Page 1

1

www.ravibelagere.com

24 APæãràŸ-Ã… 2013


2

ÓÜñÂÜ PÝÊÜáÃÜ ÊÜÂQ¤ñÊÌÜ àæ AíñÜÖáÜ ¨Üá.

A¨Üá Jí¨Üá ñæPWRæ ,æ Jí¨Üá A®Üá»Üã£Wæ, Jí¨Üá ¯|ì¿áPæR ÔPÜáRÊÜíñÜÖÜá¨ÜÆÉ™. ÓÝ×£ ËáñÜÅÃÜÈÉ ÓÜñÜÂPÝÊÜáÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü ŸWæYÁáà ¼®Ý°¼±ÝÅ¿á. AÊÜÃæ㟺 ÓÝ«ÜPÜ AÆÉ™ ÓÜÊÜá¿á ÓÝ«ÜPÜ. AÊÜÃÜá ñÝí£ÅPÜ. AÆÉ PÜáñÜí£Å™. ÓÜñÜÂPÝÊÜá ¯gÊÝ¨Ü ÍæÅàÐÜu ÓÝ×£. AÆÉÊæà AÆÉ; AÊÜÃܨÜá A¥Üì×à®Ü A«ÜÊÜá ÓÝ×ñÜÂ! ×àWæ ñÜ©ÃÌ áÜ ¨Ü¨ œ Ü A¼±ÝÅ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° ÖÜáqrPæãÙÜÛÆá ¹oár ñÜÊÜá¾ ±ÝwWæ ñÝÊÜâ C¨Ü᪹qr¨Üª AÊÜÃæàPæ ñÜÊÜá¾ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ÓÜñÜÂPÝÊÜá AíñÜ CoárPæãívÜÃæãà, A¨æàPæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWܨæ ÊÜÂÊÜÔ§ñÜ PÝÊÜáÊÜ®Üá° —PÜRÄÔ ŸÅÖܾaÝÄ ¿ÞX EÚ¨ÜÃæãà.... AÊÜÃÜá EñܤÄÔ¨ÜÃæà®æà £Ú©àñÜá. C®Üá° ËàOÝ Ÿ®Ü°íhæ¿áÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ. A¨Üá ÓÜñÜÂPÝÊÜáÃÜÈÉ PÜÃÜX ÖæãàX¨æ. C±Ü³ñܤÃÜ ÖÜávÜáX Ÿ¨ÜáQ®Ü ÓÜñÜÂWÜÙÜ®Üá° Íæãà—ÓÜáñݤ ÖæãàX GíŸñܤÃÜ ÊÜê¨Üœ®Ü Ä¿áÇæçÓæàÐÜ®…

WÜÙÜ®Üá° ñܮܰ¨ÝXÔPæãÙÜáÛÊÜ ñÜÊÜPÜPæR ¹©ª¨ÝªÙæ. A¨ÜÃÜ ÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá ÍÜá¨Üœ BÃÝ«Ü®æ. BPæ ±ÜÊÝvÜWÜÙÜ ŸWæY ÊÜÞñÝvÜáÊÜâ©ÆÉ™. ñÜíñÜÅ¨Ü ŸWæY, Ô©œ¿á ŸWæY ¸æÃÜ WÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜñÜÂPÝÊÜáÃÜ ²Åà£¿á ŸWæY ËÊÜÃÜOæ ¿ÞWÜáñݤÙæ. ñÜ®ÜWæ ¨æãÃæñÜ Óè»ÝWÜ嬆 ŸWæY excite BWÜáñݤÙ.æ Gíoá ¨ÜÍPÜ WÜ ÙÜ Ð Ü áÜ r ÖÜÙ¿ æ á ÖÜáñܤ ÖæãPÜR ®ÝWÜÃÜÊÜáÄ¿á ÓÜí»ÜÅÊÜá ÊÜáñÜᤠinfatuationWÜÙÜá BPæ¿á ±ÜÅ£ ÓÝÈ®ÜÆãÉ WæãàaÜÄÓÜáñܤÊæ... ÓÜñÜÂPÝÊÜáÃÜá ËàOÝÙÜ ÊÜáãÆPÜ C®Üã° Ÿ¨ÜáQ ¨ÝªÃæ. BPæ ŸÃæ©ÃÜáÊÜ C®Üã°ÃÝ C±Ü³ñæ¤íoá ±ÜâoWÜÙÜ "ÓÜñÜÂPÝÊÜáÃæãvÜ®æ ®Ü®Ü° ÓÝËÃÜ¨Ü ©®ÜWÜÙÜá' ±ÜâÓܤPÜ A¨Üá½ñÜÊÝX ÊÜáãw Ÿí©¨æ. ËàOÝ Ÿ®Ü°íhæ ŸÃÜÖÜ ¯ÊÜá¾®Üá° ±Üä£ì ±ÜâÓܤPÜ K© ÊÜááXÓÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ ×w©oárPæãíwÃÜáñܤ¨æ. B ÍÜQ¤ BPæXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÇæà ®Ý®Üá AÊÜÙÜ®Üá° "WÜáÃÜá»ÜX¯' Gí¨Üá PÜÿ æ ááñæठ®æ. ®Ü®°Ü ¹¹Ô ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ ±ÜÅPÜoOæWæãíwÃÜáÊÜ D ±ÜâÓܤPÜ ÊÜááí©®Ü »Ý®ÜáÊÝÃÜ Aí¨ÜÃæ APæãràŸÃ… C±Ü³ñܤÃÜí¨Üá ¸ÝWÜÆPæãàpæ iÇæÉ¿á gÊÜáSíw ñÝÆãQ®Ü PÜÆÖ É ÚÜ ¿ Û áÈÉ ¹vÜáWÜv¿ æ ÞWÜȨæ. PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¨ÜÈÉ EvÜᲿá ËÍæàÌ ÍÜÃÌ £Ü à¥Üì ÓÝÌËáWÜÙáÜ , ÓÜbÊæ EÊÜÞÎÅà™, WÜíWÝÊÜ£ ±ÝÅOæàÍ…, ¹.g¿áÎÅà™, PÜáí.ËàÃܻܨÜűܳ™, ×Ä¿á ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÝ¨Ü Gí. Pæ.»ÝÓÜRÃÜÃÝÊ… ÓæàĨÜíñæ ÓÝPÜÐÜár WÜ|ÂÃÜá »ÝWÜ ÊÜ×ÓÜáñݤÃæ. B PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ¯à˨ܪÃæ C®Üã° aæ®Ü°. ÊÜáÃæñæà¹pær, C¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ "ÓÜáÊÜá¾®æ ÓÜñÜÂPÝÊÜáÃÜ JvÜ®Ýo' ±ÜâÓܤPÜ PÜãvÜ ¹vÜáWÜvæ ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ËàOÝWæ ÖæàÚ Jí¨Üá BÇ… © ¸æÓ…r™. A©ÃÜÈ, ŸÄà Jí¨æà A«Ý¿áÊÜÆÉ, Cwà ±ÜâÓÜP¤ Ü K© ÊÜááXÓÜáÊÜÊÃÜ Wæ ã Ü ¯ÊÜá¾ PÜáñÜãÖÜÆ ×àWæ CÃÜáñܤ¨æ. ËàOÝ ŸÃæ©ÃÜáÊÜ "ÓÜñÜÂPÝÊÜáÃæãvÜ®æ ®Ü®Ü° ÓÝËÃÜ¨Ü ©®ÜWÜÙÜá' ±ÜâÓܤPÜ A¨æÐÜár PÜáñÜãÖÜÆ ÊÝX¨æ GíŸá¨ÜPæR "aÜÊÜÞì®Üí¨Ü¨Ü PÜ¥æ' GíŸ Jí¨Üá A«Ý¿áÊÜ®Üá° ¯ÊÜáWÝX ¯àw¨æªà®æ.***

-&ÃÜ˸æÙÜWÜÃæ

D »æàq¿á ®ÜíñÜÃÜ ®Ý®Üá FÄWæ Ÿí¨Üá, GÐæãrà ®Ü®Ü° PæÆÓÜWÜÙÜÈÉ ñæãvÜX¨æª. ®Ü®Ü° ¯ÃÝÓÜQ¤¿á »ÝWÜ C®Ü°ÐÜár ÖæaÝcXÁáà ®Ü®Ü°®Üá° BÊÜÄÓÜᣤñÜá¤. ¿ÞÊÝWÜÇݨÜÃã Ü ÊÜááÃÝÄ¿á|¡®Ü ÊÜá®æWæ "ÊÜÞÊÜá' ®Ü®Üá° PÝ|Æá ÖæãàWÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ SáÑ PæãvÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÊÜÞñÜá, ®ÜWæ, A±Üâ³Wæ, AÆÉÈÉ SáÑ. BWÜ ÓÜñÂÜ PÝÊÜáÄWæ G±Üñ³ äæ v Ü áÜ . ®Ü®WÜ æ C±Üñ³ „¤æ ¨Üá. ®Ü®ÜWæ AÊÜâ ¿ÞÊÜâÊÜä Wæ㣤ÃÜÈÆÉ. "ÊÜÞÊÜá'

24 APæãràŸ-Ã… 2013

Aí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá "CÊÜÞÊÜá' G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá. ñܮܰ®Üá° ÊÜÞÊÜá PÜÄÁãà¨Üá CÐÜrËÆÉ GퟥÜì¨ÜÈÉ. B¨ÜÃÜã A¨Üá ÖÝWæÁáà CñÜá¤. BWæãÊæá¾ DWæãÊæá¾ AÊÜÃÜá PÜÆÉÖÜÚÛWæ ÖæãÃÜoá ¹pæÅ BPÝÍÜ PÜÙÜb¨Ü ÖÝWÝX ®Ý®Üá AÙÜáË®æãÙÜWæ ÊÜááÙÜáX ¹vÜᣤ¨æª. "AÙܸÝÃܨÜá ñÝÀá, ®Ý®Üá ¸æàWÜ®æ ŸÃæ¤à®æ' Aí¨Üá ®Üvæ¨Üá ¹orÃæ, "¯àÊÜâ ÖæàÚ¤àÄ, AÈÉ Öæãà¨Ü ÊæáàÇæ GÐÜár ©®ÜÊæäà ¿ÞÄWæ WæãñÜá¤?' AíñÜ ®Ý®Üá ¹QR¨ÜÃæ, "®ÝÙæ Jí¨Üá ©®Ü ñÝÀá ®Ýw¨Ü᪠¸æÚWæY CÈÉÁáà C¨æªà®æ.' "ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÚ¤àÄ, ®Ü®Ü° ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜPæR' Aí¨ÜÃæ "CÆÉ ñÝÀá ®Ü®Ü°®Üá° ®ÜíŸá'. ×àWæ AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜ®Üá° ®Üퟨæ, PÜÚÓÜáÊÜ A¯ÊÝ¿áìñæWæ PÜÚÔ ¹vÜᣤ¨æª. ¯®æ° ÃݣŠPÜÚÔ¨æªà®æ. Cí¨Üá ÃݣŠÊÜáÆX HÙÜáÊÝWÜ AÊÜÄí¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝ~. "ÊÜááÃÝÄ¿áÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ C¨æà DWÜ Ÿí¨æ ñÝÀá.' ÖæàÚ¨Ü ÊÜÞ£ ®Üíñæ GÃÜvÜ®æ¿á ¸æÚWæY C¨Ü᪠¹vÜᣤ¨ÜªÃÜá. ®Ü®ÜWæ ®ÜíŸÆÓÝ«Ü B¨ÜÃæ ®ÜíŸÇæà ¸æàPÜá. PæÆ ¸ÝÄ, ÓÝ«ÜÂÊݨÜÐÜár ÖæãñÜᤠ®Ý®Üá ÊÜááÃÝÄ¿á |¡®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ AÊÜÃÜ hæãñæ, ÊÜÞñÜá, ®ÜWÜá ×àWæ.. Jí¨Üá ©®Ü PÝÇæàiWæ ÖæãÃÜq¨æªà®æ. ®Ý®Üá ÖæãÃÜvÜáÊÝWÜ AÊÜÃÜ ÊÜá®æ ®Ü®WÜ æ ¨ÝÄ. ®Ü®°Ü Êæã±æv… ÖÜ£¤ AÈÉ ÖæãPÜáR AÊÜÄ Wæãí¨Üá ¸Ý¿å… ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÃÜã{¿Þ¿áá¤. Aí¨Üá Öæãà¨æ, ÊÜÞÊÜá ©®Ü¨Üíñæ ÊÜÃÝívܨÜÈÉ PÝ~ÓÜÈÆÉ. vÝÅÀáíW… ÃÜãÊÜå…®ÜÆãÉ CÆÉ. ®Ý®Üá AwWæ ÊÜá®æ ®æãàw¨æ, AÈÉ¿á㠮ݱÜñ,¤æ PÜvWæ æ AÊÜÄÃÜáÊÜ ÃÜãËá®Ü ¸ÝXÆá ÓÜÄÔ¨æ. ÊÜÞÊÜá PÜaæc ±Üíaæ, TÝÈ Êæáç¿áÈÉ PÜÊÜâb ®æÆ¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜáÆX¨ÝªÃæ. ®Ý®Üá ÓÜÌƳ WÝŸÄ¿ÞX AÊÜÃÜ ñÜÇæ ±ÜPÜR Êæã|PÝÆãÄ PÜáÚñÜá "¿ÞPæ ÊÜÞÊÜá ×àWæ H®ÝÀáñÜá?' AÊÜÃáÜ ÊÜáábc¨ªÜ PÜ|á¡ ´ÜPÜRíñÜ AÃÜÚÔ "KÖ… ¯àÊæà, H¯ÆÉ ñÝÀá ÓÜÌƳ gÌÃ,Ü hæãñæWæ Öæãpær ®æãàÊÜâ' Aí¨ÜÃáÜ . "A¿áÂÁãÂà vÝPÜrÃ… PÜÄàÇÝ' Aí¨ÜÊÜÙæà ÖÜOæWæ PæçÀápær, ÓÜávÜᣤñÜá¤. "¸æàvÜ ñÝÀá, ¯àÊÜ⠮ܮܰ Êæç¨ÜÂÃÜÆÉÊæà, ÊÜááqr©Ä, C®Üá° EÄ ®ÝÍÜ' Aí¨ÜÃÜá. ®Ü®ÜWæ Jí¨Üá ËbñÜÅ ÓæÙñæ ,Ü ¿ÞPæãà ÖÝWæ ÊÜÞvÜÇàæ ¸æàPÜá

A¯ÓÜáÊÜ £àÊÜÅ JñܤvÜ. ®Ý®Üá ¸ÝX AÊÜÃÜ Pæ®æ°Wæ Jí¨Üá ÊÜááñÜᤠPæãpær AÐær. AÊÜÃÜá AÃÜÚ G¨Ü᪠PÜáÚñÜÃÜá. "ÖæãàX ¸Ý ñÝÀá, ®Ü®Ü° bíñæ ¸æàvÜÊæà ¸æàvÜ, ®Ý®Üá ÓÜí±Üä|ì WÜá|Êݨæ' AÊÜÃÜ PÜ|á¡ PÜá~¿áᣤñÜá¤. ®Ü®ÜWæ ®Ü®Ü° JÙÜWæ B PÜ|á¡ AÃÜÙÜá £¤¨Ü᪨Üá PÝ~ÔñÜá. ×àWæ ¨ÜãÃÜ˨ܪ¨Üáª, ÖÜ£¤ÃÜÊÝX, ÖÜ£¤ÃÜË ¨Üª¨Ü᪠B±Ü¤ÊÝX, B±Ü¤Ë¨Üª¨Ü᪠AíñÜÃÜ PÜÙæ¨Üá, ÊÜááqr ñÜqr ÊÜáᣤvÜáÊÜ Öæ㣤Wæ ®Ü®Ü° ÖÜÙæ¿á aÜÊáÜ ì ÖÜÄ¿áᣤñã æ ठA¨æà ¸æÙ¿ æ áᣤñã æ ठWæ㣤Æ.É Óݯ°«ÂÜ , ÓÝËáà±ÜÂ, ÓÝÇæãàPÜÂ, ÓÝ¿áágÂ, ÓÝÃÜã±Ü ÖÜíñÜ ÖÜíñÜ¨Ü ¸æÙÜÊÜ~Wæ. Aí¥Ü¨æãí¨Üá ®Üvæ E±ÜPÜÅÊÜá|¨ÜÈÉñÜá¤. Jí¨Üá ©®Ü ÃݣŠGíoPæR ÊÜÞÊÜá ´æäà®… ÊÜÞw¨ÜÃÜá. "AÊÝÌ ñÜáñÜáì PÜÃæ Ÿí©¨æ. FÄWæ ÖæãàWܸæàPÜá'. ®Ü®ÜWæ ÊÜáñæ¤ ©XÆá. Êæã±æv…®ÜÈÉ ÖÝÄ Ÿí¨æ. ÖæãàWܸæàw Aí¨æ, "ÊÜááÃÝÄ¿á|¡ ¸æàvÜ ÖæàÚ' AíñÜ ÊÜááÃÝÄ¿á|¡WÜã PæàÚPæãívæ. AÊÜÃÜá ñÜvæ¿áÈÆÉ. AÊÜÃÜ ÊÜááS¨ÜÈÉ ¯»ÝìÊÜ CñÜá.¤ ÊÜÞÊÜá ÓÜãp…PæàÓ… G£¤ ÖæãÃÜoÃÜá. ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° PÜÚÔPæãvÜÆá Êæã±æv…®ÜÈÉ PÜãÄÔ PæãívÜá ŸÓ…ÓÝríwWæ Ÿí¨æ. AÈÉ ÔPÜR ¿ÞÊÜâ¨æãà Pæí±Üâ ŸÓ… ÖÜ£¤¨ÜÃÜá. GÃÜvÜ®æ¿á ¸æÚWæY ÊÜáñæ¤

C¨ÜPÜãR H®Üã ÓÜíŸí«Ü CÆÉ. AÊÜ®Üá ŸÃÜÇæà¸æàPÜá AíñÜ ÖÜo ×w¨Ü, Ÿí©¨æªà®æ' Aí¨ÜÃÜá. ÊÜÞÊÜá PÜãvÜÇæà "ÊÜááÃÝÄWÜÙæà C¨Üá PæàÊÜÆ ¯ÊÜá¾ ±ÜÅÍæ°¿Þ¨ÜÃæ, C¨æãà ŸÃæ¨ÜáPæãÚÛ. D ÓÜñÜÂPÝÊÜá ¯ÊÜá¾ ÖÝWæ ÐÜívÜ®ÜÆÉ. ËàOÝ ¸æàPÜá A¯Ô¨ÜÃæ PÜñܤÆÈÉ ¿ÞÄWÜã PÝ|¨Üíñæ KwÔPæãívÜá ÖæãàWÜá ÊÜÊÜ®ÜÆÉ CÊÜ®Üá, ÖÜWÜÆá Öæ㣤®ÜÈÉ ÖæWÜÆ ÊæáàÇæ ÖæãñÜᤠGÆÉÃÜ ÊÜááí¨æ¿áã ÖæãàWÜáñݤ®æ. ¯ÈÉÓÜ ŸÆÉ AÖÜìñæ C¨ÜªÃæ A¨Üá ËàOÝ ÊÜÞñÜÅ ¯àÊÝÂÃÜã AÆÉ. CÐÜrPÜãR ÊÜáÆWÜáÊÜâ¨æà B¨ÜÃæ D ÓÜñÜÂPÝÊÜá ¯ÊÜá¾ ÖÝWæ ÊÜáábc¨Ü PæãàOæ ÖÜávÜáPÜáÊÜâ©ÆÉ ÃÜ¥Ü ¹à©¿áÈÉ ÊÜáíaÜ ÖÝQ ËàOÝÙÜ hæãñæ ÊÜáÆWÜá ñݤ®.æ ¿ÞPæí¨ÜÃæ AÊÜ®áÜ ÊÜáÆWÜáÊÜâ¨Üá ¯ÊÜáí¾ ¥ÜÆÉ £Ú©ÃÜÈ' Aí¨ÜÃÜá. GÆÉÃÜã ©Wݽ†íñÜÃÝX ÓÜáÊÜá¾ ¯¨ÜªÃÜá. ®ÜÊÜá¾ ñÜí¨æ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° £Ú ÊÜÞvÜáÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü "¯ÊÜáWæ ÊÜááÃÝÄ "ÊÜá®æWæ ŸÃܸæàw' Aí©ÃÜŸÖÜá¨Üá. ®Ý®Üá ÖæàÚÆÉÊÆ Ü ,É D ÖæãpæàÇ… ¿ÞPæ, ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæà Ÿí¨Üá ®ÜÊÜá¾ÇæÉà EÚÀáÄ' Aí¨Üá ¹orÃÜá. ®Ü®ÜWæ BWÜÇæà Wæãñݤ¨Ü¨Ü᪠ÊÜááÃÝÄ¿á|¡¯Wæ ÓÜñÜÂPÝÊÜáÃÜ ÊæáàÇæ ®Ü¯°í¨ÝX AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü BX¨æ. B ©®Ü ÓÜñÜÂPÝÊÜáÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÇæÉà CÚ

´æäà®… ŸíñÜá, "AÊÝÌ ®Ý®Üá g®Ý¨Üì®Ü ÖæãpæàÇ…®Ü Cí¥Ü ÓÜíTæ¿á ÃÜãËá®ÜÈɨæªà®æ. ¯®Ü° PæÆÓÜ ÊÜááX¨Ü ÊæáàÇæ ¸Ý', "¿ÞPæ ÊÜááÃÝÄ¿á|¡®Ü ÊÜá®æWæ ¿ÞPæ Ÿí©ÆÉ?' "CÆÉ ñÝÀá AÊÜÃÜá ¿ÞPæãà ®Ü¯°í¨Ü ®æãí¨Üá PæãívÜí£¨æ. ¸æàvÜ.' ®Ý®Üá ÖæaÜác ËÓܤÄÓÜÈÆÉ. PÝÇæàgá ±ÝsÜ ÊÜááXÔ ÓÜíhæ BÃÜÃÜ ÊæáàÇæ Ÿí¨æ. AÊÜÃÜ gñæWæ EívÜá £í¨Üá ÊÜá®æWæ Öæãà¨æ. ÊÜáñæ¤ ÊÜáÃÜá©ÊÜÓÜ ×àWæ PæÆÊÝÃÜá ©®Ü ÓÜÊæÀáñÜá. ÊÜáñæã¤í¨Üá ©®Ü ÊÜá®æWæ ´ææäà®… ÊÜÞw ÖæàÚ¨æ, "®Ý®Üá CÊÜñÜᤠÊÜÞÊÜá gñæ CÃÜáñæ¤à®æ. ®ÝÙæ ¸æÚWæY ŸÃÜáñæ¤à®æ' "BÀáñÜá' Aí©ñÜá B PÜvæ¿á EñܤÃÜ. ×àWæ PæÆ ©®ÜWÜÙÜá PÜÙæ©ÃܸæàPÜá. Jí¨Üá ©®Ü ÓÜíhæ ®Ý®Üá ÊÜÞÊÜá®Ü PæãàOæ¿áÈɨæª, ÊÜááÃÝÄ ¿á|¡ Jí¨Üá ¸æpÝÈ¿á®… PÜè æ áÜ PæãívÜá Ÿí¨ÜÃáÜ . AÊÜÃæãÙÜWæ ®ÜÊÜá¾ ñÜí¨æ Ÿ®Ü°íhæ WæãàËí¨Ý aÝ¿áìÃÜá, Êæç.Pæ.ÊÜáã£ì, ÃÝhÝÃÝÊÜÞaÝ¿áìÃÜá C¨ÜªÃÜá. ®Ý®Üá ÊÜÞÊÜá®Ü ÊÜáíaÜ¨Ü ÊæáàÇæ PÜ㣨æª. ÊÜÞÊÜá Jí¨Üá PÜábì¿á ÊæáàÇæ EÚ¨ÜÊÜÃÜá PÜábì ÊÜáíaÜ ×àWæ ÖÜíbPæãívÜÃÜá. ÊÜÞñÜá BÃÜí¼Ô¨Ü᪠ÊÜááÃÝÄ¿á|¡®æà. "ÖæàÚ BaÝ¿áìÃæà, C¨Üá ÓÜÄ¿Þ? Jí¨Üá ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ PÜáoáíŸ; ÓÝÊÜÞiPÜ ®ÜvÜÊÜÚPæWæ C¨Üá Íæãà»æ ñÜÃÜáÊÜ PæÆÓÜÊÝ? AÊÜÙÜá bPÜRÊÜÙÜá, AÊÜÚWæ £ÚÁãà ©ÆÉ. ¸æàvÜ, CÊÜÄWæà®Üá «Ýw? CÊÜÄWæ Wæãñݤ Wæãà¨Üá ¸æàvÜÊÝ? ÖÜávÜáX¿á hæãñæ ÖæãpæàÆÈÉ CÃÜŸÖÜá¨Ý? ®æãàw¨ÜÊÜÃÜá H®Üí¨ÝÃÜá? ¯ÊÜá¾ PÜáoáíŸ¨Ü ÊÜÞ®Ü¨Ü ±ÜÅÍæ° ÊÜÞñÜÅ AÆÉ C¨Üá, C¨ÜÃÜ ×í¨æ ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜá¿Þì¨æ¿áã C¨æ. AÐÜár ÁãàbÓܸæàvÜÊÝ? ÖÜávÜáX¿á®Üá° ×àWæÆÉ ŸÙÜÔ PæãívÜÃæ ®æãàw¨ÜÊÜÃÜá H®Üí¨ÝÃÜá?' CñÝ©.. CñÝ©.. ®Ü®Ü° ñÜí¨æ BaÝ¿áìÃÜá ÓÜáÊÜá¾®æ C¨ÜªÃÜá. ÊÜÞÊÜá, "BaÝ¿áìÃæ, ¯ÊÜáWæ CíñÜÖÜ ±ÜÅÍæ° Ÿí© ¨æÁáà? ®Ý®Üá B Ä࣠ÊÜ£ìÔ¨æªà®æ A¯Ô ¨æÁáà?' PæàÚ¨ÜÃÜá. BaÝ¿áìÃÜá ñÜáíŸ ÍÜá»ÜÅ ®ÜWÜá ®ÜPÜáR "C¨Üá ÊÜááÃÝÄ¿á ±ÜÅÍæ°, ®Ü®ÜWÜã

¨ÜÃáÜ , EÚ¨ÜÃáÜ . BWæãÊæá¾ DWæãÊæá¾ AÊÜÃÜ FÄWæ. ®Ý®Üá PÜÃæ¨ÝWÜ, AÊÜÃÜá Ÿí¨ÝWæÆÉ AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÇæÉà ®Ü®Ü° E±Ü³ÄWæ¿á PæãsÜw¿áÇæÉà AÊÜÃÜ ÊÝÓܤÊÜÂ. ®Ü®ÜWæ BWÜÇæà AÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜãÃÜ Cor¨Ü᪠ÊÜáÃæñæà ÖæãàXñÜá¤. BWæÆÉ AÊÜÃÜá "ÖÝvÜá' ŸÃæ¨Üá PæãorÃÜá. Jí¨Üá ÖÝvÜíñÜã "ÊÜáá© ñÜí¨æ¿á®Üá Öæñܤ ñÝÀá ¯à®Üá PÜ®ÝÂPÜáÊÜÞÄ' Gí¨Üá ŸÃæ¨ÜÃÜá. K©¨ÜÃÜã £Ú¿áᣤÃÜÈÆÉ. ®Ü®Ü° ÊÝÑìPÜ ÃÜhæWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜ gñæ ®Ý®Üá ×ÊÜÞÆ¿á¨Ü PæÆ »ÝWÜWÜÚWæ ÖæãàX ŸÃÜᣤ¨æª Jí©ÐÜár PÝÆ. Jí¨Üá ÃÜhæ, ŸÖÜáñæàPÜ A¨Üá H²ÅÇ… Êæáà 1994 CÃܸæàPÜá, ®ÜÆÊÜñÜᤠ©®Ü ®Ý®Üá, AÊÜÃÜá, ®Ü®Ü° Óæ°à×ñÜ ÃÜZá ÊÜáñÜᤠËáÈoÄ Óæ°à×ñÜ ±ÜÊÝÃ… ¨Üí±Ü£WÜÙÜá ×ÊÜÞaÜÆ ±ÜŨæàÍÜ¨Ü PÜaìÜ í®ÜÈÉ C¨æÊ ª âÜ . ®ÜÊáÜ ¾ ËáÈoÄ Óæà° ×ñÜ ±ÜÊÝÃ… AÊÜÃܨæà B£¥ÜÂ. ®ÝÊÜâ A£¦WÜÙÜá, AÊÜÄŸºÃܨÜá Jí¨Üá væàÃæ, ®Ý®Üá ÊÜÞÊÜá ÊÜáñÜᤠÃÜZá Jí¨Üá væàÃæ. ±ÜPÜRPæR ÓÜñæÉh… ®Ü©, C®æã°í¨Üá Ÿ©Wæ ñÜÇæÁᣤ ¯íñÜ ×ÊÜÞÆ¿á ±ÜÊÜìñÜ ®ÜvÜáÊæ ËáÈoÄ¿á ÓÜ|¡ væàÃæWÜÙÜá. Êæáç ®ÜvÜáWÜáÊÜ aÜÚ, JÙÜWÜã ÖæãÃÜWÜã, ©®Ü¨ÜÇæÉÆÉ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ñÝ| WÜÚWæ ËáÈoÄ iಮÜÈÉ ÓÜáñݤwÓÜáÊÜ B®Üí¨Ü, ÓÜíhæWæ væàÃæ ÓæàÄ ¹orÃæ ÊÜáñæ¤ ¸æÙÜWÝ¨Ü ÊæáàÇæÁáà ÓÜã¿áì QÃÜ| ÖÜávÜáPÜáñݤ ÖæãÃÜWæ ¹àÙÜáÊÜâ¨Üá. AÈÉ ÊÜÞÊÜá "A±Ü³¿áÂ' BX¹qr¨ÜªÃÜá. ®Ý®Üá AÊÝÌ, ÊÜáWÜÙæ... ×àWæ ÖÜÆÊÜâ ÖæÓÜÄ®Ü ñÝÀá. A±Ü³¿á®ܮÜá° B PÜt| aÜÚ¿áÈÉ ¹X¨Ü²³ ÊÜáᣤ orÃæ, "H¿å… aÜÊÜÞì®Üí©, ÊÜáᣤorÃæ aÜÊÜáì ÓÜáS ±ÜvÜáÊÜâ¨Üá ®ÝÀá, ¨Ü®ÜPÜãR BWÜáñܤ¨æ, ¯à®Üá AÐærà AÆ.É ®Ý®Üá AÐÜrPÝRX ŸÃܸæàQÆÉ' Aí¨ÜÃæ, "®Ü®ÜWæ A¨æÆÉ Wæ㣤ÆÉ A±Ü³. ®ÜíWæ ÊÜááñÜᤠPæãvÜ ¸æàPÜá A®ÜáÕñæ¤, SáÑ BWÜáñæ¤, EڨܨæªÇÝÉ ®Ý®Üá ÁãàaÜ®æà®æà ÊÜÞvÜÆÉ' Aí¨æ. Gí©®Üíñæ ®Ü®Ü° EvÝÙÜ EñܤÃÜ. JÊæá¾Wæ ¹àÔ ÊÜááSÊÜ®Üá° ñܮܰ ÊÜááSPæR ×w¨ÜÃÜá. PÜ|¡ÈÉ PÜ~¡oár "H¿å… aÜÊÜáì ÖÜĨÜáPæãà. ÊÜáᣤor PÜãvÜÇæà ÈíWÝ®Üí¨Ü ±ÜÍÜá ÓܨÜêÍÜ. ¯à®Üá AÐærà AÆÉ, GaÜcÃÝWÜá'.. ®Ý®Üá AÊÜÃÜ PÜ~¡®Ü PÝsæãàÃÜÂPæR ®ÜvÜáX Öæãà¨æ. "®Ü®ÜWæ Wæ㣤ÆÉ A±Ü³¿áÂ... AÐærÆÉ £Ú¿áÇÝÃæ SáÑ ¿ÞX¤¨æ ¯g. A¨ÜÃÜ BaæX®Ü ËÊÜÃÜOæ £Ú¿á¨Üá' Aí¨æ. "D ÊÜááñÜᤠÖæ|¨Ü ÊÜááñܤÆÉ. JÙÜWæãí¨Üá aæàñÜ®Ü C¨æ, A¨ÜPRæ B®Üí¨Ü BX¨æ. GaÜÄc ÓÜá A¨Ü®áÜ ,° SáѱÜor ¨æàÖÜPæR hæãàñÜá ¹àÙܸæàvÜ' 718 www.ravibelagere.com


3

Jí¨Üá ÓÜPÝìÃÜ AÔ¤ñÜÌPæR Ÿí¨Ü ®ÜíñÜÃÜ A¨Üá

ñܮܰ¨æà ÍæçÈWæ Öæãí©PæãÙÜÛÆá BÃÜá £íWÜÙÜ PÝÇÝ ÊÜPÝÍÜ ¸æàPÜá. ×àWÝX ÖæãÓÜ ÓÜPÝìÃÜPRæ ÖܯÊÜáã®… ²àÄÁáv… AíñÜ PæãvܸæàPÜá A®Üá°ÊÜ ÊݨÜWÜÚÃÜ ŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ±ÜÅPÝÃÜ ÖæãÓÜñÝX AÔ¤ñÜÌPæR Ÿí¨Ü ÓÜPÝìÃÜ Êæáç PæãvÜËPæãívÜá G¨Ü᪠¯ÆÉÆá ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜá ÓÝPÜá. A¨ÜÃÜÆãÉ BvÜÚñÜ ®Üvæst A®Üá»ÜÊÜ CÃÜáÊÜ ®Ý¿áPÜ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃæ, A®Üá»ÜËWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ¿ááÊÜPÜÃÜ ±Üvæ AÊÜÃÜ gñæX¨æ Gí¨ÜÃæ ÖܯÊÜáã®… ²àÄÁáv… BÃÜá £íWÜÙÜÐÜár ÓÜá©àZì¨ÝªXÃܸæàQÆÉ. ¯gPÜãR AÐÜár PÝÇÝÊÜ— ¸æàPÝX©ª¨ÜªÃæ ԨܜÃÝÊÜá¿á A—PÝÃÜPæR Ÿí¨Ü ©®ÜÊæà ÃÝg嬆 ŸvÜ, ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜWÜì¨Ü g®ÜÄWæ ÓÝËÃÝÃÜá Pæãàq ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜ Ÿí±ÜÃ… PæãvÜáWæ NãàÑÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÃÜÈÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ ¿ÞÃæà ÊÜááSÂÊÜáí£Å WܨÜáªWæ¿á ÊæáàÇæ Ÿí¨Üá PÜáÚñÜá PæãÙÜÛÈ ŸÃÜ ŸÃÜᣤ¨ÜªíñæÁáà ÓÝËÃÝÃÜá Pæãàq ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜ ÖæãÃæ¿á®Üá° ¸æãPÜÓR ¨ Ü Ü ÊæáàÇæ ÖæàÃÜÆá

WÜÚí¨Ü ÓÜPÝìÃÜ GíŸ ËÊÜÞ®Ü pæàP… B´… BÀáñÜá AíñÜ ÖæàÙÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ÖÝWæà®Ý¨ÜÃÜã ÓÜPÝìÃÜ pæàP… B´… BX¨æ Gí¨Üá ÖæàÙܸæàQ¨ÜªÃæ A¼ÊÜê©œ¿á ©Óæ¿áÈÉ ÓÜPÝìÃÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÖæhæjWÜ Ùܯ°vܸæàQñÜá¤. Jí¨Üá ÃÝg嬆 A¼ÊÜê©œ GíŸá¨Üá A¨ÜÃÜ JpÝrÃæ BíñÜÄPÜ Eñܳ®Ü°¨Ü B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ¯«ÝìÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ. D BíñÜÄPÜ Eñܳ®Ü° A¥Ýìñ… iw² ±ÜÅÊÜÞ| ÖæaÝcWܸæàPæí¨ÜÃæ PÜêÑ ÊÜÆ¿á ¨ÜÈÉ, PæçWÝÄPÝ ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ, ÓæàÊÝ ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ ±ÜÅWÜ£¿á bñÜÅ PÝ|¸æàPÜá. B¨ÜÃæ ԨܜÃÝÊÜá¿á ÓÜPÝìÃÜ AÔ¤ñÜÌPæR Ÿí¨Üá I¨Üá £íWÜÙÝÀáñÜá. ¿ÞÊÜ ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ A¼ÊÜꩪ HÃÜáWÜ£ PÜíw¨æ? D ÊÜÐÜì ÊÜáÙæ aæ®Ý°X Ÿí©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü PÜêÑ Eñܳ®Ü°WÜÙÜá ÖæaÜácñܤÊæ Gí¨Üá Aí¨ÝiÓÜŸÖÜá¨æà ÖæãÃÜñÜá PæçWÝÄPÝ ÊÜÆ¿áPæR ԨܜÃÝÊÜá¿á AÊÜÃÜ ÓÜPÝìÃÜ GÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ JñÜᤠ¯àw¨æ. ÓÜÌñÜ@ Ԩܜ ÃÝÊÜá¿á®ÜÊÜÃÜá bà®ÝPæR ÖæãàX Ÿí¨ÜÃÜá. AÈÉWæ ÖæãàX Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ ËË«Ü E¨ÜÂÊÜáWÜÙÜ ±ÜÅÊÜááS

ñÜ¿ÞÃÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ ԨܜÃÝÊÜá¿á B PæÆÓÜ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. ±ÜûÜ¨Ü ±ÜÅOÝÚPæ¿áÈÉ NãàÑst ÖÜÆÊÜâ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° A®ÜáÐÝr®ÜWæãÚÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ŸvÜ ŸWÜYÃÜ ŸWæY ñÜÊÜáX ÃÜáÊÜ PÜÙÜPÜÚ¿á®Üã° ñæãàÄԨݪÃæ. CÐÝr¨ÜÃÜã AÊÜÃÜ ÓÜPÝìÃÜ pæàPÝ´… BX¨æ GíŸ »ÝÊÜ®æ ÊÜáãvÜᣤÆÉ. AÈÅà, Jí¨Üá ÃÜá±ÝÀáWæ Pæi AQR PæãvÜáÊÜ Áãàg®æ BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. A×í¨Ü ÊÜWÜìWÜÙÜ ÓÝÆ ÊÜá®Ý° BÀáñÜá, ÖÝÆá Eñݳ¨ÜPÜÄWæ PæãvÜᣤ¨Üª ±æäÅàñÝÕÖÜ «Ü®Ü¨Ü ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜ®Üá° GÃÜvÜá ÃÜá±ÝÀá WÜÚí¨Ü ®ÝÆáR ÃÜá±ÝÀáWÜÚWæ HÄÓÜÇÝÀáñÜá. ÍÝÇÝ ÊÜáPÜRÙÜÈÉ ±èÑrPÝíÍÜ ÖæbcÓÜÆá üàÃÜ»ÝWÜ Áãàg®æ¿á®Üá° hÝÄWæãÚԨݪÀáñÜá. CÐÝr¨ÃÜ ã Ü ÓÜPÝìÃÜ pæàP… B´… BXÆÉ Gí¨ÜÃæ C¨Üá Ë®Ý PÝÃÜ|¨Ü qàPæ AÆÉÊæà AíñÜ ¿ÞÃݨÜÃÜã PæàÙÜ ŸÖÜá¨Üá. CÊæÆÉÊÜä g®Ü²Å¿á Áãàg®æWÜÙÜá GíŸá¨Üá ¯g. ÖÝWÜí¨Ü ÊÜÞñÜÅPRæ CíñÜÖÜ Áãàg®æ

ÃÜ®Üá° »æàq ÊÜÞw BÖÝÌ®Ü ¯àw¨æªà®æ. ÃÝg¨ÜÈÉ ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãw Gí¨Üá ÖæàÚ¨æªà®æ. AÊÜÃÜá D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ±ÝÔqÊ… BX¨ÝªÃæ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ Ô¨ÜœÃÝÊÜá¿á bà®ÝPæR ÖæãàX ¸æàÃæ&¸æàÃæ E¨ÜÂÊÜá±Ü£WÜÚWæ ñÜÊáÜ ¾ ËÔqíW… PÝv…ì Pæãoár, AÊÜÃÜ ËÔqíW… PÝv…ì®Üá° CÔ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨ÜÃæà Ë®Ý D ±ÜÅÊÝÓÜ©í¨Ü ¨æãvÜx ÇÝ»ÜÊæà®Üã BWÜÈÆÉ. ԨܜÃÝÊÜá¿á bà®ÝPæR Öæãà¨ÜÃÜá. ´æç®…, B¨ÜÃæ CÈÉWæà Ÿí¨Üá ÓÝËÃÝÃÜá Pæãàq ÃÜá±ÝÀá ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãvÜÆá ¸æãàÀáíW…¯í¨Ü ×w¨Üá ÖÜÆÊÝÃÜá PÜí±Ü¯WÜÙÜá EñÜáÕPÜÊÝXÊæ. ¸æãàÀáíW… PÜí±Ü¯ ¨Üü| HÐÝ ÊÜ®áÜ ° WÜÊáÜ ®Ü¨È Ü o É árPã æ ívÜá PÜ®ÝìoPÜ¨È Ü É ËÊÜÞ®Ü ¿Þ®ÜPæR ÓÜíŸí—st Eñܳ®Ü°WÜÙÜ®Üá° ñÜ¿ÞÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜ BÓÜQ¤ ñæãàĨæ. C¨ÜPÝRX ÓÜPÝìÃÜ¨Ü E®Üñ° Ý—PÝÄWÜÙ®Ü áÜ ° ÓÜí±Ü QìÔ ñÜ®ÜXÃÜáÊÜ EñÜáÕPÜñæ¿á®Üá° ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨æ.

