Page 1

Man탑ety Kontakt:

telefon: +420 486 131 044, +420 486 131 844 fax: +420 486 131 044 e-mail: info@hostr.cz internet: www.hostr.cz


Obsah Úvod ........................................................................................................... 5 Výbìr materiálu .......................................................................................... 5 Volba základního kauèuku ........................................................................................ 5 Volba pryží pro tìsnìní ............................................................................................. 6

Volba typu tìsnìní ..................................................................................... 7 Montážní pokyny ....................................................................................................... 7

Technické požadavky .................................................................................. 7 Balení ....................................................................................................................... 7 Skladování ................................................................................................................ 7 Konstrukèní pokyny ................................................................................................... 8

Obchodní spojení ........................................................................................ 8 Pøíklad objednávky ...................................................................................... 8 Pøehled celopryžových manžet a stíracích kroužkù ...................................... 9 Tìsnìní pro pneumatická zaøízení ............................................................. 10 Pryžové manžety U dle PN 02 9268 ...................................................................... 10 Pøítlaèné kroužky dle PN 02 9571 ......................................................................... 11 Pryžové manžety miskové M dle PN 02 9270 ........................................................ 11

Tìsnìní pro hydraulická zaøízení ............................................................... 12 Pryžové manžety drážkové dle ÈSN 02 9269 ......................................................... 12 Pryžové manžety drážkové dle PN 02 9274 ........................................................... 14 Pryžové manžety drážkové dle PN 02 9275 ........................................................... 15 Zástavbové prostory pro utìsnìní pístnice a pístu - ostatní info ........................... 16 Stírací kroužky dle PN 02 9295 ............................................................................. 17

Tìsnìní pro brzdové systémy ................................................................... 18 Pryžové manžety miskové dle PN 02 9272 ............................................................ 18 Pryžové manžety miskové dle PN 02 9273 ............................................................ 18

 3


4 


VÝBÌR MATERIÁLU Všeobecnì platí, že v souladu s provozními podmínkami pùsobícími na tìsnìní, tj. teplotním, chemickým a mechanickým namáháním, musí být vybrán základní kauèuk a tvrdost pryže. Tato skuteènost vede k výbìru vhodných gumárenských smìsí míchaných v rámci výrobního programu a.s. RUBENA. Zaruèované vlastnosti pryží a jejich hodnoty uvádí PN 62 2000. Kvalita smìsí je prùbìžnì ovìøována a systém øízení jakosti v RUBENA a.s. Hradec Králové pøi vývoji a výrobì je od roku 1995 certifikován nìmeckou firmou RW TÜV dle EN ISO 9001.

