branży

PGNiG chce zarabiać na sprzedaży wodoru Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło prace nad projektami wykorzystania wodoru w energetyce i sektorze motoryzacyjnym.

S

półka chce zarabiać na sprzedaży wodoru i usługach z nim związanych, dlatego zbada możliwość magazynowania i transportu wodoru siecią gazową. Podpisano już umowę na zaprojektowanie i budowę stacji badawczej tankowania pojazdów napędzanych wodorem. „Wodór – Czyste Paliwo dla Przyszłości” to nowy kompleksowy program wodorowy PGNiG, na który składa się kilka projektów – od produkcji „zielonego wodoru”, poprzez jego magazynowanie i dystrybucję, aż do wykorzystania w energetyce przemysłowej. – Zgod­­nie z zapowiedziami rozpoczynamy działania, które pozwolą na stopniową dywersyfikację działalności Grupy PGNiG. Chcemy zbudować kompetencje w zakresie wodoru. Naszym celem jest wzbogacenie oferty biznesowej, co przełoży się na przychody ze sprzedaży nowego paliwa oraz usług z nim związanych, a także przyczyni się do wzrostu sprzedaży paliwa gazowego ogółem przez PGNiG – powiedział Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG. – Poprzez realizację zaplanowanych projektów wodorowych PGNiG włączy się w rozwój rynku paliw alternatywnych, a tym samym przyczyni się do wypełnienia przez Polskę celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W ciągu czterech najbliższych lat na prace badawcze związane z nowym programem PGNiG planuje wydać ponad 31 mln zł. Najbardziej zaawansowany jest projekt o nazwie Hydra Tank – polega on na uruchomieniu stacji badawczej tankowania pojazdów napędzanych wodorem.

e-stacjapaliw.pl

PGNiG podpisało umowę z polsko-brytyjskim konsorcjum na jej zaprojektowanie i wybudowanie. Uruchomienie stacji planowane jest w 2021 r. na warszawskiej Woli, przy ul. Prądzyńskiego, w sąsiedztwie istniejącej stacji tankowania CNG (sprężonego gazu ziemnego). – Pierwszy etap eksploatacji stacji będzie dla PGNiG pilotażem, połączonym z pracami badawczymi – powiedział Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju. – Chcemy, aby wodór stał się uzupełnie-

przetestowanie całego procesu – od produkcji zielonego wodoru do dostawy odbiorcom. Będziemy także mogli przeprowadzać próby wtłaczania odpowiedniej mieszanki gazu i wodoru do sztucznej sieci gazowej, testować magazynowanie wodoru, a także dostarczanie go cysterną do naszej stacji w Warszawie – wyjaśnił Arkadiusz Sekściński. Z kolei Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG rozbuduje swoją działalność analityczną, by stać się

niem obecnej oferty PGNiG paliw napędowych obejmującej CNG i LNG, co będzie sprzyjało dalszemu rozwojowi gazomobilności w Polsce – dodał. PGNiG rozpoczęło również badania nad możliwością magazynowania i transportu wodoru z wykorzystaniem sieci gazu ziemnego. Projekt o nazwie InGrid – Power to Gas zakłada, że w oddziale spółki w Odolanowie powstanie instalacja, w której w 2022 r. ma rozpocząć się produkcja „zielonego wodoru”. PGNiG chce w tym celu wykorzystać energię elektryczną wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne. – Instalacja pozwoli nam na

pierwszym w Polsce i jednym z niewielu w Europie laboratorium badającym czystość wodoru. Po uzyskaniu akredytacji laboratorium będzie badało paliwa alternatywne dla PGNiG, ale także zaoferuje taką usługę komercyjnie podmiotom zewnętrznym. – Nowy program wodorowy to pierwszy z przykładów zwrotu PGNiG w kierunku zielonej energii. W ciągu dwóch-trzech najbliższych lat chcemy stworzyć spójny łańcuch kompetencji wodorowych, który pozwoli na dalszy rozwój w tym obszarze – podsumował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

15


wieści z branży

Grupa Lotos

Unimot

Spółka Unimot Energia i Gaz z Grupy Kapitałowej Unimot rozpoczyna sprzedaż instalacji fotowoltaicznych pod marką Avia Solar na rynku polskim. Usługa skierowana jest do klientów detalicznych i biznesowych.

G

rupa Kapitałowa Unimot postanowiła zaangażować się w rynek energii słonecznej. Zadanie to zostało powierzone spółce Unimot Energia i Gaz, dla której będzie to teraz jeden z podstawowych segmentów działalności. – Wykorzystując nasze doświadczenie w sprzedaży na rynku energii elektrycznej i gazu, będziemy oferować klientom kompleksową mulitproduktową ofertę montażu instalacji fotowoltaicznych połączonych z magazynowaniem energii, uzupełniając je dostawami prądu z sieci – mówi Marcin Ludwicki, prezes zarządu spółki Unimot Energia i Gaz. Szeroka oferta produktowa, która została opracowana pod marką Avia Solar, jest oparta na współpracy z czołowymi producentami paneli fotowoltaicznych, zapewniającymi najlepszą jakość produktów oraz najdłuższe gwarancje na rynku dla sprawności proponowanych urządzeń. – Naszą nową ofertę kierujemy do klientów indywidualnych oraz firm, między innymi dlatego postanowiliśmy do jej promocji wykorzystać markę Avia, pod którą Unimot rozwija już detaliczną sieć stacji paliw – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot SA. – Sieć stacji Avia wykorzystamy także jako punkty sprzedaży naszej oferty, a naszych stacyjnych partnerów biznesowych i pracowników będziemy wynagradzali za pozyskane kontrakty w specjalnym systemie motywacyjnym. Obecnie handlowcy spółki Unimot Energia i Gaz już rozpoczynają sprzedaż pierwszych pakietów ofertowych na instalacje fotowoltaiczne. Trwają także wytężone prace, aby jak najszybciej oferta ta trafiła do sieci stacji paliw Avia, o czym spółka będzie regularnie informowała.

16

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

wśród dobrych praktyk CSR Niebieski Szlak, Dni BHP, Piłkarska Przyszłość z Lotosem – to tylko część dobrych praktyk Grupy Lotos, które znalazły się w 18. już edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

R

aport zawiera blisko 1,7 tys. przykładów działań społecznie odpowiedzialnych i 214 firm zgłaszających swoje inicjatywy. Publikacja wydawana jest corocznie i stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Wśród dobrych praktyk Lotosu w publikacji znalazły się: Kierunek Bałtyk, Niebieski Szlak, Portal dla Dostawców, Dni BHP, Szukamy Następców Mistrza, Program Wolontariatu Pracowniczego, Lotos – Mistrzowie w pasach, Wsparcie na starcie, Dzień Techniki Kolejowej, Zdolni z Lotosem i Piłkarska Przyszłość z Lotosem. W raporcie jest też opis zaangażowania pracowników grupy w inicjatywę „Kręć kilometry” oraz Lotos Running Team, a także informacja o projekcie „Przedszkolaki na stacji paliw Lotosu” oraz opis projektu publikacji zintegrowanych raportów rocznych przez spółkę. – Działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i dbałość o rozwój społeczeństwa to idee, o których stale pamiętamy, podejmując decyzje biznesowe w Lotosie. Konsekwentnie wdrażamy dobre praktyki w różnych obszarach naszego działania z korzyścią dla firmy i interesariuszy. Troska o środowisko naturalne, pracowników i otoczenie społeczne stanowi wyznacznik naszych bieżących oraz przyszłych działań – podkreśla Paweł Jan Majewski, prezes zarządu Grupy Lotos. Z roku na rok coraz więcej firm realizuje projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Najdynamiczniej rozwijającym się obszarem są praktyki związane z troską o środowisko – wzrost o ponad 35 proc. w odniesieniu do poprzedniej edycji. Wśród 321 przykładów działań zgłoszonych przez 129 firm są m.in. działania z zakresu ograniczenia zużycia plastiku, gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony bioróżnorodności, edukacji środowiskowej czy przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. – Rok 2019 można uznać za rok środowiska naturalnego, a najnowsza edycja raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” potwierdza tę tezę. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost liczby praktyk w obszarze „środowisko”. Firmy postawiły na rozwiązania prośrodowiskowe, bo też dla szerokiego grona interesariuszy stał się to wręcz kluczowy temat. To pozytywna zmiana, która – jak wierzymy – będzie kontynuowana przez firmy. Oczywiście pierwszy kwartał 2020 r. ukazał, że przed biznesem kolejne, pilne wyzwania o charakterze społecznym. Kryzys związany z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 dowiódł, że firmy potrafią reagować szybko, niosąc pomoc i wsparcie. Na portalu odpowiedzialnybiznes.pl w sekcji „Biznes w odpowiedzi na COVID-19” od marca pojawiło się około 80 przykładów działania firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dookoła obserwujemy kolejne, liczne akcje solidarnościowe i pomocowe – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

inwestuje w rozwój fotowoltaiki


wieści z branży

Nowa aplikacja ułatwi pracę kierowcom Aplikacja Shell Fleet Assistant powstała z myślą o kierowcach i spedytorach, aby ułatwić im codzienną pracę. Jest odpowiedzią na problemy z zasięgiem, zmiennymi warunkami drogowymi, planowaniem tras.

W

Shell od lat wspieramy firmy transportowe i dobrze znamy kulisy ich codziennej pracy. Celem Shell Fleet Assistant jest poprawienie jakości pracy spedytorów, dzięki dedykowanym opcjom umożliwiającym m.in. monitorowanie tras, sprawną komunikację z kierowcami, optymalizację kosztów czy szybki obieg dokumentów – mówi Katarzyna Warzywoda, dyrektor ds. sprzedaży kart paliwowych Shell Polska. Shell Fleet Assistant ułatwia nadzorowanie zleceń i kontakt z kierowcami. Dzięki widokowi live spedytor może zobaczyć na mapie wszystkie wyznaczone trasy, stopień realizacji poszczególnych zleceń oraz aktualną pozycję kierowcy. Aplikacja działa w trybie offline, zapisując w pamięci informacje o położeniu kierowcy, statusie trasy oraz wiadomości, które są aktualizowane automatycznie po ponownym połączeniu z siecią. Zintegrowany widok siatki połączeń pozwala mieć najważniejsze informacje zawsze pod ręką, dzięki czemu zarządzanie nawet sporą flotą staje się dużo łatwiejsze. Dzięki wbudowanemu komunikatorowi spedytor może szybko nawiązać kontakt ze swoimi kierowcami w bezpieczny i intuicyjny sposób. Shell Fleet Assistant automatycznie tłumaczy wiadomości na wybrany język, a dzięki możliwości wysyłania predefiniowanych wiadomości, kierowca może szybko odpowiedzieć dyspozytorowi za pomocą kilku kliknięć. Aplikacja automatycznie wysyła powiadomienia dotyczące realizacji konkretnego etapu trasy w momencie, w którym kierowca potwierdzi aktualizację statusu w swoim telefonie. Dzięki aplikacji możliwe jest oszacowanie kosztów, co pozwala obniżyć wydatki na paliwo i pomaga w szybkiej wycenie zlecenia. System automatycznie wyznacza optymalny przebieg trasy i liczy koszty opłat drogowych dla wybranego pojazdu, łącznie z szacunkowymi cenami paliwa z wybranej stacji. Aplikacja dobiera optymalne miejsca do tankowania, biorąc pod uwagę ceny Shell ListPrice oraz posiadane zniżki. Shell Fleet Assistant ma funkcję skanera, pozwalającą na sprawne i bezpieczne przesyłanie dokumentów przewozowych oraz innych plików między kierowcą a spedytorem tuż po ukończeniu zlecenia. To rozwiązanie pomaga przyspieszyć przepływy finansowe. Przesyłanie dokumentów dostosowane jest do ograniczeń pakietu danych w roamingu, a wszystkie pliki są uporządkowane oraz przypisane do poszczególnych tras, zleceń i kierowców, co usprawnia organizację pracy i dostępność dokumentów.

e-stacjapaliw.pl

Novatek PAO podsumowuje pierwszy kwartał 2020 roku W kwietniu spółka Novatek PAO przedstawiła dane dotyczące produkcji w pierwszym kwartale 2020 r. Informacje te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane pod koniec roku.

W

edług komunikatu prasowego firmy Novatek, w pierwszym kwartale 2020 r. produkcja węglowodorów wyniosła 150,2 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), w tym 19,08 mld m sześc. gazu ziemnego i 3,05 mln ton ciekłych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej). W porównaniu z I kwartałem 2019 r. produkcja węglowodorów wzrosła o 3,1 mln boe, czyli o 2,1 proc. Sprzedaż gazu ziemnego, w tym LNG, wyniosła 20,69 mld m sześc., czyli o 6,8 proc. mniej niż w pierwszym kwartale roku 2019. 18,24 mld m sześc. gazu ziemnego zostało sprzedane na terenie Federacji Rosyjskiej, a sprzedaż LNG na rynkach międzynarodowych wyniosła 2,45 mld m sześc. Wolumen przetworzenia kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky wzrósł o 4,8 proc. i wyniósł 2,82 mln ton. W kompleksie w Ust-Łudze przetworzono 1,79 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co oznacza wzrost o 1,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. Według wstępnych danych, w I kwartale 2020 r. sprzedaż produktów gotowych kompleksu Ust-Ługa wyniosła 1,7 mln ton, w tym 1,04 mln ton nafty, 0,3 mln ton paliwa lotniczego i 0,35 mln ton oleju opałowego i oleju napędowego. Novatek sprzedał 1,16 mln ton ropy oraz 0,41 mln ton stabilnego kondensatu gazowego. Według danych na 31 marca 2020 r. Novatek posiadał w ogólnych zapasach 0,3 mld m sześc. gazu ziemnego, w tym LNG, a także 620 tys. ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetwarzania. Spółka Novatek PAO to największy niezależny producent gazu w Rosji. Firma kompleksowo zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem oraz sprzedażą gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów w Rosji i na rynkach międzynarodowych.

