Page 1


3

û ,~gz¢ ü yTÅvZY 1zZ

:÷zÄ **

# ™ºZ·œ{ r á ** ÑñkŠZ‹|v!* sg¬

:÷Zzx **

è ß ‰ à m † Â æ é ª Ú oÖ ] ^ß n× Â Ü` Ö ¡ ¾ Ý] ßiz' , Y â1993cŠB11._| 1â414ã{Z ~Š )B26

:÷zë õg @*

 W8Y (¯ úˆ ‘

:‰ Ü z

÷Š@Ôx –eKì Y

:x £

] â ´ÅvZY 1zZ

:qçñè

(r # ™÷ "Õ]‚¦)à°Z¯æÑZz]|xZ} .i ZP

:A $%

cZ™ÔwD Z+ÔBÑZtŠ ZæZ{Õ{}Ôr # ™Þ¬·?

:8 -iì

Y 2â 009~Z ._| 1â430ug MZypg

:wÍ Z® ) á Z

2200

:Š Z®

pû†ô`ø¿Úø äÞø^ìø g û jÒö 11182…~W†  7Ôc Z™2-wD Z+

:Ñ **


4

$%¸² A IF A™Å 4& v!* sg ¬ êEZ z [²Z ðÑñz ~”% ÷z à øL G ( :XG { z »¯vZ x ZŠ Z z ê »',# Ö ZŠ r # ™ ºZ·œ{ á ** Ññ]| ~ K ì Y Å x –e àÆ ÷Š @ ì ÷z yZ x vß V˜ ZƒÃß iz',Y 1â993cŠB 11 ._| 1â414 ã {Z ~Š )B 26 ä ]|Z # X¸ n pg 7]oÐ ' ,» Z} g ø Ð ã ZŠ ** ÅzmvZ-g—X å…»g ZD Ù kŠ ã½~KÂc* â Û qzÑyÒ yZ yÒ 0Z ŠgŠ (Z 6,ÑÅvZ Y 1zZgzZ < L » nZgzZ ›Å Èvß Zƒx¥~ˆX åg \ iZ … Zg7 Ôå ‹V¹ä ¥‚ wÎgèB-Z Ât Ô 7wÎgèBt ì Hyà ¸ ìg Xì Ý Zg ø„zì Ý »yZ Ô Ö s6,Vzu} g ø Ó¬ ›‚ » ÑZz ]|\¬vZ # ‘œJ -# Ö ªgzZ ñ â Û wJÃ] ¦) Å ÑZz ]|ÔÇg X ñ¯tg Y Ün׊jÖ]æ éçF×’Ö] än× àn׉†ÛÖ] ‚n‰ èÚ†ve ànÛ×ÃÖ] h…^m ànÚ

']÷ "Õ]‚¦¢Z ÑZz‹|m{ÄŠ {


5

k‰†`Ê yZÄ

§Zz»[_ .ÆÉc~~š 6 á+Å *Š 8 x ÅZ»p pgŠ c* ÃvZ~s # Zg 9 i§»“ WZg \ »wÎgzvZ 10 x ÈZ»< L » nZ 11 [Z: °¬Ã~gNyç]|»Š × 13 i Zg » ¬Š ÅKÁpŠ 14 lˆÅ\¬vZÐ „‚ 15 D YïvZY 1zZÐ ä™lˆ 17 §Zz» ~i Zèƒq]| 18 Š á gZ » ãŒgŠ ØZ† 19 Ö ´ÅáZzvZF 19 # Yƒ7vZ à z¦ Ù ÑZz½s ÜÆ< C L 20 / ãçÆkZgzZ ¬Š Å ”/]|Ã~yŒzZp 22 ¬»äÉÃVsñgzZäJ (, ÃSh Ze 23 ÌZgzZ[z»Sh Ze 24 Ù ò3, B‚ÆV- ç 26 L 28 Y07vZà zðÙ^s ÜÆ< §Zz»xÝgzZ ~yŒzZp 29 §Zz»e" Åò ”h +m,!* ]| 30 Ö Z™ÅîŠ Z0ZZ', # ZyÎ 33 ?ì $H~rÆÉc 38 E! öW -šÆe $Z@ 40 E ! š öW Ægœ—Ñ 40 ]â ´Ågœ—Ñ 42 nzm{q -Z 45


6

Œ

yTÅvZY 1zZ

Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô ² ô ^eô ƒöçû Âö ]ø Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ² ô ] ÜôŠûeô

ø ‰û¡ô Öû ô åü …ø ‚û‘ø |û†ø ûmø äü mø ‚ôãû m$ áû]ø ² Ýô¡ ö ] ô †ôm% àûÛøÊø DMNQVèm! (Ý^ÃÞŸ] éö…ç‰E

 D W@ x c* ZZ #„  zŠ} Zá Í D e „ \ WŠp {z Å Y ] v T e ** ¯„  zŠ CZ Ô T e ** ¯ à z CZÃ{È T\¬vZ {Ši]ªŠp{z D â Û Za [ òZ, ZÐ (aÆkZ  vZ~ wŠgzZVƒ Š Hƒ HÐ H[ ZgzZ åH¬~vZ c*

ì * @Y{g È á ÃkZ ä \¬vZ Ôì @* ™kC[_ .gzZ æq -Z s§Å \¬ Xì c* â Û ¨Ð[_ .

§Zz»[_ .ÆÉc~~š

c Ç ** * Ç™ OT B J% +q -Z D â Û mvZ îG*9gòzg ** Ññ Ô ¶hZ ¹ i ZzWÅkZ Ô å Š H7,Éc x ** » kZÐzz ÏZ Ôå @* ™ ÃkZÐ s§Åƒ  a Ôñ h1 ÔyZ  @* Ç ** Ç™ O T B CZ Z # ˆƒ [ Zy i ZzWÅ kZgzZ Š Hƒ J % +Z # p å M… gzZ {Ö[p I ˆ W" $âÅV ¸ÃÃkZ J -VŒ † v¸ ƒ  ¸i ZzWþL ^¬ æ ä Vß Zz *Š Ôì Ãz" ¹ *Š ¹ä kZ A $ Î ä%VÃÈ{zgzZ ÃvZá Zz ä™ Za LZgzZ D™:Ã{k HkZël»Ô c* Š »ðŠ JÃë x Zg WÌ~ ]y WgzZ ‚ rgÐ x Zg WÌ~ *Š …\¬vZ ÂD™Š c*


7 G 3Å KIq -Z~ üG3©EZ ¼ A y*GÆu 0* ÜægzŠÐ t‘{zZ®‚ rgÐ ¹V- ÐvZgzZ H q zÑ ** ‹Ã\¬vZ ä kZQ Š H4 ~GKY y Z Ôa Ôñ h1 t‘Å\ W ¶hZ i ZzW~÷Z # !vZ } Z

[ Z Ô¸ ï Š… gzZ¸ D î{ÖÃí Ô¸ Dƒ y !* Û 6,í ƒ Œ  Ô Z 6g C» ˤ /Z p c* Š hgÃí ä *Š ~g ‚ ˆƒ [ Zy i ZzWZ # ÃkZ\ !* V â p} Š hgÃkZ *Š ~g ‚ì eÂì @* ƒZ¾Ô J0 +ZÔÑß Ôáß} 6LZ ì W, Zt ~ ›Å\ !* Vâ Z # Ô D hg7 kZ‰ Ü zC Ù ÔÙ ŠÐg\ ‰ Ü zC Ù Æ^„  gHÚ/Ã^ñ0 +Z ¾ 3 CZ Â^„  gH Bt\ !* VâèYTgq„aÆ z6,tZ™8 -¤ ðÃ\ !* V â aÆ^gzm} 6áßpÇá ƒ: (ZÔz™¼aÆkZ Z®ì 7»x »Ë^tZg ø  ÌŠ Z Å›Å\ W›Å\ !* Vâ ! Z} .} Z ÂñY%VÃÈ{g œ

C D â Û mvZ îG*9gòzg ** ÑñXì „ »ñW ð $ Zg VZgŠ â \I »z Û Z ð õ˜. Š1 Va ~ wŠÆ Vâ ~¤ /Z Ôì c* 2ä ~ * *™›ÃVƒ â !ß Zz *Š } Z Q Ô ñW: Ì* *™g \ Ð V” LZà *Š ~g ‚ ÂVÅg: ›ÅŠ ÑzZ » Øg Å \¬vZ ~ *Š kZ X ǃ ݬ H » Øg ~÷gzZ ›~÷ kS Ô k0* Æ \¬vZ{ } z' ¹!* ì Zƒ wi ** zq -Z sÜ ÙJ C -# Ö ª™áÐx?ZmxŠ W]| ìtW, Z »Øg î0~8q -Z Ì}V ˜ì @* ™›Ð V”w!* LZÔì y !* $6,Š ÑzZ KZ òŠ W gzZÖ™ »zÎ Jq -Z ÏZƒ  {zÐBŠ›gzZ ã !* $ÔØg\ W


8 ÔÐN â ÛC Ù ªyŠÆ # Ö ªØgz} z'¹!* \¬vZ Ôì g¼ X ǃݬH »ØggzZ„Å\¬vZQ ~g Ny ç ]|Š × f *Z ÆmvZ G î*9g1Z x â Z

G ÎakZ 4vßëX ‰ á p=Ã]Š ÈÅmvZ îG*9g ]|Ôǃ ÑZzvZ Z (,HgzZ _öZ(,H f *Z »mvZ îG*9g1Z x â Z ¹ @* gzZ¸¹ @* gzZvZ à zÔvg ) , } (,¹ ÌmvZ G î*9g ~g Ny ç T ë ÃkZ ! ôgzZƒ Hg Zh +Š » ! ôä T ë ÿkZ T ë ÃkZ Y m CÑZ¦gzZƒ Hg Zh +Š »Åzm \¬vZ -Ñ ä TèY Yƒ 7! ôðÃ[ Z J -# Ö ªa ÏZƒ ¬Š à Z} .ä -# J Ö ªçW{zàZzÚ ŠÃZ} .[Z 嬊ÃvZ~`ZcäY m CÑZ¦ ì [ƒÈ {iZzgŠ »]tèY Y0* 7zgŠ » !ôðà Z®$ Ë ï7 Za vZ àz}(,}(,J -# Ö ª\¬vZÔì Zƒ î{i ZzgŠ »e $Ñzp XÐN YÐ*Š™ƒvZàzÂB™œÏ~hðÌë¤ /ZX Çìg@* ™

á+Å *Š

} ŠÈtì ¿ðÃ~ …kZ HÔ„ì à  ë Â* *% 7]ñÐZ } ŠÈì ¿(Z ðÃ~ >Ôì 7* *%Ãë

CZ gzZ g » KZ Ôg !* zg » CZ ÐZ gzZ Ïìg ™ W]ñÃq -ZC Ù Ô Ï ñW 1g @* Z Ìk] » kZ J -VŒ Ç} 7,** Y ™hgDƒ  g !* y ~ ógzZ Ï ñ Y à g @* Z Ì8 IÔÏ ñ Y à g @* Z Ì~ {ÔÇ ñY CZ=6, kZ ?ì q H *Š Ç− è A $ Çñ Yc* Š wZ e~G™ C å¹ä~6, |Å *Š c* WŠ c* Äq -Z


9

¶8 -g lpgŠ ¾~ Ú Š *Š ÂVˆ Á| Å *Š „ D Y ~ G Ï Îq -Z Å ÅzmvZ -g—~ [  q -Z ä ºZ Å *Š ~ÃÅÅzmvZ -g—ì x ** »Tì HÀF,»V(u Xì Zƒ–ÄtZ÷6, ?N* ÆkZÔ| Ôƒ » Z (,Ð } (,{z {Zpì @* Yn Æ }i {Š% Z # Âì @* Y Zg @* Q ~GZ # ƒ ÌðÃÔƒ ** ÑñÔƒg Z−â Z(,Ôƒ WZk , iz C ì* @YZƒk7, Ät{zwqÈ !* , ) t] ß Zz äà J - G } Z t] ëÐw2kZÐN Y− „! Z[ Z C gzZ xs: ¬Š Š ^ ƒ  ~ GÆ !* Š à äâ i Š Hƒ H ~ k , Š Ï Zgf TÔ ƒ ày*Gà !* !* LZÐ ~¢ ì 9Ð V” LZ Ì~ç Å ãâ Û ** XÅ Z} .Ôc* ¾x Zw HÔ, hg,i úX~ ä¯Æyk ÏZ Xß ï ~¢ ë Ô s ïÃkZ a ~ç [ ZÐ yk ÏZ 7Z Ôz™# Ö „ÅV”w!* LZ ½] !* {~(,ä vg ) ,q -Za /ZgzZ Ç} ™„Å yZŠpvZ ÂÐ Vƒá ZzvZ a ¤ ¤ /Z ÔzŠ ¯ ÑZzvZ Zg vgzZ ǃ ay  6,Ùç$ +ÅyZ wâ Zg vÂñƒ ãZi ! ·! ZÑëÑ** X Çñ Y| (, {k H

