HOOG Company Profile

Page 1

HOOG by HYGGE CO.,LTD.


by


L ig ht Smart F r ie n d ly


HYGGE ฮู เ ก ะ

HYGGE เป นคาในภาษาเดนนิชที่ไม สามารถแปลเป นภาษาอื่นได โดยตรง เป นคาที่ชาวเดนมาร คใช ในชีว�ตประจาวัน เพ�่อสื่อถึงความ รู สึกอบอุ น ผ อนคลาย ที่รู สึกได ผ านทางอายตนะทั้งหก คือ ตา หู จมูก ลิ�น สัมผัสและใจ ชาวเดนมาร คเชื่อว าความรู สึกแบบ HYGGE นี้รับรู ได ต อเมื่อได สัมผัสด วยตนเองแบบชาวเดนมาร คเท านั้น จ�งนา ชื่อนี้มาใช เพ�่อสื่อสารความหมายว าผู ที่จะเข าใจผลิตภัณฑ ของเรา จะต องได สัมผัสด วยตนเองจ�งจะ “รับรู ” ได้

HYGGE is a Danish word which has no exact lexical translation in any language. HYGGE is simply the Danish way of life most closely defined as coziness, warmth, and relaxation. The Danes believe that this HYGGE experiences can be felt by being in the HYGGE mood there only. So it can be seen as a typical Danish phenomenon. We, through this word of HYGGE, want to invite people to see, feel, and sink into our works in order to “sense” by themselves.


BOUNDLESS IMAGINATION “ จิ น ต น า ก า ร ไ ม่ จ ำ ก ั ด ”

HYGGE ก อตั้งข�้นในป 2542 ด วยความชื่นชมและเชื่อมั่นในฝ มือ ของนักออกแบบไทย เกิดการร วมคิดเพ�อ่ หาแนวทางในการออกแบบ ผลิตภัณฑ ของ HYGGE จนสรุปได วา การ “ไม มกี รอบ” ซึง่ หมายถึง การไม อา งอิงกระแสนิยม การไม กาหนดข อจากัดใดๆ และการเป ดรับ “จ�นตนาการ” ของนักออกแบบอย างเต็มที่ เป นสิ�งท าทายที่สุดและ เป นเอกลักษณ ของบร�ษัท

HYGGE was founded in 1999 with the admiration and confidence in the aesthetics and uniqueness of Thai designers. Through the different phases of the path, we finally came to realize that only with no limit, no trend, no constraints of any form on the design, our works can directly reflect the “boundless Imagination” of our designers. It is challenging and always bring uniqueness to our work.


WOOD LOVER “ ค น รั ก ง า น ไ ม้ ”


PASSIONATE CRAFTMANSHIP ด วยประสบการณ การผลิตผลิตภัณฑ จากไม และความรักในงานไม ไม จ�งถูกกาหนดให เป นวัตถุดิบหลักสาหรับผลิตภัณฑ ของ HYGGE เรามุ งเน นการใช ความรู ความชานาญทั้งทางด านวัตถุดิบการผลิต งานไม ทั้งในรูปแบบเชิงช างไม ร วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ�่อให สามารถผลิตผลิตภัณฑ ที่ตอบสนองโจทย ยากๆ จากจ�นตนาการ ของนักออกแบบให มากที่สุด With our past experiences in timber and wooden products in several industries, we had collected years of understanding wood, the techniques of wood working, and carpentry. We use these fundamental skills and improvise with the modern technology available. Therefore, we can proudly call our products the Wood Lover‘s works.


DESIGN AND INNOVATION “ น วั ต ก ร ร ม ก า ร อ อ ก แ บ บ ”


