Page 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7961 - Ε∆ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιµή: 0,05€ ∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

EΝΩΜΕΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

- Ποιά θα είναι τα επόµενα βήµατα µετά την οµόφωνη αρνητική τοποθέτηση του ∆.Σ πάνω στο master plan ; ∆ιαβάστε στις σελ. 8,9,10

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ∆ιαβάστε στην σελ. 6


- Σελίδα 2 -

∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

Οµιλία για τον επισιτισµό στην Ελλάδα

∆ιοργανώνει σήµερα στο Κιάτο το Ίδρυµα Κορινθιακών Μελετών «Ο επισιτισµός της Ελλάδος στην κατοχή και σήµερα» είναι ο τίτλος της οµιλίας που διοργανώνει σήµερα στις 8 µ.µ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Κιάτου το Ίδρυµα Κορινθιακών Μελετών. Οµιλητής θα είναι ο ΜηχανολόγοςΗλεκτρολόγος κ.Ιωάννης Κουτσούκος. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν την οµιλία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Σ

εµινάριο µε τίτλο : «Social Media και Τουρισµός Marketing & Facebook», είχε προγραµµατίσει για χθες στα Τρίκαλα Κορινθίας, το Επιµελητήριο του νοµού µας σε συνεργασία µε την Kouak.gr. Χώρος διεξαγωγής ο συνεδριακός χώρος του ξενοδοχείου «Πλειάδων Γη Mountain Resort & Spa» . Αντικείµενο του σεµιναρίου, ήταν η βασική εξοικείωση µε τα Social Media και τις δυνατότητες αξιοποίησης τους, στις λειτουργίες της επιχείρησης µε έµφαση στο Marketing. Οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν: Να κατανοήσουν την έννοια Social Media. 1. Να γνωρίσουν τις βασικές πλατφόρµες των Social Media. 2. Να επωφεληθούν από την σωστή χρήση του Facebook στην επιχείρηση τους. 3. Να αναγνωρίζουν τις διαφορές µεταξύ του Facebook: Page, Group, Profile. 4. Να δηµιουργούν ένα Facebook Page και να αξιοποιούν τις δυνατότητες του. Το σεµινάριο απευθυνόταν σε όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες που τους ενδιαφέρει η κατανόηση των Social Media και ειδικότερα του Facebook.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ∆ΙΑΚΟΠΕΙ Σήµερα στις 6 το απόγευµα θα συνεχιστεί η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων που διακόπηκε την περασµένη ∆ευτέρα. Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης που θα τεθούν προς συζήτηση είναι: 1.Λήψη Απόφασης περί ενεργειών αντιµετώπισης ζητηµάτων υδροδότησης περιοχής Σχίνου - Τ.Κ. Πισίων (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆ΕΥΑΛΠ). κα ∆έδε Βλαστάρη - Πρόεδρος ∆.Κ.) 2.Εξέταση αιτήµατος ΜΑΛΟΥΣΑΡΗ Ευθύµιου για χορήγηση άδειας εκσκαφής για ανεύρεση κρυµµένου θησαυρού στην περιοχή «Κόκκινη Σπηλιά» της ∆η- 15.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Σέσι” Αγ. Θεοδώρων. Τροποµοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων (Εισηγητής: ποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Πρόεδρος ∆.Σ.) Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού (Εισηγήτρια: κα ∆έδε Βλαστάρη - Πρόεδρος ∆.Κ.) 3.Γνωµοδότηση περί µεταβολών ή µη σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ16.Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας σης ∆ήµου µας, για το σχολικό έτος 2013-2014 (Ο.Ε.Υ.) του ν.π.δ.δ. “∆ηµοτικός Οργανισµός Πολιτι(Εισηγητής: κ. Κακούρος - Αντιδήµαρχος) σµού - Αθλητισµού - Περιβάλλοντος Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)” (Εισηγητής: κ. 4.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 185/2012 Απόφασης Λόης - πρόεδρος ν.π.) ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί καταβολής ή µη από τον ∆ήµο οφειλών προς τρίτους της λυθείσας και 17.Λήψη Απόφασης για εκποίηση άχρηστων κινηυπό εκκαθάριση ∆ηµοτικής Επιχείρησης Κατατών πραγµάτων του ∆ήµου (Εισηγητής: κ. Μουζάσκευής Έργων Λουτρακίου - Περαχώρας κης - Αντιδήµαρχος) (∆.Ε.Κ.Ε.Λ.Π.) (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης - Αντιδήµαρχος) 18.Αντικατάσταση κ. ∆Ε∆Ε Γεωργίου από µέλος & 5.Αποδοχή φοιτητή ΣΙΩΚΟΥ Παναγιώτη του Τµήµα- Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου ∆ήµου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων”, λόγω παραίτηΠατρών για άσκηση δίµηνης πρακτικής άσκησης σης (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.) στον ∆ήµο (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης - Αντιδήµαρχος) 19.Χορήγηση ή µη άδειας λαϊκής αγοράς σε παραγωγό, άνευ θέσης (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.) 6.Μερική αναµόρφωση δηµοτικού προϋπολογισµού τρέχοντος έτους (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης - Αντι20.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργαδήµαρχος) σιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Ανακαίνιση δηµοτικού κτιρίου Λουτρακίου” (αρ. µελ. 1/2009). 7.Έγκριση µερικής αναµόρφωσης προϋπολογισµού, έτους 2012, του ν.π.δ.δ. “∆ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού - Αθλητισµού - Περιβάλλοντος Λουτρακίου 21.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργα- Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)” (Εισηγητής: κ. σιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Ανακαίνιση δηµοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόµου & Τοµπάζη (δηµιουργία Λόης - πρόεδρος ν.π.) βιβλιοθήκης)” (αρ. µελ. 93/2009) 8.Αποδοχή και κατανοµή εσόδων του άρθρου 27 του 22.Εξέταση αιτήµατος ΜΟΥΡΚΙ∆Η Αντωνίου για ν. 3756/2009 από οφειλές του Ελληνικού ∆ηµοσίου διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους προ(µέρος δ’ δόσης). Αναµόρφωση προϋπολογισµού στίµων του ΚΟΚ επονόµατι ΜΟΥΡΚΙ∆ΟΥ Μαρίας. (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης - Αντιδήµαρχος) 9.∆έσµευση για εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολο- 23.∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς καταγισµό έτους 2013 για την εκτέλεση α)της υπηρεσίας λόγους προστίµων του ΚΟΚ, έτους 2008, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων. “Συντήρηση - επισκευή οχηµάτων του ∆ήµου για το έτος 2013 και προµήθεια ανταλλακτικών”, β)της προµήθειας “Προµήθεια καυσίµων - λιπαντικών για 24.∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς κατακίνηση µεταφορικών µέσων και πετρελαίου θέρµαν- λόγους Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), ετών 1998 - 2008 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ισθµίας. σης, έτους 2013” (Εισηγητής: κ. Μουζάκης - Αντιδήµαρχος) 25.∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Νεκροταφείου, ετών 2000 - 2010 στη 10.Έγκριση πιστώσεων για επεκτάσεις δηµοτικού ∆ηµοτική Κοινότητα Ισθµίας. φωτισµού στην περιοχή “Γαλότα” Ισθµίας. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού (Εισηγητής: 26.∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών καθαριότητας νεκροταφείου & δικαιώκ. Σπανός - Πρόεδρος ∆.Κ.) µατος χρήσης τάφων τετραετούς ταφής στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων . 11.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Άνω Καρµπουνάρι” Λουτρακί27.Εξέταση αιτήµατος ΜΑΡΓΕΤΗ Άγγελου & Ελυου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεθερίας για διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού ταλόγους τελών ύδρευσης, επονόµατι ΜΑΡΓΕΤΗ (Εισηγητής: κ. Μπάκος - Πρόεδρος ∆.Κ.) Κων/νου. 12.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Κατουνίστρα” Λουτρακίου. 28.Εξέταση αιτήµατος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑναστασίΤροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων ας για διαγραφή οφειλής της από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγ. Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού (Εισηγητής: Θεοδώρων. κ. Μαρίνης - Αντιπρόεδρος ∆.Κ.) 13.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Σκάρπα - ∆ροσιά” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού (Εισηγητής: κ. Μπάκος - Πρόεδρος ∆.Κ.) 14.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Σουσάκι” Αγ. Θεοδώρων. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού (Εισηγήτρια:

29.Απαλλαγή & µεταβίβαση ή µη οφειλών από τέλη ύδρευσης. 30.Εξέταση αιτηµάτων για επιστροφή ποσών από τέλη ύδρευσης & Τ.Α.Π. µη ηλεκτροδοτούµενων χώρων στη ∆.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 31.Έγκριση µετακινήσεων ∆ηµάρχου εκτός έδρας (Νοέµβριος 2012).


∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

- Σελίδα 3 -

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ:

«ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ» Από το γραφείο Τύπου του ∆ήµου Κορινθίων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Ο ∆ήµος Κορινθίων προωθεί προσπάθειες που έχουν να κάνουν µε την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, φροντίζοντας και διενεργώντας εκστρατείες για τον καθαρισµό του ∆ήµου, της Κορίνθου και κυρίως του κέντρου της πόλης, που αποτελεί τελευταία µε τους αναβαθµισµένους πεζόδροµους τον καθρέπτη του δήµου µας καθώς και πόλο έλξης για ντόπιους και επισκέπτες. Η τοποθέτηση φωτοβολταικών και φωτιστικών σωµάτων, η δηµιουργία πράσινου, η κατασκευή σε εξέλιξη ποδηλατοδρόµων στο κέντρο της πόλης, οι δενδροφυτεύσεις, ο καθαρισµός παραλιών του δήµου, του λιµανιού της Κορίνθου, σε συνεργασία µε τους συµπολίτες µας, µε µη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία και µε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν σαν στόχο να αποκτήσουν σταδιακά οι συµπολίτες µας «οικολογική συνείδηση». Η πλειοψηφία των συνδηµοτών µας, των Φορέων, των οργανώσεων και κάποιων πολιτικών κοµµάτων ανταποκρίνονται στο «κάλεσµα» των κατοίκων και της ∆ηµοτικής Αρχής για µια πόλη καθαρή. ∆υστυχώς όµως υπάρχουν και κάποιοι που ρυπαίνουν κατ΄ εξακολούθηση την Κόρινθο, µε διαφηµιστικά φυλλάδια ή αφίσες που προβάλλουν ποικίλες διοργανώσεις, διάφορες εταιρείες ή πολιτικά Κόµµατα. Η Πολιτεία , σύµφωνα µε την κείµενη νοµολογία, έχει µεριµνήσει και ο ∆ήµος µας έχει αποδεχθεί και έχει τοποθετήσει σε κατάλληλα σηµεία ειδικά ταµπλό, που όταν υπάρχουν ανάγκες για να προβάλλει κανείς τα προϊόντα του ή τις θέσεις του ακόµα και σε περιόδους µε εκλογές τοπικού ή εθνικού χαρακτήρα, ο ∆ήµος είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις απαιτήψεις µε τέτοιο τρόπο, λειτουργεί αρνητικά για την εικόνα του δήµου µας, αδικεί την σεις των ενδιαφεροµένων. Κόρινθο και προσβάλλει τις προσπάθειες των συνδηµοτών µας, της δηµοτικής Με παρόµοιες ενέργειες που µοναδικό σκοπό έχουν την εντύπωση παρά την ουσία των πραγµάτων, ρυπαίνοντας µε φυλλάδια, αφίσες ή άλλο διαφηµιστικό υλικό την Αρχής µα πάνω απ΄ όλα απογοητεύει τους ίδιους τους εαυτούς και τα παιδιά µας , αφού όλα αυτά αντιβαίνουν στην αισθητική και στις προσπάθειές µας για µια πόλη µας, οι συνδηµότες µας δυσφορούν γιατί τα παραπάνω δεν αποτελούν πράσύγχρονη, καθαρή και αναβαθµισµένη πόλη.» ξεις πολιτισµού αλλά ενέργειες που είναι πλέον ξεπερασµένες. Ο αντίκτυπος αυτών των ενεργειών να προβάλλει κανείς προϊόντα, θέσεις ή από-

Ο

Θύµιος Μπεκιάρης του Αγαµέµνονος και της Μαρίας εγεννήθη το 1932 και των γνωρίζω από τα µαύρα χρόνια της κατοχής, που το µοναδικό µας παιχνίδι ήταν ο πετροπόλεµος που πολεµούσαµε. Συνοικισµός, Άσπρα χώµατα και περιοχή Αγίου Νικολάου που αρχηγός στον Άγιο Νικόλαο ήταν ο Γιαγγούλας, στα Άσπρα χώµατα ο Ιωάννης Γιετίµης και στο Συνοικισµό ο Μπανάνης Μαυροϊδης. Όταν δεν είχαµε πόλεµο παίζαµε µε πάνινο τόπι ποδόσφαιρο και ήµασταν όλα τα παιδιά ξυπόλητα για να µην χαλάσουµε τα παπούτσια µας. Ένα από αυτά τα παιδιά ήταν και ο Θύµιος ο Μπεκιάρης. Ήταν ένα έξυπνο παιδί µε µεγάλη αντίληψη και σβελτάδα, ήταν µικροσκοπικός, δεν τον υπολόγιζες και µπορούσε να κάνει µεγάλη ζηµιά στην αντίπαλη οµάδα. Ο Θύµιος Μπεκιάρης σε ηλικία 21 ετών, ο Ιστορικός ΑΡΗΣ Κορίνθου τον τοποθέτησε στην πρώτη οµάδα και ήταν σε όλους τους αγώνες διακριθείς. Χαιρόσουν να τον βλέπεις, ήταν ένας τριµπλαδόρος, επιθετικός παίχτης αλλά και κωµικός στο παίξιµό του. Κάποτε σε ένα αγώνα ΑΡΗ Κορίνθου και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Κορίνθου πέρασε κάτω από τα πόδια του πανύψηλου σέντρες µπακ Αµνώση Αναστασόπουλο. Ο Θύµιος Μπεκιάρης έµοιαζε µε την διεθνή ποδοσφαιριστή του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θανάση Μπέµπη . Ο θρυλικός Άρης Κορίνθου είχε έµψυχο υλικό, που όλοι ήταν µεγάλα ποδοσφαιρικά ταλέντα και µπορούσε να φτιάξει ο ΑΡΗΣ 3 οµάδες , όµως ο ιστορικός ΑΡΗΣ Κορίνθου ενώθηκε µε τον Αχιλλέα και Ολυµπιακό Κορίνθου και έφτιαξαν την Κόρινθο που αγωνίζεται στην Γ΄ Εθνική. Παλαιότερα ο ΑΡΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συναγωνίζονται στο πρωτάθληµα Αργολιδοκορινθίας και οι τρεις οµάδες είχαν αξιόλογους ποδοσφαιριστάς και ήταν όλοι ντόπιοι Κορίνθιοι. Σήµερα η Κόρινθος δεν έχει το έµψυχο υλικό που είχαν οι παλιές οµάδες της Κορίνθου. Γι αυτό θα αρχίσω να αρθρογραφώ για όλους τους παλιούς ποδοσφαιριστές της Κορίνθου για να θυµηθούν οι παλιοί και να µαθαίνουν οι νέοι. Φίλε και αξέχαστε Θύµιο αναφέρουµε την ιστορία σου εδώ στην µητέρα Ελλάδα για να θυµηθούν οι παλιοί και να µαθαίνουν οι νέοι . Επίσης θερµή παράκληση στους ποδοσφαιρικούς συλλόγους του Συνοικισµού Κορίνθου Κυψέλο και Άρη να ενωθούν και να ιδρύσουν µια οµάδα των ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ Σύλλογο της Ιωνίας Συνοικισµού και θα γίνουµε όλοι οι Συνοικισµιώτες µέλη για να ανέβη µια καλύτερη κατηγορία όπως ήταν παλιά ο ΑΡΗΣ Κορίνθου που πήρε το πρωτάθληµα Αργοριδοκορινθίας το 1953.

ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1958 Όρθιοι εξ' αριστερών προς τα δεξιά 1ος Χαλβατζίδης Βασίλειος 2ος Ναυτόπουλος Αντώνιος

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΡΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ Άρθρο του Ελευθερίου Νικολάου Σαββανικολάου

ΘΥΜΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

3ος Γιακουµάκης Νίκος 4ος Αγγελίδης Αγάπιος 5ος Μπεκιάτης Θύµιος 6ος Χατζηκωνσταντίνου Νίκος 7ος Παπαδόπουλος Σωτήριος

Καθήµενοι 8ος Θεοδοσίου Κυριάκος 9ος Καραβας Αναστάσιος 10ος Χατζηκωνσταντίνου Παναγιώτης 11ος Μοναστερλής Ιωάννης 12ος Καρασάβας Θεόδωρος 13ος Ανδρέου Παύλος 14ος Σπανός Νίκος


- Σελίδα 4 -

∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟ ΕΦΥΓΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΚΕ.Π.Α.Π.

Μ

ία ακόµη επιτυχηµένη εκδήλωση ήταν αυτή που πραγµατοποίησε το ΚΕΠΑΠ ∆ήµου Κορινθίων, ανήµερα της 28ης Οκτωβρίου, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κορίνθου.

Ήταν φυσικά ένα Επετειακό Αφιέρωµα στο «ΕΠΟΣ του 40». Για άλλη µια φορά το κοινό τίµησε τις εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισµού του ∆ήµου , ενώ εκδήλωση και την ηθική

στήριξη και επιβράβευση στο έργο των τµηµάτων του και συνάµα όλων εκείνων που αγωνίζονται για την ανέλιξη και αναβάθµιση των πολιτιστικών δρώµενων της πόλης µας. Στην εκδήλωση έλαβαν µέρος και καταχειροκροτήθηκαν: 1) Το χορευτικό τµήµα του ΚΕΠΑΠ «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ» και το χορευτικό συγκρότηµα της ΄Ενωσης Αρκάδων «ΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ» σε χορούς της Μακεδονίας ,της Αρκαδίας και ευρύτερα της Πελοποννήσου. 2)Η χορωδία Παραδοσιακού τραγουδιού του ΚΕΠΑΠ σε δηµοτικά τραγούδια του πολέµου του 1940 και 3) Η οµάδα του Αργεντίνικου Τανγκό του ΚΕΠΑΠ, η οποία ξεσήκωσε το κοινό µε τους χορούς και τους ρυθµούς του ελαφρού τραγουδιού και του µουσικού θεάτρου της εποχής του Μεσοπολέµου και της δεκαετίας του’40. «Η ταυτόχρονη πλαισίωση του µουσικοχορευτικού µέρους της εκδήλωσης µε επιλεγµένα κείµενα και µε ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό , όχι µόνο συγκίνησε αλλά και κατέδειξε πως τις µεγάλες στιγµές της ιστορίας µας µπορούµε να τις προσεγγίζουµε µέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, οι οποίες ξεδιπλώνουν µπρός µας στοιχεία πρωτόγνωρα ή στοιχεία που αν και τα γνωρίζουµε τα προσπερνούµε επειδή συχνά δεν κατανοούµε την αξία τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΕΠΑΠ και αναφέρει ακόµη: Υπενθυµίζουµε ότι για όλες τις εκδηλώσεις του ΚΕΠΑΠ ουδείς αµείβεται, επίσης τα µέλη των Τµηµάτων: Εικαστικών , Ζωγραφικής, Χορευτικών, Μουσικής, Χορωδίας, Θεάτρου συµµετέχουν και παρακολουθούν τα µαθήµατα δωρεάν. Tα χορωδιακά τµήµατα του ΚΕ.Π.Α.Π. του ∆ήµου Κορινθίων τραγουδούν στο Μέγαρο Μουσικής!! Σήµερα Παρασκευή η Γυναικεία Χορωδία OPUS FEMINA παρουσιάζει τους "ΠΛΑΝΗΤΕΣ" του G.Holst,σε σύµπραξη µε τη Χορωδία της ΕΡΤ και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το έργο θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής σε µουσική διεύθυνση Νίκου Χαλιάσα. Την Παρασκευή 9 Νοεµβρίου, η Παιδική και η Γυναικεία Χορωδία του ΚΕ.Π.Α.Π του ∆ήµου ,σε σύµπραξη µε τη παιδική χορωδία του Ωδείου Kodaly και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, θα παρουσιάσουν τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ∆ΑΝΤΗ" του F.Liszt, σε µουσική διεύθυνση Βύρωνα Φιδετζή. Και στις 30 Νοεµβρίου η Γυναικεία Χορωδία OPUS FEMINA τραγουδά στην α' πράξη της όπερας "TIGRA" του Σπύρου Σαµάρα, σε σύµπραξη µε τη χορωδία του ∆ήµου Αθηναίων, τη χορωδία της Εµπορικής Τράπεζας και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σε µουσική διεύθυνση Βύρωνα Φιδετζή. Τα δυο χορωδιακά τµήµατα του ∆ήµου µας τιµούν για ακόµα µια φορά την πόλη µας...


- Σελίδα 5 -

∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

Πέτρος Τατούλης:

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, µε την ολοκληρωµένη πολιτική της, θα είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που θα αναπτύξει την πράσινη οικονοµία και µάλιστα σε τοµείς που µέχρι χθες σπαταλούνταν τεράστια ποσά»

Στον ∆ήµο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης από 1η Νοεµβρίου η έκδοση και η θεώρηση βιβλιαρίων απορίας που αφορούν τον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας Από την 1 Νοεµβρίου η έκδοση και η θεώρηση βιβλιαρίων απορίας που αφορούν τον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας µεταφέρονται από τη Νοµαρχία Κορινθίας στο ∆ήµο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για την καλύτερη και εγγύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2743360217.

- Νοµικά και Οικονοµικά µέτρα για όσους διαχειρίζονται, χωρίς άδεια, στερεά απόβλητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης κατά τη συζήτηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της µονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Τρίπολης, τόνισε, αναφερόµενος στο πρόγραµµα της Περιφέρειας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων πως : «από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε την πολιτική ευθύνη αυτού του τόπου δεσµευθήκαµε ότι θα εφαρµόσουµε εντός αυτής της προγραµµατικής περιόδου την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων, όλων των ειδών και η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα που θα το έχει επιτύχει». Και συνέχισε: «Το πρόγραµµά µας για τη συνολική και οριστική διαχείριση των αστικών αποβλήτων έχει γίνει αποδεκτό όχι µόνο από την διυπουργική επιτροπή, αλλά και από τις αρµόδιες ευρωπαϊκές δοµές και πλέον αποτελεί τον πιλότο αντιµετώπισης του προβλήµατος για το σύνολο της χώρας, ακόµα και της Αττικής. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, µετά την επίµονη και επίπονη εφαρµογή αυτής της πολιτικής θα µετατραπεί από το αρνητικό παράδειγµα της χώρας στο πρότυπο της καθαρής και αειφόρου Περιφέρειας, µετατρέποντας το µειονέκτηµά της αυτό σε πλεονέκτηµα και δηµιουργώντας οικονοµία. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, µε την ολοκληρωµένη πολιτική της, θα είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που θα αναπτύξει την πράσινη οικονοµία και µάλιστα σε τοµείς που µέχρι χθες σπαταλούνταν τεράστια ποσά». Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι το 2012 θα είναι η τελευταία χρονιά που θα επιτραπεί η λειτουργία ελαιουργείων τριών φάσεων και αναφέρθηκε στην αδειοδότηση µονάδας διαχείρισης νοσοκοµειακών αποβλήτων, στις δύο αδειοδοτηµένες µονάδες διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων και στην προετοιµασία τριών ακόµα, στην επένδυση αµερικανικών κεφαλαίων για τη διαχείριση της λυµµατολάσπης και των αποβλήτων των ελαιουργείων, καθώς και στην πολιτική για τη διαχείριση της βιοµάζας των δασών. Ο Περιφερειάρχης έστειλε τέλος αυστηρό µήνυµα σε όσους διαχειρίζονται, χωρίς άδεια, στερεά απόβλητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τόνισε ότι θα ληφθούν και νοµικά και οικονοµικά µέτρα.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η’ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

στο hmer@otenet.gr Η’ ΣΤΟ FAX: 27410 – 22810.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….


- Σελίδα 6 -

∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

Φαρµακεία Εφηµερεύουν σήµερα ∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

Πηγή: http://www.fsk.gr/wordpress/

Σε εκδήλωση της ΝΟ∆Ε Αχαϊας µίλησε ο Βουλευτής Χρίστος ∆ήµας

Σ

την Αχαϊκή πρωτεύουσα βρέθηκε πριν από λίγες ηµέρες ο Βουλευτής του νοµού µας Χρίστος ∆ήµας όπου παρεβρέθηκε, ως καλεσµένος και οµιλητής, στην εκδήλωση της ΝΟ∆Ε Αχαϊας µε θέµα «∆ράση, Κοινωνική Πρωτοβουλία, Στηρίζω». Κεντρικός σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η κοινωνική αλληλεγγύη και η συλλογή ρουχισµού που θα παραδοθεί στην Μητρόπολη Αχαϊας. Η πρωτοβουλία «Στηρίζω» θα συνεχιστεί και σε άλλες πόλεις της χώρας, πάντοτε σε συνεργασία µε την Εκκλησία.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Τα «Κοινωνικά φροντιστήρια» Ξένων Γλωσσών και Μέσης Εκπαίδευσης, θα µπορέσουν να λειτουργήσουν όπως πρέπει στον δήµο Κορινθίων, αφού στο κάλεσµα του δήµου για εθελοντική συµµετοχή υπήρξε µεγάλη ανταπόκριση. Τα κοινωνικά φροντιστήρια έρχονται να ανακουφίσουν τους αδύναµους οικονοµικά συµπολίτες µας, σε αυτή την δύσκολη εποχή. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν πολλές και ο πρόεδρος του ∆.Σ του ΚΕ.Π.Α.Π σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Να ευχαριστήσουµε για άλλη µια φορά τους ιδιοκτήτες ξένων γλωσσών και εθελοντές συνταξιούχους καθηγητές µέσης εκπαίδευσης για αυτή τους την προσφορά και να ευχηθούµε το έργο τους να γίνει παράδειγµα αλλά και πρόσκληση σε όσους επιθυµούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για την ολοκλήρωση του θεσµού αυτού».


∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

Εγκρίθηκαν

ενισχύσεις ύψους 5.5 εκατ. € για τους µελισσοκόµους Οικονοµική ενίσχυση που θα φθάνει τα 5,5 εκατ. € θα λάβουν οι δικαιούχοι µελισσοκόµοι για να βελτιώσουν τις συνθήκες παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων της µελισσοκοµίας για το τρέχον έτος, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής της δαπάνης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία πληρωµών, όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους ανέρχεται στα 5.446.350 ευρώ, από το ποσό των 5.600.000 Ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί κι εγκριθεί για την υλοποίηση των δράσεων του προγράµµατος. Στην ουσία η απορρόφηση της ∆ράσης ανέρχεται σε ποσοστό 97,26% (πίνακας 2) από αυτό που αρχικά είχε εγκριθεί και αποτελεί το υψηλότερο από την έναρξη εφαρµογής του προγράµµατος εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Στον επισυναπτόµενο πίνακα (1) παρουσιάζονται τα ποσά που θα καταβληθούν ανά δράση για το πρόγραµµα έτους 2012:

7.300 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΥΨΟΥΣ 22 ΕΚ. ΕΥΡΩ

Α

φού επιλύθηκαν τα προβλήµατα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ήταν σε θέση ήδη από την περασµένη Πέµπτη να βάλει στους τραπεζικούς λογαριασµούς των δικαιούχων ( που έφθασαν τους 7.300), τα χρήµατα από την πληρωµή της προκαταβολής (50%) της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2012, ύψους 22.050.000 €. Πρόκειται για δικαιούχους κτηνοτρόφους. Η πληρωµή αρχικά αφορούσε περίπου 6.300 δικαιούχους (απόσταση στάβλου – βοσκοτόπου και µη έγκυρη ενηµέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης ∆εδοµένων) αλλά και επιπλέον 1.000 δικαιούχους για άλλους λόγους. Οι δικαιούχοι µπορούν να ενηµερώνονται για το καταβληθέν ποσό και µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/sdip.asp ). Ακόµη, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο, «σύµφωνα µε τον Νόµο 4061 «∆ιαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων − Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις» που ισχύει από τις 23 Μαρτίου 2012 και συγκεκριµένα το άρθρο 26 παρ. 22 οφείλουν οι αρµόδιες δασικές υπηρεσίες να διαβιβάζουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την πράξη χαρακτηρισµού έκτασης που κρίνεται τελεσίδικα δασική ή κηρύσσεται αναδασωτέα. Τα αγροτεµάχια που εµπίπτουν στις ζώνες αυτές δεν µπορούν να επιδοτηθούν, καθώς µε τις παραπάνω πράξεις δεν ισχύει η αγροτική τους χρήση. Για τους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεµάχια εµπίπτουν στις περιοχές αυτές υπάρχουν τα ακόλουθα ενδεχόµενα: * Να απευθυνθούν αρχικά στις πύλες εισαγωγής (ΕΑΣ), οι οποίες γνωρίζουν τα πολύγωνα των ζωνών αυτών και µπορούν σε περίπτωση εσφαλµένης ψηφιοποίησης να προβούν σε σχετική διόρθωση που θα επιτρέψει στους παραγωγούς να πληρωθούν στο αµέσως προσεχές διάστηµα. * Αν η ψηφιοποίηση είναι σωστή, τότε ο παραγωγός δύναται να πληρωθεί µόνο και εφόσον οι αρµόδιες δασικές υπηρεσίες κοινοποιήσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ αντίστοιχες κανονιστικές πράξεις που θα επιτρέπουν την αγροτική δραστηριότητα αίροντας τυχόν απαγορεύσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλει στους παραγωγούς άµεσα την δικαιούµενη επιδότηση. Το ΥπΑΑΤ σε συνεργασία µε το ΥΠΕΚΑ µεριµνούν για την τάχιστη διευθέτηση του εν λόγω θέµατα.»

