Fransk skoleordbok

Page 1

FRANSK SKOLEORDBOK

Fransk skoleordbok består av en fransk-norsk del og en norsk-fransk del, hver med over 12 000 oppslagsord. Ordboka er spesielt tilpasset elever i ungdomsskolen, men passer også godt for andre som lærer fransk på begynnernivå.

· over 24 000 oppslagsord · faste uttrykk alfabetisk ordnet under tilhørende oppslagsord

· lett og raskt å slå opp på riktig ord · detaljerte opplysninger om ordklasse og kjønn · alle franske verb er angitt med bøyning · minigrammatikk, tipsrammer, illustrasjoner og kart · tillatt brukt ved eksamen i ungdomsskolen og den videregående skolen

I S B N 978-82-02-49079-9

ISBN 978-82-02-49079-9

9

FRANSK SKOLEORDBOK fransk norsk norsk fransk

788202 490799

www.cdu.no

Fransk skoleordbok_omslag.indd 1

29/04/15 13:47FRANSK SKOLEORDBOK fransk 路 norsk norsk 路 fransk

Fransk_innledende sider.indd 1

29.04.15 14:28


Fransk_innledende sider.indd 2

29.04.15 14:28


Herbert Svenkerud Anne Ler酶 Eva Haugum Solveig Landron

FRANSK SKOLEORDBOK fransk 路 norsk norsk 路 fransk

Fransk_innledende sider.indd 3

29.04.15 14:28


© CAPPELEN DAMM AS 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av Åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelens Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Grafisk design: Tank Omslagsdesign: Tank Layout: Tank Illustrasjoner: Kari Sortland Kart: Reidar Fossum Sats: Kristin Gjestrum Trykk: Livonia print, Latvia 2015 Forlagsredaktør: Inger-Ma Gabrielsen Utgave: 1 Opplag: 1 ISBN 978-82-02-49079-9 www.cappelendamm.no www.cdu.no

Fransk_innledende sider.indd 4

29.04.15 14:28


Forord Fransk skoleordbok er basert på Fransk ordbok av Herbert Svenkerud, Eva Haugum og Solveig Landron. Materialet er forkortet, bearbeidet og tilrettelagt av Anne Lerø. Ordboka er spesielt tilpasset elever i ungdomsskolen, men den vil være nyttig for alle som begynner med fransk. Ordboka består av en fransk-norsk del og en norsk-fransk del, hver med over 12 000 oppslagsord. Ordutvalget tar sikte på å dekke de helt sentrale ordene i fransk og norsk; akkurat de ordene elevene trenger på dette nivået. Layout og grafiske virkemidler er valgt for å sikre en så oversiktlig fremstilling som mulig. Målet er at elevene lett og raskt skal finne det de leter etter. Oversettelser som er gruppert etter et betydningsnummer i blått, hører naturlig sammen. Ofte er betydningsnummeret etterfulgt av en kursivert, kort og presis beskrivelse av betydningen. Slike spesifiserende opplysninger kommer i parentes foran én eller flere oversettelser. I tillegg kan betydningsforskjeller tydeliggjøres ved hjelp av forklarende parenteser etter oversettelsen. Til sammen skulle dette sikre at alle betydningsforskjeller og betydningsnyanser kommer klart fram. Lydskrift etter internasjonal standard (IPA). De franske ordene er utstyrt med alle nødvendige grammatiske opplysninger; som kjønn på substantiver, former av adjektiver og bøyning av verb. For verbene er det angitt et bøynings­ nummer som henviser til den komplette bøyningen i minigrammatikken i midtdelen. Fransk skoleordbok har ellers et spesielt fokus på uttrykk og faste vendinger. Disse er alfabetisk ordnet under tilhørende oppslagsord. Ordboka prioriterer med dette det idiomatiske. Tips om språkbruk og kommentarer til enkelte oppslagsord er i den fransk-norske delen satt i rammer for seg. I den norsk-franske delen er det tatt med utvalgte illustrasjoner som tjener som små temaordlister hvor ord innenfor et område er samlet på ett sted. Det vises for øvrig til brukernøklene (s. 8 og 9) for de to ordbokdelene. Forlaget mottar gjerne forslag om videre utvikling av ordboka. Oslo, mars 2015 Redaksjonen

Fransk_innledende sider.indd 5

29.04.15 14:28


Uttale og lydskrift Franske ord uttales i prinsippet med trykket jevnt fordelt på alle stavelser, noe norske ører i praksis oppfatter som om trykket ligger på siste stavelse. Det har derfor vært ansett som unødvendig med trykkmarkering i lydskriften. Merk at hver bokstav i lydskriften uttales for seg med den lyd som er angitt. ai uttales for eksempel ikke som diftong, men tydelig atskilt, som a-i i ’Anna Iversen’, rd uttales som r-d i ’hver dag’, sj som s-j i ’Hans Jacob’ osv. Vokaler [a] omtrent som norsk a i ’papir’: avoir [avwar], femme [fam], Paris [pari] [ɑ] omtrent som norsk a i ’far’: âme [ɑm], passer [pɑse], tâche [tɑʃ] [e] omtrent som norsk e i ’be’: chez [ʃe], été [ete], légal [legal] [ə] omtrent som trykklett norsk e i ’gate’: le [lə], premier [prəmje], recevoir [rəsəvwar]. Trykklett e forsvinner gjerne i dagligtalen i ord som demander [d(ə)mde], venir [v(ə)nir] og mange andre. [i] omtrent som norsk i: il [il], lyre [lir], signe [siŋ] [o] omtrent som norsk å-lyd i ’stokk’ og ’vått’: dôme [dom], mot [mo], rose [roz] [ɔ] mer utpreget å-lyd, som i norsk ’båre’, ’lår’ og ’tå’: corps [kɔr], donner [dɔne], mort [mɔr]. I en del franske ord kan uttalen være dels [o], dels [ɔ], dels valgfri. I denne ordboka følger vi ledende franske ordbøker som Larousse og Robert, men har valgt [o] der de angir valgfrihet. [u] omtrent midt mellom norsk o og u, jf engelsk ’book’, ’too’: cours [kur], ouvrir [uvrir], tour [tur] [y] omtrent som norsk y: murmure [myrmyr], rue [ry], salut [saly] [ɛ] omtrent som de to norske e-ene i ’pervers’: être [ɛtr], merci [mɛrsi], père [pɛr] [ø] omtrent som norsk ø: bleu [blø], dieu [djø], peu [pø] [ɶ] omtrent som norsk ø, men åpnere, på vei mot norsk æ: coeur [kɶr], faveur [favɶr], seul [sɶl] Nasaler [] nasal a-lyd: centre [str], enfant [f], temps [t] [] nasal å-lyd: bon [b], contre [ktr], mont [m] [] nasal æ-lyd: bien [bj], matin [mat], vin [v] [] nasal ø-lyd: lundi [ldi], parfum [parf], un [] Halvkonsonanter [j] omtrent som norsk i på vei mot j: lieu [ljø], rien [rj], travailler [travaje]. Vær oppmerksom på at sj i lydskriften uttales som atskilte s- og j-lyder som i ’Hans Jacob’. [w] omtrent som en kort og trykklett norsk o, jf engelsk w: gloire [glwar], nouer [nwe], oui [wi] [ɥ] omtrent som en kort og trykklett norsk u, jf ’etui’: fruit [frɥi], huile [ɥil], lui [lɥi]

Fransk_innledende sider.indd 6

29.04.15 14:28


7

uttale og lydskrift

Konsonanter [b] som norsk b: abbé [abe], bonne [bɔn], robe [rɔb] [d] som norsk d: aide [ɛd], bande [bd], dans [d] [f] som norsk f: feu [fø], neuf [nɶf], phrase [frɑz] [g] som norsk g: garçon [gars], guerre [gɛr], vague [vag] [k] som norsk k, men uten pustelyd: cou [ku], quatre [katr], sac [sak] [l] som norsk l: facile [fasil], soleil [sɔlɛj], valise [valiz] [m] som norsk m: comédie [kɔmedi], mère [mɛr], minimum [minimɔm] [n] som norsk n: animal [animal], finesse [finɛs], nous [nu] [ɲ] muljert n, jf ’mainn’ for ’mann’ i enkelte norske dialekter: cognac [kɔɲak], soigner [swaɲe], vigne [viɲ] [p] som norsk p, men uten pustelyd: capable [kapabl], papier [papje], soupe [sup] [r] som norsk r, skarrende eller tungespiss: marcher [marʃe], rue [ry], venir [vənir] [s] som norsk s: celui [səlɥi], nation [nɑsj], scène [sɛn]. Vær oppmerksom på at sj i lydskriften uttales som atskilte s- og j-lyder som i ’Hans Jacob’. [ʃ] omtrent som østnorsk sj i ’sjokolade’, jf engelsk ’fish’: charme [ʃarm], chose [ʃoz], vache [vaʃ] [t] som norsk t, men uten pustelyd: table [tabl], théâtre [teɑtr], vite [vit] [v] som norsk v: divan [div], rêve [rɛv], voir [vwar] [z] stemt s, finnes ikke på norsk, jf engelsk ’busy’: cousin [kuz], magasin [magaz], raser [rɑze] [ʒ] stemt sj-lyd, finnes ikke på norsk, jf engelsk ’bridge’: âge [ɑʒ], géologie [ʒeɔlɔʒi], manger [mʒe] I enkelte egennavn og ord som er fremmedord på fransk, brukes [ŋ] som norsk ng i ’sang’ [x] som ch i tysk ’Bach’ Aspirert h Bokstaven h uttales ikke på fransk. Ord som habiter og honneur behandles derfor som om de begynte med vokallyd, med de følger dette får for sammentrekning og uttale. Vi sier for eksempel j’habite [ʒabit] og l’honneur [lɔnɶr]. I mange ord på h – især ord av germansk opprinnelse – er imidlertid h’en hva vi kaller aspirert. Den er like stum som i alle andre franske ord, men ord med aspirert h behandles likevel som om h’en var en uttalt konsonantlyd. I denne ordboka er ord med aspirert h merket med stjerne, for eksempel *haricot og *hurler, og ved slike ord får en altså ingen sammentrekning. En skriver for eksempel le harikot og uttaler det [lə ariko].

Fransk_innledende sider.indd 7

29.04.15 14:28


Brukernøkkel FRANSK–NORSK oppslagsord like oppslagsord, forskjellig ordklasse eller opprinnelse

uttale

alternative betydninger

faste uttrykk

grammatisk kjønn ved samtlige substantiv

stum h, men ikke sammentrekning med ordet foran

Fransk_innledende sider.indd 8

battage [bataʒ] s m tresking; (fig) reklamekampanje; oppstyr forklarende tillegg battant1 [bat] s m dør; vindusfløy; klaff (på bord) battant2 [bat] adj bankende; piskende; pluie battante plaskregn; le cœur battant med bankende eksempler på bruk hjerte; à trois heures battantes presis klokka tre batte [bat] s f 1 redskap til å slå med 2 balltre; kølle battement [batm] s m banking; slag; klapping; ordklasse battement de cœur hjertebank; battement de paupières blunking batterie [batri] s f 1 batteri 2 gruppe; serie; sett 3 (mus) batteri; slagverk fagområde batteur m [batœr], batteuse f [batøz] s 1 (mus) batterist; trommeslager 2 m visp (til matlaging) battre [batr] v11 verbbøyning, fullt 1 slå; banke; denge bøyningsmønster 2 (om hjerte) banke; klappe står i midtdelen 3 overvinne; slå; battre son adversaire slå motstanderen/konkurrenten sin 4 (om korn) treske beskrivelse av battre à mort slå i hjel betydningsalternativer battre en brèche slå brister i battre en retraite trekke seg tilbake; gi seg battre la mesure slå takten battre son plein (fam) kulminere; være i full sving stilistisk nivå se battre (contre) slåss (mot) baume [bom] s m balsam bavard m [bavar], bavarde f [bavard] adj skravlete; hunkjønnsform snakkesalig bavarder [bavarde] v1 skravle; (små)prate; sladre bave [bav] s f sikkel; fråde baver [bave] v1 sikle; fråde bavette [bavɛt] s f 1 smekke 2 biffstykke *homard [ɔmar] s m (zool) hummer

29.04.15 14:28


9

brukernøkkel

NORSK–FRANSK

oppslagsord alternative betydninger

ordklasse

faste uttrykk

like oppslagsord, forskjellig ordklasse eller opprinnelse

henvisning

Fransk_innledende sider.indd 9

bryter s 1 (elek el.l.) interrupteur m 2 (sport) lutteur m (-euse f) fagområde brød s pain m; grovt brød pain m complet brødfø v nourrir v2 brødfø seg se nourrir v2 brødrister s grille-pain m grammatisk kjønn brødskive s tranche f de pain; tartine f ved samtlige brøk s fraction f substantiv brøl s cri m; (hyl) hurlement m; (dyr) rugissement m brøle v crier v7, hurler v1; (dyr) rugir v2 verbbøyning, fullt brøler s (feil) bourde f; faute f grossière; (fam) bøyningsmønster gaffe f står i midtdelen gjøre en brøler faire une gaffe brønn s puits m brøyte v (snø) enlever la neige beskrivelse av brøytebil s auto f chasse-neige betydningsalternativer brå1 adj (plutselig) brusque, subit m (-e f) brå2 adv brusquement, subitement; veien svinger eksempler brått til venstre la route tourne brusquement på bruk à gauche bråbremse v freiner brusquement bråhast s grande hâte f bråk s bruit m, vacarme m, tapage m; (fam) stilistisk nivå boucan m lage bråk faire du boucan bråke v faire du bruit; (lage trøbbel) faire des histoires bråkete adj bruyant m (-e f) bråkmaker s fauteur m (-trice f) de troubles hunkjønnsformer bråsint adj emporté m (-e f) bråte s (mengde) grand nombre m; grande quantité f; (bunke) tas m brenne bråte brûler des herbes brått adv → brå bu s → bod

29.04.15 14:28


Liste over forkortelser brukt i ordbokdelene adj adjektiv adv adverb anat anatomi art artikkel best bestemt biol biologi bl.a. blant annet bot botanikk data databehandling determ determinativ dvs det vil si el eller el.l. eller lignende elek elektrisitet, elektrisk ent entall f femininum, hunkjønn fam familiært, dagligtale f.eks. for eksempel fig figurlig, i figurlig/overført betydning fl flertall fork forkortelse foto fotografi fys fysikk, fysisk geogr geografi geom geometri gml gammel bruk gram grammatikk hist historie, historisk interj interjeksjon iron ironisk jf jamfør, sammenlign jur juridisk kjem kjemi, kjemisk

Fransk_innledende sider.indd 10

koll kollektiv(t), som kollektivord konj konjunksjon m maskulinum, hankjønn matte matematikk med medisin merk merkantilt, i forretningsspråket mil militært mus musikk n nøytrum neds nedsettende o.l. og lignende osv og så videre pp perfektum partisipp pers pron personlig pronomen pga på grunn av poet poetisk pol politisk prep preposisjon pron pronomen relig religion rel pron relativt pronomen s substantiv sjø sjøfart sport i sport, sportslig tele telekommunikasjon ubest ubestemt ubest art ubestemt artikkel ubest pron ubestemt pronomen v01–v02 verbbøyning, se midtdelen v1–v79 verbbøyning, se midtdelen v verb vulg vulgært zool zoologi økon økonomi og handel

29.04.15 14:28


a

11

A a1 el. A [a] s m bokstaven a; A a2 [a] (3. person ent av 'avoir') elle/il a hun/han har à [a] prep i; på; til; med; ved; av; for; aller à Lyon dra/reise til Lyon; ce livre est à moi denne boka er mi; denne boka tilhører meg; c'est à toi de choisir det er opp til deg; det er din tur til å velge; une amie à moi en venninne av meg de ... à fra ... til abaisser [abese] v1 senke; redusere; abaisser le prix sette ned prisen s'abaisser 1 (om personer) ydmyke seg; s'abaisser à ( faire) nedlate seg til (å gjøre) 2 (om terreng) falle abandon [abd] s m 1 det å gi opp 2 løssluppenhet laisser à l'abandon la gå for lut og kaldt vann abandonner [abdɔne] v1 1 forlate; svikte; abandonner ses amis svikte vennene sine 2 oppgi; overgi; etterlate; abandonner la lutte oppgi kampen 3 (data) avslutte s'abandonner hengi seg; overgi seg; slå seg løs abat-jour [abaʒur] s m lampeskjerm abats [aba] s m fl innmat abattoir [abatwar] s m slakteri abattre [abatr] v11 1 felle (trær); rive; abattre une maison rive et hus 2 hugge ned; slakte; abattre la résistance slå ned motstanden 3 (fig) avkrefte; utmatte; abattre le courage de ta motet fra s'abattre sur la tempête s'est abattue sur l'île stormen herjet over øya abbaye [abei] s f abbedi; kloster abbé [abe] s m abbed; prest abbesse [abɛs] s f abbedisse abcès [apsɛ] s m (med) byll abdiquer [abdike] v1 abdisere, si fra seg tronen abeille [abɛj] s f (zool) bie

Fransk_norsk.indd 11

abreuver aberrant m [abɛr], aberrante f [abɛrt] adj meningsløs abîme [abim] s m avgrunn abîmer [abime] v1 ruinere; ødelegge s'abîmer bli dårlig/ødelagt; forderves abject m, abjecte f [abʒɛkt] adj foraktelig; ussel; ynkelig aboiement [abwam] s m bjeffing; gjøing abolir [abɔlir] v2 avskaffe; oppheve abolition [abɔlisj] s f avskaffelse; opphevelse; l'abolition de l'esclavage opphevelsen av slaveriet abominable [abɔminabl] adj avskyelig; forferdelig; skrekkelig abondance [abds] s f overflod en abondance i overflod abondant m [abd], abondante f [abdt] adj rik; rikelig; fyldig; kraftig abonder [abde] v1 finnes i overflod; være full av; vrimle; yre abonné m, abonnée f [abɔne] s abonnent (blad, avis); forbruker (gass, strøm) être abonné à være abonnent av abonnement [abɔnm] s m abonnement abonner [abɔne] vr1 s’abonner à abonnere på abord [abɔr] s m adgang; (fig) il est d'un abord facile han er lett tilgjengelig abords omgivelser d'abord først; for det første tout d'abord (aller) først; til å begynne med; først og fremst abordable [abɔrdabl] adj 1 overkommelig; rimelig 2 tilgjengelig aborder [abɔrde] v1 1 (sjø) anløpe; legge til (kai) 2 borde (skip) 3 nærme seg; henvende seg (til ukjent person); (fig) aborder un problème gi seg i kast med et problem aborigène [abɔriʒɛn] s m/f innfødt; urinnvåner aborigènes fl urinnbyggere; urbefolkning aboutir [abutir] v2 ende; munne ut i aboutir à føre til; resultere i; cela n'aboutit à rien det fører ikke til noe aboyer [abwaje] v14 1 bjeffe; gjø 2 rope (ut); brøle abrégé [abreʒe] s m en abrégé forkortet; i all korthet abréger [abreʒe] v10 forkorte; trekke sammen abrège! fatt deg i korthet!; kom til saken! abreuver [abrœve] v1 vanne; gi vann (til dyr)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


abréviation abreuver de overøse med s'abreuver slokke tørsten abréviation [abrevjɑsj] s f forkortelse abri [abri] s m dekning; ly; tilflukt; tilfluktssted; abri blindé tilfluktsrom à l'abri de i ly av se mettre à l'abri gå i dekning; søke ly abricot [abriko] s m aprikos abriter [abrite] v1 beskytte; verne; gi ly s'abriter søke dekning/ly abrupt m, abrupte f [abrypt] adj 1 bratt; steil 2 brå; kort; plutselig abrutir [abrytir] v2 gjøre sløv; fordumme absence [apss] s f fravær absent m [aps], absente f [apst] adj 1 fraværende 2 (fig) åndsfraværende; distré absenter [apste] v1 s’absenter holde seg borte absolu m, absolue f [apsɔly] adj ubetinget; suveren; autoritær; eneveldig absolument [apsɔlym] adv absolutt; avgjort; fullstendig absorber [apsɔrbe] v1 1 absorbere; suge opp; suge til seg 2 innta s’absorber dans fordype seg i absoudre [apsudr] v4 frikjenne; (relig) gi absolusjon (dvs syndsforlatelse); (fam) tilgi; frifinne abstenir [apstənir] v73 s'abstenir de avholde seg fra; la være å gjøre abstinence [apstins] s f avholdenhet; måtehold; abstinens abstinent m [apstin], abstinente f [apstint] adj avholdende; måteholden abstraction [apstraksj] s f abstraksjon faire abstraction de se bort fra; ikke regne med abstrait m [apstrɛ], abstraite f [apstrɛt] adj abstrakt; virkelighetsfjern absurde [apsyrd] adj absurd; urimelig; utenkelig abus [aby] s m misbruk; urett; abus d’alcool alkoholmisbruk abuser [abyze] v1 abuser de quelque chose misbruke noe abuser de quelqu'un misbruke noen; voldta noen abuser quelqu'un lure noen s'abuser ta feil; si je ne m'abuse (pas) om jeg ikke tar feil; om jeg husker riktig abusif m [abyzif], abusive f [abyziv] adj skadelig; ødeleggende; korrupt; i strid med

Fransk_norsk.indd 12

12

accident reglene académie [akademi] s f 1 akademi; høgskole; institutt 2 skoledistrikt académique [akademik] adj akademisk acajou [akaʒu] s m (bot) mahogni accablement [akabləm] s m 1 nedtrykthet; depresjon; fortvilelse 2 utmattelse accabler [akable] v1 knuse; overvelde; accabler de travail overøse med arbeid accaparer [akapare] v1 legge beslag på accéder [aksede] v15 accéder à få tilgang til; gi etter for accélérateur [akseleratœr] s m gasspedal; appuyer sur l’accélérateur tråkke på gasspedalen accélération [akselerasj] s f akselerasjon; fartsøkning accélérer [akselere] v15 akselerere; øke farten accent [aks] s m 1 aksenttegn 2 aksent (dvs fremmedartet, særpreget uttale); avoir un accent norvégien ha (en) norsk aksent 3 betoning; trykk accentuer [akstɥe] v1 betone; understreke; legge vekt på s’accentuer bli tydeligere; øke acceptable [aksɛptabl] adj akseptabel; rimelig acceptation [aksɛptɑsj] s f aksept; godkjennelse; samtykke; tilslutning accepter [aksɛpte] v1 1 akseptere; godta; gå med på 2 ta imot (med takk); accepter un cadeau få/ motta en gave accès [aksɛ] s m 1 adgang; tilgang 2 anfall; ri; accès de colère raserianfall accès interdit adgang forbudt avoir accès à quelque chose ha tilgang til noe donner accès à quelque chose gi adgang/åpne muligheter til noe accessible [aksesibl] adj tilgjengelig; forståelig; overkommelig accessoire [akseswar] s m (ofte fl) tilbehør; ekstrautstyr; rekvisita; (teater) rekvisitter accident [aksid] s m 1 tilfeldighet; tilfelle 2 uhell; ulykke; ulykkestilfelle; accident de la route, accident de circulation trafikkulykke; il y a eu un accident det har skjedd en ulykke 3 (mus) fortegn 4 (med) accident cardiaque hjerteattakk par accident ved et tilfelle; tilfeldigvis; av vanvare

29.04.15 14:13


accidenté accidenté m, accidentée f [aksidte] adj kupert; ulendt; terrain accidenté kupert terreng accidentel m, accidentelle f [aksidtɛl] adj 1 tilfeldig; uforutsett 2 (mus) signe accidentel fortegn acclamer [aklame] v1 hilse med applaus; tiljuble acclimater [aklimate] v1 akklimatisere; venne til s'acclimater (à) akklimatisere seg; venne seg til accommodant m [akɔmɔd], accommodante f [akɔmɔdt] adj imøtekommende; omgjengelig; medgjørlig; føyelig accommodement [akɔmɔdm] s m tilpasning; ordning; forlik; overenskomst; kompromiss accommoder [akɔmɔde] v1 1 tillempe; tilpasse 2 (om mat) tilberede s'accommoder tilpasse seg; (fam) jenke seg s'accommoder de avfinne seg med; finne seg i accompagnateur m [akpaɲatœr], accompagnatrice f [akpaɲatris] s 1 reiseleder 2 (mus) akkompagnatør accompagnement [akpaɲm] s m 1 (mat) tilbehør 2 (mus) akkompagnement accompagner [akpaɲe] v1 1 følge; ledsage; ta følge med; il m’a accompagné à la gare han fulgte meg til stasjonen 2 (mus) akkompagnere accompli m, accomplie f [akpli] adj fullført; fullendt; fullkommen; un fait accompli faktum; en avgjort sak (dvs noe som ikke lenger kan forandres) accomplir [akplir] v2 fullføre; prestere; utføre; utrette s'accomplir finne sted; gå i oppfyllelse accord [akɔr] s m 1 overensstemmelse; samsvar; (gram) kongruens 2 enighet; avtale; overenskomst; arriver à un accord komme frem til en avtale; komme til enighet 3 (mus) akkord d'accord! enig!; (det er en) avtale! être d'accord være enig(e) accordéon [akɔrde] s m trekkspill; l’accordéon rend les gens joyeux trekkspill gjør folk lykkelige

Fransk_norsk.indd 13

13

accroupir accorder [akɔrde] v1 1 bevilge; gi; tildele 2 (mus) stemme; accorder un piano stemme et piano 3 (gram) samsvarsbøye s'accorder bli enig(e); komme overens; (gram) l'adjectif s'accorde avec le nom adjektivet retter seg etter substantivet accoster [akɔste] v1 1 (sjø) legge til; accoster au quai legge til kai 2 (fig) antaste; henvende seg til (især en fremmed) accotement [akɔtm] s m veikant; veiskulder accouchement [akuʃm] s m fødsel; nedkomst; forløsning; accouchement prématuré for tidlig fødsel accoucher [akuʃe] v1 forløse (dvs hjelpe til ved en fødsel) accoucher d'un enfant føde et barn accouche! (slang, fig) ut med språket! accouder [akude] v1 s’accouder à/sur støtte seg på albuen(e) accoudoir [akudwar] s m armlene accoupler [akuple] v1 koble (sammen); pare s'accoupler pare seg accourir [akurir] v22 komme løpende; løpe til accoutumé m, accoutumée f [akutyme] adj vant être accoutumé à være vant til accoutumer [akutyme] v1 venne accoutumer à venne til s'accoutumer à venne seg til accréditer [akredite] v1 1 akkreditere; gi fullmakt 2 gjøre troverdig accroc [akro] s m 1 rift; flenge 2 vanskelighet; ulempe sans accroc uten problemer accrochage [akrɔʃaʒ] s m sammenstøt (om biler) avoir un accrochage kollidere accrocher [akrɔʃe] v1 1 henge opp; huke fast; feste 2 få/gripe tak i; (fig) engasjere; gripe fatt i; sette fast; fengsle s'accrocher (om biler) kollidere; (om personer) krangle s'accrocher à klamre seg til accroissement [akrwasm] s m tilvekst; økning accroître [akrwatr] v27 forhøye; øke s'accroître tilta; stige; vokse accroupir [akrupir] vr2 être accroupi(e) sitte på huk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


accueil s’accroupir huke seg ned; krype sammen accueil [akœj] s m mottakelse accueillant m [akœj], accueillante f [akœjt] adj gjestfri; imøtekommende; vennlig; åpen accueillir [akœjir] v28 motta; ta imot; ils ont été accueillis à bras ouverts de ble mottatt med åpne armer accumuler [akymyle] v1 hope opp; samle (sammen) s'accumuler hope seg opp accusation [akyzasj] s f anklage accusé m, accusée f [akyze] s anklagede; tiltalte (person) accuser [akyze] v1 1 anklage; tiltale; beskylde 2 vise; fremheve; understreke accuser quelqu'un de quelque chose anklage/beskylde noen for noe s'accuser (soi-même) erklære seg skyldig acerbe [asɛrb] adj flengende; sårende; bitter; skarp acéré m, acérée f [asere] adj kvass; skarp acharné m, acharnée f [aʃarne] adj ivrig; iherdig; lidenskapelig; hissig; nådeløs acharnement [aʃarnəm] s m besluttsomhet; sterkt engasjement; hissighet; lidenskap acharner [aʃarne] v1 s’acharner engasjere seg sterkt s'archarner contre quelqu'un gå sterkt ut mot noen achat [aʃa] s m kjøp; innkjøp; anskaffelse acheminer [aʃmine] v1 ekspedere; sende (av sted/i vei) s'acheminer gi seg på vei; legge i vei acheter [aʃte] v48 kjøpe acheteur m [aʃtœr], acheteuse f [aʃtøz] s kjøper; innkjøper achever [aʃve] v57 fullføre; bli ferdig med acide1 [asid] s m 1 syre 2 (fam) LSD acide carbonique kullsyre acide2 [asid] adj sur; syrlig acier [asje] s m stål; acier inoxydable rustfritt stål acné [akne] s f kvise; uren hud acompte [akt] s m forskudd à-coup [aku] s m rykk par à-coups rykkvis; uregelmessig acoustique [akustik] s f akustikk acquérir [akerir] v5 skaffe (seg); få tak i; kjøpe acquis m [aki], acquise f [akiz] adj anskaffet; ervervet acquisition [akizisj] s f anskaffelse; ervervelse; kjøp

Fransk_norsk.indd 14

14

actualité faire acquisition de anskaffe seg acquit [aki] s m kvittering par acquit de conscience for å være sikker; for ordens skyld pour acquit (på regning) betalt acquittement [akitm] s m 1 frifinnelse 2 innløsning; betaling av gjeld acquitter [akite] v1 1 betale; innløse 2 frikjenne s'acquitter de innfri; oppfylle; s'acquitter de ses dettes innfri sin gjeld; s'acquitter de son devoir gjøre sin plikt âcre [akr] adj bitter; bitende; skarp; stram acrobate [akrɔbat] s m akrobat acte [akt] s m 1 handling; un acte de vandalisme hærverk 2 dokument; acte de naissance fødselsattest 3 akt (i skuespill) prendre acte de gi akt på (dvs merke seg) acteur [aktœr] s m 1 skuespiller (om mann); acteur de cinéma filmskuespiller 2 aktør (dvs person som utfører noe) actif m [aktif], active f [aktiv] adj aktiv; virksom; energisk action [aksj] s f 1 aksjon; virksomhet; handling; l’action se passe en France handlingen foregår i Frankrike 2 (mil) kamp; strid 3 virkning; innvirkning; påvirkning 4 (handel) aksje 5 (jur) action en justice søksmål entrer en action gå til handling faire une bonne action gjøre en god gjerning film d'action actionfilm mettre en action sette i gang/verk actionnaire [aksjɔnɛr] s m aksjonær actionner [aksjɔne] v1 drive; sette (og holde) i gang active adj → actif activer [aktive] v1 aktivere; fremskynde; påskynde s'activer à quelque chose holde på med noe; ta fatt på noe activité [aktivite] s f aktivitet; virksomhet être en pleine activité være i full aktivitet actrice [aktris] s f skuespiller (om kvinne) actualiser [aktɥalize] v1 oppdatere; aktualisere; ajourføre actualité [aktɥalite] s f aktualitet; aktuell begivenhet; nyhet; nyhetsstoff

29.04.15 14:13


actualités actualités [aktɥalite] s ffl aktuelt; nyheter (især i radio og fjernsyn) actuel m, actuelle f [aktɥɛl] adj aktuell; nåværende; samtidig actuellement [aktɥɛlm] adv aktuelt; for tiden acuité [akɥite] s f skarphet; (fig) heftighet adaptation [adaptasj] s f tilrettelegging; avpasning; tilpasning adapter [adapte] v1 justere; avpasse; tilpasse adapter à tilpasse til s'adapter tilpasse seg additif [aditif] s m 1 tilsetningsstoff; tilsetning 2 tillegg addition [adisj] s f 1 tilføyelse; tillegg 2 regning (på restaurant) 3 addisjon demander l’addition be om regningen l'addition, s'il vous plaît (la meg få) regningen, er De snill additionner [adisjɔne] v1 1 tilsette; tilføye 2 summere; legge sammen adéquat m [adekwa], adéquate f [adekwat] adj adekvat; riktig; dekkende adhérent1 m [ader], adhérente f [adert] s medlem; tilhenger adhérent2 m [ader], adhérente f [adert] adj som henger fast adhérer [adere] v15 henge fast; klebe adhérer à slutte seg til adhésif m [adezif], adhésive f [adeziv] adj klebrig; klebende; pansement adhésif plaster; ruban adhésif teip adieu fl adieux [adjø] s m adjø; farvel (også som interj) dire/faire ses adieux à quelqu'un si adjø til noen; ta farvel med noen adjectif [adʒektif] s m adjektiv adjoindre [adʒwdr] v43 supplere; føye/legge til adjoint1 m [adʒw], adjointe f [adʒwt] s assistent; medhjelper; hjelper adjoint2 m [adʒw], adjointe f [adʒwt] adj assisterende directeur adjoint, directrice adjointe assisterende direktør adjurer [adʒyre] v1 be innstendig admettre [admɛtr] v47 1 erkjenne; innrømme; godta 2 gi adgang; slippe inn; oppta (som medlem) administrateur m [administratœr], administratrice f [administratris] s administrator; forvalter; leder