ด วยแนวคิดที่ต องการสร างผลิตภัณฑ ที่ทาจากไม ที่มีเอกลักษณ และตอบสนองจ�นตนาการของนักออกแบบ ทาให HYGGE เห็นว า กระบวนการที่จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ จาก “จ�นตนาการ” ได คือเสร�มสร างองค ความรูแ ละเคร�อข ายในหลายกลุม เช น นักออกแบบ สถาบันการศึกษา ตัวแทนจาหน ายวัสดุ เคร�่องมือ ภูมิป ญญาชาว บ าน ซึ่งสุดท ายหล อหลอมให HYGGE สามารถพัฒนาสู การเป น “นักคิดค นและสร างสรรค ” เฟอร นิเจอร ไม ที่มีผลงานโดดเด นเสมอ With the concept of creating the product that is both unique and fulfill the imagination of its designer/creator, we at HYGGE, believe that we need to build up our knowledge and networks. We now start to set up the network of product designers, academic groups, suppliers, tools maker, artist, or even the simple ordinary craftsman. This movement is to make sure that HYGGE will always continue to have the design and innovation reflected on our works.“ ฮู ก ” "HOOG" later established under concept "Light, Smart and Friendly" this to fulfill need of customer. We believed that every users have different perspective. Thus, most of hoog product can be change material to maximise use of product. So, you may see our signature Plong Chair in many variety from red color in Rubber Wood to top grain leather seat or synthetic stone seat in Solid Walnut frame.ORIGINAL DESIGN

ออกแบบและสร างสินค า Original Design ภายใต แบรนด HOOG

PROJECT

ออกแบบและสร างสินค าสั่งผลิตพ�เศษ สาหรับโครงการ

PROTOTYPE ทาต นแบบ

CONSULT

ให คาปร�กษาด านการผลิต และการออกแบบ


DESIGNER

2009 2018

2005 JITRIN JINTAPRECHA

CHAIYO OPASSMUTCHAI

JUMPHOL SOCHAROENTHAM

จ�ตร�น จ�นตปร�ชา

ไชโย โอภาสสมุทรชัย

จ�มพล โซ เจร�ญธรรม


AWARDS 2005

2009

2010

2011

2013

2014


OUR FACTORY

Suratthani Nakornprathom


เรามีโรงงาน OEM ODM OBM ในจังหวัดสุราษฎร ธานี และนครปฐม ซึง่ มีเคร�อ่ งจักรด านงานไม ทค่ี รบครัน ตัง้ แต เคร�อ่ งเลือ่ ยจนถึง เคร�อ่ ง CNC ซึ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ ที่หลากหลาย และคุณภาพสูง Our Factory; We have our own OEM ODM OBM factory in Suratthani and Nakornpatom. We offer all type of wooden machine from Band Saw to CNC Machine, this will create highest quality and allow to produce variety type of product.


THE HEART OF OUR PRODUCTIONWOOD

สินค าทุกชิ�นของเรา ผลิตจากไม จร�ง โดยเลือกใช ไม โอ คเป นหลัก มีความแข็งแรงทนทาน ผ านกระ บวนการปกป องผิวไม ด วยสีคุณภาพสูง ให ผิวสัมผัส และสีสันอย างเป นธรรมชาติ สามารถ เลือกสี และผิวสัมผัสได ตามต องการ

WHITE OAK

เป นไม เนือ้ แข็ง เนือ้ ไม สนี าตาลอ อน เสีย้ นละเอียด ลวดลายสวยงาม ชัดเจน เนือ้ ไม เหนียว แข็งแรง และมีน าหนัก นิยมนามาทาเฟอร นิเจอร

BEECH

เป นไม เนื้อแข็ง เนื้อไม สีคร�มอมชมพ� เสี้ยนไม ละเอียด ผิวเร�ยบ นิยมนามาทาเฟอร นิเจอร ยุโรป-ญี่ปุ น ไม พ�้น และตกแต งภายใน

WHITE ASH

เป นไม เนื้อแข็ง เนื้อไม สีขาวคร�มถึงน าตาลอ อน ลายเสี้ยนสวยลึกชัดเจน เนื้อไม เหนียว แข็งแรง และมีน าหนัก นิยมนามาทาเฟอร นิเจอร

TEAK

ไม สกั เป นไม เนือ้ แข็งปานกลาง เนือ้ ไม สนี าตาล ทอง มีน ามันในเนือ้ ไม ทอ่ี ายุมาก จะทนต อแมลง นิยมทางานโครงสร าง และเฟอร นิเจอร ทั้งภาย นอกและภายใน

