Valgavis Hitra 2023

Page 1

VALGAVIS - HITRA

Bruk stemmeretten din!

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Hitra kommune

Tlf. 72 44 17 00 - Fillan, 7240 Hitra www.hitra.kommune.no

Kommunestyrevalget 2023 Valginformasjon

Kommunestyrevalget 2023

Hvem kan stemme

Du kan stemme ved kommunestyreog fylkestingsvalget 2023 hvis du:

• Er over 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2023.

• Er norsk statsborger og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

• Eller dersom du ikke er norsk statsborger, men har vært registrert som bosatt i Norge de siste tre årene. Det må være tre sammenhengende år.

• Eller dersom du er statsborger i et annet nordisk land og har blir registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senes 30. juni 2023.

Litt mer om alderskravet

Dersom du er 18 år eller eldre trenger du ikke tenke mer på dette. Det er ingen øvre aldersgrense for stemmeretten.

Dersom du fyller 18 år i løpet av 2023 så har du stemmerett ved valget 2023. Dersom du eksempelvis fyller 18 år 31. desember 2023, så er du gammel nok til å stemme ved valget.

Litt mer om statsborgerskap og å være bosatt i Norge

Ved kommunestyre­ og fylkestingsvalg er det ikke krav om å være norsk statsborger for å ha stemmerett. Dette er et krav ved stortingsvalg. Dersom du ikke har norsk statsborgerskap, men

har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i tre sammenhengende år på valgdagen 11. september 2023, så har du stemmerett ved årets valg. Med andre ord; om du har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende siden senest 11. september 2020, så har du stemmerett ved årets valg.

Dersom du er statsborger i et annet nordisk land (Danmark, Finland, Island eller Sverige) og har blitt registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni så har du stemmerett ved årets valg.

Ansatte i diplomatiet eller konsulattjenesten og husstanden deres har stemmerett selv om de ikke er registrert som bosatt i Norge.

Hvordan kan jeg finne

ut om jeg har stemmerett?

Alle med stemmerett skal motta valgkort senest 10. august. I de aller fleste tilfeller så vil de med stemmerett motta valgkortet digitalt i sin digipost.

Dersom du ikke har mottatt valgkort innen 10. august og du mener du har stemmerett ved dette valget bør du kontakte Hitra kommune på telefon 72 44 17 00 eller ved e­post til postmottak@hitra.kommune.no.

Hitra kommune får manntallet fra valgdirektoratet 8. juli. Dette er en liste over alle som har stemmerett i Hitra kommune ved årets valg.

Denne listen publiseres ikke digitalt. Den skrives ut på papir og er tilgjengelig ved rådhusets servicetorg og ved Hitra bibliotek fram til valgdagen 11. september.

Hvor kan jeg stemme

Du kan stemme på valgdagene 10. og 11. september 10. og 11. september så kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført i. Dersom du er registrert i folkeregisteret som bosatt i Hitra kommune 30. juni 2023 så blir du manntallsført i Hitra kommune for dette valget. Det står på valgkortet ditt hvilken kommune du er manntallsført i. Du kan fritt velge hvilket valglokale i Hitra kommune du vil stemme ved.

Mandag 11. september kan du stemme her:

Strand oppvekstsenter 10:00­19:00

Kvenvær oppvekstsenter 10:00­19:00

Melandsjø omsorgssenter 10:00­19:00

Barman oppvekstsenter 10:00­19:00

Knarrlagsund oppvekstsenter 10:00­19:00

Hitra rådhus 10:00­21:00

Hemnskjela oppvekstsenter 10:00­19:00

Søndag 10. september kan du stemme ved Hitra rådhus mellom klokken 12:00 og 18:00.

Valginformasjon

Du kan forhåndsstemme

mellom 10. august og 8. september

Fra og med 10. august til og med 8. september kan du forhåndsstemme. Du kan forhåndsstemme i alle kommuner i Norge, uansett hvilken kommune du er manntallsført i. Dersom du eksempelvis er manntallsført i Lindesnes kommune, så kan du forhåndsstemme ved Hitra rådhus i forhåndsstemmeperioden.

I forhåndsstemmeperioden

kan du stemme her:

Hitra rådhus, hverdager 08:00­15:00

Hitra bibliotek, hverdager 10:00­17:00

Hitra bibliotek, lørdager 10:00­16:00

Du kan tidligstemme

mellom 3. juli og 9. august

Fra og med 3. juli til og med 9. august kan du tidligstemme ved Hitra rådhus på hverdager mellom klokken 08:00 og 15:00. Tidligstemming er et tilbud for velgere som ikke har mulighet til å stemme hverken i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagene 10. og 11. september. Du kan tidligstemme i alle kommuner i Norge, uansett hvilken kommune du er manntallsført i.

Du kan forhåndsstemme ved Hitra sykehjem 6. september

Onsdag 6. september blir det mulig å forhåndsstemme ved Hitra sykehjem (Helsetunet) mellom klokken 10:00 og 14:00. Det blir satt opp et ordinært valglokale der vi tar imot stemmer fra beboere og andre som ønsker å levere stemme her. Vi tar også imot stemmer på rommene for de som ønsker det.

Du kan forhåndsstemme ved

Hitra borettslag 7. september

Torsdag 7. september blir det mulig å forhåndsstemme ved Hitra borettslag (Blåfjell) mellom klokken 10:00 og 14:00. Det blir satt opp et ordinært valglokale der vi tar imot stemmer fra beboere og andre som ønsker å levere stemme her. Vi tar også imot stemmer på rommene for de som ønsker det.

Noen kan stemme hjemme 8. september

Dersom du av helsemessige, eller andre særskilte årsaker, ikke kan komme til et valglokale så kan du stemme hjemme. Dette kalles også «ambulerende stemmegivning». For å få stemme hjemme så må du søke om dette. Siste frist for å søke er onsdag 6. september. Søknad kan leveres per telefon 72 44 17 00 eller e­post til postmottak@hitra.kommune.no.

Hvordan stemmer jeg

Du må ha med gyldig legitimasjon

Når du skal levere stemme må du ha med gyldig legitimasjon. Vi anbefaler at du tar med pass, nasjonalt ID­kort, førerkort, digitalt førerkort eller bankkort med bilde. Minstekravet er at legitimasjonen må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Dersom du ikke har gyldig legitimasjon og bor ved en helse­ og omsorgsinstitusjon, eller i et fengsel, så kan en ansatt bekrefte identiteten din.

Det er og slik at stemmemottaker kan gå god for identiteten din om du mangler gyldig legitimasjon så lenge stemmemottakeren kjenner deg. I valgloven § 9­5, andre ledd, så står det «Velger som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg». Dette blir svært avhengig av hvem som tar imot stemmen din. Derfor sier vi at du må ha med gyldig legitimasjon, selv om det finnes unntak for dette kravet.

Du kan ta med valgkort om du vil

De fleste mottar nå valgkortet digitalt. Du må ikke ta med valgkort når du skal stemme. Stemmegivningen går litt enklere og raskere dersom du har valgkortet tilgjengelig når du stemmer. Men så lenge du har med gyldig legitimasjon så har du alt du trenger.

I valglokalet så gjør du følgende

Dersom du skal forhåndsstemme så går du inn til servicetorget ved rådhuset, eller hjelpedisken ved biblioteket. De viser deg valgavlukket, sjekker legitimasjon og stempler stemmeseddelen din om alt er i orden.

Dersom du stemmer på en av valgdagene 10. eller 11. september så følger du instruksjonene som står i valglokalet. Valglokalene blir tydelig markert, både utenfor og innenfor. Inne i hvert valglokale er det minst 3 medlemmer av stemmestyret. Det er de som mottar stemmer på valgdagene. De sjekker legitimasjon, stempler stemmesedler og gir bistand ved behov.

Om du har psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene så kan du få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person. Det er stemmemottaker som avgjør om du oppfyller kriteriene til å motta hjelp, men det er du som bestemmer hvem som eventuelt skal få hjelpe deg med å stemme. Personen som hjelper deg har taushetsplikt.

Du kan gjøre endringer på stemmeseddelen

Du kan gjøre eventuelle endringer på stemmeseddelen. Ved kommunestyre­ og fylkestingsvalg kan du velge å gi kandidater på stemmeseddelen en personstemme. Det gjør du ved å sette et merke ved kandidatens navn.

Ved kommunestyrevalg kan du også gi personstemmer til kandidater fra andre valglister

Dette gjør du ved å skrive navnet deres på stemmeseddelen. Ved kommunestyrevalget i Hitra kommune 2023 så kan du gi personstemme til opptil 6 kandidater fra andre valglister enn den stemmeseddelen du har valgt. Dette kalles ofte «slengere».

Hvordan telles stemmene

Alle stemmer telles minst to ganger

Når vi har mottatt stemmene så telles hver eneste stemme minst to ganger. Det telles minst en gang for hånd og minst en gang med maskin. Dette gjøres for at valgresultatet ikke skal påvirkes av menneskelige eller maskinelle feil.

Det som telles er antall stemmesedler for hver valgliste og personstemmer. Andre endringer på stemmesedlene, eksempelvis strykninger, teller ikke med i valgresultatet.

Vi teller også antall blanke stemmer og forkastede stemmer. Når stemmer forkastes er det fordi dette ikke er gyldige stemmer. Dette skjer eksempelvis dersom en velger forsøker å legge flere stemmesedler i valgurnen. Ved kommunestyrevalget i Hitra kommune 2019 så ble det forkastet 9 stemmesedler.

Det er ingen som får være alene med stemmesedlene når de skal telles. Og den endelige opptellingen gjøres under oppsyn av Hitra valgstyre. Valgstyret er det folkevalgte organet som har ansvaret for valggjennomføringen. I Hitra kommune så er det formannskapet som har denne oppgaven.

Representantplassene i Hitra kommunestyre fordeles ved valgoppgjør Kort forklart så telles stemmene slik at velgerne avgjør hvilke valglister som får representantplassene i kommunestyret. Velgerne påvirker også hvilke kandidater i de enkelte valglistene som får representantplasser når velgerne gir personstemmer.

Velgere kan skrive navnet på kandidater fra andre valglister enn den stemmeseddelen de leverer og gi de aktuelle kandidatene personstemmer. Dette kalles ofte «slengere».

Når stemmene er telt så regner vi ut antall listestemmer for hvert parti. Det gjøres slik: Antall stemmesedler for valglisten multiplisert med antall kommunestyrerepresentanter

+ Antall slengere fra andre valglister

÷ Antall slengere til andre valglister

= Valglistens listestemmetall

Valglistenes listestemmetall bruker vi til å fordele representantplassene i kommunestyret til de ulike valglistene. Representantplassene fordeles etter St. Laguës modifiserte metode. Valglistenes listestemmetall divideres på først 1,4, så på 3, så på 5 og så videre.

Deretter fordeles kommunestyrerepresentantplassene til de valglistene med de høyeste verdiene inntil de 25 representantplassene i Hitra kommunestyre er fordelt.

Valglistene som får representantplasser i kommunestyret får også vararepresentantplasser som er lik antall faste representantplasser samt tre til.

Til sist så gjøres det eventuelle omrokkeringer innad i valglistene. Dette gjøres ut ifra stemmetillegg, personstemmer og slengere. Dette kan eksempelvis bety at dersom en valgliste får 2 representantplasser i kommunestyret, så kan kandidat nummer 4 i valglisten likevel bli en av de to representantene om de har fått nok personstemmer.

Hitra kommune Tlf. 72 44 17 00 - Fillan, 7240 Hitra www.hitra.kommune.no Valginformasjon Kommunestyrevalget 2023 Valginformasjon Kommunestyrevalget 2023

Hvem stemmer jeg på?

Hitra kommunestyre

Du stemmer på Hitra kommunestyre. Hitra kommunestyre består av 25 representanter som oppfyller kriteriene for å være valgbar. Kriteriene for å være valgbar er hovedsakelig at de har stemmerett ved valget. Det vil si at de må være bosatt i Hitra kommune og de må minimum fylle 18 år i løpet av 2023. De må også enten være norsk statsborger eller vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene sammenhengende. For statsborgere i andre nordiske land holder det at de er registrert i folkeregisteret som bosatt i Hitra kommune innen 30. juni 2023. Det er også enkelte personer som ikke er valgbare siden de har spesielle stillinger. Dette gjelder eksempelvis kommunedirektører og kommunalsjefer.

Hva gjør et kommunestyre?

Kommunestyret er det øverste folkevalgte organ i Hitra kommune. Det er kommunestyret som velger medlemmene av de andre folkevalgte organene. Kommunestyret kan ta beslutninger selv (ofte kjent som å «fatte vedtak») eller de kan bestemme at noen andre skal få myndighet til å ta fatte vedtak i enkelte saker (delegere).

