Nowoczesna Stacja Paliw 02'2017 (kwiecień-czerwiec)

Page 1

Nowoczesna

stacja paliw

nr

02/2017

Magazyn branży paliwowej

• Wodząc klienta za nos • Patent na własność • Test będący początkiem rewolucji?spis treści nr

li w ja pa stac

017 02/2

a

czesn

o Now

yn Magaz

branży

wej

paliwo

nowo

W NUMERZE

czesn a stacj a paliw 7 02/201

za klienta dząc • Wo

nos

ent na • Pat

ść • własno

ący będ Test

olucji? m rew zątkie poc

2/2017

fot. na okładce: moya

Szanowni Czytelnicy! Branża paliwowa zmaga się z licznymi problemami. Eksperci Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego zdefiniowali siedem obszarów rynku, w których przedsiębiorcy szczególnie napotykają bariery w prowadzeniu działalności. Największe emocje budzi rządowy projekt wprowadzenia ograniczeń w handlu, który mocno uderzyłby w stacje benzynowe. Projekt ustawy w zaproponowanej formie może spowodować m.in. trudności w tankowaniu pojazdów na niektórych terenach. Innym skutkiem będzie przeniesienie ruchu z autostrad na drogi lokalne, co zniweczy wieloletnie starania samorządów o zmniejszenie ruchu tranzytowego i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Diagnozę pozostałych barier można znaleźć na stronach 22-27. W tym numerze publikujemy także wywiad z Andrzejem Szadym, ekspertem ds. transportu niskoemisyjnego w Grupie Energa. Udostępniła ona w ostatnim czasie w Trójmieście siedem terminali do ładowania samochodów elektrycznych. Jako potencjalnych partnerów Energa traktuje właścicieli stacji benzynowych, głównie tych, które znajdują się przy drogach łączących miasta. Przedsiębiorstwo już współpracuje z Grupą Lotos – na jej stacjach przeprowadziło instalację dwóch dystrybutorów. W „Nowoczesnej Stacji Paliw” zwracamy także uwagę na potrzebę ochrony prawnej logo i nazwy przedsiębiorstwa. Jak dokonać zgłoszenia znaku towarowego, którym one są, można się dowiedzieć z lektury artykułu pt. „Patent na własność”. Zapraszam do lektury! Rafał Skórski, redaktor naczelny

WIEŚCI Z BRANŻY 4-17. m.in. Jakość paliw w 2016 r.

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,36 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. To nieznacznie mniej niż w 2015 r.

PIPP o pakiecie przewozowym

Nowy akt prawny dotyczący rynku paliwowego zdaniem ekspertów w obecnej wersji może nie przynieść oczekiwanych efektów w postaci ograniczenia szarej strefy.

30-31. Patent na własność

Orlen i BP oprócz licznych wynalazków zastrzegły prawa do wyglądu swoich stacji.

34-35. Tworząc warunki do stabilnego

wzrostu

Czy jest możliwy wspólny rozwój międzynarodowej marki i polskich przedsiębiorców? Total pokazuje, że tak.

36-37. Obalamy mity o oznakowaniu stacji Stacje benzynowe przestały już straszyć otoczenie nieciekawym wyglądem.

Nowoczesna

stacja paliw Redakcja redaktor naczelny Rafał Skórski r.skórski@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 30 www.e-stacjapaliw.pl Korekta Dorota Ciepielewska Redakcja internetowa Wiktor Kołakowski w.kolakowski@pws-promedia.pl Współpracownicy Marcel Hanus, Michał Tunia, Andrzej Jarczewski

Studio graficzne Dyrektor artystyczny: Dominika Adamczyk Grafik: Elżbieta Grudzień Druk Drukarnia Jantar

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa biuro@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 00 faks +48 22 333 88 82 Zarząd prezes – Małgorzata Windorbska członek zarządu – Helena Głuc członek zarządu – Krzysztof Gonciarek Reklama Małgorzata Grenda (kierownik) m.grenda@pws-promedia.pl tel. +48 22  333 88 02 Wioleta Wiater (z-ca kierownika) w.wiater@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 10

PKN Orlen z najwyższym ratingiem w historii

38-39. Test będący początkiem rewolucji?

Toyota realizuje plan wprowadzania technologii wodorowej do głównego nurtu motoryzacji.

Mira Włodarczyk m.wlodarczyk@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 04

WYWIAD 18-20. Wielu z nas przesiądzie się do aut elektrycznych

PRAWO 40. Automaty do gier znikają ze stacji benzynowych

Anna Januszewska a.januszewska@pws-promedia.pl +48 22 333 88 06

RAPORT 22-27. Główne problemy branży paliwowej

GASTRONOMIA 41. Sukces dzięki rozpoznawalności

Agencja Moody’s Investors podniosła rating PKN Orlen do Baa2 z Baa3 – z perspektywą stabilną.

Na trasach będzie więcej terminali do szybkiego ładownia aut – mówi Andrzej Szady, ekspert ds. transportu niskoemisyjnego w Grupie Energa

Eksperci POPiHN zdefiniowali siedem obszarów rynku paliwowego, w których przedsiębiorcy napotykają bariery w prowadzeniu działalności.

NARZĘDZIA 28-29. Wodząc klienta za nos

Marka, która rządzi powonieniem konsumentów, może liczyć na ich lojalność.

e-stacjapaliw.pl

Nowe przepisy, które obowiązują od 1 kwietnia, wprowadziły znaczące zmiany prawne dotyczące gier hazardowych.

Stacje paliw są bardzo dobrym generatorem ruchu dla restauracji Burger King.

STACJA PO GODZINACH 42. Literatura spod znaku dystrybutora

Stacja benzynowa stała się motywem przewodnim najnowszej książki Fannie Flagg, autorki bestsellera „Smażone zielone pomidory”.

Faktury/kadry Marzena Michalik kadry@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 14 Prenumerata i kolportaż Monika Sadowska-Kłakus prenumerata@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 26 faks +48 22 333 88 82 Pu­bli­ka­cja jest chro­nio­na prze­pi­sa­mi pra­wa au­tor­skie­go. Wy­ko­ny­wa­nie kse­ro­ko­pii lub po­wie­la­nie in­ną me­to­dą oraz roz­po­wszech­nia­nie bez zgo­dy Wy­daw­cy w ca­łości lub części jest za­bro­nio­ne i pod­le­ga od­po­wie­dzial­no­ści kar­nej. Re­dak­cja za­strze­ga so­bie pra­wo skra­ca­nia i ad­iu­sta­cji tek­stów oraz zwro­tu ma­te­ria­łów za­mó­wio­nych, a nieza­twier­dzo­nych do dru­ku. Ma­te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych nie zwra­ca­my. Nie po­no­si­my od­po­wie­dzial­no­ści za treść za­miesz­cza­nych re­klam.

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

3


wieści z branży

Jakość paliw w 2016 r.

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,36 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. To nieznacznie mniej niż w 2015 r., kiedy odsetek nieprawidłowości po raz pierwszy spadł poniżej 3 proc. Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego.

Stacje wybrane losowo Wśród losowo pobranych próbek paliw ciekłych wymagań nie spełniało 2,36 proc. Inaczej niż w latach ubiegłych, nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (1,9 proc.) niż oleju napędowego (2,64 proc). Próba losowa była taka sama jak w poprzednim roku: łącznie przebadano 933 próbki pobrane na 933 stacjach. Największe nieprawidłowości stwierdzono w województwach: mazowieckim – 4,1 proc., lubelskim – 4 proc. i łódzkim – 3,51 proc. zbadanych próbek. Żadna z próbek pobranych losowo w woj. lubuskim nie została zakwestionowana. Przeprowadzone w 2016 r. losowe badania jakości gazu skroplonego (LPG) wykazały nieprawidłowości w 1,42 proc. sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 2,63 proc.).

4

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

Kontrole poza systemem Jak co roku Inspekcja Handlowa prowadziła również doraźne kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, które wytypowały organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Z pobranych 693 próbek oleju napędowego i benzyny na 613 stacjach zakwestionowano 5,63 proc. (rok wcześniej było to 9,45 proc.). Zastrzeżenia dotyczyły częściej oleju napędowego, choć wynik spadł ponad dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku – 5,94 proc. próbek (rok wcześniej – 12,4 proc.). W wypadku benzyny kontrola w 2016 r. ujawniła niemal niezmienioną liczbę nieprawidłowości (4,88 proc. w porównaniu do 4,74 proc. w 2015 r.). W wyniku kontroli gazu LPG zakwestionowano 5,36 proc. próbek, podczas gdy rok wcześniej było to znacznie więcej – 10,29 proc. Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (33,33 proc. – cztery spośród 12 pobranych próbek), lubuskim (17,39 proc.) i świętokrzyskim (11,76 proc.).

Kwestionowane parametry Najczęściej kwestionowanymi parametrami w wypadku oleju napędowego

były niespełnienie wymagań dotyczących składu frakcyjnego oraz stabilności oksydacyjnej (odporności na utlenianie). Badania benzyny najczęściej ujawniały niedotrzymywanie wartości określonych dla parametru prężność par. Drugim najczęstszym uchybieniem było niedotrzymanie wymagań RON – badawczej liczby oktanowej. Jeśli chodzi o gaz LPG, to zastrzeżenia dotyczyły m.in. przekroczenia dopuszczalnego poziomu całkowitej zawartości siarki, co grozi korozją niektórych elementów silnika.

Działania Inspekcji Handlowej W 2016 r. IH wydała 13 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających norm oraz przekazała do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 79 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy – Prawo energetyczne. Prezes URE ma kompetencje do zaka­ zania sprzedaży paliwa tym przedsię­ biorcom, którzy naruszają warunki koncesji. Inspekcja Handlowa skiero­ wała ponadto 53 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestęp­ stwa do prokuratur. Dotychczas wszczęto postępowania w 33 wypad­ kach, z których do sądów skierowano jeden akt oskarżenia, 22 sprawy umo­ rzono m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, a w pięciu odmó­ wiono wszczęcia postępowania. Cztery zawiadomienia nie zostały jeszcze rozpatrzone przez prokuratury i sądy. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości – grzywnę do 1 mln zł lub karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

e-stacjapaliw.pl

FOT. pixabay

N

ieprawidłowa jakość paliwa może wpływać na zwiększenie jego zużycia. Przyczynia się również do pogorszenia stanu technicznego silnika, co w konsekwencji może prowadzić do awarii. Inspekcja Handlowa bada jakość oferowanego na rynku paliwa od 2003 r. Sprawdzane są niemal wszystkie rodzaje paliw dostępnych na rynku: olej napędowy, benzyna, gaz LPG, biopaliwa. W czasie pierwszej kontroli odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach udział stwierdzanych nieprawidłowości znacząco spadł i utrzymuje się na poziomie poniżej 5 proc. (od 2015 r. – poniżej 3 proc.). Podstawę kontroli na każdym etapie dystrybucji – od wytwórcy poprzez magazyny, hurtownie, transport aż po stacje paliwowe – stanowi ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.


wieści z branży

Kontrola przewozu paliwa od polskich producentów wg przesiębiorców nie ma uzasadnienia

PIPP o pakiecie przewozowym Nowy akt prawny dotyczący rynku paliwowego, zdaniem ekspertów Polskiej Izby Paliw Płynnych, w obecnej wersji może nie przynieść oczekiwanych efektów w postaci ograniczenia szarej strefy.

FOT. materiały prasowe

Z

daniem PIPP w toku działań legislacyjnych mogą jednak zostać wypracowane rozwiązania satysfakcjonujące zarówno przedsiębiorców – oczekujących ograniczenia wspomnianej szarej strefy – jak i legislatora, reprezentującego interesy Skarbu Państwa. Pierwsze efekty dyskusji ekspertów Izby, wymiany poglądów i propozycji z przedstawicielami Ministerstwa Finansów są już widoczne w przygotowywanych aktach wykonawczych do ustawy. Przepisy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy lub transportowy), trzecie po pakiecie paliwowym i energetycznym rozwiązanie legislacyjne mające uszczelnić pobór VAT, nawiązują do postulatów od lat zgłaszanych przez branżę, tj. wzmocnienia transparentności i ochrony konkurencyjności wszystkich podmiotów biorących udział w obrocie paliwami. Jednocześnie jednak Izba zwraca uwagę, że w opinii przedsiębiorców branży paliwowej pakiet przewozowy w obecnej wersji, która miałaby obowiązywać, może nie spełnić pokładanych nadziei, tj. nie zlikwiduje patologii w obrocie towarami

e-stacjapaliw.pl

akcyzowymi, której przejawami są przede wszystkim: funkcjonowanie VAT jako „samoistnego towaru”, który może być przedmiotem wyłudzeń; nieuzasadnione w strukturze popytu i podaży rażące dysproporcje w warunkach funkcjonowania różnych podmiotów rynku paliwowego oraz inne przestępcze strategie prowadzące do uszczupleń budżetowych. Ustawa nakłada wiele obowiązków na uczciwych przedsiębiorców, co spowoduje wzrost kosztów i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. PIPP stoi na stanowisku, że prawo nie musi być skomplikowane. Powinno być skuteczne i sprawiedliwe. Walka z nieuczciwą konkurencją, a taką tworzą firmy unikające obowiązków wypełnianych przez uczciwych przedsiębiorców, jest statutowym priorytetem Polskiej Izby Paliw Płynnych. – Jesteśmy w nieustannym dialogu z tworzącymi prawo. W rozmowach z Ministerstwem Finansów dążymy do poprawy przepisów ustawy. Mery­ toryczna wymiana poglądów i zrozu­ mienie specyfiki prowadzenia działal­ ności w określonych segmentach rynku

paliwowego, mamy nadzieję, przynie­ sie oczekiwane przez wszystkich zmia­ ny – mówi Halina Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych. W razie naruszeń ustawy (nawet w wyniku błędów niezamierzonych) bardzo wysokie kary mogą być nakładane na każdym etapie przewozu paliwa. Dlatego uczciwi przedsiębiorcy obawiają się nieuzasadnionego karania. Zdaniem ekspertów Izby problem szarej strefy na rynku przewozu towarów wrażliwych można rozwiązać wyłącznie poprzez skuteczniejsze kontrolowanie transportów drogowych, morskich i kolejowych przez funkcjonariuszy uprawnionych służb, przy transparentności przepisów. Kontrola przewozu paliwa od polskich producentów, w ocenie przedsiębiorców, nie znajduje uzasadnienia. – Mamy nadzieję, że w dalszym toku prac legislacyjnych zostaną uwzględnione postulowane przez branżę rozwiązania, które nie tylko będą możliwe do wykonania, ale także realnie uszczelnią system poboru podatków, poprawiając realizację założeń budżetowych z tytułu VAT i podatku akcyzowego – dodaje Halina Pupacz.

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

5


wieści z branży

PKN Orlen

z najwyższym ratingiem w historii Agencja Moody’s Investors podniosła rating PKN Orlen do Baa2 z Baa3 z perspektywą stabilną. Jednocześnie wzrosła ocena kredytowa koncernu do Baa3 z Ba1.

U

6

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

Nowy punkt odniesienia dla klientów Spółka Unimot SA wprowadziła własną hurtową cenę referencyjną dla oleju napędowego pod nazwą Unimot Spot.

C

ena Unimot Spot ustalana jest na podstawie notowań giełdowych cen paliw i stanowi wierne odwzorowanie cen na rynku ARA (nazwa pochodzi od trzech najważniejszych portów przeładunkowych paliw: Amsterdamu, Rotterdamu, Antwerpii), niezależnym od sytuacji gospodarczej i podażowo-popytowej na rynku krajowym. – Celem wprowadzenia naszej ceny referencyjnej Unimot Spot jest rzeczywiste odzwierciedlenie sytuacji na rynku ON. Powstaje ona na podstawie aktualnej ceny z giełdy londyńskiej. Jestem przekonany, że polscy klienci przyjmą ją z zainteresowaniem, ponieważ na pewno zmieni ich sposób patrzenia na biznes paliwowy. Jako największy niezależny importer paliw czujemy się zobowiązani do tego, żeby być bliżej rynku, a tym samym bliżej klienta. Naszą misją jest kształtowanie rynku paliw w taki sposób, aby klienci hurtowi oraz indywidualni mogli mieć pełną wiedzę na temat rzeczywistych cen paliw. Docelowo chcielibyśmy, aby cena Unimot Spot była referencją cen detalicznych w tworzonej przez nas sieci stacji paliw pod marką Avia – mówi Robert Brzozowski, prezes Unimot SA. Na wysokość ceny Unimot Spot wpływają: cena produktów gotowych na rynku ARA, podatki oraz opłaty nakładane na paliwa, czyli: akcyza, opłata paliwowa oraz opłata zapasowa, kurs dolara, premia lądowa. Cena będzie publikowana na stronie www.unimot.pl oraz może być ceną referencyjną, publikowaną przez portale branżowe. Historia notowań posłuży klientom jako punkt odniesienia i pokaże trendy panujące na rynku paliw.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe, pixabay

zyskanie ratingu na wyższym poziomie było możliwe przede wszystkim dzięki konsekwencji w oddłużaniu koncernu i utrzymywaniu wszystkich wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie, z wykorzystaniem sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej. W uzasadnieniu decyzji analitycy agencji zwrócili uwagę na coraz lepsze wyniki PKN Orlen w latach 2015-2016, w tym rekordowy rezultat EBITDA LIFO z 2016 r. na poziomie 8,7 mld zł. Dodatkowo wyróżnili konsekwencję koncernu w ograniczaniu zadłużenia. W opinii analityków Moody’s przyjęta pod koniec 2016 r. strategia PKN Orlen zawiera ambitne, ale przede wszystkim realne założenia finansowe oraz inwestycyjne. Ocena agencji odzwierciedla również silną pozycję koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej, głęboką integrację segmentu rafineryjnego, petrochemicznego oraz detalicznego, a także pozycję lidera w sprzedaży hurtowej oraz detalicznej na rynku paliw w Polsce. – Wyższy rating ma dla nas duże znaczenie, szczególnie w kontekście postrzegania nas na rynkach finansowych. Obecnie jesteśmy firmą o renomie i kondycji finansowej potwierdzonej wysokim ratingiem krajowym A-(pol) i mię­ dzynarodowymi ratingami inwestycyjnymi przyznanymi przez agencje Moody’s i Fitch, co umacnia naszą wiarygod­ ność wśród inwestorów – wskazuje Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu PKN Orlen ds. finansowych. Stabilna pozycja rynkowa, potwierdzona międzynarodowymi ratingami na wysokim poziomie, umożliwia Orlenowi konsekwentną dywersyfikację źródeł finansowania. W 2016 r. koncern, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, z sukcesem wyemitował euroobligacje na kwotę 750 mln euro. Największa emisja korporacyjnych euroobligacji o ratingu inwestycyjnym trafiła również do obrotu na rynkach Catalyst GPW. W swojej decyzji, obok zwiększenia ratingu i oceny kredytowej koncernu, Moody’s Investors podniósł także rating właśnie dla ostatniej emisji euroobligacji do Baa2 z Baa3.


wieści z branży

Tesla Destination Charging Station już w Polsce W kwietniu w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów uruchomiono pierwszą w Polsce Tesla Destination Charging Station.