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

17


nowości

Olej silnikowy na dolewki

Shell wprowadził na rynek pierwszy olej silnikowy kompatybilny z jednostkami wszystkich samochodów. Nowo opracowany olej Shell Helix Top Up z krystalicznie czystej bazy olejowej, przeznaczony na dolewki, został zaprojektowany z myślą o kierowcach, którzy nie wiedzą dokładnie, jakiego oleju potrzebuje silnik ich samochodu. Szybkie rozwiązanie dla kierowców oferowane w charakterystycznej czerwonej butelce jest już dostępne na stacjach Shell w Polsce. Olej Shell Helix Top Up został opracowany na bazie technologii Shell PurePlus w Centrum Technologii Shell w Hamburgu. Tej samej technologii Shell Helix, która jest wybierana przez czołowych producentów samochodów oraz zespoły Ferrari F1, BMW Motorsport i Hyundai World Rally Team. Olej Shell Helix Top Up można bez przeszkód mieszać ze wszystkimi dostępnymi na rynku olejami silnikowymi. www.shell.pl

Nowa linia kosmetyków samochodowych

W ofercie firmy Auto Land pojawiła się nowa linia kosmetyków samochodowych Detailer. Wśród produktów znajdziemy między innymi: preparat do czyszczenia felg (o neutralnym pH), uniwersalny preparat w formie koncentratu, przeznaczony do czyszczenia zmywalnych powierzchni w samochodzie, mleczko do czyszczenia i odświeżania tapicerki skórzanej czy dressing do konserwacji i nabłyszczania opon. www.auto-land.pl

Oleje Total w nowym opakowaniu

Total Lubrifiants zaprezentował nowe opakowania dla całej gamy olejów Total i Elf. Nowe opakowania są praktyczniejsze i łatwiejsze do identyfikacji. Dzięki nim klienci mogą od razu zidentyfikować potrzebny produkt za sprawą kolorów: Platinum dla najwyższego poziomu jakości, Silver dla średniego poziomu i Brązowy dla produktów z linii podstawowej. Kupujący mogą też sprawdzić nową etykietę, która jest znacznie bardziej przejrzysta i łatwiejsza do odczytania. Na etykiecie znajdziemy informację na temat lepkości, homologację producenta i kod QR. www.total.com.pl

CZYSTOJAK powstał z potrzeby zaspokojenia higieny dłoni, ale w połączeniu z filozofią, że dobrze zaprojektowane przedmioty należą się każdemu. CZYSTOJAK to nowa definicja higieny w przestrzeni publicznej – urządzenie jest w pełni bezdotykowe, dozuje dowolny płyn do dezynfekcji i jest odporne na intensywne użytkownie. CZYSTOJAK posiada wyjątkowy design i możliwość personalizacji. www.czystojak.pl

18

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

kreatywna dezynfekcja


nowości

Nowe smaki kawy Lavazza

Marka Lavazza, wraz ze swoim partnerem – firmą PepsiCo, wprowadziła na rynek dwa rodzaje kawy gotowej do spożycia: cappuccino i double espresso. Kawy są do spożycia na zimno. Oba rodzaje łączą niepowtarzalny i aksamitny smak uznanej włoskiej kawy i najlepszej jakości polskie mleko. Wariant smakowy cappuccino oferowany jest w puszce o pojemności 250 ml, a wersja double espresso z odrobiną mleka – w puszce o pojemności 200 ml. Aluminiowe opakowania kawy mrożonej Lavazza w pełni nadają się do recyklingu. Gotowe do spożycia kawy mrożone Lavazza dostępne są w dużych sieciach handlowych, sklepach lokalnych, w sprzedaży online, a także na wybranych stacjach benzynowych. www.lavazzacoffee.pl

Nowy Lech Free na lato

Smak tarty cytrynowej w czekoladzie

Firma Wedel proponuje edycję limitowaną doskonałego wiosennego przysmaku – jest to Ptasie Mleczko, w którym wyczuwalny jest smak świeżo upieczonej tarty cytrynowej. Delikatna pianka oblana jest pyszną białą czekoladą. Równowaga pomiędzy delikatną kwasowością cytryn a słodką polewą i dodatkiem kremowej śmietany zniewoli wszystkich fanów tych słodyczy. Ptasie Mleczko zamknięto w niezwykle wykwintnym opakowaniu, zaprojektowanym według najnowszych trendów. www.wedel.pl

Lech Free 0,0%, dołącza do swojego portfolio dwie nowe propozycje smakowe – Lech Free 0,0% Marakuja i Melon oraz Lech Free 0,0% Ananas i Guawa. Ananas i Guawa to propozycja dla tych, którzy poszukają egzotycznych aromatów i ciekawych połączeń. Soczysty ananas i słodko-kwaśna guawa tworzą zgrany duet w połączeniu z delikatną piwną goryczką. Z kolei wyrazisty owoc marakui współgra z dojrzałym, soczystym melonem, gwarantując konsumentom maksymalne orzeźwienie i ugaszenie pragnienia. Nowe propozycje dystrybuowane są od marca br. na terenie całej Polski, w butelkach o pojemności 330 ml, 500 ml i puszkach 0,5 l. W portfolio marki Lech Free 0,0% Kompanii Piwowarskiej znajdują się również takie warianty smakowe, jak limonka z miętą, pomelo i grejpfrut, granat i acai oraz klasyczny lager, idealny dla amatorów piwnej goryczki. www.lech.pl

Lody w familijnych formatach

Firma Colian rozszerzyła ofertę lodów rodzinnych. W zamrażarkach pojawiły się lody Grześki, Jeżyki i Śliwka Nałęczowska w familijnym formacie. Lody Śliwka Nałęczowska oferowane są już nie tylko na patyku. Marka wprowadziła na rynek rodzinne warianty – kubek 500 ml i opakowanie 900 ml. Familijnej odsłony doczekały się także lody Jeżyki – oryginalny smak najeżonego bakaliami ciasteczka przeniesiono prosto do opakowania o pojemności 900 ml. Grześki to kolejna zmrożona pozycja, która doczekała się większej gramatury. Kakaowe lody na bazie prawdziwej śmietanki z czekoladą i kawałkami chrupiących wafelków nawiązują do smaku popularnych wafelków Grześki. www.colian.pl

e-stacjapaliw.pl

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

19


wywiad

W Polsce brakuje systemu wsparcia dla elektromobilności Nie kupujemy samochodów elektrycznych, bo czekamy na obiecane dopłaty rządowe. Ale są też inne sposoby wspierania elektromobilności. O rynku „elektryków” w Polsce, infrastrukturze do ich ładowania, a także o zmianach proponowanych przez Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych rozmawiamy z jej prezesem – Marcinem Korolcem.

20

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


wywiad

Czy Polska jest gotowa na elektromobilność? Pod tym względem chyba wciąż jesteśmy w tyle za innymi państwami europejskimi? Każde państwo jest gotowe na elektromobilność, zwłaszcza jeśli jest to państwo europejskie. Wszyscy importujemy ropę naftową i wydajemy na to ogromne sumy pieniędzy. Koniec tego importu oznaczałby dla Polski oszczędności rzędu 50 mld zł rocznie. Tyle właśnie nas ten import kosztuje. Tymczasem prąd produkujemy w Polsce, a możemy go produkować więcej. Jesteśmy też gotowi na elektromobilność w tym sensie, że samochody elektryczne nie emitują szkodliwych związków do atmosfery, a polskie miasta są niestety liderami, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Warto byłoby to zmienić. Według licznika elektromobilności Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych pod koniec lutego w Polsce było zarejestrowanych ponad 9,8 tys. samochodów z napędem elektrycznym. Jak wygląda sprzedaż „elektryków” na tle innych krajów europejskich? Jeśli popatrzymy na statystyki za pierwszy kwartał prowadzone przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA, to zwracają uwagę dwie kwestie. Po pierwsze – warto zwrócić uwagę na fakt, że sprzedaż samochodów elektrycznych zachowuje się zupełnie inaczej niż tradycyjnych. W I kwartale mamy tu do czynienia z bardzo wysokimi wzrostami, nawet mimo pandemii. Po drugie – chciałbym porównać liczbę sprzedanych samochodów elektrycznych w Polsce i w Niemczech. W Polsce w I kwartale bieżącego roku samochodów elektrycznych na baterie sprzedano 587, a tzw. hybryd plug-in – 691. Tymczasem w Niemczech w tym samym okresie sprzedano 26 030 samochodów bateryjnych, a pojazdów typu plug-in

W Planie Rozwoju Elektromobilności, ogłoszonym w 2017 r., jednym z założeń jest to, żeby w 2020 r. infrastruktura ładowania była przystosowana do obsługi nawet miliona samochodów elektrycznych. Jak to wygląda w zderzeniu z rzeczywistością? Infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych rozwija się bardzo powoli, ale to dlatego, że dziś nikomu się to nie opłaca. Jeśli ktoś zbuduje stację do ładowania, będzie miał bardzo mały obrót, bo samochodów jest mało, więc sesji ładowania niewiele. Natomiast taryfa energetyczna w naszym kraju jest tak skonstruowana, że niezależnie od tego, czy dany dostawca usługi ładowania sprzeda prąd czy nie, ponosi tzw. opłatę mocową. Są to więc wysokie koszty stałe przy niewielkiej szansie na zyski. Dzisiaj nie ma przedsiębiorstwa, które zdołałoby na tym zarobić. System taryf jest niedostosowany do rzeczywistości. Gdyby podwyższyć cenę prądu, a cześć stałą zlikwidować, usługodawcy mogliby po prostu sprzedawać prąd, ustalić marżę i mogłoby to dobrze funkcjonować. I to jest jeden z postulatów, który zgłaszamy jako Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych. No właśnie – jakie działania czy projekty prowadzi obecnie Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych? W związku z tym, że nie ma obecnie dopłat do zakupu samochodów elektrycznych, fundacja przygotowała coś, co może przynajmniej częściowo wspomóc rozwój elektromobilności. Przedstawiliśmy rządowi 16 propozycji nowych regulacji, m.in. podatkowych, związanych z amortyzacją czy akcyzą, z podatkiem VAT. Chodzi m.in. o to, żeby podwyższyć podatki dla samochodów spalinowych i dzięki temu chociaż częściowo ograniczyć import używanych pojazdów spalinowych, wprowadzić niższe

W Polsce w pierwszym kwartale bieżącego roku samochodów elektrycznych na baterie sprzedano 587, a tzw. hybryd plug-in – 691. Tymczasem w Niemczech w tym samym okresie sprzedano 26 030 samochodów bateryjnych, a pojazdów typu plug-in – 26 419

FOT. materiały prasowe

– 26 419. Różnica jest bardzo duża, Niemcy sprzedają takich samochodów 50 razy więcej i nie można tego usprawiedliwić różnicą w wielkości rynku. Z czego, pana zdaniem, wynikają te różnice? Przede wszystkim w Niemczech jest system wsparcia dla osób kupujących samochody elektryczne, a w Polsce takiego systemu nie ma. Został co prawda obiecany przez rząd około dwóch lat temu i od tego czasu rynek się zamroził. Ludzie czekają na dopłaty, więc nie kupują. Tak naprawdę samochody elektryczne w tej chwili kupują chyba tylko fascynaci. Dopłaty nie zostały zakwestionowane, tylko ich realizacja wciąż jest odkładana. Ludzie są gotowi, żeby z nich skorzystać, i nie wiadomo, dlaczego zostało to zatrzymane. W związku z tym również koncerny samochodowe nie przedstawiają w Polsce dużej oferty, dostępność tych pojazdów jest ograniczona i wszystko razem tworzy wrażenie błędnego koła.

e-stacjapaliw.pl

opłaty dla samochodów elektrycznych za korzystanie z dróg płatnych. Proponujemy, żeby rząd w inny sposób promował elektromobilność. Ten zestaw zmian w ustawach przekazaliśmy do Ministerstwa Klimatu. Jakie jeszcze inne postulaty znalazły się wśród propozycji fundacji? Między innymi nowa polityka parkingowa. Proponujemy zmienić zasady przyznawania abonamentów parkingowych w centrach miast, np. Warszawy. Tak, aby nie można było korzystać z przywileju tańszego parkowania przez więcej niż jeden samochód spalinowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Drugi czy trzeci samochód dostałby zezwolenie pod warunkiem, że będzie elektryczny. Proponujemy też wprowadzenie ulgi w PIT na zamontowanie w domu ładowarki do samochodów czy zlikwidowanie opodatkowania VAT samochodów elektrycznych. Postulujemy również wprowadzenie spe-

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

21


wywiad

cjalnego podatku antysmogowego, zmian w podatku akcyzowym, który wprowadzałby bardzo wysoką akcyzę na pierwszą rejestrację w kraju samochodów starszych roczników. Im starszy i bardziej zanieczyszczający powietrze pojazd, tym wyższy podatek. Istnieje bowiem duże niebezpieczeństwo, że masowa promocja „elektryków” na zachodzie Europy spowoduje wypychanie starych samochodów do nas. Zalew starych, kopcących aut spowodowałby, że w ogóle nie będzie w Polsce mowy o elektromobilności i w dodatku jest obawa, że się zaczadzimy. Chcemy też, aby opodatkowanie diesla i benzyny było równe. W tej chwili z niezrozumiałego dla mnie powodu diesel jest niżej opodatkowany. Mamy jeszcze wiele innych postulatów i rozwiązań, które – w związku z brakiem systemu wsparcia – chociaż małymi krokami mogłyby nas przybliżać do zmian.

Fundacja i Forum Głównym zadaniem Fundacji Promocji Samochodów Elektrycznych jest rozwój branży samochodów elektrycznych, a także tworzenie neutralnej płaszczyzny do prowadzenia dialogu między administracją a przedstawicielami sektora prywatnego. Jedną z pierwszych inicjatyw FPPE było powołanie do życia Forum Innowacyjnego Transportu. Jest ono płaszczyzną dialogu dla podmiotów zainteresowanych rozwojem transportu opartego na napędzie elektrycznym. W skład forum wchodzą przedstawiciele przemysłu samochodowego, producentów autobusów, producentów energii, przedsiębiorstw transportowych oraz usługowych, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego. Forum spotyka się co najmniej dwa razy do roku. Zadaniem forum jest wypracowywanie propozycji regulacji i rozwiązań organizacyjnych promujących rozwój branży samochodów, autobusów i innych pojazdów elektrycznych w Polsce.