A¸Ýº, ¯àÊÜâ Ÿí©ÃÜÆÉ, ®Ü®ÜWæ ®ÜãÃÝ®æ ŸÆ Ÿí¨ÜíñÝÀáñÜá! PæÆ g®ÜÃÜ®Üá° ®æãàw¨Ü PÜãvÜÇæà ®ÝÊÜâ, ¯àÊÜâ CíñÜÖÜ ÊÜÞñÜáWÜÙܮݰ vÜáñæ¤àÊæ, BwÃÜáñæ¤àÊæ. ×àWæ PæÆ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ®Üá° PÜívÜ PÜãvÜÇàæ G¨ÜáÄX¨ÜÊ ª ÃÜ È Ü É Jí¨Üá ¯ÃÜáÊÜáÙ¾ Ü

Ÿ¨ÜÈWæ AÊÜÃÜ E±ÜÔ§£Ááà ®ÜÊÜá¾ÈÉ Jí¨Üá «æç¿áìÊÜ®Üá° ÊÜáãwÔ¹vÜáñܤ¨æ. AÈÉ¿á ñÜ®ÜPÜ ®æ£¤¿á ÊæáàÇæ PÜÆáÉ ÖæãñܤÊÜÃÜíñæ BvÜᣤ¨Üª ®ÝÊÜâ C¨ÜªQR¨Üªíñæ, ñÜÇæ¿á ÊæáàÇæ ñÜÇæ ¹¨Ü᪠ÖæãàWÜÈ, D PæÆÓÜ µ¯Ð… BWÜáÊÜÊÜÃæWæ

ÊÜáñæã¤í¨Üá ±ÝÅhæQrWæ Pæç ÖÝPÜáñݤ®æ. ÖÝWÜíñÜ BñÜ ¹ÆxÃ… Aí¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàw. ÊÜá®æ¿á ÊæáàÇæ ÊÜá®æ PÜqrÓÜáÊÜâ¨Üá BñܯWæ ÖÜÊÝÂÓÜ. ÊÜá®æWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜá®æ PÜoárñݤ, A¨Ü®áÜ ° ¸ÝwWæWæ PæãvÜáñݤ, ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ ±ÝÅhæQrWæ Pæç ÖÝPÜáÊÜ DñÜ ñܮܰ

»ÝÊÜ ÊÜáãvÜáñܤ¨ÜÆÉ, A¨Üá ŸÄà ËÍÝÌÓÜÊÜÆÉ. B ÊÜÂQ¤ ®ÜÊÜá¾ÈÉ ÊÜáãwÔÃÜáÊÜ ËÍÝÌÓÝÖÜìñæ. A¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜí¨Ü»ÜìËÃÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜá®æ PÜoárÊÜ PæÆÓÜ CÃÜŸÖÜá¨Üá, ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì CÃÜŸÖÜá¨Üá, C®ÝÂÊÜâ¨æãà ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ ÖæãñݤWÜÇæà CÃÜŸÖÜá¨Üá. Jqr®ÜÈÉ CíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá G¨ÜáÃݨÝWÜ Jí¨Üá ¯ÃÜáÊÜá¾ÙÜ »ÝÊÜ BÊÜÄÓÜáñܤ¨ÜÆÉ, ®Ü®Ü° ±ÝÈWæ A¨Üá Ä¿áÈ ´æÅοáÓ…. ¸æàQ¨ÜªÃæ WÜÊÜá¯Ô ®æãàw. PæÆ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá D Ä࣠®ÜÊæᾨÜáÃÜá Ÿí¨Üá ¯íñÝWÜ, ¯à®Üá Ÿí©¨Ü᪠®Ü®ÜWæ ®ÜãÃÝ®æ ŸÆ Ÿí¨ÜíñÝÀáñÜá G®Üá°ñæ¤à ÊÜÆ,É BWÜ ®ÝÊæà®Üã GÆÉ gÊݸݪĿá®Üá° AÊÜÃÜ ®æ£¤¿á ÊæáàÇæà ÖæãÄÔ ®Ý±Üñ椿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉ.

¹vÜáÊÜâ©ÆÉ AíñÜ i©ªWæ ¹¨Ü᪠PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá ñæ¤àÊæ. ®ÜÊÜá¾ÈÉ CíñÜÖÜ «æç¿áì ÊÜáãwÓÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÚÜ ¨ÝªÃÆ Ü ,É AíñÜÖÊ Ü ÃÜ áÜ ®ÜãÃÜPã æ àR , C®Üãð PÜ ã æ àR JŸºÃÜá AÆÉ. ÓÝËÃÜPæR JŸºÃÜá. ®Ü®Ü° ±ÜÅPÝÃÜ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ Jí¨Üá ÇæÊæÆáÉ Aí¨ÜÃæ A¨Üá. JŸº ÊÜÂQ¤¿á ÖÜ£¤ÃÜ PæãàqWÜorÇæ ÖÜ| CÃÜŸÖÜá¨Üá, IÐÝÃÝËá PÝÄÃÜŸÖÜá¨Üá, ŸíWÜÇæ CÃÜŸ ÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ A¨Üá ÇæÊæÇ… AÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤ G¨ÜáÄXÃÜáÊÜÊÜÃÜÈÉ Jí¨Üá ËÍÝÌÓÜ ÊÜáãwÔ¹vÜáñݤ®æ AíñÜ ÖæàÙÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ®Ý®æà ŸÆÉ ÊÜÂQ¤Á㟺 C¨Ýª®æ. ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ®ÝÇæR$ç¨Üá ŸvÝÊÜOæWÜÙÜÈÉ ÊÜá®æWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜá®æ PÜqrԨݪ®æ. Jí¨Üá ±ÝÅhæPÜár ÊÜááXÀáñæãà,

ÊÜá®æ¿áÈÉ ¸ÝwWæWæ CÃÜáÊÜÊÜÃÜá ®æÊÜᾩÀáí¨Ü CÃÜÆá ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. ŸÄà ¸ÝwWæ ÊÜá®æ¿áÈÉÃÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, Pæç ×w¨Ü ÖæívÜ£¿á®æ°à ®æÊÜᾩÀáí¨Ü CÃÜÆá ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞÊÝWÜ ®æãàw¨ÜÃÜã BñܮܨÜá ÊÜÃÝñÜÊæà. H®æãà Jí¨Üá PÝÃÜ| ÖÜávÜáQ QÃÜáPÜáÙÜ ¯àvÜáÊÜâ¨Üá AÊÜ®Ü hÝ¿áÊÜÞ®Ü. ×àWÝX BñÜ®Ü ÊÜááS PÜívÜÃæ ¸ÝwWæ ÊÜá®æ¿áÈÉÃÜáÊÜ g®Ü ¥æãà,

www.ravibelagere.com

ËÍÝÌÓÝÖÜìñæ¿á ÊÜááí¨æ ¨ÜávÜáx ¿ÞÊÜ ÇæPÜR?

www.ravibelagere.com

B¨ÜÃæ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ÊÜááS PÝ¿áì¨ÜÎì GÓ….Ë. ÃÜíWܮݥ… AÊÜÄXàWÜ ¯ÊÜ꣤¿ÞWÜáÊÜ pæçÊÜáá. ×àWÝX D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ Öæbc®Ü BÓÜQ¤ ñæãàÃÜÆá AÊÜÄí¨Ü BWÜᣤÆÉ. ÖæãàWÜÈ, D ËÐÜ¿á Ԩܜ ÃÝÊÜá¿á®ÜÊÃÜ Ü WÜÊáÜ ®ÜPRæ Ÿí¨æà CÆÉÊàæ ? Ÿí©¨æ. B¨ÜÃæ ±Ý±Ü, AÊÜÄWÜã ±ÜâÃÜáÓæ㣤ÆÉ. CÊÜñÜᤠ¸æãàÀáíW… PÜí±Ü¯ ¨Üü| HÐÝÂÊÜ®Üá° WÜÊÜá®Ü¨Ü ÈÉoárPæãívÜá ñܮܰ Eñݳ¨Ü®Ý ZoPÜWÜÙÜ®Üá° Óݧ² ÓÜÆá ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÇæÉà hÝWÜ Pæãw Gí¨Üá PæàÙÜá £¤Æ.É ¸æíWÜÙã Ü Ä¯í¨Ü ÖæãÃÜWv Ü æ hÝWÜ Pæãw Gí¨Üá PæàÙÜᣤ¨æ. ¯àÊÜâ ®ÜÊÜáWæ ÓÜÊÜÆñÜᤠPæãw, ÖÜñÜᤠÓÝËÃÜ ÊÜáí©Wæ ®ÝÊÜâ E¨æãÂàWÜ PæãvÜáñæ¤àÊæ Gí¨Üá ÖæàÙÜᣤ¨æ. C¨æà Ä࣠Cíw¿á®… C®æÓÌ …rÊáæ íp… GíŸ oãűÜâ ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ±ÜÅÊáÜ áSÃÜ®áÜ ° ÓÜí±ÜQìÓÜáñݤ, ¯àÊÜâ ÁáÓ… A¯°. PܯÐÜu C±Ü³ñÜᤠÓÝËÃÜ Pæãàq ÃÜá±ÝÀá ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜĨÜá ŸÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ Gí¨Üá ÖæàÙÜᣤ¨æ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ CÊÜñÜᤠPæçWÝÄPæWÜÙÜ®Üá° Óݧ²ÓÜÆá PÜ®ÝìoPܨÜÈÉÃÜáÊÜÐÜár A®ÜáPÜãÆ ¨æàÍÜ¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ ÃÝgÂWÜÙÜÈÉÆÉ. ÖÝWÜíñÜ PæçWÝÄPæWÜÙÜ®Üá° Óݧ²ÓÜáÊÜ »ÜÃܨÜÈÉ ÃæçñÜÃÜ PÜêÑ »ÜãËá¿á®æ°à®Üã ÊÜÍܱÜwÔ PæãÙÜáÛÊÜ AWÜñÜÂËÆÉ. ÃÝg嬆 ±ÜÅ£ iÇæÉ¿áÆãÉ WÜ|¯à¿á ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü J| »ÜãËá Æ»ÜÂ˨æ. CíñÜÖÜ J| »ÜãËá¿á®Üá° A¥Ýìñ…, ¯àÃÝÊÜÄ ÓèƻܠCÆÉ¨Ü »ÜãËá¿á ±æçQ Jí¨Üá ±ÝÆ®Üá° ÓÜPÝìÃÜ ñܮܰ ÊÜÍÜPæR ñæWæ¨ÜáPæãívÜá PæçWÝÄPæWÜÙÜ Óݧ±Ü®æWæ A®ÜáPÜãÆ ÊÜÞwPæãorÃæ ÓÝËÃÝÃÜá Pæãàq ÃÜá±ÝÀá ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜĨÜá ŸÃÜáñܤ¨æ. B ÊÜáãÆPÜ ÃÝg嬆 ÆûÝíñÜÃÜ ¿ááÊÜPÜ&¿ááÊÜ£ ¿áÄWæ PæÆÓÜ ÔWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ D PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° ÃÝg嬆 ±ÜÅ£Áãí¨Üá iÇæÉWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜ PæçWÝÄPæWÜÙÜ®Üá° Óݧ²ÓÜŸÖÜá¨Üá GíŸ PÜáÄñÜá ÓÜPÝìÃÜ Jí¨Üá ÊÜÞ²íW… ÊÜÞwvܸàæ PÜá. CÊÜñáÜ ¤ B¦ìPÜñ¿ æ á ËÐÜ¿á Ÿí¨ÝWÜ ¸æíWÜÙã Ü ÄWæ Jí¨Üá ¸ÝÅÂív… ®æàÊÜå… C¨æÁáà ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃæ ¿ÞÊÜ hÝWÜWÚÜ WÜã CíñÜÖÜ ¸ÝÅÂív… ®æàÊÜáá ¨ÜQÆ R .É 717 D ÊÜááÓÜáw ¿ÞPܱݳ ŸíñÜá? AíñÜ Wæã|X PæãÙÜáÛñݤÃæ. ÇæPÜR ÖÝQ¨ÜÃæ BñÜ C±Ü³ñæã¤à, C±Ü³ñæô¨Üá PæãàqWæãà ¸ÝÙÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÊÜá®æWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜá®æ PÜoárÊÜ ñܮܰ ÖÜÊÝÂÓÜ©í¨Ü, ¸ÝwWæWæ ÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° Pæãoár Pæãoár ÖæãÓÜ ÊÜá®æWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜoárñÇ ¤Ü àæ CÃÜáÊÜâ¨ÄÜ í¨Ü BñÜ ¿ÞÊÜñã Ü ¤ ®æÊÜᾩÀáí¨Ü Fo ÊÜÞw¨Üª®Üá° ®Ý®Üá PÜíwÆÉ. ñܮܰ ÊÜñÜáìƨÜÈÉÃÜáÊÜ ¿ÞÃæ㟺ÄWÜã Jí¨Üá PÜí´Üp…ì®æÓ… PæãvÜÆá Bñܯí¨Ü ÓÝ«ÜÂÊÝXÆÉ Gí¨Ü ÊæáàÇæ, ñÝ®Üá £®ÜáÊ ° Ü A®ÜÊ ° ®Ü à°æ ®æÊÜᾩ¿ÞX £®Ü°Æá Bñܯí¨Ü ÓÝ«ÜÂÊÝWÜᣤÆÉ Gí¨Ü ÊæáàÇæ, ¨ÜávÜáx A®Üá° ÊÜâ¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÇæÊæÈÉWæ Jí¨Üá ÊÜޮܨÜívÜ AíñÜ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? ¨Üáwx¨Ê ªÜ ÃÜ Æ æ É ×àWæà AíñÜ ®Ý®Üá ÖæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ ¨ÜávÜáx GíŸá¨Üá JŸº ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÇæÊæÈÉWæ ÊÜޮܨÜívÜÊÜÆÉ A®Üá°ÊÜâ¨Üá ®Ü®Ü° ÊݨÜ. 715

24 APæãràŸ-Ã… 2013


4 1. ¿áá GÓ…G®ÜÈÉ Pݵ ¸æÙæ¿ááÊÜíñÜÖÜ HPæçPÜ ÃÝg ÖÜÊÝÀá. 2. ÊæãorÊæã¨ÜÆ ¯í¸æ ¹àgWÜÙÜ®Üá° AÊæáÄPÜPæR ñÜí¨Ü¨Ü᪠QÅÓæãr´ÜÃ… PæãÆíŸÓ…. 3. Öæbc®Ü ±ÜÄÍÜÅÊÜá ÊÜáñÜᤠA£à ÖæaÜác ÊÝ¿ÞÊÜá ÊÜÞw¨ÝWÜ ÓÜáÓݤWܸÝÃܨÜá AíñݨÜÃæ ÊÜááíaæÁáà PÜÆÉíWÜw ÖÜ~¡®Ü ÃÜÓÜÊÜ®Üá° ÓæàËÓܸæàPÜíñæ. A¨ÜÃÜÈÉ A£à ÖæaÜác AÊæáç®æã

¯ÊÜáX¨Üá Wæãñæ¤? BÔv… CÃÜáñܤ¨Üíñæ. 4. AÊæáÄPÜ WÜWܮܿޣŠÊæãorÊæã¨ÜÆá ¸ÝÖÝÂPÝÍܨÜÈÉ BÖÝÃÜÊÝX ÓæàËÔ¨Ü᪠B±ÜÇ… ÓÝÓ… Aíñæ. 5. GÇÝÉ QÅ¿ÞñܾPÜ oãñ… ±æàÓ…rWÜÙÜá Óæãàw¿áÊÜå… ´æäÉàÃæçv… GíŸ ±Ü¨Ý¥ÜìÊÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáñܤÊæ. Óæãàw¿áí ´æäÉàÃæçv… ÊÜÞÃÜPÜÊÝX¨Üáª. GÙæ¿á ÊÜáPÜRÙÜá C¨Ü®Üá° £í¨ÜÈÉ Öæãpær¿á ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜáípÝWÜ ŸÖÜá¨Üá. 6. ®ÜãÂiÇÝÂív…®ÜÈÉ ®æÆ¨Ü ÊæáàÇæ ÖÜĨÝvÜáÊÜ ÖÝÊÜâWÜÚÆÉÊÜíñæ. hæçËPÜ »Ü¨ÜÅñæWÝX C¨Ü®Üá° hÝÄWæ ñÜÃÜÇÝX¨Üáª, ÖÝWæà®Ý¨ÜÃÜã ÖÝÊÜâWÜÙÜá PÜívÜáŸí¨ÜÈÉ AÈÉ¿á ÓÜPÝìÄ ±ÜÅ£¯—WÜÚWæ £ÚÓܸæàPÜíñæ. 7. wÔ°ÇÝÂív…®ÜÈÉ aÜãÂÀáíWÜÊÜå…WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞÃÜáÊÜâ¨æà CÆÉÊÜíñæ. 8. 1935ÃÜÈÉ ÊæáçÓÜãÃÜá ËÍÜË Ì ¨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ vÝ.Wæãà±ÝÆ ÓÝÌËá¿áÊÜÃÜá ¨æàÍÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ ÃæàwÁãà ¯Æ¿áÊÜ®Üá° Óݧ²Ô¨ÜÃÜá. 9. "XàñÝ ÃÜÖÜÓÜÂ' C¨Üá ¸ÝÆWÜíWÝ«ÜÃÜ £ÆP… AÊÜÃÜá ŸÃæ¨Ü WÜÅí¥Ü. 10. "© ¨Üá¸æç ÊÜÞÇ…' C¨Üá gWÜ£¤®ÜÈÉÁáà AñÜÂíñÜ ¨æãvÜx ÍݲíW… ÊÜÞÇ… GíŸ ÖæWÜYÚPæWæ ±ÝñÜÅÊÝX¨æ. C¨Üá ¨Üá¸æç®Ü ¨æãàÖÝ Ôóàp…®ÜÈɨæ.

±ÜÅ£©®Ü ±ÜűÜíaܨÜÈÉ Jí¨æãí¨Üá

BËÐÝRÃÜWÜÙÜá, ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ PÜÇæWÜÙÜÈÉ, ÓÜêg®ÝñܾPÜñæWæ Pܮܰw ×w¿ááÊÜíñæ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÜá BWÜᣤÃÜáñܤÊæ. ÖÝWæà ¨æãvÜx ¨æãvÜx PÝÃÜáWÜÙÜ PÝÃÜá¸ÝÄ®ÜÈÉ ËÍÜÌ¨Ü A£à bPÜR PÝÃÜá ÊÝÑíWÜr®…®ÜÈÉ Ãæw¿ÞX¨æ. A¨ÜÃÜ GñܤÃÜ ÊÜáñÜᤠE¨Üª GÑrÃÜŸÖÜá¨Üá F×ÓÜŸÈÉÃÝ? PæàÊÜÆ C±Ü³ñæô¨Üá CíaÜáWÜÙÜ GñܤÃÜ ÊÜáñÜᤠ®ÝÆáR Aw E¨Üª¨Ü PÝÃ…. ÃÜÓ椿áÈÉ ÓÜáÃÜüñÜÊÝX aÝÆ®æ ÊÜÞw PæãívÜá ÖæãàWÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ËÍÜÌ¨Ü A£à bPÜR WÝñÜÅ¨Ü PÝÃÜá X®æ°Ó… ËÍÜÌ ¨ÝSÇæWæ DWÜ ñܮܰ ÖæÓÜÃÜá ¨ÝSÈÔ¨æ. WÝÅÖÜPÜÃÜá ÖÝWÜã PÝÃÜá ñÜ¿ÞÃÜPÜÃÜã B¨Ü "BÔr®… PèÇ… ÓÜ®…' AÊæáÄPܨÜÈÉ ÓÜ|¡ ÃÜÓ椿áÈÉ ÓÜíaÜÄÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü D PÝÄ®Ü ÊÜÞÈàPÜÃÝX ¨ÝSÇæ ¯ËáìԨݪÃæ. A¸Ýº! CÐÜár ÓÜ|¡ PÝÄ®ÜÈÉ PèÇ…ÓÜ®… ±ÜÅ¿Þ~ÓÜáñݤ®æí¨ÜÃæ ¯àÊÜâ ÊÜáãX®Ü ÊæáàÇæ ¸æÃÜÚvÜŸÖÜá¨Üá. C¨ÜÃÜÈÉ AÊÜÃÜá ÃÜÓ椿áÈÉ PÝ®Üã®Ü៨ܜÊÝX ÓÜíaÜ ÄÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. ®Ý®Üá ÓÜ¨Ý ¿ÞÊÜâ¨Ý ¨ÜÃÜã X®æ°Ó… ¨ÝSÇæ ¯ËáìÓÜÆá ÖÜíŸÈ ÓÜᣤ¨æª Gí¨Üá ÊÝÖÜ®Ü¨Ü ÊÜÞÈàPÜ PèÇ…ÓÜ®… ÖæàÙÜáñݤÃæ. Öè¨Üá D PÝÄ®Ü ÆûÜ|WÜÙæà¯ÃÜ ŸÖÜá¨Üá Aí£àÃÝ? C¨Üá C±Ü³ñæô¨Üá CíaÜá

BvÜá»ÝÐæ¿áÈÉ ¯àÃÜÆ

ÖÜOæ¡í¨æà ±ÜÄbñÜÊÝXÃÜáÊÜ ®æàÃÜÙæ ÖÜ|á¡ JWÜÃÜá, Ô× ËáÎÅñÜÊݨÜ, £í¨ÜÃæ ¸ÝÁáÆÉ ®æàÃÜÙæ¿á Ÿ|¡ ¯àvÜáÊÜ ÖÜ|á¡. ÊÜÞa…ì&H²ÅÇ… £íWÜÙÜÈÉ ÖÜã ¹oár gã®… £íWÜÙÜÈÉ

BÃæãàWÜÂÊÜ«ÜìPÜ ®æàÃÜÙæ ÖÜ|á¡

ÖÜ|á¡ PæãvÜáñܤ¨æ. gã®… £íWÜÙÜá C¨ÜÃÜ ÓÜáXY¿á PÝÆ. "ÔiX¿áí PÜáËá¯' GíŸ ÓÜÓÜÂÊÜWÜìPæR ÓæàÄ¨Ü D ÖÜ|á¡ ÖÜÔÃÜá Ÿ|¡¨Ü ±Üâor PÝÀáWÜ ÙÝX, WæãíaÜÆá WæãíaÜÇÝX PÝ~Ô PæãÙÜáÛñܤ¨æ. £Ú WÜáÇݹ Ÿ|¡PæR £ÃÜáWÜáÊÜ D PÝÀáWÜÙÜá ¸æÙæ¨Üá ÖÜOÝ¡WÜ ñæãvÜX¨Üíñæ WÝyÜ ¯àÈ Ÿ|¡ÊÜ®Üá° ÖÝWÜã ÖæãÙܱܮÜá° Öæãí¨Üá ñܤ¨æ. D ®æàÃÜÙæ ÖÜ|®¡ áÜ ° £®ÜáÊ ° âÜ ¨ÜÄí¨Ü A®æàPÜ TÝÀáÇæWÜÙÜá ¯ÊÝÃÜOæ¿Þ WÜáñܤÊæ. ñæãWÜpæ¿á PÜÐÝ¿á©í¨Ü ¸ÝÀá ÊÜááPÜRÚÔ¨ÜÃæ ¸ÝÀá ÖÜá|á¡ ÊÜÞ¿áÊÝWÜáñܤ¨æ. AÆɨæà ¸ÝÀá ¨ÜáWÜìí«Ü ¯ÊÝÃÜOæ¿ÞWÜáñܤ¨æ.

ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX »ÝÃÜñܨÜÈÉ Fo¨Ü ®ÜíñÜÃÜ GÇæ&AwPæ gX¿ááÊÜâ¨Üá ÓÜí±ÜŨݿá. ÖÝWæ D GÇæ&AwPæ¿á ®ÜvÜáÊæ Jí¨ÜPæãRí¨Üá AˮݻÝÊÜ ÓÜíŸí«Ü˨æ. ¿ÞÊÜâ¨æà ¯ÎcñÝ¥Üì, ÊÜá¨ÜáÊæ, ÊÜááíi PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÝWÜÈ GÇæ&AwPæ ¸æàPæà ¸æàPÜá. ËàÙܨæÇæ ÍÝÓÜ÷ AíñÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ¯ÎcñÝ¥Üì¨ÜÈÉ CvÜáÊÜâ ¨Üáíoá. D ËàÙܨæÇæ ±Ýb ÖÜÓÜáÄ®Ü, ñæÙÜáË®Ü, ñÜ|¡ X®Ü, ÃÜÓÜ»ÜÄñÜÊÝ¨Ü Jí¨Üá GÇæ. AwPæ ÊÜáñÜᤠÓÜá|¡¨Ü ÓÝíWÜñÜ©í¨Ü ñÝíŸãÆÊæí¨Üá 24 APæãràŸ-Ã… 2013

C¨ÜÄí¨Ü WÜíoÆá ®æãàÊÜâ, WÜãÃÜÆá, EŸºÓÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ®æãàÊÜâWÜÙÜá ¯ÊÝÃÜOæ¿ÞWÜáñܤÊæ. ¹àgWÜÙÜ®Üá° ¯¿áËáñÜÊÝX ÓæàËÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü Ô× ÊÜáãñÜÅ TÝÀáÇæ PÜwÊæá¿ÞWÜáñܤ¨æ. ®æàÃÜÙæ ÖÜ~¡®Ü ÃÜÓÜ Jí¨Üá ÊÜá«ÜáÃÜ ÊÜáñÜᤠÍÜá¨ÜœÊÝ¨Ü ñÜí±Ü⠱ݯà¿á. C¨ÜÃÜ ŸÙÜPæÀáí¨Ü ÊÜááS¨Ü PÝí£ ÊÜáñÜᤠÊæáç Aí¨Ü ÖæaÜácñܤ¨æ. hæà®Üá ñÜá±Ü³ ÊÜáñÜᤠ®æàÃÜÙæ ÃÜÓÜ ÓæàÊÜ®æÀáí¨Ü ÊÜáãÆ ÊÝ— ÊÜÞ¿áÊÝWÜáñܤ¨æ. GÇæWÜÙÜ®Üá° gX¿ááÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÖÜÆáÉ WÜÙÜá ÖæãÙæ¿ááñܤÊæ. ®æàÃÜÙæ ÖÜ|á¡WÜÙÜ £ÃÜáÙÜ®Üá° Êæç®…, ˯WÜÃ…, hæÈÉ, hÝÊÜå… ñÜ¿ÞÄPæWæ ŸÙÜÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. C¨ÜÃÜ ¹àg WÜÙÜ®Üá° B¿áá Êæàì¨Ü, ¿áá®Ý¯, b௠LÐÜ— ¿ÞX¿áã ŸÙÜÓÜÇÝWÜá ñܤ¨æ. ¹àg¨ÜÈÉ ±æäÅqà®…, PݸæãàìÖæçvæÅàp…, PÝÂÈÕ¿áí AíÍÜWÜÚÃÜáñܤÊæ Gí¨Üá Êæç¨ÜÂÃÜá ÖæàÙÜá ñݤÃæ. B¨ÜÃæ ±ÜÅÓÜá¤ñÜ D ®æàÃÜÙæ ÖÜ~¡®Ü XvÜWÜÙÜá AÊÜÓÝ®Ü¨Ü AíbWæ ÖæãàWÜᣤ ÃÜáÊÜâ¨ÜíñÜã ÓÜñÜÂ.

PÜÃæ¿áƳvÜáñܤ¨æ. "BÓærÁãà±æäàÃæãàÔÓ…' GíŸ ÊÜáãÙæ ÓÜíŸí—ñÜ ÃæãàWÜPæR ËàÙܨæÇæ ÊÜá¨Üáª. ËàÙÜ嬆 ÃÜÓÜ ÓÜá|¡¨ÜÈÉÃÜáÊÜ PÝÂÈÕ¿áí AíÍÜPæR ¸æÃæñÜá ¨æàÖܨÜÈÉ ŸÖÜá¸æàWÜ ÖÜÃÜvÜƳvÜáÊÜâ¨æà C¨ÜPæR PÝÃÜ|. bWÜáÃÜá ËàÙܨæÇæ, ÊÝñÜ ÖÜÃÜ, E¨ÜÃÜ ÊÝ¿ááÖÜÃÜ ÊÜáñÜᤠEñæ¤àg®ÜPÝÄ. C¨Üá PÝÊæãàñæ¤àgPÜÊÝ X¨Ü᪠ÓæãàíPÜ®Üá° ñÜvæWÜoárÊÜ WÜá|ÊÜ®Üá° Öæãí©¨æ. ià|ì ÍÜQ¤ ÖæbcÔ, «Ü̯ ÓÜıÜwÔ,

GñܤÃÜ, 2 Aw 1.75 CíaÜá AWÜÆ, 4 Aw 1.75 CíaÜá E¨Üª ˨æ. A¨ÜÃÜ pæPÝÕÓ… ÇæçÓÜ®…Õ ±æÉàp… IM BIG Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜŸÖÜá¨Üá. ÃÜÓ椿áÈÉ ÓÜíaÜÄÓÜÆá PèÇ…ÓÜ®… PÝÄ®Ü ®æãàí¨Ü~ ÊÜÞwÔ ®ÜíŸÃ… AÙÜÊÜwÓܸæàQñÜá¤. D PÝÄ®Ü Ëív…ÑàÇ…x ÓÜáÃÜüñÜ WÝÉÓ…, ÓÝÄWæ CÇÝTæ A®ÜáÊæãà©ñÜ ÔWÜ°Ç… Çæçp…WÜÙÜá, Ôàp… ¸æÇ…rWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÖÝ®…ì GÆÉÊÜä D PÝÄ®ÜÈɨæ. GíñÜÖÜ A¨Üá½ñÜ ÆËÉà PÝÃ… AÇæÌà?

®ÜÊÜá¾ ÓÜáñܤ ÊÜááñÜ¤È®Ü LÐÜ—à¿á WÜá|WÜÙÜáÙÜÛ ÓÜÓÜÂWÜÙÜÈÉ Jí¨æÆWÜ A¥ÜÊÝ ¸ÝÅ×¾ Gí¨Üá PÜÃæÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÓÜÂÊÜä Jí¨Üá. C¨Üá ®æƨÜÈÉ ¯àÄ®Ü BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ ÖæaÝcX PÜÃÝÊÜÚ ±ÜÄÓÜÃÜ

¨ÜÈÉ, »Üñܤ¨Ü WܨæªWÜÙÜ Ÿ©¿á hèWÜá ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ, AwPæ ñæãàoWÜÙÜÆãÉ ÖæàÃÜÙÜÊÝX ¸æÙæ¿ááñܤ¨æ.

PÝívÜÊÜâ ®æÆ¨Ü ÊæáàÇæ ŸÚÛ¿áíñæ ÖÜÃÜwPæãívÜá 2.4 AíWÜáÆ GñܤÃÜPæR ¸æÙæ¿ááñܤ¨æ. GÇæWÜÙÜá ÖÜÔÃÜá Ÿ|¡ ©í¨Ü PÜãw ¨ÜáívÜWÝXÃÜáñܤ¨æ. ÓÜáÍÜáÅñÜ ÓÜí×ñæ¿áÈÉ ¸ÝÅ×¾¿á EÇæÉàS˨æ. HÐÝ C¨ÜÃÜ ÊÜáãÆ

WÝÂÔóP… oÅŸÇ…®Üá° ŸÖÜáÊÜáqrWæ WÜá|±ÜwÓÜáñܤ¨æ. ÊÜáPÜRÙÜÈÉ®Ü PæÊÜáá¾ ÊÜáñÜᤠAià|ìPæR D GÇæ ÃÜÓÜ E±ÜÁãàWÜPÝÄ. ÓÜ|¡ ÊÜáPÜRÙÜÈÉ EÔÃÝo ñæãí¨ÜÃæ ¿Þ¨ÝWÜ GOæ¡ ÓÜÊÜÄ, ¸Ý|Çæ¿áÈÉ ¸æaÜcWæ ÊÜÞw¨Ü ËàÙܨæÇæ¿á®Üá° G¨æ¿á ÊæáàÈvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÓÜÊÜáÓæ ¨ÜãÃÝWÜáÊÜâ¨Üá. ËË«Ü ËàÙܨæÇWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° B¿ááÊæàì¨Ü¨È Ü É EÇæàÉ UÓÜ ÇÝX¨æ. ËàÙܨæÇæ¿á®Üá° ¸æÙæÓÜáÊÜâ¨Üá AÐærà®Üá ÍÜÅÊÜá¨Ý¿áPÜÊÜÆÉ. ËàÙܨæÇæ¿á ŸÚÛ ÖÜŸºÆá BÓÜÃæ ¯àw¨ÜÃæ ÓÝPÜá ÊæáàÆá¾SÊÝX ÖÜŸáºñܤ¨æ. PæÆÊÜÃÜá C¨Ü®Üá° ¸æÙæÓÜáÊÜâ¨Ü®æ°à Jí¨Üá PÜÓÜáŸá ÊÜáñÜᤠiàÊÜ ®Ý«ÝÃÜ ÊÜÞwPæãíw¨ÝªÃæ.

ÊÜáÇæ®Ýv… AwPæ ÊæáçÓÜãÃ… ËàÙܨæÇæ

Óݧ®ÜÊæí¨Üá ËhÝn¯WÜÙÜá WÜáÃÜá£Ô ¨ÝªÃæ. bà®Ý ÖÝWÜã BµÅPݨÜÈÉ PÜãvÜ C¨Üá ±ÝÃÜí±ÜÄPÜ LÐÜ—¿ÞX ŸÙÜPæ¿áÈɨæ. C¨ÜÃÜ ÊæçhÝn¯PÜ ÖæÓÜÃÜá (centella asiatica) "ÓæíoÇÝÉ HÔ ¿ÞqPÜ'. PܮܰvܨÜÈÉ Jí¨æÆWÜ. BvÜá »ÝÐæ¿áÈÉ EÃÜWæ, ñÜËáÚ®ÜÈÉ

"£ÊÜáÃæ', ÓÜíÓÜ¢ñÜ ÖÝWÜã ×í©¿áÈÉ ¸ÝÅ×¾ Gí¨Üã PÜÃæ¿ááñݤÃæ. D ÓÜÓÜ ¨ÜÈÉ ÃÝÓÝ¿á¯PÜ AíÍÜWÜÙÝ¨Ü ¸æPæã Óæçv… "G' ÊÜáñÜᤠ"¹' D ÃÝÓÝ¿á ¯PÜWÜÙÜá CÃÜáñܤÊæ. CÊÜâ Êæá¨ÜáÚ®Ü ®æ®Ü²®Ü ÍÜQ¤Wæ ÓÜíŸí— st iàÊÜPæãàÍÜWÜÚWæ B«ÝÃÜÊÝXÊæ. ®ÜÃÜÃæãàWÜWÜÚWæ C¨Üá ©ÊèÂÐÜ— Ááí¨Üá B¿ááÊæàì¨Ü¨ÜÈÉ ±ÜÄWÜ~ÓÜ ÇÝX¨æ. PæÊÜáá¾, EÔÃÝo¨Ü ñæãí¨ÜÃæ CÃÜáÊÜÊÜÄWæ C¨ÜÃÜ ÃÜÓÜÊÜ®Üá° hæà®Üá ñÜá±Ü³¨æãí©Wæ ¸æÃæÔ ÓæàËÓÜáñݤÃæ. ¸ÝÅ×¾ ÓæàÊÜ®æ ¨æàÖÜPæR, ÊÜá®ÜÔÕWæ ñÜí±Üâ ñÜÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆɨæ ÓܾÃÜ|ÍÜQ¤ ¿á®Üã° ÖæbcÓÜáñܤ¨æ. C¨Ü®Üá° ¯ñÜ £í¨ÜÃæ Ÿá©œ aÜáÃÜáPÝWÜáñܤ¨æ. ©®ÜPæR ®ÝÇæR$ç¨Üá GÇæWÜÙÜ®Üá° ÓæàËÓÜáÊÜâ¨Ü Äí¨Ü ÊÜÞ£®Ü EWÜáYËPæ CÆÉÊÝWÜá ñܤ¨æ. ÊÜáÆŸ¨ÜœñæÀáí¨Ü ŸÙÜÆáÊÜÊÜÃÜá D ÓÜÓÜ嬆 GÇæWÜÚí¨Ü ÊÜÞw¨Ü ±ÜÆ A¥ÜÊÝ aÜq° ÓæàËÔ¨ÜÃæ PÜwÊæá¿ÞWÜá ñܤ¨æ. D ¸ÝÅ×¾ ÓÜÓÜ嬆 GÇæWÜÙÜ®Üá° ÓæàËÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü BÃæãàWÜ ÊÜê©œ¿Þ WÜáÊÜâ¨ÜÆɨæà ÊÜÞ®ÜÔPÜ, ¸è©œPÜ ÍÜQ¤¿áã ÖæaÜácñܤ¨æ. Jqr®ÜÈÉ ¸ÝÅ×¾ ŸÖÜá±ÜÁãàX ÓÜÓÜÂÊÝX¨æ. www.ravibelagere.com


5

¹à© ®ÝÀáWÜÙÜ PÝo GÆÉ

®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX PÜívÜáŸÃÜá ñܤ¨æ. ®ÝÀáWÜÙÜ PÝo©í¨Ü A®ÝÖÜáñÜ WÜÙÜá BWÜáÊÜâ¨Üáíoá. AÊÜâWÜÙÜ PÝo ÊÜáñÜᤠ¨ÝÚÀáí¨Ü ñܲ³ÔPæãÙÜÛÆá AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¸æàÃævæWæ ÓÝXÔÁãà, CÆÉ Pæãí¨æãà ®ÜWÜÃܱÝÈPæWÜÙÜá PæçñæãÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛñܤÊæ. B¨ÜÃæ ¸æÅiÇ… ¨æàÍܨÜÈÉ "PÝQÕ¿ÞÓ… væãà ÓÜáÇ…'(Caxias do Sul) GíŸ ®ÜWÜÃܨÜÈÉ ¹à© ®ÝÀáWÜÚWæí¨æà Jí¨Üá ±ÜÅñæÂàPÜ ®ÜWÜÃÜÊæäí ¨Ü®Üá° ÓÜPÝìÃæàñÜÃÜ ¨ÜñܤPÜ ÓÜíÓæ§¿Þ¨Ü G®…iK ( ÓæãàÔ¿Þvæàv… AËáWÝ vÝÓ… A¯Ëá¿ÞÓ…) ¯ËáìÔ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÓÝËÃÜ¨Ü BÃÜá ®ÜãÃÜá ±ÜÄñÜÂPܤ ÍÝÌ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÝPÜᣤ¨æ. A¨ÜÆɨæà C®Üã°ÃÜá ¸æPÜáRWÜÙÜã CÈÉ BÍÜÅÊÜá ±Üvæ©Êæ. Joár ÊÜáãÃÜá GPÜÃæ ËÔ¤à|ìËÃÜáÊÜ D ®ÜWÜÃܨÜÈÉ

ÊÜá®ÜáÐÜ ñܮܰ ËÊæàaÜ®Ý

A®Ý¥Ü ÍÝÌ®ÜWÜÚWæ ÍÝÌ®Ü ®ÜWÜÄ!

B ÖÜQR ÍÜÅÊÜáËÆɨæà ÖÝÃÝvÜá ñܤÇæà CÃÜáñܤ¨æ. ¸æãàÙÜá ñÜÇæ, E¨Üª®æ PÜñÜá¤, bPÜR ¸ÝÆ, PÜ£¤®Ü ÓÜáñܤ ¹Ú WÜÄ, PÜí¨Üá Êæáç Ÿ|¡, ÊÜÞíÓÜ PÜñܤÄÓÜáÊÜ ŸÈÐÜu PæãPÜáR, ÃæPæR , »Ü¿á ÖÜáqrÓÜáÊÜ PÜ|á¡WÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáñܤ¨æ. A¨ÜáÊæà ÃÜ|ÖܨÜáª. ÖæÓÜÃÜá PæàÚ¨ÜÃæà ÓÝPÜá ÊÜáPÜRÙÝ©¿ÞX GÆÉÄWÜ㠻ܿá. BPÝÍܨÜÈÉ GÐærà GñܤÃܨÜÈÉ ÖÝÃÝvÜá £¤¨ÜªÃÜã ÍÜÊÜWÜÙÜ ÓÜáñܤ ©{àÃÜ®æà ±ÜÅñÜÂûÜ ÊÝWÜᣤ¨Üª, ÓÜñܤ ±ÝÅ~WÜÙÜ ÍÜÊÜÊÜ®Üá° £í¨Üá FÃÜ®Üá° ¨ÜáÊÝìÓÜ®æÀáí¨Ü ÃÜüÓÜᣤ¨Üª ÃÜ| ÖܨÜáªWÜÙÜá DWÜ PÜ|¾Ãæ¿ÞWÜᣤÊæ. BµÅPݨÜÈÉ PÜívÜáŸÃÜáÊÜ ÖܨÜ᪠WÜÙÜÈÉÁáà AñÜÂíñÜ ¨æãvÜx ±Üü ¹Ú ×íñæÇæ¿á ÃÜ|ÖܨÜáª. C¨Ü®Üá° ÖÜÙæ gWÜ£¤®Ü ÖܨÜ᪠Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜÇÝX¨æ. D ñÜÇæÊÜÞÄ®Ü ÖܨÜáªWÜÙÜ ñÜÇæ WÜÄWÜ Úí¨Ü ñÜáí¹ÃÜáñܤ¨æ. gñæWæ WÝñÜŨÜÆãÉ bPÜR¨Üá. B¨ÜÃæ ¸æãàÙÜá ñÜÇæÊÜÞÄ®Ü ÖܨÜ᪠4Äí¨Ü 7 Pæi »ÝÃÜ ÊÜáñÜᤠ94

Óæ.Ëáà.®ÜÐÜár E¨Üª ÊÜáñÜᤠ218 Óæ.Ëáà. ®ÜÐÜár AWÜÆÊÝ¨Ü ÃæPæR Öæãí©¨æ. C¨Üá ÍÜÅÊÜáËÆɨæà ñܮܰ ÖÝÃÝo ®ÜvæÓÜáñܤ¨æ. C¨ÜÃÜ ¨ÜêÑr ÊÜÞ®ÜÊܯXíñÜ Gíoá ±Üoár

±ÜÅ£ ®ÝÀáWÜã ±ÜÅñæÂàPÜ WÜãvÜá J¨ÜXÓÜÇÝX¨æ. ±ÜÅ£©®Ü Fo, Êæç¨ÜÂQà¿á E±ÜaÝÃÜ ÖÝWÜã ÓÝ°®Ü ÊÜÞwÓÜÆá ÔŸºí© ¿á®Üá° ®æàËáÓÜÇÝX¨æ. A®Ý¥ÝÍÜÅÊÜá ¨ÜíñæÁáà CÈÉ¿áã ±ÜÅ£©®Ü g®ÜÃÜá Ÿí¨Üá ñÜÊÜáXÐÜrÊÝ¨Ü ®ÝÀá¿á®Üá° ¨ÜñÜᤠ±Üvæ¨ÜáPæãívÜá ×í©ÃÜáWÜáñݤÃæ.

C¨Üá ËÍæàÐÜ ®ÜWÜÃÜÊÝX 1998ÃÜÈÉ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX¨æ. Jí¨Üá £íWÜÚWæ CÊÜâWÜÚWæ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜ®æ°ÃÜvÜá o®… BÖÝÃÜ ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. C¨ÜÃÜ ÊæaÜcÊÜ®Üá° ¨Ý¯WÜÙÜ ®æÃÜ˯í¨Ü ¨ÜñܤPÜ ÓÜíÓæ§Ááà »ÜÄÓÜáñܤ¨æ. EñܤÊÜá PÝ¿áì ®ÜvæÓÜᣤ ÃÜáÊÜ ¨ÜñܤPÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜá ®ÝÀáWÜÙÜ ŸWæY ñÜÙæ©ÃÜáÊÜ PÝÙÜi¿á®Üá° ÊæáaÜcÇæà¸æàPÜá AÆÉÊæà.?

