Presentació Homo Qualitas Consultoria

Page 1

homo qualitas

PRESENTACIÓ

homo qualitas consultoria, s.c.p. Av. Egara, 41 08192 Sant Quirze del Vallès (BARCELONA) Tel.: 93 721 59 37 - Fax 93 721 59 47 www.homoqualitas.com / info@homoqualitas.com

homo qualitas es membre de


homo qualitas

SERVEIS DE CONSULTORIA I FORMACIÓ

Consultoria Qualitat, Medi Ambient, Eficiència Energètica i Seguretat en el Treball Serveis de Consultoria i Formació especialitzada en Qualitat, Gestió Ambiental, Eficiència Energètica i Seguretat en el Treball. Els serveis d’assessoria especialitzada, es basen en les tres modalitats de consultoria per la implantació dels Sistemes de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat en el Treball, i assessoria en matèria de Recursos Humans i Productivitat. Els consultors assignats són Auditors Acreditats internacionalment i estan actuant com a Auditors en una Entitat de Certificació, disposant així d’una visió més realista sobre els requisits fonamentals.

Implantació de Sistemes de Gestió ISO 9001: 2008 VDA 6.1: 1998 ISO/TS-16949: 2009 ISO/IEC 17025: 2005 ISO 14001: 2004 / EMAS ISO 50001: 2011 BS OHSAS 18001: 2007 IRIS: 2008 SA 8000: 2001

Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema

de de de de de de de de de

Gestió Gestió Gestió Gestió Gestió Gestió Gestió Gestió Gestió

de la Qualitat de la Qualitat (Empreses Automoció) de la Qualitat (Empreses Automoció) del Laboratori (Acreditació) Ambiental de l’Energia de Seguretat i Salut en el Treball de Qualitat pel Sector Ferroviari de Responsabilitat Social

Consultoria Oberta Aquest mètode consisteix en uns blocs generalment de 4 hores per 4 sessions (16 hores) en les quals es desenvolupen els temes específics que desitja el Client. Per exemple, Calibració, Pla de Negocis, Tècniques estadístiques, etc. En aquesta modalitat el Client té un major liderat en la implantació i organitza les sessions que són del seu interès, és a dir, planifica activitats, convoca als assistents implicats, fixa objectius per sessió. Aquesta modalitat persegueix adaptar-se als requisits del Client amb flexibilitat.

Consultoria Tancada Aquesta modalitat engloba totes les activitats descrites en el pressupost aprovat pel Client, el qual detalla les fases del projecte. Es realitzen visites periòdiques per part del Consultor Assignat (habitualment cada 2 setmanes). Generalment abasta un projecte complet d’implantació i preparació per la Certificació de l’Empresa (veure esquema d’Implantació).

Consultoria Ràpida La modalitat de consultoria ràpida consisteix en una acció de diagnosi desenvolupada en 2 o 3 dies amb l’objectiu de poder disposar d’una informació objectiva i immediata, sobre l’activitat de l’empresa analitzada. Els dies de consultoria són molt intensos i es conclou aquesta activitat de diagnosi amb una presentació a Direcció. Aquestes diagnosis van orientades a analitzar les diferent matèries que són d’interès per l’empresa: Diagnosi del Sistema de Gestió (Qualitat, Ambiental, Energètica, Seguretat en el Treball Focalitzat en: Estat de compliment en front d’una o més normes de referència. Objectiu: Reorientar la Política y objectius donant suport a determinats departaments. Establiment dels Vectors Ambientals Focalitzat en: Identificació Aspectes / Impactes Ambientals significatius. Objectiu: Identificació i estructuració dels vectors ambientals de l’empresa a partir d’una anàlisi particularitzada de cada màquina/instal·lació.

