Page 1

communicatie management

COACHING

Viktoria

2012


WELKOM De wereld om ons heen verandert

Ik ben gecertificeerd coach en heb

steeds sneller. De effecten grijpen

in mijn opleiding ontdekt hoe met

steeds directer in op ons dagelijks

coaching complexe vraagstukken

werk en bestaan. Met onze

kunnen worden vertaald in zeer

achtergrond, ervaring, gedachten,

persoonlijke, passende

dromen en idealen staan we midden

oplossingen.

in deze stroom.

In deze brochure lees je wat

Af en toe heb je het gevoel dat de tijd

coaching is en hoe een

je inhaalt. Je hebt behoefte aan een

coachingstraject in elkaar steekt.

pas op de plaats om te aanschouwen wat er gebeurt. Je vraagt je af of je het allemaal wel goed doet, of het beter of anders kan, en zo ja hoe? Al die veranderingen; passen die nog wel bij

Denk je dat coaching jou of iemand die je kent verder op weg kan helpen, bel of mail me dan gerust.

je?

Vriendelijke groet,

Coaching is een manier om deze –en

Holger Bakker

vele andere- vragen te leren beantwoorden. Steeds meer mensen ervaren dat coaching hun werkend leven passender, effectiever en daarmee aangenamer maakt. Voor sommigen is coaching een wat vaag begrip. Ik krijg dan vragen als ‘Wat is coaching’, ‘hoe werkt het’ en ‘wat kan ik met coaching doen’?


INHOUD WAT IS COACHING EXECUTIVE COACHING

AL DOENDE LEREN COACH COACHINGSTRAJECT COACHINGSCONTRACT ALGEMENE VOORWAARDEN CONTACT


WAT IS COACHING ? Coaching is een systematische aanpak; gericht op het vergroten van het lerend en zelfsturend vermogen van mensen in werksituaties. De coach analyseert, stimuleert en helpt

De coach helpt je op weg.

bij het oplossen van vraagstukken

Jij gaat op pad.

en bij het verbeteren van prestaties.

In alle rust

Coaching is taakgerelateerd en oplossingsgericht. Vanuit de vraag werken coach en klant samen om

Zet je de eerste stap.

situaties, doelen, drijfveren en mogelijke oplossingen inzichtelijk te maken. De coach helpt je op weg en jij gaat hiermee aan het werk. In alle rust zet je de eerste stap. Je wilt weer in actie komen en de coach helpt je dat te doen. Door deze oplossingsgerichte aanpak is bij coaching langdurige begeleiding vaak niet nodig.

Vraagstukken voor coaching kunnen zijn: leiderschap – samenwerking – communicatie - management persoonlijke groei - balans werk-privé conflicten - grenzen bewaken.


EXECUTIVE COACHING Viktoria legt zich toe op executive coaching. Dit is de begeleiding van directie en eindverantwoordelijk management. Coaching draait om zelfsturing. Bij executive coaching gaat het ook om persoonlijk leiderschap en om het geven van richting en sturing aan anderen.

In alle rust zet

Een executive stuurt niet alleen zichzelf, maar ook een team of organisatie. Met coaching werken westap. aan zelfontwikkeling je de eerste en willen we je passie (her)ontdekken; in verleden en heden, en voor de toekomst. Succesvolle executive coaching draait om gelijkwaardigheid, vertrouwen en partnership tussen coach en manager. Dit biedt de basis voor een effectief coachingstraject.

Jij bepaalt de route. Je kijkt naar jezelf en onderzoekt wat er anders, beter, prettiger kan. Je ontdekt weer wat je wilt bereiken. Hoge bergen van weerstand worden langzaam kleiner. De stap erover heen steeds gemakkelijker.


AL DOENDE LEREN De belangrijkste taak van een coach is je leerproces weer op gang brengen, waarmee je inzicht krijgt in je eigen situatie en gedrag.