PÜêÑPÜÃÜá ÊÜáñÜᤠBÖÝÃæãàñݳ¨ÜPÜÃÜ A¼ÊÜê©œWÝX ËÍÜÌÓÜíÓæ§ D "ËÍÜÌ BÖÝÃÜ ©®Ü'ÊÜ®Üá° BaÜÄÓÜáñܤ¨æ. ËÍÜÌÓÜíÓ槿á AíWÜÓÜíÓæ§¿Þ¨Ü "ËÍÜÌ BÖÝÃÜ ÊÜáñÜᤠPÜêÑ ÓÜíÓæ§' 1945 APæãràŸÃ… ÖÜ©®ÝÃÜÃÜí¨Üá Óݧ±Ü®æ¿ÞÀáñÜá. C¨ÜÃÜ ÓܾÃÜOÝ¥Üì APæãràŸÃ… ÖÜ©®ÝÃÜ®Üá° "AíñÝ ÃÝÑóà¿á BÖÝÃÜ©®Ü'ÊܮݰX ËÍÜÌÓÜíÓæ§ NãàÑÔñÜá. 1945ÃÜÈÉ ËÍÜÌ ÓÜíÓ槿á ÓÝÊÜޮܠÓÜ»æ¿áÈÉ "ËÍÜÌ BÖÝÃÜ ÊÜáñÜᤠPÜêÑ ÓÜíÓæ§'¿á ÓܨÜÓÜÂÃÝX¨Üª ÖÜíWæàÄ ¿Þ¨Ü ÊÜáí£Å vÝ.±ÝÇ… ÃæãËá௠"ËÍÜÌ BÖÝÃÜ ©®Ü'ÊÜ®Üá° BaÜÄÓÜÆá ÓÜÆÖæ ¯àw¨ÜÃÜá. CÊÜÃÜ ÓÜÆÖæ ¿á®Üá° ÔÌàPÜÄst ËÍÜÌÓÜíÓæ§ D ©®ÜÊÜ®Üá° AíXàPÜÄÔñÜá. C©àWÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá Jí¨Üá ®ÜãÃÝ IÊÜñÜᤠÃÝÐÜóWÜÙÜÈÉ "ËÍÜÌ BÖÝÃÜ ©®Ü' BaÜÄÓÜá ñݤÃæ. gWÜ£¤®ÜÈÉ ÖÜÆÊÜâ ÃÝÐÜóWÜÙÜÈÉ ŸvÜñÜ®Ü ÊÜáñÜᤠÖÜÔ訆 PÜáÄñÜá gWÜ£¤Wæ AÄÊÜâ ÊÜáãwÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. JpÝrÃæ¿ÞX Pæç PæÓÜÃݨÜÃæ ¸ÝÀá ÊæãÓÜÃÝ WÜáÊÜâ¨Üá. D ñÜñŲ̈Üvæ ¸æÊÜÃÜá ÓÜáÄÔ¨ÝWÜÇæà ÖÜÔÊÜâ, A®Ü°, ÊÜá~¡®Ü ÊÜáÖÜñÜÌ AÄÊÝWÜáÊÜâ¨Üá.

ËÍÜÌ BÖÝÃÜ ©®Ü

60&80 QËáà ÊæàWܨÜÈÉ ÓÝËÃÝÃÜá QËáà ÓÜáñܤÙÜñæ¿á®Üá° WÜÓÜᤠÖæãvæ¿áá ñܤ¨æ. GñܤÃÜ¨Ü ÊÜáÃÜWÜÙÜ ñÜáñܤñÜá©¿áÈÉ C¨Üá WÜãvÜá PÜoárñܤ¨æ. AÆɨæà C¨Üá ±ÝÅ~WÜÙÜ ¨æàÖÜÊÜ®Üá° £®Üá°ñܤ¨æ. ÓÜñܤ ¨æàÖÜ¨Ü ¨ÜáÊÝìÓÜ®æÀáí¨Ü ÖÜÃÜvÜ ŸÖÜá¨Ý¨Ü ÃæãàWÜÃÜái®ÜWÜÚí¨Ü FÃÜ®Üá° ÃÜüÓÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ Cí¨Üá ¸æãàÙÜá ñÜÇæ¿á ÃÜ|ÖܨÜáªWÜÙÜá AÚË®Üíb®ÜÈÉÊæ. JpÝrÃæ¿ÞX ÃÜ|ÖܨÜ᪠D BPÝÍÜ PÝ¿ááÊÜ ÖÜQR, ±ÜÄÓÜÃÜ Óæ°à× PÝ¿áì ÊÜÞvÜáñܤ¨æ.

ÓÜãPÜÒ$¾ÊÝXÃÜáñܤ¨æ. ÊÜáãÃÜá Aw GñܤÃÜ ©í¨ÜÇæà ±ÝÅ~WÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì Öæãí©¨æ. ÖÜ®æ°ÃÜvÜá QËáà GñܤÃÜPÜãR ÖܨÜ᪠ñÜÆá±ÜŸÖÜá¨Üá. AÆɨæà ñÝÔWæ www.ravibelagere.com

ÆÖÜÄÀáí¨Ü ÖæãÓÜ ¨ÝSÇæ ŸÃæ¿áÆá ÖÜÊÜ~ÓÜᣤÃÜáñݤ®æ. A¨Üá AÊÜ®Ü ÓÝÊÜá¥ÜÂì, ÍÜÅÊÜá ñÜPÜRíñæ ñÝÙæ¾Àáí¨Ü ÓÝ«Ü®æ¿á ÊæáqrÆá ÖÜñÜá¤ñݤ®æ. PæÆÊÜÃÜá ˼®Ü°ñæ¿á®Üá° A®ÜáÓÜÄÔ X¯°Ó… ÊÜÇ…xì ÃæPÝv…ì ¯ËáìÓÜÆá ¿á£°ÓÜá ñݤÃæ. ÖÝWæÁáà CÇæãÉŸº ñܮܰ Êæã®ÜaÝ¨Ü PæàÍÜÃÝÎ Àáí¨Ü AaÜcÄ¿á ¨ÝSÇæ ¯ËáìÔ ¨Ýª®æ. AÊÜ®æà g±Ý®…®Ü ®ÜÆÊÜñܤÃÜ ÖÜÃæ¿á¨Ü "PÜÃÜká×Ãæãà ÊÝo®Ü¸æ'. DñÜ ñܮܰ ËÎÐÜrÊÝ¨Ü 3 Aw 8.6 CíaÜá Êæã®ÜaÝ¨Ü ñÜÇæWæã¨Ü Èí¨Ü ®æãàvÜáWÜÃÜÈÉ AaÜcÄ ÊÜáãwԨݪ®æ. C¨ÜÄí¨Ü DñÜ ÖÜÙæ¿á ¨ÝSÇæ ÊÜááĨÜá ÖæãÓÜ ¨ÝSÇæ ¯ËáìÔ 2013ÃÜ X¯°Ó… ÊÜÇ…xì ÃæPÝv…ì ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ Óݧ®Ü XqrÔPæãíw¨Ýª®æ. D Êæã®ÜaÝ¨Ü PæàÍÝÆíPÝÃÜPæR ÊÜáãÊÜÃÜá PæàÍÜ Ë®ÝÂÓÜPÝÃÜÃÜá ÓæàĨÜíñæ

ÊÜá¨ÜáÊæ

Jí¨Üá ±ÜËñÜÅ ÊÝ¨Ü ÓÜíŸí«Ü ÊÜ®Üá° ¸æÓæ¿ááÊÜ ÍÜQ¤. A¨Üá ±æÅàÊÜá ËÊÝÖÜÊæà CÃÜÈ, ×Ä¿áÃÜá ¯«Üì Äst ÊÜá¨ÜáÊæÁáà BWÜÈ. ÊÜ«Üá ÊÜÃÜÃÜá ÊÜá®ÜÓÜáÕ ¹bc ñÜÊÜá¾ A¼±ÝÅ¿á ÖÜíbPæãívÜá GÃÜvÜá PÜáoáíŸ WÜÙÜ®Üá° ¸æÓæ¿ááÊÜ Ÿí«Ü®ÜÊÝX¨æ. »ÝÃÜ£à¿á ÓÜí±ÜÅ¨Ý ¿áWÜÙÜÈÉ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á®Üá° ¨æçËàPÝ¿áì GíŸíñæ ®ÝÊÜâ PÝ|áñæ¤àÊæ. A¨ÜÄí¨Ü BÃæãàWܨÜ

Jí¨Üá ¸ÝoÈ hæÇ… ŸÙÜÓÜÇÝX¨æ. ÖÜ©®æç¨Üá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ñÜÇæWÜã ¨ÜÆá ¸æÙæÓÜáñݤ ŸÃÜÇÝX¨æ Gí¨Üá ÊÝo®Ü¸æ ÖæàÙÜáñݤ®æ. CÊÜÃÜá D X¯°Ó… ¨ÝSÇæ¿á®Üá° C±Ü³ñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ¯ËáìÓܸæàPæí¨Üá Pæãíw¨Üª®Üíñæ. Êæã¨ÜÇæà D Äࣿá Êæã®ÜaÝ¨Ü PæàÍÝÆíPÝÃÜÊÜ®Üá° gÊÜá쯿á Ôrà´Ü®… ÓÜãóPÝ GíŸáÊÜÊÜÃÜá 31.5 CíaÜá ñÜÇæWÜã¨Ü Èí¨Ü ¨ÝSÇæ ¯ËáìÔ ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ DWÜ DñÜ BñܯXíñÜ 3 Aw 8.6 CíaÜá Êæã®ÜaÝ¨Ü ñÜÇæ PÜã¨ÜÆá ¸æÙæÔ PæãívÜá Ôrà´Ü®… ¨ÝSÇæ¿á®Üá° ÊÜááÄ©¨Ýª®æ. C®Üá° D ¨ÝSÇæ ¿á®Üá° ®Ü®Ü° ÖÜñÜᤠÊÜÐÜì¨Ü ÊÜáWÜÙÜá

ÊæãÖÝÊ…R ÖæàÃ…Óær$çÇ…

ËáàÄÓÜȨݪÙæ Gí¨Üá ÊÝo®Ü¸æ ÖæàÚPæãíw¨Ýª®æ. Jqr®ÜÈÉ ©®æà ©®æà AaÜcÄ ÓÜíWÜ£WÜÙÜá, ¨ÝSÇæWÜÙÜ®Üá° ¯ËáìÔ ÊÜááÄ¿áá ÊÜÊÜÃÜ ÓÜíTæ hÝÔ¤ BWÜᣤ¨æ. H®æà B¨ÜÃÜã ®ÜÊÜáWæ ËbñÜÅÊÝX ÊÜÓÜá¤, ÊÜÂQ¤, ±ÝÅ~ PÜívæãvÜ®æ AaÜcÄ¿á ÓÜíWÜ£ AÄËWæ ŸÃÜáñܤ¨æ.

ÊæáàÇÝWÜáÊÜ ±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÜ ŸWæY ˨æà οá ÓÜíÍæãà«ÜPÜÃÜá Jí©ÇæãÉí¨Üá Äࣿá ÓÜíÍæãà«Ü®æ ÊÜÞvÜáñܤ Ÿí© ¨ÝªÃæ. AÊæáÄPÜ¨Ü ÓÜíÍæãà«ÜPÜÃÜá

ÊÜá¨ÜáÊæ¿á GÆÉ B¿ÞÊÜáWÜÙÜÆãÉ Jí¨Üá ÓÜãûÜŒ¾ ®æãào ¹àĨÜ᪠A¨ÜÄí¨Ü WÜívÜá Öæ~¡®Ü BÃæãàWÜ嬆 ÊæáàÇÝWÜáÊÜ

±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÜ ŸWæY A«Ü ¿á®Ü ÊÜÞw¨ÝªÃæ. WÜívÜá Öæ|á¡ hæãàw ÓÜÄ¿ÞX ñÝÙæ¿ÞWÜáñæ¤ AíñݨæÅ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü ÓÜÊÜáÓæ ŸÖÜá ±ÝÆá PÜwÊæá¿ÞWÜáñܤ¨Üíñæ! H¯ÇÝÉ Aí¨ÜãÅ ÖÜ©®æç¨Üá ÊÜÐÜìWÜÚXíñÜ ÖæaÜác Ÿ¨ÜáPÜáÊÜ ÍÜQ¤ AÊÜÄWæ ÔWÜáñܤ¨æ.

ÓÜ|¡±Üâor ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜíñÜã ÊÜÞ¿áÊÝ WÜáñܤÊæ. WÜívÜá Öæ|á¡ CŸºÃÜ BÃæãà WÜÂÊÜâ ÊÜê©œÓÜáñܤ¨æ. ¨Ýí±ÜñÜ ©àZì PÝÆÊÝXÃÜáñܨ ¤ .æ C¨ÜÃÈ Ü É Öæb®c Ü ±ÜÅÁãà g®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜÊÜÃÜá ÖæíWÜÓÜÃÜá G®Üá°ñݤÃæ ®Üã¿ÞP…ì®Ü ÃæãàÐæÓÃrÜ … ¿áã¯ÊÜÔìq¿á ÓÜíÍæãà«ÜPÜÃÜá. D ´ÜÈñÝíÍÜÊÜ®Üá° ÖæàÚ¨æªà ñÜvÜ Ë¨æàÍÜ ¨Üí±Ü£WÜÙÜá ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜÆá ÖæaÜác JÆÊÜâ ñæãàÄÓÜᣤ¨ÝªÃÜíñæ. JpÝrÃæ ¿ÞX ÊÜá¨ÜáÊæ WÜívÜá Öæ~¡®Ü ÓÜËá¾Æ®Ü¨Ü Êæà©Pæ AÇæÌà.

24 APæãràŸ-Ã… 2013


6 CÐÜrPÜãR ®ÝWÜÄàPÜ ÓæàÊÝ oÅÓ…rWÜã, «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚWÜã CÃÜáÊÜâ¨Üá CÊÜñÜᤠ¯®æ°¿á ÊæçÊÜá®ÜÓÜÕÆÉ™. ¸æÙܤíWÜw¿á ®ÝWÜÄàPÜ ÓæàÊÝ oÅÓ…r ÖÜÆÊÝÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æÁáà WÝÅÊÜÞ¼ÊÜê©œ Áãàg®æ hÝÄWæ ñÜí¨Üá ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZWÜÙÜ®Üá° Óݧ²Ô ŸvÜÊÜÃÜ®Üá° ÓÝÌÊÜÆí¹WÜÙܮݰX ÊÜÞvÜáÊÜ ©QR®ÜÈÉ PæÆÓÜ BÃÜí¼ÔñÜᤙ. B¨ÜÃæ ®ÝWÜÄàPÜ ÓæàÊÝ oÅÓ…r ¸æÙܤíWÜw ÊÜáñÜᤠEiÃæ ÓÜáñܤ ÊÜááñÜ¤Æ ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ D Áãàg®æ PÝ¿áìÃÜã±ÜPæR ñÜÃÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ C¨æà Áãàg®æ¿á®Üá° Pݲ ÊÜÞw¨Ü «ÜÊÜáìÓܧÙÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ WÝÅÊÜÞ¼ÊÜê©œ oÅÓ…r ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ Áãàg®æ BÃÜí¼Ô ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw ÖÜ| EÚñÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜ Áãàg®æ BÃÜí¼ÔñÜᤙ. ñÜ®ÜXÃÜáÊÜ ®æp…ÊÜP…ì ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü ÃÝg嬆 ÓÜáÊÜÞÃÜá C±Ü³ñÜᤠÓÝËÃÜ WÝÅÊÜáWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÜáá®Üã°ÃÜ C±Ü³ñÜᤠ®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉ D Áãàg®æ¿á®Üá° AÙÜÊÜwÔñÜᤙ. C¨ÜÄí¨ÝX ÆPÝÒíñÜÃÜ PÜáoáíŸWÜÙÜá «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZWÜÙÜ®Üá° BÍÜÅÀáÓÜÆá BÃÜí¼ÔñÜá. C¨Üá ®ÝWÜÄàPÜ ÓæàÊÝ oÅÓ…r®Ü ¯¨æªWæwÔñÜá. ñÝÊÜâ BÃÜí¼Ô¨Ü Áãàg®æ¿á®Üá° «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ A¼ÊÜê©œ ±ÜwÔñÜÆÉ GíŸ AÓÜãÁá oÅÓ…r®Ü ÊÜááSívÜÃÜ®Üá° BÊÜÄÔñÜá. ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX GÃÜvÜãÊÜÃæ ¨ÜÍÜPÜWÜÚí¨Ü «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü PÝ¿áìÊæçSÄ¿á®Üá° ®ÝWÜÄàPÜ ÓæàÊÝ oÅÓ…r ËÃæãà—ÓÜáñܤÇæà ŸíñÜá. ËÃæãà—ÓÜáÊÜ »ÜÃܨÜÈÉ Óèg®Ü PæãÇæ ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ PÜáoáíŸPæR PÜoárÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ®ÜvæÀáñÜá. Jqr®ÜÈÉ ÖÜÃÜwÃÜáÊÜ Wæãí¨ÜÆWÜÚWæ ñæÃæ ¹àÙÜÈ. PæãàoÂíñÜÃÜ BÔ¤PÜÃÜá BÃÝ—ÓÜáÊÜ ÊÜáígá®Ý¥Ü¯Wæ A±ÜÊÜÞ®ÜÊÝWÜ©ÃÜÈ. Óèg®ÜÂÙÜ®Üá° ¿ÞÃæà Pæãí©¨ÜªÃÜá AÊÜÄWæ PÝ®Üã®Üá ÄࣿáÈÉ ñÜPÜR ÎPæÒ¿ÞWÜÈ.

ÓÜá¯àÇ… ÖæWÜYÃÜÊÜÚÛ

®æãàË®ÜÈɨݪÃæ

PæãívÜá ñܯTæXÚ¨ÝWÜ Ÿ¿áÇÝX¨æ ®æãàw ¯WÜãyÜ ÃÜÖÜÓÜ™.

PæãàoÂíñÜÃÜ BÔ¤PÜÃÜá. «ÜÊÜáì ÓܧÙÜ¨Ü ÎÅàÊÜáígá®Ý¥Ü®Ü®Üá° CÐÜr±ÜvÜáÊÜ g®Ü ÃÝg嬆 ÊÜáñæã¤Êæá¾ ñܯTæ! ÆÉÐærà AÆÉ, ¨æàÍÜ Ë¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ ¿ÞÃÜã ÓÜÊÜá¦ìÔ ÊݲԨݪÃæ. ÎÅàÊÜáígá PæãÙÜÛÇÝWܨÜíñÜÖÜ ±ÜÅPÜÃÜ| ®Ý¥Ü ÊÜáñÜᤠA|¡±Ü³ ÓÝÌËá DWæY Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü ×í¨æ ¿á®Üá° BÃÝ«Ü ¨æçÊÜÊܮݰX ®Üvæ©ñÜᤙ. A¨Üá Óèg®Ü ±ÜäiÓÜáñݤÃæ. ¨æàÊÜÄWæ PæãÇæ ÊÜáñÜᤠAñÝÂaÝÃÜ PæãorÐærà ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° «ÜÊÜáì ±ÜÅPÜÃÜ|. BWÜÆã Óèg®Ü ÓܧÙÜ¨Ü «ÜÊÜÞì—PÝÄWÜÙÝ¨Ü ÖÜíñÜPÜÃÜ®Üá° Ÿí—ÓܸæàPæí¨Üá ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÄWÜã ±ÜÅ£»Üo®æ ®Üvæ©ñÜᤙ. ±ÝñÜQ PæãvÜáñݤÃæ. AíñÜÖÜ ÓÜíñæãàÐ… ÃÝÊ… PÜãvÜ ®Ü-ñÜ-¨ÜêÐæu Óè-g-®Ü ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ ÊÜáñÜᤠŸí«Ü®ÜPæãRÙÜWݨÜ. AÊÜÃÜ PÜáoáíŸ¨Ü ËÃÜá¨Üœ AñÝÂaÝÃÜ, PæãÇæ, »Üã ±ÜÅ£»Üo®æ¿á JñܤvÜPæR ÊÜá~¨Ü ÓÜPÝìÃÜ D ±ÜÅPÜ PÜŸÚPæ, APÜÅÊÜá, ¨Ü¸ÝºÚPæ ÓæàĨÜíñæ ÓÝPÜÐÜár ÃÜ|ÊÜ®Üá° ÔKw ñܯTæWæ JÙܱÜwÔñÜᤙ. ñܯTæ BÃæãà±ÜWÜÙÜá PæàÚ Ÿí©¨æ. C¨ÜÄí¨ÝX ÖæWÜYvæ ÊÜÞw¨Ü A—PÝÄ D PÜêñÜÂÊÜ®Üá° ÓÜíñæãàÐ… ÃÝÊ… ¿áÊÜÃÜ PÜáoáퟨÜÊÜÄXíñÜ ÖæaÝcX ÎÅàÊÜáígá ÊÜÞw¨Ýª®æí¨Üá ®Ý¿ÞÆ¿áPæR BÃæãà±Ü±Üqr ®Ý¥Ü®Ü®Üá° BÃÝ—ÓÜáÊÜ »ÜPܤÃÜá ÓÜíPÜo±ÜoárPæãíw ÓÜÈÉԨܪÃÜá. CÐærÇÝÉ ®Üvæ¨Üá Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ PÜáoáퟨÜÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÊÜáñæ¤ D ±ÜÅPÜÃÜ|PæR iàÊÜ Ÿí©¨æ. «ÜÊÜáìÓܧÙÜ PæàÚ Ÿí©ÃÜáÊÜ BÃæãà±Ü ¯gÊÝ? «ÜÊÜáìÓܧÙܨÜÈÉ ÊÜáñÜᤠÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÃÜ PÜáoáퟨÜÊÃÜ Ü ËÃÜá¨Üœ ÓÝPÜÐáÜ r ®Üvæ©ÃÜáÊÜ Óèg®Ü PæãÇæ ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá BÃæãà±ÜWÜÙÜá PæàÚ ŸÃÜᣤÊæ. ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX ÊÜáábc ÖÝPÜᣤ¨ÝªÃÝ? ±ÝñÜQWÜÙÜ®Üá° ŸaÝÊÜâ ÔKw¿á ÊÜááSÂÓܧÃÝXÃÜáÊÜ ¹²®… Wæãà±ÝÆ ÊÜÞw¨ÝªÃÝ? ¸ÝÀá ÓÜñܤÊÜÃÜ gËáà¯Wæ ¸æàÈ PÜêÐÜ¡ ÊÜáñæã¤Êæá¾ Pæà暴 ñܯTæ ÊÜÞvÜÆá ÊÜááí¨ÝX ÓÜᣤ¨ÝªÃÝ? «ÜÊáÜ ìÓÜÙ§ ¨ Ü È Ü É ®Üv¨ æ Ü BñÜÖ ¾ ñÜ Âæ , PæãÇæ, ¨ÝªÃæ. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ñܯTæ¿áÈÉ¿áã ÓÜíñæãàÐ… ÃÝÊ… AÓÜÖÜg ÓÝÊÜâWÜÚWÜã AÊÜÃæà PÝÃÜ|ÃÝ? CÐÜrPÜãR ®æà BÃæãà²Ááí¨Üá ¨ÜêyܱÜqrÃÜáÊÜ ŸWæY "±Ü£ÅPæWæ' «ÜÊÜáìÓܧÙÜ ÊÜáñÜᤠÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ PÜáoáíŸ¨Ü SbñÜÊÝ¨Ü ÊÜÞ×£ ¨æãÃ棨æ. B¨ÜÃÜã D ËÃÜá¨Üœ BÃæãà±Ü ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ÊÜÊÃÜ Ý¨ÜÃã Ü ¿ÞÃÜá? ËÊÝ¨Ü¨Ü ×í¨æ CÐæÇ r ÝÉ Wæãí¨ÜÆWÜÙÝWÜÆá ñÜ®¨ °Ü àæ AÊÜÃÜ ×®æ°Çæ H®Üá? AÊÜÄWæàPæ ÎÅàÊÜáígá®Ý¥Ü®Ü B¨Ü PÝÃÜ|WÜÚÊæ. ÊæáàÇæ ÊÜáá¯ÓÜá? ×àWæ Jí¨æãí¨æà AíÍÜWÜÙܯ°oár AÊÜñÜᤠAPæãràŸÃ… Jí»ÜñÜᤠ2012. «ÜÊÜáìÓܧÙÜ

24 APæãràŸ-Ã… 2013

WÝÅÊÜá¨Ü ¯ÊÝÔ¿Þ¨Ü ŸvÜ PÜáoáíŸ¨Ü aÜí¨Ü±Ü³ Óèg®ÜÂÙÜ ±æäàÐÜPÃÜ ã Ü PÜãvÜ ""«Ü~WÜÙàæ ®ÜÊáÜ ¾ hæãñæ WèvÜ ÊÜáñÜᤠPÜáÓÜáÊÜÞÊÜ£ ¨Üí±Ü£WÜÙÜ ÊÜáWÜÙÝ¨Ü X¨ÝªÃæ. C®ÝÂPæ bíñæ'' Gí¨Üá ¯oárÔÃÜá ¹qr Óèg®ÜÂ, ÎÅà «ÜÊÜáìÓܧÙÜ ÊÜáígá®Ý¥æàÍÜÌÃÜ PÝÇæài ¨ÜªÃÜá. Óèg®ÜÂÙÜ ±æäàÐÜPÜÄí¨Ü ¨ÜãÃÜá ÔÌàPÜÄst ®ÜÈÉ ©Ì£à¿á ²¿ááÔ ÊÝÂÓÜíWÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÙÜá. ¸æÙܤíWÜw ±æäÈàÓÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ñܯTæ BÃÜí¼ÓÜá ®æãàvÜÆá BPÜÐÜìPÜÊÝX¨ÜªÙÜá. K©®ÜÆãÉ PÜÙܱæ ÊÜÐÜrÃÜÈÉ B[ÝñÜPÝÄ ÓÜᩪÁãí¨Üá ÖæãÃܹ©ªñÜᤙ. A¯°ÔPæãíwÃÜÈÆÉ™. CíñÜÖÜ Óèg®ÜÂÙÜ ŸWæY ¿ÞÊÜâ¨æà ®æàñÝÅÊÜ£ ®Ü©Wæ ÓÜËáà±ÜËÃÜáÊÜ ÃÜÓæ¤Àáí¨Ü PæàÊÜÆ B±Ý¨Ü®æWÜÙÜá CÃÜÈÆÉ™. BPæ¿á ÊÜÞÊÜ ËsÜuÆWèvÜ ®ÜãÃæçÊÜñÜᤠËáàoÃ… JÙÜX®Ü PÝw®ÜÈÉ Óèg®Ü «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü ®æàñÝÅÊÜ£ ®Ü©¿á ÓÜËáà±Ü ÖæãpæàÇ… ÍÜÊÊ Ü ÝX ¹©ªÃáÜ ÊÜâ¨Üá ÓÜÚ§ à¿áÃÜ WÜÊáÜ ®ÜPRæ Ÿí©ñÜᙤ . ®ÜvæÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. 2012ÃÜ APæãràŸÃ… Jí»ÜñܤÃÜí¨Üá AÊÜÃÜá «ÜÊÜáìÓܧÙÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ PÝÇæàgá ÊÜááXst Óèg®Ü ÓÜíhæ ®ÝÆáR ÊÜáãÊÜ ¿áÊÜÄWÜã ÊÜáñÜᤠÓèg®ÜÂÙÜ PÜáoáíŸPÜãR ËÐÜ¿á ñܤÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ ñܮܰ ÊÜÞÊÜ £ÚԨܪÃÜá. ±æäÈàÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËsÜuÆWèvÜ®Ü ÖæãpæàÇ… ŸÚ PÜáoáퟨÜÊÜÃÜá Ÿí¨Üá ÖæãàX¨ÝªÙæ. AÈÉí¨Ü GÃÜvÜã ®æãàw¨ÝWÜ Óèg®ÜÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜÃæ QÇæãàËáàoÃ… ¨ÜãÃÜ˨ܪ ¼à»ÜñÜÕPÜÃÜ PÜêñÜ ®Üvæ©ÃÜáÊÜâ¨Üá ñܮܰ ÊÜá®æWæ ®Üvæ¨æà ÖæãÃÜq Ÿ×ÃÜíWÜÊÝXñÜᤙ. BPæ¿á ¨ÝªÙæ. ¨ÜáÃÜíñÜÊæíŸíñæ ®æàñÝÅ Pæç&PÝÆáWÜÙÜ®Üá° PÜqr ÖÝQ ÊÜ£ ®Ü©¿á A®Ü£ ¨ÜãÃÜ¨Ü ¸ÝÀáWæ Ÿpær ñÜáÃÜáQ AñÝ ÈÉÁáà BPæ¿á A±ÜÖÜÃÜ| aÝÃÜ ÊÜÞw¨Üª ±ÝñÜQ PÜvæWæ ÊÝX¨æ. PÜñܤÇݨÜÃÜã ÊÜáWÜÙÜá BPæ¿á®Üá° Pæãí¨æà ÖÝQ¨Üª™. ÊÜá®æWæ ŸÃÜÈÆÉÊæí¨Üá BñÜíPÜ AÐærà AÆÉ™, ÓÝQÒ ®ÝÍÜ WæãívÜ BPæ¿á ±æäàÐÜPÜÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü BPæ¿á ÃݣŠCwà ÖÜávÜáPÝw¨ÝªÃæ. WÜá±Ý¤íWÜPæR ÊÜá|á¡ ÖÝQ¨Üª™. D -ÖÜíñÜPÜ ÓÜíñæãàÐ… ÃÝ-Ê… Óèg®Ü ÔQRÆÉ™. ÊÜáÃÜá©®Ü ¸æÙÜWæY ¨ÜêÍÜ ®æãàw¨Ü ±æäÈàÓÜÄWæ D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ WÜÊÜá C¨æãí¨Üá AñÝÂaÝÃÜ ÊÜáñÜᤠPæãÇæ GíŸá¨Üá ®ÜPÜãR ñÜí©¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá ñÜPÜÒ| ¸æÙܤíWÜw¿á TÝñÜÄ¿ÞXñÜᤙ. ±æäÈàÓ… A—PÝÄWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ D ŸWæY ñܯTæ ±ÜÅ£»Üo®æ ÊÜÞvÜáÊÜíñæ ÓÜãbԨݪÃæ. ËÐÜ¿á £Ú¨Ü ÓܧÚà¿áÃÜá BPæãÅàÍÜWæãíw «Ü~WÜڨݪÃæ ¨ÜªÃÜá. AÐærà AÆÉ™, ÎÅà «ÜÊÜáìÓܧÙÜ ÊÜáígá®Ý¥æàÍÜÌÃÜ ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÓܧÚà¿áÃÜá «Ü~ ÎPÜÒ| ÓÜíÓ槿á ÓÝËÃÝÃÜá ˨ݦìWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠWÜÙÜá Gí¨æà PÜÃæ¿ááñݤÃæ. ×àWÝXÁáà AÊÜñÜᤠԟºí© ÊÜWÜì BñÜíPÜWæãíw¨ÜªÃÜá. GÆÉÃÜã ÓæàÄ www.ravibelagere.com


7 ±ÝñÜQ¿á®Üá° Ÿí—ÓÜáÊÜíñæ JñݤÀáÔ ±ÜÅ£»Üo®æ PÜêñÜ ®ÜvæÔÁáà CÆÉ™, BñܮܮÜá° ±æäÈàÓÜÄWæ ×w¨Üá ®ÜvæԨܪÃÜá. WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ ±ÜŨæàÍÜ©í¨Ü Ÿí¨Üá Pæãor —àÃÜh… PæÇÝÉ, E¨Ü¿å… hæç®…, ÊÜáÈÉP… A»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ AÊÜÞ¿áPÜ Ë¨Ý¦ìWÜÚWæ hæç®… ÓæàĨÜíñæ ®ÝÇæR$ç¨Üá g®ÜÃÜá ÓæàÄ D PÜêñÜ «æç¿áì ñÜáíŸáÊÜ PæÆÓÜÊÜ®Üá° GÓ…wGÊÜå… Ë¨Ý ®ÜvæԨݪÃæ GíŸ BÃæãà±ÜÊÜ®Üá° PæÆÊÜÃÜá ÊÜÞw ÓÜíÓæ§ ÊÜÞwñÜᤙ. hæãñæWæ AÊÜñÜᤠ®Üvæ¿á¸æàQ¨Üª ¨Üê áÜ . D ±æçQ —àÃÜh… PæÇÝÉ «ÜÊáÜ ìÓÜÙ§ ¨ Ü È Ü É ´æäpæãà ±Ü¨Ë Ü ±ÜÄàPæWÒ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜááí¨Üãw ÓÝËÃÝÃÜá ˨ݦì AíWÜw CoárPã æ íw¨Üê àæ , E¨Ü¿å… hæç®… ÊÝÖÜ®Ü WÜÙÜá, E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜá, ÔŸºí© WÜÙÜ EÓÜá¤ÊÝÄ ®æãàwPæãÙÜáÛñݤ®æ. ÊÜWÜì GÆÉÃÜã ÓæàÄ GíoñÜᤠÊÜáÈÉP… hæç®… PÜãvÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü ŸÓÜáÕWÜÙÜÈÉ ¸æÙܤíWÜwWæ ÖæãàX ¨ÜÈÉ ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜÃÝX¨ÝªÃæ. ×àWæ Óèg®Ü ±ÜÃÜÊÝX ±ÜÅ£»Üo®æ CÊÜÃæÆÉÃÜã ±ÜÅ»ÝËWÜÙÝXÃÜáÊÜâ¨Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. BWÜ ¨ÜQÒ| PܮܰvÜ Äí¨Ü D PÜêñÜ ®ÜvæԨݪÃæ GíŸá¨Üá iÇæÉ¿á ±æäÈàÓ… ÊÜÄÐÜuÃÝX¨Üª PæÆÊÜÃÜ BÃæãà±ÜÊÝXñÜᤙ. D A¼ÐæàP… Wæãà¿áÇ… ÊÜáñÜᤠ®ÜváÜ Êæ Óèg®Ü PÜáoáíŸPæR ±ÜÄÖÝÃÜ ¸æÙܤíWÜw¿á ñÜÖÜÎàÇݪÅ ÓæàÄ ¯àwÆÉÊæíŸ BÃæãà±ÜÊÜä PæàÚ ¨Üíñæ ÓÝPÜÐÜár A—PÝÄWÜÙÜá Óèg®Ü Ÿí©ñÜᤙ. B¨ÜÃæ ®Üvæ¨Ü ¸æÙÜÊÜ~ ÖÜ-Ðæàìí¨ÜÅ PÜá-ÊÜÞ-Ã… ±ÜÅPÜÃÜ|PæR ®ÝÂ¿á ¨æãÃÜQÔ WæÁáà ¸æàÃæ. GÓ…wGÊÜå… Ë¨Ý PæãvÜáÊÜ »ÜÃÜÊÜÓæ ¯àw¨ÜªÃÜá. «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü «ÜÊÜÞì ÓÜíÓæ§¿á ¯¿áÊÜá¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ ÓÜíPÜÐÜrPæãRÙÜWݨÜÊÜÄWæ —PÝÄWÜÙÝ¨Ü ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá BX®Ü WÜêÖÜ ±ÜÄÖÝÃÜ ¯àvܸæàPæí¨ÜÃæ ÓÜíŸí«Ü±Üor ¨ÝSÇæ ÓÜbÊÜ BÃ….AÍæãàP… AÊÜÄWæ ¨ÜãÃÜÊÝ~ ¿áÈÉ WÜÙ®Ü áÜ ° Pæãvܸàæ PæíŸ ¯¿áÊÜá˨æ. A¨ÜÃíÜ ñæ ÊÜáígá ÊÜÞñÜ®Ýw ±ÝñÜQWÜÙÜ®Üá° Ÿí—ÓÜáÊÜíñæ JñݤÀáÔ ®Ý¥æàÍÜÃÌ Ü Ë¨ÝÂÓÜíÓæ¿ § á ÊÜááSívÜÃáÜ ÖÜÆÊÝÃÜá ¨ÜªÃÜá. AÊÜñà¤æ ÓÜíhæ Aí©®Ü iÇÝÉ EÓÜá¤ÊÝÄ ÓÜbÊÜ ¸ÝÄ Óèg®ÜÂÙÜ ÊÜá®æWæ ÖæãàX BPæ¿á væñ… ÓÜqì Ô.q.ÃÜËWÜã ´æäà®… ÊÜÞw ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° WÜí¼àÃÜ µPæàoá ¯àvÜáÊÜíñæ Óèg®ÜÂÙÜ ÓÜíŸí— gWÜ©àÍ… ÊÝX ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜíñæ JñݤÀáԨܪÃÜá. CÐærÇÝÉ WèvÜÄWæ ÊÜá®ÜË ÊÜÞwPæãívÜÃÜã PÜãvÜ AÊÜÃÜá B ®Üvæ¿ááÊÜÐÜrÃÜÈÉ ÊÜáñæã¤í¨Üá ¸æÙÜÊÜ~Wæ ®Üvæ©ñÜᤙ. ¨ÝSÇæ¿á®Üá° J¨ÜXÔÆÉ™. ×àWÝX Óèg®ÜÂÙÜ ®Ý®æà Pæãí¨æ PÜáoáíŸPæR ˨ÝÂÓÜíÓæ§ ¯àvܸæàPæí¨Üá ¯«ÜìÄԨܪ Zo®æ ®Üvæ¨Ü ÊÜáÃÜá©®Ü Aí¨ÜÃæ 2012ÃÜ Jí¨Üá ÆPÜÒ ÃÜá±ÝÀá ±ÜÄÖÝÃÜ¨Ü Êæãñܤ PÜãvÜ B APæãràŸÃ… ÖÜñܤÃÜí¨Üá ÓÜíhæ ÊæàÙæWæ «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü PÜáoáíŸ¨Ü Pæç ÓæàÃÜÈÆÉ™. ¸ÝÖÜáŸÈ ¸æor¨ÜÈÉ A®ÜáÊÜÞ®ÜÓܳ¨ÜÊÝX KvÝw AÊÜ®æà ±ÝñÜQ! Pæãíw¨Üª ÓÜíñæãàÐ… ÃÝÊ… ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨ÜÈÉ PæÆÓÜ ×àWæ D ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ ©®ÜPæãRí¨Üá Wæãí¨ÜÆ ÊÜÞwPæãíw¨Üª —àÃÜh… PæÇÝÉ, E¨Ü¿å… hæç®…, ÓÜêÑr¿ÞX¨ÜªÄí¨Ü BñÜíPÜWæãívÜ ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ ÊÜáñÜᤠÊÜáÈÉP… hæç®ÜÃÜ PæçWæ ÔPÜáR ¹©ª¨Üª™. BñÜ®Ü ®ÜvÜ ¿áÊÜÃÜá 2012ÃÜ APæãràŸÃ… C±Ü³ñæ¤ÃÜvÜÃÜí¨Üá ÊÜÚPæWÜÙæà A®ÜáÊÜÞ®Ü ÖÜáqrÓÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ×àWÝX BñÜ «ÜÊÜáìÓܧÙÜPæR Ÿí©¨Üª Aí©®Ü WÜêÖÜÓÜbÊÜ BÃ…. ®Ü®Üá° ¸æÙܤíWÜw ±æäÈàÓÜÄWæ J²³Ô¨ÜªÃÜá. ±æäÈà AÍæãàP…ÃÜ ŸÚ Óèg®Ü ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ÔKw ñܯTæ ÓÜÃÜá BñܮܮÜá° ñܯTæWæãÙܱÜwÔ¨ÝWÜ BñÜ ÓÜñÜ J²³ ÊÜ×ÓܸæàPæí¨Üá JñݤÀáԨܪÃÜá. AÐærà AÆÉ, Pæãíw¨Üª. ""JŸºíq¿ÞX ÖæãàWÜᣤ¨Üª Óèg®Ü 2012ÃÜ ®ÜÊíæ ŸÃ… ÖÜ©®ÝÃÜÃíÜ ¨Üá ±Ü£ÅPÝ ±ÜÅPo Ü Oæ ÙÜ®Üá° ®Ý®æà PÝwWæ GÙæ¨æãÁáª. BPæ¿á ÊæáàÇæ ¯àw D ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ÓÜñÝÂÓÜñÜÂñæ g®ÜÄWæ ÊÜá®ÜÊÄÜ Pæ AñÝÂaÝÃÜ ÊÜÞvÜÆá ¿á£°Ô¨æ. A¨ÜPæR BPæ ±ÜÅ£ ¿ÞWܸàæ Pæí¨ÜÃæ ÓÜPÝìÃÜ PÜãvÜÇæà Óèg®Ü ±ÜÅPÜÃÜ| Ãæãà«Ü Jwx¨ÜÙÜá. ×àWÝX BPæ¿á Pæç&PÝÆá PÜqr ÊÜ®Üá° ¨æàÍÜ¨Ü AñÜá®ܰñÜ ñܯTÝ ÓÜíÓæ§¿Þ¨Ü Ô¹IWæ ÖÝQ¨æ. QÃÜáaÜáñݤÙæíŸ »Ü¿á©í¨Ü BPæ¿á ÊÜ×ÓܸæàPæí¨Üá Jñݤ¿á ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. ±ÜÄOÝÊÜá ¸ÝÀáWæ Ÿpær ñÜáÃÜáQ AñÝÂaÝÃÜ ÊÝX ÓÜPÝìÃÜ D ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨æ. D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° BPæ ÔKw ñܯTæWæ JÙܱÜwÔñÜá ¸ÝÀá¹vÜáñݤ ÙæíŸ PÝÃÜ|©í¨Ü Jí¨ÜÆÉ ÖÜñÜᤠ¸ÝÄ «ÜÊÜáìÓܧÙÜPæR Pæãí¨Üá ÖÝQ¨æ. ®Ý®Üá ÊÜÞwÃÜáÊÜ »æàq ¯àw¨Ü ÔKw¿á wÊæçGÔ³ AñÝÂaÝÃÜ Ÿ¿áÇÝWܸÝÃܨæíŸ WÜÙÝ¨Ü ÃÜá¨ÜÅÊÜáᯠÊÜáñÜᤠgWÜ©àÍ… E¨æªàÍÜ©í¨Ü BPæ¿á WÜá±Ý¤íWÜPæR ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ŸWæY ÓÜí±Üä|ì ñܯTæ ÊÜá|á¡ ÖÝQ¨æ'' GíŸ A¥Üì¨ÜÈÉ ®ÜvæÔ D ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ ÓÜíñæãàÐ… ÖæàÚPæ Pæãoár ±æäÈàÓÜÃÜ ŸÚ ÃÝÊ… ÖæãÃÜñÜá ±ÜwÔ ¸æàÃæ ¿ÞÃÜ -Óæãà-ÊÜá-®Ý¥Ü ®Ý-¿áR ñܱæä³²³Pæãíw¨Üª™. AÊÜñÜᤠPÜãvÜ PæçÊÝvÜËÆÉÊæí¨Üá ÓܳÐÜr±ÜwÔ ±æäÈàÓÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ±ÜÅ£»Üo®æ ®Üvæ©ñÜᤙ. BÃæãಠJí¨ÜãÊÜÃæ £íWÜÚ®ÜÈÁ É áà ®Ý¿ÞÆ¿áPæR aÝh…ì ÓÜíñæãàÐ… ÃÝÊ…®Ü®Üá° Ÿí—ÓÜᣤÆÉ Gí¨Üá BÃæãà Ñàp… ÓÜÈÔÉ ¨Üê áÜ . CÐæÆ r É ®Üv¨ æ áÜ ÖÜÆÊÝÃÜá £íWÜÙáÜ ²Ô ±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvæԨܪÃÜá. ±ÜÅ£»Üo®ÝPÝÃÜÃÜ®Üá° PÜÙæ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ D ±ÜÅPÜÃÜ|PæR ÊÜáÃÜá iàÊÜ Ÿí¨Ü¨Ü᪠aܨÜáÄÓÜÆá ±æäÈàÓÜÃÜá ÇÝt ±ÜÅÖÝÃÜ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. Êæã®æ° Aí¨ÜÃæ APæãràŸÃ… ÖÜ®æã°í¨ÜÃÜ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ. ñܯTæ ÊÜÞw¨Ü ±æäÈàÓÜÃÜá ÓÜíñæãàÐ… ÃÝÊ…®Ü®Üá° BÃæãಠ¯ÍÜcÇ…? hæçÈWæ ¹oár Ÿí©¨ÜªÃÜá. BWÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá B[ÝñÜ Óèg®Ü PæãÇæ¿ÞX ÊÜÐìÜ ñÜáí¹¨ÜÃã Ü BPæ¿á PÝÄ ÓÜᩪ ÖæãÃܹ©ªñÜᤙ. Óèg®ÜÂÙÜ®Üá° AñÝÂaÝÃÜ PÜáoáퟨÜÊÜÄWæ ±æäÈàÓÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü ñܯTæ¿á ÊÜÞw PæãÇæ ÊÜÞw¨Ü ±ÝñÜQ ÓÜíñæãàÐ… ÃÝÊ… ŸWæY ®Üí¹Pæ Ÿí©ÆÉ™. D ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ÓÜáñܤ ÖÜÃÜw ÊÜÞ®ÜÔPÜ AÓÜÌÓܧ AÐærà AÆÉ™, BñÜ ÇæçíXPÜ QÅÁá ®Üvæ ÃÜáÊÜ ÊܨÜí£WÜÚWæ ñæÃæ ¹©ªÆÉ GíŸ PÝÃÜ|©í¨Ü ÓÜÆá AÍÜPܤ Gí¨Üá ÖÜÆÊÜÃÜá ÊÜÞñÜ®ÝwPæãívÜÃÜá. qË 9 PܮܰvÜ ÓÜᩪ ÊÝׯ ËÓÜõñÜÊÝ¨Ü ÓÜᩪ ¹ñܤ BWÜÇæà A®æàPÜ A®ÜáÊÜÞ®ÜWÜÙÜá ÊÜÂPܤÊݨÜÊÜâ. ÄÔñÜá¤. AÐærà AÆÉ, ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ÓÜñÝÂÓÜñÜÂñæ Ÿ× ±ÜÄÖÝÃÜËÆÉ ÃÜíWÜWæãÙÜÛÈ GíŸ ÓܨÜá¨æªàÍÜ©í¨ÜÇæà Óèg®Ü JŸº ÊÜÞ®ÜÔPÜ AÓÜÌÓܧ A¨ÜÃÜÆãÉ ÇæçíXPÜ QÅÁá PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜã ÓæàĨÜíñæ ÖÜÆÊÜÃÜ ÓÜÊáÜ á¾S ®ÜvæÓÜÆá AÍÜPܤ®ÝXÃÜáÊÜ ÓÜíñæãàÐ… ÃÝÊ… D ¨ÜÈÉ ÓÜá©àZìÊÝ¨Ü aÜaæì ®ÜvæÔñÜá. B¨ÜÃæ B aÜaìæ ¿á ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ «ÜÊáÜ ìÓÜÙ§ ¨ Ü Ü ŸWæ,Y ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ ŸWæY, AÊÜÃÜ Óæãà¨ÜÃÜ ÖÜÐæàìí¨ÜÅ PÜáÊÜÞÃ… ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÊÜáWÜ ¯ÍÜcÇ… ŸWæY PæÆÊÜÃÜá WÜí¼àÃÜÊÝ¨Ü BÃæãà±ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÞw¨Üê áÜ . BWÜÇàæ ®æãàw Cwà ±ÜÅPÜÃÜ|PæR ÖæãÓÜ £ÃÜáÊÜâ ÔQR¨Ü᪙. ÖÜÐæàìí¨ÜÅ PÜáÊÜÞÃ…ÃÜ ÊÜáWÜ ¯ÍÜcÇ… Óèg®ÜÂÙÜ ÊæáàÇæ AñÝÂaÝÃÜ ÊÜÞw¨Ýª®æ GíŸ ÓÜᩪ ÖÜÃÜvÜ Óè-g-®ÜÂÙÜ ±æäà-ÐÜ-PÜ-ÃÜá ñæãvÜXñÜᤙ. 719 www.ravibelagere.com