x ÅZ»p pgŠ c* ÃvZ~s # Zg

# D â Z Û mvZ îG*9g òzg +−Z w° ** Ññ]|


10 }È {z ug I1ì @* WÃvZ „vZQì * @Yƒ b ¬Ð *Š y¨ KZ \¬vZ -vZ wÎg·Y m CÑZ¦Ý¬§zuX OgŠ c* ÃZ} .~ôÀ]N # éô ‚$ ôùÖ] oûÊô Üû Òö†û Òö„ûmø oìF†$ Ö] oû³Êô ² Z ø ] ]æû †ö ³Òöƒû]öD â Û Åzm 4ZŠ [ · ãc* ',~ ù Ôƒ ðƒ Sm ãZ [p Ôƒ hZ 4gH ~ 1 ?Z # Q ÂÅgŠ c* ÃvZ~x Zg WïG L Åq‰ Ü z kZÔVƒìgƒ Sg ‰ Ü ¤J -Z # ìtnç Zg ø pÇÇgŠ c* »Z} .ÂЃ Ù ŠÃkZ ñWt ‚ e ÇVâ Å Ë Âì ðƒ Sm ãZ Ôì t eg1 » VzËZ e ÔN Yƒg Z } Š¤ /Ôñ Yƒã ÌZ ¤ /Z pÔ Ù gzZvZ à zC C Ù ÔÇñ WŠ c* „vZQ ÂЃ7\ W[ Z }Š™ê ðÃÅv}g øÔ}Š}Š 4gHÃëvZ Ù ¬Š мÐvg ) , Hƒã¤ Ã\ W ì c* Š Š™êä eg1ÆVzËZ eèYì 7yZ } hg~Ä ™ Ug6{ k H Â?7c* ƒ D hg{k H‰ Ü z kZ ! ƒ CXì ,Š hg ãâ Û ** ÅvZ ~ ‰ Ü ¤gzZ ¡ïG L Åq ë ì 4Ð kZ EE X ñâ Û ØgçL%g$ zZÇgŠ c* …vZ~Ä ™ @*

i§»“ WZg \ »wÎgzvZ

¤ Z ?ì Y™{k / HL{Š% Vƒ Ø7 Ð ]Z|\W~ YNŠ™ Uó{zH ƒ~9öI Z™@Ð@6, uvÅx–e {k Hˆ Æ ä%pÐ N Y ^g {k Hƒ  ˆ Æ ä% Ôì Ü ¤Åä™{k ‰ HˆÆ]ñèY ǃ7vZàzgzZs{zÐähg LZÉ Ü ¤kZñƒn pg‰ Ü ¤Å{k H~Ï0 + iYòÔÏìg7„ Æ Åzm \¬vZ -Ý ¬ §zuÔz™y !* Û 6,vZ LZ Ôz™ ZÆ6,´ âE Œ IG$ C ìÄq -Z Z÷6, kZXЃ YƒvZ à z\¬vZY á yZ Âg6, xŠ øL ©


11

IG $E © 5 Zg Æ ¼ A Æ Ñ xŠ øL 5 Zg Æ < L D 5 Ð vZ IG $E © vZ -\ WÔ ÏA ¼ A н6,xŠ øL ÆÅzmvZ -Ý ¬§zu Ìë Â,7,^ë6,{ Zg Åy Z }g \ ãZÆ \¬vZ Åzm ìg â Û y´Z~ u 0* yWŒ Û \¬vZXÐN Yƒ}g \ ÆvZ ›ÐZ} .ÔT e * *™g\ Ð vZ , Š™y´Z\ W !·} Z

IG $©E ._Æ< L Ôá6, xŠøL }÷{z oû³Þô çû ³Ãö ³fôi$^³³³ÊøT e * *™ t ~e $WkZªÇá™g \ Ì»vZ  ² ö ] ÜöÓöfû fôvûmö,g Z*Ï0 + i Æ yQ }g \ ãZ Åzm\¬vZ -ÑÆvZ ì Š Hc* Š CE IG$ Xì * @YƒZg \ »vZ Ì{ÈÑZz½6, xŠ øL ©

x ÈZ »< L » nZ

Âì ꊙ4ZŠ¬ c Vc* !* ~K¿q -Z6,gîÆ wV ?ì ¬H » Åzm \¬vZ -g— ?7c* ì s ÜÆ < L ~õ0* Å äƒ 4ZŠ ~ K._Æ e $Zzg Å pÑ > ½ Åzm\¬vZ -g—QX 2Ôð7,vZpX 1ì ÃVÍßÁD»X ¸n pgxŠ~KZ # Åzm\¬vZ -g—ŠpÔð7,pÑŠzgŠ6, ì ¬t ÌÃ9Ô¸ _7,ŠzgŠŠp6, zZ LZgzZ¸ _7,ÌvZ p  ~KZ®ì 4ZŠ ÌÑ~ ]çû ßöÚø ! àømû „ôÖ$] ^ãø m%^ø³mF®ŠzgŠ6, zZ LZ

p ÖZ y Z6,Åzm \¬vZ -g— ?ì H< L ~uzŠ Å äƒ 4ZŠ È »kZ ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø Ýö ø¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ ³Ö]øÛ 7,pÑgzgŠÐ kZÔ6,Åzm\¬vZ -vZwÎg}g \ }g øƒwi ** xsgzZ ì


12

hø]çø ³³eû ]ø oû³³Öô xû³³jøÊû] Ü$ ³³ãö ×# ³³³Ö]ø ð, 7¬ŠtgzZÅg~KcxZŠˆÆ ø jô Ûø³³uû…ø kZÔ, ŠwÅ} i ZzgŠÆØga}g ø\ W !vZ} Z Ô G 4] ~KëJ s MZ ï LE -Z # vZ c*

ß™+ M Ås MZˆÆ Û 7,QgzZaïcVc* !* ¬ÂƒÂ _ÐKZ # X D™+ MÅ Ü$ `ö ×# Ö]øÛ 7,¬Št™wïcV c* !* gzZ ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø Ýö ø¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ Ö]ø ø ×ô –ûÊø àûÚô Ô ø ×öòø‰û]ø oû³Þùô ]ô Å\ WVƒ @* ™wZÎÐ\ W~!vZ} Z Ô E š! Æ ~izg öW - Æ aV Œ ÔVƒ ‡â ~izgÐ \ WgzZ » ã !* $  ñYƒ - ¯ ú Z # ì yâ Û » \¬vZ 0Ð - çO gzZ ƒ Y’~}i[ Z ² ô ] Øô–ûÊø àûÚô ]çû Çöjøeû ]æø šô…û Ÿø û] oÊô ]æû †ö ôjøÞû^³Êø

¬tÔì x Zwƒ | # z Û zh +y  ˆÆyZ f Z Å-X z™lˆtig »vZ y Z f Z Å-pì 7¬t»yZ f Z ÅV⊠¹!* ì »yZ f Z Å-sÜ ÅyZ f Z Å-pzŠ}ŠXgŠq -Z ƒ Ñ c* VZ ñäˤ /Z ì ¬» @* ™ ùZÑz ߤ /Z [ Z Ô}Š™:Zz… » kZgzZ}ŠÄg ñ ˆ Wi ZzW aÆs # !* Z%Z » ]æû †ö ôjøÞû^³³Êø VŒˆÆ-¯ úgzZì x ZwÂì # Zzì b I * Z *™lˆ~izgˆ Æ- ¯ úªì 7Z # Zz Ôì X ñ Yò~lˆÅ~izg¿C Ù ì 7 Š Z ?~Š Z ŠújZ Ïß W)´~ ãšZ bzg ‚

åd $¾Ú Z~ D â Û 0LZgzZ¸DïE $¾ð•Z L Ťd \¬vZ ÔVß ° r Zl » % å7… Ú Z Ô å k7,~ Ýzg Å0 +e ÆVzg Z−â ñƒ¬} (,ãZt~ˆÔì êŠÄg´~~h¢ # !* s Z%Z V Œ D â Û Ïß W)´ {z¸ D VZ V» ÅyZ a vZˆÆyZ f Z Å-èYßÅy »Š ƒ Y[ Z ì ^ ,Y ªì aÆ


13

ô²] Øô–û³Êø àû³Úô ]çû ³Çö³jøeû ]æø ˆÆ-¯ ú¶~Š™x Zw| # z Û zh +y  ä ˆÆ i úèa z™lˆtig »vZ [ Z c* Š™^ ,YÃ| # z Û zh +y  Ð Ñ}g \ =g & +ä \¬vZ Âì @* ƒ ** ™x OZ Ì»ù LZÃy¨ KZ ÂdÐ KZ # ~Š é£À]L< L t …Åzm \¬vZ -·]| Ô` yâ ¬» \ WÔ` | 7,i úë !vZ} Z ùâ Ð ëtig CZ [ Z ì c* Š ä „ \ W ÂÌùèY ,Š ÌKzg ,Š ÌñeÃë[ Z G4E &[ Z Z® } Š vZpùâ ƒe ùâ [ · ò á ì e Ôùâ ] ¸ é£-F XƒgèZg6,kZ Ð kZ1Vƒ @* ‹§Zzq -Z »mvZ G î*9g ~y ŒzZp[ Z Åzm \¬vZ -g—‰ Ü z Dƒ 4ZŠ ~K VzŠ™n²t ¬ ?ì i Zg H~< L kZ ?c* é£À]LVYw ZλØgä

[Z: °¬Ã~g Nyç]|»Š ×

x â Z X Vƒ @* ™ Zg7 §Zz » Š × ¬ Ð äC i Zgt p ÅmvZ îG*9g ~g Ny ç]|Z # Š × f *ZÆ vZ îG*9g1Z VrZ ¹ @* mvZ îG*9g ~g Nyç]| ‰ aÆ ]Š È x â Z Â?Ç}ŠjvZÉíH oû×ô %ûÛôÒø ² ö ] †ö Ëô Çûmø]øY7Њ × ä ƒ y7 HÃØg ÅvZ c* â Û ä Š × f *ZÆmvZ îG*9g1Z èøfø ‰ø^vøÚö lö†û jøìû^Êø p$ çø eø ]ø èô fø‰ø^vøÚö àønû eø æø ² ô ] èô fø ‰ø^vøÚö àønû eø lö†û ³nùô ìöçû ³Öø

bŠ [ ˆÃvZ ?Š ×} Z }Šg (Z= Z} .¤ /Z yŠÆ# Ö ªª ² ô ] 7z½{Š c* ià ?6,Øg žԃ T e bŠÃ\ !* V â LZ c* ƒTe ÇVzŠ [ ˆÃ\ W~ rZ [g c* ÇVz™n²Ð \¬vZ~ Âì Šzö~Ôì Šzö)Øg Å\ WgzZì ŠzöØg Å\ !* VâèY


14 Ã\¬vZ~akZX Vz™Ýq: VYÃØgŠzö)™hgÃØg ¼ Ð Vƒ k H}g ø ÃyZgzZ ¡Z°Z 3g ZvZèY Ç VzŠ [ ˆ ILG " uaÏZX (7yv :ì ˆ~Š½Å ¬Š kZ~u 0* ì Ÿø ^Úø oûÖô gûâø éö†ø Ëô ÇûÛøÖû] äö ’öÏößûiø øŸæø höçû Þö„% Ö] åö †% –öiø Ÿ$ àûÚø ^møü ø ’öÏößûmø —Õø†% –ömø Ÿø ^Úø oûÖô†û Ëô Æû] æø Ô j…gzZ (7yvðÃÐ Vƒk H}g øÃT ! ] Z f {z} Z {z …\ W Z® Cƒ 7¶ðÃ~ äZ 8  Æ ]nÅTÐ ¶Š y Z}g øgzZ Cƒ 7¶ðÃV ŒÆ\ WÅTØŠ â Û «]n X (7yvðÃÃ\ WÐXØŠ â Û s çÃVƒk H y Ò ~ Ý ¬}g ‚ÃØg ÅvZJ -w‚} âä ݬ q -Z Š Hƒ w ÙZ »y Z Z # X c* ¯ g ZzyZ »Øg ÅvZÃVzÈ g ÕgzZ H nç HB‚Æ \ W Y7 gzZ ¬Š ~ [ ZpÃyZ ä vg ) ,q -Z } âÃØg ~÷ä ? c* â Û Ðí ä \¬vZ ¹ä VrZ ?Zƒ »Øg ~÷ÃVzÈ g Õ}÷Æ™yÒ ~ VzÈ }÷J -w ‚ X ÇVz™7yZ ** ÐØg KZ»~` Wc* ¯g ZzyZ

i Zg » ¬Š ÅKÁpŠ

ø jô Ûøuû…ø hø]çø eû ]ø oûÖô xûjøÊû] Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø‰ Ô Ü zDƒ4ZŠ~K ì Š Z%Øg„zÐØgkZ Âð2äÅzmvZ-g—¬Š Å «~[ ZÆ lö^³n$ vô³j$Ö]ø ÃÅzmvZ-\ W~] ZgÅ ` Zc ã !* ix Ó~÷vZ} Z ² ô ô lö^³³³³³n$ vô³³³j$Ö]ø Hn²ä\ WZ # Âðâ Û ø Š$ Ö]ø c* Ýö ¡ â Û ~ [ Z ä \¬vZ  m{ a Æ \ W'Š „ ø nû ×ø³Âø à ¸Ðs§~÷~!$ +Æ]Š „à ¸! Ñ} Z o% fôß$Ö] ^ãø m%]ø Ô