Fransk_norsk.indd 15

15

adverbe administratif m [administratif], administrative f [administrativ] adj administrativ administration [administrasj] s f administrering; administrasjon; forvaltning; ledelse; styre administrer [administre] v1 1 administrere; forvalte; lede; styre; administrer un pays styre et land 2 dele ut; gi; tildele 3 fremlegge; administrer une preuve fremlegge et bevis admirable [admirabl] adj beundringsverdig; flott; storartet admirateur [admiratœr] s m beundrer admiration [admirasj] s f beundring admiratrice [admiratris] s f kvinnelig beundrer admirer [admire] v1 beundre admission [admisj] s f 1 adgang 2 opptak (ved skole) adolescence [adɔless] s f ungdomstid; tenårene adolescent m [adɔles], adolescente f [adɔlest] s tenåring; ungdom; ung gutt/jente adonner [adɔne] vr1 s'adonner à hengi seg til adopter [adɔpte] v1 1 (om barn) adoptere 2 (om et lov) godta; vedta adoptif m [adɔptif], adoptive f [adɔptiv] adj som er adoptert; adoptivadoption [adɔpsj] s f 1 adopsjon 2 godtakelse; vedtakelse adorable [adɔrabl] adj bedårende adoration [adɔrasj] s f tilbedelse; dyrking adorer [adɔre] v1 forgude; dyrke; tilbe; like svært godt adoucir [adusir] v2 gjøre mykere; gjøre mildere; (fig) mildne; blidgjøre s'adoucir bli mildere (om f.eks. været) adresse [adrɛs] s f 1 adresse; adresse électronique e-mail 2 dyktighet adresser [adrese] v1 adressere; rette; sende s'adresser à quelqu'un henvende seg til noen adroit m [adrwa], adroite f [adrwat] adj dyktig; flink; smart adulte1 [adylt] adj voksen adulte2 [adylt] s m/f voksen (person) advenir [advənir] v72 hende; skje adverbe [advɛrb] s m (gram) adverb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


adversaire adversaire [advɛrsɛr] s m motpart; motstander adverse [advɛrs] adj 1 motsatt; motstående; motstridende; mot-; la partie adverse motparten 2 ugunstig aération [aerasj] s f utlufting; ventilering; ventilasjon aérer [aere] v15 lufte (ut); ventilere s’aérer trekke frisk luft aérien m [aerj], aérienne f [aerjɛn] adj luft-; flyaérobic [aerobik] s m aerobics aérogare [aerɔgar] s f flyterminal; terminalhall aéroport [aerɔpɔr] s m lufthavn; flyplass aérosol [aerɔsɔl] s m spray affable [afabl] adj elskverdig; vennlig; imøtekommende affaiblir [afeblir] v2 svekke; redusere s’affaiblir svekkes; bli svakere affaire [afɛr] s f 1 affære; sak 2 forretning affaires fl omsetning; forretningslivet; une femme/un homme d'affaires en forretningskvinne/-mann ce ne sont pas tes affaires (fam) det raker deg ikke affaisser [afese] v1 s’affaisser bryte sammen; falle sammen; segne (om) affamé m, affamée f [afame] adj skrubbsulten affecter [afekte] v1 1 late som; affecter de faire quelque chose late som om en gjør noe 2 utpeke; être affecté(e) à un poste bli utnevnt til en stilling 3 øremerke; sette til side (et beløp) 4 bevege; gjøre inntrykk på; ha virkning på; elle est affectée par la lettre brevet gjør inntrykk på henne; il est affecté par le virus han er plaget av viruset affectif m [afɛktif], affective f [afɛktiv] adj følelses-; følelsesmessig affection [afɛksjɔ] s f 1 hengivenhet; kjærlighet 2 sykdom; lidelse affectionner [afɛksjɔne] v1 ha en forkjærlighet for; være glad i affectueux m [afɛktɥø], affectueuse f [afɛktɥøz] adj kjærlig; øm; vennlig; hjertelig affermir [afɛrmir] v2 styrke; gjøre fastere affiche [afiʃ] s f plakat; reklameplakat; oppslag à l'affiche på plakaten (dvs på programmet)

Fransk_norsk.indd 16

16

Africain afficher [afiʃe] v1 slå opp plakater; kunngjøre ved oppslag s'afficher vise seg; gjøre seg viktig affiler [afile] v1 slipe; kvesse; skjerpe affilier [afilje] v7 oppta (som medlem) s'affilier à melde seg inn; slutte seg til affiner [afine] v1 raffinere; foredle; modne affinité [afinite] s f slektskap; fellestrekk; samhørighet affirmation [afirmasj] s f 1 påstand 2 (om egenskap) tydeliggjøring, forsterking affirmer [afirme] v1 1 bekrefte; stadfeste; je peux te l'affirmer det kan jeg forsikre deg om 2 hevde; påstå s'affirmer (om person) gjøre seg gjeldende; hevde seg; (om egenskap) bli tydeligere affliger [afliʒe] v45 bedrøve; smerte être affligé være nedtrykt/overveldet être affligé de være plaget av affluence [aflys] s f tilstrømning; heures d'affluence rushtid affluer [aflye] v1 strømme (til) affolé [afole] adj vettskremt; skrekkslagen affolement [afɔlm] s m redsel; forvirring; panikk affoler [afole] v1 skremme vettet av s'affoler få panikk; miste hodet affranchir [afrʃir] v2 1 frigi (især slaver) 2 (post) frankere s'affranchir frigjøre seg affranchissement [afrʃism] s m 1 frigivelse 2 frankering affreux m [afrø], affreuse f [afrøz] adj fryktelig; avskyelig; redselsfull affront [afr] s m fornærmelse affrontement [afrtm] s m sammenstøt; konfrontasjon affronter [afrte] v1 møte ansikt til ansikt; konfrontere; (fig) trasse; trosse affubler [afyble] v1 spjåke seg ut; elle était affublée d'un chapeau à plumes ridicule hun hadde spjåket seg ut med en snål fjærhatt affût [afy] s m être à l'affût de være på utkikk etter afin [af] adv afin de for å afin que for at africain m [afrik], africaine f [afrikɛn] adj afrikansk Africain m [afrik], Africaine f [afrikɛn] s afrikaner

29.04.15 14:13


Afrique Afrique [afrik] s f Afrika agaçant m [agas], agaçante f [agast] adj irriterende; ergerlig agacement [agasm] s m ergrelse; irritasjon; tirring agacer [agase] v58 ergre; plage; irritere; tirre s'agacer ergre seg; bli irritert âge [ɑʒ] s m 1 alder; il est de ton âge han er på din alder; quel âge avez-vous/as-tu? hvor gammel er De/du? 2 tidsalder; alder; le Moyen Âge middelalderen à l’âge de i en alder av avoir l'âge de quelqu'un være på alder med noen âgé m, âgée f [ɑʒe] adj 1 gammel; âgé de huit ans åtte år gammel; le moins âgé des deux frères den yngste av de to brødrene 2 aldrende; eldre; les personnes âgées de eldre agence [aʒs] s f kontor; byrå; agentur; filial; agence de voyages reisebyrå agenda [aʒda] s m avtalebok; notisbok; kalender agenouiller [aʒ(ə)nuje] v1 s’agenouiller knele; bøye seg agent [aʒ] s m 1 agent; representant; megler; agent de change børsmegler; agent immobilier eiendomsmegler 2 agent (de police) politikonstabel 3 (virksomt) middel agglomération [aglɔmerasj] s f 1 opphopning; sammenklumping; ansamling 2 tettbebyggelse agglomérer [aglɔmere] v15 klumpe sammen; presse sammen aggravation [agravasj] s f forverring aggraver [agrave] v1 forverre s'aggraver bli verre agile [aʒil] adj smidig; spenstig; (fig) kvikk; våken agir [aʒir] v2 1 handle; foreta seg noe; gjøre noe 2 virke; være virksom s'agir de dreie seg om; handle om; il s’agit de det handler om; det gjelder agitateur m [aʒitatœr], agitatrice f [aʒitatris] s agitator; oppvigler agitation [aʒitasj] s f 1 sterk bevegelse; omrøring; risting 2 agitasjon 3 bråk; opphisselse; uro agité m, agitée f [aʒite] adj opprørt; nervøs; opphisset; urolig agiter [aʒite] v1 1 agitere

Fransk_norsk.indd 17

17

aider 2 bevege (sterkt); agiter la queue vifte/slå med halen; agiter les mains fekte med hendene 3 forurolige 4 riste; røre om; agiter avant utilisation ristes før bruk s’agiter bli urolig; hisse seg opp agneau fl agneaux [aɲo] s m lam; lammekjøtt; lammeskinn agonie [agɔni] s f dødskamp agrafe [agraf] s f 1 hekte; spenne 2 stift agrafer [agrafe] v1 hekte; hefte/stifte sammen agrafeuse [agraføz] s f stiftemaskin agrandir [agrdir] v2 forstørre; forhøye s'agrandir vokse; bli større; utvide seg agréable [agreabl] adj behagelig; elskverdig; vennlig; tiltalende agréer [agree] v25 1 godkjenne; godta 2 behage; tiltale; passe agrément [agrem] s m 1 samtykke; godkjennelse 2 behag; behagelighet; fornøyelse agresser [agrese] v1 angripe; overfalle agressif m [agresif], agressive f [agresiv] adj aggressiv; truende agression [agrɛsj] s f aggresjon; angrep; overfall être victime d’une agression bli overfalt agricole [agrikɔl] adj jordbruks-; landbruks-; pays agricole jordbruksland agriculteur m [agrikyltœr], agricultrice f [agrikyltris] s jordbruker agriculture [agrikyltyr] s f jordbruk; landbruk agripper [agripe] v1 gripe tak i s'agripper à klamre seg fast til agronome [agrɔnɔm] s m/f agronom agrumes [agrym] s m fl sitrusfrukter aguets [agɛ] adv être aux aguets, se tenir aux aguets være på vakt/utkikk aguicher [agiʃe] v1 egge; pirre; forføre; lokke ah [ɑ] interj (utrop) ah bon/oui? å?; jasså?; ah non nei; slett ikke; ah oui ja vel da; ah! que c’est beau! å, så vakkert det er! ahuri m, ahurie f [ayri] adj forbløffet; lamslått; forfjamset ai [e] v presens av avoir aide1 [ɛd] s f hjelp; støtte; aide sociale sosialhjelp à l'aide! hjelp! à l'aide de ved hjelp av aide2 [ɛd] s m/f assistent; medhjelper; hjelper aider [ede] v1 hjelpe; assistere; bistå s'aider hjelpe seg (selv); hjelpe hverandre

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


aide-soignant s'aider de benytte seg av aide-soignant m [ɛdswaɲ], aidesoignante f [ɛdswaɲt] fl aides-soignant(e)s s hjelpepleier aïe [aj] interj au!; aïe! Ça fait mal! au! det gjør vondt! aigle [ɛgl] s m (zool) ørn aigre [ɛgr] adj 1 (også fig) sur; bitter 2 (om stemme) skarp aigrelet m [ɛgrəlɛ], aigrelette f [ɛgrəlɛt] adj syrlig aigri m, aigrie f [egri] adj (fig, om person) bitter aigrir [egrir] v2 gjøre sur; (fig) forsure s'aigrir surne; bli sur; (fig) forverres aigu m, aiguë f [egy] adj skarp; spiss accent aigu akuttegn (som i é) aiguille [egɥij] s f 1 nål; aiguille à tricoter strikkepinne; aiguille de sapin barnål 2 nål; viser (på instrument) 3 pigg; spiss; tind chercher une aiguille dans une botte de foin lete etter en nål i en høystakk aiguillon [egɥij] s m 1 (zool) brodd 2 (bot) torn 3 (fig) stimulans aiguiser [egize] v1 slipe; kvesse; skjerpe; bryne ail [aj] s m hvitløk; une gousse d'ail en hvitløkfedd aile [ɛl] s f 1 vinge; bryststykke 2 fløy; ving (av bygning, politisk parti) 3 skjerm (på bil) voler de ses propres ailes stå på egne bein ailleurs [ajœr] adv annensteds; annetsteds d'ailleurs dessuten; forresten par ailleurs for øvrig partout ailleurs alle andre steder aimable [ɛmabl] adj elskverdig; vennlig aimant1 [ɛm] s m magnet aimant2 m [ɛm], aimante f [ɛmt] adj elskende; kjærlig; øm aimé m, aimée f [eme] adj elsket; (godt) likt; mon aimé min elskede aimer [eme] v1 1 elske; være glad i; like; aimer beaucoup elske høyt; være svært glad i; aimer bien like godt; aimer mieux like best; foretrekke; aimer le sport være glad i idrett; j’aimerais jeg ville; skulle gjerne; je t'aime jeg elsker deg; j'aime mieux ne pas en parler jeg vil helst ikke snakke om det 2 elske (dvs ligge sammen)

Fransk_norsk.indd 18

18

ajuster s'aimer elske hverandre; ils s'aiment bien de liker hverandre godt aine [ɛn] s f (anat) lyske aîné m, aînée f [ene] adj eldre; eldst; l’aîné den eldste; ma sœur aînée min eldre/eldste søster ainsi [si] adv slik; sånn; altså; følgelig ainsi dit, ainsi fait som sagt, så gjort ainsi que likesom; så vel som ainsi soit-il! amen! et ainsi de suite og så videre pour ainsi dire for å si det slik air [ɛr] s m 1 luft; air de la mer sjøluft; il y a de l'orage dans l'air (også fig) det ligger torden i luften; det brygger opp til uvær 2 mine; uttrykk; utseende 3 melodi; sang avoir l'air d'être se ut til å være; il a l’air si gentil han ser så snill ut en plein air i friluft; under åpen himmel les airs høyt luftlag; atmosfære n'avoir l'air de rien late som ingenting paroles en l'air tomt snakk prendre l'air trekke frisk luft aire [ɛr] s f 1 flate; plan; aire de jeu lekeplass; aire de stationnement parkeringsplass 2 areal; flateinnhold 3 (fig) felt; område airelle [ɛrɛl] s f airelle à baies rouges tyttebær aisance [ɛzs] s m 1 letthet; ledighet; utvungenhet 2 velstand aise [ɛz] s f tilfredshet; trivsel être à l'aise, être à son aise ha det behagelig/bekvemt; like seg; trives être mal à l'aise, ne pas être à son aise være uopplagt/urolig aisé m, aisée f [eze] adj 1 velberget; velstående; sorgløs; ubekymret 2 lett; enkel aisselle [ɛsɛl] s f armhule ajournement [aʒurnəm] s m utsettelse ajourner [aʒurne] v1 1 utsette 2 stryke en kandidat til eksamen ajouter [aʒute] v1 tilføye; føye/legge til; skjøte (på) s'ajouter komme i tillegg ajustement [aʒystəm] s m tilpasning; justering ajuster [aʒyste] v1 justere; tilpasse; regulere; rette på; endre på

29.04.15 14:13


alarme alarme [alarm] s f alarm; alarme antivol tyverialarm; alarme incendie brannalarm donner/sonner l'alarme slå alarm; melde fra alarmer [alarme] v1 alarmere; skremme s'alarmer bli forskrekket/urolig album [albɔm] s m 1 album; hefte; seriehefte; billedbok; album de photos fotoalbum 2 (mus) plate alcool [alkɔl] s m alkohol alcools forts brennevin alcoolique [alkɔlik] s m/f alkoholiker alcoolisé m, alcoolisée f [alkɔlize] adj tilsatt alkohol; boissons alcoolisées alkoholholdige drikker alcoolisme [alkɔlism] s m alkoholisme alentour [altur] adv (rundt) omkring; rundt alentours [altur] s m fl omgivelser; omegn aux alentours de i nærheten av; omkring (dvs cirka, om lag) alerte1 [alɛrt] s f alarm alerte2 [alɛrt] adj påpasselig; våken; årvåken; kvikk; rask algèbre [alʒɛbr] s f algebra Algérie [alʒeri] s f Algerie algérien m [alʒerj], algérienne f [alʒerjɛn] adj algerisk Algérien m [alʒerj], Algérienne f [alʒerjɛn] s algirer algue [alg] s f (bot) alge; sjøgress; tang alibi [alibi] s m alibi; påskudd; unnskyldning aliéné m, aliénée f [aljene] adj sinnssyk aligner [aliɲe] v1 1 arrangere; stille opp på linje; (fam) få orden på 2 justere; tilpasse s'aligner stille seg på linje aliment [alim] s m næringsmiddel alimentation [alimtasj] s f ernæring; føde; mat alimenter [alimte] v1 ernære; forsyne allaiter [alete] v1 amme allant [al] s m initiativ; energi; driv; iver; gåpåmot allécher [aleʃe] v15 forføre; forlede; friste allée [ale] s f allé; gang; korridor allée centrale midtgang allégé m, allégée f [aleʒe] adj (om matvarer) lett- (dvs med redusert fett- eller sukkerinnhold) allégement [aleʒm] el. allègement [alɛʒm] s m lettelse; lindring; allégement des impôts skattelette alléger [aleʒe] v10 lette; mildne; lindre

Fransk_norsk.indd 19

19

allonger allègre [alɛgr] adj lystig; munter; velopplagt alléguer [alege] v15 anføre; påberope seg; hevde; påstå Allemagne [almaɲ] s f Tyskland allemand m [alm], allemande f [almd] adj tysk Allemand m [alm], Allemande f [almd] s tysker aller1 [ale] s m aller (et) retour tur-retur aller simple enveisbillett aller2 [ale] v6 1 gå; dra; kjøre; reise; aller devant gå i forveien; aller chez quelqu'un (gå og) besøke noen 2 (om fremtid) skulle; il va partir han skal dra aller à quelqu'un kle noen; cette robe lui va bien denne kjolen kler henne allez! kom igjen!; sett i gang! allons-y! la oss gå!; la oss komme i gang! allons! gi deg nå!; ikke tøys! (comment) ça va? hvordan går det?; hvordan har du det? s'en aller gå sin vei vas-y! sett i gang! allergie [alɛrʒi] s f allergi avoir/faire une allergie à være allergisk overfor/mot allergique [alɛrʒik] adj allergisk allergique à allergisk mot/overfor aller-retour [alerətur] s m tur-retur; un allerretour pour Lyon én tur-retur til Lyon alliage [aljaʒ] s m legering; blanding alliance [aljs] s f 1 allianse; forbund 2 ekteskap 3 giftering allié m, alliée f [alje] adj alliert; forbundet allier [alje] v7 1 alliere; forene 2 legere s'allier alliere seg; gå sammen; slutte forbund allô [alo] interj allô? (i telefon) hallo? allocation [alɔkasj] s f bevilgning; tildeling; bidrag; allocations familiales barnetrygd; allocations chômage arbeidsledighetstrygd allocution [alɔkysj] s f (kort) tale; uttalelse allongement [alʒm] s m forlengelse allonger [alʒe] v45 1 forlenge 2 rekke (frem); strekke (ut); (om slag) lange ut 3 fortynne; spe (ut) allonger le pas sette opp farten; lange ut

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


allouer s'allonger bli lengre; strekke seg ut; legge seg allouer [alwe] v1 bevilge allumage [alymaʒ] s m opptenning; tenning (også i bilmotor) allumer [alyme] v1 1 tenne; tenne på; skru på; allumer la lumière tenne (på) lyset 2 (fig) egge; hisse opp s'allumer ta fyr; begynne å brenne; (fig) gløde allumette [alymet] s f fyrstikk allure [alyr] s f 1 fart; accélérer l'allure sette opp farten; ralentir l'allure sette ned farten 2 gange (dvs måte å gå på); holdning; fremtreden; oppførsel; væremåte à grande allure, à toute allure i full fart allusion [alyzj] s f hentydning faire allusion à hentyde/sikte til aloi [alwa] s m de bon aloi un succès de bon aloi fortjent suksess de mauvais aloi un succès de mauvais aloi ufortjent suksess alors1 [alɔr] adv 1 da; den gang(en); på den tiden 2 altså; i så fall; alors, que dites-vous? nå, hva sier De? d'alors daværende alors2 [alɔr] konj alors que imens; mens alouette [alwɛt] s f (zool) lerke alourdir [alurdir] v2 gjøre tungt; gjøre tyngre s'alourdir bli tung/tyngre Alpes [alp] s f fl Alpene alphabet [alfabɛ] s m alfabet alphabétique [alfabetik] adj alfabetisk alpinisme [alpinism] s m fjellklatring faire de l’alpinisme drive med fjellklatring alpiniste [alpinist] s m/f alpinist; fjellklatrer alsacien m [alsasj], alsacienne f [alsasjɛn] adj fra Alsace altération [alterasj] s f 1 forandring (til det verre); forverring; forfalskning 2 (mus) fortegn altérer [altere] v15 1 forandre (til det verre); forverre; forfalske 2 gjøre tørst s'altérer endres; forandre seg alternatif m [altɛrnatif], alternative f [altɛrnativ] adj alternativ; skiftende; vekslende alternative [altɛrnativ] s f alternativ

Fransk_norsk.indd 20

20

âme altesse [altɛs] s f høyhet Son Altesse Royale Hans/Hennes Kongelige Høyhet altitude [altityd] s f høyde (over f.eks. havet) en altitude i høyden; til fjells alto [alto] s m 1 (mus) bratsj; viola 2 alt(stemme) alu [aly] el. aluminium [alyminjɔm] s m aluminium amabilité [amabilite] s f vennlighet; elskverdighet amaigrir [amegrir] v2 gjøre mager; gjøre tynn s'amaigrir avmagres; bli slankere, tynnere amande [amd] s f mandel; kjerne pâte d’amandes marsipan amanite [amanit] s f (bot) fluesopp amant [am] s m elsker; kjæreste amante [amt] s f elskerinne; kjæreste amarre [amar] s f fortøyning amarrer [amare] v1 fortøye; gjøre fast amas [ama] s m dynge; haug; mengde amasser [amase] v1 samle i mengder; hamstre; dynge sammen s'amasser hope seg opp; (om mennesker) flokke seg sammen; stimle sammen amateur [amatœr] s m 1 amatør 2 en som er svært opptatt av noe; amateur d’art kunstelsker d'amateur, en amateur amatørmessig ambages [baʒ] s f fl sans ambages uten omsvøp ambassade [basad] s f ambassade ambassadeur m [basadœr], ambassadrice f [basadris] s ambassadør; utsending; representant ambiance [bjs] s f miljø; omgivelser; (fig) atmosfære; stemning; miljø ambiant m [bj], ambiante f [bjt] adj omkringliggende ambigu m, ambiguë f [bigy] adj tvetydig; tilslørt; uklar ambiguïté [bigɥite] s f tvetydighet; uklarhet ambitieux m [bisjø], ambitieuse f [bisjøz] adj ambisiøs; ærgjerrig ambition [bisj] s f ambisjon; ærgjerrighet ambre [br] s m rav ambulance [byls] s f ambulanse ambulant m [byl], ambulante f [bylt] adj omreisende; marchand ambulant gateselger âme [ɑm] s f sjel; ånd; sinn de toute son âme av hele sin sjel en mon âme et conscience på ære og samvittighet

29.04.15 14:13


amélioration ouvrir son âme à åpne sitt hjerte for amélioration [ameljɔrasj] s f forbedring améliorer [ameljɔre] v1 forbedre s'améliorer bedre seg aménagement [amenaʒm] s m 1 arrangement; ordning; omlegging; reduksjon 2 innredning aménager [amenaʒe] v45 1 arrangere; (om)ordne; tilpasse 2 sette i stand; innrede; møblere amende [amd] s f bot; mulkt infliger une amende à ilegge en bot amener [amne] v57 1 føre; frakte; lede; je vais vous amener à la gare jeg skal kjøre Dem til stasjonen 2 (fig) medføre; resultere i 3 ha/ta med seg s'amener (fam) amène-toi! kom her! amer m, amère f [amɛr] adj besk; bitter américain m [amerik], américaine f [amerikɛn] adj amerikansk Américain m [amerik], Américaine f [amerikɛn] s amerikaner Amérique [amerik] s f Amerika amertume [amɛrtym] s f beskhet; bitterhet ameublement [amœbləm] s m møblement; møbler; møblering ami [ami] s m venn; ami d’enfance barndomsvenn; petit ami kjæreste; un ami à moi en venn av meg; → amie amiable [amjabl] adj à l'amiable i minnelighet amical m, amicale f [amikal] fl amicaux [amiko] adj vennlig; vennskapelig amicalement [amikalm] adv vennlig; vennskapelig; (i brev) med vennlig hilsen amie [ami] s f venninne; petite amie kjæreste; une amie d'enfance en barndomsvenninne; → ami amincir [amsir] v2 1 gjøre magrere/tynnere; virke slankende; cette robe l'amincit denne kjolen virker slankende på henne 2 høvle/slipe ned s'amincir bli slankere/tynnere amiral [amiral] fl amiraux [amiro] s m admiral amitié [amitje] s f vennskap amitiés (i brev) vennlig hilsen; mes amitiés à ta sœur hils søsteren din fra meg ammoniac [amɔnjak] s m ammoniakk ammoniaque [amɔnjak] s f salmiakk amoindrir [amwdrir] v2 forminske; (fig) nedvurdere; redusere; la maladie l'a amoindri sykdommen har svekket ham

Fransk_norsk.indd 21

21

amuser amoindrissement [amwdrism] s m forminskning; (fig) nedvurdering; reduksjon amollir [amɔlir] v2 gjøre myk; oppmyke s'amollir bli myk/slapp; svekkes amonceler [amsle] v42 dynge sammen s'amonceler hope seg opp amoncellement [amsɛlm] s m opphoping; rot; haug amorce [amɔrs] s f 1 åte; (fig) lokkemat 2 fenghette amortir [amɔrtir] v2 1 dempe; (av)svekke; mildne 2 (handel) avskrive amortisseur [amɔrtisœr] s m støtdemper amour [amur] s m 1 kjærlighet 2 elskov faire l'amour ha seksuell omgang amoureux1 [amurø] s fl les amoureux kjærestepar amoureux2 m [amurø], amoureuse f [amurøz] adj 1 forelsket 2 kjærlig; øm; kjælen 3 elskovsamour-propre [amurprɔpr] s m selvopptatthet; forfengelighet; égoisme ample [pl] adj rikelig; omfattende; utførlig; fyldig; (om klesplagg) vid ampleur [plœr] s f omfang; fylde; (om klesplagg) vidde amplificateur [plifikatœr] s m forsterker amplifier [plifie] v7 1 forstørre; (om en lyd) forsterke 2 overdrive; le journal a amplifié l'importance de cette affaire avisen har overdrevet viktigheten av denne saken s'amplifier bli større; le mal s'amplifiait smerten forverret seg ampoule [pul] s f 1 lyspære 2 vannblemme 3 ampulle amputation [pytasj] s f amputasjon amputer [pyte] v1 amputere amusant m [amyz], amusante f [amyzt] adj morsom; underholdende amuse-gueule [amyzgœl] s m kanapé; snacks (til cocktail) amusement [amyzm] s m underholdning; moro amuser [amyze] v1 more; underholde amusez-vous bien! god fornøyelse!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


an s'amuser more seg; ha det hyggelig/ morsomt an [] s m år; j’ai dix-sept ans jeg er 17 år (gammel); une fille de sept ans en jente på 7 år; dans cinq ans om fem år le jour de l’an første nyttårsdag par an årlig; i året tous les ans hvert år analogie [analɔʒi] s f analogi; likhet analogue [analɔg] adj tilsvarende; lignende analphabète [analfabɛt] s m/f analfabet analyse [analiz] s f analyse analyser [analize] v1 analysere; undersøke ananas [anana(s)] s m (bot) ananas anarchie [anarʃi] s f anarki; lovløshet; total forvirring anatomie [anatɔmi] s f anatomi ancêtre [sɛtr] s m stamfar ancêtres fl forfedre anchois [ʃwa] s m (zool) ansjos ancien m [sj], ancienne f [sjɛn] adj 1 (svært) gammel 2 forhenværende; tidligere

Når ancien står etter substantivet, betyr det 'gammel': une cotume ancienne en gammel skikk Når ancien står foran substantivet, betyr det 'forhenværende' eller 'tidligere': mon ancien professeur min tidligere lærer ancre [kr] s f anker; jeter l'ancre kaste anker; lever l'ancre lette anker ancrer [kre] v1 forankre s'ancrer ankre opp âne [ɑn] s m (zool) esel anéantir [anetir] v2 knuse; tilintetgjøre; utrydde; ødelegge anémie [anemi] s f (med) anemi; blodmangel anémone [anemɔn] s f (bot) anemone; anémone blanche, anémone des bois hvitveis; anémone hépatique blåveis anesthésie [anɛstezi] s f bedøvelse; narkose aneth [anɛt] s m (bot) dill ange [ʒ] s m engel être aux anges være i den sjuende himmel; være henrykt angine [ʒin] s f halsbetennelse anglais m [glɛ], anglaise f [glɛz] adj engelsk Anglais m [glɛ], Anglaise f [glɛz] s person fra England angle [gl] s m vinkel; (fig) synsvinkel Angleterre [glətɛr] s f England

Fransk_norsk.indd 22

22

anonymat angoisse [gwas] s f angst; frykt angoissé m, angoissée f [gwase] adj angstfull; engstelig anguille [gij] s f (zool) ål animal [animal] s m dyr; animal domestique/ familier husdyr animateur m [animatœr], animatrice f [animatris] s 1 leder; person med initiativ og evne til å begeistre og lede andre; drivende kraft; klubbleder; foregangsperson 2 (radio/TV ofte) konferansier; programleder; diskjockey animation [animɑsj] s f liv; aktivitet; begeistring; høy stemning animé m, animée f [anime] adj livlig; levende; ivrig dessin animé tegnefilm animer [anime] v1 gi liv til; egge; inspirere; animere s'animer våkne til liv; bli livlig/oppglødd; hisse seg opp anis [ani(s)] s m (bot) anis anneau fl anneaux [ano] s m ring; ledd (i kjede) année [ane] s f 1 år 2 årgang année bissextile skuddår bonne année! godt nytt år! pendant des années i årevis l'année dernière/passée fjoråret; i fjor l'année prochaine neste år annexe [anɛks] s f 1 anneks; tilbygg 2 tillegg; bilag; vedlegg anniversaire [anivɛrsɛr] s m årsdag; fødselsdag; jubileum bon anniversaire! gratulerer med dagen! annonce [ans] s f kunngjøring; meddelelse; annonse annoncer [anse] v58 kunngjøre; annonsere; melde; varsle (om) s'annoncer melde sin ankomst annuaire [anɥɛr] s m årbok; l'annuaire (du téléphone/téléphonique) telefonkatalogen annuel m, annuelle f [anɥɛl] adj årlig; ettårig annulaire [anylɛr] s m ringfinger annulation [anylɑsj] s f annullering; opphevelse; tilbakekalling annuler [anyle] v1 annullere; oppheve; tilbakekalle; avlyse anodin m [anɔd], anodine f [anɔdin] adj harmløs; ufarlig anonymat [anɔnima] s m anonymitet