Norske kommunestyrer har mange lovfestede oppgaver og plikter. Det finnes ingen fullstendig oversikt over oppgavene og pliktene kommunene har. Men høsten 2021 ble det gjort et godt forsøk på å lage en slik oversikt. Der ble det listet opp at kommunene har oppgaver og plikter innenfor følgende områder:

Barnehage, barnevern, grunnskole, helse­ og omsorgstjenester, psykisk helsearbeid og rusarbeid, sosialtjeneste, samferdsel, kultur og barne­ og ungdomstiltak, plan, byggesak og miljø, vann, avløp og renovasjon, brann og ulykkesvern, kirke, landbruk, næring og mer (hentet fra NOU 2023:9 Generalistkommunesystemet s. 276281).

I tillegg til lovpålagte oppgaver og plikter så kan norske kommuner ta avgjørelser på eget initiativ og ansvar.

Trøndelag fylkesting

Dersom du har stemmerett ved kommunestyrevalget for Hitra kommune så har du også stemmerett for fylkestingsvalget for Trøndelag fylkeskommune.

Trøndelag fylkesting består av 59 representanter som oppfyller kriteriene for å være valgbar. Det er de samme kriteriene som ved kommunestyrevalg.

Hva gjør et fylkesting?

Fylkestinget er det øverste folkevalgte organet i Trøndelag fylkeskommune. På mange måter så har fylkestinget samme funksjon for fylkeskommunen som kommunestyret har for kommunen.

De største oppgavene fylkeskommunene har er driften av videregående skoler, fylkesveier og andre samferdselsoppgaver, tannhelsetjenesten og kultur.

Vi er klare for mer innsats for Hitra

Fødselstallene øker, befolkningsveksten fortsetter, og stadig flere og mer varierte arbeidstilbud skapes. Med andre ord, de mest avgjørende forutsetningene er på plass, ei positiv framtid og ett godt liv på Hitra.

Vi har, etter beste evne, forsøkt å utvikle en kommune og et lokalsamfunn som gir rom for ALLE – med muligheter, likeverd og lik behandling

Flere undersøkelser viser at innbyggerne på Hitra er fornøyd med utviklingen og kommunen. Og utenfor kommunens grenser blir vi positivt omtalt. Dette er viktig.

Dette vil også være helt sentralt i vårt politiske verdigrunnlag framover.

Natur, miljø og verdigrunnlag

Vi har alle et ansvar for våre medmennesker og for naturen og miljøet – også her på Hitra Alle mennesker er like mye verd og har krav på lik behandling. Og vi vil ha et samfunn som gir muligheten for alle til å mestre sine liv ut fra sine forutsetninger. Naturen og miljøet er en arv vi er forpliktet til å ta best mulig vare på. Arbeiderpartiet vil ta klimapolitikken hjem, føre en offensiv politikk for å få ned utslippene, gjøre lufta og havet renere, og legge til rette for nye grønne og bærekraftige løsninger.

Hitra Arbeiderparti vil:

• Sørge for at flere får mulighet til et godt botilbud, herunder prioritere «først leie, så eie» og ungdom/ tilflyttere i hele Hitra.

• Gjennomføre den budsjetterte

For det som er gjort, og det vi står for: Synes du vi fortjener tillit, for 4 nye år?

Din stemme er med på å avgjøre det. Du vet hva du får, med oss!

Våre to toppkandidater:

utbygging av Fillan skole og botilbud for demens-/eldreomsorg Si nei til søndagsåpne butikker i Fillan sentrum

Det handler om ansvar for hva vi overlater til våre barn og barnebarn

Næring, bosetting og arbeidsliv

Næringsutvikling - et godt og variert arbeidstilbud er viktig. Det vil vi forsatt prioritere!

Hitra har et stadig mer variert næringsliv Oppdrettsnæringen er på mange måter bærebjelken. Vi vil fortsatt legge til rette for bærekraftig vekst av denne, men samtidig kreve

å få en årlig og forutsigbar inntekt

tilbake for avståelse av areal i vår kommunale sjøallmenning. Vi må også jobbe for at Hittersamfunnet får

flere bein å stå på, både små og store virksomheter. For å oppnå dette må forbedring av kommunikasjons- og samferdselstilbudet ha høy prioritet.

Hitra Arbeiderparti vil:

• Hitra skal være en næringsvennlig kommune med effektiv saksbehandling

Arbeide for flere etableringer på det nye industriområdet på Dolmøya, Kuholmen/Singsholmen og Slåttavika

• Sikre og videreutvikle etablerte arbeidsplasser, handels- tjenesteog reiselivstilbud i kommunen

Gode og moderne kommunikasjonsmuligheter er avgjørende

Oppvekst

På Hitra skal det være trygt og godt å vokse opp – og alle skal gis muligheter til å mestre sitt eget liv, og gjerne bli til «gagns menneske».

Å vokse opp på Hitra skal være preget av sosial trygghet, en god offentlig barnehage og skole, og et variert aktivitetstilbud som inkluderer og inspirerer. De frivillige kreftene må understøttes, slik at vi sikrer et variert og godt aktivitetstilbud. Vi vil jobbe for at ALLE blir sett og respektert, med “rom for alle, og blikk for den enkelte”.

Hitra Arbeiderparti vil:

• Videreføre tilbudet som gir alle barn rett til barnehageplass fra fylte 1 år

• Øke bemanningsnormen på alle småbarnsavdelinger i Hitra barnehagen

• Videreføre friluftsbarnehagen som et barnehagetilbud

1. 2. John Lernes 1971 Ruth Janne S. Lystad 1983

Våre kandidater - et godt lag for Hitra og framtida!

Helse og omsorg

På Hitra er det trygt og godt å bo – vi vil at alle skal ha det slik!

Hitra skal være et varmt og inkluderende lokalsamfunn. Vi ønsker oss et samfunn der vi bryr oss mer og ikke mindre om hverandre. ALLE innbyggerne skal ha mulighet til å ha en meningsfylt hverdag – ja, til å leve hele livet. De kommunale helse- og omsorgstjenestene skal ikke baseres på konkurranse og markedskrefter, men tuftes på trygghet og respekt for enkeltindividet en verdig omsorg utøvd av motiverte medarbeidere i faste stillinger

Hitra Arbeiderparti vil:

• Arbeide for et styrket tilbud innenfor psykisk helse ved blant annet å styrke interkommunalt samarbeid

• Møte den voksende gruppen eldre med større satsing på å gå fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg

• Styrke koordinering og bedre informasjon om det kommunale tjenestetilbudet

Kultur-, idrettsog friluftsliv

Kultur og frivillighet er limet og blodåren i kommunen vår!

Fritidstilbudet på Hitra er først og fremst et resultat av alle ildsjelene som bruker tusenvis av dugnadstimer på å etablere og drifte anlegg og tilbud. Dette er det viktig at vi som kommune fortsetter å inspirere til og legge til rette for. Som kommune er det viktig at vi bidrar slik at det utløser initiativ, motivasjon og engasjement for frivillig innsats

Hitra Arbeiderparti vil:

• Bidra positivt til utvikling av nye tilbud Synliggjøre fondsmidler som lag og organisasjoner kan søke på

• Fortsette å stimulere til innsats for ett variert fritidstilbud – også tilskudd til lag/organisasjoner for deltakelse utenfor Hitra

Å gjøre noe sammen og for andre, det gir i 10-fold tilbake!

Vi vil ha et verdig liv for alle, uansett alder og lommebok
John Lernes, 1971 Logman Alnour Adam, 1979 Rita Karstensen, 1955 Malfrid Knutshaug 1942 Rutt Janne S. Lystad, 1983 Tea K. Broholm 1998 Lars Erik Strand Vitsø, 1956 Terje Stølan 1973 Bjørn Jensen, 1982 Tor Johan Sagøy 1971 Malin Miriam H. Monsø, 1991 Monica Wang 1982 Monica K. Mollan, 1972 Heidi Kristine Fugelsøy, 1970 Stig Wraalsen, 1958 Asbjørn H. A. Gaasø 1961 Jonas C. S. Nordvik, 2001 Ida Karoline Broholm, 1991 Ole Laurits Haugen er kandidat til fylkeslista. Han lover å være ett aktivt talerør for kysten. Arnt Julius Breivoll, 1962 Kevin Mollan Holmen, 2003 Aase Strømsvik Olsen, 1950 Ann Bodil Kosberg Wingan,1988 Wenche Gjertås Leksen, 1963
1. 8. 2. 9. 3. 10. 17. 24. 15. 22. 11. 18. 16. 23. 12. 19. 13. 20. 14. 21. 4. 5. 6. 7.
Kristoffer Einvik, 2000

FrP vil styrke

samarbeid og utvikle kommunen vår

- Skal prioritere det viktigste i de neste årene

Skole

Kommunen står overfor store utfordringer i den kommende perioden, spesielt innenfor oppvekstområdet og eldreomsorg. Vi har vært en pådriver for å få bygd ny skole i Fillan og dette skal vi sørge for blir fullført nå. Det er et stort løft økonomisk for Hitra, men både ansatte og elever fortjener en tidsriktig skole bygd for framtida nå. Det skal vi sørge for. I tillegg skal vi styrke de øvrige oppvekstsentrene og gi elevene en god start på livet med trygge og faste rammer i skolen.

Barnehage

Det er gledelig at vi har hatt en økende trend på fødselstall de siste årene. Da må vi ha trygge barnehager, gode arbeidsforhold for ansatte og åpningstider som er tilpasset et variert næringsliv. Det skal vi prioritere og sørge for blir fulgt opp og tilpasset behovet for barnehageplasser i kommunen.

Eldreomsorg

Under Tom sin ledelse i helse og omsorg har vi nå gjort oss klar for utbygging av nye omsorgsplasser for demente ved Hitra helsetun.

Under forutsetning av statlige tilskudd i 2023 vil vi sørge for at nybygg skal være på plass i 2025/2026. Vi skal ha ei hånd på rattet og ta hånd om de som har mest behov. I tillegg skal vi utvikle et godt dagtilbud i Fillan for hjemmeboende, med tilbud og transport, servering og helsehjelp.

Gi oss tilliten og vi skal sørge for at Hitra skal være en Ja-kommune.

Med Tom ved roret får du en engasjert hitterværing som kjenner kommunen, som har gjennomføringskraft og som samarbeider med enkeltpersoner og grupper uansett hvor de står.

Kanskje er det din stemme som avgjør – benytt derfor stemmeretten din og gi FrP din stemme i år.

Godt valg

Tom Skare Ordførerkandidat

Valgliste; FrP - Vi er et godt team sammen

6. Ronny O. Bergvik 1975

7. Harald S. Lian 1973

8. Ståle Meland 1990

9. Rolf Inge Brevik 1959

Ønsker du å gi en ekstra stemme (kumulere) til en av våre kandidater er det opp til deg som velger å gjøre dette. Sett et kryss i stemmeseddelen ved siden av navnet om du heier ekstra på.

1. Tom Skare 1959 2. Bjørg Reitan Bjørgvik 1950 3. Geir Samdahl 1976 4. Carina Lervik 1975 5. Bjørn Morvik 1961

Viktige saker vi vil jobbe for;

Samferdsel og infrastruktur/næring

Vi må erkjenne at vi bor i distriktet og er avhengig av bilen. Vi skal sørge for gode veier internt i kommunen, men også være en pådriver for at hovedveiene våre har godt asfaltdekke, er trafikksikker og får vi et regjeringsskifte neste stortingsvalg skal vi sørge for at vi skal være den største pådriveren for at bompengene skal fjernes.

- Bedre dekning for mobil og internett på hele Hitra

- Realisere fergesamband Hitra – Aure

Få på plass tømmestasjon for bobil

Sørge for å få flere og lengre strekninger av fylkesveinettet asfaltert

- En offensiv for å få på plass gang og sykkelveier – her ligger vi langt etter

Sørge for at ny bru i Knarrlagsundet blir bygd og den gamle fjernet

- Sørge for å få fram rent vann til bosetting og næring i hele Hitra kommune.

Opprettholde og utvikle hurtigbåttilbudet

- Utvikle Hitra kysthavn til et knutepunkt for maritim ferdsel

- Hitra FrP sier nei til nye vindkraftområder på Hitra og sier nei til havvind. - Sørge for at Lakseveien blir bompengefri – dette skal vi være en pådriver for når vi får en ny regjering om to år. Da står denne veien klar for å få fjernet bompenger.

Utvikle allerede etablerte næringsarealer på Jøsnøya/Kalvøya, Fillan og Dolmøya.

- Grendautviklingsfondet skal støtte og utvikle grendene – både næringsutvikling og bidra til å utløse frivillig innsats

- Fortsatt vekst innenfor havbruk og heller styrke Havbruksfondet og avvikle grunnrenteskatten. - Sørge for at det ikke blir innført eiendomsskatt på din egen bolig i kommende periode – din bolig skal ikke være et skatteobjekt

- Etablere et tilbud om startboliger for ungdom – i samarbeid med kommune, bank og private utbyggere med minihus og lavterskeltilbud for å komme inn på boligmarkedet.