RUBBERWOOD

เป นไม เนื้อแข็งปานกลาง เนื้อไม สีเหลืองอ อน หร�อขาวอมชมพ� เสีย้ นตรง เนือ้ หยาบ แข็งปาน กลาง ย อมสีและตกแต งได ง าย นิยมนามาทา เฟอร นิเจอร หร�อโครงสร างภายใน

WALNUT

เป นไม เนื้อแข็ง เนื้อไม สีน าตาลเข ม ลวดลาย สวยงาม ชัดเจน มีปุ มตาขนาดเล็ก ผิวมัน มี ความแวววาว เนื้อไม เหนียว แข็งแรง และมีน า หนัก นิยมใช เป นสีธรรมชาติโดยไม ย อมสี


WOOD IN COLOR

Natural

Tobacco

Ebony

Charcoal

ตัวอย างสีโปร ง เห็นลายไม Black Stained Wood

Grey Stained Wood

White Stained Wood

Red Stained Wood

Green Stained Wood

Orange

Mustard

Pink

Blue

Navy

ตัวอย างสีทึบ gloss/matte

เรามีโรงงานระบบทาสีเต็มรูปแบบ เสนอกระบวนการ สีโพลียูร�เทนในมาตรฐานสูง ด วยคุณภาพสีสูงสุด ให สีตามที่คุณต องการ

We have full system coloring factory; offer Polyurethane Coloring process in highest standard with Top color quality. We offer all your required color


MATERIAL

HOOG is very flexible in material, we have material line from premium top leather to standard PU leather, fabric we gives optional to designer to choose whatever require, Glass, Ceramic, Mirror, Steel, Stainless, Stone.


CUSHION UPHOLSTERY LEATHER GLASS MIRROR CERAMIC STEEL STAINLESS STONE LIGHTING RATTAN VENEER ETC.


TABLE AND SEAT OVERVIEW 2 seats

80 x 80 cm

90 x 90 cm

90 x 90 cm

4 seats

130 x 80 cm

140 x 80 cm

160 x 80 cm

6 seats

180 x 90 cm

8 seats

240 x 100 cm

200 x 90 cm


PROJECT REFERENCE


CAFE & RESTUARANT


HOUSE OF EDEN SUSHI DEN THAI AIRWAYS CATERING RESTUARANT AMAZON CAFE (SHARE SPACE) (CRG+PTT) THE TERRACE (CRG) MENYA ITTO YOSHINOYA (CRG) TALINGPING OPEN HOUSE (CENTRAL EMBASSY) KYO-ROLL-EN HIGHT HAT SUSHI BAR DOUBLE SLASH // COFFEE SPACE TOO FAST TOO SLEEP MY KITCHEN (SIAM DISCOVERY) BAD MOTEL CORO FIELD CAFE JAIYEN CAFE BON CHON CHICKEN BRAINWAKE CAFE


House of Eden CentralWorld

Product : Customized Chair Customized Barstool Acrylic Plong ChairSiam Paragon

Central Chidlom

Sushi Den

Siam Paragon

Product : Plong Chair Plong Barstool with Backrest

THAI Airways Catering Restuarant Phuket

Silom Complex

Product : P-L Chair with PU Leather Seat


Cafe Amazon

Central Floresta Phuket Product : P-L Chair with Armrest in PU leather Nichi Chair Kanjana Chair Customised PU Leather Chair

Cafe Amazon Share Space CentralPlaza Nakhon Ratchasima

Product : Chaiyapruk Table Plong Lounge Chair Plong Table Customised Coffee Table


The Terrace CentralWorld Product : P Chair Wind Chair


Menya Itto Bangkok

Product : Plong Chair Kanjana Chair Plong Table


Yoshinoya Thailand

Product : Special Nichi Chair


Talingping CentralWorld

Product : Plong Chair with Addition Fabric Seat Wind Chair with Addition Fabric SeatOpen House

Central Embassy Product : Kanjana Chair Kanjana Table Plong Table Plong Round Table Plong Coffee Table Pup Console Mello Sofa


