Page 1

1


2

>̜˜Ê iVÌÀˆVÊ ˆÃÊ >Ê `ˆÛiÀÃi]Ê vՏÊ ÃiÀۈViÊ iiVÌÀˆV>Ê Vœ˜ÌÀ>V̈˜}Ê Vœ“«>˜ÞÊ ÃiÀۈ˜}Ê >Ê œvÊ ->˜Ê ˆi}œ°Ê 7iÊ «Àˆ`iÊ œÕÀÃiÛiÃÊ œ˜Ê œÕÀÊ >LˆˆÌÞÊ ÌœÊ «>˜]Ê VœœÀ`ˆ˜>ÌiÊ >˜`Ê “>˜>}iÊ Ã“>Ê œÀÊ >À}iÊ «ÀœiVÌÃÊ ˆ˜VÕ`ˆ˜}Ê VÀˆÌˆV>Ê ̈“iÊÃV…i`ՏiÃÊvœÀʜÕÀÊVˆi˜ÌÊL>Ãiʈ˜VÕ`ˆ˜}Ê ÀiÈ`i˜Ìˆ>]ÊÀiÌ>ˆÊ>˜`ÊVœ““iÀVˆ>Ê«Àœ«iÀ̈iÃ°Ê 7iÊܜÀŽÊVœÃiÞÊ܈̅ʅœ“iœÜ˜iÀÃ]Ê}i˜iÀ>Ê Vœ˜ÌÀ>V̜ÀÃ]Ê>ÀV…ˆÌiVÌÃÊEʈ˜ÌiÀˆœÀÊ`iÈ}˜iÀÃÊ ÌœÊi˜ÃÕÀiʜÕÀÊVˆi˜Ìýʘii`ÃÊ>ÀiʓiÌ° UÊ,iÈ`i˜Ìˆ>ÊUÊ œ““iÀVˆ>ÊUÊ,iÌ>ˆ

UÊ œÊœLÊ/œœÊ-“> UÊ, Ê -// -Ê UÊ iÜÊ œ˜ÃÌÀÕV̈œ˜Ê UÊ,i“œ`iÊ iÈ}˜ UÊ i>˜ÊEÊ œÕÀÌiœÕÃ


services

shopping

neighbors

fun

dining

pioneers

history

community

1


2 3 About Us 5 Calendar of Events 7 9 11 13 15 17 19 21 23

25 27 29 31 33 35

community New Hillcrest Lights Update on the Plan Update Todd Gloria Reflections Bankers Hill Pocket Park Politics of Growth Kate Sessions First Avenue Bridge Reopens A Parking Lot for Hillcrest?

51 53 55 57 59 61

The Man Behind Bread & Cie Nom Nom Moms Toast to Hillcrest City Delicatessen’s Duo Porkyland Opens in Hillcrest

fun

63 65 Balboa Park’s Poetry Bench 71 Bye Alaska, Hi Hillcrest 73 The Whaley House

history Plaza de Panama The Marston House Richard Amero Warren Simon & Ginger Rogers Saving an Old House

dining

neighbors

75 77 Kensington Sign 79 Hooray for Kensington 81 A Century on Adams Avenue

shopping

What was Lindbergh Field’s rainfall total for 2010?

83 85 Cathedral Turns 15 87 RD Riccoboni 89 Hillcrest Business Association

37 39 41 43 45 47 49

pioneers Charles Collier Alice Lee & Katherine Teats Dr. Thomas Baumann Craig Noel Bruce & Alana Coons Richard Requa

91 93 95 97 99 101

services Sherlock Homes Medical Marijuana Trivia Answers San Diego Pros Rainwater Harvesting


Contributors Gabriel Camacho Nancy Carol Carter Todd Gloria Barry Hager Jesse Ibanez Sarai Johnson Ralph Jones Michael Kelly Darlene Baumann Love Ron May Maggie McCann Benjamin Nicholls Mike Tidmus Andrew Towne Save Our Heritage Organisation (SOHO) Warren Simon Candace Vanderhoff Sali Weiss Leo Wilson Reproduction of any material in this issue is prohibited without written permission from the publisher. All contents copyright 2010. HillQuest does not warrant or make representations as to the quality, content, accuracy or completeness of the information, text, graphics, links and other items contained in this issue. Material in this publication has been compiled from a variety of sources and is subject to change without notice. All photos are property of HillQuest unless otherwise noted.

community history pioneers

Layout/Design Timothy W. Brittain

dining

Publishers Ann Garwood Nancy Moors

fun

3742 Seventh Avenue, Ste B San Diego, CA 92103-4348 (619) 260-1929 HillQuest.com

n May 2009 we were honored by Save Our Heritage Organisation (SOHO) with a People in Preservation award. Both people and preservation mean a lot to us. We love our neighborhood and strive to work toward protecting its character while continuing to build relationships that will improve Hillcrest for both residents and businesses. We have come a long way since William Wesley Whitson began selling “Hillcrest” lots near Fifth & University in 1907. One house from this subdivision still stands at 4040 Fifth Avenue. The question is how long will it remain? Or does it matter? (See pages 25, 35 and 97.) Last summer the community marked the silver anniversary of the re-lighting of the Hillcrest sign with fireworks. Explosions of another sort began in October 2009 when community stakeholders started a two-year discussion at city meetings to plan the future of Uptown. Do you have an opinion on Hillcrest development, density or quality-of-life preservation? Attend and speak up. Ideas include bike lanes, people movers and capping Highway 163. In addition, the Hillcrest Town Council continues to hold monthly meetings featuring interesting topics for area residents. Please become involved. Are you one of our regular surfers on HillQuest.com? It now receives thousands of visitors who browse the calendar, check out area businesses and read oodles of community news, which is updated several times daily. Some readers are surprised to learn that there are only two of us (and one is a grandmother of seven!), but we love Hillcrest and hope it shows. Please support our advertisers and thank them for making HillQuest.com and this handy little book possible.

neighbors

I

3

shopping

About Us

services

Volume VIII July 2010 – June 2011


What anniversary is Kensington celebrating in 2010?

4


SATURDAY, OCTOBER 30 Nightmare on Normal — Gay or straight, the city’s best Halloween costumes will gather along Normal Street north of University Avenue.

WEDNESDAY, AUGUST 4 Movie on the Roof — Julie and Julia — culinary legend Julia Child (Meryl Streep) provides frustrated Julie with the dream of whipping up 524 recipes in 365 days. Enjoy it under the stars atop Whole Foods Market parking structure. Free!

history pioneers shopping

JULY 16, 17 & 18 Hillcrest is abuzz as LGBT Pride’s 36th annual event and San Diego’s largest parade is followed by a twoday festival in Balboa Park. This year’s theme is “One World. One Heart. One Pride.”

TUESDAY, MARCH 8 Grab your beads and celebrate Fat Tuesday along University Ave. west of the sign at Hillcrest Mardi Gras.

dining

THURSDAY, AUGUST 12 Dozens of bistros, wine bars and restaurants participate in this annual fun-raiser. Stroll through the neighborhood or jump on the red double-decker bus as you raise a Toast to Hillcrest. $19 tickets thru July. Visit HillcrestHistory.org for tickets and more details.

fun

SUNDAY, JULY 11 Hop in the ’Hood celebrates the arrival of the eighth edition of this book with fabulous entertainment along Seventh Avenue between Robinson Avenue and Pennsylvania. The Flower Power Parade of pets and non-motorized greenery and flower decorated floats begins at noon. A Cornhole tournament during the day, followed by a movie at dusk.

SUNDAY, AUGUST 8 CityFest — Celebrate the 26th anniversary of the re-lighting of our beloved Hillcrest sign. Hundreds of vendors, SD’s best people watching, entertainment and more! Bring your dancing shoes and suncreen for a fabulous Sunday in the heart of the neighborhood.

SUNDAY, JUNE 5 Rock ‘n’ Roll Marathon — This annual footrace moves through the neighborhood early (around 7am) with bands every mile. It’s worth a view as several runners don unique costumes. Come cheer them on.

services

JUNE 15-AUGUST 26 Enjoy hour-long free live music at Twilight in the Park. The programs range from military wind bands and Dixieland Jazz to Big Band and Latin Salsa at Balboa Park’s Spreckels Organ Pavilion at 6:15pm every Tuesday, Wednesday and Thursday.

neighbors

Visit the HillQuest.com calendar for daily events.

community

5


6


7

3812 Third Avenue

T

his cute little Craftsman celebrated its 100th birthday with friends and neighbors on April 21, 2010. As one of several area homes built by

female speculators, Mrs. Mary Glover was the first owner of this property in 1908. Interestingly, city records indicate that the sewer was not connected until 1910 when Jennie Gardiner owned the house, which the city designated an historic resource in 2004. The classic style Victorian Craftsman with Colonial Revival influences was built as a speculative house and used as a rental for many years. John Taylor and Michael Olivas top the list of 16 owners who have held its deed over the past century. During their 2004 renovation a tattered newspaper dated April 17, 1912 was discovered in the subflooring. The oversized headline of the San Diego Evening Tribune brought distressing news from the East Coast as it announced: “Titanic Survivors Reduced to 710.” Other female speculators included partners Alice Lee and Kathryn Teats (see page 41) and Mary Kearney who in 1870 obtained a deed from the city for this land and all the acreage that would eventually become Hillcrest.


8

All Saints’ Episcopal Church — Established 1897 —

SUNDAY MASS 8am & 10am Daily Mass & Other Services

You know you’ve been to church!

— Father Tony Noble, Rector

How tall is the Kate Session statue in Balboa Park?

Sixth & Pennsylvania (619) 298-0779 www.allsaintschurch.org


hissttor hi ory

community

9

The installation of 50 color changing LED lights began in the spring of 2010. Funding for this project was secured through the business association’s capital improvement account with a total cost of just over $60,000 for the lights, installation and permits. The new illumination gives Hillcrest yet another reason to be proud of our community. In addition, the lighting’s new technology allows for a multitude of colors to complement the changing seasons, holidays and community events. Hillcrest’s new light show sparkles throughout the year, adding vibrancy and a rainbow of colors to this bustling urban avenue.

dining fun neighbors

In 1997 the HBA partnered with businesses for the Median Landscape Project, which installed lush plants and trees in these same medians. Funding for the Median Landscape Project was secured through block grants and has since been maintained by dedicated property owners. The Median Landscape Project took 13 years to complete and transformed a drab, unimpressive blacktop median into a verdant urban garden. Since then this end of University Avenue has become Hillcrest’s newest growth area. With fresh shops and offices sprouting up monthly, the eastern side of Hillcrest is now a booming part of the business district. The Median Landscape Project has brought sparkle to this cross-town corridor during the day, and the addition of the new luminosity has quickly been embraced as a highlight to the neighborhood’s nightlife.

shopping

hile shops in the heart of Hillcrest have long benefited from the vitality generated by the historic beacon at Fifth & University, establishments to the east have long yearned for something extra to showcase their end of the neighborhood. This summer they got it. The Hillcrest Business Association (HBA) installed decorative lighting in the medians along University Avenue between Tenth Avenue and Normal Street. The new lights feature cutting-edge technology so they can be remotely programmed to project a palate of up-lit colors. HBA Executive Director Benjamin Nicholls and the association’s beautification committee, a volunteer group of community business owners, completed the Median Lighting Project. Hillcrest resident Dianne Sheridan was the designer.

services

W

pione eers

Hillcrest’s new luminescence


With what neighborhood does Todd Gloria have a love affair?

10

Outgrown TurboTax? Get a nasty-gram from IRS? Looking to start a business? Want to save the world? Need bookkeeping service? Want to do your own books? Hiring help? Documents to sign?

We do taxes! Business and Personal! We can solve the problem! We form corporations! We form nonprofits! Count on us! We can teach you QuickBooks! We do payroll better than anybody! We even handle notary work!

Fortunate Fields, Inc. Crunching your numbers since 2006

(619) 220-0375 2720 Fifth Ave (at Nutmeg)

fortunatefields.com Dave Yoshida, EA, MPA

i“LiÀ]Ê >̈œ˜>ÊEÊ ÊÃÜVˆ>̈œ˜ÊœvÊ ˜Àœi`Ê}i˜ÌÃ]Ê >̈œ˜>ÊÃÜVˆ>̈œ˜ÊœvÊ/>ÝÊ*ÀœviÃȜ˜>Ã]Ê->˜Ê ˆi}œÊ*ÀœÃ


About the Author: Attorney Barry Hager represents Mission Hills Heritage on the Community Plan Update Advisory Committee.

community history pioneers dining fun neighbors

he Uptown Community Plan serves as an outline for development in the neighborhoods of Hillcrest, Mission Hills, Bankers Hill and the western half of University Heights. Many important aspects in these older communities are shaped by this blueprint, including urban design, historic preservation, neighborhood character, density, public transportation, open space, parks and facility planning. The current Uptown Community Plan was last structured in 1988, so a new vision is long overdue. Density and growth issues have led to traffic and parking problems in commercial areas, lack of infrastructure, loss of historic resources and incompatible development. Hillcrest in particular suffers from a complete lack of community park space and other facilities most neighborhoods enjoy, like a recreation center, garden or library. In the summer of 2008 the city announced that several community plan updates would begin shortly and outside consultants were hired for Golden Hill and North Park. (The city is acting as Uptown’s consultant.) Delays and changes in the committee structure stalled the process until the fall of 2009 when the Community Plan Update Advisory Committee (CPUAC), composed of the Uptown Planners and various community groups, business organizations and stakeholders was formed by the city. The CPUAC meets nearly monthly while consultants prepare a draft of the new plan. An approval process is slated to begin in 2011. Will the new plan reflect the desire of the community, address facilities deficits and preserve the quality of life we cherish in Uptown? Or will the new plan simply unleash a new wave of development that erodes our livability? Another open-ended question is whether the hard-fought Interim Height Ordinance (IHO) enacted in July 2008 will “sunset” before this new community plan is approved. Members of the community are pushing to have the IHO extended until the new plan is in place. With both hope and trepidation, Uptown is waiting to see if a new community plan will protect our heritage and improve the quality of life for our residents.

shopping

T

11

services

Update on the plan update


12([SORUH6DQ'LHJR VUHPDUNDEOHQHLJKERUKRRGV

:DONLQJ7RXUV 0LVVLRQ+LOOV %DQNHUV+LOO

 5RVV3RUWHUFRP

What is the name of the free electric shuttle that runs along University Avenue?

SRUWHUURVV#JPDLOFRP


pioneers

Hillcrest Councilman Todd Gloria

hist hi stor oy

community

13

A

fter passing my driving test as a high-school sophomore, a trip to

fun neighbors shopping

After a quick stop by home to switch clothes, I proudly piloted my 1982 brown Accord into Hillcrest giddy with excitement. My new driving privileges afforded me the freedom to be myself, but in the early 1990s, the LGBT community was just beginning to gain mainstream acceptance. With few gay student groups at high schools and the Internet still in its infancy, if I wanted to be me, I needed to get to Hillcrest. I drove around the business district and under the iconic neon sign over University then stopped by The Center. Everything I saw seemed special. Everyone I encountered was kind. After touring the community, I grabbed a club sandwich at City Deli, comfortable among people who for once were just like me. Life was perfect…then I realized I had left my wallet at home when changing clothes. I was panicked with thoughts of heading to jail, but a merciful manager suggested something that I couldn’t have imagined just minutes earlier: I could pay him later. I was in shock. When I returned to pay my bill, the manager didn’t seem surprised and after taking my cash wished me well. As I headed home, my head was spinning. In the span of a single day, I got my driver’s license, started on the path to coming out and began my love affair with Hillcrest. In the decades since, I’ve returned to Hillcrest to mark many occasions. From marching in Pride parades to celebrating Mardi Gras and Halloween, Hillcrest holds a special place in my heart. In 2007, when Hillcrest was honored as one of America’s best neighborhoods, it was clear that I am not alone in my esteem for this community. Today, I am proud to represent this neighborhood on the City Council and will continue to promote Hillcrest’s sense of community so that other young people will enjoy it for years to come.

services e

a young gay man, I was drawn to the center of the LGBT community.

dining

Hillcrest was at the top of my to-do list. As a native San Diegan and


14

f Ài>Žv>ÃÌ]Ê՘V…ÊEÊ

ˆ˜˜iÀÊ-«iVˆ>Ãʽ̈ÊÈ«“ Open Daily 7:30am-10pm

Enjoy comfort cuisine for breakfast, lunch or dinner in the friendly, family atmosphere of Babbo Grande. Fido is welcome on the “Bella Terrace” our pet-friendly back patio. Patriarch Carmen Lucci (“Big Daddy”) welcomes you to come in for generous portions of classic Italian dishes made with his family recipes and an assortment of French crepes...at an affordable price.