15 'Š „ã$ + x Ó~÷!vZ} Z löçF×F’$ Ö]æø Hn²ä\ WQÔ³xs }Z ² ô ] èöÛø³³uû…ø æø c* â Û ä\¬vZ~,ÆkZ ÂaÆ\ W ¤g ~÷ ³x ÅZ »kZ ÂX7='Š „ã$ +KZä\ W ! Ñ «ÃÅzmvZ -g—~ ` ZcØg : X ÏVƒ wi ** 6,\ W « ÌÃ# Ö Z ~÷ {z ; e ä ÅzmvZ -=r îG*9g  ðƒ kZ Ì{zì „g W~KaÆ]Š „ ã$ + # Ö Z ~÷gzZ ñYƒ ¬Št ‰ Ü zÆKÁpŠÃ# Ö Z ä \ Wa kZXìg: xzøÐ Øg X i Zg »< L kZìtX ~Š 2 X Vƒ @* Ws§Å§ZzÆmvZ G î*9g ~y ŒzZp~ [ Z ä \¬vZg (Z% ì i§ »mvZ îG*9g òzg + −Z w ° ** Ññt Ð , ™ qzÑrq -Z ìi§¸ Ì»òzg ** ÑñÔ c* â Û Y «= ÃV]yZ ÔÐ ,™4ZŠr ZŠQÐ ,™4ZŠr ZuzŠ ~ kZ q zÑ b§kZ®t Z÷XÐ ,™ Zg7 ~y Wrª QÆ™ Zg7 XŠ Hƒg (Zi§t6,gî~g (Z)på7{Š Zg Z »ä™

lˆÅ\¬vZЄ‚

ÐmvZ G î*9g òzg ** ÑñÐ „‚= ì ]» \¬vZ tgzZ å * @Yƒ^Ð ~šÅyZ =å »w‚{g !* kŠ ~ Ô¶› C å k, 7¬Š t Z Û i Z bÑ bÑ ëZp B t $Z › gŠ i Z bÑ *$ @* kZ Û~¾ @* }Š™} •} •B Z÷Ð GLZ ! Z} .} Z Ô¬6, Ì}È}¾ @* ƒï á ÌŠgŠ~kZ Vz™yÒb§


16

C ì a»\¬vZ¡tå7ÌÚ!* Ü zkZ~èÑqN Yƒ ‰ D W@ x c* ZZ #„  zŠ} Zá Í D e „ \ WŠp {z Å Y ] v ÆNXì mZ e] Ñì, Z~ wŠÆÏZì Le ** ¯ CZvZÃT ~ L ‹Æ kÔ å @* Y ~KkZ ~ Ô¶Kq -Z ~ kC Ù !* ÅyW™ Y~KÅkk Q~Ô å7ÌÚ!* Ü zk Q~èÑq ‰ C åk7, Ät™NŠs§ V¶ K ðÃ Ø » Y LZ V ˜ ØLO g } Z à í } Š C  »0 +e gzZ `gÎgzZ }iz y Wt å øÎt ~ ™ Y ~ kk Q @* ƒ ÑZzY Z} .ÃTì CƒÃÏ Q lˆÅ \¬vZ ?ì yÃÑZz ä¯ ÄA ö Z †ËZ e Xì @* ™ lˆÃ Z} .„z ì @* ƒ ÑZz Y Z} .ÃTX ì C D â Û mvZ G î*9gr #™ ì Ô Ã X X { z à 4Z á Zz ä0*  D & + ðe „z gzZq -ZÐW1ì ÑZzä0* ÃvZt ߙˆƒ = ÂÅh e& + ðeZ # @* ƒÑZzvZ yÃgzZì M Z} .þÔì MùvZ D â Û ~Ä C D â Û Ôì { Zg uZ ¸ ì Å Y Ð yZ ™ Za { Zg Ð Vß Zz Y Ôá ZzvZ Ô ñƒ A Ð vZ ì 3 Zg „ q -Z »Y Ð vZ E-G dI , Ô vZ Y 1zZ ]| wÍ Z ÷L }÷ X z™ 4zŠ Ð yQ +Š ÈÇg )


17

[ · Ôì QÐ Vß Zz ð‹ ð‹ ¸ D â Û mvZ îG*9g ~gjY Ë Âì ** 0* ÃvZ¤ /ZÔì MÐVß ZzvZvZgzZì MÐVß Zz[ · X VZi ** ÆkZÔ VZV » Åá ZzvZ

D YïvZY 1zZÐ ä™lˆ

ƒ1H lˆÃY 1zZ ä ~ r  # ™ ë vß ‰ vZ ÌQƒ (Z¤ /Z c* â Û ä VÍg ) ,Ôì 79] !* t Ô†g â –  0* vZ C»gzZ Çñ W3g6, ?ÃZ} .gz¢yŠq -Z:q -ZÔzhg# Ö lˆÅ ¹ gzZ y Z \ W¤ /Z ~Š wVÅkZ ä vg ) ,q -Z X Ç ñY ïÑZz ë ¾ Ð \ Wðä /Z Âì ;g { e Y Ã~Š á »\ WgzZ „  gH Ð \ WQgzZzŠ¾Îõ0* gzZz®³q -Z¬1ï Š Z™~Š á ~g v lˆ~ç aÆ ~Š á ~g v~ ¹™á¾Î õ0* gzZ z®³q -Z ñy»aÆå \ WQ H  Š HƒOŠ QOŠ S ˆÆ kZ Vƒ ; g™ ~g vë YZ ¾ „  zŠ ZuzŠ¤ /ZQì ã™7~Š á [ Z f e Å ~Š á \ W ÂÐBz®³õ0* gzZ¾g ZD Ùq -Zë1 ïŠ Z™~Š á ÆðŠ&Ôì êŠ ðŠ ÌZŠb§ÏZÔÐ,Š} Š ÌÃkZ6,yZ D YWÌ~6Æ kZ Â}Š Ñ› yZ ðÃÌåa ¤ /ZˆÆ Vzi !* aÆvZ ̉ ïßvß¼ ~ ïÆVß ZzvZ¤ /Z Z®X C D â Û mvZ îG*9gòzg ** ÑñX zhg# Ö lˆÅá ZzvZF Y Y=²N & gŠ  ; !*çX c* „ gŠ ëL G  ; ) Èx g0 „ +Z ; õ Ö Cñ~ VzßVzèÐ ¹ gzZ ~ èÅkZ ~ ðZ Å c* gŠ ÏZ X Ç ñ YWB; CñvZ Y á yZ yŠ q -Z ÂÐ ƒ Ω¨g !* g !* Ôì @* ƒ


18 Ôzhg: lˆÅVß ZzvZ ‰ ïc P~ k]Æ Vß ZzvZ b§ Šp \¬vZ Âì ÔE ¤ /Z Ôƒg D™lˆÃVß ZzvZ aÆ vZ XÐ, Š 5Ð Vß ZzvZ»

§Zz» ~i Zèƒq]|

D™ c* zg ~ k~ lˆÅvZmvZ G î*9g ~i Zèƒq vZ G î*9g òº+−ZÜyÎvg ) ,q -Z yŠ q -Z Ô¸ ð¸ ] ‚t Ô¸ k{È q -Z Z÷»x ** ~i è Z ƒq c* â Û ä \¬vZ~ [ ZpÃm ÔA Ð−ZzÆy Z\ WÔzŠ ¯ÑZzvZÃkZ ƒ YÔì ;gzg~Š c* ~÷~ }g v Y7 Ð y Z ä òº+−ZÜy ÎÔ¸g ZŠ *Š−ZzÆyZ Ô c* C 7~}g !* Æ ~i ZèƒqgzZb ¹ä VrZ ? Æ±Ä kZ 嬊&~[ Zp ¬ŠÃVñb yZ ä òº+−ZÜ]| CgzZ ðÃ{z´ÆyZ Y7 Ð−ZzÆy Z Z®X B7ÐË^Å g Ô ƒÐ *ŠÔì ‚É0* Zg f {z1Âì »±gzZq -Z Ñ ì {z?ì 7 òº+−ZÜyÎX ǃ @* zg }z³NŠ ~ k Y Ôg »" áZz ä¾ *Š ?ÔVƒ~ lˆ ÂÅäZ-Š ÏZ~ c* â Û ämvZ G î*g9 ËÚZÂ{zÔB7ŠÑzZKZÃ}Èm{ÆZ} .gzZƒBŠÑzZKZÃVñ ,Z Ôì ;g Ÿk0* Æh +%ÃcŠpaÆ ¶Š e $ÑzÃkZvZ ì C DYñàk0* ÆyZáZzvZŠp DƒÌh +%áZzë V ˜ i Z g [ W ¤ / VQ V Q ݬ / h + ë [ W lˆÃ ã0* Ð\ ¤ /Z D â Û mvZ îG*9g òzg + −Z w ° ** Ññ Xì @* ™lˆÃVÎ\ LZ Ìã 0* ÂD™


19

Š á g Z » ãŒgŠ ØZ†

LZmvZ îG*9gr # ™c} (,]| ã ŒgŠ ØZ† * *™vZvZ ÔVƒ @* ™h +%ÃË~ Z # D â Û ¸ _¨Æäâ i vZÃ] Zg ÂVƒ @* ™ b & Z ÅyZ ÔVƒ @*é£À]L›ÅvZ ÔVƒ @*é£À]L

~÷gzZ} Š ¯Zg \ CZÃkS Ô} Š ¯ÑZzvZÃkS !vZ} Z Vƒ@* zgÐ

ì Cƒ ÙpâZ= Âì @* Yƒ ÑZzvZ {z Z # Ð œKZgzZ ¬Š ZÆ6,k Q yY KZ „ ~ ì Le wŠ Z÷ƒ y!* Û 6,í {z ñO Œ Dâ Û ÔÐ VzÈÆvZì Cƒ›HÃVß ZzvZ ! { WX VzŠ™ ƒ y!* Û 6,h Œ +%kZ „~ ì Le wŠ Z÷ ì Cƒ ÙpâZ=

à ©t H ÂñY 0ÑZzvZ ðä /Z Ôì ]Š „~(,XvZvZ ÔV ƒ Y ÙpXÃ\ W Â}Š Ñ™& + ðe ðÃgzZƒ Š HÅ}^ »\ W¤ /Z ?ì Ú ÐZ} .}È Âǃ c* ÑÃ^Ð,™g \ Ð Z¬Ð^\ WÔσ ì êŠ àJ -vZÃkZ™zgzgÃVÂZgÆ™œÑZzvZ ðÃgzZ…¸ Ã{È{Šiê}÷ä D™Ã”%zckZg\ ª\¬vZ  ÃkZ \¬vZg \ ª Z® c* Š àJ -íÆ™œå Š HƒgzŠÐí C ì ¸3 Zg »YÐvZgzZD™ { Zg uS ¸ ì Å Y Ð yQ ™ Za { Zg Ð Vß Zz Y

Ö ´ÅáZzvZF #

ƒ ÑZzvZ C1ƒ 4zŠÐáZzvZ ËÅTì MÃkZvZ +ŠaÆvZÔƒ@* ‹÷zaÆvZÔƒ © 8:: Zg 2 + …Ôƒ:g â –  0*


20 E G I$ Ôƒ ¸6,xŠ øL ©ÆÅzm\¬vZ -g—Ôƒ ¸? < L Ôƒ @*é£À]L Ð VÂgúÔƒ @* ™{Š6,¦ÑÔƒ ‚ rg Sh Z e ¦ÑÔƒ k7,i úÐ ® )) m\¬vZ -g—gzZƒ @* ™:¹Ôƒ ¥: íz‹gzZ kl Ôƒ @* Z1Š:c -Z X ëvZ à zÃkZ Ôƒ @* q ™ ZÆyY KZ6,< Lq -Z q -Z ÅÅz C D â Û vg ) , g0 +Z Æ VWŒ Û [ â Û Z} . ê z c ` Z }÷ Ð Z} .@* ƒ 7 ì H {z Ð Y 1zZ ì ‡â  & M h8 - â ™}Šaz » +Š ÈÇg ) ,%ZÐvZ„  Zg ÓZ' ,Â4â 4X3 e ‰â ,Z ™}ŠazgzZ Æc }÷Ô”%}÷ !vZ } Z õ/G G 6,Åzm\¬vZ -wÎgRzgZ # gzZ³â Û wJ ¬Š ~÷~‘œ Åzm\¬vZ -Ý ¬§zu !vZ} Z , ™ ¬Š b§kZ V; z ƒ ** Y N ¬Š ƒ  ~÷ÐazÆ Åzm \¬vZ -g—Ô~‘œÆ ¿(Z Ôì @* ™ IÃazÆ Vß ZzvZ ì Ý ªyÃX Bâ Û wJ Xì ÇÿL X3Y

Yƒ7vZà z¦ / Ù ÑZz½s ÜÆ< C L

pƒE;g h Q ~ Zƒ ì e ¿ðä /Z å ; g™n²~  IG $© øL ÆÅzm\¬vZ -Ý ¬§zuÔì 76,i§Æ< L z<Ñ H E 7Sh Z eÔì @* Ö îE 0B+Ôì @* g Z*Ï0 + is ÜÆ< L Ô¸76,xŠ ì êŠ} Š ÌV1Çg ezŠÉ ì @* C»V:Ôì ¥ f $rÔ‚ rg


21

Dƒìg Ì é£À]LÐZÆ yZ Ô BvZ à z {Š c* i vßÃVÁZgzZ x » ß™Â}g âßgzZ}Š}Š à ÇÅÇVâ Ã?!* !* # ƒ Y Z » à z … à Ç H ?σ wJ ¬Š Åá ZzÌ à ÇkZ C \ WÔ Š Hƒ èÑq BvZ à z vßÃV‰0* À ` W ì k\Zp ?ì x » gzZƒêŠyY6,< Lq -Zq -Z ÅÅzm\¬vZ -g—ì {zvZ à z <ÑÔVƒ ðVZ V » ÅvZ à z ËÔƒ ; g ~ ÄÅ vg) ,Ë ù {z Ç} ™ ãâ Û ** ÅvZ Ôƒ ‚ rg wì‰ Ü zC Ù »^ ,Y** z^ ,YÔ< Lz à z}÷ ìg CvZ à zÃX\¬vZ~u0* y WŒ Û ?ǃvZ à z Ô D™{Š6,¦ÑÔ “Ð Vƒk HÔ TgÐ ò ¾ {z ðî Å ~ç ÔD *7Ã\ !* V â Ôs1 7^ÑÔ º 6,< L D™«™ÅÃÔ D™ ZŠ Z h » V±z7,LZ ÔD™7 ™ VZÃL Âì à z»vZ¤ /Zƒ „g Wű@„ X~x –eì e ?ñƒyÃvZ à zÂX ÇAŠ[pà  Âì y -¤ /ZV; ÇAŠ7 ÃY 1zZ LZ/_ .t \¬vZ Ô D™7nZg ** ÃvZgzZ º6,< L ]ñëÔ ñYW]ñÃÑì e ÇVzŠ} Šy Y~! Z} .} Z ì êŠ ·Ý¬§zu\¬vZÔ, ™nZg ** Ã\ W ÆkZ ñ On pg m, ³Ã :\¬vZ yZçg/ôÔÐaz z ‘œÆ ÅzmvZ -vZ wÎg y ZZ (Zà  ëÐazÆvZY 1zZƽ *Š ÔÐazÆZ Z} .ëÌ÷‚q -ZgzZƒ ZÆ6,vZ÷‚C Ù ~g ø } Š â Û «¢gzZ gz¢ ÂÐ 4â Ð vZ ë Ôùâ Ð vZ Ôz™È Ô,™: nZg ** à XvZY á y ZÐN 0* ~yŒzZp]|XBͧZz»mvZ îG*g9 ~yŒzZp[Z