Oppvekst og skole

Barnehage og skole er bærebjelken i det å legge til rette for egenutvikling, troen på seg selv, samarbeid og toleranse. Her må vi ha fokus på innhold og gode opplevelser, trygge arbeidsplasser og styrke rekruttering innenfor viktige opplæringsarenaer for våre unge hitterværinger.

- Styrke bemanningen i barnehage ved å rekruttere bredere innenfor flere arbeidsgrupper; f.eks kokk til matservering, kul-

turarbeidere for sang og musikk, idretts- og friluftpersonale

- Utvikle gode team og god ledelse på hver enhet.

- Sørge for å ha åpningstider tilpasset behovene til foreldre og næringslivet for øvrig.

- Fortsatt løpende barnehageopptak gjennom hele året.

- Sørge for at vi endelig får bygd ut Fillan skole til en tidsriktig skole.

- Sørge for at alle 10-åringer har gode leseferdigheter i norsk. Det danner grunnlaget for god læring i alle andre fag også.

- Fortsatt satsing på mopedskole og båtførerbevis i ungdomsskolen

- Sørge for at barnehager og skoler har transportmuligheter for å delta på ulike aktiviteter over hele Hitra.

- Nulltoleranse for mobbing i skolen

- Lærerne skal kunne stille krav til elever og foreldre

- Sørge for at elever og lærere har oppdatert læremateriell

- Fokus på kvalitet og forbedring i skolen

- Støtte opp om og styrke utdanningstilbudet ved Guri Kunna videregående skole

Helse og omsorg

Den eldre befolkningen på Hitra har det relativt godt, men vi blir stadig flere eldre. Derfor er det viktig å legge til rette for en aktiv og god alderdom for alle, og sørge for at de som har størst behov for den rette hjelpen når de trenger det.

- Få ferdigstilt Ung-Bo i 2024, der FrP har vært en pådriver for over mange år.

- Bygge ut 14 nye omsorgsplasser i en utvidelse av Hitra sykehjem med ferdigstillelse i 2025/2026.

- Etablere en sykepleieklinikk på Helsetunet i Fillan

- Få på plass et dagtilbud i Fillan, der vi henter hjemmeboende, inviterer til frokost, sosialt samvær og tilbud om enkel helsehjelp før du blir transportert hjem.

- Fortsatt gratis bruk av trygghetsalarmer

- Etablere et samarbeid med lokale restauranter på Hitra og Frøya med tilbud om månedlige treff med mat og underholdning for eldre

- Utvikle bomuligheter for godt voksne med servicekontor og fellesfunksjoner. Dette vil vi gjerne gjøre i samarbeid med private aktører.

- Styrke innsatsen for psykisk helse og spesielt mot ungdomsrettede tiltak

- Styrke treningsklinikken og aktivitetstilbudet

- Sørge for god og stabil legedekning

- Utvikle og styrke aktivitetstilbudet for eldre sammen med bl.a. frivillige aktører

- Seniorjobb – muligheter for å bidra med innsats også etter pensjonisttilværelsen.

- Få etablert «helsekor» - a la «Demenskoret» i samarbeid med kultur/kirken. Sang og musikk gir helse i hver tone.

- Motivere for bred rekruttering til helse og omsorg – sørge for å tilby 100% stillinger og tilby lærlingeplasser.

Idrett, kultur og friluftsliv

Hitra er et eldorado for den friluftsinteresserte, og vi har mange aktive lag og organisasjoner som sørger for gode fritidstilbud til gammel og ung. Vi vil støtte opp under dette, og være en positiv bidragsyter for et bredt sammensatt aktivitetstilbud.

- Fortsatt sørge for et godt kinotilbud – vi var pådriver for oppgraderingen av Hitra kino

- Sørge for en aktiv og allsidig kulturskole der barn får utvikle talenter og interesser

- Sørge for at den kulturelle skolesekken og spaserstokken skal være et godt tilbud til alle skoler/barnehager og eldre

- Full gjennomgang av alle idretts- og fritidsanlegg, og bidra med hjelp til utvikling, rehabilitering og tippemidler, samt kommunal støtte for å realisere lokalt dugnadsarbeid

- Opprette en utlånsstasjon for idrettsutstyr – BUA

- Fortsette jobben for å realisere Norsk Havbruksmuseum på Hitra i samarbeid med MIST.

- Støtte opp under større arrangement og festivaler på Hitra

- Sørge for at kirkene blir ivaretatt og benyttet som lokale kulturarenaer

En bolig skal være et hjem, og ikke et skatteobjekt

Eiendomsskatten er en skatt som rammer usosialt og uavhengig av eiernes betalingsevne. Om man er arbeidsledig eller i en periode har lave inntekter, påløper eiendomsskatten som før. Den tar heller ikke hensyn til om boligen er nedbetalt, eller om vi har måttet ta opp store lån for å skaffe oss en bolig. Eiendomsskatten tar følgelig heller ikke hensyn til lånekostnadene. Beskatning av eiendom er også en dobbeltbeskatning. Når man kjøper bolig så gjøres det med allerede beskattede midler. I tillegg inngår boligen som en del av grunnlaget for formueskatt.

Hitra FrP vil være garantisten for at du ikke skal få en årlig regning fra kommunen bare for at du bor i egen bolig eller leilighet. Vil du unngå fortsatt eiendomsskatt på bolig må du gi din stemme til Fremskrittspartiet. Flere av de andre partiene vil de innføre en slik beskatning lokalt - Hitra FrP vil sørge for at du slipper

-
-
-
-
-

Hitra Høyre

Muligheter for alle Utvikling Valgfrihet Åpenhet Medvirkning Stabilitet Forutsigbarhet

Langsiktighet Respekt Rettferdighet Trygghet Bærekraft Omsorg Inkludering Integrering Ønsker du endring? Da er din stemme på Hitra Høyre avgjørende!

LAGET VÅRT består av engasjerte mennesker i alle aldre fra hele kommunen, med variert livserfaring og yrkesbakgrunn og ulike politiske hjertesaker. En ting har de felles, de ønsker å gjøre en innsats for deg og for Hitrasamfunnet i årene som kommer.

Jeg heter Sigrid Helene Hanssen, født i 1969 og bor sammen med mine tre hunder. Optimist, ser muligheter og lite begrensninger. Kjeder meg aldri. Elsker å gå på turer i skog og mark, aller helst i Hitranatur. Har to voksne gutter og fire (snart fem) barnebarn. Bosatt på Tranvikan på familiegården Sørstua. Er bonde på deltid med villsau, høner og litt poteter og grønnsaker. Utvikler eiendommen jeg bor på med ny marina, hus og hyttetomter, og snart blir det parsellhage her. Tror på bosetting også utenom kommunesenteret.

Ordførerkandidat

Tranvikan, f. 1969

Min bakgrunn er fra bygg og anleggsbransjen, jeg starta min karriere i ei gravemaskin. I dag jobber jeg som prosjektleder ved utbyggingsavdelingen i Trøndelag fylkeskommune. Vi regulerer, prosjekterer og bygger fylkesveg, bruer og gang­ og sykkelveger. Vikansvingen er ett utbyggingsprosjekt på Hitra og ny gang og sykkelveg blir det snart på Frøya, for å nevne noe.

Mine hjertesaker!

Jeg ønsker å legge til rette for utvikling og muligheter for å bo og leve, i hele kommunen. Nødvendig infrastruktur som gode veger, tilgang til internett, nok strøm og rent vann for alle er viktige forutsetninger i denne sammenheng. Åpenhet, respekt og rettferdighet bør gjenspeiles i alt vi sier og gjør og er en selvfølge for meg. God helse gjennom hele livet, fokus på ensomhet og psykisk helse er viktige saker og ligger mitt hjerte nært. En god skole for alle og tilgjengelige barnehager må vi prioritere. Og sist, men ikke minst, integrering og inkludering av nye Hitterværinger fra andre nasjoner, er noe vi kan bli bedre på, her har vi mye uutnyttet kapasitet og kompetanse som vi har bruk for i øyregionen.

Er familiefar med kone, barn og hunder. Er daglig leder for fem firma, alle med adresse på Hitra. Liker å samle familien til gode middager med råvarer fra Hitra ­ helst fanget selv. Bruker ellers fritiden på reiser, jakt, fiske og turer med hundene i Hitras flotte turløyper.

Mine hjertesaker!

Et attraktivt næringsliv for gründere og nyetablerere. En effektiv, løsningsorientert og serviceinnstilt saksbehandling. Videreutvikling av eksisterende arbeidsplasser og et godt grunnlag for nye. Støtteordninger for ungdom som vil etablere seg med egen bedrift. Gode veier, kollektivtransport, tilstrekkelig med kraft, vann og god digital infrastruktur.

Født og oppvokst på Hitra. Kom tilbake til Hitra som nyutdannet fysioterapeut og uten jobb. Jeg tok valget å starte opp egen trenings­ og fysioterapiklinikk, Trimfit, som er et kjent møtested for mange på Hitra i dag.

Mine hjertesaker!

Stabilitet i barnehagens åpningstider og tilrettelegging slik at de unge trives på skole og fritidstilbud. Hitra har et stort potensial for utvikling og jeg ønsker å være med på å bidra til denne. Vi må ta vare på våre innbyggere, våre nye innbyggere og legge til rette for at næringslivet kan utvikle seg.

Mitt engasjement har vært for barn og ungdom: Hitra kommunes kulturpris for 1992, Avisa Hitra­Frøya og Gjensidiges hederspris for 2000, Sør ­og Nord Trøndelag Idrettskrets sin ildsjelpris for 2007 og Hitra kommunes frivillighetspris for 2010.

Mine hjertesaker!

Jeg er opptatt av å jobbe med det store etterslepet innen vei og trafikksikkerhet på øya, som asfaltering av grusveiene og gang­ og sykkelveier. Å følge opp kommunale vedtak og samarbeide med Frøya for regional utvikling innen videregående skole, legevakt og samferdsel – bl.a. ferge Kjørsvikbugen­Laksåvika.

Fillan, f. 1960

Ugift, har to barn og 3 barnebarn. Jeg er daglig leder i eget firma. Har de siste 20 årene jobbet med utbygging av fabrikker for oppdrettsnæringen i hele regionen, i tillegg til å bygge boliger. Har også 10 års erfaring fra offentlig forvaltning. Bruker mye tid på frivillighetsarbeid, liker å holde meg i form og bruker Hitranaturen så fort sjansen byr seg.

Mine hjertesaker!

Legge til rette for fortsatt vekst i lokalt og regionalt næringsliv, trygge eksisterende arbeidsplasser, og skape nye. Trygge oppvekstvilkår for barn og unge, herunder gode barnehager og skoler. Legge til rette for flere sykehjemsplasser.

Tilflytter og har bodd på Hitra siden 2018. Jeg er småbarnsmor, diabetiker, selvstendig næringsdrivende og jobber som autorisert fotterapeut og hudterapeut. Bosatt på fantastiske Melandsjø, to barn på 5 og 7 år og samboer.

Mine hjertesaker!

Jeg brenner for alle barns oppvekst og instansene knyttet til dette, hvor flyten mellom de ulike instanser må styrkes for å skape en trygg fremtid for barna våre. Samarbeid på tvers mellom lege, fysioterapeut, kiropraktor, ortoped, sykepleier, diabetes team osv for ei god folkehelse. Det burde være ansatt fotterapeut i enhver kommune for pasienter på sykehjem og de med kronisk sykdom eller behov for rehabilitering.

SIGRID HELENE HANSSEN
1
STIG
2
ATLE LERVÅG Sandstad, f. 1977
Ansnes, f. 1989 3
SANNA FJELDVÆR
IVAR BJARNE KVÆRNØ Sandstad, f. 1942 4
ROAR SIVERTSEN
5
MARIA OTTERVIK Melandsjø, f. 1993 6

7. Lillian Ulvan, 1955, pensjonist

8. Roger Wingan, 1963, prosjektleder for Mesta

9. Sara Lea Svensdottir, 1998, daglig leder for Explore Hitra

10. Dainius Bliudzius, 1972, turoperatør, daglig leder reiseliv

11. Elisabeth Ulvan Lervåg, 1977, lærer på Strand skole

12. Anders Sivertsen, 1992, rådgiver hos Sodvin

13. Elise Sandstad Hanssen, 2000, fjell­ og bergverksarbeider

14. Kåre Rømuld, 1966, lærer på Guri Kunna VGS

15. Håvard Hestnes, 1988, driftsleder Salmar Farming

16. Randi Storsve Lundquist, 1958, daglig leder for Hitra Næringsforening

17. Ragnar Volden, 1945, pensjonist

18. John Arne Løvseth, 1985, prosjektleder KI Investeringsselskap

19. Nils Schei, 1962, pensjonist

20. Aksel Einar Hanssen, 1970, daglig leder for BrH anlegg

21. Roger Selvåg, 1972, teknikker hos Lerøy

22. Ole Andre Kristoffersen, 1968, selvstendig næringsdrivende

23. Torfinn Jørgensen, 1955, pensjonist

24. Gudmund Ole Sundli, 1968, daglig leder for Kysttec

25. Dag Willmann, 1965, senterleder for Guri Kunna Ressurssenter

Hitra Høyres program for perioden 2023-2027

Skole og barnehage

Et godt skole­ og barnehagetilbud skal stå for likeverd og gi individuelle muligheter for alle barn og unge ut fra barnets forutsetninger. Dyktige lærere er den enkeltfaktoren som sterkest påvirker muligheten for en positiv skolegang. Det er viktig å gi rom for å la lærere og barnehagepersonell tilegne seg kompetanse.