Open House , Central Embassy

Plong Table


Kanjana Table


Kaze Fresh Thonglor

Edo , The Circle Ratchapruk


Perfume Fragrance Bar and Aromatic Cuisine

Kyo Roll En

The Mall Bangkrapi


Hight Hat Sushi Bar Bangkok

Product : Plong Table Plong Chair Plong Stool Plong Barstool


Double Slash // Coffee Space , Bangkok

Too Fast Too Sleep

My Kitchen

Product : Plong Chair

Product : Plong Barstool

Product : Kanjana Chair in Special Color

Bad Motel

Cooro Field Cafe

Jaiyen Cafe

Esplanade Ratchadapisek

Thonglor

Product : Plong Table Plong Chair

Product : Plong Table Plong Chair Natad Barstool

Bangkok

Product : Thick Chair Sanya Chair Soawaluck Chair Aoommy Barstool Soawaluck Barstool

Bangkok

Siam Discovery


RETAIL & COMMON AREA


HUAWEI OFFICE DISCOVERY HUBBA SANSIRI XT POLITICAL SCIENCE LIBRARY, CU YOGA FLY UNION CYCLING APPAREL MAKALIN CLINIC CENTRAL WORLD K ONLINESHOP SPACE UNIO 72 SUKHUMVIT 72 NIRVANA @WORK KASET-NAVAMIN NIRVANA ICON PINKLAO NIRVANA SHOW ROOM @CENTRAL BANGNA SIAMESE EXCLUSIVE 42 MONO LIFE-PHUKET VENUE RAMA V (SC ASSET) LIFE BANGKOK BOULEVARD (SC ASSET) TOYOTA KHON-KAEN ISUZU SIAM CITY (HEAD OFFICE) SIAM COMMERCIAL BANK AIS TCDC (EMPORIUM)


Huawei Office Bangkok

Product : Plong Chair

Yoga Fly , Bangkok


Sansiri XT Huaikhwang

Product : Plong Round Table Plong Barstool Nichi Table Customized Chair Customized Stool


Political Science Library

Chulalongkorn University Product : Kanjana Table Kanjana Armchair Kanjana Chair Plong Chair Plong Barstool Plong Table Plong Round TableDiscovery Hubba Siam Discovery

Product : Plong Barstool with Backrest Pup Console Chaiyapruk Table


Union Cycling Apparel Bangkok

Product : Nichi Table Plong Chair Plong Bench Plong Barstool

Makalin Clinic

Central World Product : Mello Sofa


K ONLINESHOP SPACE

Central World

Product : Plong Bar Stool with Backrest in Kbank color Fabric Backrest and Seat


Central World Bangkok

Product : Plong Bar Stool with Backrest


HOSPITALITY


NAVANA HOTEL PATTAYA-NAKLUA NAVAKITEL HOTEL (NAKORNSRITHAMMARAT) PULLMAN PHUKET PANWA BEACH RESORT VOGUE SUKHUMVIT 51 (APOLLO ASSET) WHITE SAND BEACH RESORT (SAMUI) BALCONY SEASIDE CAPSTONE RESORT VOQUE SERVICED RESIDENCE MONO JAPANESE LOFT HOME SAILOM APARTMEN t


Balcony Seaside

Chonburi

Capstone Resort Phetchaburi

Product : Plong Table Plong Chair Plong Bench Plong Stool


White Sand Beach Resort

Navana Resort

Navakitel Hotel

Product : Kanjana Chair Plong Chair Nichi Chair

Product : Kanjana Table

Product : P-L Chair with Armrest Customized Table Sidetable Bed Etc.

Voque Serviced Residence

Mono Japanese Loft Home

Sailom Apartment

Product : P-Chair in Fabric Seat and Backrest Plong Table Plong Coffee Table Customized Sofa

Product : Plong Table Plong Chair Chaiyapruk Bench Pup Desk

Product : Auchara Bed Safebox Nichi Table Plong Working Table Plong Coffee Table T-Chair T-Sofa M-Console Sumo Sense Shelve Cabinet.

Samui

Bangkok

Pattaya

Phuket

Nakhon sri thammarat

Bangkok


WWW.HOOG-DESIGN.COM

HOOG by HYGGE CO.,LTD. @ hoog hoogbyhygge hoogbyhygge

T : 02 118 7382 M : 087 528 2027 info@hygge.com

RQ6 Building The Racquet Club Sukhumvit 49/9, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 ThailandWWW.HOOG-DESIGN.COM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.