ÔKw A—PÝÄWÜÙÜá «ÜÊÜáìÓܧÙÜ, EiÃæ, ¸æÙܤíWÜw, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá

ÓæàĨÜíñæ ®Ý®Ý PÜvæ AÇæ¿áᣤ¨ÝªÃæ. Óèg®Ü PæãÇæ ±ÜÅPÜÃÜ| ËÊÝ¨Ü QRàvݨÝWÜ ÔKw A—PÝÄWÜÙÜá ÊÜÞwÃÜáÊÜ ñܯTæ¿á®Üá° ±ÜÃÝÊÜáÎì ÓÜÆá ¯«ÜìÄÔ¨ÜÊÜÃÜá ÔKw¿á ÊÜááSÂÓܧÃÝXÃÜáÊÜ ¨ÜPÜÒ A-—-PÝÄ wi² ¹²®… Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ . ÔKw GÔ³ ÔÄWèÄ ÓæàĨÜíñæ ÖÜÆÊÜâ A—PÝÄ WÜÙÜ®Üá° ñܯTæWæ ¯ÁãàiԨݪÃæ. AÊÜÄàWÜ ÊÜÞ×£ ÓÜíWÜÅ×Ô ñܯTæ ¿á®Üá° ±ÜÃÝÊÜáÎìÔ ÓÜPÝìÃÜPæR ÊÜÃÜ© PæãvÜÆá ԨܜÃÝX¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ñܯTæ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ A—PÝÄWÜÙÜ ±æçQ ÖæÓÜÃÜá ÖæàÙÜÈbfÓÜ¨Ü ×Ä¿á A—PÝÄÁ㟺ÃÜá "±Ü£ÅPæ'Wæ ñܯTæ¿á ÓÜñÝÂíÍÜWÜÙÜ®Üá° ¸ÝÀá ¹-²®… Wæãà-±Ý-ÆPÜê-ÐÜ¡ ¹qr¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ ""Óèg®ÜÂÙÜ AñÝÂaÝÃÜ ÊÜáñÜᤠPæãÇæ¿á®Üá° ÊÜÞw ÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜíñæãàÐ… ÃÝÊ…. BñܮܮÜá° ÊÜÞ®Ü ÔPÜ AÓÜÌÓܧ Gí¨Üá ¹í¹Ô ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ¨ÝÄ ñܲ³Ô «ÜÊÜáìÓܧÙÜPÜãR ÊÜáñÜᤠËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ

¿áÊÜÃÜ PÜáoáíŸPÜãR Pæor ÖæÓÜÃÜá ñÜÃÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ®Üv橨æ. ÓÜíñæãàÐ… ÃÝÊ… ÊÜÞ®ÜÔPÜ AÓÜÌÓܧ®ÜÆÉ GíŸá¨Ü®Üá° ¯ÊÜÞØ®…Õ BÓܳñæÅ¿á Êæç¨ÜÂÃæà ¨Üê{àPÜÄԨݪÃæ. GÃÜvÜá G®…iKWÜÙÜ ®ÜvÜá訆 ±æç±æäàq Àáí¨ÝX «ÜÊÜáìÓܧÙÜ ÓÜᩪ¿ÞWÜᣤ¨æ. AÈÉ®Ü BpæãàaÝÆPÜÄWæ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü ÊÜáÖݨÝÌÃÜ¨Ü ŸÚWæ ±ÜÅÊæàÍÜËÆÉÊæíŸ PÝÃÜ|©í¨Ü AÊÜÃÜá ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ËÃæãà—ÓÜáñݤÃæ. DWÜ B BpæãàaÝÆPÜÃÜá ®ÝWÜÄàPÜ ÓæàÊÝ oÅÓ…r®Ü ÊÜááSívÜÃæãí©Wæ ÓæàÄPæãíw¨ÝªÃæ. CÊÜÃæÆÉ ÓæàÄ ÓÜáTÝÓÜáÊÜá¾®æ Óèg®Ü PæãÇæ ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ¨ÝÄ ñܲ³ÓÜᣤ¨ÝªÃæ. ®ÝÊÜâ ÊÜÞw¨Ü ñܯTæ¿á ±ÜÅPÝÃÜÊÜä ÓÜíñæãàÐ… ÃÝÊ…®æà BÃæãಿÞXÃÜáñݤ®æ. C¨ÜÃÜÈÉ ÖÜÐæàìí¨ÜÅ PÜáÊÜÞÃ…ÃÜ ÊÜáWÜ ¯ÍÜcÇ… ¿ÞÊÜâ¨æà PÝÃÜ|PÜãR »ÝX¿ÞXÆÉ™. B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ BñÜ Ë¨æàÍܨÜÈɨܪ GíŸá¨ÜPæR CËáWæÅàÐÜ®… ÊÜáãÆPÜ ÓܳÐÜr±ÜwÔ Pæãíw¨æªàÊæ. EÚ¨Üíñæ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨ÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ —àÃÜh… PæÇÝÉ™, E¨Ü¿å… hæç®…, ÊÜáÈÉP… hæç®… ÊæáàÇæ ÓܧÚà¿áÄWæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÝÃÜ| WÜÚí¨Ü ¨æÌàÐÜ˨æ. ×àWÝX AÊÜÃÜ®Üã° ±ÜÅPÜÃÜ|¨æãÙÜPæR GÙæñÜÃÜᣤ¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá PÜãvÜ AÊÜñÜᤠZo®æ ®Üvæ¨Ü ÓܧÙܨÜÈÉ CÃÜÈÆÉ GíŸá¨Ü®Üá° Êæã¸æçÇ… oÊÜÃ… ÊÜáãÆPÜ ±Üñæ¤ ÊÜÞw¨æªàÊæ'' Gí¨Üá ÔKw¿á A—PÝÄ "±Ü£ÅPæ'Wæ ÓܳÐÜr±ÜwÔ¨ÜÃÜá. Jqr ®ÜÈÉ ÔKw DWÜ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ ñܯTæ¿á ÈÉ¿áã ÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÃÜ PÜáoáíŸ »ÝX¿ÞXÆÉÊæíŸá¨Üá ÓܳÐÜrÊÝX¨æ. D ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ C®Üã° A®ÜáÊÜÞ®Ü WÜڨܪÃæ ÓÜPÝìÃÜ Óèg®Ü PæãÇæ ±ÜÅPÜ ÃÜ|ÊÜ®Üá° Ô¹IWæ J²³ÓÜÈ. A¨ÜPæRà®Üã ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá ¸æàvÜ Aí©ÆÉ GÔ³ Ô-Ä-Wè-Ä ÊÜÆÉ™?

«ÜÊÜáìÓܧÙܨÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá

Zo®æWÜÚWÜã «ÜÊÜÞì—PÝÄ ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ ¿áÊÜÃæà PÝÃÜ| GíŸ A¥Üì¨ÜÈÉ AÃæãà±Ü WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜÇÝWÜᣤ¨æ. A¨Üá ÓÜÄ¿Þ? PÜÙæ¨Ü ÖÜñÜᤠÊÜÐÜì¨ÜÈÉ «ÜÊÜáìÓܧÙÜ ÊÜáñÜᤠEiÃæ¿á BÓÜá±ÝÔ®ÜÈÉ ®ÝÆáR ®ÜãÃÜ ÊÜáãÊÜñÝ°ÆáR g®Ü BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãíw ¨ÜªÃæ, ÖÜ®æã°í¨Üá g®Ü PæãÇæ¿ÞX¨ÝªÃæ. EÚ ¨Üíñæ PÝÆá hÝÄ ¯àÄWæ ¹¨Ü᪠AÓÜÖÜg ÓÝÊÜâ ÓÜñܤÊÜÃÜá GÐÜár g®ÜÃæãà? A¨ÜPæRÇÝÉ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃæà PÝÃÜ| A®Üá°ÊÜ g®ÜÃÜã C¨ÝªÃæ. PæãàoÂíñÜÃÜ g®Ü »æàq ¯àvÜáÊÜ «ÜÊÜáìÓܧÙÜ ¨ÜíñÜÖÜ g®Ü¯¹vÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÝÃÜ|WÜÚí¨ÝX BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãívÜÃæ A¨ÜPæR ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÖæãOæWÝÃÜÃܮݰX ÊÜÞvÜá ÊÜâ¨Üá GÐÜár ÓÜÄ? ®æàñÝÅÊÜ£ ®Ü©¿áÈÉ ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜáÊÝWÜ PÝÆá hÝÄ ¹¨ÜªÃæ A¨ÜPÜãR ÖæWÜYvæ ¿áÊÜÃæà PÝÃÜ|ÃÝ? EiÃæ, ¸æÙܤíWÜw ÓæàÄ ¨Üíñæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÜvæ PæãÇæ ®Üvæ¨ÜÃæ A¨ÜPÜãR ÖæWÜvæ¿áÊÜÄWÜã H®Üá ÓÜíŸí«Ü? BÃæãà±Ü ÊÜÞvÜáÊÝWÜ PܯÐÜu ±ÜÄhÝn®Ê Ü Ý¨ÜÃã Ü ¸æàvÜÊÝ? AíñÜÖܨæãí¨Üá ŸêÖÜñ… ÓÜíÓæ§ ®ÜvæÓÜáÊÝX®Ü gÊÝ¸ÝªÄ A¨æÐÜár PÜt|ÊæíŸá¨Ü®Üá° ËÃæãà«Ü ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜá A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜÆÉÊæà? A©ÃÜÈ «ÜÊÜáìÓܧÙÜ WÝÅÊÜÞ¼ÊÜê©œ Áãàg®æ¿á ÊÜáãÆPÜ C±Ü³ñÜᤠÓÝËÃÜ WÝÅÊÜáWÜÙÜá, ÊÜáá®Üã°ÃÜ

C±Ü³ñÜᤠ®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÊÜñÜᤠÆPÜÒ PÜáoáíŸWÜÙÜá PÜêÑ, ÇݻܨݿáPÜ aÜoáÊÜqPæ WÜÙÜá, ÍèaÝÆ¿áWÜÙÜ ÃÜaÜ®æ, ±ÜÅWÜ£ Ÿí«Üá ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZWÜÙÜá ÓæàĨÜíñæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ WÜÙÈ Ü É ñæãvÜXPæãíwÊæ. ÔíwPæàp… ÊÜáñÜᤠPæ®ÜÃÝ ¸ÝÂíP… ÓÜí¿ááPݤÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ

WÝÅËáàOݼÊÜê©œ ÊÜáñÜᤠÓÜÌ E¨æãÂàWÜ ñÜÃܸæ࣠Pæàí¨ÜÅ "ÃÜáv… Óæp…' Óݧ²ÔÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÌ ÓÜÖÝ¿á ÓÜíZWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ WÝÅËáà| »ÝWÜ¨Ü ŸvÜ g®ÜÄWæ B¦ìPÜ ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá, ÓÜPÝì ÃÜÊæà ¯àvÜÇÝWܨÜíñÜÖÜ ÎPÜÒ|ÊÜ®Üá° hÝ£ »æà¨Ü ÊÜáÃæñÜá ¯àvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÓæàĨÜíñæ ÓÝPÜÐÜár ÓÜÊÜÞgÊÜááU PÝ¿áìWÜÙÜ®Üã° PÜãvÜ WÜÊÜá¯ÓÜ ¸æàPÜÆÉÊæà? ñܱÜâ³ ÊÜÞw¨ÜªÃæ AÊÜÃÜ®Üá° ËÃæãà— ÓÜ©ÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃæà®Üá ¨æçÊÝíÍÜ ÓÜí»ÜãñÜÃÜÆÉ™. B¨ÜÃæ BÃæãà±Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° ÓÜñÝÂÓÜñÜÂñæ¿á®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜ ¸æàPÜÆÉÊæà?

24 APæãràŸ-Ã… 2013


8 "pæãà²ÊÝÇÝ' C¨Üá ®Üo E±æàí¨ÜÅ®Ü Ô®æÊÜÞÊæäí¨ÜÃÜ pæçoÇ… AÆÉ™. ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ®ÜpæãàÄ¿áÓ… ÊÜíaÜPÜ G.².ÎÅà«ÜÃÜ®æíŸ SñÜÃ… ®ÝP… BÓÝËá¿á ×à®Ü ±ÜâÃÝ|˨Üá. AÓÜÈWæ DñÜ®æ㟺 ÖÜápÝr ÊÜíaÜPÜ. ÊÜÞw¨Ü ÊÜíaÜ®æÀáí¨Ü ŸaÝÊÝWÜÆá ±ÜPÜR¨ÜÇæÉà PܮܰvܱÜÃÜ ÖæãàÃÝoWÝÃÜ ®æíŸ oÅí±…PÝv…ì CoárPæãíw¨Ýª®æ. ÖÝWÝX G.².ÎÅà«ÜÃÜ Jí¨ÜÐÜár ©ÊÜÓÜ PÜ®ÝìoPÜ ÃÜûÜOÝ Êæà©Pæ¿á ±ÜÅËàO… Íæqr Ÿ|¨Ü ÃÝg ÓÜÖÜPÝ¿áì ¨ÜÎì¿ÞX¨Üª™. A¨Ü®æ°à ŸívÜÊÝÙÜ ÊÜÞwPæãívÜá ÖÜñݤÃÜá ¸ÝÂíP…WÜÚWæ ®ÜPÜÈ ¨ÝSÇæ Pæãoár PæãàoÂíñÜÃÜ ÃÜá±ÝÀá ÓÝÆ ±Üvæ¨Üá Pæç G£¤¹or™. PÜívÜÊÜÃÜ BÔ¤Wæ ¸æàÈ ÓÜáñÜá¤ÊÜ PæÆÓÜPÜãR Pæç ÖÝQ ¹or™. A¨æãí¨æà PÝÃÜ|PæR ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÓæàĨÜíñæ ÃÝg嬆 ËË«Ü ±æäÈàÓ… sÝOæWÜÙÜÈÉ DñÜ®Ü Êæáç ÊæáàÇæ »Ü£ì PæàÓÜáWÜÙáÜ ¹¨ÜÊ ª âÜ . C¨æà ÊæàÙæWæ ÃÜûO Ü Ý Êæà©Pæ¿á A«ÜÂûÜ ±ÜÅËàO… Íæqr DñÜ®Ü PÜ£¤w¨Üá ñÜÊÜá¾ ÓÜíZo®æ Àáí¨Ü ÖæãÃÜ ñÜÚÛ¨ÜÃÜá ®æãàw, AÈÉ¿áÊÜÃæWÜã ÓÜáÊÜᾯ¨Üª ±æäÈà ÓÜÃÜá DñÜ®Ü ±ÜÅ-ËàO… PÜáÊÜÞÃ… Íæ-qr ¸æ®Üá°¹¨ÜªÃÜá. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà DWÜ pæãà²ÊÝÇÝ G.².ÎÅà«ÜÃ… ¸æíWÜÙÜãįí¨Ü ®Ýp…ÄàaÜŸÇ…. ÖÜápÝrÊÜíaÜPÜ G.².ÎÅà«ÜÃÜ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Ÿí¨ÜÃÜã ŸÃÜŸÖÜá¨Üá ÖÜáÐÝÃ…. ÊÜíaÜPÜ G.².ÎÅà«ÜÃÜ ÊÜáãÆñÜ@ ÎÊÜÊæãWÜY iÇæÉ »Ü¨ÝÅÊÜ£ ñÝÆãQ®Ü AÃÜPæÃæ¿áÊÜ®Üá. AÈÉ®Ü ±Üâor ËàÃܱܳ ÊÜáñÜᤠWèÃÜÊÜá¾ ¨Üí±Ü£WÜÙܨÜá hÝ£Àáí¨Ü ËàÃÜÍæçÊÜ g®ÝíWÜPæR ÓæàÄ¨Ü AÐærà®Üã Ô§£ÊÜíñÜÃÜ ÆÉ¨Ü ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜWÜì¨Ü PÜáoáíŸ. ±ÜâorËàÃܱܳ ÎÊÜÊæãWÜY¨Ü BÃæãàWÜ CÇÝTæWæ A®ÝÃæãàWÜÂ

D Öæ㣤WÝWÜÇæà ¹.G vÝű…Lp… BX¨Üª ÊÜᣤñÜÃÜ ±æäÈàÓÜá sÝOæ¿áÈÉ PæàÓÜá ¨ÝSÈÔ ÎÅà«ÜÃÜ Öæãpær±ÝwWÝX PæÆÓÜ ÖÜávÜáQPæãívÜá ¨ÜªÃÜá. Ÿí©¨Ü᪠¨ÝÊÜ|WæÃæ iÇæÉ¿á aܮܰXÄWæ. AÈÉ PæÆ D ÊÜá«æ ÊÜíaÜPÜ ÎÅà«ÜÃÜ ñܮܰ ÊæàÐÜ Ÿ¨ÜÈÔ ÊÜÐìÜ TÝÓÜX ŸÓ… Hhæío®ÝX PæÆÓÜ ÊÜÞw¨Ü樆 áÜ ¹qr¨Üª. ¨æÖÜÈ ÊÜáãÆ¨Ü ÊÜáÖÜÑì ´æç®Ý®…Õ ®ÜíñÜÃÜ £à¥ÜìÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ GíŸ ŸÔÕ®Ü ÊÜÞÈPÜ ÓÜíÓæ§¿á ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÍÝTæ¿á Êæá®æàgÃ… ñÜí£Å ®ÝX¨Üª™. ÊÜááí¨æ, PÜívÜ&PÜívÜÊÜÃÜ ŸÚ ÓÝÆ G£¤ Gí¸ÝñܮܮÜá° ŸáqrWæ ÖÝQPæãívÜá ñܮܰ WæÙæ¿á JpæãrqrWæ HÙÜá ŸÓÜáÕWÜÙÜ®Üá° SÄà©Ô aܮܰXÄ¿á ÔàñÝÃÝÊÜá®æãí©Wæ ´æç®Ý®…Õ ÓÜíÓ槿á Hhæío ÓÜáñÜ¤È®Ü ÃÜÓæ¤WÜÙÜÈÉ AvÝxvÜÆá ¹or™. A¨æàPæãà aܮܰXÄ¿áÈÉ DñÜ®Ü pÝÅ®…Õ±æäàp…ì ¨Üí«æ Pæç ×w¿áÈÆÉ™. ÊÜÞw¨Ü ÓÝÆ ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ®Ü ¸ÝÆ ¨Üíñæ ¸æÙæ¿ááñܤÇæà CÔÌ 2004ÃÜ Öæ㣤Wæ aܮܰ XÄ¿á g®ÜÄWæ A®ÝÊÜáñÜᤠAÃÜÊÜñæô¨Üá ÆûÜPæR pæãಠÖÝQ, C¨Üª ŸÓÜáÕWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞÄ CvÜáWÜíq ®æãí©Wæ ÃÝñæãÅà&ÃݣŠFÃÜá ¹oár ¸æíWÜÙÜã ÊÜíaÜPÜ G.².ÎÅà«ÜÃÜ Ä®Ü ŸÓÜáÕ ÖÜ£¤¹qr¨Üª™. ÊÜíaÜPÜ ]à«ÜÃÜ®Ü APÜR ÊÜáñÜᤠ»ÝÊÜ ¨Üí±Ü£X¨Üª ÊÜáãÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÙÜ ±æçQ GÃÜvÜ®æ¿áÊÜ®æà ¸æíWÜÙÜãÄWæ Ÿí¨Ü ÎÅà«ÜÃܯWæ A¨ÝWÜÇàæ DñÜ. ÊÜáñæ㤟º ñÜÊÜá¾ ÃÜá¨ÜÅÊÜáᯠÊÜÞvÜÈPæR Pæç¿á ÊÜíaÜ®æ¿á PÜÇæ PÜÃÜWÜñÜÊÝX ÖæãàXñÜᤙ. AÊÜñÜᤠ®Ý¨Ü. ÊÜááí¨æ ñܮܰ ÊÜá®æ¿áÇæÉà ´æç®Ý®…Õ ÓÜíÓ槿á ÇæãÉí¨Üá PæÆÓÜÊÜä CÆÉ¨Ü ¹àvÝw. ñÜÊÜáX¨Üª ¸æíWÜÙÜãÄWæ Ÿí¨Ü DñÜ ÓÜÖÜPÝÃÜ®ÜWÜÃܨÜÈÉ ÓÜÌíñÜ PÜaæàÄ ñæÃ橨ܪ™. ÊÜáãÊÜÃÜá ÓæàÄ ´æç®Ý®…Õ ÓÜíÓæ§Wæ JŸºÙàæ ÊÜáWÜÙáÜ ÊÜáígáÙÝÙÜ®áÜ ° ±ÜâorËàÃܱ³Ü ŸÙÝÛÄ ¨æãí¨Üá ÊÜá®æ¿á®Üá° SÄà©Ô¨Üª™. AÈÉWæ FÃÜ ®ÜPÜÈ ¨ÝSÇæ Pæãoár Jí¨Üá Pæãàq ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜáãÆ¨Ü ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü ¸æÙWÜ È Ü GíŸ WÝÅÊáÜ ÇæQWR Ü Èɨܪ APÜR ÊÜáígáÙÝ ÊÜáñÜᤠ»ÝÊÜ ÊÜáÈÉPÝgáì ÆPÜÒ ÓÝÆ G£¤ ´æç®Ý®…Õ ÓÜíÓæ§¿á £hæãàÄWæ Pܮܰ ¯Wæ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãqr¨Üª™. AÓÜÈWæ, »Ü¨ÝÅÊÜ£ ®Ü®Ü®Üá° PÜÃæÔPæãívÜá JqrWæà ÖÝQ¹orÃÜá. ÓÜíÓæ§Wæ ÊÜíbst ¿áÇæÉà ®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü DWæY ÊÝÔÓÜñæãvÜX¨Ü. D ÊæàÙæ¿áÇæÉà AÎÌñ… ÊÜÞË®ÜWÜá~ ËaÝÃÜ WæãñݤWÜᣤ¨Üªíñæ PæÆ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ÇæãàPÝ¿ááPܤÃÜ PæçWæ ÔWæà ÓÜÖÜPÝÃÜ ®ÜWÜÃÜ¨Ü PÜ®ÝìoPÜ ÊÜáÖÜÑì ÖèÔíW… ´æç®Ý®…Õ ¹¨Ü᪠Pæç¿áÈɨܪ PæÆÓÜÊÜ®Üã° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá ±ÜÊÜáì ¸ÝÂíP… ÍÝTæ¿áÈÉ ñܮܰ ÊÜá®æ¿á ¨ÝSÇæWÜÙÜ®Üá° ®ÜÊÜÃÜá ¨æÖÜÈ¿á ÓÜñ…ËàÃ… ±æäÈàÓ… sÝOæ¿áÈÉ ®æípÝX ÊÜÞÊÜ®Ü ÊÜá®æ ÓæàÄPæãíw¨Üª™. C¨æÇÝÉ AvÜËoár C±Ü³ñݤÃÜá ÆPÜÒ ÃÜá±ÝÀá ÓÝÆ ±Üvæ¨Ü. ÊÜáãÊÜÃÜ ËÃÜá¨ÜœÊÜä PæàÓÜá ¨ÝSÈÔ¹orÃÜá. Aí© JñܤqrXÃÜÈ, ÎÅà«ÜÃÜ®Ü ñÜí¨æ ±ÜâorËàÃܱܳ®Ý¨ÜÃÜã ÊÜáñܤ¨æà ÊÜá®æ¿á ®ÜPÜÈ ¨ÝSÇæWÜÙÜ®Üá° WÝí— ¯í¨Ü ñÜÇæ ÊÜáÃæÔPæãíw¨Üª Êæá®æàgÃ… ñÜí£Å DWæY ®æorX¨Ýª®Ý Gí¨ÜÃæ BñܮܨÜá ®ÜWÜÃÜ¨Ü ´ævÜÃÜÇ… ¸ÝÂíQWæ ÊÜáñÜᤠPæÆ ©®ÜWÜÙÜ ×í¨ÜÐærà ¨æÖÜÈ ±æäÈàÓÜÄWæ ÓæÃæ ×à®ÜÓÜáÚÁáà. AÓÜÈWæ DñÜ®æ㟺 ¸ÝÂíP… B´… Cíw¿ÞWæ Pæãoár ÔQR¨Ýª®æ. B¨ÜÃæ ÊÜíaÜPÜ ÎÅà«ÜÃÜ ÊÜáñܤÊÜ®Ü WæÙæ¿á GÇ….I.Ô Hhæíp…. B¨ÜÃæ ÊÜá®æ¿á ÆPÝÒíñÜÃÜ ÃÜá±ÝÀá ÓÝÆ G£¤¨Ü. ÔàñÝÃÝÊÜá ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈɨÜáªPæãívæà ¨æÖÜÈ¿á ÊÜááí¨æ ñÜWÜáÇÝQÃÜáÊÜ ¸æãàwì ÓÝÆ ÊݱÝÓÜá ÊÜÞvÜ©¨ÝªWÜ ±æäÈàÓÜÄWæ aÜÙæÛÖÜ|á¡ £¯°ÓÜᣤ¨ÝªÃæ. ®ÜÈÉ vÝ.±ÜâorËàÃܱܳ Gí¨Üá ÊÜÓÜãÈWæ Ÿí¨Ü ¸ÝÂíQ®Ü A—PÝÄ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ©®Ü PÜÙæ¨ÜíñæÇÝÉ ÊÜíaÜPÜ ÖæÓÜĨæ. A¨ÝÂÊÜ WÜÚWæ¿áÈÉ DñÜ WÜÚWæ «ÜÊÜáQ ÖÝQ ÊݱÝÓÜá PÜÚ G.².ÎÅà«ÜÃÜ®Ü ÊÜíaÜ®Ý ¨Üí«æ¿áã ËÓݤÃÜWæãí Gí.¹.¹.GÓ… ÊÜááXԨܮæíŸá¨ÜPæR Ô¨Ü. ÖÝWÝX AÊÜñÜᤠ¸ÝÂíQ®Ü wñÜá. ×í©¨Üª ÊÜíaÜPÜÃÜ qàËá®Ü hæãñæWæ DWÜ Sá¨Ü᪠B »ÜWÜÊÜíñÜ®æà Ÿí¨ÜÃÜã A—PÝÄWÜÙÜá ÊÜíaÜPÜ ÎÅà«ÜÃÜ®Ü ÎÅà«ÜÃÜ®Ü hæãñæWæ GíGÇ…G ÇæàLp…®Ü AÓÜÉí Î Ê Ü Ã ÝÊ æ á àW èv Ü EñܤÃÜ ÖæàÙÜÇÝÃÜ. ËÃÜá¨Üœ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ¿áÆÖÜíPÜ ±ÝÐÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíg¿á®ÜWÃÜ ¨ Ü Ü ÓÜá¸æຠWèvÜ Gí¹ŸºÃáÜ

ÃÜûÜOæ ¯àvÜáÊÜâ¨Üá, S©àÊÜá PæÆÓÜ ÊÜÞw ÔQR ñÜWÜáȨÜ᪠wGa…K ÎÊÜ|¡ÃæwxÁáà C¨ÜPæRÆÉ ¹¨Üª BÃæãàWÜ CÇÝTæ ®èPÜÃÜÄWæ ÃÜûÜOæ J¨ÜX PÝÃÜ| GíŸá¨Üá Wæ㣤¨ÜªÃÜã ÎÊÜÊæãWÜY iÇÝÉ ÓÜáÊÜâ¨Üá ×àWæ GÆÉPÜãR Ãæàoá µP…Õ ÊÜÞwPæãíw ±ÜíaÝ¿áñ…®Ü S©àÊÜá ÓܨÜÓÜÂÃÜ ñÜívÜÊæäí¨Üá ÃÜáÊÜ ÎÊÜ|¡Ãæwx ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ BñÜ®Ü ÃÜûO Ü Wæ ÝX ÍÜÅËáÓÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨Üá ËÍæàÐÜ E|¡Æá PÜáÚñÜÊÜ®Üá ÊæáàÇæàÙÜáÊÜ ÍÜêíWæàÍ… ÁãàaÜ®æ¿á®æ°à ÊÜÞwÆÉ™. ÊÝX¨æ. ÎÊÜÊæãWÜY iÇæÉ¿á BÃæãàWÜ ÓæàÊæWæ ÖÜĨÜá ŸÃÜáÊÜ PæãàoÂíñÜÃÜ CÇÝTæWæ AWÜñÜÂÊÝ¨Ü LÐÜ— ÃÜá±ÝÀá ÓÜPÝìÄ A®Üá¨Ý®ÜÊÜ®Üá° PæãÙæÛ Öæãvæ ÊÜÞñæÅWÜÙÜá ÖÝWÜã ÓÜÆPÜÃÜOæWÜÙÜ SÄà© ÊÜÞñÜÅ ¿áᣤÃáÜ ÊÜ ÎÊÜ|á w æ ¿ x á®Üá° D ÊÜÐìÜ ÊÜä ÊÜááí¨Üá ÊÜÆɨæ BÃæãàWÜ Áãàg®æWÜÙÜá, PÜorvÜ ¯ÊÜì ÊÜÄ¿áÆá iÇÝÉ EÓÜá¤ÊÝÄ ÓÜbÊÜÃÝ¨Ü QÊÜá¾®æ ÖÜO,æ ÊÜáÇæàÄ¿Þ, PÝÆÃÝ ¯¿áíñÜÅ|¨Ü PÝ¿áì ÃÜñÝ°PÜÃ… ¹qrÃÜáÊÜâ¨Üá ¨ÜáÃÜíñÜÊÜÆɨæ ÊÜáñæ¤à®ÜÆÉ™. PÜÅÊÜáWÜÙÜá, ÊÜáíWÜ®Ü PÝÀáÇæ ¯¿áíñÜÅ| BÃæãàWÜ CÇÝTæWæ ±ÜÅ£ ÊÜÐÜì Pæãàq ×àWæ ÖÜñÜᤠÖÜÆÊÜâ Áãàg®æWÜÚ Pæãàq ÃÜá±ÝÀá ¨ÜávÜáx ÖÜĨÜá ŸÃÜáñܤ¨æ. ŸvÜ WÝX ±ÜÅ£ÊÜÐÜì ®ÝÇæR$ç¨Üá ÊÜÃÜ BÃæãàWÜ ÃÜûÜOæWÝX, bQñæÕWÝX D ÖÜ| Pæãàq ÃÜá±ÝÀá ÖÜ| ŸÙÜÓÜ CÇÝTæWæ ŸÃÜáñܤ¨æ. ¸æàPÝWÜá ÎÊÜ|¡Ãæwx PæÆÊÜâ ñܤ¨æ. PÝ¿áìPÜÅÊÜá Cwà iÇæÉ¿á ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜá, WÜÚWæ ÊÜáígã ÓÜPÝìÄ BÓܳñæÅWÜÙÜ ¯ÊÜì ÃÝ¨Ü ÖÜ|ÊÜ®Üá° ÖÜOæ¿á gÊÝ¸ÝªÄ Öæ㣤 Cw¿ÞX ÃÜáÊÜ wGa…K ÎÊÜ|¡Ãæwx ®ÜáíX¨ÜÃæ LÐÜ— ÖÝWÜã Êæç¨ÂÜ Qà¿á ÓÜÆPÜÃO Ü Wæ ÙÜ Ü C®Üá° PæÆÊÜâ SÄà©¿áÇæÉà WæãàÇ…ÊÜÞÇ… ÍÜáÃÜá ÊÜÞvÜá ËaÝÃÜWÜÙÜÈÉ ñݤ®æ. væ±ÜâÂpæàÍÜ®…, ÊÜÞw¨Ü væ±ÜâÂpæàÍÜ®… C±Ü³ñܤÄí¨Ü ÃܨÜ᪠±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá, ®ÜPÜÈ Êæç¨ÜÂQà¿á hÝÆPæR IÊÜñÜᤠÍæàPÜvÝ wGa…K ÎÊÜ|¡Ãæwx

ÖÜ|ÊÜ®ÜᰠƱÜpÝÀáÓÜáñݤ®æ. PæçWæãÙÜÛÇÝXñÜᤙ. B¨ÜÃæ ÎÊÜ|¡ CíñÜÖܨæãí¨Üá ÓÜÊÜáê¨Üœ »æãàg®Ü Ãæwx GíñÜÖÜ QÇÝwÁáí¨ÜÃæ ñܮܰ ¨ÜÈÉ ñæãvÜXÃÜáÊÜ ÎÊÜ|¡Ãæwx iÇÝÉ APÜÅÊÜá PÜáÄñÜá ñܯTæ ®Üvæst ±ÜíaÝÀ᤿á PæÆÊÜâ ÓܨÜÓÜÂÄWæ ÓÜ¨Ü®Ü ÓÜËᣠÊÜÃÜ©Ááà ¨æãàÐÜ B¨Ý¿á ÊÜáãÆÊÜä BX¨Ýª®æ. ±ÜäÄñÜÊÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨Ü᪠C£¤àaæWæ DñÜ®Ü PÜÊÜáìPÝívÜ iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ…®Ü ¯|ì¿á Êæäí¨Üá hæãàÃÝXÁáà ÓܨÜ᪠hÝÄWæ Ÿí¨ÜÃÜã E±ÜÁãàWÜ ÊÜÞw¨æ. CÇÝTæWæ ÓÜíŸí—st ÊÝWÜÇÝÃܨÜá. ÊÜÞñæÅ™, LÐÜ—, ÔÄígáWÜÚí¨Ü C¨Üá ÎÊÜ|¡Ãæwx¿á aÜÊÜáñÝR PÜêÐÜ¡ÃÝÊ… PÝÙæ ×w¨Üá ÊÝÖÜ®ÜWÜÙÜá, ²àsæãà±ÜPÜ ÃÜPæR ¯¨ÜÍÜì®Ü. ×í¨æ GÃÜvÜá ÃÜ|WÜÙÜÊÜÃæWæ ŸÙÜPæ¿ÞWÜᣤ¨ÜªÊÜâWÜÙÜ®æ°à™ A®Üá±Ü ¸ÝÄ ÓÜÓæ³ívÝX¿áã BÃÝÊÜÞX PæÆÓÜ ÊÜÞw ¿ááPܤ ÊÜÓÜá¤WÜÙæí¨Üá ÖæàÚ ÊÜÞÄPæãÙÜÛÆá ¿á£° PæãíwÃÜáÊÜ D S©àÊÜá Ãæwx ÎÊÜÊæãWÜY iÇÝÉ Ô¨Ü ÎÊÜ|¡ ÔQR¹©ª¨Ýª®æ. D PÜáÄñÝ¨Ü ¨ÜãÃæãí ±ÜíaÝÀá¤¿á ±ÜÅ»ÝË ÓܨÜÓÜÂÃÜ®Üá° aæ®Ý°XÁáà ¨Ü®Üá° B«ÜÄÔ "ÎûÜ| ÊÜáñÜᤠBÃæãàWÜ ÓݧÀá ®æãàwPæãÙÜáÛñݤ®æ. Ãæwx¿á PÜÊÜáìPÝívÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ ÓÜËá£' A«ÜÂûæ WÝÀá£Å ÐÜ|á¾S±Ü³ ®æàñÜêñ¨ ÌÜ Ü ñÜívÜÊâÜ ÊÝX PæÆÊÜâ ÓܨÜÓÜÂÃÜá iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ…®Ü ±ÜÅ£à wGa…K PÜaæàÄ¿á ±ÜÃÜÊÜÞ|á QÅËá ÓÜíÍæãà ÓÜ»æ¿áÆãÉ PÜãWÝvÜáñݤÃݨÜÃÜã ±ÜÅÁãàg®Ü «Ü®Ý Pæàí¨ÜÅ¨Ü Wæãàvæãà®…®Ü ÔàÃÜkå… ÊÜÞwñÜᤙ. ÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ™. iÇÝÉ ±ÜíaÝÀᤠÊÜÂÊÜÓæ§Wæ ÓævÜáx

ÎÊÜÊæãWÜY™: ÎÊÜ|¡®Ü ÃæãàWÜPæR ÊÜá¨æªà®Üá?