- Σελίδα 7 -


- Σελίδα 8 -

∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - Οµόφωνη αρνητική τοποθέτηση πάνω στο master plan στην τελευταία συνεδρίαση του ∆.Σ µετά την πρόταση Πνευµατικού - Ναι την µαρίνα , όχι στην αυξηµένη εµπορική χρήση

Τ

ο λιµάνι της Κορίνθου και τι θα γίνει τελικά µε τη χρήση του, κυριάρχησε στην τελευταία συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων που έγινε την περασµένη ∆ευτέρα το απόγευµα. Όπως φαίνεται και τολµώντας να κάνουµε µια πρώτη µικρή εκτίµηση, τα πράγµατα άλλαξαν και η υπόθεση του λιµανιού από εκεί που µε τις υποσχέσεις κάποιων φαινόταν να κερδίζεται πανηγυρικά, σιγά - σιγά και ελέω κρίσης µοιάζει να «ξεγλιστράει» από τα χέρια του δήµου. Μια από τις τελευταίες ελπίδες συµπολίτευσης και αντιπολίτευσης είναι ότι τα σχέδια του κράτους για το λιµάνι της Κορίνθου δεν θα πραγµατοποιηθούν αφού δεν υπάρχουν χρήµατα για τέτοια µεγάλα έργα. Ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Πνευµατικός είπε, µεταξύ άλλων, σχετικά µε το λιµάνι και τα όσα σχεδιάζονται: «Έχουµε ιστορική ευθύνη να αντιδράσουµε και να έχουµε ταυτόχρονα και πρόταση.». Να σηµειώσουµε εδώ πως η ∆ηµοτική Αρχή έχει έρθει ήδη σε επαφή και µε την ∆ηµοτική Αρχή Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.

Ένα άλλο θέµα που ξεχώρισε στη συνεδρίαση ήταν το αίτηµα που θέλει ο δήµος να υποβάλλει στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας προκειµένου να του παραχωρηθεί η Λέσχη Αξιωµατικών Κορίνθου. Όπως ειπώθηκε , το κτίριο όπου στεγάζεται έχει παραχωρηθεί στο παρελθόν από τον ∆ήµο στον στρατό, ενώ όπως είπε ο ∆ήµαρχος η Λέσχη θα κλείσει στα µέσα του µήνα για αυτό και το θέµα τέθηκε προς συζήτηση . Επίσης ο δήµαρχος απαντώντας στον κ. Γιώτη είπε χαρακτηριστικά: «∆εν παρακαλάµε κανέναν. Ζητάµε το χώρο που εµείς κάποτε παραχωρήσαµε.» Το δηµοτικό συµβούλιο ξεκίνησε µε τα προ ηµερησίας διάταξης θέµατα. Γιώτης: Ο εργολάβος που φτιάχνει τα έργα του Ξηριά είχε αφήσει τα µηχανήµατά του µέσα στο ποτάµι. Αν η πρωινή βροχή συνέχιζε θα είχαµε πληµµύρα. ∆εν πρέπει κάποιος να του επιστήσει την προσοχή; Το πιο αστείο και άχρηστο έργο είναι ο Ξηριάς. Αλλά ας µην αρχίσουµε τώρα. Αθανασάκος: Για να πάµε να µαζέψουµε ελιές πρέπει να πάµε µε caterpillar. Οι αγροτικοί δρόµοι είναι άθλιοι. ∆ήµαρχος: Παρακαλάµε εδώ και µήνες τους επίτροπους να µας εγκρίνουν τα κονδύλια της αγροτικής οδοποιίας. Η µία έγκριση θα έρθει αύριο στην τεχνική υπηρεσία. ∆εν µπορείτε να καταλάβετε. Έξι µήνες τους πιέζουµε. Γκεζερλής: Στο γυµνάσιο λύκειο του Λεχαίου. Υπάρχουν παραπήγµατα, δίπλα υπάρχει κτίριο αγορασµένο για πολιτιστικούς σκοπούς και είναι αποθήκη του δήµου. Άν δεν κάνουµε κάτι θα πρέπει τα παιδιά από του χρόνου να έρχονται στην Κόρινθο. ∆ήµαρχος: Έχουν δοθεί οδηγίες να επεκταθεί η µελέτη για τα σχολικά συγκροτήµατα. Πιστεύω ότι σύντοµα θα έχουµε σχολικό συγκρότηµα στην Αρχαία Κόρινθο. Από την άλλη πιστεύω ότι η µετατροπή των αποθηκών σε σχολεία δεν θα είναι επιτυχηµένη, αφού έχουµε τον τρόπο να κάνουµε επέκταση των υπαρχόντων. Στη συνέχεια το συµβούλιο πέρασε στα θέµατα ηµερησίας διάταξης. 1. Υποβολή αιτήµατος στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας για παραχώρηση στο ∆ήµο της Λέσχης Αξιωµατικών Κορίνθου. Πρόεδρος: Υπάρχει ιστορικό ότι παλιά η λέσχη αξιωµατικών είχε παραχωρηθεί από το δήµο στο στρατό γι’ αυτή της τη χρήση. Χρηστάκης: Θέλουµε κάτι να την κάνουµε αυτή τη λέσχη ή επειδή «βαράει κανόνι» το δηµόσιο τα ζητάµε όλα να τα πάρουµε; Γιώτης: Το πιο έξυπνο εκ µέρους µας θα ήταν ό,τι δεν ανή-


∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

κει στο δήµο, ο δήµος να το ζητάει. Όµως αν η λέσχη έχει (το οικόπεδο) παραχωρηθεί από το δήµο Κορινθίων Το πιο απλό θα ήταν να κάνουµε ότι έκανε ο Μπεγλίτης. Ότι του ζητούσαν το έδινε. Και για πολεµικό µουσείο και για την Ένωση Κορίνθιων συγγραφέων και για τη µικρασιατική στέγη. Έδινε σε όλους. Εγώ προτείνω να αποσυρθεί το θέµα και να έρθει µετά από νοµική µελέτη. Και αν το πάρουµε για να το σπαταλήσουµε, να µην το πάρουµε. Είναι το καλύτερο οικόπεδο της Κορίνθου. Απλά λέω να µην πάµε σαν ικέτες να το ζητήσουµε. Να έχουµε ένα σχέδιο για να µην το χάσουµε. Ρούκης: Πρέπει να δούµε τα νοµικά θέµατα. Συµφωνώ µε τον κύριο Γιώτη ότι είναι άκαιρο. Εµείς τώρα ζητάµε το στρατόπεδο. Ας το αφήσουµε λίγο πιο πίσω αυτό. «Η Λέσχη Αξιωµατικών θα κλείσει στα µέσα του Νοέµβρη» ∆ήµαρχος: Το θέµα µπήκε σήµερα γιατί η λέσχη θα κλείσει µέσα Νοεµβρίου. Σταµατάει οριστικά η λειτουργία της. Εµείς ζητάµε τη λέσχη µε την αιτιολόγηση που θα λέει ότι κάποτε παραχωρήθηκε αυτό το οικόπεδο από το δήµο Κορινθίων για συγκεκριµένη χρήση η οποία πλέον δεν υφίσταται. ∆εν παρακαλάµε κανέναν. Ζητάµε το χώρο που εµείς κάποτε παραχωρήσαµε. Και αυτό το ακίνητο θα µπει στο χαρτοφυλάκιο για την αποπληρωµή του χρέους. Κάποια στιγµή όλα αυτά µπορεί να εκποιηθούν. Όσο για το τι θα το κάνουµε. Έχουµε άποψη. Η µία πρόταση είναι το πολεµικό µουσείο. Η άλλη πρόταση είναι η στέγαση κάποιων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η Μικρασιατική στέγη θέλει το χώρο για να τον κάνει µουσείο αντικειµένων από τη Μικρά Ασία. Έχουν έναν µεγάλο όγκο και από φορεσιές και από αντικείµενα. Πούρος: έχετε κάνει ενέργειες µέχρι τώρα; ∆ήµαρχος: Όχι καµία. Πούρος: Πριν µια εβδοµάδα ο κ. Σχίζας από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µε ενηµέρωσε ότι η λέσχη θα δοθεί στο δήµο. Το µόνο θέµα είναι ότι ο Μπεγλίτης µε υπουργική απόφαση είχε δώσει το χώρο στο σύλλογο Κορίνθιων συγγραφέων. Αλλά µάλλον είναι κάτι που µπορεί να ανατραπεί. Αθανασάκος: Ήµαστε αιθεροβάµονες και καλά κάνουµε, αλλά πρέπει να κατανοήσουµε και την κατάστασή µας. Σύµφωνα µε το µνηµόνιο και το δηµαρχείο αν θέλει κάποιος να το αγοράσει το αγοράζει. .. Γιώτης: Προτείνω να έχουµε πρώτα την απόφαση ότι κλείνει η λέσχη και µετά να το συζητήσουµε. Είναι για καθαρά νοµικούς λόγους. Χρηστάκης: Εµείς βλέπουµε ότι δεν έχουµε σχεδιασµό για το ποια δηµόσια περιουσία θέλουµε και για ποιο λόγο τη θέλουµε. Και να πάρουµε εµείς το κτίριο, δίπλα το κράτος µπορεί να δώσει το Φλοίσβο για χτίσιµο. Κατά πλειοψηφία.

και όλο για εµπορικό λιµάνι µιλούσε. Προσωπικά έχω τροµάξει. Πρέπει να έχουµε το νου µας.

τητή. Ακολουθεί κατευθυντήριες γραµµές τις οποίες τις δίνουν κάποιοι που βρίσκονται µέσα στην πόλη µας και όχι σε κάποια υπουργικά γραφεία ή ότι άλλο µπορεί να νοµίζει κάποιος. Και ενώ ήταν δεδοµένη η παράδοση του λιµενικού ταµείου στον δήµο, ο µελετητής καθυστέρησε πάνω από 3 εβδοµάδες να µας παραδώσει το ηλεκτρονικό αρχείο και όλως τυχαίο µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα δεν µεταβιβάστηκε το λιµενικό ταµείο στον δήµο. Αυτά είναι ύποπτα για µένα και πρέπει να εκφράσουµε τουλάχιστον τον προβληµατισµό µας. Όλα αυτά έγιναν ερήµην του δήµου, αλλά και της λιµενικής επιτροπής. Όλο αυτό το πλέγµα ενεργειών και παραλείψεων εµένα µε βάζουν σε σκέψεις για το τι επιτυγχάνεται και ποιος ευνοείται από αυτό το σχέδιο. Όµως το προγραµµατικό σχέδιο είχε παραλείψεις που ακόµη και το Υπουργείο τις διαπιστώνει και µας στέλνει έγγραφο σχετικό. Όπως η παράλειψη γνωµοδότησης του ∆Σ και της λιµενικής Αρχής. Υπάρχει πλήθος νοµικών παραλείψεων σε αυτό το σχέδιο. Με ενέργειες και του δηµάρχου το Υπουργείο ζητά «επιτακτικά» τη γνωµοδότησή µας. Και επειδή το υπουργείο τη ζητάει, πιστεύω ότι αυτή η γνώµη του ∆Σ θα έχει βαρύνουσα σηµασία στις αποφάσεις του. Σύµφωνα µε τους µελετητές οι δραστηριότητες του λιµανιού θα εγκατασταθεί στα Μπαζώµατα µε καινούριες χερσαίες εγκαταστάσεις. Επίσης προβλέπεται κατασκευή µαρίνας και αλιευτικού καταφυγίου, ανάµεσα στο χώρο του σηµερινού καταφυγίου και της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Η δυναµικότητα του λιµανιού θα είναι υπετριπλάσια της υφιστάµενης. Με δυνατότητα περαιτέρω επεκτάσεων των χερσαίων εγκαταστάσεων. Κατασκευή κυµατοθραύστη, οδική σύνδεση από τον Άγιο Νικόλαο που καταλήγει στο ∆έλτα. Μιλάµε για έναν ευµεγέθη λιµένα. Η µελέτη αναλύει µε λεπτοµέρεια ότι έχει να κάνει µε την εµπορευµατική φύση του λιµανιού, αλλά είναι πρόχειρη και διεκπεραιωτική ως προς την τουριστική δραστηριότητα του λιµανιού. Για τη δηµοτική Αρχή αλλά και για όλους τους Κορίνθιους η περιοχή πρέπει να προστατευτεί ως «κόρη οφθαλµού». Προτείνω ως θέση ότι το υποβληθέν προγραµµατικό σχέδιο είναι ανεφάρµοστο και νοµικά αδιέξοδο. Και φυσικά αντίθετο στις µέχρι σήµερα απόψεις του δήµου.

∆ήµαρχος: Το πολεοδοµικό του Σουφλιά αναφέρει ένα τεράστιο εµπορικό και µόνο εµπορικό λιµάνι που θα εξυπηρετεί την εµπορευµατική κίνηση της Αττικής και της βιοµηχανικής ζώνης του Ασπρόπυργου. Για να γίνει αυτό η χερσαία ζώνη του λιµανιού πρέπει να φτάσει µέχρι τον σιδηροδροµικό σταθµό. Πριν λίγες ηµέρες ανακοινώθηκε ότι ανενεργό είναι µόνο το κοµµάτι του σιδηροδρόµου από την Κόρινθο µέχρι το διακοπτό. Από εδώ και πίσω είναι µεν ανενεργό αλλά πάντα σε ετοιµότητα. Όταν µπάζωσαν την τότε παραλία την επιλεγόµενη και «Μαϊάµι» για να έρχονται επιβατικά πλοία, τελικά τα πλοία έγιναν εµπορικά. Προτείνουν για σήµερα λοιπόν µια επέκταση που θα πενταπλασιάζει τη δυνατότητα του λιµανιού, εκεί που εµείς κάνουµε αναπλάσεις, στον Άγιο Νικόλαο. Προβλέπεται ένα τεράστιο µπάζωµα εκεί που σήµερα είναι τα γήπεδα και το άγαλµα του Ποσειδώνα. Αν γίνει αυτό, το επόµενο βήµα θα είναι η µεταφορά της λιµενικής γραµµής µέχρι και το σιδηροδροµικό σταθµό. Αυτή θα είναι η χερσαία ζώνη του λιµανιού. Εµείς έχουµε παλέψει να µην εφαρµοστούν όλα αυτά. Είχαµε και δεσµεύσεις ότι θα τροποποιηθεί αυτό το χωροταξικό, κάτι που δεν έγινε. Αυτό το master plan για το οποίο µιλάµε έχει ασυνέπεια σε σχέση µε το γενικό χωροταξικό. Προτείνεται να Γιώτης: Άµα ήµουν υπουργός εµπορικής ναυτιλίας θα γίνει ένα µεγάλο εµπορικό λιµάνι και η µαρίνα προτείείχα ξηλώσει το λιµενικό ταµείο. νεται τελευταία ως έργο και αυτό για να µην γίνει ποτέ. Όσο για τα έργα τα φαραωνικά που λένε εδώ στην οιΝοµίζω είναι κατανοητό. κονοµική κατάσταση που είναι η χώρα, δεν θα γίνουν ποτέ.