Presentació hq

Pàgina 2 de 10

0C.Presentació hqc_R11 (CAT)


homo qualitas

SERVEIS DE CONSULTORIA I FORMACIÓ

Consultoria Ràpida (Cont.) Avaluació Energètica Focalitzat en: Diagnosi de l’empresa en relació a l’utilització dels recursos energètics. Objectiu: Establir criteris i metodologies que permeti a l’empresa l’estalvi de la factura energètica tot implementant bones pràctiques d’estalvi energètic. Avaluació de Seguretat en el Treball Focalitzat en: Diagnosi de l’empresa en relació al compliment dels requisits legals de prevenció de riscos laborals. Objectiu: Fer un pas decidit cap el compliment dels requisits legals tot establint mètodes que permetin implementar un sistema de prevenció de riscos laboral i disminuir l’accidentalitat. Avaluació del Clima Laboral Focalitzat en: Estudi estratificat del Nivell de Satisfacció dels empleats. Objectiu: Planificar la comunicació entre departaments / Planificar Formació / Reforçar punts dèbils. Calibració interna d’equips i Anàlisi del Sistema de Mesura Focalitzat en: Implantació de mètodes de calibració interna i anàlisi del sistema de mesura (MSA) d’acord amb les normes reconegudes d’abast internacional. Objectiu: Validesa dels mètodes de calibració intern i dels anàlisi del sistema de mesura. Anàlisi de Fallades i Efectes Potencials (FMEA) / Control Estadístic del Procés (SPC) Focalitzat en: Implementació de metodologies d’ Anàlisi de Fallades i Efectes Potencials (FMEA) i/o Control Estadístic del Procés (SPC). Objectiu: Avaluació del risc en el procés que pugui afectar al client i control estadístic dels processos de fabricació per tal de fer més robustos els processos mitjançant la disminució de la variabilitat dels processos. Actiu circulant Focalitzat en: Nivell econòmic d’estocs de l’empresa del producte tangible / Capital Circulant. Objectiu: Orientació de la política de la Gestió Logística i Financera / Minimització de l’inventari. Costos Industrials Focalitzat en: Valoració del Preu/ Hora per màquina i Producte. Objectiu: Assignació / Confirmació de costos analítics. Anàlisi de malbarataments / Waste Focalitzat en: Identificació de malbarataments o activitats no planificades. Objectiu: Eliminació de malbarataments / Formació d’Equips de Millora. Temps concedits Focalitzat en: Estudi per mostreig dels temps concedits en producció. Objectiu: Estudi detallat de temps / Establiment de sistema d’incentius.

Presentació hq

Pàgina 3 de 10

0C.Presentació hqc_R11 (CAT)


homo qualitas

SERVEIS DE CONSULTORIA I FORMACIÓ

Procés Característic d’Implantació Sistema de Gestió

ACCEPTACIÓ DEL PROJECTE

Revisió del Contracte

Sistema Medi Ambient / Seguretat en el Treball

Sistema Gestió Qualitat

DIAGNOSI INICIAL

REVISIÓ INICIAL

INFORME DIAGNOSI I INICI PROJECTE

IDENTIFICACIÓ ASPECTES AMB. / AVALUACIÓ RISCOS LAB.

ELABORACIÓ PROCEDIMENTS / PROCESSOS

Identificació Estat Actual

Implantació del Sistema de Gestió

IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA MANUAL DE GESTIÓ

PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL PROCEDIMENTS

ELABORACIÓ MANUAL QUALITAT

ELABORACIÓ MANUAL SGA / SST INSTRUCCIONS TREBALL

ELABORACIÓ PLA EMERGÈNCIA REGISTRES I FORMATS

ELABORACIÓ INSTRUCCIONS TREBALL

AUDITORIA INTERNA

REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ

Avaluació de l’Estat Final i Accions Correctores

TANCAMENT DE NO CONFORMITATS AUDITORIA CERTIFICACIÓ

Presentació hq

Pàgina 4 de 10

Presentació de l’Empresa a la Certificació

0C.Presentació hqc_R11 (CAT)