T

esla Destination Charging Station to sieć stacji służących do ładowania samochodów Tesla oraz innych samochodów elektrycznych, które dla zwiększenia komfortu użytkowników pojazdów tego typu są zlokalizowane na terenie nieruchomości takich jak hotele, centra handlowe czy biurowe. To rozwiązanie pozwala właścicielom samochodów elektrycznych przyjemniej spędzić czas lub przenocować podczas doładowywania samochodu, które zazwyczaj trwa do kilku godzin. Ładowanie w Tesla Destination Charging Station dla samochodów elektrycznych jest nieodpłatne pod warunkiem zakupienia w hotelu co najmniej jednej usługi, np. obiadu w restauracji czy noclegu. Infrastruktura stacji jest sponsorowana przez Teslę, a następnie staje się własnością właściciela nieruchomości, który od tej chwili przejmuje odpowiedzialność za zarządzanie stacją. Obecnie w Holiday Inn Warszawa Józefów do dyspozycji właścicieli samochodów elektrycznych są trzy stanowiska. – Jestem bardzo dumny, że

H oliday Inn Warszawa Józefów pierwszy w Polsce uruchomił Tesla Destination Charging Station. Cieszę się, że będziemy mogli zapewnić najwyższy poziom usług właścicielom samochodów Tesla w Polsce. Serdecznie zapraszamy wszystkich obecnych i przyszłych właścicieli samochodów tej marki oraz innych samochodów elektrycznych do odwiedzenia naszego hotelu i korzystania ze stacji – mówi Marcin Górzyński, prezes zarządu Aquila Hotele Sp. z o.o., operatora hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów. Informacja o Destination Charging Station w Holiday Inn w Józefowie niebawem znajdzie się w systemach nawigacyjnych wszystkich na świecie samochodów Tesla. R

E

K

L

A

M

A


wieści z branży

Pierwsza pilotażowa stacja Circle K w Polsce Stacje Statoil w Polsce zmienią w najbliższych miesiącach nazwę na Circle K. Zmiana marki rozpocznie się na naszym rynku 11 maja i obejmie całą sieć Statoil, która liczy 350 stacji paliw. Obiekt pilotażowy w Opolu działa już pod nową marką.

P

roces zmiany marki ze Statoil na Circle K rozpocznie się oficjalnie 11 maja w Warszawie i obejmie kolejno wszystkie stacje paliw w stolicy. Stacja paliw przy ul. Sosnkowskiego 18 w Opolu została wybrana jako pilotażowa i działa już pod marką Circle K. Prace na obiekcie pilotażowym obejmowały zmianę znaków na elewacji sklepu, wiacie, myjni oraz na znakach cenowych. Zorganizowano je w taki sposób, aby nie utrudniać funkcjonowania stacji paliw. – Nowa globalna marka Circle K widoczna jest już w Norwegii, Szwecji i w Danii. W tych krajach proces zmiany marki został już prawie zakończony. Teraz przyszła kolej na Polskę oraz kraje bałtyckie – Litwę, Łotwę i Estonię. Proces zmiany marki w Polsce potrwa około roku

– zapowiada Mirosław Caputa, dyrektor ds. komunikacji i marketingu w Circle K Polska. Circle K jest dziś największą marką firmy Alimentation Couche-Tard Inc. (CoucheTard). We wrześniu 2015 r. firma ogłosiła decyzję o konsolidacji portfela swoich marek detalicznych pod jedną globalną

marką Circle K, zastępując tym samym dotychczasowe marki: Mac’s, Kangaroo Express oraz Statoil. Zmiana logotypu na stacjach w Polsce nie ma wpływu na obowiązujące umowy z klientami, partnerami czy dostawcami firmy. Personel stacji Circle K w Opolu pozostaje ten sam, nie zmienia się ani asortyment sklepu, ani oferta paliw, która obejmuje produkty miles – benzynę 95, olej napędowy i LPG, a także produkty premium – benzynę 98 milesPlus i diesel milesPlus. Stacja Circle K w Opolu czynna jest całodobowo i akceptuje karty bankowe, karty Routex, DKV i UTA oraz karty programu lojalnościowego Statoil Extra, którego nazwa zmieni się na Circle K Extra Club.

Trwają zapisy na branżowe szkolenia Podczas wrześniowych Międzynarodowych Targów Paliwowych – Stacja i Biznes Przyszłości będzie można skorzystać z bezpłatnych szkoleń branżowych.

Wymagania prawnopodatkowe związane z prowadzeniem działalności w branży paliwowej Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom – zarządzającym stacjami paliw – aktu-

8

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

alnego stanu prawnego w zakresie podatków dotyczących obrotu paliwami (głównie VAT, akcyza) oraz wskazanie głównych zagrożeń podatkowych związanych z hurtowym zakupem paliw i możliwych sposobów ograniczania ryzyka.

Jak wybrać najlepszą ofertę franczyzową dla stacji paliw Szkolenie to jest skierowane do wszystkich, którzy są zainteresowani prowadzeniem stacji paliw w modelu biznesowym, jakim jest franczyza. Uczestnicy szkoleń poznają wszystkie praktyczne zagadnienia związane z wyborem i analizą ofert współpracy franczyzowej. Eksperci zaznajomią zainteresowanych tematem z wieloma czynnikami, na które warto zwrócić uwagę, poruszą kwestie istotne dla przyszłych franczyzobiorców i omówią korzyści ze współpracy z marką, która działa z powodzeniem na rynku.

Jak otworzyć własną stację paliw? To propozycja edukacyjna przeznaczona dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności w branży paliwowej, chętnych do otworzenia stacji paliw. Uczestnicy bezpłatnego szkolenia dowiedzą się o jednej z opcji poprowadzenia własnego biznesu, jaką jest budowa i działalność stacji paliw.

Jak otworzyć i z sukcesem prowadzić myjnię samochodową? Celem tego szkolenia jest zaprezentowanie wymagań związanych z otwarciem myjni samochodowej, kosztów inwestycji, jak również pokazanie przedsiębiorcom z tego sektora, w jaki sposób mogą poprawić wyniki dzięki usprawnieniu działania obiektów.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

M

iędzynarodowe Targi Paliwowe – Stacja i Biznes Przyszłości to wydarzenie dedykowane głównie właścicielom stacji paliw, realizujące jednocześnie cele biznesowe pozostałych uczestników rynku paliwowego. Swoim charakterem wychodzi daleko poza branżową imprezę targową. To biznesowy event stwarzający przedstawicielom branży okazję do nawiązania kontaktów, wymiany opinii i zapoznania się najnowszymi rozwiązaniami oferowanymi dla rynku. Imprezie wystawienniczej będą towarzyszyć m.in. bezpłatne szkolenia oraz warsztaty o tematyce biznesowej i prawno-podatkowej.


wieści z branży

Szajka handlarzy nielegalnym paliwem rozbita

Blisko 26 mln zł wyłudziła od Skarbu Państwa grupa przestępcza, która sprzedawała olej smarowy przerobiony na napędowy. Proceder wyłudzania podatków przerwali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji. Zabezpieczono majątek członków grupy o wartości 3,3 mln zł.

D

zięki współpracy pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Admi­ nistracji Skarbowej z Lubus­kiego Urzędu Celno-Skarbowego w Go­­rzowie Wlkp. i Urzędu Celno-Skarbo­wego w Szcze­cinie oraz Centralnego Biura Śledczego Policji w Gorzowie Wlkp. zatrzymano trzy osoby, w tym głównego organizatora przestępczego procederu wyłudzania podatków na wielką skalę. Ustalono, że grupa przestępcza działała od lutego 2015 r. do lutego 2016 r. Mężczyźni sprowadzali z Niemiec i Belgii olej smarowy, który miał trafić na Łotwę. W rzeczywistości był jednak dystrybuo-

wany do wielu stacji paliw, a tam wykorzystywany jako olej napędowy i pod tą nazwą sprzedawany odbiorcom detalicznym. Proceder polegał zatem na legalizowaniu i przeklasyfikowaniu na fakturach produktu ropopochodnego innego niż olej napędowy tak, aby jako olej napędowy mógł trafić na rynek. Zebrany w śledztwie materiał dowodowy potwierdził, że zorganizowana grupa przestępcza w tym celu utworzyła kilkanaście podmiotów gospodarczych (także poza granicami kraju), które były ze sobą powiązane kapitałowo i osobowo. Te fikcyjne podmioty wykorzystywano do kupowania,

sprowadzania, transportu i sprzedaży oleju. Na podstawie zabezpieczonej dokumentacji podatkowej ustalono, że Skarb Państwa z tytułu niezapłaconych podatków (akcyza, VAT, opłata paliwowa) stracił 25,9 mln zł. Dotychczas zabezpieczono mienie na kwotę 3,3 mln zł. Wśród zatrzymanych są osoby m.in. z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Pracownicy Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. prowadzą postępowanie kontrolne związane z procederem. Sprawa ma charakter rozwojowy i toczy się pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. R

E

K

L

A

M

A


p

r

o

m

o

c

j

a

ZAWSZE TAM GDZIE TY W PODRÓŻY! Szybki posiłek, czy to w biegu, czy w trasie- teraz już nie oznacza przypadkowości. Stąd punkty gastronomiczne kładą o wiele większy nacisk na jakość serwowanych przez siebie produktów. Wyzwaniem stało się przygotowywanie wysokiej klasy dań w krótkim czasie.

W myśl powyższego marka Pierre Baguette, wyznaczyła sobie jako cel wprowadzenie zasady „Dobre jedzenie. Teraz.” Jesteśmy przekonani, że pyszne jedzenie wysokiej jakości może być również pakowane. „Nie potrzebujemy srebrnej łyżki, aby zjeść dobry posiłek”. Świeżość, oryginalność, tradycyjne receptury, regionalne starannie wyselekcjonowane składniki to główne założenia marki. Bez najlepszych składników nie da się przygotować smacznego jedzenia. Bez dobrych pomysłów i odwagi nie można odkryć nowych światów i nowych smaków. Bez miłości nie można żyć, a miłość wiedzie „przez żołądek do serca”. Ludzie są najważniejsi. Gdy ludzie wkładają serce do swojej pracy, to tworzą z pasją. Specjalnością firmy są bagietki, kanapki i panini – wszystko hermetycznie pakowane, przede wszystkim wygodne w użyciu, w estetycznych opakowaniach o nowoczesnym designie. Zaletą produktów jest nie tylko wyśmienity smak, doborowa kompozycja składników, ale także duży rozmiar i gramatura, co zapewnia 100% satysfakcji!


Najważniejszą cechą produktów jest świeżość i brak stosowania mrożonych półproduktów. Kluczem jakości jest świeżo wypieczone pieczywo. Zanim kanapki i bagietki trafią do odbiorcy, kilkanaście godzin wcześniej rozpoczyna się proces wyrobienia ciasta... Po wypieku we własnej piekarni, która wyposażona jest w najnowocześniejsze na rynku piece, gotowe pieczywo trafia na produkcję, gdzie z zachowaniem najwyższych europejskich standardów jakościowych IFS, przygotowywane są kanapki, bagietki, panini, ciabatty, etc. Szerokie grono odbiorców na terenie całego kraju wysuwa markę na pozycję lidera w tej branży. Współpraca została zawarta z największymi sieciami stacji paliw oraz wieloma innymi punktami sprzedażowymi typu kawiarnie, bistro, sklepy- zlokalizowane na dworcach, lotniskach, w centrach handlowych. „Jesteśmy wszędzie tam, gdzie podróżni! Nasi klienci chętnie wracają do naszych produktów, które są dobrze rozpoznawalne wśród tej grupy odbiorców. Produkty Pierre Baguette swoją jakością zasłynęły również na zagranicznych rynkach m.in.: Austrii, Węgier, Słowacji i Czech”.

Dobre jedzenie. Teraz. Od kilku lat w Polsce obserwuje się wzrost świadomości kulinarnej Polaków. W myśl stwierdzenia „jestem tym co jem” coraz więcej z nas zwraca uwagę na to, co stanowi podstawę jego diety.

„Nasza flota samochodów dostawczych gwarantuje bardzo szybką dostawę na terenie całej Polski 3 razy w tygodniu. Odwiedzamy łącznie wszystkich naszych klientów blisko 6 tys. razy na tydzień, aby kanapki były zawsze świeże i na czas. Regularność i terminowość dostaw to jedno z naszych kluczowych założeń!” – mówi Marcin Zabłocki właściciel firmy Elta Polska.

ul. Ks. Pr. St. Słonki 20a 34-300 Żywiec tel.: +48 33 475 49 00 fax: +48 33 475 49 01 Zapytania ofertowe: info@eltapolska.pl tel.: +48 730 868 844 www.swiezekanapki.pl


wieści z branży

Polsko-japońska współpraca

Od początku tego roku olej Lotos Quazar ISZ SAE 10W-40 jest produktem przeznaczonym do zastosowań w pick-upach Isuzu.

To

efekt kilkunastomiesięcznej pracy ekspertów obu firm, w następstwie której powstał olej o parametrach przewyższających wymogi międzynarodowych klasyfikacji i producenta w zakresie gwarancji silnika. – To niewątpliwy sukces, a współpraca z japońskim producentem silników to nobilitacja. Bo gdzie, jak nie tam, powstaje większość nowoczesnych rozwiązań,

które potem znajdujemy w silnikach innych producentów – podkreśla Jakub Jarosz, wiceprezes zarządu Lotos Oil. Isuzu to jeden z najstarszych japońskich producentów samochodów. Pierwsze pojazdy zjechały z taśm montażowych już w 1922 r. Od ponad pół wieku firma specjalizuje się w produkcji samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów. Postęp technologiczny sprawia, że silniki samochodów mają coraz większą moc, co umożliwia bardziej dynamiczną i komfortową jazdę. Jednocześnie zwiększa się ich obciążenie. – Dziś silniki potrze­ bują szczególnego rodzaju oleju, który sprosta podwyższonym wymaganiom. Po raz kolejny udowodniliśmy, że oleje Lotos można stosować w silnikach najlepszych światowych producentów – dodaje Jakub Jarosz. Obecnie Isuzu wprowadza na polski rynek pick-upy D-Max i samochody ciężarowe, a głów­ nym ich atutem jest gotowość do pracy w każdych warunkach.

– Dlatego jesteśmy bardzo zadowole­ ni ze współpracy z Lotos Oil, która doprowadziła do zaoferowania użyt­ kownikom Isuzu D-Max oleju Quazar ISZ SAE 10W-40. Ważne jest dla nas także to, że będą mogli dostać właśnie produkty polskiej firmy – podkreśla Jerzy Koziński, country manager Isuzu Automotive Polska. Oleje syntetyczne Lotos Quazar to produkty o jakości potwierdzonej specjalistycznymi testami, chroniące wszystkie ruchome części silnika. Dzięki zastosowanej formule Hi-Tec Protection olej Lotos Quazar ISZ SAE 10W-40 zapewnia w samochodach Isuzu pełną i ciągłą ochronę przeciwzużyciową nowoczesnych silników z zapłonem samoczynnym w każdych warunkach eksploatacyjnych. Warto też dodać, że olej ten może być stosowany także w samochodach innych marek, w których rekomendowane jest stosowanie olejów klasy ACEA E6.

Nowość w ofercie dla stacji paliw Kanapka pastrami, to połączenie puszystego pieczywa z nutą kminku, wędzonego kruchego wołowego mięsa, dressingu musztardowego oraz sałaty. Idealne dopełnienie całości stanowią plastry kiszonego ogórka.

12

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

Yorku restaurację, w której podbiła ona serca ówczesnej klienteli. Do tej ponad stuletniej tradycji nawiązuje Pierre Baguette, który w swojej kanapce łączy delikatnie wędzoną szynkę wołową z kompozycją przypraw i dressingu,co sprawia, że doskonale przenosi nas w nowojorskie klimaty. Poręczne opakowanie z nowoczesnym designem czyni produkt wygodny w użyciu, nadaje mu ponadczasowość, dzięki czemu zadowoli najbardziej wybrednych klientów stacji benzynowych.