Hitra Høyre vil derfor:

• Beholde en bred grendeskolestruktur basert på kvalitet og sikre god barnehagedekning i grendene.

• Sørge for å rekruttere god kompetanse og kvalifiserte lærere til både barnehage og skole.

• Åpne opp og stimulere for bygging av private barnehager.

• Realisere utbygging av ny skole i Fillan.

• Jobbe for en individuelt tilpasset opplæring og sikre læringsglede for alle.

Helse, folkehelse, psykisk helse, livsglede for alle

Alle har vi et ansvar for egen helse. Det offentlige skal imidlertid sikre hjelp, omsorg og medisinsk behandling til de som trenger det. Høyre vil at det skal være enkelt å ta gode valg for egen helse og livsstil. Hver enkelt av oss skal ha størst mulig frihet og ansvar for å forme vårt eget liv. Ensomhet er vår tids store folkehelseutfordring. Vi kan alle gjøre en innsats, og Høyre vil invitere til en bred samfunnsdugnad for å redusere ensomhet for mennesker i alle aldre. En god psykisk helse er viktig for god livskvalitet. Innsatsen må derfor settes inn tidligst mulig for de som sliter med sin psykiske helse.

Vi blir flere eldre, og de eldre lever lenger. Derfor må vi forberede helsetjenesten og eldreomsorgen ift. nødvendige endringer i hvordan vi organiserer eldreomsorgen. Økt kompetanse og bruk av velferdsteknologi skal bidra til bedre kvalitet og økt valgfrihet i omsorgen.

Hitra Høyre vil jobbe for:

• å gjennomføre vedtatte prosjekter innenfor helse og omsorg.

• å styrke tilbudet til demente, hjemmeboende eldre og andre med omsorgsbehov.

Sikre kvalitet og trygghet.

• å legge til rette for å beholde fagfolket, rekruttere nye, gi støtte til de som ønsker utdanning og videreutdanning.

• en legevaktordning som er åpen på kveldstid og også er attraktiv ift. rekruttering av leger.

• styrket bruk av velferdsteknologi. å forebygge ensomhet og sikre tilbudet ift. psykisk helse i øyregionen.

• å etablere en besøkstjeneste.

Hitra ligger i den regionen i Norge med størst næringsattraktivitet det siste tiåret. Høy innbyggervekst forteller at mange har funnet veien til Hitra. Stadig flere velger seg Hitra som sitt hjem og sitt arbeidssted. Som utviklingsorientert kystkommune har vi i Hitra klare målsetninger om å ytterligere øke vår attraktivitet for næringsetableringer, som bosted og som destinasjon.

Hitra kommunes utviklingsmuligheter er mangfoldige. Vi trenger et aktivt næringsliv for å bygge en god velferd. Derfor må vi videreutvikle de eksisterende arbeidsplassene og skape et godt grunnlag for nye. Vårt moderne samfunn blir mer og mer avhengig av gode veier, kollektivtransport, tilstrekkelig med kraft og god digital infrastruktur.

Hitra Høyre vil derfor:

• jobbe for effektiv, løsningsorientert og serviceinnstilt saksbehandling.

• jobbe for digital infrastruktur med god dekning i hele kommunen.

• revidere «Hovedplan for vann» med mål om rent vann i kranen i hele kommunen.

• utbedre og asfaltere kommunale veger. jobbe for å få våre fylkesveger inn på prioritert liste for oppgradering og asfaltering.

• arbeide for å etablere gangog sykkelveger.

• støtte realisering av ferjesambandet Laksåvika –Kjørsvikbugen.

• arbeide for å etablere tidligbåt til Trondheim.

• utvikle samarbeidet med våre nabokommuner.

• si nei til eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig.

• jobbe for å styrke det kollektive rutetilbudet.

• få på plass støtteordninger for ungdom som vil etablere seg med egen bedrift i kommunen.

• jobbe for å koble sammen FV 6440 og FV 6442 med ny vei mellom Nordvika og Storvågen.

Kultur og frivillighet, opplevelsen, historiefortellingen og lokal mat

Hitra har et kulturliv preget av stor lokal innsats og engasjement. Det frivillige engasjementet er en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet. Små ressurser utløser ofte stor frivillig innsats.

«Man har så forskjellige behov – og så ulikt utgangspunkt. De trygge omgivelsene og de store opplevelsene. En kystnatur vi kan leve av, et samfunn vi trives i, utfordringer som bringer oss fremover og stolthet som smitter. Vi har mye å gi, og et ønske om å dele!»

Hitra Høyre vil derfor:

• utvikle Grendautviklingsfondet.

• beholde tilbud om gratis trening for unge.

• etablere flerkulturelle treffsted.

• jobbe for inkludering og integrering av innbyggere fra andre nasjoner.

• etablere ett galleri hvor lokale kunstnere kan vise fram sin kunst.

• etablere et tilbud om gratis konsertarena.

• videreutvikle tilbudet i ungdomsbasen.

Verdiskapingen skal opp, utslippene skal ned

Veien mot et bærekraftig samfunn! Klimaproblemene er vår tids største utfordring. Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Høyre vil ta markedet i bruk i miljøets tjeneste, for å gjøre det lønnsomt å gjennomføre god klimapolitikk og bidra til å skape vekst og lønnsomme grønne jobber. Høyre vil videreføre og forsterke «forurenser betaler­prinsippet» ved å bruke skatte­ og avgiftssystemet – det skal lønne seg å ta klimavennlige valg.

Hitra Høyre skal aktiv bidra ved:

• å engasjere rundt og støtte opp rundt den årlige Strandryddeuka.

• å oppfordre alle bedrifter til å engasjere seg i Miljøfyrtårnordningen e.l.

• å bygge nye ladestasjoner i kommunen.

• å gå elektrisk ved anskaffelse av kommunale biler.

• å øke tilgangen til landstrøm ved kai og havneanlegg for å redusere utslipp, dieselforbruk og støy.

• å sertifisere Hitra som et bærekraftig reisemål.

Hitra kommune – attraktiv for næringslivet, et godt sted å bo og en opplevelse å besøke
hoyre.no/hitra facebook.com/hitrahoyre
hoyre.no/hitra

Program for Hitra KrF 2023-2027

Verdigrunnlaget

KrF ønsker at det kristne verdigrunnlaget fortsatt må legges til grunn for innhold i lovverk, heim og skole, arbeidsliv og kultur. KrF ønsker sterkt søkelys på respekt for menneskeliv, likeverd og forvalting av miljøet.

Vårt slagord er: TID TIL DET VIKTIGSTE!

Heimen – grunncella i samfunnet

KrF erkjenner at oppvekstsvilkårene kan bedres for mange barn i vår kommune. Foreldre og barn må få mer tid til hverandre. Brutte relasjoner med tap av nærvær til foreldre, rus og vold skader unge sinn.

KrF vil derfor arbeide for:

• Tiltak for å ansvarliggjøre foreldre for å skape et rusfritt heimemiljø.

• Flere og bedre kurstilbud til foreldre for å få innsikt i foreldrerollen.

• Styrke og utvikle barnevernet slik at det blir til bedre hjelp for familien.

• Kurs og veiledning til foreldre med søkelys på farer som ligger i sosiale medier.

• Tiltak som fremmer skjermfri tid for barn og unge.

• Tilbud om avlastning, støttekontakt, eventuelt også ferieopphold for barn med krevende omsorg.

• Økt satsing på at alle barn får mulighet til å delta i et variert kulturliv.

• Tilbud om friplass til kultur og ferieaktiviteter for familier med svak økonomi.

• Økt satsing på fysisk aktivitet og kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse.

Skole og barnehage

KrF vil arbeide for at barn og unge skal føle større trygghet og trivsel i skolen og barnehagen. «Ungdata» viser at alt for mange barn mistrives eller blir mobbet.

• Mobbing, utfrysing og vold skal ikke tolereres, og må motarbeides med alle midler

• Det må lages bedre tiltak som kan gjøre tilsatte i skole og barnehage, helsepersonell, idrettsledere og foreldre, bedre i stand til å skape en mobbefri hverdag.

• Skolen må i større grad benytte lærebøker. Forskning viser at læringseffekten da blir større enn surfing på nett.

KRF ønsker videre at:

• det etableres tilstrekkelig antall barnehageplasser i hver skolekrets.

• det blir satt søkelys på hva som kan gjøres for at skoleresultatene kan bli bedre.

• barn fra fremmede kulturer blir godt og grundig integrert.

• barn med ulike funksjonshemminger får opplegg de har krav på.

• samarbeidet mellom barnehage, grunnskole og videregående utvikles ytterligere.

• det blir større vektlegging på riktige yrkesvalg og fullføring av videregående skole.

Helse og velferd for alle

Godt helsestell gir trygghet. Alle skal ha rett til snarlig og riktig helsehjelp.

KrF vil bidra til at:

• det utarbeides planer og tiltak som kan redusere ensomheten mange lider under.

• det gis større ressurser og bedre oppfølging av personer med psykiske lidelser.

• eldre kan leve og bo hjemme så lenge de har mulighet.

• videreutbygging av helsetun og omsorgsboliger kan prioriteres.

• det gis støtte til lag og organisasjoner som arbeider mot rus og støtte til rusfrie arrangementer.

• skjenkekontrollen utføres slik loven bestemmer.

3. Eldre par 7. Barn leker

Hitra – med arbeidsplasser for framtida

Kirker og kirkegårder

Kirkene har stor historisk og kulturell verdi, og viktig for å ivareta våre kristne verdier.

Krf vil derfor vektlegge at:

• det bevilges tilstrekkelig midler til vedlikehold av kirker og kirkegårder.

• det snarlig iverksettes energisparende tiltak i kirkene.

• Sandstad kirke får nytt orgel.

• arbeid med klipping, planering og rydding på kirkegårdene utføres tilstrekkelig.

• vintervedlikehold med brøyting og strøing ikke forsømmes.

Valgliste Hitra KrF

ved kommunestyrevalget 2023, i Hitra kommune

1. kandidat

Hege Terese Myhren

f. 1967, 7250 Melandsjø

KrF vil arbeide for at hitterværinger kan finne et åpent og variert arbeidsmarked. Et mål er å få flere næringer slik at flere fagmiljø kan etableres på øya.

KrF vil derfor:

• legge til rette for arbeidsinnvandring ved å gi gode botilbud, barnehageplasser, nødvendig språkopplæring og møteplasser.

• støtte tiltak, spesielt rettet mot ungdom, for å stimulere til yrkesvalg innenfor primærnæringene jordbruk og fiske.

• at nyetablerte må få bedre økonomiske betingelser.

• at laksenæringen, og tilhørende leverandørvirksomheter, skal fortsatt ha utviklingsmuligheter. Skatt fra næringen må komme kommunen til gode.

• at kystturismen må utvikles og tilpasses lokale tradisjoner, miljø og hitter­kultur.

Bygge og bo på hitra

Samarbeid og kommunikasjon

viktig nøkkel til utvikling

KrF vil arbeide for at:

• Hitra og Frøya ikke blir tvangssammenslått mot folkeviljen i de to kommunene.

• Hitra, sammen med nabokommuner, må finne løsninger på samarbeid.

• det bevilges midler til gang­ og sykkelveier, spesielt rundt skoler og barnehager, og at det øves påtrykk på dette.

• smale og farlige veistrekninger blir utbedret, særlig med tanke på trailertrafikken.

• det må vurderes om Fv. 714 kan legges utenom Fillan.

• veiene må få bedre vedlikehold, særlig utbedring av skade og slitasje på fast veidekke.

• rutetilbud for buss og båt må opprettholdes, minst på dagens nivå.

• det holdes trykk på planer og forarbeid til fergeforbindelsen mellom Hitra og Aure.

• at mobil­ og digitalt radionett blir vesentlig forbedret.

Klima- og miljøvennlig omstilling – «grønt skifte»

KrF vil bidra til at:

Illustrasjoner: Med farget bakgrunn.