22

ÅvZ Ï0 + i ~g ‚~ {y Ô g ZŠuÆ vZ Y 1zZ }g ‚mvZ G î*9g Å y ZÔ å: â i » tzg à /]| Âñƒ Za Z # Ô¸ D é£À]L › vZ -9Vâ ÅTÔ‰ãZ™â~ yÆ ÅzmvZ -g—{−Zz ëXVâ {zÔƒ CðŠ @',Ôƒ C™ðÌÔƒ ã Z™â~ yÆÅzm õ{z ƒ ã Z™âV â ÅËV ; ÆWZk , iz c* $i . +j +6,ˤ /Z Ôσ à Zz ÆÅzm\¬vZ -·wÎg}g \ Vâ ÅTp?7c* ì @* ™ X I H »ëÅkZƒãZ™â~y vZ -Ý ¬§zu Âñƒ ZamvZ îG*9g ~y Œ]|Z # ä VrZ Vâ Å # Ö Z ~g7 Ô Vâ ~g ø {0zzi Å Åzm Za ~y Œ]|Z # X c* î~ ŠÍÃmvZ îG*9g ~y ŒzZp ¹gzZIá k0* ÆÅ\¬vZ èg/]|ÃyZ Vâ Z ÅyZ Âñƒ Æ T! ôÆÅzm\¬vZ -vZ wÎg} Z ! Ý>Z÷Z} Z

™ Wä x?ZmLƒ ‰ˆðoVâp6,Vâ WÐ äÑ xsZ ø ‰û^ô ³eô ðô «³Ûø³Š$ Ö] Øö³âû ]ø †ø ³øfû jø‰û]ô!vZwÎg c* ` W †ø ÛøÂö Ýô¡

åHn² º Û 6,Vâ WÐh e| 7,ÝÔÐ äÑxsZÆÅ\¬vZ èg/ X ì goVâp

ãçÆkZgzZ ¬Š Å ”/]|Ã~y ŒzZp

~ Hn²Ð /]|ä {−GZz Å ~y Œ]|  + GE 4D ï 5E kZ™ çgLª£Š™ ZŠ Z ëG L 4]ÅkZ\ WVƒ ðÑÃa LZ vZèg/] G|X£ŠwZe~ìÆ~yŒ^}÷z‚Zhð» + G 4D ï 4]™Äg~ìÆ~y ŒzZpgzZ ðç gLäÅ\¬ 5E ZŠ Z ëG LE


23 Z(, ¹ÃkZ !vZ} Z àômû‚ôùÖ] oûÊô äö `û Ïôù Êø Ü$ ³ãö ×#³Ö]ø,Š ÌN ¬ŠzŠgzZðâ Û ÃkZ~t‘KZgzZ Œô^ß$Ö] oøÖ]ô äö ³fû fùô uøæø gzZ¯gZŠ™»+ŠÔ¯ԯݬ ǃ7ÆD»kZ Âì 7[81ì Z(,Âݬ¤ /ZèY}Š¯ [8 {ç »Ì ª ˜Ð IYkZ Âì ÇÿL X3Y1ì ¹ [8¤ /ZgzZ c* Ð,¤ /VâzŠ ƒ ;g^™ñ_ÑÅñ0 +Z}uzŠ J0 +Zq -Z‰ì Б 6,\¬vZ ÔƒÝq +Š êL ~gz¢ÃTì * @Y c* ¯ þc Â?7 \ WgzZƒ ‚ rg›Ð ÅzmvZ -g—Ôƒ ÇÐ { k HC Ù Ôƒ êŠ yY C Vƒ@* ‹ÄCZ~Xƒ@* ™¿6, LEC < Ù Åx?Zm IG $© 5 Zg Æ ¼ A Æ Ñ xŠ øL 5 Zg Æ < L D 5 Ð vZ

¬»äÉÃVsñgzZäJ (, ÃSh Ze

c* â Û …ä ÅzmvZ -Ý ¬§zuÂaÎ Zg f ! 2zŠ wŠ »ÅzmvZ -vZ wÎg … ƒ ÉÃVsñgzZ ƒ J (,ÃVÉh Z e Sh Z e ì 9~ç¤ /Z Ô’ e * *™lpwŠ » ~ç KZ c* ’e* *™lp ÃÅzm\¬vZ -g—c* Çñ Wx » {Š c* i* *™lpÃ~çƒ CÂÅg7 ?ÇñWx » * *™lp \¬vZ -g— åZƒ c* W² á »yZk ,ZV ;zÔŠ H‹Š ¿q -Z ‹Š Ô å ;g Zr Sh Z e V; Æ x s {z Ôå HÆ~ y á Å Åzm âZ~›zGÆÅzm\¬vZ -g—Âä \ W ¹äáZz Z,Z 6,< L Ô ìg Zz™s ™ VY Sh Z e \ WQ ì ½Æ { C c* Š[ Z: Z² á äk Q ?ìg `VY ÖZ F, &Zg ¾wŠá zÖZ F, ò÷g


24 7Ä ™ÃwŠÆ ËÔ; g ë7wŠ » ËVƒ ; g ëSh Z e~

C ¹ å—°„¬ ä¿kZÔ; g}Š ÙZy ò vZ wÎg ÁŠ á z Sh Z e OgŠ c* Ôì ; g 3™ w› » yQ Ôì ; g ëwŠ » ÑÆvZ  Ïðä /ZÔi úÅ F, zÔi úÅÏ{•Ôi úÅωì Z # Zz „ (Z ´g ?Ð}HÃkZ\ W Âñ 7, : i úÅ

ÌZgzZ[z»Sh Z e

»x â Z ËÔì q )Z » Vñâ Z Vzg e6,[zÆp pg Sh Z e XÐ Vƒ lpÅzmvZ -g—Ð p pg Sh Z egzZì 7s %Z  qÏ QyŠÆ# ª Ö ª Ç}%6,ª  qT ì ~pÑg $u á Sh Z eyŠÆ# Ö ªZ # ÂÇ}%™Äg Sh Z e Ô ÇñY c* VQ~ \ W ÂÇñ YaÆ® ) Ë~ # Ö } .ÅÅzmvZ -ݬ§zu™ ?Ôì ð¯ ^Ü~g ø ä ? Ç ñYƒ lpwŠ »ÅzmvZ @* ZrSh Z egzZÐ,™Ì® ) Ë ~g vëgzZkÌã0* 6, W, øj yŠÆ# Ö ª¤ /ZgzZ Çñ Y c* V Q~ ª q ÏZ yŠÆ# Ö ª ÂZ% Zƒ ~÷à ? 1™wZÎt äÅzmvZ -\ W™NŠÃ¿} rSh Z e Ã~ç ä ?Ôð¯ 7^Ü~÷ä ? ¶ðWÃ! Zy H~ ^ lpÃVß Zz yZ0 +{ÔHlpÃVß ZzLg â ÔHlpÃVß Zz íŠ ÔHlp wŠ » wÎgÆvZgzZ HnZg ** ÃvZ LZ1Hlp ÂÃÝ ¬}g ‚ÔH Z®Ð zŠ [ Z HÃÅzm \¬vZ -vZ wÎg ‰ Ü z k Q ƒ C  c* 3™ Ät »á ZzvZ q -ZÃVß Zz© ÂÚ ðÃ6,p pg Sh Z e¤ /Z Ôz™È C zŠ™7


25 dŠ : Æ | |= !ß Zz Ú Š } Z }Š ¯ : ‚ í } › Ìà ? „zˆÆyŠ¼vZY á yZв6,\ Wv߈Æp pg Sh Z e 0]|\ WQ Ô,Š™ ¬Š ]| Ð N Z™N ¬ŠÐ \ Wvß D â Û vg ) ,q -ZXÐ g „` Ãz ÉÃ%Æ Sh Z egzZÐ N Y C Ð, ™n²tÐ\¬vZ™ñÃSh Z e KZëyŠÆ# Ö ª Vƒc* WÆ á > Ø ³ [g c*Å [8 } F, Vƒ c* WÆ á ]gß~ }Š™ ÂÃkZ | I ug IÿL ¹^ÅÅzm\¬vZ -g—?Vƒ c* WÆá ¹ xž : D â Û Åzm\¬vZ-g—X Å àûÚô hö†ø ûmø øŸæø oûjô Âø ^Ëø^ø ‚örômø øŸ ðõ «nø ^û]ø èô Ãø eø …û ^*eô gøÎô çû Âö äü eø …ô^^ø Ùøç$ ›ø àûÚø ü — gõ–øÆø oûÊô †ø nû Óôß$Ö]æø †ø ÓøßûÛöÖû] äô nû Öø]ô ² ö ] &öÃø fû mø æø å´†ôfû Îø oûÊô hö„$ Ãø möæø oû•ôçû uø DNOOV”(MPVt (é†_ËÖ] oÊ èߊÖ] oÊ ð«q ^Ú h ^e (ÔÖ^Ú ^›©Ú oÖF] ÔÖ^ŠÛÖ] ˆqæ]E

„: Ô Çñ 0* 7® ) Ë ~÷yŠÆ# Ö ªÇÇg†ñ~(,~(, Å×,” Gk0* Æ kZ~GÔÇ ñY c* Š äW6,W, øj}÷ÐZ »VsñgzZ Çñ Yc* Š [ Z±u ** ŠgŠÐZgzZÐN YÇ~ª q Ái Z Á Âì „ D bg¤ /ZgzZì zgŠ dZt Âß™', Z',Ç!* /Z ìt ¬ ¤ pÐ N Yƒ k0* vZ Y á y Z ÌÂOg î{g ) » . $ƒáZz6, zZ ÏzÏZQߙŠ HQ e {g ) ». $ƒáZz6, zZ ˆ| (,âZ…ñ¤ /Z á Zzn^ » Sh Z e vß¼ Xì ðƒŠg Zz~ g $u ì {ç » # Zz Ì´g » kZ OgŠ c* Z Ô D Zr ÌÐZ ì n Æ . $ƒ ?Ѓlp ?H Â} Š™OðÃÃa}g v¤ /ZÔì^»Sh Z etÔì


26

Sh Z e Âì ~gz¢ ´g Ôì 7^ ,Y Ì** Zr» kZ –~ V1 -ZÐ s§N ZŠ _q q -Z ªOg_q -Zq -ZÐ s§VÐ ™ Î %~ Sh Z eQÐ s§N !* _q -ZgzZÐ t ‚_ X ÏÑ ]gzpX dŠÆ™É ãèªÅ ~ç ÅègzZì Sh Z e Ń  èæ~ *Š vZ -g—gzZ \¬vZ Ôãè c* ìà Cè ß™êÂì 7Sh Z e Å äY~GÔì * *™lpÃVß ZzíŠgzZV”~çc* ì* *™lpÃÅzm 6,kZ Ôì ~Š }it ä \¬vZ ÔÐ N Y3} Qw Çt ˆ Æ ÝqG-Z õA $ß Îr !* »< L ÅÅzmvZ -g—Ð ~¢ H !* Z‰» 䙿ì x ** GÔ@* ƒ7GÐ äÇäzg à {Ôì 7¿6,] !* ËÅ !* Zg C19 Š # Ö g WÏ~zÔ9 Š # Ö mg C ì &‡›Å d wJÿLE W kZ H Âì Lg @* zg È !* Z !* Z‰ Ü zC Ù p @* ™ Ô Ü1 ^ÑÔ * *™7 - Äu @* ÃV ÂgúgzZ mÔg WÏ~z Ô ~z K Z® ?σ t* *™ðîÅV-ç6, ] !* ÏZg f Zgf Ô** ™~×$ +Ð\ !* Vâ Ô * *™Õ ðî Åe Å\ WŠ â ZŠ » \ W¤ /Z Ô w qZÆ ãâ Û ** Å \¬vZ ƒ  gzZì ;g *Ãe~÷Š â ZŠ ,Š} Š j +Ëðà ƒf ej +ËÂA $}™ Xì eÅË ÂÌ{zƒìg *Ã~çKZ ?