homo qualitas

SERVEIS DE CONSULTORIA I FORMACIÓ

Pla de Formació per empreses segons ISO 9001 Nº SEMINARIS ESPECIALITZATS PLA DE NEGOCI - PLA COMERCIAL ESTRATÈGIC 1 GESTIÓ QUALITAT TOTAL - TQM 2 LOGÍSITCA INTEGRAL 3 COSTOS DE LA QUALITAT 4 BENCMARKING / PLA ESTRATEGIC 5 AUDITORIES INTERNES QUALITAT SEGONS ISO 9001 6 LIDERATGE QUALITAT TOTAL 7 IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE QUALITAT TOTAL 8 PRODUCCIÓ JIT-KANBAN (JUST A TEMPS) 9 TEORIA DE CONSTRAINTS (TOC) 10 COMPRES I APROVISIONAMENTS 11 GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS TÈCNIQUES OPERATIVES DE QUALITAT 12 ANÀLISI DEL VALOR 13 DESPLEGAMENT FUNCIONAL DE LA QUALITAT - QFD 14 DISSENY D’EXPERIMENTS - DOE BÀSIC 15 DETERMINACIÓ ESTADÍSTICA DE TOLERÀNCIES - GD&T MILLORA DE MÈTODES / MILLORA CONTINUA 16 DISSENY I OPTIMITZACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 17 MANTENIMENT PRODUCTIU TOTAL - TPM 18 ERGONOMIA I ESTUDI DE MOVIMENTS 19 EQUIPS DE MILLORA CONTÍNUA (KAIZEN) 20 ESTRATÈGIES DE PRODUCCIÓ (MILLORA CONTÍNUA) EINES DE QUALITAT 21 LES 7 EINES BÀSIQUES DE LA QUALITAT 22 CONCEPTES BÀSICS DE CONTROL DE QUALITAT 23 TÈCNIQUES DE MOSTREIG S/ NORMA MIL-STD METROLOGIA I CALIBRACIÓ 24 FORMACIÓ DE METRÒLEGS INTERNS S/ ISO 9001 25 PLA DE CALIBRACIÓ - ESTUDIS R&R 26 METROLOGÍA I TÈCNIQUES DE CALIBRACIÓ 27 METROLOGIA SUPERIOR TÈCNIQUES DE CONTROL DELS PROCESSOS 28 CONTROL ESTADÍSTIC DEL PROCÉS - SPC BÀSIC 29 CONTROL ESTADÍSTIC DEL PROCÉS - SPC SUPERIOR 30 CONEIXEMENTS D’ESTADÍSTICA BÀSICA 31 TÈCNIQUES D’AUTOCONTROL CONEIXEMENT DE LES NORMES I SISTEMES 32 REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001 33 AUDITORIES DE PRODUCTE (VDA 6.5) 34 MOTIVACIÓ CAP AL SISTEMA DE QUALITAT TOTAL 35 INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS (DIBUIX INDUSTRIAL) 36 MODEL DEL PREMI EUROPEU DE LA QUALITAT - EFQM CONTROL DELS SUBMINISTRES 37 VALORACIÓ I QUALIFICACIÓ DE PROVEÏDORS 38 QUALITAT CONCERTADA ALTRES CURSOS 39 SATISFACCIÓ I QUALITAT D’ATENCIÓ AL CLIENT 40 GESTIÓ DE MANTENIMENT INTEGRAL (TPM, PREDICTIU) 41 TÈCNIQUES QUALITAT REQUERIDES PER ISO 9001

G K I Q

Gerència i Direcció Comercial / Marketing Enginyeria del Producte / Disseny Gestió / Assegurament de la Qualitat

G K

I

Q P C A R

DURADA 12 hores 16 hores 16 hores 12 hores 20 hores 8 hores 12 hores 16 hores 4 hores 16 hores 12 hores 16 hores 8 hores 16 hores 16 hores 12 hores 12 hores 20 hores 28 hores 16 hores 12 hores 20 hores 20 hores 20 hores 20 hores 16 hores 20 hores 20 hores 20 hores 8 hores 12 hores 4 hores 16 hores 12 hores 12 hores 12 hores 16 hores 12 hores 12 hores 28 hores 16 hores

FUNCIONS / DEPARTAMENTS P Fabricació / Producció / Manteniment C Compres / Aprovisionament / Logística A Personal Tècnic-Administratiu R Recursos Humans / Personal

NOTA. La durada dels seminaris és una recomanació, is bé es pot ajustar a les necessitats específiques.