FOT. materiały prasowe

O

ryginalność smaku zawdzięcza ona odpowiedniej kompozycji składników i przypraw, starannie dobranych i wyselekcjonowanych przez szefa kuchni firmy Pierre Baguette. Stanowi nawiązanie do pierwszej kanapki zaserwowanej w przez rzeźnika Sussmana Volka, który prawdopodobnie tajemny przepis uzyskał od swojego przyjaciela z Rumunii jako podziękowanie za przechowanie bagażu. Kanapka stała się hitem i dzięki dużemu zainteresowaniu Volk otworzył w Nowym

e-stacjapaliw.plwieści z branży

Pięć dobrych praktyk Lotosu w raporcie FOB

R

aport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” stanowi największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku. Jubileuszowa 15. edycja raportu zawiera opisy praktyk 180 firm, które swoje działania realizowały w 2016 r. W porównaniu z rokiem 2015 liczba ta wzrosła mniej więcej o jedną czwartą. Nigdy wcześniej tak wiele firm nie zgłosiło swoich działań CSR do publikacji. – Tak duży wzrost liczby firm w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to świetna wiadomość dla wszystkich osób, które od lat namawiają do odpowiedzialnego zarządzania. W roku jubileuszowego wydania ten fakt cieszy tym bardziej, że udowadnia, iż koncepcja CSR rozwija się i coraz więcej firm chce patrzeć na swój biznes w kategoriach wartości, a nie tylko zysku finansowego.

14

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

To wynik wielu lat pracy menedżerów, menedżerek, organizacji pozarządowych, instytucji i środowisk akademickich, które pokazują, że da się współpracować i działać wspólnie na rzecz zrównoważonego rozwoju – mówi Mirella Panek-Owsiańska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tak jak w minionych edycjach prakty­ ki z raportu zostały uporządkowane według siedmiu obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa czło­ wieka, praktyki z zakresu pracy, śro­ dowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaanga­ żowanie społeczne i rozwój społecz­ ności lokalnej. – Podejmowane przez nas działania często stanowią inspirację dla innych firm i są doceniane przez ekspertów zajmujących się tematyką odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. W ten sposób przy-

czyniamy się do poprawy standardów i rozwoju polskiego rynku w tym obszarze – podkreśla Wiesław Labuda, szef Biura Sponsoringu i CSR w Grupie Lotos. W tym roku raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” po raz pierwszy połączony został z globalnymi 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG), ustanowionymi przez ONZ w 2015 r. Obok tradycyjnego zakwalifikowania do danego obszaru normy ISO 26000 praktykom w raporcie zostały przyporządkowane również realizowane przez nie cele SDG. Na podstawie danych z raportu można stwierdzić, że biznes w Polsce najczęściej przyczynia się do realizacji celu 4. – Dobra jakość edukacji – 92 praktyki, a także celu 3. – Dobre zdrowie i jakość życia – 69 praktyk. Ważnym, ale mniej popularnym jest cel 11. – Zrównoważone miasta i społeczności – 38 praktyk.

e-stacjapaliw.pl

FOT. pixabay

Kierunek Bałtyk, Zdolni z Lotosem, Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, publikacja Zintegrowanego Raportu Rocznego Lotosu oraz Program minigrantów będący elementem Programu Wolontariatu Pracowniczego – to praktyki Grupy Kapitałowej Lotos, które znalazły się w tegorocznej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.


p

r

o

m

o

c

j

a

Energooszczędny system mycia cystern i zbiorników. Niski koszt montażu i gwarancja najlepszego efektu mycia.

Systemy mycia cystern i zbiorników marki Kärcher wykorzystywane są do różnorodnych aplikacji w transporcie, logistyce, przemyśle spożywczym czy chemicznym. Na skutek globalizacji, znacznie wzrósł przepływ dóbr, który pociągnął za sobą większe wymogi związane z jakością czyszczenia w powiązanych gałęziach przemysłu, takich jak: produkcja cukru, soli i mąki w przemyśle spożywczym; produkcja wapna i cementu w przemyśle budowlanym; lub produkcja PVC, pigmentów farb i siarki w przemyśle chemicznym. Dlatego też każda instalacja czyszcząca musi zostać indywidualnie zaprojektowana, tak by odpowiadała specyfice zabrudzeń (ciecze takie jak artykuły spożywcze, oleje, produkty chemiczne, materiały luźne/sypkie oraz gazy), którym będzie musiała sprostać. Modułowe systemy mycia cystern i zbiorników Kärcher umożliwiają spełnienie wymagań niezbędnych do wdrożenia systemów HACCAP i SQAS. Firma Kärcher stworzyła nowy, ulepszony system mycia cystern i zbiorników. Wśród wielu innowacyjnych rozwiązań można wymienić łatwe w montażu moduły, głowica z nowym hamulcem hydraulicznym, oraz tryb eco!efficiency w nagrzewnicy HWE 4000 gas, która zużywa nawet do 7% mniej energii. System składa się z pompy wysokociśnieniowej, generatora gorącej wody, głowicy myjącej oraz centralnej jednostki sterującej. Jest projektowany, ściśle według wymagań klienta. Stacjonarne pompy wysokociśnieniowe HDI 30/10 i HDI 38/12 Głowica cylindra została wykonana z Eco Brass – wysokiej jakości stopu mosiądzu bez zawartości ołowiu, o dużej odporności chemicznej. Materiał głowicy w połączeniu z ceramicznym nur-

nikiem i zaworami ze stali nierdzewnej sprawiają, że pompa charakteryzuje się bardzo wysoką trwałością. Wytrzymała rama daje możliwość ułożenia aż trzech jednostek jedna na drugiej dla zaoszczędzenia miejsca. Dzięki budowie modułowej system można łatwo zaadaptować do wymaganego wydatku i ciśnienia wody. Generator gorącej wody HWE 4000 gas Dzięki zastosowaniu dedykowanego palnika z modulacją płomienia w nagrzewnicy, który posiada skrócony czas przedmuchiwania komory, zaoszczędzono aż do 7% energii. Rozwiązanie to pozwala przyspieszyć proces nagrzewania wody. Dodatkowo naszym klientom proponujemy rozwiązania, które w przypadku pracy wodą zimną nie wychładzają wody w nagrzewnicy, tzw. bypass pozwala na uzyskanie jeszcze większej oszczędności energii. Proponujemy też rozwiązania, które umożliwiają dodatkowy odzysk energii z popłuczyn bądź spalin. Energia ta jest przekazywana do wody, która zasila komponenty myjni. Głowica HKS 100 speedcontrol Głowica myjąca HKS 100 posiada dwie dysze które obracają się w każdym kierunku. Rozwiązanie to gwarantuje dokładne oczyszczenie całej powierzchni zbiornika. Głowica została wyposażona w nowy hamulec hydrauliczny który równoważy zmieniającą się lepkość płynu hamulcowego podczas naprzemiennej pracy w trybie gorącej i zimnej wody. To daje możliwość optymalnego ustawienia strumienia oraz stałych efektów czyszczenia. Głowica spełnia dyrektywy kwalifikujące ją do pracy w strefie zagrożenia wybuchem Ex II 1 G D c T4 (Directive 94/9EC).


wieści z branży

Nowe stacje Moya: Na nowej stacji paliw w Swarzędzu znajduje się dystrybutor AdBlue

Lokalizacja: Chełm Śląski Stacja w Chełmie Śląskim znajduje się przy ul. Chełmskiej 193A przy drodze wojewódzkiej nr 934. Obiekt należy do spółki MAXIM Bartłomiejczyk. Placówka prowadzi sprzedaż wszystkich rodzajów paliwa (Pb 95, Pb 98, ON, ON Moya Power oraz LPG). Czynna jest całodobowo. Na stacji działa punkt Caffe Moya z wydzieloną strefą ze stolikami. Na jej terenie kierowcy mogą skorzystać z kompresora, a pojazdy ciężarowe dodatkowo z szybkiego wlewu diesla i wydzielonego parkingu. Otwarcie: kwiecień 2017

Wszyskie trzy nowe stacje sieci Moya prowadzą sprzedaż wszystkich rodzajów paliwa (Pb 95, Pb 98, ON, ON Moya Power oraz LPG)

Lokalizacja: Tarnowskie Góry Nowa Moya w Tarnowskich Górach znajduje się przy ul. Równoległej 1 i należy do spółki HD-OIL. W sąsiedztwie znajduje się warsztat samochodowy oraz punkt wymiany akumulatorów. Placówka prowadzi sprzedaż wszystkich rodzajów paliwa (Pb 95, Pb 98, ON, ON Moya Power oraz LPG). Czynna jest całodobowo. Na jej terenie działa punkt Caffe Moya z wydzieloną strefą ze stolikami i ogólnodostępną siecią Wi-Fi. Na stacji kierowcy mogą skorzystać z kompresora oraz myjni dla samochodów osobowych i busów. Otwarcie: kwiecień 2017

Total Lokalizacja: Swarzędz Stacja w Swarzędzu znajduje się przy ul. Rabowickiej 12. Z sześciu dystrybutorów (w tym dwóch wysokowydajnych) można zatankować pełną ofertę paliw Total Polska – podstawowe Super 95, Diesel i LPG oraz Excellium 98 i Excellium Diesel, redukujące ilość osadów powstających w silniku w wyniku spalania paliwa i pomagające utrzymać wnętrze jednostki napędowej w czystości. Na stacji w Swarzędzu znajduje się także dystrybutor AdBlue, ponieważ stosowanie tego płynu jest wymagane w rosnącej liczbie modeli pojazdów spełniających normy czystości spalin

16

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Lokalizacja: Radzionków Obiekt w Radzionkowie położony jest 2 km od zjazdu z autostrady A1, na ul. Kużaja 51. Właścicielem jest PHU Cagro-Tank. Stacja prowadzi sprzedaż wszystkich rodzajów paliwa (Pb 95, Pb 98, ON, ON Moya Power oraz LPG) oraz płynu AdBlue w pojemnikach. Kierowcy mogą tu skorzystać z kompresora, odkurzacza oraz

bezdotykowej myjni, w której jest dodatkowe stanowisko dla samochodów dostawczych i ciężarowych. Na stacji działa punkt Caffe Moya z wydzieloną strefą ze stolikami oraz ogólnodostępną siecią Wi-Fi. W sąsiedztwie znajduje się warsztat. Stacja jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 5-24, a w niedziele i święta 7-24. Otwarcie: kwiecień 2017


wieści z branży

W Brzeźniku i Ostrorogu płacić można kartami DKV, UTA i Eurotrafic

Euro 6 (auta osobowe) i Euro VI (pojazdy ciężarowe). Powierzchnia sklepu liczy 120 m kw. Stacja zapewnia ofertę gastronomiczną, myjnię oraz prysznic. Akceptowane są karty DKV, UTA i Eurotrafic, w tym Total Card Polska. Otwarcie: kwiecień 2017 Lokalizacja: Brzeźnik Pięć dystrybutorów paliwa, wygodny i zaopatrzony we wszystko, czego kierowca może potrzebować, sklep oraz Pause Café z doskonałą kawą Lavazza – tak w jednym zdaniu można opisać stację otwartą w Brzeźniku. Obiekt położony jest przy DK94, 7 km na zachód od centrum Bolesławca. Kierowcy mogą tankować paliwa Super 95, Excellium 98, Diesel i LPG. Stacja honoruje karty paliwowe DKV, UTA i Eurotrafic. Na kierowców pojazdów ciężarowych czeka specjalnie przygotowany i monitorowany parking z 20 miejscami. Olej napędowy podają dwa wysokowydajne dystrybutory, a do dyspozycji klientów jest także łazienka z prysznicem. Stacja jest czynna przez całą dobę. Lokalizacja: Ostroróg Stacja w Ostrorogu położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 184, 9 km od Szamotuł. Jest to kolejny obiekt sieci Total w województwie wielkopolskim. Uloko­ wana na przestronnej działce, oddaje do dyspozycji kierowców cztery dystrybutory z benzyną (Super 95, Excellium 98),

e-stacjapaliw.pl

cztery dystrybutory z olejem napędowym (Diesel, Excellium Diesel) oraz jeden dystrybutor LPG. Klientów ucieszy także dobrze zaopatrzony sklep oraz Pause Café. Atutem całodobowej stacji jest dwustanowiskowa myjnia bezdotykowa, na której można samodzielnie umyć pojazd. Punkt honoruje płatności kartami DKV, UTA i Eurotrafic, w tym Total Card Polska. Otwarcie: kwiecień 2017

Circle K Lokalizacja: MOP Machnacz, MOP Lubień przy autostradzie A-1 Dwa obiekty Circle K Polska zlokalizowane są przy autostradzie A-1 w Miejscach

Obsługi Podróżnych Machnacz (trasa Łódź-Gdańsk) i Lubień (trasa Gdańsk-Łódź). Nowe inwestycje, usytuowane po przeciwległych stronach autostrady, należą do segmentu Premium. W ofercie paliw znajdują się doskonałej jakości produkty miles – benzyna 95, olej napędowy i LPG, a także premium – benzyna 98 milesPlus i diesel milesPlus. Dla samochodów osobowych przeznaczonych jest 10 stanowisk do tankowania oraz dwa stanowiska autogazu (LPG). Dla pojazdów ciężarowych (TIR) przewidziano trzy stanowiska z możliwością szybkiego tankowania (120 l/min) oraz AdBlue. Każda ze stacji składa się ze sklepu o powierzchni ok. 450 m kw. oraz restauracji z zapleczem kuchennym, która może gościć do 50 podróżnych, oferując ciepłe dania w formie śniadań czy obiadów. Na terenie obu sklepów znajdują się również sekcje Simply Great Coffee oferujące szeroki wybór najlepszej jakości kawy. Miłośnicy tego napoju będą mogli wybierać między kawą z doskonałych ekspresów ciśnieniowych a tą z ekspresów przelewowych. Uzupełnieniem kawy jest oferta świeżo wypiekanych na miejscu ciastek i pieczywa. Na obu stacjach dostępny jest także szeroki wybór hot dogów pod marką „Prawdziwe hot dogi prosto z grilla”. Osoby podróżujące z dziećmi mają do dyspozycji przewijaki oraz plac zabaw. Na obu stacjach znajdują się bankomaty. Otwarcie: kwiecień 2017

Dwa obiekty Circle K Polska zlokalizowane są przy autostradzie A-1

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

17


wywiad

Andrzej Szady przyznaje, że elektromobilność cieszy się zainteresowaniem

Wielu z nas przesiądzie się do aut

elektrycznych W przyszłości najpopularniejsze będą terminale o niskiej mocy, przeznaczone do ładowania w domu oraz w miejscU pracy. Z pewnością będzie ich więcej niż dystrybutorów paliwa. Z kolei na trasach będzie rosła liczba terminali wysokiej mocy, do szybkiego ładowania – wyjaśnia w rozmowie z „Nowoczesną Stacją Paliw” Andrzej Szady, ekspert ds. transportu niskoemisyjnego w Grupie Energa.

18

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


FOT. materiały prasowe

wywiad

Jakie są zalety stacji multistandardowych? Stacje paliw stają się naturalnym wyborem bezpośrednio przy trasach łączących miasta. Mają tę zaletę, że mieszczą się już tam sklepy, gastronomia i sanitariaty wraz z niezbędną obsługą. Łatwiej jest tam dostawić kolejny dystrybutor „paliwa”, jakim staje się terminal ładowania, niż tworzyć wszystko od nowa. Budowanie terminala ładowania na stacji paliw może mieć mniejszy sens w mieście. Musimy pamiętać, że czas ładowania, nawet tzw. szybkiego, jest jeszcze stosunkowo długi w porównaniu z tankowaniem samochodu spalinowego. Kierowcy muszą jakoś zagospodarować wolne chwile. Dlatego w miastach najlepiej stawiać ładowarki blisko centrów handlowych, urzędów, lokali gastronomicznych i ogólnie w centrach miast.

e-stacjapaliw.pl

Jakie wymogi musi spełniać terminal, by czas ładowania auta był jak najkrótszy? Technologia związana z samochodami elektrycznymi ciągle się rozwija. Dotyczy to terminali ładowania, pojazdów oraz baterii. Najkrótszy czas ładowania zapewnia ładowanie prądem stałym (DC) o wysokiej mocy. Obecnie standardem jest moc 50 kW, ale powstają nowe terminale pozwalające na ładowanie z mocą 150 kW, a nawet 350 kW. Im wyższa moc, tym krótszy czas ładowania. W wypadku bardzo dużych mocy samochód elektryczny musi być odpowiednio przygotowany. Konieczne jest np. chłodzenie przewodów. Najszybsze ładowanie prądem stałym odbywa się do 80 proc. pojemności akumulatora, później tempo ładowania odczuwalnie spada.

Grupa Energa Jedna z czterech największych krajowych grup energetycznych. Jej podstawowa działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Jest jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Zasila w nią ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Eksploatuje ponad 184 tys. km linii energetycznych, 21,5 TWh energii dostarczonej w 2015 r. Sieć dystrybucyjna Energi obejmuje obszar blisko 75 tys. km kw., co stanowi około 24 proc. powierzchni kraju. W 2015 r. Energa wyprodukowała 4,1 TWh energii elektrycznej w 59 obiektach wytwórczych, m.in w elektrowni systemowej w Ostrołęce, dwóch elektrociepłowniach, 47 elektrowniach wodnych, m.in. największej w Polsce hydroelektrowni we Włocławku, elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie oraz pięciu farmach wiatrowych i dwóch farmach fotowoltaicznych. Zainstalowana w elektrowniach Grupy moc jest generowana w zróżnicowanych źródłach energii, takich jak: węgiel kamienny, woda, wiatr i biomasa. Po 12 miesiącach 2015 r. 57 proc. energii brutto Grupa wytworzyła z węgla kamiennego, 17 proc. z wody, 15 proc. z biomasy i 10 proc. z wiatru Działacie bardzo intensywnie w Trójmieście. Jak na jego terenie wygląda sieć stacji ładownia aut? Energa udostępniła sześć lokalizacji w Trójmieście, na które składa się siedem terminali. Mamy trzy terminale półszybkie ładujące prądem zmiennym o mocy 22 kW oraz cztery terminale szybkie z prądem stałym o mocy 40-50 kW. Oprócz naszej sieci dostępne są jeszcze pojedyncze terminale innych właścicieli. Czym charakteryzuje się strategia rozwoju sieci stacji ładowania aut elektrycznych Grupy Energa? Nasza sieć zaspokaja obecnie podstawowe potrzeby trójmiejskich użytkowników.

