__MAIN_TEXT__

Page 1


Profile for HOTEL Art Magazine

Hotel #4 ''The Sea'' Paintings  

Hotel #4 ''The Sea'' Paintings. Featured Artist : Thomas Tournavitis. Portfolio Artists : Milena Dimitrokallis, Heather Freitas, Toni Milaqi...

Hotel #4 ''The Sea'' Paintings  

Hotel #4 ''The Sea'' Paintings. Featured Artist : Thomas Tournavitis. Portfolio Artists : Milena Dimitrokallis, Heather Freitas, Toni Milaqi...

Advertisement