Page 1


Hotel Breza 3* http://www.borovetz-resort.com/hotel-breza.html

Централната лпкација на Хптел Бреза пвпзмпжува брз пристап сп сите гплеми пбјекти на планинскптп пдмпралиште вп Бпрпвец.На самп 50 м пд гпндплата. Сместуваое: Опремени се сп приватна баоа, телефпн,ТВ , мини бар. Услуги:Лифт, сеф, менувачница, room service , перална и хемискп чистеое, WI-fi интернет, , сппствен паркинг. Хптелпт има рестпран сп камин , лпби бар.

Early Booking : 

Резервација направена до 15.11.2013 – 10 % Пппуст

Намаленија:  7=6 – за период : 01.12.13-18.12.13 , 13.01.14 – 11.02.14 Сместуваое

Услуга

01.12 -28.12.2013

29.12-01.01.2013

02.01.-24.01.2014

1/1 Single Room(1+0) ПП 32 € 39 € 1/2 Double Standard (2+0) ПП 40 € 30 € 1/2 Double Room -балкпн(2+2) ПП 42 € 32 € УСЛОВИ : Редпвнп леглп Дете пд 0 - 01,99 БЕСПЛАТНО Првп дете пд 02 -11,99 50 % Втпрп дете пд 02 -11,99 50 % Впзрасен 25 % НАПОМЕНА : Цените се на ден пп лице Вп цената е вклушенп :Ппјадпк и вешера ( блпк маса) , Дпплата за Нпвпгпдищна Вешера – Впзрасен 45 € ; Дете 20€ ( ЗАДОЛЖИТЕЛНО ) Дпплата туристишка такса - 1 € на ден пп лице

25.01.-31.03.2014

33 € 32 € 25 € 30 € 27 € 27 € Дппплнителнп леглп / / / /


Hotel Mura 3* http://www.borovetz-resort.com/hotel-mura.html Централната лпкација на Хптел Мура пвпзмпжува брз пристап сп сите гплеми пбјекти на планинскптп пдмпралиште вп Бпрпвец.Веднаш спрпти гпндплата Сместуваое: Хптелпт нуди сместуваое вп : 19 трпкреветни , 28 двпкреветни и 19 еднпкреветни спби. Опремени се сп приватна баоа, телефпн,ТВ , мини бар, балкпн вп спбите напрвипт кат. Услуги:Лифт, сеф, менувачница, room service , перална и хемискп чистеое, WI-fi интернет, прпдавница, сппствен паркинг. Хптелпт има рестпран сп капацитет пд 120 места , лпби бар сп камин, 2 кпнферентна сала. Сппрт и Релакс: Сауна, играличта сп ппрема за пдбпјка , фудбал, кпшарка ,тенис, пинг-ппнг,бадминтпн, табла шах нудат на рецепција.

Early Booking : 

Резервација направена до 15.11.2013 – 10 % Пппуст

Намаленија:  7=6 – за период : 01.12.13-18.12.13 , 13.01.14 – 11.02.14 Сместуваое

Услуга

01.12 -28.12.2013

29.12-01.01.2013

02.01.-24.01.2014

1/1 Single Room(1+0) ПП 32 € 39 € 1/2 Double Standard (2+0) ПП 40 € 30 € 1/2 Double Room ( 2 + 1) ПП 40 € 30 € 1/2 Double Room -балкпн(2+2) ПП 42 € 32 € УСЛОВИ : Редпвнп леглп Дете пд 0 - 01,99 БЕСПЛАТНО Првп дете пд 03 -12,99 / Втпрп дете пд 03 -12,99 / Впзрасен / НАПОМЕНА : Цените се на ден пп лице Вп цената е вклушенп :Ппјадпк и вешера ( блпк маса) , Дпплата за Нпвпгпдищна Вешера – Впзрасен 50 € ; Дете 25 € ( ЗАДОЛЖИТЕЛНО )

25.01.-31.03.2014

33 € 32 € 25 € 30 € 25 € 30 € 27 € 27 € Дппплнителнп леглп БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО 5€ 25 % ПОПУСТ


Vilni Selishta 3* Лпцирани се на 2.500 метри пд жичарницата. Распплагаат сп маркет,паркинг, рестпран,бар, интернет – клуб,сауна,масажи,медицински кабинет.Обезбеден е трансппрт дп жичарницата.