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

19


wywiad

Jesteśmy jednak zainteresowani jej rozbudową o kolejne punkty. Myślimy tu o współpracy z partnerami zewnętrznymi, którym już dzisiaj elektromobilność może przynieść bezpośrednie korzyści, chociażby wizerunkowe. Stawiamy głównie na punkty w miastach, przede wszystkim na terenie działalności Energi Operator. Prowadzimy też rozmowy z właścicielami lokalizacji przy głównych trasach komunikacyjnych, jednak w pierwszej kolejności chcemy zapewnić infrastrukturę w miastach. Naszym zdaniem, dzięki temu na drogach pojawi się więcej samochodów elektrycznych. Ich obecny zasięg skłania bowiem do poruszania się na niewielkie odległości. Jak w tej strategii plasują się stacje benzynowe? Jako potencjalnych partnerów traktujemy właścicieli szczególnie tych stacji benzynowych, które znajdują się przy drogach łączących miasta. Czy współpraca z Lotosem będzie miała charakter długofalowy? Z każdym partnerem biznesowym jesteśmy gotowi na długofalową współpracę. W wypadku Lotosu przeprowadziliśmy z sukcesem instalację na dwóch stacjach benzynowych. Dalsze działania będą zależały od uzgodnionego modelu biznesowego. Na jaki rodzaj współpracy mogą liczyć właściciele innych stacji paliw? Mamy ogromne doświadczenie w budowie punktów ładowania, doborze urządzeń, jak również obsłudze ładowania i zarządzaniu punktami. Właścicielom

20

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

stacji paliw możemy zaproponować wsparcie merytoryczne i konsultingowe, realizację inwestycji, a także późniejszą obsługę. Co wynika z prowadzonych przez Grupę Energa badań na temat elektrycznej mobilności? Elektromobilność cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Każdy, kto przejechał się samochodem elektrycznym, chwali

Grupa Energa jako potencjalnych partnerów biznesowych traktuje właścicieli tych stacji benzynowych, które znajdują się przy drogach łączących miasta. W wypadku Lotosu już przeprowadziliśmy instalacje w dwóch odrębnych lokalizacjach jego komfort, ciszę i parametry jezdne. Największym wyzwaniem w rozwoju rynku pozostaje zasięg aut i koszt ich zakupu, a także dostępność infrastruktury do ładowania. Większość kierowców patrzy jednak na te auta bardzo przychylnie. Zdają

sobie sprawę, że niedługo wielu z nas się do nich przesiądzie. Kiedy zaczną być pobierane opłaty za korzystanie z terminali? Co kwartał analizujemy zasadność wprowadzenia opłat. Obecnie ładowanie jest nieodpłatne, ale wykorzystujemy dane pomiarowe użytkowników. Poza tym użytkownicy godzą się na udział w badaniach marketingowych, np. w naszych ankietach. Te dane służą nam do analizy i dalszego rozwoju usług. Jaki jest poziom intensywności korzystania z terminali przez kierowców? Opłat za ładowanie pojazdów dziś się w kraju nie pobiera, dlatego bardzo popularne są terminale szybkiego ładowania. Obserwujemy też wzrost liczby użytkowników w wakacje i święta, bo wtedy odwiedzają nas goście ze Skandynawii. Średnio każdy punkt jest obecnie wykorzystywany kilka razy w ciągu dnia. Jak pan ocenia potencjał rynku terminali ładowania aut elektrycznych w Polsce? Wszystko zależy od liczby samochodów elektrycznych na naszych drogach. Z czasem najbardziej popularne będą terminale o niskiej mocy, przeznaczone do ładowania w domu oraz w miejscach pracy. Z pewnością będzie ich więcej niż dystrybutorów paliwa, jakie dzisiaj znamy. Na trasach stale będzie zaś rosła liczba terminali wysokiej mocy, do szybkiego ładowania. Rozmawiał rafał skórski

e-stacjapaliw.pl


p

r

o

m

o

c

j

a

Polska premiera najnowszej myjni portalowej ISTOBAL M’NEX 32 Firma SULTOF Bratkowski i Sobieski Sp. J. należy do liderów branży myjniowej w Polsce. Od 1993 r. jesteśmy przedstawicielami firmy Istobal – światowego potentata w tej branży. W tym roku na targach Automechanika we Frankfurcie ISTOBAL zaprezentował nową myjnię portalową M’NEX 32. W Polsce tą najnowszą myjnię automatyczną będzie można obejrzeć na stoisku SULTOFu podczas targów Stacja Paliw 2017 w hali EXPO, w Warszawie w dniach 17-19 maja. Urządzenie jest wyposażone w innowacyjny system mycia kół Multi-disk, który doskonale penetruje i domywa zakamarki felg. Wart zainteresowania jest też system piany aktywnej Infinite Mousse- bardzo efektowna „kąpiel pianowa” pojazdu. Niezwykle nowoczesny design, w tym wkomponowane w obudowę wyświetlacze ledowe oraz najnow-

szej generacji sterowanie stawiają myjnię M’NEX 32 w czołówce najbardziej wyróżniających się urządzeń tego typu na rynku. Odwiedzający targi zwolennicy myjni samoobsługowych również znajdą dla siebie godną uwagi ofertę – multistanowiskowe myjnie Avant. To znany już na rynku model, który wszedł do produkcji w 2015 r. i niezmiennie przyciąga klientów wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami. Dotychczasowe instalacje potwierdziły jego wysoką jakość i niezawodność. Oczywiście nie zabraknie urządzeń samoobsługowych wyposażenia myjni i stacji paliw, których producentem jest SULTOF. Szeroka gama odkurzaczy jedno i dwustanowiskowych – MONO i DUO, oferowanych w ekonomicznej wersji Standard i bogato wyposażonej wersji SMART. Kompresory w dwóch kategoriach: – DIGITAL z funkcją preselekcji i wyświetlaczem LCD. – ANALOG ze standardowym manometrem zegarowym. Wszystkie kompresory ze sterowanym automatycznie systemem ogrzewania panelami, umożliwiającymi prawidłowe działanie w temp. do -20°C. Dedykowane specjalnie dla myjni: • Suszarka samoobsługowa • Urządzenie do prania tapicerki samochodowej • Automat do czyszczenia dywaników • Trzepaki do dywaników • Ramy z klipsami do dywaników Cechą wyróżniającą urządzenia SULTOFu jest polerowana stal nierdzewna, z której wykonane są obudowy naszych produktów.

Urządzenia SULTOFu produkowane są w Polsce z wykorzystaniem elementy pochodzenia krajowego, które często przewyższają jakością zagraniczne substytuty. Ograniczając stale rosnące koszty transportu umożliwiamy zakup urządzeń wysokiej jakości w przystępnych cenach. Uzupełnieniem oferty będą wypróbowane środki chemiczne służące do mycia i pielęgnacji pojazdów.


raport

problemy branży paliwowej Główne

w Polsce

Eksperci Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego zdefiniowali siedem obszarów rynku paliwowego, w których przedsiębiorcy napotykają bariery w prowadzeniu działalności. Największe emocje budzi rządowy projekt wprowadzenia ograniczeń w handlu, który mocno uderzyłby w stacje benzynowe.

Zasadniczym problemem branży pozostaje walka z przestępczością w obrocie paliwami. Zjawisko szarej i czarnej strefy, polegające na wyłudzeniach podatku od towarów i usług, ale też łamaniu przepisów akcyzowych, obowiązków związanych z zapasami obowiązkowymi czy też realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego, systematycznie powiększało się w latach 2011-2015. Według szacunków niezależnych ekspertów w roku 2015 skala wyłudzeń w obrocie paliwami przekroczyła 10 mld zł. Ani działania organów ścigania, ani zmiany prawa wprowadzone w latach 2013-2015 nie spowodowały ograniczenia tego zjawiska. W lipcu 2016 r. przyjęto kluczowe regulacje prawne: tzw. pakiet paliwowy i tzw. pakiet energetyczny, w których uwzględniono wiele propozycji zgłaszanych przez przestrzegających prawa przedsiębiorców. W rezultacie zmiany prawa, a także intensyfikacji działań służb kontrolnych, nastąpiło odwrócenie dotychczasowego, wzrostowego trendu szarej i czarnej strefy paliwowej. W II połowie 2016 r. nastąpił zasadniczy wzrost oficjalnej konsumpcji paliw, a wyniki przedsiębiorstw działających z poszanowaniem prawa znacznie się poprawiły. Wciąż słabym ogniwem systemu pozostaje to, że rozwiązania systemowe dotyczące sektora paliwowego (produkcji, infra-

22

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

struktury, logistyki, obrotu hurtowego i detalicznego oraz podatków i innych należności) znajdują się w różnych regulacjach prawnych, często niespójnych ze sobą i zawierających rozbieżne definicje. Ponadto brak jest jednego organu sprawującego kompleksowy nadzór nad całością branży. Stanowisko POPiHN: Uwzględniając skalę zjawiska, należy się spodziewać, że podmioty dotychczas funkcjonujące w szarej i czarnej strefie będą dążyć do stworzenia nowych mechanizmów przestępczych. W celu utrzymania korzystnego trendu niezbędna jest pełna i rzetelna realizacja zasad i obowiązków, jakie na podmioty administracji państwowej, a także przedsiębiorców branży nałożył tzw. pakiet energetyczny. Łączy się z tym konieczność jeszcze większej aktywności służb kontrolnych i poprawy efektywności ich działania, a także odpowiedniej analizy gromadzonych danych. Wprowadzenie ustawy o systemie nadzorowania drogowego przewozu towarów również powinno poprawić możliwości egzekucji prawa. Należy jednak zachować dużą ostrożność podczas wprowadzania ustawy i przepisów wykonawczych, by nie doprowadzić do sparaliżowania przewozów drogowych. Konieczna jest ścisła obserwacja skuteczności przyjętych rozwiązań i ich wpływu na rynek paliw

i olejów. W celu osiągnięcia zakładanego celu niezbędna jest pełna koordynacja działań poszczególnych instytucji, pełna elektronizacja gromadzonych danych i rejestrów, a także wykorzystanie narzędzi, jakie w szczególności daje pakiet energetyczny. W walce z nieprawidłowościami pomogłoby przyjęcie kompleksowej ustawy – Prawa naftowego. Elementem regulacji powinno być powołanie urzędu – regulatora branży paliwowej, sprawującego nadzór nad produkcją, logistyką i obrotem paliwami.

2. Regulacje prawa podatkowego Jasne i stabilne przepisy prawa podatkowego, uwzględniające specyfikę branży, stanowią podstawę jej rozwoju i dalszych inwestycji. Przyjęcie przez rząd nowych instrumentów, takich jak jednolity plik kontrolny, a także stworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania, związane z koniecznością implementacji tych rozwiązań. Stanowisko POPiHN: Podatek od sprzedaży detalicznej: W przypadku powrotu do prac nad tym podatkiem proponuje się wyłączenie sprzedaży paliw spod proponowanego podatku, rezygnację z opodatkowania całych sieci franczyzowych, a także rezygnację z pod-

e-stacjapaliw.pl

FOT. DAF

1

1. Przestępczość w obrocie paliwami


raport

wyższonego opodatkowania w soboty, niedziele i dni wolne od pracy. Przepisy akcyzowe: W związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej uważamy za konieczne doprecyzowanie przepisów w zakresie urzędowego sprawdzenia i sporządzenia akt weryfikacyjnych. Widzimy potrzebę przyjęcia regulacji w zakresie elektronicznego dokumentu dostawy. Za niezbędne uważamy uregulowanie przepisów dotyczących obrotu próbkami wyrobów akcyzowych na potrzeby prób technologicznych i kontroli przez organy kontrolne. Proponujemy wprowadzenie instytucji zaufanego podatnika – na wzór statusu upoważnionego przedsiębiorcy – Authorised Economic Operator. W odniesieniu do podatku od nieruchomości proponujemy: a. zawarcie definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych bez odwoływania się do przepisów prawa budowlanego, b. ujednolicenie procesu wydawania interpretacji indywidualnych (by wielooddziałowy przedsiębiorca mający identyczne budowle w całym kraju mógł zwrócić się z jednym wnioskiem o interpretację wiążącą dla całego kraju, zamiast z wieloma wnioskami do każdej z gmin osobno), c. wprowadzenie centralnej bazy stawek podatku obowiązujących w poszczególnych gminach, d. doprowadzenie do końca procesu ustanowienia jednej, standardowej deklaracji w całym kraju. Opłata paliwowa: W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi proponujemy ponowne zdefiniowanie opłaty paliwowej co do jej zakresu i zasad uiszczania.

3. Ustawa korytarzowa dla inwestycji związanych z rurociągami dalekosiężnymi Głównym problemem przedsiębiorców przesyłowych, realizujących inwestycje liniowe uznawane za inwestycje celu publicznego, jest brak spójności przepisów prawa. Pojedynczy właściciel gruntu może w sposób skuteczny na wiele lat zabloko-

e-stacjapaliw.pl

Przyjęcie przez rząd nowych instrumentów, takich jak jednolity plik kontrolny, a także stworzenie KAS, stawia przed przedsiębiorcami z branży paliwowej nowe wyzwania wać realizację inwestycji sieciowych. Najważniejsze bariery odnoszą się do tzw. pozyskania prawa do gruntu – zarówno na poziomie dokumentów planistycznych, czyli miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i faktycznym, związanym z dostępem do konkretnej nieruchomości. Realizacja inwestycji przesyłowych na podstawie dotychczasowego prawodawstwa napotyka wiele utrudnień, które wynikają ze specyfiki tych inwestycji, polegającej na prowadzeniu linii przez tereny wielu gmin. Sektor naftowo-paliwowy w tym zakresie został pozostawiony samemu sobie. Dla innych przedsiębiorców przesyłowych w ramach pilnych potrzeb specjalnie przygotowane zostały „specustawy”, które znacząco ułatwiają realizację kluczowych inwestycji. Stanowisko POPiHN: Optymalnym rozwiązaniem dla gospodarki jest wprowadzenie jednolitych zasad, z których mogłyby skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa przesyłowe, również te transportujące ropę naftową i paliwa. Nad takim kompleksowym rozwiązaniem w postaci „ustawy korytarzowej” prace

w Polsce już trwały, lecz ich zaniechano. Proponujemy podjęcie na nowo prac nad regulacją (ustawą o korytarzach przesyłowych), która stworzy systemowe rozwiązania dla infrastrukturalnych inwestycji liniowych, usprawni i przyśpieszy proces uzyskiwania przez inwestorów stosownych decyzji umożliwiających budowę nowej infrastruktury technicznej, rozbudowę i modernizację istniejącej, a także stworzy sprzyjające warunki do przygotowania i realizacji inwestycji w przyszłości.

4. Paliwa odnawialne i jakość paliw Polityka w zakresie biopaliw w Polsce jest pochodną regulacji unijnych. Dotych­ czasowe decyzje w tym zakresie powodowały dodatkowe koszty i zagrożenia dla firm działających na polskim rynku, związane np. z problemem odporności na utlenianie w paliwie B7. Zasadnicze znaczenie dla sytuacji na rynku będą miały poziomy obowiązkowego blendingu kwartalnego, które zaczną obowiązywać w roku 2018. Regulacje UE związane z tzw. dyrektywą ILUC ograniczają do 2020 r. używanie biopaliw pierwszej generacji do

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

23


raport

Stanowisko POPiHN: W celu eliminacji z rynku biopaliwa B100, służącego często do wyłudzeń VAT oraz omijania konieczności realizacji NCW, proponujemy obniżenie Narodowego Celu Wskaźnikowego do poziomu możliwego do realizacji za pomocą paliw normatywnych. Postulujemy także jak najszybsze wprowadzenie kwartalnego rozliczenia obligatoryjnego blendingu. Uważamy za niezbędne wprowadzenie możliwości rozliczania NCW bilansem masy biometanu, biowodoru, współuwodornienia, jak również dopuszczenie do podwójnego rozliczania biokomponentów wytworzonych z surowców wymienionych w załączniku IX część A i B dyrektywy 2015/1513/WE bez ograniczeń ilościowych, z wyjątkiem wymienionego w projekcie przedmiotowej dyrektywy ograniczenia 1,7 proc. dla biokomponentów/ biopaliw wytworzonych z surowców wymienionych w załączniku IX B do dyrektywy 2015/1513/WE. Nowelizacja ustawy o biopaliwach i biokomponentach ciekłych oraz o systemie monitorowania jakości paliw powinna uwzględniać stanowisko branży i wprowadzić takie mechanizmy minimalizujące koszty, jak dwuletni okres rozliczeniowy NCW, handel nadwyżkami w realizacji NCW, obniżenie kar za brak realizacji NCW.