Presentació hq

Pàgina 5 de 10

0C.Presentació hqc_R11 (CAT)


homo qualitas

SERVEIS DE CONSULTORIA I FORMACIÓ

Pla de Formació per empreses d’Automoció Nº SEMINARIS ESPECIALITZATS PLA DE NEGOCI - PLA COMERCIAL ESTRATÈGIC 01 COSTOS DE LA QUALITAT 02 PLA ESTRATÈGIC I BENCMARKING 03 IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE QUALITAT TOTAL 04 GESTIÓ PER PROCESSOS 05 GESTIÓ INDICADORS / QOS (Quality Operating System) 06 GESTIÓ DELS RR. HH. / GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 07 SISTEMA GESTIÓ INTEGRAL ISO/TS-16949 / ISO 14001 TÈCNIQUES OPERATIVES DE QUALITAT 08 ANÀLISI DEL VALOR 09 DESPLEGAMENT FUNCIONAL DE LA QUALITAT - QFD 10 ANÀLISI MODAL D’ERRORS I EFECTES - AMFE 11 ANÀLISI MODAL ERRORS I EFECTES - AMFE PRÀCTIC 12 CONTROL ESTADÍSTIC DEL PROCÉS - BÀSIC 13 DISSENY D’EXPERIMENTS – TÈCNIQUES TAGUCHI 14 TÈCNIQUES DE FIABILITAT I MANTENIBILITAT 15 DETERMINACIÓ ESTADÍSTICA DE TOLERÀNCIES - GD&T 16 PLANIFICACIÓ PROJECTE S/ VDA 4.3 – AMFE DISSENY 17 QUALIFICACIÓ D’AUDITORS INTERNS S/ ISO/TS-16949 18 AUDITORIES DEL PRODUCTE SEGONS VDA 6.5 19 AUDITORIES DEL PROCÉS SEGONS VDA 6.3 I FORMEL-Q 20 CORE TOOLS (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA) 21 EINES DE QUALITAT PER AUDITORS TÈCNIQUES OPERATIVES DE PRODUCCIÓ 22 MÈTODES ANTIERROR / POKA-YOKE 23 PRODUCCIÓ JIT-KANBAN (JUST A TEMPS) 24 GESTIÓ DE MANTENIMENT INTEGRAL (TPM, PREDICTIU) 25 MANTENIMENT PRODUCTIU TOTAL - TPM MILLORA DE MÈTODES / MILLORA CONTINUA 26 EQUIPS DE MILLORA CONTÍNUA 27 EQUIPS DE MILLORA CONTÍNUA (KAIZEN) - PROJECTE 28 IMPLANTACIÓ ESPECIF. TÈCNICA ISO/TS-16949: 2009 29 MÈTODE SIS SIGMA - INTRODUCCIÓ 30 MÈTODE SIS SIGMA - MILLORA CONTÍNUA METROLOGIA I CALIBRACIÓ 31 ANÀLISI DEL SISTEMA DE MESURA - MSA 32 METROLOGIA I TÈCNIQUES CALIBRACIÓ (ESTUDIS R&R) TÈCNIQUES DE CONTROL DELS PROCESSOS 33 TÉCNIQUES ESTADÍSTIQUES SECTOR D’AUTOMOCIÓ 34 CONTROL ESTADÍSTIC DEL PROCÉS - SPC SUPERIOR 35 CONEIXEMENTS D’ESTADÍSTICA BÀSICA 36 TÉCNICAS DE AUTOCONTROL CONEIXEMENT DELS REFERENCIALS 37 ESPECIFICACIÓ TÈCNICA ISO/TS-16949 38 LA NORMA VDA 6.1 (4ª EDICIÓ) - INTRODUCCIÓ 39 GESTIÓ DEL LABORATORI SEGONS ISO/IEC-17025 40 AUDITORIES INTERNES SEGONS ISO/IEC-17025 41 CONEIX. METROLOGIA I ESTADÍSTICA PER A AUDITORS CONTROL DELS SUBMINISTRES 42 VALORACIÓ I QUALIFICACIÓ DE PROVEIDORS 43 SISTEMA DE QUALITAT CONCERTADA