Who is considered the Father of Hillcrest?

Babbo Grande can accommodate large parties. Please call in advance.

pÊ Buon appetito! —

Large dining rooms & exterior deck seating

Dine InÊÊUÊÊCarry OutÊÊUÊÊCatering , Ê*>ÀŽˆ˜}ʈ˜Ê̅iÊ,i>À

1731 University Avenue ~ (619) 269-8038


B

ack in 1908 the Woods and McKee families who lived near the corner of Olive and Third streets gifted their adjacent land to the city.

Although the city accepted the donation, it never built the planned park. The land sat vacant for decades. In the early 1960s, the city granted the

15 community

A park for Bankers Hill

owner of the building next door the right to cross the donated land. In

pioneers dining fun

However, instead of creating this park, the owner converted nearly the entire parcel into a parking lot. Since it was not being used as intended, in 1981 the McKee family sued the city to return their property. The lawsuit was unsuccessful. In 2008, KUSI investigative reporter Michael Turko covered the misuse of the donated land. With this new awareness, the neighborhood concerns were referred to Uptown Planners. After conferring with the city attorney, the Planners board unanimously voted to recommend the city revoke the previous agreement. Further, the Uptown Planners recommended that the entire 16,000-square-feet site be made into a neighborhood park. The group also recommended that the city purchase the vacant 15,000-square-feet parcel to the south and combine both into a larger area to be named “Woods-McKee Park.” Subsequently, the Bankers Hill/Park West Community Association (BH/ PWCA) assigned a task force to work toward its creation. To their surprise, late in 2008 they discovered that the proposed park had been dropped from the city’s list of future neighborhood enhancements. The BH/PWCA, with the help of President Pro Tem Kevin Faulconer and Planning Director Bill Anderson, worked successfully to have the park returned to the list. On March 24, 2010, the Land Use & Housing Committee of the City Council unanimously approved purchase of the adjacent parcel. Over 100 years later, the future finally looks bright for a 2011 Woods-McKee Park dedication along Third Avenue west of Olive.

neighbors

balance of the site as a public park.

history

return, the owner of the medical complex was required to maintain the

serv se rvic ice ess

sho hopp ppin pin ing

About the Author: Leo Wilson is a resident of Bankers Hill/Park West, a community activist and chair of the Uptown Planners.


16

FURNITURE

“A New Way to Save� Discount Furniture Sales Online and Catalog

619-296-1221

MATTRESSES

1601 University Ave Info@davisworld.com

ECO-FRIENDLY FURNISHINGS

What is the ofďŹ cial name of the community park on Olive Street?

Tues-Fri 9-5:30 Sat 9-4:30 Closed Sun & Mon

Simmons Beautyrest • Sweda Aireloom • Organic Chemical-Free

Al Davis Furniture Mattress World www.DavisWorld.com

Free Financing o.a.c.

+DUERU9LHZ&KDWHDX An assisted living residence committed to the needs of San Diegans with quality, ambiance and distinction

&RQYHQLHQWO\ORFDWHGLQ%DQNHUV+LOO DW$OEDWURVV6WUHHW ZZZ+DUERU9LHZ&KDWHDXFRP‡


W

hen I think about local land-use planning, I’m struck by the fact that the system is almost totally detached from the interests of ordinary

pioneerss

history

community

17

tax-paying San Diegans who work hard to pay the salaries (and pensions)

About the Author: Hillcrest resident Andrew Towne serves on the board of Uptown Planners.

fun neighbor os shopp p ing

If government is a business, then taxpayers should be the customers, but it sure doesn’t work that way. Instead, special interests and their deep pockets rule. These are not just wealthy individuals and corporations who wield influence at city hall, but unionized government employees. Democrats have real power locally and in Sacramento, but the way they use it surprises many. Large landowners and developers whom we would normally think of as being supported by free-market Republicans are, of course, eager to build. But so are affordable-housing activists who want no real limits to immigration because they believe that poor people from other countries should be entitled to live here. As someone who is inclined to be politically conservative, I should support no limits to property rights and be eager to let landowners build without restriction, but my desire to rein in such development is also essentially conservative. When I bought my home here I was not just buying bricks and mortar, but the location as well, and I don’t want to see neighborhood street parking disappear or deal with increased noise, traffic, lack of privacy, etc., while every inch of Hillcrest is over-developed. One can find allies and opponents on both ends of the political spectrum — from local Republicans, who have no desire to see our population double while historic homes are torn down and replaced with multi-family housing, to Democrats in Sacramento who have pushed for San Diego growth even if it means drastically altering the character of our neighborhoods and negatively affecting the quality of life for existing residents. Will they be using your water or mine?

s rvices se

ideological.

dining

of city employees and elected officials. This problem is systemic, not just


18 Do you old have W e love Hillcrest & osst phot to Toa memories rest Hillc e?! to shar

ÂœÂˆÂ˜ĂŠĂ•ĂƒĂŠvÂœĂ€ĂŠĂŒÂ…iĂŠ{Ă€`ĂŠ>Â˜Â˜Ă•>Â?

What can be found under the magnolias on Balboa Drive north of Quince?

Thursday, August 12, 2010

ÉŠF)JMMDSFTU)JTUPSZ(VJME JTIPOPSFEUPSFDFJWF 4BO%JFHP-(#51SJEFT

41*3*50'450/&8"-$PNNVOJUZ4FSWJDF"XBSE GPS

ˆÂ?Â?VĂ€iĂƒĂŒÂˆĂƒĂŒÂœĂ€ĂžÂ°ÂœĂ€}ĂŠUĂŠÂ­ĂˆÂŁÂ™ÂŽĂŠĂ“ĂˆĂ¤Â‡ÂŁÂ™Ă“Â™ Ă›ÂˆĂƒÂˆĂŒĂŠÂœĂ•Ă€ĂŠÂœÂ˜Â?ˆ˜iĂŠÂ“Ă•ĂƒiՓʰʰʰʰ°Ê°Ê°Ê°Ê°Ê°Ê°ÊLiVœ“iĂŠ>ʓi“LiĂ€


Remembering Kate the Great

D

19

early 1900s to preserve city parkland and develop it into Balboa

Park might fade from public awareness. But in 1998, a six-and-a-halffoot bronze statue created by San Diego native Ruth Hayward (see HQ5)

community

evotees of Kate Sessions once feared that her heroic efforts in the

depicted Kate as she is most fondly remembered — in a long flowing skirt,

Kate’s sculptor Ruth Hayward with SD Floral’s Nancy Carol Carter

pioneers dining fun neighbors services

shopping

The Mother of Balboa Park is also memorialized by the Kate Sessions Elementary School (dedicated in 1956), a California Registered Historical Landmark at the site of her final nursery in Pacific Beach, and the Kate Sessions Neighborhood Park on the southern slope of Mount Soledad. Remembered as the founder of the Mission Hills Nursery and a force behind the San Diego Floral Association, Kate has been inducted into the San Diego Women’s Hall of Fame and is the subject of a biography and two children’s books. Her landscaping articles for California Garden were collected into a book in 1998. The Pacific Beach Chamber of Commerce once held annual dinners honoring Kate’s November 8 birthday. Recently the San Diego Floral Association, along with the Historical Society and other civic groups, revived this celebration. In 2008, the party was held at the Marston House, followed by a ranger walk to her statue where she was adorned with leis acknowledging the influence of Hawaii’s verdant landscape on her as a young girl. The following year her celebration moved to Presidio Park. In 2010 Kate’s birthday party returns to the Marston House (see page 29), and everyone’s invited. Fondly remember Kate for working hard at what she loved and sharing her knowledge of plants with one and all. This teacher never wavered in her conviction that San Diego would be a better place if citizens joined her effort to create a legacy of beautiful and sustainable growing things. Visit Kate’s statue on the southwest corner of Balboa Drive and Laurel Street.

history

shirtwaist and hat with a trowel in one hand and a succulent in the other.


What dish is Porkyland famous for?

20


First Avenue Bridge reopening

M

onday February 22, 2010 dawned cold and rainy, but nothing could

pione ee errs

h st hi sto orry

community

21

dampen my excitement. After waiting through 15 long months of

Enjoying the new open space, people were slow to disperse; some neighbors strolled across the span. Bicyclists glided by looking out to Point Loma. Happy dogs with tails wagging ran ahead while a jogger trotted by seemingly oblivious that this had been an impossible experience for well over a year. I was enjoying every minute! By now the clouds were gone, and the sunshine enhanced the beauty of the span, showing off the new vintage-looking light standards gleaming from either side of the connector. As I looked into the green velvet floor of the canyon, I was reminded of our good fortune that San Diego had a wet winter. From this spectacular vantage point the views to the west were miraculous. The only thing missing are benches, which would greatly enhance the experience. All in all it was a fabulous day for nearby residents who use this transportation artery daily. Thank you to everyone for a job well done! About the Author: Bankers Hill resident Sali Weiss is an artist activist.

fun neighbors

Over 100 neighbors gathered along with a spattering of politicians, policemen and reporters. A few minutes before the ceremony was to begin, a cloud burst erupted and many scurried to find cover under an umbrella or into an antique parade car lining the west side of the bridge. Just as the festivities commenced, the rain stopped and the speeches began. After the ribbon was cut the procession of vintage autos (many 1931 models, the year the bridge first opened) drove across this ‘new’ old bridge leading a tiny Smart car and two electric vehicles. Cheers and smiles were everywhere, as those present realized the import of this experience.

shopping

million retrofitting project. My husband Al and I were beyond excited.

services

connecting Bankers Hill and Hillcrest to reopen after its snazzy $12.7

dining

detours and delays (one for a pregnant owl) for the span over Maple Canyon


22

Trusts, Estates & Probate The Law Offices of

ALEJANDRA RODRIGUEZ 2550 5th Avenue, Ste. 1030

619.238.5270

When was the last time Uptown’s community plan was updated?

rodriguezlawoffices.com

Professional Structural Engineer CA Licensed Civil Engineer

619-820-5934 Providing economical designs for all types of residential and commercial buildings since 1981.

Chinese & Japanese Cuisine Beer, Wine & Cocktails Served Dine-in · To-go · Delivery · Catering · Party Trays · Banquet

3925 Fourth Avenue in Hillcrest

(619) 298-0127 Sun-Thu 11a-10p Fri-Sat 11a-11p We validate parking at Union Bank Building on Fifth Ave.


I

n 1997 the Uptown Partnership was formed to manage parking meter money in Hillcrest, Mission Hills (including Five Points) and Bankers

Hill/Park West. Collections are split between the city (55%) and the

community

23

Partnership (45%) whose mission is “to increase parking opportunities, pedestrian safety and improve neighborhood appearance.” An original goal was to use funds to build a Hillcrest parking structure. Thirteen years

history

calm traffic, reduce congestion, promote walking and biking, increase

dining fun neighbors shopping sse erv rviic ces es

Over the years, a lack of additional parking spaces compounded by more than $2.5 million dollars spent on consultants and overhead has raised frustration levels of business owners and residents alike. In response to neighborhood concerns, councilmen Faulconer and Gloria suggested that the Partnership make changes to increase their board size, implement term limits and improve transparency. Each councilman nominated a new director and the Partnership selected a representative from the Uptown Planners, which increased their board from nine to 12. By 2012 this new board will consist of two delegates (a business and resident) from Mission Hills/Five Points, Hillcrest and Bankers Hill/Park West, a nominee from council districts 2 and 3, and four directors picked by the Partnership. In 2009 the Bankers Hill/Park West Community Association moved to take control of their portion of the funds and urged the city to shutter the Uptown Partnership because of wasteful spending. More recently, Five Points proposed forming a CDC to control their meter money (like University Heights). Hillcrest worked with the Partnership to create a parking committee consisting of three representatives from the Hillcrest Business Association, three from the Partnership and one delegate from the Hillcrest Town Council. Since its inception 13 years ago, the Partnership has helped provide a net gain of 14 parking spaces in Hillcrest by supporting a project on Normal Street north of University (shown), which took nearly four years to complete at a cost of $293,250 — equating to $21,000 per space. The Hillcrest committee has proposed an additional 45 non-metered (free) parking spaces on the next median to the north estimated at $7,700 per slot.

pioneers

later this is still a pipe dream.


24

V LVLW

What San Diego artist has a gallery in Old Town?

RQHRI&DOLIRUQLD·VILQHVWH[DPSOHV RIWKH$UWV &UDIWVPRYHPHQWWKH 0DUVWRQ+RXVHKRPHRIYLVLRQDU\FLYLFOHDGHU *HRUJH 0DUVWRQ ZKRVH LQWHUHVW DQG ZRUN LQ KLVWRULFSUHVHUYDWLRQFRQVHUYDWLRQDQGKLVWRU\ LVOHJHQGDU\'HVLJQHGDQGEXLOWE\DFFODLPHG DUFKLWHFWV:LOOLDP+HEEDUGDQG,UYLQJ*LOOLW LV VXUURXQGHG E\ ILYH DFUHV RI UROOLQJ ODZQV IRUPDOJDUGHQVDQGUXVWLFFDQ\RQJDUGHQV /HDUQDERXWRQHRI6DQ'LHJR·VPRVWSURPLQHQW IDPLOLHVWKHUHQRZQHGDUFKLWHFWVDQGODQGVFDSH GHVLJQHUVZKRZRUNHGZLWKWKHIDPLO\WRFUHDWH RQHRIWKHUHJLRQ·VPRVWLPSRUWDQWHVWDWHV

$GXOWV‡6HQLRUV ROGHU ‡&KLOGUHQ 

-RLQ62+2DQGUHFHLYHXQOLPLWHGIUHHDGPLVVLRQ &RQWDFWXVIRU\RXU*URXS7RXUV  2SHQ\HDUURXQG‡$PSOHSDUNLQJRQ%DOERD'ULYH


25

W. W. Whitson’s “Hillcrest” Tract circa 1910

I

n 1909 Kate and J.H. Clinkscales purchased the lot at 4040 Hillcrest Drive from “the Father of Hillcrest,” William Wesley Whitson (see HQ5) who was selling tracts from his real estate office on Fifth Avenue just north of University. The couple never built on the property north of Washington Street, and a year later sold it to Henry B. Jones. Henry and wife Climea were the first people to live under the roof. He was involved in real estate and director of Hillcrest’s new University Avenue Bank. Future residents who called this home included a superior court judge and an aircraft labor union leader, until the Ludwig family bought the handsome Craftsman in 1948. Over the years surrounding homes were demolished to make way for hospital growth (see page 97), and in 1968 the street’s name changed to Fifth Avenue. In 2007 Scripps Health purchased the property from Claudia Powell and quickly removed a landmark pine tree much to the chagrin of neighbors. Following her death two years later, the hospital applied for a permit to demolish the old house for a parking lot. It was saved by a designation from the city’s Historic Resource Board, but its future remains in question. Since Scripps is offering to pay for its relocation, will it stay in Hillcrest? (See page 35.)