Goed coachen heeft tot doel te helpen zelf kennis en ervaring op te doen in plaats van die kennis als adviseur met de paplepel in te geven <…>

Met dat inzicht kun je gaan veranderen of actie ondernemen.

daarnaast helpt de coach 

dieper inzicht te geven in eigen functioneren en verantwoordelijkheid;

ruimte te scheppen voor reflectie

een experimentele leerhouding te bevorderen;

vragen door te vertalen naar concrete activiteiten die nieuwe inzichten opleveren.

Thomas, Angela (1999), Coaching van teamleden.

ervaringen concretiseren/ uitdiepen

actief experimenteren

genereren van alternatieven

ervaringsgericht leren (vrij naar Marcel Hoonhout)

terugblikken

ontdekken van patronen


Viktoria is een netwerkorganisatie. Verschillende coaches kunnen een rol vervullen. Bij elke vraag wordt de passende coach gevonden. Holger Bakker is het centrale aanspreekpunt en de eerst aangewezen coach. Holger Bakker heeft 20 jaar ervaring als leidinggevende en adviseur van diverse organisaties. Hij heeft gewerkt voor een breed scala aan bedrijven en opdrachtgevers; van fast movers tot ministeries, van onderwijsinstellingen en media tot telcoâ&#x20AC;&#x2122;s en uitgeverijen.

Vanuit corporate communicatie helpt hij organisaties en management bij vitale vraagstukken van herpositionering, organisatieontwikkeling en -verandering. Voor meer achtergrond zie ook: Holger volgde zijn coachingsopleiding bij linkedin.com/in/holgerbakker dewww. Hogeschool van Amsterdam, Leergang coaching van ProEducation. Hij is gecertificeerd coach en erkend door ST!R en de NOBCO, Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

COACH


COACHINGSTRAJECT Alles begint met een kennismaking. Dit gesprek is al een volwaardig coachingsgesprek. Het is de eerste stap waarin we uitgebreid stilstaan bij jouw vraagstuk(ken), doelstellingen en verwachtingen van coaching. In dit gesprek stellen we het contract op waarin de afspraken staan over de vraagstukken, de aanpak en de gewenste resultaten. Besluit je na dit gesprek niet met coaching verder te gaan, dan wordt dit gesprek niet in rekening gebracht. Een coachingstraject bestaat vervolgens uit een aantal gesprekken met je coach. Elk traject is verschillend, dus een algemene duur is moeilijk te geven. Een ruwe indicatie voor een traject is vijf Ă acht gesprekken. Deze reeks kan langer zijn als naast deze gesprekken ook gesprekken met de opdrachtgevende organisatie worden gevoerd.

Met het GROW-model kun je bijvoorbeeld voor het eerste gesprek jezelf de volgende vragen stellen: - wat wil je met coaching bereiken? - wat zijn de echte vragen - hoe zijn ze ontstaan? - zijn er ervaringen in het verleden? - zie je zelf oplossingen?

- welke obstakels verwacht je?

Een bekend model voor de opbouw van een coachingstraject is het GROW-model

Goal

stel je doelen vast - voor nu en straks

Reality

bepaal (de beperkingen van) je huidige situatie

Options

ontwikkel opties en alternatieven

Will

kom in actie om je koers te bepalen of bij te stellen.


COACHINGSCONTRACT Naam coach:

Naam: Adres: Postcode/ Plaats: Telefoon Email

Hebben het volgende vastgelegd:

Wat is voor jou het doel van coaching?

Zelf invullen

Waar wil je dat coaching op gericht is - bijvoorbeeld vaardigheden/inzichten

Welke resultaten wil je aan het eind van het coachingstraject bereikt hebben? Afspraken (tijdstip, frequentie, aantal, duur) Aanpak begeleiding Eventuele afspraken over vertrouwelijkheid en verslaglegging

Evaluatie

Vult de coach in bij gezamenlijke afronding

Welke onderwerpen zijn in de gesprekken aan de orde geweest? Welke resultaten zijn bereikt? Waren dit ook de afgesproken resultaten?

Wat zijn eventuele vervolgafspraken?