24 APæãràŸ-Ã… 2013

BWÜÇàæ iÇÝÉ ±ÜíÜ aÝ¿áñ… ÓÜ»¿ æ áÈÉ A®Üá±Ü¿ááPܤ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° ¯¿áÊÜÞ®ÜáÓÝÃÜ ËÇæàÊÝÄ ÊÜÞwÆÉ GíŸ ËaÝÃÜ aÜaæìWæ Ÿí¨Üá ÓÜ¨Ü®Ü ÓÜËᣠÃÜaÜ®æ¿ÞXñÜᤙ. D ÓÜ¨Ü®Ü ÓÜËá£Wæ ±ÜÄÎàÆ®æ ®ÜvæÔ¨ÝWÜ PÜívÜá Ÿí¨Ü AíÍÜPÜãR, ÓÜËᣠÊÜÃÜ© ¯àw¨ÜªPÜãR ÓÜíŸí«ÜÊæà CÆɨÜíñÝX ÊÜáñæã¤Êæá¾ iÇÝÉ ±ÜíaÝÀᤠÓÜ»æ¿áÈÉ ÊݱÜPÜ aÜaæì¿ÞX ÎÊÜ|á w æ ¿ x á®Üá° ÓÜÓí³æ v… ÊÜÞvܸàæ Pæí¨Üá ¯|ì¿á

Öæãvæ¨Üá ñܮܰ WæãàÇ…ÊÜÞÇ… ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜáÊÜ D Ãæwx D ¸ÝÄ¿á ÊÜWÝìÊÜOæ¿áÆãÉ EÚ¨Üá Pæãíw¨Ýª®æí¨ÜÃæ iÇÝÉ EÓÜá¤ÊÝÄ ÓÜbÊÜÃÝ¨Ü QÊÜá¾®æ ÃÜñÝ°PÜÃ…ÃÜ®æ°à ÖÝ© ñܲ³ÓÜÇÝX¨æ¿Þ GíŸ A®ÜáÊÜÞ®Ü PÝvÜáÊÜíñÝX¨æ. D wGa…K ÎÊÜ|¡Ãæwx C®æã°í¨Üá ŸWæ¿á A±Ý¿áPÝÄ BoÊÜ®Üá° BvÜᣤ¨Ýª®æ. ÃÝg¨æÇæÉvæ ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜíñæ ÎÊÜÊæãWÜY iÇæÉ¿áÆãÉ ®ÜPÜÈ www.ravibelagere.com


9 SñÜÃ…®ÝP… BÓÝËáWÜÙÜá ÓæàÄPæãí DñÜ ®æorXÃÜÈÆÉ™. ±ÜÅËàO… Íæqr¿á w¨ÜªÃÜá. ÊÜáãÊÜÃÜá hæãñæ¿ÞXÁáà ÖÜávÜáWÜ ÃÜË ±ÝqàƯí¨Ü ÖÜñÜᤠ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ËË«Ü ŸvÝÊÜOæWÜÙÜ ÆPÜÒ ÓÝÆ ±Üvæ¨ÜÊÜ®Üá AÊܯWæ ÖÜ| ¸ÝÂíP… Êæá®æàgÃ…WÜÙ®Ü áÜ ° ŸáqrWæ ÖÝQ ÊݱÝÓÜá Pæãvܨæ Pæç G£¤¹or. C¨æà PæãívÜÃÜá. B ÍÝTæWÜÚWæ PÜívÜPÜívÜ ÊæàÙæWæ G.².ÎÅà«ÜÃ®Ü Ü ÊÜíaÜ®Ý ±ÜâÃÝ ÊÜÃÜ BÔ¤¿á ®ÜPÜÈ ¨ÝSÇæWÜÙÜ®Üá° |WÜÙÜá Jí¨æãí¨ÝX Ÿ¿áÇÝWÜ Pæãoár PæãàoÂíñÜÃÜ ÓÝÆ G£¤¹or. ñæãvÜX¨Üíñæ ÊÜá¿Þì¨æWæ Aíi¨Ü q.G. ®Ý-ÃÝ-¿á-|-Wè-vÜ ¸æíWÜÙã Ü Ä®Ü PÜ®ÝìoPÜ ¸ÝÂíQ®Ü ËË«Ü ±ÜÅËàO… Íæqr DñܮܮÜá° ÓÜíZo®æ ÍÝTæWÜÙÜÇæÉà DñÜ ®ÜÆÊÜñܤPÜãR ÖæaÜác ®ÜPÜÈ ¨ÝS Àáí¨ÜÇæà ÖæãÃܨܹº¹orÃÜá. Aí¨Üá ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÇæWÜÙÜ®Üá° Pæãoár ÓÝÆ ±Üv橨ݪ®æ. GÓ…¹I ¹oár aܮܰXÄWæ ÊݱÝÓÝ¨Ü G.².ÎÅà«ÜÃÜ DWÜ ¸ÝÂíQWæ ÊÜíbԨܪPæR PÝo®…±æàpæ ±æäÈàÓ… AÈÉ PÜáÚñæà ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ñܮܰ Pæç aÜÙÜPÜ ÊÜááí¨Üá sÝOæ¿áÈÉ DñÜ®Ü ËÃÜá¨Üœ PæàÓÜá ¨ÝSÇÝX¨æ. DñÜ®Ü ÊÜÃÔæ ¨Ýª®.æ D ÊÜá«æ ¨ÝÊÜ|WæÃæ ÊÜáãÆ¨Ü Íæãà»Ý ÊæáçÊæáàÈÃÜáÊÜ ŸÖÜáñæàPÜ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜÈÉ ®ÝÂ¿Þ GíŸ ÊÜá¿Þì¨Ü PÜáoáíŸ¨Ü Öæ|á¡ ÊÜáWÜÙ®Ü áÜ ° Æ¿á©í¨Ü hÝËáà®Üá ±Üv¨ æ áÜ Pæãíw¨Ýª®.æ ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨Ü ÎÅà«ÜÃÜ AÊÜÙÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ÓÜÖÜPÝÃÜ Jí¨ÜÐÜár PæàÓÜáWÜÙÜá ÓÜãPܤ ÓÝPÝÒ$«ÝÃÜWÜÚÆÉ¨æ ®ÜWÜÃÜ¨Ü PÜ®ÝìoPÜ ¸ÝÂíQ®Ü ÍÝTæ¿áÈÉ APèí ¹¨ÜáªÖæãàXÊæ. pæãí¨Ü®Üá° ñæÃæ¨Üá aæP… ŸáP… ±Üv橨ܪ™. AÊÜÙÜ ÊÜíaÜ®¿ æ á®æà° PÜÃWÜ ñÜ Ü ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜ G.². ÓÜ× ®ÜPÆ Ü á ÊÜÞw »Ü¨ÝÅ棆 ¿á ÍÝí£ÇÝÇ… GíŸá ÎÅà«ÜÃÜ ÊæáçÊæáàÇæ »Ü£ì PæàÓÜáWÜÙÜá ¹¨ÜªÃÜã Ÿá©œ ÊÜÊÜÄWæ C±Ü³ñæô¨Üá ÆPÜÒPæR aæP… Pæãqr¨Üª™. hæãñæWæ PÜÈ¿áÈÆÉ™. D ®ÜvÜáÊæ ÃÝgÃÝhæàÍÜÌÄ ®ÜWÜÃܨÜÈÉ ÊÜáígá®Ý¥… GíŸáÊÜÊܯWæ BÃÜá ÆPÜÒ¨Ü aæP… ÊÜÐÜì XÅà®… A±Ýp…ìÊæáíp… ¯ËáìÓÜᣤ¨Üª ÃÜË ¯àw¨Üª™. CÊæÃÜvÜá aæP…WÜÙÜ®Üá° ¸ÝÂíQWæ ÖÝQ¨ÜÃæ ÍÜíPÜÃ… GíŸáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwPæãívÜ AÊÜâ ´Üâp…¸ÝÇ… ÊÜ®Üá AÊÜÄí¨Ü ÊÜáãÃÜá ´ÝÉp… A®Üá° ñܮܰ PÝÄ®Ü aæíw®Üíñæ GWÜÄ væùÊÃÜ … WÜOàæ ÍÜ Gí¸ÝñÜ®Ü ÖæÓÄÜ Wæ i.².G ÊÜÞwÔ ÊݱÝÓÜá Ÿí©¨ÜªÊÜâ. Pæãíw¨Üª™. A¨Ü®Üá° ÃÜËÍÜíPÜÃÜÄWæ WæãñݤWܨÜíñæ ÖÝWÝX »Ü¨ÝÅÊÜ£ ÖÜ®æ°ÃÜvÜá g®ÜÄWæ ÊÜÞĹqr¨Üª™. ÖÝWÝX ¸æíWÜÙÜã Pæãàqì®ÜÈÉ AÊÜÞ Ä®Ü BÃ….q.®ÜWÜÃÜ¨Ü ÊÜáÇæÉàÍÜÌÃÜí ÊÜáñÜᤠ¿áÆÖÜíPÜ ¿áPÜ Öæ|á¡ÊÜáWÜÙÜá ±æäÈàÓ… sÝOæ¿áÈÉ DñÜ®Ü ËÃÜá¨Üœ PæàÓÜáWÜÙÜá Íæãà»ÝÙÜ ÊæáàÇæ ¹¨ÜªÊÜâ. D ÊÜá«æ ñܮܰ ÊÜíaÜ®Ý ¨Üí«æWÜÚí¨Ü PæàÓÜá ¹ñÜᤙ. C¨ÜÄí¨Ü ÃÝZÊæàí¨ÜÅ LÃݨ…PÜÃ… ŸaÝÊÝWÜÆá DñÜ PæÆ©ÊÜÓÜ PÜ®ÝìoPÜ ÃÜPÜÒOÝ ®æãí¨Ü B ÖÜávÜáX Íæãà»Ý, G.².ÎÅà«ÜÃܯWæ Êæà©PæÁãÙÜPæR ÓæàÄPæãíw¨Üª™. AÊÝX®Üã° ÃÜPÜÒOÝ WÜáv…¸æç ÖæàÚ ñÜÊÃÜ áÜ ÓæàÄPæãíw¨ÝªÙ.æ ÓÜ¨Ý hæãñæ Êæà©Pæ C¸ÝºWÜÊÝXÃÜÈÆÉ™. ÊÜááí¨æ ÃÜPÜÒOÝ Êæà©Pæ ¿áÇæÉà ¸ÝwWæ »ÜíoÃܯ°oárPæãívÜá ÊæáçñÜáí¸Ý C¸ÝºWÜÊݨÝWÜ ®ÝÃÝ¿á|WèvÜÃÜ hæãñæ¿áÇæÉà ŸíWÝÃÜÊæàÄPæãívÜá KvÝvÜáÊÜ G.².ÎÅà«ÜÃÜ EÚ¨ÜáPæãívܮݨÜÃÜã ®ÜíñÜÃÜ WèvÜÃÜ ËÃÜá¨ÜœÊæà DWÜ ÊÜáñæ¤ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ñܮܰ ¨Üí«æ BÃÜí¼ÔÃÜáÊÜ ÆãgáÆãhÝX ÊÜÞñÜ®Ýw »Ü£ì J¨æ £í¨Üá ÓÜᩪ C¨æ. ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ±æäÈàÓ… PÜËáàÐÜ®ÜÃ… ®ÜíñÜÃÜ ÎÊÜÃÝÊæáàWèvÜÃÜ ®æÃÜ˯í¨Ü ±ÜÅËàO… ÃÝZÊæàí¨ÜÅ LÃݨ…PÜÃ… Êæã¨ÜÆá ñÜÊÜá¾ PæçPæÙÜ Íæqr Ÿ|¨ÜÈÉ WÜáÃÜá£ÔPæãíw¨Üª™. ÎÊÜÃÝÊæáàWèvÜÃÜ X®Ü A—PÝÄWÜÙÜ QË ×ívÜÈ. ÊÜíaÜPÜ G.². ÊÜááS ®æãàwÁáà ±ÜÅËàO…Íæqr DñܯWæ ÃÝg ÎÅà«ÜÃÜ®Ü ÖævæÊÜááÄWæ PÜqr hæçÈWæ WܨÜáÊÜáÈ. B ÓÜÖÜPÝ¿áì¨ÜÎì¿á ±æäàÓÜár Pæãqr¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ PæÆÓÜÊÜ®Üá° ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ±æäÈàÓÜÃÜá ÊÜÞvÜá G.².ÎÅà«ÜÃ®Ü ¨ Ü áÜ ®ÝÀá¸ÝÆ. ÃÜPO ÒÜ Ý Êæà©Pæ¿áÆãÉ ñݤÃÝ? PÝ¿á¸æàQ¨æ. Êæç¨ÜÂÃÜ ÖÝÊÜÚ hæãàÃÝXÁáà ®Üvæ¿áᣤ¨æ. ÎÊÜÊæãWÜY iÇæÉ¿á ñÝÆãPÜá, ÖæãàŸÚ Pæàí¨ÜÅ WÜÙÜÈÉ™, ÖÜÚÛÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ PÝÌP…ÕWÜÙæí¨Üá PÜÃæÔPæãÙÜáÛÊÜ D ®ÜPÜÈ Êæç¨ÜÂÃÜ ÖÝÊÜÚ Ëá£ËáàÄÃÜáÊÜâ¨Üá ÎÊÜ|á w æ x PÝƨÜÇàÉæ . iÇæÁ É ãí¨ÜÃÇ Ü àÉæ ÓÜáÊÜÞÃÜá GÃÜvÜá ÓÝËÃÜ ®ÜPÜÈ Êæç¨ÜÂĨݪÃæí¨Üá Aí¨Ýi Ô¨Ü᪠ÎÊÜ|¡Ãæwx AíñÜÖÜ ®ÜPÜÈ Êæç¨ÜÂÄí¨Ü £íWÜÙÜ ÊÜÞÊÜáãÈ µP…Õ ÊÜÞwPæãíwÃÜá ÊÜâ¨Üá ÖæãÓÜ ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿ÞX¨æ. CíñÜÖÜ ®ÜPÜÈ Êæç¨ÜÂÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÓÜãPܤ PÜÅÊÜá ñæWæ¨ÜáPæã ÙÜÛÆá ÍÜáÃÜá ÊÜÞw¨Ü᪠±æä®Üá° ÃÝh… wÔ¿ÞX¨ÝªWÜ. iÇÝÉ— PÝÄWÜÙÜ A«ÜÂPÜÒñæ¿áÈÉ ®ÜPÜÈ Êæç¨ÜÂÃÜ ËÃÜá¨Üœ PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛÆá ÓÜËá£Áãí¨Üá ÃÜaÜ®æ¿Þ WÜáñܤÇæà ±æä®Üá°ÃÝh… ÊÜWÝì ÊÜOæ¿Þ¨ÜÃÜá. wGa…K PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞXÃÜáÊÜ D QÊÜá¾®æ ÃÜñÝ°PÜÃ… ÓÜËᣠAÔ¤ñÜÌ ±Üvæ¿ááñܤÇæà Ãæwx GñÜá¤ÊÜÚ ÍÜáÃÜá ÊÜÞw¹or™. B¨ÜÃæ Pæ²GíC PÝÁᪿá®Üá° A®ÜáÐÝu®ÜWæãÚÓÜÆá PæÒàñÜÅ BÃæãàWÜ ÎPÜÒOÝ—PÝÄ PÜêÐÜ¡ÃÝÊ… PÝÙæ GíŸáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ®æàËáÓÜÇÝX¨Ü᪠PÝÙæ iÇæÉ¿Þ¨ÜÂíñÜ ®ÜPÜÈ Êæç¨ÜÂÃÜ QɯP…WÜÙÜ®Üá° ÊÜáábcÓÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. WÜ»Üì±ÝñÜWÜÙÜá, ®ÜPÜÈ ÊÜáPÜRÙÜ ñÜýÃÜá ×àWæ Jí¨Üá vÜg®… ®ÜPÜÈ vÝPÜrÃÜáWÜÙÜá ÎÊÜÊæãWÜY¨ÜÈÉ hæçÆá ÓæàĨܪÃÜá. B¨ÜÃæ Ãæwx AíñÜÖÜ Êæç¨ÜÂÃÜ ±ÜÃÜ C¨Ü᪨ÜÄí¨ÝX ¨ÝÚ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª PÜêÐÜ¡ÃÝÊ… www.ravibelagere.com

PÝÙæ¿á®æ°à ŸÈ±ÜÍÜá ÊÜÞvÜÆá ¿áñÜ° ®Üvæ ÀáñÜá. PÝÙæ ÊæáàÇæ C¨æà Ãæwx¿á PÜáÊÜá¾QR¯í¨Ü ®ÜPÜÈ Êæç¨æÂÁ㟺ÙÜá ApÝÅÔq PæàÓÜá ¯àvÜáÊÜÊÜ ÃæWÜã ±ÜÅPÜÃÜ| ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÀáñÜá. ¿ÞÊÜ ¨ÝSÇæWÜÙÜã CÆɨæ vÝPÜrÄPæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáí© ±ÝÃÜí±ÝÄPÜ Êæç¨ÜÂÃæí¨Üá ÖæàÚ PæãívÜá ÓÜíZo®æ ÊÜÞw ±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvæÔ PÝÙæ ËÃÜá¨Üœ NãàÐÜOæ ÊæãÙÜXÔ¨Ü᪠BX¨æ. iÇæÉ ¿áÈÉÃÜáÊÜ GÃÜvÜá ÓÝËÃÜ ®ÜPÜÈ Êæç¨ÜÂÄàWÜ bíñæ ¹vÜáÊÜíñÝX¨æ. PÝÙæ ®Üvæ ÓÜᣤ¨Üª PÝ¿ÞìaÜÃÜOæ ÓܧXñÜ Wæãíw¨æ. iÇÝÉ EÓÜá¤ÊÝÄ ÓÜbÊÜÃÝ¨Ü QÊÜá¾®æ ÃÜñÝ°PÜÃ… GvÜ ŸÆ¨ÜÈÉ KvÝPæãíwÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ iÇÝÉ ±ÜíaÝÀᤠÓܨÜÓÜÂÃæà S©àÊÜá wGa…K ÃÜPÜÒOæ¿áÈÉ ñæãvÜX¨ÝªÃæ. iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ… ÓܨÜÓÜ ÃÝ¨Ü vÝ.ÓÜáí¨ÜÃæàÍ… ±Ü¨Ü¾®Ý»… Êæã¨ÜÇÝ ¨ÜÊÜÃÜá D Ãæwx¿á®Üá° FÃÜá ¹wÓܸæàPæí¨Üá iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ…®ÜÈÉ «ÜÃÜ~ ®ÜvæÔÃÜáÊÜâ¨Üã ´ÜÆPÝÄ¿ÞXÆÉ™. C®Ý°¨ÜÃÜã iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ…®ÜÇÝÉXÃÜáÊÜ ¯|ì¿á ŸÙÜÔPæãívÜá ÎÊÜ|¡Ãæwx¿á®Üá° iÇæÉ Àáí¨Ü WÜw±ÝÃÜá ÊÜÞvÜÈ. ÓÜbÊÜÃÜá AíñÜÖÜ ©or ¯«ÝìÃÜ PæçWæãÙÜÛÈ GíŸá¨Üá g®ÜÃÜ Jñݤ¿á.

¨ÝÊÜ|WæÃæ¿á iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ… A«ÜÂûÜ

KíPÝÃܱܳ TÝ¿áí hæçÆá ±ÝÇÝWÜáñݤ®æ. A¨æà XÄ Aí¨ÜáPæãívÜíñæ ¹hæ² ±ÝÇÝX¨æ. A«ÜÂûÜ Ä࣠E±Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX¨Üª ÐÜvÜûÜÃܱܳ WÝ©¿á ÊæáàÇæ PÜ~¡qr¨Üª PÝíWæç GíŸ PÜãÙÜá¸ÝPÜ®Ü PÜñæ ±ÜûÜPæR PÜvæWÜã ¯ÃÝÓæ¿ÞX¨æ. PÜãvÜ KíPÝÄXíñÜ ¼®Ü°ÊÝ ÊÜáãÊÜñÝ°ÆáR ÓܨÜÓÜÂÃÜ ŸÇÝŸÆ XÆÉ™. Aí¨Üá iÇÝÉ EÓÜᤠÊÜâÙÜÛ iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ…®ÜÈÉ ÊÝÄ ÊÜáí£Å¿ÞX¨Üª TÝÃÜ& ¹hæ² ÖÜ©®æíoá ÓܨÜÓÜÂÃÜ®Üá° ÊÜáívÜQR XÃÝQ GÓ….G. Öæãí© A—PÝÃÜ¨Ü aÜáPÝR~ ÃÜËàí¨ÜÅ®Ý¥Ü®Ü ±ÜPÝR dæàÇÝ ×w©¨ÜªÃæ, PÝíWæç ÖÜ©®ÝÃÜá ®Üí£¨Üª ÐÜvÜûÜÃܱܳ »ÜÇæà ®èoíQ. ÃݣſÞWÜᣤ ¨Üªíñæ ÊÜáí£Å ÊÜá®æ ÓæàÃÜá Çæãà-Pæà-ÍÜ-±Ü³ £¤¨ªÜ ÐÜvûÜ ÄÜ ÖÝWÜã ñÝÆãPÜá ±ÜíaÝ¿áñ… PÝ¿áì¯ÊÜì ÖÜOÝ—PÝÄ ±ÜÅ»Üá¨æàÊ… iÇæÉ¿á ÓÜÊÜáÓܤ "ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ' WÜÙÜ®Üá° ¯»ÝÀáÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ¿ÞÊÝWÜ Ë«Ý®Ü ÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOæàÈ ÊÜáí£Å ÃÜËàí¨ÜŮݥ… ÓæãàñÜá ÓܨÜÓÜÂÃÜ®Üá° Öæãí© ËÃæãà— Óݧ®Ü¨ÜÈÉ PÜáÚ£¨æ. ÊÜá®æ ÓæàĨܮæãà E±Ü PÝ¿áì¨ÜÎì ÐÜvÜûÜÃܱܳ DWæY GÃÜvÜãÊÜÃæà ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ®Üvæ¨Ü GíŸ WÜvÜÊܮܮÜá° WܨÜWÜ iÇæÉWæ GñܤíWÜw ÊÜÞvÜ iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ… aÜá®ÝÊÜOæ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÇÝÀáñÜá. DWÜ iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ… A«ÜÂûÜ iÇæ¿ É áÈÉ ¹hæ² ŸÈÐÜÊ u ÝXñÜᙤ . Gíoá Ë«Ý®Ü ÃÝXÃÜáÊÜ ±æÅàÊÜÞ ÓÜ»Ý ûæàñÜÅWÜÙÜ ±æçQ HÙÜá ûæàñÜÅWÜÙÜÈÉ ¹h沿á ÇæãàPæàÍܱܳ ¯gPÜãR ÍÝÓÜPÜÃæà ËÃÝgÊÜÞ®ÜÃÝX¨ÜªÃÜá. BWÜ ®Üvæ¨Ü ÓܻܠÖæ|á¡ÊÜáWÜÙÜá. iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ… aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ŸÃæãà ÃÝgQà¿á©í¨Ü ŸºÄ ÖÜ©®æíoá Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨Ü ¹hæ² ¨ÜávÜáx ÊÜáñæã¤í¨Üá ¨ÝÊÜ|WæÃæ iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ…®Üá° PÝíWæç ÊÜÍÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ¨Ü¨Üáì A«ÜÂPæÒ ©í¨Ü ñܮܰ ñæPæRWæ ÖÝQPæãíwñÜá. Êæã¨ÜÆ D Öæ|á¡ÊÜáWÜÚ C±Ü³ñÜᤠ£íWÜÙÜ AÊÜ— "ÓÝÊÜޮܠÊÜWÜì'PæR ËáàÓÜ XÆÉ™. ±æÅàÊÜÞÃÜÊÜÃÜ ±æÅàÊÜÞ ÇæãàPæàÍܱܳ ÇݨܨܪÄí¨Ü ¹h沿á iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ… ±Ü£ ÇæãàPæàÍܱܳ®Ü®Üá° ÓܧÚà¿áÊÝX "ÇæãàPÜ|¡' ÓܨÜÓÜÂÃÝ¨Ü PÜWÜYñÜã¤ÃÜá ŸÓÜÊÜÈíWܱܳ™, ËàÃæàÍ… AíñÜÇæà PÜÃæ¿ááñݤÃæ. ±ÜPÝR ÊÜÂÊÜÖÝÄ ÇæãàPÜ|¡ ÖÜ®ÜWÜÊÝw ÖÝWÜã b¨Ý®Üí¨Ü IWÜãÃÜá GíŸá ¯Wæ ÓÝPÜÐÜár BÔ¤&±ÝÔ¤ C¨æ. ÓÝƨܪPæR ¨æãvÜx ÊÜÊÜÃÜá A«ÜÂûÜ PÝípÝÅPÜrÃ… PÜãvÜ Öè¨Üá. aܮܰXÄ¿á ÊÜÞi WÝ©¿á®Üá° A®Üá ÍÝÓÜPÜ ÊÜÞvÝÙÜá ËÃÜã±Ýûܱܳ ÖÝWÜã ÓÜíÓÜ¨Ü »ÜËÔ PæÙÜXÚ¨ÜÃÜá. i.Gí.Ô¨æઠͅÃÜÊÃÜ Ü ±ÜÃÊ Ü Þ Ü ±Ü®¤ ÝXÃÜáÊÜ ÇæãàPÜ|¡ ®ÜíñÜÃÜ¨Ü C±Ü³ñÜᤠÓÜÃÜÙÜ ÊÜá®ÜáÐÜ™. AwPæ ¸æÙæ, ÊݱÝÃÜ, PÜípÝÅ £íWÜÙÜ AÊÜ— PÜrÃ…XÄ AíñÜ ®Ý®Ý ¨Üí«æ¿á ÇæãàPÜ|¡®Ü "ÓÝÊÜޮܠÊÜá×ÙÝ ×í¨æ PæÆ PÜãÙÜá¸ÝPÜ ±Üvæ PÜãvÜ C¨æ. DWÜ ÊÜWÜì'PæR ËáàÓÜÇÝ AÊÜÃÜ ÎÅàÊÜᣠA«ÜÂûÜÃÝWÜᣤ¨íªÜ ñæ AíñÜÖÜ PÜãÙÜá ÎàÇÝ WÜ-©ªWæà-Í… ÀáñÜá. BWÜ ¸ÝPÜÃÜ ×ívÜá ÊÜáñܤÐÜár hÝÔ¤¿ÞX¨æ. AíñÜÖÜ Öæã®Ý°Ú ñÝÆãQ®Ü ÓÝÔÊæÖÜÚÛ iÇÝÉ ±ÜíaÝ ÊÜÃÜ®Üá° A«ÜÂûæ ±æÅàÊÜÞÃÜÊÜÃÝWÜÈ, AÊÜÃÜ ±Ü£ ¿áñ… ûæàñÜÅ¨Ü ÎàÇÝ WÜ©ªWæàÍ…ÃÜÊÜÃÜá A«ÜÂûÜ ÇæãàPæàÍܱܳ®ÝWÜÈ ¨ÜãÃÜ CvÜ©¨ÜªÈÉ ñÜÊÜá¾®Üã° ÃÝX BÁáR¿Þ¨ÜÃÜá. DWÜ EÚ©ÃÜáÊÜ Gíoá ÓæàĨÜíñæ Cwà iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ…Wæ B ±Üvæ £íWÜÙÜ AÊÜ—Wæ aܮܰXÄ ñÝÆãQ®Ü ®ÜÆãÉÃÜá ÊÜáÔ ŸÚ¿ááÊÜâ¨ÜíñÜã WÝÂÃÜíq. ûæàñÜÅ¨Ü i.BÃ….±æÅàÊÜÞÇæãàPæàÍܱ³Ü BÁáR¿ÞX EÚ¨Üíñæ iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ… ÖÝÈ ÔCK ¨ÝªÃæ. WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝ¨Ü AíÍÜÊæí¨ÜÃæ A«ÜÂûÜ G.¹.ÖæàÊÜáaÜí¨ÜÅ ÓܻܠA—PÝÄ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÃÝX BÁáR¿ÞXÃÜáÊÜ ¹h沿á I¨Üá ÊÜáí© PÜaæàÄ¿á ÓÜñÜ®ÝÃÝ¿á| ÖÝWÜã Êæá®æàgÃ… PÜãvÜ ÓݨÜÃÜ ÈíWÝ¿áñÜ ŸÓÜÊÜÃÝg±Ü³ GíŸáÊÜÊÜÃÜá Çæ ã àPæ à Í… Pæ ã ±Ü ³ ¨ … g®ÝíWÜPæR ÓæàĨÜÊÜÃÜá. ¨æãvÜx £ËáíXÆWÜÙÜá. ¨ÝÊÜ|WæÃæ iÇÝÉ ÓÜñÜ®ÝÃÝ¿á| GíŸ AË ±ÜíaÝ¿áñ… GíŸá¨Üá ÖÜÆÊÜâ ÖÜWÜÃÜ|WÜÙÜ ÊæàQ ¿ÞÊÜ PÜaæàÄ¿áÈɨܪÃÜã A±Ý¿áPÝÄ Pæãí±æ¿ÞX¨æ. PÜÙæ¨Ü ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜÂ. D ×í¨æ bWÜpæàÄ ÓÝÊÜìg¯PÜ iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ… PÜaæàÄ¿áÇæÉà tPÝ~ ÖÜãw BÓܳñæÅ¿á ÇæPÜR ±ÜñÜÅ Ë»ÝWܨÜÈɨܪ DñÜ®Ü PÜáÄñÜá ÃÜáÊÜ PæÆ A—PÝÄWÜÙáÜ ÓÜÊáÜ Óܤ "ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ'WÜÙ®Ü ã Ü ° "ÖÝ¿å…' ŸÃæ©ñÜᤠPÜãvÜ. DWÜ ÓÜÊÜáê¨Üœ ÖÜáÆáÉ ¯»ÝÀáÓÜñæãvÜX¨ÝªÃæ. D ×í¨æ CÈÉ PÜáÚ£¨Üª WÝÊÜÈ®Üí£ÃÜáÊÜ iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ…Wæ ÊÜPÜRÄÔ ÊÜááS Áãàg®Ý—PÝÄ KíPÝÃܱܳ Gí¸ÝñÜ "ñÝÃÝ&£WÜw' ÊÜÂÊÜÖÝÃܨÜÈÉ ¯ÃÜñÜ®ÝX¨Ýª®æ. £®Ü°¸ÝÃÜ¨Ü PÜvæÀáí¨Ü £í¨Üá AÈÉí¨Ü ÖæãÃܹ C¨ÜPæR ÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àvÜᣤÃÜáÊÜÊÜ®Üá Êæá®æàgÃ… ¨ÜªÊÜ®Üá DWÜ bñÜŨÜáWÜì iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ…Wæ ÖÜá¨æª¿áÈÉ PÜáÚ£ÃÜáÊÜ ŸÓÜÊÜÃÝg±Ü³®æíŸ ÊÜPÜRÄԨݪ®æ. ñÜ®ÜWæ ŸÃܸæàQ¨Üª ÊÜáÖÝ S©àÊÜá. ±ÜÓÜìípæàh…®Üá° ÃÝgÃæãàÐÜ ®ÜãñÜ®Ü A«ÜÂûæ ±æÅàÊÜÞ ÊÝWæà PæàÙÜᣤ¨Üª KíPÝÃܱܳ ÇæãàPæàÍÜÌÃܱܳ®ÜÊÜÃݨÜÃÜã ñÜÊÜá¾ ¨ÝÊÜ|WæÃæ iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ… ÔàËáñÜ A—PÝÃÜÊ— Ü ¿áÈÉ ¨ÝÊÜ ®ÜÈÉ PÜáÚñÜá ÊÜÞw¨Ü »Ý®ÜWÜw |WÜÃæ iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ…Wæ Ÿ¨Ü WÜÙÜá Jí¨æÃÜvÜÆÉ™. DñÜ®Ü AÊÜ— ÇÝÊÜOæ ñÜé Ü ¨ÜÈ ª É AÊÜÃã Ü PÜãvÜ ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü PÝÊÜáWÝÄWÜÙÜ, Öæãà¨Ü ±Üâor™... Ÿí¨Ü ±ÜâpÝr™... Áãàg®æWÜÙÜ ÓÜ|¡¨æãí¨Üá ñܯTæ GíŸ Äࣿá A«ÜÂûÜÃÝWÜáÊÜâ ÖÜ-®Ü-WÜ-ÊÝw Ëà-Ãæà-Í… ¯ÐܳûܱÝñÜÊÝX ®Üvæ¨ÜÃÜã PÜãvÜ ¨ÜÃÜÈÉ A®ÜáÊÜÞ®ÜËÆÉ™.

24 APæãràŸ-Ã… 2013


10

PÝíWæÅÓ…®ÜÈÉ ¼®Ü°ÊÜáñÜ¨Ü ¸æíQ:

ÊÜÞi ÔGí ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ®Üá° Ô¹I

ÊÜáãÆPÜ ¯¿áíñÜÅ|¨ÜÈÉoárPæãÙÜÛÆá, B ÊÜáãÆPÜ ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ±ÝÈìÊæáíp… aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ C±Ü³ñܤPÜãR ÖæaÜác ÔàoáWÜÙÜ®Üá° WæÆÉÆá PÝíWæÅÓ… ÖÜÊÜ~ÓÜᣤ¨ÜªÃæ, PÝíWæÅÓ…®Ü BíñÜ¿áì¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ¼®Ü°ÊÜáñÜ¨Ü hÝÌÇæ¿á®æ°à ŸÙÜÔPæãívÜá ñÜÇæ GñܤÆá ¨æàÊÜâ, ¿áwx ÖÝPÜᣤÃÜáÊÜ ±ÝÉ®Üá ÓÜSñÜᤠCíoÃæ ÔríW… BX¨æ. ÊÜáívÜ ÖÝWÜã ¸æíWÜÙÜãÃÜá WÝÅÊÜÞí ñÜÃÜ ÇæãàPÜÓÜ»Ý ûæàñÜÅ¨Ü E±Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ… PÝÂíwvæàoáWÜÙÜ®Üá° WæÈÉst ÊÜáñܨÝÃÜ ÄWæ PÜêñÜýñæ A²ìÓÜÆá GIÔÔ A—®Ý¿áQ Óæã௿ÞWÝí— C£¤àaæWæ PÜ®ÝìoPÜPæR Ÿí©¨Üª ÃÜÆÉ, B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÔGí ԨܜÃÝÊÜá¿á Bñܾ ËÍÝÌÓÜ¨Ü ±ÜÃÝPÝÐærWæ ñÜÆᲨܪÃÜá. D BñܾËÍÝÌÓÜ¨Ü ±ÜÃÝPÝÐær¿áÇæÉà »ÝÐÜ| ÊÜÞw¨Üª ԨܜÃÝÊÜá¿áÂ, D ¸ÝÄ¿á E±Ü aÜá®Ý ÊÜOæ¿áÈÉ ®ÝÊÜâ hæwGÓ…®Ü »Ü¨ÜÅ Pæãàpæ¿á®Üá° ÊÜÍܱÜwÔPæãíw ¨æઠÊæ. ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ±ÝÈìÊæáíp… aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ C±Ü³ñܤÄí¨Ü C±Ü³ñæ¤ÃÜvÜá ÔàoáWÜÙÜ®Üá° WæÆáÉÊÜ ÊÜáãÆPÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü g®Ü PæãàÊÜááÊÝ©WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠhÝ£ ÊÝ©WÜÙÜá ÊÜáñæ¤ ñÜÇæ GñܤÆá AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ÖæàڨܪÃÜá. B¨ÜÃæ Jí¨Üá

PÜvæÀáí¨Ü ԨܜÃÝÊÜá¿á D Ä࣠˱ÜÄàñÜ Bñܾ ËÍÝÌÓÜ©í¨Ü ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤÃÜáÊÜ PÝƨÜÇæÉà ÃÝg PÝíWæÅÓ…®ÜÈÉ »ÜáWÜá »ÜáWÜá A®Üá°£¤ÃÜáÊÜ ¼®Ü°ÊÜáñÜ¨Ü ¸æíQ ¨æãvÜx ÊÜáor¨ÜÇæÉà ¸æÙæ¿ááÊÜ ÆûÜ|WÜÙÜá PÝ| ÔñÜÆÉ, DWÜ B ¸æíQ¿á G¨ÜáÄWæà PÜáÚñÜá ÇÝ»Ü ±Üv¿ æ ááÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? A®ÜáÊ ° Ü ÇæPÝRaÝÃÜ¨È Ü É ¨æàÊÜâ, ¿áwx ñÜÈÉà®ÜÃÝX¨ÝªÃæ. Aí¨Ü ÖÝWæ ÊÜÞi ÔGí ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ ±ÝÈWæ ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ±ÝÈìÊæáíp… aÜá®ÝÊÜOæ AñÜÂíñÜ ¯OÝì¿áPÜ GíŸá¨Üá ÃÜÖÜÓÜ嬆 ËÐÜ¿á Êæà®Üã AÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ±ÝÈì Êæáíp… aÜá®ÝÊÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜá ¨æãvÜx ÍÜQ¤ ¿ÞX ÖæãÃÜ ÖæãÊÜá¾Æá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ©¨ÜªÃæ »ÜËÐÜ ¨ÜÈÉ ÊÜáñæ¤ ñÜÇæ GñÜá¤ÊÜâ¨Üá ¯gPÜãR PÜÐÜr¨Ü PæÆÓÜ. ÖÝWÜíñÜÇàæ ¿áw¿áãÃܱ³Ü ñÜÊáæ Æ ¾ É ÍÜQ¿ ¤ á®Üá° PæãÅà{à PÜÄÔPæãívÜá ñÜÇæ GñܤÆá ÓÜñÜñÜ ¿áñÜ° ®ÜvæÓÜáñܤÇæà C¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá AíñÜÖÜ ¿áñÜ° ®ÜvæÔ¨ÝWæÆÉ PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜÃÜá Ô¹I GíŸ WÜáÊÜᾮܮÜá° ñæãàÄÓÜáñݤ ¿áwx ñÜ|¡WÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ. ÊÝÓܤÊÜÊÝX ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÄWæ ¹hæ² gñæ Pæç hæãàwÔ ñÜÊÜá¾ ¸æíŸÈWÜÃÜ ±æçQ ÖÜñÜᤠÊÜáí©¿á®Üá° WæÈÉÔPæãívÜá ŸÃܸæàPÜá. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ®æàñÜêñÜÌ ¨ÜÈÉ G®…wG A—PÝÃÜPæR Ÿí¨ÜÃæ Pæàí¨ÜÅ ÊÜáí£Å ¿ÞWܸæàPÜá GíŸ EñÜáÕPÜñæ C¨æ. B¨ÜÃæ ¿ÞÊÝWÜ AÊÜÃÜá ®ÜÃæàí¨ÜÅÊæãà© ±Üūݯ¿ÞWÜ ¸æàPÜá. C¨ÜPÝRX ®Ý®Üá AÊÜÃÜ gñæ ¯ÆáÉñæ¤à®æ Gí¨ÜÃæãà C¨ÜÃÜ ¸æ®Ü°ÇæÉà HPÝHQ¿ÞX ÊæáàÇ橪 ¨ÜªÐærà AÆÉ, ¸æàÇæàPæàÄ Ÿí¨ÜÄ ¯í¨Ü APÜÅÊÜáÊÝX Pܹº|¨Ü A©ÃÜá Ãܴݤ¨Ü ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ñܯTæ ¿á®Üá° aÜáÃÜáPÜáWæãÚÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜáãÊÜÃÜá ÍÝÓÜPÜÃÜ®Üá° Ÿí—Ô

ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ±ÝÈìÊæáíp… aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ… ±ÜûÜ C±Ü³ñܤQRíñÜ ÖæaÜác ÔàoáWÜÙÜ®Üá°

WæÆɸæàPÜá AíñÜ ÔGí ԨܜÃÝÊÜá¿á ÃÜ|ñÜíñÜÅ ÖæOæ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨æà®æãà ¯g. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ÃÜ| ñÜíñÜÅ ÖæOæ¿áᣤÃÜáÊÜ PÝƨÜÇæÉà PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ¨ÜÈñÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á PÝíWæÅÓ… ËÃÜá¨Üœ ¨æãvÜx ÊÜáor¨ÜÈÉ £ÃÜáX ¹©ªÃÜáÊÜâ¨Üã ¯g. GvÜ&ŸÆ GíŸ »æà¨ÜËÆɨæ PÝíWæÅÓ… ËÃÜá¨Üœ PÜá©¿áᣤÃÜáÊÜ ¨ÜÈñÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ±ÝÈìÊæáíp… aÜá®ÝÊÜOæ¿á ÊæàÙæWæ ±Ü¿Þì¿á ÍÜQ¤¿á®Üá° ÖÜávÜáQ PæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá WÝÂÃÜíq. A¨Üá ÓܧÚà¿á AWÜñÜÂPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX PÝíWæÅÓ… ËÃÜá¨Üœ aÜÇÝÊÜOæ¿Þ¨ÜÃæ ÊÜáñÜᤠA¨æà PÝÆPæR ¨æàÊÜâ&¿áwx ±ÜÃÜÓܳÃÜ Pæç hæãàwÔ¨ÜÃæ Ÿí±ÜÃ… ÇÝ»Ü ±Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá ¯g. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÇæãàPÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOæWÜã ÊÜáá®Ü° ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃ… AÊÜÃÜíñÜÖÜ ¨ÜÈñÜ ®Ý¿áPÜ wÔGí ÖÜá¨æª¿á ÊæáàÇæ Ÿí¨Üá PÜáÚñÜÃæ D ÇæPÝRaÝÃÜ EÇÝr BWÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÓܨÜ嬆 ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ ñÜÊÜáWæ ±Ü¿Þì¿áÊÝ¨Ü ÍÜQ¤ Pæàí¨ÜÅÊæäí¨Üá ÖÜáorÇàæ ¸ÝÃܨáÜ GíŸ ÖÜÊ~ Ü Pæ¿áÈÉÃáÜ ÊÜ Ô¨ÜÃœ ÝÊÜá¿á®ÜÊÃÜ áÜ ±ÜÃÊ Ü áæ àÍÜÃÌ … wÔGí BWÜÆá AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ. C¨æà ¨æàÊÜâ&¿áwx ±ÝÈWæ ±ÜÉÓ… BX PÝ|ᣤÃÜáÊÜ AíÍÜ. Aí¨Ü ÖÝWæ ±ÝÈìÊæáíp… aÜá®ÝÊÜOæWÜã ÊÜáá®Ü° ¨ÜÈñÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊÜ®Üá°

¨ÜÈñÜÄWæ ±ÜÃÝ¿á ÍÜQ¤?

ÓÜÊÜޫݯÓÜáÊÜ PæÆÓÜ PÝíWæÅÓ…¯í¨Ü ®Üvæ¿á©¨ÜªÃæ B ÓÜÊÜáá¨Ý¿á Pæç ±ÝÙÜ¿á¨Ü ËÃÜá¨Üœ £ÃÜáX ¹àÙÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ñÜvæWÜorÆá Sá¨Ü᪠±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃ… AÊÜÄí¨ÝWÜÈà, SWæì AÊÜÄí¨ÝWÜÈà ÓÝ«ÜÂËÆÉ. C¨Üá ¨æàÊæWèvÜÄWÜã WæãñÜá¤, ¿áw¿áãÃܱܳ ®ÜÊÜÄWÜã WæãñÜá¤. ×àWÝXÁáà D CŸºÃÜã Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX Êæáç£Å¿á ÊÜÞñÜ®ÝvÜ ©¨ÜªÃÜã JÙÜXí¨æãÙÜWæà PÝíWæÅÓ… ±ÝÙÜ¿á¨ÜÈÉ G©ªÃÜáÊÜ ŸívÝ¿á¨Ü ¸æíQ¿á ÊÜááí¨æ Pæç aÝb PÜáÚ£¨ÝªÃæ. B ¸æíQ¿á ÊÜááí¨æ PÜáÚñÜá ÍÝS ±Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá, B ÊÜáãÆPÜ PÝíWæÅ Ó…®æ°à AvÜx ÊÜáÆXÓÜÆá AWÜñÜÂÊÝ¨Ü AÓÜ÷ÊÜ®Üá° ¨ÜQRÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ ÁãàaÜ®æ. C¨Üá ÃÝg PÝíWæÅ Ó…®Ü EÓÜá¤ÊÝÄ ÊÜ×ÔPæãíwÃÜáÊÜ ©XÌg¿å… ÔíW… AÊÜÃÜíñÜÖÜ ®Ý¿áPÜÄWæ A¥ÜìÊÝX¨æ. ÖÝWÜí ñÜÇæà Ô¨Üáª&±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃ… ÊÜá«æ ÓÜÖÜÊÜáñÜ ÊÜáãwÓÜÆá AÊÜÃÜá C¯°ÆÉ¨Ü PÜÓÜÃÜñÜᤠ®ÜvæÓÜᣤ¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ԨܜÃÝÊÜá¿á®ÜÊÜÃÜ ÓÜÌPæàí©ÅñÜ ÊÜá®ÜÔ§£ A¨ÜPæR AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãvÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr.