5. Oleje i smary: wprowadzenie jednolitej stawki zerowej podatku akcyzowego w Polsce i w całej UE Od lat branża zwraca uwagę na to, że utrzymywanie w Polsce akcyzy na oleje smarowe obniża konkurencyjność sekto-

24

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

ra, sprzyjając zarazem rozwojowi szarej strefy w obrocie detalicznym i hurtowym olejami smarowymi. Akcyza zakłóca równość podmiotów wprowadzających oleje na rynek, zwiększając koszty funkcjonowania przedsiębiorców działających zgodnie z prawem, co przekłada się na spadek ich konkurencyjności i wyższe ceny produktów. Ponadto jeżeli akcyza i wszelkie z nią związane dodatkowe koszty nie występują w innych krajach UE, to jej zastosowanie w Polsce stanowi formę dodatkowych i nieuzasadnionych ograniczeń dla działających w kraju podmiotów oraz dla końcowych odbiorców tych produktów. Dotychczas Ministerstwo Finansów stało na stanowisku, że warunkiem rezygnacji z efektywnej stawki podatku jest uszczelnienie obrotu olejami smarowymi, zwłaszcza w kontekście wyłudzeń podatkowych w obrocie paliwami (styk oleje smarowe – olej napędowy), i konsekwentnie w ostatnich latach podejmowało w tym kierunku działania, takie jak polsko-litewska inicjatywa na rzecz objęcia olejów smarowych systemem EMCS w całej UE. Elementem takiego podejścia było ujęcie olejów smarowych w „pakiecie energetycznym” i – konsekwentnie w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT). Obecnie, po odrzuceniu w KE włoskiej inicjatywy objęcia olejów systemem EMCS w całej UE, pojawia się pytanie, co dalej. Z otrzymanych informacji wynika, iż nadal silne poparcie dla objęcia EMCS olejów wykazują Niemcy, a żaden z krajów ościennych nie był temu przeciwny. Zarazem sprawdzona w Polsce metoda tzw. nakładki na EMCS (EMCS.pl) pozwala na oddolne (państwo po państwie) budowanie grupy krajów objętych systemem EMCS. De facto nie jest ona bowiem unijnym EMCS, zatem może działać lokalnie – tylko pomiędzy wybranymi krajami bez potrzeby pytania o zgodę krajów sprzeciwiających się EMCS, czyli Francji, Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii i bez czekania na Brexit. Stanowisko POPiHN: Uważamy, że objęcie olejów systemem EMCS w UE w znacznym stopniu uszczelniłoby obrót tymi produktami. Wpro­wa­ dzenie jednolitej stawki (najlepiej zerowej)

podatku akcyzowego na oleje smarowe w UE lub zniesienie akcyzy na oleje w Polsce oznaczałoby znaczące ułatwienia w obrocie tymi produktami, redukcję obciążenia finansowego przedsiębiorców oraz w pewnym stopniu redukcję szarej strefy w obrocie olejami smarowymi i paliwami. Korzystnym rozwiązaniem kompromisowym może być

wprowadzenie jednolitej, efektywnej stawki podatku na wszystkie oleje (bez zwiększania sumarycznych obciążeń firm). Obecnie system EMCS.pl sprawdza się co prawda w kontrolowaniu obrotu olejami na terenie Polski, ale wystarczy przemieścić produkty za granicę (faktycznie lub tylko na papierze), aby kontrolę tę utracić. Objęcie regionalnym systemem EMCS olejów w krajach ościennych mogłoby zatem ograniczyć problem „tranzytu”, uszczelnić obrót olejami smarowymi

e-stacjapaliw.pl

FOT pixabay

poziomu 7 proc. oraz zobowiązują państwa członkowskie do promowania tzw. zaawansowanych biopaliw. Z kolei projekt dyrektywy RED II ogranicza wykorzystanie biokomponentów/biopaliw wyprodukowanych z roślin spożywczych do poziomu nie większego niż 3,8 proc. w roku 2030, z zachowaniem dotychczasowego ograniczenia na poziomie 7 proc. w roku 2020. Polskie regulacje ustawowe nie odzwierciedlają trendów w zakresie wprowadzania paliw odnawialnych, postępu technologicznego, a także kierunku prac producentów silników samochodowych.


raport

i umożliwić konstruktywną dyskusję o wprowadzeniu stawki zerowej akcyzy na oleje smarowe w Polsce.

6. Handel na stacjach paliw Handel w niedziele Wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu stacji paliw, zawartych w obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele,

w zaproponowanej formie może spowodować trudności w tankowaniu pojazdów na niektórych obszarach kraju. Innym skutkiem będzie przeniesienie ruchu z autostrad na drogi lokalne, co zniweczy wieloletnie starania samorządów o zmniejszenie ruchu tranzytowego i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zamknięcie dużych stacji, operujących w miejscach obsługi podróżnych przy autostradach, drogach szybkiego ruchu i innych głównych ciągach komunikacyjnych spowo-

e-stacjapaliw.pl

duje utrudnienia w międzynarodowym tranzycie drogowym, a co za tym idzie, będzie skutkować przeniesieniem tego ruchu na alternatywne korytarze transportowe poza naszym krajem. Będzie to mieć negatywne konsekwencje również dla portów morskich. Sprzedaż różnych towarów i usług na stacjach paliw nastęuje przede wszystkim przy okazji zakupu paliwa. Według analiz w niedziele sprzedaż paliw stanowi 85 proc. obrotu na stacjach paliw, pozostałych towarów tylko 15 proc. Zakupy na stacjach nie są traktowane jako alternatywa dla zakupów w sklepach, ale raczej jako konieczność w trakcie podróży, tzn. zakupy przy okazji i w związku z podróżą, bądź też w sytuacjach nadzwyczajnych, zarówno jeśli chodzi o asortyment, jak i kupowane ilości produktów. W sklepach na stacjach paliw prowadzona jest sprzedaż takich towarów eksploatacyjnych, jak oleje, płyny do spryskiwaczy, żarówki etc. Możliwość ich zakupu pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo na drodze. Należy też podkreślić, że w innych państwach UE, w których obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu sklepów w niedziele, nie dotyczą one stacji paliw. Przykładowo, na Węgrzech w okresie obowiązywania zakazu handlu w niedziele stacje paliw były z niego całkowicie wyłączone. Ograniczenia w sprzedaży wyrobów alkoholowych W okresach znacznych wahań marży wiele stacji paliw może kontynuować działalność głównie dzięki sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych, w tym alkoholu. Należy pamiętać, że na cenę paliw wpływają w dużym stopniu obciążenia o charakterze podatkowym i podobnym; średnio w roku 2016 stanowiły one 57 proc. ceny benzyny 95, 54 proc. ceny oleju napędowego i 45 proc. ceny autogazu. Badania rynkowe przeprowadzone w 2013 r. pokazały, że niewiele ponad 3 proc. mocnych alkoholi klienci kupują na stacjach paliw (z tendencją spadkową w stosunku do 2012 r.). W wypadku piwa jest to niecałe 4 proc., również mniej niż w porównywalnym okresie roku 2012. Ponadto właśnie na stacjach paliw – ze względu na istniejące systemy monitoringu – istnieje najlepsza egzekucja przepi-

sów zabraniających sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim. Doświadczenia tych państw, w których wprowadzono całkowity lub częściowy zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw (Holandia, Belgia), wskazują na brak jakiejkolwiek zależności między dostępnością alkoholu na stacjach a liczbą nietrzeźwych kierowców. Handel lekami bez recepty Na stacjach oferowane są wyłącznie podstawowe leki przeciwbólowe, na przeziębienie, na dolegliwości gastryczne, zapobiegające chorobie lokomocyjnej – czyli takie, których poszukują nabywcy w celu doraźnej pomocy. Utrudnienia w dostępie do podstawowych leków dla osób będących w drodze, szukających szybkiego i bezpiecznego rozwiązania na swoje dolegliwości, będą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z możliwości zakupu na stacjach korzysta wielu kierowców i pasażerów, a także okolicznych mieszkańców, zwłaszcza w małych miejscowościach i na terenach wiejskich. Sprzedaż leków bez recepty w takich lokalizacjach stanowi realizację prawa pacjentów do możliwie szybkiego i bezproblemowego dostępu do leków. Ma to szczególne znaczenie w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy. Sprzedaż leków bez recepty stanowi nikły procent obrotu stacji paliw i nie wpływa zasadniczo na ich sytuację ekonomiczną. Z drugiej strony dystrybucja tej kategorii towarów jest istotnym wsparciem sprzedaży dla małych, niezależnych stacji, zlokalizowanych często na terenach wiejskich. Obecny model pozaaptecznej sprzedaży leków bez recepty ma w Polsce ugruntowaną tradycję. Wielkość sprzedaży leków na stacjach paliw utrzymuje się na stabilnym poziomie od wielu lat, a ich asortyment obejmuje z reguły poniżej 30 produktów. Leki sprzedawane na stacjach pochodzą z hurtowni farmaceutycznych i mają postać minimalnej dawki leczniczej, pakowanej w opakowania wystarczające na 1-1,5 dnia stosowania. Praktyka potwierdza, że w razie konieczności zakupu leków bez recepty w większej ilości czy też dawce klienci kierują się do aptek.

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

25


raport

7. Regulacje Unii Europejskiej W Unii Europejskiej toczy się debata nad kształtem polityki energetyczno-klimatycznej i polityki transportowej. W tym kontekście niepokojące są poglądy pewnych środowisk, starających się narzucić eliminację z miksu energetycznego UE paliw kopalnych, a zwłaszcza ropy naftowej, poprzez wprowadzenie substytutu

26

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

ropopochodnych paliw silnikowych, takich jak energia elektryczna, wodór czy biopaliwa. Warto podkreślić, że dotychczasowe doświadczenia wskazują, że takie działania prowadzą jedynie do podwyższenia kosztów transportu, bez pozytywnego efektu dla klimatu czy środowiska naturalnego (casus biopaliw). Po latach narzucania na europejski przemysł rafineryjny nieproporcjonalnych obciążeń, pogarszających jego konkurencyjność względem konkurentów spoza UE, w Komisji Europejskiej pojawiły się głosy wskazujące na konieczność zmiany dotychczasowej polityki. Skutkiem tego jest podjęcie dialogu z branżą w formie spotkań „Okrągłego stołu rafineryjnego”. Wypracowane wspólnie rozwiązania będą miały bezpośredni wpływ na przyszłość branży rafineryjnej w Europie. Powinny one uwzględniać fakt, że w średniej perspektywie ropa naftowa pozostanie głównym nośnikiem energii do zastosowań w transporcie. Nieprze­ myślane regulacje prawne, nieuwzględniające interesu nie tylko branży rafineryjnej, ale także związanych z nią sektorów gospodarki, mogą doprowadzić do upadku sektora i przeniesienia produkcji poza granice Unii Euro­pejskiej. Miałoby to wyjątkowo niekorzystne skutki dla całej gospodarki europejskiej, a także jej bezpieczeństwa energetycznego. Jest też klasycznym przykładem ucieczki emisji (carbon leakage).

transportowych, zawierają nieścisłości i zapisy trudne do realizacji przez przedsiębiorców zajmujących się magazynowaniem i transportem paliw. Dotyczy to m.in. stosowania złączy awaryjnego rozłączania, napełniania oddolnego cystern kolejowych, układów zapewniających hermetyczne opróżnianie zbiorników etc. Drogowa logistyka paliw zmaga się z wieloma problemami, np. ograniczeniami w dostępie do terminali, istniejącą infrastrukturą drogową – zarówno ze względu na decyzje władz lokalnych, jak i kategorie dróg. Problemem jest też eliminacja z rynku nieuczciwych kierowców, przyłapanych na kradzieży.

Stanowisko POPiHN: Oczekujemy dalszego dialogu administracji z reprezentantami sektora, w tym z POPiHN oraz FuelsEurope, i uwzględniania naszego głosu w stanowisku prezentowanym przez przedstawicieli Polski na forum Unii Europejskiej. Niezbędna jest odpowiednia aktywność Polski podczas cyklicznych spotkań „Okrągłego stołu rafineryjnego ”, który w ramach Komisji Europejskiej podjął prace w maju 2012 r. Współpraca powinna obejmować takie zagadnienia, jak konkurencyjność przemysłu rafineryjnego, polityka klimatyczna UE czy też kształtowanie cen paliw.

Wartość kradzionego paliwa można szacować ogółem na ponad 20 mln zł rocznie, a liczba tego typu incydentów wyniosła około 100 tys. W opinii ekspertów wzrost liczby takich czynów w znacznym stopniu spowodowany jest zmianami art. 19 kodeksu wykroczeń wprowadzonymi w 2013 r., podnoszącymi próg wartości kradzieży, powyżej którego czyn taki klasyfikowany jest jako przestępstwo, z dotychczasowych 250 zł do ¼ pensji minimalnej, czyli w przybliżeniu 420 zł. Szczególny niepokój budzi obserwowany wzrost zuchwałości kradzieży, a także profesjonalizacja środowiska złodziei, wyrażająca się tworzeniem coraz większych i lepiej zorganizowanych, wyspecjalizowanych grup przestępczych trudniących się tym procederem. Duże nadzieje w tym względzie branża wiąże z inicjatywą Ministerstwa Sprawiedli­

8. Logistyka paliwowa Obowiązujące przepisy w zakresie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników

Stanowisko POPiHN: Konieczne są zmiany w zasadach dopuszczania do ruchu na drogach pojazdów o nacisku na oś 11,5 t. Umożliwi to bezproblemową logistykę drogową paliw po polskich drogach. Proponujemy podjęcie prac nad zmianą przepisów dotyczących sankcji, jakie doty­ kają nieuczciwych kierowców w zakresie utraty uprawnień, poprzez przywrócenie regulacji, które były kiedyś w ustawie o transporcie drogowym (zawieszenie lub pozbawienie uprawnień kierowców skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym za kradzież paliwa).

9. Kradzieże na stacjach paliw

e-stacjapaliw.pl

FOT. FREEPIK

Stanowisko POPiHN: Oczekujemy, że ceny na rynku paliw będą kształtowane wyłącznie przez czynniki ekonomiczne, a przyjmowane regulacje prawne nie będą powodowały dalszego, nieuzasadnionego wzrostu cen. Sprzeci­ wiamy się jakimkolwiek działaniom mogącym spowodować ograniczenie zakresu świadczonych usług i sprzedawanych na stacjach towarów, np. poprzez ograniczenia w funkcjonowaniu stacji i jej sklepu w niedziele, ograniczenia w sprzedaży wyrobów alkoholowych czy leków. Jedy­ nym wymiernym skutkiem wprowadzenia proponowanych ograniczeń byłoby dalsze pogorszenie i tak już trudnej sytuacji branży naftowej. Prowadzenie sprzedaży towarów innych niż paliwa umożliwia istnienie stacji paliw w obecnej ilości i w obecnym formacie rynkowym. Ograni­ czenie asortymentu oraz godzin funkcjonowania stacji będzie skutkowało wzrostem kosztów ich prowadzenia i spowoduje wzrost cen paliw lub powiększenie grupy osób pozbawionych pracy, utrudni także klientom dostęp do wybranych dóbr, szczególnie w późnych godzinach nocnych i w dni wolne od pracy. Wpłynie na bezpieczeństwo podróżnych i ograniczy tranzyt. W razie wprowadzenia ograniczenia asortymentu i wielkości opakowań leków sprzedawanych bez recepty, stoimy na stanowisku, że ewentualne ograniczenia powinny dotyczyć wszystkich kanałów handlu – w tym aptek, gdyż ryzyko błędnego zażycia czy też podjęcia np. próby samobójczej nie zależy od miejsca nabycia leku. Również ewentualne zmiany w zakresie zasad sprzedaży wyrobów alkoholowych powinny dotyczyć całej sieci dystrybucji, a nie odnosić się wyłącznie do stacji paliw. Wnioskujemy o pełne wyłączenie stacji paliw spod ewentualnych ograniczeń w zakresie handlu w niedziele.


raport

Wartość kradzionego paliwa można szacować ogółem na ponad 20 mln zł rocznie, a liczba tego typu incydentów wyniosła w 2016 r. ok. 100 tys. Szczególny niepokój budzi wzrost zuchwałości złodziei wości zmierzającą, poprzez nowelizację kodeksu wykroczeń i niektórych innych ustaw, do obniżenia progu finansowego kwalifikującego dany czyn jako przestępstwo oraz do umożliwienia policji prowadzenia baz danych ułatwiających identyfikację osób popełniających tzw. czyny ciągłe, a zatem notorycznie dokonujących kradzieży paliw na stacjach. Projekt opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości zmienia zasadę, wedle której określa się, czy popełniona m.in. kradzież jest wykroczeniem czy już przestępstwem. To istotna różnica, bo za wykroczenie grozi co najwyżej 30 dni aresztu, a za kradzież będącą przestępstwem – kara do pięciu lat więzienia. Dziś cezurę tę wyznacza wartość szkody wynosząca jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 500 zł. Po zmianach granicę stanowić ma 400 zł. Każda kradzież powodująca szkodę powyżej tej kwoty będzie więc dotkliwie karanym przestępstwem. Przestępczą działalność ułatwiał też niedostateczny obieg informacji o wcześniejszych postępowaniach dotyczących sprawców niewielkich pojedynczo kradzieży. Dlatego projekt Ministerstwa

e-stacjapaliw.pl

Sprawiedliwości przewiduje utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie tych wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Stanowisko POPiHN: POPiHN w pełni popiera inicjatywę Ministerstwa Sprawiedliwości, a także wciąż oczekuje zmiany obowiązującego prawa oraz większej skuteczności organów ścigania w ograniczeniu tego typu wykroczeń i przestępstw. W szczególności wraz z innymi organizacjami zrzeszającymi handlowców uważamy za konieczne: a. umożliwienie policji gromadzenia i przetwarzania danych o sprawcach wykroczeń (stworzenie rejestru wykroczeń – wprowadzenie zmian w ust. 2a art. 20 ustawy o Policji); b. zmianę kwalifikacji serii kradzieży poprzez uznanie ich za czyn ciągły (art. 11 kk), a także zmiany definicji kwalifikacji „kradzieży w sposób zuchwały” i umożliwienie stosowania art. 38 kodeksu wykroczeń (tzw. recydywa);

c. przywrócenie w kodeksie karnym pierwotnego brzmienia art. 208 kk z 1967 – penalizującego kradzież dokonaną w sposób szczególnie zuchwały niezależnie od wartości przedmiotu kradzieży i objęcie tą kwalifikacją kradzieży dokonywanych na stacjach paliw i w innych punktach handlowych; d. wprowadzenie w ustawie o ochronie danych osobowych zmian dopuszczających prowadzenie baz danych oraz bieżącą wymianę informacji o dokonanych kradzieżach między przedsiębiorcami. Ponadto zamierzamy kontynuować dialog z policją na rzecz wprowadzenia jednolitego w skali kraju formularza zgłoszenia kradzieży w punkcie handlowym, najlepiej w formie kwestionariusza elektronicznego lub pliku w edytowalnym formacie, możliwym do wysłania mailem. Potrzebne jest także odformalizowanie procedur poprzez umożliwienie dokonywania zgłoszeń przez personel punktu handlowego (w tym stacji) bezpośrednio po ujawnieniu kradzieży na telefon inny niż 997 czy 112, co umożliwiłoby skrócenie czasu przekazania informacji.