Jak pogodzić rozwój elektromobilności z rosnącymi kosztami prądu? Czy podwyżki cen mogą zahamować te działania? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że samochód elektryczny to oszczędność na paliwie rzędu 70 proc. w stosunku do pojazdu spalinowego. Cena przejechania danego odcinka na prądzie, nawet po podwyżkach, będzie więc opłacalna. Poza tym nigdzie nie jest wyryte w kamieniu, że ceny prądu muszą rosnąć. Rosną w Polsce, bo mamy politykę energetyczną postawioną na głowie. Zbyt mało inwestujemy w produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Przecież raz wybudowany panel słoneczny czy wiatrak nie potrzebują kosztów operacyjnych, w przeciwieństwie do energetyki związanej z paliwami kopalnymi, bo tam zawsze są jakieś koszty. Gdybyśmy w czasie walki z kryzysem zastosowali rozszerzenie programu „Mój prąd”, rozbudowali dopłaty do paneli słonecznych, dofinansowali np. tworzenie domowych magazynów prądu, energia mogłaby kosztować ludzi naprawdę niewiele. A w niektórych przypadkach byłaby całkowicie za darmo. Rozwój elektromobilności to teoretycznie zagrożenie dla producentów i sprzedawców paliw tradycyjnych. W jaki sposób firmy z branży paliwowej mogą przyczynić się do rozwoju elektromobilności? Paliwa tradycyjne i samochody spalinowe to, moim zdaniem, technologie skazane na wymarcie i nie ma żadnego powodu, żeby je wspierać. Jak już wspomniałem na początku rozmowy, import ropy naftowej kosztuje nas rocznie dziesiątki miliardów złotych. To nie musi dłużej trwać. Nikt nie zabrania koncernom paliwowym inwestować w rozwój nowego rynku. Ale mam wrażenie, że traktują one ten rynek kompletnie marginalnie, podczas gdy mogłyby aktywniej na nim działać, bo to bogate spółki. Liczba ładowarek, w które inwestują koncerny paliwowe, jest bardzo mała, są ich dziesiątki, a powinny być tysiące albo setki tysięcy.

22

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

Od pewnego czasu mówi się o planowanej produkcji polskich samochodów elektrycznych. Czy to pozytywna inicjatywa z punktu widzenia FPPE? Jakie są szanse realizacji dość ambitnych założeń? Na całym świecie pojawiają się podobne inicjatywy. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że jeśli ktoś podejmuje takie wyzwanie, to oznacza, że zaczyna się ścigać z takimi gigantami jak Tesla czy Volkswagen. To oczywiście jest możliwe, tylko trzeba wiedzieć, z kim się konkuruje, i zaproponować produkt porównywalny albo lepszy. Racjonalny inwestor musi brać pod uwagę, czy zdoła ten produkt skutecznie sprzedać na rynku. Ale trzymam kciuki za polską spółkę, żeby się udało i żeby racjonalnie podeszła do tego wyścigu.

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych stworzyła Forum Innowacyjnego Transportu – proszę przybliżyć jego cele i sposób funkcjonowania. Forum Innowacyjnego Transportu to grupa, która łączy różne podmioty. Z jednej strony – przedstawicieli administracji rządowej, działaczy samorządowych, z drugiej – firmy motoryzacyjne czy energetyczne. Wielka zmiana, która ma nastąpić w polskiej komunikacji, potrzebuje właśnie takiego forum, aby można było regularnie dyskutować o różnych specyficznych problemach i rozwiązaniach. Tradycyjne formy dyskusji nie pasują do nowej rzeczywistości. Teraz przygotowujemy kolejne spotkanie poświęcone problemom wynikającym z pandemii. Pojawił się bowiem problem z korzystaniem z transportu publicznego w miastach. Na skutek obostrzeń znacznie zmalała liczba osób, które mogą z tego transportu korzystać. I z jednej strony mamy odmrażanie gospodarki i próby powrócenia do normalnego funkcjonowania, z drugiej – problem z przemieszczaniem się, zwłaszcza w dużych miastach. Jeśli ktoś pracuje w miejscu odległym od miejsca zamieszkania, to musi tę odległość pokonać. Nie możemy wszyscy przesiąść się do samochodów osobowych, bo – po pierwsze – nigdzie byśmy nie dojechali z powodu korków, a po drugie – byłoby to groźne dla naszego zdrowia. I właśnie o tym chcemy rozmawiać podczas kolejnego spotkania forum – o tym, jak ma funkcjonować miasto i jak rozwiązać problem zrównoważonego transportu. Niewykluczone, że zmienimy sposób działania forum na bardziej otwarty niż do tej pory, zwłaszcza że umożliwia to powszechna dziś formuła spotkań online. Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiała Beata Michalik

e-stacjapaliw.pl


raport

Koncerny paliwowe kontra koronawirus 20 marca oficjalnie wprowadzono w Polsce stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Od samego początku tej wyjątkowej sytuacji koncerny paliwowe włączyły się w działania niosące wsparcie zarówno dla szpitali, jak i dla służb mundurowych, kierowców i innych grup zmagających się ze skutkami epidemii.

P

FOT. lotos

P

ieniądze dla placówek służby zdrowia, produkcja i sprzedaż płynów do dezynfekcji i innych środków higieny, pomoc dla seniorów i podopiecznych domów pomocy społecznej, symboliczna darmowa kawa dla ratowników medycznych czy pracowników służb mundurowych – w pomoc aktywnie zaangażowało się kilka firm z branży paliwowej. Jakie działania podejmowały koncerny? Poniżej krótkie podsumowanie minionych ponad dwóch miesięcy.

e-stacjapaliw.pl

Grupa Lotos wspiera polskie szpitale Grupa Lotos za pośrednictwem Fundacji Lotos przekazała 5 mln zł na walkę z koronawirusem. Pomoc polegała m.in. na zakupie sprzętu szpitalnego. Chodziło o to, by poprawić standard leczenia chorych oraz ułatwić pracę personelowi medycznemu. Firma wspólnie ze szpitalami ustaliła listę potrzeb. Okazało się, że najbardziej przydadzą się respiratory, łóżka szpitalne, środki ochrony osobistej, środ-

ki higieniczne, termometry bezdotykowe, leki, sprzęt jednorazowego użytku oraz inne środki niezbędne do opieki nad pacjentami z SARS-CoV-2. Pieniądze trafiły do czterech polskich placówek z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego: Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Samodzielnego Publicznego Woje­ wódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, 7. Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

23


raport

oraz Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Szpital w Gdyni jeszcze przed Wielkanocą odebrał trzy łóżka do intensywnej terapii z materacami przeciwodleżynowymi, a także aparat USG. Z kolei do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie trafiło 48 łóżek z szafkami i materacami przeciwodleżynowymi, a także urządzenie do dezynfekcji powietrza z użyciem plazmy. Ze środków od Fundacji Lotos zakupiono też komorę BIO-BAG służącą do transportu chorych dla Szpitala Wojewódzkiego im.

du spółki Lotos Paliwa. Ponadto sześć placówek medycznych z Pomorza otrzymało do dyspozycji samochody od Grupy Lotos. Pojazdy służą do przewożenia pacjentów, próbek i materiałów medycznych. Firma odpowiedziała także na apel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratun­ko­ wego w Szczecinie i przekazała tam 1,5 tys. litrów płynu dezynfekcyjnego. Środ­ kami ochrony indywidualnej wsparto również m.in. przychodnię w Gdańsku-Brzeź­ nie oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie.

Mikołaja Kopernika w Koszalinie oraz osiem kardiomonitorów, moduł EEG i wózek akumulatorowy do przewozu odpadów skażonych dla 7. Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku. Koncern przeznaczył też 2 mln zł na paliwo dla 19 zakaźnych szpitali jednoimiennych w całej Polsce. Akcja była współkoordynowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Szpitale te otrzymały od koncernu z Gdańska 400 specjalnych kart paliwowych na łączną kwotę 2 mln zł. Dzięki nim karetki i inne pojazdy należące do tych placówek mogą darmowo zatankować paliwo na każdej stacji Lotosu w Polsce. – Wiemy, jak ważnym elementem działań służby zdrowia jest zapewnienie nieprzerwalności transportu chorych i personelu medycznego. Dlatego 2 mln zł przekazujemy właśnie na paliwo, aby szpitale jednoimienne były pod tym względem zabezpieczone. Staraliśmy się, aby nasza pomoc była maksymalnie uproszczona i dotarła do placówek jak najszybciej – powiedział Wojciech Weiss, prezes zarzą-

Działania PKN Orlen w związku z epidemią koronawirusa przybrały różne formy – od wsparcia żywnością i napojami kierowców oczekujących na przejściach granicznych – aż po zakup specjalistycznego sprzętu dla placówek medycznych. Łącznie na pomoc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa i jego skutkom Orlen przeznaczył ponad 100 mln zł. Wsparcie rzeczowe i finansowe trafiło w szczególności do służb medycznych oraz mundurowych, odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia zakażonych osób, a także do personelu oraz podopiecznych domów pomocy społecznej. Do kwietnia koncern zakupił 12 mln masek ochronnych. Przekazywane są one i zapewniają bezpieczeństwo m.in. służbie zdrowia i służbom mundurowym oraz wykorzystywane są na wewnętrzne potrzeby Grupy Orlen. Za pośrednictwem Fundacji Orlen koncern wsparł szpitale w całej Polsce zajmujące się diagnozowaniem oraz leczeniem zakażonych osób, przekazując im blisko 10 mln zł. Za otrzymane darowizny placówki mogą m.in. poszerzyć bazę laboratoryjną, zakupić karetki, sprzęt medyczny, a także kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maski i rękawiczki ochronne oraz środki dezynfekcyjne. Wsparcie Fundacji Orlen otrzymały m.in. placówki w: Augustowie, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Ciechanowie, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Kozienicach, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz Świeciu. Koncern przekazał również siedem respiratorów, a także środki ochrony indywidualnej i płyny do dezynfekcji szpitalom w Warszawie oraz w Płocku. Pomoc ze

100 mln zł od PKN Orlen

24

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

strony koncernu na działania związane z walką z epidemią koronawirusa otrzymała również Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli. Na jej potrzeby przekazano dwa samochody dostawcze. – W trudnym okresie, jako największa spółka z udziałem Skarbu Państwa, dokładamy wszelkich starań, by zwiększać bezpieczeństwo Polaków, w tym przede wszystkim wspierać służby medyczne. Jako firma odpowiedzialna społecznie sfinansowaliśmy zakup maseczek ochronnych dla personelu medycznego, przekazujemy również Agencji Rezerw Materiałowych kolejne partie płynu do dezynfekcji rąk. Systematycznie obniżamy również ceny paliw, by w przypadku osób, które muszą się przemieszczać, zachęcać je do wyboru komunikacji indywidualnej – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. Domy pomocy społecznej dzięki wsparciu grupy zostały wyposażone w maski ochronne, rękawice, kombinezony, gogle oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Łącznie na ten cel Orlen przeznaczył prawie 4 mln zł. Pomoc trafiła do domów pomocy społecznej w Ostrowinie, Podobowicach, Zamościu, Łodzi, Drzewicy, Bochni, Wierzbicy, Tomczycach, Jakubo­ wicach, Stalowej Woli, Gdańsku, Koszęcinie, Bytomiu, Kaliszu, Psarach, Pleszewie, Braniewie oraz do Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobro­ szycach, do DPS im. św. Kazimierza w Radomiu, DPS Kombatant w Warszawie i DPS Zameczek w Lublińcu.

Środki higieniczne i testy od Grupy Unimot Grupa Unimot wspiera m.in. seniorów, dla których przeznaczono 10 tys. maseczek ochronnych. Spółka przekazała maseczki m.in. powiatowi strzeleckiemu w województwie opolskim, gdzie firma ma swoją siedzibę. Maseczki ochronne są wielokrotnego użytku i pochodzą od polskiego producenta, firmy PZL Sędziszów, który na co dzień wytwarza filtry samochodowe, ale w okresie pandemii uruchomił dodatkowe linie produkujące maski. Ufundo­wane maseczki są pokryte warstwą nanosrebra, która stanowi dodatkową barierę dla drobnoustrojów chorobotwórczych.

e-stacjapaliw.pl


raport

FOT. unimot/orlen

PKN Orlen wspiera m.in. domy pomocy społecznej

– W miarę naszych możliwości staramy się wspomagać powiat strzelecki, z którym jesteśmy związani od samego początku naszej działalności. Dlatego teraz w czasie pandemii koronawirusa zrobiliśmy rozeznanie, gdzie w tym regionie są największe braki w środkach ochrony osobistej – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu spółki Unimot. – Okazało się że potrzeby dotyczą przede wszystkim masek ochronnych dla osób po 60. roku życia, które mogą mieć problem z ich nabyciem, dlatego nasza pomoc jest w dużej mierze skierowana właśnie do nich. Nie zapominamy jednak o rodzinach wielodzietnych, domach dziecka oraz domach opieki społecznej. Dostawa masek ochronnych to nie jedyna pomoc spółki Unimot dla regionu opolskiego. Już wcześniej 450 opakowań płynów do dezynfekcji rąk trafiło do gminy Zawadzkie, Komisariatu Policji w Zawadz­ kiem, Izby Celno-Skarbowej, Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu i oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu. Unimot dostarczył również dodatkowych 300 opakowań płynów dezynfekcyjnych do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Spółka Unimot włączyła się do

e-stacjapaliw.pl

walki z koronawirusem już na samym początku epidemii, przekazując polskiemu rządowi w formie darowizny 100 tys. testów, zakupionych od jednego z wiodących chińskich producentów.