29.04.15 14:13


anonyme anonyme [anɔnim] adj anonym; société anonyme aksjeselskap anorak [anɔrak] s m anorakk anorexie [anɔreksi] s f anoreksi; spisevegring anormal m, anormale f [anɔrmal] fl anormaux [anɔrmo] adj unormal ANPE [aɛnpeə] s f Agence nationale pour l’emploi; arbeidsformidling anse [s] s f hank; håndtak; øre (på f. eks. gryte) Antarctique [tarktik] s f Antarktis (sydpolsområdet) antécédent [tesed] s m presedens (dvs foregående tilfelle) antécédents fl forhistorie antenne [tɛn] s f 1 antenne; tv-kanal 2 (zool) følehorn avoir des antennes ha en sjette sans; ha intuisjon être à l’antenne være på lufta antérieur m, antérieure f [terjœr] adj 1 foregående; forutgående; tidligere 2 for-; forrest antériorité [terjɔrite] s f forrang; prioritet droit d'antériorité fortrinnsrett; førsterett antibiotique [tibjɔtik] s m antibiotikum antichambre [tiʃbr] s f forværelse anticiper [tisipe] v1 foregripe; komme i forkjøpet anticyclone [tisiklɔn] s m (meteorologi) høytrykk antidote [tidɔt] s m motgift antigel [tiʒɛl] s m frostvæske antilope [tilɔp] s f (zool) antilope antipathie [tipati] s f antipati; motvilje antipathique [tipatik] adj usympatisk; ulikelig antiquaire [tikɛr] s m antikvitetshandler antique [tik] adj antikk; fortids-; oldtids-; (fam) gammeldags antiquité [tikite] s f (fjern) fortid l'Antiquité antikken; oldtiden antiquités fl antikviteter; oldsaker antiraciste [tirasist] adj antirasist antirouille [tiruj] s m rustfjerner antiseptique [tiseptik] adj antiseptisk antitussif [titysif] s m (sirop) antitussif hostesaft antivol [tivɔl] s m lås (som skal forhindre tyveri) anxiété [ksjete] s f engstelse; uro anxieux m [ksjø], anxieuse f [ksjøz] adj engstelig; spent; ivrig; utålmodig être anxieux de være spent på

Fransk_norsk.indd 23

23

apparat août [u(t)] s m august; au mois d'août, en août i august (måned); le dix août den 10. august apaisant m [apɛz], apaisante f [apɛzt] adj beroligende apaiser [apeze] v1 berolige; dempe; stagge; stille s'apaiser falle/slå seg til ro; (om vind) stilne apathie [apati] s f apati; sløvhet apathique [apatik] adj apatisk; sløv apercevoir [apɛrsəvwar] v64 1 oppdage; bli var; få øye på; skimte 2 bli klar over; oppfatte; skjønne s'apercevoir merke seg; legge merke til aperçu [apɛrsy] s m 1 oversikt; kort fremstilling 2 (første)inntrykk; innblikk apéritif [aperitif] s m aperitiff apesanteur [apəztœr] s f vektløshet être en apesanteur være vektløs à-peu-près [apøprɛ] s m mangel på presisjon, unøyaktighet apeuré m, apeurée f [apœre] adj forskremt; skremt aphone [afɔn] adj som har mistet stemmen; il était aphone han var stemmeløs apiculteur m [apikyltœr], apicultrice f [apikyltris] s birøkter apitoiement [apitwam] s m medynk; medlidenhet apitoyer [apitwaje] v14 vekke medlidenhet hos s'apitoyer føle medlidenhet aplanir [aplanir] v2 planere; jevne (ut); les obstacles sont maintenant aplanis hindringene er nå ryddet av veien aplatir [aplatir] v2 gjøre/trykke flat; glatte ut s'aplatir legge seg flat; kaste seg nesegrus; ydmyke seg aplomb [apl] s m 1 loddrett stilling; balanse 2 selvsikkerhet mettre d'aplomb bringe i balanse; rette opp apogée [apɔʒe] s m høydepunkt être à l’apogée de være på toppen av apostrophe [apɔstrɔf] s f apostrof apôtre [apotr] s m apostel apparaître [aparɛtr] v20 1 komme til syne; vise seg; apparaître dans le jardin dukke opp i hagen; le jour apparaît dagen gryr 2 se ut (som); synes/virke (som om); il apparaît que ... det viser seg/later til at ...; il m'apparaît que det ser ut for meg som (om) apparat [apara] s m prakt(utfoldelse); pomp og prakt

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


appareil appareil [aparɛj] s m 1 apparat; appareil auditif høreapparat; appareil photo/photographique fotoapparat 2 telefonapparat; c’est Odile à l’appareil det er Odile som ringer; on te demande à l’appareil det er telefon til deg 3 (fig) apparat; opplegg; system 4 tannregulering apparemment [aparam] adv tydeligvis; åpenbart apparence [apars] s f utseende; ytre en apparence tilsynelatende selon toute apparence etter alt å dømme apparent m [apar], apparente f [apart] adj tydelig; åpenbar; tilsynelatende apparition [aparisj] s f 1 fremtreden; opptreden 2 spøkelse appartement [apartəm] s m leilighet; appartement de trois pièces 3-roms leilighet appartenir [apartənir] v72 appartenir à quelqu'un tilhøre noen appât [apɑ] s m agn; lokkemat appauvrir [apovrir] v2 utarme; gjøre fattig(ere) appel [apɛl] s m 1 anmodning; henvendelse; appell 2 anrop; oppkalling; opprop; appel téléphonique (telefon)oppringning faire appel à appellere til; tilkalle; j'ai fait appel à un plombier jeg har tilkalt rørlegger faire l’appel ha navneopprop appeler [aple] v42 1 kalle/rope på; tilkalle; påkalle 2 innkalle (til militærtjeneste) 3 kalle (dvs gi navn) appeler l'attention de quelqu'un påkalle noens oppmerksomhet appeler les choses par leur nom kalle en spade for en spade en appeler à quelqu'un appellere til noen s'appeler hete; comment tu t'appelles? hva heter du?; je m'appelle Jeanne jeg heter Jeanne appellation [apelɑsj] s f benevnelse; betegnelse; navn appendice [apdis] s m blindtarm appendicite [apdisit] s f blindtarmsbetennelse appétissant m [apetis], appétissante f [apetist] adj fristende; appetittlig; appetittvekkende appétit [apeti] s m appetitt bon appétit! god appetitt! applaudir [aplɔdir] v2 klappe for; applaudere

Fransk_norsk.indd 24

24

apprêter applaudissement [aplɔdism] s m klapping; ros; applaus application [aplikɑsj] s f 1 anvendelse; bruk 2 påføring 3 arbeidsomhet; flid appliqué m, appliquée f [aplike] adj 1 anvendt; omsatt i praksis; tatt i bruk 2 flittig appliquer [aplike] v1 1 anvende; bruke 2 påføre; smøre på s'appliquer à quelque chose arbeide flittig med noe appoint [apw] s m 1 tillegg; tilskudd 2 restbeløp appointements [apwtm] s m fl gasje; lønn apport [apɔr] s m bidrag; tilskudd apporter [apɔrte] v1 1 ta med seg; bringe/ha med seg; (fig) bidra med 2 (fig) medføre; resultere i apposer [apɔze] v1 anbringe; sette på appréciable [apresjabl] adj merkbar; påviselig; (be)tydelig appréciation [apresjɑsj] s f 1 verdsettelse; vurdering; skjønn 2 anerkjennelse 3 bedømmelse apprécier [apresje] v7 1 sette pris på; verdsette; vurdere; anerkjenne (betydningen av) 2 like godt; sette pris på 3 anslå; anta; bedømme appréhender [aprede] v1 1 arrestere; pågripe 2 frykte appréhension [apresj] s f 1 engstelse; frykt; uro 2 arrestasjon; pågripelse apprendre [aprdr] v63 1 erfare; få vite 2 lære (seg); elle apprend à conduire hun lærer å kjøre (bil) 3 undervise; mon frère aîné m'a beaucoup appris storebroren min har lært meg mye apprendre par cœur lære utenat apprenti m, apprentie f [aprti] s m/f lærling; nybegynner apprentissage [aprtisaʒ] s m lære; læretid; lærlingeplass être en apprentissage være i lære faire son apprentissage gå i lære apprêter [aprete] v1 tilberede (om mat)

29.04.15 14:13


apprivoiser s’apprêter gjøre seg klar; forberede seg apprivoiser [aprivwaze] v1 1 temme (dyr); bli kjent med 2 blidgjøre s’apprivoiser la seg temme; bli tam approbation [aprɔbɑsj] s f godkjenning; bifall; samtykke approche [aprɔʃ] s f 1 det å komme nærmere; tilnærming 2 atkomst; innkjørsel; oppkjørsel; adgang approcher [aprɔʃe] v1 bringe/flytte nærmere; komme nær(mere); nærme seg approche-toi! kom her! s'approcher (de quelque chose) nærme seg (noe) approfondir [aprɔfdir] v2 utdype approprié m, appropriée f [aprɔprie] adj egnet; passende; tilpasset approprier [aprɔprie] v7 avpasse; tilpasse; tillempe s'approprier quelque chose tilegne seg noe approuvé m, approuvée f [apruve] adj godtatt; godkjent approuver [apruve] v1 godta; godkjenne; samtykke (i) approvisionner [aprɔvizjɔne] v1 forsyne; skaffe (livsviktige ting); proviantere; votre compte n’est plus approvisionné det er ikke lenger dekning på kontoen Deres approximatif m [aprɔksimatif], approximative f [aprɔksimativ] adj omtrentlig; tilnærmet appui [apɥi] s m støtte; hjelp à l'appui de til støtte for appuyer [apɥije] v14 1 støtte; appuyer les coudes sur la table støtte albuene på bordet 2 hjelpe; oppmuntre appuyer sur trykke på; (fig) legge vekt på; appuyer sur le bouton trykke på knappen s'appuyer sur quelque chose lene seg mot noe; støtte seg på noe s'appuyer sur quelqu'un (fig) stole på noen âpre [apr] adj 1 ru; ujevn 2 barsk; streng 3 besk; bitter après1 [aprɛ] adv deretter; etterpå; senere; siden après2 [aprɛ] prep etter; vingt ans après tjue år senere après coup baketter; i etterhånd (dvs for sent til å ha noen betydning) après que etter at

Fransk_norsk.indd 25

25

archéologue après quoi deretter après tout når alt kommer til alt d'après etter; ifølge; d'après ce qu'elle dit etter hva hun sier (et) après cela? var det så noe mer? et après? et puis après? og så da?; (sagt med en skuldertrekning) hva så? après-demain [aprɛdəm] adv i overmorgen après-midi [aprɛmidi] s m/f (kan brukes i begge kjønn) ettermiddag; cet après-midi, cette après-midi i ettermiddag; l'après-midi om ettermiddagen après-rasage [aprɛrazaʒ] s m etterbarberingsvann après-shampoing [aprɛʃpw] s m hårbalsam à-propos [aprɔpo] s m apropos apte [apt] adj être apte à quelque chose være egnet til noe; være dyktig til noe aptitude [aptityd] s f egnethet; skikkethet; kvalifikasjon; dyktighet; evne aquarelle [akwarɛl] s f akvarell(maleri) aquarium [akwarjɔm] s m akvarium aqueduc [akdyk] s m akvedukt; vannledning arabe [arab] adj arabisk Arabe [arab] s m/f araber Arabie [arabi] s f Arabia l’Arabie Saoudite Saudi-Arabia araignée [areɲe] s f (zool) edderkopp toile d'araignée spindelvev arbitraire [arbitrɛr] adj vilkårlig arbitre [arbitr] s m 1 (sport) dommer; oppmann; l'arbitre a sifflé dommeren har blåst 2 voldgiftsdommer; megler arbitrer [arbitre] v1 1 (sport) dømme 2 avgjøre ved voldgift arborer [arbɔre] v1 vise (frem); ha på seg; ta på seg arbre [arbr] s m tre; arbre généalogique stamtre arbuste [arbyst] s m busk arc [ark] s m 1 (sirkel)bue 2 bue (til å skyte piler med) 3 (arkit) bue; arc de triomphe triumfbue tirer à l'arc skyte med (pil og) bue arc-en-ciel [arksjɛl] s m regnbue archaïque [arkaik] adj arkaisk; alderdommelig; gammeldags arche [arʃ] s f (bro)bue l'Arche de Noé Noas ark archéologie [arkeɔlɔʒi] s f arkeologi archéologue [arkeɔlɔg] s m/f arkeolog

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


archet archet [arʃɛ] s m (mus) bue archevêque [arʃəvɛk] s m erkebiskop archiduc m [arʃidyk], archiduchesse f [arʃidyʃɛs] s erkehertug/-hertuginne archipel [arʃipɛl] s m øygruppe; skjærgård architecte [arʃitɛkt] s m/f arkitekt architecture [arʃitɛktyr] s f arkitektur; bygningskunst archives [arʃiv] s f fl arkiv(er) arctique [arktik] adj arktisk; nordpols-; ishavsArctique [arktik] s m Arktis ardent m [ard], ardente f [ardt] adj (fig) brennende; glødende; ivrig ardeur [ardœr] s f glød; iver ardu m, ardue f [ardy] adj 1 bratt; steil 2 tung; vanskelig arène [arɛn] s f arena arènes fl amfiteater arête [arɛt] s f 1 fiskebein 2 hjørne; kant 3 (fjell)rygg; kam; ås argent [arʒ] s m 1 sølv 2 penger; argent de poche lommepenger; argent liquide kontanter argenterie [arʒtri] s f sølvtøy argentin m [arʒt], argentine f [arʒtin] adj argentinsk Argentin m [arʒt], Argentine f [arʒtin] s argentiner Argentine [arʒtin] s f Argentina argile [arʒil] s f leire argot [argɔ] s m sjargong; slang argument [argym] s m argument argumentation [argymtasj] s f argumentasjon; begrunnelse; bevisføring argumenter [argymte] v1 argumentere aride [arid] adj tørr; (om jord) karrig; mager aristocrate [aristɔkrat] s m/f aristokrat aristocratie [aristɔkrasi] s f aristokrati; (adelig) overklasse armateur [armatœr] s m skipsreder armature [armatyr] s f 1 armering; avstivning; forsterkning 2 (mus) fortegn; toneart arme [arm] s f 1 våpen 2 (mil) våpengren armes fl 1 bevæpning 2 våpenskjold armes à feu skytevåpen armé m, armée f [arme] adj bevæpnet

Fransk_norsk.indd 26

26

arrêter armée [arme] s f armé; hær l'Armée du Salut Frelsesarmeen armement [arməm] s m 1 (mil) våpen; bevæpning; utrustning; utstyr 2 opprustning armer [arme] v1 1 (be)væpne 2 armere; avstive; forsterke 3 utruste; utstyre s'armer (be)væpne seg armistice [armistis] s m våpenstillstand armoire [armwar] s f skap armure [armyr] s f rustning arnaquer [arnake] v1 (fam) stjele; snyte arobase [arɔbaz] s f krøllalfa (@) aromatisé m, aromatisée f [arɔmatize] adj med smak arôme [arom] s m aroma; duft; vellukt arpenter [arpte] v1 gå frem og tilbake; hoppe opp og ned arquer [arke] v1 bøye; krumme arquer le dos (om katt) skyte rygg avoir les jambes arquées være hjulbeint arracher [araʃe] v1 rive; rykke/røske opp; trekke opp/ut; se faire arracher une dent få trukket en tann s'arracher de rive seg løs fra s'arracher les cheveux rive seg i håret arrangeant m [arʒ], arrangeante f [arʒt] adj medgjørlig; velvillig arrangement [araʒm] s m arrangement; ordning; avtale; overenskomst arranger [arʒe] v45 arrangere; ordne; arranger des fleurs arrangere blomster cela s'arrangera det ordner seg (nok) s'arranger innrette/ordne seg; stelle seg; komme til enighet arrestation [arɛstɑsj] s f arrestasjon arrêt [arɛ] s m 1 opphør; stans; stopp; dix minutes d'arrêt ti minutters opphold/stans 2 holdeplass; stoppested; arrêt de bus bussholdeplass 3 stoppekloss; stopper 4 (endelig) dom; arrêt de mort dødsdom 5 arrest sans arrêt uavbrutt; uten opphold/stans arrêté [arete] s m 1 bestemmelse; forordning 2 (handel) avslutning (av regnskap) arrêter [arete] v1 1 oppholde; stanse; stoppe 2 anholde; arrestere 3 gjøre opp; avslutte (regnskap) s'arrêter gå i stå; stanse; bli stående; stoppe

29.04.15 14:13


arrhes s'arrêter de faire quelque chose slutte med (å gjøre) noe arrhes [ar] s f fl forskudd arrière1 [arjɛr] s m bakerste del; bakdel; bakpart à l'arrière bak; (i bil) i baksetet; (mil) bak fronten/linjene les arrières (mil) baktroppene arrière2 [arjɛr] adj bakre; bak-; siège arrière baksete arrière3 [arjɛr] adv bak; tilbake; (sjø) akterut faire marche arrière rygge arrière4 [arjɛr] prep en arrière de bak; bakom arriéré m, arriérée f [ariere] adj 1 foreldet; gammeldags; bakstreversk; reaksjonær 2 forsinket; (fig) tilbakestående; utviklingshemmet; pays arriéré utviklingsland 3 resterende; utestående arrière-arrière-grand-mère [arjɛrarjɛrgrmɛr] s f tippoldemor arrière-arrière-grand-père [arjɛrarjɛrgrpɛr] s m tippoldefar arrière-grand-mère [arjɛrgrmɛr] s f oldemor arrière-grand-père [arjɛrgrpɛr] s m oldefar arrière-grands-parents [arjɛrgrpar] s m fl oldeforeldre arrière-pays [arjɛrpei] s m innlandet arrière-pensée [arjɛrpse] s f baktanke arrière-petite-fille [arjɛrpətitfij] s f oldebarn (om jente) arrière-petit-fils [arjɛrpətifis] s m oldebarn (om gutt) arrière-petits-enfants [arjɛrpətizf] s m fl oldebarn arrière-plan [arjɛrpl] s m bakgrunn arrivé1 m, arrivée f [arive] s person som kommer/er kommet; nykommer arrivée2 f s ankomst; ankomststed/-tid arriver [arive] v1 1 komme (frem), ankomme 2 rekke frem/opp; elle m'arrive à l'épaule hun når meg til skulderen 3 lykkes; nå sine mål 4 hende; skje; il arrive que det hender at; il (lui) est arrivé un accident det har hendt (ham) en ulykke n'arriver à rien ikke komme noen vei quoi qu'il arrive hva som enn skjer arriviste [arivist] s m/f karrierejeger; streber; oppkomling arrogance [arɔgs] s f hovmod; overlegenhet; arroganse

Fransk_norsk.indd 27

27

ascendant​ arrogant m [arɔg], arrogante f [arɔgt] adj hoven; overlegen; arrogant arroger [arɔʒe] v45 s’arroger røve til seg arrondir [ardir] v2 1 avrunde; (fig) mildne; myke opp 2 forøke; utvide s'arrondir bli fyldig/rund; legge seg ut arrondissement [ardism] s m bydel arroser [arɔze] v1 vanne; arroser des plantes vanne blomster arrosoir [arɔzwar] s m vannkanne arsenic [arsenik] s m arsenikk art [ar] s m 1 kunst; kunstart/-form; un objet d'art en kunstgjenstand; une œuvre d'art et kunstverk 2 dyktighet; ferdighet; fag arts appliqués kunsthåndverk les beaux-arts de skjønne kunster, billedkunst og skulptur artère [artɛr] s f (anat) arterie; pulsåre artichaut [artiʃo] s m (bot) artisjokk article [artikl] s m artikkel (i avis, om vare, i grammatikk); article défini/ indéfini bestemt/ubestemt artikkel; article partitif delingsartikkel; articles de toilette toalettartikler articulation [artikylɑsj] s f 1 artikulasjon; uttale 2 (anat) ledd articuler [artikyle] v1 uttale tydelig; artikulere; uttale artifice [artifis] s m knep; kunstgrep feu d'artifice fyrverkeri artificiel m, artificielle f [artifisjɛl] adj kunstig artillerie [artijri] s f artilleri artisan m [artiz], artisane f [artizan] s 1 håndverker; kunsthåndverker 2 opphavskvinne; opphavsmann artisanat [artizana] s m håndverk artiste [artist] s m/f 1 kunstner; artiste peintre kunstmaler 2 artist artistique [artistik] adj kunstnerisk; kunst-; kunstner-; artistas1 [as] s m 1 ess (i kortstokk) 2 ener (på terning) 3 (fig) ener; vinner as2 [a] presens av avoir ascendance [asds] s f slekt ascendant1 [asd] s m 1 slektning 2 innflytelse

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


ascendant ascendant2 m [asd], ascendante f [asdt] adj stigende ascenseur [assœr] s m heis ascension [assj] s f bestigning; oppstigning faire l'ascension de bestige l'Ascension Kristi himmelfart aseptiser [aseptize] v1 desinfisere; sterilisere asiatique [azjatik] adj asiatisk Asiatique [azjatik] s m/f asiat Asie [azi] s f Asia asile [azil] s m 1 asyl; fristed; tilfluktssted; demander l'asile politique søke om politisk asyl 2 asyl; anstalt; sykehus aspect [aspɛ] s m 1 syn; utseende; ytre 2 aspekt; synsvinkel; side au premier aspect ved første øyekast asperge [aspɛrʒ] s f (bot) asparges asphalte [asfalt] s m asfalt aspic [aspik] s m 1 (zool) huggorm 2 (mat) kabaret aspirant m [aspir], aspirante f [aspirt] s aspirant; søker; kandidat; aspirant de marine kadett aspirateur [aspiratœr] s m støvsuger passer l’aspirateur støvsuge aspiration [aspirɑsj] s f innånding aspirations fl lengsel; streben; ærgjerrighet; forhåpning(er) aspirer [aspire] v1 innånde; puste inn aspirer à quelque chose lengte/strebe etter noe aspirine [aspirin] s f aspirin assaillant m [asaj], assaillante f [asajt] s angriper assaillir [asajir] v8 angripe; overfalle; storme; (fig) kaste seg over; assailli par des journalistes overfalt av journalister assaisonnement [asɛzɔnm] s m (mat) krydder; dressing assaisonner [asɛzɔne] v1 (mat) krydre; ha på dressing assassin m [asas], assasine f [asasin] s morder assassinat [asasina] s m mord assassiner [asasine] v1 myrde assaut [aso] s m overfall; (storm)angrep emporter/prendre d'assaut ta med storm assemblée [asble] s f (for)samling; møte; sammenkomst; assemblée nationale nasjonalforsamling; assemblée générale generalforsamling

Fransk_norsk.indd 28

28

assistance assembler [asble] v1 1 samle 2 sammenføye; montere; sette sammen s'assembler møtes; komme sammen assentiment [astim] s m (stilltiende) samtykke donner son assentiment gi sitt samtykke asseoir [aswar] v9 1 sette 2 etablere; grunne; basere être assis(e) sitte s'asseoir sette seg; slå seg ned; asseyez-vous, s'il vous plaît vær så god å ta plass assermenter [asɛrmte] v1 ta i ed assertion [asɛrsj] s f påstand asservir [asɛrvir] v2 1 underkaste; trellbinde; (under)kue 2 (fig) mestre; beherske asservissement [asɛrvism] s m slaveri; undertrykkelse assez [ase] adv 1 nok; tilstrekkelig 2 ganske; nokså en avoir assez ha fått nok; j’en ai assez jeg har fått nok avoir assez de quelque chose ha (fått) nok av noe; være lei/trett av noe en voilà assez! nå er det nok! assidu m, assidue f [asidy] adj flittig; iherdig; utholdende assiduité [asidyite] s f flid; arbeidsomhet; iherdighet assiéger [asjeʒe] v10 1 beleire 2 (fig) plage; hjemsøke assiette [asjɛt] s f tallerken; assiette creuse/à soupe dyp tallerken; assiette plate flat tallerken assignation [asiɲɑsj] s f 1 (penge)anvisning; tildeling 2 (jur) stevning; assignation à résidence husarrest assigner [asiɲe] v1 1 anvise; tildele 2 (jur) stevne assimilation [asimilɑsj] s f assimilasjon; sammensmelting assimiler [asimile] v1 assimilere; gjøre lik assis m [assi], assise f [asiz] adj sittende être assis sitte restez assis, je vous en prie bli bare sittende assise [asiz] s f fundament; grunnvoll assises fl kongress; møte(r) assistance [asists] s f assistanse; hjelp; støtte prêter assistance à hjelpe/støtte

29.04.15 14:13


assistant assistant m [asist], assistante f [asistt] s assistent; medhjelper; assistant sociale sosialrådgiver/-arbeider assister [asiste] v1 assistere; bistå; hjelpe; støtte assister à være til stede ved association [asɔsjɑsj] s f 1 forbund; forening; sammenslutning; selskap 2 forbindelse; (fig) assosiasjon associé m, associée f [asɔsje] s kompanjong; deleier; kollega associer [asɔsje] v7 forbinde; forene; (fig) assosiere s'associer à quelqu'un slutte seg til noen s'associer avec quelqu'un slutte seg/gå sammen med noen assoiffé m, assoiffée f [aswafe] adj tørst; assoifféde sang blodtørstig assombrir [asbrir] v2 formørke s'assombrir formørkes; mørkne; tykne til assommant m [asɔm], assommante f [asɔmt] adj gørr kjedelig assommer [asɔme] v1 1 slå i hjel 2 kjede/plage livet av Assomption [aspsj] s f Marias himmelfartsdag (15. august) assorti m, assortie f [asɔrti] adj 1 assortert; blandet; velforsynt 2 som passer til hverandre; couleurs assorties farger som står til hverandre assortiment [asɔrtim] s m sortiment; utvalg assortir [asɔrtir] v2 sette sammen; harmonisere assoupi m, assoupie f [asupi] adj søvndrukken; halvvåken assouplir [asuplir] v2 gjøre bøyelig/myk; myke opp s'assouplir bli bøyelig/myk assourdir [asurdir] v2 1 gjøre døv 2 dempe; la neige assourdit les bruits snøen demper lydene assourdissant m [asurdis], assourdissante f [asurdist] adj øredøvende assouvir [asuvir] v2 slokke (tørste); mette; tilfredsstille; få utløp for assouvissement [asuvism] s f tilfredsstillelse assujettir [asyʒetir] v2 underkaste (seg); undertrykke; mestre assumer [asyme] v1 påta seg; takle assurance [asyrs] s f 1 (selv)sikkerhet; trygghet 2 forvissning; forsikring; garanti

Fransk_norsk.indd 29

29

atrocité 3 (handel) forsikring dans l’assurance de i forvissning om assuré m, assurée f [asyre] adj 1 sikker; trygg 2 (handel) forsikret assurer [asyre] v1 1 forsikre; garantere; elle viendra, je vous assure hun kommer, det forsikrer jeg Dem/det kan De være sikker på 2 (handel) forsikre (mot skade, ulykke); assurer un immeuble contre l'incendie forsikre en bygning mot brann s'assurer de quelque chose forsikre/ forvisse seg om noe; assurez-vous que... se til at ...; pass på at ...; je vais m'en assurer  jeg skal se etter asthme [asm] s m (med) astma astre [astr] s m stjerne astreignant m [astrɛɲ], astreignante f [astrɛɲt] adj hardt; anstrengende; krevende astreindre [astrdr] v56 tvinge; binde; forplikte s'astreindre à binde/forplikte seg til astrologie [astrɔlɔʒi] s f astrologi astrologue [astrɔlɔg] s m/f astrolog astronaute [astrɔnot] s m/f astronaut astronomie [astrɔnɔmi] s f astronomi astucieux m [astysjø], astucieuse f [astysjøz] adj listig; lur; utspekulert; smart atelier [atəlje] s m 1 atelier; arbeidsrom for kunstner 2 verksted; chef d’atelier verkstedformann athée s m/f ateist athlète [atlɛt] s m/f 1 friidrettsutøver 2 atlet athlétisme [atletism] s m friidrett faire de l’athlétisme drive friidrett atlantique [atltik] adj atlantisk l'Atlantique, l'océan Atlantique Atlanteren; Atlanterhavet atmosphère [atmɔsfɛr] s f atmosfære; (fig) stemning atome [atom] s m atom atomique [atɔmik] adj atom-; bombe atomique atombombe atone [atɔn] adj 1 slapp; matt; uttrykksløs 2 trykklett atout [atu] s m trumf (og trumfkort) âtre [ɑtr] s m ildsted; grue atroce [atrɔs] adj grusom; fryktelig; avskyelig; skrekkelig atrocité [atrɔsite] s f grusomhet; l’atrocité de la guerre krigens grusomhet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


attabler attabler [atable] v1 s’attabler sette seg til bords attachant m [ataʃ], attachante f [ataʃt] adj 1 fengslende; gripende 2 vinnende; sjarmerende attache [ataʃ] s f 1 feste; festeanordning; chien à l’attache hund i bånd 2 (fig) forbindelse; tilknytning; hengivenhet attachement [ataʃm] s m hengivenhet; sympati attacher [ataʃe] v1 binde; feste; forbinde; knytte; forene; (fig) feste; knytte; attachez votre ceinture fest sikkerhetsbeltet; je ne veux pas m'attacher jeg vil ikke binde meg s’attacher feste seg; knytte seg til s'attacher à quelque chose henge/klebe fast ved noe; (fig) bli glad i; hefte seg ved noe; knytte/slutte seg til noe attaque [atak] s f 1 anfall; angrep; attaque au cerveau hjerneslag 2 (mus) anslag attaquer [atake] v1 1 angripe 2 gå i gang; ta fatt 3 (jur) attaquer en justice saksøke s'attaquer à quelque chose ta fatt på noe s'attaquer à quelqu'un angripe noen; overfalle noen attarder [atarde] v1 forsinke s'attarder drøye; bli forsinket atteindre [atdr] v56 nå; rekke; (fig) oppnå; få; bevirke; forårsake; atteindre son but nå sitt mål atteint m [at], atteinte f [att] adj angrepet; être atteint d’une maladie være angrepet av en sykdom atteinte [att] s f 1 rekkevidde 2 angrep; anslag 3 (med) anfall 4 forulempning; krenkelse atteinte à angrep på hors d’atteinte utenfor rekkevidde atteler [atle] v42 spenne for; sammenkoble attenant m [atn], attenante f [atnt] adj tilstøtende; la pièce attenante siderom; tilstøtende rom attendre [atdr] v3 vente (på) en attendant i mellomtiden s'attendre vente seg; forvente attendrir [atdrir] v2 1 mørne; attendrir de la viande mørne kjøtt 2 (fig) bevege; røre s’attendrir sur quelqu’un føle sympati for noen

Fransk_norsk.indd 30

30

attraper attendrissant m [atdris], attendrissante f [atdrist] adj rørende attendu1 m, attendue f [atdy] adj ventet attendu2 [atdy] prep i betraktning av; med tanke på attentat [atta] s m attentat; angrep; overfall; attentat à la bombe bombeangrep; attentat à la sûreté de l’État landsforræderi attente [att] s f venting; ventetid; salle d'attente venteværelse attenter [atte] v1 attenter à begå attentat mot; overfalle; krenke attentif m [attif], attentive f [attiv] adj oppmerksom; hensynsfull; omtenksom; påpasselig attention [atsj] s f oppmerksomhet; hensynsfullhet; omtanke; påpasselighet Attention! Forsiktig! attirer l'attention vekke oppmerksomhet faire attention à legge merke til; være oppmerksom på; passe seg for; se opp for; fais/ faites attention! pass på!; se opp! attentionné m, attentionnée f [atsjɔne] adj oppmerksom; hensynsfull; omtenksom atténuer [atenɥe] v1 (av)svekke; lindre; dempe; mildne atterrer [atere] v1 slå ut; (fig) overvelde; imponere sterkt; gjøre bedrøvet atterrir [aterir] v2 (om fly) lande atterrissage [aterisaʒ] s m landing; atterrissage forcé nødlanding attestation [atɛstɑsj] s f attest; vitnemål; erklæring attester [atɛste] v1 attestere; bevitne; bekrefte attirant m [atir], attirante f [atirt] adj tiltrekkende attirer [atire] v1 1 trekke; tiltrekke; forårsake; vekke; attirer l’attention sur rette oppmerksomheten mot; attirer l'envie vekke misunnelse 2 lokke; forføre; friste s'attirer pådra seg; tiltrekke seg attitré m, attitrée f [atitre] adj fast (ansatt) attitude [atityd] s f holdning; (inn)stilling attractif m [atraktif], attractive f [atraktiv] adj attraktiv; tiltrekkende attraction [atraksj] s f 1 tiltrekning; tiltrekningskraft 2 attraksjon; forlystelse; parc d’attractions fornøyelsespark; tivoli attrait [atrɛ] s m 1 tiltrekkende egenskap; sjarm; ynde; tekke 2 lyst; tilbøyelighet attraper [atrape] v1