24 APæãràŸ-Ã… 2013

ÖÝWæà ®æÇæWæãÚÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ±ÝÈì Êæáíp… aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ÓÜÌñÜíñÜÅ AÔ¤ñÜÌ EÚÔ PæãívÜá Óܳ—ìÓܸæàPÜá Gí¨Üá ¸æ¨ÜÄPæ JvÜáx£¤¨æ. ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX ¹hæ²Wæ ÓæàÃÜÆá ×í¨æàoá Öæãvæ¿áᣤÃáÜ ÊÜ ¿áw¿áãÃܱ³Ü C©àWÜ ñÜê£à¿á ÃÜíWÜ¨Ü ®Ý¿áPÜÃÜ gñæ WÜáoár WÜápÝrX ÊÜÞñÜáPÜñæ BÃÜí¼Ô¨ÝªÃæ. ÓÜÊÜÞgÊÝ© ±ÜûÜ¨Ü ®Ý¿áPÜ ÊÜááÇÝ¿áíÔíW… ¿Þ¨ÜÊ… AÊÜÄí¨Ü ×w¨Üá ¹ÖÝÃÜ¨Ü ¯£àÍ… PÜáÊÜÞÃ… ñÜ®ÜPÜ ÖÜÆÊÜÃÜ gñæ ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÔÃÜáÊÜ ¿áwx B ÊÜáãÆPÜ ¨æàÊæ WèvÜÄWÜã ÖÜ£¤ÃÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá PÜáñÜãÖÜÆPÝÄ ¸æÙÜÊÜ~Wæ. ¹h沿á gñæ Ÿ×ÃÜíWÜ ÓÜS ÊÜÞwPæãívÜ PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ÇæPÝRaÝÃÜ E±Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ñÜÇæPæÙÜWÝX ¹¨Üª ÊæáàÇæ hæwGÓ…®Üá° ñÜÊÜá¾ ÊÜÍÜPæR æ áÜ PæãíwÃÜáÊÜ ¨æàÊæWèvÜ DWÜ ñÝÊæà Sá¨ÝªX hæçÈWÜqrñÜá. ¿ÞÊÝWÜ D ¸æÙÜÊÜ~Wæ ®ÜvæÀáñæãà ±Üv¨ C¨Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ C¨ÜªQR¨Üªíñæ ¿áwx sÜáÓ… B¨ÜÃÜá. µàÈxXÚ©ÃÜáÊÜâ¨Üá ÃÜÖÜÓÜÂÊæà®ÜÆÉ. Jí¨Üá ÊæàÙæ A¥Ýìñ…, ñÝÊæà®Ý¨ÜÃÜã ¹hæ²Wæ Óæà±Üìvæ ñÝÊÜâ G®…wG Êæáç£ÅPÜão¨ÜÈÉ PÝ~ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá BWÜáÊÜ ÓÜãaÜ®æ PÜívÜÃæ Ô¹I ñÜÊÜá¾®Üá° ÓÜáÊÜá¾®æ PÜÐÜrÊݨÜÃæ DWÜ µàÈxXÚ©ÃÜáÊÜ ¨æàÊæWèvÜÃÜ gñæ ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ GíŸá¨Üá AÊÜÄWæ ÓܳÐÜrÊÝX¨æ. ¿áw Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX Pæç hæãàwÔ ¿áá¨Üœ ÊÜÞvܸæàPÜá. ¿áãÃܱܳ GÈÉ¿á ñÜ®ÜPÜ Cíw±æívæíp… BXÃÜá B ÊÜáãÆPÜ GíoÄí¨Ü ÖÜñÜᤠûæàñÜÅWÜÙÜÈÉ WæÆáÊÜâ ñݤÃæãà AÈÉ¿á ñÜ®ÜPÜ PÜ®Ýì ÓÝ—ÓÜÆá ¿á£°ÓܸæàPÜá BÃ….q.ËsÜ u Æ ÊÜ á ã£ì oPܨÜÈÉ ¹hæ² ñÜÇæ GñÜá¤ÊÜâ¨Üá GíŸá¨Üá ¿áw¿áãÃܱܳ PÜÐÜr GíŸá¨Üá ©ÈÉ¿á ®ÜÊÜÃÜ ÇæPÝRaÝÃÜ. CÊÜñÜᤠPÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜÄWæ WæãñÜá¤. ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ±ÝÈì G®…wG gñæ Pæç hæãàwÓÜÆá Awx ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ Êæáíp… aÜá®ÝÊÜOæ¿á Öæ㣤®ÜÈÉ ¿áw¿áãÃܱܳ PÝíWæÅÓ… ®ÝÙæ ñÝÊÜâ ñÜê£à¿á ÃÜíWÜ¨Ü gñæ Pæç ®æàñÜêñÜÌ¨Ü Pæhæ² ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX Óܳ—ìÔ¨ÜÃæ ¹hæ² hæãàwÔ¨ÜÃæ £àÃÝ®æà Bûæà±Ü GñܤÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. I¨Üá ÔàoáWÜÙÜ®Üá° WæÆáÉÊÜâ¨Üã PÜÐÜr GíŸá¨Üá ¿ÞPæí¨ÜÃæ ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ±ÝÈìÊæáíp… aÜá®ÝÊÜ A¨ÜÃÜ ÇæPÝRaÝÃÜ. Oæ¿á ®ÜíñÜÃÜ PÝíWæÅÓ… ®æàñÜêñÜÌ¨Ü ¿áá²G A— Aí¨Ü ÖÝWæ ×àWæ ¹hæ², Pæhæ² ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX PÝÃÜ ×w¿á¸æàPæí¨ÜÃÜã ñÜê£à¿áÃÜíWÜ¨Ü ¸æíŸÆ Óܳ—ìÔ¨ÜÃæ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ±ÜvÜÓÝÇæ¿áÈÉ Wæ¨Ü᪠±Üvæ¿á¸æàPÜá. CÆÉÊæà Pæàí¨ÜŨÜÈÉ ÓÜPÝìÃÜ ÃÜb ŸÃÜáÊÜ ñÝSñÜᤠGÐÜár ÊÜáí© ¹hæ² ®Ý¿áPÜÄX¨æ. ÓÜÆá PÝíWæÅÓ… CÊÜ£¤®Ü Ô§£¿áÈÉ A®ÜíñÜPÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜíñÜÖÜ ±ÜûÜÊæà ñÜê£à¿á PæÆ ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ¨ÜÃæ EÚ¨Ü ŸÖÜá ÃÜíWÜPæR ¸æíŸÆ ñæàPÜÄWæ ¿áwx Óܱæäàoáì CÆɨæà ±ÝÈìÊæáíp… PæãvܸæàPÜá GíŸ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ WæÆáÉÊÜâ¨Üá PÜÐÜr GíŸá¨Üá Wæ㣤¨æ. ±ÜÄÔ§£Àá¨æ. CÐærÆɨÜÃÜ ÊÜá«æ ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ ÊÜáÃÜá ×àWÝX Óæà±Üìvæ¿á®Üá° A®ÜíñÜPÜáÊÜÞÃ… ËÃæãà—ÓÜᣤ¨Ýª Óæã௿ÞÃÜ ÃݨÜÃÜã ´æç®ÜÈ, AÊÜÄWÜã ¸æíWÜÙÜãÃÜá ¨Üü| ÃÝgQà¿á ÇæãàPÜÓÜ»Ý ûæàñÜŨÜÈÉ Wæ¨æªà WæÆáÉÊÜ ËÍÝÌÓÜ PÜwÊæá PÝ¿áì¨ÜÎì ¿ÞX¨æ. ×àWÝXÁáà ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜPæR ÊÜÆÓæ AÖܾ¨… ±ÜpæàÇ… ÖæãàWÜáÊÜ ÇæPÝRaÝÃÜÊäÜ AÊÜÃÈ Ü ¨ É .æ A®ÜíñÜPáÜ ÊÜÞÃ… gñæ ¯ÃÜíñÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ¿áw¿áãÃܱܳ ±ÜÄÔ§£Ááà ×àXÃÜáÊÝWÜ EÚ¨ÜÊÜÃÜ WÜ£Ááà®Üá? GÃÜváÜ ±Üűäæ àÓÜÆ®É áÜ ° AÊÜÃÜ ÊÜááí©qr¨ÝªÃ.æ Jí¨æãà ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ÖÜÊÝ Jí¨Üá ÊÜáor¨ÜÈÉ ÊæáàÇæà ®ÜÊÜá¾ ±ÜûÜ G®…wG gñæ Êæáç£Å ÊÜÞwPæãívÜá ÙÜáñܤ¨æ Gí¨Ý¨ÜÃÜã, Êæãà© ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áÆá ¹w. ÖÝWæ ÊÜÞw¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ÊÜÓÜìÓ… ÊÜááÔÉí GíŸ A¼±ÝÅ¿á ¹hæ² gñæ Ôàoá Öæãí¨Ý~Pæ ÊÜÞwPæãÙÜŸ Û ÖÜá¨Üá. ÊÜ®Üá° PæãÅà{àPÜÄÓÜÆá Pݱæäì WÜ|¯à¿á ÓÜíTæ¿áÈÉ ÔàoáWÜÙÜ®Üá° WæÆÉŸÖÜá¨Üá. Ãæàp… vÝ®ÜáWÜÙÜá ¿á£°ÓÜᣤ¨Ýª ÖÝWݨÝWÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ AWÜñÜ ¹¨ÜªÃæ ÃݨÜÃÜã D ÇæPÝRaÝÃÜ ¿áÍÜÔÌ¿Þ ®ÝÊÜâ ¯ÊÜáWæà ¸æíŸÆ PæãvÜáñæ¤àÊæ GíŸá¨Üá. WÜÆá hÝ£ ÓÜËáàPÜÃÜ|ÊÜä Jí¨Üá ÊæàÙæ C¨Üá BWÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Ý ¨ÜÃæ ñÜê£à¿á ÓÜÄ¿ÞX PÜãvܸæàPÜÆÉ? ÃÜíWÜ¨Ü gñæ Pæç hæãàwÓÜÆá AÊÜPÝÍÜ Pæãw. C¨Üá PÜãvܸæàPæí¨ÜÃæ ¿áw ¿ÞPæí¨ÜÃæ ±ÝÈìÊæáíp… aÜá®ÝÊÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜá ¹hæ²Wæ ÊÜáÃÜá ¿áá²G A—PÝÃÜPæR ŸÃܸæàPæí¨ÜÃÜã ñÜê£à¿á ÍÜQ¤ Óæà±Üìvæ¿ÞWܸæàPÜá Gí¨Üá ŸÖÜá ¸æíŸÆ PæãvܸæàPÜá. CÆÉÊæà ñÜê£à¿á ÍÜQ¤Ááà ñæàPÜ ®Ý¿áPÜÃÜá Ÿ¿áԨݪÃæ. ÓÜPÝìÃÜ ÃÜbÓÜÆá PÝíWæÅÓ… ¸æíŸÆ PæãvܸæàPÜá. B¨ÜÃæ D ¸æÙÜÊÜ~Wæ ®Üvæ¿áÆá ×àWÝX »ÜËÐÜÂÊÜ®Üá° WÜÊÜá®Ü¨ÜÈÉoárPæãívÜá PÜ®Ýì AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãorÃæ PÝíWæÅÓ… C±Ü³ñܤÄí¨Ü C±Ü³ oPÜ¨Ü ±ÜvÜÓÝÇæ¿áÈÉ ®ÝÊÜâ ñÜê£à¿á ÃÜíWÜ¨Ü gñæ ñæ¤ÃÜvÜá Ôàoá WæÆáÉÊÜ ±ÝÅhæPÜr®Üá° Pæç ¹oár ÖÜñܤÄí¨Ü Pæç hæãàwÓÜÇݨÜÃÜã AÊÜPÝÍÜ Pæãw GíŸá¨Üá ÖÜ®æ°ÃÜvÜá Ôàoá Wæ¨ÜªÃæ A¨æà »ÝWÜ G®Üá°ÊÜ Ô§£Wæ ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ GÃÜvÜ®æà ±ÜűæäàÓÜÆáÉ. ñÜÆá±Üâñܤ¨æ. AíñÜÖÜ Ô§£Wæ ñÜÆá±ÜÆá PÝíWæÅÓ… CÊÜ£¤®Ü ÇæPÝRaÝÃÜ¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ ¿áw¿áãÃܱܳ ñÜ¿ÞÄÆÉ. ×àWÝX A©àWÜ ñæÃæ¿á ×í©¯í¨Ü ®ÜÊÜÃÜá G®…wG gñæ Êæáç£Å ÊÜÞwPæãívÜá PÜ|QR 711 ¿áwx¿á ÊæáàÇæ JñܤvÜ ÖæàÃÜáñݤ Pæh沿á®Üá° Ú¿áÆá Ÿ¿áÔ¨ÜÃÜã ¹hæ² www.ravibelagere.com


11 ËhݱÜâÃÜ ®Üí© ÓÜÖÜPÝÄ ÓÜPÜRÃæ PÝTÝì

ñÜÇæ¿áÈÉ ÊæᣤPæãíwñÜᤙ. PÝTÝì®æ¿á ÓÜÊÜPÜÚ ¯— ®æ¿á ÊÜÞi aæàÊÜáì®… ÍÜÎPÝíñÜWèvÜ ¹. hæãñæX¨Üª gíŸX ÃÝgá ÊÜááívÝÊæãàb¨Ü᪠aÜá®Ý ±ÝqàÆÃÜ ÊÜá¿Þì¨æ GÃÜvÜá iÇæÉ¿á ÃæçñÜÃÜ ±ÝqàÆ, ÊÜÈÉ Ô¨Üª±Ü³™, gPÜÃæwx ÊÜOæ¿á ÊæàÙæ aÜaæìWæ Ÿí¨Ü ®ÜvÜáÊæ ÖÜÃÝhÝX ÖæãàX¨æ. DWæY PæÆ ©®ÜWÜÙÜ ÃÜÊæáàÍÜ, ÍÜÃÜñÜcí¨ÜÅ ±ÝqàÆ, ±ÜÅÊÜááS ËÐÜ¿áÊÝXñÜᤙ. ×í¨ÜÐærà PÝTÝì®æ¿á BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚWæ ÊÜáíWÜÙÜÊæàvæ B®Üí¨Ü, ¹ÃÝ B¨ÜÃæ, CíñÜÖÜ BÃæãà±Ü¨Ü ®Üv¨ æ Ü i©ª®Ü aÜá®ÝÊÜO¿ æ áÈÉ AÊÜÃÜ ±Ý®ÜÇ…®Ü ¨ÝÃÜ ÖÜ|ÊÜá±Ü³™, ÓÜá»ÝÐ… ÊÜá«æ¿áã PÝTÝì®æWæ PܟẠÖÜ©®æç¨Üá ÊÜáí© ÓæãàñÜá ÊÜáPÝvæ ¹¨ÜÄ¿áíñÜÊÜÃÜá ÍÜÎPÝíñÜ ÓÜÃÜŸÃÝgá ÊÜÞw¨Ü ÃæçñÜÃÜá ÊÜáÆX¨ÜÃæ ÍÜÎPÝíñÜWèvÜ ÊÜáñܤ WèvÜ ±ÝqàÆ®Ü AÐÜãr ÊÜáñÜᤠ®èPÜÃÜÃÜ ÊÜáPÜRÚWæ Ô¹ ÊÜÃÜ iàÊÜ¨Ü WæÙæ¿á PÜáÊÜÞÃܨÜwx »Ý®ÜWÜwWÜÙÜ®Üá° ¸æíŸÈÓÜ GÓ…Ô ±ÜsÜÂPÜÅÊÜá¨Ü ÍÝÇæ ñæÃæ Gí¹ŸºÃÜá ÊÜÞñÜÅ Wæ¨Ü᪠Ÿí©¨ÝªÃæ. ÍÜÎPÝíñÜ ÖÜ£¤¨ÜÃÜá. C¨æà ÊæàÙæWæ ¿áÆá A®ÜáÊÜᣠñÜí©¨ÜªÆɨæ WèvÜ®Ü ¨ÜáÃÝvÜÚñÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ ÓævÜáx Öæãvæ¨Üá iÇæÉ¿á ±ÜíaÜÊÜáÓÝÈ ÃÝg wÔrÆÄ BÃÜí¼ÓÜÆá A®ÜáÊÜᣠÍÜ Î PÝíñÜ W èvÜ ¹. ±ÝqàÆ ¯íñÜ AÊÜÃÜ ËÃæãà— ±ÝÙæ¿á¨Ü hæç®Ý±ÜâÃÜ¨Ü PÝÃÜ~WÜÙÝ¨Ü ÎÊÝ®Üí¨Ü ñÜÃÜáÊÜíñÜÖÜ Jí©ÐÜár EñܤÊÜá PÜáÊÜÞÃÜ aÜí¨ÜÅPÝíñÜ ¨æàÓÝÀá ŸÃæãàŸºÄ ±ÝqàÆÃÜ ñÜÊÜá¾ ËgájWèvÜ, ÊÜááÃÜWæàÍÜ ¯ÃÝ~ PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ÍÜÎPÝíñÜ ±ÝqàÆ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. ñÜÊÜá¾ qàËá®Ü ÖÜ©®æç¨Üá ÊÜáí© WæÈÉÔPæãívÜá ¿áíñÜÖÜÊÜÃÜá ÍÜÎPÝíñÜ ±ÝqàÆ ±ÜÅ£ AÊÜÂÊÜÖÝ B¨ÜÃ,æ BñÜ®ã æ ÙÜX¨Üª ±ÜÃÊ Ü áÜ hÝ£ÐÜñr ®Ü ¨ Ü Ü ÊÜááí¨æ ÍÜÎPÝíñÜWèvܯWæ ÓÜÄ¿ÞXÁáà ±æoár Pæãqr ÃÜPÜãR ¸æ®Ü° ×í¨æ ¯íñÜá ±æäÅàñÝÕÖÜ PæãorÃÜá. CíñÜÖÜ JÙæÛ¿á PæÆÓÜWÜÙÜá Wè|ÊÝX¨ÜªÊÜâ. Êæã®æ° ¨ÝªÃæ. AÓÜÈWæ, ®Üí© ÓÜPÜRÃæ PÝTÝì®æ¿á BvÜÚñÜ ÖÝWÝX ÍÜÎPÝíñÜWèvÜ ±ÝqàƯWæ C¨ÜªQR¨Üªíñæ ®Üvæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæWÜã ÊÜáá®Ü° ñܮܰ ñÜí¨æ ¹.q. ±ÝqàÆÃÜ®Üá° ËÃæãà—Ԩܪ ŸÈÐÜu ±ÜíaÜÊÜáÓÝÈ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÝ¨Ü ÎÊÝ®Üí¨Ü ±ÝqàÆ, Ëgáj WèvÜ ÊÜáñÜᤠÊÜááÃÜWæàÍÜ ¯ÃÝ~¿áíñÜÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáívÜÚ aÜá®ÝÊÜOæWæ D ¸ÝÄ 1996ÃÜÈÉ PÝTÝì®æ¿á ñܮܰ¨æà Ãæwx ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü PÜvæWæ C¯°ÆÉ¨Ü PÜPÜáR ÍÜÎPÝíñÜWèvÜ ±ÝqàÆ C¯°ÆÉ¨Ü ¹ÃÜá暴 Óܳ«æì BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚWæ Êæã¨ÜÆ Æñæ BÃÜí»ÜÊÝX¹qrñÜá. PÝTÝì®æ¿áÈÉ ®Üvæ A²³ PæãívÜá¹orÃÜá. H±Üìqr¨Ü᪠Sá¨Ü᪠BñÜ®Ü ¸ÝÄWæ aÜá®ÝÊÜOæ ®Üvæ¨ÝWÜ ¿ááÊÜ SÄà© ÊÜáñÜᤠPܟẠÓÜÃÜŸÃÝi®ÜÈÉ AÊÜ CÐÝrX¨æªà ñÜvÜ, ×í¨æ ÊÜÞi ÊÜáí£Å ÊÜááÃÜá A«ÜÂûÜÃÝX BÁáR¿ÞX¨Ü᪠Ãܨæà ¸ÝÆŸvÜáPÜÃÜ Pæç ÊæáàÇÝÀáñÜá. ËhݱÜâÃÜ¨Ü ×Ä¿á WæàÍÜ ¯ÃÝ~ ÊÜáñÜᤠŸÓÜÊÜ®Ü ¿ávÜÖÜÚÛ ÊÜáãÆ¨Ü AÓÜÈWæ, ±ÜÃÜÊÜá AÊÜPÝÍÜ ñÜÇæÊÜÞÄ®Ü ÃÝgPÝÃÜ~ Gí.¹.±ÝqàÆ ¸ÝWæàÊÝw¿á ÍÝÓÜPÜ ÎÊÝ BWÜ»Üì ÎÅàÊÜáíñÜ AÎÌñ… ÊÜÞË®ÜWÜá~ ÊÝ© ÃÝgPÝÃÜ~¿Þ¨Ü ÍÜÎ ©ÊÜíWÜñÜ ¹.Gí.±Ýqà ®Üí¨Ü ±ÝqàÆ Ÿí¨Üá ¯í£¨Üª vÝ.Gí.BÃ…. PÝíñÜWèvÜ ±ÝqàÆ ñÜÊÜá¾ ñÜí¨æ ÆÃÜ WÜÃÜw¿áÈÉ ±ÜÙÜX¨Üª ÖÜÙæ¿á ñÜÇæWÜÙÝ¨Ü Äí¨Ü. ¿ÞÊÝWÜ CÊÜÄŸºÃÜá ¨æàÓÝÀá, A«ÜÂûÜXÄ ¹.q.±ÝqàÆÃÜíñæ Jí¨Üá ÃÝgQà¿á ±ÜûܨÜÈÉ PÜáÙÜÈ GíPÜ|¡™, bPÜãRÃÜ ŸÓÜÊÜÃÝg, ÓÝÃÜÊÝvÜ ±ÜÃÜÊÜá ÓæãQR®Ü ÊÜá®ÜáÐÜ ¿áÈɨܪÐÜãr ©ÊÜÓÜ ÊÜá®æÀáí WÜáÃÜá£ÔPæãívÜÊÜÃÜÆÉ. ÖÝWÝX PÜÙæ¨Ü Êæáà ÃÜíñÜÖÜÊÜÃÜá hæç®Ý±ÜâÃÜ ÊÜáãÆ¨Ü PÜáÊÜÞÃÜaÜí¨ÜÅ ÍÜÎPÝíñÜ ±ÝqàÆ®Ü ¸æ¯°Wæ ¨ÜÇæà Ãæãqr Ÿá£¤ PÜqrPæãívÜá £íWÜÚ®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÝíñÜ ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜ ±ÜÃÜÊÝX ¯íñÜá¹orÃÜá. PÜáÊÜÞÃÜ aÜí¨ÜÅPÝíñÜ ¨æàÓÝÀá ¯íñÜÃæãà B ûÜ|©í¨ÜÇæà Ÿí¨Üá PÝTÝì®æ¿á A¼ÊÜê©œWæ DñÜ ŸŸÇæàÍÜÌÃܨÜÈÉ hæwGÓ…®Ü ËgájWèvÜ, C¨æà ÊæàÙæWæ iÇÝÉ EÓÜá¤ÊÝÄ ÊÜáí£Å Gí.¹. iÇÝÉ EÓÜá¤ÊÝÄ ÊÜáí£Å Gí.¹. ±ÝqàÆÃÜá ÍÜÅËást ÍÜÅÊÜáiàË AÊÜÃÜá. ÊÜááí¨æ AÊÜÃÜá ¹àÙÜX¿áÈÉ ñܮܰ¨æà ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü hæ.q.±Ýqà ±ÝqàÆÃæà Sá¨Ü᪠aÜá®ÝÊÜOæWæ Ÿí¨Üá¹orÃÜá. ®Üí© ÍÜáWÜÃ…Õ®Ü aÜá®ÝÊÜOÝ ATÝvÜQRÚ¨Üá aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ÓæãàÆÆá AÊÜÃÜÈɨܪ ®æàÃÜ ÆÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÊÜááÃÜáWæàÍÜ ¯ÃÝ~Wæ, ÊÜáá«æãàÙÜ ÖÝWÝX aÜá®ÝÊÜO¿ æ á ATÝvÜPRæ C¯°Æ¨ É Ü S¨ÜÃáÜ Å ¹orÃÜá. C¨ÜÃÜ ¸æ¯°Wæ aÜá®ÝÊÜOæ¿á PÜ|ÃÜíWÜá ®Üvæ&®ÜáwÁáà PÝÃÜ|ÊÝX¨Ü᪠ÊÜÞñÜÅ ¨ÜáÃÜíñÜ. ¨ÜÈÉ BÃ….¹.£ÊÜÞ¾±ÜâÃÜ ÊÜáñÜᤠgÊÜáSíw¿áÈÉ ŸíñÜá. Êæã®æ° ®Üvæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿á ´ÜÈñÝíÍÜ ±Üvæ¨ÜáPæãívÜá¹qrñÜá. A±Ü³®Ü ÖæÓÜÃÜ®æ°à WæÆá訆 ÊæáqrÇÝX ÊÜÞw Pæh沿á EÊæáàÍÜ ÖæãÃÜ Ÿí¨ÝWÜ ÍÜÎPÝíñÜ CÔÌ 1992ÃÜÈÉ ËhݱÜâÃÜ ñÝÆãQ®Ü PÜêÐÜ¡ PæãívÜá Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ PÝTÝì®æ¿á A«ÜÂûÜÃÜ ÊÜáÖÜŸÆÍæqr¿á®Üá° ±ÝqàÆ ÊÜáñÜᤠPÜáÊÜÞÃÜ Ãæwx ®ÜWÜÃܨÜÈÉ BÃÜí»ÜWæãívÜ ®Üí© ÓÜÖÜPÝÄ ÓÜPÜRÃæ PÜábìWæ Ÿí¨Üá B¯ÔPæãívÜÊÜ®Üá ¹.q.±Ýqà ¸æíŸÈԨܪ™. DñÜ®Ü ¹orÃæà AÊÜÃÜ ±Ý®ÜÇ…®ÜÊÜ PÝTÝì®æWæ ×í©¯í¨ÜÆã Ãæwx g®ÝíWܨÜÊÜÃÜ ÆÃÜ ÊÜáWÜ ÍÜÎPÝíñÜWèvÜ ¹.±ÝqàÆ ÊÜáñܤÊÜÃÜ ¨Üá¨æçìÊÜ B aÜá®ÝÊÜOæ ÃæÇÝÉ ÓæãàñÜá ÊÜá®æ ÓæàĨܪÃÜá. ×wñܨÜÈÉÃÜáÊÜ PÝTÝì®æ GíŸ ÊÜÞ£¨æ. D qàÊÜáá. ŸÃæãàŸºÄ I¨Üá ÊÜÐÜì PÝTÝì®æ¿á ¿áÈÉ AÊÜÃÝÂÃÜã Wæ¨Ü᪠AÊÜÃÜ ËÃæãà— ±ÝÙÜ¿á¨Ü ×í¨æ PÝTÝì®æWæ ÊÜÞi ÊÜáí£Å ©ÊÜíWÜñÜ Pæ. A«ÜÂûÜÃÝX WÜÄ&WÜÄ Ÿpær ÖÝQPæãívÜá ¨èÆñÜᤠŸÃÜÈÆÉ™. AÓÜÈWæ B PÜáÊÜÞÃÜ ¨æàÓÝÀá¿á ÍÜÅÊáÜ ¹.q.±ÝqàÆ Pæ . Ga….±ÝqàÆ Ga….±ÝqàÆÃÜ BÎàÊÝì¨ÜËñÜᙤ .Aí¨Üá Pæ.Ga…. ÊæáÃ橨ܪÃÜá. Wæ¨Ü᪠Ÿí¨Ü BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÍÜÎPÝíñÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜ ©í¨Ü AÍæãàPÜ ñæíPÜ|¡ÊÜÃÜ, ±ÝqàÆÃÜ ŸÆWæç »Üío®Üí£¨Üª IGGÓ… A— WèvÜ ÓÜÄ¿ÞWæà C¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ, ©®Ü PÜÙæ¨Üí OæÁáà Êæã®æ° ®Üvæ¨Ü ®Üí© ÓÜÖÜPÝÄ ÓÜPÜRÃæ ¨æãvܱ x ³Ü ¨æàÓÝÀá, EÊæáàÍÜ ÊÜáÆÉ|®¡ Ê Ü ÃÜ ,Ü ŸÓÜ®Ü PÝÄ Aiñ… Íæqr ÓÜPÝìÄ A—PÝÄWÜÚí¨Ü ÐæàÃÜá ñæÇÝÉ WèvÜÃÜ ñÜÇæ »Üág¨Ü ÊæáàÇæ ¯ÆɨÜÐÜár ÓæãPÜáR PÝTÝì®æ¿á AíWÜÙܨÜÈÉ ®Üvæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ WèvÜ ±ÝqàÆ, ÓÜá»ÝÐ… ÓÝÖÜáPÝÃÜ, WèvܱW³Ü èvÜ ÖÜ| ÓÜíWÜÅ×Ô PÝTÝì®æ G¨Ü᪠¯ÆÉÆá PÝÃÜ| Ÿí¨Üá¹qrñÜá. AÊÜÃÜ ÊæáçÁãÙÜWæ C¯°ÆÉ¨Ü ÍÜÎPÝíñÜWèvÜ ±ÝqàÆ®Ü qàÊÜáá ÓæãàñÜá ÊÜá®æ ±ÝqàÆ, ÖÜ®áÜ ÊÜáíñÜ PæãàÃæw™x , £ÊÜᮾ WÜ èvÜ ±ÝqàÆ, ¨Ü±Üì ÓæàÄPæãívÜá ÓæàÃÜÆá PÝÃÜ|ÊÝX¹qrñÜᤙ. ±ÜÅËàO… ÓÜÃܮݿáPÜ, »ÝÃÜ£ ÖÜÆWÜÈ, ±æÅàÊÜÞ ¹qrñÜá. AË»ÜiñÜ DWæY ÊÝÃÜ¨Ü ×í¨ÜÐærà ®Üvæ¨Ü ÓÜPÜRÃæ PÝTÝì WÜvܨݮÜ, ¹ÃݨÝÃÜ ÎÊÜ®ÜWèvÜ, ¨Üáívܱܳ ¨æàÊÜ ËhݱÜâÃÜ iÇæÉ¿á ®æ¿á BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ aÜá®ÝÊÜOæ ÊæàÙæ ÍÜÎ ®ÝÙÜ, ÃÜÊáæ àÍÜ ¹¨Ü®ã Ü ÃÜÃíÜ ñÜÖÜ EñÝÕ× ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜá Ãæwx g®ÝíWÜ¨Ü PÝíñÜWèvÜ®Ü ËÃæãà— qàÊÜáá PÝTÝì®æÁãÙÜWæ BÄÔ Ÿí©¨ÝªÃæ. aÜá®ÝÊÜOæ¿á ÊæàÙæ PÜáÊÜÞÃÜ AÐÜãr g®ÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ®Üvæ©ÃÜáÊÜ PæãàqWÜorÇæ ÖÜ|¨Ü A±ÜÃÜñܱÜÃÝ¨Ü ¨æàÓÝÀá¿áÃÜ qàÊÜáá Pæãor ÊÜÞ£®Üíñæ ®Üvæ¨Üá ÊÜÞñÜá PæàÙÜáñݤÃæ BÃæãà±Ü ÊÜÞwñÜᤙ. ÄÓÜÊ…ì ´Üíw¯í¨Ü Gíoá PæãívÜÃæà ÊÜááí©®Ü I¨Üá ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ PÝTÝì ÎÊÝ®Üí¨Ü ±ÝqàÆ ËgájWèvÜ ±ÝqàÆ ÊÜááÃÜáWæàÍÜ ¯ÃÝ~ GíŸ »ÜÅÊæá Pæãàq ÖÜ| ¨ÜáŸìÙÜPæ ÊÜÞwPæãíw¨Ü᪙, ®æ¿á BvÜÚñÜ ñÜÖÜŸí©Wæ Ÿí©àñÜá. 710

ÃÝX¨ÜªÃÜá. PÝTÝì®æWæ ÐæàÃÜá ÖÜ| ñÜáí¹¨Ü PÜáoáퟨÜÊÜÃæ㟺ÃÜ®Üá° PÜÃæ¨Üá PÝTÝì®æ¿áÈÉ ®èPÜÄ¿á®Üá° PæãvÜÇÝ¿áᤙ. D ÊæàÙæ ±ÜPÜR¨Ü ÔÃÜ WÜãÄ®Ü PÜorÃ… PÝíWæÅÔÕWÜÃÝ¨Ü ¹.q.±ÝqàÆÃÜá PÝTÝì®æ¿á BÃÜí»ÜPæR C¯°ÆÉ¨Ü ÍÜÅÊÜá ÖÝQ ¨ÜªíñÜã ©o. BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ®Üí© ÓÜÖÜPÝÄ ÓÜPÜRÃæ PÝTÝì®æWæ A«ÜÂûÜÃݨÜÊÃÜ áÜ ¹.q. ±ÝqàÆÃÜá. AÊÜñÜᤠ¹.q.±Ýqà ÆÃÜá A«ÜÂûÜÃÝWܨÜíñæ iÇæÉ¿á ŸÈÐÜu ±ÜíaÜÊÜáÓÝÈWÜÃÜ ÃÝgPÝÃÜ~ ¹.GÓ…. ±ÝqàÇ… ÊÜá®ÜWæãÚ ®Üvæst PÜáñÜíñÜÅ Ë´ÜÆÊÝ XñÜᤙ. ®ÜíñÜÃÜ ¹.GÓ….±ÝqàÆÃæà ÓÜPÝìÃÜ©í¨Ü ®ÝÊÜá ¯¨æàìÍÜ®ÜWæãívÜ A«ÜÂûÜÃÜ PÜábì¿áÈÉ PÜáÚñÜá¹qr¨ÜªÃÜá. B®ÜíñÜÃÜ¨Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ BÃ…. Gí.PÜÆã£, PÜáÊÜÞÃÜWèvÜ ±ÝqàÆÃÜíñÜÖÜÊÜÃÜá A«ÜÂûÜÃÝX PÝÃÜá¸ÝÃÜá ®ÜvæԨܪÃÜá. B¨ÜÃæ, CÔÌ

®Ý¿áPÜÃÜá A¨Ü®Üá° J±Üâ³ÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ D Êæáç£Å¿á ÊÜáãÆPÜ ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÄWæ ÇÝ»ÜÊÝWÜáñܤ¨æÁáà ÖæãÃÜñÜá ¹hæ ²Wæ ¨æãvÜx ÊÜáor¨Ü ÇÝ»ÜÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ ¿áw¿áãÃܱܳ ¹hæ²Wæ ÊÜáÃÜá Óæà±Üìvæ¿ÞWÜÈ Gí¨Üá B ±ÜûÜ¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ ®Ý¿á PÜÃÜá Ÿ¿áÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨æà aÜá®ÝÊÜOÝ ÃÜOÝíWÜ|¨ÜÈÉ GÆÉ ÖÜñÝÃÜá WÜÙæãí©Wæ ®ÜáXY AÊÜÃÜá ÖæãàÃÝo ÊÜÞvÜáñݤÃæ GíŸ PÝÃÜ|PÝRX. Jí¨Üá ÊæàÙæ Pæhæ²&¹hæ² Êæáç£Å¿á ÇæÊæÈÉ®ÜÇæÉà ¯íñÜÃæ ÓÜÖÜgÊÝ XÁáà ¿áwx ñÜÊáÜ ¾ ±ÜÃÊ Ü Ý¨Ü PÝÂíwvæàoáWÜÙ®Ü áÜ ° WæÈÓÉ áÜ ÊÜÐPrÜ àRæ WÜÊáÜ ®Ü Pæàí©ÅàPÜÄÓÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜá B PæÆÓÜ ÊÜÞw¨ÜÃæ ¹h沿á PÝÂíw væàoáWÜÚWæ ¨æãvÜx ÊÜáor¨Ü A®ÜáPÜãÆÊæà®Üã BWÜáÊÜâ©ÆÉ. ×àWÝX ¿áw¿áãÃܱܳ G®…wG gñæ Êæáç£ÅWæ ÔàËáñÜÊÝWÜáñæ¤àÊæ Gí¨ÜÃæ ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜá J±Üâ³ÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ PÜwÊæá. CíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ÃÝgQà¿á AÔ¤ñÜÌ EÚÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÆáÊÝX ñÝÊÜâ ñÜê£à¿á ÃÜíWÜ¨Ü gñæ Pæç hæãàwÓÜÇݨÜÃÜã AÊÜPÝÍÜ ¯àvܸæàPÜá AíñÜ Óæã௿ÞÃÜ ÃÝgQà¿á PÝ¿áì¨ÜÎì AÖܾ¨… ±ÜpæàÇ…Wæ ¿áwx ÊæáÓæàgá ÃÜÊݯԨݪÃæ. ×àWæ Jí¨Üá PÜvæÀáí¨Ü ÊæáÓæàgá ÃÜÊÝ¯Ô¨Ü PÝÆPæRà ÊÜáñæã¤í¨Üá PÜvæÀáí¨Ü ¨æàÊæWèvÜÃÜ www.ravibelagere.com

gñæ aÜaæì ®ÜvæÔÃÜáÊÜ ¿áw¿áãÃܱܳ, ÊÜááíŸÃÜáÊÜ GíŸá¨Üá. GÃÜvÜ®æà ÓÜÊÜáÓæ Gí¨ÜÃæ ¿áw ±ÝÈìÊæáíp… aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ®ÝÊÜâ, ¯àÊÜâ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ¿áãÃܱܳ ÊÜáñÜᤠ¨æàÊæWèvÜ ±ÜÃÜÓܳÃÜ Pæç hæãàw Pæç hæãàwÔ¨ÜÃæ Ëá¯ÊÜáÊÜå… ÖÜ©®æç¨Üá Ôàoá Ô¨ÜÃÜã ÈíWÝ¿áñÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á A¨Ü®Üá° WæÆÉŸÖÜá¨Üá AíñÜ ËÊÜÄԨݪÃæ. Aí¨Ü ÖÝWæ J±Üâ³ñܤ¨æ¿Þ? GíŸá¨Üá. D ±æçQ GÃÜvÜ PÝíWæÅÓ… ®ÜÊÜáWæ CPÜRÙÜ ÖÝQ C±Ü³ñܤÄí¨Ü C±Ü³ñæ¤ÃÜvÜá ®æ¿á ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° ÓÜıÜwÔPæãÙÜÛÆá DX ÔàoáWÜÙÜ®Üá° WæÆÉÆá ÖÜÊÜ~ÓÜᣤ¨æ¿Þ¨ÜÃÜã, B ¯í¨ÜÇæà PÝ¿áì Áãàg®æ¿á®Üá° ÃÜã²ÓÜ ±Üû¨ Ü Ü BÙܨÜÇæÉà ŸívÝ¿á »ÜáXÇ橪¨Ü᪠C¨ÜÃÜ ÇÝ»Ü ŸÖÜá¨Üá. ¨æàÊæWèvÜ, PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá AÊÜÃÜá ±Üvæ¨ÜÃæ ®ÜÊÜáWæ ÖæaÜác A®ÜáPÜãÆÊÝWÜȨæ AíñÜ ÈíWÝ¿áñÜÃÜ ±ÝÙæà±Üqr®ÜÈÉ £ÃÜáWÝw B ÖæàڨݪÃæ. PÝíWæÅÓ…®ÜÈÉ »ÜáXÇ橪ÃÜáÊÜ ¼®Ü°ÊÜáñÜ¨Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR hæwGÓ… ŸWæY ÊÜáñæ¤ ®Üí¹Pæ ÇÝ»Ü ±Üvæ¨ÜÃæ ¸æíWÜÙÜãÃÜá EñܤÃÜ, PæãàÇÝÃÜ, bPÜR ÊÜáãwÓÜáÊÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ ¿ÞWÜáÊÜíñæ ®æãàw ŸÙÝÛ±ÜâÃÜ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ, ÊÜáívÜÂ, ÖÝÓÜ®Ü, PæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ Êæã¨ÜÆ®æà ÓÜÊÜáÓæ ÊæáçÓã Ü ÃÜá, ñÜáÊÜáPÜãÃÜá, ÎÊÜÊæãWÜY, ÖÝÊæàÄ ÓæàÄ ¿á®Üá° ±ÜÄÖÜÄÔPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂÊæà? D ±ÜÅÍæ° AÖܾ¨…±ÜpæàÇ… ¨Üíñæ ÖÜ©®æç¨ÜÃÜÐÜár ÇæãàPÜÓÜ»Ý ûæàñÜÅWÜÙÜÈÉ WæÆÉ ¿áwx¿á®Üá° PÝvÜᣤ¨æ. Jí¨Üá ÊæàÙæ C¨Üá ŸÖÜá¨Üá GíŸá¨Üá ¿áw¿áãÃܱܳ ®ÜÊÜÃÜ ÇæPÝRaÝÃÜ. ±ÜÄÖÝÃÜÊݨÜÃæ PÝíWæÅÓ…®ÜÈÉÃÜáÊÜ ŸívÝ¿á¨Ü ¸æíQÁáà BWæ°à C¨æà ÇæPÝRaÝÃÜ ¨æàÊæWèvÜÃÜÆãÉ C¨æ. B¨ÜÃæ D Áãàg®æ ¿ÞÓÜ÷ÊÝX ±ÜÄÊÜñÜì®æ¿ÞX ¿áwx, ¨æàÊÜâ hæãàw¿á PæçWæ A¨Üá PÝ¿áìWÜñÜÊÝWÜÆá GÃÜvÜá ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚÊæ. Jí¨Üá, ©ÈÉ¿á PÝíWæÅÓ… ¨ÜPÜáRñܤ¨æ. ÖÝWæà®Ý¨ÜÃÜã B¨ÜÃæ PÝíWæÅÓ… ŸPÜR ¸æãàÃÜÆá ÊÜáÆWÜá ®Ý¿áPÜÃáÜ ¿áw¿áãÃܱ®³Ü Ê Ü ÃÜ Ü ±Üűäæ àÓÜÈWÉ æ A®ÜáÊÜᣠPæãvÜáñݤÃÝ? ÊÜâ¨Üá WÝÂÃÜíq.

24 APæãràŸ-Ã… 2013


12

Pæã±Ü³ÙܨÜ

ÊÜÞi ÓÜíÓÜ¨Ü Pæ.ËÃÜã±ÝPÜұܳ ÃÝgQà¿á©í¨Ü ¯ÊÜ꣤ Öæãí¨ÜȨݪÃÝ? GíŸ ±ÜÅÍæ° PæÒàñÝŨÜÂíñÜ ÖÜĨÝvÜᣤ¨æ. PÝíWæÅÓ… ±ÜPÜÒ¨Ü A®Ü° EívÜá A¨ÜPæR ¨æãÅàÖÜ ŸWæ¨Üá, ÎÅàÃÝÊÜáá ÆáÃÜ ¹GÓÝÕÃ… ÓæàÄ AÆãÉ ŸÃÜPÜñݤWÜÈÆÉ AíñÜ ÊݱÜÓÜá Ÿí©¨ÝªÃæ. ÍÜñÝ¿áWÜñÝ¿á ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞw, ÃÝg¨ÜÈÉàWÜ CÃÜáÊÜ PÝíWæÅÓ… AÇæ¿á®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜá C®æãÊ ° áæ ¾ ÓÜíÓܨÃÜ ÝX¹vÜáÊÜ A¨ÜÊáÜ Â ËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° ËÃÜã±ÝPÜұܳ ñÜáí¹Pæãíw¨ÝªÃæ. Öæãpær ñÜáí¹¨ÝWÜ PÝÈí¨Ü J¨Ü᪠ÖæãàX¨Üª ËÃÜã±ÝPÜұܳ DWÜ ÖÜÔ¨ÝWÜ Ÿí¨ÜÃæ ±ÜPÜÒPæR ÓæàÄÔ PæãívÜá qPæp… PæãvÜÆá CÈÉ ¿ÞÃÜã ԨܜÄÆÉ GíŸá¨Üá PÝíWæÅÓ… ÊÜááSívÜÃÜ A¼ÊÜáñÜ. PÜÙæ¨Ü ÇæãàPÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|PÜãR ËÃÜã±ÝPÜұܳ WæÆÉÇÝÃÜÃæí¨æà WÜáÃÜá£Ô AÊÜÄWæ PÝíWæÅÓ… qPæp… ¯ÃÝPÜÄÔñÜᤙ. B¨ÜÃæ qPæp… PæãvÜÈÆÉ GíŸ PÝÃÜ|PæR ñÜ®ÜWæ A—PÝÃÜ, WÜñÜᤠWæçÃÜñÜá¤WÜÙÜ®Üá° Pæãor ±ÜPÜÒPæR ¨æãÅàÖÜ ŸWæ¨Üá ¹h沿á BPÜÔ¾PÜ ÃÝgPÝÃÜ~ ÎÊÜÃÝÊÜá®ÜWèvÜ WæÆÉÆá PÝÃÜ| PÜñÜìÃݨÜÃÜá. AÊÜñÜᤠPÝíWæÅÔÕ CPݺDž A®ÝÕÄ ¯í¨Ü Óܳ—ìԨܪ ŸÓÜÊÃÜ Ýg ÃÝ¿áÃæwx ËÃÜá¨Üœ ñÜ®°Ü PÜáÃÜ០ÓÜÊÞ Ü g ÊÜ®æ°à G£¤ PÜqr ±ÜPÜÒ ÓæãàÆÆá ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ¨ÜÃÜá. C®Üá° GÆÉ Äà£Àáí¨ÜÆã ÓÜÊÜáŸÆÃÝX¨Üª ŸÓÜÊÜÃÝg ÃÝ¿áÃæwx ÖÝWÜã CPݺDž A®ÝÕÄ Aí¨Üá ñÜÇÝ GÃÜvÜá ÆPÜÒ ÊÜáñÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãí vÜÃÜá. Pæã±Ü³ÙÜ ÇæãàPÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅ¨Ü C£ÖÝÓÜ

Pæ. ËÃÜã±ÝPÜұܳ,

¨ÜÈÉÁáà ÊÜáãÊÜÃÜá Óܳ—ìWÜÙÜá CÐæãrí¨Üá ÓÜÊÜá ŸÆ¨Ü ÖæãàÃÝo ®ÜvæÔ¨Ü᪠A¨æà Êæã¨ÜÆá G®Ü° ŸÖÜá¨Üá.