Circle K pomaga seniorom Koncern Circle K, wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem, zorganizował akcję wsparcia dla 5 tys. seniorów w całej Polsce, przekazując im paczki z produktami spożywczymi. Jest to odpowiedź na problemy osób starszych, które w związku z pandemią koronawirusa znalazły się w grupie ryzyka i często nie mają możliwości zrobienia zakupów. Paczki z podstawowymi produktami spożywczymi (mleko, masło, chleb, sery itp.) dostępnymi na stacjach Circle K zostały przygotowane i przekazane całkowicie nieodpłatnie seniorom w całej Polsce. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy PCK paczki są dostarczane osobom potrzebującym bezpośrednio do ich mieszkań, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny. Aby wszystkie paczki mogły sprawnie dotrzeć do seniorów, Circle K na ten cel przekazał również 5 tys. litrów paliwa do użytku PCK.

– W tej trudnej sytuacji szczególnie narażone na ryzyko są osoby starsze. Mamy świadomość, że obecnie zwykłe zrobienie zakupów dla części z nich jest ogromnym wyzwaniem – powiedział Michał Ciszek, prezes Circle K Polska. – Dlatego zdecydowaliśmy się ich wesprzeć, przekazując podstawowe produkty spożywcze, które na co dzień są dostępne na naszych stacjach. Poprzez tę akcję chcemy zachęcić wszystkich, aby zwrócili uwagę na potrzeby osób starszych, które mieszkają w ich sąsiedztwie. Tylko wzajemna pomoc i wsparcie pozwoli nam przetrwać ten trudny dla nas wszystkich czas. Akcja mająca na celu wsparcie osób starszych to kolejna już inicjatywa społeczna Circle K w związku z pandemią koronawirusa w Polsce. 16 marca firma jako pierwsza uruchomiła na wszystkich stacjach w Polsce akcję z darmową kawą dla pracowników służb, które są szczególnie zaangażowane w walkę z koronawirusem. Do tej pory skorzystało z niej już ponad 35 tys. pracowników służby zdrowia i służb mundurowych w całej Polsce.  Beata Michalik

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

25


raport

Największe wyzwania dla branży paliwowej

2019 był dla branży paliwowej rokiem zjawisk i wydarzeń, które zmieniły jego realia i tor rozwoju. Jedną z przyczyn był szybki wzrost znaczenia ochrony środowiska, ale nie zabrakło i innych wyzwań. To jeden z wniosków płynących z najnowszego raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) podsumowującego miniony rok.

W W

śród wydarzeń, które – zdaniem POPiHN – mogły zachwiać rynkiem paliw, znalazło się m.in. wstrzymanie dostaw ropy z Rosji do Europy Środkowej z powodu zanieczyszczenia surowca związkami chloru. Udało się jednak uniknąć kryzysu, a konsumenci korzystający ze stacji paliw w praktyce nawet go nie zauważyli. Kolejnym wyzwaniem była eskalacja konfliktów na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy na kilka godzin wystrzeliły w górę. Większość inwestorów zachowała jednak spokój, a polscy klienci dzięki stabilizacji na światowych rynkach nie odczuli tego zupełnie.„Krajowa konsumpcja paliw płynnych wzrosła o 4 proc. Było to możliwe nie tylko dzięki utrzymującej się relatywnie dobrej koniunkturze gospodarczej, ale także dzięki dalszym uszczelnieniom przepisów oraz kontrolom prowadzonym przez funkcjonariuszy celno-skarbowych. Ograniczenie szarej strefy jest najbardziej widoczne na przykładzie sprzedaży oleju napędowego, która na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrosła o ponad 50 proc. Głównym beneficjentem jest w tym przypadku budżet państwa. Zyskali na tym także przed-

26

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

siębiorcy uczciwie prowadzący biznes” – czytamy w raporcie.

Ochrona klimatu Jednym z najważniejszych tematów debat publicznych prowadzonych zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, były katastrofalne skutki globalnego ocieplenia. Gigantyczne pożary w Amazonii, Rosji i Australii zwiększyły emisję CO2 do atmosfery, a także wskazały na potrzebę podjęcia pilnych działań w kierunku wykorzystania technologii bardziej przyjaznych dla środowiska. Jednym z kluczowych działań dla realizacji tej strategii ma być przejście z paliw kopalnych wykorzystywanych w transporcie do bardziej zrównoważonych i niskoemisyjnych źródeł energii. Europejski Zielony Ład zakłada 90-procentową redukcję emisji w sektorze transportu do 2050 r. POPiHN twierdzi:„Chociaż w perspektywie krótkoterminowej trudno jest wyobrazić sobie odejście od paliw kopalnych, to długookresowo konieczny jest rozwój i większe użycie paliw alternatywnych. (…) Pierwszym krokiem w kierunku ochrony klimatu i jakości powietrza powinno być wyeliminowanie

z polskich dróg tysięcy pojazdów z przestarzałymi silnikami, które nie spełniają podstawowych wymagań środowiskowych”.

Walka z szarą strefą W ciągu ostatnich pięciu lat do polskiego systemu prawnego wprowadzono bardzo dużo przepisów, które mają charakter uszczelniający. Znaczna część została wprowadzona już w 2016 r., co zapoczątkowało proces dynamicznego wzrostu legalnej sprzedaży paliw, w szczególności oleju napędowego. Zmiany te kontynuowano w trakcie wprowadzania systemu SENT w 2017 r. (pakiet transportowy), który służy monitorowaniu przewozu tzw. towarów wrażliwych. Ich lista jest określona w ustawie oraz rozporządzeniu ministra finansów i jest ciągle rozszerzana. Kolejna duża grupa zmian ograniczających możliwości działania grup przestępczych została przyjęta przez parlament w 2019 r. Należy do nich m.in. tzw. pakiet paliwowy 2.0, funkcjonujący od 1 września 2019 r. Objął on m.in. zmianę definicji paliw silnikowych oraz poszerzył zakres tzw. szybkiego VAT (płaconego w ciągu pięciu dni) na

e-stacjapaliw.pl


raport

wskazane w ustawie paliwa sprowadzane z innych państw UE. Kolejną zmianą było ujednolicenie stawki akcyzy na oleje smarowe i preparaty smarowe od 1 listopada 2019 r. Wprowadzono również obowiązek zgłaszania planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, jako warunek wprowadzenia olejów smarowych i preparatów smarowych do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – od 1 listopada 2019 r. Regulacja ta miała służyć ograniczeniu szarej strefy. Po wstępnej analizie okazało się jednak, że powoduje ona nadmierne trudności dla przedsiębiorców, a także dla organów skarbowych. Jest więc konieczność zmian legislacyjnych w tym zakresie. Inne wprowadzone regulacje to m.in.: mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności VAT, objęcie obrotu olejem opałowym systemem SENT, wprowadzenie kas fiskalnych online. „Szara strefa w sektorze paliw to zjawisko bardzo negatywne, któremu należy przeciwdziałać przez zamykanie luk prawnych i odpowiednie profilowanie kontroli podatkowych. We wszystkim należy zachować jednak umiar i proporcje. Duża ilość procedowanych równolegle projektów aktów prawnych oraz częste wykorzystywanie szybkiego trybu legislacyjnego może mieć negatywny wpływ na jakość legislacji oraz na właściwe rozumienie przepisów. W wielu sytuacjach interpretacja złożonych przepisów stanowi wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców i prawników, ale także dla urzędników aparatu skarbowego” – podsumowują autorzy raportu POPiHN.

FOT. adobe stock

Infrastruktura paliwowa Niektóre z wyzwań stojących przed branżą paliwową dotyczą infrastruktury niezbędnej do sprzedaży paliw. W Polsce mamy niewystarczające moce magazynowe, co m.in. utrudnia utrzymywanie zapasów obowiązkowych. Sejm przyjął 22 lutego 2019 r. ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Jest to realizacja bardzo ważnego postulatu branży. Dzięki zmianom w prawie zostały uruchomione kolejne inwestycje w bazy paliw oraz infrastrukturę przesyłową. Jest to o tyle ważne, że – pomimo stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych i rozwoju elektromobilności – w perspektywie najbliższej dekady zużycie tradycyjnych paliw w Polsce najprawdopodobniej utrzyma się na wysokim poziomie. Ciekawą kwestią związaną po części z infrastrukturą jest reklama stacji paliw w kontekście

e-stacjapaliw.pl

ochrony krajobrazu. W minionym roku okazało się, że coraz więcej samorządów podejmuje uchwały krajobrazowe, które mogą wymagać istotnych inwestycji w przebudowę stacji paliw. Ustawa z 2015 r. przekazała samorządom kompetencje do określania zasad umieszczania zewnętrznych reklam na ich terenie oraz ustalania kar za naruszanie tych zasad. Celem tych przepisów było wzmocnienie ochrony krajobrazu oraz ładu przestrzennego. Niektóre samorządy podjęły jednak uchwały, które budzą poważne wątpliwości w zakresie zgodności z porządkiem prawnym. „Uporządkowanie zasad umieszczania reklam zewnętrznych, jako istotny element kształtowania ładu przestrzennego, jest ze wszech miar godne wsparcia. Stosowanie tego narzędzia powinno odbywać się z poszanowaniem praw nabytych i nie powinno generować zbędnych kosztów po stronie przedsiębiorców. Szczególnie niepokojącą kwestią są próby ograniczenia wysokości pylonów cenowych” – uważa POPiHN.

Paliwa alternatywne W minionym roku na poziomie UE wprowadzono istotne zmiany, które wymuszają rozwój zielonych technologii w transporcie. Przepisy te mają na celu wzrost znaczenia ekologicznych technologii w transporcie, m.in. przez rygorystyczne normy emisji dwutlenku węgla dla samochodów osobowych i dostawczych, których nie może na obecnym etapie rozwoju technologicznego spełnić silnik spalinowy.

ków publicznych. Inwestycje w tym zakresie są bardzo kosztowne, a terminy ich zwrotu są często odległe lub nawet trudne do przewidzenia. Koniecznym warunkiem do osiągnięcia rentowności jest uzyskanie efektu skali. Będzie to możliwe dzięki rozpowszechnieniu się stacji z paliwami alternatywnymi, co powinno odbywać się równolegle do wzrostu ilości pojazdów nimi napędzanych” – to wnioski autorów raportu.

Rozwój elektromobilności Na obecnym etapie największe szanse wzrostu elektromobilności dotyczą sektora samochodów osobowych, zwłaszcza wykorzystywanych w ruchu miejskim. Przewidywane zmiany w sprawności baterii powinny zwiększyć zasięg samochodów elektrycznych, co będzie miało również przełożenie na wzrost popytu na tego typu pojazdy. Zapowiadane na ubiegły rok dopłaty do samochodów elektrycznych zostały przesunięte z przyczyn podatkowych, a także w związku z inwentaryzacją programów pomocowych finansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mimo braku rządowego wsparcia elektromobilność powoli wzrasta. W Polsce jest zarejestrowanych ok. 9 tys. samochodów elektrycznych. Mogą one korzystać z ogólnodostępnych punktów ładowania na 1049 stacjach, w tym na ok. 60 tradycyjnych stacjach paliw. Autorzy raportu POPiHN komentują: „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

W celu wsparcia rozwoju rynku paliw alternatywnych potrzebne są zmiany legislacyjne oraz wsparcie finansowe ze środków publicznych Paliwa alternatywne dzięki funduszom unijnym, a także krajowemu Funduszowi Niskoemi­ syjnego Transportu, mogą zbliżyć Polskę do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Obecnie znajdujemy się jednak na początku procesu transformacji energetycznej, więc nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, które paliwa alternatywne odniosą sukces.„Wdrożenie nowych technologii na skalę przemysłową wymaga dużo czasu. Konieczne jest również uwzględnienie ograniczeń dotyczących infrastruktury, a także zachęcenie przedsiębiorców i konsumentów do korzystania z zielonych technologii. W celu wsparcia rozwoju rynku paliw alternatywnych potrzebne są zmiany legislacyjne oraz wsparcie finansowe ze środ-

przez efektywny rozwój elektromobilności wymaga bardzo wielu zmian społeczno-gospodarczych. Przede wszystkim konieczne są duże inwestycje w odnawialne źródła energii oraz infrastrukturę przesyłową i magazynową prądu. Ponadto kluczowe jest stworzenie mechanizmów wspierających popyt na pojazdy elektryczne. Dalszy rozwój infrastruktury ładowarek będzie miał ekonomiczny sens, jeżeli konsumenci będą chcieli z tych rozwiązań korzystać. W perspektywie długofalowej konieczne jest też uwzględnienie kwestii fiskalnych w polityce dotyczącej elektromobilności”.  opr. Beata Michalik

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

27


raport

Elektromobilność po polsku

Rozwój elektromobilności w Polsce to konieczność, spowodowana dążeniem – z jednej strony – do ograniczenia emisji szkodliwych substancji, z drugiej – do obniżenia kosztów podróżowania. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych, jak i transportu publicznego.

P P

od względem liczby samochodów elektrycznych wciąż jesteśmy w tyle za innymi krajami Europy, co po części wynika z nieuregulowanej kwestii rządowych dopłat do zakupu takich pojazdów, ale też z niedostatecznego rozwoju infrastruktury do ich ładowania. Inwestycje w tym zakresie, realizowane przez przedsiębiorstwa – w tym m.in. firmy z branży paliwowej – są zbyt małe, by mogły zadziałać motywująco na

28

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

kierowców i właścicieli samochodów. „Elektryków” jednak w Polsce przybywa, choć wciąż jest to zaledwie ułamek tego, co pokazują wyniki sprzedaży samochodów z napędem elektrycznym choćby w sąsiednich Niemczech.