• boligbyggingen er i samsvar med arealplaner, slik at nedbygging av strandsonen ikke blir et problem for allmenn ferdsel.

• arealer til næring og bolig må planlegges slik at det kan gi gode oppvekstmuligheter, og at lekeplasser prioriteres.

• dyrka jord må brukes til matproduksjon.

• flyktninger får gode boforhold, nødvendig språkopplæring og deltakelse i kulturaktiviteter.

• bygging av seniorboliger i Fillan får den beste plassering og planløsning og tilpasning ut fra brukernes ønsker og behov.

• det legges til rette for idrettsaktiviteter og kulturaktiviteter i alle grender.

• det fortsatt arbeides for tilgjengelighet til natur og friluftsliv for alle, også for funksjonshemmede.

KrF vil rette søkelys på hva vi lokalt kan endre som kan gi miljøgevinst. Det er ingen tvil om at livsstil og forbruk medfører svært negative konsekvenser for miljøet. Dette truer livsgrunnlaget for kommende generasjoner.

For å unngå de negative konsekvenser, ønsker KrF følgende satsing:

• Gjennomføre konkrete tiltak innenfor klimastrategi­planen.

• Bedre og rimeligere transportmuligheter som kan begrense bilkjøring.

• Energiøkonomisering i oppvarming av offentlige bygg.

• Flere offentlige tilgjengelige ladestasjoner.

• Tilskudd til anskaffelse av solcellepaneler til hytter og hus.

• Legge til rette for økt gjenbruk.

• Fortsatt satsing på fornybar energi.

• Videre utbygging av vindkraft på land stilles i bero inntil nytteverdien av utbyggingen, og de negative omkostninger for miljøet, er nærmere avklart.

2. kandidat

Asbjørn Ivar Simonsen

f. 1950, 7247 Hestvika

3. kandidat

Nils Johannes Vang

f. 1949, 241 Ansnes

4. Lodve Magnor Karlsen

f. 1956, 7246 Sandstad

5. Svanhild Johanne Vang

f. 1950, 7241 Ansnes

6. Leif Nidar Bakeng f. 1944, 7242 Knarrlagsund

7. Zacharie Dogsbo

f. 1977, 7240 Hitra

8. Liv Gjønnes Nordbotn f. 1954, 7242 Knarrlagsund

9. Gry Elisabeth Sunde

f. 1971, 7255 Sundlandet

10. Inger Barreth Stevik

f. 1940, 7240 Hitra

11. Marit Snæring

f. 1975, 7246 Sandstad

– en
2. Pleier og eldre 3. Eldre par 5. Hus 6. Mor og barn
pasient
7. Barn leker 9. Sykehus 10. Sykepleier 12. Fisk 13. Gravemaskin 14. Traktor

Kjære velgere:

Hvilken kommune vil du at Hitra skal være?

Hitra Pensjonistparti er et tverrpolitisk parti for alle Hitterværinger og arbeider for likeverd og like rettigheter for alle.

Våre kjernesaker:

• Omsorg

• Oppvekst

• Helse

• Miljø

• Velferd

• Samferdsel

• Næring

Her følger noen utdrag fra vårt program. Hele programmet kan leses ved å scanne QR koden på høyre side.

Hitra skal være en variert kommune, med alle de kvaliteter, gleder og muligheter som en god kommune skal ha. Det er mye som er bra på Hitra. Vi ønsker oss en grønn, varm og inkluderende kommune hvor det er plass til alle.

Dette valgprogramet er «sjela» til partiet. Våre representanter jobber for det beste til alle enten du er ung eller gammel.

Omsorg, helse, velferd og sosiale tjenester

Hitra Pensjonistparti vil arbeide for:

• Ny demensavdeling på Hitra helsetun må realiseres snarest med avklart byggestart.

• Ambulerende vaktmestertjeneste til hjemmeboende eldre på Hitra.

• At kommunen legger tilrette for bofellesskap for eldre og dagtilbud for hjemmeboende demente som har behov for det.

• At hjelpetiltak for barn og unge styrkes, spesielt innenfor psykiatri og barnevern.

• At dagtilbudet på Dalpro må videreføres og utvikles for dem som har spesielle behov.

• At audiograftjenestetilbudet videreføres lokalt og styrkes.

• At dagens legevaktordning videreføres.

• At det ansettes flere aktivitører på Helsetunet.

PARTIET FOR ALLE

Barn og unge

Hitra Pensjonistparti vil arbeide for:

• Raskt øke antall barnehageplasser i Fillan for å imøtekomme lokalsamfunnets behov.

• Gi barn og unge en utdanning som er tilpasset deres evner og interesser.

• Bevare og styrke grendeskolene og barnehagene som viktige bærebjelker i lokalsamfunnet.

• Gjøre barnehagene gratis og lovpålagte gjennom en integrering i skolesystemet, for å sikre tilgang til tidlig utdanning og styrke barnas læringsgrunnlag.

• Sikre fleksible åpningstider i barnehagene ved ferieavvikling for å imøtekomme familiers og ansattes behov.

• Fremme et godt læringsmiljø der barn mottar trygg, høykvalitets og likeverdig opplæring.

• Gi praktiske fag og valgfag en større plass i timeplanen.

• Legge teorieksamen for motorvogn til videregående skole.

• Støtte forebyggende rusmiddelarbeid blant unge.

• Gjøre den lokale mobbeombudsordningen godt kjent.

• å utvikle motorsportsenteret og travbanen i Neverlia som et alernativ til barn og ungdom som ikke er like interessert i sport og ballspill.

Framtidsretta næringsog samferdselspolitikk

Hitra Pensjonistparti vil arbeide for:

• Staten må tildele rekruteringskvoter for ungdommer på ulike fiskeslag til kommunen for utlån. «Først leie, så eie»

• Holde fokus på å utvikle Kysthavna og næringsutviklingen på Jøsnøya og andre steder på Hitra der det satses på ny industri som kan skaffe arbeidsplasser.

• At turismen på Hitra videreutvikles, og at det ikke innføres turistskatt på reiselivsnæringen.

• Å støtte opp om og legge tilrette for oppdrettsnæringen etter behov for å ha fortsatt vekst og utvikling.

• Grunnrenteskatten må ikke innføres på oppdrettsnæringen.

• Handicappede skal ha fri passering i bommene.

• Snarlig ferdigstillelse av pågående arbeid med forenklet gang­ og sykkelvei på strekningen Sandstad ­ Badstuvik, med forlengelse t.o.m. Ålmodalen turløype.

• Gang­ og sykkelvei ­ Skaget til Lervågen.

• Prioritere fortsatt utbygging av gang­ og sykkelveier i alle grender med stor trafikk. Mangel på dette er til hinder for utbygging og bosetting.

ELDRE
UNGE OG
- HÅND I HÅND

• Å kreve oppgradering/fastdekke på eksisterende grusveier og at det opprettes en statlig grusveipakke på fylkeskommunale veier.

• Arbeide for en snarlig byggestart av ny Knarrlagsund bru.

• At Kystekspressens tilbud Tr.heim ­ Kr. sund bevares som det er i dag, og at det i tillegg opprettes tidligbåt fra Jøsnøya til Kr.sund/Tr.heim og kveldsbåt Kr.sundTr.heim som koordinerer med flytilbudet på Ørland.

• At fergesambandet Laksåvik ­ Kjørsvikbugen etableres snarest mulig. Vil ha stor betydning for beredskapen ved stengte tuneller.

• Det opprettes mobile ferjeleier på Hitra og Frøya som beredskapsløsning ved stengt Frøyatunell.

• Forlengelse av veien Norvik ­ Utset.

Miljøet et fellesgode som er viktig for alt og alle som lever

Hitra Pensjonistparti vil arbeide for:

• At våre etterkommere er sikret ren luft å puste i, rent vann og ren sjø som ikke er forurenset av avfall og kjemikalier.

• At miljøplanene blir en viktig del av kommunens handlingsplan.

• At berdeskapen for sjøområdene må styrkes.

Folkets røst er viktig for Pensjonistpartiet

Vi lytter til Hitterværingene!

La oss sammen skape et godt og trygt lokalsamfunn.

Stemmer du Pensjonspartiet ved dette valget gir du et klart svar.

Godt valg!

1. KANDIDAT

Per Johannes Ervik

80 år. Per har 28 år bak seg som politiker i Hitra Kommunestyret. 20 år i formannskapet derav 12 år som varaordfører!

Mitt motto og slagord er «LEVVA LIVE LENGE».

Per er også nominert som 2. kandidat til Pensjonistpartiets fylkestingsliste 2023 og håper på deres stemme der også. Per har vært gift med Kjellfrid i 59 år, som har resultert i tre barn, syv barnebarn og fem oldebarn som Per har et bankende hjerte for bestandig, og andres barns oppvekstvilkår. Mine interesser ellers er samfunnsutvikling og friluftsliv med jakt og fiske. Derfor er jeg veldig

2. KANDIDAT

Janne Elise Handberg

40 år. Født og oppvokst i Buvika før jeg flyttet til Trondheim. Har to flotte gutter som jeg koser meg sammen med. I 1995 flyttet jeg til Hitra sammen med mine foreldre. I 1997 flyttet jeg til Trondheim for videre utdanning og var litt av og på øya før jeg flyttet tilbake igjen i 2011 og har siden den tid bodd fast her. Av arbeidserfaring kan jeg kort nevne: Helse og omsorg, landbruk, dagligvare,

3. KANDIDAT Jan Egil Handberg

74 år. Født og oppvokst i Trondheim hvor jeg bodde frem til 1995 da vi flyttet til Hitra og jeg begynte i jobben som formann i driftsavdelingen i Hitra Kommune der jeg var frem til jeg gikk av som pensjonist i 2010. Før den tid jobbet jeg 26 år i SINTEF innenfor områdene data/elektro og bygg/eiendom. Er gift og har to barn og fire barnebarn.

Årene som formann på Driftsavdelingen har vært en god erfaring å ta med seg og jeg mener selv at jeg gjennom

4. KANDIDAT Terje Herfjord

Terje Herfjord er 51 år og bor ute i Knarrlagsundet (Ulvøya )sammen med samboer Anita og har to barn sammen ! Terje er heltidsyrkefisker på forskjellige fiskearter med egen båt og firma. Fritidsinteressene til Terje er God mat og drikke, og Idrett med lokale intresser!

Mine hjertesaker er først og fremste forutsigbarhet til grendene på Hitra. Slik

5. KANDIDAT

Knut Aksel Seehus

75 år. Født og oppvokst på Kvenværet. 3 fosterbarn i 12 år og 1 adoptivbarn. Av arbeidserfaring vil jeg nevne 12 år

opptatt av at kommunen blir tildelt kvoter på torsk for utlån til ungdomm som ønsker å starte opp med kystfiske som yrke.

Pensjonistpartiet vil at Hitra kommune skal være et godt å inkluderende samfunn og at vi bryr oss mer om hverandre. Derfor vil jeg jobbe målbevisst for at barn, unge og eldre skal få den trygghet og støtte som trengs til enhver tid. Uten en god politikk til oppvekst og eldre, blir Hittersamfunnet fattig. Jeg vil stå på aktivt for at demensavdelingen på helsetunet blir snarlig utbygd.

Barnehagene er nøkkelen til at vi får nye tilflyttere til Hitra. Derfor må det gies økte rammer til flere ansatte, slik at ikke barnehager blir stengt på grunnet mangler på ansatte.

kundebehandling og har i de senere årene jobbet som «potet» i snekkerfirmaer der jeg fremdeles har mitt daglige virke. For tiden sitter jeg som fast medlem i trafikksikkerhetsutvalget og som varamedlem i kommunestyret og i UPLM (utvalg plan, landbruk og miljø). Håpet er å bli fast medlem også der etter valget. I tillegg sitter jeg som vara i fylkesstyret for PP Trøndelag og står som 7 kandidat på fylkestingslista.

Jeg har valgt å engasjere meg i Pensjonistpartiet da partiet arbeider aktivt for alle enten en er gammel eller ung.

mitt arbeid med saksbehandling fikk en ganske god innsikt i det politiske system og saksgang noe som har vært godt å ha med seg i de årene jeg har vært fast medlem i kommunestyret og i utvalg for helse og omsorg for Pensjonistpartiet siden valget i 2015. I tillegg er jeg styremedlem i fylkesstyret PP Trøndelag og er nå også å finne på valglista til fylkestinget. De åtte årene som medlem av kommunestyret og utvalg helse og omsorg har vært både interessante og lærerike. En nyttig erfaring å ha med seg når en skal drive lokalpolitikk da en god lokalpolitikk er nøkkelen til et godt, trygt og velfungerende lokalsamfunn.

som Knarrlagsundbrua, som nå lever på overtid, og beboere vet ikke når det kommer ny, og hvor. Man kan ikke trenere byggestart lengere, og man kan heller ikke flytte brua da dette snur opp ned på det folk hadde som rammebetingelser når de bosatte seg på Ulvøya og Fjellværsøya.