Plaats en datum: Naam en handtekening

Klant : Opdrachtgever: Coach:


Algemene Voorwaarden Coaching Viktoria communicatie management

1. Doelen en definitie:

4. Werkwijze:

Deze Algemene Voorwaarden Coaching maken deel uit van het contract dat voor elk coachingstraject wordt opgesteld en voor of tijdens de eerste coachingsbijeenkomst ondertekend wordt door alle betrokken partijen.

Cliënt brengt voor elke coachingsbijeenkomst schriftelijk en/of mondeling concrete werkervaringen in. Cliënt en coach bewerken deze tijdens de bijeenkomst zodanig dat er gericht van geleerd kan worden ten behoeve van het realiseren van de gestelde doelen. Cliënt schrijft na elke bijeenkomst een reflectieverslag met betrekking tot wat de bijeenkomst concreet heeft opgeleverd en wat hij ervan heeft geleerd.

Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van teams en individuen, die willen leren, en is gericht op het zelfstandig functioneren binnen een organisatiecontext dan wel gericht op het werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Inclusief voorbereiding wordt de tijdsinvestering van cliënt geschat op 1 a 2 uur per bijeenkomst. Dit is exclusief eventuele reistijd.

2. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid: 5. Geheimhouding: Bovenstaande vraagt van cliënt een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het in het contract omschreven doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Cliënt en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen. Viktoria spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Viktoria kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade. Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling nog enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt voor de te behalen resultaten van de coaching. 3. Bijeenkomsten: In het contract dat tijdens de eerste bijeenkomst wordt ondertekend, staat vermeld uit hoeveel bijeenkomsten het traject bestaat. De locaties voor de coachingsbijeenkomsten worden in onderling overleg vastgesteld. Het in het contract vastgelegde traject kan niet worden ingekort, eventueel wel in overleg met cliënt en opdrachtgever worden uitgebreid in aantal bijeenkomsten of in duur van de periode. Indien er ingrijpende wijzigingen binnen de organisatie van cliënt en opdrachtgever plaatsvinden, vindt overleg plaats tussen cliënt, opdrachtgever en Viktoria over voortgang en afronding van het traject. Bij ziekte van coach of cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op. Afspraken die niet, of later dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door cliënt wordt ingebracht, wordt door Viktoria vertrouwelijk behandeld. In het geval dat opdrachtgever en cliënt verschillende personen zijn, hebben Viktoria en opdrachtgever geen overleg over voortgang en resultaat van de coaching buiten cliënt om. Het staat cliënt vrij om desgewenst mededeling te doen over wat in de coaching besproken wordt. Viktoria kan bepaalde onderwerpen uit de coachingsbijeenkomsten geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie. Slechts na goedkeuring van cliënt kunnen coachingsbijeenkomsten niet geanonimiseerd worden opgenomen. 6. Voortgang en afronding: Schriftelijke evaluaties over de voortgang en het resultaat van de coaching worden aan cliënt ter beschikking gesteld. 7. Betaling: In het contract is opgenomen wat de investering in het traject bedraagt, dit is exclusief reiskosten en exclusief 19% BTW. Het eerste (kennismakings-) gesprek wordt bij niettekenen van het contract niet in rekening gebracht. Eventuele verlenging van het traject wordt naar rato van het tarief gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum. Viktoria/ Holger Bakker is aangesloten bij ST!R en bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Hij is gebonden aan de Ethische Gedragscode van de NOBCO en verwijst naar het NOBCO klachtenreglement op www.nobco.nl. Lollum, september 2009


Viktoria communicatie management Elshoutbuurt 1 8823 SV Lollum

Holger Bakker hrb@teamviktoria.nl 06-20748 411 www.teamviktoria.nl www. linkedin.com/in/holgerbakker

Kvk Leeuwarden 01125533 info@teamviktoria.nl

viktoria brochure coaching 2012  

brochure coaching 2012

viktoria brochure coaching 2012  

brochure coaching 2012

Advertisement