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

27


narzędzia

nos

Wodząc klienta za

P „P

rzechadzałem się po centrum handlowym, kiedy mnie uderzył! Słodki zapach z nutą goryczy i aromatem imbiru wzbogacony odrobiną lipy. Podążając za nim, wszedłem do sklepu i zapytałem, jakie perfumy wydobywają się z jego wnętrza. Sprzedawca odrzekł, że to nie perfumy, lecz woń ich butiku". To doświadczenie Islama Goudy, eksperta ds. strategii marketingowych związanego z University of California, najlepiej pokazuje, że zapach, tak samo jak motyw kolorystyczny czy krój czcionki użytej do stworzenia logo, jest istotnym wyróżnikiem marki. Roztaczający się w odwiedzanym przez klientów pomieszczeniu indywidualny aromat świadczy o tym, że ktoś wie, jak budować wśród nich świadomość marki. A co, gdy takiej wiedzy nam brakuje? Wówczas można się „podciągnąć”, zgłębiając tajniki aromamarketingu. Stanowi on doskonałe narzędzie zarówno do kreowania doświadczeń zakupowych konsumentów, jak i budowania stałej relacji łączącej markę ze specyficznym zapachem. Tak jak woń świeżej kawy dochodząca z otwartego domu przywołuje u potencjalnych klientów miłe wspomnienia z domowej kuchni – aromaty uwalniane, nawet gdy kawa nie jest parzo-

28

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

na, mogą ich zwabić np. do kącika kawowego na stacji benzynowej.

Na stacji ważne są wejście i okolice toalety O skuteczności aromamarketingu świadczy kampania przeprowadzona przez sieć Dunkin' Donuts. Dojeżdżających do pracy środkami transportu publicznego mieszkańców Seulu postanowiła ona budzić... czymś unoszącym się w powietrzu. Tym czymś było nic innego jak właśnie aromat firmowej kawy. Pasażerowie mogli go wdychać w momencie, gdy z głośników w pojeździe którym podróżowali, słychać było reklamę Dunkin' Donuts. Spray o nazwie „Flavor Radio” uruchamiany był za każdym razem, kiedy rozlegał się charakterystyczny dżingel. Przez kilka miesięcy zapach ten trafiał do nozdrzy ok. 350 tys. osób. Efekt? W sklepach zlokalizowanych przy przystankach obsługiwanych przez pojazdy wyposażone w technologię „Flavor Radio” zanotowano 16-proc. wzrost liczby odwiedzin. Stacje benzynowe już dawno przestały być przystankami na trasie. Zmieniają się one w wielofunkcyjne punkty sprzedażowo-usługowe. Coraz istotniejsze staje się więc budowanie w nich pozytywnych doświadczeń klienta oraz jego przywiąza-

nia do danej marki. Z analizy pt. „Marketing sensoryczny na stacjach benzynowych”, opracowanej przez ekspertów firmy IMS, wynika, że klient spędza na stacji paliw ok. 5-7 minut i bardzo często się spieszy. Lokalizacja placówek jednej marki bywa bardzo różna – od ruchliwych autostrad do wnętrz osiedli. Również konsumenci odwiedzający dany punkt stanowią zróżnicowaną grupę. Dodatkowym utrudnieniem dla usług aromamarketingu jest obecność części kawiarnianej czy restauracyjnej, która z założenia emituje własny zapach. Te wszystkie aspekty brane są pod uwagę przez ekspertów projektujących narzędzia marketingu sensorycznego. – Na stacji benzynowej najistotniejsze są dwie strefy: wejścia oraz okolice toalety. Rozmieszczamy urządzenia emitujące zapach przy drzwiach wejściowych, dzięki czemu klient jest witany przyjemnym aromatem. Odpowiednio dobrany zapach buduje właściwą atmosferę. Drugą istotną strefą są toalety. Tutaj naszym podstawowym zadaniem jest zneutralizowanie nieprzyjemnego zapachu, a następnie nałożenie naszego aromatu – pozostałe nuty zapachowe zbudują właściwy klimat wizyty – tłumaczy Wojciech Grendziński, wiceprezes IMS. Doznania zapachowe są tymi, które najsilniej zapadają w pamięć

e-stacjapaliw.pl

FOT pixabay

Marka, która rządzi powonieniem konsumentów, może liczyć na ich lojalność. To jedna z naczelnych zasad aromamarketingu, który dynamicznie wkracza do stacji benzynowych.


narzędzia

– badania przeprowadzone przez Richarda Axela i Lindę Buck dowodzą, że pamiętamy zapachy nawet sprzed 50 lat. – Kierunek, w którym chcemy rozwijać aromamarketing w Polsce, to tworzenie unikatowych wizerunków zapachowych marek. Pragniemy, aby klient odwiedzający stację danej firmy w dowolnym miejscu mógł poczuć ten sam dobrze mu znany i lubiany zapach – mówi Wojciech Grendziński.

Nie można przestać widzieć, słyszeć i czuć Drugim obok aromamarketingu elementem marketingu sensorycznego najczęściej wykorzystywanym na stacjach benzynowych jest audiomarketing. To nic innego jak efektywne oddziaływanie na emocje klientów poprzez kształtowanie otoczenia dźwiękowego w punkcie sprzedaży. Z analizy pt. „Marketing sensoryczny na stacjach benzynowych” wynika, że najważniejsze w marketingu sensorycznym jest dobre samopoczucie odbiorcy tej usługi. 80 proc. treści audiomarketingowej powinna stanowić więc odpowied-

Marketing sensoryczny na stacji benzynowej – Marketing sensoryczny wspiera realizację planów sprzedażowych i buduje lojalność wobec marki na głębszym, emocjonalnym poziomie poprzez wpływanie na zmysły odbiorcy. – Badania potwierdzają, że właściwe zastosowanie marketingu sensorycznego zwiększa sprzedaż o ok. 14-16 proc. Średnia długość wizyty w sklepie, w którym jest właściwie dobrana muzyka, wydłuża się o 20 proc., a ponad 90 proc. pytanych postrzega muzykę jako „zdecydowanie niezbędną” lub „raczej niezbędną” w miejscu sprzedaży. – Średnia długość wizyty klienta na stacji benzynowej wynosi 5-7 minut. Jeśli wydłużymy ten czas dzięki miłej atmosferze, wzrośnie szansa na to, że zwróci on uwagę na promocje, nowości czy skorzysta z oferty gastronomicznej. Pozytywne doświadczenie w trakcie wizyty w placówce, zbudowane zarówno na poziomie racjonalnym, jak i emocjonalnym, powoduje, że klient czuje się w niej komfortowo. Dzięki temu zwiększamy szansę na to, że nie tylko do niej wróci, ale także zarekomenduje ją swoim znajomym. Źródło: IMS nio dobrana muzyka, a jedynie 20 proc. content reklamowy. Przygotowanie odpowiedniej bazy muzycznej jest bardzo ważne. Korzystanie przez stacje benzynowe np. z radia jest wysoce ryzykowne, gdyż nie mamy kontroli nad przekazem, który z niego płynie. Może się zdarzyć, że na naszej stacji klienci usłyszą reklamę konkurencyjnej firmy. Warto także pod-

kreślić, że do najważniejszych zalet całego marketingu sensorycznego należy to, że jako jedno z nielicznych narzędzi marketingowych pozwala na dotarcie do wszystkich osób, które znajdą się w jego zasięgu. Nie można bowiem przecież przestać widzieć, słyszeć i czuć. Marcel Hanus R

E

K

L

A

M

A


narzędzia

Patent na własność

R R

ozwój motoryzacji i wzrost zainteresowania nowymi sposobami dystrybucji paliwa już w XIX w. stwarzał pole do wynalazczości. Z opracowanej przez koncern BP „Krótkiej historii stacji benzynowych” wynika, że Amerykanin Sylvanus Bowser pierwszą ręcznie obsługiwaną pompę, początkowo wydzielającą naftę, a potem również benzynę, skonstruował w 1885 r. I choć mechanizm był dość wygodny w obsłudze, to pojawił się kłopot – otóż zbiornik, z którego pompa tłoczyła paliwo, mieścił się w metalowym kontenerze zamkniętym w drewnianej skrzynce, a całość dla bezpieczeństwa była wkopana w ziemię. Nie mogąc sprawdzić, czy pompa na pewno tłoczy paliwo, fani motoryzacji odnieśli się do wynalazku z rezerwą. Rozwiązaniem okazało się wprowadzenie pompy Johna Tokheima, która miała szklane elementy, pozwalające zajrzeć do wnętrza zbiornika. Innym sposobem zaopatrywania się w benzynę było kupowanie jej w przenośnych kanistrach – pionierem była kompania Carless, która w 1899 r. miała już na swojej liście 1,2 tys. dystrybutorów, wśród nich słynny sklep Harrodsa. W ślady

30

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

Carless poszły kolejne firmy: AngloAmerican Oil Company, Shell, British Petroleum i Redline. Pierwszą stację benzynową otwarto prawdopodobnie w St. Louis w stanie Missouri w 1905 r. Wtedy to skończył się czas prymitywnych pomp z paliwem w przydrożnym sklepie lub warsztacie, oczekiwanie na tankowanie w kurzu, na zatłoczonej drodze, bez miejsca na zaparkowanie samochodu. Z kolei pierwszą stację firmy Standard Oil of Indiana, czyli amerykańskiego koncernu Amoco, z którego wywodzi się BP, otwarto w 1912 r. w Minneapolis. Do końca 1913 r. firma Standard Oil of Ohio (Sohio) postawiła na terenie całych Stanów Zjednoczonych proste stacje z metalowym zadaszeniem. W czasach boomu motoryzacyjnego w Europie przy głównych szlakach drogowych pojawiły się z kolei stacje BP.

Hasło też jest znakiem towarowym Tak dynamiczny rozwój i szeroko zakrojona ekspansja koncernów paliwowych nie byłyby jednak możliwe bez nakładów na badania naukowe, których wynikiem

potem były patenty. Obecnie – tak jak w przeszłości – ochrona własności intelektualnej stanowi dla nich jeden z priorytetów działalności biznesowej. Współcześnie oprócz samych wynalazków równie często zastrzega się także znaki towarowe związane z produkcją i dystrybucją paliw. Wpisując w internetowej wyszukiwarce polskiego Urzędu Patentowego hasło „Shell”, znajdziemy informacje, że firma ta podejmowała starania o zabezpieczenia praw nie tylko do swojego logo czy nazwy oraz receptur poszczególnych produktów petrochemicznych, ale także haseł je promujących. „Program napędza Shell Diesel Extra. Więcej kilometrów bez dodatkowych kosztów”, „Shell V-Power Diesel z syntetycznym GTL. Więcej mocy w każdym silniku Diesla” czy „Teraz modele Ferrari z dźwiękiem silnika dostępne na stacjach Shell” to tylko wybrane spośród nich. Z kolei po wpisaniu hasła „BP” lub „Orlen” znaleźć można m.in. informacje o zastrzeżeniu należących do tych koncernów przestrzennych znaków towarowych, czyli... wyglądu ich stacji. Specyficzna dla

e-stacjapaliw.pl

FOT. Pixabay

Orlen i BP oprócz licznych wynalazków zastrzegły w Urzędzie Patentowym prawa do wyglądu swoich stacji. Inicjując biznes paliwowy, warto brać przykład z liderów rynku i zadbać choćby o ochronę nazwy i logo firmy.


narzędzia

każdej z tych marek konstrukcja obiektu będącego połączeniem stacji benzynowej, myjni oraz sklepu i przyjęta kolorystyka jest na tyle istotnym wyróżnikiem, że firmy te postanowiły zabezpieczyć swoje prawa do jego projektu. Tylko w polskim systemie ochrony własności intelektualnej koncerny paliwowe dokonały w sumie kilkuset zgłoszeń samych tylko znaków towarowych. Z tego 292 zgłoszenia przypadają na Lotos, 89 na Orlen, 75 na BP, a 58 na Shell. Do tego dochodzą oczywiście zgłoszenia dotyczące wynalazków i wzorów przemysłowych.

Urząd wyciąga pomocną dłoń Ochrona własności intelektualnej nie jest jednak jedynie domeną wielkich przedsiębiorstw z branży paliwowej. O zabezpieczenie praw do swoich znaków towarowych mogą i nawet powinny dbać także mniejsze podmioty. Ma to szczególne znaczenie w wypadku działalności prowadzonej lokalnie. Na niewielkim obszarze konkurencja jest zazwyczaj duża, a działania mające na celu zwiększenie przychodów podejmowane przez niektóre firmy nie zawsze są uczciwe. O ile rejestracja w Urzędzie Patentowym nazwy stacji benzynowej lub sieci świadczącej usługi dystrybucji paliw nie nastręcza zazwyczaj trudności, o tyle zabezpieczenie praw do przestrzennego znaku towarowego, jakim jest wygląd stacji, może już rodzić wiele pytań. Z zawartej w broszurze pt. „Przestrzenne znaki towarowe” (autorką jest dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko) charakterystyki tego typu oznaczeń wynika, że obejmują one kształty, które nie mają bezpośredniego związku z samym towarem (np. słynny „celownik” na masce niemieckich luksusowych aut – trójramienna gwiazda Mercedesa, figurka Michelin), kształty samych towarów (np. czekoladowy baton Toblerone z trójkątnymi kawałkami czekolady, obrazującymi szczyt Matterhorn) oraz kształty opakowań (np. butelka CocaCola Classic, flakon perfum Pierre Cardin Centaure czy słoiczki Maggi). Funkcjo­ nowanie więc danego kształtu w charakterze znaku towarowego wymaga, aby jego cechy miały w niezbędnym, tj. minimalnym stopniu charakter odróżniający i stanowiły charakterystyczny składnik

e-stacjapaliw.pl

Znaki towarowe – informacje podstawowe Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym m.in. w zakresie spraw związanych z udzieleniem prawa ochronnego na znak towarowy. Do jego najważniejszych kompetencji w tym zakresie należą: przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących znaków towarowych, orzekanie w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towarowy, rozstrzyganie spraw w postępowaniach sprzeciwowych oraz spornych dotyczących znaków towarowych. UPRP prowadzi również rejestry znaków towarowych. Głównymi aktami prawnymi regulującymi zagadnienia ochrony prawnej znaków towarowych są: 1. ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.); 2. rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. nr 115, poz. 998 oraz z 2005 r. nr 109, poz. 911 oraz z 2014 r. poz. 466); 3. rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. nr 41, poz. 241); 4. ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505). Źródło: UPRP Zgłoszenie znaku towarowego krok po kroku 1. Sprawdź, czy istnieją znaki towarowe identyczne lub podobne do tego, które mają być przedmiotem twojego zgłoszenia. W tym celu przeszukaj następujące bazy: Register Plus dla znaków towarowych i Tmview. 2. Dokonaj zgłoszenia znaku towarowego: wypełnij podanie wraz z wykazem towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej (TMClass) i wnieś opłatę za zgłoszenie. 3. Twoje zgłoszenie zostanie ujawnione w bazie Register Plus dla znaków towarowych w terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia. 4. Jeżeli UP nie stwierdzi przeszkód rejestracyjnych, twoje zgłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego. 5. W terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia w BUP osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw wobec twojego zgłoszenia. 6. W razie braku sprzeciwu lub w razie wydania ostatecznej decyzji w sprawie sprzeciwu urząd wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie udzielenia prawa ochronnego. 7. W razie otrzymania decyzji warunkowej dokonaj opłaty za ochronę i publikację. 8. Decyzja zostanie opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego. 9. Monitoruj, czy ktoś nie narusza twojego prawa, i odnawiaj swoje prawo. Źródło: UPRP znaku, który tworzy w umysłach odbiorców skojarzenie między znakiem a pochodzeniem handlowym sygnowanych nim towarów. Każdy przedsiębiorca może uzyskać w Urzędzie Patentowym RP (lub na jego stronie internetowej) szczegółowe informacje o znakach towarowych, na które

tenże udziela ochrony. Dowiedzieć się można m.in., co to jest znak towarowy, co się zyska rejestrując go, jakie oznaczenia nie mogą uzyskać ochrony, jak wygląda procedura udzielania prawa ochronnego oraz jaką dokumentację należy złożyć. Rafał Skórski

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

31


p

r

o

m

o

c

j

a

MOYA

większa dynamika wzrostu i nowy koncept gastronomiczny Pizza & Caffe MOYA

Firma anwim S.a., operator Sieci Stacji paliw moYa, obchodzi Swoje 25-lecie i z tej okazji zamierza zwiękSzYć dYnamikę wzroStu. TAK, BY NA KONiEC 2017 R. PRZY POlSKiCh DROGACh DZiAłAłO łąCZNiE PONAD 170 STACJi Z lOGO MOYA.