Barnefamilier rundt på Hitra må også kunne stole på at skole og barnehage strukturen forblir som før, og at ting ikke sentraliseres til Fillan. Det finnes nok av eksempler på at størst ikke er best.

som lærer, 40 år som gårdbruker, turisme, kjørt skolebuss, nattevakt på aldersheimen på Kvenværet og som røkter på Marine Harvest. I tillegg har jeg vært og er fremdeles aktiv i en rekke lag og organisasjonsarbeider. Jeg er opptatt av å bevare grendene på Hitra.

Dette er kun deler av vårt program

Hele vårt program kan leses digitalt ved å scanne qr-koden. Vi deler også ut programmet på våre stands før valget.

PARTIET FOR ALLE UNGE OG ELDRE - HÅND I HÅND
Valgprogram for Hitra pensjonistparti

Hitra SV valgprogram 2023

Helse og velferd

Hitra kommune skal være en god kommune å leve i, hele livet gjennom. Vi mener at trygge, faste, hele stillinger for alle sikrer en verdig omsorg for innbyggere, og et stabilt arbeidsliv for ansatte. Vårt mål som kommune skal være å ha et inkluderende arbeidsliv. For å nå dette målet må vi få inn de gode hendene, ikke som en erstatning, men som et tillegg. Vi ønsker å få folk til kommunen vår, og at de blir en del av hittersamfunnet.

Hitra Sosialistisk

Venstreparti vil:

• Ta vare på, og styrke avlastningstilbudet i helsesektoren

• Jobbe for desentralisert utdanning innen helse, og omsorg

Øke antallet lærlingeplasser innen helse, og omsorg

• Sikre god oppfølging av gravide, og småbarnsfamilier

• Utvide ordningen med helsesykepleier i grunnskolen

Klima, miljø

og natur

Vi ønsker å skape en grønn og bærekraftig kommune, der naturen ikke må gå tapt på grunn av klimakamp. Dette innebærer å legge til rette for gang­ og sykkelveier, øke tilgangen til fornybar energi og oppmuntre til gjenbruk og reparasjon. Sammen kan vi bygge en klimavennlig fremtid der vi tar ansvar for miljøet og helsen vår.

Hitra Sosialistisk

Venstreparti vil:

• Styrke naturvernet, og allemannsretten

Stimulere til økologisk jordbruk gjennom offentlige tilskuddsordninger

• Etablere ENØK­koordinator i kommunen

• Støtte utfasing av gummigranulat som brukes i kommunen

• Vekte miljø og klima med 50 prosent i alle kommunale innkjøp

Kultur

Vi i SV vet at kultursektoren kan gi et inkluderende og opplevelsesrikt liv for alle. Folk må kunne delta i alt som foregår i kommunen vår. Derfor må vi sikre at folk kommer seg dit, og tilbake: til en rimelig pris. Vi vil styrke kulturskolen som et viktig tilbud til alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn og økonomi. Med dette mener vi at store og små kan leve godt og nyte Hitra på sitt beste.

Hitra Sosialistisk

Venstreparti vil:

• Styrke ungdomstilbud, som for eksempel innføring av kulturkort for unge

Videreutvikle skysstilbud til kulturarrangement i kommunen

• Øke bevisstheten rundt «Trygt hjem for en 50­lapp», både for brukere og arrangører Introdusere et kulturfond for ungdom som er basert på midler fra Havbruksfondet Jobbe for at Hitra kommune får et livssynsnøytralt lokale.

Oppvekst

I Hitra kommune skal alle barn og unge ha en trygg og god barnehage, skole og SFO. Vi tror at kompetente, motiverte og verdsatte ansatte er den viktigste faktoren for dette. Vi må få de rette folkene inn i våre barns oppvekst, og de må få mulighet til å trives, både i jobben, og i kommunen vår.

Hitra Sosialistisk

Venstreparti vil:

Øke grunnbemanningen i barnehagen utover lovpålagt minstenorm

Videreutvikle, og utvide Ressursbank – oppvekst Sikre midler til kompetanseheving til alle ansatte i kommunen

• Støtte jobben med å opprette desentralisert utdanning for oppvekst

• Ta hele kommunen i bruk, gjennom mer læring utenfor klasserommet

Næring og arbeidsliv

Å få folk i jobb er en av kommunens viktigste oppgaver.

En av de måtene vi gjør det på er å legge til rette for et aktivt, og ansvarlig næringsliv. Private, og offentlige aktører skal følge arbeidslivets bestemmelser, og være pådrivere i klimakampen. Kun i fellesskap løser vi de utfordringene som ligger i fremtiden.

Hitra Sosialistisk

Venstreparti vil:

• Tilrettelegge for kystfiske, blant annet gjennom mulighet til å levere fangsten lokalt

• Sikre alle avgangselever innen yrkesutdanning lærlingeplasser i vår region, og kreve at virksomheter tilbyr lokale lærlingplasser for bransjer hvor dette er relevant

• Støtte prosjekter som tar sikte på å øke energieffektivisering i næringslivet Gå imot etablering av torskeoppdrett i kommunen vår

Gå imot ytterligere tildeling av matfiskkonsesjoner i kommunen frem til næringen har fått bedre kontroll på lus, sykdommer, og dødelighet.

Hitra SV sine kandidater

1. KANDIDAT Marcus Helgesson Svenning

f. 1996, Hestvika

– Sammen kan vi vinne kampen for en fortsatt levende natur, et godt klima, ogetmiljøvikangivideretilvårebarn

2.

Linda Johnsen

f. 1993, Hestvika

- Et trygt, organisert og likestilt arbeidsliv er nøkkelen til vekst og utviklingikommunenvår

3. KANDIDAT Erlend Broholm

f. 1993, Dolmøy

- I Hitra kommune skal vi legge til rette for en inspirerende hverdag der barna opplever trivsel, motivasjon og mestringsfølelse, bådeibarnehagenogskolen.

4. Silvio Krauss, 1969 5. Steinar Voldsund Fjeldvær, 1999 6. Maria Helene Hanssen Beck, 1995 7. Martijn Skaget, 1962 8. May­Lene Arnø, 1975 9. Chris Rune Foss, 1989 10. Bror Blichfeldt, 1956 11. Gerd Fegstad, 1951 12. Olav Athammer, 1965 13. Svein­Jarle Slenes, 1959 14. Dag Fegstad, 1948 15. Bjørg Brasøy, 1947
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023
16. Svein Bertil Sæther, 1951 KANDIDAT
Besøk oss på facebook.com/hitrasv for å lære mer
om oss

Ditt valg

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og det ansvaret vi har for fellesskapet, for miljøet, for arbeidsliv og for hverandre. Derfor er miljø, barn og unge, voksne, attraktive lokalsamfunn og verdiskaping våre viktigste saker.

Et godt sted å bo

Barn og

unge

Venstre vil:

✔ Prioritere gang og sykkelveger

✔ Trygt oppvekstmiljø

✔ Gode overganger i oppveksten

- Hjem – barnehage – barneskole

– ungdomsskole – videregående

– yrkesliv

✔ Godt samarbeid mellom hjelpeinstanser for hurtig hjelp ved behov

✔ Aktivt støtte og bidra til god utvikling av barneverntjenesten i Hitra kommune

Skolen

Venstre vil:

✔ Sikre at ny skole i Fillan blir fremtidsrettet og at uteområdet innbyr til lek og aktiviteter

✔ Hitra kommune utvider fylkets tilbud om tamponger og bind til skoleelever i Hitra.

✔ Tidlig innsats prioriteres

✔ Oppvekstsektoren blir en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg riktig kompetanse

✔ Skape engasjement og mestring for alle

Helse

Venstre vil:

✔ Bidra til god kapasitet innenfor pleie og omsorg

✔ Aktivt støtte det gode arbeidet med videre utvikling av Hitra helsetun

✔ Tilpasset aktiviteter for brukerne

✔ Bruk av digitale løsninger for å trygge brukere/pårørende

✔ Være en attraktiv arbeidsplass med fokus på trivsel for både ansatte og brukere

«For Venstre er det viktig at vi hver eneste dag kan leve i et nærmiljø som innbyr til trivsel og god helse, at vi har det trivelig og pent rundt oss, tar vare på hverandre og gir folk muligheten til å bidra i samfunnet med de ressurser de har»

venstre.no/hitra

Valgliste Hitra Venstre

Kommune- og fylkestingsvalget 2023

1. kandidat Inge Dahlø f. 1955

Pensjonert politimann

Har vært vara til kommunestyret og UPLM i inneværende periode. Er opptatt av oppvekstsvilkår for barn og unge og for natur- og miljøpolitikk, bevaring av natur og naturmangfold.

– Gjennom å bevare kulturlandskapet opprettholder vi også et større naturmangfold.

2. kanidat Roger Sørensen f. 1961

Konsernsjef

Roger har bred bakgrunn fra både offentlig og privat næringsliv. For ham er det viktig å sikre gode utviklingsmuligheter for små og store næringsaktører.

Miljøet - vårt ansvar

Ta grønne valg

Venstre vil:

✔ Bærekraftige arbeidsplasser med søkelys på miljøperspektivet

✔ Ta vare på kulturlandskapet gjennom å sørge for at all dyrkbar jord drives

✔ Ta vare på naturmangfoldet gjennom å sikre at utbygging ikke skjer i konflikt med naturverdier og -mangfold

✔ Gjennomføre en ny kartlegging av arts- og naturmangfold for oppdatering av artsdatabase

3. kandidat Sten Andreas Ulvær f. 1966

Lærer

Sten Andreas jobbet på Fillan skole de siste 24 år og er opptatt av at barn og unge skal ha tilbud som gir trivsel i hverdagen og deltar aktivt i lokalsamfunnet med sine interesser. Det skal være plass til alle – da må vi utvikle lavterskeltilbud for alle barn og unge.

4. Anne Merete Tellebon Ulvær f. 1967

5. Martin Pearson Estenstad f. 1961

6. Edvard Olaus Ulvan f. 1953

7. Helge Kaald f. 1964

8. Torfinn Stub f. 1946

Åpne og attraktive lokalsamfunn

Venstre vil:

✔ Attraktive tilbud i lokalsamfunnet

✔ Hitra kommune skal ta en aktiv rolle i utvikling av boligtilbud for alle

✔ Kapasitet til å motta flyktninger og arbeidstakere fra andre land

✔ Legge til rette for boligbygging der arbeidsplassene finnes

✔ Utvikle enkle løsninger for søknadsprosesser digitalt med forenklet saksbehandling

✔ Tilby et mangfold av kulturtilbud

✔ Støtte lag og foreninger som gir et lavterskeltilbud til innbyggerne og besøkende.

Skape verdier

Venstre vil:

✔ Sikre fast arbeid og jobbe for hele stillinger

✔ Sikre utvikling av eksisterende arbeidsplasser og bidra til utvikling av fremtidige arbeidsplasser

✔ Utvikle samarbeidet med nabokommuner for å sikre gode tilbud til innbyggerne og næringslivet

✔ Gi unge som ønsker å satse på fiske eller landbruk muligheter til dette gjennom næringsfond og havbruksfond

✔ Sørge for at alle i Hitra kommune har tilgang på bredbånd og mobildekning

facebook.com/hitravenstre

Valgprogram 2023-2027

- Vi tar hele Hitra i bruk

Hitra Senterparti oppfordrer alle Hitter væringer til å benytte seg av stemmeretten ved det kommende kommunestyrevalget 11. september. Din stemme kan være avgjørende for politisk retning i barnehage tilbudet, skolehverdagen, helsetilbudet og tilbudet av tekniske tjenester, i de kommende 4 årene.

Med Hitra Senterparti i styringsposisjon kan du være trygg på å bli lyttet til og tatt med på råd i samfunnsviktige saker. Vi vil ha fokus på medvirkning og delaktighet, fra innbyggerne i alle grender rundt om i Hitra kommune. Hitra Senterparti vil være en pådriver for at bygging av Knarrlagsund bru øst i sundet, blir igangsatt i kommende periode. Vi vil også opprettholde sterkt fokus på at igangsetting av rehabilitering og nybygg ved Guri Kunna avd. Hitra og byggingen av ny fylkeskommunal tannklinikk, blir oppstartet snarest mulig.

Her er et utvalg av saker Hitra Senterparti aktivt vil ha på dagsorden i kommende periode:

Samferdsel og innfrastruktur

Viktigheten av en velfungerende infrastruktur på alle plan, er noe som før eller siden berører alle som bor i Hitra kommune, på godt og vondt. Hitra Senterparti vil arbeide for å gjenåpne «sjømatruta» fra kysthavna til kontinentet, dette vil avlaste veinettet med redusert antall tungtransporter på veiene i regionen. Dette vil i tillegg gi en klar miljøgevinst.