Вила „ ЈАГОДА “: спална,два кревета,грееое,САТ ТВ,телефпн,мини кујна,интернет,ТWC. http://www.borovetz-resort.com/vilno-iagoda.html

Вила „Малина“: две спални спби,грееое,дневна спба, САТ ТВ,телефпн,мини кујна интернет, ТWC. http://www.borovetz-resort.com/vilno-malina.html

Early Booking : 

Резервација направена до 15.11.2013 – 10 % Пппуст

Намаленија:  7=6 – за период : 01.12.13-18.12.13 , 13.01.14 – 11.02.14 Вид на спба

Термиn услуга

01.12. – 28.12.2013 25.01. - 31.03.2013

29.12. - 01.01.2014

02.01. – 24.01.2014

37 € 57 € 42 € 43 € 62 € 49 € 42 € 61 € 48 € Дпплата за дпп.леглп : 5 тп и 6тп леглп вп Вила Малина : 5€ на ден. Дпплата за Ппјадпк : Впзрасен – 4 € , дете : 2 € Дпплата за вешера : Впзрасен – 8 € , дете : 4 € Дпплата за Нпвпгпдищна вешера 60 € за впзрасен, 30 € за деца. Дпплата за дппплнителнп леглп 5 еура./ден Дпплата за вила сп сауна 8 еура /ден

„ЈАГОДА“ (2+2) „ЈАГОДА “ Сауна (2+2) „МАЛИНА“ (4+2)

НAEM НАЕМ НAEM


Festa Winter Palace 5*

http://www.festawinterpalace.com/

Early Booking : Резервација направена до 31.11.2013 – Попуст 10 % , со целосна уплата до 08.12.2013

Намаленија: -

14=12 – за период : 01.12.13 -18.12.13 , 13.01.14 – 11.02.14 7=6 – за период : 01.12.13-18.12.13 , 13.01.14 – 11.02.14

Сместуваое

Услуга

21.12.13 - 26.12.13

27.12.13-04.01.14

05.01.14 – 11.01.14

12.01.14-28.02.14

01.03.14-10.4.14

1/1 Single Room(1+0) НП 66 € 136 € 76 € 66 € 53 € 1/2 Double Room ( 2+1) НП 88 € 181 € 102 € 88 € 71 € 1/2 Studio ( 2+2) НП 97 € 198 € 113 € 97 € 77 € 1/2 APP (2+2) НП 110 € 234 € 128 € 110 € 88 € УСЛОВИ : Редпвнп леглп Дппплнителнп леглп Првп дете пд 03 - 12,99 50 % ПОПУСТ БЕСПЛАТНО Втпрп дете пд 03 -12,99 / 70 % ПОПУСТ Впзрасен / 30 % ПОПУСТ НАПОМЕНА : Цените се пп спба на ден Вп цената е вклушенп : Нпќеваое сп ппјадпк , кпристеое на внатрещен базен , фитнес, парна баоа, сауна, релакс зпна,кпнтраст тущ Дпплата за ПП : Впзрасен – 15 € ; Дете – 7 € Дпплата 1 € на ден пп лице Дпплата за Нпвпгпдищна Вешера – Впзрасен 100 € ; Дете 50 € ( ЗАДОЛЖИТЕЛНО )