«Έχουµε ιστορική ευθύνη να αντιδράσουµε στον σχεδιασµό της κυβέρνησης και να έχουµε ταυτόχρονα και πρόταση»

Σε αυτό το σχεδιασµό, έχουµε ιστορική ευθύνη να αντιδράσουµε και να έχουµε ταυτόχρονα και πρόταση. Γι’ αυτό έχουµε µπούσουλα αρκετές µελέτες που λένε τι θέλει και τι µπορεί να κάνει εκεί ο δήµος. Έχουµε µελέτη από το 1995 για µαρίνα τουριστικών πλοίων. Από την άλλη πλευρά έχουµε πει να κρατήσουµε το λιµάνι µε την εµπορική κίνηση που εξυπηρετεί, η οποία έτσι κι αλλιώς λόγω της κρίσης έχει µειωθεί. Αυτό το µεγάλο σχέδιο Σουφλιά δεν απαντάται από τις οικονοµικές συνθήκες. Μέχρι εκεί προτείνω να πούµε ναι. Ταυτόχρονα όµως πρέπει να πούµε ότι η χερσαία ζώνη ου λιµανιού πρέπει να µειωθεί εκεί που ήταν το 1990 πριν επεκταθεί. Να επανέλθει η παραλία της ιερατικής σχολής στο δήµο και από την οικοδοµική γραµµή της Αγίου Νικολάου να µεταφερθεί και πάλι. ∆εν έχει νόηµα να έχουµε χερσαία ζώνη του λιµανιού στην Εθνικής Αντίστασης ή µπροστά στον Άγιο Νικόλαο ή µπροστά από τη ∆ΕΗ. ∆εν εξυπηρετούν σε τίποτα και πρέπει να αποδοθούν πάλι στον δήµο. Γιατί και πρόσφατα επί Θωµαΐδη και παλαιότερα όλα αυτά τα µπαζώµατα έχουν γίνει µε δαπάνες του δήµου. ∆εν πρέπει να ζήσουµε ένα νέο έγκληµα για την ανάπτυξη της Κορίνθου και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Ένα τέτοιο λιµάνι θα µετατρέψει την Κόρινθο σε ένα καινούριο Κερατσίνι. Από τις πληροφορίες που έχω δεν µπορούµε να πετύχουµε να περάσει το λιµενικό ταµείο στο δήµο. Αλλά πρέπει να αποφασίσουµε για το µέλλον του λιµανιού µας.

Παππάς: Αυτή την περίοδο κρίνονται δυο σηµαντικά θέµατα. Το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο της πόλης και το µέλλον του λιµένα της Κορίνθου. Το Master plan έγινε µε δαπάνες του λιµενικού ταµείου. Από τη µία µιλάµε για τουριστική ανάπτυξη και από την άλλη στήνουµε ένα λιµάνι που γιγαντώνει την εΠρόεδρος: Ακόµη παλεύουµε να έρθει το λιµενικό ταµπορική του κίνηση. µείο στον δήµο. Έχω ακούσει τη δουλειά του µελετητή Αυτό εγώ πιστεύω ότι δεν είναι πρωτοβουλία του µελε2. Γνωµοδότηση επί του Γενικού Προγραµµατικού Σχεδίου (masterplan) Λιµένα Κορίνθου και των νέων ορίων της χερσαίας ζώνης Λιµένος.

- Σελίδα 9-

∆ήµαρχος: Εκπονήθηκε µια χωροταξική µελέτη από µας για τη χερσαία ζώνη του λιµανιού, επειδή είχαµε προτεραιότητα να κάνουµε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των επιβατών. Αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ γιατί η µελέτη δεν πέρασε από τον επίτροπο. Γιώτης: Εγώ δεν µιλάω γι’ αυτά. Λέω ότι το σηµερινό master plan δεν θα εφαρµοστεί ποτέ από έλλειψη χρηµάτων. Το έγγραφο που διαβάζουµε εδώ έχει ορισµένα θετικά για τον δήµο. Ο συντάκτης του εγγράφου δείχνει να ενδιαφέρεται για κάποιους κοινόχρηστους χώρους που θα χαθούν. Στα δικά µας. ∆ήµαρχέ µου το σχέδιο του Σουφλιά πρέπει να έχει ακυρωθεί. Εδώ µέσα δεν ψηφίσαµε την παραχώρηση της σιδηροδροµικής γραµµής και του σταθµού στο δήµο Κορινθίων; Πρόεδρος: Μνηµόνιο συνεργασίας. Γιώτης: Αφού έχουµε αυτό το µνηµόνιο που ο ΟΣΕ σου δίνει την προίκα του δεν ακυρώνεται το Master plan; ∆ήµαρχος: Θέλεις να απενεχοποιήσεις τον Σουφλιά. Γιώτης: Καθόλου γιατί πιστεύω ότι αυτός µε άλλους 15 έφερε τη χώρα στη σηµερινή κατάσταση. Υπάρχει επίσης και µια υποκρισία. Θέλει ο δήµος να γίνει δηµοτικό λιµενικό ταµείο; Κύριε Παππά εσείς δεν είστε πρόεδρος; Γιατί δεν λέτε ότι πρέπει να ζητήσουν και τη δική σας γνώµη; Εκτός αν δεν υπάρχει αυτό το ταµείο. Υπάρχει µια απίστευτη προχειρότητα. ∆εν έχετε φέρει πρόταση τοπογραφική του δήµου να την δούµε σε ένα σκαρίφηµα για να καταλάβουµε τι ακριβώς προτείνετε. Εγώ νοµίζω ότι η πρόταση του δηµάρχου ήρθε σε αντίθεση µε αυτή του κ. Παππά. Εγώ επίσης πιστεύω ότι το λιµάνι θα πρέπει να εξυπηρετεί κάθε ανάγκη που προκύπτει. ∆ηλαδή αν έρθει Συνέχεια στην σελ. 10


- Σελίδα 10 -

∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

Αυτό νοµίζω είναι το λεπτό σηµείο που πρέπει να απο- δόθηκε κοινή υπουργική απόφαση για τα δηµοτικά λιµενικά ταµείου Σκοπέλου και Σάµου. κρούσουµε. Και αν εµείς ψηφίσουµε την πρόταση του δηµάρχου κάποιος Κινέζος και πει ότι το θέλει εµπορικό θα τον διώξουµε; Οι καιροί έχουν αλλάξει. Πρέπει να είµαστε ποιος θα µας ακούσει; Πρέπει να αποκτήσουµε συµµάευέλικτοι. Φυσικά και δεν θέλω να γίνουµε Κερατσίνι. χους. Να φέρουµε εδώ το υπάρχον λιµενικό ταµείο και ∆ήµαρχος; Στην αρχή νόµιζα ότι διαφωνούσαµε. Αλλά να κάνουµε µέτωπο από κοινού. Αλλά θέλω να ξέρω τι προτείνουµε. βλέπω ότι είµαστε σύµφωνοι στα βασικά σηµεία. Προτείνω λοιπόν να τοποθετηθούµε αρνητικά πάνω Χρηστάκης: Το θέµα αυτό έχει ξεκινήσει από το 2010. στο master plan. Επίσης να µειωθεί η χερσαία ζώνη του Ένα σκέλος της απόφασης της ΕΣΑΛ ήταν αυτό που λιµανιού. Να συµφωνήσουµε για τη µαρίνα και να µην «Πρέπει να είµαστε ενωµένοι. αυξηθεί η εµπορική χρήση του λιµανιού. βλέπουµε ως master plan σήµερα. Άλλο «πραξικόπηµα» όπως το Και αν η µετατροπή του λιµένα σε µαρίνα συµβάλλει Έχω τη διαβεβαίωση του λιµενικού ταµείου ότι θα πάστρατόπεδο δεν επιτρέπεται να γίνει» στην ανάπτυξη της πόλης και στη λύση του κυκλοφοριµε µε κοινή πρόταση. ακού. Ήδη έχω συνοµιλήσει µε τον κ. Λογοθέτη για το θέµα Ο µελετητής ασχολήθηκε µόνο µε το ένα σκέλος. Γι’ Φαρµάκης: Το θέµα είναι αν πρέπει ή όχι να γίνει λιµά- και για τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει το Λουτράκι νι εκεί που προτείνεται. Πιστεύω ότι αν γίνει τέτοιο αυτό και µόνο πρέπει να του επιστρέψουµε τη µελέτη. από ένα εµπορικό λιµάνι. Θα πάρει αντίστοιχη απόφαλιµάνι θα είναι το µεγαλύτερο έγκληµα για την πόλη. Κι εµείς είµαστε συνυπεύθυνοι αφού λέγαµε ότι το δίση και το Λουτράκι. Επίσης προσβλέπω στην άποψη Όλος ο Συνοικισµός τις περισσότερες µέρες του χρόκτυο του ΟΣΕ είναι προβληµατικό και προτείνεται η του λιµενικού ταµείου. νου θα υποφέρουν από την οχλαγωγία και τους κακατάργησή του; στο γενικό πολεοδοµικό το δικό µας Μέχρι την άνοιξη θα φυτεύσουµε 1000 δέντρα, θα ολοπνούς, αφού τις περισσότερες φορές φυσάει µαΐστρος. κληρώσουµε τα γήπεδα, έτσι ώστε να παγιωθεί η φυσιδεν το ψηφίσαµε αυτό; Και όλα τα λάδια και τα νερά από τις σεντίνες θα πάνε Εµείς έχουµε πρόταση. Καταρχήν η γνωµάτευσή µας ογνωµία του χώρου. κατευθείαν σε µια από τις µεγαλύτερες λουτροπόλεις είναι αρνητική για τη µελέτη. Οµόφωνα. της χώρας, στο Λουτράκι. Ως Κίνηση Πολιτών θεωρούµε ότι ο χαρακτηρισµός του λιµανιού ως εµπορικής σηµασίας και η εµπορευµα- Το Master plan ενδιαφέρεται µόνο για το πως θα γίνει 3. Αγορά ακινήτου στον οικισµό Αλαµάνο ∆.Κ Αθικίπιο φτηνό το µεταφορικό µέσο. Τίποτε άλλο. ων για δηµιουργία πλατείας. τική χρήση του θα έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο για Τα Μπαζώµατα στον Άγιο Νικόλαο έγιναν µόνο και την ποιότητα ζωής των πολιτών όσο για την ανάπτυξη Οµόφωνα. µόνο για να γίνει µαρίνα. Κάτι βέβαια που ποτέ δεν του δήµου και του Νοµού. έγινε. Οι αναµενόµενες ιδιωτικοποιήσεις δεν µας εµπνέουν. 4. Έγκριση απογραφής περιουσίας της ΝΕΛΕ. Πρέπει να είµαστε ενωµένοι. Άλλο «πραξικόπηµα» Οµόφωνα. Μπορεί η Cosco αύριο το πρωί να το κάνει αποθήκες όπως το στρατόπεδο δεν επιτρέπεται να γίνει. και να µην πάρουν και ούτε έναν για δουλειά. 5. Προγραµµατική σύµβαση µε τη Γενική Γραµµατεία Η επέκταση της προβλήτας στην Εθνικής Αντίστασης ∆ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρηθα αποµονώσει το κέντρο από τη θάλασσα και είµαστε Ρούκης: Η µελέτη είναι καθαρά κατευθυνόµενη. Η µε- σκευµάτων και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάαντίθετοι σε αυτό. λέτη προβλέπει έναν κυµατοθραύστη που σε κάποιο θησης, για την υλοποίηση προγραµµάτων Εθνικής και Είµαστε υπέρ στα σηµερινά επίπεδα εµπορικής κίνησηµείο θα έχει 150 µέτρα προσχώσεις. Όταν έχεις τέ- Τοπικής εµβέλειας στα πλαίσια της πράξης Κέντρα ∆ια σης και από εκεί και πέρα σε τουριστική ανάπτυξη. τοιες προσχώσεις µπορεί να χάσεις την παραλία στα Είµαστε υπέρ της διαχείρισης των λιµένων από την Βίου Μάθησης. Καλάµια. τοπική αυτοδιοίκηση και πρέπει να επανέλθουµε σε Οµόφωνα. Ρώτησα τους µελετητές αν υπάρχει εναλλακτική λύση αυτό και να το διεκδικήσουµε. για λιµάνι και είπαν πως υπάρχουν. Τασσόµαστε υπέρ της µεταβίβασης των Μπαζωµάτων 6. Παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτων του Προγράµµαστο δήµο, αν και είµαστε κατά στις παράνοµες αναπλάτος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο ν.π. Κέντρο Κοινωνικής Αθανασάκος: Ερχόµαστε να κάνουµε γνωµοδότηση για Πολιτικής ∆ήµου Κορινθίων. σεις. ένα µεγάλο εµπορικό λιµάνι. Θα µπορούσαµε αυτό να Οµόφωνα. Τέλος πρέπει να δούµε το κυκλοφοριακό πρόβληµα είχε αποφευχθεί, αλλά και πάλι µπορούµε να πιέσουµε από τη διάσχιση της πόλης από βαρέα οχήµατα. και πάλι για τη δηµιουργία λιµενικού δηµοτικού ταµεί7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – ΕπιΑς επιτρέψουµε τα βαριά οχήµατα να κυκλοφορούν ου. σκευή δικτύων ύδρευσης ∆.Ε. Σαρωνικού». ∆ευτέρα και Τετάρτη για παράδειγµα. Εθνικά µπορεί να είναι σωστό, αλλά φέρνει σε δεύτερη Οµόφωνα. Να βγουν κλιµάκια ελέγχου των νταλικών. Έτσι να µοίρα το δήµο Κορινθίων. επιβάλλονται πρόστιµα στον εκάστοτε διαχειριστή του Όταν γινόταν ο Φλοίσβος κανείς δεν φανταζόταν ότι 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιµεντόστρωση κοιλιµανιού ώστε να µην δρα ασύστολα. µπροστά του θα είναι µεγάλα κρουαζιερόπλοια ή εµπονοτικών δρόµων Τ.∆. Κόρφου». ρικά πλοία. Καρπούζης: ∆εν καταλαβαίνω. Πριν από δύο συνεδριάΟµόφωνα. Πρέπει να καταψηφίσουµε αυτή την πρόταση που σεις θέλατε να βάλετε διόδια στις νταλίκες. Και πιο ήρθε και πρέπει να παλέψουµε όλοι µαζί να γίνει το παλιά µε πανηγυρικό τρόπο και µε µεγάφωνα θα απο9. Γνωµοδότηση για πρόταση οριοθέτησης υδατορέµαδηµοτικό λιµενικό ταµείο της Κορίνθου. κρούαµε τους εχθρούς της πόλης. Και τώρα που υπάρτος «Σκουρούκλη» στον οικισµό Σπαθοβουνίου Τ.Κ. χουν πραγµατικά εχθροί της πόλης, το περνάτε υποτοΚουταλά. Χασικίδης: Για µια ακόµη φορά το κράτος δεν ακούει Οµόφωνα. νικά. τη φωνή της πόλης. Πιστεύω ότι πρέπει να πάρουµε Και αυτοί που έστειλαν το έγγραφο, τάχα για να τοποόλοι µαζί µια απόφαση προς το συµφέρον της πόλης 10. Επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόθετηθούµε εµείς, ή στοχεύουν να περάσουν την πρόταγων. σή τους ή θέλουν να δηµιουργήσουν βιοµηχανία µελε- ώστε να µην βρεθούµε για δεύτερη φορά αιχµάλωτοι όπως µε το θέµα του στρατοπέδου. Οµόφωνα. τών µε ότι αυτό συνεπάγεται και αντιλαµβάνεστε το υπονοούµενο. ∆εν λέτε για παραχώρηση του χώρου του Αγίου Νικο- Παππάς: Όσον αφορά το δηµοτικό λιµενικό ταµείο. Οι 11. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος και ∆ηδιατάξεις τυπικά συνεχίζουν να ισχύουν. Αυτό που αλάου στον δήµο. Αν το λέγατε θα είχατε συµφωνήσει µοτικού Προϋπολογισµού. µε εκείνη την πρόταση που κάποτε είχατε αποκρούσει. ποµένει είναι η υπογραφή του υπουργείου ναυτιλίας. Οµόφωνα. Έχουµε ενοχλήσει το Υπουργείο γιατί πρέπει να υποΕγώ αυτό που βλέπω µε αυτή την πρόταση είναι να µεταφέρεται η εµπορική κίνηση προς τα µπαζώµατα. γράψει όπως ορίζει ο νόµος. ∆εν έχει χαθεί τίποτα. Εκ- 12. Έγκριση της 59/24-9-2012 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ν.π. Κέντρου Πολιτισµού-Αθλητισµού και Περιβάλλοντος, περί τροποποίησης του προϋπολογισµού. Οµόφωνα. Συνέχεια από την σελ. 9