26

9"1,ĂŠ, -"1, ĂŠ",ĂŠ ĂŠ 1 /" Jake Sutton Financial Advisor 2550 Fifth Avenue, Suite 65 San Diego, CA 92103 619-235-4219

www.edwardjones.com

Member SIPC

Edwardœ˜iĂƒ MAKING SENSE OF INVESTING

+RPHDUWĂŠ E\-DQ

Where can you ďŹ nd more information about Hillcrest?

i>Ă•ĂŒÂˆvĂ•Â?ĂŠÂ…>˜`‡`Ă€>ĂœÂ˜ĂŠ ÂŤiÂ˜ĂŠEĂŠÂˆÂ˜ÂŽĂŠÂˆÂ?Â?Ă•ĂƒĂŒĂ€>ĂŒÂˆÂœÂ˜ĂƒĂŠÂœvĂŠ ĂžÂœĂ•Ă€ĂŠÂ…ÂœÂ“iĂŠÂœĂ€ĂŠLĂ•ĂƒÂˆÂ˜iĂƒĂƒ

>Â˜ĂŠ-ĂŒiĂœ>Ă€ĂŒ]ĂŠ>Ă€ĂŒÂˆĂƒĂŒĂŠ ĂˆÂŁÂ™Â°Ă“n£°££Óä HomeartbyJan.com


About the Author: Mike Kelly is a retired physician and president of The Committee of One Hundred.

dining fun neighbors shopping

n his 2010 State of the City speech San Diego Mayor Jerry Sanders pledged to restore Plaza de Panama in the heart of Balboa Park (now a parking lot) to its former pedestrian grandeur. Almost a century ago the architectural firm of Bertram Goodhue finalized plans for the 1915–1916 Panama-California Exposition to be held in Balboa Park. Goodhue assigned the plaza’s design to Clarence Stein, one of this country’s foremost town planners. Stein was explicit about his role and the purpose of the charming open-air plaza that would be discovered by visitors moving from the shadows of the arcades along El Prado into the sunlit and brilliantly colorful space in the heart of the park. The Plaza de Panama was the focus around which the happenings of San Diego’s first exposition revolved. On special occasions, such as the opening night ceremony, a sea of humanity filled the area. When not being used by dignitaries giving speeches, military drills, bands concerts, dances or exhibitors, the Plaza de Panama was filled with strolling musicians, Electriquettes (see HQ4), guards dressed as Spanish grenadiers, ladies with bright parasols, men in hats, children and thousands of pigeons. Among 1915’s most memorable events were visits from automaker Henry Ford and inventor Thomas Edison (on October 29) and a patriotic appearance of the Liberty Bell from Philadelphia (on November 13). For Balboa Park’s second expo, the California Pacific International Exposition of 1935–1936, the Plaza de Panama was renamed the Plaza del Pacifico. San Diego architect Richard Requa (see page 49) designed the Moorish-styled “Arch of the Future” in the middle of the plaza with large, low pools on the north and south sides. The most notable activity here during that exposition was the April 1936 appearance of exotic fan dancer Sally Rand who was at the peak of her glory. While her visit may have been short, the memory of her fleeting nudity lingered long in the minds of many observers. Several groups including Friends of Balboa Park, the Balboa Park Trust and The Committee of One Hundred (see HQ6) have enthusiastically embraced the project, although it may cost up to $6 million. Please visit c100.org and donate to the restoration of this historic plaza.

services

I

pioneerss

history

may return

com omm mu uni nitty y

1915 public plaza


28

ˆÂ?Â?VĂ€iĂƒĂŒĂŠ-Â…iÂ?Â?

7>ĂƒÂ…ÂˆÂ˜}ĂŒÂœÂ˜ĂŠEĂŠÂœĂ•Ă€ĂŒÂ…ĂŠ

“Your neighborhood station�

,'///&#(**' ).*+<hedjIjh[[j

Ă&#x17D;Ă&#x17D;äĂ&#x160;7>Ă&#x192;Â&#x2026;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x160;-Ă&#x152;Ă&#x20AC;iiĂ&#x152;Ă&#x160; Ă&#x2C6;ÂŁÂ&#x2122;°Ă&#x201C;Â&#x2122;Ă&#x2021;°£Ă&#x201C;Ă&#x2021;{

mmm$^_bbYh[ij^eki[XWdZX$Yec Reliable â&#x20AC;˘ Insured Licensed

 www.mrhandyman.com lic#807495

REPAIRS & INSTALLATION â&#x20AC;˘ Carpentry â&#x20AC;&#x201C; Doors & Windows â&#x20AC;˘ Walls â&#x20AC;&#x201C; Drywall & Stucco â&#x20AC;˘ Electrical â&#x20AC;&#x201C; Lighting & Appliances â&#x20AC;˘ Plumbing â&#x20AC;&#x201C; Faucets & Toilets â&#x20AC;˘ Flooring â&#x20AC;&#x201C; Tile, Vinyl & Laminate

What lesbian duo had three historic homes built north of the Marston House?

Mention HillQuest for a discount.

/Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x17E;Ă&#x160;â>Ă&#x20AC; ,i>Â?Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă

/Ă&#x20AC;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x160;-Ă&#x152;°Ă&#x160;Â&#x153;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x192; ,i>Â?Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă

(619) 299-3228 Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x17E;>â>Ă&#x20AC;°VÂ&#x153;Â&#x201C;


dining fun neighbors shopping

he Marston House Museum and Gardens is one of the most significant and beautiful historic sites in San Diego. Listed on the National Register of Historic Places, this five-acre, century-old estate is adjacent to the northwest corner of Balboa Park. Home to merchant, preservationist and philanthropist George White Marston and his wife, Anna Gunn Marston, the three-story house and gardens were the scene of meetings and events that shaped the San Diego region for decades. Considered San Diego’s first historic preservationist, Marston funded the restoration of the Mission de Alcala; saved Presidio Park from development and established its Junipero Serra Museum; and protected the AnzaBorrego Desert and the Torrey Pines Reserve by forming state parks. In addition, it was with his leadership and assistance that San Diego hosted two international expositions. George Marston, often referred to as the Father of Balboa Park, ran for San Diego mayor in 1913 and 1917 but lost both times after critics somewhat unfairly painted him as unfriendly to business and interested in beautification rather than growth. The family’s 1904–05 Arts & Crafts home is the finest remaining example of Hebbard & Gill, San Diego’s most prominent architects. The museum is furnished with period pieces and features Plein air paintings by leading early 20th century San Diego artists, vintage pottery, embroidered textiles and Native American arts. Save Our Heritage Organisation (SOHO), San Diego’s largest preservation group, assumed management of the city-owned house in 2009 after the previous operators could no longer oversee it. Now in SOHO’s capable hands, this important piece of history is slated to be one of California’s premier house museums, again becoming a destination site for visitors, a focal point for San Diegans and place of pride for the neighborhood. The museum, located at the corner of Seventh Avenue & Upas, is open Friday through Sunday from 10am–5pm. The house and grounds are also available for group tours and weddings. For more details visit sohosandiego.org or call (619) 297-9327.

services

T

pio one neer ers

history

com ommu mun niitty y

29


How many parking spaces will be removed to return Plaza de Panama to pedestrians?

30


R

ichard Amero spent his childhood in Gloucester, Massachusetts where he was born in 1924. After a stint in the Army, Amero studied at Black

community

31

Mountain College in North Carolina before advancing to Bard College in Amero decided against enrolling at Harvard where he had been accepted. Instead, at loose ends after going through the emotional turmoil coming

history

New York. But after receiving a degree in English with a minor in history,

to terms with his sexual orientation, Richard moved to San Diego in 1954.

His website (BalboaParkHistory.net) brims with articles on the history of Balboa Park, its buildings, people, institutions and expositions; other San Diego, Baja and California history; city parks, gardens, opera singers, capital punishment, censorship, book reviews and more. In May 2010 The Committee of One Hundred honored Richard as the recipient of its Gertrude Gilbert Award for his preservation of Balboa Park history.

di d dining in niin ffun fu un neighbors ne n eiig gh hb bo orrs

His walks through Balboa Park provided solace during the many years that he lived nearby. “As a believer in open-air park values and the beauty of nature, I place the simple advantage of being able to walk with the clear sky overhead and the sights and sounds of nature close at hand ahead of all other advantages.” His interest in the park and in San Diego history resulted in the writing of many letters to the editor and the beginning of years of research. His publications include several articles in The Journal of San Diego History and The San Diego Reader. After his SDG&E retirement in 1992 Amero gave the San Diego Historical Society the “Richard Amero Collection,” a compilation of over 250 binders of material on subjects pertaining to San Diego and California history and copies of correspondence by famous people associated with San Diego, which he had gleaned from archives throughout the country.

shopping

the next 40 years.

services

to San Diego Gas & Electric Company, where he managed materials for

pioneerss

He worked one year in the defense industry for Convair before moving on


What do PB, OB, La Jolla and North Park have in common?

32

Italian Gypsy Swing

(619) 602-6300

dsjazz.com


community history services

Warren was flabbergasted and star-struck when meeting Ginger before the show. Thinking back to those magic moments 40 years ago he reminisces, “Imagine me, a local guy, talking to this world-renowned movie star! She was gorgeous. But what impressed me most was her unassuming manner and pleasant personality. Miss Rogers talked at ease about MS, how terrible this disease was and that she had known someone affected by it. She impressed me by not being a famous actress, but by being a beautiful woman who had a caring and generous nature.” After the taping Warren spent the afternoon with the Hollywood star sharing coffee and conversation, knowing that he was the luckiest guy in town.

shopping

neighbors

fun

hen people think of Warren Simon, the Hillcrest Business Association (HBA) generally comes to mind because of his 20 years as the group’s executive director. He led the HBA beginning in 1989 and cherishes his time in Hillcrest “which gave me the most memorable years of my life because of the many caring people and community leaders whom I count as my friends today.” But few people know that in the late 1960s Warren had a successful career fundraising for charitable organizations including the National Multiple Sclerosis Society. During the mid-1970s he worked from their regional office at Fifth & Quince while coordinating special events like offroad races, formal balls, 10K runs, etc. But his most interesting projects were PSA’s scenic flights over San Diego held each Mothers and Fathers Day. For a nominal fee (less than $15) the airline would fly passengers and honorees over the county for a half an hour while flight attendants provided commentary. Over the years he met dozens of celebrities including Don Coryell, Bob Dale, “Moon-a-Lisa” Clark and Raff Ahlgren who hosted Weekend, a local TV show. One day while promoting the fundraising flights Warren had the good fortune of sharing the show with Ginger Rogers, yes that Ginger Rogers – the one in high heels who danced backwards with that talented guy Fred Astaire.

pioneerss

W

33

dining

Warren’s day with Ginger


34

Ê -/ iiÊ,i“œÛ>Ê˜V° We Remove Swarms from Trees & Bushes Structural Removal from Roofs, Walls, etc.

OPEN 7 DAYS • 24 HOUR EMERGENCY SERVICE

È£™°{È{°ÓäxÇ

What is the estimated cost of restoring the Plaza de Panama to public open space?

A+ Rating

www.BeeBestinc.com

"ÕÀÊ i>˜ÃÊ >ÀiÊ£ää¯Ê >ÌÊÀiit

/

“>V…ˆ˜i >Û>ˆ>Li

œ˜‡7i`ÊÇ>“‡£>“ÊUÊ/…ÕÀÃÊÇ>“‡Ó>“ÊUÊÀˆÉ->ÌÊÇ>“‡Î>“

fx™™ÊVœ“Lˆ˜>̈œ˜Ê«>ÌiÃÊiÛiÀÞ`>ÞÊ

HÊëiVˆ>Ãʈ˜VÕ`iÊÀˆVi]ÊLi>˜ÃÊEÊ`Àˆ˜ŽÊH /ÀÞÊ- ½ÃÊ iÃÌÊ

-Ê/ "-tt Àˆi`ʜ˜Ê,iµÕiÃÌt

fxʏ՘V…ÊëiVˆ>Ã LՈ`ÊޜÕÀʜܘÊLÕÀÀˆÌœÊœÀÊ ÌœÀÌ>Ê­ˆ˜VÕ`iÃÊV…ˆ«ÃÊEÊÜ`>®

pÊ iiLÀ>̈˜}ÊÓ£ÊÞi>ÀÃʈ˜ÊˆVÀiÃÌÊpÊ £ÓÈÈÊ1˜ˆÛiÀÈÌÞÊÛiÊ­ˆ˜Ê̅iʈVÀiÃÌÊ œœ˜˜>`i®Êә{‡Èn£ä

1/ / Ê 8 Ê""


community history pioneerss dining services

shopping

About the Author: Local archaeologist Ron May leads the Neighborhood Historic Preservation Coalition. Visit Legacy106.com to learn more.

fun

hen local preservationist Barry Hager telephoned with Scripps Mercy Hospital’s plans to bulldoze a nearly century-old Craftsman bungalow at 4040 Fifth Avenue, I immediately stepped up to the plate representing the Hillcrest History Guild to stop this action. In my role as president of Legacy 106, I helped the city’s Historical Resources Board (HRB) realize its worthiness as a local landmark. San Diego’s Municipal Code requires demolition permit applicants to submit objective reports on the historical value of buildings over 45 years old. To their credit, the city’s Development Services Department did this, but unfortunately failed to review the report for shortcomings, inaccuracies and bias. Outraged members of the community and other preservationists found substantial flaws and incorrect statements in the hospital-sponsored evaluation of the property and its history. Time was of the essence, but in less than three minutes supporters to save the property uncovered more details than what was included in the report submitted by the hospital. Architectural consultant Christine Mann located biographical information on Henry Jones (see page 25) proving he paid for construction of this outstanding example of an early side-gable Craftsman, one a handful of homes left standing in William Wesley Whitson’s 1907 “Hillcrest” subdivision. The newly discovered history was quickly shared with the HRB prior to its public hearing on November 20, 2009. During the testimony hospital administrators, doctors and consultants attempted to divert attention rather than rebut the Hillcrest History Guild nomination. In the process they admitted that the demolition was meant for another parking lot. At the end of discussion HRB unanimously agreed that the house was worthy of historical designation. Suggestions included moving the old house onto Scripps Mercy property and share its use with temporary hospital housing in the four upstairs bedrooms and a museum on the first floor honoring the Sisters of Mercy and the hospital’s rich history. Instead it was donated (along with relocation expenses) to Carolyn Kutzke who purchased a University Heights property with plans to demolish (or perhaps now move) a 1923 Craftsman bungalow sitting there. Stay tuned.

35

neighbors

The fight to save an old house

This house is outlined in yellow on page 97.


How many minutes will a quarter buy in a city parking meter?

36


37

Helen Chamlee Witham, co-founder of Florida Canyoneers

H

elen Chamlee Witham, an assistant curator of botany at the San Diego Natural History Museum, helped found the Florida Canyoneers in 1973 with Nancy Inman serving as chair, Betty Robinson assuming responsibility for training and Claire Brey interviewing prospective candidates to serve as volunteer guides. Witham led the charge to preserve Florida Canyon as a permanent outdoor ecology exhibit. These 150 acres of Balboa Park’s original 1,400 were called the “elfin forest” and covered with dense chaparral. The botany curator believed that direct contact with nature was the most effective way to educate San Diegans about their indigenous habitat, and she envisioned nature trails and a native botanical garden as important adjuncts to the Natural History Museum’s mission of public outreach. In the 1980s several other hiking destinations were added and the group became known simply as the Canyoneers. These days the museum sponsors dozens of free hikes throughout San Diego County led by Canyoneers — each a SD Natural History Museum volunteer. Stop, look, listen, touch, smell and examine are the covenants of each Canyoneer-led hike. For a list of guided nature walks visit SDNHM.org/canyoneers; all are open to the public, and no reservations are required. Thanks, Helen!


38

->˜Ê ˆi}œÊˆ˜iÊ>À`ܜœ`à Specializing in fine hardwoods for historic restoration Hardwood Flooring including Douglas Fir & Red Birch

BirdsEye Maple & QuarterSawn Oak in All Thicknesses Stair Treads and Handrails in Oak, Maple, Mahogany

­nxn®ÊÓә‡{{n™

ÊÊÊÊÊÊÊ

Cabinet shop service available

Where will Kate Sessions’ November 8, 2010 birthday celebration be held?