Vi vil også jobbe aktivt for utbedring av flaskehalsene på Knarrlagsundveien og Hitterveien. Det er de samme områdene som fører til stengte veier vinters tid, like sikkert som at den første snøen faller, blir fremkommeligheten redusert. Det må også tilstrebes økt press på reasfaltering av de fylkeskommunale veiene i kommunen. Hitra Senterparti har som målsetting, sammen med Fylkeskommunen, å legge fast dekke på en strekning av de fylkeskommunale grusveiene hvert år, i den kommende kommunestyreperioden. Dette vil bidra til å øke trafikksikkerheten, trivselen og bolysten til Hitterværingene, langs de utbedrede veiene.

Senterpartiet har som målsetting at alle i Hitra kommune skal ha tilgang på høyhastighets bredbånd og god mobildekning. Mobildekningen skal også innbefatte sjøområdene i kommunen. Dette vil øke sikkerheten for alle som ferdes innen Hitra kommune.

Hitra Senterparti vil arbeide aktivt for å beholde og styrke hurtigbåttilbudet, gjerne med nullutslipps fartøy. I tillegg vil vi arbeide for et spleiselag med Fylkeskommunen, for å få på plass en enkel overbygd landgang på hurtigbåtkaia. Dette for at reisende skal ha en så positiv, trygg og komfortabel helhetlig reise som mulig.

Vi vil sammen med operatør, arbeide for en styrking av bestillingstransporten i hele Hitra kommune. Dette vil kunne kompensere det reduserte kollektivtilbudet som er i kommunen, særskilt på sommeren når skolerutene innstilles.

Næringsliv

Med Hitra Senterparti i styringsposisjon skal Hitra kommune fremstå som en attraktiv næringslivskommune som tiltrekker seg et fremtidsrettet næringsliv. Derfor vil vi fortsette den viktige tilretteleggingen av byggeklare industriområder i allerede etablerte industriområder. Dette for å kunne nyttiggjøre etablert infrastruktur. I alle politiske saker vil likhetsprinsippet, være bærende for Hitra Senterparti.

Hitra Senterparti sier nei til innføring av generell eiendomsskatt i Hitra kommune.

Vi vil arbeide for at Hitra kommune skal bli en aktiv medspiller for å ivareta vårt vakre kyst-

kulturlandskap, til beste for innbyggere, utbyggere og tilreisende. Allerede eksisterende tomter for fritidsbolig, bolig og næringsliv som ligger i strandsonen, skal kunne fradeles og utbygges i tråd med opprinnelig reguleringsplan.

Hitra Senterparti vil arbeide aktivt på lag med havbruksnæringa, for å sikre en fremtidsrettet bærekraftig vekst på land, i sjøen og på havet. Vi vil prioritere aktiviteter som bidrar til økt videreforedling på land. Hitra Senterparti vil arbeide for at nye tildelinger av havbrukskonsesjoner, skal kunne leies ut. Dette vil kunne bidra til å endre prinsippene for skattleggingen av havbruket. Leieinntektene for havbrukskonsesjonene vil i sin helhet tilfalle berørte kommuner.

Når havbruksnæringa etablerer seg ute i havet, vil Hitra Senterparti at fiskeri- og havbruksnæringa, skal prioriteres foran eventuell havvindmølleparker. Hitra Senterparti er meget skeptisk til etablering av havvindmølleparker.

For å kunne rekruttere til fiskeryrket, vil Hitra Senterparti jobbe aktivt for at Hitra kommune skal kunne få tildelt fiskekvoter, for utleie til nyetablerere som ønsker å satse på fiskeryrket.

Hitra Senterparti vil jobbe for en forenklet saksbehandling, ved etablering av solcelle-

Hitra Senterparti

paneler på takene av eksisterende bygg, ved nybygg og for etablering av gårdsvindmøller.

Ved alle planprosesser vil Hitra Senterparti prioritere innbyggere og næringsliv i første rekke.

Skole og oppvekst, kultur og idrett

Hitra Senterparti vil arbeide for å opprettholde alle oppvekstsentrene i kommunen. Dette vil være det mest effektive og tydeligste signalet Hitra kommune kan sende, til alle som bor ute i grendene på Hitra. Her vil det være trygt å bosette seg for barnefamilier og for familier med små barn. De skal vite at de har tilbud om barnehage og skole i sin egen grend. Oppvekstsenteret oppleves blant de fleste som selve limet i nærmiljøet, og er ofte navet for arrangementer og aktiviteter som gjennomføres i grendene. Dugnader er blant de tingene som skaper mest engasjement og sosialt fellesskap i grendene, dette vil Hitra Senterparti støtte opp under.

En viktig sak i så måte er innføring av nærbarnehageprinsippet. Alle innbyggere som sokner til et oppvekstsenter eller barnehage, skal ha rett til prioritert plass ved sin nærbarnehage. Det skal kunne søkes om barnehageplass ved en annen barnehage. Uansett forutsetter Hitra Senterparti at barnehagen skal oppleves som trygg, fleksibel og forutsigbar for familien. Barnehagen er blitt overlatt ansvaret for det mest verdifulle en familie kan ha, derfor må det å jobbe i barnehage være et høyt verdsatt yrke.

Hitra Senterparti vil gjennomføre den vedtatte utbyggingen av Fillan skole. I tillegg vil

vi ha økt fokus på skolehelsetjenestene og kvaliteten i skolen for alle elever og ansatte. Vi vil arbeide for at det innføres varm lunsj i skolene på Hitra. Dette vil kunne være et godt bidrag til bedret grunnlag for læring. Kulturskoletilbudet ønsker Hitra Senterparti i større grad å inkludere inn i den enkelte skole / oppvekstsenter. Dette for at tilbudet skal kunne nå ut til enda flere, som av forskjellige årsaker har måtte velge bort tilbudet.

Hitra Senterparti vil sammen med næringslivet, tilrettelegge for økt satsing på lærlingeplasser over hele kommunen. Dette vil på sikt øke tilstrømmingen av dyktige fagarbeidere, som arbeidslivet i kommunen har stort behov for.

Med Hitra Senterparti vil ordningene med ut og hjem for en 100-lapp (den kulturelle spaserstokken) og hjem for en 50-lapp bli videreført. Gjerne i et utvidet samarbeid med nabokommuner.

Hitra Senterparti vil arbeide for at passkiosken blir reetablert ved Hitra Politistasjon, når den åpner i nye lokaler.

Helse og omsorg

Hitra Senterparti vil videreføre og styrke et godt jordmor- og følgetjeneste tilbud i regionen. Bidrag for å styrke tilbudet, er å arbeide for å øke ambulansetilbudet både for akutte hendelser og beredskap i hele regionen. Enda et viktig punkt er å trygge legedekningen til innbyggerne i Hitra kommune. Vi vil at alle tilgjengelige legehjemler blir besatt, slik at alle innbyggerne er sikret fast-

lege. Dette vil også bidra positivt til en forsvarlig, trygg og tillitvekkende legevaktordning i regionen.

Hitra Senterparti vil at brukermedvirkningen ved endring av tjenestetilbud, utvikling av nye tilbud skal styrkes, slik at brukermedvirkere blir delaktige allerede på arbeidsgruppe nivå. Dette bør være kursede brukermedvirkere utenfor de politisk oppnevnte brukerrådene. Oppnevningen skal skje politisk, i nært samarbeide med brukerorganisasjonene. Dette vil gi et betydelig løft til opplevd pasient / bruker trygghet og medvirkning, i utviklingen av tjenestetilbudet i Hitra kommune.

Vi vil bidra til økt fokus på betydningen av at Hitra kommune er en I.A. bedrift, som skal tilrettelegge best mulig for alle sine ansatte.

Hitra kommune er en god samarbeidspart med de frivillige. Dette samarbeidet bør fortsette, for å videreutvikle vårt multinasjonale og flerkulturelle samfunn, til det beste for alle våre innbyggere.

Hitra Senterparti vil bidra til å bygge et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, i et 20års perspektiv ved Hitra Helsetun. Dette for å kunne møte den ventede eldrebølgen som allerede er her.

Vi vil vektlegge og ha et tydelig fokus på tverrfaglighet, innenfor alle tilbudte helsetjenester i Hitra kommune. Dette i et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Alle innbyggerne i Hitra kommune skal ha et forutsigbart, trygt og tillitvekkende helsetilbud innen egen kommune.

Kommunestyrevalget 2023 Hitra SP sine kandidater

16

17.

18.

1966,

1964,

1968,

19. Roald

1942, Ansnes

20. Erling Andre

1983, Melandsjø

21. Dag Alfred

Wraalsen Herfjord 1983, Knarrlagsund

3. May Elise Jamtøy Stolpnes 1972, Stolpnes 4. Torbjørn Flenstad 1987, Sundlandet 5 Merete Lie Haugen 1979, Ansnes 6. Jan Ulrik Kjølsø 1951, Barmfjord 7. Tora Mellemsether 1956, Fillan 8. Trond Larsen 1965, Fjellværøy 9. Åse Annie Mastad 1951, Fjellværøy 10. Jon Lian 1964, Lian 11. Jørgen Sørlie 1982, Ansnes 12. Randi Schei 1973, Fillan 13. Paul Sverre Skaget 1965, Fillan 14. Anton Martin Andresen 1947, Hestvika 15. Torstein Vitsø 1958, Hemnskjela Magne Eriksen Øya Arnt Magne Flesvik Vågan Geir Roger Sæther Knarrlagsund Kristoffer Nordsether Ødegård
HITRA SENTERPARTI - med hjerte for hele Hitra
1. Lars Peder Hammerstad Hammerstad 2. Ingrid Kathrine Schanche Kjølsøy

Rødt Hitra

Fordi felleskap fungerer og gjør oss sterke, ønsker vi å fortsette vår kamp mot forskjells-Norge!

Helse og velferd

Vi ønsker et helsevesen som forebygger sykdom og skade der det er mulig. Kommunene og primærhelsetjenesten må rustes til å drive forebyggende fysisk og psykisk helsearbeid. For å oppnå god helse så må gode velferdstjenester være tilgjengelige med riktig kompetanse og ressurser. Rødt er for et mangfold av tilbud innenfor velferdstjenester. Det er nettopp derfor vi er opptatt av skillet mellom kommersielle private og ideelle private aktører. Vi er mot at de aktørene som har profitt som mål skal få tjene seg rike på skattebetalernes regning. Rødt Hitra vil jobbe for en bedre offentlig velferd.

Rødt Hitra vil:

• Sikre arbeidet rundt utbygging av egen demensavdeling med 14 plasser med egen bemanning.

• Styrke og videreutvikle tilbudet ved helsetun og sykehjem.

• Sikre bedre vilkår for mennesker med nedsatt funksjonshemminger og sørge for aktiv deltagelse i samfunnet gjennom arbeid og fritid. Sikre gode tjenester for mennesker med nedsatt funksjonshemming.

Arbeide for å styrke de områdene som krever faglige kompetanse. Styrke aktivitets- og behandlingstilbudet for barn og unge med særskilte behov.

• Arbeide for å sikre en bedre akutt og kriseberedskap for innbyggerne i Hitra.

• Beholde og styrke tilbud og tjenester til syke og andre som trenger offentlig omsorg. Kreftsykepleie, demensomsorg, støttekontakttjeneste, hjemmehjelpstjeneste, tilbud om brukerstyrt personlig assistent.

• Styrke jordmortjenesten og helsestasjon.

• Arbeide for å øke grunnbemanningen innen helse og sosialtjenester.

• Arbeide for at psykiatritilbudet i Hitra bedres betraktelig og ha et sterkt fagmiljø i tilbudet.

• Styrke og videreutvikle rustjenesten gjennom flere tiltak som tar sikte på mere forebyggende tiltak.

• Ha som mål å utvide ungdomsbasen med flere aktivitetsledere, samt bygge ungdomsklubb.

• Ha flere tilholdssteder for ungdom med gode rollemodeller til stede.

• Støtte kvinneorganisasjoner, feministisk arbeid og frivillige organisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering.

• Gjenreise en sosial boligpolitikk. En boligpolitikk som demper prisgaloppen, sikrer rimelige utleieboliger og åpner for et boligtilbud for kjøp og salg utenfor markedet. Kommunen bør bli en garanti for at mennesker med boligbehov sikres rett til rimelig og god bolig.

• Arbeide for at det innføres boligtilbud for alle, gjennom for eksempel leie før eie.

• Beholde og styrke lavterskeltilbud/ aktiviseringstiltak i kommunene.