To dopiero początek drogi Jak pokazuje ostatni „licznik elektromobilności” uruchomiony przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, z końcem stycznia 2020 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 9099 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. 60 proc. z nich (5415 aut) stanowiły pojazdy w pełni elektryczne, a resztę (3684 auta) hybrydy typu plug-in. Tylko w styczniu na polskim rynku zarejestrowano 462 nowe samochody z napędem elektrycznym, co stanowi blisko 200-procentowy wzrost w porów-

e-stacjapaliw.pl


raport

FOT. adobe stock

Nasza infrastruktura do „tankowania” e-pojazdów pozostaje w tyle za tą na zachodzie Europy. Na przykład w kilka razy mniejszej od Polski Holandii jest blisko 40 tys. punktów ładowania

naniu ze styczniem 2019 r. – Jesteśmy cały czas na początkowym etapie rozwoju elektromobilności i wciąż jest wiele do zrobienia, żeby dojść do poziomu miliona samochodów elektrycznych. Zdołamy osiągnąć go dopiero po 2030 r. Ale i to będzie wymagać wytężonej pracy – powiedział Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Przy optymalnym wykorzystaniu środków z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu do 2025 r. liczba „elektryków” w optymistycznym wariancie może sięgnąć ok. 300 tys. – szacują PSPA i firma doradcza Frost & Sullivan w raporcie „Polish EV Outlook 2019”. Osiągnięcie poziomu miliona „elektryków” jest możliwe pięć lat później i pod warunkiem dodatkowego wsparcia, np. czasowego zwolnienia z VAT.

e-stacjapaliw.pl

Istotnym wsparciem dla wzrostu sprzedaży na pewno będzie uruchomienie rządowych dopłat do zakupu pojazdów elektrycznych. Niestety rząd zapowiedział, że będą one niższe, niż pierwotnie zakładano. – Jesteśmy jednym z ostatnich państw, które nie wprowadziły jeszcze takiego systemu – mówi Maciej Mazur. – Do rozwoju tego segmentu rynku motoryzacyjnego z pewnością przyczyniłoby się również wprowadzenie e-taryfy za energię elektryczną, dzięki której operatorom stacji ładowania będzie się opłacało w nie inwestować, oraz wdrożenie do polskiego prawa unijnej dyrektywy, która zapewni infrastrukturę do ładowania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Postulaty związane m.in. ze zmianą taryf za energię elektryczną, uregulowaniem kwestii podatkowych i inne propozycje mające na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju elektromobilności w Polsce sformułowała i skierowała do Ministerstwa Klimatu Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych. Jej prezes –

Marcin Korolec – mówi o tym szerzej w wywiadzie, opublikowanym w tym wydaniu na str. 20-22.

Infrastruktura wciąż niewystarczająca Według ambitnych planów polskiego rządu infrastruktura w Polsce w 2020 r. ma być przystosowana do obsługi nawet miliona samochodów elektrycznych. Realia wyglądają jednak znacznie mniej optymistycznie. Pod koniec grudnia 2019 r. liczba ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce, według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, przekroczyła 1 tys. (część stacji wyposażona jest w kilka punktów ładowania) i na początku stycznia było ich 1011 (najwięcej w Katowicach – ponad 100). Codziennie jednak powstają i są oddawane do użytku nowe instalacje. Rok temu w Polsce funkcjonowało trochę ponad 300 stacji, zatem przyrost jest bardzo szybki. Wciąż jednak nasza infrastruktura do „tankowania” e-pojazdów pozostaje w tyle za tą na

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

29


raport

zachodzie Europy. Na przykład w kilka razy mniejszej od Polski Holandii jest blisko 40 tys. punktów ładowania. Jest szansa, że ich liczba będzie rosnąć, bo zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego instalowanie ładowarek przy parkach biurowych i obiektach mieszkalnych stanie się obowiązkowe. Już teraz takie instalacje na coraz większą skalę montuje się w garażach i parkingach biurowców, przy instytucjach publicznych, w miejskich przedsiębiorstwach komunikacji, przy parkach technologicznych czy sklepach motoryzacyjnych. – Wyposażanie w stacje ładowania miejsc postojowych przy budynkach biurowych to dobra koncepcja, bo te samochody i tak parku-

nowania Niebieskiego Szlaku. W tym czasie zarządzająca stacjami spółka Lotos Paliwa odnotowała około 9,5 tys. ładowań samochodów, przy czym rekordowe pod tym względem były miesiące wakacyjne: lipiec (1199 transakcji) oraz sierpień (1115). Przeprowadzone badania pokazały systematyczny wzrost zainteresowania tą usługą. Kierowcy pozytywnie ocenili przede wszystkim przyjazność obsługi urządzenia do ładowania. Na tym jednak nie koniec, bo Lotos planuje rozwijać projekt budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Kolejne punkty pojawią się prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Wiele z nich zlokalizowanych będzie nie tylko na

Istotnym wsparciem dla wzrostu sprzedaży na pewno będzie uruchomienie rządowych dopłat do zakupu pojazdów elektrycznych. Niestety rząd zapowiedział, że będą one niższe, niż pierwotnie zakładano ją tam wiele godzin, więc nie będą blokowały przestrzeni. Już teraz punkty ładowania montujemy w różnego typu obiektach, np. w garażach i parkingach biurowców, przy instytucjach publicznych, w miejskich przedsiębiorstwach komunikacji, przy parkach technologicznych czy sklepach motoryzacyjnych. Przy boomie na elektromobilność niezmiernie ważne jest, aby nie dopuścić do chaosu i stawiania stacji przez przypadkowe firmy bez know-how i doświadczenia – mówi Grzegorz Pióro, ekspert SPIE Building Solutions.

Firmy paliwowe inwestują w elektromobilność W proces rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych włączają się również koncerny paliwowe. Związane z tym plany realizuje między innymi Grupa Lotos w akcji pod hasłem Niebieski Szlak. Efektem tego przedsięwzięcia jest jak dotąd powstanie 12 punktów ładowania samochodów elektrycznych, zlokalizowanych na trasie Trójmiasto – Warszawa. Spółka planuje otwarcie kolejnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, na razie podsumowała pierwszy rok funkcjo-

30

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

północy czy w centrum kraju, ale także przy trasach zachodniej i południowej Polski, w tym przy drogach ekspresowych i autostradach. Docelowo koncern zakłada budowę 130 stacji ładowania pojazdów elektrycznych do 2022 r. W elektromobilność inwestuje też PKN Orlen. Na polskich stacjach koncernu funkcjonują obecnie 43 stacje szybkiego ładowania o mocy 50 i 100 kW, a kolejne są w fazie realizacji. Najnowsze cztery ładowarki zostały uruchomione w Katowicach, Łodzi i Kobylnicy. Są one zlokalizowane głównie przy stacjach paliw PKN Orlen, wzdłuż najważniejszych tras komunikacyjnych. Ładowarki zainstalowane na stacjach Grupy Orlen wyposażone są w złącza DC, tj. CHAdeMO, CCS a także AC Typ 2, obsługujące wszystkie typy samochodów elektrycznych dostępne na świecie. Niebawem zostanie przedstawiona komercyjna oferta ładowania samochodów. Udogodnieniem dla użytkowników pojazdów elektrycznych ma być aplikacja Orlen Charge, ułatwiająca planowanie i podróżowanie tego typu pojazdami. Dzięki niej można m.in. w szybki i wygodny sposób znaleźć najbliższą stację ładowania czy też sprawdzić, które złącza są aktualnie

dostępne. – PKN Orlen widzi przyszłość w paliwach alternatywnych, dlatego konsekwentnie realizujemy projekt budowy infrastruktury szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Chcemy, aby nasze działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej na temat niskoemisyjnego transportu – powiedział Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy PKN Orlen ds. energetyki. Do inwestowania w elektromobilność z dystansem na razie podchodzi firma Anwim. – Na razie aut elektrycznych w kraju jest bardzo mało – mówi Rafał Pietrasina, prezes zarządu spółki Anwim. – Nie spodziewamy się rewolucji elektromobilności w najbliższych kilkunastu latach. Z zainteresowaniem jednak obserwujemy ten rynek, dostosowując się do niego. Dlatego na stacjach paliw Moya zaczynają pojawiać się punkty szybkiego ładowania. Przykładem może być otwarty w ubiegłym roku obiekt w Międzyzdrojach. Ładowanie aut – zwłaszcza jednocześnie przez wielu użytkowników – wciąż jest wyzwaniem dla rządu, samorządów terytorialnych, jak i biznesu. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych daje jednak możliwości wsparcia rozwoju tego sektora. W ubiegłym roku akcyza na samochody z napędem hybrydowym została obniżona o 50 proc. Zniesiony został także podatek dochodowy z dotacji z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – jako dopłaty do pojazdów elektrycznych. Niebawem uruchomiony zostanie nabór wniosków. – Już niedługo nastąpi bardzo duży postęp w zakresie funkcjonowania elektromobilności w Polsce. Nie należy jej jednak zawężać jedynie do pojazdów ładowanych prądem (tzw. plug-in) czy na baterie elektryczne. Przyszłość transportu nisko- i zeroemisyjnego wiąże się także z wykorzystaniem wodoru i napędów hybrydowych – powiedział serwisowi eNewsroom Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu. – Wiele globalnych firm, potentatów w tym obszarze twierdzi, że czysta elektromobilność będzie do pewnego momentu ograniczona. Według nich zdecydowanie lepsze perspektywy ma wykorzystywanie wodoru.  Beata Michalik

e-stacjapaliw.pl


raport

Początek roku gorszy niż prognozy W pierwszym kwartale 2020 r. na terenie Polski skonsumowano prawie 1,5 mln m sześc. benzyny, prawie 5 mln m sześc. oleju napędowego i ponad 1 mln m sześc. gazu LPG. Wynik jest porównywalny z ubiegłorocznym, chociaż prognozy były znacznie wyższe. Plany pokrzyżowała jednak epidemia i związane z nią ograniczenia w poruszaniu się.

w W

drugiej połowie marca zauważalne było totalne załamanie sprzedaży paliw i zastój w działalności pozapaliwowej na stacjach paliw, co zdecydowanie wpłynęło na wyniki całego kwartału. Są dużo niższe, niż zapowiadały to wcześniejsze prognozy. Kolejny kwartał roku również nie przyniesie poprawy, wręcz przeciwnie. Tak wynika z najnowszego podsumowania konsumpcji paliw płynnych za pierwsze trzy miesiące bieżącego roku, opracowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego. Jednak mimo zahamowania marcowego, cały kwartał wykazał wynik prawie identyczny, jak ten sprzed roku. Wpływ na to miało wiele czynników, a m.in.: dobre tempo rozwoju polskiej gospodarki na początku roku, wzrost liczby samochodów poruszających się po drogach krajowych, a także wyższe dochody Polaków. Wzrostowi rynku – szczególnie benzyn silnikowych – sprzyjały również obniżające się systematycznie od początku roku ceny paliw. Sprzedaż krajową paliwa do silników wysokoprężnych wspierały też działania Administracji Skarbowej, której udawało się skutecznie kontrolować szarą strefę. Wszystko zmieniło się wraz z nadejściem pandemii. Według raportu, konsumpcja benzyn silnikowych wyniosła w pierwszym kwartale 1,444 mln m sześc., a oleju napędowego – 4,923 mln m sześc. Wynik sprzedaży gazu płynnego LPG to 1,126 mln m sześc. Paliwo lotnicze Jet skonsumowano w ilości 246 tys. m sześc. Konsumpcja olejów opałowych kształtowała się na poziomie: 222 tys. m sześc. – lekki olej opałowy i 85 tys. m sześc. – ciężki olej

e-stacjapaliw.pl

opałowy. Wzrost wyników sprzedaży notowano dla benzyn silnikowych, oleju napędowego oraz ciężkiego oleju opałowego. Największy przyrost sprzedaży zanotowano dla oleju napędowego. Korzystne dla kierowców poziomy cenowe dla benzyn oraz rosnący w całości floty samochodowej udział pojazdów z silnikami benzynowymi skutkowały większymi zakupami tego gatunku paliwa. Wydaje się, że sprzedaż benzyn rosła również kosztem zmniejszenia zakupów autogazu, i to mimo korzystnych relacji cenowych między tymi paliwami na korzyść autogazu. Krajowa sprzedaż gazu płynnego LPG spadła o 10 proc. To paliwo jest wykorzystywane do celów grzewczych, ale też wciąż alternatywnie dla benzyn silnikowych. Autorzy raportu skomentowali to tak: „Obecne wyniki potwierdzają zmniejszenie zainteresowania Polaków tym gatunkiem paliwa do zasilania samochodów, szczególnie w warunkach kryzysowych, kiedy w odróżnieniu od gazu, paliwa klasyczne można – wprawdzie w ograniczonej skali – ale magazynować we własnym zakresie”.

Olej napędowy jest wciąż dominującym paliwem zużywanym na rynku krajowym, a jego udział przekroczył 61 proc. całości sprzedaży paliw w Polsce. Rynek krajowy trzech głównych paliw transportowych (benzyn, oleju napędowego oraz LPG) pozostał zbliżony do poziomu ubiegłorocznego przy uzależnieniu od importu na poziomie 32 proc. Pojazdy drogowe oficjalnie zużyły 7,5 mln m sześc. paliw, aczkolwiek było to mniej niż w I kwartale 2019 r. o 34 tys. m sześc. Z importu pochodziło 2,4 mln m sześc. W omawianym okresie popyt na oleje grzewcze był w znacznej mierze zaspokojony przez rafinerie krajowe. Rósł nieco dla ciężkiego oleju opałowego i malał dla oleju lekkiego. O 6 proc. w stosunku do wyniku z I kwartału 2019 r. zmniejszył się popyt na paliwo lotnicze Jet. Zadziałał tu ewidentnie zakaz lotów komercyjnych wprowadzony w marcu, bo w poprzednich miesiącach rynek tego paliwa stabilnie się rozwijał. Rynek krajowy będzie się długo odbudowywał po koronawirusie, a jednym z produktów, które czeka bardzo długa droga powrotu do stanu normalnego, jest właśnie paliwo lotnicze Jet. Niemniej jednak zakupy będą rosły i będą zaspokajane głównie z produkcji krajowej. Autorzy raportu podkreślają, że prognozy na kolejny kwartał 2020 r. są ściśle związane z procesem stopniowego odmrażania gospodarki. Nie przewidują jednak w tym okresie wzrostów sprzedaży paliw, na wyższe wyniki trzeba będzie poczekać znacznie dłużej.  Źródło: POPiHN

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

31


narzędzia

Stacja samoobsługowa – wygoda nie dla każdego

N N

ajważniejsze zalety samoobsługowego tankowania paliwa i płacenia za jego zakup wydają się oczywiste. Takie rozwiązanie to duża oszczędność czasu. Poza tym w porównaniu ze stacjami konwencjonalnymi niskie koszty utrzymania placówek automatycznych dają możliwość udzielania znaczących rabatów na oferowane tam paliwa i produkty pozapaliwowe. Liczy się ponadto możliwość korzystania z takiej stacji przez 24 godziny na dobę, każdego dnia. Nie bez znaczenia jest też lokalizacja – obiekty samoobsługowe, w większości otwierane z myślą o klientach flotowych i kierowcach ciężarówek, zazwy-

32

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

czaj usytuowane są w strategicznych miejscach – przy ruchliwych drogach przelotowych i autostradach. W Europie taka stacja to niemal standard, w Polsce obiekty automatyczne stanowią wciąż niewielki procent rynku. Niewykluczone, że przyczyną jest sposób postrzegania stacji przez większość klientów – jako miejsca odpoczynku, zakupów, smacznego posiłku. Nowa rola stacji sprawia, że tankowanie bywa tu tylko pretekstem.