ÊÊ

UÊÊ/>ÝÊÀiiÊEÊ iviÀÀi` ÊÊUÊÊœÀÌ}>}iÊ*ÀœÌiV̈œ˜ ÊÊÊÊUÊʈviʘÃÕÀ>˜Vi ÊÊÊÊÊÊUÊʘ˜ÕˆÌˆiÃ

Charlie Orestano 619.756.4468 cell 619.574.4540 office/fax 4315 Tenth Avenue San Diego, CA 92103

“Allow me to help you discover solutions.”

orestano@gmail.com

Retirements4USA.com

ˆV°ÊänxÎÓ£


C

olonel Charles Collier was a lawyer, real-estate developer and the creative genius of 1915’s Panama-California Exposition. Born in

communi nity ty

39

Colorado in 1871, “Charlie” arrived in San Diego on the steamer Orizaba School. At 20 Collier became an attorney in his father’s office and later partnered with other lawyers to develop and sell real estate. “Colonel”

history

with his family, and the young teen completed his education at Russ High

About the Author: Mike Kelly is a retired physician and president of The Committee of One Hundred, which honored Collier in 2010.

dining fun neighbors shopping services

en-gallon His soft shirt, Windsor tie and ten-gallon hat reflected Collier’s exuberantt and unconventional character. Always an go energetic booster of the San Diego n economy, Charlie was chosen Director-General of the PanamaCalifornia Exposition serving from 1909 to 1912, when he became President of the Exposition. For two years he served without pay and traveled at his own expense on promotional trips to South America, Europe and Washington,, D.C. until his real estate business ess foundered, and Charlie was compelled elled to resign the presidency. It was Collier who chose the central entral mesa of Balboa Park as the site for that first exposition and approved hiring Bertram Goodhue as the consulting architect. President Warren Harding selected him as a representative to the 1922 Brazilian Centennial Exposition in Rio de Janeiro. In 1925 Charlie was appointed DirectorGeneral of the United States Sesquicentennial to be held at Philadelphia the following year but resigned over severe budget cuts. Collier was not an astute politician. Voters rejected his runs for city council in 1917 and county supervisor in 1932. Two years later, at age 63, Charlie died of a heart attack and was buried at Mount Hope Cemetery. Through the efforts of his friends, a bas-relief plaque was installed on the west wall of the Plaza de California. It shows Charlie signing his name and “Yours for San Diego.” Beneath it says, “David Charles Collier — A Man of Vision — A Dynamic Leader — A Developer and Builder — A Great and Lovable Character — The Creative Genius of the Panama-California Exposition of 1915 — An Inspiration to the Citizens of Today.”

pioneers

was an honorary title from California Governor James Gillett in 1907.


40

Brian & Colin McColl ÃÌ>LˆÃ…i`ʈ˜Ê£™nx]Ê Àˆ>˜ÊV œÊ œ˜ÃÌÀÕV̈œ˜Ê

œ“«>˜ÞʈÃÊ>Êv>“ˆÞ‡œÜ˜i`ÊLÕȘiÃÃÊ܈̅ʜÛiÀÊÈnÊ Þi>ÀÃʜvÊiÝ«iÀˆi˜ViÊÃiÀۈ˜}Ê̅iʘii`Ãʜvʅœ“iœÜ˜iÀÃÊ >˜`Ê>ÀV…ˆÌiVÌÃÊLÞʜvviÀˆ˜}ʵÕ>ˆÌÞÊܜÀŽÊ>ÌÊ>Êv>ˆÀÊ«ÀˆVi° œÃÌʜvʜÕÀÊܜÀŽÊ…>ÃÊLii˜Êœ˜Êœ`iÀʅœ“iÃʈ˜ÊˆVÀiÃÌ]Ê >˜ŽiÀÃʈ]Ê1˜ˆÛiÀÈÌÞÊiˆ}…ÌÃÊ>˜`ʈÃȜ˜ÊˆÃ°Ê7iÊ …>Ûiʅ>`Ê̅iÊ«ÀˆÛˆi}iÊ̜ÊܜÀŽÊœ˜Ê̅iʅˆÃ̜ÀˆVʅœ“iÃÊ œvÊ>“ˆÌœ˜Ê>ÀÃ̜˜Ê>˜`ʅˆÃʓœÌ…iÀÊ>ÀÞÊ>ÀÃ̜˜Êœ˜Ê -iÛi˜Ì…ÊÛi˜Õi°ÊÊ>ÃœÊÀiLՈÌÊ>ÌiÊ-iÃȜ˜Ã½Ê…œ“iÊ œ˜Ê7iÃÌÊœ˜ÌiVˆÌœÊ7>Þʈ˜ÊˆÃȜ˜ÊˆÃÊ܅ˆV…ÊÜ>ÃʓÞÊ v>ۜÀˆÌiÊ«ÀœiVÌt McColl Construction works on projects of all sizes and shapes°Ê

How many times did George Marston run for mayor?

*i>ÃiÊV>Ê“iÊ >ÌÊ­È£™®ÊÈäȇ{x££Ê vœÀÊ>ÊvÀiiÊiÃ̈“>Ìi°

"vviÀˆ˜}Ê +Õ>ˆÌÞÊ 7œÀŽÊ >ÌÊ>Ê>ˆÀÊ *ÀˆVi ˆVi˜ÃiʛΙ™ÇÇä

­È£™®Ê

Èäȇ{x££

BrianMcCollConstruction@yahoo.com


41 ears before the first bungalow courts began appearing in Southern California, lifelong domestic partners Alice Lee & Katherine Teats built

a complex of three splendid homes just north of Balboa Park on Seventh Avenue. The duo sought the talents of Hazel Waterman (see HQ5) and asked architect Irving Gill if he would supervise her designs. Gill agreed, and

com o munity u

Y

Always traveling together, Alice and Katherine belonged to the First Unitarian Church, the Wednesday Club and were quite involved in other local civic and cultural groups. After Alice’s death in 1943, Katherine sold their home and moved near family in Florida until she passed away in 1954. In March of 2010 their home, currently undergoing a complete restoration, was open to the public during SOHO’s annual historic tour.

pioneers dining

Noted for her long red hair and fair complexion, the stately Katherine came from a large family who made their fortune in Colorado gold mining, but it was in San Diego that Alice met her partner. The women invested heavily in local real estate. In 1905 the couple built a complex of three homes across the street from the Marston House (see page 29). They shared the main house (shown below). They also enlisted Irving Gill to design four experimental cottages on Albatross and other bungalows at Congress & Harney in Old Town.

fun

Alice Lee was born during 1854 in Westport, NY, a small town on the banks of Lake Champlain. Her father was a prominent Washington, D.C. architect. Alice was the second cousin (once removed) of Teddy Roosevelt’s first wife Alice Hathaway Lee who died two days after giving birth to Alice Lee Roosevelt. Keeping close family and political connections on the East Coast, Alice wintered here for her health and became a progressive civic leader. Teddy Roosevelt stayed with Alice & Katherine when he visited San Diego, and they entertained Franklin D. Roosevelt during his campaign.

neighbors g

Lee Cottage to the north and the Teats Cottage to the south.

shopp oppin ing g

courtyard garden with the Lee-Teats residence in the center, flanked by the

serv se rvic ices e es

They were connected by a U-shaped pergola surrounding a beautiful

history y

Waterman drafted and oversaw the construction on the two-story buildings.


42

Ă&#x17E;Â&#x153;Ă&#x2022;Ă&#x160;V>Â?Â?

Â&#x2C6;Ă&#x160;VÂ?i>Â&#x2DC;°

Melanieâ&#x20AC;&#x2122;s Cleaning Service .com

Who were the architects that designed the Marston House?

619.742.5687

Visit us online to make a Hotel Reservation, to see our delicious Lunch & Dinner Menus and Weekly Hotel Specials.

For Hotel Reservations: (800) 874-2649 4QSVDF4USFFU 4BO%JFHP $"tQBSLNBOPSTVJUFTDPN


D

r. Tom Baumann loved Kensington as much as he loved life itself, and he was never more honored than when serving as grand marshal

of its 75th Jubilee Parade. Wearing his large black top hat and sporting

43 community y

Kensington’s historian

a fake mustache, he was in his glory as the float glided slowly down

pioneers dining fun neighbors shopping services

The local dent ti recorded the story of dentist the neighborh o neighborhood where he practiced for nearly 40 years y from 1941–79. His cchronicles ch ronicles “Kensington-Talmadge: “Keen 1910– 11985,” 19 85,” written writtte for its 75th anniversary celebration, celebratiio was neither his first book n nor his last. He had a penchant for leaving a trail of pen nc historical anthologies that hi is pparalleled his life. Tom’s love for history dates back to the dusty Iowa corn farm where he was born in 1907, three years before the founding of Kensington by G. Aubrey Davidson (see HQ7). Davidson, a developer, was also president of the SD Chamber of Commerce in 1909 when he led a campaign to hold the 1915–16 Panama-California Exposition in Balboa Park (see HQ4). In 1949 Dr. Baumann presided over the Kensington Players, a group of fifty local thespians who performed plays at the Kensington Community Church. His civic activities also included work with the Kensington Park Business Association in the mid-’60s to ensure that suitable trees were planted appropriately in the library park. The doctor had a vision to create a fundraising endeavor to sustain the Kensington-Talmadge Community Association benefits. One of the most memorable additions was Music on the Green. In 1985 he published the history of his beloved neighborhood, Kensington-Talmadge 1910–1985 and designated that the profits would specifically be dedicated to refurbishing the Kensington sign (see page 77) since he was involved in its original purchase in 1952. Dr. Baumann died at the age of 86 following the passing of his wife Ruth in 1992. His children, Kensington resident Darlene Baumann Love and Oregon gastroenterologist Howard Baumann, will again donate all proceeds of the updated centennial edition to Kensington-Talmadge projects. Visit ken100th.com to purchase your copy.

history

Marlborough Avenue by his longtime dental office.


44

Á

ÀœŽiÀÊÃÜVˆ>ÌiÉ, /", Ê ,]Ê ,-]Ê,]Ê-, -

Voted SD’s Best Realtor for 2008 & 2009 ­È£™®Ê™nx‡ÈxÓn ®

­/Ê iÃÌʜvÊ->˜Ê ˆi}œÊ,i>`iÀýÊ*œ®

UÊœÀiVœÃÕÀiÊ-«iVˆ>ˆÃÌ UÊ-…œÀÌÊ->iÃÊUʘÛiÃ̜Àà UÊ >˜ŽÊ"ܘi`Ê*Àœ«iÀ̈ià UÊ ÕÞiÀÃÊUÊ-iiÀÃ

www.AtHomeInSD.com

,iÈ`i˜Ìˆ>ÊEÊ œ““iÀVˆ>

PLU

i>˜ˆ˜}

Windows • Carpet • Events • Janitorial Hauling • Construction Clean-up & more

How many binders of history did Richard Amero donate to SD’s Historical Society?

PLUcleaning.com

for a free estimate call

È£™°Ó{n°{nÇÎ

$10 off Haircut (1st time clients)

ad

Free Haircut (with color service)

Great Atmosphere! Great Location! Easy parking! 428 Thorn St. San Diego CA 92103 Cell 619.203.2409 Salon 619.297.2100 Please call for appointment


Craig played an instrumental role in the careers of many theater artists — mentoring three-time Tony Award-winner Jack O’Brien, Marion Ross, David Ogden Stiers and Kelsey Grammer. His contributions to the theater are beyond measure. Craig Noel passed away at 94 in his Mission Hills home on April 4, 2010.

dining fun neighbors

Craig began his association with the Old Globe as an actor in 1937, then during a stint in the army, served in post-war Japan as director of the Ernie Pyle Theatre before returning to civilian life as one of two junior directors for 20th Century Fox alongside Orson Welles. In 1947 Noel came home to lead the Old Globe while creating one of nation’s most successful not-for-profit arts organizations and expanding the Globe into a Tony Award-winning three-theater complex. Two years later he launched the San Diego National Shakespeare Festival and in 1957 guided the Globe from community to professional status by establishing the first full Actors’ Equity company in California. In the early 1960s, Noel developed an audience for new plays with seasons programmed at the La Jolla Museum of Contemporary Art where he exposed local audiences to such playwrights as Samuel Beckett, Bertolt Brecht and Edward Albee. That success led to a new play series at the Falstaff Tavern, later renamed Cassius Carter Centre Stage.

shopping

raig Noel touched virtually every professional theater endeavor in San Diego’s contemporary history. A pioneer in the development of American theater, he led the Old Globe from its earliest days as a community organization to an internationally renowned institution. Over his more than 70-year career at the Globe, Noel produced and directed hundreds of plays while creating innovative and influential theater programs. In 2007 Noel received the highest honor for artistic excellence, the National Medal of Arts, at a White House ceremony. “Craig Noel was among the last of a generation of artistic visionaries who established the first resident theater companies beyond the confines of Broadway,” said the Globe’s Lou Spisto. “He dedicated his life to his art and single-handedly made theater the center of San Diego’s cultural life.”

s rvices se

The Father of SD Theater C

pioneers

history

commu m nity ty

45


46

— Serving San Diego since 1979 —

Commercial • Residential Seamless Aluminum • Copper • Licensed Insured • Bonded • Free Estimates

What organization is responsible for the green Hillcrest trash cans?

œ˜ÌÀ>V̜ÀÃʈV°Ê œ°Ê™ÓÇnÈÇ

(619) 448-3418

Ê

ˆœ˜ ˜ÃvÕà > À / Ê …“ Ê,…ÞÌ ÕÀÊ-œÕ Ü i Ê œ œÀÊ9

 5 " & # " # * 53

,œVŽ ÕiÃ

œÛiÀà "Àˆ}ˆ˜>Ã

Way Back When photo

Visit doublebarrelrecords.com for song samples. Band info & bookings? contact Paul Alvarado at 760-451-0527 or paul.jpdiego@gmail.com


A

lana and Bruce Coons are an amazing team working tirelessly. Not for riches or fame, but to retain something of value to us all: San Diego’s

heritage. Longtime preservation activists, the couple leads the nonprofit Save Our Heritage Organisation (SOHO) in protecting San Diego’s historic

community

47

became SOHO’s first full-time executive director with Alana overseeing the group’s events and education program. Since they assumed these roles SOHO has brought professional management with greater visibility and

history

buildings, neighborhoods, landscapes and cultural sites. In 2000 Bruce

authenticity to previously languishing resources, including the Marston

dn di niing ng fun fu neighborrs shopping

Bruce is SOHO’s front man, defending historic sites at public meetings throughout the county and in the media, including monthly appearances with KPBS-TV on “San Diego’s Historic Places.” Through Sherlock Homes (see page 93) he offers an in-depth analysis for older properties needing restoration and also works with historic property owners to reach mutually satisfactory preservation agreements. When construction of the mammoth Petco downtown redevelopment, t Park P k drove d d t d l t Bruce was instrumental in striking a nationally lauded settlement that preserved 11 historic warehouse buildings — including one that, to everyone’s delight, was incorporated into the ballpark itself. A high-energy perfectionist, Alana is adept at a myriad of responsibilities that include organizing the annual People in Preservation Awards, publishing SOHO’s magazine and forming alliances to keep San Diego County preservation issues forefront to the public as well as with members of the over four-decade-old group. Notable projects are: SOHO’s annual historic home tour (which attracted a record 1,200 visitors in 2010); lectures by authors; and Adobe U, a hands-on class in repairing historic adobe structures. In 2010 Alana and a volunteer committee launched “May Day at the Marston House” — San Diego’s Garden Party, which will continue to benefit restoration of the grounds surrounding this national historic landmark. Bruce and Alana have big ideas and even bigger hearts and, lucky for us, everything they do enriches our heritage. Visit SOHOsandiego.org for more information.

services

“haunted” Whaley House (see page 73).

pioneers

House Museum & Gardens in Hillcrest (see page 29) and Old Town’s


Who was the creative genius behind the 1915 Expo?

48


“San Diego (is) my home…and I have no desire to ever live elsewhere. I am ambitious to see our fair and favored city recognized and noted as the most desirable and attractive in America.” — Richard Requa

community

49

In 1938 Requa helped designed a new civic center for the waterfront, now the County Administration building, as part of a committee made of Louis Gill, William Templeton Johnson and a new partner, Sam Hamill. Requa died while working at his desk three years later.

pioneers dining fun neighbor os

The Great Depression forced him into work for the City Parks Commission to evaluate and save 1915 Expo’s temporary buildings for the preparation of the 1935 world’s fair. As the Master Architect for the second exposition, Requa’s designed the Spanish Village; Ford Building (Aerospace Museum) and Music Bowl (Starlight Bowl); Federal Building (Hall of Champions); California State Building (Automotive Museum); Palace of Electricity & Varied Industries (Gymnasium); House of Pacific Relations complex; House of Hospitality; Casa del Rey Moro garden & terraces; and Alcazar Gardens. All of these continue to give Balboa Park its unique character today.

shopp p ing

The architect is credited with the transformation of Ventura County’s Ojai into a quaint Spanish town, although most his work may be viewed locally in stately structures from Chula Vista to Rancho Santa Fe. Requa was a committee-of-one who oversaw each design for the development of Kensington Heights, and his popular column launched a slick advertising campaign (see page 75).

services

t the turn of the century electrical engineer Richard Requa relocated here and in 1907 began training under Irving Gill. Soon he formed a partnership with Frank Mead and their designs began reflecting the Colonial style of Old Mexico. After Mead left the firm, structural engineer Herbert Jackson joined Requa. This duo’s popular Spanish architecture style dominated the San Diego scene during the booming 1920s. Extensive trips to Spain (sponsored by Monolith Portland Cement Company) magnified Requa’s affinity for the Moorish features, and with a column in the San Diego Union, Requa became the expert on “The Southern California Style” based on his Spanish photos, which were published along with two books on his architectural ideas.

history

A


50

“One of the great dining experiences in San Diego.”