Viktig at vi her sørger for at kommunen har nødvendig kompetanse til å håndtere vanskelige problemstillinger som kommer opp i perioden. Sikre at barnetrygd ikke blir inntektsberegnet

Havbrukskommunen Hitra

Hitra er en stor kommune innen havbruk. Dette gjør oss ikke bare til en kommune med stor vekst, ­ det gjør oss også til en sårbar kommune om noe skulle ramme havbruksnæringa. Vi bør være i forkant når det gjelder å stimulere til industri uavhengig av lakseoppdrett. Den skal være fremtidsretta innen teknologi og miljø. Vi bør være i forkant og skape flere bein å stå på.

Rødt vil:

• Legge til rette for utvikling av det lokale kystfiske ved hjelp av flere rekrutteringskvoter. Spesielt bør kommunen sikre at det legges til rette for rekruttering av ungdommer.

• Rødt vil ha større omfordeling av kvoter fra de store trålerne og tilbake til den lokale fiskeflåten.

• Opprette fond for å stimulere til ny virksomhet uavhengig av laksenæringen.

• Innføre regional leveringsplikt ved nye konsesjoner.

• Arbeide for at mere av laksen blir

bearbeidet før utsending til utlandet.

• Stimulere til økt foredling av naturressurser.

• At ENOVA og andre nasjonale støtteordninger skal rettes mot prosjekter med lokal forankring.

• At oppdrag i forbindelse med investeringer i offentlige virksomheter og statlige selskaper skal gis til produksjonsbedrifter og underleverandører i Norge. Det skal stilles krav til godt partssamarbeid, faste ansettelser, begrensninger i kontraktskjeder og strenge krav til helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø.

Miljø

Vi trenger en klimapolitikk som fungerer i hele landet. En politikk som ser at det er forskjell på å bo midt i byen og på bygda. Vi må ta vare på Norges forutsetninger for en spredt bosetting og bærekraftig utnyttelse av naturressursene våre. Rødt vil ta hele landet i bruk og støtter folk i distrikts-Norge sin kamp mot sentralisering og for lokal forvaltning.

Rødt Hitra vil:

• Bevare uberørt natur på Hitra.

• Si nei til utbygging av flere vindturbiner.

• Opprette et grønt kompetansesenter for øyregionen på Hitra.

• Arbeide for å legge til rette for oppretting av parsellhager i

nærområde til sentrum av Fillan.

• Arbeide for at Hitra kommune skal bli en foregangskommune innen klima og miljø med ambisiøse og konkrete tiltak med satte tidsfrister.

• Arbeide mot alle eventuelle nye planer om mere vindkraft på Hitra.

• Vi ønsker et aktivt jordvern, med langt strengere krav til bygging på dyrkajord.

At det skal det være et forbud mot nyrydding av myr i Hitra kommune. Arbeide for flere muligheter for gjenvinning og gjenbruk av varer, klær og alt annet utstyr.

• At Hitra kommune skal utarbeide en strategi for å sikre insektsmangfold.

• Styrke ENØK-støtte til private strømsparetiltak som varmepumpe, solenergi og jordvarme.

• Legge til rette for etablering av andelslandbruk for å ta i bruk ubenyttet jord- og skogressurser.

• Arbeide for at gjenvinningsfag og redesign opprettes som et praktisk fag i skolen.

Oppvekst

Hitra kommune skal sikre en god og inkluderende oppvekst for alle. Barn og unge må på et tidlig tidspunkt få den hjelpen og støtten de trenger, og laget rundt barnet må være sterkt. En styrking av Barne­ og familietjenesten, herunder pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern, familietiltak, jordmortjeneste, helsesykepleiertilbud, habilitering, er nødvendig for sikre at sårbare barn og familier får tidlig støtte, og for å bekjempe de stadig økende forskjellene. For at barn skal inkluderes i læringsfellesskapet må det være god tilpasset opplæring innen det ordinære tilbudet. Det må være en god sammenheng mellom planer, tiltak og rammevilkår. Derfor må det ordinære tilbudet i barnehager og skoler styrkes. I dag ser man at arbeidsoppgavene til barnehagelærere og lærere har økt i omfang, men at ressursene, i form at tid og bemanning, ikke har fulgt med.

Rødt Hitra vil:

• arbeide for å øke grunnbemanninga i barnehagene, utover lovpålagt bemanningsnorm.

• At barnehage og SFO skal være gratis.

• Arbeide for at kommunen til enhver tid har nok barnehageplasser.

• Styrke tilbudet med sosiallærere/ miljøterapeuter med riktig kompetanse og helsesykepleier i grunnskolen.

• Å sikre at alle elever med fattet vedtak og behov for særskilt oppfølging i henhold i til opplæringsloven, får den/de ressursene de har lovfestet krav på av fagfolk.

• Sikre høyt utdannet personell i skole og barnehage gjennom en Hitra­pakke; ansiennitet, lønn, nedbetaling av studiegjeld.

• Arbeide for gjennomføring av vedtatt ny skole på Fillan.

• Fortsatt arbeide for gratis skolemåltid for alle skoleelever.

• styrke særskilt norskundervisning/ tospråklige opplæring i barnehage og grunnskolen ut over det som er lovpålagt.

• Etablere et tilbud om

åpen barnehage.

• At det ikke skal være mulig å ta ut profitt på å drive barnehager som er offentlig finansiert.

• Opprettholde tilbudet om kommunal sommerjobb til ungdommer (1518 år) som ønsker det.

• Bevare og styrke arbeidet rundt Ungdomsbasen.

Kultur, idrett og frivillighet

Rødt ønsker at kultur skal være tilgjengelig for alle, og mener at kommunen har et særlig ansvar for barn og unge.

Rødt Hitra vil:

• Styrke kulturskoletilbudet.

• Fjerne egenandeler ved kulturskolen.

• Styrke og satse på folkebiblioteket som møteplass, og kunnskaps­ og kulturformidler.

• At alle barn i kommunen skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter ved at priser på kommunale tilbud reduseres.

• Støtte lokal kultur og frivillighet ved økte søkbare midler, og at det settes av en pott til kultur/frivillighet i grendene.

• Legge til rette for at interesseorganisasjoner får nødvendig støtte til å drive sine aktiviteter.

• Gå inn for å bygge et eget hus der ulike kulturer og trossamfunn kan ha en fast base.

Arbeidsliv

«Det skal være like fint å jobbe som å danse»

Rødt Hitra ønsker et organisert og tillitsbasert arbeidsliv. Vi ser de ansatte som kommunens og bedriftenes viktigste ressurs. Vi vil arbeide sammen med fagbevegelsen for å forsvare arbeidslivets reguleringer.

Rødt Hitra sier:

• Ja til faste ansettelser, tilbud om 100% stillinger til alle, og forsøk med 6-timersdagen.

• Ja til kompetanseheving for ansatte i offentlig og privat sektor.

• Ja til permisjon med full lønn for tillitsvalgtskolering.

• Ja til strenge innkjøpskrav i Hitra kommune.

• Nei til sosial dumping. Vi vil motarbeide sosial dumping ved økte ressurser til A-krim senter/ arbeidstilsyn.

• Ja til flere lærlinger, både i kommunal virksomhet og hos leverandører av varer og tjenester til kommunen.

• Ja til kvalitetssikring av kommunale praksisplasser for innvandrere i introduksjonsprogram.

• Ja til en bevisst kommunal strategi for sysselsetting av innvandrere med høy utdanning inn i relevante stillinger

• Tilby språkopplæring med barnepass.

• Begrense mest mulig bruken av bemanningsbyråer.

• Nei til utvidelse av søndagsåpne butikker.

Demokrati

Lokaldemokratiet er under press. Politiske beslutninger blir omgjort til administrative prosesser, der færre innbyggere har innsyn og reell mulighet til å påvirke beslutninger som angår dem selv.

Rødt Hitra vil derfor styrke demokratiet gjennom å:

• Praktisere mer åpenhet i behandling av saker i de politiske organer. Åpenhet og innsyn sikrer vanlige folk reell innflytelse over vedtak som angår dem.

• Sikre at møter ikke lukkes om det ikke kan dokumenteres særskilt grunn.

Stimulere ytringsfrihet, og sikre at varslere behandles på en trygg og respektfull måte.

• La elevrådene være med på å delta i viktige beslutninger som angår skolehverdagen deres, og gi ungdomsrådet større innflytelse i kommunen.

• Invitere fagbevegelsen i Hitra til fast samarbeid, medvirkning og innsyn.

• Redusere ordførerlønn til 75% av lønna til en stortingsrepresentant.

• Forebygge korrupsjon gjennom anti-korrupsjonsskolering.

Samferdsel

Samferdsel er limet i samfunnet. Veiene tar innbyggerne til jobb og barna til skole og fritidsaktiviteter via buss og annen kollektiv transport. Kollektivtransporten er viktig for inkludering til fellesaktiviteter og velferdstjenester og hindrer utenforskap.

Rødt vil:

• Arbeide for fritt valg av tidspunkt for bussreise hjem for skoleelever. Bedre tilbud for barn og unge generelt må sikres.

• Arbeide for mulighet for bestilling av offentlig transport ved behov til og fra alle grendene. Taxi for buss.

• Arbeide for utplassering av flere og bedre busskur.

• Arbeide for ny bru over Knarrlagsundet blir gjennomført.

• Arbeide for at planlagt gang og sykkelvei i Knarrlagsundet og strekningen Sandstad-Hestvika blir gjennomført.

• Arbeide for å overføre transport av gods fra bil til båt.

• Arbeide for at alle offentlige veier på Hitra blir asfaltert og bedre vedlikeholdt.

• Arbeide for bedre tilbud til helsepasienter på busser fra øyene til sykehus. Få tilbake helsebussen.

• Arbeide for full utbygging av fibertilbud og eventuelle nyere alternativer.

Arbeide for fergeforbindelse med fastlandet.

Rødt Hitras kandidater

1. Jann O. Krangnes

1951

2. Cathrine Lossius

1984

3. Odd Arve Olsen

1966

4. Lise Krangnes 1975

5. Jonas Bersås Folde, 1992

6. Bergitte Stormo, 1953

7. Einar Brenboe, 1952

8. Gunhild Marie Øyen, 1964

9. Terje Sollie, 1953

10. Lisa Pedersen Haugen, 1993

11. Herlof Erling Øyen, 1971

12. Beverly Maurin, 1978

13. Ragnar Elias Burø, 1948

14. Lise Andrine Hauge, 1959

15. Jovidon Kholov, 1992

16. Ida Anette Burø, 1979

17. Roger vassboten, 1963

18. Melania Cahco Krangnes, 1963

19. Jan Eivind Skarsvåg, 2005

20. Tracy Cueme Vassbotn, 1986

21. Stig Rune Holmen, 1958

22. Bodil Birkeland, 1956

23. Willy Eide, 1962

24. Kathryne Mae Santos Dahlø, 1979

25. Yngvar Sæther, 1959

26. Miren Lossius Brevik, 2005

27. Odd Magne Helmut Tranås, 1945

28. Guro-Karoline Aabakken, 1979

29. Frida Kvande Hansen, 1993

30. Nina Merete Brevik, 1967

31. Andreas Aksel Lervik, 1993

Slik stemmer du i valglokalet:

Dersom du ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gi personstemme til disse kandidatene. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme.

Dersom du avgir stemme til flere valg - husk at alle stemmesedlene må stemples!

Slik kan du endre på stemmeseddelen ved kommunestyrevalget

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti eller gruppe du stemmer på. Dersom du ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gje personstemmer til disse kandidatene. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme.

Slik gir du personstemme ved kommunestyrevalget:

Godt valg

2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning til høyre).

1. Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil stemme på. Dersom navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet eller gruppen har prioritert dem foran de andre kandidatene. Du kan gi personstemmer til kandidater med uthevet skrift på samme måte som til de andre kandidatene.

3. Brett stemmeseddelem med partinavnet inn og feltet for stempling ut ­ da kan ingen se hva du stem mer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.

4. Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.

2. Skriv kandidatnavnene fra andre partier/grupper i et eget felt på stemmeseddelen.

Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp, står på stemmeseddelen. Vær oppmerksom på at når du gir en personstemme til kandidater fra andre partier/grupper, vil en såkalt listestemme bli overført til det andre partiet/ gruppen.

Hva betyr det at kandidater står med uthevet skrift

5. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

Partiene eller gruppene kan på forhånd fastsette at noen kandidater skal ha et stemmetillegg. Navnene på disse kandidatene står med uthevet skrift øverst på stemmeseddelen. Dette stemmetillegget får de, enten velgerne gir dem personstemmer eller ikke. Stemmetillegget tilsvarer 25 prosent av den samlede mengden av stemmer som kommer listen til gode. Det vil si at dersom listen får 100 stemmer, får kandidater med uthevet skrift 25 personstemmer. Gir du en personstemme til en kandidat med uthevet skrift, får kandidaten én personstemme fra deg og i tillegg får kandidaten stemmetillegget.

1. Ta den stemmeseddelen du vil bruke.
Kommunestyrevalget 2023
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.