Volba základního kauèuku Ke stanovení základního kauèuku je nejdùležitìjší: - rozsah provozní teploty, - odolnost pracovnímu prostøedí. Teprve až budete pøesnì znát skuteènou teplotu a všechna média, s kterými tìsnìní pøijde do styku (vèetnì konzervaèních, mazacích a èisticích prostøedkù), mùžete spolehlivì navrhnout nejvhodnìjší kauèuk po technické i ekonomické stránce. Teplotní rozsah, objemovou zmìnu v oleji ASTM è. 3 a cenu rùzných pryžových materiálù ukazuje graf v katalogovém listu Rubena a.s. Gumárenské smìsi (è. 95 11 - 273 900 KL - 08). Pøekroèení dovolené horní mezní teploty pryže po delší dobu vede u vìtšiny kauèukù k porušení polymerových øetìzcù, tj. k ztvrdnutí a zvýšení trvalé deformace pryžového materiálu. V takovém pøípadì je vyvolanou deformací nebo stlaèením vyvozená zpìtná síla neutralizována, tj. dochází ke ztrátì užitných vlastností tìsnìní. Krátkodobé pøekroèení dovolené trvalé teploty je pøi použití ve vhodném prostøedí a za urèitých podmínek možné, ovšem je nutné poèítat se sníženou životností tìsnìní. Prakticky u všech kauèukù dochází fyzikálním a chemickým pùsobením médií k vìtším nebo menším zmìnám vlastností pryže, které jsou závislé nejen na chemickém složení elastomeru a pracovního prostøedí, ale i na pùsobících podmínkách. Nejdùležitìjším pùsobícím faktorem je teplota: se stoupající teplotou se zvyšuje agresivita média. Pøi fyzikálním pùsobení probíhají soubìžnì dva procesy: - pohlcení (absorpce) média elastomerem, - vytažení (extrakce) rozpustných komponentù smìsi (zejména zmìkèovadel) z pryže. Výsledkem je objemová zmìna, tj. botnání nebo smrštìní. Velikost objemových zmìn závisí v prvé øadì na pùsobícím médiu, složení (receptuøe) smìsi, teplotì, geometrickém tvaru (tloušce materiálu) a stavu napìtí pryžových výrobkù. Ve stavu pod napìtím bobtná pryž ménì než ve volném stavu, jak je tomu pøi zkouškách botnání. Velikost pøípustných objemových zmìn závisí na zpùsobu použití, napø. pro pryžové tìsnìní namáhané pouze staticky lze tolerovat vyšší objemové botnání než je tomu pøi namáhání dynamickém. Pøi chemickém pùsobení reaguje pracovní prostøedí s pryží, u které dochází k strukturálním zmìnám (napø. dalšímu síování nebo odbourávání vulkanizaèních vazeb). Nepatrné chemické zmìny pryžového materiálu mohou vést ke skuteèným zmìnám jeho fyzikálních vlastností (napø. tvrdosti). Znalosti zmìn vlastností urèují zpùsobilost nebo nezpùsobilost daného elastomeru pro urèité pracovní prostøedí.

 5


Protože neexistuje absolutní neteènost pryže proti rùzným médiím, rùzné elastomery a jejich odolnost v nejèastìji se vyskytujících pracovních prostøedích porovnává tabulka Základních vlastností pryžových materiálù v katalogovém listu Rubena a.s. Gumárenské smìsi. Nìkolik stovek dalších médií uvádí Korozní sborník pryží.

Volba pryží pro tìsnìní V hydraulice a pneumatice se pro normalizovanou tìsnicí techniku všeobecnì používají olejovzdorné pryže pøevážnì na nitrilbutadienové (NBR) bázi. U mechanicky vysoce namáhaných tìsnìní se s výhodou používají pryže na polyuretanové (AU) bázi. Pro brzdové kapaliny na glykolové bázi se používají pryže z butadienstyrenového kauèuku (SBR).

1. Pryže na bázi NBR Jsou vhodné pro všeobecné použití s tlakovým zatížením do 10 MPa, pro omezený rozsah agresivity oleje a pøíznivou cenu. Pryž 3158 (33581) Má tvrdost 76 - 85 IRHD, rozsah pracovních teplot od -30 °C do +80 °C. Je vhodná pro prostøedí ropných produktù (benzin, petrolej, minerální oleje a jejich vodní emulze, mazací tuky), pro styk s rostlinnými a živoèišnými tuky a vzduchem. Skladovatelnost 8 let od data výroby.