ÊÊ,i>ÝÊÊÊÊ Ê1˜`iÀÊ œÕÀ̅

œ«i˜Ê`>ˆÞÊ vœÀʏ՘V…ÊEÊ`ˆ˜˜iÀ

Who is Hillcrest’s film producer, dancer and bread maker?

Moumen Nouri welcomes you to savor the exotic flavors and traditions of his homeland.

g n i v 0 Ser 1-2:3 w 1 No nch Lu

Vegetable Tagine

Specials from $6 3940 Fourth Avenue •

(619)

295-5560

pÊParking Validated next doorÊp

œÕÃœÕÃ,iÃÌ>ÕÀ>˜Ì°Vœ“


51

Carolyn Kates, Whole Foods Market at the Taste of Hillcrest

F

or the past decade the Hillcrest Business Association (HBA) has presented the Taste of Hillcrest which gives ticket holders an opportunity to sample from over 50 area eateries for one price ($30/$35). The April 2010 Taste was another sold-out event as 1,200 participants expanded their waistlines eating from one side of Hillcrest to the other. Until recently called the Taste of Uptown, this HBA fundraiser, a favorite with foodies, generates money for community projects like Hillcrest’s new green trash cans! The adult-only version happens in August when the Toast to Hillcrest nibbles and sips from the neighborhood’s finest wine bars, cafes, pubs, restaurants and cocktail lounges. Walk or traverse Hillcrest in style on the big red double-decker bus hosted by Benny Cartwright and Ricky Cervantes. This fun-raiser is for those over 21 only. Mark your calendar for Thursday, August 12! Bargain tickets for only $19 are available through July, then $25 in August. Purchase them at the Hillcrest History Guild’s CityFest booth (Sunday, August 8), online at HillcrestHistory.org or by calling (619) 260-1929.


52

Fresh Fish - Shrimp - Clams - Mussels - Oysters Fish & Chips - Sandwiches - Salads - Plates

"OTÊ-i>vœœ`Ê >ÀŽiÌÊEÊÀˆ

Featuring fresh local seafood & local beers on tap

"«i˜Ê`>ˆÞÊvœÀʏ՘V…ÊEÊ`ˆ˜˜iÀ 619.574.2800 1040 University Avenue in the Uptown District

What community organization works for appropriate development in Kensington?

6ˆiÜʓi˜Õà J BosSeafoodMarketandGrill.com


S

ince 1994 when this upper-crust bakery first introduced its vast array of specialty artisan breads to a hungry San Diego, Charles Kaufman

has transformed our perception of this daily staple and surpassed

communiity

53

customers’ expectations of a casual culinary experience. Bread is the

But the man behind the bread has movie roots. New York City born and raised, Charles Kaufman studied filmmaking at the University of Connecticut before receiving his masters at UCLA. He then wrote and produced TV news on both coasts, worked as a comedy writer for Bob Hope and was the youngest professor of film and television at The School of Visual Arts in New York City. As an independent movie producer, director and screenwriter, Charles had a creative hand in over twelve features, including the horror film Mother’s Day, which he wrote, directed and produced. The screamer remains one of Variety’s top 100 grossing independent films. Additionally, his films have garnered numerous awards including gold medals at London and Paris film festivals. San Diego accolades celebrate his stellar bread and dancing prowess. A few years back Charles starred in a local “Dancing with the Stars” fund-raiser for Malashock Dance Company. Bread & Cie also supports many local community events and daily donates all unsold products to charities. Charles currently serves on the Board of the California Restaurant Association and lives in Point Loma with wife Dori and their daughter Kira.

piio one neer ers dining fun fu

Favorites include the ham and cheese quiche, warm foccacia covered in cheese and vegetables, crusty loaves of black olive bread and tiramisu, but their crisp and buttery palmiers are completely out of this world. Bread & Cie (French for “company”) has become a popular destination point as well as an integral part of the local culinary landscape, gracing the tables of many of the area’s finest dining establishments.

neighb bor ors

French stone-hearth oven.

shopping

as white-capped workers unload fresh-baked creations from the imported

services

savor the distinctive offerings surrounded by an aromatic “bread show”

h history

cornerstone of their versatile menu, and happy customers are able to


54

a tasty treat since 1984 Located in the heart of Hillcrest, City Deli is celebrating their 26th year of serving the community. The bright and colorful building with its checkerboard trim and distinctive fruit decoration make this restaurant a neighborhood landmark. The popular restaurant has been a meeting place for business people, friends and families since 1984. City Deli’s menu offers page after page of yummy selections with breakfast served all day. Enjoy a martini, margarita or mojito at the full service bar or dine al fresco in the comfortable sidewalk dining area. Their homemade desserts are the best! Check out the pastry case full of cakes, cookies and pies just inside the front door. City Deli’s baker will create the perfect taste treat for your wedding, bachelorette party, bar How long did it take to retrofit the First Avenue Bridge?

mitzvah or birthday. Come by, say hello and enjoy the hospitality of owners, Alan and Michael. When you dine at City Deli you’ll be dining with friends!


moms

piio one neer ers

hiisstto h orry

co c om mm mu un niitty

55

So where did their business name “nom nom” originate? Internet geeks know it means “oh so tasty” — a proper description for these delicious, healthful sandwiches. The social networking scene is where they hope to get the most buzz. Follow them on Facebook and Twitter or visit nomnomtruck.com for menus, photos and more!

fun neighbors

The Nom Nom truck was created to join the “street eats revolution” with fresh culinary concepts. The UCLA grads met in college and launched their Santa Monica-based business last year. Five sandwiches highlight the menu: char siu pork, grilled pork, lemongrass chicken, tofu and the deli special (a traditional banh mi with Vietnamese ham, pâté, pork loaf and head cheese). The foot-long subs sell for $4 to $5. “We’re sliding open our order window to a newer, better era in mobile cuisine,” explained Misa, a native La Jollan and graduate of Francis Parker School who knew of the Hillcrest Farmers Market’s popularity when choosing their San Diego location.

shopping

At each of six stops Misa and Jennifer are challenged to purchase all of their food from local vendors, find a good location, then prepare and sell as many sandwiches as possible. The top revenue generating teams drive on to the next town over a six-week period before crowning a winner in Manhattan. One truck is eliminated following each stop. Besides the glory, the finalists win $50,000.

services

s a video team took colorful clips of the Hillcrest Farmers Market to chronicle its hustle and bustle for an upcoming Food Network series, contestants Misa Chien and Jennifer Green scurried to prepare banh mi Vietnamese-style sandwiches inside “the Nominator,” their mobile lunch wagon. The Nom Nom girls were the focus of a nationally televised contest that matches seven such rolling kitchens at stops across America, each selling a different type of food. This day, the final Sunday in March, was the initial leg of the weekly series set to premiere in August.

dining

A


56

Experience >_bbYh[ijĂ&#x160;i7hj_iWd 8Wa[ho9W\Â&#x192;

 ,1-/ at

!#C\WdS`aWbg/dS\cS žPSbeSS\BVW`R4]c`bVž

$&!'!

$'

1Â&#x2DC;Â?Â&#x2C6;Â&#x201C;Â&#x2C6;Ă&#x152;i`Ă&#x160;`iĂ&#x192;Ă&#x192;iĂ&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x160;VĂ&#x20AC;iÂŤiĂ&#x192;Ă&#x160;EĂ&#x160;VÂ&#x2026;>Â&#x201C;ÂŤ>}Â&#x2DC;iĂ&#x160; Â&#x153;Â&#x2DC;Â?Ă&#x17E;Ă&#x160;f£äĂ&#x160;iĂ&#x203A;iĂ&#x20AC;Ă&#x17E;Ă&#x160;/Ă&#x2022;iĂ&#x192;`>Ă&#x17E;Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x2C6;}Â&#x2026;Ă&#x152;

Â&#x153;Â&#x201C;iĂ&#x160;Â&#x153;vĂ&#x160;Ă&#x152;Â&#x2026;iĂ&#x160;fxĂ&#x160; LÂ&#x153;Ă&#x152;Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x201C;Â?iĂ&#x192;Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x201C;Â&#x153;Ă&#x192;>

What grocery store on the Hillcrest/Mission Hills border plans for a 2010 remodeling?

"ÂŤiÂ&#x2DC;Ă&#x160;`>Â&#x2C6;Â?Ă&#x17E;Ă&#x160;vÂ&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160;LĂ&#x20AC;i>Â&#x17D;v>Ă&#x192;Ă&#x152;]Ă&#x160;Â?Ă&#x2022;Â&#x2DC;VÂ&#x2026;Ă&#x160;EĂ&#x160;`Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2DC;iĂ&#x20AC;

Ă&#x17D;näxĂ&#x160;Â&#x2C6;vĂ&#x152;Â&#x2026;Ă&#x160;Ă&#x203A;iÂ&#x2DC;Ă&#x2022;iĂ&#x160;­LiĂ&#x152;Ă&#x153;iiÂ&#x2DC;Ă&#x160;,Â&#x153;LÂ&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x192;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x160;EĂ&#x160;1Â&#x2DC;Â&#x2C6;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Â&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x17E;ÂŽĂ&#x160;UĂ&#x160;-/ Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Â&#x153;°VÂ&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;UĂ&#x160;­Ă&#x2C6;ÂŁÂ&#x2122;ÂŽĂ&#x160;{Â&#x2122;Ă&#x2021;Â&#x2021;äĂ&#x201C;Â&#x2122;Ă&#x2021;Ă&#x160;


Popular participants include The Loft, Bombay, Crest Cafe, Kous Kous, Urban Mo’s, #1 Fifth Avenue, Ortega’s, City Deli and Baja Betty’s. If your eatery or bar would like to join the list, please call (619) 260-1929. Tickets are only $19 through the end of July and increase to $25 in August. They may be purchased online at HillcrestHistory.org or by mailing a check to Hillcrest History Guild, 3742-B Seventh Avenue, SD 92103. The volunteer organization welcomes others who may want to be involved. Please learn more with a visit to their website or by calling the office.

history pioneers dining fun

The 2010 Toast will be held on Thursday, August 12 from 5:30-8pm. Each participant must bring a photo ID to the booth at Fifth & Robinson (in front of Chase Bank) before receiving a wristband and a map/ticket listing the locations. Plan a strategy — or go with the flow. Some jump on the bus and head to the east side before consuming their way back to the core. Bring your friends and make it a party! The ticket booth opens at 4:30, and the bus will circle the neighborhood from 5–9pm.

neighbors

Look for red balloons at the entrances to over 40 locations offering samples to toasters and tasters. “We’re so fortunate to have a neighborhood with such a variety of sites to drink and dine. The Hillcrest business owners who generously participate in this event help preserve our history,” explained one of the organizers. “The Toast allows us to continue adding history to the community’s free online archives.”

shopping

ach year on the Thursday evening following CityFest the Hillcrest History Guild (HHG) holds a FUNraiser where hundreds of revelers enjoy wine, spirits and nibbles from the neighborhood’s finest wine bars, cocktail lounges and restaurants. Happy participants travel by foot or hop on-and-off the big red, double-decker bus with handsome hosts Benny Cartwright and Ricky Cervantes. This community event is for those over age 21 only.

services

E

community

57


58

A Thai favorite for decades In 1989 Val and Art Habbestad introduced Thai cuisine to Hillcrest, and over the years this local favorite has received numerous dining awards from Zagat to the California Restaurant Association, but more importantly (at least to their satisfied customers) each dish is still prepared fresh using Val’s special recipes, which blend the finest quality ingredients with exotic flavors. Ten years later the Habbestads opened a second, larger Thai restaurant in Del Mar. Val proudly says, “We believe that the variety of exotic Thai dishes that our menu offers, together with a delicate balance of the spices and main ingredients, creates a sophisticated, delicious and unique dining adventure.” Enjoy Taste of Thai, located in the heart of Hillcrest between Fifth and Sixth on University.

What is the name of the nation’s most haunted house?

“We would like to thank the community for dining with us for over 21 years.”

527 University Avenue (619) 291-7525 Del Mar 1577 San Andres Drive (858) 793-9695 Menus & more at

TasteofThaiSanDiego.com


fun neighbors shopping n

or over 26 years City Delicatessen’s colorful corner at Sixth and University has been a welcoming beacon at the Hillcrest gateway from southbound Highway 163. In the mid-1980s owners Alan Bilmes and Mike Wright initially planned to open their first restaurant just west of here on the other side of the street. For years they had dreamed of opening their own place in Hillcrest. Alan was rooted to a Montreal restaurant family, while Mike proudly hailed from the farmlands of Minnesota, where he learned basic business practices at his family’s A&W drive-in. After hooking up in Miami Beach, the partners traveled cross-country to paradise where they worked at Shelter Island’s Kona Kai Club. While patiently waiting to build a restaurant of their own, Alan took a job at La Petite Café on the corner of Fifth and University (now Chocolat), working for local restaurateur Stephen Zolezzi. After a deal for their first location west of Jimmy Wong’s fell through, Alan and Mike learned of a better opportunity at their present location in the Kahn Building. It was constructed in 1919 at the height of the Egyptian Revival, and the frieze originally featured pharaohs. Following a fire two years later, the current cornucopia (initially covered in gold leaf) was added. This corner location has been home to restaurants since 1926. Most famous was Caesar’s, which the Pastori family operated until 1972. For the next six years it was Cavalieri’s, followed by the Summer Place. Mike and Alan proudly opened City Delicatessen’s doors on July 12, 1984, a month prior to the relighting of the Hillcrest sign. Mike and Alan’s deli was an immediate success offering everything from a nosh to a full meal. With page after page of breakfast, lunch and dinner items featuring traditional Jewish fare, popular favorites and healthy choices, you may have a difficult time deciding on what to order, but try to leave room for a treat from their bakery, which creates cakes for every occasion. FYI: their carrot cake is the best in town.

s rv se r ices e

F

dining

pioneerss

hist s ory

c mm co m un u ity

59


60

?^bbn8VgiZgÉh

BZm^XVc8V[Z iÃÌÊ}ÀÕLÊ̅ˆÃÊÈ`iʜvÊ/ ΣÇÓʈv̅ÊÛi˜ÕiÊ­>ÌÊ-«ÀÕVi®

>ÊÈ£™°Ó™x°ÓäÇäÊvœÀʜÀ`iÀÃÊ̜Ê}œ

What preservation group oversees the Marston House and Whaley House?