Stacja to nie tylko tankowanie Koncern Shell posiada 14 stacji samoobsługowych. Powodem ich otwarcia była prze-

de wszystkim chęć zaspokojenia oczekiwań kierowców flotowych i niezbyt licznej grupy zwolenników bezobsługowego tankowania. Jednak firma zdecydowanie koncentruje się na inwestowaniu w stacje typu convenience. – Model zakupów na stacji się zmienia i kierowcy nie przyjeżdżają już na nie jedynie po to, aby zatankować samochód – podkreśla Anna Papka, rzeczniczka prasowa Shell Polska. – Nasi klienci chcą załatwiać wiele spraw w jednym miejscu i oczekują od nas kompleksowej oferty. Nowoczesna stacja paliw to punkt tankowania, ale także wygodny przystanek na trasie, w którym zadbamy o swój samochód, zjemy posiłek,

e-stacjapaliw.pl

FOT. AS24

Przy polskich drogach nie spotykamy zbyt wielu stacji samoobsługowych. Chociaż są one wygodnym rozwiązaniem dla niektórych klientów, znaczna ich większość chętniej wybiera stacje tradycyjne, które oferują coś więcej niż tylko możliwość zatankowania paliwa.


narzędzia

napijemy się dobrej kawy i odpoczniemy przed dalszą podróżą. Pracownik podjazdu pomoże nam przy tankowaniu samochodu, doradzi w zakresie doboru odpowiedniego paliwa i oleju silnikowego. 79 proc. konsumentów na całym świecie twierdzi, że na stacji liczy się nie tylko szybkość obsługi, lecz także wygoda, która pozwala oszczędzać czas. Dlatego w odpowiedzi na potrzeby klientów wdrażamy nowe rozwiązania,

które przy okazji tankowania dają możliwość odbioru przesyłek DHL Parcel czy skorzystania z lottomatu. Rozwijamy także współpracę z firmą InPost, dzięki czemu na terenie ok. 80 stacji Shell znajdują się paczkomaty. Mamy na uwadze, że sytuacja, z którą mierzymy się od kilku miesięcy, może zmienić przyzwyczajenia konsumentów. W czasie pandemii korzystanie ze stacji automatycznych mogło być korzystną alternatywą, aby uniknąć większych skupisk ludzkich.

A może stacja hybrydowa? Sieć stacji paliw Moya liczy 250 obiektów rozlokowanych na terenie całej Polski. W tej

e-stacjapaliw.pl

liczbie znajduje się 16 stacji samoobsługowych, położonych najczęściej w miejscach strategicznych z punktu widzenia krajowej logistyki. Co roku w sieci Moya pojawia się kilka obiektów tego typu. Ze względu na dogodny dojazd transportu tranzytowego i znacznie niższe ceny w stosunku do stacji autostradowych, korzystają z nich przede wszystkim firmy logistyczne, posiadające dużą flotę aut ciężarowych. Większe firmy branży TSL, które dysponują flotami składającymi się z kilkuset pojazdów, często budują stacje samoobsługowe na terenie swoich własnych baz. W sieci Moya znajdują się też obiekty hybrydowe, np. w Olsztynie, Szczecinie czy Suwałkach, można skorzystać zarówno z automatu do tankowania (kierowcy aut ciężarowych), jak i z tradycyjnej metody uzupełnienia paliwa z płatnością przy kasie. – Samoobsługowe stacje paliw są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych obiektów – mówi Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych Moya, członek zarządu Anwim SA. – Można na nich łatwo zatankować i kontynuować podróż. Szybki wlew diesla i płatności bezgotówkowe zapewniają sprawną obsługę. Jest to zatem świetne rozwiązanie dla klientów flotowych, przede wszystkim kierowców samochodów ciężarowych. Stacje samoobsługowe zlokalizowane są w strategicznych dla logistyki miejscach, głównie przy ważnych szlakach komunikacyjnych. Zdaniem Filipa Puchalskiego, Polska to bardzo silny gracz na rynku spedycji i logistyki. Jako kraj leżący na granicy wschodu i zachodu Europy, jesteśmy także ważnym hubem komunikacyjnym. Po naszych drogach codziennie jeździ tysiące samochodów flotowych – zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. – Z satysfakcją obserwujemy, że kierowcy właśnie takich pojazdów coraz chętniej tankują na stacjach samoobsługowych. Korzystanie z tego rodzaju obiektów jest wygodne i praktyczne oraz bezpieczne – nie wymaga kontaktów z innymi osobami, a przy tym nie wiąże się z utratą cennego czasu. Kierowcy jednak wciąż bardzo cenią sobie możliwość zrobienia zakupów czy wypicia kawy. Myślę, że stacje samoobsługowe będą zyskiwać na popularności, szczególnie hybrydowe, które łączą ze sobą funkcjonalności sklepu, konceptu gastro-

nomicznego oraz stacji paliw z elementami automatyzacji – mówi Filip Puchalski.

Czas kierowcy na wagę złota Z jednej strony wśród kierowców widać tendencję do wybierania stacji tradycyjnych, z drugiej jednak w ubiegłorocznej edycji konkursu „Stacja benzynowa roku” niekwestionowanym liderem wśród wskazanych placówek okazała się stacja typu drive-through w Michałowicach, należąca do Orlenu. Stację tę otwarto jako pilotażowy obiekt, umożliwiający zatankowanie samochodu i skorzystanie z punktu gastronomicznego bez wysiadania z samochodu. Innowacyjne rozwiązanie wprowadzone przez Orlen spodobało się klientom. Format samoobsługowy reprezentuje również sieć stacji eMILA, należąca do BM Reflex. Jeszcze kilka lat temu większość tych obiektów funkcjonowała pod szyldem Neste. Obecnie sieć stacji eMILA liczy już 30 stacji działających na terenie całej Polski. Znaczna ich część zlokalizowana jest w sąsiedztwie centrów handlowych i supermarketów, co pozwala na tankowanie przy okazji zakupów. Dzięki pełnej automatyce i funkcjonalności systemu płatności, czas tankowania na takiej stacji skrócony jest do minimum.W przypadku stacji samoobsługowej, przeznaczonej przede wszystkim dla kierowców samochodów ciężarowych, jednym z podstawowych gwarantów sukcesu jest jej położenie. Głównym założeniem sieci AS24, obsługującej przede wszystkim branżę TSL, jest przekonanie, że Polska zajmuje strategiczne miejsce na drogowej mapie Europy. Tutaj krzyżują się główne szlaki transportowe w kierunkach wschód-zachód oraz południe-północ. W ubiegłym roku liczba punktów AS24 w Polsce przekroczyła 30. Każdy z nich przystosowany jest do obsługi pojazdów ciężarowych. Posiadają one udogodnienia właśnie dla nich – duży plac manewrowy z miejscem na parking, wysokie wiaty, szerokie podjazdy, a także system wydajnych dystrybutorów z możliwością tankowania dwóch zbiorników jednocześnie. Uzupełnieniem są dystrybutory płynu AdBlue, a dużym udogodnieniem dla kierowców jest możliwość płacenia kartami flotowymi za pomocą terminalu zlokalizowanego tuż przy dystrybutorach paliwa. Strategia rozwoju firmy zakłada powiększenie sieci stacji paliw w Polsce do 50 punktów w 2021 r.  Beata Michalik

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

33


sklep na stacji

Sklep na stacji – recepta na sukces Niezależnie od tego, czy sklep zlokalizowany na stacji paliw należy do koncernu prowadzącego dany obiekt czy też jest częścią większej sieci punktów sprzedaży, powinien spełniać określone warunki, aby klienci chcieli i lubili z niego korzystać.

J J

uż od co najmniej kilku lat tzw. oferta pozapaliwowa stacji generuje znaczącą część dochodów danej placówki. Sklep na stacji stał się miejscem, gdzie nie tylko płacimy za zatankowane paliwo, ale też nierzadko robimy w nim podręczne zakupy. Znaczenie takich punktów handlowych wzrosło jeszcze bardziej po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę. Wyłączone z zakazu sklepy przystacyjne w wielu przypadkach postawiły na wzbogacenie oferowanego

34

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

asortymentu, wprowadzenie promocji czy innych akcji marketingowych, mających na celu przyciągnięcie klientów.

Ważna jest lokalizacja i asortyment Na współpracę z sieciami stacji paliw postawił kilka lat temu m.in. Carrefour. Sklepy tej marki pojawiły się na kilkudziesięciu stacjach Avia, a w zeszłym roku firma podobną współpracę nawiązała z siecią Total, która wówczas posia-

dała 36 stacji. Sklepy są prowadzone w modelu franczyzowym. Jak poinformował nas Michał Florkiewicz, dyrektor sklepów convenience w firmie Carrefour, w ofercie franczyzy sklepu Carrefour express na stacji paliw zawarte jest wsparcie franczyzodawcy w podstawowych działaniach poprzedzających otwarcie placówki. Carrefour ocenia lokalizację stacji, dobiera asortyment, uwzględniając jej potrzeby. W trakcie współpracy Carrefour na bieżąco analizuje sprzedaż stacji i dosto-

e-stacjapaliw.pl

FOT. Carrefour/orlen

Sklep sieci Carrefour Express


sklep na stacji

sowuje asortyment pod kątem wyników sprzedażowych. Jaka jest recepta na sukces takiego sklepu? – Przede wszystkim należy dobrze zastanowić się, jaki jest profil klienta danej stacji i jaka jest jej lokalizacja: czy jest to lokalizacja tranzytowa, czy wewnątrz dużego miasta, czy w małej miejscowości – mówi Michał Florkiewicz. – Następnie należy odpowiednio dobrać asortyment, uwzględniając właśnie lokalizację stacji i jej klienta. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sprzedaży, jaką dysponują sklepy na stacjach, powinien znaleźć się w nich asortyment najlepiej rotujący, a nie np. cała gama produktów danego typu od jednego producenta.Na wyniki sklepów wpływa również stabilność i dostępność asortymentu już po otwarciu. W przypadku franczyzy sklepu na stacji z Carrefour, franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcom narzędzia do wygodnego zamawiania towaru oraz zapewnia regularne i częste dostawy na stację. Nie można również zapomnieć o skutecznym marketingu dla sklepów przy stacjach benzynowych. Franczyza Carrefour daje im możliwość uczestniczenia w przeznaczonych specjalnie dla nich akcjach promocyjnych. – Ważna jest regularna analiza wyników sklepu, rotacji asortymentów, cen. Do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia informatyczne – podkreśla Michał Florkiewicz.

Zakupy w miłym klimacie W przypadku punktów handlowych na stacjach paliw ważne jest również odpowiednie wyposażenie sklepu oraz taki sposób ułożenia towaru, który ułatwi klientom zakupy. Łatwość wyszukania produktu oznacza przecież szybciej zwolniony dystrybutor paliwa, na który nierzadko czeka kolejka samochodów. Liczy się sposób zaprojektowania sklepu – taki, który zachęci potencjalnych klientów. W dużej mierze kupujemy bowiem oczami, a także… uszami i nosem. Na klienta działa zachowanie sprzedawców, zastosowane w sklepie barwy, meble, oświetlenie, dźwięk, zapach i temperatura panująca wewnątrz budynku, powierzchnia półek, ekspozycja towarów, reklama wewnętrzna i wiele innych elementów, które składają się na pozytywny lub negatywny odbiór. Większość klientów ceni też wyraźne oznakowanie zarówno towarów, jak i samej marki sklepów – w myśl zasady, że najbardziej lubimy to, co dobrze znamy. – Sklepy na stacjach pod jednym logo powinny być

e-stacjapaliw.pl

Sklep O!Shop i punkt gastronomiczny Stop Cafe na stacji Orlen

powtarzalne, żeby klienci mogli w nich znaleźć towary i/lub usługi, do których przywykli – mówi ekspert sieci Carrefour. Operatorzy stacji paliw i zlokalizowanych tam sklepów coraz częściej stawiają na odpowiedni klimat wewnątrz obiektu. Na przykład koncern Circle K wyposaża swoje sklepy według nowego konceptu, którego pierwszym przykładem była placówka otwarta pod koniec 2019 r. w Warszawie. Jest to największy sklep sieci w Polsce – zajmuje powierzchnię aż 140 m kw. i jest czymś więcej niż tylko sklepem. Bardziej przypomina przytulną i kameralną kawiarnię. We wnętrzu dominującym kolorem jest czerń, a towarzyszą jej ciepły jesion, ciemna cegła oraz czerwone, białe i pomarańczowe pasy na ścianach nawiązujące do kolorystyki marki. Całości dopełniają lampy w kształcie okręgów, rzucające światło o ciepłej barwie. Circle K wdraża swój nowy koncept sklepu również na innych stacjach w Polsce. Orlen wciąż rozwija swój koncept sklepu O!Shop, w którym komunikacja oparta na zdjęciach świeżych produktów wzmacnia pozytywne skojarzenia, a kompozycja przestrzeni i użyte w niej szlachetne materiały jednoznacznie wskazują, że ze stacji benzynowej wkraczamy do sklepu delikatesowego. W 2019 r. w Polsce powstały 164 nowe sklepy w formacie O!Shop i 37 nowych punktów gastronomicznych. W tym roku w sieci stacji Orlen ma powstać jeszcze więcej placówek handlowych niż w ubiegłym roku. Dochód ze sprzedaży pozapaliwowej stanowi ważną pozycję w corocznych wynikach rynkowych koncernu.