Hotel Festa Chamkoria 4*

http://www.festachamkoria.com/

Early Booking : Резервација направена до 30.11.2013 – Попуст 10 % , со целосна уплата до08.12.2013 Намаленија: 14=12 – за период : 01.12.13 -18.12.13, 13.01.14 – 11.02.14 7=6 – за период : 01.12.13-18.12.13, 13.01.14 – 11.02.14 Сместуваое

Услуга

21.12.13 - 26.12.13 12.01.13 –28.02.13

27.12.13-04.01.14

1/1 Single Room(1+0) ПП 51 € 94 € 1/2 Double Room ( 2+0) ПП 68 € 126 € 1/2 Studio ( 2+2) ПП 75 € 143 € 1/2 APP (2+2) ПП 79 € 159 € УСЛОВИ : Редпвнп леглп Дете пд 03 - 12,99 50% Дете пд 03 -12,99 50% Впзрасен / НАПОМЕНА : Цените се пп спба на ден Вп цената е вклушенп : Ппјадпк и вешера, кпристеое на внатрещен базен , фитнес БЕСПЛАТЕН трансппрт дп жишарата Дпплата 1 € на ден пп лице Дпплата за Нпвпгпдищна Вешера – Впзрасен 50 € ; Дете 25 € ( ЗАДОЛЖИТЕЛНО )

05.01.14 – 11.01.14 54 € 76 € 79 € 84 €

01.03.14 - 10.4.14

41 € 55 € 60 € 64 € Дппплнителнп леглп БЕСПЛАТНО 75 % ПОПУСТ 30 % ПОПУСТ


Hotel Rila 4 *

http://www.rilaborovets.com/en

Early Booking : Резервација направена до 30.11.2013 – Попуст 15 % , со целосна уплата до 03.12.2013

Сместуваое

Услуга

15.12.13-26.12.13

27.12.13-04.01.14

05.01.14 – 11.01.14 02.02.14 - 28.02.14

12.01.14-01.02.14

01.03.14-31.03.14

1/1 Single Room(1+0) НП 45 € 82 € 61 € 53 € 45 € 1/2 Double Room ( 2+1) НП 69 € 125 € 94 € 83 € 53 € 1/2 Studio ( 2+2) НП 69 € 125 € 94 € 83 € 53 € УСЛОВИ : Редпвнп леглп Дппплнителнп леглп Дете дп 1,99 гпд / БЕСПЛАТНО Дете пд 02 - 11,99 вп 1/2 50 % БЕСПЛАТНО Втпрп дете пд 02 -11,99 / 50 % ПОПУСТ Впзрасен / Самп храна дпплата НАПОМЕНА : Цените се на ден пп спба Вп цената е вклушенп : Нпќеваое сп ппјадпк , кпристеое на внатрещен базен , чакузи, парна баоа, сауна, Wi – Fi вп лпби бар Дпплата за ппјадпк вп студип задплжителнп дете пд 02-11.99 гпд. – 4 € на ден , Впзрасен 7 € на ден Дпплата за ПП : Впзрасен – 11 € ; Дете – 7 € Дпплата за Нпвпгпдищна Вешера – Впзрасен 55 € ; Дете 30 € ( НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ) Дпплата туристишка такса - 1 € на ден пп лице

Hotel Samokov 3*

http://www.samokov.com/en/aboutus.html

Early Booking : Резервација направена до 30.11.2013 – Попуст 10 % , со целосна уплата до 08.12.2013 Намаленија: 14=12 – за период : 06.01.14 -04.02.14, 01.03.14 – 31.03.14 7=6 – за период : 06.01.14-04.02.14, 01.03.14 – 31.03.14 5= – за период : 06.01.14-04.02.14, 01.03.14 – 31.03.14 Сместуваое 1/1 Single Room(1+0) 1/2 Double Room ( 2+1) УСЛОВИ : Дете дп 04,99 Дете пд 05- 11,99 Впзрасен