/À>`ˆÌˆœ˜>ÊEÊ1˜ˆµÕiÊ ˆÃ…ià /Àœ«ˆV>ÊՈViÃÊEÊՏÊ >À

%XCELLENTSERVICEDELICIOUSFOODATMODERATEPRICES

(!009(/523

PRICE3USHI2OLLS(OUSE3AKE -ON 4HURS PM&RI3AT PM

PRICEAPPETIZERS 4UES3UNDAY PM

&IFTH5NIVERSITY!VENUEs  WWWnamihillcrestCOM


M

ention “Porkyland” in San Diego, and people automatically think “carnitas.” That’s because it has been a Mexican institution since

pioneers

Porkyland opens in Hillcrest

history

community

61

opening under the big blue bridge in 1982. In the spring of 2010 Porkyland

In 1986 one of the Stepenskys first restaurant successes was Flantastic. This Mexican-style flan was sold at cafes all over the Uptown area, especially in Hillcrest. Even cookie queen Mrs. Fields acknowledged that theirs was the best flan she had ever tasted. Later, the duo founded two eateries in Seaport Village. Margarita’s Kitchen & Cantina was a success from the getgo, and the addition of San Diego Burger Company was even more popular. Deborah and Pepe also opened a unique retail outlet for beer lovers called The Cerveza Store. In addition to having owned restaurants in University Town Center, Plaza Bonita and Horton Plaza the entrepreneurs keep busy with their three children, Jessica, 21, Alejandra, 19 and Fernando, 13. As well as being a successful restaurateur, Pepe is an actor and author who has written six books of poetry, short stories, several theater scripts and performed countless voice-overs for national television. In 2008 he made a short film about Jewish folklore and its significance to a nation’s identity. The Land of Milk and Honey won three Emmys. Want his autograph? You can usually find him at Porkyland, 646 University Avenue.

fun neighbors

Deborah and Pepe Stepensky are relatively new owners to this decadesold institution, but their ties to Porkyland go back to when the original Porkyland in Barrio Logan suffered major fire damage. The Stepenskys immediately contacted the family-owned business and extended a helping hand by providing storage space and supplies. Years later when Porkyland sold, the new owner asked Deborah to become his accountant. A business relationship developed, and eventually the Stepenskys were offered an opportunity to purchase Porkyland themselves.

shopping

Avenue. Stop by for chicken nopal, carne asada and, of course, carnitas.

services

parking from their colorful location on University Avenue just east of Sixth

dining

happily opened in the heart of Hillcrest offering dine-in, carry-out and free


62


63

Shawn P. Rohlf picking at the Hillcrest Farmers Market

S

hop at the Hillcrest Farmers Market? Then you’ve had the pleasure of hearing Shawn Rohlf’s upbeat picking as he leads the award winning 7th Day Buskers. This handsome hunk with the wide smile is also an international music sensation who shares his skill with others, composes, has created a youth band camp and oversees a recording studio. The talented vocalist plays electric and acoustic guitar, bass, mandolin, harmonica and (our favorite) the banjo. The Minnesota-born performer expanded his musical roots by following a dream across the country. He washed dirty dishes at the Grand Canyon and guided rafts on the Colorado River while entertaining the tourists with his banjo. Shawn’s street buskering career began in Amsterdam during winter breaks. The South Park resident appeared as a guest performer when Marvin Hamlisch conducted the San Diego Symphony, and in 2004 the Buskers were honored as the Best Americana Band at the San Diego Music Awards. Locals may enjoy free performances each Sunday at the Hillcrest Farmers Market. Follow Shawn’s toe-tapping tunes to the crossroads of the market beginning at 10am.


64 iÊ«ÀœÌiVÌi`Ê܈̅Ê>Êi`ˆV>Ê >ÀˆÕ>˜>Ê,iVœ““i˜`>̈œ˜ Call

nÇLJÈÓLJ£È{{

99 new patients$75 renewals

$

2121 Fifth AveÊ

­>ÌÊ>Ü̅œÀ˜® ˆ˜Ê >˜ŽiÀÃʈ £ÊLœVŽÊÌœÊ >Lœ>Ê*>ÀŽ

What organization receives 45% of Hillcrest meter money?

MedimarClinic.net


J

ust northeast of the Quince & Sixth intersection near the bridge club

is a slightly weathered (and at one point a growing) earthen bench.

community

65

Some children see the trunk of an elephant, others an octopus, but no rested here. “My vision was to create a peaceful space to bring together people with different views and politics to share poetry and stories as a

history

matter the imagined shape, the bench is a magical space for all who have

Every Sunday a group of poets meets for an informal gathering under the towering magnolia trees. Many bring words to share or just stop by the bench to enjoy the serene setting. Listen closely, you may hear the whispers of Kate Sessions, the Mother of Balboa Park, to whom the bench is dedicated. Visit PoetryBench.com for more information on bench repair workshops and poetry readings.

din niin ng fun ne eig gh hb bor ors shopping

Nestled into the beloved bench is a drop box where visitors may deposit poems, prayers, manifestos or wishes. Every few months, Vanderhoff stops by to collect these treasures, which she hopes to publish into a book. “I think it’s the casual nature of the setting,” she noted. “It’s a safe place for people to share what they’ve written.”

services

The Poetry Bench was built over four weekends in 2006 by a group of older women volunteers who used straw bales, sandbags and an adobe-like mixture called cob, which they mashed with their feet. “These abundant materials are biodegradable and can be reused over and over, causing no damage to the earth or harm to the builder,” adds Vanderhoff, a local activist and owner of Rainthanks & Greywater, who assists people with water reuse, rainwater harvesting (see page 101) and integrated building design. In its first year an errant sprinkler made the straw bales grow, turning the creation into a Chia Bench. Vanderhoff worked with teens from a local homeless shelter to make the many repairs.

piio p on ne ee ers rs

way to find common ground,” says creator Candace Vanderhoff.


66 Advertiser All Saints’ Episcopal Church & Pre-School

Page # Map 8

Advertiser Page Advertiser Page Amarin Thai 58 Babbo Grande 14 Babbo Grande 6 Baja Betty’s 52 Baja Betty’s 32 Bo’s Seafood Market & Grill Bite 56 52 Bread & Cie 48 Bread & Cie 56 Cafe Eleven 54 Buonissimo2 22 City Deli 50 City Deli 54 Crest Cafe 54 Gossip Grill 52 Kous Kous 52 Kip’s Cafe 22 L&L Hawaiian BBQ 65 Kous Kous 50 Lalo’s Mexican Grill 30

1

E-5

# Map # Map 4 H-3 4 J-3 5 J-3 5 H-3 6 H-3 7 H-3 6 G-3 8 C-3 7 C-3 9 I-3 8 G-3 10 D-3 9 D-3 11 D-4 10 I-3 12 C-2 11 C-2 13 D-4 12 C-2 14 H-3

Page # Map Advertiser GSDBA 10 2 D-4 16 San Diego Pride 78 3 E-7 J-4 Marston House Museum 24

Advertiser Page Advertiser Page Martinis Above Fourth 58 L&L Hawaiian BBQ Map Number One Fifth Avenue 32 Lalo’s Mexican Grill 34 The Philly Grill 58 The Loft 70 Rich’s 68 Nami 60 Sanfilippo’s 38 Number One Fifth Avenue 64 St. Tropez Bakery & Bistro 56 Porkyland 56 Urban Mo’s Bar & Grill 32 St. Tropez Bakery & Bistro 56 Which Wich 62 Taste of Thai 58 Whole Foods Market 44 Urban Mo’s Bar & Grill 52 The Wine Lover 62 Whole Foods Market 32 Wits End 62

# Map # Map 15 C-2 13 D-3 16 D-3 14 H-3 17 K-3 15 D-6 18 G-3 16 D-3 19 D-6 17 D-3 20 D-4 18 E-3 21 C-3 19 D-4 22 D-3 20 D-3 23 E-3 21 C-3 24 D-2 22 E-3 25 D-4

Advertiser Page # Advertiser Page # Map Map Ann Callahan’s Callahan’s Bed 23 B-3 Ann Bed & & Breakfast Breakfast 28 8 26 B-3

Advertiser Page Advertiser Page About Time 84 Ad Ink Advertising Agency Cover Ad Advertising TonyInk Azar & Trent St.Agency Louis 76 38 Tony & Trent 28 EatonAzar Electric, IncSt. LouisCover Eaton Electric, Cover Jeff Keeny, DDSInc. 1 Haven Therapy 8 One DotBody Salon 20 Hillcrest 94 Services &Organics Beyond 32 Hillcrest Shell 28

# # Map Map 24 27 H-3 E-4 25 28 E-4 J-3 26 J-3 29 E-7 27 30 E-7 J-4 28 31 D-3 D-6 29 32 H-3 D-3 30 B-2

Advertiser Page # Map Jeff Keeny, DDS 1 31 J-4 Sign King 96 33 D-5 One Dot Salon 48 State Farm Insurance 40 32 34 D-6 G-3 StateStrober, Farm Insurance 20 Rod DDS 98 33 35 G-3 C-7 Rod Strober, 102 Studio FormaDDS 30 34 36 C-7 E-7 64 C-2 The UPS Store 36 35 37 B-2 Urban Optiks Optometry 4 36 38 J-3 Vitality Chiropractic 12 37 D-3

Advertiser BuffaloTime Exchange About Cathedral Al Davis Furniture Column Exchange One Buffalo Fifth Avenue Books Cathedral Flashbacks Frock You Grah Safe & Lock

# Map 39 H-3 D-3 24 40 D-3 38 I-3 41 D-3 C-3 39 42 D-3 40 43 D-3 41 J-1 44 G-3 42

Advertiser Page # Map John’s Fifth Avenue 84 45 C-3 Advertiser Page # Map Mankind 82 43 46 D-7 Hillcrest Farmers Market 70 I-2 Tap Lighting 78 44 47 D-5 John’s Fifth Avenue 32 C-3 Twirl 82 Mankind 84 48 45 D-3 D-6 Wear Shoes It Again Sam 49 D-3 Mint 84 46 Pets Uptown 86 47 G-3

Page 82 84 82 16 8 86 84 86 84 22 28 92


Advertiser Page # Map Marston House Museum 24 3 FF-1 SD Air & Space Museum 32 1 GG-7

Advertiser Page # Map SD Natural Hist. Museum 30 2 II-4 San Diego Pros 28 4 DD-4 Advertiser Page # Map Jimmy Carterâ&#x20AC;&#x2122;s Mexican 60 5 EE-2 Advertiser Page # Map Park Manor Suites Hotel 42 6 EE-2

Advertiser Absolute Cooperative Evelyn Ascough, DDS Eaton Electric. Inc. Michael Eller Salon Fortunate Fields Harbor View Chateau

Page Map 96 Cover 44 10 16

# 7 8 27 9 10 11

Map DD-3 EE-1 EE-1 EE-1 EE-4 BB-5

Advertiser Page Medimar 64 Alejandra Rodriguez, Atty. 22 Alan Schmitt & Associates 44 Shui Chiropractic 90 Rod Strober, DDS 102 Jake Sutton, Edward Jones 26

# 12 13 14 15 34 16

Map EE-6 EE-5 DD-5 EE-3 DD-1 DD-4

Advertiser Page # Map Inscriptu 26 17 EE-2 Planet Rooth Studio Gallery 88 18 EE-1

Balboa Park 411

B

egin your day in Balboa Park at the Visitors Center located in the House of Hospitality. Maps, schedules, museum hours and other info are available. The staff is friendly and helpful. Admissions: There is no entry fee to the park itself, but admission to the museums and attractions vary. Free Tuesdays: Every week rotating museums offer free admission on Tuesdays. Visit the HillQuest.com calendar for info. Parking: Small lots throughout the park ďŹ ll up early. Two centrally located lots are behind Spreckels Organ Pavilion and near the Starlight Bowl. Even larger lots offer more asphalt along Park Boulevard. Tram service: There is a free tram in the park (note red-dotted path) that stops at Upas Street and Sixth Avenue. The tram operates seven days a week; 8:30am-6pm with extended hours during summer months. Questions? Call the Visitors Center at (619) 239-0512.


70

->˜Ê

ˆi}œ½ÃÊ Àˆi˜`ˆiÃÌÊ >À Ê>««ÞÊœÕÀÃÊ

>ˆÞÊ££‡Ç

-iÀۈ˜}Ê̅iÊLiÃÌÊVœVŽÌ>ˆÃʈ˜ÊˆVÀiÃÌÊȘViÊ£™Çn

Pool ~ Darts Friends & Fun ÎÈ£äʈv̅ÊÛi˜ÕiÊUÊ­È£™®ÊәȇÈ{äÇ

)ZIV]7YRHE]JVSQEQYRXMPTQ 2SVQEP7XVIIXEX0MRGSPR%ZIRYI

In whose architectural firm did Richard Requa train?

,MPPGVIWX*EVQIVW1EVOIXGSQ

JVIWLJVYMXWˆZIKKMIW KMJXWˆJVIIIZIRXW [SRHVSYWJSSH

IRXIVXEMRQIRX 2%1)(&)78*%61)671%6/)8 &=7%2(-)+31%+%>-2) %2('-8=&)%8


HillQuest, an Urban Guide, on the trip. Will you send me a copy?” That 2009 email to the publishers of this book opened a brand new chapter in my life. After 20 years as a National Park Ranger at the Grand Canyon National Park, Natural Bridges National Monument and Sitka Historical Park on an Alaskan island that gets nine feet of annual rain, I was looking for my next adventure. While considering San Diego, a Google search led me to Hillcrest, then on to HillQuest.com where I learned even more about this neighborhood.

About the Author: Ralph Jones is Chief Law Enforcement Park Ranger at Cabrillo National Monument. He also trains rangers for Petra National Park (“one of the most amazing places on earth”) in the Kingdom of Jordan.

sho hop pp pin ing serrvviic se ces es

Exactly one year after my copy of HillQuest arrived in Alaska, I was at a party celebrating the “birthday” of my neighbors’ 100-year-old home (see page 7) when — as luck would have it — I met Ann and Nancy and had the opportunity to tell them how much I enjoyed their book on the journey from Alaska. What an amazing community I’ve found! Thank you, Hillcrest.

ne n eiig ghb hbor ors

fun

Moving to a city was a big change for me. Not knowing anyone in San Diego, I began looking around for ways to meet people while having a great time. By far the most fun has been line dancing at Urban Mo’s every Thursday and Saturday evening. The two instructors (Lee and Scott) are great, and it’s so much fun. Then I discovered other opportunities and started running with Front Runners (frwsd.org), hiking and going to Burning Man with Great Outdoors (greatoutdoors.org/sd) and joined the ski and snowboard club, SAGA (sagasd.com). I’ve adapted well to city life. While reading HillQuest on that long ferry ride, one line about this being “a very straight-friendly community” struck me, and I knew that Hillcrest would become my new home.

community

in two weeks. I have a four-day ferry ride and would love to read

history

i, I currently live in Sitka, Alaska and will be moving to San Diego

pioneers

“H

71

dining

Goodbye Alaska, hello Hillcrest


72

What was the net gain of parking spaces on the Normal Street median?

www.suepalmer.com

619.838.3316

SUE PALMER suequeenofboogiewoogiepalmer@hotmail.com


pionee ne rs

histo t ry

communi u ty ty

73

brick Whaley House, which has functioned since 1857 as a granary,

the county’s courthouse, the region’s first commercial theater, and various businesses including a general store, ballroom, billiard hall, school and

dining

F

ew structures in San Diego are as historically important as the stately

neighborrs shopping services

According to the Travel Channel and Life Magazine this building is the number one most-haunted house in the nation. The earliest documented ghost is Yankee Jim. In 1852 James Robinson was accused of trying to steal a boat, severely beaten, then hanged on this site. The gallows were too short for the lanky man, and it took 45 long minutes for him to strangle. Pioneer Thomas Whaley (HQ5) witnessed the event, but it did not dissuade him from buying the lot and building a family home. Soon after the couple and their children moved in, heavy footsteps were heard moving about the house. Some visitors have reportedly encountered Whaley himself. A former curator noted, “We had a little girl perhaps five or six years old who waved to a man she said was standing in the parlor. We couldn’t see him. But often children’s sensitivity is greater than an adult’s.” Whaley may haunt the house because of a $385 debt left unpaid by the county. After a lengthy fight, in 1871 the records from the old courthouse were seized in the dead of night while Thomas was away on business. Officials broke in, pushed his wife Anna aside and loaded the records into a wagon. In 1964 TV personality Regis Philbin reported Anna’s specter after he noticed something “filmy white looking like an apparition” on the wall. The Whaleys’ daughter Violet also died here in 1885, reportedly by her own hand. Animal ghosts linger, too. One parapsychologist spotted a fox terrier with ears flapping running down the hallway. The Whaleys owned a terrier named Dolly Varden. The haunted house sits quietly on San Diego Avenue at the corner of Harney Street. For further information visit whaleyhouse.org or call the museum shop at (619) 297-7511.

fun

polling place.