-13. Έγκριση της 43/20-7-2012 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ν.π. Κέντρου Πολιτισµού-Αθλητισµού και Περιβάλλοντος, περί τροποποίησης του προϋπολογισµού. Οµόφωνα. 14. Έγκριση αποζηµίωσης ∆ηµοτικού Συµβούλου για µετάβαση εκτός έδρας. Οµόφωνα. 15. Επιβολή τέλους λαϊκών αγορών και τροποποίηση του τρόπου είσπραξής τους για τις Λαϊκές Αγορές Αθικίων, Λουτρών Ωραίας Ελένης και Χιλιοµοδίου. Οµόφωνα. 16. Αίτηµα Γεωργίου Πίπιλου για απότµηση πεζοδροµίου επί της οδού Ακύλας-Πρισκίλλας αρ. 20 στη Κόρινθο. Οµόφωνα. 17. Αίτηµα Μαρίας Λασπίτη για παραχώρηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κολοκοτρώνη 48 στη Κόρινθο. Οµόφωνα. Τρύφων Καραβούλιας


- Σελίδα 11 -

∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Π

αρεµβάσεις στην ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκαναν πριν λίγες ηµέρες ο Ευρωβουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας,, κ. Γιώργος Κουµουτσάκος και η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, στο ΕΚ, κα

Μαριέττα Γιαννάκου. Ο κ. Κουµουτσάκος αναφέρθηκε στην « ∆εινή πραγµατικότητα που βιώνει η Ελλάδα». Συγκεκριµµένα αναφέρθηκε στη δεινή πραγµατικότητα που βιώνει σήµερα η Ελλάδα και στις ρωγµές που υφίσταται η κοινωνική της συνοχή, κάνοντας ειδική αναφορά στην

ρωγµές, ο κ. Κουµουτσά«ανησυχητική ανάδυση κος έθεσε το ερώτηµα ρατσιστικών απόψεων, βίαιων συµπεριφορών και "µπορεί η Ευρώπη να βγει από την κρίση χωρίς να εξτρεµιστικών δυνάµεων χάσει την ψυχή της;" µε νεοναζιστικά χαρακτηριστικά οι οποίες µέχρι σήµερα δεν είχαν την παΜαριέττα Γιαννάκου: ραµικρή απήχηση στην Ελλάδα». «Το Ευρωπαϊκό Έτος Τέλος, υπογραµµίζοντας Πολιτών 2013 ότι η κοινωνική συνοχή σηµαίνει άµεση και παρουσιάζει επικίνδυνες

απρόσκοπτη συµµετοχή στην καθηµερινή ζωή της Ένωσης»

Από την µεριά της η κα Γιαννάκου, στη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013 τόνισε ότι «είκοσι χρόνια µετά την αποδοχή της ευρωπαϊκής ιθαγένειας ανακηρύσσουµε το 2013 σε έτος των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό δε συνδέεται µόνο µε τις διασυνοριακές σχέσεις και συνεργασίες, ούτε µόνο µε την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών αλλά κυρίως µε την ελεύθερη και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πολιτών µέσα στην Ένωση. Συνδέεται κατ΄επέκταση µε τα δικαιώµατα των πολιτών, όπως εκείνα εκφράστηκαν στη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα οποία συµπεριλαµβάνουν την Πρωτοβουλία των Πολιτών και τη διαβούλευση, άµεσα εργαλεία τεράστιας σηµασίας για την ενίσχυση της δηµοκρατίας. Αυτό το µήνυµα επιδιώκει να στείλει, η ανακήρυξη του προσεχούς έτους σε Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που προσφέρει στους Ευρωπαίους πολίτες η ευρωπαϊκή ιθαγένεια.» Συνεχίζοντας η κα Γιαννάκου είπε : " Αν υπάρχει σήµερα ένα µειονέκτηµα στην Ένωση αυτό ακριβώς είναι ότι πολλοί πολίτες της γνωρίζουν γενικά και αόριστα περί της Ένωσης, χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς ποιός κάνει τί, µε ποιά ευθύνη και από ποιό επίπεδο. Είναι µύθος πως οτιδήποτε καλό γίνεται έρχεται από τις εθνικές κυβερνήσεις και οτιδήποτε αρνητικό από την Ένωση". "Ακριβώς", συνέχισε η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, "το Ευρωπαϊκό Έτος των πολιτών θα µας δώσει την ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουµε τους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε να αντιληφθούν ότι µπορούν να έχουν και µεγαλύτερη πρόσβαση στην ενηµέρωση αλλά και άµεση προσωπική συµµετοχή". Η κα Γιαννάκου µε την ευκαιρία αυτή, υπογράµµισε ξανά, τη δυνατότητα της άµεσης και απευθείας συµµετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα.


- Σελίδα 12 -

∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

ΕΙΠΑΝ

τον αριθµό των εργαζοµένων, των γεωτεχνικών, που απασχολούνται στον ΕΛΓΑ. Το γεωτεχνικό προσωπικό του ΕΛΓΑ διενεργεί κατά µέσο όρο 400.000 εξατοµικευµένες εκτιµήσεις ετησίως. Οι οργανικές θέσεις στον ΕΛΓΑ είναι 546, ενώ οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου είναι 483. Υπάρχουν δηλαδή 63 κενά. Το 2009 εργάζονταν 564 αορίστου χρόνου, 558 ορισµένου χρόνου και 16 έκαναν πρακτική άσκηση, σύνολο 1.138. Το 2012 εργάζονται 483 αορίστου, κανείς εποχικός και 56 κάνουν πρακτική άσκηση, σύνολο 539. Λιγότεροι δηλαδή και από τους µισούς σε σχέση µε το 2009. Εκκρεµεί η έγκριση 3 αιτηµάτων πρόσληψης εποχικού προσωπικού µε συµβάσεις τρίµηνες ή οκτάµηνες. Μέχρι τότε, εν αναµονή αυτών των εγκρίσεων, προσπαθούµε να αντιµετωπίζουµε τα κενά που έχουµε στα υποκαταστήµατα που υπάρχουν ζηµιές, µε µετακινήσεις προσωπικού ή αξιοποίηση των γεωτεχνικών από τις Περιφέρειες. Και γι’ αυτό σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούνται καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζηµιώσεων».

Μάξιµος Χαρακόπουλος Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

ΤΑ 15.300.000

ευρώ ΦΘΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Μ

ετά από απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Καθηγητή Αθανάσιου Τσαυτάρη, υπάρχει αύξηση και κατανοµή των πιστώσεων ∆ηµόσιας ∆απάνης στο πλαίσιο του Άξονα 4- LEADER του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ). Οι πόροι ύψους 15.300.000 ευρώ, αντί 13.400.000που προβλέπονταν στην προηγούµενη υπουργική απόφαση- κατανέµονται σε 43 περιοχές παρέµβασης σε ολόκληρη τη χώρα- όπου υλοποιείται Τοπικό Πρόγραµµα LEADER, από αντίστοιχες Οµάδες Τοπικής ∆ράσης-από 17 που είχαν καθοριστεί αρχικά. Στόχος είναι η ορθολογική διάθεση και αξιοποίηση των κονδυλίων µε αντικειµενικά κριτήρια για την επαρκή κάλυψη των τοπικών αναγκών. Σύµφωνα µε το Υπουργείο για την κατανοµή των πιστώσεων λήφθηκαν υπόψη αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια και συγκεκριµένα: Ø ο πληθυσµός της περιοχής παρέµβασης, Ø η έκταση της περιοχής παρέµβασης, Ø το ποσοστό ∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) µε οριστική ένταξη, Ø το ποσοστό της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) που έχει συµβασιοποιηθεί, Ø το ποσοστό της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) που πιστοποιήθηκε - αναγνωρισµένα αιτήµατα πληρωµής επενδυτών από τις ΟΤ∆.

ΑΡΙΘΜΟΣ 3201 Ε' Επαναληπτική Περίληψη Κατασχετήριας Εκθεσης Ακινήτου για την διενέργεια ∆ηµοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασµού. Της υπαριθµόν 3094/12-1-2011 Εκθεσης Αναγκαστικής Κα τάσχεσης Ακινήτου του ΚΩΝ/ ΝΟΥ Ι.ΠΙΚΟΥΛΑ,∆ικαστικού Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου,κατοίκου Κιάτου Κο ρινθίας,οδός Επιγένους. Επισπεύδουσα. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΣΤ.ΜΠΕΓΛΙΤΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» που εδρεύει στο Κιά το Κορινθίας (θέση Αρκούδα) και εκπροσωπείται νόµιµα. Οφειλέτης. Αδαµάντιος Βασιλόπουλος του Ηλία και της Αναστασίας,κάτοικο Κορίνθου (Αποστόλου Παύλου 75) υπο την ιδιότητα του ως οµορρύθµου εταίρου της εται ρείας µε την επωνυµία «Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥ

ΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε». Εκτελεστός τίτλος.Το πρώτο απόγραφο εκτελεστό µε αριθµό 1246/2010 της υπαριθµόν 1144/2010 ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου. Αριθµός Εκθέσεως Επιταγής που κοινοποιήθηκε της ∆ιαταγής Πληρωµής. Η υπαριθµόν 11.996-∆'/24-12-2010 Εκθεση Επιδόσεως του ∆ικαστικού Επιµελητή του Πρώτο δικείου Κορίνθου Κων/νου Ι.Πίκουλα. Ποσό Οφειλής. 8.678.99 ΕΥΡΩ πλέον τόκων και εξόδων µέχρις εξοφλήσεως. Υπάλληλος του Πλειστηριασµού. Η Συµβολαιογράφος Κορίνθου Κων/νας ΚαπέλλουΓκρίλια,που κατοικοεδρεύει στη Κόρινθο Κολιάτσου 36 τηλ.2741-0-20009 η του νοµίµου αναπληρωτού της. Τόπος Πλειστηριασµού. Στη Κόρινθο και στο ∆ικαστικό Κατάστηµα του Ειρηνοδικείου

Για τις εισφορές αγροτών στον ΕΛΓΑ «Την τελευταία τριετία 2010-2012 καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ συνολικά 308,2 εκατοµµύρια ευρώ ως αποζηµιώσεις για ασφαλιστικά καλυπτόµενα αίτια τόσο της φυτικής παραγωγής όσο και του ζωικού κεφαλαίου: Το 2010 καταβλήθηκαν άνω των 123 εκατοµµυρίων, το 2011 πάνω από 121 εκατοµµύρια και έως σήµερα, για το 2012 καταβλήθηκαν 51.489.370 ευρώ. Μέχρι το τέλος του έτους αναµένεται να πληρωθούν άλλα 50 εκατοµµύρια ως αποζηµιώσεις προς τους αγρότες µας. Επιπρόσθετα, το 2011 καταβλήθη«Είναι δύσκολο να εφαρµοστεί η παρακράτηση της καν 32,9 εκατοµµύρια ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης ασφαλιστικής εισφοράς από την επιστροφή ΦΠΑ, γιαΠρογραµµάτων Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων, τί αυτή περιορίζεται µόνο στους αγρότες του ειδικού τα λεγόµενα ΠΣΕΑ, για το 2012 έχουν καταβληθεί 6,9 καθεστώτος. Όπως µας ενηµερώνει ο ΕΛΓΑ, επιστροεκατοµµύρια ευρώ και έως το τέλος του χρόνου ανα- φή ΦΠΑ δικαιούνται µόνο οι κατά κύριο επάγγελµα µένεται να καταβληθούν άλλα 10 εκατοµµύρια ευρώ». αγρότες και οι µισθωτοί που έχουν και αγροτικό εισόδηµα. Αυτοί υπολογίζονται σε 380.000. Αναλογιστείτε τι πρόβληµα θα είχαµε όταν οι ασφαλιζόµενοι, αυτοί Για τον ΕΛΓΑ που δικαιούνται αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ είναι πάνω από 800.000». «Οι έγκαιρες αποζηµιώσεις έχουν να κάνουν και µε

Κορίνθου,τόπος που ορίζεται για δηµόσιους πλειστηριασµούς. Ηµεροµηνία Πλείστηριασµού. Την Εικοστήν Πρώτην 21ην του µηνός Νοεµβρίου του 2012 έτους ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗΝ και ωρα 4 εως 5 το απόγευµα. Αξία του ακινήτου ητοι. Με βάση την υπαριθµ.41/2012 Απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου η οποία όρισε τιµή πρώτης προσφοράς του ακινήτου ήτοι σε 30.000 ΕΥΡΩ. Περιγραφή Ακινήτου. Μια ανεξάρτητη και αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία (διαµέρισµα) του α'υπερ του ισογείου ορόφου,που φαίνεται στην πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών µε τα στοιχεία «∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α» και αποτελείται από δύο κοιτώνες, σαλόνι,κουζίνα,λουτροκαµπινέ,διαδρ οµο λιβινκ-ρουµ και δυο εξώ στες,εχει ιδιόκτητη επιφάνεια