Wnętrza swoich sklepów modernizuje też sukcesywnie koncern Shell. Na stacjach są wprowadzane stonowane ciepłe kolory wnętrza oraz materiały wykończeniowe: drewno i miedź, które tworzą przytulny klimat. Aby sklepy zyskiwały na przestronności, wprowadzane są bardziej nowoczesne meble, przejrzyste stanowiska kasowe, mniejsze gondole nieograniczające powierzchni sklepowej i płytki podłogowe przyjazne dla oka i łatwe do utrzymania w czystości. Obiekty są też przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściach znajdują się podjazdy, a wnętrza punktów były projektowane tak, żeby zapewnić możliwość swobodnego poruszania się i przejazdu między regałami osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. Firma Lotos stara się, by przekazy marketingowe kierowane do klienta były tylko uzupełnieniem całości organizacji i estetyki sklepu i wnętrza stacji. Chodzi o to, by nie dominowały w aranżacji, ale jedynie dyskretnie zachęcały klientów. Wnętrza sklepów na stacjach Lotos są projektowane w taki sposób, aby ułatwić klientowi poruszanie się w przestrzeni. Są wytyczone strefy i jasne ciągi komunikacyjne, a kolorystyka, wyposażenie i moduły zabudowy są jednolite, zgodne z księgą identyfikacji wizualnej najnowszego konceptu 4.0 opracowanego przez koncern Lotos. Jeśli chodzi o zarządzanie asortymentem sklepu i punktu gastronomicznego, wprowadzono tzw. system digital signage, który umożliwia centralne zarządzanie ofertą sklepową, menu gastronomicznym oraz pozostałymi elementami funkcjonowania stacji. Beata Michalik

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

35


gastronomia

Nowe pomysły na gastronomię Koronawirus wywołał zamieszanie niemal w każdej dziedzinie życia, ale szczególnie zauważalny okazał się jego wpływ na gastronomię i handel. Sklepy i punkty restauracyjne zlokalizowane na stacjach paliw zanotowały niższe obroty, ale jednocześnie sieci paliwowe błyskawicznie zareagowały na nową sytuację.

O O

bostrzenia wprowadzone w wyniku epidemii koronawirusa w drastyczny sposób ograniczyły dostęp konsumentów do sklepów i restauracji, a ograniczenia w poruszaniu się wymusiły zmiany zwyczajów zakupowych. W połowie marca zamknięte zostały punkty gastronomiczne i restauracje działające w obrębie stacji. Kilka tygodni temu już ruszyły ponownie, co jednak nie znaczy, że obroty wrócą w krótkim czasie do stanu sprzed pandemii. – Niewątpliwie jesteśmy świadkami załamania handlu w Polsce – mówi Monika Ostaszewska, marketing manager w firmie Anwim, prowadzącej sieć stacji paliw Moya.

w kategorii gastronomii. Jest gorzej, ale ma to również swoje dobre strony – zmiany w zwyczajach konsumentów niewątpliwie wymuszają zmiany na stacjach paliw. Niewykluczone, że ostatecznie wszyscy na tym skorzystamy. – Czekają nas wszystkich duże zmiany – mówi Monika Ostaszewska – a to, co obecnie obserwujemy na świecie, może okazać się jedynie preludium do nowego rozdziału w funkcjonowaniu gospodarki, w tym sektora handlu. Spowoduje to konieczność dostosowania się i zmian w bardzo wielu sferach życia. Wygrają jak zwykle ci, którzy wykażą się największą elastycznością i umiejętnością adaptacji do nowej normalności.

Zmiany wprowadzono m.in. na stacjach paliw sieci BP, która nawiązała współpracę z Uber Eats – Niepokojące dane zaprezentował ostatnio Główny Urząd Statystyczny, według którego za marzec, w ujęciu rok do roku, sprzedaż detaliczna ogólnie spadła o 9 proc. Biorąc pod uwagę, że dane za luty wskazują ponad 7-procentowy wzrost r/r, widać tu wyraźną różnicę, a musimy wziąć pod uwagę, że obostrzenia zaczęły obowiązywać dopiero 12, a kolejne 20 marca. Spodziewamy się zatem, że dane za kwiecień mogą być jeszcze bardziej pesymistycznie.

Zmiany są konieczne Ogólne obostrzenia dotyczące poruszania się spowodowały obniżenie obrotów na stacjach paliw, szczególnie tych w większych miastach. Wynika to z faktu, że w dużych ośrodkach więcej osób może przestawić się na tryb home office i w związku z tym zapotrzebowanie na paliwo jest mniejsze. Efektem są znaczne spadki sprzedaży

36

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

Koncerny paliwowe, prowadzące stacje paliw z punktami gastronomicznymi i sklepami spożywczymi, nie czekają na dalszy rozwój sytuacji. Już teraz wprowadzają nowe rozwiązania (niektóre na razie pilotażowo), które w przyszłości pomogą im przetrwać w trudniejszych chwilach, a w nowej teraźniejszości zaspokoją rosnące oczekiwania klientów.

Współpraca BP i Uber Eats Takie zmiany wprowadzono m.in. na stacjach sieci BP, która nawiązała współpracę z Uber Eats. Teraz za pomocą aplikacji Uber Eats można zamówić artykuły z oferty gastronomicznej Wild Bean Café. – Cyfrowa przestrzeń i możliwość skorzystania z nowoczesnych aplikacji to naturalny kierunek rozwoju BP – ocenia Barbara Wiążewska, dyrektor generalna BP Retail w Polsce. Wdrażany jest pilotażowy projekt dostaw ze stacji BP w Polsce. W pierwszym etapie

wybrane artykuły z oferty kawiarni Wild Bean Café będzie można zamówić z dostawą do domu, zgodnie ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa i higieny. Już wkrótce oferta zostanie rozszerzona o produkty ze sklepów BP. Aby zamówić dostawę produktów z Wild Bean Café, użytkownicy będą musieli pobrać aplikację Uber Eats lub skorzystać ze strony internetowej Uber Eats i złożyć zamówienie w jednej ze stacji wymienionych na liście. – W związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa podjęliśmy intensywne działania, by pomóc społecznościom oraz branżom, w których działa Uber na całym świecie. Nawiązując współpracę z siecią stacji paliw BP, możemy zaoferować użytkownikom bezpieczny dostęp do podstawowych produktów spożywczych oraz potrzebnych artykułów. Działamy w ścisłej współpracy z organami ochrony zdrowia i będziemy kontynuować tę współpracę na rzecz wspólnego dobra – mówi Charity Safford, dyrektor generalna Uber Eats na Europę Północną i Środkowo-Wschodnią. – Rozpoczynamy współpracę z Uber Eats, aby nasi klienci mogli korzystać z oferty sklepowej i kawiarnianej Wild Bean Cafe już nie tylko w drodze, ale także pozostając w domu. Firma BP, jako pierwsza firma paliwowa w Polsce, wprowadza home delivery, jako pierwsi w branży rozpoczynamy współpracę z Uber Eats. Wdrożenie będzie przebiegać w kilku etapach, a naszym celem jest realizowanie dostaw ze stacji BP w całej Polsce, z ofertą gastronomiczną i sklepową – wyjaśnia Barbara Wiążewska. Na razie pilotaż funkcjonuje tylko w Krakowie. – Chcieliśmy doprecyzować od strony operacyjnej każdy szczegół, żeby przed rozszerzeniem oferty wszystko spełniało oczekiwania klientów. W krótkim czasie planujemy natomiast rozszerzenie oferty na terytorium całego kraju i wszyst-

e-stacjapaliw.pl


gastronomia

kich dużych miast, w których działa Uber Eats. Poza Polską BP realizuje dostawy domowe już w kilku krajach, m.in. w Australii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii – wskazuje dyrektor generalna BP Retail w Polsce.

Nowe rozwiązania W funkcjonowaniu gastronomii na stacji paliw wprowadza też Circle K. Click&Collect to nowa usługa dostępna od 25 maja na stacjach Circle K, która umożliwia zamówienie wybranych produktów online na stronie https://zamow. circlek.pl/ i odebranie ich z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie wskazanym przez klienta. W ofercie stacji znajdują się klasyki, takie jak hot dogi i kawa Simply Great Coffee, a także podstawowe produkty spożywcze, takie jak pieczywo, jaja, nabiał oraz napoje, słodycze, wyroby tytoniowe i alkohol. Click&Collect to rozwiązanie będące odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy szczególnie teraz, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, chcą zrobić zakupy w jak najszybszy i najprostszy sposób.

FOT. materiały prasowe

Zamów online i odbierz na stacji – W Circle K stale myślimy nad tym, jak sprawić, aby życie naszych klientów było odrobinę łatwiejsze każdego dnia i dokładamy starań, aby wizyta na naszych stacjach była przyjemnym doświadczeniem. Szanując czas naszych klientów, którzy chcą zrobić szybkie i bezpieczne zakupy, wprowadzamy do naszej oferty usługę, która pozwala w wygodny sposób zakupić żywność i inne produkty dostępne w naszych sklepach. Teraz zamawiając online hot doga, burgera, zapiekankę czy aromatyczną kawę, nie trzeba na nie czekać. Nasi pracownicy na bieżąco przygotują zamówienie, aby było świeże i gotowe do odbioru o ustalonej godzinie – powiedział Rafał Droździak, dyrektor ds. komunikacji i marketingu w Circle K Polska. W pilotażowej fazie projektu usługa Click&Collect będzie dostępna na 20 stacjach Circle K w Warszawie i Wrocławiu. Z czasem sieć stacji zostanie rozszerzona, aby także kierowcy i pasażerowie w długich trasach mogli cieszyć się pysznymi i świeżymi produktami, zamawianymi w podróży i odbieranymi bezpośrednio na stacji.

Higienicznie i bezpiecznie Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje higiena w punktach gastronomicznych –

e-stacjapaliw.pl

można powiedzieć, że dbałość o czystość wzrosła kilkakrotnie. Nowe zasady wprowadziła m.in. firma Lotos. Od maja na wszystkich stacjach koncernu znów dostępna jest oferta gastronomiczna Cafe Punkt. Przywrócono także sprzedaż kanapek z oferty Subway. Każdorazowo produkty przygotowywane są w opcji na wynos. W gastronomicznej części każdej stacji Lotos wprowadzono szczególne środki bezpieczeństwa. Pracownicy przekazują produkty na ladzie wydawczej, aby uniknąć kontaktu. Co godzinę odkażane są wszystkie powierzchnie, takie jak klamki, czytniki kart kredytowych, lada, dystrybutor napojów, kostkarka, pojemniki na śmieci czy stół roboczy. Na bieżąco dezynfekowany jest również

m.in. cały kącik kawowy wraz z ekspresem. Natomiast w nocy dezynfekcji podlega cała część gastronomiczna (zamontowano w niej również dodatkowe przegrody z pleksi). Zamawiając gorący napój, klient otrzymuje od sprzedawcy kubek oraz zapakowany zestaw składający się z wieczka, mieszadełka, saszetki cukru i serwetki. Pracownicy mają zasłonięte twarze lub pracują w maskach. Każdy poddawany jest obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała. Każdego wyposażono też w niezbędne środki zabezpieczające. Częstotliwość dezynfekcji zwiększono nie tylko w części gastronomicznej, ale także w strefie tankowania oraz na terenie sklepu.  Beata Michalik

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

37


myjnia

Najnowsze rozwiązania do myjni samochodowych

Uniwersalna lanca myjąca do myjni samoobsługowych

Wydawałoby się, że w segmencie myjni samochodowych – zarówno automatycznych, jak i ręcznych, samoobsługowych – zrobiono już niemal wszystko, by mycie było efektywne, wygodne i szybkie. Tymczasem nowoczesnych rozwiązań jest coraz więcej, a ich producenci uważnie śledzą potrzeby rynku i starają się je natychmiast zaspokajać.

38

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

Terminal obsługowy myjni Cadis

e-stacjapaliw.pl


myjnia

Myjnia Cadis ma zwiększoną szerokość przejazdową – aż 2550 mm

S

FOT. WashTec, Corrimex

S

amochodowe myjnie – zarówno wolno stojące, jak i te zlokalizowane przy stacjach paliw czy hipermarketach – w coraz większym stopniu korzystają z technologii, przekształcając się w całkowicie skomputeryzowane, zdalnie sterowane obiekty. Użytkownicy są wymagający – oczekują coraz bogatszej oferty dodatkowej, komfortu użytkowania i przede wszystkim jak najlepszego efektu mycia. Zmieniają się modele i wielkości samochodów – dziś już standardem są pojazdy wyższe i szersze niż te, które królowały na drogach jeszcze kilka lat wcześniej. Wprowadzanie nowych rozwiązań jest też po części wymuszane przez różne wydarzenia i zjawiska na rynku. W tym roku niewątpliwie takim zapalnikiem okazała się pandemia koronawirusa i związane z nią nakazy i zakazy. Wskutek

e-stacjapaliw.pl

obostrzeń sanitarnych w wielu myjniach zainstalowano urządzenia i wprowadzono preparaty dezynfekujące, podkreślając tym samym potrzebę, a wręcz konieczność korzystania z obiektów, z których samochody wyjeżdżają czyste i wolne od wszelkich zarazków. Co więc proponują w tym sezonie producenci urządzeń myjących? Poniżej krótki przegląd nowości oferowanych przez znane i renomowane firmy.