G K I Q

Gerència i Direcció / Finances Comercial / Marketing Enginyeria del Producte / Disseny Gestió / Assegurament de la Qualitat

G K

I

Q P C A R

DURADA 16 hores 12 hores 16 hores 20 hores 16 hores 8 hores 12 hores 20 hores 16 hores 12 hores 24 hores 20 hores 20 hores 20 hores 24 hores 30 hores 24 hores 20 hores 24 hores 32 hores 24 hores 12 hores 16 hores 28 hores 16 hores 16 hores 28 hores 16 hores 8 hores 20 hores 20 hores 20 hores 24 hores 24 hores 12 hores 12 hores 8 hores 8 hores 20 hores 24 hores 24 hores 16 hores 16 hores

FUNCIONS / DEPARTAMENTS P Fabricació / Producció / Manteniment C Compres / Aprovisionament / Logística A Personal Tècnic - Administratiu R Recursos Humans / Personal

NOTA. La durada dels seminaris és una recomanació, is bé es pot ajustar a les necessitats específiques.

Presentació hq

Pàgina 6 de 10

0C.Presentació hqc_R11 (CAT)


homo qualitas

SERVEIS DE CONSULTORIA I FORMACIÓ

Pla de Formació Qualitat per Laboratoris de la Construcció Nº SEMINARIS ESPECIALITZATS METROLOGIA I CALIBRACIÓ 1 ANÀLISI DEL SISTEMA DE MESURA - MSA 2 CALIBRACIÓ INTERNA ISO/IEC-17025 LAB. CONSTRUCCIÓ AUDITORIES INTERNES 3 AUDITORIES INTERNES SEGONS ISO 9001: 2008 4 AUDITORIES INTERNES SEGONS ISO/IEC-17025: 2005 CONEIXEMENT DE LES NORMES 5 SENSIBILITZACIÓ SISTEMES QUALITAT S/ ISO/IEC-17025 6 ELABORACIÓ DE PROCEDIMENTS S/ ISO/IEC-17025: 2005 7 REQUISITS GENERALS NORMA ISO/IEC-17025: 2005 8 IMPLANTACIÓ DE LA NORMA ISO/IEC-17025: 2005 9 CONEIX. METROLOGIA I ESTADÍSTICA PER A AUDITORS

G K D Q

Gerència i Direcció / Finances Comercial / Marketing Direcció Tècnica Laboratori Gestió / Assegurament de la Qualitat

G K

I

Q P C A R

DURADA 20 hores 20 hores 20 hores 24 hores 4 hores 16 hores 20 hores 20 hores 20 hores

FUNCIONS / DEPARTAMENTS L Procés d’Assaigs C Compres / Subcontractacions R Recursos Humans / Personal

NOTA. La durada dels seminaris és una recomanació, si bé es pot ajustar a les necessitats específiques.