Ù ò3, B‚ÆV- ç

: D â Û Åzm\¬vZ -g— ^ãø eô køÃû jøÛûjø‰û] áô]ô æø ^ãø iø†û ŠøÒø ^ãø jøÛûÎø]ø áû]ô Äô×û–ôùÖ^Òø éö]*†û ÛøÖû]øü —tºçø Âô ^ãø nû Êô æø ^ãø eô køÃû jøÛû jø‰û] DNVt (ð«ŠßÖ] ÄÚ é]…]‚ ÛÖ] hö ^e (p…^ífÖ] xönv‘ E


27

ñ Y^ I ÂÅÒÃÅä™ J¦ÐZ¤ /Zì Sdb§Å ]gú vßX Ïñà{Z +ÃÂc* VZ {Z +ÃB‚Æ6 ñ dÐ kZ¤ /ZgzZ Ï g â g â Ã~ç KZ ÔÐ , Š™S¦™g â g â Ã~ç KZ ë ë w hvߤ /Z Ô}™S¦ KZ¬ ceÃkZì @* ™S¦™ yÄ ` W ?7c* Ï ñY ^ I ÂÐ N Z™S¦ KZ™ Y ~ Åzm \¬vZ -g—a ÏZ X ‰ ƒ Š !* ',Ð zz Å VÇZ±4S V2zŠ vß¼ Ôƒ W7Ð t Ü Zi ZB‚Æ~ç KZ D â Û @W  ík0* Æ ~ç Z # 1 s 1 ¨ [p ÂB‚Æ @W¶ ò ”h +m, !* vß¼² Dƒ ¶ yú Û Ô Cƒ wÑ s ÜÆ< L ¿V âzŠ Ô Dƒ4ZŠ~ yñƒ _7,ÄKÈ vZ -ݬ§zuZ # Câ Û \¬vZègiœÈ¬]|X C Câ Û gzZ D WñƒD Z—ÂD Ñp=~yÅzm\¬ ‹ü³³³Ûû³^ø Ñô^³³Êø¡? ûÖô æ$ ‹ º ³³³Ûû³³^ø^³³³ßø³³Öø ðô «³ÛøŠ$ Ö] ‹ô³Ûû³^ø àû³Úôù †º³nû ìø oû³ŠôÛû³^øæø †õ³rû³Êø ‚ø³Ãû ³eø Äö³×ø³_û³iø ‹ø³³³Ûû³³$ Ö] á$ ^ô ³³Êø ðô «³³øÃô ³Öû] ‚ø³Ãû ³eø ĺ³³Öô^³³³›ø oû³³³ŠôÛû³³^øæø –1Z ]| » \¬vZ ègiœÈ¬ ]| ?ìÄ »¾t gzZ {0zzi ÅÅzm\¬vZ -g—gzZe ÅÅ\¬vZèg & œ `gÎq -ZgzZì Z÷ `gÎq -Z ì Ä » y Qt Ô Vâ Ń ë vZ-g—ªì 4zaZÐ`gÎÆyW`gÎZ÷Ôì »yW i úÅY ( `gÎ Z÷gzZì À _ˆÆò `gÎ »y WèYÔÅzm


28

Xì @* ƒqƒˆÆ gzZ ~õ0* Å äƒ 4ZŠ ~K å ;g™n²~  Y KÔì {°z »` Z éE 5±NkŠ6,nq -ZgzZ ~õ0* ÌÅå 3ÐK IïV )k Â,™[¢Ð kŠÃVõ0* Åäƒ 4ZŠ~ ,i úõ0* ~ yŠgzZIïV )k Q †ÐKZ # gzZ V )ÎðJ e „6,å 3gzZ äƒ 4ZŠ~KsÜ~ Vzi úõ0*  Dƒ4ZŠ~K\ WZ # gzZì µ Z[ Z N »® ) )!* i úgzZIï ô²] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø Ýö ø¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ Ö]ø-² ô ] ÜôŠûeôÐ}‰ Ü zä 3gzZ‰ Ü z > ½t Ô; g µ Z [ Z N »"7,xsz > [6,Åzm\¬vZ -g— ø nû ×øÂø ì » o×FÂø VŒgzZì e Xì 7» Ô $ZzgÅpÑ

Y07vZ à zðÙ^s ÜÆ< L

Æ Åzm \¬vZ -g—ÔB™b§hZ Ã] !* kZ }g \ ì !‚gq -Z Z÷X ¢ 8wï# Ö i§ðÃÐ s§KZ s Ü HÐ V2zŠ LZ ~ Ôß ZVÃkZ !ß Zzx –e} Z ~~g\ ÅÑ vZ -g—yŠÆ # Ö ª ì yZvZ Y á y Z Âß\ Y ÃkZ Vƒ G 0ï L !Z @* z™„™\ YÃkZ Z®Ô Ïñ Yï® ) Ë ÅÅzm gzZX ñ Y0~g \ ÅvZ™^6, i§ÆÅzm\¬vZ -ݬ§zu i§ ZuzŠ ë ñƒ Dƒ j§{À 0* Æ Åzm \¬vZ -g— á ZzÜæ c* N 3™ƒ} 9 b§ÅVß Zz yßëÔ,™g (Zù X B™êŠp\ W?N 36,j§ÆÅzm\¬vZ -Ñ}g \ zŠÃmvZ îG*9g ~y ŒzZpäÅ\¬vZ èg/]|  } Š ¯»+ŠÃkZ !vZ} Z àômû ‚ôùÖ] oû³Êô äö ³³`û Ïôù ³Êø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø,ŠN ¬Š


29

àøŠøuø á$ ^ô ³Êø˜$öX} Š ¯[8»t‘gzZ Œô^ß$Ö] o³Öø]ô äö ³fû fùô uøæø mvZ îG*9g ~yŒzZp ^÷neô^vø‘ø àømû†ôûÂô æ$ èøñø^Úô pœF…ø ‚ûÎø p†ô’û³fø Öû] ¹Æ{y ~y ŒzZp]|Ô¶Å]gc* i Å/ôäÎq -Z ä S*9gmvZ îG*9gvZ à z} (, , k ½Z # å(Z yZZ »yZgzZ G îSœ^Zz îG o³ÓFeû ]øæø o³³ÓF³fø ÊøìgNŠÃ3gzZ¼ A å@* ƒx¥Â¸D™ X¸ï Š Ñ¥gzZ¸D zg

§Zz»xÝgzZ ~yŒzZp

xÝ {z Ô Zh +y xÝq -Z~ {y ämvZ îG*9g ~y ŒzZp Ð kZ ä ~y Œ]|Ô åg Z*zgzZ ÚïE L 8™ÔvZ à z Ì 7x ** ðûVñÝ!g— ¹äkZ ?ì Hx ** Z¾ !xÝ} Z Y7 ÷à !xÝ} Z c* â Û ä \ WÔ}g å ì e Ð x ** T´ â Ô @* ƒ z´ â @* ƒ7k]ðûVñÝ!g— ¹äkZ ?ì Ik] ** 3 H  ! xÝ} Z Y7 ä VrZQ Ôì @* ƒ k] » kZ „z}Š î´ â @* ƒ 7** 3ðà » VñÝg— ¹ä xÝ ?ì @* ™I # Ô‰ƒ lƒ™g â m ~y ŒzZpXì @* Z ƒ ** 3 » kZ „z}Š b N ä ~ Ô Vƒ @* ™Š Zi WÃ~ ! xÝ} Z c* â Û Âñ W~ lƒ ÔVƒ @* ™Š Zi W~jÃ~ Ôì bŠ 7… Ã[ Z1å Zh +y  Ð \ W? ìg™Š Zi WÃí\ W~á$ +Æ Ú¾ Y7 ä xÝ … Z÷=¤ /Z ƒ xÝ, Z ?Ô~Š 2ÏÈ ÅvZÃë ä ?c* â Ûä xÝ, ZÆvZëp¸M hƒŠ Zi WÐtîÆòÝÂï Š}Š 7Š Zi WÐ ÏÈ ¾îÔÐ òÝ Å Z} .ÌÂ,Š }Š Ì

ø nø iô ^+³mø o³j#uø Ô ø e$…ø ‚û ³³fö Âû ]æø ì J Ô -]ñtî»ÏÈ~gøÔM hƒ


30

ÇñîvZÃë[ ZÔ ~Š é£À]LÏÈÅvZ}g ø…ä?: àönû Ïô nø Öû]

Ð }¸ Ç ñ z Ôì y ˆZ » \ W´ â Ð }¸ ë } Z Ôì x ** Zg ø „z Ç}g å Z} .Ð x ** TÔì y ˆZ » \ W´ â  qT 3 Zg »Vß ZzvZìtX ~Š 2ÏÈÅvZ…ä Â! xÝ ª Xì ™zZ {Š c* iÌÐ mÜZx £» ?!* ŸgÔƒgèZgÇg Z} .~

§Zz»e" Åò ”h +m, !* ]|

Ô¸ Ð ~ vZ Y 1zZ ',» ZmvZ G î*9g ò ” h +m, !* ]| ìÆ yZ Ô~Š NÄ Zg6,y Z ä ]gúg »$ +q -Z ¸ì gY } ëÑ** kZ ë @* ,Š¬g— ¹ä Vzh +%Ôv:Z ‚" Ð B‚Z÷ÂM há 7x »Ðñvß ?¤ /Z c* â Û Ô,™ðîÅ]gú Ât YZ Y7 ä Vzh +%Ôì 3 Zg »ñ3 Zg » Vß ZzvZ ÔzŠ hg Ðzz ÅVƒ k HLZu c* â Û ?J 7,VYv:Z ä \ W N C » kZ ë Z® ~Š ‚',Ä Zg sÜ6,kZ ä Z} .å. Þ ‡Æ •' ,v W Ô ñY 0 x » Zg ø Ð y JZ Lg !vZ } Z ¸ ìg™ ZŠ Zt] !vZY 1zZDƒ, ZÔáXÃëÐ[ Z±} (, ¹7tä\ WÔŠ H^ I$ZŠ »Å\¬vZègtzç]| ]Z¾ !vZ} Z ¹ä\ W? c* Š h ÂVY$ZŠ Z÷ä\ W !vZ} Z

ÅG g Å y»}÷ä ÂÔÅ ùŸ 7Ýzg ÅçW~÷ä  ì ]» †ø ’øfø Öû]æø ÄøÛûŠ$ Ö] gôâø „ûmø ÜûÖø pû„ô Ö$] ² ô ô ‚ö ÛûvøÖû]øÔÅ ùŸ7‰ Ü ¤ X H ZŠ Z

c* C Ãòº +−ZÜyÎä−ZzÆ ~i è Z ƒq Z #Â


31

òº+ −ZÜy ÎÂì Lg @* zg™ Y~V¡ì É0* Cq g -Z Z÷

¬Š ‰ ~kZ # ÔVƒ c* Wä& + ðeÃÉ0* ÏZ~ c* â Ûä x ** »\ W ! Z} .} Z ¸ìgÈgzZ¸ìgzg~Š c* ÅvZ ~i Zèƒq C ì ; g W{' × Ú Z~h e Šg Ñ Æ Šp " ‚ ƒq a Zg Æ z kƒ »  à Æ q -Z Âì @* ƒ ^Ð x ** }¾ ~i Zèƒq Z # !vZ } Z ë ÑZzvZÃkZÔ@* ƒ7g »aÆäh +y  ÃÆzkƒ »á$ + @y ZZ Ug ¯} Š }Š¾ÄÑ q Ö -Z Ô¾g ZD Ù õ0* ԾΠõ0* ðà ` WÔ D™Ì¬Š ™ Y V ;zgzZ ˜ vZ p6,b ¶ZÆ mÔ ï Š ?7c* ì @* ƒ ** O ** Ç~ m?7c* ì x Zw ãæWÅ mƒ C Ô 5 ƒ • p?7c* ì ¸Z, Q6,< L ÅÅzm\¬vZ -Ý ¬§zu Ôì @* ƒ ̃ • gzZì @* ƒ ÌP{z @* VZ 7ÄÅVß ZzvZ @* ƒ ÔN VZ V» Å Vß Zz vZ ä VÍßXpá h +y ì e ÃkZ @* ƒ {Š c* iÐV ƒ 5‘ñ 7, ¢zyZZ »yZÔN VZ…ÅVÍg ) , vZp6, ZgÆb ~m}gøg Š H¹ÃxâZq -Z~cZ™Xì ÌÂÐzŠ ÌBzghz™kŠ ² ô ^eôŸ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû ³uø Ÿø¹äkZ ÂzŠÉ ðä /Z Ôì * @Yƒ Û »òŠ WÐ "7,vZ p6,x »x ZwÔÇVƒ Y 7~ 6,(g ZŠ1$ +b§ÏZ ÔÇñ Yƒ Û » Â} ŠÈvZ p ñƒ à W [ ZÑ

Vƒ H™m{Ð +Š Y fakZì ¬½pÌ~h e x ** »vZ Vß ZzvZ Ôz™: i ** 6,DLZx Z™Y CgzZ +Š ñ fid}g \ }÷ ÅäàJ -x £Æ¢œY 1zZâzy ZZ LZ™ VZ V» Å


32

÷Š@ }g7 Ô $ Ë h +y 7Ì]g ZizvZ Y á yZÃ\ WQ z™Òà C Š á g Zt» ~i è Z ƒqßNŠÔYh +y  7Ì: Z 8 » Šg Ñ Æ Šp " ‚ ƒq a Zg Æ z kƒ »  à z kƒ » Âì @* ƒ ^Ð ]¯ Åx ** ÆvZ ~i Zèƒq Z # u ! 2zŠ ƒ C Ô @* ƒ 7g »aÆ äh +y ~á$ +Æ q -ZÃÆ vZ îG*9gòzg ** ÑñXì Cƒ Za ìÐ kgTì @* ™ Za yÃkg~ C D â Ûm Ši ‚ ] VW c* ·p ] , Z wŠ } Z ð‹ ?ì Û{Š c* i ÑZzä™ Za » ìc* ì ·{Š c* i ìt ! wŠ} Z ( k)Úâ Z~ù Æ}uzŠ Ôìg ÎÃ} 96,Vâ »zŠ Å