Większa szerokość przejazdowa i lepsza jakość mycia Nowością w ofercie firmy Christ (reprezentowanej w Polsce przez Corrimex) jest zaprezentowana na początku 2020 r. myjnia Cadis C17, która do sprzedaży trafiła w marcu tego roku. Już teraz w Polsce jest zamontowanych kilka tego

typu myjni. Co ją wyróżnia spośród innych urządzeń dostępnych na rynku? Jedną z jej zalet jest szerokość przejazdowa. Dotychczas wszystkie myjnie standardowo mogły myć pojazdy do maks. 2400 mm szerokości liczonej na wysokości lusterek bocznych. Myjnia Cadis ma zwiększoną szerokość przejazdową – aż 2550 mm. Parametr ten jest bardzo istotny, gdyż obecnie produkowane samochody są coraz szersze. Dzięki zwiększonej szerokości przejazdowej efekt mycia samochodów typu SUV lub VAN znacznie się polepszył i nie odbiega od efektu mycia zwykłych samochodów osobowych. Bardzo ważną kwestią jest zachowanie dotychczasowych zewnętrznych wymiarów myjni. Oznacza to, że do istniejących obecnie hal, w których zainstalowane są myjnie o standardowej szerokości prze-

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

39


myjnia

jazdowej (2400 mm) można montować myjnie nowej generacji o większej szerokości mycia. W myjni Cadis C17 można stosować rozwiązania, które były przeznaczone do myjni z segmentu premium. Funkcja politury, czyli wmasowywanego wosku, wstępne mycie całego pojazdu pod wysokim ciśnieniem (również w wersji vitesse, czyli nakładanie aktywnej piany, płukanie pod wysokim ciśnieniem i mycie szczot-

szając dzienne obroty, ale też mogą być świetnym uzupełnieniem oferty myjni samoobsługowych. Wystarczy stanowisko o długości 8,8 m, a myjnia ta może być stanowiskiem automatycznego, samoobsługowego mycia samochodu. Wraz z myjnią Cadis C17 zaprezentowany został pulpit obsługowy nowej generacji Touch Start. Jedną z jego wielu zalet jest możliwość samoobsługowego zakupu programu mycia przez klienta. Bardzo

Bramka do dezynfekcji pojazdów

plikują skorzystanie z usługi. Właśnie dla właścicieli myjni samoobsługowych firma WashTec proponuje nową wielofunkcyjną lancę myjącą z pianą aktywną. Jest to innowacyjne i bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Dzięki wykorzystaniu opatentowanej lancy, na stanowiskach mycia nie są potrzebne dodatkowe lance, zawory wysokociśnieniowe ani górne ramię obrotowe do nanoszenia piany. Za pomocą lancy wielofunkcyjnej klienci mogą zarówno nanosić pianę aktywną, jak i korzystać z programów mycia wysokim ciśnieniem, a samo przełączanie odbywa się wygodnie i automatycznie przez wybór programu mycia na terminalu obsługowym. Nanoszenie piany aktywnej i programy mycia pod wysokim ciśnieniem z jednej lancy ułatwiają obsługę i orientację na stanowiskach mycia samoobsługowego. Do wielofunkcyjnej lancy WashTec proponuje pianę aktywną Powerschaum – to idealna opcja do doposażenia posiadanej myjni samoobsługowej.

Dezynfekcja to podstawa

kami z szamponem w jednym przejeździe myjni), a także nabłyszczanie wodą zdemineralizowaną są rozwiązaniami przeznaczonymi również dla nowej myjni firmy Christ. Jedną z jej funkcji jest odkażanie samochodu, co jest szczególnie przydatne w obecnym okresie. Dzięki temu potencjalni jej nabywcy mogą za o wiele niższą cenę mieć urządzenie z naprawdę bogatym wyposażeniem. Dzięki swojej różnorodności i elastyczności w wyposażeniu, a także bardzo szerokiej gamie wysokości myjnia ta może świetnie pełnić funkcję w salonach samochodowych jako bardzo przydatne narzędzie do mycia samochodów klientów, a na stacjach paliw jako myjnia klasy premium, znacznie zwięk-

40

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

estetyczny wygląd oraz funkcjonalność daje możliwość montażu pulpitu przed halą myjni. Pulpit taki powinien być wyposażony w zbliżeniowy czytnik kart płatniczych Pay Pass. Wówczas klient może mieć do wyboru umycie swojego samochodu w sposób samoobsługowy za pomocą lancy lub automatyczny w myjni Cadis C17.

Wiele funkcji w jednym urządzeniu W przypadku myjni ręcznych, samoobsługowych największe znaczenie ma komfort i łatwość obsługi. Klienci takich obiektów cenią sobie możliwość szybkiego umycia samochodu bez konieczności wykonywania wielu różnych czynności, które kom-

W sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19 bardzo ważne staje się zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z transportu publicznego, a także pracownikom związanym z transportem publicznym i sanitarnym. Badania naukowe dowodzą bowiem, że wirus infekujący różne powierzchnie zachowuje aktywność przez długi czas i może być łatwo przenoszony przez wszystkich, którzy z tą zanieczyszczoną powierzchnią mieli kontakt. Specjalnych zabiegów dezynfekcyjnych wymagają środki komunikacji zbiorowej, samochody ciężarowe, wreszcie – karetki pogotowia, które muszą być w każdej chwili w gotowości do podjęcia działań. Zewnętrzne powierzchnie pojazdów mogą być dezynfekowane w myjniach samochodowych. Firma Sultof – jeden z czołowych producentów myjni samochodowych, szynowych i ciężarowych – opracowała system do dezynfekcji skażonych powierzchni zewnętrznych pojazdów. W zależności od warunków Sultof proponuje dwa warianty instalacyjne. Pierwszym jest instalacja dodatkowego modułu dezynfekcyjnego na istniejącej szczotkowej myjni automatycznej zamontowanej

e-stacjapaliw.pl


FOT. Sultof Greensteam

myjnia

przez Sultof. Druga opcja to autonomiczna wolno stojąca bramka dezynfekcyjna. Zestaw obejmuje wszystkie niezbędne elementy potrzebne do modułu lub bramki. Możliwe tryby pracy to ręczny i automatyczny. W ofercie firmy znajdują się również specjalistyczne środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji. Program umożliwiający dezynfekcję pojazdów wprowadziła do swoich myjni również firma Ehrle – jeden z europejskich liderów w produkcji myjni samochodowych. Dezynfekcja pojazdu jest możliwa po zakończonym procesie mycia. Jak zapewnia producent, wykorzystywany w tym celu roztwór chemiczny jest całkowicie bezpieczny dla lakieru, aluminium, chromu oraz oczywiście użytkowników myjni. Dodatkowo dla bezpieczeństwa własnego oraz pozostałych użytkowników myjni firma Ehrle zaleca przestrzeganie specjalnych zaostrzonych zasad bezpieczeństwa, dzięki którym ryzyko zakażenia koronawirusem zostanie wykluczone – używania rękawiczek jednorazowych, niezbędnej dezynfekcji rąk, noszenia maseczki ochronnej itp. Stanowisko mycia ma wielkość ok. 5 m x 6,66 m, zatem z zachowaniem powyższych zasad bezpieczeństwa można bez wątpienia bezpiecznie i skutecznie umyć pojazd. Co ważne dla właścicieli myjni, system dezynfekcji w myjni można wprowadzić właściwie z dnia na dzień. Systemy dezynfekcji samochodów wprowadziła też w swoich myjniach sieć stacji paliw BP. Obecnie w ponad dwudziestu myjniach bezdotykowych należących do koncernu BP można skorzystać z kilku programów mycia: mycie wstępne aktywną pianą (w wybranych lokalizacjach), mycie zasadnicze mikroproszkiem, spłukiwanie czystą wodą, woskowanie na gorąco i nabłyszczanie wodą zdemineralizowaną. Teraz w wybranych myjniach w Warszawie, Krakowie i Swarzędzu w ostatnim programie do zmiękczonej wody zdemineralizowanej dodawany jest środek odkażający. Program dezynfekcji jest również bezpieczny dla lakieru, aluminium i chromu oraz użytkowników myjni. Używany w nim środek odkażający posiada świadectwo jakości zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny oraz dopuszczenie do obrotu Ministerstwa Zdrowia.

e-stacjapaliw.pl

Dodatkowe czyszczenie samochodu Higiena samochodu to nie tylko mycie z zewnątrz, ale także utrzymanie porządku i czystości w środku auta. Chodzi przy tym nie tylko o odkurzanie i przecieranie kokpitu, ale również czyszczenie tapicerki. Poza tym od dawna klienci myjni samochodowych czekali na rozwiązanie, które pozwoliłoby nie tylko na kompleksowe czyszczenie wnętrza pojazdu, ale także na jego dezynfekcję. Rozwiązanie to w ostatnim czasie nabiera szczególnej wagi ze względu na postępującą w naszym kraju epidemię koronawirusa. Sytuacja niejako przyspieszyła wprowadzenie nowych opcji do oferty. Odkurzacz parowy – taki jak ten oferowany przez firmę Greensteam – jest urządzeniem uniwersalnym. Można nim śmiało czyścić i dezynfekować zarówno miękkie, jak i twarde powierzchnie. Zapewnia świetne rezultaty. Usługa skierowana jest do osób, które chcą nie tylko wymyć, ale także zdezynfekować tapicerkę i wnętrze pojazdu. Gorąca para o temperaturze przekraczającej 60°C skutecznie zabija bakterie, wirusy i grzyby. Jednocześnie ze względu na swoje właściwości gorąca para sprawia, że siedzenia są w praktyce suche bezpośrednio po praniu. Gorąca para eliminuje

Odkurzacz parowy pozwoli na wyczyszczenie wnętrza i tapicerki samochodu roztocza, kurz i alergeny. Czyszczenie parowe sprawdzi się wyśmienicie bez względu na to, czy samochód posiada tapicerkę skórzaną czy materiałową. Skutecznie usunie z niej nawet uporczywe plamy, jednocześnie jej nie uszkadzając. Para pozwala dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc, takich jak uchwyty na kubki, otwory wentylacyjne i pokrętła. Naturalnie dezynfekuje i dezodoryzuje czyszczone powierzchnie. Para doskonale sprawdza się również podczas czyszczenia i dezynfekcji fotelików dla dzieci, bagażników, mebli tapicerowanych oraz wszystkich powierzchni, na których mogą osadzać się patogeny. W ostatnim czasie odkurzacz parowy SelfService L został zainstalowany w myjni samoobsługowej w Gorzowie Wielkopolskim. Od maja wszyscy klienci myjni, oprócz umycia samochodu z zewnątrz, mogą gruntownie wyprać i zdezynfekować wnętrze swojego samochodu, foteliki dziecięce i dywany. W marcu takie urządzenia pojawiły się m.in. w Rybniku, Świdnicy i Krakowie, jeszcze wcześniej – w Toruniu, Wrocławiu i Szczecinie.  Beata Michalik

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

41


stacja po godzinach

Uliczna sztuka

kontra koronawirus

W Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu pojawiły się street artowe murale pokazujące urywki życia zabranego przez epidemię. To akcja Grupy Lotos, a murale są częścią kampanii „Każdy czeka na swoje NAJ”.

P

P

42

NR 2 (29) 2020 nowoczesna stacja paliw

Mural w Krakowie

Mural w Warszawie

FOT. Beata Zawrzel/Michał Dziurkowski

ięć murali ukazuje powszednie, zwyczajne emocje, których ekspresję tak bardzo utrudnił koronawirus. Na każdym z nich znajduje się także symbol pandemii − rękawiczki, maska, przyłbica, kombinezon lub tablet. We wspólnej wizji twórców zestawiono obrazy zwyczajnego życia z niepasującymi, a obecnie koniecznymi przedmiotami. Projekt jest owocem współpracy polskich malarzy, grafików i rysowników. Każdy z murali został namalowany techniką cyfrową. To kolaże, czyli połączenie elementów fotograficznych, graficznych, rysunkowych i malarskich. Murale powstały w duchu współczesnego street artu. Dawida Kubackiego zobaczymy w Warszawie, Kajetana Kajetanowicza we Wrocławiu, a na drużynę polskiej reprezentacji w piłce nożnej natkniemy się w Gdańsku. W Poznaniu na wielkiej ścianie obejrzymy parę długo niewidzących się zakochanych, w Krakowie zaś wzruszy babcia, która po raz pierwszy może przytulić swojego wnuka. Murale są częścią społeczno-wizerunkowej kampanii Grupy Lotos pod hasłem „Każdy czeka na swoje NAJ”, która ruszyła 1 maja. Klienci stacji paliw mogą przekazać swoje punkty Navigator na badania związane z leczeniem koronawirusa. W telewizji emitowany jest też spot, w którym pojawiają się ambasadorzy współpracujący z koncernem. – Z kampanii„Każdy czeka na swoje NAJ” płyną dwa przesłania. Pierwsze – to realna możliwość pomocy, aby wspólnie walczyć z pandemią. Kierowcy mogą przekazywać punkty na badania nad leczeniem koronawirusa. Drugie przesłanie – to tęsknota za emocjami, których nie możemy obecnie przeżywać. Stworzone w tej akcji murale to dziś wizualizacja nadziei na powrót normalności. Wizualizacja, która, miejmy nadzieję, już niedługo stanie się wspomnieniem minionych, dziwnych czasów – mówi Patryk Felmet, dyrektor marketingu Grupy Lotos. Kampania „Każdy czeka na swoje NAJ” została zrealizowana we współpracy z agencją Havas Warsaw. Za wykonanie murali odpowiedzialne były Good Looking Studio i Braughman Group, a za zakup mediów dom mediowy Zenith.

e-stacjapaliw.pl


Restauracja pismo biznesu gastronomicznego

Twój branżowy doradca Aby złożyć zamówienie: wypełnij formularz na www.e-restauracja.com lub zadzwoń do nas pod numer 22 333 88 26Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.