R R

ealizując swój plan posiadania w sieci 250 stacji do końca 2019 roku, polska firma Anwim S.A., zamierza w tym roku ubrać w barwy MOYA ok. 40 placówek. Marka planuje dalej umacniać swoją pozycję wiarygodnego partnera dla przewoźników, jednak wybór lokalizacji dla części nowych stacji to krok w stronę budowania rozpoznawalności wśród klientów indywidualnych. „Naturalnie rozwój franczyzy to dalej jeden z naszych priorytetów. 18 stacji, które dołą-

czyły do sieci w zeszłym roku to dla nas zadowalający wynik, jednak nasz apetyt nie maleje. W bieżącym roku zamierzamy przyłączyć około 30 nowych stacji franczyzowych. Do tego powinniśmy uruchomić co najmniej 10 stacji własnych. Co więcej, znaczna część z nich będzie ulokowana w dużych miastach. To dla nas istotny ruch w kontekście zwiększenia dotarcia do klientów indywidualnych. Dzięki dogodnym lokalizacjom stacji MOYA w pobliżu przejść granicznych i par-

ków logistycznych oraz przy głównych trasach tranzytowych jesteśmy już wiarygodnym partnerem dla klientów flotowych. Teraz czas na klientów indywidualnych” – tak plany na bieżący rok komentuje Paweł Grzywaczewski, Członek Zarządu Anwim S.A. W ramach realizacji tegorocznego planu, na początku lutego do użytku oddana została stacja własna Anwim w Rudzie Śląskiej. Jednak zwrot w kierunku zwiększania obecności w miastach wyznaczy-


ły już flagowe inwestycje własne z ubiegłego roku: stacje w Elblągu i Tychach oraz modernizacja placówki w Olsztynie. Obiekty te zapowiedziały też dalszy kierunek rozwoju koncepcji sklepów na stacjach MOYA. Najnowszą odsłoną wypracowanej idei jest otwarta pod koniec kwietnia stacja własna w Warszawie przy ul. Ordona 1A. Stacja zlokalizowana na warszawskich Odolanach to obiekt, który przeszedł całkowitą modernizację i został dostosowany do najwyższych standardów, jakie mogą oferować tego typu placówki. Za projekt modernizacji stacji odpowiada biuro projektowe Kaniewski Design, wyspecjalizowane m.in. w projektach z obszaru wzornictwa przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętego tematu motoryzacji. Wnętrze

podzielone zostało na dwie strefy – sklep typu convenience oraz sprzyjającą relaksowi i konsumpcji strefę gastronomiczną. Sklep oraz strefa gastronomiczna zostały zaprojektowane z uwzględnieniem specyfiki miejskiej lokalizacji oraz potrzeb najbardziej wymagających klientów. W zależności od potrzeby można zrobić tam szybkie zakupy lub odpocząć i zjeść w komfortowych warunkach, czy skorzystać z ogólnodostępnej sieci WiFi. Stacja jest przyjazna dzieciom – w strefie gastronomicznej znajduje się kącik zabaw z atrakcjami dla najmłodszych, a toaleta wyposażona jest w przewijak. Dodatkowo w letnie dni klienci mogą odpocząć na tarasie z zielenią, znajdującym się przy stacji. Otwarcie warszawskiej stacji to również premiera nowej, bogatszej oferty gastro-

nomicznej. Oprócz przekąsek dostępnych w standardowym menu Caffe MOYA, warszawska placówka będzie serwowała wypiekaną na miejscu pizzę w 8 różnych wariantach oraz świeżo wyciskane soki z cytrusów. Ofertę uzupełniają wiosenne nowości Caffe MOYA: zapiekanki korzenne, orzeźwiające lemoniady, a także smoothies, czyli koktajle ze świeżych owoców i warzyw, będą dostępne w wariantach owocowych i owocowo-warzywnych, wszystkie w wygodnych butelkach, by można było zabrać je ze sobą w dalszą drogę. Zapiekanki korzenne na zakwasie dostępne są w trzech wariantach: z szynką, kurczakiem oraz serem i pieczarkami. „Na przestrzeni ostatniego roku bardzo mocno pracowaliśmy nad koncepcją sklepów na stacjach MOYA. Wiemy, że nowoczesna stacja musi zapewnić zarówno produkty pierwszej potrzeby, jak i dobrą gastronomię. Chcemy, aby stacje MOYA były miejscem, w którym klient zatankuje swoje auto, zrobi zakupy, ale również chętnie usiądzie w strefie bistro, skosztuje wysokiej jakości produktów i odpocznie. Nowa stacja w Warszawie przy ul. Ordona to najnowsza odsłona naszej idei tworzenia nowoczesnych i przyjaznych placówek tego typu, a Pizza & Caffe MOYA to ukłon w stronę klientów, którzy cenią świeże produkty i smak prawdziwej pizzy.” – mówi Monika Ostaszewska, Kierownik Działu Marketingu i Reklamy MOYA. Kolejne stacje własne w podobnym standardzie, z wydzielonymi miejscami do wypoczynku i jedzenia powinny być gotowe w czerwcu. Będą to obiekty w Siemianowicach Śląskich i Sosnowcu.


narzędzia

Tworząc warunki do stabilnego

wzrostu

Czy jest możliwy wspólny rozwój międzynarodowej marki i polskich przedsiębiorców? Przykład powstającej w naszym kraju sieci stacji Total pokazuje, że tak.

34

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

cicielami kilkudziesięciu lokalizacji w całej Polsce. Oczywiście zależy nam na jak najsprawniejszym przebiegu tego procesu, ale nie mamy zamiaru pośpieszać naszych przyszłych partnerów. Dla nas liczy się przede wszystkim jakość i potencjał budowanej sieci – zapewnia Magdalena Myszczyszyn, dyrektor działu stacji i hurtu paliw Total Polska. Po otrzymaniu wstępnego zgłoszenia konieczne jest odwiedzenie stacji przez pracowników Total Polska w celu oceny zakresu zmian koniecznych do wprowadzenia w danej lokalizacji, aby dostosować ją do standardów sieci. – Nasi potencjalni partnerzy mają też zwykle bardzo dużo pytań, a także rezerwują sobie czas na podjęcie decyzji. Doceniamy takie dojrzałe podejście do prowadzenia biznesu, ponieważ dzięki temu właściciele stacji, którzy się zwiążą z naszą siecią, podejmują przemyślane i świadome decyzje i zostają z nami na lata lub włączają do sieci kolejne obiekty, a właśnie taki jest cel Total Polska – dodaje Magdalena Myszczyszyn.

Nad jakością usług czuwają „tajemniczy klienci” Podpisanie umowy nie oznacza, że od tego momentu Total Polska już tylko dostarcza paliwo, a partner musi dokonywać opłat franczyzowych. Praca nad utrzymaniem wysokiego standardu usług właściwie dopiero się zaczyna. – Podstawą jest szkolenie wprowadzające zarówno dla kadry kierowniczej partnera, jak i dla jego pracowników. Jesteśmy jednak już na tym etapie rozwoju sieci, że planujemy wprowadzenie dalszych szkoleń, które mają nie tylko utrwalać nawyki związane ze standardami sieci, ale także odczuwalnie pomagać w sprawniejszym funkcjonowaniu stacyjnego biznesu – zapowiada Magdalena Myszczyszyn. Nad utrzymaniem jakości usług czuwają „tajemniczy klienci” Total Polska, dokonujący zakupów na stacjach, a także kierownicy regionalni, którzy są w bezpośrednim kontakcie z partnerami, regularnie odwie-

e-stacjapaliw.pl

FOT: materiały prasowe

S S

ieć stacji paliw Total Polska tworzą partnerzy, którzy – z formalnego punktu widzenia – są oczywiście franczyzobiorcami. Jednak różnica nie sprowadza się tylko do języka stosowanego w komunikacji, tu naprawdę chodzi o model partnerstwa między światowym koncernem energetycznym a polskimi przedsiębiorstwami prowadzącymi sprzedaż paliw. Partnerstwo jest faktem tylko wówczas, gdy korzystają na nim obie strony, stąd duże starania Total Polska, by stworzyć partnerom warunki do stabilnego wzrostu ich biznesu. Reakcja polskiego rynku potwierdza słuszność tej strategii, bo zainteresowanie ofertą współpracy ze strony Total Polska jest bardzo duże. Jednak od zainteresowania właściciela stacji do jej otwarcia pod szyldem Total mija od kilku miesięcy nawet do roku, w zależności od tego, czy jest to zupełnie nowy obiekt, którego budowa dopiero się rozpoczyna, obiekt w trakcie modernizacji, czy istniejąca i pracująca stacja paliw. – W obecnej chwili mamy otwarte negocjacje z właś-


narzędzia

dzając stacje. Dzięki temu mogą szybko reagować na pytania i wątpliwości, a także po prostu służyć dobrą radą i wsparciem w codziennym zarządzaniu stacją. W ślad za rozwojem sieci (obecnie 20 stacji) rozwija się zespół Total Polska, który tę sieć obsługuje. Fakt, że pierwsze stacje powstały na zachodzie Polski, wynikał z przyjętej strategii. W 2017 r. nie ma takich ograniczeń i stacje Total zaczną pojawiać się w całym kraju.

Pomocny personel to wizytówka stacji Ponad dwuletni okres działania sieci stacji benzynowych Total Polska na podstawie wypracowanych zasad pozwala na pierwsze podsumowania. Sprawdziło się przede wszystkim założenie budowania trwałych relacji z partnerami, czego doskonałym przykładem jest pochodząca z Wielkopolski firma Hurtpetrol, która w kwietniu otworzyła już czwartą stację

e-stacjapaliw.pl

pod szyldem Total. Jeden z obiektów należących do tej firmy zdobył nagrodę Franczyzowa Stacja Roku 2017 w Regionie Zachodnim. To dowód na to, że wspólne wysiłki obu podmiotów zostały docenione przez klientów. Trudno o bezpośrednie porównanie warunków umów franczyzowych oferowanych przez Total Polska z tymi przygotowanymi przez konkurencyjne sieci, ponieważ szczegóły objęte są tajemnicą handlową. – Każde zapytanie potencjalnego partnera traktujemy indywidualnie. Oczywiście, stacji noszącej logo Total stawiamy wysokie wymogi estetyczne, jakości obsługi klienta i przygotowanej dla niego oferty, ale nie znaczy to, że do współpracy zapraszamy wyłącznie właścicieli najbardziej okazałych obiektów – podkreśla Magdalena Myszczyszyn. Tu właśnie widać korzyść z opisanego wcześniej starannego procesu weryfikacji, który pozwala wyłonić obiecujące lokalizacje

Od zainteresowania właściciela stacji do jej otwarcia pod szyldem Total mija od kilku miesięcy nawet do roku, w zależności od tego, czy jest to zupełnie nowy obiekt, którego budowa dopiero się rozpoczyna, obiekt w trakcie modernizacji, czy istniejąca i pracująca stacja paliw spośród tych zgłoszonych, które na pierwszy rzut oka nie wydają się oczywistym wyborem dla sieci. Dopiero wnikliwa analiza otoczenia stacji mającej dołączyć do sieci Total, w połączeniu z oceną możliwości i kosztu rozbudowy obiektu, daje pełną odpowiedź. Jednak bardzo dużo zależy także od samego właściciela, kierownictwa firmy prowadzącej stację oraz załogi stacji, która odgrywa zasadniczą rolę w pierwszym kontakcie z klientem. Przyjazny i pomocny personel to wizytówka stacji oraz powód, dla którego chętnie się na nią wraca. W końcu to właśnie kapitał ludzki jest kluczem do sukcesu, zatem zdolna ekipa dysponująca mniej okazałą stacją może – dzięki przystąpieniu do sieci Total – zyskać optymalne warunki do rozwoju swojego biznesu.

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

35


narzędzia

Obalamy

mity

o oznakowaniu stacji Stacje benzynowe przestały już straszyć otoczenie nieciekawym wyglądem. Obecnie coraz więcej „cepeenów” przechodzi rebranding i w profesjonalny sposób podkreśla świadczone usługi. Pomimo wielu nowych trendów i rozwiązań wizualnych wciąż pokutuje sześć mitów dotyczących oznakowania stacji.

Kierowcy już z daleka widzą świecący, kolorowy słup. To pylon cenowy, który pełni różnorakie funkcje. W latach 90., kiedy wyglądał bardzo ubogo, faktycznie informował jedynie o cenach benzyny – i to właśnie koszt paliwa był główną motywacją klienta do skorzystania z oferty stacji. Dziś na pylonie znajdziemy wiele dodatkowych informacji – nazwę obiektu, ceny paliw oraz listę dodatkowych usług, np. przewijak, WC, Wi-Fi, cafe, myjnia. Nie da się ukryć, że te ciężkie konstrukcje to najlepsza wizytówka stacji. Przede wszystkim pylon jest widoczny z daleka – dzięki temu klient ma czas na podjęcie decyzji o zjechaniu z trasy. Dodatkowo świecący słup cenowy uspokaja kierowcę, gdy bak robi się pusty, i daje nadzieję na ciepły posiłek albo pokrzepiającą kawę. – Aby wizerunek stacji prezentował się nienagannie, pylon musi być spójny z pozostałymi elementami obiektu, a przy okazji ciekawy wizualnie. Możliwości jest dużo,

36

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

tylko trzeba je odkryć – uważa Jarosław Włodarczyk, właściciel firmy Graffico, która na co dzień zajmuje się brandingiem stacji. Dlatego designerzy stacji wymyślają nowe kształty, kolory i funkcje dodatkowe. Warto decydować się na nietypowe rozwiązania, bo to one przyciągają kierowców.

MIT 2 Chcę być jak znana sieciówka

Charakterystyczny kształt dachu, pylonu oraz koniecznie kolor czerwony i żółty. To cechy znanych sieciówek stacji paliw. – Prywatni właściciele niejednokrotnie starają się upodobnić do znanych marek w nadziei, że klient pomyli się i skorzysta z ich usług. Wierzą także, że sprawdzone rozwiązania wizualne i konstrukcyjne są receptą na zwiększenie liczby kierowców na stacji – przyznaje Agnieszka Dec, project manager firmy Graffico. To zgubna strategia. Na pewno nie warto podszywać się pod znane marki ze względu na kary, które mogą spotkać kopiującego. Poza

tym lepiej świadomie zbudować swój własny, niepowtarzalny wizerunek i przyciągnąć klientów nowymi rozwiązaniami, bogatą ofertą usług, dobrą obsługą oraz estetycznym wyglądem stacji, a nie liczyć na przypadkowego kierowcę. To, że znana marka istnieje na rynku kilka lat i ma swoich stałych klientów, nie oznacza, że nie ma miejsca na nową, świeżą ofertę.

MIT 3 Nieważne jak, ważne, że tanio

Każda inwestycja ma swoją cenę i koszt. Są branże, w których różnice cenowe nie wpływają na jakość wykonania produktu – po prostu jest firma, która z zachowaniem wszystkich parametrów zrobi produkt najtaniej na rynku. Nie jest to jednak branża reklamowa. Tutaj każdy proces jest ważny – od odpowiedniego i zgodnego z trendami zaprojektowania wizualnego, audytu, przez przygotowanie specyfikacji technicznej, materiałów produkcyjnych, po samą produkcję i profesjonalny, bezpieczny dla otoczenia montaż. Ozna­

e-stacjapaliw.pl

FOT: materiały prasowe

MIT 1 – Pylon z cenami to sucha informacja!


narzędzia

kowania stacji benzynowych to nie jest zakup nowej pralki czy telefonu, ale jedynej wizytówki firmy – wykonanie i jakość powinna być więc najlepsza. Często chcąc zaoszczędzić, decydujemy się na tańsze rozwiązania. Jest to z reguły oszczędność pozorna, ponieważ najtańsze produkty są awaryjne i wymagają wielu dalszych inwestycji. Tanie produkty to z reguły nieatrakcyjny design, bo wykonawca nie może sobie pozwolić na zatrudnienie grafika kreatywnego i wszystkie projekty stacji wykonywane są z szablonu. To również najtańsze materiały i podzespoły, brak dbałości o najmniejsze szczegóły i obsługę pogwarancyjną oraz często nieprofesjonalny montaż, wykonywany przez przypadkową grupę montażową. Jeżeli szukając wykonawcy, trafimy na firmę, która proponuje usługę kompleksową – projektuje graficznie i technicznie, ma własny park maszyn, tak więc produkuje na miejscu oraz montuje z wykorzystaniem certyfikowanych ekip i zapewnia gwarancję – możemy być spokojni, bo jesteśmy w dobrych rękach.

MIT 4 Kolor i design się nie liczy

Wybór stacji przez kierowcę tranzytowego oraz takiego, który pierwszy raz podróżuje daną drogą, zaliczany jest do wyborów impulsywnych. Świeża, nowoczesna, nietypowa i zadbana oprawa reklamowa temu wyborowi sprzyja. Lubimy przebywać w ładnych miejscach, dlatego na pewno zdecydujemy się zatankować na stacji, na którą zaprosił nas duży pylon z wyrazistymi wyświetlaczami, estetyczne otoki i oświetlenie podsufitowe ułatwi nam skorzystanie z dystrybutora paliwa, a przy płaceniu rachunku odpoczniemy z kawą w nowocześnie urządzonej kawiarni. Oprócz ładnego wykończenia reklamowego i dobrego oświetlenia warto wspomnieć o kolorze. – Prawie 65 proc. decyzji klientów opartych jest tylko na samym kolorze – mówi Katarzyna Pikulik, grafik kreatywny Graffico. – Dlatego barwa jest tak istotna w projektowaniu stacji. Obecnie dominuje żółty i czerwony – są najlepiej widoczne. Ten trend zaczyna się powoli zmieniać – dodaje. Każdy kolor ma konkretną konotację – czerwony stymuluje do działania, żółty jest ciepły, niebieski to kolor męski,

e-stacjapaliw.pl

a zielony symbolizuje świeżość i zapewnia spokój naszemu mózgowi. Złoty i czarny to kolory luksusu i prestiżu.

MIT 5 Montaż? Przecież to banalne!

Śmiało można powiedzieć, że konstrukcja stacji benzynowej i wszystkich jej elementów jest najistotniejsza. To głównie od jakości materiałów i sposobu produkcji zależą bezpieczeństwo klientów korzystających z usług obiektu i wygląd stacji w kolejnych latach. – Odpowiednia produkcja i montaż to nie tylko bezpieczeństwo, ale także jakość, którą uzyskuje się przez idealne spasowanie elementów oznakowania, uszczelnienia, obróbki dekarskie, specjalistyczny sprzęt, doświadczenie i wiedzę. Jeżeli wszystko zostało wykonane perfekcyjnie, reklama nie tylko jest bezpieczna, ale również będzie cieszyć oko dobrych kilkanaście lat – podkreśla Karol Grefkowicz, inżynier Graffico. Należy więc pamiętać, aby branding stacji oddać w ręce certyfikowanych specjalistów, którzy profesjonalnie przygotują produkt, zapewnią montaż na najwyższym poziomie i zagwarantują bezpieczeństwo całej konstrukcji. Sprawna instalacja oznakowania zależy również od profesjonalnych narzędzi i idealnie przewidzianych rozwiązań. A usługa montażu kosztuje – bo to nie tylko przetransportowanie i postawienie pylonu cenowego, ale bardzo często prace ziemne, koparki, dźwigi, wylewanie fundamentów, praca na wysokości i elektryka. Owszem, można wybrać firmę, która wyprodukuje i zamontuje oznakowanie stacji dużo taniej,

ale tym samym „odchudzi” elementy konstrukcyjne. Dzięki temu np. pylon jest lżejszy, tańszy i łatwiejszy w montażu, ale nie mamy pewności, jak zachowa się podczas porywistych wiatrów – przyznaje Karol Grefkowicz. Montaż elementów stacji benzynowej trzeba oddać w fachowe ręce, tym bardziej że wielokrotnie stacje funkcjonują podczas rebrandingów i bezpieczeństwo jest najważniejsze.