74

The Co-op. Reinvented. Free Gram For All New Patients Who is the Executive Director of the Hillcrest Business Association?

with $50 donation

4443 30th St. Suite #105 SD CA 92116 (North Park) Open Daily 11 AM - 9 PM

888-987-MEDS (6337) higherlevelcoop.com Prop 215 & SB 420 CompliantMust be 21+ old w/valid Dr.â&#x20AC;&#x2122;s recommendation and CA ID


75

5159 Marlborough Dr.

W

ith the crazy Roaring Twenties came unheard of prosperity. Building materials and labor were cheap, and even though the city hindered Kensington’s growth by refusing to issue water meters, the area boomed. By 1924 more land was needed. The Kensington of today is a collection of five original subdivisions: Kensington Park, Kensington Park Annex, Kensington Park Extension, Kensington Talmadge and Kensington Heights. As the last to be developed, Kensington Heights consisted of 115 acres overlooking Mission Valley. In early 1926 the Davis-Baker Real Estate Company of Pasadena launched a slick advertising campaign to promote their development. For weeks Southern Californians followed a contest searching for the best amateur design for a Spanish-style home, with columnist/architect Richard Requa (see page 49) as the judge. The paper kept a running account of contestants and was surprised by the amount of local architectural talent lying dormant. The beautiful home pictured above (at the corner of Marlborough & Middlesex) was the winning design, and Margaret Fickensen was awarded $100. But the contest had been rigged from the beginning. Her plans were pure Requa. This style set the standard for other homes built here, and the promotions proved true: this will always be “a district unto itself of luxuriously modest homes of refinement.”


76

˜˜Ê>Àܜœ`ÊÃÌ>ÀÌi`Ê`ʈ˜ŽÊˆ˜ÊˆVÀiÃÌÊ Ü>ÞÊL>VŽÊˆ˜Ê£™nΰÊ-ˆ˜ViÊ̅i˜Ê£]äääÃʜvÊ >`Ãʅ>ÛiÊÀ՘ÊvœÀÊ>ʓՏ̈ÌÕ`iʜvÊVˆi˜ÌÃ°Ê >˜VÞÊœœÀÃÊLiV>“iʅiÀÊ«>À̘iÀʈ˜ÊˆviÊ >˜`ÊLÕȘiÃÃÊiˆ}…ÌÊÞi>ÀÃÊ>}œÊvœœÜˆ˜}Ê>Ê ÎȇÞi>ÀÊV>ÀiiÀʈ˜Ê˜iÜë>«iÀÊ«ÕLˆÃ…ˆ˜}°

What dynamic duo leads Save Our Heritage Organisation?

/…iÃiÊÌܜʜ`Ê}>Ãʎ˜œÜÊ̅iˆÀÊÃÌÕvv°


history pioneers dining fun neighbors sh ho oppin ng

uring the final year of the Truman administration (1952), the idea for a big green sign spanning Adams Avenue was set in motion by the now-defunct Kensington Park Business Association. Led by local veterinarian Phillip Haims, their efforts galvanized the neighborhood through a series of bake sales, car washes and other fund-raisers. $1,106.81 was raised to cover the cost for San Diego Neon Company to build it. The Kensington sign was unveiled at 1954’s annual Christmas party in the park. As carolers sang and the Queen of Kensington was crowned, neighbors celebrated and danced in the street beneath their new beacon of community pride. Fast forward to 1990 when the sign was re-hung after maintenance. Some say the cabling was improperly secured, others blamed an attached banner, but within a week the wind brought down the sign. After repairs it was returned until again taken down for maintenance in October 2008. At the same time, the Kensington Talmadge Community Association (KTCA) initiated a drive to raise funds for a new design. Not clear about this proposed “new” sign or the historicity of the old sign (designated an historic resource in April 2008), many neighbors made donations. At a June 10, 2009 meeting of the Kensington Talmadge Planning Group a KTCA representative objected to re-hanging the sign with needed cables, insisting that it would be too costly. The city of San Diego’s Historic Resource Board (HRB) staff asked the group to provide a design for this suspension system, which would be evaluated for safety and conformance with the Secretary of the Interior’s Standard for historic preservation. After KTCA’s spokesperson stated they could not afford to pay for the $475 report, a community resident donated the fee. Unfortunately, the sign has been dismantled and can no longer be repaired, but through the efforts of the HRB and Councilmember Todd Gloria’s office, KTCA has completed an acceptable design. The newly constructed sign, replicating the original, will be installed before the end of 2010, Kensington’s centennial year.

serv se rvic ices e

D

community

77


78

Cameron GRAPHICS

sdwomensdrumcircle.org

I:Mec[dÉi 7-9pm 1st Sat :hkc9_hYb[

monthly CWied_YBeZ][8k_bZ_d]

).+.<hedjIjh[[j

619 . 269 . 06 00

WjKd_l[hi_jo7l[dk[

CamGraph@ att.net

Kd_l[hiWbIf_h_j9[dj[h _d>_bbYh[ij

Advertising | Brochures Packaging | Newspaper Catalogs | Distribution

˜vœ¶Ê >Ê6ˆVŽˆ

­È£™®Ênn{‡™{Σ

Roxanne Govari & Team www.roxannegovari.com www.pemberleyrealty.com

619.778.0577

roxanne@pemberleyrealty.com

, ʈVʛä£Î£™Ó{{

Who is considered the “Mother of Balboa Park”?

Residential & Commercial

*ÀœviÃȜ˜>Ê *>ˆ˜Ìˆ˜} Lic #410184 C33

GPSUIFEJTDFSOJOHFZF

(619) 756-4468 Free Estimates

Licensed, insured & bonded

with over 30 years of experience


hiissto tory ry pion onee eers rs

Photo by Sandé Lollis

com omm mu un niitty y

79

This streetcar suburb of the central urbanized district was originally mapped and developed in 1910 by the Kensington Park Land Company, a group of retired Santa Fe Railway Company executives. Kensington’s commercial district is composed of repurposed houses from the original subdivision, as well as several one and two-story neighborhood storefronts built between 1927 and the mid-1950s. Thanks to the courage, dedication and persistence of these resident volunteers and the Heart of Kensington, this century-old community will continue to reflect the vision of its founders and the needs of residents (which include notables US Congresswoman Susan Davis and Mayor Jerry Sanders). Visit HeartofKensington.org for more information.

fun neighbors

After the community won their lawsuit, the Kensington Terrace developers withdrew the original project, gave up their permits and agreed to build a much better project more consistent with the scale, historic character and pedestrian orientation of their neighborhood.

shopping

Several years ago, while facing a 56,000 square foot commercial project that exceeded the community’s 30-foot height limitation, The Heart of Kensington sued the developer of the Kensington Terrace project and won concessions to scale back the size of the (still unbuilt) mixed-use development, which would have risen high above the area skyline. Because of real or perceived unwillingness on behalf of the builders to scale back, the dispute over Kensington Terrace lasted far too long. (One of the developers included an executive from the controversial Sunroad Enterprises whose building along Highway 163 was forced to remove the top two stories that violated Montgomery Field airspace.)

services

ave Our Heritage i Organisation i i (SOHO) ( ) recently l honored h d The h Heart off Kensington (HoK) for their 2008 effort to preserve the neighborhood’s historic character. The focus of the group is to preserve Kensington’s village atmosphere by working toward appropriate development along Adams Avenue east of I-15.

dining

S


What San Diego business networking group was established in 2007?

80


O

dining

pioneers

n April 8, 1910 a map was filed for a new residential subdivision called Kensington Park. Real estate agent William Douglas represented the owners of the property — Abbie S. Hitchcock and Mary Gleason, sisters who originally hailed from Massachusetts. The subdivision began selling lots on Thanksgiving Day. Kensington Park was conceived as a residential “street car suburb” of San Diego, and the deed restricted commercial buildings for a period of 20 years. Somehow the developers managed to have a wooden trestle constructed over Ward Canyon (now I-15) in time for the opening of the subdivision so potential investors could ride the trolley car to the end of the line at Marlborough Drive.

history

(Edited from the third Kensington Home Tour program.)

community

81

neighbors shopping services

Internationally famous theater architect S. Charles Lee designed the Ken Cinema and builder Chris Cosgrove erected the theater and adjacent commercial building (Kensington Grill and photo studio) in 1946. The structure features Cosgrove’s signature Arizona flagstone façade, which can be found on several houses that he built along Canterbury Drive (including his own at 5310) and other areas in Kensington Heights. In 1949 the Adams Avenue streetcar service was discontinued, the tracks abandoned and paved over with asphalt. In 1990 during the construction of the Starbucks building, roadway trenching uncovered some of these original tracks. Kensington businesses suffered for nearly a year and a half by being cut off from Normal Heights and points west when in 1960 the wooden trestle bridge over Ward Canyon (I-15) was removed to build the current concrete span. At the same time Mission Valley shopping center opened, and San Diegans (including Kensingtonians) were attracted to one-stop shopping and other allures inside the new mall. Many mom and pop businesses closed and turnovers were high. Today, Adams Avenue is a vibrant reminder of Kensington’s roots and reflects the influences of social, economic and cultural changes that have occurred over the past one hundred years with shops and business owners along Adams continuing to provide neighborhood-oriented services to area residents.

fun

This gas station sat at the present location of Starbucks.


Who is the Father of Balboa Park?

82


83

“O

m det är lätt, så är det rätt” is Swedish for “if it’s simple, it’s correct.” Creative genius Gustaf Anders Rooth personifies that motto with his well-designed furniture made from reused wine and bourbon casks. The wine barrel chair concept was first introduced to Gustaf by his brother-inlaw Robert Tinsley in 2008. The “barrelly made it chairs,” hand-assembled by a team of craftsman, are extremely comfortable. To feel for yourself, stop by the Planet Rooth Studio Gallery at 3334 Fifth Avenue. In his trademark blue overalls and vivid tattoos, the wild-haired Swede is a colorful maestro who envisions himself “Hillcrest’s Gatekeeper for Art & Culture” — and Gustaf has the ability to make it happen. This founder of Ray at Night has introduced a new Uptown wave: Fifth on Fifth Artwalks, which are held monthly on day number five. Share your contact info at 5thon5th.com for details and to receive invitations. In his spare time Gustaf is revitalizing Alice Rainford’s (HQ3) 1908 home and flower shop into a living space, showroom, creation station for a team of talent and community gathering spot for fashion, music and art.


84

SanDiegoTimeZone.com

619.955.5959

What year was the Kensington sign ďŹ rst installed?

1429 University Ave (next to Baja Bettyâ&#x20AC;&#x2122;s)


pion onee eerrss

his isto tory ry

com omm mu un niity ty

85

fun neighbors shopping services

f you’ve walked along the south side of the Hillcrest sign, then you’ve definitely smelled the wonderful aroma seeping out onto the sidewalk. The scent comes from Cathedral, San Diego’s premier candle boutique at 435 University Avenue, which celebrated their 15th anniversary in March 2010. Owner Amy Capano has kept up with trends and has constantly reinvented the decor of her fabulous shop. She shares, “I’ve learned over the years how important it is to be a part of a community. Since day one the neighborhood has supported and encouraged me. That is why I love Hillcrest so much. The ‘feel’ of the neighborhood remains the same, and I wouldn’t want to be anywhere else.” The continued support of her parents has also meant the world to Amy. Now living in Colorado, Richard and Sandra Capano look forward to annual visits with much anticipation. “Our customers enjoy seeing them, too. It makes my folks feel great to see how many people really appreciate Cathedral and me.” Amy is a supporter of small businesses and non-profit organizations. She serves on the board of directors for the Hillcrest Business Association and chairs the Marketing Committee. The Cathedral staff and customers also worked to raise money for Mama’s Kitchen and the local chapter of Susan G. Komen for the Cure. Amy regularly supports local groups by donating merchandise for silent auctions and raffles. Cathedral has also been a launching ground for local designers, such as Jessica Gulati who was one of Amy’s first employees. Today Jessica is a local entrepreneur who owns Lotus Love Beauty, a San Diego beauty and bath company that produces organic bath salts, lotions, body oils and beauty bars. When the shop first opened some described it as dark and Gothic, but today it is quite alive with a modern feel. Need a present for someone special? Stop by to see what Amy has selected from gift shows and conventions for the perfect blend of candles and home accessories, which show off her love of style and elegance. As a bonus, complimentary gift wrapping is available, too!

dining

I


What Hillcrest fun-raiser in August is for those over 21 only?

86


pioneers

S

pectacular San Diego landmarks boldly painted with exciting impressionistic

style in happy colors are his trademark,

dining

“What drives and inspires me is a passion for forward thinking. I pick up on the positive and beautiful vibrations of color, contrast, perspective and spirit that surround our daily lives and create art with a mission that is trail blazing for other artists and non-artists alike. I hope my art work will trigger inspiration and happiness in you to create and make the world a better place starting right in our own neighborhoods, whether you are the creator, the appreciator or both.”

history

community i

87

and the results of his career have been taught artist who began painting at age four when he got into his mother’s

fun

astounding. RD Riccoboni, Randy to his friends, is an innovative selfpaint-by-numbers set. The artist credits encouragement by family and as a best-selling author, speaker and inspirational visionary. In 2007, he moved his popular Beacon Artworks Gallery into the beautiful Fiesta de

His paintings on canvas and paper depict travels, places of local interest including Balboa Park landmarks and every day life experiences. RD’s internationally recognized artwork represents community and a sense of place in a positive and life-affirming manner. A fan of architecture, RD is currently working on drawings and paintings of vanishing historic American buildings and landscape for his Art Traveler project.

shopping

Riccoboni’s impressionistic palette is derived from the bold colors of the original rainbow flag representing sexuality, health, sunshine, nature, art, harmony and spirit. Next time you’re in Old Town, enjoy a visit to Beacon Artworks Gallery (open daily 10am-8pm) or visit beacon-artworks.com from the comfort of your home.

services e e

Reyes in Old Town’s San Diego State Historic Park.

neighbors

teachers for the drive and inspiration that has led the way to his success


Who was the HBAâ&#x20AC;&#x2122;s executive director for 20 years?

88


E

stablished in 1921 the Hillcrest Business Association (HBA) is San Diego’s oldest, and in my biased opinion, the best of the city’s 17

organized districts. This alliance of approximately 1,200 small business owners and a handful of corporate representatives elect half of the board

89 community

Helping businesses for 89 years

of directors each October. This year I proudly serve as their president — even better community. The office, staffed by executive director Benjamin Nicholls and program manager Lisa Weir, is located on the second floor

history

one of a volunteer core group of members dedicated to making Hillcrest an

About the Author: San Diego native Nancy Moors is one of the publishers of the handy little guide you’re holding.

fun neighbors shopping

The monetary rewards generated from these events are reflected in Hillcrest’s green trash containers, cleaner sidewalks via power washing, tree trimming, sidewalk/gutter cleaning and capital improvements such as the new lighting project in University Avenue’s median along University east of Tenth (see page 9). In addition, MAD money provides additional services and security exclusive to their area. The HBA, working together with the community, provides a unique place for everyone to shop, work, stay and play. It’s no wonder that Hillcrest is honored to be named as one of America’s top ten great neighborhoods!

services

Over the decades of change one aspect of the business district remains the same: most of our members are independently owned and operated. The HBA stimulates economic development by being an information source to the community; a partner with members needing to communicate with the city by providing services and amenities to enhance the neighborhood and promote events. Our funding comes from a number of sources including: a small surcharge to each area business license paid to the city; the MAD (Maintenance Assessment District), a group of property owners within a few blocks of the Hillcrest sign who pay an additional self-assessed tax; Small Business Enhancement Program grants earmarked to subsidize staff salaries; and our events including Hillcrest Mardi Gras, Taste of Hillcrest, CityFest and the popular Hillcrest Farmers Market. Held Sundays from 9am-2pm at Normal & Lincoln, the market is our cash cow.

dining ing

p pi pioneers io on ne ee errss

at 3737 Fifth Avenue.


90

“I have only been a patient for a few months, but Dr. Thy & Dr. Brian have helped me rebalance by body and open my eyes to a different aspect of health and true wellness. I have lost 35 pounds, my diabetes is under control, and I feel great.”

What landmark deli was opened on July 12, 1984?

Doctors of Chiropractic

We take care of you with our unique medley of Chiropractic, Acupuncture, Functional Medicine and Clinical Nutrition to decrease pain and improve your body’s functions. Allow us to help you get well and stay well naturally.


91

Thank you, Hillcrest MAD

M

any of us are frustrated by the fi fina nancial i l situation at City Hall and how this has h adversely affected our basic services. To get input from San Diegans, the city launched a 2009 survey allowing respondents to prioritize city services and display preferences for specific services. It also asked individuals to indicate which services they thought could be reduced or eliminated, and for which services they would pay more. The city based their findings on 687 respondents. Public safety services such as 911 and fire emergencies ranked number one. Many noted a willingness to pay for residential trash collection. (Over 90 years ago city dwellers rebelled against a trash fee because it had become a moneymaker for the city, which sold the trash to pig farmers.) Local organizations, such as the Maintenance Assessment District (MAD) in the core of Hillcrest’s business district, supplement dwindling city services like tree trimming, security, sidewalk washing and street sweeping; and the Neighborhood Improvement Committee (NIC) of the Hillcrest Town Council has galvanized volunteers by organizing the Hillcrest Clean TEAM to pick up trash and remove graffiti. It is organizations like these that make our community a great place to live, work and play, even in these challenging financial times for our city.