29.04.15 14:13


attrayant 1 fakke; fange; snappe opp 2 nå; rekke (buss, tog) 3 overraske; ta (på fersk gjerning) 4 pådra seg; j'ai attrapé un bon rhume jeg har fått meg en skikkelig forkjølelse; j'ai attrapé un coup de soleil jeg er blitt solbrent 5 (fam) irettesette attrayant m [atrɛj], attrayante f [atrɛjt] adj tiltalende; tiltrekkende; attraktiv attribuer [atribɥe] v1 tillegge (egenskaper); tilskrive (som årsak) attribut [atriby] s m (spesiell) egenskap attribution [atribysj] s f tildeling attributions fl myndighet (som hører med til embete eller stilling); kompetanse attrister [atriste] v1 bedrøve; gjøre trist s’attrister bli lei seg attroupement [atrupm] s m oppløp; sammenstimling au [o] prep sammentrekning av à + le aube [ob] s f daggry; soloppgang auberge [obɛrʒ] s f herberge; vertshus; auberge de jeunesse ungdomsherberge aubergine [obɛrʒin] s f (bot) aubergin aucun m [ok], aucune f [okyn] pron 1 (med nektelse) ingen; ikke noen; je ne connais aucun d'eux jeg kjenner ingen av dem 2 noen (som helst); plus qu'aucun(e) autre mer enn noen annen aucunement [okynm] adv på ingen måte; langt ifra; slett ikke audace [odas] s f dristighet; vågemot; freidighet; frekkhet audacieux m [odasjø], audacieuse f [odasjøz] adj dristig au-dedans [odəd] adv inne; innvendig au-dedans de inni; på innsiden av au-dehors [odəɔr] adv ute; utendørs; utenfor au-dehors de utenfor; på utsiden av au-delà [odla] adv bortenfor; på den andre siden; lenger borte au-delà de bortenfor; på den andre siden; over; hinsides au-dessous [odsu] adv nedenfor; nedenunder; nede au-dessous de nedenfor; under au-dessus [odsy] adv over; ovenfor; ovenpå au-dessus de ovenfor; over; oppå au-devant [odv] adv foran; i møte au-devant de foran; overfor; i møte audience [odjs] s f 1 audiens 2 rettsmøte auditeur m [oditœr], auditrice f [oditris] s tilhører; (radio) lytter

Fransk_norsk.indd 31

31

autel audition [odisj] s f 1 hørsel 2 avhør (av vitner) 3 prøveforestilling (for sang, musikk, teater) auditoire [oditwar] s m publikum; tilhørere auditorium [oditɔrjɔm] s m 1 konsertsal 2 studio auge [oʒ] s f trau augmentation [ɔgmtɑsj] s f økning; forstørrelse; stigning; vekst augmenter [ɔgmte] v1 øke; forstørre; legge på; stige augure [ogyr] s m 1 spåmann 2 (for)varsel; tegn; spådom augurer [ogyre] v1 spå; forutsi; varsle aujourd'hui [oʒurdɥi] adv i dag aumône [ɔmon] s f almisse auparavant [oparav] adv før; tidligere auprès1 [oprɛ] adv i nærheten auprès2 [oprɛ] prep auprès de nær (ved); i nærheten av; asseyezvous auprès de moi sett Dem ved siden av meg auquel [okɛl] pron (à + lequel) hvilken; som aura [ora] s f aura; stråleglans; utstråling aurai [ɔre] el. auras [ɔra]aura [ɔra] v futurum av avoir auréole [ɔreɔl] s f glorie; stråleglans auriculaire [ɔrikylɛr] s m lillefinger aurore [ɔrɔr] s f morgenrøde; (fig) demring; morgen; aurore boréale nordlys aussi [osi] adv også; likså; så; moi aussi jeg også; est-il aussi grand que moi? er han like stor som meg? aussi bien que så vel som toi/vous aussi! takk, det samme! aussitôt [osito] adv straks; med ett aussitôt que så snart som; aussitôt que possible så fort/snart som mulig austère [ostɛr] adj streng; alvorlig; enkel; nøysom Australie [ɔstrali] s f Australia australien m [ɔstralj], australienne f [ɔstraljɛn] adj australsk Australien m [ɔstralj], Australienne f [ɔstraljɛn] s australier autant [ot] adv like så mye; like så mange; il y avait autant de garçons que de filles det var like mange gutter som jenter; autant que je sache så vidt jeg vet autant que like mange/mye som d'autant (plus) que så meget/mye mer som autel [otɛl] s m alter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


auteur auteur [otœr] s m 1 gjerningsmann; utøver; oppdager; oppfinner 2 opphavsperson (til kunstnerisk verk); forfatter; droit d'auteur opphavsrett authentique [ottik] adj ekte; autentisk autobiographie [otɔbjgrafi] s f selvbiografi autobus [otɔbys] s m (by)buss autocar [otɔkar] s m (turist)buss autocollant1 [otɔkɔl] s m klistremerke autocollant2 m [otɔkɔl], autocollante f [otɔkɔlt] adj selvklebende autodéfense [otɔdefs] s f selvforsvar autodidacte [otɔdidakt] adj selvlært auto-école [otɔekɔl] s f kjøreskole autographe [otɔgraf] s m autograf; navnetrekk automate [otɔmat] s m automat automatique [otɔmatik] adj automatisk; (fig) mekanisk; arme automatique automatvåpen automne [otɔn] s m høst; cet automne i høst; en automne om høsten; l'automne dernier i fjor høst; l'automne prochain neste høst; til høsten automobile [otɔmɔbil] adj bil-; motordrevet automobiliste [otɔmɔbilist] s m/f bilist autonome [otɔnɔm] adj autonom; selvstyrt; uavhengig autonomie [otɔnɔmi] s f selvstyre; selvstendighet autoportrait [otɔpɔrtrɛ] s m selvportrett autopsie [otɔpsi] s f obduksjon; likskue autopsier [otɔpsje] v7 obdusere autorisation [otɔrizɑsj] s f tillatelse; bevilling; fullmakt autoriser [otɔrize] v1 autorisere; bemyndige; tillate; godkjenne autoritaire [otɔritɛr] adj autoritær; myndig autorité [otɔrite] s f autoritet; myndighet; styresmakt autoroute [otɔrut] s f motorvei auto-stop [otɔstɔp] s m haiking faire de l'auto-stop haike auto-stoppeur m [otɔstɔpœr], autostoppeuse f [otɔstɔpøz] s haiker autour1 [otur] adv (rundt) omkring; rundt autour2 [otur] prep autour de omkring; rundt; (fig) om lag; s'asseoir autour de la table sette seg rundt bordet; autour de cinquante ans om lag femti år (gammel) autre1 [otr] adj annen; annet; andre; annerledes; une autre fois en annen gang autre chose en annen sak; noe annet autre part annensteds; annetsteds d'autre part for øvrig

Fransk_norsk.indd 32

32

avancé l'autre jour forleden (dag) quelque chose d'autre noe annet rien d'autre ikke noe annet autre2 [otr] pron annen; annet; andre entre autres blant andre entre autres (choses) blant annet d'autres andre l'un... l'autre... den ene... den andre l'un l'autre hverandre l'un et l'autre begge (to) autrefois [otrəfwa] adv før (i tiden); (som adj) gammeldags d'autrefois fra/om gamle dager autrement [otrəm] adv 1 annerledes; annet; autrement dit sagt på en annen måte; ne pouvoir faire autrement que ikke kunne(gjøre)annet enn 2 ellers; viens aujourd'hui, autrement il sera trop tard kom i kveld; ellers blir det for sent Autriche [otriʃ] s f Østerrike autrichien m [otriʃj], autrichienne f [otriʃjɛn] adj østerriksk Autrichien m [otriʃj], Autrichienne f [otriʃjɛn] s østerriker autruche [otryʃ] s f (zool) struts faire l’autruche stikke hodet i sanden autrui [otrɥi] pron andre (mennesker); (ens) neste; amour d'autrui nestekjærlighet aux [o] prep sammentrekning av à + les auxiliaire1 [oksiljɛr] s m/f medhjelper auxiliaire2 [oksiljɛr] adj hjelpeauxquels m fl, auxquelles f fl [okɛl] pron (henholdsvis) à + lesquels; à + lesquelles avachi m, avachie f [avaʃi] adj 1 giddeløs; slapp 2 sjaskete; vid; (om sko) nedtrådt; utgått; slitt aval fl avals [aval] s m garanti; kausjon en aval de nedenfor avalanche [avalʃ] s f snøskred; ras; (fig) flom; skur avaler [avale] v1 sluke; svelge avaliser [avalize] v1 garantere/kausjonere for; støtte avance [avs] s f 1 fremrykning 2 tilnærmelse 3 forsprang 4 forskudd à l'avance i forveien; på forhånd; på forskudd être en avance være tidlig ute payer d'avance betale på forskudd avancé m, avancée f [avse] adj avansert; fremskreden; viderekommen; (fig) fremmelig (dvs tidlig moden)

29.04.15 14:13


avancement avancement [avsm] s m 1 fremrykning; (fig) avansement; forfremmelse 2 fremgang; fremskritt 3 forskudd (og forskuddsbetaling) avancer [avse] v58 1 rykke frem; avansere; (fig) bli forfremmet; (om klokke) gå for fort 2 bringe/stille frem; (fig) fremsette; forfremme s'avancer gå/rykke fremover; trenge seg frem s'avancer dans le monde komme seg frem i verden s'avancer trop gå for langt avant1 [av] s m forpart; forreste del/part à l'avant foran (i bil, buss); (sjø) forut avant2 [av] adv foran; føre; før; tidligere; plus avant lenger frem/fremme avant de før; fremfor avant que før (enn); innen en avant fremad; frem(over) avant3 [av] prep før; avant la guerre før krigen avant peu om litt avant tout fremfor alt avantage [avtaʒ] s m fordel; overtak; gode; gevinst; vinning à l'avantage de quelqu'un til fordel for noen avantageux m [avtaʒø], avantageuse f [avtaʒøz] adj fordelaktig; nyttig avant-bras [avbra] s m underarm avant-dernier m [avdɛrnje], avantdernière f [avdɛrnjɛr] adj nest sist avant-garde [avgard] s f fortropp; (fig) noe(n) som innfører noe nytt avant-hier [avtjɛr] adv i forgårs avant-première [avprəmjɛr] s m generalprøve avant-propos [avprɔpo] s m forord; innledning avare1 [avar] s m/f gjerrigknark; gnier avare2 [avar] adj gjerrig avarie [avari] s f havari; sjøskade avarié m, avariée f [avarie] adj skadd; (om matvarer) bedervet; skjemt avec [avek] prep med; sammen med avec cela med det; dermed être bien avec trives dårlig med être mal avec trives dårlig med avenant m [avn], avenante f [avnt] adj behagelig; tiltalende; vennlig avènement [avɛnm] s m tronbestigelse; ankomst; komme avenir [avnir] s m fremtid

Fransk_norsk.indd 33

33

aviron à l'avenir i fremtiden; heretter Avent [av] s m advent aventure [avtyr] s f eventyr; dramatisk opplevelse aventurer [avtyre] v1 risikere; utsette for fare s'aventurer utsette seg for fare; risikere; våge avenue [avny] s f aveny; bred gate (med beplantning) avérer [avere] v15 s’avérer vise seg å være averse [avɛrs] s f (regn)skur; byge avertir [avɛrtir] v2 advare; varsko; varsle; underrette avertir quelqu'un de quelque chose varsle noen om noe avertissement [avɛrtism] s m 1 advarsel; melding; avertissement au lecteur forord (i bok) 2 reprimande avertisseur [avɛrtisœr] s m bilhorn; alarmapparat; avertisseur d’incendie brannalarm aveu fl aveux [avø] s m bekjennelse; tilståelse; innrømmelse faire un aveu komme med en bekjennelse; avlegge en tilståelse aveugle [avœgl] adj blind; (fig) forblindet; aveugle d’un œil blind på et øye en aveugle i blinde l’amour rend aveugle kjærlighet gjør blind aveugler [avœgle] v1 1 blinde; (fig) forblinde 2 blende aviateur m [avjatœr], aviatrice f [avjatris] s flyger aviation [avjɑsj] s f 1 flyging; luftfart; compagnie d'aviation flyselskap 2 (mil) flyvåpnet avide [avid] adj grådig; grisk; avide d'argent pengegrisk être avide de være ivrig etter avidité [avidite] s f grådighet; iver avilir [avilir] v2 1 forringe; gjøre mindre verdifull 2 ydmyke s'avilir  nedverdige seg; ydmyke seg avion [avj] s m fly; avion de chasse jagerfly; voyager en avion reise med fly par avion med fly/luftpost aviron [avir] s m 1 åre (til å ro/padle med) 2 (sport) roing; rosport

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


avis avis [avi] s m 1 mening; oppfatning; je ne suis pas de votre avis jeg er uenig med Dem; changer d’avis forandre mening 2 kunngjøring; varsel; meddelelse; melding; avis de décès  dødsannonse; avis de recherche etterlysning à mon avis etter min mening être d'avis que mene at avisé m, avisée f [avize] adj fornuftig; forstandig aviver [avive] v1 1 friske/live opp; styrke 2 polere avocat1 m [avɔka], avocate f [avɔkat] s 1 (jur) advokat 2 forkjemper; talsperson avocat2 s m [avɔka] (bot) avokado avoine [avwan] s f (bot) havre avoir1 [avwar] s m eiendom; formue avoir2 [avwar] v01 1 (som hjelpeverb) ha; il a grandi han har vokst; avoir eu ha fått 2 (som hovedverb) ha; eie; elle a deux vélos hun har to sykler 3 være; avoir faim være sulten 4 (om alder) være; j'ai dix-huit ans jeg er atten år (gammel); quel âge as-tu? hvor gammel er du? avoir à behøve; måtte; være nødt til; j'ai une visite à faire jeg må besøke noen avoir quelque chose à faire ha noe å gjøre en avoir assez ha fått nok; j'en ai assez jeg har (fått) nok; jeg er lei av det en avoir contre quelqu'un være sint på noen il n'y a qu'à det er bare å il y a det er/finnes; il y a deux jours for to dager siden qu'as-tu? hva går det av deg?; hva er i veien med deg? qu'est-ce qu'il y a? hva er det?; hva er på ferde? avortement [avɔrtəm] s m abort; (fig) fiasko avorter [avɔrte] v1 abortere; (fig) mislykkes; slå feil avoué [avwe] s m advokat avouer [avwe] v1 bekjenne; tilstå; innrømme avril [avril] s m april; au mois d'avril, en avril i april (måned) poisson d'avril aprilsnarr axe [aks] s m 1 akse; les grands axes routiers hovedveiene 2 (hjul)aksel

Fransk_norsk.indd 34

bagnole

34

ayant [ɛj] adv presens partisipp av avoir azote [azɔt] s m nitrogen azur [azyr] s m asurblått la Côte d'Azur den franske riviera

B b el. B [be] s m bokstaven b; B babillage [babijaʒ] s m pludring; skravl(ing) babiller [babije] v1 pludre; prate; skravle babiole [babjɔl] s f nips; småting; (fig) bagatell; tøys bâbord [babɔr] s m (sjø) babord; venstre side på en båt à bâbord på babord side baby-foot [bebifut] s m fotballspill baby-sitter [bebisitɛr] fl baby-sitters s f barnevakt baby-sitting [bebisitiŋ] s m barnevakt faire du baby-sitting sitte barnevakt bac [bak] s m 1 ferje 2 balje; trau; tank; beholder 3 baccalauréat baccalauréat [bakalɔrea] s m fransk studenteksamen (tilsvarer omtrent eksamen etter fullført videregående skole, allmennfaglig studieretning) bâche [bɑʃ] s f presenning bachelier m [baʃəlje], bachelière f [baʃəljɛr] s student som har bestått eksamen fra videregående skole bachoter [baʃɔte] v1 pugge (før en eksamen) bâcler [bɑkle] v1 slurve unna bactérie [bakteri] s f bakterie badiner [badine] v1 spøke; tøyse; ta lett på baffe [baf] s f ørefik; dask bafouer [bafwe] v1 latterliggjøre; håne; spotte bafouiller [bafuje] v1 stamme; stotre bagage [bagaʒ] s m bagasje; bagages à main håndbagasje faire ses bagages pakke bagarre [bagar] s f slagsmål; krangel; bråk; opptøyer bagatelle [bagatɛl] s f bagatell; småtteri; ubetydelighet bagne [baɲ] s m (i eldre tid) tukthus; straffekoloni bagnole [baɲɔl] s f (fam) bil; kjerre

29.04.15 14:13


bague bague [bag] s f (finger)ring baguette [bagɛt] s f 1 (liten) kjepp; pinne; dirigentstokk; baguette de tambour trommestikke; baguette magique tryllestav 2 bagett; pariserloff bah [bɑ] interj pøh; pytt! vel (ved tvil) baie [bɛ] s f 1 bukt; vik 2 (bot) bær 3 åpning (for dør, vindu) baigner [beɲe] v1 bade; skylle; vaske; baigné de larmes badet i tårer; tåredryppende se baigner bade; ta seg et bad baignoire [beɲwar] s f badekar bâiller [baje] v1 1 gjespe 2 stå på klem; sprike bâillon [baj] s m knebel; (fig) munnkurv (dvs forbud mot å si noe) bâillonner [bajɔne] v1 kneble; (fig) sette munnkurv på bain [b] s m 1 bad; salle de bains baderom 2 badekar; bain bouillonnant boblebad bain moussant skumbad prendre un bain ta (seg) et bad; bade baïonette [bajɔnɛt] s f bajonett baiser [beze] s m kyss baisse [bɛs] s f nedgang; reduksjon; prisfall baisser [bese] v1 1 redusere; senke; baisser le prix sette ned prisen 2 dra/trekke ned 3 falle; synke; gå ned 4 bøye; baisser la tête bøye hodet se baisser bøye seg (ned) bal fl bals [bal] s m ball (dvs dansetilstelning) balade [balad] s f tur; slentretur; utflukt balader [balade] v1 se balader dra på tur; spasere baladeur [baladœr] s m lommedisko; walkman balafre [balafr] s f flenge; kutt; arr balai [balɛ] s m (feie)kost balance [bals] s f 1 balanse; likevekt 2 saldo 3 (skål)vekt la Balance (stjernetegnet) Vekten balancer [balse] v58 1 balansere; bringe i balanse; være i balanse; oppveie 2 vakle; vippe; (fig) nøle; være usikker 3 kaste; kvitte seg med se balancer gynge; vippe; vagge

Fransk_norsk.indd 35

35

bancal s’en balancer gi blaffen balançoire [balswar] s f gynge; huske balayer [baleje] v55 feie; sope balayeur m [balɛjœr] s m gatefeier balbutier [balbysje] v7 hakke; stamme; stotre; mumle balcon [balk] s m balkong baleine [balɛn] s f 1 (zool) hval 2 spile (f.eks. i paraply) balise [baliz] s f sjømerke; fyr baliverne [balivɛrn] s f (særlig i flertall) tull; tøys; sludder ballant m [bal], ballante f [balt] adj dinglende; svingende; hengende balle [bal] s f 1 kule; prosjektil 2 ball balles (fam) spenn ballerine [balrin] s f 1 ballettdanserinne 2 ballerinasko ballet [balɛ] s m ballett ballon [bal] s m 1 ballong 2 (sport) ball ballotter [balɔte] v1 humpe; riste; skrangle; bli kastet/slengt hit og dit balnéaire [balneɛr] adj bade-; station balnéaire badested ved sjøen balourd m [balur], balourde f [balurd] adj 1 klønete 2 toskete; tungnem balte [balt] adj baltisk; les pays Baltes de baltiske landene baltique [baltik] adj baltisk la (mer) Baltique Østersjøen bambin [bb] s m guttunge; pjokk bambou [bbu] s m (bot) bambus ban [b] s m 1 proklamasjon; kunngjøring 2 lysing (til ekteskap) 3 bannlysing banal [banal] fl banals adj vanlig; uten særpreg; triviell banane [banan] s f (bot) banan; une peau de banane et bananskall banc [b] s m 1 benk; (om en båt) tofte; banc des accusés tiltalebenk; banc des témoins vitneboks 2 banke; rev; banc de neige snøfonn 3 (fiske)stim; banc d’alevins fiskeyngel bancaire [bkɛr] adj bank-; bankmessig bancal m, bancale f [bkal] fl bancals adj 1 hjulbeint

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


bandage 2 vaklevoren; ustø; halt bandage [bdaʒ] s m bandasje; forbinding bande [bd] s f 1 bånd; remse; strimmel; list 2 flokk 3 bande; gjeng bande dessinée tegneserie bandeau fl bandeaux [bdo] s m 1 pannebånd; hårbånd 2 bind (for øynene) 3 bånd; stripe bander [bde] v1 1 binde; binde for/sammen; forbinde 2 spenne; stramme (f. eks. muskler) banderole [bdrɔl] s f vimpel; banner bandit [bdi] s m banditt; forbryter; gangster bandoulière [bduljɛr] s f bandolær; skulderrem; sac en bandoulière skulderveske banlieue [bljø] s f forstad; forsteder; omegn; trains de banlieue forstadstog; lokaltog bannière [banjɛr] s f banner; fane bannir [banir] v2 (lands)forvise; (fig) bannlyse banque [bk] s f bank banqueroute [bkrut] s f bankerott; fallitt; konkurs banquet [bkɛ] s m bankett; festmåltid banquette [bkɛt] s f sofa; benk; (sitte)plass banquier m [bkje], banquière f [bkjɛr] s bankier; bankmann baptême [batɛm] s m dåp baptiser [batize] v1 døpe baquet [bakɛ] s m butt; trau; balje bar [bar] s m bar baraque [barak] s f brakke; bod; rønne; skur; (fam) hus barbare [barbar] adj barbar-; barbarisk; umenneskelig; grusom barbe [barb] s f skjegg quelle barbe! (fam) noe så gørr; så ergerlig!; (sånn) uflaks! barbelé m, barbelée f [barbəle] adj piggete; taggete; fil de fer barbelé piggtråd barbelés s m fl piggtrådgjerde barber [barbe] v1 kjede; trette; plage se barber kjede seg barboter [barbɔte] v1 1 plaske 2 (fam) rappe; stjele barbouillage [barbujaʒ] s m klin; søl; smøreri barbouiller [barbuje] v1 1 grise/søle til 2 rable; skrive stygt barbu m, barbue f [barby] adj skjeggete barème [barɛm] s m tabell baril [baril] s m kagge; bøtte; tønne

Fransk_norsk.indd 36

36

baser bariolé m, bariolée f [barjɔle] adj spraglete; mangefarget barman [barman] s m bartender baromètre [barɔmɛtr] s m barometer baron [bar] s m baron; (fig) viktig person (særlig økonomisk) baronne [barɔn] s f baronesse baroque1 [barɔk] s m barokk(stil) baroque2 [barɔk] adj underlig; fantasifull; eksentrisk barque [bark] s f liten båt barrage [baraʒ] s m 1 (av)sperring; bom; sperre 2 oppdemming; dam; demning barre [bar] s f 1 stang 2 barre; blokk 3 (jur) skranke 4 strek; (mus) barre de mesure taktstrek la barre retten; rettssalen barreau fl barreaux [baro] s m 1 (liten) stang; sprosse 2 (jur) skranke (i rettssal); (fig) advokatstanden barreaux fl gitter; sprinkler barrer [bare] v1 1 sperre; stenge 2 stryke over/ut barrette [barɛt] s f hårspenne barricade [barikad] s f barrikade; forskansning barrière [barjɛr] s f barriere; stengsel; bom; gjerde; port bas1 [ba] s m 1 basis; fundament; bas d'un pull vrangbord 2 strømpe bas2 m [ba], basse f [bas] adj 1 lav; liten; basse mer lavvann; la tête basse med bøyd hode 2 lumpen; simpel bas3 [ba] adv lavt; parler bas snakke lavt à bas ...! ned med ...!; à bas la dictature! ned med diktaturet! basané m, basanée f [bazane] adj solbrent; brunbarket bas-côté [bɑkɔte] s m veikant bascule [baskyl] s f cheval à bascule gyngehest; fauteuil à bascule gyngestol basculer [baskyle] v1 vippe; tippe; velte base [baz] s f 1 base; base de lancement utskytningsrampe 2 basis; grunnlag 3 base de données database baser [baze] v1 basere se baser sur bygge på; basere seg på

29.04.15 14:13


bas-fond bas-fond [baf] s m grunne (i vann); søkk (i terreng) bas-fonds fl slummen; de lavere samfunnslag basilic [bazilik] s m (bot) basilikum basique [bazik] adj grunnleggende; basisbasket1 [baskɛt] s f basketsko; treningssko basket2 [baskɛt] s m basketball basketteur m [baskɛtœr], basketteuse f [baskɛtøz] s basketballspiller basse [bas] s f (mus) bass; bass-stemme basse-cour [bɑskur] s f hønsegård bassin [bas] s m 1 basseng 2 bekken 3 lavtlandsområde bassine [basin] s f balje; kar; stor gryte; stamp bastille [bastij] s f befestet borg bas-ventre [bɑvtr] s m underliv bataille [batɑj] s f slag; kamp; strid; slagsmål; champ de bataille slagmark bâtard m [bɑtar], bâtarde f [bɑtard] s 1 bastard 2 (neds) barn født utenfor ekteskap bateau [bato] fl bateaux s m båt; skip; bateau à voiles seilbåt; bateau citerne tankbåt; bateau à rames robåt; bateau mouche turistbåt (på Seinen) bâti [bɑti] adj bebygd bien bâti velskapt bâtiment [bɑtim] s m 1 bygning 2 (større) skip bâtir [bɑtir] v2 bygge; bebygge; (fig) bygge opp bâton [bɑt] s m 1 stav; stokk; pinne; bâton de ski skistav 2 stift; bâton de rouge à lèvres leppestift à bâtons rompus usammenhengende battage [bataʒ] s m tresking; (fig) reklamekampanje; oppstyr battant1 [bat] s m dør; vindusfløy; klaff (på bord) battant2 [bat] adj bankende; piskende; pluie battante plaskregn; le cœur battant med bankende hjerte; à trois heures battantes presis klokka tre batte [bat] s f 1 redskap til å slå med 2 balltre; kølle battement [batm] s m banking; slag; klapping; battement de cœur hjertebank; battement de paupières blunking batterie [batri] s f 1 batteri 2 gruppe; serie; sett

Fransk_norsk.indd 37

37

beau 3 (mus) batteri; slagverk batteur m [batœr], batteuse f [batøz] s 1 (mus) batterist; trommeslager 2 m visp (til matlaging) battre [batr] v11 1 slå; banke; denge 2 (om hjerte) banke; klappe 3 overvinne; slå; battre son adversaire slå motstanderen/konkurrenten sin 4 (om korn) treske battre à mort slå i hjel battre en brèche slå brister i battre en retraite trekke seg tilbake; gi seg battre la mesure slå takten battre son plein (fam) kulminere; være i full sving se battre (contre) slåss (mot) baume [bom] s m balsam bavard m [bavar], bavarde f [bavard] adj skravlete; snakkesalig bavarder [bavarde] v1 skravle; (små)prate; sladre bave [bav] s f sikkel; fråde baver [bave] v1 sikle; fråde bavette [bavɛt] s f 1 smekke 2 biffstykke bavure [bavyr] s f tabbe; bommert; feil bazar [bazar] s m marked; alt-mulig-butikk BCBG [besebeʒe] adj (fam, iron) (forkortelse for) bon chic bon genre; tekkelig, veloppdragen bd fork → boulevard BD [bede] s f bande dessinée; tegneserie béant m [be], béante f [bet] adj gapende; måpende; vidåpen béatitude [beatityd] s f lykke; (lykk)salighet beau m [bo] el. bel m [bɛl] fl beaux [bo], belle f [bɛl] fl belles [bɛl] adj vakker; pen; skjønn; (iron) fin; nydelig à la belle étoile under åpen himmel au beau milieu de midt i avoir beau faire gjøre forgjeves; j'ai beau expliquer plusieurs fois mais elle ne comprend pas jeg har forklart det mange ganger, men hun forstår det ikke bel et bien godt og vel; vel og bra des belles paroles fagre/vakre ord (tomme løfter, smiger) il fait beau aujourd'hui det er pent vær i dag se faire beau gjøre seg fin; pynte seg un beau jour en vakker dag (når som helst) un beau salaud (slang) en stor drittsekk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


beaucoup

I hankjønn entall brukes beau foran konsonant, mens bel brukes foran ord som begynner på vokal og stum h: un beau garçon en pen gutt un bel enfant et vakkert barn un bel homme en pen mann beaucoup [boku] adv meget; mye; mange; elle a beaucoup d'argent hun har mange penger avoir beaucoup à faire ha mye å gjøre beaucoup de monde mange mennesker beaucoup trop altfor mye merci beaucoup mange takk beau-fils [bofis] s m svigersønn; stesønn beau-frère [bofrɛr] s m svoger beau-père [bopɛr] s m svigerfar; stefar beauté [bote] s f skjønnhet beaux-arts [bozar] s m fl billedkunst beaux-parents [bopar] s m fl svigerforeldre; pleieforeldre; steforeldre bébé [bebe] s m spedbarn; baby bec [bɛk] s m 1 nebb; (fam) munn 2 munnstykke; tut bêche [bɛʃ] s f spade; hakke bêcher [beʃe] v1 spa (opp); grave becqueter el. bécqueter [bekete] v1 hakke (med nebbet); pirke i bégaiement [begɛm] s m stamming bégayer [begeje] v55 stamme; stamme frem; stotre bégueule [begœl] adj snerpete beige [bɛʒ] adj beige(farget) beignet [bɛɲɛ] s m frityrstekt bakverk; beignets de crevettes innbakte reker bel [bɛl] adj → beau bêler [bele] v1 (om sau) breke belge [bɛlʒ] adj belgisk Belge [bɛlʒ] s m/f belgier Belgique [bɛlʒik] s f Belgia bélier [belje] s m 1 (zool) vær (dvs saubukk) 2 rambukk le Bélier (stjernetegnet) Væren belle [bɛl] adj → beau belle-famille [bɛlfamij] s f svigerfamilie belle-fille [bɛlfij] s f svigerdatter; stedatter belle-mère [bɛlmɛr] s f svigermor; stemor belle-sœur [bɛlsœr] s f svigerinne belligérant m [beliʒer], belligérante f [beliʒert] adj krigførende; krigsbelliqueux m [belikø], belliqueuse f [belikøz] adj krigersk; aggressiv; utfordrende

Fransk_norsk.indd 38

38

beurre ben [b] adv ben dis donc! javel!; sier du det?; såpass! ben non nei, sånn er det bare ben oui ja, sånn er det bare bénédicité [benedisite] s m bordbønn; velsignelse bénédiction [benediksj] s f velsignelse bénéfice [benefis] s m 1 fordel; gagn; nytte 2 gevinst; utbytte; fortjeneste bénéficier [benefisje] v1 bénéficier de dra fordel av bénéfique [benefik] adj velgjørende; tjenlig bénévole [benevɔl] adj frivillig; uegennyttig bénin m [ben], bénigne f [beniɲ] adj (med) godartet; une tumeur bénigne en godartet svulst bénir [benir] v2 1 velsigne 2 hellige; innvie; vigsle Dieu soit béni! (fam) gudskjelov! Dieu vous bénisse! Gud velsigne deg! bénit m [beni], bénite f [benit] adj (relig) velsignet; innviet; vigslet; eau bénite vievann béquille [bekij] s f krykke berceau fl berceaux [bɛrso] s m vugge bercer [berse] v58 1 vugge 2 berolige; trøste berceuse [bɛrsøz] s f 1 vuggevise 2 gyngestol béret [berɛ] s m alpelue berge [bɛrʒ] s f bredd berger m [bɛrʒe], bergère f [bɛrʒɛr] s gjeter berger allemand schæfer(hund) berne [bɛrn] s f drapeau en berne flagg på halv stang besogne [bəzɔɲ] s f (arbeids)oppgave; jobb besoin [bəzw] s m behov; trang avoir besoin de ha behov for; trenge noe bestial m, bestiale f [bɛstjal] fl bestiaux [bɛstjo] adj bestialsk; brutal; grusom bestiaux [bɛstjo] s m fl (zool) buskap; kveg bestiole [bɛstjɔl] s f lite skadedyr; insekt bétail [betaj] s m buskap bête1 [bɛt] s f dyr; bêtes féroces ville dyr bête à bon Dieu marihøne bête2 [bɛt] adj dum; enfoldig bêtise [bɛtiz] s f dumhet; tabbe béton [bet] s m betong betterave [bɛtrav] s f (bot) bete; roe; betterave potagère, betterave rouge rødbete; betterave sucrière sukkerroe beugler [bøgle] v1 raute; brøle; skråle beurre [bœr] s m (mat) smør