Услуга НП НП

21.12.13-27.12.13 01.03.14-31.03.14 42 € 56 € Редпвнп леглп / 50% ПОПУСТ /

28.12.13-03.01.14 67 € 106 €

НАПОМЕНА : Цените се на ден пп лице Вп цената е вклушенп : Нпќеваое сп ппјадпк , кпристеое на внатрещен базен Дпплата за ПП : Впзрасен –4 € ; Дете – 2 € Дпплата за Нпвпгпдищна Вешера – Впзрасен 45 € ; Дете 25 € ( ЗАДОЛЖИТЕЛНО ) Дпплата туристишка такса - 1 € на ден пп лице

04.01.14-10.01.14 15.02.14-21.02.14 54 € 56 €

11.01 .14 – 14.02.14 22.02.14 - 28.02.14

49 € 69 € Дппплнителнп леглп БЕСПЛАТНО 50 % ПОПУСТ 15 % ПОПУСТ


Hotel Janakiev 4* http://hotel-yanakiev.com Сместуваое

Услуга

21.12.13-27.12.13 01.03.14-14.03.14

28.12.13-03.14

04.01.14-17.01.14

1/1 Single Room(1+0) ПП 55 € 143 € 94 € 1/2 Double Room ( 2+2) ПП 144 € 322 € 238 € 1/2 APP (2+2) ПП 199 € 450 € 334 € УСЛОВИ : Редпвнп леглп Дете пд 02- 5,99 / Дете пд 06-12,99 вп 1/2 10 % ПОПУСТ Дете пд 06-12,99 вп АПП / Впзрасен вп 1/2 / Впзрасен вп АПП / НАПОМЕНА : Цените се на ден пп спба Вп цената е вклушенп : ппјадпк и вешера , кпристеое на внатрещен базен , интернет Дпплата за Нпвпгпдищна Вешера – Впзрасен 90 € ; Дете 50 € ( ЗАДОЛЖИТЕЛНО ) Дпплата туристишка такса 1 € на ден пп лице

18.01.14-14.02.14

15.02.14-28.02.14

73 € 186 € 256 € Дппплнителнп леглп БЕСПЛАТНО 50 % ПОПУСТ 8 € на ден 30 % ПОПУСТ 16 € на ден

47 € 118 € 166 €

Hotel Lion 4* http://borovetz.hotelslion.bg/default/home/bg Early Booking : Резервација направена до 30.11.2013 – Попуст 10 % , со целосна уплата до 08.12.2013 Намаленија: 14=12 – за период : 01.12.13 -18.12.13, 13.01.14 – 11.02.14 7=6 – за период : 01.12.13-18.12.13, 13.01.14 – 11.02.14 Сместуваое 1/1 Single Room(1+0) 1/2 Double Room ( 2+0) 1/2 Studio ( 2+2) 1/2 APP (2+2) УСЛОВИ : Првп дете пд 04 - 12,99 Втпрп дете пд 04 -12,99 Впзрасен НАПОМЕНА :

Услуга ПП ПП ПП ПП

27.12-02.01.14 124 € 117 € 135 € 146 € Редпвнп леглп 25 % / /

03.01-11.01.14

12.01.-17.01.14

53 € 62 € 82 € 95 €

Цените се на ден пп спба Вп цената е вклушенп : Ппјадпк и вешера, кпристеое на внатрещен базен , фитнес, ски гардерпба БЕСПЛАТЕН трансппрт дп жишарата Дпплата за Нпвпгпдищна Вешера – Впзрасен 75€ ; Дете 40 € ( ЗАДОЛЖИТЕЛНО ) Дпплата туристишка такса 1€ на ден пп лице

50 € 58 € 77 € 91 €

22.11 – 26.12.13 18.01.-31.03.14

45 € 55 € 66 € 80 € Дппплнителнп леглп 50 % ПОПУСТ 50 % ПОПУСТ 30 % ПОПУСТ


КАТАЛОГ БОРОВЕЦ 2013/2014  
КАТАЛОГ БОРОВЕЦ 2013/2014  
Advertisement