2. Pryže na bázi AU Jsou vhodné zvláštì pro tìsnìní velmi namáhané mechanicky s tlakovým zatížením až do 32 MPa v závislosti na tvrdosti IRHD, neteèné na agresivitu oleje. Pryž 8158 Má tvrdost 76 - 85 IRHD s použitím pro max. tlak 10 MPa nebo 16 MPa podle tvaru manžety, rozsah pracovních teplot od -30 °C do +80 °C, pro emulzi oleje ve vodì a vody v oleji pouze do +40 °C. Vhodná pro minerální hydraulické oleje, minerální motorové a pøevodové oleje, benziny, motorovou naftu, mazací tuky, alifatické uhlovodíky a vzduch. Skladovatelnost 3 roky od data výroby. Pryž 8159 Má tvrdost 86 - 95 IRHD s použítím do max. tlaku 16 MPa nebo 32 MPa v závislosti na tvaru manžety. Rozsah pracovních teplot, vhodnost pro pracovní prostøedí jako u pryže 8158. Skladovatelnost 3 roky od data výroby. Pryž 81595 Má tvrdost nad 95 IRHD s použítím do max. tlaku 32 MPa v závislosti na tvaru manžety. Rozsah pracovních teplot od -25 °C do +80 °C, pro emulzi oleje ve vodì a vody v oleji pouze do +40 °C. Vhodnost pro pracovní prostøedí jako u pryže 8158 a 8159. Skladovatelnost 2 roky od data výroby. Pryže 8158, 8159, 81595 nejsou odolné proti pùsobení vodní páry, alkálií, kyselin a aminù. Všechny pryže lze krátkodobì použít do teploty +100 °C tak, aby celkový režim teplotního pøetížení nepøekroèil 70 hodin.

3. Pryže na bázi SBR Jsou vhodné zvláštì pro tìsnìní používané v brzdových kapalinách na glykolové bázi s tlakovým zatížením do 10 MPa v závislosti na tvrdosti IRHD. Pøíznivá odolnost proti opotøebení a stárnutí je zvláštì pøi teplotách nad 70 °C. Pryž 33469 (31469) Má tvrdost 60 až 69 IRHD s použítím do max. tlaku 7 MPa. Rozsah pracovních teplot od -40 °C do +125 °C. Chemicky odolná alkoholùm, glykolu a urèitým ketonùm (napø. aceton), brzdovým kapalinám na glykolové bázi, silikonovým olejùm a tukùm. Skladovatelnost 5 rokù od data výroby.

6 


VOLBA TYPU TÌSNÌNÍ Volba typu tìsnìní je závislá na vlivech, pøi kterých má pracovat, a to pøedevším na druhu pohybu, jeho rychlosti a èetnosti, na tlaku, rozsahu pracovních teplot, na požadované tìsnicí schopnosti, tøecím odporu, pøípadnì na dalších požadavcích.

Montážní pokyny Pøed montáží tìsnìní do zástavbového prostoru je nutno z celého systému odstranit všechny nežádoucí zbytky a neèistoty. Ke zmenšení tøecí síly se doporuèuje nanést na tìsnìní tenkou vrstvu maziva, která nepùsobí škodlivì na pryž a pracovní látku. Pryžová tìsnìní se nemají pøevlékat pøes ostré hrany, závity apod. Pøi nebezpeèí poškození se doporuèuje použít vhodný montážní pøípravek. Strojní èásti s manžetami, zejména uloženými v nedìleném zástavbovém prostoru, lze montovat až po vyrovnání rozmìrových deformací právì zabudovaných manžet. Prodleva mezi uložením manžety do zástavbového prostoru a montáží vzájemnì tìsnìných strojních èástí závisí na rozmìrové zmìnì manžet. Doporuèuje se: Pryž NBR 80 minimální montážní prodleva v minutách 30´ AU 80 120´ AU 90 120´ Montហèástí s manžetami musí probíhat bez silových rázù. Pro kontrolu montáže se doporuèuje uskuteènit alespoò tøi zdvihy. Pohyb vzájemnì tìsnìných strojních èástí musí být plynulý a nesmí pøi nìm dojít k propouštìní pracovní látky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY Rozmìry a mezní úchylky manžet musí odpovídat pøíslušným rozmìrovým normám. Na manžetách se dovolují vzhledové znaky, které nemají negativní vliv na funkci. Kontrola provedení a znaèení manžet je podle ÈSN 02 9251 èl. 7 a 8. Ke každé dodávce je pøiloženo osvìdèení o jakosti výrobku - atest A.

BALENÍ Manžety a kroužky se expedují v papírových nebo PE sáècích, kartónových krabicích. Do jednotlivého obalu se balí výrobky jen jednoho druhu a rozmìru.