Pla de Formació de Gestió Ambiental i Eficiència Energètica Nº SEMINARIS ESPECIALITZATS CONEIXEMENTS GENERALS DEL SGA 1 REQUISITS DE LA NORMA ISO 14001: 2004 2 REQUISITS DE LA NORMA ISO 50001: 2011 3 REQUISITS DE LES NORMES ISO 14001 I EMAS 4 SENSIBILITZACIÓ SGA (NIVELL BÀSIC) 5 SENSIBILITZACIÓ SGA (NIVELL MIG) 6 IMPLANTACIÓ SISTEMA GESTIÓ AMBIENTAL ISO 14001 7 IMPLANTACIÓ SISTEMA GESTIÓ AMBIENTAL ISO 50001 8 ELABORACIÓ MANUAL I PROCEDIMENTS DEL SGA 9 AVALUACIÓ D’ASPECTES I IMPACTES AMBIENTALS 10 PLANS D’EMERGÈNCIA 11 ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA DEL PRODUCTE CONEIXEMENTS TÈCNICS - VECTORS AMBIENTALS 12 AIGÜES RESIDUALS 13 CONTAMINACIÓ DEL SÒL 14 CONTAMINACIÓ DE L’AIRE 15 RESIDUS SÒLIDS 16 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 17 CONSUM DE RECURSOS NATURALS LEGISLACIÓ AMBIENTAL 18 INTRODUCCIÓ A LA LEGISLACIÓ AMBIENTAL AUDITORIES DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 19 AUDITORIES INTERNES SEGONS ISO 14001: 2004 20 AUDITORIES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA S/ ISO 50001

G K

I

Q P C A R

DURADA 8 hores 8 hores 12 hores 8 hores 12 hores 20 hores 20 hores 16 hores 12 hores 12 hores 12 hores 8 hores 8 hores 8 hores 8 hores 8 hores 8 hores 8 hores 24 hores 24 hores

Curs bàsic de Sensibilització sobre els Sistemes de Gestió Ambiental / Eficiència Energètica segons les normes ISO 14001 i ISO 50001 hauria d’abastar a tot el personal de l’organització. Curs de nivell mig dirigit al personal que desenvolupa activitats que influeixen en el Medi Ambient de l’organització, basat en el compliment de la Norma ISO 14001 i personalitzat amb les activitats de les empreses.

Presentació hq

Pàgina 7 de 10

0C.Presentació hqc_R11 (CAT)


homo qualitas

SERVEIS DE CONSULTORIA I FORMACIÓ

Pla de Formació sobre Productivitat i Lean Manufacturing Nº SEMINARIS ESPECIALITZATS GESTIÓ / ESTRATÈGIA 1 ANÀLISI DEL VALOR 2 ESTRATÈGIES DE PRODUCCIÓ - MILLORA CONTÍNUA 3 GESTIÓ LOGÍSTICA INTEGRAL COSTOS INDUSTRIALS 4 CÀLCUL DE COSTOS INDUSTRIALS 5 IMPLANTACIÓ DELS COSTOS DE LA QUALITAT PLANIFICACIÓ I CONTROL DE LA PRODUCCIÓ 6 PLANIFICACIÓ I CONTROL DE LA PRODUCCIÓ 7 PRODUCCIÓ JIT-KANBAN (JUST A TEMPS) 8 CONCEPTES TÈCNICS DE FABRICACIÓ 9 TEORIA DE CONSTRAINTS (TOC) 10 ESTADÍSTICA PER LA MILLORA DE MÈTODES 11 LEAN MANUFACTURING 12 SISTEMA JIT - KANBAN MILLORA DE MÈTODES / MILLORA CONTÍNUA 13 DISSENY I OPTIMITZACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 14 ERGONOMIA I ESTUDI DE MOVIMENTS 15 EQUIPS DE MILLORA CONTÍNUA (KAIZEN) - CONCEPTES 16 EQUIPS DE MILLORA CONTÍNUA (KAIZEN) – PROJECTE 17 EQUIPS DE MILLORA CONTÍNUA (WORKSHOP KVP) 18 SISTEMES S.M.E.D. (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE) GESTIÓ DEL MANTENIMENT 19 MANTENIMENT PREVENTIU I PREDICTIU 20 MANTENIMENT PRODUCTIU TOTAL - TPM 21 GESTIÓ DE MANTENIMENT INTEGRAL

G K I Q

Gerència i Direcció Comercial / Marketing Enginyeria del Producte / Disseny Gestió / Assegurament de la Qualitat