ì {' × Ú Zì {' × Ú Z ~ x ** Æ yZ Ôz™Š c* ÃvZ ‚ ìg™ Za Za yÃ{' × » *Š ~g ‚ ƒ C !vZ Y á yZÐ ƒ Y wÈ}' × Æ *Š ~g ‚ »kZÔì y&gzZ*uœ / %»V ¯x ÓÅ] Ñ» ~g7 ÂvZ ?ì @* ™ % ÔÏA > Ø á Š !* Æ $Z%vZ Y á yZ Ôz™wÅIu 0* Ä** ~§{ \ WÃg Z−â Ë Ïƒ kC~ wŠ ª zŠ âZÃ\ WÆ $Z XÐNÑ7 -Z Ô å76,x £Æ y Z xŠ { » kZ Ô å~ ~vZ à z q q -Z c* W{ á Š !* ]| c* WZƒ ¡ C»gzZ Š HZ< Í xŠ {Ôc* WYÐ yZ { á Š !* û% Ï~(,ðÃ~ ~h¢ ~÷ Œ~ ì ; g , $» (Z   c* â Û Ôì Å z ` @* z ª Ôì @* WvZ ~ wŠÆ TXì ðWòV kZ ` @* zªÆy Z ?ǃ[ú%Ð Vƒ á Š !* {zì @* ƒ ÑZz ¶Š„


33

~ŠŠ _övZ à z { á dŠ Ô D WÃñƒ Dƒ x8 t ‚Æ !ƒ á Š !* Æ yZ0 +{h} Z c* â Û ~Kì Y Å àŠ ämvZ G î*9g ÔЃ Y™á ósÜ~GÔÇñ Y1g @* Q ` @* Zg vÂÐz% ?Z # E ! hèG L 4ƒs} ZÔ Çñ Y7B‚}g v` @* zªgzZ: Z 8 »> Ø á Š !* \¬vZ~wŠkS Ôì wŠq -Z~BÆà zkS ì HÐ?vZ à z ÅvZB‚Æó ÂÇVz%~Z # Ôñƒ}½ CñƛŠC ÇVƒ¢qt ‚ÆvZ LZ™áCñÆ›Å\¬vZÔ: Z8 »› IÒG ø &A „  Z G Òg 0*C Ù Z xg ZŠ ÁŠ % i Šg ZŠ

xg ZŠ ð äâ ‚÷ VzŠ¤ /æLG » VZñÆ ›ÅvZg0 +ZÆ TVƒ ‚ rg wŠ (Z ~J g LZ ~ mvZ G î*9g îŠ Z 0Z Z',Z y ÎXÐõHÃVß ZzvZ ?Ôì : Z 8  G 3‹Ò]6,x ** Ø > á Š !* gzZÃ~h¢Ã] Zg SŠ WÔ~Š hg › ï LE ÆvZ ä C D™yÒÃkZÐi Z0 +Z¾òzg ** ÑñX c* Š™x8` @* zª» ‚ R¾ gŠ  [ i Z !* gŠ ÏŠ ZP z „ á

Ö Z™ÅîŠ Z0ZZ' # , Zy Î

Ð y !* i ÅvZ à z‰mvZ îG*9g òzg + −Z w ° ** Ññ!{ W ~›Å\ WÃÏŠ ZPz „ á îŠ Z0ZZ',Z yÎ D â Û !’ # Ôì ; g™]Š „}g )ƤŠ ñc* Z gŠ ~ ›Å \ WÔŠ Hg ; ! { W ¹ ä kZ c* Wk , iz q -Z ‰ƒ w ‚ kŠ ñƒ D™ ]Š „ Ð ¬Æ vZ Ã]|'ì Š H05 ÷ s ¸çt ™hg> Ø á Š !* ~ c* gŠ ðÎKZ Ug ¯ì ;g™s ¸ç Ãík , izt ‰™ÔŠ HƒÙ


34 * Ññ§Zzt ! 2zŠ Ôƒ Ñ ðÎ~÷ !ŠÅ c* * gŠ } Z c* Š ¬gzZ ~Š wZ e } Z c* â Û ÔVƒ ;g™y Ò~zŠg ZÃÏg ÃÔVƒ ;g™7Ð ~šÅòzg C D â Û mvZ G î*9gòzg+ −Zw °** ÑñÔ ƒ ÑðÎ~÷!Š /;XЊÉR câ VZg ZD õG Ù œ câ C Ù ïE L Å ',gi ÈiÎ {g á Z™Ägt ‚Æ VŠƒ iZ ¸ D J 7,ÃÄkZ L }÷ ÄÑ q -Z Ô ¶~ìÆ TC Ù ðÎÅ äΪgi ÈiÎX¸ D™ } Z c* â Û ™. $Z e ä \ WÔIƒ¢q™á ðÎÅ äÎVM Åì ß~÷Ôì 7^ ,YwEZ » ~0 +eäÎaÆ# Ö ZkZ !Š /~ VñŠk ¤ , iz ÔðWá ðÎÅìßgzZ Zg ⩨ä Tq -Z Ôƒ ÑðÎ y¨ KZ~gzZ „TÃvZ à zkZ™ƒgâ YVMt!{W Îäzg™ Ì, Zv߉Ôgâ YtÂ4ÐíÔeyT7ÃvZ à zkZ™ƒ C … T77ZÔD™ ã á$ + B‚ÆvZY 1zZ Dƒ ëÑ** Š1 : Ó C Òh +Š Zg MZ Š%V7 V á {h +Š gŠ $ +z ( æu ?ì êŠÃ¾§»›KZvZ ÔêŠ 7ðÓ Czh +ŠÃh$ +ËZ} . C D â Û mvZ G î*9g E ’ yŠ : Zg kÛZ1 G êL æu E ’ yŠ : Zg Q Ô: Zz6,êL ¯ Î BÄÑÆ*ŠÔêŠ7ÃVÆÆ*Š §»›KZvZ !æu} Z Ô êŠ7ÃV ðG3F » VHÔM 7ÃVH/_ .» äƒ ZÆgzZ äY V6,r Zl » äZz6, gzZ ì ** 1e ~ „  !z «Ý Å ä{ 0* [% O à \ W LZ x »


35

Z (,¹ »kZ} Š}ŠÚtÃTvZÔì ** ƒ ZÆ6,Ýzgx » »Vâ Zz6, Xì yˆZ ZߊzgŠtÐvZ Ì=ì 5Ã\ WzgŠ ¹äk , izkZ  y Z¹b k , iz{zçOÇVƒg}g )Æc* gŠB‚Æ\ WÌ~Ô,Š vZ à z ÇñÎ0 + kB‚Æà z ÔZƒ :Zz™0vZ à zgzZ ;gB‚Æ ?Çìg x W+Š {z Â Ç ñÎ0 + k Ð x W} 6x W+Š ?Ç ¶ 7 ƒo ¢hgzZ0 + kÐ c á Ånì oÑq -Z1Çñ Y0x WZ 6 {k HHÔì °¸ç* *™í@* ~¶Š hgßèÔƒ ÇÌÐ Vƒ k HgzZ le $. ÂñY ïvZ¤ /Z™}Š q [ Zy  Ôì ßè ?ì q hZ c* Š hgÃVƒk Hƒ  ä~Z # ë² á vg ) ,q -ZXì ZŠÎ C ¹ÄtA $ÔŠ H0* ÃvZ  xh +y  VY xŠ ZŠ P } Š ) xh +y  V Zig Z = vZh Âe $. ì ]» Z} .Ô Š H0* ÃvZ ~™hgÃ{ k H‰ßèP XŠ HïZ} .=VñZŠ »Å\¬vZèg/]|X Vƒ @* ™ »™ ‹r» Éc[ Z ~Gðƒ KIq -Z ÉcÑZzäOäÇ~y*GÆÜæÔì: â i ~g ‚ä ~ !vZ} Zì ; gÈgzZì ;g ‹7CZÃvZ™ O T B¨ 8 ˆƒ[ Zy  i ZzW~÷~9J (,Z # pH^Ð i ZzWKZà *Š/ Za = ä ÂèY ÇV ƒ ‹i ZzWKZN ~ [ Z Ô c* Š hg= ä *Š  ëÑ** å 0* Záß} 6LZ\ !* Vâ Z # ÔVƒ {È „ Z¾~ Ôì H Ôì H Za Ãí Âä \ W Â ïŠ Kzg ÌÃy ZÔD hg7ÃV”


36 äƒ  Ôì 7ðà ZÎÆ Øg Å\ W[ Zg Zh +y »i ZzW[ Zy ~÷ Ðíƒ  yZ:^: ÔS% +:ì ù 7J % +ðÃ: [ ZÔ~Šg â ] ÑÃí 7ðà ZÎ}¾ Z÷[ Z~ *Š ~g7 ¹t ä kZ Z # X‰ v¸ 7wJi ZzW~÷Ìä \ W¤ /Z ÔVƒ ëÑ** ~gzZ \ W[ Z Ôì ^ ðä /Z ! { WX ˆ WI~g Ziz {Wt ÅkZÃvZ Â?ÇVƒ YV ¹~ÂÅ b§ÏZ ?ì îŠ N™ VZÃkZ Vâ H ƒ ; g™: Æ6,J gÆVâ ; g Ç7gzZì ;g O T B èÑqì ; g 0* g \ » Z} .ÌÆ™{ k HÝ ªt ; gÈB‚Æ mÜZèa p?7c* ì s ÜÆ <Ñt ƒ C Ôì wŠÆkZ Âì @* ¯CZ Z} .ÃTÔ¸á Zz ä¯ CZÐZ \¬vZgzZ å Å tæ Âì À _`gÎZ # Ô ” äƒ Za ] Z W,Z „ ¬ ~ wÑyW¬‚q -ZÐå 3 `gÎ ?7c* ì* @YƒwÑyWs§ [ zZzg U* W¼ Ì~wŠÆkZì Le** ¯àzCZ Z} .ÃTÔì @* Yƒ C ì HtwqÈ!* , ) {zgzZïŠw$ + ] ÑqÆkZ DƒZa ã c* ²¾zf Ãí : ûZ Vƒ : Z- Š ~ : ÃV ⤠/z Ù A Špì * @Y a Q ðà C gzZ Ï0 + i §· Æ Å wŠ ¼ ZŠ ì 1 ä ë c* Š t m ä ~ W Zz Æ F,ÿL¯q -Z LZgzZ Vƒ HÌÐ V2zŠ LZ ÔVƒ HÐ Vß Zz ä™~Ã$ + zŠ hgà  yZ @æÆ*Š Ô ÇA 7, ZvZ ÌÐ Ñ pƒt á ðZ] .ÅkZp ¤ /Z bŠ hg# Ö Ã~çw'1Ôì MZ} .A $ C ì 7µ{z


37

ä ë Vzg ZD Ù ægp z ) áZ e h  ä  âi ˜ ¥ c* 3› Æ Y } A $ ÂÄ ™ÃwŠÐ äXÃÔvZY á yZ ÏA ]z' ãZZz™«™Åà Z (,¹ {z ì @* ƒ wi ** g \ Ú Z » \¬vZ6,wŠ ñƒ L IkZ1ǃ Z®ì { á Š !* wŠ ÔÉ# Ö ¿à ©Ã« ™ÅÃÔì * @Y c* ¯ vZ à z Çñ(,yZZ Ú Z6,äX Ãq -Z q -Z Ôì ~(,¹ Ì~gzŠ' × Å kZ C kÍÄZ÷X ǃy Wx ** ñ Z' , y W

Ð# Ö Z™ÅT§{z6, wŠ Lì @* g* ì @* ƒ x¥ V W " V˜ t Â= Ï~hðX ìgNŠÃZ} .ë c* ÍD Y{gÆx ** y WV ‚ª fz {Š c* i ëÔß VZ §» ähg{ k HÔz™œÏ~hð! 2zŠ z™È L ÔZ < # Zz Ôn Û ÔzŠ hg {k Hƒ  ë ¸ sÜÔ D C 7 % ÂÇñ¯ à zCZvZZ # 1ì 3 Zg »vZY 1zZ ÈÐ { k HgzZ {— ¸ ?ì Mu%Æã0* ÃTƒ CÔ ÇA 7uŠpÃ\ WÆ™fÆyZ Å Z} .ì {zÑZzvZ Â?7c* ì ìG, {zƒ s ïÐ ã 0* ÃTZ # C ñY{g™ƒ›§6{zÔÑ ä™kCZƒèG, ÃwŠ LZ~› ìg W Š c*{z Ì Q Vƒ @* > [ Z ! Z} .} Z ¹ ä Éc Z # dŠ g \ » \ ¬v Z  Ì\ W¤ /Z Ô c* Š hgÃí ä *Š ~g ‚ Ôì 7I ÃËi Z z W~÷ VÃÈ Â~ ÂÐ B Z e 7Kzg~ ù }÷gzZÐ , ™7\ g *Š Ô ï Š hgÃa áß} 6LZ V â Z !* Z ðà HX Ç V ƒ Y% ‹7ÃV xvZ ! CX ÇVƒ ‹¼Ã„\ W Â[ Z c* Š hg ÂäVß Zz


38

: {0* ‰ D â Û òzg ** ÑñXì ; g O ÌT B {°‡!* gzZì ;g Ã^ {zgzZ Cƒ 7Á›Å^ ~ wŠÆ Vâ Ì~ª  q Åä™ b§ÏZXì gá â a»kZ™ðŠì »kZÐ 0™ÔÆ™s ™ â a » kZ™yŠ jÐ Z ÌØg Å \¬vZì @* ƒ à z ~ DÆ Z} . [ ZXì * @Y0Zg \ »vZ ÑZzä™/ ² ô ] gönû fôuø göñô ^³j$Ö]ø Ïáá ËÔVƒ ;g™7Ð [ ÂR~(,¹ ] !* t Å òzg ** Ññ¶ Š Xì 7] !* Åg ¶Z