SKLADOVÁNÍ Pøi dodržení skladovacích podmínek dle ÈSN 63 0001, lze skladovat manžety z uvedených pryží v souladu s dobou skladovatelnosti uvedenou v kapitole - Výbìr materiálu.

 7


KONSTRUKÈNÍ

POKYNY PRO ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY

Tìsnìné prùmìry a rozmìry zástavbových prostorù pro tìsnìní mají být voleny podle pøíslušných technických norem. Manžety a zástavbové prostory uvedené v tomto katalogu jsou urèeny pro pøímoèarý pohyb. V zástavbovém prostoru musí tìsnìní v klidovém stavu zajistit dokonalé utìsnìní pracovní látky, pøi pohybu zabránit pøekroèení dovolené meze propouštìní. Tìsnìní v celopryžovém provedení nesmí vytváøet vedení pohybujících se èástí. Volba dìleného nebo nedìleného zástavbového prostoru souvisí s výbìrem pryžového materiálu a typu tìsnìní. Vùle mezi vzájemnì se pohybujícími plochami musí být volena a udržována v takových mezích, aby se pryžový materiál nevtlaèoval do tìsnìné mezery, èímž by docházelo k pøedèasnému znehodnocení tìsnìní. Všechny plochy strojních èástí, s kterými pøijde pryžové tìsnìní do styku pøi montáži a funkci, musí být upraveny tak, aby nedocházelo k jeho poškození: - pøechodové hrany musí být zaobleny (R); nábìhové úhly se volí podle typu manžety 15° až 30°, - nejvìtší drsnost povrchu vzájemnì se pohybujících tìsnìných ploch se doporuèuje max. Ra = 0,4 µm, - nejvìtší drsnost povrchu nepohyblivých èástí ve styku s funkèní plochou manžety se doporuèuje max. Ra = 0,8 µm u ostatních ploch max. Ra = 1,6 µm, - tvrdost kovových ploch høídelù, jejichž funkèní pohyb je pøevážnì rotaèní, má být alespoò HRc = 45.

PØÍKLAD OBJEDNÁVKY Manžety pro prùmìry D = 42 mm a d = 32 mm z nitrilové (NBR) pryže 3158: Manžeta U 32 x 42 PN 02 9268 Pøítlaèného kroužku z nitrilové (NBR) pryže 3158 pro manžetu U 32x42 PN 02 9268: Pøítlaèný kroužek 32 x 42 PN 02 9571 Stíracího kroužku pro prùmìr d = 32 mm z polyuretanové (AU) pryže 8159: Stírací kroužek 32 PN 02 9295

8 


PØEHLED CELOPRYŽOVÝCH MANŽET A STÍRACÍCH KROUŽKÙ

Rozmìrová norma

PN 02 9268

Tvar

D r u h elastomer, tvrdost v IRHD

p r y ž e oznaèení

Max. tlak v MPa

NBR 80

3158, 33581

NBR 80

3158, 33581

AU 80

8158

AU 90

8159

16

PN 02 9270

NBR 80

3158, 33581

3,2

PN 02 9272

SBR 60

31469, 33469

7

PN 02 9273

SBR 60

31469, 33469

7

AU 80

8158

16

AU 90

8159

32

AU 80

8158

16

AU 90

8159

32

PN 02 9295

AU 90

8159

-

PN 02 9571

NBR 80

3158, 33581

-

ÈSN 02 9269

1

10

PN 02 9274

PN 02 9275

 9


TÌSNÌNÍ PRO PNEUMATICKÁ ZAØÍZENÍ

PRYŽOVÉ MANŽETY U dle PN 02 9268 Manžety jsou urèeny k utìsnìní pneumatických zaøízení pøi pøímoèarém posuvném pohybu o pøetlaku 1 MPa v rozmezí teplot -30 °C až +80 °C.