29.04.15 14:13


beurrer beurrer [bœre] v1 smøre med smør biais [bjɛ] s m 1 skrå linje/retning 2 måte (å nærme seg noe på); synsvinkel; omvei en biais på skjeve; på skrå biathlète [biatlɛt] s m/f (sport) skiskytter biathlon [biatl] s m (sport) skiskyting bibelot [biblo] s m pyntegjenstand bibelots fl nips biberon [bibr] s m tåteflaske; nourrir au biberon gi tåteflaske bible [bibl] s f bibel la Bible Bibelen bibliothécaire [bibljɔtekɛr] s m/f bibliotekar bibliothèque [bibljɔtɛk] s f 1 bibliotek; boksamling 2 bokhylle(r); bokskap biche [biʃ] s f (zool) hunnhjort bicoque [bikɔk] s f rønne; skur bicyclette [bisiklɛt] s f sykkel monter à bicyclette sykle bidet [bidɛ] s m bidé (badekar for underliv og føtter) bidon1 [bid] s m 1 spann; dunk; kanne 2 (fam) mage porte-bidon 1 (til å løpe eller gå på ski) rumpetaske 2 (på sykkel) flaskestativ bidon2 [bid] adj falsk; uekte bidonville [bidvil] s m brakkeby; slum bien1 [bj] s m 1 gode 2 eiendom bien2 [bj] adv 1 bra; godt; vel; c'est bien det er bra; det er fint 2 mange; mye; svært bien entendu selvfølgelig bien que selv om bien mieux mye bedre bien sûr selvfølgelig; selvsagt eh, bien! nå!; vel! être bien fait pour være til pass for fort bien meget bra tout va bien alt går bra; det står (bare) bra til très bien meget godt; svært bra bien-aimé1 m, bien-aimée f [bjneme] s kjæreste bien-aimé2 m, bien-aimée f [bjneme] adj elsket bien-être [bjnɛtr] s m velvære; trivsel; trygghet bienfaisance [bjfəzs] s f godgjørenhet; velgjørenhet; veldedighet

Fransk_norsk.indd 39

39

bis​ bienfaisant m [bjfəz], bienfaisante f [bjfəzt] adj godgjørende; sunn; veldedig bienfait [bjfɛ] s m gode; tjeneste; velgjerning bienfaiteur m [bjfɛtœr], bienfaitrice f [bjfɛtris] s velgjører bienheureux m [bjnœrø], bienheureuse f [bjnœrøz] adj lykkelig; heldig; (relig) salig bientôt [bjto] adv snart à bientôt! på (snarlig) gjensyn! bienveillance [bjvɛjs] s f velvilje; velvillighet; vennlighet bienveillant m [bjvɛj], bienveillante f [bjvɛjt] adj velvillig; elskverdig; vennlig bienvenu m, bienvenue f [bjvny] adj velkommen; soyez la bienvenue/le bienvenu! (vær) velkommen! bière [bjɛr] s f 1 øl 2 (lik)kiste bifteck [biftɛk] s m (mat) biff; bifteck haché karbonade bigarré m, bigarrée f [bigare] adj spraglet; mangefarget bigot m [bigo], bigote f [bigɔt] adj skinnhellig bigoudi [bigudi] s m papiljott; (hår)rull bijou [biʒu] fl bijoux s m smykke; (fig) juvel; perle; klenodium bijouterie [biʒutri] s f gullsmedforretning bilan [bil] s m (slutt)regnskap; oppgjør; resultat faire le bilan gjøre opp status bile [bil] s f galle bilingue [bilg] adj tospråklig billard [bijar] s m 1 biljard (og biljardbord) 2 (fam) operasjonsbord bille [bij] s f kule; klinkekule; stylo à bille kulepenn billet [bijɛ] s m 1 billett; billet d'entrée inngangsbillett; billet de faveur fribillett 2 papirlapp; seddel; billet de banque pengeseddel; billet de loterie lodd billetterie [bijɛtri] s f 1 minibank 2 billettsentral billot [bijo] s m hoggestabbe binocle [binɔkl] s m lorgnett; (fam) briller biographie [bjɔgrafi] s f biografi biologie [bjɔlɔʒi] s f biologi biologique [bjɔlɔʒik] adj biologisk; økologisk biologiste [bjɔlɔʒist] s m/f biolog bique [bik] s f geit bis1 m [bi], bise f [biz] adj gråbrun; pain bis klibrød; grovt brød

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


bis bis2 [bis] adv 1 (mus) dakapo; igjen; en gang til 2 (etter tall) b; 16 bis, rue Bonaparte Bonaparte gate 16 b biscornu m, biscornue f [biskɔrny] adj snodig; merkelig biscotte [biskɔt] s f kavring; skonrokk biscuit [biskɥi] s m tørr kake (om forskjellige tørre småkaker, kjeks) bise [biz] s f 1 (fam) kyss på kinnet 2 nordavind bisou [bizu] s m (fam) (lite) kyss; suss bissextile [bisɛkstil] adj année bissextile skuddår bistro(t) [bistro] s m bistro; vinstue; (liten) restaurant bitume [bitym] s m asfalt bizarre [bizar] adj merkelig; underlig; besynderlig blafard m [blafar], blafarde f [blafard] adj blek; fargeløs; (om lys) matt; svakt blague [blag] s f vits sans blague! nei, tuller du? blaguer [blage] v1 skrøne; spøke; drive gjøn med; vitse blaireau fl blaireaux [blɛro] s m 1 (zool) grevling 2 barberkost blairer [blɛre] v1 (fam) like; fordra; utstå blâme [blɑm] s m bebreidelse; irettesettelse; reprimande blâmer [blɑme] v1 bebreide; irettesette; klandre; kritisere blanc1 [bl] s m hvitt; hvit farge/maling; hvitt stoff; hvitvin; blanc cassé off-white blanc d'œuf eggehvite blanc2 m [bl], blanche f [blʃ] adj 1 hvit; gelée blanche rim; pain blanc hvitt brød; vin blanc hvitvin 2 blank; klar; lys; ren carte blanche fullmakt; frie hender blanche [blʃ] adj → blanc Blanche-neige [blʃnɛʒ] s f Snøhvit blancheur [blʃœr] s f 1 hvit farge; blekhet; hvithet 2 renhet; uskyld blanchir [blʃir] v2 1 farge/male hvit; hvitte; kalke; bleke 2 (fig) hvitvaske; renvaske (dvs rense for mistanke, skyld) 3 bli hvit blanchisserie [blʃisri] s f vaskeri blasé m, blasée f [blaze] adj blasert blason [blɑz] s m våpenskjold

Fransk_norsk.indd 40

40

bois blasphématoire [blasfɛmatwar] adj blasfemisk blasphème [blasfɛm] s m blasfemi; gudsbespottelse blatte [blat] s f (zool) kakerlakk blé [ble] s m (bot) korn; ofte hvete; champ de blé kornåker bled [blɛd] s m (fam) lite sted; avkrok; bortgjemt landsby blême [blɛm] adj likblek; grå(blek); gusten blessé m, blessée f [blese] adj såret blesser [blese] v1 1 såre; mortellement blessé dødelig såret; blessé de guerre krigsskadet 2 (fig) såre; fornærme; krenke; skjære; stikke; la lumière me blesse les yeux lyset skjærer meg i øynene blessure [blesyr] s f 1 sår 2 fornærmelse; krenkelse bleu m, bleue f [blø] adj blå; bleu de froid blåfrossen; bleu clair lyseblå; bifteck bleu blodig biff blindé m, blindée f [blde] adj pansret; panser-; char blindé panservogn; tank blizzard [blizar] s m snøstorm bloc [blɔk] s m blokk (både om steinblokk og skriveblokk); kloss en bloc samlet; under ett blocage [blɔkaʒ] s m blokkering; sperring; sperre; blocage des prix prisstopp blocus [blɔkys] s m blokade; avsperring blond m [bl], blonde f [bld] adj blond; lys(håret) bloquer [blɔke] v1 blokkere; sperre (en konto); stenge; hindre; (fig) hemme blottir [blɔtir] v2 se blottir krype sammen; trykke seg mot blouse [bluz] s f (arbeids)frakk blouson [bluz] s m (kort) ytterjakke; vindjakke bobard [bɔbar] s m (fam) løgnhistorie; skrøne bobine [bɔbin] s f spole; rull; snelle bocal [bɔkal] fl bocaux [bɔko] s m (syltetøy) glass; (syltetøy)krukke; (gullfisk)bolle; kolbe bœuf [bœf] s m (zool) okse (og oksekjøtt) bof [bɔf] interj ikke noe særlig; sånn passe bohème [bɔɛm] s m bohem; sorgløst kunstnerliv bohémien m [bɔemj], bohémienne f [bɔemjɛn] s sigøyner boire [bwar] v12 drikke; suge opp; absorbere boire à la santé de quelqu'un skåle for noen bois [bwa] s m 1 skog

29.04.15 14:13


boiserie 2 tre (og treverk); ved; bois de charpente trelast; trematerialer; bois de chauffage brensel; ved 3 treblåseinstrument (som fløyte, klarinett) 4 gevir; horn avoir la gueule de bois ha tømmermenn (dvs være fyllesjuk) de/en bois i tre touchez/touchons du bois! bank i bordet! boiserie [bwazri] s f panel(ing); treverk boisson [bwas] s f drikk; drikke; boisson gazeuse kullsyreholdig leskedrikk; boissons alcoolisées alkoholholdige drikker boîte [bwat] s f eske (boks); skrin; boîte à outils verktøykasse; boîte à gants hanskerom; boîte aux lettres postkasse; boîte à musique spilledåse; boîte d'allumettes fyrstikkeske; boîte de conserves hermetikkboks; boîte postale postboks aller en boîte gå på diskotek boîte de nuit nattklubb; diskotek boiter [bwate] v1 halte; hinke boiteux m [bwatø], boiteuse f [bwatøz] adj haltende; hinkende; vaklevoren; ustø bol [bɔl] s m bolle; skål en avoir ras le bol være møkka lei det hele bombardement [bbardəm] s m bombing bombarder [bbarde] v1 bombe; (fig) bombardere bombe [bb] s f 1 bombe; bombe atomique atombombe 2 (fig) bombe (dvs plutselig overraskelse) bombe glacée (mat) isbombe bôme [bom] s f (sjø) bom bon1 [b] s m anvisning; bong; kupong pour de bon for godt; for bestandig bon2 m [b], bonne f [bɔn] adj 1 god 2 flink; bon en français flink/god i fransk bon courage! lykke til! bonne chance! lykke til! bonne journée! ha en fin dag! bonne nuit! god natt! bon voyage! god reise! de bonne heure tidlig bon marché billig être en bon état være i god stand bon3 [b] adv bra; godt; sentir bon lukte godt à quoi bon? hva skal det være godt for? bon! godt! bonasse [bɔnas] adj dumsnill; (overdrevent) godmodig bonbon [bb] s m sukkertøy; konfekt bond [b] s m hopp; sprang

Fransk_norsk.indd 41

41

borne bondé m, bondée f [bde] adj overfylt; smekkfull; stappfull bondir [bdir] v2 hoppe; springe bondir sur quelqu'un fare løs på/kaste seg over noen bonheur [bɔnœr] s m hell; lykke au petit bonheur på lykke og fromme par bonheur heldigvis porter bonheur bringe lykke bonhomie [bɔnɔmi] s f godmodighet bonhomme [bɔnɔm] fl bonshommes s m fyr; hyggelig mann; gubbe; bonhomme de neige snømann boni [bɔni] s m overskudd; ekstrafortjeneste; bonus bonification [bɔnifikɑsj] s f 1 forbedring 2 bonus bonifier [bɔnifje] v7 1 forbedre 2 gi bonus/godtgjørelse boniment [bɔnimã] s m falsk propaganda; billige salgstriks bonjour [bʒur] s m god dag; god morgen bonne1 [bɔn] s f hushjelp bonne2 [bɔn] adj → bon bonnement [bɔnm] adv tout bonnement ganske enkelt; simpelthen bonnet [bɔnɛ] s m lue; kyse; bonnet de bain badehette bonsoir [bswar] s m god aften; god kveld; god natt bonté [bte] s f godhet; vennlighet bord [bɔr] s m kant; rand; bord; bredd; (hatte) brem; (om et skip) ripe; bord de route/chemin veikant; bord d'une rivière elvebredd à bord de om bord i au bord de la mer ved kysten au bord des larmes på nippet til å gråte monter à bord gå om bord par-dessus bord over bord bordel [bɔrdɛl] s m bordell; (fig) et fryktelig rot border [bɔrde] v1 omgi; omkranse borderau fl borderaux [bɔrdəro] s m fortegnelse; liste; borderau d’achats innkjøpsliste bordure [bɔrdyr] s f bord; kant; kantstein en bordure de langs kanten; i utkanten av borgne [bɔrɲ] adj enøyd borne [bɔrn] s f merkestein; grensemerke; grensestein bornes fl grenser; begrensning; sans bornes grenseløs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


borné borné m, bornée f [bɔrne] adj begrenset; innskrenket; (fig) trangsynt borner [bɔrne] v1 avgrense; begrense; innskrenke bosquet [bɔskɛ] s m lund; skogholt bosse [bɔs] s f 1 forhøyning; kul (etter slag) 2 pukkel 3 (fam) evne avoir la bosse de (fam) ha anlegg for bosselé [bɔsle] adj bulket bossu m, bossue f [bɔsy] adj bulete; pukkelrygget botanique1 [bɔtanik] s f botanikk botanique2 [bɔtanik] adj botanisk botte [bɔt] s f 1 støvel; støvlett; bottes d'équitation ridestøvler; bottes en caoutchouc gummistøvler 2 bunt; knippe; une botte de radis en bunt reddiker bottin [bɔt] s m telefonkatalog bottine [bɔtin] s f lav støvlett bouc [buk] s m 1 (zool) (geite)bukk; bouc émissaire syndebukk 2 fippskjegg boucan [buk] s m (fam) støy; bråk; leven bouche [buʃ] s f 1 munn; coin de la bouche munnvik 2 munning; bouchede métro metroutgang bouché m, bouchée f [buʃe] adj 1 tett; tilstoppet 2 dum bouchée [buʃe] s f munnfull pour une bouchée de pain for en slikk og ingenting boucher1 m [buʃe], bouchère f [buʃɛr] s slakter; innehaver av kjøttforretning boucher2 [buʃe] v1 stoppe til; tette igjen; sperre boucherie [buʃri] s f 1 slakteri 2 kjøttforretning bouchon [buʃ] s m kork; propp; j'étais coincé dans un bouchon jeg ble sittende i kork boucle [bukl] s f 1 spenne;  boucle de ceinture beltespenne 2 sving 3 ring; boucles d'oreilles øreringer 4 (hår)lokk; krøll boucler [bukle] v1 1 spenne (fast) 2 (fam) bli ferdig med; avslutte; fullføre 3 (fam) sperre; stenge av 4 krølle; ses cheveux bouclent naturellement hun har naturlig krøllete hår bouclier [buklije] s m

Fransk_norsk.indd 42

42

boulet 1 skjold 2 beskyttelse; vern bouddhiste [budist] s m/f buddhist bouder [bude] v1 furte; surmule boudeur m [budœr], boudeuse f [budøz] adj furten boudin [bud] s m (mat) blodpølse boue [bu] s f søle; skitt; dynn; slam bouée [bue] s f bøye; bouée de sauvetage livbøye boueux m [buø], boueuse f [buøz] adj leirete; sølete; skitten bouffe [buf] s f (fam) mat; måltid bouffée [bufe] s f drag; (vind)pust bouffer [bufe] v1 (fam) legge i seg (dvs spise) bouffi m, bouffie f [bufi] adj hoven; oppblåst; pløsete (om ansikt) bouffon [buf] s m klovn; (hist) (hoff)narr bougeoir [buʒwar] s m liten lysestake bougeotte [buʒɔt] s f avoir la bougeotte ikke kunne holde seg i ro; ha lopper i blodet bouger [buʒe] v45 1 bevege 2 bevege seg; røre på seg ne bougez pas! ikke rør Dem! sans bouger le petit doigt uten å løfte en finger bougie [buʒi] s f stearinlys; souffler une bougie blåse ut et lys bougonner [bugɔne] v1 brumme; murre bouillabaisse [bujabɛs] s f (mat) krydret gryterett med fisk, skalldyr og tomater; provençalsk fiskesuppe bouillant m [buj], bouillante f [bujt] adj 1 kokende; eau bouillante kokende vann 2 (fig) hissig bouillie [buji] s f grøt; velling bouillir [bujir] v13 1 koke 2 være svært opprørt bouilloire [bujwar] s f kjele bouillon [buj] s m 1 boble; bouillir à gros bouillons fosskoke 2 (mat) buljong; (kjøtt)kraft bouillonner [bujɔne] v1 boble; bruse; koke bouillotte [bujɔt] s f varmeflaske boulanger m [bulʒe], boulangère f [bulʒɛr] s baker boulangerie [bulʒri] s f bakeri, bakerbutikk, bakeriutsalg boule [bul] s f ball; kule; boule de neige snøball jouer aux boules spille boccia bouleau fl bouleaux [bulo] s m (bot) bjerk; bjerketre boulet [bulɛ] s m

29.04.15 14:13


boulette 1 (kanon)kule 2 (om hest) kode boulette [bulɛt] s f (liten) kule; kjøttbolle faire une boulette gjøre en tabbe boulevard [bulvar] s m bulevard; bred gate med trær bouleversant m [bulvɛrs], bouleversante f [bulvɛrst] adj opprivende; oppskakende bouleversement [bulvɛrsəm] s m omveltning; dyptgripende forandring bouleverser [bulvɛrse] v1 1 snu opp ned på; endevende 2 bringe ut av fatning boulon [bul] s m bolt; nagle boulot1 [bulo] s m (fam) jobb boulot2 m [bulo], boulotte f [bulɔt] adj liten og tykk boum1 [bum] s m 1 bang; brak; drønn; smell 2 (fam) ungdomsfest; party; dansemoro boum2 [bum] interj bang! bouquet [bukɛ] s m 1 bukett 2 (om vin) bouquet; aroma bouquin [buk] s m gammel bok; (fam) bok bourbeux m [burbø], bourbeuse f [burbøz] adj gjørmete; sølete bourbier [burbje] s m 1 gjørmehull 2 uføre; vanskelig situasjon bourde [burd] s f grov feil/tabbe bourdon [burd] s m (zool) humle bourdonnement [burdɔnmã] s m surr(ing) bourdonner [burdɔne] v1 surre; summe bourg [bur] s m kjøpstad; markedsby; småby bourgeois1 m [burʒwa], bourgeoise f [burʒwaz] s borger bourgeois2 m [burʒwa], bourgeoise f [burʒwaz] adj borgerlig bourgeoisie [burʒwazi] s f borgerskap; middelklasse bourgeon [burʒ] s m knopp être en bourgeons stå i knopp bourrade [burad] s f dytt; puff bourrasque [burask] s f vindkule; stormkast bourre [bur] s f être à la bourre (fam) være sent ute; ligge etter skjemaet bourré m, bourrée f [bure] adj 1 proppfull; stappfull 2 (fam) dritings bourreau fl bourreaux [buro] s m 1 bøddel 2 mobber; plageånd

Fransk_norsk.indd 43

43

boxer bourrer [bure] v1 proppe; stappe; polstre; stoppe se bourrer de proppe seg med bourru m, bourrue f [bory] adj 1 grov; ru 2 morsk bourse [burs] s f 1 (penge)pung 2 stipend; friplass 3 (handel) børs boursier m [bursje], boursière f [bursjɛr] s 1 elev/student med friplass/stipend 2 børsspekulant boursouflé m, boursouflée f [bursufle] adj hoven; oppblåst bousculade [buskylad] s f dytt(ing); knuffing; jag; mas; trengsel; l'heure de la bousculade rushtid bousculer [buskyle] v1 1 dytte; knuffe; jage; mase; stresse; trenge 2 endevende; kaste hulter til bulter boussole [busɔl] s f kompass bout [bu] s m 1 ende; slutt; bout du monde verdens ende 2 tipp; tupp; ende; stump; bout du nez nesetipp 3 bit; stump; un bout de jardin en hageflekk à bout utslitt au bout de au bout de dix minutes etter ti minutter; au bout de la route ved enden av veien; (fig) ved veis ende bout à bout ende mot ende de bout en bout fra den ene enden til den andre; fra ende til annen venir à bout de lykkes med boutade [butad] s f 1 (plutselig) innfall; grille; nykke 2 vittighet; vits bouteille [butɛj] s f flaske; une bouteille de vin en flaske vin boutique [butik] s f butikk; atelier; verksted avoir/tenir une boutique drive butikk boutiquier m [butikje], butiquière f [butikjɛr] s butikkeier bouton [but] s m 1 knapp; bouton de manchettes mansjettknapp 2 knapp (å trykke på); knott; appuyer sur le bouton trykke på knappen 3 (blomster)knopp; bouton d'or smørblomst 4 kvise; vorte boutonner [butɔne] v1 knappe igjen boutonnière [butɔnjɛr] s f knapphull bouton-pression [butprɛsj] s m trykknapp bowling [buliŋ] s m bowling boxe [bɔks] s f boksing boxer [bɔkse] v1 bokse

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


boxeur boxeur m [bɔksœr], boxeuse f [bɔksøz] s bokser boyau fl boyaux [bwajo] s m 1 tarm 2 gruvegang boyaux fl innvoller boycotter [bɔjkɔte] v1 boikotte BP [bepe] s f boîte postale; postboks bracelet [braslɛ] s m armbånd; armring braconnier [brakɔnje] s m krypskytter brader [brade] v1 selge billig braderie [bradri] s f gatesalg; bruktmarked; loppemarked braguette [bragɛt] s f buksesmekk; gylf braille [braj] s m blindeskrift brailler [brɑje] v1 skrike; vræle braise [brɛz] s f glo brancard [brkar] s m (syke)båre brancardier [brkardje] s m portør; sykebærer branche [brʃ] s f 1 gren; jeune/petite branche kvist 2 avgrening; bransje branché m, branchée f [brʃe] adj (fam) trendy brancher [brʃe] v1 knytte/koble til, skru på branlant m [brl], branlante f [brlt] adj vaklende, ustø braquer [brake] v1 1 rette mot; innstille; sikte; braquer son regard sur feste blikket på 2 dreie/vri (på bilratt); svinge bras [bra] s m arm; overarm bras fl favn à bras ouverts med åpne armer à bras tendus, à bout de bras på strak arm à la force des bras med håndkraft bras-le-corps [bralkɔr] adv à bras-le-corps rundt livet brassard [brasar] s m armbind brasse [bras] s f 1 favn (som lengdemål) 2 brystsvømming; svømmetak brassée [brase] s f fang(e); favn brasser [brase] v1 1 brygge (øl) 2 (fig) brygge sammen; koke sammen brasserie [brasri] s f 1 bryggeri 2 restaurant; ølstue brave [brav] adj 1 modig, tapper 2 kjekk; skikkelig; bra

Fransk_norsk.indd 44

44

bricole

Når brave står etter substantivet, betyr det 'modig' eller 'tapper': une femme brave en tapper kvinne Når brave står foran substantivet, betyr det 'kjekk' eller 'skikkelig': un brave type en kjekk kar braver [brave] v1 trasse; trosse; utfordre bravo [bravo] s m bravo(rop) bravoure [bravur] s f mot; tapperhet; bravur break [brɛk] s m stasjonsvogn brebis [brəbi] s f (zool) søye; (hunn)sau; la brebis galeuse de la famille familiens sorte får brèche [brɛʃ] s f bresje; hull; åpning; hakk; skår battre en brèche slå brister i bredouille [brəduj] adj 1 tomhendt 2 (som adv) med uforrettet sak; uten å ha oppnådd noe bredouiller [brəduje] v1 snakke fort og utydelig; snøvle; stamme; stotre bref1 m [brɛf], brève f [brɛv] adj kort (dvs kortfattet, kortvarig) en bref i korthet bref2 [brɛf] adv kort sagt; kort og godt Brésil [brezil] s m Brasil brésilien m [brezilj], brésilienne f [breziljɛn] adj brasiliansk Brésilien m [brezilj], Brésilienne f [breziljɛn] s brasilianer bretelle [brətɛl] s f bæresele bretelles fl seler; bukseseler; skulderstropper bretelle d'autoroute av-/innkjørsel på motorvei breton m [brət], bretonne f [brətɔn] adj fra Bretagne; le breton bretonsk språk Breton m [brət], Bretonne f [brətɔn] s bretagner; person fra Bretagne breuvage [brœvaʒ] s m brygg; drikk; breuvage magique trylledrikk brevet [brəvɛ] s m 1 eksamensbevis; vitnemål; diplom; brevet d’apprentissage lærlingebrev 2 patent bribes [brib] s f fl brokker; bruddstykker; smuler; (mat)rester bric-à-brac [brikabrak] s m skrap; skrot; marchand de bric-à-brac skraphandler bricolage [brikɔlaʒ] s m hobbyarbeid; mekking; pusling; småjobbing bricole [brikɔl] s f bagatell; ubetydelighet; liten jobb

29.04.15 14:13


bricoler bricoler [brikɔle] v1 drive med hobbyarbeid; mekke; pusle; småjobbe; bricoler sa voiture mekke på bilen bride [brid] s f 1 beksel; tømme 2 hempe; stropp brièvement [brijɛvm] adv kort og godt brigade [brigad] s f brigade; arbeidsstokk; arbeidslag brigadier [brigadje] s m 1 (mil) underoffiser 2 konstabel (i politiet) brigandage [brigdaʒ] s m røveri; plyndring; ran; (fig) kjeltringstrek brillant m [brij], brillante f [brijt] adj 1 glitrende; strålende 2 briljant; lysende briller [brije] v1 1 funkle; glitre; stråle; lyse; skinne 2 (fig) briljere brin [br] s m 1 trevl; tråd; strå; (liten) kvist; brin de persil persillekvast 2 (fig) grann; smule; anelse; snev brindille [brdij] s f tørr kvist brindilles fl kvist og kvast brioche [brijɔʃ] s f (mat) brioche (en slags hvetebolle) brique [brik] s f murstein; teglstein briquet [brikɛ] s m sigarettenner; lighter brise [briz] s f bris briser [brize] v1 bryte; brekke; knekke; ødelegge; knuse; briser le cœur de quelqu'un knuse noens hjerte; briser une porte bryte opp en dør se briser knuses; bli knust; gå i stykker britannique [britanik] adj britisk Britannique [britanik] s m/f brite broc [bro] s m (vann)mugge brocante [brɔkt] s f skraphandel; brukthandel brocanteur m [brɔktœr], brocanteuse f [brɔktøz] s brukthandler brocart [brɔkar] s m brokade broche [brɔʃ] s f 1 (steke)spidd 2 brosje; nål brochet [brɔʃɛ] s m (zool) gjedde brochette [brɔʃɛt] s f grillspyd brochure [brɔʃyr] s f brosjyre broder [brɔde] v1 brodere; (fig) utbrodere broderie [brɔdri] s f broderi broncher [brʃe] v1 sans broncher uten å kny bronchite [brʃit] s f (med) bronkitt bronze [brz] s m bronse

Fransk_norsk.indd 45

45

brume bronzé m, bronzée f [brze] adj solbrent; solbrun bronzer [brze] v1 se bronzer sole seg (for å bli brun) brosse [brɔs] s f 1 børste; brosse à dents tannbørste 2 kost; brosse à peintre malerkost brosser [brɔse] v1 1 børste; skrubbe; brosser un cheval strigle en hest; se brosser les dents pusse tennene 2 (fig) skissere; fremstille brouette [bruɛt] s f trillebår brouillard [brujar] s m tåke; (fig) uklarhet il y a du brouillard det er tåke (ute) brouille [bruj] s f splid; uenighet; strid; spent forhold; une petite brouille en knute på tråden brouiller [bruje] v1 1 blande sammen; rote sammen; œufs brouillés eggerøre 2 bringe uorden i 3 skape uvennskap mellom se brouiller 1 (om været) bli uklar; le temps se brouille det skyer over 2 (om person) bli uvenner brouillon [bruj] s m kladd; utkast broussaille [brusɑj] s f fl busker; kratt; snar en broussaille bustete brouter [brute] v1 gresse; beite broyer [brwaje] v14 1 (fin)knuse; pulverisere; male 2 (fig) ødelegge brugnon [bryɲ] s m (bot) nektarin bruine [brɥin] s f duskregn; yr bruiner [brɥine] v1 duskregne; yre bruire [brɥir] v2 suse; bruse; rasle; les feuilles des arbres bruissent det suser i løvet bruissement [brɥism] s m sus(ing); brus(ing); rasling bruit [brɥi] s m 1 bråk; støy 2 rykte faire du bruit bråke; (fig) protestere høylytt brûlant m [bryl], brûlante f [brylt] adj brennende; glohet; lidenskapelig brûlé m, brûlée f [bryle] adj brent; svidd brûler [bryle] v1 brenne brûler le feu rouge kjøre på rødt (lys) se brûler brenne seg tu brûles! vous brûlez tampen brenner! brûlure [brylyr] s f brannsår; brûlures d'estomac halsbrann brume [brym] s f tåke(dis)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29.04.15 14:13


brumeux brumeux m [brymø], brumeuse f [brymøz] adj disig; tåket brun m [br], brune f [bryn] adj brunfarget; mørk(håret) brusque [brysk] adj 1 brå; plutselig 2 avvisende; brysk brusquement [bryskəm] adv plutselig; brått brusquer [bryske] v1 1 påskynde 2 behandle noen røft brut m, brute f [bryt] adj 1 rå; ubearbeidet 2 brutto; produit national brut bruttonasjonalprodukt brutal m, brutale f [brytal] fl brutaux [bryto] adj brutal; hensynsløs; voldsom brutaliser [brytalize] v1 mishandle brutalité [brytalite] s f brutalitet Bruxelles [brysel] s Brussel bruyant m [brɥij], bruyante f [brɥuijt] adj bråkete; støyende; høyrøstet; (fig) iøynefallende bruyère [brɥijɛr] s f (bot) lyng; lynghei bu m, bue f [by] v perfektum partisipp av boire bûche [byʃ] s f vedtre; kubbe bûche de Noël rullekake med form som en vedkubbe (dessert til jul) bûcher1 [byʃe] s m 1 vedskjul 2 vedstabel; (kjetter)bål bûcher2 [byʃe] v1 jobbe; slite; pugge bûcheron [byʃr] s m skogsarbeider; tømmerhugger budget [bydʒɛ] s m budsjett buée [bɥe] s f dugg; damp; kondens buffet [byfɛ] s m buffet; skjenk; koldtbord buffle [byfl] s m bøffel(okse) buisson [bɥis] s m buskas; kratt; småskog buissonnier m [bɥisɔnje], buissonnière f [bɥisɔnjɛr] adj busk-; kratt-; skogsfaire l'école buissonnière skulke bulbe [bylb] s m (blomster)løk; (rot)knoll bulgare [bylgar] adj bulgarsk Bulgare [bylgar] s m/f bulgarer Bulgarie [bylgari] s f Bulgaria bulle [byl] s f 1 boble; (luft)blære; faire des bulles de savon blåse såpebobler 2 (i tegneserie) snakkeboble bulletin [bylt] s m 1 bulleteng; (offentlig) kunngjøring; bulletin météorologique værmelding 2 karakterbok; karakterutskrift 3 slipp; bulletin de salaire lønnsslipp

Fransk_norsk.indd 46

cabine

46

4 bulletin de vote stemmeseddel bureau fl bureaux [byro] s m 1 skrivebord 2 kontor; byrå; bureau de poste postkontor; bureau de tabac tobakksforretning bureaucratie [byrokrasi] s f byråkrati bus [bys] s m buss busqué m, busquée f [byske] adj krum; nez busqué haukenese buste [byst] s m overkropp; byste but [by(t)] s m 1 mål (å arbeide mot); formål; siktemål 2 (sport) mål; gardien de but målvakt; keeper avoir pour but ha som mål; ha til hensikt dans le but de i den hensikt å; med det mål å buté m, butée f [byte] adj gjenstridig; sta buter [byte] v1 buter contre butte mot; støte mot butin [byt] s m bytte; rov; (fig) utbytte butte [byt] s f haug; høyde; ås être en butte à være utsatt for buvette [byvɛt] s f bar; (liten)kafé/restaurant buveur m [byvœr], buveuse f [byvøz] s en som drikker

C c el. C [se] s m bokstaven c; C c’ s (foran vokallyd) c’est det er; → ce ça [sa] pron cela; det; dette ça ira det skal gå bra ça va? (fam) står til? ça va! (fam) det rusler og går; (jeg har det) bare bra ça va de soi det sier seg selv ça y est det var det! c'est ça akkurat; det stemmer comme ça på den måten; slik; sånn et avec ça? og så?; var det (så) noe mer? qu'est-ce que ça veut dire? hva skal det bety? hva mener De/du med det? çà [sa] adv çà et là her og der cabane [kaban] s f hytte; skur cabaret [kabarɛ] s m kabaret cabas [kabɑ] s m handlekurv, handleveske cabillaud [kabijo] s m (zool) (fersk) torsk cabine [kabin] s f