CŸºÃÜá AÖÜìÃÜá

AÊÜñÜᤠC¨æà ËÃÜã±Ý PÜұܳ Bw¨Ü vÜŸÇ…WæàÊÜå… ¯í¨Ü ¹h沿á ÎÊÜÃÝÊÜá®Ü WèvÜ BÁáR¿ÞX CÊÜñÜᤠPæã±Ü³ÙÜ ¹PÜRÚÓÜáÊÜíñÝX¨æ. ÇæãàPÜÓÜ»æ¿áÈÉ iÇæÉ¿á ±ÜÃÜ bPÜR ¨Ü¯¿á®Üã° Gñܤ¨Ü WèvܮܮÜá° BÄÔ PÜÚst ñܲ³Wæ ÊÜáñܨÝÃÜ ¨Üá@UÓÜᣤ¨Ýª®æ. AÓÜÈWæ ÊÜáñܨÝÃÜ®Ü BÓÜQ¤WÜÚ ¨Üª¨æªà ¸æàÃæ. Óær$çÈÐ… ÃÝgPÝÃÜ|PæR ÖæÓÜÃÝXÃÜáÊÜ ŸÓÜÊÜÃÝg ÃÝ¿áÃæwxWæ ÃÝgQà¿á¨Ü ÖÜÆÊÜâ ÊÜááSWÜÙáÜ Wæ㣤¨Ê ªÜ âÜ . BñܯWæ hÝn±PÜ ÍÜ QÜ ¿ ¤ á gñæWæ Ÿá©œÊÜí£Pæ¿áã CñÜᤙ. CíXÉÐ…®ÜÈÉ EñܤÊÜá ×wñÜ¨Ü gñæWæ Áãàg®æWÜÙÜ ŸWæWæ A±ÝÃÜ

hÝn®Ü˨ܪ ÃÝ¿áÃæwx¿á®Üá° ÇæãàPÜÓÜ»æWæ BÄÔ 2008ÃÜ Ë«Ý®ÜÓ» Ü Ý aÜá®ÝÊÜO¿ æ áÈÉ ñÜÊáÜ ¾ ÓÜPÌ àÒæ ñÜÅ PÜÚÓܸæàPÜá Gí¨Üá Jí¨Üá ÊÜWÜì¨Ü ÊÜáñܨÝÃÜ®Ü Ôí«Ü®ÜãÄ®ÜÈÉ PÝíWæÅÓ… ÓæãàÆÆá ÓÜÌñÜ@ ÓÜíÓÜ¨Ü ñÜáwñÜËñÜᤙ. C®æã°í¨Üá ÊÜWÜì¨Ü ÊÜáñܨÝÃܯWæ ÃÝX¨Üª ËÃÜã±ÝPÜұܳ PÝÃÜ|ÃݨÜÃÜá. Aí¨Üá ±ÜíaÜ»ÝÐÝ ±ÜÅËà| CPݺDž A®ÝÕÄ ÊæáàÇæ ËÃÜã±ÝPÜұܳ®ÜÊÜÃÜ PÝÃÜ|PæR PÝíWæÅÓ…®Ü ¸Ý¨ÜÈì EÊæáà© CñÜᤙ. iÇæÉ¿á ÊÜáqrWæ ÖÜí±Ü®ÜWèvÜ ÓæãࣨܪÃÜá. PÜáÐÜrX ÓÜ £ àÍ… ¹ÇÝÉ w I¨Üá »ÝÐæWÜÙÜÈÉ ±èÅ{Êæá C¨Üª ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ…®Ü AÊÜáÃæàWèvÜ HPæçPÜ ®Ý¿áPÜ®æíŸ PÝÃÜ|PÜãR Ÿ¿Þ±ÜâÃÜ ±ÜÃÜ ¸ÝÂqíW… A®ÝÕÄ g®ÜñæWæ CÐÜrÊÝX¨ÜªÃÜá. CíXÉÐ…, E¨Üáì, ÊÜÞvܨæà, PÜáƸÝí«ÜÊÜ ¹hæ²¿á ¨æãvÜx®ÜWèvÜ ñæÆáWÜá, ×í© ÖÝWÜã PܮܰvÜ »ÝÐæ¿á®Üá° AÃÜÙÜá ±ÝqàÇ… ±ÜÃÜ ÊÜ×ԨܪÃÜá. ×àWæ PÝíWæÅÓ… ÖÜáĨÜíñæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ A®ÝÕÄ Pæàí¨ÜŨÜÈÉ ÓÜíÓܨÜÃÝX¨Üª ÓÜbÊÜÃݨÜÃæ iÇæÉWæ Ÿí±ÜÃ… G®Üá°ÊÜâ¨Üá g®ÜñæWæ AÊÜ—¿áÇæÉà AÄËñÜᤙ. B¨ÜÃæ Pæ.ËÃÜã±ÝPÜұܳ®Ü ±ÜPÜÒ¨æãÅàÖÜ ±ÜPÜÒ¨æãÅà× PæàÊÜÆ PÝíWæÅÔÕWÜÐærà ®ÜÐÜrÊÝWÜÈÆÉ™. Cwà iÇæÉWæ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ ŸÃÜÔwÆá Ÿw¨ÜíñÝÀáñÜá. AíñÜÖÜ ËÃÜã±Ý ÓÜÃÜÊÜÞÇæ¿á®æ°à PÜұܳ ÊÜáñæ¤ PÝíWæÅÓ… ¸ÝXÆá Ÿw¿áᣤ¨Ýª®æ. ÖæO橨ܪÃÜá. ±ÜPÜÒ¨æãÅàÖÜ ÓÜÃÜÊÜÞÇæ CíñÜÖÜ A®æàPÜ Pæã±ÜÙ³ Ü ÇæãàPÜÓ» Ü Ý PæàÒ ñÜÅ¨È Ü É PÜáÃÜ០ÓÜÊÞ Ü g PÝÃÜ|WÜÙÜá ÓæàÄ ŸÖÜá¨æãvÜx ±ÝÅŸÆ Öæãí©¨æ. CÊÜñÜᤠԨܜÃÝ ¨Üíñæ Êæç¿áQ¤PÜ ÎÊÜÃÝÊÜá®ÜWèvÜ ÊÜá¿á ÊÜááSÂÊÜáí£Å™. B¨ÜÃæ Jí¨Ý®æãí¨Üá ÊÜaÜìÓÜÕ®Üá° PÝÆ©í¨ÜÆã CÈÉ®Ü ÓÜÊÜÞg Êæã¨ÜÆá Ԩܜ PÜáÆWæwÔPæãíw¨Üª PÝÃÜ|PæR ËÃÜã±ÝPÜұܳ¯Wæ ÃÝÊÜá¿áÂÃÜ®Üá° B«ÜÄÓÜáñݤ PÜÙæ¨Ü ÇæãàPÜÓÜ»æ¿á qPæp… ÔWÜÈÆÉ™. Ÿí©¨æ. ԨܜÃÝÊÜá¿á®ÜÊÜÃÜ ¸æ¯°Wæ aÜãÄ ®ÜíñÜÃÜ¨Ü Óݧ®Ü Pæãor¨æªà C¨æà ÇæãàPÜÓÜ»æWæ PÝíWæÅÔÕ¯í¨Ü qPæp… ÔPÜR¨Ü ËÃÜã±ÝPÜұܳ PÝÃÜ| ÃÝñæãÅàÃݣŠCñÜÃæ ±ÜPÜÒWÜÙÜ ®ÜÊÜÄWæ G®Ü° qPæp…WÜã ÖÝñæãÃæ¨ÜÃÜá. ŸÖÜá¨Üá. ÃÝgQà¿á¨Ü BÃÜí»Ü hæwGÓ… A®ÝÕÄ¿áÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜÈÉ Jí©ÐÜár ÃæçñܱÜÃÜ aÜÙÜÊÜÚ ¹oárPæãvÜáÊÜí£ÃÜÈÆÉ™, ¹hæ²Wæ ÊÜÞw©ª¨æ. A¨Ü®æ°à AÓÜ÷ÊܮݰXÔ ÎÊÜÃÝÊÜá®ÜWèvÜ ¯QR¿ÞXñÜᤙ, PæãívÜá ÓÜíÓܨÜÃÝX¹orÃæãà CñÜÃæ ±ÜPÜÒWÜÙÜ ¸æàÙæÁáà ¸æà¿áá g®ÜÃÜ PÜvæ £ÃÜáX ®æãàvÜÈÆÉ™. ÊÜí£ÃÜÈÆÉ™. Sá¨Ü᪠Wܱ…aÜá±… hÝ£ ÃÝgPÝÃÜ| HPæ ÊÜÞvÜ B¨Ü ËÃÜã±ÝPÜұܳ PÝíWæÅÓ…®ÜÇæÉà ¸ÝÃܨÜá AíñÜ ±ÜÅÎ°Ô ÈíWÝ¿á C¨Ü᪠¸æ¯°Wæ aÜãÄ ÖÝQ ¹. ŸÓÜÊÜÃÝg ÃÝ¿áÃæwx™ ñÜÃÜ Pæãà±ÜPæR WÜáÄ¿Þ¨ÜÃÜá. ÎÅàÃÝÊÜááÆá ÓÜíÓݧ²Ô¨Ü

bñÜŨÜáWÜì ÇæãàPÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOæ: PÝíWæÅÓ… ATÝvܨÜÈÉ ¯ÊÜêñܤ A—PÝÄWÜÙÜ ×ívÜá

bñÜŨÜáWÜì¨Ü PÝíWæÅÓ… ²GÓ… A—PÝÄWÜÙÜ ¨Üívæà ±ÜvÜÓÝÇæÁãÙÜWæ ËbñÜÅ CÈÉ®Ü PÝíWæÅÓ… PÜaæàÄ¿áÈÉ Wæãí¨ÜÆ BÃÜí»ÜÊÝX¨æ. pæíoá ÖÝQ PÜáÚñÜá¹qr¨æ. ÓÜíÓÜ£¤®Ü aÜá®ÝÊÜOæX®Üã° hæãñæWæ ÓܧÚà¿á PÝíWæÅÓ… ÊÜááÊæáçÆá ¨ÜãÃÜ˨æ. B¨ÜÃæ, SívÜÃÜá CÊÜÃæãí©Wæ PÜã®ÜÈÉ A¨ÝWÜÇæà iÇÝÉ PÝíWæÅÓ… ¯í£¨ÝªÃæ. ÖÝWÝX bñÜŨÜáWÜì PÜaæàÄ¿á AíWÜÙܨæãÙÜWæ ÇæãàPÜÓÜ»Ý ûæàñÜÅÊæäí¨ÜÄí¨ÜÇæà qPæp… BPÝíüWÜÙÜ ¨ÜívÜá PÝíWæÅÓ… qPæp… BPÝíüñÜÃÜ ¹àvÜá¹qr¨æ. AÓÜÈWæ, iÇÝÉ ±Üqr ÖÜ£¤ÃÜ£¤ÃÜ IÊÜñܤÃÜÑr¨æ. PÝíWæÅÔÕ®Ü PÜorÃ… PÝíWæÅÔÕWÜÃÜá B¨ÜÃæ, A»Ü¦ìWÜÙÜ BÁáR ±ÜûÜ¨Ü qPæp…Wæ D Ä࣠ÖæãOæWÝÄPæ ¯ÊÜêñܤ IGGÓ… A—PÝÄ Pæ.ÎÊÜÃÝí ÊÜááX¹¨Ü᪠Aiì WÜágÃÝÀáÔ ÃÝg嬆 ¨ÜªÃæ ¨ÜáWÜì¨Ü ÓÝÊÜޮܠÊÜáñܨÝÃÜ Wæãí¨ÜÆPæR ÊÜááSÂÊÜáí£Å ԨܜÃÝÊÜá¿á ¹àÙܨæ ÓÜáÊÜᾯ¨Ü᪠ÊÜáñÜᤠiÇÝÉ EÓÜá¤ÊÝÄ ¹vÜᣤ¨Üª™. ËbñÜÅ ÊÜáí£Å Ga….Bíg®æà¿á AÊÜÃÜ ÖæWÜÈWæ ¹©ª Êæí¨ÜÃæ ÊÜááí©®Ü ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜááí©®Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ¿ÞÄWæ aÜá®ÝÊÜOæWæ ÆPÜáR PÜá¨ÜáÃÜȨæ GíŸá¨æà DWÜ ¯WÜãyÜ. bñÜŨÜáWÜì©í¨Ü CÔÌ 2009ÃÜ ÇæãàPÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOæ¿á PÝíWæÅÓ… A»Ü¦ì Öæ㣤Wæ ×í©¨Üª ÓÝÊÜޮܠûæàñÜÅ ÖæãàX bñÜÅ ¿ÞWÜÆá ¯ÊÜêñܤ ¨ÜáWÜì ÓÜíÓÜñ… ûæàñÜÅ ËáàÓÜÆá ûæàñÜÅÊÝX Ÿ¨ÜÇÝX IGGÓ…, ¹qrñÜá. PÜÙæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿á ÊæàÙæWæ CÈÉí¨Ü I²GÓ…, PæGGÓ… PÝíWæÅÓ… ±Üû¨ Ü Ü A»Ü¦ì¿ÞWÜÆá AÐæàr ®Üã ±æç±äæ à vÝ.¹.£±æ³àÓÝÌËá ÊÜáñÜᤠPæGÓ… q¿áã CÃÜÈÆÉ™. B¨ÜÃæ, PÜÙæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOÝ 24 APæãràŸ-Ã… 2013

±æçQ WÜáƺWÝì ÇæãàPÜÓÜ»Ý ûæàñÜÅ©í¨Ü ÖÝÈ Pæàí¨ÜÅ ÃæçÇæÌ ÊÜáí£Å ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü SWæì¿áÊÜÃæà PÜ|QRÚ¿ááÊÜâ¨Üá A¨ÝWÜÇæà ¯QR¿ÞX¨æ. aÝÊÜá ÃÝg®ÜWÜÃÜ ©í¨Ü ÖÝÈ ÓÜíÓÜ¨Ü «ÜáÅÊÜ®ÝÃÝ ¿áO… PÜ|QRÚ ÓÜÊÜá¿áQRíñÜ ŸÃÜáÊÜ ÇæãàPÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOæ¿á ¿ááÊÜâ¨Üá Öæ㣤Wæ ÃÝg嬆 ÃÝgQà¿á bñÜÅ|Êæà Ÿ¨ÜÇÝX ŸÖÜáñæàPÜ ÖæãàX¨æ. ÃÝg¨ÜÈÉ PÝíWæÅÓ… ±ÜûÜÊæà DWÜ A— SbñÜ. CÊÜÄ PÝÃܨÜÈɨæ. AÆɨæ D ûæàñÜÅPæR ÓæàÄ¨Ü q.¹.g¿á ŸºÃÜá ¨ÜÈñÜÃÜ aÜí¨ÜÅ ÊÜáñÜᤠGa….Bíg®æà¿á ÃÝg ÓÜbÊÜ ÓÜí±Üâ ±æçQ ŸÆWæç i.GÓ….ÊÜáígá®Ý¥… o¨ÜÈÉ ±æäWܨÜÓݤ¨Ü TÝñæWÜÙÜ ÊÜáí£ÅWÜÙÝX¨ÝªÃæ. ±ÜíWÜvÜPæR ûæàñÜÅ¨Ü Êݲ¤Wæ ŸÃÜáÊÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý ûæàñÜÅWÜÙÜ ±æçQ ÓæàĨÜÊÜÃÜá. ÖÝWÝX PÝíWæÅÓ… ±ÜûܨÜÈÉÃÜáÊÜ ŸÆWæç Öæbc®Ü ûæàñÜÅWÜÙÜÈÉ PÝíWæÅÓ… ±ÜûÜ¨Ü ÍÝÓÜPÜÃæà C¨ÝªÃæ. PæãàpÝ ÊÜááX¨Üíñæ. C®ÜáÚ° ¨Üíñæ PæãàÇÝÃÜ ËáàÓÜÆá ÖÝWÝX PÝíWæÅÓ… ±ÜûÜ©í¨Ü ¿ÞÃæà A»Ü¦ì ûæàñÜÅPæR Ÿí¨ÜÃæ GvÜWæç ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü Pæàí¨ÜÅ ÓÜbÊÜ ¿ÞX PÜ|QRÚ¨ÜÃÜã WæÆáÊÜâ ÓÜáÆ»Ü GíŸ ÇæPÝR Pæ.Ga….ÊÜá᯿á±Ü³®ÜÊÜÄWæ qPæp… ñܲ³ÓÜÆá aÝÃÜ ¿ÞÄí¨ÜÆã ÓÝ«ÜÂËÆÉ™. ¨æãí©Wæ ¹hݱÜâÃÜ ËáàÓÜÆá ûæàñÜÅ¨Ü ¯ÊÜêñܤ ÓÜíÓÜ¨Ü ÃÝ¥æãàv… ÊÜáãÆñÜ@ ÓÜPÝìÄ A— Æí¸Ý~ g®ÝíWܨÜÊÜÃÜá. PÝÄWÜÙÜ ¨ÜívÜá bñÜŨÜáWÜìPæR Pæàí¨ÜÅ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ÖæãÓÜ WÜáÙæà ÖæãÃÜoá ŸÃÜÆá ñÜá© ËáàÓÜÆá ÊÜÞWÜìÓÜãb¿áíñæ WÝÆÈÉ ¯í£¨æ. AÊÜÃÜá ±ÜÄÎÐÜr ±ÜíWÜvÜPæR D ÊÜá«æ bñÜŨÜáWÜì ûæàñÜÅ¨Ü ÓæàĨÜÃÜã ÃÝg¨ÜÈÉ Æí¸Ý~ A»Ü¦ì¿ÞX ¿ÞÃÜ®Üá° WÜÙÜá oaÜŸÇ… g®ÝíWÜ. PÜ|QRÚÓܸæàPæíŸ ÇæPÝRaÝÃÜÊÜâ ÖÝWÝX GvÜWæç ±ÜíWÜvÜPæR PÝíWæÅÓ… ±ÜûÜ¨Ü ÖæçPÜÊÜÞíw®ÜÈÉ ÊÜáñæã¤í¨Üá Ôàoá PæãvܸæàPæí ®Üv橨æ. ÃÝg¨ÜÈÉÃÜáÊÜ I¨Üá ©ÃÜáÊÜ PÝíWæÅÓ… ÖæçPÜÊÜÞív… Ga….Bíg®æà¿á ËáàÓÜÆá ÇæãàPÜÓÜ»Ý ûæàñÜÅWÜÙÜ ñܮܰ JÙÜËáàÓÜÇÝ£ ÓÜãñÜÅÊÜ®Üá° www.ravibelagere.com


13 ¹GÓÝÕÃ… PÝíWæÅÓ… ÓæàÄ ËÃÜã±ÝPÜұܳ®Ü®Üá° ËÃæãà—ÓÜáÊÜ g®Ü PÝíWæÅÓ… ÍÝÓÜPÜĨݪÃæ. ÖÝWÝXÁáà CÈÉ Pæãíw¨Ýª®æ. Pæã±Ü³ÙÜ ÇæãàPÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅ¨Ü PæãívÜÃÜá. AÈÉ AÊÜÄWæ BÃÜí»Ü ñÜívÜÊÜä ÓÜÖÜ PÜÄ¿á±Ü³®Ü®Üá° PÝíWæÅÓ… qPæp… ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜá Wæ¨ÜªÃæí¨æà »ÝËÓÜ ¿ááÊÜ A«ÜÂPÜÒ ±Üor ÖÝWÜã hÝ£¿á ŸívÜÊÝÙÜ ¨ÜÈÉ ÖÜã訆 Óܮݾ®Ü, ÃÝg qàQÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæíŸá¨Üá BñÜ®Ü ¸æàPÜá GíŸá¨Üá CÈÉ®Ü PÝíWæÅÓ… EÊÝaÜ. Öæç¨ÜÃÝ Ë¨æ¿Þ¨ÜÃÜã ŸívÜÇ… ÊÜÞñÜáWÜÙÜ ÊÜááÙÜáÊÜâ E±Ý«ÜÂPÜÒ ±Üor GÆÉÊÜä ÔPÜRÊÜâ. AWÜYÚPæ. ¸Ý¨… PÜ®ÝìoPÜ¨Ü I¨Üá ÇæãàPÜ C¨æ. IÊÜñÜᤠÓÝËÃÜ ÓܨÜÓÜÂñÜÌ B¨ÜÃæ WÜ~«Ü~WÜÙÜ ±ÜPÜÒ©í¨Ü ®æãà GíqÅ ÓÜ»Ý PæÒàñÜÅWÜÙÜ ±æçQ ÊÜáãÃÜá ËáàÓÜÆá ÊÜÞwÓÜáñæ¤à®æíŸ »æãàíWÜá ¨æãvÜxÊÜáor¨Ü Êæãñܤ ¯ÄàQÒÔ Pæ.ËÃÜã±ÝPÜұܳ ×í¨ÜáÚ¨Ü BXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¹à¨ÜÃ… ÖÝWÜã ¹vÜáñܤÇæà ÃÝÖÜáÇ… WÝí— Ÿí©¨Üª ËÃÜã±ÝPÜұܳ¯Wæ PÜáÃÜ០ÓÜÊÜÞg¨Ü ®Ý¿áPÜ®ÝX Pæã±Ü³ÙÜ PæÒàñÜÅWÜÙÜá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÄWæ ±ÜPÜR ¯íñÜá ´æäpæãà ñæWæÔ ¯ÃÝÓæ¿ÞÀáñÜá. ñÜÊÜá¾ PÝÄ®Ü ¨Üê ã Ü Ô¨ÜÃœ ÝÊÜá¿á ÊÜáñÜᤠPæã±ÜÙ³ Ü EÚ©Êæ. ÖÝWÝX Pæã±Ü³ÙÜ¨Ü ÊæáàÇæ Pæãívܨܪ®æ°à ±ÜÅaÝÃÜPæR ŸÙÜÔ ±æpæãÅàÇ…WÜã AÈÉ ¹Ç… iÇÝÉ PÝíWæç A«ÜÂPÜÒ ŸÓÜÊÜÃÝg ŸÙÝÛÄWÜÃÜ ¨ÜêÑr¿áã ®æqr¨æ. C®Üá° ¨Ýª®æ. PÝíWæÅÔÕWÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®æ°à ÔPÜRÈÆÉ™. ñÜÊÜá¾ ÓÜÌ¿áíPÜêñÜ ñܲ³Wæ ×pÝ°Ù… ÓÜÖÜ A¨æà ÓÜÊÜáá¨Ý GÃÜvÜá PæÒàñÜÅWÜÙÜ ±æçQ Jí¨Ü®Üá° CÐÜr±ÜwÓÜ¨Ü ŸÓÜÊÜ®ÜWèvÜ Ga….BÃ….ÎÅà®Ý¥… Êæ㯰®Ü Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ ¿á¨Ü ÊÜááSívÜÃÝ¨Ü PÝÃÜ| PÜáÃÜ០ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR ¯àvÜáÊÜ ¯í¨Ü ±ÜPÜÒPæR ÓÜíPÜÐÜr GíŸ ¿áÈÉ PæÆÊÜÄWæ qPæp… PæãwÔ ±ÜÅÓÝ¨Ü ±Üvæ¨Üá DñÜ®Ü AWÜñÜ PÝíWæÅÓ…Wæ ¹àÙÜÈQRÆÉ™. C®Üá° ÓÝ«ÜÂñæ C¨æ. PÜáÃÜáŸÃÜ ÓÜÊÜÞgPæR ÊÜÞñÜá PæàÚŸÃÜᣤ¨æ. C®Üá° ±Üâ¯àñÜÃݨÜÃÜá. AÈÉWæ ÊÜÞw¨Üª SaÜáì ÊÝ±Ü iÇæÉ¿á PÝíWæÅÓ… ÖæçPÜÊÜÞív… G¯ÔÃÜáÊÜ Êæçp… Pæã±Ü³ÙܨÜÈÉ ×wñÜËÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ŸÙÝÛÄ¿á WÜ~«Ü~ ®ÝÃÝ Pæ. PÜÄ¿á±Ü³™ ÓÝ¨Ü ñÜ겤Àáí¨Ü ¹GÓÝÕÃ…Wæ ©àv… ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ÖèÓ… ¨æãÃæWÜÙÜá ÓÜÖÜ ËÃÜã±ÝPÜұܳ®Ü®Üá° CÐÜr±ÜvÜá PÜáÃÜ០ÊÜááSívÜÃÜá Cñܤ ÓÜã¿áì®ÝÃÝ¿á|Ãæwx ÖÝQ ÃÝià®ÝÊæá ¹ÓÝQ Ÿí¨ÜÃÜá. ÊÜâ©ÆÉ™. Êæçp…ÖèÓ…®Ü ¿ááÊÜÃÝg Ga….BÃ…. ÓÜáÚ¿áᣤ¨ÝªÃæ. ¯ÊÜêñܤ ±æäÈàÓ… A—PÝÄ ÊÜÞñÜÅ Pæã±Ü³ÙܨÜÈÉ GÇæPÜÒ®… C¨ÝªWæãÊæá¾ AÊÜÃÜá PÜÄ¿á±Ü³ ÎÅà®Ý¥…ÃÜá ÊÜÞñÜÅ ÍÜñÝ¿áWÜñÝ Pæí±Ü¿á™, Ga….Gí.ÃæàÊÜ|¡™, ÊÜÞñÜÅ ÓܨÜ᪠ÊÜÞvÜáñݤÃæ. aÜá®ÝÊÜOæWæ ¯ÆáÉÊÜ CÐæãr£¤Wæ ËÃÜã±ÝPÜұܳ®ÜÊÜÃÜ ±ÜPÜÒ&±ÝÅÊÜÞ~ ¿áÊÝX ËÃÜã±ÝPÜұܳ¯Wæ ®æãà Pæ.Ô.PæãívÜ¿áÂÃÜÊÜÃÜá qPæp… ÓÜᩪ ¹orÊÜÃæà ñÜoÓܧÃÝWÜáñݤÃæ. iÇæÉÁãÙÜ PÜñæ&®ÜvÜñæ ŸWæWæ g®ÜPÜãR AÓÜÖÜ ÊÜáãvÜáñݤ GíqÅ ¸æãàv…ì ñæãàÄԨݪÃæ. WÝX ¿á£°Ô¨ÝªÃæ. PÝíWæç iÇÝÉ X®Ü ñÜÊÜá¾ WÝÅ®æçp… ÊÜÂÊÜÖÝÃÜPæR A®ÜáPÜãÆÊÝWÜ ÖæãàÀáñÜá. C®Üá° ËÃÜã±ÝPÜұܳ®ÜÊÜÄWæ g®Ü C®Üá° Ôí«Ü®ÜãÄ®Ü ÖÝÈ ÍÝÓÜPÜ «ÜÂPÜÒ ŸÓÜÊÜÃÝg ×pÝ°Ù… ÓÜÖÜ ÇæíŸ ÃÝgQà¿á ÓÜíŸí«Ü CÈÉÄÔPæãíw¨ÝªÃ.æ Jí©ÐÜár WèÃÜËÓÜáñݤÃæí¨ÜÃæ A¨Üá AÊÜÃÜ A|¡®Ü PÝíWæÅÓ…®Ü ÖÜí±Ü®ÜWèvÜ ¸Ý¨ÜÈì Jí¨Üá Pæç ®æãàw¤à¯ Aí©¨ÝªÃæ. AWÜñÜÂÊÝ? ÊÜáWÜ Pæ.PÜÄ¿á±Ü³¯í¨ÝXÁáà AíñÜ ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. ÓÜÖÜ ËÃÜã±ÝPÜұܳ®Ü ±ÜÅÊæàÍÜPæR AÊÜÃÜ gñæWæ PÜáÐÜrX¿á ÊÜÞi PÜáÐÜrX PæÒàñÜÅ¨Ü ÊÜÞi ÍÝÓÜPÜ ÖÜÓÜ®…Óݸ… Êæ㯰®Ü Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ñܮܰ ÓÜÌ ÓÜÊÜá¾£ÓÜáÊÜâ©ÆÉ™. PÜÙæ¨Ü ¸ÝÄ¿á ÍÝÓÜPÜ AÊÜáÃæàWèvÜ Ÿ¿Þ±ÜâÃÜ, ¨æãàqÖÝÙ… ÊÜáñÜᤠWÜíWÝÊÜ£ PæÒàñÜÅ¨Ü ÊÜÞi ÊÜaÜìÔÕ¯í¨Ü ñܮܰ ÓæãàÈWæ ÖÝWÜã D ¸ÝÄ ÍÝÓÜPÜ ŸÓÜÊÜÃÝg ÃÝ¿áÃæwx™, ÓÜbÊÜ ÊÜáÈÉPÝ ŸÃæãàŸºÄ ¹GÓÝÕÃ…¯í¨Ü £àÊÜÅ ±æç±æäàq ®ÝWܱܳ ÓÝÇæãà~, ÖÜÙæÖÜáÈ gáì®Ü ®ÝWܱܳ ÊÜáãÊÜñæ¤àÙÜá ¯àw¨ÜªPæR ËÃÜã±ÝPÜұܳ ŸÃÜáÊÜâ¨æà Ga….i.ÃÝÊÜááÆá, Ga….BÃ…. ÃÜ®Üá° ±ÜPÜÒ ËÃæãà— ŸÓÜÊÜÃÝg ×pÝ°Ù… ÓÝËÃÜ ÊÜáñÜ ±Üvæ¨Ü ¸æàvÜ GíŸ ¯ÆáÊÜâ ñÝڨݪÃæ. WÜË¿á±Ü³™, ԨܪÈíWÜ¿á WÜÙÜá AíñÜ PÜÄ¿á±Ü³ g®ÜÃÜ AÐÜrÃÜ ÊæáàÆã PÜÃæ¨Üá ÇæãàPÜÓÜ»æ¿á qPæp… ×ÃæàÊÜásÜÃÜá ÓÜÖÜ qPæp…WÝX £àÊÜÅ ±ÜÅ¿áñÜ° ®ÜvæÔ ÖæàÙÜáÊÜ ñÜívÜ ²Åà£Wæ ±ÝñÜÅ PæãorÃæ ¸Ý¨ÜÈì, Ga….BÃ….ÎÅà®Ý¥…, ŸÓÜÊÃÜ Ýg ¨ÝªÃæ. ¯ÐÝuÊÜíñÜÄWæ qPæp… ¯àvÜáñæ¤àÊæ Gí¨Üá CÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° Ãæí¨æà ÖæàÙÜ ×pÝ°Ù…, ÃÝ¿áÃæwÃx íÜ ñÜÖÜ Êæäàp… ¸ÝÂíP…WÜÙ®Ü áÜ ° ËàPÜÒPÜÃÝX BWÜËáԨܪ Agjí²àÃÜ TÝ©Å, G®…. ×àWæ GÆÉÃÜã ÖÜí±Ü®ÜWèvÜ ¸Ý¨ÜÈì ŸÖÜá¨Üá. bPÜR±Ü³ PÝíWæÅÓ… ¯ÐÜáuÃÜ PÜqrPæãÙÜÛ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. Jí¨Üá Êæç™.Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ÊÜáñÜᤠÊÜáÖÝíñæàÍÜ PègÆX Jí©ÇæãÉí¨Üá ®Ý¨Ü ËÃÜã±Ý ÊæàÙæ ËÃÜã±ÝPÜұܳ PÝíWæÅÓ… ÓæàĨæªà B¨ÜÃæ ñÜívÜ ÖæàÚPæ ¯àw¨Ü᪠¨æãvÜx aÜaæì¿ÞX¨æ. ÄࣿáÈÉ PÝíWæÅÓ… qPæp…Wæ ¿á£°ÓÜᣤ¨ÝªÃæ. PÜұܳ®Ü ÖæÓÜÃÜá ÓÜÌhÝ£¿á ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÖæÓÜÃÜá ŸÙÜÔPæãívÜá ŸívÜÇ… ŸÓÜÊÜ ×àX¨ÝªWÜ ±ÜPÜÒ¨æãÅàÖÜ ŸWæ¨Üá DWÜ ÊݱÜÓÜá ŸÓÜÊÜ®ÜWèvÜ ¸Ý¨ÜÈì ÖÝÙÝX ÖæãàX¨æ Çݹ ÍÜáÃÜá ÊÜÞvÜáñݤÃæíŸ PÝÃÜ|PÜãR PÝ¿áì qPæp…WÝX £àÊÜÅ ±æç±æäàq ®ÜvæÔÃÜáÊÜÊÜÃÜ Ÿí©ÃÜáÊÜ ËÃÜã±ÝPÜұܳ¯Wæ qPæp… PæãvÜ A®æã°à ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¹GÓÝÕÃ…¯í¨Ü CÐæãrí¨Üá PÜñÜìÄWÜã CÐÜrÊÝXÆÉ™. ±æçQ Ôí«Ü®ÜãÄ®Ü ÍÝÓÜPÜ ¸Ý¨ÜÈì ÖÜí±Ü®ÜWèvÜÃÜ ¸æàPÝ GíŸ ŸWæWæ aÜaæìWÜÙÝWÜᣤÊæ. AÓÜÈWæ ÊÜáñÜ ±Üvæ¨Ü¨Ü᪠ÓÝ«Ü®æ G®Ü°ŸÖÜá¨Üá. ÊÜáñæ¤ PÝíWæÅ GÆÉÄWÜã BÓæ A|¡®Ü ÊÜáWÜ ŸÓÜÊÜ®ÜWèvÜ ¸Ý¨ÜÈì¿áá ±ÜÅÊÜááS. ËÃÜã±ÝPܱ Ò ®³Ü Ê Ü ÄÜ Wæ C®Üã° ÃÝgQà¿á AWÜñÂÜ ÊÝ Ó…Wæ ÓæàÃܸæàPæí¨Üá Ÿ¿áÔÃÜáÊÜ ËÃÜã±ÝPÜұܳ¯Wæ C®Üá° D ¸ÝÄ Pæã±Ü³ÙÜ ÇæãàPÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅPæR JÙÜ ÊÜ¿áÔÕWæ ËáàÄ¨Ü ÓæãPÜáR ñÜáí¹PæãíwÃÜáÊÜ D GíŸ ÊÜÞñÜá PæàÚŸÃÜᣤ¨æ. H®æà®ÝWÜáñæã¤à Cwà PÝíWæÅÓ… ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ ËÃæãà«Ü˨æ. B¨ÜÃæ ±ÜvÜáÊÜ Gíoá Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅWÜÙÜ ±æçQ BÃÜá ÖÜávÜáWÜ ñܮܰ ÖÜÔ ÓÜáÙÜáÛWÜÚí¨ÜÇæà ÖæÓÜÃÜá PæwÔ ®æãàvæãà|. bñÜŨÜáWÜì¨ÜÇæÉà ±ÜÅÁãàXÓÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃæ ±ÜûÜ¨Ü ÖæçPÜÊÜÞív… DñܯWæ ÊÜáOæ ÖÝPÜá bñÜŨÜáWÜì¨Ü Gí.² qPæp… GvÜWæç ±ÜíWÜvܨÜÊÜÃÜ ÊÜâ¨æà A®ÜáÊÜÞ®Ü. ±ÝÇÝWÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÓÜí¨æàÖÜËÆÉ™. C¨æÆɨÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ŸÆWæç ±ÜíWÜvܨÜÊÜ ÖÝWÝX DWÜ ¨ÜáWÜì¨Ü PÝíWæÅÓ… ±ÜvÜ ÄWæ bñÜŨÜáWÜì¨Ü PÝíWæÅÓ… qPæp… Pæãw ÓÝÇæ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ… A»Ü¦ì¿ÞWÜÆá ®ÜãPÜá ÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°Êæäí¨Üá PÝíWæÅÓ… ±ÜûܨæãÙÜWæ ®ÜãWÜYÆá. PÜÙæ¨Ü ¸ÝÄ CÈÉ PÝíWæÅÓ… A»Ü¦ì ÓÜ©ªÆɨæ BÃÜí»ÜWæãíw¨æ. ×àWæ qPæp… ¿ÞX ÖÜ£¤ÃÜ£¤ÃÜ GÃÜvÜãÊÜÃæ ÆûÜ ÊÜáñÜ ±Üvæ¨Üá Çݹ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜ ±æçQ Öæbc®Ü ÓÜíTæ Óæãࣨܪ vÝ.¹.£±æ³àÓÝÌËá D ¿áÈÉ ÃÝg ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ¯ÊÜêñܤ ¸ÝÄ¿áã PÝíWæÅÓ… qPæp…®Ü A—PÝÄWÜڨݪÃæíŸá¨æà CÈÉ ±ÜÅŸÆ BPÝíü. Pæàí¨ÜÅ ÊÜáí£Å CípæÃæÔríW…. B ±æçQ bñÜÅ Ga….ÖÜ®ÜáÊÜáíñܱܳ Ëg¿å…PÜáÊÜÞÃÜ BÓÜRÃ… ´Ü®ÝìwÓ…ÃÜ BÎàÊÝì¨Ü ¨ÜáWÜì ûæàñÜÅPæR ±ÜÅŸÆÊÝX CÊÜÄXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü £±æ³àÓÝÌËáWæ PæàÚ ŸÃÜᣤÃÜáÊÜ ÖæÓÜÃÜá ¯ÊÜêñܤ ÊÜÞi PæGGÓ… A—PÝÄ qPæp… ®Ü®ÜWæà WÝÂÃÜíq qPæp… WÝÂÃÜíq GíŸá¨Üá IGGÓ… A—PÝÄ Pæ.ÎÊÜÃÝí G®Üá°£¤¨ÝªÃæ. D ×í¨æ CÊÜÃÜ ÊÜÞÊÜ Pæ.Ga…. ¨ÜáWÜì¨Ü PÝíWæÅÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ AÊÜÃܨÜá. ÊÜáãÆñÜ@ CÊÜÃÜá ¸æíWÜ ÃÜíWܮݥ… bñÜŨÜáWÜì¨Ü ÓÜíÓܨÜÃÝX¨ÜªÃÜá. B¨Üª ÇæPÝRaÝÃÜ. B¨ÜÃæ, ¨ÜáWÜì¨ÜÈÉ ÙÜãÄ®Ü ±ÜPÜR¨Ü ¹vÜ© ŸÚ¿á ÖÜÚÛ Äí¨Ü A»Ü¦ì¿Þ¨ÜÃæ WæÆáÊÜ⠮ܮܰ¨æà Gí¨Üá PÝíWæÅÓ… ±ÜûÜ¨Ü JÙÜËáàÓÜÇÝ£ Áãí¨ÜÃÜÊÜÃݨÜÃÜã ±ÜPÜR¨Ü ¨ÝÊÜ| Ëg¿å…PÜáÊÜÞÃ… Gí¨ÜÃæ, ±ÜÄÎÐÜr ±ÜíWÜvÜPæR Óæà ÊÜP…ìLp… B¨ÜÃæ GvÜWæç WæÃæ¿á iÇÝÉ—PÝÄ¿ÞX bñÜŨÜá ĨÜÃÜã oaÜŸÇ… G¯ÔPæãívÜ ¸æãàË g®ÝíWÜ ÃÝ-g-|¡ PæãàpÝ©í¨Ü PÝíWæÅÓ…qPæp… WÜì¨Ü g®ÜÄWæ ±ÜÄbñÜÃÜá. Pæàí¨ÜÅ ¨ÜÊÜÃÜá ®ÜÊÜáWæ qPæp… Pæãw G®Üá°£¤¨ÝªÃæ. D ±æçQ ñÜÃÜÆá ±ÝÊÜWÜvÜ¨Ü PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì GíŸáÊÜÊÜÃÜá ÊÜáí£Å ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü SWæì¿áÊÜÄWæ ñÜáí¸Ý aÜÙÜÛPæÃæ¿á ®æàÃÜÉPÜáípæ £±æ³àÓÝÌËá ±ÜÅŸÆ BPÝíü ¨æÖÜÈ¿á ´æÉ$çoá ÖÜ£¤Ú¿áᣤ¨ÝªÃæ. D ×í¨æ B±Ü¤ÃÜá. ÖÝWÝX Pæ.ÎÊÜÃÝí ®Ü®ÜWæ ¿Þ¨ÜÃæ, ÎûÜ| CÇÝTæ¿á ¯ÊÜêñܤ CÊÜÃÜá ±ÝÊÜWÜvÜ¨Ü PÝíWæÅÓ… A»Ü¦ì¿ÞX qPæp… Gí¨ÜÃæ, PÝíWæÅÓ… E±Ü¯¨æàìÍÜPÜ Ga….WÜíWܱܳ™. 1989ÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Óæã࣠±ÜûÜ©í¨ÜÇæà ¯ÊÜêñܤ wÊæçGÔ³ Bíg®æà¿á, ¨ÜªÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÃÝgÂÓÜ»Ý ÓܨÜÓÜ PÝíñÜÃÝh… AÃÜÓ… ÊÜáãÃÜá ¸ÝÄ ÊæãÙÜPÝÆã¾Ä®Ü ¯ÊÜêñܤ GÔ³ £ÊÜᾱܳ ÃÝX ¨æÖÜÈWÜã ÖæãàX¨ÜªÃÜá. ÃÝgÂÓÜ»Ý PÜãvÜ PÝíWæÅÓ… qPæp…Wæ ±Üſᣰ hæãñæWæ GIÔÔ PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX PæÆÓÜ ÊÜÞw¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÝX¨Üª Ga….ÖÜ®ÜáÊÜáíñܱܳ ÓÜᣤ¨ÝªÃæ. ÖÝWÝX ¨ÜáWÜì¨Ü A®Üá»ÜÊÜÊÜä CÊÜÃÜ ¸æ¯°X¨æ. PÝíWæÅÓ… A«ÜÂûæ ®Ý®Üá ÓܧÚà¿á®æíŸ ÓæãÉàWÜ®… PÝíWæÅÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜÈÉ Óæãà¯¿Þ WÝí—¿áÊÜÃæãí©Wæ EñܤÊÜá ÓÜí±ÜPÜì ÖæàÚPæãívæà Aiì WÜágÃÝÀáÔ ÊÜááí©®Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿á A»Ü ËoárPæãíwÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü CÊÜÄWæ ±ÜûÜ¨Ü qPæp… ¹qr¨Ýª®æ. ¦ì¿á PÜáÄñÜá Wæãí¨ÜÆ, C¨ÜÃÜ GíŸ ÊÜÞñÜá aÜaæì¿áÈɨæ. ËáPÜRíñæ GvÜWæç D ÊÜá«æ PæÆ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ¸æ¯°Wæ EÓÜá¤ÊÝÄ ÊÜáí£Å Ga…. PæãàpÝ©í¨Ü ÃÝg ±èÃÜÓæàÊÝ ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜ bñÜŨÜáWÜì ®ÜWÜÃÜÓÜ»æ¿á B¿ááPܤ Bíg®æà¿áÃÜ ®Üvæ¿áã PÜãvÜ ®æàÃÜÉPÜáípæ £±æ³àÓÝÌËá i.GÓ….ÊÜáígá®Ý¥… PÜãvÜ qPæp… ®Ü®WÜ àæ Gí¨ÜÃã Ü ÃÝX¨Üª Ëg¿å…PÜáÊÜÞÃÜ GíŸ AÐærà ¯WÜãyÜ. www.ravibelagere.com