?ì $H~rÆÉc

ÃÅvZ èg/]|ä \¬vZ D â Û òzg ** Ññ  ~Gðƒ KIq -Z~ y *GÆÜæ {È q -Z Z÷ c* 3› ~ [ Zp Ð ëpì ; g™x »s ÜÆ<щ Ü zkZ {zÍì ; g Ç7Zƒ ¨ 8 ZÎÆ \ W[ Z Ôì ˆƒ [ Zy i ZzW~÷[ Z ! Z} .} Z ì ;g™Š c* Û ':t Ôì 1 ¯ à z CZÃkZ ä ~ !/} Z Z®ì 7Zg – ðà Z÷ E ÌÃT~Ôì ~B; }÷/ÂþLG3¢ÂÔÇ}™7/ÂÐ { k H{z

E E ~ ] â ´ Åe $Ñz/ÂþLG3¢ÂÔVƒ êŠ}Š/ÂþLG3¢ÂÃkZ Vƒ @* ¯àz ÂÐy WÃkZ èô eø çû j$×Öô Üû ãö ÏøÊ$ æø pû]ø ]çû eö çû jönøô Öô Üû³ãônû ×ø³Âø hø^³iø Ü$ ³$öì Ð E E

@* ì CWÐy W/ÂþLG3¢ÂÔá™/Â6, }i {z @* ï Š/ÂþLG3¢ ÌV; zì ÌV ŒØg Åy ZÔñ Y0Zg\ »vZÆ™/ÂÑZz}i ÃÅ\¬vZ èg/]|ä \¬vZ Âì Zƒ à(C Ù B; »y Z Ôì ** gâ # Ö } hÃÃ}È kZ}÷pÔƒ à ° ? !/} Z c* â Û x AZ » ä¯ à z CZ ÃkZ ä~ Ôì ~ ª q Å ãâ Û ** Ü z kZp¤ ‰ /Z


39 Å\¬vZèg/]|[ ZX Ç} ™/ÂÆ} hÃ% {zÔì 1™ê À lˆÃ Éc™7 - Ä~Gq -Z q -Z Åy *GÆÜæ Ð Z} .êL 7 ñƒ a g ‚ J % +q -Z ~G ðƒ KIq -Z ¬Š Ô ìg™ ðÃ}¾ ZÎ !vZ} Z ì ;g ‹7ÃvZgzZì ; g™88vv # p{zì ¸ ‰ ™Å \¬vZ èg /]|Ôì 7Zg – Z 4E & » ¬ŠÃÅ\¬vZ èg/]|äñ % /F Ô Ïƒ ðîÂ[ Z Î õE + Æg e ¬ŠÃkZZ # äÅ\¬vZèg/]|XÐ'} hà Ô}g â ZhÃà ì 7wWÅ/! ¿} Z c* â Û Âì ; g, $»}g â ä ~ ÔzŠ ‹ ~ŸpÃ{È }÷ ì ¹gzZì c* â Û xsÃä Z} . Ù Ð w ÓZ š C M !/} ZgzZ 1™wJÃi ZzWÅkZÔ 1™wJÃ7ÆkZ {g Z* »Å W ä3}¾nzZ¾ävZÔzŠ™gHnzaÆkZ· /]|ä ÉcZ # 'X™# Ö „ðà Â[ ZÔì c* Š™gH÷ƒ ÑZ ga Ãg ‚ª {k Hî0ÈWgzZ c* VZß Â ‹xs »vZÐÅ \¬vZ èg ™ƒ ³6,B; ÆÅ \¬vZ èg/]|Ý>Z÷ZgzZ c* Š™ga Å L~[ Z !³ ÍÝð0. Z÷Z} Z ¹äkZgzZ ZƒvZ à zÔZƒ¹ @* vZ}÷1~g â ] ÑÃíä *Š ~g ‚èY ÇVz™7ã â Û ** ÅvZ »kZƒ: ðûTÔ 1ÍÃ{ W~÷ÔZ hg7= Ì~ª  qkZ ä X @* hg7ÌÃkZvZ}Š hg *Š ~g ‚ÃTÔì @* ƒvZ /ÂÐ Vƒ k Hƒ  ÔŠ Hƒ sÔ Š HƒT $@* ™h Âg ‚ Éc  E ©$ » e Ôì/Âi ¸W î0KG $Ñz Å kZì Le ** ¯ CZÃT\¬vZX à ™ {g Ĺ {z „gƒ 7=ÂÅähg{ k HÃݪTÔì ** hg{ k H ' ?7c* Ç ñY~ ª q Å { k Hˆ W]ñ‰ Ü z ÏZ¤ /Z Ôì ~


40

Ô ñâ Û «›KZà  ë\¬vZ ,Š™n²gzZ'!* PakZ X }W

E š! öW - Æe $Z@

X k Í‚ÅkZ [ Z ¶Å]zˆe $W ~[ä ~ êŠ wÅB » kZì @* ™{Š Zg Z » e $Z@ÅTvZ D â Û \¬vZ hôçû ×ö_ûÛøÖû] oÖø]ô Ùö^³’ø³mû]ô gzZ Ðômû†ô_$ Ö] éö³ ðø ]…ø ]ô pzŠÆe $Z@gzZì Ðm†_³Ö] é ð]…]ÐZÂìLe** ¯Zg\ CZÃTÔìLee $Z@aÆTvZ ì@* 3›Ì3ZgÐZªìêŠÌhç×_ÛÖ] oÖ] Ù^’³m] gzZìêŠÌ c* à7J -w2pc* Š 3› Â3 Zg 7t Ôì @* àÌJ -w2gzZ ªì êŠ wÅaÆ xsZB » k Qì Le ** ¯ ÑZzvZ&vZ  ~Ã$ +Ð V ÂgúgzZì ꊙy ‚ W6,kZ Ì{ izgi ú}w qZµ ÅvZ '!* În¾** ™ðî Å ~çÔ ** ±Ð \ !* Vâ ÔÁ C[ ZÑÔ * *™ hg'!*  Å ãâ ƒ Û ** ÅÅzm\¬vZ -Ý ¬§ zugzZ WZg ** @ä WÃ]ñÃkZ ~ ä™{ k HQì êŠ â Û y ‚ W6,kZ ÌbŠ Xì êŠ wÅaÆ䙿6,x ©ZÆxsZB»kZvZÔì

E š! öW - ÆgœbÑ

:ðƒwi ** $WtZ e # ø ‰û¡ô Öû ô åü …ø ‚û‘ø |û†ø ûmø äü mø ‚ôãû m$ áû]ø ² —Ýô¡ ö ] ô †ôm% àûÛøÊø™ ðƒ wi ** $Wt ` W !/ô} Z c* e â Û ä Åzm \¬vZ -g— y ‚W6,kZ Ãw qZÆ ÙpKZ Âì Le ** ¯ CZ \¬vZÃT ì y ZgzZì ꊙÂ6,kZÃwqZÆ…gzZWZg ** KZgzZì ꊙ [|ö†û ³$ Ö] ]„øâF ^³³Úø ²] Ùøçû ³‰ö…ø ^³³møY7 ä/ôXì ꊙÈ3 Zg »


41 á$ ]ô c* â Û ä \ W?ì • b§¾Bªì bÑ HÅkZ !vZwÎg c* |ø†ø øÞû]ôÂì @* ƒ4ZŠ~Bgâ »vZZ # gô×ûÏøÖû] oÊô Íø„øÎø ]ƒø]ô …ø çû ß%³Ö] -ZäzZgq q -Z‰ì * @YƒZ (,¹wŠÔì * @YÁB …ö ‚ø ’$ Ö] äö ³³Öø kZÔì ; g { eÃä™4zŠÐ ?wŠ Z÷ ¹Ðá Zz ~ ;Ñd $¾ ~÷gzZ Ð N W™Ö 6,¶; Ð N WZ # Â\ W !g— ¹ ä \ W~ Z®Vƒ @* ƒ 4ZŠ™ÌŠp~ Ôì ‚ N* g{i ZzgŠ » ~ ;Ñ 4zŠÐ T~Ôz™# Ö „? ¹äzZgÔVƒ7. Þ ‡Æ4zŠ Å Ö6,¶; LZ~~TVƒ @* ¯Z (,Ú Z {i ZzgŠ » yÆkZVƒ @* ™ ** ¯ à z CZÃT \¬vZ D â Û +Š ÈÇg ) ,ÂÔVjƒ 4ZŠ ™ Ôì êŠ yY6,VÆvZ {z ï Š ¯ Z (,Ú Z wŠ »kZ T e

ˆ W~™] !* Ð wVkZ Xì &]ñKZ {zÃWZg ** Å Z} . b§T ?7c* Çñ ¯Z (, wŠ »kZ Ç} ™m, ?aLZvZwŠ »T y CZÃwŠÆ T\¬vZ b§ÏZì @* ¯ y » V'¾™ƒ t‘zZg C D â Û mvZ îG*9gòzg ** ÑñX ï Š™ Z (, ÌwŠ »kZD ¯  Z â ¶ ñZ¢ Ò gŠ {Š !* „ .cZ lŠ¤ /gŠ cl   Z â ¶ƒ çLG „ y W Zg7 gzZ ì Z¢ Å ™~÷ ™Å kZ ÔÙäY H[ ZÑt Y 1zZ D â Û gzZì ~{ »lƒ}÷Ôì ~{ ÌŠ Z »wŠ}÷ C õ# Ö HÃyZ™NŠ ~gz$ÅŸÆvZ +F E $ Zg lC OF c ç? ŠgW î0pI Ùª IE cl  8 ” ”!*ø4ƒ!* }g œ Âá ^ » Ì q -Z 7Z¤ /Z ì gz$C Ù ª»vZY 1zZp¤ /Z


42

@ƒñƒag0 * +Z LZÃVâ WV‚wŠ »yZpD Yƒy .6, LZÃÛ{ÆyWZ # Ôì ñƒaÃáZz yWZ # !}gZ Ôì

¹ä ËÐ vg) ,q -Z Xì |HÅVâ W  n pgg0 +Z ** Î Hk0* Æ \W  ë r # ™{ ár # ™ { á Ã\Wvß !g— C ¹äáZzvZkZÔì~gz¢** ƒ** ÎaÆäƒ{ á å&{z?ì xM xg ZŠ & gi : g x÷Z gi ñ Z} . xg ZŠ á z Za ** ÎÔÛ{ » äÎ~ pVƒM~ ì 7** Î~ y}÷ Û{~ Ôƒ n pg t‘~ wŠ LZ ?ÔVƒ ‚ rg~wŠ LZ ÑZz ä™ b§¾~ ! {WX Vƒ‚ rggi þLÅ{~ Ôƒ n pgÃgi t‘?ÔVƒ ‚ rg

ì H ºZ~K !vZz ÔVzŠg @* Z~ VߊÆ\ W] !* ÅwŠ LZ Ã\ W}i z y WÔ0 +egzZ `gÎÔ ÂN Y 0á ZzvZ ë¤ /Z {È Z # D â Û vg ) ,q -Z XÐ Vƒx¥nÆ VñŠLZ B; ÆkZ] Ñ» ~g7 gzZì @* ƒt ‚ÆZ} .B; »kZ Âì ‡â ¬Š @* ƒt ‚ÆvZ „  Zg Ó Z', B; » kZ ‰ Ü z _â ¬Š Ôì CƒnÆ X ñâ Û «ÑÅY 1zZ LZ…\¬vZ ?ì

]â ´Ågœ—Ñ

•ùB Y7 ä/ô ðÑŠŠ c* ] !* -Zä r q # ™÷ ì @* ƒ 4ZŠ ~ wŠgâq -Z c* â Û ä Åzm \¬vZ -\ W ?ì ø Öô]„øÖô Øûâø Hn²ä/ôQì * H ? èõ Úø ø¡Âø àûÚô Ô @YÁBÐT & c* â Û Š á g Z ?ì Š Hƒ 4ZŠ ~ wŠ gâ ì # Ö ´ ðÃÅ kZ mZ e~ wŠÆkZgâ CZgzZì @* ™{Š Zg ZvZ »e $Z@ÅT ] â ´


43

:1CYƒC Ù ª] â ´&6,kZ Âì —…ôæû †ö ÇöÖû] …ô]ø àûÂø oûÊô ^røj$Ö]øü „ XÔ D WÃ{Š%@ƒ  Ôì * @Yƒ ^ e Q wŠ » kZÐ *Š ~g ‚Ô à Zz äY~Gƒ  ì &Vƒt ‚'gú]gzp Âì @* F,Q { i » ~GZ # Ôì y » ðŠ *Š Ôì CWÃg ZŠç'NÃkZ *Š ?ì @* Yg0 +ZÆG Hy¯8ÔR, ñÔg !* zg » ?ì CYB‚ ~ç ÅË Æ }i Ô „  zŠÆ izgP ƒ  t ì * @Y™wŠ » kZa kZ Ð V”~ç6, zZ LZÛÅvZ {zakZÔÇñWx » „vZ Z÷n g »gzZR, ñÔì ‚ rg ¨  ¸ {Š c* i ÌÐ g !* zg » Ôì ‚ rg ¨ ¸ {Š c* iÌ +egzZ `gÎÉ ] Ñ» ~g ‚Ô *Š ~g ‚gzZì ‚ 0 rg¨  ¸ {Š c* i ÌÐ C ì* @Yƒ¿z¥ÌÐ ™ƒ n¾" Ð ƒ  Æ~Š c* Å Z} . G E G å VÑ ï L B+ … Q Ìtg1 CZ  C gzZ Cƒ } +Z ( ðà [ Z ì Õ Cƒ e wŠ Å yZ Š c*Tg Æ ! Z ²W }% Dƒ {z ì ]‹t à Vzg * Cƒ ZW ~÷ ì à V K Õ p {' × » LG,LZ » ë D 3› Cƒ ~i " *Š @* ƒ † " ݬ \ G, nÔì ÂzgyWÃë ÂD Y6, zZ™\ G, ~Š c* ÅvZëZ # C ìÄ»áZzvZq -ZÔì Çzg}i ÂD WÆ