29.04.15 14:13a

317

A a el. A s (bokstaven) a m; har man sagt A, får man si B quand le vin est tiré, il faut le boire abbed s abbé m abdisere v abdiquer v1 ablegøyer s pitreries f fl, clowneries f fl gjøre ablegøyer faire des pitreries abonnement s abonnement m abonnent s abonné m (-e f) abonnere v s'abonner v1 abonnere på s'abonner à abort s 1 (fremkalt) avortement m 2 (spontanabort) fausse couche f ta abort avorter v1 abortere v avorter v1; faire une fausse couche absolutt1 adj absolu m (-e f) absolutt2 adv absolument absolutt ikke absolument pas, surtout pas absorbere v absorber v1 abstrakt adj abstrait m (-e f) absurd adj absurde adel s noblesse f adelig adj noble adgang s 1 (vei til) accès m; adgang til sjøen accès à la mer 2 (tillatelse til å komme inn) admission f adgang forbudt défense f d'entrer adjektiv s adjectif m adjø interj s adieu m; au revoir m adlyde v obéir v2; han adlyder sine foreldre il obéit à ses parents administrasjon s administration f administrativ adj administratif m (-ive f) administrere v administrer v1 administrerende direktør s P.D.G.; Président-directeur général m; Présidentedirectrice générale f admiral s amiral m adopsjon s adoption f adoptere v adopter v1 adresse s adresse f adressere v adresser v1 advare v avertir v2; prévenir v72; advare mot noe/noen mettre en garde contre quelque

Norsk-fransk.indd 317

aksje

chose/quelqu'un; jeg advarte henne mot det je l'en ai avertie advarsel s avertissement m; mise en garde f advent s avent m advokat s avocat m (-e f); (ved lavere rett) avoué m (-e f) affekt s affection f; (sterkere) émotion f komme i affekt s'émouvoir v51; s'enflammer v1 affære s affaire f ta affære prendre l'affaire en main Afghanistan s (geogr) l’Afghanistan m Afrika s (geogr) l’Afrique f afrikaner s Africain m (-e f) afrikansk adj africain m (-e f) agent s 1 (representant) représentant m (-e f) 2 (spion) espion m (-ne f); (om begge kjønn) agent m aggresjon s agression f aggressiv adj agressif m (-ive f) agitere v faire de la propagande agn s appât m; amorce f agronom s agronome m/f agurk s concombre m akademi s (fransk lærd selskap, kunstakademi) académie f akademiker s (person med akademisk utdannelse, om begge kjønn) universitaire m/f akademisk adj académique; universitaire ake v faire de la luge akklimatisere v acclimater akklimatisere seg s'acclimater akkompagnement s accompagnement m akkompagnere v accompagner v1 akkord s 1 (om arbeid) (travail m) à la tâche 2 (mus) accord m akkurat adv exactement; précisément; (nettopp) justement; om akkurat seks uker dans six semaines exactement; akkurat det jeg sa justement ce que j'ai dit akrobat s acrobate m/f aks s épi m akse s axe m aksel s 1 (hjulaksel) essieu m 2 (drivaksel) arbre m 3 (skulder) épaule f akselerere v accélérer v15 aksent s accent m akseptabel adj acceptable akseptere v (godta, motta) accepter v1; (påta seg f.eks. ansvar) assumer v1 aksje s action f

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

29.04.15 14:16


aksjemegler aksjemegler s agent m de change; courtier m (courtière f) aksjeselskap s société f anonyme aksjon s campagne f; action f gå til aksjon passer à l'action; entrer en action aksjonær s actionnaire m/f akt s 1 (del av skuespill) acte m 2 (oppmerksomhet) attention f akte v 1 (ha til hensikt) avoir l'intention de 2 (respektere, ære) estimer v1 aktelse s estime f; respect m akterut adv sakke akterut (fam) rester en arrière aktiv adj (virksom) actif m (-ive f) aktivere v activer v1 aktivisere v activer v1; (ped) stimuler v1, faire travailler, rendre actif aktivitet s activité f aktor s (ved fransk underrett) procureur m de la République; (ved fransk lagmannsrett) procureur m général aktualitet s actualité f aktuell adj actuel m; actuelle f; det er et aktuelt problem c’est un problème d'actualité akupunktur s acupuncture f akustikk s acoustique f akustisk adj acoustique akutt adj aigü m (-e f), urgent m (-e f); et akutt behov un besoin urgent akvarell s aquarelle f akvarium s aquarium m alarm s alarme f; alerte f slå alarm sonner l'alarme; donner l'alarme; tirer la sonnette d'alarme Albania s (geogr) l’Albanie f albino s albinos m/f albue1 s coude m albue2 v albue seg frem jouer des coudes album s album m aldeles adv tout à fait; entièrement; absolument; aldeles ikke pas du tout; du har aldeles rett tu as tout à fait raison alder s âge m; i en alder av 5 år à l'âge de 5 ans være i sin beste alder être dans la force de l'âge alderdom s vieillesse f aldersgrense s limite f d’âge aldri adv jamais; ne … jamais; han jobber aldri il ne travaille jamais aldri i livet jamais de la vie aldri mer plus jamais; ne … plus jamais

Norsk-fransk.indd 318

318

alliere

en kan aldri vite on ne sait jamais ale v ale opp élever v57 alene1 adj seul m (-e f) alene2 adv seulement; uniquement; rien que ene og alene uniquement alfabet s alphabet m alfabetisk adj alphabétique alge s algue f algebra s (matte) algèbre f Algerie s (geogr) l'Algérie f alias adv alias, autrement nommé alibi s alibi m alkohol s alcool m alkoholfri adj non-alcoolisé m (-e f), sans alcool alkoholiker s alcoolique m/f alkoholisme s alcoolisme m all mengdeord tout m; toute f; all støyen tout le bruit alle pron tous m fl; toutes f fl; (uten etterfølgende sb) tout le monde; alle er enige tout le monde est d'accord; alle kjenner henne tout le monde la connaît; alle sammen tous ensemble alle som en tout le monde en for alle, alle for en un pour tous, et tous pour un en gang for alle une fois pour toute allé s allée f allemannseie s propriété f de tout le monde; propriété publique aller adv de tous/toutes; du monde; aller best le meilleur de tous; le meilleur du monde; aller helst de préférence; par-dessus tout; aller mest par-dessus tout; aller minst le plus petit; den aller første dagen le tout premier jour; det er ikke så aller verst ce n’est pas trop mal allerede adv (om tiden) déjà; (ved tidsangivelse) dès; han har allerede reist il est déjà parti; allerede da bestemte han seg for å ta eksamen déjà à ce moment-là il avait décidé de passer l'examen; déjà à cette époque-là il avait décidé de passer l'examen allergi s allergie f allergisk adj allergique allergisk mot allergique à; allergisk mot hvitløk allergique à l'ail allfarvei s voie f publique, grande route utenfor allfarvei à l'écart; (litt utenfor) un peu à l'écart; (langt unna) dans un endroit reculé allianse s alliance f alliere v alliere seg med noen s'allier à quelqu'un; s'allier avec quelqu'un

29.04.15 14:16


alliert

319

alliert adj allié m (-e f) de allierte (under annen verdenskrig) les Alliés alligator s alligator m; caïman m allikevel adv → likevel allmektig adj tout-puissant m (toute-puissante f) allmenn adj général (-aux fl) m (-e f), public m (publique f); dette emnet er av allmenn interesse c'est un sujet d'intérêt général allmenntilstand s état m de santé général allsidig adj universel m (-le f), étendu m (-e f), varié m (-e f); et allsidig intellekt un esprit universel allslags adj toutes sortes de; de toute espèce alltid adv toujours allting pron tout alm s (bot) orme m almanakk s almanach m; calendrier m alminnelig adj 1 (ikke sjelden) commun m (-e f), ordinaire 2 (felles for alle eller nesten alle) général m (-e f); universel m (-le f); (vanlig) ordinaire, simple; alminnelige mennesker des gens ordinaires 3 (dagligdags) quotidien m (-ne f), de tous les jours alminnelighet s i alminnelighet en général; d'ordinaire alpelue s béret m alpin Alpene s (geogr) les Alpes f fl alskens adj → allslags alt1 s (stemme) contralto m; (om mannsstemme) haute-contre f alt2 mengdeord tout; alt det andre tout le reste; alt (det) du ser tout ce que tu vois alt annet enn tout sauf fremfor alt avant tout når alt kommer til alt après tout; finalement; à tout prendre alt3 adv (allerede) déjà; (ved tidsangivelse) dès; han er alt kommet il est déjà arrivé alter s autel m alternativ s alternative f altfor adv trop; altfor lite trop peu; altfor mye beaucoup trop altmuligmann s homme m à tout faire altså adv donc; (følgelig) par conséquent aluminium s aluminium m alv s fée f; elfe f alvor s sérieux m; gravité f; sakens alvor la gravité de l'affaire; det er mitt alvor je suis (très) sérieux; je parle sérieusement gjøre alvor av réaliser v1; exécuter v1; mettre à exécution

Norsk-fransk.indd 319

andel

alvorlig1 adj 1 sérieux m (-ieuse f); grave; en alvorlig sykdom une maladie grave; en alvorlig ung mann un jeune homme sérieux; (som adv) holde seg alvorlig garder son sérieux 2 (svært alvorlig, streng) sévère alvorlig2 adv sérieusement, gravement; være alvorlig syk être gravement malade amatør s amateur m/f ambassade s ambassade f ambassadør s ambassadeur m (-drice f) ambisiøs adj ambitieux m (-ieuse f) ambisjon s ambition f ambulanse s ambulance f amen interj s amen m Amerika s (geogr) Amérique f amerikaner s Américain m (-e f) amerikansk adj américain m (-e f) amme v allaiter v1 ammoniakk s ammoniaque f ammunisjon s munitions f fl amnesti s amnistie f gi amnesti amnistier v7 amok adv gå amok devenir fou furieux; entrer en fureur amoralsk adj amoral (-aux fl) m (-e f) amper adj irrité m (-e f), irritable, revêche amputasjon s amputation f amputere v amputer v1 amulett s amulette f analfabet s analphabète m/f analfabetisme s analphabétisme m analyse s analyse f analysere v analyser v1 analytisk adj analytique ananas s ananas m anarki s anarchie f anatomi s anatomie f anbefale v recommander v1; conseiller v1; legen anbefalte henne å ta det med ro le médecin lui a conseillé le repos anbefaling s recommandation f anbud s (tilbud om å utføre et arbeid for en viss betaling) devis m gi et anbud på noe faire un devis pour quelque chose innhente anbud faire un appel d’offres and s canard m (cane f) andakt s 1 (stemning av alvor og høytid) recueillement m; lytte med andakt écouter avec recueillement 2 (relig) prière f, service m religieux andel s part f; portion f; contribution f; andel i utbyttet une part dans le profit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

29.04.15 14:16


andpusten

320

andpusten adj essoufflé m (-e f); hors d'haleine andre1 adj second m (-e f), deuxième; (ved dato og kongenavn) deux for det andre en second lieu, deuxièmement andre2 pron d'autres; les autres; alle andre tous les autres; hvem andre qui d'autres; ingen andre personne d'autre; vi andre nous autres; → annen → annet ane v se douter de ane fred og ingen fare ne se douter de rien det aner jeg ikke je n'en ai pas la moindre idée anekdote s anecdote f anelse s 1 (forutfølelse) pressentiment m; idée f 2 (svak forestilling) idée f; soupçon m; jeg har ikke den fjerneste/ringeste anelse je n'en ai pas la moindre idée anelse om idée de anerkjenne v 1 (erkjenne, innrømme) reconnaître v20; admettre v47 2 (godkjenne) accepter v1; anerkjenne en lov accepter une loi 3 (rose) approuver v1 anerkjennelse s reconnaissance f, approbation f anerkjent adj reconnu m (-e f); en anerkjent kunstner un artiste reconnu anestesi s anesthésie f anfall s attaque f; accès m; crise f anger s 1 repentir m, regret m 2 (samvittighetsnag) remords angi v 1 (melde, røpe) dénoncer v58; medfangen hans angav ham (til politiet) son camarade de captivité l'a dénoncé (à la police) 2 (nevne) dire v32; nommer v1 angiver s dénonciateur m (-trice f) angre v se repentir v67; regretter v1; han angrer(på) at han gjorde det il se repent de l'avoir fait; hun angrer sine synder elle regrette ses péchés angrep s attaque f; (voldsomt) charge f; assaut m angrep på attaque à; attaque contre; attaque sur angripe v attaquer v1, s’attaquer à; hvordan skal vi angripe saken? comment s’attaquer à cette affaire?; comment aborder cette affaire? angst s 1 (engstelse, uro) anxiété f, inquiétude f 2 (frykt) angoisse f, crainte f, peur f

Norsk-fransk.indd 320

annen

angå v concerner v1; regarder v1; det angår ikke meg cela ne me concerne pas angående prep concernant; au sujet de anholde v (arrestere) arrêter v1 anke1 s m plainte f, objection m; (jur) appel m anke2 v se plaindre de; (jur) faire appel ankel s cheville f anker s (sjø) ancre f kaste anker jeter l'ancre lette anker lever l'ancre anklage1 s accusation f anklage2 v accuser v1, blâmer anklage noen for noe accuser quelqu'un de quelque chose ankomme v arriver v1 ankomst s arrivée f anledning s 1 (hendelse, tidspunkt) occasion f 2 (sjanse) occasion f; chance f benytte anledningen profiter de l'occasion i/ved den anledning à cette occasion anlegg s 1 (disposisjon) disposition f; tendance f; anlegg for fedme tendance f à l'embonpoint 2 (medfødt evne) talent m; don m; han har anlegg for musikk il a du talent pour la musique 3 (fabrikk) usine f anlegge v établir v2; construire v29 anliggende s affaire f; offentlige anliggender affaires publiques anmarsj s være i anmarsj être en route; approcher v1; avancer v58 anmelde v 1 (til politiet el.l.) porter plainte 2 (gi en kritisk vurdering av) faire la critique de anmeldelse s (kritisk vurdering) critique f anmerkning s (forklarende opplysning) note f; remarque f; annotation f; observation f gjøre anmerkninger om noe faire des observations sur quelque chose anmode v (be, henstille) demander v1; (sterkere) prier v7; solliciter v1 anmode noen om noe demander quelque chose à quelqu'un; de anmodet om hjelp ils ont appelé au secours anmodning s demande f; sollicitation f annen1 adj second, deuxième; (ved dato og kongenavn) deux annen2 determ autre; en annen dag un autre jour; en eller annen dag un de ces jours; hun traff en annen elle a rencontré un autre homme; elle en a rencontré un autre enhver annen tout autre m; toute autre f

29.04.15 14:16


annenhver

321

ingen annen personne d'autre annenhver mengdeord tous les deux; un … sur deux; annenhver dag tous les deux jours; un jour sur deux annerledes1 adj autre, différent m (-e f) annerledes2 adv (på en annen måte) autrement, différemment; vi ser annerledes på tingene nous voyons les choses tout différemment annet1 adj second m (-e f), deuxième annet2 pekeord autre; det er ikke annet å gjøre il n'y a rien d'autre à faire blant annet entre autres (choses) et eller annet quelque chose noe annet autre chose annonse s annonce f annonsere v 1 (gjøre kjent) annoncer v58 2 (avertere) faire insérer une annonce annullere v 1 annuler v1 2 (jur) résilier v7 annullering s 1 annulation f 2 (jur) résiliation f anonym adj anonyme; et anonymt brev une lettre anonyme anonymitet s anonymat m anorakk s anorak m anrop s appel m anrope v appeler v42 de loin; (sjø især) héler v15 ansamling s rassemblement m ansatt1 adj employé m (-e f); ansatt hos être employé chez; être au service de; bli fast ansatt être titularisé ansatt2 s employé m (-e f) de ansatte les employés m fl (-ées f fl) anse v anse for considérer v15 comme; regarder v1 comme; prendre pour; han anser ham for en tosk il le considère comme un imbécile anseelse s considération f, estime f; hun nyter stor anseelse elle jouit d'une grande considération ansett adj considéré m (-e f), réputé m (-e f) ansette v (gi arbeid) employer v14; engager v45 ansettelse s emploi m, engagement m få fast ansettelse être titularisé ansiennitet s 1 ancienneté f; det går etter ansiennitet on avance à l’ancienneté/par ancienneté 2 (tjenestetid) années f de service; temps m de service ansikt s visage m, figure f ansiktsløftning s lifting m ansjos s anchois m

Norsk-fransk.indd 321

antikvitet

anskaffe v procurer v1 anskaffe seg noe se fournir de/en quelque chose; se procurer quelque chose anskaffelse s acquisition f, achat m anslag s estimation f, évaluation f anslå v (vurdere) évaluer v1; estimer v1 anspent adj 1 (spent) tendu m (-e f) 2 (oppspilt) excité m (-e f) anstalt s institution f, maison f de santé, asile m, hospice m, établissement m anstendig adj 1 (skikkelig) décent m (-e f) 2 (passende) convenable 3 (aktverdig) respectable, honnête anstrenge v (trette ut) fatiguer v1; ikke anstrenge øynene dine ne fatigue pas tes yeux anstrenge seg s'efforcer (de); faire des efforts m fl; hun anstrengte seg for å gjøre et godt inntrykk elle a fait des efforts pour faire bonne impression anstrengelse s effort m anstrengende adj fatigant m (-e f), pénible anstrengt adj 1 (anspent) tendu m (-e f) 2 (forsert) forcé m (-e f) anstøt s scandale m ta anstøt av noe s'offusquer de quelque chose; s'offenser de quelque chose vekke anstøt causer du scandale; choquer v1 ansvar s responsabilité f; han har et ansvar for det il en est responsable ansvarlig adj responsable ansvarlig for responsable de ansvarsbevisst adj responsable; hun er meget ansvarsbevisst elle est très responsable ansvarsfull adj à responsabilités; han har en ansvarsfull stilling il a un poste à responsabilités ansvarsløs adj irresponsable anta v (tenke seg) supposer v1; croire v26, penser v1; jeg antar de vet alt je suppose qu’ils savent tout antakelig adv (sannsynligvis) probablement, vraisemblablement antakelse s (tro) supposition f, idée f antall s nombre m; i stort antall en grand nombre Antarktis s (geogr) l'Antarctique f antaste v importuner v1 antenne1 s antenne f antenne2 v (tenne på) allumer v1, enflammer v1; mettre le feu à antikk adj antique antikvitet s antiquité f; objet m d'antiquité

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

29.04.15 14:16


antrekk

322

antrekk s costume m antyde v suggérer v15, indiquer v1; (negativt) insinuer v1 antydning s allusion f, insinuation f; de kom med antydninger (negativt) ils ont fait des allusions anvende v appliquer v1, utiliser v1; se servir de; pengene ble godt anvendt l’argent était bien utilisé anvendelig adj 1 commode, pratique; et anvendelig plagg un vêtement commode 2 applicable, utilisable anvendelse s emploi m; utilisation f; application f; usage m; → bruke → brukbar → bruk anvise v (angi, vise) indiquer v1; donner v1; de anviste meg en plass ils m’ont indiqué (donné) une place anvisning s (veiledning) directive f; instruction f apatisk adj apathique ape1 s (zool) singe m ape2 v ape etter imiter v1; singer v45 apostel s apôtre m apostrof s apostrophe f apotek s pharmacie f app s application f, app f apparat s (redskap, utstyr) appareil m; instrument m appell s appel m; recours m appellere v appeler v42; faire appel appellere til noen en appeler à quelqu'un; faire appel à quelqu'un appelsin s orange f appetitt s appétit m appetittlig adj appétissant m (-e f) applaudere v applaudir v2 applaus s applaudissement m aprikos s abricot m april s avril; i april au mois d'avril; en avril aprilsnarr s poisson m d'avril araber s Arabe m/f Arabia s (geogr) l’Arabie f arabisk adj arabe arbeid s 1 travail (-aux fl) m; occupation f; hardt arbeid travail dur; være uten arbeid être sans travail; être au chômage 2 (anstrengelse, slit) labeur m 3 (sysselsetting) emploi m arbeide v travailler v1; hun arbeider godt elle travaille bien arbeider s travailleur m (-euse f); ouvrier m (-ière f); faglært arbeider ouvrier qualifié m; ouvrière qualifiée f; ufaglært arbeider ouvrier

Norsk-fransk.indd 322

arsenal

qualifié m; ouvrière qualifiée f; manœuvre m/f arbeiderklassen s la classe ouvrière f arbeidsdag s (virkedag) jour m ouvrable; ha (en) lang arbeidsdag avoir une longue journée de travail arbeidsgiver s employeur m (-euse f), patron m (-ne f) arbeidsløs adj sans travail; chômeur m (-euse f) arbeidsløshet s chômage m arbeidsmiljø s conditions f de travail arbeidsom adj travailleur m (-euse f), laborieux m (-ieuse f); actif m (-ive f) arbeidsplass s lieu m de travail arbeidstaker s travailleur m (-euse f) arbeidstid s heures f fl de travail etter arbeidstid après les heures de travail arbeidstillatelse s permis m de travail areal s superficie f, espace m arena s arène f Argentina s (geogr) l’Argentine f argument s argument m argumentasjon s argumentation f argumentere v argumenter v1, raisonner v1 aristokrati s aristocratie f ark s 1 (papir) feuille f de papier 2 (om en bygning) lucarne arkeolog s archéologue m/f arkeologi s archéologie f arkitekt s architecte m/f arkitektur s architecture f arkiv s archives f fl arkivere v archiver v1, classer v1 Arktis s (geogr) l'Arctique m arktisk adj arctique, polaire arm s bras m armbind s écharpe f armbånd s bracelet m armbåndsur s montre-bracelet f armé s armée f aroma s arôme m; (om vin især) bouquet m aromatisk adj aromatique arr s (etter sår) cicatrice f; (etter hugg) balafre f arrangement s arrangement m arrangere v arranger v45; organiser v1 arrangør s organisateur m (-trice f) arrest s 1 (anholdelse) arrestation f 2 (lokale) maison f d'arrêt arrestasjon s arrestation f arrestere v arrêter v1 arrogant adj arrogant m (-e f), présomptueux m (-euse f) arsenal s arsenal m

29.04.15 14:16


art

323

art s 1 sorte f; nature f; genre m; problemet er av en annen art le problème est d'une autre nature 2 (biol) espèce f; artenes opprinnelse l'origine des espèces arte v arte seg (utvikle seg) se développer v1 artig adj (rar, snodig) drôle, amusant m (-e f); (også) curieux m (-euse f) artikkel s article m artikulere v articuler v1, prononcer v58 artilleri s artillerie f artist s artiste m/f artistisk adj artistique arv s héritage m; succession f; patrimoine; arv etter foreldrene patrimoine m; arven fra fortiden l'héritage du passé; gå i arv être héréditaire arve v hériter v1 arve noe hériter (de) quelque chose; hun arvet en formue elle a hérité d'une fortune arve noe etter noen hériter (de) quelque chose de quelqu'un arvelig adj héréditaire arving s héritier m (-ière f) asfalt s asphalte m, bitume m asfaltere v asphalter v1, bitumer v1 Asia s (geogr) l’Asie f asiat s Asiatique m/f asiatisk adj asiatique asjett s assiette f ask s (bot) frêne m aske s cendre f askebeger s cendrier m asparges s asperge f aspirant s candidat m (-e f), stagiaire m/f assistanse s assistance f, aide f assistent s assistant m (-e f) assistere v assister v1; aider v1 assistere ved assister à assosiasjon s association f assosiere v associer v7; assosiere med noe associer à quelque chose astma s asthme m astmatiker s asthmatique m/f astrolog s astrologue m/f astrologi s astrologie f astronaut s astronaute m/f astronom s astronome m/f astronomi s astronomie f asyl s asile m søke asyl demander le droit d’asile politique at konj que; jeg vet at det er umulig je sais que c'est impossible ateisme s athéisme m ateist s athée m/f

Norsk-fransk.indd 323

av

atelier s atelier m, studio m atferd s (oppførsel) conduite f, comportement m Atlanterhavet s (geogr) l’océan m Atlantique; l’Atlantique f atlas s atlas m atmosfære s atmosphère f; (om stemning også) ambiance f atom s atome m atombombe s bombe f atomique atomvåpen s arme f atomique atskille v séparer v1 atskille fra séparer de atskillelse s séparation f; etter mange års atskillelse après des années de séparation atskillig adj assez de; bien du (de la, des); (fam) pas mal de; for atskillige år siden il y a bien des années atskilt adj séparé m (-e f); to atskilte grupper deux groupes séparés atskilt fra séparé de atten tallord dix-huit attentat s attentat m attentat mot attentat contre atter adv de nouveau; encore; une seconde fois; une fois de plus; maintes fois; atter en gang une fois de plus (de nouveau, encore) attest s certificat m, attestation f attestere v certifier v7, attester v1 attpåklatt s få en attpåklatt avoir un enfant sur le tard attraksjon s attraction f attraktiv adj attirant m (-e f), attrayant m (-e f), séduisant m (-e f) audiens s audience f få audiens hos noen obtenir une audience auprès de quelqu'un auditorium s 1 (om rommet) salle f de cours 2 (om forsamlingen, tilhørerne) auditoire m august s août m auksjon s (vente f aux) enchères f fl; vente publique auksjonere v vendre aux enchères aula s salle f de fête Australia s (geogr) l’Australie f australier s Australien m (-ne f) australsk adj australien  m (-ne f) autentisk adj authentique autograf s autographe m automat s (salgsautomat) distributeur m automatique automatisere v automatiser v1 automatisk1 adj automatique automatisk2 adv automatiquement autoritet s autorité f av prep

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

29.04.15 14:16


avansere

324

1 (om materiale) en, de, avec; dette huset er (bygd) av tre cette maison est bâtie en bois/avec du bois; en kjole av silke une robe en soie; et bord av eik une table de chêne 2 (om del av mengde) de, d'entre, sur; en venn av meg un de mes amis; to av oss deux d'entre nous 3 (om opprinnelse) de; en komedie av Molière une comédie de Molière 4 (om årsak) de, par, pour; av den grunn pour cette raison; av nysgjerrighet par curiosité; dø av sult mourir de faim 5 (ved passiv) par; (ved sinnsstemning, sansning) de; han ble arrestert av politiet il a été arrêté par la police; hun er elsket av alle elle est aimée de tous avansere v avancer v58 avbalansert adj équilibré m (-e f) avbestille v décommander v1 avbestilling s annulation f avbetaling s (om betalingsmåten) remboursement m kjøpe noe på avbetaling acheter quelque chose à crédit avbilde v (gjengi) figurer v1; représenter v1 avblåse v mettre fin à; faire cesser; arrêter v1 avbrekk s interruption f avbrudd s interruption f avbryte v 1 (stanse) interrompre v3; rompre v3, couper v1 2 (midlertidig) suspendre v3 3 (av og til) entrecouper v1 avbrytelse s interruption f avbud s sende avbud s’excuser v1; se décommander v1; hun sendte avbud i siste liten elle s’est décommandée à la dernière minute avdeling s 1 (del) division f, partie f 2 (av forretning) rayon m 3 (av fabrikk) section f 4 (av sykehus) service m, salle f 5 (gruppe personer, især mil) unité f avdrag s (nedbetaling) remboursement m renter og avdrag intérêts et amortissement avduke v dévoiler v1, inaugurer v1 avdød adj défunt m (-e f), mort m (-e f), décédé m (-e f); min avdøde mann mon défunt mari avfall s 1 (matrester) restes m fl, déchets m fl 2 (skrap, søppel) ordures f fl avfeie v 1 (en person) se débarrasser v1, balayer v55; avfeie noen se débarrasser de quelqu'un 2 (en innvending) repousser

Norsk-fransk.indd 324

avkreftet

avføring s (ekskrementer) excréments m fl; selles f fl avgang s 1 (om kommunikasjonsmidler) départ m 2 (fra stilling) démission f klar til avgang prêt à partir avgift s 1 (på f.eks. drikkevarer og tobakk) impôt m; taxe f 2 (toll) droits m fl(de douane) 3 (gebyr for lisens, pass el.l.) droit m avgjort adj (brakt i orden) décidé m (-e f), réglé m (-e f); en avgjort fordel un avantage m marqué avgjøre v décider v1; déterminer v1; régler v15; saken er avgjort l'affaire est réglée avgjørelse s 1 (bestemmelse) décision f 2 (ordning) règlement m avgrense v délimiter v1 avgrunn s abîme m, gouffre m; (stup) précipice m avgå v avgå ved døden décéder v15 avhandling s traité m, dissertation f; (doktorgradsavhandling) thèse f avhenge v avhenge av noe dépendre de quelque chose; det avhenger av været cela dépend du temps qu'il fera avhengig adj dépendant m (-e f) være avhengig av noe/noen dépendre de quelque chose/quelqu'un avhengighet s dépendance f avhold s abstinence f avholdsmann s abstinent m avholdt adj aimé m (-e f); populaire avholdt av aimé de avhøre v interroger v45 avis s journal m; avisen for i dag le journal d'aujourd'hui avisbud s porteur m de journaux avkall s renonciation f gi avkall på noe renoncer à quelque chose avkastning s 1 (utbytte) rendement m 2 (fortjeneste) profit m, gain m, bénéfice m avkjøle v refroidir v2 avklare v clarifier v7, éclaircir v2 avklaring s clarification f avkobling s (hvile) repos m; (atspredelse) distraction f avkom s (barn) progéniture f; (etterkommere) descendants m fl; descendance f, postérité f avkreftet adj épuisé m (-e f), affaibli m (-e f); à bout de forces

29.04.15 14:16


avkrok avkrok s coin m perdu; (fam) trou m; (i by) quartier m perdu avl s élevage m avlang adj oblong m (oblongue f); allongé m (-e f) avlaste v décharger v45, alléger v10, désencombrer v1 avlastning s déchargement m, désencombrement m avle v (dyrke) cultiver v1; (frembringe) produire v29 avlede v 1 (lede bort) détourner v1, dériver v1; (om vann) déverser v1 2 (utlede) dériver v1 avlegge v avlegge ed prêter serment avlegge en eksamen (og bestå) passer un examen avlegge et løfte faire une promesse (un vœu) avlegge noen et besøk faire une visite à quelqu'un avlegge rapport rapporter v1 avlese v lire v44 avlevere v délivrer v1, livrer v1, remettre v47 avling s (grøde, høst) récolte f avlive v mettre à mort; tuer v1; (dyr) abattre v11 avlukke s (kott) réduit m avlyse v décommander v1; annuler v1 avløp s (for væske) écoulement m, déversoir m gi avløp for noe donner libre cours à quelque chose; få/gi avløp for sin glede donner libre cours à sa joie avløse v 1 (i et arbeid, på en post) relayer v55; (om vaktpost el.l. også) relever v57 2 (erstatte, etterfølge) remplacer v58; succéder v15 avløser s remplacant m avløsning s remplacement m, relève f avmagret adj amaigri m (-e f) avpasse v avpasse etter noe adapter v1; avpasse undervisningen etter elevene adapter l’enseignement aux élèves avreise s départ m avrunde v arrondir v2, conclure v18; avrunde en sum arrondir une somme; avrunde en samtale conclure une conversation avsats s 1 (trappeavsats) palier m 2 (fjellhylle el.l.) gradin m avse v accorder v1; kan De avse fem minutter til meg? pouvez-vous m’accorder cinq minutes?