MIT 6 Sklep na stacji nie jest potrzebny

Sklep na stacji paliw stał się już oczywistym standardem. Przy okazji tankowania kierowca może załatwić kilka spraw naraz – kupić gazetę, części do auta, hot doga, ciepłą kawę, kwiaty dla żony i zmienić opony na letnie. Stacje benzynowe prześcigają się w pomysłach na usługi dodatkowe, z których będą mogli skorzystać podróżujący. Dlatego nikogo nie dziwi już miska dla psa, przewijak dla dziecka, podgrzewacz do butelek, prysznic, punkt Wi-Fi, możliwość odkurzenia i naprawy samochodu. To właśnie takie dodatkowe udogodnienia oszczędzają czas i tym samym często mają decydujący wpływ na kierowcę, który czas sobie ceni. Mimo że wciąż głównym dochodem stacji jest sprzedaż paliw, dodatkowy asortyment wyraźnie zasila ich konta – zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, w których „cepeeen” jest jedynym sklepem otwartym całą dobę. Klient, który często odwiedza dany obiekt, przyzwyczai się i szybko stanie się stałym bywalcem. A taki konsument jest najcenniejszy.

Wybór stacji przez kierowców: tranzytowego i jadącego daną drogą pierwszy raz jest impulsywny

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

37


innowacje

Test, który może być początkiem

rewolucji

T T

oyota Motor North America zaprezentowała Project Portal – układ napędowy do ciężarówek zasilany wodorowymi ogniwami paliwowymi. Latem tego roku rozpocznie się w porcie morskim w Los Angeles program testowy eksperymentalnego pojazdu przewidujący, że Toyota we współpracy z władzami portu sprawdzi praktyczność napędu na ogniwa paliwowe w dużych pojazdach transportowych. Toyota ogłosiła plany przeprowadzenia testów nieemitującej spalin ciężarówki podczas wspólnej konferencji z przedstawicielami władz portu, Kalifornijskiej Rady ds. Zasobów Powietrza CARB (California Air

38

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

Resource Board) oraz Kalifornijskiej Komisji Energii (CEC). Testy będą elementem projektu Clean Air Action Plan, realizowanego przez port Los Angeles, mającego na celu znaczące obniżenie emisji szkodliwych substancji produkowanych przez pojazdy i urządzenia portowe.

Kolejny skok technologiczny Testowa ciężarówka ma ponad 670 KM mocy oraz około 1800 Nm momentu obrotowego. Samochód wykorzystuje dwa zestawy ogniw paliwowych z Toyoty Mirai i baterię o pojemności 12 kWh.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Toyota konsekwentnie realizuje plan wprowadzania technologii wodorowej do głównego nurtu motoryzacji – po sukcesie modelu Mirai oraz wprowadzeniu na ulice japońskich metropolii autobusów miejskich FC Bus, firma rozpoczyna testy ciężarówki z napędem na ogniwa paliwowe. Program testowy zostanie przeprowadzony w porcie Los Angeles, w którym pojazd Toyoty będzie wykonywał standardowe zadania transportowe.


innowacje

Project Portal to kolejny krok Toyoty w stronę nowych zastosowań technologii ogniw paliwowych w różnych gałęziach przemysłu. Testowa ciężarówka to w pełni funkcjonalny pojazd o mocy i momencie obrotowym wystarczających do przewożenia ciężkich ładunków Ładowność ciężarówki wynosi 36 290 kg, a jej zasięg z obciążeniem przekracza 320 km na jednym tankowaniu. Toyota uważa, że wodorowe ogniwa paliwowe są optymalnym rozwiązaniem dla motoryzacji przyszłości ze względu na komfort użytkowania porównywalny z silnikami spalinowymi, a jednocześnie ogromne korzyści z punktu widzenia wydajności, ochrony środowiska i dywersyfikacji źródeł energii. Technologię tę można też łatwo umieścić w pojazdach o dowolnych gabarytach i zastosowaniach. – Tak jak w przypadku Priusa i Mirai, Toyota robi kolejny skok technologiczny. Wprowadzając bezemisyjną ciężarówkę na ogniwa paliwowe do portu Los Angeles, marka przeciera szlaki, którymi – mam nadzieję – wszyscy podążymy. Będziemy z zainteresowaniem obserwowali postępy programu testowego. Naszym celem jest jak najkorzystniejszy pakiet regulacji i ulg podatkowych, które wesprą rynek czystych, wydajnych ciężarówek, spełniających oczekiwania branży portowej – mówi Mary D. Nichols, prezes Kalifornijskiej Rady ds. Zasobów Powietrza.

owstanie europejska sieć stacji tankowania P wodoru? Ciężarówki są źródłem znaczącej części emisji spalin produkowanych przez port Los Angeles. Project Portal to kolejny krok Toyoty w stronę nowych zastosowań technologii ogniw paliwowych w różnych gałęziach przemysłu. Testowa ciężarówka to w pełni funkcjonalny pojazd o mocy i momencie obrotowym wystarczających do przewożenia ciężkich ładunków. – Uważamy, że technologia wodorowych ogniw paliwowych ma ogromny potencjał jako napęd przyszłości. Toyota, która stworzyła jeden z pierwszych masowo produkowanych samochodów na ogniwa paliwowe i wprowadziła do użytku w Japonii miejskie autobusy napędzane wodorem, jest liderem tej technologii – wskazuje Bob Carter, wiceprezydent Toyota Motor North America. Project Portal to jedno z wielu działań Toyoty mających na celu popu-

e-stacjapaliw.pl

laryzację wodoru w motoryzacji. Należy do nich rozbudowa kalifornijskiej sieci stacji tankowania wodoru, której służy m.in. niedawno ogłoszone partnerstwo z Shellem. Toyota współpracuje z sektorem prywatnym i publicznym w celu stworzenia wystarczająco gęstej sieci stacji tankowania wodoru w wielu miejscach na świecie, m.in. w Europie i w Japonii. R

E

K

L

A

M

A

Techniczna Obsługa Stacji Paliw „BAZ-PAL” Sp. j. Józef i Marek Liber 33-386 Podegrodzie 193A tel./fax 018/445 98 44, tel. 018/445 98 37 e-mail: bazpal@onet.pl

Oferujemy: wykonanie instalacji paliwowych stacji paliw nowych i modernizowanych, modernizację zbiorników – wykonanie drugiego stalowego płaszcza wewnątrz zbiornika, podział zbiornika na dodatkowe komory, zbiorniki paliwowe i LPG, dystrybutory, dostawa, montaż, serwis, naprawę i remonty zbiorników, urządzenia do monitoringu szczelności i sygnalizacji wycieków, urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów w zbiornikach, czyszczenie i litrażowanie zbiorników na paliwa płynne, wykonanie hermetyzacji instalacji paliwowych, armaturę zbiorników i osprzęt instalacji: – zawory oddechowe, – przerywacze płomienia i bezpieczniki antydetonacyjne, – szybkozłącza i osprzęt do hermetyzacji, – zawory zabezpieczające przed przepełnieniem.

Posiadamy uprawnienia uDT do wykonywania: prób szczelności zbiorników naprawy i modernizacji zbiorników


prawo

Automaty do gier znikają ze stacji benzynowych

Z Z

dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy wyłącznym organizatorem gier hazardowych poza kasynami jest jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, wykonująca monopol państwa w tym zakresie. Będzie je urządzać w salonach gier na automatach (od trzech do 50 sztuk), przy czym określone zostaną ograniczenia lokalizacyjne dla salonów, np. minimalna odległość od szkół czy kościołów. Automaty będą odpowiednio zabezpieczone, monitorowane i połączone w system, do którego dostęp będzie mieć m.in. minister właściwy do spraw finansów publicznych. Jeden automat będzie przypadać na każdy rozpoczęty 1 tys. mieszkańców powiatu. Wraz z nowymi przepisami pojawił się zakaz posiadania automatów do gier (z wyjątkami wskazanymi w ustawie, np. kasyna, dostawcy, serwisanci). Zdecydowanie wyższe są też kary za urządzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji – wzrosły z 12 tys. do 100 tys. zł od każdego automatu. Rozszerzono także katalog podmiotów, które podlegają karom za łamanie przepisów ustawy. Są to: posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym jest prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa (100 tys. zł od każdego automatu); posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym jest prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa,

40

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej Ustawa nowelizacyjna została notyfikowana Komisji Europejskiej. W związku z powyższym nie ma już wątpliwości dotyczących notyfikacji przepisów ustawy o grach hazardowych. Jakiekolwiek ich kwestionowanie przez podmioty nielegalnie urządzające gry na automatach, w tym niejednokrotnie podnoszone w tym celu uzasadnienia możliwości lokalizacji automatów do gier poza kasynami gry, jest całkowicie bezzasadne i bezpodstawne. Podmioty oferujące produkty/ usługi podlegające ustawie o grach hazardowych przekonują często swoich odbiorców o ich niehazardowym charakterze, sięgając przy tym do specjalistycznych, ale fragmentarycznych ekspertyz prawnych, interpretacji podatkowych, certyfikatów instytucji innych krajów Unii Europejskiej czy opinii jednostek badawczych potwierdzających, że oprogramowanie służące do prowadzenia oferowanych konkursów nie zawiera elementów losowych, a urządzenia, na których zostało ono zainstalowane, nie są urządzeniami do prowadzenia gier hazardowych. Dokumenty te jednak nie są dokumentami rozstrzygającymi charakter gier urządzanych na tych automatach. Uprawnienie do tego przysługuje jedynie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

jeśli lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego (100 tys. zł od każdego automatu); dostawca usług płatniczych, przedsiębiorca telekomunikacyjny niewykonujący obowiązków nałożonych ustawą (do 250 tys. zł). Za nielegalne posiadanie automatów będzie też przewidziana odpowiedzialność karna skarbowa (art. 107d kodeksu karnego skarbowego). Wejście w życie nowych przepisów dotyczących gier hazardowych ma przynieść budżetowi rocznie ok. 1,5 mld zł dodatkowych przychodów, ale to nie pieniądze są najważniejszym elementem nowelizacji. Zmiany regulujące rynek hazardowy mają przede wszystkim zapewnić ochronę osobom, które korzystają z niego, oraz ograniczyć szarą strefę w tym segmencie. Uzdrowienie sytuacji spowoduje też rozwój konkurencji między legalnymi przedsiębiorstwami na rynku hazardowym. Dotychczas były one poszkodowane w wyniku działań nielegalnych podmiotów. Według szacunków UN Global Compact Network Poland ONZ, od 70 do 90 proc. rynku gier hazardowych w Polsce to szara strefa, a z wartego 5,3 mld zł rynku zakładów bukmacherskich tylko ok. 1 mld zł to działalność legalna. Z tego tytułu Skarb Państwa tylko w 2014 r. stracił co najmniej 552 mln zł.

e-stacjapaliw.pl

FOT. Pixabay, materiały prasowe

Nowe przepisy, które obowiązują od 1 kwietnia, wprowadziły znaczące zmiany prawne dotyczące gier hazardowych. W rezultacie nie będzie można tej działalności łączyć z biznesem paliwowym.


gastronomia

Sukces dzięki rozpoznawalności Stacje paliw są bardzo dobrym generatorem ruchu dla restauracji Burger King. Dlatego oferta franczyzowa marki skierowana jest w dużej mierze do franczyzobiorców paliwowych, którzy prowadzą już stacje benzynowe i dysponują wolnym terenem lub mogą w obrębie stacji zaadaptować powierzchnię na prowadzenie restauracji.

B B

FOT. materiały prasowe

urger King mocno stawia na rozwój formatu drive thru w dwóch typach lokalizacji: stacjach obsługujących ruch tranzytowy − przy autostradach, drogach ekspresowych, przy trasach wylotowych oraz stacjach miejskich, np. na parkingach centrów handlowych. W lokalizacjach ulicznych poziom inwestycji zależy od powierzchni restauracji. Jej otwarcie wiąże się z wydatkiem od 2,5 do 3,5 mln zł. Poziom inwestycji zależy także od tego, czy do obiektu dostarczone jest odpowiednie zasilanie, czy jest zapewniona wystarczająca wentylacja etc. Czasami trzeba wyburzać ściany, żeby uzyskać wymagany przez markę układ funkcjonalny. Wyższych kosztów inwestycji w lokal niż wspomniane Burger King stara się nie akceptować. Jednorazowa opłata licencyjna wynosi 60 tys. dol., a w trakcie funkcjonowania restauracji franczyzobiorca ponosi koszt 6 proc. opłaty royalty i 5 proc. opłaty marketingowej od obrotu. Ze względu na charakter obiektu inwestycja w restaurację Burger King zlokalizowaną przy stacji benzynowej jest zdecydowanie wyższa niż w lokal mieszczący się w foodcourcie galerii handlowej. W tym drugim wypadku koszt wynosi ok. 1,5 mln zł, ale kwota ta może także wzrosnąć, jeśli lokal nie jest należycie przygotowany do prowadzenia takiej działalności. Czasami bowiem trzeba adaptować pomieszczenia po najemcach z innej branży, np. fashion, gdzie trzeba budować całą infrastrukturę. Zarówno franczyzobiorca Burger King, jak i wszyscy pracownicy jego restauracji przechodzą kompleksowe szkolenie zorganizowane przez markę. W trakcie jego trwania kadra otrzymuje niezbędne informacje, jak efektywnie prowadzić lokal z jednoczesnym zachowaniem wszelkich standardów. Burger King oferuje również kompleksowe wsparcie marketingowe − od ogólnopolskich kampanii reklamowych (telewizja, internet, outdoor, radio, prasa) począwszy, a na wsparciu sprzedaży na poziomie restauracji (kupony zniżkowe, lokalne akcje promocyjne, oznakowanie restauracji) skończywszy. Przez cały okres współpracy franczyzobiorca może korzystać z pomocy Burger Kinga i jego pracowników. Firma zapewnia wszystkim swoim franczyzobiorcom kompleksową strategię działania wraz z opisem poszczególnych punktów, gwarantując dostarczanie najlepszej jakości usług swoim gościom.

e-stacjapaliw.pl

Atut franczyzy Burger King to duża rozpoznawalność brandu

Franczyzobiorca nie spotka się na pewno z takimi problemami, jak: nieznajomość sprzętu, korzystanie z niesprawnego wyposażenia, współpraca z niesprawdzonymi dostawcami towarów czy niewłaściwa ekspozycja oferty. Takie wsparcie minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w organizacji przedsiębiorstwa, jakim jest restauracja. Atutem franczyzy Burger King jest duża rozpoznawalność brandu, która sięga ponad 90 proc. Trudno zatem znaleźć osoby, które nie kojarzą tej marki, jej jakości i smaku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że 3 tys. restauracji Burger King w Europie działa właśnie na zasadach franczyzy. Niektórzy franczyzobiorcy prowadzą nawet kilkanaście lokali. Warto też podkreślić, że Burger King Poland SA oferuje pełne wsparcie w analizie proponowanych przez franczyzobiorców lokalizacji, jak również wskazania najlepszych obszarów do wyszukiwania potencjalnych miejsc pod restauracje Burger King. Mając na uwadze budowę sieci kilkuset restauracji w ciągu dekady, spółka przygotowała strategie rozwoju w danych regionach i miastach Polski rozłożoną na lata tak, aby poszczególne lokalizacje ze sobą nie konkurowały.

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

41


stacja po godzinach

Literatura

spod znaku dystrybutora

J J

eden list wywraca do góry nogami uporządkowane życie Sookie i podważa wszystko, co wiedziała o sobie, swojej rodzinie i przeszłości. Bohaterka powieści „Babska stacja” wyrusza w daleką podróż do Kalifornii, aby odkryć swoje korzenie. Poznaje niezwykłą historię temperamentnej i pomysłowej Fritzie, która w latach czterdziestych prowadziła wraz z siostrami stację benzynową, była także jedną z nielicznych cywilnych lotniczek. Wkrótce okazuje się, że te dwie tak różne kobiety łączy o wiele więcej, niż mogłoby się wydawać.

C

zy losy kobiet z „Babskiej Stacji” zainspirują Sookie do zmiany swojego życia? Tego oczywiście nie zdradzimy, ale możemy zapewnić, że talent pisarski Fannie Flagg gwarantuje wiele czytelniczych doznań. Ta autorka światowego bestsellera „Smażone zielone pomidory” (na jej podstawie powstał kasowy film z Jessicą Tandy, Mary Parker i Mary Stuart Masterson) zanim dała się poznać jako powieściopisarka, wymyślała i produkowała programy telewizyjne. Pracowała też jako aktorka i scenarzystka. Literaturze poświęciła się w pełni, gdy jej pierwsza powieść „Daisy Fay i cudotwórca” zdołała przez dziesięć tygodni utrzymać się na liście najlepiej sprzedających się tytułów dziennika „The New York Times”.

42

NR 2 (17) 2017 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl

FOT. wydawnictwo znak, fannieflaggbooks.com

Stacja benzynowa stała się motywem przewodnim najnowszej książki Fannie Flagg, autorki światowego bestsellera „Smażone zielone pomidory”.