65,80 τ.µ επιφάνεια κοινό χρηστών 6,40 τ.µ συνολική επιφάνεια 72,20 τ.µ,ογκο 210,56 κ.µ ποσοστό συνιδιοκτησίας 52,60/1000 εξ αδιαιρέτου και συνορεύει ανατολικά µε ιδιοκτησία Σπυρ.Ελευθερίου-νότια µε ακά λυπτο χώρο και πέραν αυτού µε ιδιοκτησία Χρ.Γιάννουδυτικά µε ακάλυπτο χώρο,χωρο ανελκυστήρα διάδροµο εισόδου και διαµέρισµα Β' ιδίου ορόφου και βόρεια µε ακάλυπτο χώρο και δηµοτικλή οδό. Εχει συσταθεί σε οικοδοµή που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επι φανείας 255,28 τ.µ που βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως Κορίνθου του δήµου Κορινθίων και επι των οδών Απ.Παύλου και Γεωργίου Παπανδρέου (πρώην Βασιλίσσης Σοφίας) και συνορεύει ανατολικά σε πλευρά µήκους 22,70 µ µε ιδιοκτησία Χρ.Γιάννου-δυτικά σε πλευρά µήκους 22,60 µ µε οδό Απ. Παύ-

λου-βόρεια σε πλευρά µήκους 11,45 µ µε ιδιοκτησία Σπ. Ελευθερίου και Νότια σε πλευρά µήκους 11,25 µ µε οδό πρώην Βασιλίσσης Σοφίας και ηδη Γεωργίου Παπανδρέου. Βάρη του Ακινήτου.Με βάση το µε αριθµό πρωτοκόλλου 96/141-2011 Πιστοποιητικό Βαρών της κ.Υποθηκοφύλακος του Α'Κορίνθου επι του ως ανω αναφεροµένου και περιγρα φοµένου ακινήτου του οφειλέτη Αδαµάντιου Βασιλόπουλου του Ηλία και της Αναστασίας και κατά των προκτητόρων αυτού επι του ακινήτου αναφεροµένου στην υπαριθµ.3094 /2011 Εκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτου του ∆ικά στικού Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κορ ί ν θ ο υ Κω ν / ν ο υ Π ί κο υ λα,εγγραφείσα στις 13-1-2011 σε τόµο 98 και αριθµό 93 υπέρ της ανω επισπεύδουσας δυνάµει της υπαριθµ. 1144/2010 ∆ιατα-

γής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου για ποσό 8.678,99 ΕΥΡΩ πλην της ανωτέρω κατάσχεσης υπάρχουν και τα έξης βάρη. 1) Ενεγράφη σε τόµο 470 και αριθµό 102 την 4-1-2011 Προ σηµείωση Υποθήκης υπέρ της « Α Φ Ο Ι Σ Τ . Μ Π Ε ΓΛ Ι Τ Η Α.Β.Ε.Τ.Ε δυνάµει της υπαριθµ. 1144/2010 ∆ιαταγής Πληρώ µής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου,για ποσό 9.000 ΕΥΡΩ κατά του ανω οφειλέτη. Ο πλειστηριασµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους ορους του Κωδ. Πολ. ∆ και κάθε σχετικού Νόµου (3714/2008). Καλούνται οι πλειοδοτούντες την ηµερα και ωρα καθως και στο τόπο που αναφέρθηκα και πλειοδοτήσουν στον ανωτέρω πλειστηριασµό. Ο ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΠΙΚΟΥΛΑΣ

Οι υπηρεσίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε θέµατα ταχυµεταφορών (courier ), διανοµών και εισπράξεων. Οικονοµικά πακέτα σχεδιασµένα Τηλ. 210 5220039


∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

- Σελίδα 13 -

Κωστής Χατζηδάκης:

«Η Ευρώπη πρέπει να δείξει την αλληλεγγύη της απέναντι στην Ελλάδα, ιδίως στο θέµα της ρευστότητας» - Τι είπε ο Έλληνας Υπουργός στη συνάντηση µε τον Επίτροπο της Ε.Ε αρµόδιο για τη Βιοµηχανία και την Επιχειρηµατικότητα Στα χέρια του Επιτρόπου της Ε.Ε αρµόδιο για τη Βιοµηχανία και την Επιχειρηµατικότητα, κ. Antonio Tajani παρέδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. Κωστής Χατζηδάκης, λίστα που έχει όλες τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες προωθήθηκαν το τελευταίο διάστηµα στην πατρίδα µας και τις διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που προωθούνται για το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, κατά τη συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες την Τρίτη. Ο Έλληνας Υπουργός υπογράµµισε, µεταξύ άλλων: «Είναι πράγµατι χαρά µου που είναι σήµερα στην Ελλάδα ο Antonio Tajani, ένας παλιός φίλος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως φίλος της Ελλάδας. Σηµείωσα την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει µπροστά στο δρόµο των διαρθρωτικών αλλαγών γιατί ξέρουµε ότι αυτό είναι το προαπαιτούµενο για να δηµιουργηθούν καινούργιες δουλειές στην Ελλάδα.» Να σηµειώσουµε πως αυτές τις ηµέρες η κυβέρνηση παρουσίασε ένα πακέτο µέτρων για την οµαλή λειτουργία της αγοράς στα καύσιµα, ένα άλλο πακέτο µέτρων για την διευκόλυνση των εξαγωγών. Και ο Υπουργός συνέχισε λέγοντας: «Είναι δέσµευση της κυβέρνησης να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση και είναι στο χέρι µας πραγµατικά η προώθηση όλων αυτών των αλλαγών και των µεταρρυθµίσεων. Αλλά σηµείωσα την ίδια στιγµή, ότι ενώ εµείς πρέπει µε αποφασιστικότητα να προχωρήσουµε σ’ αυτή την κατεύθυνση, η Ευρώπη πρέπει να δείξει την αλληλεγγύη της απέναντι στην Ελλάδα, ιδίως στο θέµα της ρευστότητας. Στο θέµα της ρευστότητας δεν µπορούµε µόνοι µας να βρούµε όλες τις λύσεις. Φυσικά κάνουµε κάθε προσπάθεια για να επιταχύνουµε την απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Αλλά υπάρχουν και ζητήµατα που δεν εξαρτώνται από µας. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µας είναι ζήτηµα που εξαρτάται από την Τρόικα και από τους ευρωπαίους εταίρους µας. Και πιστεύω και εγώ ότι στο τέλος θα καταλήξουµε σε συµφωνία που είναι προϋπόθεση για να αρχίσει να λειτουργεί ξανά η πραγµατική οικονοµία. Μια από τις προϋποθέσεις είναι και η συνεργασία µας µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εξήγησα στον Επίτροπο ότι έχουµε ήδη πρόοδο. Πιστεύω πως µέσα στον Νοέµβριο θα έχουµε τα οριστικά αποτελέσµατα της συνεργασίας µας και ότι πλέον από τον Νοέµβριο και µετά θα ξεκινήσει η χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. ∆ουλεύουµε µαζί µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας. Η επιτυχία της Ελλάδος θα είναι και επιτυχία της Ευρώπης, χαίροµαι που αυτό γίνεται κατανοητό από ολοένα και περισσότερους στις Βρυξέλες. Σίγουρα ο Επίτροπος Tajani ήταν και είναι µεταξύ αυτών και πιστεύω ότι στο τέλος η Ελλάδα θα τα καταφέρει, θα ξεπεράσει την κρίση, θα µείνει όρθια, θα προχωρήσει µπροστά.»

Ανακάλυψαν την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης στην Βουλγαρίας;

Μ

ετά την ανακάλυψη ερειπίων αλλά και ευρηµάτων σε µια περιοχή της Βουλγαρίας που οι αρχαιολόγοι τα χρονολογούν πριν από 4.200-4.700 χρόνια και εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, τότε οι επιστήµονες αλλά και η ανθρωπότητα βρίσκονται µπροστά στην αρχαιότερη πόλη που έχει εντοπιστεί µέχρι σήµερα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι ανασκαφές γίνονται στα περίχωρα της πόλης Προβάντια που βρίσκεται 40 χλµ µακριά από τη Βάρνα κοντά στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν την ύπαρξη µιας κοινότητας µε οργάνωση και δοµές πόλης. Η κοινότητα ήταν οχυρωµένη και µέχρι στιγµής έχουν αποκαλυφθεί κατοικίες και χώροι θρησκευτικής λατρείας. Οι πρώτες εκτιµήσεις των ειδικών, όπως διαβάζουµε στο in .gr, αναφέρουν ότι στην πόλη αυτή ζούσαν περίπου 350 άτοµα και από τα ευρήµατα φαίνεται ότι η πόλη ήταν κέντρο παραγωγής και εµπορίας αλατιού. Αν η ηλικία της πόλης επιβεβαιωθεί αυτό θα σηµαίνει ότι ήταν 1.500 χρόνια παλαιότερη από τις πρώτες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, ο (οργανωµένος) πολιτισµός της οποίας θεωρείται ο αρχαιότερος της Ευρώπης.


- Σελίδα 14 -

∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

Πωλείται κοµµωτήριο µε σταθερή πελατεία στην Κόρινθο. Με όλο τον εξοπλισµό. Πληρ. Τηλ.: 6938749216. 81

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Αγ. Θεόδωροι, ενοικιάζεται µεζονέττα 70 τ.µ. ανοικτοί χώροι τύπος loft, 2 υ/π, αποθήκη, εντοιχισµένη κουζίνα, θέρµανση τζάκι και ξυλόσοµπα, δυνατότητα τοποθέτησης a/c. , µέσα σε κήπο µε ελαιόδεντρα 3 στρέµµατα, σε συγκρότηµα 4 µονοκατοικιών. Τιµή 400 ευρώ τηλ. 6972 326627 και 210 9519487 142 Ενοικιάζεται 3άρι στο Ξυλόκαστρο καινούργιο κοντά στην θάλασσα Αριστοναυτών 45. πληρ. Τηλ.: 697948684.

condiotion—αυτονοµη θέρµανση— parking—αποθήκη κα ιµεγάλες βεράντες. Πληρ. Τηλ.: 2741401037 & 6909561267

και 27430 23805. 250612

Πωλείται στην περιοχή Ποσειδωνίας οικόπεδο 700 τ.µ. Πληρ. Τηλ.: 6980285293.

Πωλείται στη ∆υτική Πλευρά του Λουτρακίου οικόπεδο εντός σχεδίου 185 τ.µ. (Ο.Τ.119) στην συµβολή οδών Γερανείων και εγκεκριµένης οδού Ναβαρίνου πάνω από τις σκάλεςΤηλέφωνα επικοινωνίας :Χ.Κηπουρός : 2106427074 ∆.Ευγενοπούλου : 2106430318 Ν.Σανιδόπουλος : 2296025550 2211

Πτυχιούχος φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος παραδίδει µαθήµατα κατ’ οίκον σε µαθητες ∆ηµοτικού. Τιµή ώρας 7€. Πληρ. Τηλ.: 6983068610

προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6944574018 272 Απόφοιτος Λυκείου, µε γνώσεις Αγγλικών ζητεί εργασία είτε ως baby—sitter είτε ως καθαρίστρια είτε για οποιαδήποτε σοβαρή δουλειά. Πληρ. Τηλ.: 6945302438. 304

Καθηγητρια Φιλολογος Πανεπιστηµιου Σοφιας Βουλγαριας , κατοικος Κορινθιας , αναλαµβανει την 161211 εκµαθηση της Βουλγαρικης γλωσσας σε ατοµα που θελουν να σπουδαNέα Πολυεθνική εταιρεία παγκοσουν η να δραστηριοποιηθουν επαγσµίου εµβέλειας αναπτυσεται στην γελµατικα στη Βουλγαρια . Τηλ περιοχή σας και αναζητα σοβαρά και 6949 116261 e-mail υπεύθυνα ατοµαγια την στελέχωση ilka_p@yahoo.com . της. 66 Πληροφορίες: What’s up: 6972106396. Vodafone: ΕΛΛΗΝΕΣ 36 & 39 ΕΤΩΝ ΜΕ 6943221559. Α∆ΕΙΑ SECURITY 7 ΠΟΛΥΕΤΗ 171111 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ Το Κτήµα Παλυβού στην Αρχαία ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΛΟ ΤΟ Νεµέα ζητά για άµεση πρόσληψη ΧΡΟΝΟ. ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ άτοµο για το τµήµα πωλήσεων. ΜΟΝΟ. Προυπηρεσία στο αντικείµενο θα ΠΕΤΡΟΣ 6936122968 ΒΑΣΙΛΗΣ ληφθεί υπ οψιν. τηλ 27460-24190 6906950387 info@palivos.gr " 175 15