Norsk-fransk.indd 325

325

avstamning

avsender s expéditeur m (-trice f) avsetning s (salg) débit m; vente f avsette v 1 (avskjedige) destituer v1; han ble avsatt il a été destitué 2 (om konge) détrôner v1 avsi v avsi dom over noen prononcer/rendre un jugement sur quelqu'un avsides adj isolé m (-e f), écarté m (-e f), éloigné m (-e f), perdu m (-e f) avskaffe v (oppheve) abolir v2; abroger v45; supprimer v1 avskaffelse s abolition f, abrogation f; suppression f avskjed s 1 (farvel) adieu   m; congé m 2 (avskjedigelse) démission f; destitution f avskrekkende adj effrayant m (-e f), terrifiant m (-e f); ha en avskrekkende virkning causer l'effroi avsky1 s horreur f, répugnance f, aversion f få avsky for noe prendre quelque chose en horreur; avoir horreur de quelque chose. avsky2 v détester v1, abhorrer v1 avskyelig adj abominable, détestable avslag s 1 (nekting) refus m 2 (prisreduksjon) réduction f avslappende adj relaxant m (-e f) avslutning s fin f, terme m avslutte v finir v2; terminer v1 avsløre v (røpe) révéler v15, dévoiler v1, démasquer v1 avsløring s révélation f avslå v refuser v1; rejeter v42; avslå en anmodning refuser une demande; avslå et tilbud rejeter une offre avsmak s dégoût m, aversion f få avsmak for noe éprouver du dégoût pour quelque chose; être dégoûté de quelque chose avsnitt s (del, parti) partie f; (av tekst) partie f; paragraphe f avspasere v prendre congé m; avspasere tre dager prendre congé pendant trois jours avspeile v refléter v15 avsperret adj fermé m (-e f), barré m (-e f); (mil) bloqué m (-e f) avspise v avspise noen med noe payer quelqu'un de quelque chose; vi ble avspist med vakre ord nous avons été payés de belles paroles avsporing s déraillement m avstamning s descendance f, origine f; hun er av norsk avstamning elle est d’origine

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

29.04.15 14:16


avstand norvégienne avstand s distance f; i en avstand av to kilometer à une distance de deux kilomètres; på kort avstand à peu de distance avstemning s (ved valg) vote m; scrutin m foreta/holde avstemning over noe soumettre quelque chose à un vote skriftlig avstemning vote par bulletin avstigning s descente f, sortie f avstikker s détourné m, crochet m; vi tok en avstikker nous avons fait un crochet avstraffelse s punition f, correction f, châtiment m avstå v 1 (unnlate) renoncer v58; (jur) se désister de 2 (gi fra seg) céder v15, abandonner v1 avstå fra renoncer à; jeg avstod fra alkohol j'ai renoncé à l'alcool avta v (minke) diminuer v1, décroître v27 avtale1 s 1 (overenskomst) convention f, accord m 2 (avtale om å møtes) rendez-vous m; jeg har gjort en avtale med henne om å møtes kl. 6 on s'est donné rendez-vous à 6 heures bryte en avtale rompre v3 une convention (accord) holde en avtale respecter un accord avtale2 v convenir de; (tid og sted) fixer v1; vi avtalte å dra til Paris nous sommes convenus d'aller à Paris avtalt adj convenu m (-e f), fixé m (-e f); det avtalte tidspunkt l'heure fixée avtjene v avtjene verneplikt faire son service militaire avtrykk s 1 (spor) empreinte f 2 (trykt gjengivelse) reproduction f, copie f; (av foto) épreuve f avveie v peser v57; avveie ordene sine peser ses mots avvekslende adj varié m (-e f) avveksling s changement m til en avveksling pour changer avvente v attendre v3 avverge v parer v1; (om ulykke) prévenir v72; (om angrep, overfall) repousser v1 avvik s déviation f, écart m; (fra normen) anomalie f avvike v (være forskjellig) différerv15; (innbyrdes) diverger v45 avvike fra noe dévier v7 de quelque chose; s'écarter de quelque chose avvikle v (et bo) liquider v1; (en gjeld) régler v15 avvise v

Norsk-fransk.indd 326

bakerst

326

1 (avslå, si nei til) refuser v1; repousser v1 2 (forkaste) rejeter v42 avvæpne v désarmer v1 avvæpning s désarmement m

B b el. B s (bokstaven) b m babord s bâbord m baby s bébé m bacon s bacon m bad s 1 bain m 2 (badeværelse) salle f de bains bade v se baigner v1; (i badekar) prendre un bain badebukse(r) s maillot m de bain; caleçon m de bain; slip m de bain badedrakt s maillot m de bain badekar s baignoire f badekåpe s peignoir m badestrand s plage f bading s baignade f bag s sac m bagasje s bagages m fl bagasjebrett s porte-bagages m bagasjerom s coffre m (à bagages) bagatell s bagatelle f, vétille f bagatellisere v traiterv1 comme une bagatelle; minimiser v1 bajonett s baïonnette f bak1 s 1 (bakende) derrière m 2 (buksebak) fond m de pantalon bak2 prep derrière; hagen lå bak huset le jardin se trouvait derrière la maison bake v bake brød faire du pain; han bakte en kake il a fait un gâteau bakenfor prep derrière; en arrière de bakepulver s poudre f à lever; levure f chimique baker s boulanger m (-ère f); vi gikk til bakeren on est allé chez le boulanger bakerst1 adj dernier m (-ière f), en arrière; bakerste rekke le dernier rang; de bakerste husene les maisons du fond bakerst2 adv au fond de; à la queue de; bakerst i salen au fond de la salle; bakerst i toget à la queue du train

29.04.15 14:16


bakfra

balanse

327

A B C

Bébé

D E tétine

F

serviette

G

bébé

H I pommade

J bain moussant

table à langer

K L

baignoire

M N O

couche

P lingettes bakfra adv par derrière; sett bakfra vu par derrière bakgate s rue f écartée bakgrunn s fond m; arrière-plan m bakgård s arrière-cour f bakhold s embuscade f ligge i bakhold se tenir en embuscade bakhånd s ha noe i bakhånd avoir quelque chose en réserve bakke1 s 1 (haug, stigning) colline f 2 (skråning) pente f 3 (ski) piste f 4 (jord, mark) sol m på bar bakke sur le pavé bakke2 v (rygge) reculer v1; aller en arrière bakketopp s sommet m d’une colline baklengs adv à reculons; en arrière bakover adv en arrière; à la renverse; falle bakover tomber à la renverse

Norsk-fransk.indd 327

Q bakre adj (lengst bak) dernier m (-ière f); de bakre rekkene i salen les derniers rangs de la salle bakrom s pièce f de derrière bakrus s være i bakrus avoir la gueule de bois baksete s banquette f arrière; (på motorsykkel) siège m de derrière bakside s dos m; verso m baksnakke v baksnakke noen dire du mal de quelqu'un baktale v médire v32 (de quelqu'un) baktanke s arrière-pensée f bakterie s bactérie f bakvei s gå bakveier (dvs bruke lureri) se servir de moyens détournés bakvendt adv (snudd) à contresens; à rebours, à l’envers; ta på en genser bakvendt mettre un pull à l’envers bakverk s (kaker) pâtisserie f balanse s

R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

29.04.15 14:16


balansere

328

1 (likevekt) équilibre m; hun mistet balansen elle a perdu l'équilibre 2 (handel) balance f balansere v balancer v58; se tenir en équilibre balje s baquet m balkong s balcon m ball s 1 balle f; (fotball) ballon m; spille ball jouer à la balle 2 (dansetilstelning) bal m; gå på ball aller au bal ballade s (vise) ballade f; romance f ballett s ballet m ballettdanser s danseur m (-euse f) de ballet ballong s ballon m balsam s baume m bambus s bambou m bamse s (leketøysbamse) ours en peluche; (teddybjørn) nounours m banal adj banal m (-e f), commun m (-e f) banan s banane f bandasje s bandage m bandasjere v panser v1, mettre un bandage bande s (flokk, gjeng) bande f banditt s bandit m, brigand m bane s 1 (vei) route f; chemin m; voie f 2 (idrettsbane) terrain m de jeu; (løpebane på idrettsplass) champ m de course; (galoppbane, travbane) champ m de courses au trot 3 (planetbane, satellittbane) orbite f bringe noe på bane mettre quelque chose sur le tapis banebrytende adj innovateur m (-trice f) banjo s banjo m bank s 1 (sparebank) banque f 2 (juling) coups m fl; râclée f; correction f banke v 1 (slå) battre v11; frapper v1; (banke ganske lett) taper v1 2 (denge) battre v11; donner des coups 3 (om hjerte) palpiter v1; battre v11 bank i bordet! Je touchez du bois! bankett s banquet m bankkonto s compte m en banque banne v jurer v1 banner s bannière f bannlyse v 1 (lyse i bann) excommunier v7 2 (forby) interdire v32; défendre v3 bar1 s (skjenkestue) bar m; (disk) comptoir m; (fam) zinc m bar2 adj (naken, utildekket) découvert m (-e f), nu m (-e f) barbarisk adj barbare

Norsk-fransk.indd 328

bastant

barberblad s lame f de rasoir barbere v raser v15; faire la barbe (à) barbere seg se raser v15 barbermaskin s (elektrisk) rasoir m électrique bare1 adv seulement; ne … que; bare én gang une fois seulement; hun arbeider bare om kvelden elle ne travaille que le soir bare2 konj om bare si (seulement) bark s (på trær) écorce f barmhjertig adj (medfølende) charitable; compatissant m (-e f) barmhjertighet s charité f; pitié f barn s enfant m/f; (spedbarn) bébé m; nourisson m; (fam) bambin m barndom s enfance f; fra barndommen av dès l'enfance barnebarn s petits-enfants m fl; (om gutter) petit-fils m; (om jenter) petite-fille f barnedåp s baptême m barnehage s jardin m d'enfants barnehjem s orphelinat m barnemat s aliments m fl pour bébé det er bare barnemat ce n'est qu'un jeu d'enfant barneoppdragelse s éducation f des enfants barnetrygd s allocations f fl familiales barnevakt s garde f d'enfant, babysitter m/f barnevogn s landau m, voiture f d'enfant barnslig adj infantile, puéril m (-e f) barometer s baromètre m baron s baron m baronesse s baronne f barriere s barrière f barrikade s barricade f barsk adj 1 rébarbatif m (-ive f); dur m (-e f), sévère 2 (om klima) âpre, rude; rigoureux m (-euse f) 3 (om person) en barsk mann un homme dur (viril) bart s moustache f bartender s barman m base s base f basere v baser v1, fonder v1 basere på fonder sur basis s base f; på basis av noe sur la base de quelque chose basketak s 1 (slagsmål) lutte f, bagarre f 2 (strev) difficulté f, mal m bass s basse f basseng s 1 (svømmebasseng) piscine f 2 (større vannreservoar) réservoir m bast s raphia m (fibre végétale) bastant adj

29.04.15 14:16


basun

329

1 massif m (-ive f), fort m (-e f), trapu m (-e f) 2 (håndfast) solide basun s trombone m batteri s (elektrisk) batterie f; (radio, foto) pile f baug s på alle bauger og kanter de tous côtés, partout bavian s (zool) babouin m be v 1 (anmode) demander v1; prier v7; (bønnfalle) solliciter v1; supplier v7; hun bad meg komme elle m'a prié de venir 2 (oppfordre) demander v1; inviter v1; (mer inntrengende) implorer v1, presser v1 3 (invitere) inviter v1; be noen hjem inviter quelqu'un à la maison be noen om noe demander quelque chose à quelqu'un bearbeide v 1 travailler v1; (forme) façonner v1 2 (tillempe) adapter v1; bearbeidet for radio adapté pour la radio 3 (om musikk) arranger v45 bearbeidelse s adaptation f, remaniement m, traitement m, arrangement m bebodd adj 1 (om hus, leilighet) habité m (-e f) 2 (om land) peuplé m (-e f) beboelig adj 1 (om hus, leilighet) habitable, logeable 2 (om land) habitable beboer s (av hus, leilighet) habitant m (-e f); (av land, by, om person) habitant m (-e f) bebreide v reprocher v1 bebreidelse s reproche m bebreidende adj réprobateur m (-trice f), de reproche; en bebreidende tone un ton de reproche bebyggelse s (bygninger) bâtiments m fl, maisons f fl; (bebygd område) agglomération f urbaine bed s plate-bande f bedagelig adj indolent m (-e f); (fam) molasse bedende adj (blikk, ansiktsuttrykk) suppliant m (-e f) bedra v 1 tromper v1; (narre, også) duper v1, abuser v1 2 (snyte) escroquer v1; (fam) rouler v1 bedrager s (svindler) escroc m; (forfalsker) fraudeur m/f, imposteur m bedrageri s tromperie f, escroquerie f, fraude f bedre1 v bedre seg s’améliorer v1 bedre2 adj meilleur m (-e f); en bedre middag un bon dîner

Norsk-fransk.indd 329

begavelse

bedre enn meilleur que; (også) supérieur à; préférable à; været er bedre enn i går le temps est meilleur qu’hier bedre3 adv mieux; han har det bedre i dag (om sykdom) il va mieux aujourd'hui bedre sent enn aldri mieux vaut tard que jamais bedrift s 1 (bragd, dåd) exploit m 2 (firma) entreprise f; établissement m; commerce m; industrie f bedring s 1 amélioration f 2 (helbredelse) guérison f god bedring! bon rétablissement! bedrive v commettre v47 bedrøvelig adj 1 (trist) triste, attristant m (-e f) 2 (ynkelig) pitoyable, misérable bedrøvet adj triste, affligé m (-e f) bedømme v juger (de); (vurdere) évaluer v1 bedømmelse s jugement m; évaluation f bedøve v 1 (for operasjon) anesthésier v7; insensibilser v1 2 (ved slag, støy) étourdir v2 bedøvelse s (lokal) anesthésie f locale; (narkose) anesthésie générale bedårende adj ravissant m (-e f), charmant m (-e f), séduisant m (-e f); (om barn) adorable, mignon m (-ne f) befal s befalet les officiers et les sous-officiers befale v ordonner v1; commander v1 befaling s commandement m; ordre m befaring s inspection f befatning s ha befatning med noen avoir affaire à quelqu'un; ha befatning med en sak s’occuper d’une affaire befatte v befatte seg med noe s'occuper de quelque chose; avoir affaire à quelque chose befeste v (styrke) affermir v2; consolider v1; (mil) fortifier v7 befinne v befinne seg (holde til, være) se trouver v1; demeurer v1; être befolkning s population f befri v (sette i frihet) délivrer v1, libérer v15 befrielse s délivrance f; libération f; (lettelse) soulagement m befruktning s fécondation f kunstig befruktning insémination f beføle v palper v1, tâter v1, toucher v1 begavelse s 1 (evner, talent) dons m fl; talent m

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

29.04.15 14:16


begavet

330

2 (begavet person) talent m begavet adj doué m (-e f); de talent begeistre v enthousiasmer v1 begeistret adj enthousiaste; enflammé m (-e f), passionné m (-e f); han er begeistret for tanken cette idée l'enthousiasme begeistring s enthousiasme m beger s gobelet m; coupe f begeret er fullt la coupe est pleine begge pron les deux; tous/toutes les deux; l'un(e) et l'autre; begge to tous les deux; vi gikk begge to nous sommes partis tous les deux begi v begi seg til aller (se rendre) à; partir pour begivenhet s événement m begjær s (sanselig) désir m; envie f; convoitise f begjære v désirer v1, souhaiter v1, avoir envie de; convoiter v1 begrave v enterrer v1; inhumer v1; (om ting) ensevelir v2; enfouir v2 begravelse s enterrement m, funérailles f fl, obsèques f fl begrense v limiter v1; (innskrenke) restreindre v56 begrense seg se limiter v1 begrenset adj borné m (-e f), limité m (-e f), restreint m (-e f); en begrenset viten un savoir restreint begrensning s limitation f, restriction f kjenne sin begrensning connaître ses limites begrep s (forestilling) idée f; notion f; (fatteevne) entendement m; conception f begripe v comprendre v63; concevoir v64; (oppfatte) saisir v2; jeg begriper ingenting av det je n'y comprends rien begrunne v justifier v7, fonder v1, prouver v1 begrunnelse s justification f; fondement m; motif m; raison f; gi en begrunnelse donner une raison (motif m) begynne v commencer v58; se mettre à; begynne med (å gjøre noe) commencer par (faire quelque chose); begynne for seg selv se mettre à son compte begynne å commencer à; commencer de; det begynner å bli lyst le jour se lève; de begynner å bli gamle ils vieillissent til å begynne med au commencement; au début begynnelse s commencement m, début m fra begynnelsen (av) dès le commencement i begynnelsen d'abord; au commencement begå v commettre v47; faire begå en feil faire une faute (commettre une erreur)

Norsk-fransk.indd 330

bein

begå en forbrytelse commettre un crime behag s plaisir f, satisfaction f etter behag à volonté; à discrétion smak og behag chacun ses goûts smak og behag kan ikke diskuteres des goûts et des couleurs on ne dispute point behagelig adj 1 agréable, plaisant m (-e f); doux (douce) 2 (tiltalende) agréable 3 (bekvem) commode, confortable behandle v 1 traiter v1 2 (med) soigner  v1 3 (håndtere) manier v7; manipuler v1 behandling s traitement m, maniement m; (med) soins m fl médicaux; (drøfting, vurdering) behandling av en sak étude (examen) d’un cas (dossier) beherske v 1 (være herre over) dominer v1; (situasjon) maîtriser v1; contrôler v1 2 (mestre) connaître à fond; hun behersker emnet elle connaît son sujet à fond beherske seg se contrôler; se maîtriser behersket adj modéré m (-e f), mesuré m (-e f), calme behjelpelig adj være behjelpelig aider v1 behold s i god behold 1 (om ting) en bon état 2 (om person) en sûreté; en sécurité; sain et sauf m; saine et sauve f beholde v garder v1; conserver v1; (ikke gi tilbake) retenir v72; de lot ham beholde livet ils lui ont laissé la vie sauve beholder s réservoir m, récipient m; (for væske, også) citerne f beholdning s 1 (forråd) provision f 2 (lager) dépôt m; stock m 3 (marked) approvisionnement m 4 (penger i bank) solde m; (kasse) encaisse f behov s besoin m etter behov selon les besoins behøve v (trenge til) avoir besoin de; jeg behøver il me faut; behøver jeg å fortelle deg alt? faut-il que je te raconte tout? det behøves ikke on n'en a pas besoin; cela n'est pas nécessaire om det behøves s'il le faut; au besoin behå s soutien-gorge m beige adj beige (ubøyd) bein s

29.04.15 14:16


beist 1 (knokkel) os m; han er bare skinn og bein il n'a que la peau sur les os 2 (lår og legg) jambe f; (dyr) patte f; jeg brakk beinet je me suis cassé la jambe 3 (fot) pied m; han var kald på beina il avait les pieds froids 4 (på møbler el.l.) pied m ha begge beina på jorden avoir les pieds sur terre ha bein i nesa avoir du cran m; avoir de l'audace f; avoir du culot f holde seg på beina tenir debout komme seg på beina (etter sykdom) se rétablir v2 ta beina på nakken prendre ses jambes à son cou beist s (om dyr) bête f féroce beit s være i beit for avoir besoin de; være i beit for penger être à court d’argent beite1 s pâturage m, pâture f beite2 v brouter v1, pâturer v1, paître v54 bekjempe v combattre v11 bekjempelse s combat m; lutte f bekjenne v (innrømme, tilstå) avouer v1; reconnaître v20, confesser v1 bekjennelse s 1 aveu m; confession f 2 (trosbekjennelse) confession f bekjent s connaissance f; relation f bekjentskap s connaissance f bekk s ruisseau (-x fl) m; (liten bekk) ruisselet m bekken s 1 (legemsdel) bassin m 2 (musikkinstrument) cymbales f fl 3 (sykebekken) bassin m (hygiénique) beklage v plaindre, regretter; (beklage dypt) déplorer v1 beklage seg over noe se plaindre de quelque chose; han beklaget seg over gutten il s'est plaint du garçon beklagelig adj regrettable, déplorable; (sørgelig) lamentable; (ergerlig) fâcheux m (-euse f) bekostning s frais m fl, dépens m fl på bekostning av noe aux frais de quelque chose; aux dépens de quelque chose på min bekostning à mes dépens bekrefte v 1 (bevitne riktigheten av) attester v1, affirmer v1 2 (stadfeste) confirmer v1 3 (godkjenne) ratifier v7 bekreftelse s attestation f, affirmation f, confirmation f, ratification f

Norsk-fransk.indd 331

331

benk

bekymre v inquiéter v15; jeg er bekymret for fremtiden le futur m'inquiète bekymre seg for noe s'inquiéter v15 de quelque chose; se soucier v7 de quelque chose; se faire du souci pour quelque chose; det bekymrer jeg meg ikke om je ne m'en soucie pas bekymret adj inquiet m (-iète f), soucieux m (-euse f); anxieux m (-euse f) bekymring s inquiétude f, souci m; préoccupation f belage v belage seg på s'attendre à; se préparer à belaste v charger v45; (overanstrenge) surmener v57; belaste en konto débiter un comnte; transférer de l’argent à un compte belastning s charge f; épreuve f, surmenage m; arvelig belastning tare f héréditaire belegg s 1 (bevis) preuve f 2 (film, hinne, lag) revêtement m; couche f; film m; belegg på tennene film dentaire beleilig adj propice, opportun m (-e f), convenable beleire v assiéger v10 beleiring s siège m Belgia s (geogr) la Belgique f belgier s Belge m/f belgisk adj belge beliggenhet s situation f; ha en fin beliggenhet être bien placé (situé) belte s ceinture f belyse v 1 (lyse på) éclairer v1; (opplyse, illuminere) illuminer v1 2 (forklare, kaste lys over) éclaircir v2, éclairer v1; rendre clair, élucider v1 belysning s éclairage m belære v enseigner v1 belønne v récompenser v1 belønning s récompense f beløp s montant m; somme f beløpe v beløpe seg til s’élever à bemanne v équiper v1 bemanning s équipage m bemerke v 1 (si, ytre) dire v32; faire observer 2 (legge merke til) remarquer v1 bemerkelsesverdig adj remarquable, spectaculaire bemerkning s observation f, remarque f ben s → bein bende v plier v7, courber v1 benekte v nier v7 benk s banc m; (polstret benk) banquette m

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

29.04.15 14:16


bensin

332

bensin s essence f; fylle bensin faire le plein d'essence; slippe opp for bensin tomber en panne d’essence bensinmåler s jauge f d'essence bensinstasjon s station-service f benytte v (bruke) employer v14; se servir de; (utnytte) utiliser v1; profiter de benytte anledningen profiter de l'occasion benåde v (forbryter) gracier v7, faire grâce à; (gi amnesti) amnistier v7 benådning s grâce f; (amnesti) amnistie f beordre v commander v1, ordonner v1 beredskap s état m d'alerte være i beredskap être en état d'alerte beredt adj prêt m (-e f), préparé m (-e f) beregne v 1 (regne ut) calculer v1; (anslå) estimer v1 2 (forlange som pris) compter v1, porter v1; vi beregner oss 10 prosent nous comptons 10 pour cent (de commission) beregning s calcul m, prévision f beretning s 1 rapport m; compte rendu m 2 (fortelling) récit m berettiget adj være berettiget til noe avoir droit à quelque chose berg s montagne f, mont m bergart s roche f berge v sauver v1 berging s sauvetage m berike v enrichir v2 berike med enrichir de bero1 s stille saken i bero laisser l'affaire en suspens bero2 v (vente) vi lar det bero med dette restons-en là pour l’instant bero på (skyldes) reposer sur; être dû à; (komme an på) dépendre de berolige v calmer v1, apaiser v1, tranquilliser v1 beroligende adj calmant m (-e f), apaisant m (-e f), rassurant m (-e f) beroligende middel calmant m; sédatif m beryktet adj (sted) mal famé m (-e f); (person) de mauvaise réputation f berømme v vanter v1, louer v1 berømmelse s célébrité f, renom m berømt adj célèbre, renommé m (-e f), fameux m (-euse f); (meget berømt) illustre berøre v 1 (røre ved) toucher v1; (berøre lett) frôler v1, effleurer v1

Norsk-fransk.indd 332

beslag

2 (angå) toucher v1, concerner v1, regarder v1; det berører meg personlig ça me concerne personnellement 3 (påvirke) émouvoir v51, affecter v1 4 (omtale) toucher v1, effleurer v1; han berørte ikke den siden av saken il ne s'est pas penché sur cet aspect de l'affaire berøring s contact m; (fys) attouchement m besatt adj 1 (opptatt) occupé m (-e f) 2 (om stilling) occupé m (-e f) 3 (betatt, grepet) possédé m (-e f), obsédé m (-e f) besatt av obsédé par beseire v vaincre v74, surmonter v1 besetning s 1 (husdyrbestand) bestiaux m fl 2 (mannskap) équipage m besettelse s 1 (fig) obsession f 2 (mil) occupation f besinne v besinne seg se ressaisir v2 besinnelse s contenance f; sang froid m miste besinnelsen perdre son sang froid; (fam) perdre la tête besk adj amer m (-ère f); acerbe beskatte v (skattelegge) imposer v1 beskjed s information f; message m; ordre m; ta imot en beskjed prendre un message beskjeden adj modeste, effacé m (-e f) beskjedenhet s modestie f, simplicité f beskjeftige v (sysselsette) employer v14; occuper v1 beskjeftige seg med noe s'occuper de quelque chose beskrive v décrire v35, dépeindre v56 beskrivelse s description f, peinture f beskylde v beskylde noen for noe accuser quelqu'un de quelque chose beskyldning s accusation f beskytte v 1 défendre v3, protéger v10 2 (gi ly) couvrir v23, préserver v1 beskytte mot protéger contre beskyttelse s 1 défense f, protection f 2 (ly) préservation f beskyttende adj protecteur m (-trice f) beslag s 1 (av metall) garniture f métallique 2 (beslaglegging) confiscation f; saisie f legge beslag på (oppta) absorber v1; occuper v1

29.04.15 14:16


beslaglegge

333

beslaglegge v (konfiskere) saisir v2; confisquer v1 beslektet adj apparenté m (-e f) beslektet med apparenté à beslutning s décision f, résolution f fatte/ta en beslutning prendre une décision beslutte v décider v1, résoudre v4; déterminer v1 besluttsom adj décidé m (-e f), résolu m (-e f) besluttsomhet s décision f, fermeté f, détermination f besparelse s épargne f, économie f best1 adj le meilleur m (la meilleure f); det beste måltidet le meilleur repas; av beste kvalitet de première qualité; (som substantiv) hun er den beste i klassen elle est la meilleure de la classe; elle est la plus forte de la classe i beste fall en mettant les choses au mieux i sin beste alder dans la force de l’âge best2 adv le mieux; hun lykkes best c'est elle qui réussit le mieux bestand s (av dyr, planter) peuplement m; (av ville dyr) faune f; (skog) plantation f bestandig adv (alltid) toujours; (stadig) continuellement, constamment for bestandig à jamais; pour toujours beste s (gagn) bien m, profit m til ditt eget beste pour ton bien; dans ton intérêt gjøre sitt beste faire de son mieux bestefar s grand-père m besteforeldre s grands-parents m fl bestemme v 1 (beslutte) décider v1; résoudre 2 (klassifisere) déterminer v1 3 (fastsette) fixer v1 bestemme seg for noe se décider pour quelque chose bestemme seg for å gjøre noe se décider à faire quelque chose bestemmelse s 1 (avgjørelse) décision f, résolution f 2 (påbud) ordonnance f bestemor s grand-mère f bestemt1 adj 1 (besluttsom, viljesterk) déterminé m (-e f), décidé m (-e f), ferme; jeg er fast bestemt på j'ai la ferme intention de; je suis décidé à 2 (om pris, tid) fixe 3 (viss, nærmere omtalt) certain m (-e f) bestemt2 adv 1 (besluttsomt) résolument 2 (med visshet) certainement 3 (avgjørende) catégoriquement; nekte bestemt refuser v1 catégoriquement bestialsk adj bestial (-aux fl) m (-e f)

Norsk-fransk.indd 333

besøkende

bestige v monter sur, escalader v1 bestikk s couvert m bestikke v (bruke bestikkelser) corrompre v3, acheter v48; (bestikke vitner) suborner v1 bestikkelse s corruption f, subornation f ta imot bestikkelser se laisser corrompre (acheter) bestille v (tinge) commander v1; retenir v72, réserver v1 bestille time (hos lege, tannlege osv.) prendre v63rendez-vous bestilling s 1 (ordre) commande f, ordre m 2 (hotell, reservasjon) réservation f, commande f etter/på bestilling sur commande; sur demande bestrebe v bestrebe seg på å gjøre noe s'efforcer de faire quelque chose; s'appliquer à quelque chose bestrebelse s efforts m fl, application f bestride v (benekte) contester v1 bestyre v gérer v15; administrer v1; diriger v45 bestyrer s gérant m (-e f), directeur m (-trice f) bestå v 1 (vare) demeurer v1; exister v1; durer v1 2 (greie eksamen) être admis/reçu bestå av être composé de; se composer de besvare v 1 (svare på brev el.l.) répondre v3 (à) 2 (svare på/løse en oppgave) résoudre v4 3 (gjengjelde) rendre v3 besvarelse s réponse f; (løsning) solution f; (eksamensbesvarelse) copie f besvime v s'évanouir v2 besvær s 1 (anstrengelse) effort m 2 (uleilighet) souci m; embarras m 3 (vanskelighet) peine f; mal m besværlig adj 1 (trettende) fatigant m (-e f), pénible 2 (ubehagelig) embarrassant m (-e f), encombrant m (-e f) 3 (vanskelig) difficile besynderlig adj étrange; curieux m (-euse f), bizarre besøk s visite f; (opphold) séjour m besøke v 1 visiter v1; rendre visite à, aller voir; (sted) vi besøkte Eiffeltårnet nous avons visité la Tour Eiffel 2 (besøke person) aller voir quelqu'un; rendre visite à; når kommer du og besøker meg? quand est-ce que tu me rendras visite? besøkende s visiteur m (-euse f)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

29.04.15 14:16


besørge

334

besørge v 1 (utføre) faire 2 (ta seg av) s'occuper de; se charger de; jeg skal nok besørge det je m'en charge betakke v betakke seg décliner v1; refuser v1 betale v payer v55, régler v15 betale for noe payer quelque chose; jeg betalte for boken j'ai payé le livre betaling s paiement m; payement m; règlement m betatt adj charmé m (-e f), épris m (-e f), captif m (-ive f); (forelsket) amoureux m (-euse f) betegnelse s (navn) appellation f, désignation f betegnende adj significatif m (-ive f), caractéristique, typique betegnende nok significativement betenke v betenke seg (nøle) hésiter v1; (ombestemme seg) se raviser v1; changer d'avis uten å betenke seg sans hésiter betenkelig adj (foruroligende) inquiétant m (-e f); préocupant m (-e f) betenkt adj (bekymret) soucieux m (-euse f) betennelse s inflammation f betent adj enflammé m (-e f) betingelse s condition f på betingelse av at à condition (sous réserve) que (+ konjunktiv) betinget adj betinget dom peine avec sursis betjene v 1 (maskiner el.l.) manier v7; manœuvrer v1 2 (kunder) servir v69; desservir v69; betjene kundene servir les clients betjening s 1 (kundeservice) service m 2 (personale) personnel m betjent s (funksjonær) employé m (-e f) betong s béton m betrakte v (se på) regarder v1; (iaktta) observer v1; contempler v1; (anse) considérer v15 betrakte som noe considérer comme quelque chose; tenir pour quelque chose betraktelig adj considérable betraktning s (overveielse) considération f; contemplation f; réflexion f ta noe i betraktning prendre quelque chose en considération; tenir compte de quelque chose; alt tatt i betraktning tout bien considéré betro v confier v7 betro noe til noen 1 (meddele) confier quelque chose à quelqu'un

Norsk-fransk.indd 334

bevegelse

2 (gi i varetekt) confier quelque chose à la garde de quelqu'un betro seg til noen se confier à quelqu'un; han betrodde seg til meg om vanskelighetene sine il m'a confié ses problèmes betrodd adj en betrodd stilling une place de confiance; une position de confiance betryggende adj rassurant m (-e f) bety v 1 (ha som betydning) signifier v7; vouloir dire; hva betyr dette ordet que signifie ce mot? 2 (være betydningsfull) importer v1; être important betydelig adj considérable, important m (-e f), remarquable; et betydelig beløp une somme importante betydning s 1 (mening) sens m; signification f 2 (viktighet) importance f; uten betydning sans importance betydningsfull adj 1 (viktig) important m (-e f); d'une grande importance; d'une grande portée 2 (megetsigende) significatif m (-ive f) betydningsløs adj insignifiant m (-e f); sans importance beundre v admirer v1 beundrer s admirateur m (-trice f) beundring s admiration f beundringsverdig adj admirable; digne d'admiration bevare v garder v1, conserver v1, préserver v1, maintenir; (beskytte) garder v1; protéger v10; bevare miljøet protéger l’environnement bevare fatningen garder son calme bevare meg vel ah, Mon Dieu fri og bevare meg grand dieu que non! bevaring s conservation f; protection f; maintien m bevart adj gardé m (-e f), conservé m (-e f) bevege v 1 mouvoir v51, remuer v1; bouger v45 2 (gjøre inntrykk på) émouvoir v51; toucher v1 3 (røre) attendrir v2 bevege seg se mouvoir v51; bouger v45; (bevege seg i en bestemt retning) se diriger v45; bevege seg mot se diriger vers bevegelse s 1 mouvement m; remuement m 2 (fig) agitation f; émoi m; (sinnsbevegelse) émotion f sette himmel og jord i bevegelse remuer ciel et terre være i bevegelse se mouvoir v51