b

b1

d

D

h

5,0

-

50

63

4

5,0

6,0

52

24

6

7,5

-

55

14

23

5

6,0

8,0

16

25

5

6,0

8,0

18

28

5

6,0

8,5

22

32

5

6,0

8,5

25

36

5

6,0

8,5

28

38

5

6,0

8,5

30

40

5

6,0

8,5

32

42

6

7,5

9,0

35

45

6

7,5

9,0

40

50

6

7,5

9,0

45

56

6

7,5

9,5

45

58

7

8,5

-

48

60

6

7,5

9,5

D

h

8

14

4

12

18

12

d

±0,1

±0,1

b

b1

±0,1

±0,1

7,5

9,0

11,5

62

5

6,0

-

70

7,5

9,0

11,5

60

75

7,5

9,0

11,5

62

78

8

65

80

70

10,0

-

7,5

9,0

-

85

7,5

9,0

11,5

75

90

7,5

9,0

11,5

85

100

7,5

9,0

-

110

125

7,5

9,0

11,5

120

140

10,0

12,0

14,5

140

160

10,0

12,0

-

180

200

10,0

12,0

-

230

250

10,0

12,0

-

295

315

10,0

12,0

-

Manžety se vyrábìjí z nitrilové (NBR) pryže 3158. Stlaèený vzduch musí obsahovat olejovou mlhu, pokud nemá pneumatické zaøízení nebo napø. válec, vlastní mazání. Pøítlaèné pryžové kroužky pro manžetu U uvádí norma PN 02 9571. Zástavbové prostory pro utìsnìní pístu nebo pístnice bez pøítlaèného kroužku mají šíøku drážky b a s pøítlaèným kroužkem b1. Uložení pístu nebo pístnice se doporuèuje H8/e8, max. vùle m mezi tìsnìnými válcovými plochami zástavbového prostoru je 0,15 mm. Jiný druh materiálu manžet je tøeba dohodnout s výrobcem.

10 


Zástavbové prostory dle PN 02 9268 Utìsnìní pístu

Utìsnìní pístnice

PØÍTLAÈNÉ PRYŽOVÉ KROUŽKY dle PN 02 9571 Pøítlaèný pryžový kroužek je používán s manžetou U dle PN 02 9268 pro pneumatická zaøízení.

PRYŽOVÉ MANŽETY MISKOVÉ M dle PN 02 9270 Manžety jsou urèeny k utìsnìní pneumatických zaøízení pøi pøímoèarém posuvném pohybu o pøetlaku do 3,2 MPa pro rozmezí teplot -30 °C až +80 °C.

D

d

h

D

d

h

8

2

6

32

12

10

10

3

6

36

12

12

12

2

8

40

12

12

16

3

8

45

12

12

18

3

8

50

7

12

20

8

10

56

12

12

22

8

10

63

15

12

25

8

10

70

35

12

28

8

10

Manžety pro prùmìry válce D = 8, 10, 12 mm se nedoporuèují pro nové konstrukce (pouze pro náhradní potøebu). Manžety se vyrábìjí z nitrilové (NBR) pryže 3158.

 11


TÌSNÌNÍ PRO HYDRAULICKÁ ZAØÍZENÍ

PRYŽOVÉ MANŽETY DRÁŽKOVÉ dle ÈSN 02 9269 Manžety jsou urèeny k utìsnìní pístù a pístnic hydraulických zaøízení pøi pøímoèarém posuvném pohybu o pøetlaku do 10 MPa nebo 16 MPa v závislosti na použité pryži a pro rozmezí teplot -30 °C až +80 °C.