92

UNA MANO, INC. DECONSTRUCTION â&#x20AC;&#x201C; SALVAGE â&#x20AC;&#x201C; DONATION

â&#x20AC;&#x153;The Charitable Alternative for Construction Waste Management and Building Materials Reuseâ&#x20AC;? PO Box 971, Bonita, California 91908 (619) 297-1982 unamano.inc@gmail.com

When was the ďŹ rst meeting of the Uptown Community Plan stakeholders group?

A

501

(c)(3)

non-profit

company

&DWKDULQH.URJHU'LDPRQG Âł$WWRUQH\DW/DZÂł * ,-" Ă&#x160; 1,9Ă&#x160;pĂ&#x160;

 /Ă&#x2022;Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x201C;Â&#x153;LÂ&#x2C6;Â?iĂ&#x160;UĂ&#x160; Ă&#x17E;VÂ?iĂ&#x160;UĂ&#x160;*i`iĂ&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;>Â&#x2DC; -Â?Â&#x2C6;ÂŤĂ&#x160;EĂ&#x160;>Â?Â?Ă&#x160;UĂ&#x160; Â&#x153;}Ă&#x160; Â&#x2C6;Ă&#x152;iĂ&#x160;UĂ&#x160;7Ă&#x20AC;Â&#x153;Â&#x2DC;}vĂ&#x2022;Â?Ă&#x160; i>Ă&#x152;Â&#x2026; pĂ&#x160;Ă&#x20AC;iiĂ&#x160; Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x2022;Â?Ă&#x152;>Ă&#x152;Â&#x2C6;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x160;UĂ&#x160; Â&#x153;Ă&#x160;,iVÂ&#x153;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Ă&#x17E;]Ă&#x160; Â&#x153;Ă&#x160;iiĂ&#x160;p Âł3RLQVHWWLD9LOODJHÂł

Âł0LVVLRQ%UHZHU\3OD]DÂł

Ă&#x2021;Ă&#x201C;Ă&#x201C;äĂ&#x160;Ă&#x203A;iÂ&#x2DC;Â&#x2C6;`>Ă&#x160; Â&#x2DC;VÂ&#x2C6;Â&#x2DC;>Ă&#x192;]Ă&#x160;-Ă&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x152;iĂ&#x160;Ă&#x201C;äĂ&#x17D;

>Ă&#x20AC;Â?Ă&#x192;L>`]Ă&#x160; Ă&#x160;Â&#x2122;Ă&#x201C;䣣 ­Ă&#x2021;Ă&#x2C6;äŽĂ&#x160;Â&#x2122;Ă&#x17D;ÂŁÂ&#x2021;Ă&#x201C;Â&#x2122;ää

ÂŁĂ&#x2021;Ă&#x2021;xĂ&#x160;>Â&#x2DC;VÂ&#x153;VÂ&#x17D;]Ă&#x160;-Ă&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x152;iĂ&#x160;ÂŁĂ&#x2021;äĂ&#x160; ->Â&#x2DC;Ă&#x160; Â&#x2C6;i}Â&#x153;]Ă&#x160; Ă&#x160;Â&#x2122;Ă&#x201C;££ä ­Ă&#x2C6;ÂŁÂ&#x2122;ÂŽĂ&#x160;Ă&#x2C6;nĂ&#x201C;Â&#x2021;x£ää


S

ince 1969, Save Our Heritage Organisation (SOHO) has promoted awareness of preservation issues in our community, seeking positive

93 community

Can my historic home be restored?

A tax-deductible donation of $300 to SOHO covers the cost of the Sherlock Homes consultation and also includes a one-year family membership (a $40 value) to SOHO. Since the number of Sherlock Homes consultations are limited, and subject to the executive director’s schedule, the waiting list is usually two to three months. Please let the SOHO staff know if your need is urgent. Contact SOHO at (619) 297-9327 for an appointment to learn more about restoring your own piece of San Diego history.

pioneers dining fun neighbors

Architectural investigation requires a wide range of knowledge and skills. Coons is an expert who will assess your home similarly to an archeologist. He looks at the layers that have built up over time and points out historic features that are original to the home, changes that have been made to the initial fabric, and advises the homeowner on how these changes should be addressed. Homeowners are asked to prepare questions in advance so the greatest amount of work is accomplished in the time allotted. Coons suggests resources, professionals and trades people who can get the job done. Separate from this program, he is also available to provide color consultations.

shopping

SOHO offers Sherlock Homes, an old-house owner’s restoration program that helps bring their homes up to the best condition possible. SOHO’s Director Bruce Coons conducts a three-hour in-depth analysis with a treasure trove of advice on how to complete the restoration process. Coons and SOHO have a unique familiarity and knowledge of the historicity of structures, building design and the understanding of construction and finishes. They are also experts on regional and local building styles. This program was originally designed to help only new owners of historic homes, but SOHO recently expanded it to include owners of all historic buildings in need of advice.

services

what remains of San Diego’s endangered history.

history

solutions for both property owners and preservationists wanting to save


What is the Interim Height Ordinance limit for Hillcrest?

94


95 community

Is it legal yet?

since 1996 when voters passed Proposition 215 with a 56% majority.

A 2004 Field Poll indicated that support for compassionate use of the herb had grown to three out of four Californians. But isn’t it illegal?

history

T

he use of medical marijuana in California has been technically legal

while candidate Obama’s election pledge was that “raiding people who are using medical marijuana” wouldn’t be “a high priority,” sporadic raids and inconsistent prosecutions by the Justice Department have continued.

pioneers

Yes. Possession, cultivation and distribution remain a federal crime, and

According to a 2009 Zogby Poll, 72% of Americans want to see the President

About the Author: This Hillcrester is the creative genius at Mike Tidmus. com, where you may read his daily postings.

fun neighbors shopping services

San Diego County’s notorious resistance to compliance with state law SB 420 drew contempt from advocates of medicinal marijuana. In 2005 the County Board of Supervisors (Republicans all) went on the offensive as Chairman Bill Horn actually compared his crusade against medical marijuana to civil rights legend Rosa Parks “standing up against a bad law.” Similarly, District Attorney Bonnie Dumanis essentially declared war on patients with legitimate needs when her office partnered with the federal DEA to conduct raids on collectives and entrap individuals. She then fought compliance with the will of California voters all the way to the Supreme Court. In May 2009 the high court refused to hear the case, and San Diego was forced to issue medical cannabis cards to patients with a doctor’s recommendation. Because of federal restrictions medical marijuana cannot be legally prescribed, but doctors may provide patients with a letter (based on an evaluation) that qualifies the individual or designated care-provider to apply for a medical marijuana card at most county health departments. In San Diego County the cost of the card is $166 annually (half price if the patient is a Medi-Cal beneficiary). Among qualifying conditions are AIDS, anorexia, arthritis, cachexia, various cancers, chronic pain, glaucoma, migraine, persistent muscle spasms, seizures and severe nausea. As this edition of HillQuest closes, California finds itself again at the forefront of a national wave. Enough signatures have been gathered for an initiative on the November ballot that would legalize (and tax!) marijuana for recreational use. What do you think?

dining

end the DEA’s raids of medical cannabis collectives.


96

General & Cosmetic Dentistry

Advanced dentistry. Caring heart.

What San Diegan won the National Medal of Arts?

Beautiful smiles.

Ă&#x17D;Ă&#x17D;Ă&#x17D;Ă&#x17D;Ă&#x160;xĂ&#x152;Â&#x2026;Ă&#x160;Ă&#x203A;i°]Ă&#x160;-Ă&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x152;iĂ&#x160;£ää ->Â&#x2DC;Ă&#x160; Â&#x2C6;i}Â&#x153;]Ă&#x160; Ă&#x160;Â&#x2122;Ă&#x201C;£äĂ&#x17D; #ALL4ODAY

  WWW$R9BEECOM


a) What’s the date of this San Diego Union photo? b) How many homes were demolished? c) When was the tree cut down?

pioneers

hist hi stor ory

NEW MERCY HOSPITAL BEGINS TO GROW

comm co mmun uniitty

97

fun neighbors

50. Charles Kaufman 52. Heart of Kensington 54. 15 months 56. Von’s/Safeway 58. The Whaley House 60. SOHO 64. Uptown Partnership 70. Irving Gill 72. 14 74. Benjamin Nicholls 76. Bruce & Alana Coons 78. Kate Sessions 80. San Diego Pros 82. George Marston 84. 1954 86. Toast to Hillcrest 8/12/10 88. Warren Simon 90. City Deli 92. Fall of 2009 94. 65 feet 96. Craig Noel 98. Sherlock Homes 100. Over 1,000 102. CityFest

shopping

10.52 inches 100 6' 5" Hillcrest Betty Mobile William Wesley Whitson Woods-McKee Park Poetry Bench Carnitas 1988 RD “Randy” Riccoboni www.HillQuest.com Lee and Teats 74 No parking meters $6 million 12 minutes The Marston House 2 Hebbard and Gill 250 Hillcrest Business Association 48. Colonel Charles Collier

a) December 29, 1963; b) 21; c) September 6, 2007

2. 4. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 44. 46.

services

Numbers on the left are the question pages.

dining

Most left-hand pages have a trivia question. Here are the answers.


98

*iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Â&#x153;Â&#x2DC;>Â?Â&#x2C6;âi`Ă&#x160;*iĂ&#x152;Ă&#x160; >Ă&#x20AC;i Serving Our Community with Experience, Compassion & Integrity for over 20 years

*>VÂ&#x2C6;wĂ&#x160;VĂ&#x160;6iĂ&#x152;iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;>Ă&#x20AC;Ă&#x17E;Ă&#x160; Â?Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2C6;V in North Park

ROBERT NAGELL, DVM

Full Medical & Surgical Services Courteous, Knowledgeable Staff â&#x20AC;˘ On-site Lab Affordable Vaccinations & Deworming Dermatology â&#x20AC;˘ Early Morning Drop-off Spay/Neuter â&#x20AC;˘ Orthopedics â&#x20AC;˘ Dentistry â&#x20AC;˘ Radiology

Ă&#x201C;Â&#x2122;xÂ&#x2021;Â&#x2122;äĂ&#x201C;x

­Ă&#x2C6;ÂŁÂ&#x2122;ÂŽĂ&#x160;

iÂ&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>Â?Â?Ă&#x17E;Ă&#x160;Â&#x153;V>Ă&#x152;i`Ă&#x160; Ă&#x201C;Ă&#x2C6;{Ă&#x2C6;Ă&#x160;1 6 ,-/9Ă&#x160;6

What program offers old house owners advice on restoration?

(at Oregon Street)

"* Ă&#x160; Ă&#x2C6;Ă&#x160; 9-

3TEAM 2OOM 3AUNA 7HIRLPOOL 0ATIO 3UNDECK 0RIVATE 2OOMS #OMMUNITY 2OOMS "UNKROOM ,OCKERS 46 ,OUNGES /PEN (OURS

7#EDAR3T Â&#x2C6;IN,ITTLE)TALYÂ&#x2C6; ACROSSFROMTHE4ROLLEY3TOP
Jesse Ibanez and Jeremy Beck, co-owners of The Greenhouse Group, a real estate consulting and mortgage planning business, created SD Pros in 2007. “We felt that ‘bus-dev’ as Jesse calls it, was integral to the formation of the Pros,” states Beck. “We quickly realized that existing networking formats didn’t provide us with what we wanted — which was more than just a referral group. This new model brings more business per person than any other referral-driven model I’ve seen. The real value turns out to be our personal growth, and the natural byproduct of that is trust, camaraderie and more business than one could hope.” “The truth is, when we give and provide value to others without an agenda to get something in return, we get way more back than imagined,” says graphic designer Denise Wallace, a member since 2009. Most weekly presentations center on topics that support business development including new tools, strategies and resources the members may have implemented to make a difference. San Diego Pros meets bright and early Thursdays at 7am in the Fifth Avenue Financial Center (except for the third Thursday when the group hosts an evening mixer at fun venues around town). Visit www.SanDiegoPros.org to learn more.

community history pioneers dining fun neighbors

any independent business owners find themselves participating in networking groups. These entrepreneurial types who have the passion to follow their dreams, learn early on that success depends on developing their business and generating referrals. “There is a positive upbeat atmosphere that wraps around San Diego Pros meetings, making them a pleasure to participate,” said John Davis, a recent member and distributor of SendOutCards. Unlike many groups, the meeting structure is not primarily focused on tip giving, but rather on relationships. The network creates casual environments for members to comfortably be themselves, which accelerates that rapport. Another unique feature of SD Pros is that they hold a monthly social, which allows for getting to know each other differently than in a meeting setting. These evening gatherings allow an opportunity to talk one-on-one, leading to a more personal and professional support of each other.

shopping

M

99

services

San Diego Pros


100

North Park Family Health Center 3544 30TH ST, SAN DIEGO, CA 92104 or call 619-515-2424

Services Children: Immunizations; Well Child Exams; Sick Visits Adult Medicine: Sick Visits; Physicals; Care for Diabetes, Asthma, High Blood Pressure, & Other Conditions; Health Education; STD Screening & Treatment Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Health: Family Planning; Pregnancy Testing; Prenatal Care; Breast & Cervical Cancer Screening; Nutrition Assessment & Education

How many members belong to the Hillcrest Business Association?

Dental Care: Fillings; Examinations; Dentures; X-rays; Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Dentistry HIV: Prevention; Testing; Counseling; Primary Care; Case Managment Hours: Monday & Thursday: Tuesday & Wednesday: Friday:

8:30 am - 5:30 pm 8:30 am - 7:00 pm 8:15 am - 5:00 pm

Also Providing Gay Menâ&#x20AC;&#x2122;s STD Clinic Including HIV, Rapid and Early Tests. Tuesday & Thursday: 5:30 - 8:30 pm Call for an Appointment: 619-515-2449

Accredited by the Joint Commission

Cost Many of our patients qualify for free or low-cost services based upon their income & family size. For more information, please contact the clinic directly. Family Health Centers of San Diego provides services     


How to green the desert f we captured the rainfall of the past winter, a 1,000 square foot roof would have collected over 6,000 gallons of rainwater, an impressive

amount indeed. This pure soft water allows plants to thrive and explode with color, fruit and foliage since

history

I

101 community

Rainwater Harvesting & Greywater Reuse

the pH balance of rainwater and lack of chemicals results in plant. Rainwater use also allows homeowners to use less of our precious drinking water resource, reducing their water bill and decreasing the energy used to transport, filter and deliver water

University Heights resident Louisa Campagna

dining

pioneers

more efficient watering to the

to customers, generally 25% of

About the Author: Candace Vanderhoff is an ecological designer/builder and social entrepreneur who consults on water reuse projects and received San Diego’s first greywater permit under the new state code. Visit RainThanks.com to learn more.

neighbors shopping services

There are two simple and effective ways to collect rainwater: divert it into a tank or store it in rich, healthy soil. For a tank system, four main components are needed — collection, conveyance, storage and distribution. Options include small above-ground reservoirs that send water to a larger underground or an under-deck tank, flexible pillow tanks in a crawl space or new thin containers designed for installation along the side of a house where space is limited. If tanks are not an option, creating earthworks, a series or berms and terraces can store water in the soil. It takes work to build healthy soil, but the microbial life in rich soil can retain water, provide nutrients and prevent evaporation, which means less watering. A year-round solution to no-cost irrigation is the implementation of a greywater-to-garden irrigation system. A new state code allows homeowners to divert laundry and bath wastewater into the landscape to irrigate trees and plants. The new code has specific criteria; however, the benefits of this simple system are numerous, and the payoff rapid. The time has come to focus on more simple, sustainable ways for life in a green desert.

fun

the state’s energy budget.


What annual street fair has taken place in Hillcrest since 1984?

102


services

shopping

neighbors

fun

dining

pioneers

history

community

103


104

HillQuest Urban Guide vol.8  
HillQuest Urban Guide vol.8  

HillQuest Urban Guide vol.8

Advertisement