29.04.15 14:16


bevegelseshemmet

bevegelseshemmet adj handicapé m (-e f) moteur beveget adj (rørt) ému m (-e f), touché m (-e f), attendri m (-e f); han er beveget til tårer il est touché jusqu'aux larmes bever s (zool) castor m bevertning s 1 (det å beverte) traitement m, régal m 2 (mat og drikke) à manger et à boire bevilge v accorder v1, allouer v1 bevilgning s allocation f, subvention f bevilling s concession f; (handel, især) licence f bevis s preuve f bevis på preuve de føre bevis for noe faire la preuve de quelque chose bevis(e)lig adj démontrable bevise v prouver v1; faire preuve de; justifier v7 bevismateriale s (jur) pièces f fl à conviction bevisst adj 1 (ved bevissthet) conscient m (-e f) 2 (overlagt) délibéré m (-e f); à dessein; en bevisst løgn un mensonge déliberé bevissthet s conscience f, connaissance f komme til bevissthet reprendre connaissance miste bevisstheten perdre connaissance ved bevissthet en toute conscience

rétroviseur

bil

335

bevisstløs adj sans connaissance, évanoui m (-e f) bevokte v garder v1, surveiller v1 bevoktning s garde f, surveillance f under streng bevoktning sous étroite surveillance bevæpne v armer v1 beære v honorer v1 BH s soutien-gorge m bibel s Bible f bibliotek s bibliothèque f bibliotekar s bibliothécaire m/f bidra v contribuer v1, aider v1; (medvirke) concourir v22 bidra til noe 1 contribuer à quelque chose, aider à quelque chose 2 (medvirke) concourir à quelque chosev22 bidrag s contribution f bidragsyter s collaborateur m (-trice f) bie s (insekt) abeille f biff s bifteck m saken er biff (fam) ça marche comme sur des roulettes bikini s bikini m; (maillot de bain) deux-pièces m bikkje s chien m; (fam) cabot m; clébard m bikube s ruche f bil s voiture f; automobile f

B C D E F G H I J K L M N O P Q

Voiture

R S

pare-brise

clignotant

A

T

essuie-glace

U

aile capot

V

phare

W X Y Z

jante

Æ

pneu pare-chocs

plaque d'immatriculation

Ø Å

Norsk-fransk.indd 335

29.04.15 14:16


bilag kjøre bil conduire v29; aller en voiture bilag s 1 (til brev) pièce f jointe 2 (til regnskap) pièce justificative 3 (til bok) annexe f 4 (til avis) supplément m bilde s 1 image f; (maleri) tableau (-x fl) m, peinture f, toile f; (tegning) dessin m; (fotografi) photo(graphie) f; ta et bilde prendre une photo 2 (fig, skildring) description f 3 (forestilling, idé) idée f bile v aller en voiture, rouler v1 bilfører s chauffeur m bilist s automobiliste m/f biljard s billard m bilkjøring s conduite f; automobilisme m bille s (insekt) coléopère m billedbok s livre m d'images billedhugger s sculpteur m/f billett s (båt, tog, fly; teater, kino) billet m; (trikk, buss, bane, metro) ticket m billettautomat s distributeur m de billets billettluke s guichet m billig adj bon marché; pas cher m (-ère f); reise på billigste måte voyager (à) bon marché billigsalg s soldes m fl bilmekaniker s mécanicien m auto bilnummer s numéro m d’immatriculation biltrafikk s circulation f automobile bilulykke s accident m de voiture bilutleie s location f de voiture bind s 1 (bok) volume m; (del av verk) tome m 2 (fatle) écharpe f 3 (forbinding) bandage m; bande f 4 (sanitetsbind) serviette f hygiénique binde v 1 (binde fast) lier v7, nouer v1; attacher v1 2 (knytte) lier v7, nouer v1; ficeler v42 3 (forplikte) engager v45, obliger v45, s’attacher à; jeg er bundet av mitt løfte je suis lié par ma promesse; binde seg til noen s’attacher à quelqu'un bindeledd s lien m; trait d’union binders s agrafe f, trombone m binding s (ski) fixation f binge s 1 (til korn el.l.) huche f 2 (til griser) porcherie f binne s (hunnbjørn) ourse f biografi s biographie f biografisk adj biographique biolog s biologiste m/f

Norsk-fransk.indd 336

336

blande

biologi s biologie f biologisk adj biologique biologisk nedbrytbart biodégradable bisetning s proposition f subordonnée bisettelse s obsèques f fl; funérailles f fl bisk1 s (hund) toutou m bisk2 adj 1 (om person) hargneux m (-euse f), bourru m (-e f) 2 (om hund) méchant m (-e f) biskop s évêque m bispedømme s diocèse m, évêché m bistand s aide f; assistance f bistå v prêter assistance; aider v1 bite v mordre v3; (om insekter) piquer v1; bite i noe mordre dans (à) quelque chose bite i det sure eple avaler la pilule bite seg i leppen se mordre les lèvres bite tennene sammen serrer les dents bitt s morsure f; coup m de dent bitter adj amer m (amère f), âcre bitterhet s amertume f bjeffe v aboyer v14 bjelke s poutre f; (liten bjelke) poutrelle f; (jernbjelke) solive f métallique; (gulvbjelke) solive f bjelle s clochette f, grelot m bjerk s bouleau (-x fl) m bjørn s (zool) ours m; ourse f bjørnebær s mûre f sauvage bjørnetjeneste s gjøre noen en bjørnetjeneste rendre un mauvais service à quelqu'un bla v bla i en bok feuilleter un livre bla om tourner la page blad s 1 (i bok, plante el.l.) feuille f 2 (på kniv, åre el.l.) lame f 3 (avis) journal m 4 (ukeblad) hebdomadaire m blaff s (vindpust) souffle m (de vent) blaffen s gi blaffen i se ficher de; se moquer de; jeg gir blaffen je m'en fiche; je m'en moque blafre v (om lys) clignoter v1, vaciller v1; (om flagg el.l.) battre v11 blakk adj (pengelens) être sans un sou; (fam) être à sec, être fauché blande v mélanger v45; mêler v1; (kjem) combiner v1 blande med mêler avec/à blande sammen (dvs forveksle) confondre v3 blande seg i samtalen intervenir dans la conversation

29.04.15 14:16


blanding blanding s (det som er blandet) mélange m; (kjem) combinaison f blank adj 1 (skinnende) brillant m (-e f), luisant m (-e f) 2 (ubeskrevet) blanc m (blanche f) det er blank løgn c’est un pur mensonge et blankt avslag un refus total på blanke dagen en pleine journée blankett s formulaire m blant prep entre, parmi, dans blant andre parmi d’autres, entre autres blant annet entre autres choses blasfemi s blasphème m blasfemisk adj blasphématoire blass adj blafard m (-e f), décoloré m (-e f) bleie s couche f blek adj 1 pâle; (svært blek) blême 2 (likblek) livide 3 (sykelig blek) blafard m (-e f) bleke v blanchir v2; bleke håret décolorer les cheveux blekk s encre f blekksprut s (zool) seiche f; (åttearmet) pieuvre f, poulpe m blekne v 1 pâlir v2; (blekne sterkt) blêmir v2 2 (falme) se décolorer v1 blemme s 1 (vannblemme) ampoule f 2 (brannblemme) cloque f blende v 1 (om sterkt lys) aveugler v1, éblouir v2 2 (dekke til lys) obscurcir v2; blende billysene se mettre en code; mettre les phares en code bli v 1 (i passiv) être; bli straffet être puni 2 (endring) devenir v72, être; bli rik devenir riche; det blir ikke lett cela ne sera pas facile 3 (bli + adj) bli gammel vieillir v2; bli sint se fâcher v1 4 (bli værende, forbli) demeurer v1; rester v1; bli liggende rester couché; blir dere til middag? vous restez à dîner?; vi må la det bli med det il faut en rester là 5 (om alder) avoir; han blir 25 i morgen il aura 25 ans demain 6 (om pris) hvor mye blir det? ça fait combien? blid adj 1 (smilende) souriant m (-e f) 2 (mild) doux m (douce f) 3 (elskverdig) aimable, gentil m (-le f) blikk s (øyekast) coup d'œil; regard m kaste et blikk på jeter un coup d'œil sur

Norsk-fransk.indd 337

337

blotte

blikkfang s qui attire l’œil (l'attention); qui fait éclat blikkstille adj calme m (silence) complet; silence de mort; (sjø) une mer d’huile blind adj aveugle blinde s i blinde en aveugle; à l'aveuglette blindeskrift s braille m blindgate s impasse f; cul m de sac blindpassasjer s voyageur clandestin m (voyageuse clandestine f) blindspor s være på blindspor suivre une fausse piste blindtarm s appendice m blindtarmsbetennelse s appendicite f blink s 1 (glimt) éclair m; (fjernt, svakt blink) lueur f 2 (på skyteskive) centre m de la cible; mouche f; mille m; treffe midt i blinken faire mouche; tirer dans le mille blinke v (glimte) briller v1, étinceler v42, scintiller v1, clignoter blinklys s 1 (på bil) clignotant m 2 (på utrykningsbil) gyrophare m blod s sang m med kaldt blod de sang-froid blodbad s massacre m, bain m de sang, tuerie f blodig adj (blødende, blodflekket) couvert m (-e f) de sang; sanglant m (-e f) blodåre s veine f blokade s blocus m blokk s 1 (kloss) bloc m 2 (boligblokk) immeuble m 3 (skriveblokk) bloc-notes m 4 (kraftblokk) palan m blokkere v (mil) bloquer v1; (sperre) barrer v1 blokkfløyte s flûte f à bec blomkål s chou-fleur m blomst s fleur f; (blomstring) fleuraison f; floraison f være i blomst, stå i blomst être en fleur; fleurir v2 blomsterbed s plate-bande f blomsterbukett s bouquet m de fleurs; (stor) gerbe f blomstre v fleurir v2 blomstrende adj fleurissant m (-e f), en fleur; (fig) florissant blond adj blond m (-e f) blonde(r) s dentelle(s) f ( fl) blondine s blonde f blotte v découvrir v23; mettre à découvert

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

29.04.15 14:16


blotter blotter s exhibitionniste m/f blund s somme m ikke få blund på øynene passer/faire une nuit blanche blunk s clin m d'œil; battement m des paupières blunke v cligner des yeux uten å blunke sans hésiter bluse s (damebluse) chemisier m, corsage m bluss s 1 (flamme) feu m; flamme f 2 (lysskinn) lueur f blusse v (brenne) flamber v1, brûler v1, flamboyer v14 blusse opp s'enflammer v1 bly s plomb m blyant s crayon m blyantspisser s taille-crayon(s) m blyg adj timide, timoré m (-e f) blære s 1 (luftblære) bulle f 2 (vable) ampoule f 3 (urinblære) vessie f blø v saigner v1; perdre du sang bløder s hémophile m bløff s bluff m bløffe v bluffer v1 bløffmaker s bluffeur m (-euse f) bløt1 s legge hodet i bløt se creuser la tête ligge i bløt être trempé bløt2 adj 1 (myk) doux m (douce f); mou m (molle f); (foran vokal og stum h) mol m 2 (våt) mouillé m (-e f), trempé m (-e f) bløtkake s génoise f à la crème chantilly bløtkokt adj mollet; bløtkokt egg œuf m à la coque blå adj bleu m (-e f) blåbær s myrtille f det er bare blåbær c’est facile comme tout blåfrossen adj bleu m (-e f) de froid blåklokke s campanule f bleue blåmeis s (zool) mésange f blåse v 1 souffler v1; det blåser il y a du vent; le vent souffle 2 (på blåseinstrument) jouer v1 blåse i noe blås i det! laisse tomber!; det blåser jeg i je m'en moque; (fam) je m'en fiche blåse opp gonfler; blåse opp en ballong gonfler un ballon blåskjell s moule f blåst1 s vent m

Norsk-fransk.indd 338

338

bolig

blåst2 v vel blåst! bien arrangé!; bien réussi! blåveis s (bot) hépatique f gi noen en blåveis mettre un œil au beurre noir à quelqu'un bo1 s 1 (hjem) demeure f; domicile m 2 (eiendeler) biens m fl; gjøre opp et bo liquider une succession bo2 v demeurer v1; habiter v1; (midlertidig) loger; bo dårlig être mal logé; vi bor sammen nous vivons ensemble boble1 s bulle f boble2 v bouillonner v1 bod el. bu s 1 (skur) baraque f 2 (hus) débarras m, cagibi m 3 (markedsbod) baraque foraine; stand m 4 (salgsbod) échoppe f bohem s bohème   m/f boikott s boycottage m boikotte v boycotter v1 bok s livre m; (fam) bouquin m bokanmeldelse s compte rendu m (critique) d'un livre bokbind s reliure f; couverture f bokføre v comptabiliser v1 bokføring s comptabilité f, tenue f des livres bokhandel s librairie f bokhandler s libraire m/f bokholder s comptable m/f bokhylle s étagère f à livres, bibliothèque f bokmerke s marque f page boks s boîte f bokse v boxer v1 boksekamp s match m de boxe bokser s 1 boxeur m 2 (hunderase) boxer m boksering s ring m de boxe bokstav s caractère m; lettre f bokstavelig adv littéralement bokstavelig talt littéralement ta noe bokstavelig prendre quelque chose au pied de la lettre boksåpner s ouvre-boîte m boktrykker s imprimeur m (-euse f); typographe m/f bolig s 1 (hus) maison f 2 (bopel) domicile m; habitation f 3 (især om stort, herskapelig hus) hôtel m particulier; demeure f 4 (leilighet) appartement m 5 (losji) logement m

29.04.15 14:16


bolle bolle s 1 (kar) bol m 2 (hvetebolle) petit pain m; brioche f bolt s boulon m, cheville f boltre v boltre seg s'ébattre v11 bom s 1 (veisperring) barrière f; (på bomvei) barrière f à péage 2 (jernbanebom) barrière f 3 (turnapparat) poutre f horizontale; (sjø) bôme f 4 (bomskudd) coup m manqué skyte bom manquer le but bombardement s bombardement m bombardere v bombarder v1 bombastisk adj pompeux m (-euse f), grandiloquent m (-e f) bombe s bombe f bombeangrep s attaque f aérienne bombefly s bombardier m bomme v (ikke treffe) manquer le but bommert s bévue f; (fam) gaffe f begå en bommert commettre une bévue; faire une gaffe bompenger s péage m bomull s coton m bonde s 1 paysan m 2 (i sjakk) pion m bondegård s ferme f; propriété f rurale bone v cirer v1, encaustiquer v1 bopel s demeure f; domicile m; → bolig bor s (til boring) foret m; (drill) drille f; (tannlegebor) fraise f; (vribor) vrille f bord s 1 (møbel) table f; (lite, rundt) guéridon m; ved bordet (under måltidet) pendant le repas 2 (treplanke) planche f dekke bordet mettre le couvert (la table) gå om bord s'embarquer v1 gå til bords se mettre à table ha til bords avoir à table ta av bordet débarrasser (desservir) la table bordbønn s (før maten) bénédicité m; (etter maten) grâces f fl be bordbønn faire la prière avant/après le repas bordell s maison f close; (fam) bordel m bordkort s carton m de table bordtennis s ping-pong m, tennis m de table bore v 1 (om brønn) forer v1; (om tunnel) creuser v1; (gjennombore) percer v58; bore etter olje faire

Norsk-fransk.indd 339

339

bosted

de la prospection pétrolière 2 percer v58, enfoncer v58; bore hodet ned i puten enfoncer la tête dans l’oreiller boreplattform el. borerigg s (olje) plateforme f de forage borg s (slott) château mfort (châteaux fort fl) borger s (statsborger) citoyen m (-ne f); (byboer) citadin m; habitant m d'une ville borgerkrig s guerre f civile borgerlig adj 1 (motsatt militær eller kirkelig) civil m (-e f); (motsatt kirkelig, også) laïque 2 (middelstands) bourgeois m (-e f); de la classe f moyenne borgerlig vielse mariage m civil bort adv dette må bort (vekk) ça doit disparaître gå bort (fjerne seg) partir v67; s'éloigner v1; s'en aller gå seg bort s’égarer v1; se perdre v3 legge seg bort i andres ting (fig) se mêler des affaires des autres se bort fra écarter v1; négliger v45 borte adv 1 (ikke til stede) absent m (-e f); (gått, reist) parti m (-e f); jeg så dem et stykke borte je les ai vus de loin; langt borte au loin 2 (forsvunnet) disparu bortebane s terrain m extérieur; de spiller på bortebane ils jouent à l'extérieur bortenfor prep au-delà (de), de l’autre côté bortest1 adj le plus éloigné m (la plus éloignée f) bortest2 adv le plus loin bortføre v enlever v57; (især barn) kidnapper v1, ravir v2 borti adv komme borti noe frôler quelque chose bortimot prep (nesten) presque; à peu près bortkastet adj inutile, perdu m (-e f) bortover prep le long de bortre adj plus éloigné m (-e f) bortreist adj absent m (-e f), parti m (-e f); en voyage bortsett fra prep à part; sauf; à l’exception de bortskjemt adj gâté m (-e f) bosatt adj domicilié m (-e f); hun er bosatt i Cannes elle est domiciliée à Cannes bosetning s habitation f bosette v bosette seg s’installer v1; s'établir v2; vi bosatte oss i Normandie nous nous sommes installés en Normandie Bosnia s (geogr) la Bosnie f bosted s domicile m

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

29.04.15 14:16


bot bot s (mulkt) amende f; (bil) få en bot recevoir une contravention; (fam) prendre une prune gjøre bot faire pénitence love bot og bedring promettre de se repentir (corriger) botanikk s botanique f botemiddel s remède m bra1 adj 1 bon m (-ne f), bien (ubøyd) ; et bra resultat un bon résultat; det er bra mennesker ce sont des gens bien 2 (hederlig, skikkelig) brave; en bra mann un brave homme bra2 adv 1 bien; ganske bra assez bien; (det er/var) bra! c'est bien!; tant mieux!; jeg har det bra je vais bien 2 (frisk og sunn) sain; hvordan står det til? Takk, bra! comment allez-vous? Je vais bien, merci!; ikke helt bra pas trop bien; jeg håper du snart blir bra (igjen) j'espère que tu iras bientôt mieux bragd s exploit m brak s éclat m, fracas m; (om torden) grondement m brake v éclaterv1 avec fracas; (tordne) gronder v1 brakk adj 1 (om jord) en friche 2 (om vann) saumâtre brakke s baraque f brann s feu m; incendie m slokke en brann éteindre un incendie stå i brann être en feu; brûler v1 brannalarm s (om apparatet) avertisseur m d'incendie brannbil s voiture f de pompiers brannfolk s sapeurs-pompiers m fl brannslokningsapparat s extincteur m (d'incendie) brannvesen s les sapeurs-pompiers m fl bransje s branche f d’activité, secteur m économique brase v (fare imot) se heurter contre brase inn i faire irruption dans brasene s klare brasene se débrouiller v1; faire face aux difficultés Brasil s (geogr) le Brésil m bratsj s alto m; violon m alto bratt adj escarpé m (-e f), raide; (stupbratt) abrupt m (-e f) bre1 s (isbre) glacier m bre2 v (bre over) couvrir v23

Norsk-fransk.indd 340

340

briller

bre seg (vinne utbredelse) s'étendre v3; se répandre v3 bred adj large; 2 m bred 2 mètres de large; large de 2 mètres; bli bredere s’élargir v2 bredde s 1 largeur f; 2 m i bredden large de 2 mètres 2 (geogr) latitude f breddegrad s (degré m de) latitude f bregne s fougère f breke v bêler v1 brekke v briser v1; casser v1 brekke seg (dvs kaste opp) vomir v2 brekkjern el. brekkstang s pied-de-biche m brem s (på hatt) bordure f bremse1 el. brems s frein m bremse2 v freiner v1 bremsepedal s pédale f de frein; frein m brenne v brûler v1; être en feu; (lys) être allumé; lyset brant ned la bougie a brûlé jusqu'à la bobèche; papiret begynte å brenne le papier a pris feu brenne seg se brûler brennesle s ortie f brennevin s eau-de-vie f brenning s 1 brûlage m; (keramikk) cuisson m; (brennevin) distillation f 2 (bølger) brisants m fl brennmanet s méduse f; ortie f de mer brennstoff s combustible m; (til motor) carburant m brett s 1 (serveringsbrett el.l.) plateau (-x fl) m, planchette f 2 (fold) pli m; (oppbrett) revers m brette v plier v7 brette ned rabattre v11 brette opp relever v57; retrousser v1 brette sammen plier v7 brettseiling s planche f à voile brev s lettre f brevveksle v correspondre v3 brevveksling s correspondance f brigade s brigade f brikke s 1 (brodert, heklet el.l.) napperon m; (for dekktøy) set m de table; (for glass) dessousde-verre m 2 (til brettspill) pièce f briljant1 s brillant m briljant2 adj brillant m (-e f), excellent m (-e f) briljere v briller v1 briller s lunettes f fl

29.04.15 14:16


bringe bringe v 1 (ta hit, ta med) apporter v1; (avlevere, ta med til andre) remettre v47; bringe bort emporter v1; bringe varer livrer des marchandises 2 (bevirke) causer v1; bringe lykke porter bonheur; bringe noen til fornuft ramener quelqu'un à la raison bringebær s framboise f bris s brise f briske v briske seg (fam) crâner v1; parader v1; se pavaner v1 brist s 1 (brudd) brisure f; (sprekk i glass) fêlure f, crevasse f, fente f; (rift) déchirure f 2 (lyte, mangel) défaut m, manque m briste v se briser v1; se casser v1; (se) rompre v3 briste i gråt fondre en larmes briste i latter éclater de rire bristepunkt s point m de rupture brite s Britannique m/f britisk adj britannique bro s pont m brodd s 1 (zool) aiguillon m 2 (spiss) pointe f brodere v broder v1 broderi s broderie f broderlig adj fraternel m (-le f) broiler s poulet m à rôtir brokk s hernie f bronkitt s bronchite f bronse s bronze m bror s frère m brosjyre s brochure f brostein s (koll) pavé m bru s → bro brud s mariée f brudd s 1 fracture f; (fig også) rupture f 2 (åpning, revne) brèche f 3 (overtredelse) infraction f; violation f brudekjole s robe f de mariée brudepar s les mariés m fl brudepike s demoiselle f d'honneur brudgom s marié m bruk s 1 emploi m; usage m; det er gått (ut) av bruk c'est hors d'usage; ce n'est plus en usage; et lands skikk og bruk les us et coutumes d’un pays 2 (gårdsbruk) ferme f brukbar adj qui peut servir; utilisable

Norsk-fransk.indd 341

341

bryn

i brukbar stand en état de servir; en bon état bruke v 1 (benytte) employer v14; se servir de, utiliser v1 2 (penger) dépenser v1 3 (tid) employer v14; mettre v47 4 (gå med, om klær el.l.) porter v1; hun bruker briller elle porte des lunettes bruksanvisning s mode m d'emploi brukt adj usagé, d'occasion; brukte frimerker timbres-poste m fl oblitérés brumme v 1 (summe) bourdonner v1, vrombir v2 2 (mumle) murmurer v1 3 (protestere, murre) grogner v1, ronchonner v1 brun adj brun m (-e f); (kastanjebrun) châtain (ubøyd) ; (etter soling) bronzé m (-e f) brunst s rut m brus s 1 (drikk) limonade f 2 (sterk lyd) grondement m; (svakere) bruissement m; murmure m bruse v 1 (sterkt) gronder v1, mugir v2; (svakere) bruire v2; murmurer v1; (om drikk) pétiller v1 2 (perle, skumme) mousser v1 brusk s cartilage m brutal adj brutal (-aux fl) m (-e f) brutalitet s brutalité f brutto adv brut; brutto boligflate surface f brute bry1 s embarras m; peine f; tracas m; mal m bry2 v (uleilige) déranger v45, incommoder v1; donner de la peine bry seg (legge seg opp i andres saker) se mêler de; ikke bry deg! mêle-toi de tes affaires!; mêle-toi de ce qui te regarde! bry seg om 1 (like, ønske) prendre plaisir à; trouver du plaisir à 2 (være glad i) aimer bien; tenir à; bryr hun seg om ham? elle tient à lui? ikke bry seg om (ikke ta hensyn til) ne pas se soucier de; ne pas faire attention à; ikke bry deg om meg ne te soucie pas de moi! bryderi s → bry brygge1 s (kai) quai m brygge2 v (øl) brasser v1 bryggeri s brasserie f bryllup s mariage m; noces f fl bryllupsdag s jour m de mariage bryllupsreise s voyage m de noces bryn s (øyenbryn) sourcil m

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

29.04.15 14:16


bryne

342

rynke brynene froncer les sourcils bryne1 s pierre f à aiguiser bryne2 v aiguiser v1 brysk adj brusque, rude brysom adj 1 (om spørsmål) gênant m (-e f), fâcheux m (-euse f) 2 (om person) agaçant m (-e f), fatigant m (-e f) bryst s (brystkasse) poitrine f; sein m; gi et barn bryst donner le sein à un bébé; allaiter v1 brystkasse s thorax m brystkreft s cancer m du sein brystvorte s mamelon m bryte v briser v1; rompre v3; (om lysstråler) réfracter v1; (brekke, knuse) briser v1; bryte sitt ord manquer à sa parole bryte opp 1 (gå fra hverandre) se quitter v1; se séparer v1 2 (åpne med makt) briser v1; fracturer v1 bryte sammen 1 (gå i stykker) s'écrouler v1; s'effondrer v1 2 (få nervøst sammenbrudd) faire une crise de nerfs bryte ut éclater; bryte ut i latter éclater de rire bryter s 1 (elek el.l.) interrupteur m 2 (sport) lutteur m (-euse f) brød s pain m; grovt brød pain m complet brødfø v nourrir v2 brødfø seg se nourrir v2 brødrister s grille-pain m brødskive s tranche f de pain; tartine f brøk s fraction f brøl s cri m; (hyl) hurlement m; (dyr) rugissement m brøle v crier v7, hurler v1; (dyr) rugir v2 brøler s (feil) bourde f; faute f grossière; (fam) gaffe f gjøre en brøler faire une gaffe brønn s puits m brøyte v (snø) enlever la neige brøytebil s auto f chasse-neige brå1 adj (plutselig) brusque, subit m (-e f) brå2 adv brusquement, subitement; veien svinger brått til venstre la route tourne brusquement à gauche bråbremse v freiner brusquement bråhast s grande hâte f bråk s bruit m, vacarme m, tapage m; (fam) boucan m lage bråk faire du boucan bråke v faire du bruit; (lage trøbbel) faire des histoires

Norsk-fransk.indd 342

bule

bråkete adj bruyant m (-e f) bråkmaker s fauteur m (-trice f) de troubles bråsint adj emporté m (-e f) bråte s (mengde) grand nombre m; grande quantité f; (bunke) tas m brenne bråte brûler des herbes brått adv → brå bu s → bod bud s 1 (på auksjon) enchère f 2 (sendebud) messager m de ti bud les dix commandements gi (et) bud på mettre une enchère sur sende bud etter/på noen envoyer chercher quelqu'un budeie s bergère f, vachère f budsjett s budget m budskap s message m bue s 1 (skytevåpen) arc m 2 (sirkelbue) arc m de cercle; (krum linje) courbe f 3 (buegang) arcade f; (hvelving) voûte f 4 (fiolinbue) archet m buffer s tampon m de choc bugne v bugne av noe abonder en quelque chose; déborder de quelque chose buk s (mage) ventre m bukett s bouquet m; (stor) gerbe f bukhjord s (riding) sangle f bukk s 1 (geitebukk) bouc m; (vær) bélier m 2 (råbukk) chevreuil m 3 (turnapparat) saute-mouton m 4 (hilsen) inclination f hoppe bukk jouer à saute-mouton bukke v (gjøre et bukk) s'incliner v1 bukke under for noe succomber v1 à quelque chose bukser s (langbukser) pantalon m; et par bukser un pantalon bukseseler s bretelles f fl buksesmekk s braguette f bukt s (havbukt) baie f; (stor) golfe m; (vik) anse f få bukt med noen venir à bout de quelqu'un buktaler s ventriloque m/f bukte v bukte seg serpenter v1; onduler v1 bulder s fracas m, grondement m, vacarme m buldre v faire du fracas; gronder v1 bule s 1 (kul) bosse f; (hud) cloque f

29.04.15 14:16


Bulgaria

343

2 (kneipe) café m mal famé Bulgaria s (geogr) la Bulgarie f buljong s bouillon m bulk s bosse f bulldogg s (zool) bouledogue m bulldoser s bulldozer m bumerang s boomerang m bunad s (nasjonaldrakt) costume m national bunke s pile f bunn s fond m; med bunnen i været sens dessus dessous i bunn og grunn complètement; tout à fait komme til bunns i noe connaître quelque chose à fond bunne v bunne i noe être dû à quelque chose; venir v72 de quelque chose bunt s botte f bunte v bunte sammen mettre en bottes bur s cage f burde v devoir v31; du bør gjøre det tu dois le faire buse v buse ut med noe divulguer quelque chose busk s arbrisseau (-x fl) m, buisson m; (liten) arbuste m buskap s cheptel m, bestiaux m fl buskas s touffe f d'arbrisseaux; (tett) fourré m buss s autobus m; (turistbuss) autocar m bussholdeplass s arrêt m d'autobus bussjåfør s chauffeur m d’autobus bust s poil m reise bust hérisser v1 ses poils; se hérisser bustete adj dépeigné m (-e f), ébouriffé m (-e f) butikk s magasin m; (mindre) boutique f gå i butikker courir v22 les magasins; faire les magasins by1 s ville f; gå i byen se promener en ville by2 v 1 (tilby) offrir v23 2 (på auksjon) mettre une enchère 3 (en anledning) se présenter v1; anledningen bød seg l’occasion s’est présentée bydel s quartier m bygd s commune f rurale; (i Frankrike ofte) village m byge s averse f, giboulée f; (regn også) ondée f bygg s 1 bâtiment m; (blokk) immeuble m 2 (byggverk) édifice m 3 (kornslaget) orge f bygge v bâtir v2; construire v29

Norsk-fransk.indd 343

bølgelengde

bygge om noe transformer v1 quelque chose; reconstruire v29 quelque chose bygge på noe 1 se baser v1 sur quelque chose; fonder v1 sur quelque chose 2 (regne med, stole på) compter v1 sur quelque chose; se fier v1 à quelque chose; vi bygger på fakta nous nous basons sur des faits byggeklosser s cubes m fl (en bois) byggeplass s chantier m byggverk s construction f bygning s 1 (hus) bâtiment m; maison f 2 (kroppsbygning) constitution f byks s bond m, saut m bykse v faire un bond, bondir v2 byll s abcès m bylt s paquet m; balluchon m byrde s charge f; fardeau (-x fl) m; poids m byrå s agence f, bureau (-x fl) m byråkrat s bureaucrate m/f byråkrati s bureaucratie f byråkratisk adj bureaucratique bysse1 s (sjø) cuisine f à bord d’un bateau bysse2 v bercer v58; bysse et barn i søvn bercer un enfant pour l'endormir byste s buste m bytte1 s 1 change m; échange m 2 (erobret gods) butin m 3 (vergeløst offer, villdyrs bytte) proie f bytte2 v (skifte, veksle) changer v45; échanger v45; (skifte klær) se changer v45; jeg byttet plass med ham j'ai changé de place avec lui byttehandel s troc m; échange m; (handel, også) commerce m d’échange bær s baie f bærbar adj portable; bærbar pc ordinateur portable bære v 1 porter v1; bære inn noe rentrer quelque chose; bære opp noe monter quelque chose 2 (holde oppe) soutenir v72; supporter v1 3 (holde ut, tåle) endurer v1; supporter v1 bære over med être indulgent pour; tolérer v15 bære seg (klage) se plaindre v24 bærepose s sac m (en) plastique bøddel s bourreau (-x fl) m bøffel s (zool) buffle m bøk s hêtre m bølge1 s 1 vague f 2 (radio) onde f bølge2 v (gå i bølger) ondoyer v14, onduler v1 bølgelengde s longeur f d’onde

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

29.04.15 14:16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.