b

b

d

D

h

4

5

56

66

5

6

20

4

5

60

70

5

6

14

22

4

5

63

73

5

6

16

24

4

5

70

80

5

6

17

25

4

5

80

90

5

6

18

26

4

5

80

100

10

12

20

28

4

5

90

100

5

6

22

30

4

5

90

110

10

12

24

32

4

5

100

110

5

6

25

33

4

5

100

120

10

12

28

36

4

5

105

125

10

12

32

40

4

5

110

130

10

12

36

44

4

5

120

140

10

12

37

45

4

5

125

145

10

12

40

50

5

6

140

160

10

12

45

55

5

6

160

180

10

12

50

60

5

6

180

200

10

12

53

63

5

6

200

220

10

12

55

65

5

6

d

D

h

10

18

12

±0,1

±0,1

Manžety se vyrábìjí z NBR 80 pryže Rubena 3158, polyuretanové pryže (AU) 8158 a polyuretanové pryže (AU) pryže 8159. Manžety z nitrilové (NBR) pryže 3158 a polyuretanové (AU) pryže 8158 jsou urèeny pro max. tlak 10 MPa, manžety z polyuretanové (AU) pryže 8159 jsou urèeny pro max. tlak 16 MPa, pøi max. rychlosti 0,5 m/s. Druh pryže je nutno pøedepsat doplòkovou èíslicí za èíslem této normy, a to: . 1 manžeta z nitrilové (NBR) pryže 3158 . 2 manžeta z polyuretanové (AU) pryže 8158 . 3 manžeta z polyuretanové (AU) pryže 8159 . 9 manžeta z pryže po dohodì s výrobcem Vedení pístu nebo pístnice musí být zajištìno uložením H8/e8 (H9/f8) a prùmìr dna drážky v toleranci H11 (h11). Vùle m mezi vzájemì tìsnìnými plochami mùže být max. 0,2 mm.

12 


Zástavbové prostory dle PN 02 9269 Utìsnìní pístnice

Utìsnìní pístu

 13


PRYŽOVÉ MANŽETY DRÁŽKOVÉ dle PN 02 9274 Manžety jsou urèeny k utìsnìní pístù hydraulických zaøízení pøi pøímoèarém posuvném pohybu o pøetlaku do 16 MPa nebo 32 MPa v závislosti na použité pryži a pro rozmezí teplot -30 °C až +80 °C.

D

d

+0,15

h

b

±0,1

D

d

h

+0,15

b

±0,1

32

17

10

10,6

125

105

15

16,0

40

25

10

10,6

140

120

15

16,0

50

35

10

10,6

160

140

15

16,0

63

43

12

12,8

180

160

15

16,0

80

60

12

12,8

200

180

15

16,0

90

70

12

12,8

220

190

18

19,2

100

80

12

12,8

250

220

18

19,2

110

90

12

12,8

Manžety se vyrábìjí z polyuretanové (AU) pryže 8158 a polyuretanové (AU) pryže 8159. Manžety z polyuretanové (AU) pryže 8158 jsou urèeny pro max. tlak 16 MPa, manžety z polyuretanové (AU) pryže 8159 jsou urèeny pro max. tlak 32 MPa, pøi max. rychlosti 0,5 m/s. Druh pryže je nutno pøedepsat doplòkovou èíslicí za èíslem této normy, a to: . 1 manžeta z polyuretanové (AU) pryže 8158 . 2 manžeta z polyuretanové (AU) pryže 8159 Vedení pístu ve válci musí být zajištìno uložením H9/f8. Vùle m mezi vzájemì tìsnìnými plochami mùže být max. 0,2 mm.

Zástavbové prostory dle PN 02 9274 Utìsnìní pístu

14 

Utìsnìní pístu (dìlené provedení)


PRYŽOVÉ MANŽETY DRÁŽKOVÉ dle PN 02 9275 Manžety jsou urèeny k utìsnìní pístnic hydraulických zaøízení pøi pøímoèarém posuvném pohybu o pøetlaku do 16 MPa nebo 32 MPa v závislosti na použité pryži a pro rozmezí teplot -30 °C až +80 °C