Ενοικιάζεται στην περιοχή Καλλι070612 θέας Κορίνθου διαµέρισµα 90 τ.µ. Τριάρι µε τζάκι—ηλιακό air condiΠωλείται αυτοκίνητο µάρκας Golf tion αυτόνοµη θέρµανση parking 3 σε καλή κατάσταση. Τιµή 4.000 αποθήκη και µεγάλες βαράντες. ευρώ. Πληρ. Τηλ: 27440 – 21358 και Πωλείται οικόπεδο 1700 τ.µ. εντός σχεδίου πόλης µε δυνατότητα να Πληρ. Τηλ.: 274140-01037 κιν.: 61660. µοιραστεί σε δύο µερίδια στον Πύρ270412 6909.561.267. γο Ευρωστίνης. Τηλ.: 6977804545. Ευκαιρία πωλούνται ράφια για 47 147 καταστήµατα σε άριστη κατάσταΕνοικιάζεται κατάστηµα 45 τ.µ. ση. Τηλ. Επικοινωνίας στην Κόρινθο, Κολιάτσου 40 εντός 6946178155. Μόνο σοβαρές προτά- Πωλείται βιβλιοπωλείο στην Κόστοάς. Πληρ. Τηλ.: 210 6710813, ρινθο µε σταθερή πελατεία. Πληρ. σεις. 6979549935. 250412 Τηλ.: 6945282541. 305 240412 299 Ενοικιάζεται κατάστηµα επί της ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεγάλο 2αρι µε Πωλείται κατάστηµα 34 τ.µ. ΛουΠωλείται στην περιοχή της ΠοσειΠ.Ε.Ο. Κορίνθου = Πατρών στο αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοτράκι κέντρο. Τηλ. Επικοινωνίας δωνίας στην οδό Μπουµπουλίνας 71 Λέχαιο Κορινθίας, πλησίον δηµοτισίφωνα, τζάκι και εντοιχισµένες 6946178155. Κυρία µα πείρα & υπευθυνότητα ένα τεµάχιο 4 στρεµµάτων µα κτήριο Συλλογή κερµάτων Ελληνικών ν κού σχολείου και δίπλα σε στάση ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες 250412 αναλαµβάνει την φύλαξη παιδιών 400 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 27410 80696. ΚΤΕΛ 75 τα.µ. µε τουαλέτα, νερό στο τηλέφωνο 6977912394 & Ξένων στο χώρο σας. Πληρ. Τηλ.; 149 και πάτωµα συν πάρκινγκ σκεπασµέ- Πωλούνται πορτοκάλια στα δένδρα Κέρµατα από 50ράκι έως 100 δραχ6945044109. εκλεκτά στο Μπολάτι Κορινθίας. νο 75 τα.µ.. Πληρ. Τηλ.: 210 µές. Σύνολο ελληνικών κερµάτων Ενοικιάζεται διαµέρισµα 100 τ.µ. 140911 Πληρ. Τηλ. 6944614272 & Πωλείται ή δίδεται αντιπαροχή 8053170 (πρωϊ) 27410 86250 είναι 500 τεµάχια και ξένα κέρµατα σε δυόροφη µονοκατοικία στην θέση 2741055706 οικόπεδο 900µ. Στον οικισµό Εξαµι(απόγευµα) 6977699351. είναι 128 χάρτινα. Ξένα υπάρχουν 1 Γαλότα Λουτρακίου ισθµός κοντά 200312 λίων. Πληροφορίες στα τηλ. 210 Είµαι συνταξιούχος Πανεπιστηµια36 των 5, 1 των 10, 1 των 50, 1 των στο super market Βασιλόπουλος. κός καθηγητής, 75άρης. Κατοικώ 6081764 & 6972206900. 1.000. Για όλα θέλω 600€. Πληρ. Τηλ.: 6945721105 & Πωλείται αγρόκτηµα 4200 τ.µ. µε σε κοντινή παραλιακή πόλη. ∆εν έχω 219 Τηλ.27410-23830. Τα ελληνικά 6948953233. θαλάµους πτηνοτροφείου στην περιΠΩΛΗΣΕΙΣ οικονοµικό πρόβληµα . Αναζητώ µια 051011 κέρµατα είναι από το 1926. οχή Ποσειδωνία, Μπουµπουλίνας σύντροφο καλλιεργηµένη. Τηλ. Πωλείται ή Ενοικιάζεται στο ΛουΓια ολά τιµή 600€ . Πληρ. Τηλ.: ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 ΜΟ71. Πληρ. Τηλ.: 6981896205, Ενοικιάζεται διαµέρισµα 140 τ.µ. 3 ΝΤΕΛΟ 1996 ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑ6942579265. τράκι γωνιακό µαγαζί 55 τ.µ. σε 27410 23830. 6944333280 & 27410 80696 κα υπνοδωµατίων στο κέντρο της Κοπολύ καλή τιµή. Πληροφορίες : ΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ—ΣΗΜΑ 2012 ΗΛΙΟ73 Πρωτόππαπα Γεωργία. ρίνθου στην οδό Αδειµάµτου. Πληρ. 2741025998, 27410 53363 & ΡΟΦΗ—ΑIRCONTITION ΧΛΜ. 280212 56000. ΤΙΜΗ 2900€ Τηλ.: 6975854495. 6947317123. Καθηγήτρια Αγγλικών παραδίδει Ελληνίδα ζητά εργασία για κράτηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 156 79 παιδιών στο χώρο σας µε 10 ευρώ Πωλείται τρακτέρ 45 ΗP ΑΪΧΕΡ µαθήµατα σε παιδιά ∆ηµοτικού – ΤΗΛ.: 6947355915 Γερµανίας 4Χ2 µε ύψος µόνο 1,10 την ώρα. τηλ.6982112372 Γυµνασίου. Προσιτές τιµές. Πληρ. 0509121 εκατοστά , δενδροκοµικό— ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεζονέτα 76 τ.µ Πωλείται επιπλώση παιδικού δωΤηλ.: 27410 85201 & 6939856440. αµπελουργικό σε άριστη κατάσταση. µατίου NEOSET κρεβάτι— στο Λουτράκι, κοντά στο καζίνο, 299 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΌΣ παραδίδει ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι, στη Τιµή 4.000€ και Φορτηγάκι DAκοµοδίνο—γραφείο—βιβλιοθήκη, σε ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 500 µέτρα από τη θάλασσα, µε δύο άλγεβρα γεωµετρια µαθηµατικά θέση «Λειβαδάκι» , επί της Σχολής TSUN 1500 cc ενός τόνου, µε ανοιπολύ καλή κατάσταση. Πληρ. Τηλ. υπνοδωµάτια, τζάκι, καλοριφέρ και ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ γενικής και κατεύθυνσης Μηχανικού, οικόπεδο 650 τ.µ, εντός χτή καρότσα 2,22 µ. πλάτος και 1,52 22960 27058. κλιµατισµό αυτόνοµο. Πληρ. Τηλ: ΚΕΙΜΕσε µαθητές γυµνασίου και λυκείου. σχεδίου (Σ.∆ 04), µε καρποφόρα µε παραπέτη, σε άριστη κατάσταση 69 6946768566. Τιµή: 450 ευρώ ΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Πλούσιο υλικό ασκήσεων και µεθοδέντρα, τιµή: 160.000 ευρώ, µισό 270911 περασµένο ΚΤΕΟ και πρόσφατο ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝΩΝ δολογίας 90.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: γενικό σέρβις. ∆εκτός έλεγχος. ΕπίΠωλείται επιχείρηση εσωρούχων ΓΛΩΣΣΩΝ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΑΝΕτιµή 15 ευρώ, συζητήσιµη 697 6939624615 Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσοδειξη και δοκιµή. Σαν καινούργιο. στο κέντρο της Κορίνθου λόγω ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,∆ΕΚΤΗ 130911 4815977 νιέρα (οροφοδιαµέρισµα) 30 τ.µ. Τιµή 2.800€ Πληρ. Τηλ: 6977συνταξιοδότησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΥΣ στον 1ο όροφο. Πηγάσου 6 Κόριν895140. Τηλ:2741025797. ΟΙΚΟΥΣ,ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ. ΤΗΠωλούνται αγροτεµάχια 4300 και 131211 θος Τηλ: 6977804545 145 ΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 69973250 µ2 αντίστοιχα µε καρυδιές το Γερµανικά ιδιαίτερα µαθήµατα 318 205320 ένα , στην ορεινή ΚΑΡΥΑ Κορινθί- Πωλείται εξοπλισµός καφενείου, παραδίδονται σε Έλληνες και Ελλη32 ας, άρτια , οικοδοµήσιµα µε νικά σε Γερµανούς. Άδεια διδασκα∆ΙΑΦΟΡΑ Ενοικιάζεται 2άρι διαµέρισµα 60 έγκυρους τίτλους, χαρακτηρισµένα τραπεζοκαρέκλες, ψυγείο, τηλεόραλίας Υπουργείου Παιδείας. Τιµές ση, παγοµηχανή. Πληρ. τηλ.: τ.µ. επιπλωµένο 50 µέτρα από την ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΚΥΡΙΑ, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ, Προσιτές. τηλ: 6930420324. ΑΓΓΕΜΗ ∆ΑΣΙΚΑ επί επαρχιακής ΤΡΙΝΕΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 2744079010 & 6937232930. θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελέ- ΚΑΛΑ—ΚΑΡΥΑ—ΦΕΝΕΟΣ 400µ ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟ ΖΗΤΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΡΦΩΜΕ251011 νης. Πληρ. Τηλ.: 6945576487. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΕΚΤΕΣ ΝΗ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΗΣ, Πωλείται οικόπεδο στην Τσαγκααπό τον Οικισµό, δίπλα στο ξενοΚΤΕΟ (ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΌ ΤΕΛ Ή ΤΕΙ) ράδα Πηλίου 1 (ένα) στρεµµα εντός ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΕΙ δοχείο «ΚΑΡΥΑΤΙΣ». Ή ΆΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ. Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. σχεδίου στη θέση Ταξιάρχης µε θέα ΠΑΙ∆ΑΚΙ (Α) ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. 1 ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑΚΗ τριάρι νε τζάκι—ηλιακό—air θάλασσα. Εχω και πιστοποιητικό ∆Α,ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΠληρ. Τηλ. 6944 183426 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΑΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ δασαρχείου. 45.000 €. Πληρ. τηλ. ΣΗ. COMPUTER) 69730044251 & 27410 20931. ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛ. 6940075555 ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 103 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΛ. 6948 850378. 050912 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 3111 Πωλούνται κατάλληλα για φοιτηΖητείται κοινωνική τές. Κανεπές διθέσιος, κρεβάτι µε ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ λειτουργός για την Κόρινθο. Απαραίτητα προσόντα: στρωµα διπλό, γραφείο µες ενσωµαΖητείται αγροτικό φορτηγάκι. • Πτυχίο κοινωνικής εργασίας και άδεια τοµένη βιβλιοθήκη. Τιµή 300€. Πληρ. Τηλ.. 6974931750. Ετος ιδρύσεως 1983 άσκησης επαγγέλµατος Πληρ. Τηλ. 6944299103 (Ολές τις 1311 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ώρες). Εδρα: Αδειµάντου • Σχετική επαγγελµατική ικανότητα και Kύριος ζητά εργασία SECURITY εµπειρία 28 Κόρινθος Λουτράκι : Οικόπεδα (2) 650 τ.µ. + µε άδεια εργασάις. Περιοχή Κορινθί• Ικανότητα οργάνωσης, προγραµµατιΤηλ/fax: 27410 22810 1060 τ.µ. άρτια , οικοδοµήσιµα Σ.∆. σµού, ελέγχου, συνεργασίας και επικοινωας µε προτίµηση Κιάτο— Email: hmer@otenet.gr νίας 0,4 προς 300 € το τ.µ. τηλ Ξυλόκαστρο. Πληρ. Τηλ.: • Ικανότητα να διαµορφώνει σχέσεις 2741021956 – 6951323256 6979211909. Blog: http:// ασφάλειας και εµπιστοσύνης µε τα παιδιά 2511 hmerhsiak.blogspot.com/ Αποστείλατε βιογραφικό στο Fax Πωλείται µονοκατοικία 150 τ.µ. 50 2103843038 ή µε mail: erµέτρα από την θάλασσα σε οικόπεδο gasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: 1250 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 6937165657. κρατηση παιδιών , ηλικιωµένων & κωδικό 67 Τηλ./fax: 22960 82862 77 σίδερο. Πληρ. Τηλ.: 6985717794. 101 Ιδιοκτήτρια- εκδότρια: Ζητείται παιδαγωγόςΠωλείται ταχύπλοο 4,65 µ. µηχανή παιδοκόµος για την Κόρινθο Ευγενία Παπασιδέρη 50 ΗΡ σχεδόν καινούργια. Πληρ. Απόφοιτος Λυκείου και κάτοχος Απαραίτητα προσόντα: Τηλ. 6937165657. άδειας Security ζητά εργασία ως Χριστοπούλου • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών 77 εσωτερικός υπάλληλος γραφείου • Σχετική επαγγελµατική ικανό- στην Κόρινθο και γύρω περιοχές ή ∆ιεύθυνση: τητα και εµπειρία Πωλείται φορτηγάκι DATSUN ως υπάλληλος Security .Πληρ. Τηλ.: Αναστάσιος 1500 cc µε ανοικτή καρότσα. Έχει 6979717113. • Ικανότητα να διαµορφώνει µήκος 2,28 µ. και πλάτος 1,50 µ. µε σχέσεις ασφάλειας και εµπιστο142 Χριστόπουλος παραπέτι. ΑΑ κατηγορία, αδούλευτο σύνης µε τα παιδιά Συντάκτες— και καθαρό χωρίς σκουριές. ∆εκτός Κοπέλα, πτυχιούχος ΤΕΙ µε προϋ• Ικανότητα συνεργασίας και κάθε έλεγχος. πηρεσία σε Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο ∆ηµοσιογραφοι: επικοινωνίας Τοµέα, πολύ καλή γνώση Αγγλικών Τιµή προσφοράς: 2.000 € Αποστείλατε βιογραφικό στο - Καραβούλιας και πιστοποίηση ECDL Core, αναζηΤηλ: 2721026597, κιν: 6977895140 Fax 2103843038 ή µε mail: τά εργασία σαν υπάλληλος γραφείου 175 Τρυφωνας Πωλείται οικία εκτός σχεδίου 115 ergasia.smile@yahoo.gr αναγράή ως γραµµατέας στην Κόρινθο - Μασούρης Σπύρος τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. µε όλα τα (δεκτές σοβαρές προτάσεις και για φοντας τον κωδικό 68. Επιµέλεια κεµένων: κοµφόρ, 300 µέτρα από την θάλασσα άλλες θέσεις). Για περισσότερες στον Κάβο Ισθµίας 130.000€ Πληρ. πληροφορίες επικοινωνήστε στα Ευγενία Παπασιδέρη— Φιλόλογος µε εµπειρία παραδίδει Τηλ.: 27410 37986. τηλέφωνα: 2741021759, Χριστοπούλου ιδιαίτερα µαθήµατα Αρχαίων 312 6975772944. Ελληνικών και ¨Εκθεσης σε µαθη154 Συνδροµές ιδιωτών τές Γυµνασίου—Λυκείου. Πληρ. Πωλείται γωνιακό διαµέρισµα 96 εσωτερικού: τα.µ. στον 3ο όροφο στον πεζόδροµο Τηλ.: 210 7523274 & 6947578366. ∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ αναλαµβάνει 1310 της Κορίνθου Πληρ. Τηλ.: την διεκπεραίωση κειµένων πτυχια50 € ετησίως 2741021954 & 6972320244. κών, βιβλίων κλπ. Αναλαµβάνω µικροδουλειές Ηλε- [σε δικό µου υπολογιστή, αποθήκευ142 - Οι απόψεις που εκφράζοκτρικά υδραυλικά—πλακάκια– Πωλείται επαγγελµατικο κτίσµα ση σε cd (όχι εκτύπωση).] Εµπειρία νται στις επιστολές δεν στην Ξυλοκέριζα 130 τ.µ. σε οικόπε- σίδερα - αλουµίνια - βαψίµατα. Κος 10 χρόνων πάνω σε δικηγορικά εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις Σπύρος—Πληρ. Τηλ.: 6972984120 δο 800 τα.µ. επί του δρόµου. Πληρ. κείµενα, πτυχιακές, λογιστικούς 300512 απόψεις της εφηµερίδας. Τηλ.: 6955941375. πίνακες και απλών κειµένων. Τιµές


- Σελίδα 15 -

∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η

καταβολή του επιδόµατος θέρµανσης θα γίνει βάσει νέων διευρυµένων κριτηρίων για την επιστροφή φόρου, τα οποία εκτιµάται ότι θα καλύψουν πάνω από τέσσερα εκατοµµύρια νοικοκυριά. Σύµφωνα µε όσα ανακοινώθηκαν από επίσηµα, Υπουργικά χείλη, το εισοδηµατικό όριο ορίζεται ως εξής:

• Για τους άγαµους στα 25.000 ευρώ (από 14.000). • Για τους έγγαµους ξεκινά από τα 35.000 ευρώ (από 23.350) και θα αυξάνεται κατά 3.000 για καθένα από τα προστατευόµενα τέκνα του φορολογούµενου. Τα εισοδήµατα που θα λαµβάνονται υπόψη θα είναι αυτά του 2011. Περιουσιακό κριτήριο Το πλαφόν για την ακίνητη περιουσία αυξάνεται από τις 150.000 ευρώ στα 200.000 ευρώ. Σε σχέση µε την ακίνητη περιουσία, ωστόσο, για τη διασταύρωση των στοιχείων θα λαµβάνεται υπόψη το ΕΤΑΚ του 2009, το πιο πρόσφατο εκκαθαρισµένο που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Όπως διευκρινίστηκε, οι εκκαθαρίσεις προχωρούν πλέον γρήγορα, ωστόσο αναµένεται να ανακύψει πρόβληµα µε όσους πούλησαν ακίνητα µετά το 2009. Γεωγραφικές ζώνες Η επιστροφή υπολογίζεται µε ανώτατο όριο ανάλογα µε την κλιµατική ζώνη. Οι γεωγραφικές ζώνες ορίζονται: Α' Ζώνη: Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, ∆ράµα, Ευρυτανία. Η µέγιστη κατανάλωση ορίστηκε στα 3.000 λίτρα και η υψηλότερη αποζηµίωση είναι τα 900 ευρώ. Β' Ζώνη: Ιωάννινα, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Αρκαδία, Πιερία, Ηµαθία, Πέλλα, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Χαλκιδική, Σέρρες, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Εβρος. Η µέγιστη κατανάλωση είναι τα 1.800 λίτρα και η υψηλότερη αποζηµίωση τα 540 ευρώ. Γ' Ζώνη: Αττική (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθία, Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βοιωτία, Εύβοια, Μαγνησία, Λέσβος, Χίος, Κέρκυρα, Λευκάδα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Αρτα. Το ανώτατο όριο κατανάλωσης είναι τα 960 λίτρα και η µέγιστη αποζηµίωση είναι τα 388 ευρώ. ∆' Ζώνη: Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυµνο, Λασίθι, Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Σάµος, Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά & Ιθάκη, Κύθηρα και νησιά Σαρωνικού. Η µέγιστη κατανάλωση είναι τα 600 λίτρα και η υψηλότερη αποζηµίωση είναι τα 180 ευρώ. Κατανάλωση ανά ζώνη Το µέγιστο όριο κατανάλωσης σε λίτρα ανά κλιµατική ζώνη ορίζεται: Κλιµατική ζώνη Ανώτατη κατανάλωση /m2 (lt) • Α' ΖΩΝΗ: 25 • Β' ΖΩΝΗ: 15 • Γ' ΖΩΝΗ: 8 • ∆' ΖΩΝΗ: 5 Τα ανώτατα τετραγωνικά µέτρα επιδότησης ορίστηκαν σε 120. Ο σχεδιασµός όσον αφορά τη χορήγηση του επιδόµατος προβλέπει: Να χορηγείται αποζηµίωση έπειτα από την αγορά πετρελαίου θέρµανσης σε λογαριασµό τραπέζης του φορολογουµένου. Η χορήγηση πραγµατοποιείται ύστερα από αίτηση του φορολογουµένου στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ και έπειτα από διασταύρωση της πραγµατοποίησης της πώλησης, µέσω της καταχώρησης στο σύστηµα παρακολούθησης διακίνησης πετρελαίου θέρµανσης. Υπάρχει µέριµνα για τους φορολογούµενους που θα χρειαστούν βοήθεια για τη συµπλήρωση της αίτησης. Η πληρωµή γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η αποζηµίωση αφορά κτήρια που χρησιµοποιούνται ως κύρια κατοικία και είναι δηλωµένα στο Ε9. Υπάρχει ειδικό κονδύλι που θα χορηγηθεί µέσω ΟΤΑ σε ειδικές οµάδες πληθυσµού, για ενίσχυση ανεξαρτήτως είδους καυσίµου και τρόπου θέρµανσης (π.χ. οικογένειες χωρίς εργαζόµενους κ.λπ.).

∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Α

πό την 1η Νοεµβρίου και για δέκα ηµέρες τα καταστήµατα της πρωτεύουσας θα προσφέρουν πιο φθηνά εµπορεύµατα , αφού ξεκίνησε το δεκαήµερο φθινοπωρινών προσφορών όπως αποφάσισε ο Εµπορικός Σύλλογος Αθηνών, σε συνέχεια των δράσεων και πρωτοβουλιών του που στοχεύουν στην αναβάθµιση της Αθήνας και την αύξηση της επισκεψιµότητας. Ο σύλλογος αναφέρει σχετικά: «Καλούµε όλους τους εµπόρους να συµµετέχουν, αξιοποιώντας το συγκριτικό πλεονέκτηµα της προσφοράς εµπορευµάτων απ' όλα τα καταστήµατα σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα, αντί των προσφορών σε διαφορετικές, ανά κατάστηµα, περιόδους και να διαθέσουν τα φθινοπωρινά είδη τους σε ελκυστικές τιµές, κοινοποιώντας τις προσφορές τους στην Περιφέρεια Αττικής - Γεν. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και στον Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών. Κάθε επιχείρηση µπορεί να επισκέπτεται το www.pameathina.net και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες να καταχωρεί τις προσφορές της, προκειµένου να ενηµερώνονται οι καταναλωτές για τις ευκαιρίες που θα υπάρχουν στη διάρκεια του δεκαηµέρου» .Η πρωτοβουλία αυτή, όπως και όλες οι προηγούµενες, θα υποστηριχθεί από το ∆ήµο Αθηναίων µε τη διοργάνωση εκδηλώσεων και απόδοση του δηµόσιου χώρου στους πολίτες.


∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

- Σελίδα 16 -

Επιστολές που λάβαµε Σουρεαλισµός και υποκρισία του Βασίλη Μπαλάφα «Ήταν Οκτώβριος του 2005 όταν σε άρθρο µου έγραφα για τον «βασικό µισθό και τον βασικό εργαζόµενο». Θα ήθελα να υπενθυµίσω ορισµένες παραγράφους εκείνου του άρθρου : «Σε µια εποχή που γύρω µας ακούµε βαρύγδουπες λέξεις όπως ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα και παρουσιάζεται ως µείζον πρόβληµα η έλλειψη επενδύσεων, την ίδια ώρα καµία κουβέντα δεν γίνεται για την κατάσταση που επικρατεί στο µισθολογικό status ιδιαίτερα των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Κάποτε ο νέος εργαζόµενος προβληµατιζόταν για το αν θα επιλέξει καριέρα στον ιδιωτικό η το δηµόσιο τοµέα, γιατί στον ιδιωτικό τοµέα γνώριζε ότι η δουλειά είναι περισσότερη αλλά υπάρχουν παροχές και οι µισθοί κινούνται σε υψηλά επίπεδα έναντι του δηµοσίου. Σήµερα, ο ιδιωτικός τοµέας έχει φτάσει να προσφέρει µισθούς χαµηλότερους από το δηµόσιο αλλά και πολύ λιγότερες ιατροφαρµακευτικές παροχές για παράδειγµα ! Μέσα σε όλη αυτή την αλλοπρόσαλλη κατάσταση έρχεται να προστεθεί και ο περίφηµος βασικός µισθός, ο οποίος παρουσιάζεται ως το καλύτερο δυνατό και µάλιστα νόµιµο ! Μάλλον κάτι δεν έχει γίνει σωστά κατανοητό ή κάτι έχει εσκεµµένα διαστρεβλωθεί για να ικανοποιήσει µια προφανή σκοπιµότητα. Ο βασικός µισθός θεσµοθετήθηκε για να ορίσει τον πυθµένα, τη βάση, το κατώτατο και όχι το ανώτατο. Έχει παρεξηγηθεί η έννοια του. ∆εν είναι αυτό που πρέπει να δώσεις αλλά το ελάχιστο που µπορείς να δώσεις ! Είναι όµως φυσική συνέπεια και λογικό επόµενο ο βασικός µισθός να φέρνει µαζί του και το βασικό εργαζόµενο ακόµα και αν αυτός κατέχει γνώσεις και τίτλους. Για άλλη µια φορά στην Ελλάδα καταλάβαµε λάθος όπως το συνηθίζουµε άλλωστε, ή µάλλον καταλάβαµε όπως θα θέλαµε γιατί αυτό µας βόλεψε παροδικά. Όταν οι ελληνικές επιχειρήσεις διαπίστωσαν ότι κάτι δεν πάει καλά ήταν πολύ αργά διότι είχαν χάσει το πλεονέκτηµα της ενδοεπιχειρησιακής αρµονίας και του προσωπικού το οποίο µε εµπιστοσύνη ότι θα αµειφθεί θα έδινε τα µέγιστα για την ευρωστία της επιχείρησης. Μόνο έτσι µπορεί να επιτευχθεί ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Μόνο µέσα από την ειλικρινή σχέση µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου. Αυτή είναι και η βασική έννοια της ελεύθερης οικονοµίας που διαµορφώνει τα πράγµατα µε βάση τις αποδοτικότητες. Όµως η έννοια του όλοι παίρνουν τα βασικά γιατί έτσι λέει ο νόµος έρχεται σε αντίθεση µε την ελεύθερη οικονοµία και παραπέµπει σε άλλα οικονοµικά µοντέλα που ιστορικά απέτυχαν.» Σήµερα, 7 χρόνια µετά, τα περίφηµα «εργασιακά» κοντεύουν να αποτελέσουν το εκρηκτικό υλικό που θα τινάξει στον αέρα την προσπάθεια που γίνεται για να αποκτήσουµε µετά από 3 χρόνια, µια περίοδο σχετικής νηνεµίας, µήπως και καταφέρουµε να θέσουµε στο δηµόσιο διάλογο και προς επίλυση, θέµατα που βασανίζουν κάθε µικροµεσαία ελληνική οικογένεια στην καθηµερινότητά της. Ζητήµατα και αιτήµατα της καθηµερινότητας όπως η αποκλιµάκωση των τιµών, η δηµιουργία θέσεων εργασίας, οι αναγκαίες ρυθµίσεις στο φορολογικό σύστηµα, η εξέταση και λύση του τεράστιου θέµατος των στεγαστικών, κυρίως, δανείων των νοικοκυριών, απουσιάζουν από τη δηµόσια κουβέντα και από τις κορυφές της ατζέντας, επειδή ασχολούµαστε εδώ και µια εβδοµάδα µε ένα απίστευτο γαϊτανάκι αντεγκλήσεων γύρω από τα «εργασιακά». Αλήθεια, για ποια «εργασιακά» µιλάνε όλοι αυτοί που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και παριστάνουν τους «ανένδοτους» επειδή για παράδειγµα ο χρόνος προειδοποίησης απόλυσης «πέφτει» στους 4 µήνες, επειδή τελικά µένουν ως έχουν οι ωριµάνσεις και οι τριετίες, επειδή δεν θα υπάρξει µείωση του κατώτατου µισθού, επειδή δεν θα αποτελεί µέρος της όποιας ατοµικής σύµβασης ο χρόνος εργασίας ; Που ζούσαν τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι ; Σε άλλο πλανήτη ; ∆εν είχε τύχει κανείς να τους µιλήσει για τη «ζούγκλα» στην αγορά εργασίας που είχε διαµορφωθεί την τελευταία, τουλάχιστον, 15ετία, παρόλο που σχεδόν όλα υπήρχαν γραµµένα σε νόµους και νόρµες ; Που τηρούνταν κατά γράµµα όλα αυτά και κυρίως ποιοι ήταν εκείνοι που δεν τα εφάρµοζαν ; Μήπως ήταν οι ίδιοι µε εκείνους που σήµερα παριστάνουν µε κροκοδείλια δάκρυα ότι τα υπερασπίζονται ; Ποιος απαγορεύει σε έναν εργοδότη να µην δώσει σε κάποιον εργαζόµενό του το «κατώτατο» και να τον επιβραβεύσει µε παραπάνω µισθό από τον βασικό αν κρίνει ότι κάτι τέτοιο του αξίζει και θέλει να τον έχει ικανοποιηµένο για όσα του προσφέρει ; Ποιοι είναι εκείνοι που σήµερα εµφανίζονται ανένδοτοι στις – πάντα µη ευχάριστες – αλλαγές που έχουν όµως για πρώτη φορά την πιθανότητα να εφαρµόζονται και να ελέγχονται µάλιστα όλοι, σχετικά µε την εφαρµογή τους από ένα κράτος που προσπαθεί να συµπεριφέρεται ως τέτοιο και όχι ως ένας µηχανισµός που θα κάνει µονίµως τα «στραβά µάτια» ; Μήπως είναι εκείνοι, οι ίδιοι, που φρόντισαν να τινάξουν τα ταµεία στον αέρα λαµβάνοντας υπερδιπλάσια εφάπαξ από εκείνα που τους αναλογούσαν προκειµένου να συναινέσουν σε διαδικασίες «εθελουσίας εξόδου», ή µήπως είναι εκείνοι που έπαιρναν 100.000 ευρώ από τη συµµετοχή τους σε διοικητικά συµβούλια των οργανισµών στους οποίους εργάζονταν ; Και µαζί µε όλα αυτά ξέσπασε και ο ορυµαγδός σχετικά µε τα στεγαστικά δάνεια. Σοκαρίστηκαν, δήθεν, κάποιοι µε το γεγονός ότι κάποια στιγµή πρέπει να ρυθµιστεί η υπόθεση µε το πάγωµα των «πλειστηριασµών» που εκ των πραγµάτων είναι έκτακτο µέτρο, περιορισµένης χρονικής διάρκειας. Αντί να ξεκινήσουµε να συζητάµε για το πώς θα γίνει αποµείωση στο ποσό του κεφαλαίου µε τους τόκους που αποπληρώνεται στο τέλος ενός δανείου, ανάλογα ή περίπου ανάλογα µε τις µειώσεις που έχει υποστεί λόγω των µέτρων ένας µισθωτός, υπάρχουν πολιτικά κόµµατα που µιλούν για διαγραφές χρεών σε όσους δεν πληρώνουν, ενώ γνωρίζουν ότι υπάρχουν νόµοι που προστατεύουν τις ευπαθείς οµάδες, τους πολύτεκνους, τους ανέργους. Το συνεπές νοικοκυριό αυτής της χώρας πότε θα αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης ; Οι πολίτες που παλεύουν µε νύχια και µε δόντια να είναι συνεπείς ακόµα και στα τωρινά πολύ δύσκολα, θα γίνουν ποτέ προτεραιότητα αυτής εδώ της Πολιτείας ; Θα κοιτάξουµε κάποια στιγµή να ζήσουµε σε µια δοµή που θα επιβραβεύει τον συνεπή και δεν θα τον κάνει συνέχεια να νιώθει ο αδικηµένος (sic) της όλης υπόθεσης ; Θα βάλει κάποιος «βέτο» στη συζήτηση µε στόχο να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας και να µην πωλείται το γαλλικό κρέας 2,5 ευρώ φθηνότερα απ’ ότι το ελληνικό στην Ελλάδα ; Ορισµένες φορές, πραγµατικά, τόση υποκρισία και φαρισαϊσµός δεν αντέχονται …»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you