44

¬ Ð) {z »h +Š {°z D™7 Cƒ D Cƒ ÌZì ¡Å[ @* " ÁŠ Ð kZ Ô D â Û Hr # ™zZp ßÍß Zz ä™ ãá$ +ÐvZ IZ C ì Cg* b§¾Ï0 + iÅVß ZzvZ ì ¸Ø ì Cg* ™ VY Ï0 + i ~ § ¸ Ø Cƒ ,x È Y ~% à yŠ ¼ ~ ¨ ‡ } F, X{z Ç− ØA $ñ Y~Šw Z e~Ÿ}g vyYÅáZzvZ Ë Ô D VQ §‰ Ü zC Ù aÆvZ Ô “ Ð { k HC Ù Ô D 3g ZŒ ÃÐ V Âgú ÔÐ N Y ñVQB‚Æ VzL{z ì zz ¸ ÆvZ6,éZp~',ÔÇ} ™yp »Vç»}n}',}' ,Ô ÇñX Û »ÔÇ ñ Y c* VQB‚Æ VzLyŠÆ# Ö ª {z Ç ñ ` ¸e »¬ g0 +Z „g0 +Z pì ÷ [Š *ŠÃypkZì ¹g ZŒ6,yŠ¤ /™±Ð 8 ŠvZsÜÃypkZìg™yp »]÷Zp~', KZaÆò¾ ¨£»Ñªº Z›˜ gzZ9‚ ì ~ yWÅZ yÒ ‚ßNŠXì X ÇñVQB‚ÆVzLÃyZvZD hg{k HvßÆ™ :ì # Ö ´~uzŠ ÅUBªgœ—Ñ —ô çû ×öíöÖû] …ô]ø oÖF]ô èöeø ^ÞøŸô û]ôü s§Å]y W1ì © 8™¿6,…ôæû †ö ÇöÖû] …ô]ø àûÂø oûÊô ^rø³j$Ö]øÌðŠ ‚zy kZ ô çû ×öíöÖû] …ô]ø oÖF]ô èöeø ^ÞøŸô û]æø ~Š ÎoÑ~uzŠakZ @* ƒ7zá{z ÙC Ð Z Âñ Y à ïÐ ã 0* T¤ /Z‰ì SgŠ c* Å]y W‰ Ü zC Ù Ã ì SgŠ c* Å]y W‰ Ü zC Ù Ì7Q „, Zì SgŠ c* Å „ ã 0* Ü z ‰ :ì # Ö ´~y WÅgœ—ÑgzZ


45 —ä´ Öôæû ˆö Þö Øøfû Îø lôçû Ûø×ûÖô ö ]‚ø Ãû jô ‰ûŸô û] æø ü DNNV” (TVt (oÞ^ÃÛÖ] |æ… (PPRV” (Ñ^ΆÖ] h^jÒ (xne^’ÛÖ] éçFÓÚE

c* ’ » > 2i Ô f e™ ZŠ Z } izg ,Ôi ú ,¬ Ð äWÆ ]ñ C D™ÒÃÅp pg„  gŠbÃKZÔï Š}Š ~{ ¾ \ á š ä Y : ~9 Å ~9 ÀñY {g  ÔVƒ {0 + i ~~ Ï0 + i ~g ø @* Vƒ @*C ~&zŠ [ Z tÔ¼ ²] á^³³v³³f‰ ÂzF,ZnÔ¼ †³³fÒ] ²] Âðm 6, z ZZ # 1X ~uzŠXì < L ÅÅzm\¬vZ -g—Ôì e $Zzg ÅpÑ~g g Ôì –® )$ +ä Y fÃäqu‰ Ü z _0 +!* M Åi ú ìt < + L Ôì [Š Z »g !* gŠÆvZÔì [Š Z »g0 +ZÆi út−0 +!* B; gzZ ** qu XÅgáÅB;Ôð0 +!* :B;¾:º ZvZx â ZJ -Z #

nzm{q -Z

y xgŠÔ < 1| 7,²] Ÿ] ä³³³³ÖF]ôŸû%ÎVƒ@* Cnzq -Z Âg D 5ÌÜ׉æ än× ²] oב ²] Ù牅 ‚Û³v³Ú~y xgŠ nzHðä /ZgzZ0 +e » õg @* ,ƒŠa ‰ÇA(Z {nyŠÆ# Ö ª …c* Hv ¸™áBzg ðÃÔì nŒ Š Û 6,ËÔ ;gï:¸g »eÅËÔƒ ä TVƒ @* C »/Š„  Š',i ¹nz q -Z ~ Âì ;g}Š 7 \¬vZ‚ö Ûø‘ø^mø oößô ÇûÚö ^mø ˆö mûˆôÂø ^mø †ö ‘ô^³Þø ^³møì Zƒ[ x»v:Zì J 7, Xñ 7, Ð] ÒÃVñ** gey ZÆ »e Ô‰ƒ nzH~g ‡Ý¬ƒqq -Z ÔVƒ @* ‹rq -Z[ Z oößô ÇûÚö ^mø ˆö ³mûˆô³Âø^³mø †ö ³‘ô^³Þø ^³møx ** g etÃyZ ä~Ô å;gï7̸g


46

ä™{/~3 ZgÔŠ Hi Û ZBƒ ‚~ˆÆ¹b XØŠ C ‚ö Ûø‘ø^³mø Hr # ™ Yq ¹ä ~ ˆƒ ] ‡5Ð yZ  Z F, Q {] .aÆ x ** g eÆvZ ä \ WÔc* Š ¯ ** ÎÃèÂä \ WÑ ì ?ì wq Hƒ ̸g »V@ÔŠ Š Hƒ ZŠ Z Ì£Œ Û ÂJ 7, ~ÃyZ ä~¸ñ C 4 ÂB| 7,iŠ {g Š HÎq -ZÃVñ** g e y Z¤ /ZX Š Hƒ Ìg Z−â ~gzZ {g Š HÎq -Z Ôì 7Š Z® ðÃÔB| 7,nƒ A DQ º:gzì -Zä~û%q q -ZXì QZ » oÊô ^³Òø ^³³mø t ì c* CakZû% ¹ä ~ÔÇVk°»7Ñ ì ?ÐŒñ e Y7 Ð r #™ XÚ¹ {zÂÔƒ ö°»ÃkZ Z®ì x ** »vZ~°»gzZì a~ñ e }Š79zgÄÑõ0* geÆyZòŠWq -ZÃ` @* -Z~ J e q }Š Ì…»yZäòŠWkQ Âñ7, x** getÆvZÌäVrZÔå;g zŠq -ZÆ• ',Ånz kZX Š Hƒ ̳gzZ T $@* 6,B; }÷gzZ c* Š # ™/ZgZ', r Z { á ** Ññ]|}÷ J -VŒ]uZzF7 gzZ å;gï7¸g »eÅTÿwqy.6,q -Z~pÑÜæä =Špä ]|]!* tgzZ ñCx** getÆvZ å Š Hƒ nzH¼ {z Xc* â Û wJÌä}÷Ãnz}÷ ì]»vZÔðC Eš! Ü ¤„ ‰  Š' ,i öW - Æ ˆö mûˆôÂø ^mø ÔÏñ YWŠæÐ †ö ‘ô^Þø ^mø E! ~Š ZŠújZÏß W)´gzZ ÑZzä™g Z−â öW -šÆ oößô Çû³Úö ^³³møÔÑZz Üe $Zzg ÅÅ \¬vZ èg >k , ç8XN1Z ]|~ ãšZ bzg ‚KZ Øùô Òö àûÂø oûßôÇûjøŠûÛöÖû]ø ‚ôÛø’$ Ö] †ônû ŠôËûiø oûÊô éø†ø ³mû †ø ³âö çû ³eö ]ø Ùø^³ÎøD â Û Ý ¬}g ‚vZ ìt‚Å/ª ‚õuø]ø Ø% Òö äô nû Öø]ô tö^³jøvû³Ûö³Öû]æø ‚õ³uø]ø y Z {È Âì ` Z»k QݬZg ‚p7` Z»ËgzZì i *"Ð


47 Е ',Åx ** kZÉ Çƒ7` Z» Ë{zvZY á yZ Çñ7,ÃVñ** gzZ] Z|Y f~akZÔÇ}Šw â ÃVzuzŠÔÇ}™# Ö } .ÅVÍß Vzg Z−â vZY á yZz™Š c* {Š c* iÃV xvZ Vƒ HÃVß Zzä`7gæ X ÇÇk0* Æ\ WvZà Üö mû †ôÒøèYìg k7, Üö mû†ôÒø^mø{zƒd $Œ Û Æä%J % +gzZ Eš! ÆvZ Zgø [ Z õt Z # Â}™ ã!* $Ì6,VSÑ**  öW - Æ {Š c* i Üömû†ô³Òø ^³mø ~: â ik Qì d $Œ Û ZzšÔì ÑZzäƒl g 6eVŒ E -š! áôæû ‚ö³eô ^³ßø³nû ×ø³Âø Øö³–$ ³Ëø³jømø pû„ô³³$Ö]ø öW ÆÜö ³mû†ô³Òø^³³møgzZƒg _7, 3ÂëÔ}Š™ ã !* $%Æt ŸZ}g øë ª Ñô^³Ïø³vû³³jô ‰ûŸô û] ä $öX} Š }Š ¼ A …Ð Øg KZ {z 1 . Þ ‡Æ E ! Z®ì *™{z}Š™ ã !* $Ì6, V SÑ** ‘ öW -šÆ Üö ³mû†ô³³³Òø *™={ÈZ÷ ÇñW~l x™ »vZ ÂǾ Üö mû †ô³Òø ^³³mø {ÈZ # ì ëÑ**  Âp¤ /Z Vƒ @* ™wi ** 6,kZ ! pÅ *™~ Z®ì ;gÈ E! Â}™:xzøÌÃVSÑ**  öW -šÆ*™gzZì ; gÈ Üö mû †ôÒø^³mø p (ZÐ ~ Vñ** } â '}÷Âä Ý ªkZÔ,Š™xzøùÃkZ ë C Š H¯ëÑÌÃ^Ñ** KZ ì 1x **  Š',i „ Å ï ›!*¼ : qØ ¬ Å ¯ Å kZ ³i Ì6,ä™ ñƒ} ™Æg ÕÐì Üö³mû†ô³Òø^³³mø ÔÐx™ÆØgÅ\¬vZ ÇñWx™ » Z} .Z # @* ¼Üö mû†ôÒø^møЄ` WÉ D Yg’] Ñq X \¬vZY á yZ ÇñYƒvZ à z{È hz™q -ZÐØgKZ6, VZÂ** ÈY~gø!vZ* c B™ ¬Š[Z


48 gzZ~ä™íÆ›Å\W~ݬ}g‚ !vZ} ZÔâ Û «** ZÂÈY ÌÃV2zŠ}g‚}÷Ôâ Û wJÌúZ~‘œÆäƒ*™LZ Æ Ï~÷ÃyZ ~ Ï~÷Ô ³ Ðí vß Ôâ Û wJ Z½ŠgŠ (ZÃVzŠ¤ / á }÷rZ[gc* Ô}Š Z™g0* B‚ÆäsB‚ C N;ÊgŠÆ›Å\W~ݬ}g‚ }Šâ Û «wŠ | ì H Å Ý ¬ VâzŠ N t 6, Vƒ Ý ¬ æ \WÌÂN YŠ™ ZÆ6, \WݬVÅÑÔì |HÅݬVâzŠ ÅÑ~¾ÔðZ(,~¾Ô›~¾ !Z} .}Z ÔYƒ 7ZŠZ h»›Å Æ`¤Ôì ÅÐ ]tÈpä Åzm\¬vZ -ݬ§zup° Èp »Åzm\¬vZ -g—ôZz}¾~ ðZŠÆuZgzZ~gZi !* Zg–»=ÂÅ\WsÜÐ,™ZŠZHh»›Å\WëÔì ·ugI ÃTÔ}Š¯Ì]y W~gøgzZ}Š¯ÑZzvZà  ëÐØgKZÔì # Ô}Š}Š =ÂÅähgÐZ {k Z H{zvZ}Zì ]Š¬ Å{k HT «=ÂÅähgÃVƒk HxÓvZc* ÔǶ7vZàzÇìg@* ™{k HJ yÒ» ºZ~÷Š@V˜V˜gzZ ¯CZà  ëÐ[_ .LZgzZ â Û V˜ V˜ vZ}Zì Zƒ^6,}i ñzg~ ]Ñ»V˜ V˜ ì Zƒ }÷ÔÃVßZzy}÷ÔúZ ÈYÔà  ì ð‹]!* Å›Å\W X }WÔ}Š¯vZY 1zZà  ÃVßZzyÆyZgzZÃV2zŠƒ  àønû Ûô×øÃF Öû] hùô …ø ² ô ô ‚ö ÛûvøÖû] áô]ø ^Þø]çø Âû ø †ö ìô! æø ä´fôvû‘øæø ä´Öô! o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ä´ Ïô ×ûìø †ônû ìø o×FÂø oÖF^Ãø iø ² ö ] o×$ ‘ø æø ø jô Ûøuû†ø eô àønû Ãô Ûøqû]ø àønû Ûôuô]†$ Ö] Üø uø…û ]ø «mø Ô

awliyaallahkipehchan  
awliyaallahkipehchan  
Advertisement