G K

I

Q P C A R

DURADA 16 hores 16 hores 16 hores 12 hores 16 hores 12 hores 16 hores 20 hores 4 hores 16 hores 12 hores 16 hores 12 hores 20 hores 16 hores 28 hores 28 hores 12 hores 12 hores 16 hores 28 hores

FUNCIONS / DEPARTAMENTS P Fabricació / Producció / Manteniment C Compres / Aprovisionament / Logística A Personal Tècnic-Administratiu R Recursos Humans / Personal

Aquest curs inclou el manteniment CORRECTIU, PREVENTIU, PREDICTIU I PRODUCTIU TOTAL. NOTA. La durada dels seminaris és una recomanació, si bé es pot ajustar a les necessitats específiques.

Presentació hq

Pàgina 8 de 10

0C.Presentació hqc_R11 (CAT)


homo qualitas

SERVEIS DE CONSULTORIA I FORMACIÓ

Cursos de Llarga Durada - Gestió de Qualitat Nº CURS / MASTER CONEIXEMENTS SOBRE TÈCNIQUES DE QUALITAT 1 ENGINYERIA DE QUALITAT (ING) 2 QUALIFICACIÓ AUDITORS INTERNS AUTOMOCIÓ

G K

I

Q P C A R

DURADA 120 hores 60 hores

NOTA. La duració dels seminaris és una recomanació, podent-se ajustar a les necessitats específiques.

Cursos de Llarga Durada - Gestió Ambiental Nº CURS / MASTER CONEIXEMENTS DEL SGA 1 GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT 2 ECO-AUDITORIES 3 AUDITORS INTERNS DEL SGA 4 MÀSTER DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

G K

I

Q P C A R

DURADA 120 hores 60 hores 60 hores 240 hores

SGA – Sistema de Gestió Ambiental El MÀSTER DE QUALITAT I MEDI AMBIENT consisteix en la realització del curs de Qualitat ENGINYERIA DE QUALITAT (120 hores), el Curs de GESTOR DE MEDI AMBIENT (120 hores) més un treball final de curs que desenvolupi un projecte d’implantació d’un Sistema Integral de Qualitat i Medi Ambient en una empresa. NOTA. La duració dels seminaris és una recomanació, podent-se ajustar a les necessitats específiques.

Cursos de Llarga Durada - Gestió de Producció Nº CURS / MASTER GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ 1 DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ 2 MÀSTER DE PRODUCCIÓ I QUALITAT

G K

I

Q P C A R

DURADA DISTÀNCIA DISTÀNCIA

El MÀSTER DE PRODUCCIÓ I QUALITAT consisteix en la realització del curs de Producció GESTIÓ DE PRODUCCIÓ, el Curs de Qualitat ENGINYERIA DE QUALITAT (120 hores), més un treball tutelat final de curs que desenvolupi un projecte d’implantació d’un Sistema Integral de Qualitat i Producció en una empresa.

G K I Q

Gerència i Direcció Comercial / Marketing Enginyeria del Producte / Disseny Gestió / Assegurament de la Qualitat

FUNCIONS / DEPARTAMENTS P Fabricació / Producció / Manteniment C Compres / Aprovisionament / Logística A Personal Tècnic-Administratiu R Recursos Humans / Personal

NOTA. La durada dels seminaris és una recomanació, si bé es pot ajustar a les necessitats específiques.

Presentació hq

Pàgina 9 de 10

0C.Presentació hqc_R11 (CAT)


homo qualitas

SERVEIS DE CONSULTORIA I FORMACIÓ

Alguns clients que han confiat amb nosaltres: Químiques / Seguretat Alimentària Packaging:

Automoció:

Metalúrgics:

Construcció / Materials de Construcció:

Laboratoris d’assaig:

LABORATORI D’ASSAIG DE MATERIALS PER A OBRES I CONSTRUCCIONS

Components Electrònics / Software:

Ferroviari / Gestió Logística:

Presentació hq

Pàgina 10 de 10

0C.Presentació hqc_R11 (CAT)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.