d

h

70

85

10

10,6

8,4

80

100

12

12,8

10

10,4

90

110

12

12,8

51

10

10,6

100

120

12

12,8

40

55

10

10,6

110

130

12

12,8

45

60

10

10,6

125

145

12

12,8

50

65

10

10,6

140

170

18

19,2

55

70

10

10,6

160

190

18

19,2

63

78

10

10,6

180

210

18

19,2

d

h

b

D

20

30

8

8,4

25

35

8

32

47

36

D

+0,15

±0,1

+0,15

b

±0,1

Manžety se vyrábìjí z polyuretanové (AU) pryže 8158 a polyuretanové (AU) pryže 8159. Manžety z polyuretanové (AU) pryže 8158 jsou urèeny pro max. tlak 16 MPa, manžety z polyuretanové (AU) pryže 8159 jsou urèeny pro max. tlak 32 MPa, pøi max. rychlosti 0,5 m/s. Druh pryže je nutno pøedepsat doplòkovou èíslicí za èíslem této normy, a to: . 1 manžeta z polyuretanové (AU) pryže 8158 . 2 manžeta z polyuretanové (AU) pryže 8159 Vedení pístnice musí být zajištìno uložením H8/e9. Vùle m mezi vzájemnì tìsnìnými plochami mùže být max. 0,2 mm.

Zástavbové prostory dle PN 02 9275 Utìsnìní pístnice

Utìsnìní pístnice (dìlené provedení)

 15


Zástavbové prostory pro utìsnìní pístnice a pístu - ostatní info Utìsnìní pístnice drážkovou manžetou

Utìsnìní pístu drážkovou manžetou

16 


STÍRACÍ KROUŽKY dle PN 02 9295 Stírací kroužky z polyuretanové pryže slouží ke stírání neèistot z pístnic a plunžrù v rozmezí teplot -25 °C až +80 °C. Prùmìr pístnice (plunžru)

Zástavbové prostory stíracího kroužku

d

6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 55 56 60 63 70 80 90 100 110 125 140 160 180

d4 12 14 16 18 20 22 24 28 30 33 36 40 44 48 53 58 63 64 68 71 78 88 98 108 122 137 152 172 192

d3

-0,2

-0,3

-0,4

10 12 14 16 18 20 22 26 28 31 34 38 42 46 51 56 61 62 66 69 76 86 96 106 119 134 149 169 189

h

H

-0,1

3

+0,2 +0,1

5

-0,2

4

+0,3 +0,2

7

-0,3

5

+0,3 +0,2

10

Stírací kroužky se vyrábìjí z polyuretanové (AU) pryže 8159. Drsnost povrchu pístnice (plunžru) max. Ra = 0,4 µm a drážky Ra = 1,6 až 3,2 µm.

Zástavbové prostory

 17


TÌSNÌNÍ PRO BRZDOVÉ SYSTÉMY

PRYŽOVÉ MANŽETY MISKOVÉ dle PN 02 9272 Manžety jsou urèeny k utìsnìní brzdových systémù pøi pøímoèarém posuvném pohybu o pøetlaku 7 MPa v rozmezí teplot -40 °C až +125 °C.

Prùmìr válce

Jmenovité rozmìry manžety D

h

19

18,6

8

22

21,6

8

25,5

25

7,5

28,5

28

8

32

31,4

8,6

38

37,6

9,8

44,5

43,6

10,5

Manžety se vyrábìjí z butadienstyrenové (SBR) pryže 31469 (33469). Manžety a jejich uložení byly øešeny výrobcem brzdových systémù osobních a nákladních automobilù.

PRYŽOVÉ MANŽETY MISKOVÉ dle PN 02 9273 Manžety jsou urèeny k utìsnìní brzdových systémù pøi pøímoèarém posuvném pohybu o pøetlaku 7 MPa v rozmezí teplot -40 °C až +125 °C.

Prùmìr válce

Jmenovité rozmìry manžety D

h

19

17,6

8

22

20

8

25,5

23,5

9

38

36

11

Manžety se vyrábìjí z butadienstyrenové (SBR) pryže 31469 (33469). Manžety a jejich uložení byly øešeny výrobcem brzdových systémù osobních a nákladních automobilù.

18 

Těsnění - manžety  
Těsnění - manžety  

tesneni manzety

Advertisement