»ÝÊÜ®Ý ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü ±ÜâÓܤPÜWÜÚWæ ÓÜí±ÜQìÔ ÎÊÜÊæãWÜY ÇæãàPݱÜâÃÜ WÜáƺWÝì ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ ÊÜáÖÝÈíWܱÜâÃÜ ¸ÝWÜÆPæãàpæ ¸æÙÜWÝí ŸÙÝÛÄ ¹hݱÜâÃÜ ¨ÝÊÜ|WæÃæ bñÜŨÜáWÜì WܨÜWÜ ÖÜ៺ÚÛ ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÊÜáívÜ ÊÜáwPæàÄ ÊæáçÓÜãÃÜá ÃÝ¿áaÜãÃÜá PÜvÜãÃÜá Ÿ¨ÝËá £±ÜoãÃÜá CÙÜPÜÇ… PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ PÜáÊÜápÝ Pæã±Ü³ ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ÓæãàÊÜáÊÝÃܱàæ pæ

& 9844789641 & 7795338482 & 9980523444 & 9964502315 & 9060959528 & 9880431525 & 9342270074 & 9902378750 & 9449741786 & 9448729074 & 9448664892 & 9945415412 & 9449108589 & 9449825066 & 9886337777 & 9449998637 & 9880197717 & 9448104799 & 9448244803 & 9632059669 & 9844114993 & 9880848802 & 9243997975 & 08386222462 & 9844226769 & 9481401902 & 9448017655

24 APæãràŸ-Ã… 2013


14

®ÜÊáÜ ã¾ÃÜ ±èÅyÍÜ ÝÇæWæ GÓ….Ô. TæãàpݨÜw¿áÈÉ CíXÉÐ… ÎPÜPÒ Ü

Ãæ㟺ÃáÜ ®æàÊÜáPÜWã æ ívÜÃáÜ . AÊÜÄWæ ñÝÀá ÊÜáñÜᤠCŸºÃáÜ ñÜÊáÜ í¾ ©ÃÜá C¨Üê áÜ . FÃÜÈÉ AÊÜÄWæ ÊÜá®æÁãí¨Üá ¹oár ¸æàÃæ BÔ¤ H®Üã CÃÜÈÆÉ™. ×àWÝX ñÜÊáÜ í¾ ©ÃÜ K©®Ü SaÜáì ÊÜáñÜᤠñÝÀá¿á gÊݸݪÄÁáÇÝÉ CÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ¹ñÜᤙ. JÙæÛ¿á ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜÃÝ¨Ü B ÎPÜÒPÜÃÜá ñÜÊÜáWæ ÖÜíaÜÆo ³ r ²àÄ¿ávÜáWx ÙÜ Æ Ü ¨ É àæ BoPæíR ¨Üá ¯WÜ©¿ÞX¨Üª ²àÄ¿ávÜáx WÜÙ®Ü áÜ ° PÜãvÝ ñÝÊæà ñæW¨ æ áÜ PæãívÜá ˨ݦìWÜÙ®Ü áÜ ° CíXÉÐ… ËÐÜ¿á ¨ÜÈÉ JÙæÛ¿á ñÜÃܸæàñÜáWæãÚÔ¨ÜÃÜá. ÊÝÑìPÜ ´ÜÈñÝíÍÜ Ÿí¨ÝWÜ ÊÜáPÜRÙÜá CíXÉÐ… ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ Öæbc®Ü ÍæÅà~¿áÈÉ ±ÝÓÝX¨ÜªÃÜá. C¨Üá FÄ®Ü ±ÝÆPÜÄWæ ñÜáí¸Ý ÓÜíñæãàÐÜÊÜ®Üá°íoá ÊÜÞwñÜá. FÃÜ ñÜáí¸æÇÝÉ CíXÉÐ… ÊÜÞÓܤÃÜÃÜ ÓÜᩪ. ®ÜÊÜá¾ ÍÝÇæWæ Cí¥Ý ÎPÜPÒ ÃÜ áÜ ¨æãÃ棨Üᙪ ®ÜÊáÜ ¾ ±Üâ| Gí¨Üá GÆÉÃã Ü »ÝËÔ¨ÜÃáÜ . ×àWæ Jí¨Üá ÊÜÐìÜ PÜÙ¿ æ ááÊÜâ¨ÜÃã æ ÙÜWÝX ÊæáàÐÜó CŸºÃáÜ ñÜÊáÜ í¾ ©ÄWæ ÓÜÃPÜ ÝÄ TæãàpݨÜw¿áÈÉ ¹.C Ôàoá ÔPÜÊ R âÜ . B¨ÜÃæ µàÓÜá PÜorÆá PÜãvÝ AÊÜÃÜÈÉ ÖÜ|ËÃÜÈÆÉ. BWÜ ñÜÊÜá¾í©ÄŸºÃÜã A|¡®Ü®Üá° »æàq¿ÞX ËÐÜ¿á £ÚÔ¨ÜÃÜá. BWÜ ÊÜÞÓܤÄWæ ©PÜáR ñæãàaܨÜíñÝÀáñÜá. AÐæãr£¤WÝWÝÇæà ÊæáàÐÜáó FÃÜÊÄÜ WæÇÝÉ bÃܱÄÜ bñÜÃÝX¨Üê áÜ . ÊæáàÐÜ®ó áÜ ° PÜívÝWÜÇÇ æ ÝÉ A®æàPÜÃÜá AÊÜÃÜ E»Ü¿á PÜáÍÜÇæãà±ÜÄ¿á®Üá° ËaÝÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. C¨Üá JÙæÛ¿á ÓÜáÓÜáÊÜá¿áÊæí¨Üá £Ú¨Üá ÊæáàÐÜáó ñÜÊÜáWæ Ÿí¨Ü PÜÐÜrÊÜ®Üá° AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ ¯Êæà©ÔPæãÙÜÛñæãvÜX¨ÜÃÜá. D ÓÜÊÜá¿á ¨ÜÈÉ AÊÜÄWæ AÊÜÍÜÂ˨ܪ¨Ü᪠ÊÜáãÃÜá ÆPÜÒ ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜá AÐÜãr ÖÜ|ÊÜ®Üá° JŸºÃÜ ŸÚ¿áÈÉ PæàÙÜáÊÜâ¨ÝWÜÈ, AÊÜÃÜá PæãvÜáÊÜâ¨ÝWÜÈ BWÜ¨Ü ÊÜÞñÜá. A¨ÜPÝRX ÊæáàÐÜáó Jí¨Üá E±Ý¿á ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . ÖÜÆÊÝÃÜá g®ÜÃÜ PÜvæ C±Üñ³ ôæ ¨ã æ à ÊÜáãÊÜñã æ ठÓÝËÃÜ ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° PæàÙܸæàPæí¨Üá ¯«ÜìÄÔ¨ÜÃÜá. A¨ÜÃÜíñæ ñÜÊÜá¾ ÍÝÇæ¿áÈÉ ±ÜÅ¥ÜÊÜá ¨Ühæì¿áÈÉ ±ÝÓÝX¨Üª ±ÝÆPÜÃæ㟺ÃÜÈÉ ÊÜáãÊÜñÜᤠÓÝËÃÜ ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜ ¸æàwPæ¿á®Ü°orÃÜá. I¨Üá ±ÜÓæìíp… Ÿwx¿á®Üá° PæãvÜáÊÜâ¨ÝX¿áã £ÚÔ¨ÜÃÜá. ÖæàWÜã ÊæáàÐÜó ÓÜíŸÙÜ Jí¨Ü®æà ñÝÄàUWæ Ÿí¨æà ŸÃÜáñܤ¨æ, ñÜÊÜá¾ ÖÜ|PæRà®Üã ñæãí¨ÜÃæÀáÇÝÉ Gí¨Üá AÊÜÃÜá ÖÜ| ÊÜ®áÜ ° Pæãoár¹orÃáÜ . C¨æà ÄࣿáÈÉ ¸æàÃæ¿áÊÜÄí¨Ü PÜãvÝ C±Üñ³ áÜ ,¤ C±Üñ³ ôæ ¨áÜ , ÊÜáãÊÜñáÜ ¤ ÓÝËÃÜ ÃÜá±ÝÀá ¿áíñæ ÊæáàÑóWæ ÖÜ| ÓÜí¨Ý¿áÊÝWÜáñܤÇæà ŸíñÜá. Jí¨Üá £íWÜÙæãÙÜWÝX ÊÜáãÃÜá ÆPÜÒ ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜá PæàÊÜÆ ¸ÝÀá ÊÜÞ£®Ü ËÍÝÌÓ¨ Ü Ü ÊæáàÇæ ÊæáàÐÜáó PÜvæ gÊÜÞ BÀáñÜá. A¨ÜPRæ ¿ÞÊÜ PÝWÜ¨Ü ±ÜñÅÜ WÙÜ áÜ CÃÜÈÆÉ™. B ÖÜ|ÊæÇÝÉ ñÜÊáÜ í¾ ©ÃÜ Ë¨Ý »ÝÂÓÜPæRí¨Üá FÃÜá ÓæàÄñÜá. CÐæãr£¤WÝWÜÇæà ÓÝÆ PæãorÊÜÃÜ ÓÜíTæ ÖÜ®æ°ÃÜvÜPæRàÄñÜᤙ. AíñÜã Jí¨Ü®æà ñÝÄàSá Ÿí¨æà ¹qrñÜá. ÊæáàÑóWæ ŸÃÜᣤ¨Üª ÖÜ©®ÝÃÜá ÓÝËÃÜ ÃÜá±ÝÀáWÜÙáÜ ÊÜÞñÜÅ. ÊÜáãÃÜá ÆPÜÒ ÃÜá±ÝÀáWÜÚWæ Joár Ÿwx ÖÜ©®æç¨Üá ÓÝËÃÜ BXñÜá¤. ÊæàñÜ®Ü¨Ü ©®Ü ÓÝÆWÝÃÜÃæÇÝÉ

ÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËá¿á ¨ÜÁá ®Ý®æí¨Üã ÓÝÆ ñæWæ¨ÜáPæãíwÆÉ. B¨ÜÃæ ÓÝÆ¨Ü ÄࣿáÈÉ ÖÜ| Pæãoár ®Ý®æãí¨Üá ÄࣿáÈÉ ÓÝÆPæR ÔQR¨æª. ÇæãàPæàÍ… ÓÜíŸÙÜ ñÜí¨Üá ®Ü®Ü° Pæç®ÜÈÉ PæãqrÃã æ àÃÜá. ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° ÓÜáÊÜᮾ æ ÖÝWæ CoárPã æ íw¨Üê æ ±ÜÅÁãàgËÆÉ. ¿ÞÄ WݨÜÃã Ü , ¿ÞÊÜâ¨PÜ ÝR¨ÃÜ ã Ü E±ÜÁãàWÜ ÊÝWܸàæ Pæ®áÜ Ê ° âÜ ¨áÜ ®Ü®°Ü »ÝÊÜ®¿ æ ÞXñÜá.¤ A¨ÜPæR ÓÜÄ¿ÞX ÖÜ£¤ÃܨÜÊÜÃæ㟺ÄWæ £àÃÝ ÖÜ|¨Ü AWÜñÜ ¹¨Üáª, AÊÜÃÜá ÓÝÆ PæàڨܪÃÜá. Pæç®ÜÈÉ ÖÜ|ËñܤÆÉ? ÓÝÆ AíñݨÜÃÜã £íWÜÙÜá £íWÜÚWæ Cí£ÐÜár ÊݱÝÓÜá Pæãw AíñÜ ÇæãàPæàÍ…Wæ £ÚÓܨæ ÖÜ| Pæãqr¨æª. ÇæãàPæàÍ…Wæ ¨æÖÜÈ¿áÈÉ ®Üvæ ¿áᣤ¨Üª bñæãÅàñÜÕÊÜPæR ÖæãàWÜáÊÜ ±ÜÄ ±ÝsÜËñÜá.¤ ±ÜÅ¿Þ|¨Ü SaÜáìÊæaPcÜ ÝRX ñÝÊÜâ PæãqrÃáÜ ÊÜ ÖÜ| GÐÝrX¨æ Gí¨Üá PæàڨܪÃÜá. ®Ý®Üá ²àPÜÇÝoPæR ÔQR¨æª. ¿ÞPæí¨ÜÃæ AÊÜÄWæ £ÚÓܨæ ÖÜ| Pæãqr¨Ü᪠Jí¨Ý¨ÜÃæ, AÊÜÄWæ ÓÝÆ PæãvÜáÊÜâ¨ÝWÜÈ, ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Ý WÜÈ CÐÜrËÃÜÈÆÉ. Ÿ¨ÜÇÝX ÖÜ| PæãvܸæàP毰ԨÜÃæ Pæãoár¹w 24 APæãràŸ-Ã… 2013

¸ÝÂíQ®Ü ÊÜááí¨æ gÊÜÞ BX¨ÜªÃÜá. ¸æàÃæ ¸æàÃæ TÝñæWæÚWæ gÊÜÞ PÜwñÜÊÝX ÊæáàÐÜó TÝñæWæ gÊÜÞ B¨Ü ÖÜ| ÖÜ©®æç¨Üá ÓÝËÃÜ EÚ ©ñÜá¤. B £íWÜÙÜ ÓÜíŸÙÜÊæÇÝÉ ŸwxWæ ÖæãÃÜoá ÖæãàÀáñÜá. ÓÜÌíñÜ SbìWæ ÊÜáñÜᤠñÝÀáWæ PÜÚÓÜÆá ÖÜ|Êæà EÚ¿áÈÆÉ. ÊÜáñæ¤ ÓÝÆ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá A¯ÊÝ¿áìÊÝÀáñÜá. D Ä࣠±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝX Ÿwx ÓÜí¨Ý¿áÊÝWÜáñݤ ÖæãÃÜpÝWÜ ÊÜáñܤÐÜár g®Ü ÓÝÆ PæãvÜÆá ÊÜááí¨æ Ÿí¨ÜÃÜá. DWÜ ÊæáàÐÜó ÓÝÆWÝÃÜÃÜ ÓÜíTæ ÖÜ©®ÝÃÜPæRàÄñÜá. Joár Êæãñܤ ®ÝÆáR ÆPÜÒ¨Ü ÓÜËáà±ÜPæR Ÿí¨Üá ¯í£ñÜᤙ. ŸÃÜáÊÜ ÓÜíŸÙÜ ÖÜ©®æç¨áÜ ÓÝËÃÜÊݨÜÃæ Ÿwx ÊÜÞñÜÅ C±Üñ³ áÜ ¤ ÓÝËÃÜ. A¨ÜPÝRX ÊæáàÐÜáó Êæã¨ÜÆá ÓÝÆ PæãorÊÜÄWæ ñÜvÜÊÝX, ÖæãÓÜ ÓÝÆWÝÃÜÄWæ ñÜPÜÒ| Ÿwx ÓÜí¨Ý¿á ÊÜÞvÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. D ±ÜÅQÅÁá HÙæíoá £íWÜÙÊ Ü ÃÜ Wæ æ ÖÝWæÁáà ÊÜááí¨ÜáÊÜÃÀ æ áñÜá. Ÿwx ÓÜí¨Ý¿á ÊÝWÜ¨Ü ÖÜÙæ¿á ÓÝÆWÝÃÜÃÜá PÜÅÊæáà|ÊÝX ŸwxWæãàÓÜRÃÜ ÍÝÇæWæ ŸÃÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. CÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜãÃÜ©í¨ÜÇæà PÜívÜá ÊæáàÐÜáó ÊÜWÜì PæãsÜwÀáí¨Ü ÖæãÃÜ Ÿí¨Üá AÊÜÄWæ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜÞw PÜÚÓÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ ÓÝPÜá¸æàPÝWÜᣤñÜá¤. ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ gÃÜáWÜáÊÜ CíñÜÖÜ Zo®æWÙÜ áÜ ÊÜááTæãÂà±Ý«Ý¿áÃÜ WÜÊáÜ ®ÜPRæ Ÿí¨Üá ÍÝÇÝ BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿á®Üá° ñÜÆá²ñÜá. BWÜ aæàÃ… ÊÜá®Ü°ÃÜá ÊæáàÐÜó®Üá° aæàíŸÄWæ PÜÃæÔ "¯ÊÜá¾ H®æà ÖÜ|PÝ暴 ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ˨ܪÃÜã ÖæãÃÜWÜvæ ŸWæÖÜÄÔPæãÚÛÄ CÈÉ ÊÜáPÜRÙÜ A»ÝÂÓÜPæR ñæãí¨ÜÃæ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ¯ÊÜá¾ ÊÜñÜì®æ ×àWæ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¨ÜÃæ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ÁãàWÜ PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ' Gí¨Üá GaÜcÄÔ ÖæãÃÜ Ÿí¨ÜÃÜá. BWÜ BÃÜá £íWÜÚí¨Ü Ÿwx ÓÜí¨Ý¿áÊÝWÜ¨Ü ¨Ý®Ü±Ü³®æíŸ i±Üâ| ÊÜÂQ¤ Jí¨Üá ¨æãvÜx PÜÆɮ氣¤PæãívÜá ÍÝÇæWæ Ÿí¨Ü. "GÈÉ A¨Ý®Ü ÊÜÞÓܤÃÜ, ®Ý®Üá hæçÈWæ Öæãà¨ÜÃÜã ±ÜÃÜÊÝXÆÉ. CÊÜñÜᤠAÊÜ®Ü ñÜÈ Jw¨Üá PÜaæàÄWæ ÖæãQRà¯' Gí¨Üá B»ÜìqÓÜáñݤ Ÿí¨ÝWÜ GÇÝÉ PÝÉÓ…ÃÜãËá®ÜÈɨܪ ÎPÜÒPÜÃÜá ÖæãÃÜWæ Ÿí©¨ÜªÃÜá. GÆÉÃæ¨ÜáÃÜá AÊÜ®Ü bàÃÝo, ÖÝÃÝo ®Üvæ¨æà CñÜᤙ. ±ÜÄÔ§£ ËPæãà±ÜPæR ÖæãàWÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° aæàÃ…ÊÜá®Ü°ÃÜá Ÿí¨Üá ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° £ÚWæãÚÔ¨ÜÃÜá. GÆÉÃæ¨ÜáÄWæ ÊæáàÑóWæ ñÜáí¸Ý AÊÜÊÜÞ®ÜÊÝÀáñÜá. D Zo®æÀáí¨Ü ÊæáàÑóWæ ©PÜáR ñæãàaܨÜíñÝÀáñÜá. ÃÝ£ÅÁáÇÝÉ ñÜáí¸Ý ÁãàbÔ Jí¨Üá ¯«ÝìÃÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. ¸æÚWæY ÖÜ©®ÝÃÜá g®Ü ÓÝÆWÝÃÜÃÜ Jí¨Üá ±Üqr ñÜ¿ÞÄÔ Ôà¨Ý ±æäÈàÓ… ÓæràÐܯ°Wæ ÖæãàX GÓæÕ$ç ÓÝÖæàŸÃÜ ÊÜááí¨æ CorÃÜÆɨæà AÊÜÄWæ GÇÝÉ ËÐÜ¿á £ÚÔ¨ÜÃÜá. A¨ÜÃÜÈÉ PÜÆáÉ ñæWæ¨ÜáPæãívÜá Öæãvæ¿áÆá Ÿí¨Ü ¨Ý®Ü±Ü³®Ü ÖæÓÜÃÜá Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝXñÜᤙ. BñÜ®Üá GÆÉÃæ¨ÜáÄWæ ¸æç¨Ýw¨Ü ÍÜŸªWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ËÊÜÄÔ¨ÜÃáÜ . ñÜP| ÒÜ Êæà ÓÝÖæàŸÃÜá AÊÜ®®Ü áÜ ° sÝOæWæ GÙæ¨áÜ ñÜÃáÜ ÊÜíñæ ÔŸºí©Wæ BþݲԨÜÃÜá. A¨ÜÃÜíñæ ÔŸºí©¿áÊÜÃÜá ¨Ý®Ü±Ü³®Ü®Üá°

×í©ÃÜáX PæàÙܸæàw. ÓÝÆ ÓÜíŸí«Ü WÜÙÜ®Üá° PæwÓÜáñܤ¨æ G®Üá°ÊÜ A¼±ÝÅ¿á ËñÜá¤. ÖÝWæà ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. BWÜ AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ ÓÝÆ PæãqrÃÜáÊÜâ¨ÝX ÖæàÙÜáÊÜ «æç¿áìÊÜä CÃÜÈÆÉ. ñÜûÜ| ÖÜ| PæàÙÜÈÆÉÊݨܪÄí¨Ü ÖÜñÜᤠÓÝËÃÜÊÝX¨æ Gí¨Üá BWÜ ÇæPÜR ÖæàÚ ñܲ³ÔPæãívæ. AÊÜÃÜá ¨æÖÜÈWæ ÖæãÃÜvÜáÊÜ ©®Ü ¯WÜ©¿ÞXñÜá¤.

®ÜvÀ æ áñÜá. B¨ÜÃã Ü ¨æÖÈ Ü Wæ ÖæãÃÜoá ¯íñÜ AÊÜÃÜá ""H®Üá GÃÜvÜã¾ÃÜá ©®Ü ©í¨Ü ñÜáí¸Ý KvÝw¨Ü ÖÝXñÜá¤'' AíñÜ PæàڨܪÃÜá. ®Ý®Üá ""Aíñݨæªà ¯Æɱܳ'' AíñæØàÚ hÝÄPæãívæ. AÊÜÄWæ ÖÜ|Êæà®æãà Öæãí©Ô Pæãpær. B¨ÜÃæ ŸÙæWÜ ÙÜ®Üá° ×í¨ÜPæR ±Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? £Ú¿á¨ÝXñÜá¤. ÇæãàPæàÍ… BWæÇÝÉ ÖÜŸºPæR Ÿpær ñæWæ¨Üá

AÐÜrÃæãÙÜWæ ÖÜ| ÖæãíaÜÇæà¸æàQñÜá¤. ®ÜÊÜᾨÜá Joár PÜáoáíŸÊÝX¨ÜªÄí¨Ü ÇæãàPæàÍ… bPÜÊ R áÜ ,¾ ®Ü®°Ü Añæ¿ ¤ áÊÜÄí¨Ü ×w¨Üá ±ÜÅ£Á㟺ÃÜ®Üã° ÖÜ| PæàÚ¨æª. ¿ÞÃÜÆãÉ AÐÜár ¨ÜáwxÃÜÈÆÉ. Pæã®æWæ ¸æàÃæ ¨ÝÄÁáà CÆÉ¨æ ®Ü®Ü° ÖÜÃÜÚ®Ü ŸÙæ¿á®Üá° ÊÜÞÊÝìw ŸÚ AvÜËoár ÖÜ| ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝ¿áá¤. C¨Ý ÊÜâ¨Üã ÇæãàPæàÍ…Wæ WæãñݤWܨÜíñæ

PæãÙÜÛÆá ®Ü®æY ÊÜáñÜᤠCŸºÃÜá ÊÜáPÜRÚWæ ÓæàÄ C®Üã°ÃÜá ÃÜá±ÝÀá PæãvÜᣤ ¨ÜªíñÜÖÜ PÝÆÊܨÜá. ÖÝXÃÜáÊÝWÜ ÖÜñÜᤠÓÝËÃÜ GÈÉí¨Ü ñÜÃÜáÊÜâ¨Üá? £íWÜÙÜáWÜÙÜá PÜÙæ¨ÜÃæ, ÊÜÞÊÜìw ÓÝÆ¨Ü ÖÜ|PæR ŸÙæWÜÙÜ®Üá° gÊÜÞ ÊÜÞwPæãÙÜÛŸÖÜá¨æ®Üá°ÊÜ BñÜíPÜ. ®Ü®Ü° A¨ÜêÐÜrËÃܸæàPÜá A¨æà ÓÜÊÜá¿áPæR ±ÝÊÜìñÜÊÜá¾ ÃÝh…

GÓ….I ÊÜááí¨æ ÖÝgÃÜá±ÜwÔ¨ÜÃÜá. "H®æãà ¨Ý®Ü±Ü³™, ÊæáàÐÜóá ¯®Ü° ÊæáàÇæ ®èPÜÃÜ ¯í¨Ü®æ PÜí±æÉàíoá Pæãqr¨ÝªÃæ' Gí¨ÝWÜ ¨Ý®Ü±Ü³ ñܹº ¸Ýº¨.Ü ñÜP| ÒÜ ÓÝÊÜÄÔPæãívÜá "ÓÝÖæàŸÅ BÃÜá £íWÜÚí¨Ü D ÊÜÞÓÜä Ü ®Ü®ÜWæ Ÿwx ÖÜ|ÊÜ®æ°à PæãqrÆÉ' Gí¨ÝWÜ ÓÝÖæàŸÃÜ Ôoár ®æ£¤WæàÄñÜá¤. "¯à®Üá Ÿwx ÓÝÆ¨Ü ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ¸æàÃæ ÊÜÞw¤à¿Þ? PÜÃÝÃÜá ±ÜñÜÅ H®Ý¨ÜÃÜã ¯®Ü°ÈÉ C¨æ¿Þ? ¯®Ü° Ÿwx ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ¨Ü ÇæçÓæ®…Õ GÈɨæ? ÊÝÑìPÜ ÇæP± RÜ ñÜ ÅÜ Bwp… ÊÜÞwÔ©ªà¿Þ? ¯à®Üá Pæãor ÓÝÆÊæÐáÜ ™r ? Ÿí¨Ü ŸwxÁáÐÜár™, ¯à®Üá ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ñÜáí¹¨Ü pÝÂP…Õ ÖÜ|ÊæÐÜár™?' Gí¨Üá ±ÜÅΰԨÝWÜ ¨Ý®Ü±Ü³ H®Üã £Ú¿á¨æ ¸æ±Ü³®ÝX ¯íñÜá¹or™. "H ¨Ý®Ü±Ü³™, ÊæáàÐÜáó GÓ….Ô ÊÜWÜìPæR ÓæàĨÜÊÜÃÜá. GÓ….Ô ¨ègì®Ü PÝÀá¨æ ÖæàX¨æ GíŸá¨Üá ¯®ÜWÜã Wæ㣤ÃÜŸÖÜá¨Üá. PÝ®Üã®Üá PÜÅÊÜá gÃÜáXÔ¨ÜÃæ ¯à®Üá ¿ÞÊÜ ¸æàÆã ÔWܨæ PÜí¹ G~ÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ' Gí¨ÝWÜ ¨Ý®Ü±³Ü ¯àÃÝX Öæãà¨Ü. "¯à®Üá C®æãÊ ° áæ ¾ AÊÜÃÜ ñÜípæWàæ ®Ý ¨ÜÃã Ü Öæãà¨ÜÃæ ±ÜÄÔ§£ ®æoXr ÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. ¯à®Üá AÊÜÄWæ ÖÜ| PæãqrÃÜ ŸÖÜá¨Üá. ²Å࣠ËÍÝÌÓÜ©í¨Ü Pæãor ÖÜ|ÊÜ®Üá° ²Å࣠ËÍÝÌÓÜ©í¨ÜÇæà ÊÜáÃÜÚ ±Üvæ¿á¸æàPÜá' Gí¨Üá GaÜcÄPæ Pæãoár PÜÚÔ¨ÜÃÜá. D ËÐÜ¿á EÚ¨Ü ÓÝÆWÝÃÜÄWæ Wæãñݤ¨Ü¨æªà ñÜvÜ ñÜÊÜáWÜã ŸáÇÝÊ… ŸÃÜŸÖÜá ¨æíŸ ¯ÄàPæÒ¿áÈɨܪÃÜá. ÓÜÊÜá¿á ÔPÝRWÜÇæÆÉ ÓÝÖæàŸÃÜá EÚ¨ÜÊÜ ÃÜ®áÜ ° sÝOæWæ PÜÃÀ æ áÔ ËaÝÄÓÜñã æ vÜX¨ÜÃáÜ . BWÜ GÆÉÄí¨Ü Ÿí¨Ü¨áÜ ª Jí¨æà EñܤÃÜ. "ÓÝÃ…, ®ÝÊÜâ ÊæáàÑóWæ ÓÝÆÊÜ®æ°à PæãqrÆÉ™. ÓÜáÊÜá¾®æà ®ÜÊÜá¾ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ÓæàÄԨݪÃæ' GíŸá¨Üá. Aí©¯í¨Ü ÓÝÆWÝÃÜÃáÜ ÊæáàÐÜ®ó áÜ ° ÓÜáÊÜᮾ æ ÊÜÞñÝwÓÜáñݤ C¨ÝªÃæ ÖæãÃÜñÜá ËÍÝÌÓÜ©í¨ÜÆÉ™. B¨ÜÃÜã ŸÓÜÊÜ|¡®Ü ñÜñŲ̈ÜÈÉ ®Üí¹Pæ Cor ÊæáàÐÜóá "Jí¨ÜPÜRígáÊæ. Jí¨ÜPÜRÙÜáPÜáÊæ. ±ÜÃÜÓÜ£, ±ÜÃÜ«Ü®ÜÊæíŸ gã¹íWÜígáÊæ' GíŸíñæ C±Ü³ñÜᤠÓÝËÃÜ PæãorÊÜÄWæ £íWÜÚWæ GÃÜváÜ ®ÜãÃÜá ÃÜá±ÝÀá¿áíñæ, ÊÜáãÊÜñáÜ ¤ ÓÝËÃÜ ÃÜá±ÝÀá PæãorÊÜ ÄWæ ÊÜáãÃÜá ®ÜãÃÜá ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜíñæ PæãvÜáñݤ ÖæãÃÜq¨ÝªÃæ. D Ÿwx ÃÜ×ñÜÊÝ¨Ü ÓÝÆ aÜáPݤ BWÜÆá PܯÐÜr ÖÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ AÊÜ— ¿Þ¨ÜÃã Ü ¸æàPÜá. ÓÝÊÜPÝÍÜÊݨÜÃã Ü ±ÜÃÊ Ü ÝXÆÉ™. ñÜÊáÜ ¾ ÖÜ| ŸÃÜáÊÜâ¨Üá GÆÉ ÓÝÆWÝÃÜÄWæ TݣſÞX¨æ. B¨ÜÃæ AÈÉ¿áÊÜÃWæ æ AÊÜÃÆ æ É Ÿ¨ÜáQÃÜ ¸æàPÜЙræ ! DWÜ GÆÉÃã Ü ÊæáàÐÜ®ó áÜ ° ²Åà£Àáí¨Ü ÊÜÞñÜ®ÝwÓÜáñݤÃÁ æ áà Ë®Ü@ ¨ègì®Ü©í¨ÜÆÉ™. C¨Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜ ±ÝsÜWÜÙÜá ÍÝÇæ¿áÈÉ aæ®Ý°XÁáà ÓÝXÊæ. &ÊÜáÆɱܳ ÖæãàÄ, Pæã±Ü³

®ÜÊÜá¾ ñÜí¨æWæ ®ÝËŸºÃÜá WÜívÜáÊÜáPÜRÙÜá. 1973ÃÜÈÉ ®ÝËŸºÃÜã

±ÝÇÝX ®Ü®WÜ æ GÃÜváÜ GPÜÃæ AwPæ ñæãào ÊÜáñÜᤠÊÜáãÊÜñã æ í¤ ¨Üá ÓÝËÃÜ ÃÜá±ÝÀá ÓÝÆ ®Ü®Ü° PÜvæWæ ŸíñÜá. ÊÝÑìPÜ I¨ÜÄí¨Ü BÃÜá ÓÝËÃÜ ÃÜá±ÝÀá B¨Ý¿á. iàÊÜ®Ü ¯ÊÜìÖÜOæ ÊÜáñÜᤠD ÓÝÆWÜÙÜ Ÿwx PÜoÆ r á D B¨Ý¿á ¿ÞÊÜâ¨àæ Äà£Àáí¨ÜÆã ÓÝPÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. A¯ÊÝ¿áìÊÝX AÈÉ CÈÉ bPܱ R âÜ or ÓÝÆ ÊÜÞvÜáñݤ iàÊÜ®Ü ¯ÊÜìÖÜOWæ æ J¨ÝªvÜᣤ¨ÝªWÜ ÓÝÆWÝÃÜÃÜ ñÜWݨæ. AÓÜÆá PæãvÜá CÇÝÉ Ÿwx PÜáÊÜÞÃ… AÊÜÄí¨Ü Ô®æÊÜÞ¨ÜÈÉ PæãvÜá. ÊÜá®æ¿áÈÉ ®ÜqÓÜáÊÜíñæ PæàÚ ´æäà®… Ÿí©ñÜá¤. ®æãàw¨ÜÃæ AvÜËvÜáÊÜíñÜÖÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ®Ý®Üá ÇæãàPæàÍ… AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ ¸æÚÛ ŸíWÝÃÜWÚÜ ÆÉ. ÊÜá®æ¿áÈÉ C¨Üª PæÆÊÜâ ¿Þ¨Ü ÊæáàÇæ ÖÜ©ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜì ×ñݤÙæ ±ÝñæÅWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞÄ Fo ÊÜÞw WÜÚí¨Ü ®ÜqÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯ÈÉÔ¨æª. ¨Ýª¿áᤙ. ÊÜááí¨æ A¯ÊÝ¿áìÊÝX 1976 A¨Ü®æ°à AÊÜÄWæ ÖæàÚ ÇæãàPæàÍ… ÃÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÊÜñáÜ ¤ ¯¨æª ÊÜÞñæÅWÙÜ ®Ü áÜ ° Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ PæàÚ ÖæàÙÜáñæ¤à®æí¨Üá £í¨æ. GÃÜváÜ ©®Ü D ÇæãàPÜ¨Ü ±ÜÄÊæÁáà £ÚÔ¨æª. ÇæãàPæàÍ…Wæ PæàÚ¨ÝWÜ CÆɨæ PÜÙæ¨Üá ÊÜáãÃÜ®æà ©®Ü G¨æª. G¨Ü᪠""®ÜqÓÜá'' AíñÜ J²³PæãívÜÃÜá. ¯ÆÉÆãÉ BWܨíÜ ñÜÖÜ Ô§£. ÊÜá®æ¿áÈÉ ñÝÀá, ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÃÝh…PÜáÊÜÞÃ… Êæã¨ÜÆ ÖæívÜ£, ÊÜáãÊÜÃáÜ ÊÜáPÜÙR áÜ ×àWæ GÙæ¨Ýw bñÜÅ "bÃÜíiàË ÓÜá«ÝPÜÃ…' ÊÜáãÆPÜ GÙæ¨Ýw Ÿ¨ÜáPÜ®áÜ ° ÖæàWæãà 1982ÃÜÊÃÜ Wæ æ ÊÜáñæ¤ ®ÜqÓÜÆá BÃÜí¼Ô¨æ. ®Ü®Ü° ¹Ú ®ÜvÔæ ¨æ. 1982ÃÜÈÉ ÓæãÓæçq ÓæàÇ…ÕÊÜá®… ÖÜÃÜÚ®Ü ŸÙæWÜÙÜá ®Ü®ÜWæ ÊÜáÃÜÚ¨ÜÊÜâ. ÖÜá¨æª ¨æãÃÜQñÜá. £íWÜÙÜ ÓÜíŸÙÜ C®Üãð áÜ ®Ý®Üá ÖÜ| PæãorÊÜÃÜá £íWÜÙÜá ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜá. A¨æà Ô§£¿áÈÉ 1993 £íWÜÙÜá PÜí£®ÜÈÉ ÓÝÆ £àÄÓÜáÊÜâ© ÃÜÊÜÃæWæ ®ÜvæÔPæãívÜá Ÿí¨æ. 1993ÃÜÈÉ ÃÜÈ D PÜvæ £ÃÜáX¿áã ®æãàvÜÈÆÉ. ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞw¨æ. BWÜ AwPæWæ ÇæãàPæàÍ… ""GÐÝr¨ÜÃÜã ÖÜ| Pæãoár ¨ÜÃÜ Ÿí©¨ÜĪ í¨Ü ÓÜÆ Ì ³ aæàñÜÄÔPæãÙÜáÊ Û íÜ ñÝ ¹w ×í©ÃÜáX PæàÙܸàæ w, ÓÝÆ PæãvÜ ÀáñÜá. 1996ÃÜÈÉ ÖæívÜ£ PÝ®ÜÕÃ…¯í¨Ü ¸æàw, ÓÝÆPÝRX ¿ÞÃÜ ÊÜááí¨Üã £àÄPæãívÜÙáÜ . 1997ÃÜÈÉ GÃÜv®Ü àæ ÊÜáWÜÙÜ PæçaÝaܸæàw'' Gí¨Üá ÖæàÚPæãoríñæ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞw¨æ. ¯«Ý®ÜÊÝX B¨Ý¿áÊÜä ®Ý˨æªàÊæ. ÊÜáñæ¤ ®Ý®æí¨Üã JvÜÊæ ÖæaÜácñݤ Ÿí©¨ÜªÄí¨Ü ÓÝÆWÜÙÜ®Üá° ÓÝ«Ü ¿á®Üá° AvÜËvÜáÊÜíñÜÖÜ, ÓÜíPÜo ÊݨÜÐÜãr £àÄÓÜáñݤ Ÿí¨æ. ÊÜáWܯWÜã ñÜí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ñܱܳ®Üá° ÊÜÞwÆÉ. ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞw¨æ. AíñÜã ÓÝ¿á¨æà EÚ  &XÄhÝ ÇæãàPæàÍ…, ©¨ÜPª Ræ CÐÜár ÊÜÞw¨æ®Æ Ü É GíŸ ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü PÜÇÝ˨æ ˨æ.  &A.ÊæíPÜoPÜêÐÜ¡¿á™AwPæàί,  ÎÊÜÊæãWÜY

Ÿ¨ÜáPÜá goPÝ Ÿíw

www.ravibelagere.com


15

¸ÝWÜÆPæãàpæ: bÊÜá¾®ÜPÜqr ¨Ü¸ÝìÃÜá ÖæàX¨æ Wæãñݤ? Ÿ¨ÝËá Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅ¨Ü ÊÜáñܨÝÃÜ®Ü

»æãàíWÜá ¹vÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ Pæç¿áÈÉ ÓÝPÜÐÜár Êæáç¿áÈÉ ñÜáí¹Pæãíw¨Üª ÃÝgá bÊÜá¾®ÜPÜqr Öæãñܤ ®ÜÔàŸá A¨ÝÂPæãà ÓÜÄ C¨Üªí£ÆÉ™. D ×í¨æ BÊÜá¨Ü¯ ñÜí¨Üá PæãvÜáÊÜ ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜ Ë¨ÝÂÊÜ ¨Ü±Üì PæãíaÜÊÜä PÜwÊæá ÆÉ¨Ü Öæ㣤®ÜÈÉ A—PÝÄ GÃÜvÜá AÊÜ—Wæ CÈÉ®Ü ÍÝÓÜPÜÃÝX¨Üª ÊÜáÖÝ «ÜìPÜ ÓÜíZ¨Ü ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§ ÊÜáñÜᤠËàÃÜ ±ÜâÆPæàÎ ¿ÞXÃÜÈÆÉ™. B¨ÜÃæ bÊÜá¾®Ü WÜÙÜ Êæã¸æçÈWæ PÜÃæ ÊÜÞw WÜáívܱܳ PÜÆɱܳ ±Üor|Íæqr EÃÜá´… Gí.Pæ. ÓÜÖÜPÝÄ ¸ÝÂíQ®Ü ×wñÜ˨æ. ÃÝgQà¿áÊÝX PÜqr¿á ¨æàÖܨÜÈÉ ×í©®Üíñæ ÊÜá®æWæ PÜÃæÔPæãívÜá ÊÜÂÊÜ ±Üor|Íæqr GíŸ ±ÜPÝR i±Üâ| ÍæorÃÜ ÊÜÞ¨ÜÄ ±Üor|Íæqr ±ÜÃÜÊÜá AÊÜPÝÍÜÊÝ© ÃÝgPÝÃÜ~. PÜÓÜáËÆÉ™. Êæáç ñÜáí¸Ý PÝÀáÇæ. ÖÝÃÜQRÚ©¨Ýª®æ. AÈÉ A— ¿áÇæÉà ÓÜÊÜÞ £í¨ÜáívÜá ñÜÊÜá¾ AÊÜ— ÊÜááXÔ ¹h沿áÈÉ Êæã¨ÜÆá CÊÜÃÜá ¿áwx ±ÜÃÜ˨ܪÃÜá. iÇæÉ¿á AÊÜÃܨæà hÝ£¿á PÝÄWÜÙæãí©Wæ PæãvÜá& ¹orÃÜá. AÊÜñÜᤠPæÒàñÜŨÜÈÉ WÜívܯXíñÜÆã ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¼®Ü°ÊÜáñÜ »ÜáXÇæ¨ÝªWÜ Ãæwx ®Üí¨æ±Ü³®ÜÊÜÃÜ GÓ….G´…. PæãÙÜáÛÊÜ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨æà hæãàÃÜá PÝÃÜá¸ÝĨܪ¨Ü᪠±Üor|Íæqr¿á ±Ü£° ±ÝÙÜ¿áPæR ®Ü®Ü° ¯Ðæu Gí¨Üá¹orÃÜá. PÜorPÜvæWæ ÖæãÓÜWèvÜÃÜ, ÍÝÓÜPÜ ÖÜáÆɱܳ bÊÜá¾®ÜPÜqr¿á ±Ü£° ÃÜñÜ°ÊÜá¾™. ÍÝíñݸÝÀá¿á¨Üá. A¨æãí¨æà PÝÃÜ|PæR DWæY ¹àWÜÃÜ ®æ±Ü ÖæàÚ ÍæorÃ… ¸æ¯°Wæ ¯íñÜá¹orÃÜá. Êæáàq CÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜÃæà CÊÜÃÜ BÎàÊÝì¨Ü©í ®ÝÆáR £íWÜÙÜ ×í¨æ ®Üvæ¨Ü ±Üor|Íæqr PæãíaÜ i±Üâ| A¨ÝÂPæãà ÍÜñÝ¿áWÜñÝ¿á ¨ÜÇæà iÇÝÉ ±ÜíaÝÀᤠÃÝg ˫ݮÜÓÜ»Ý aÜá®Ý GíŸ A±ÜÊݨÜÊÜ®Üá° ËÃæãà—ÓÜáñݤÃæ. ×í¨æ Cíi¯àÃ… PÜáÃÜáŸWÜqr™, ÊÜOæ¿áÈÉ ±Üor|Íæqr¿á®Üá° ÖæãÃÜñÜá ±ÜwÔ¨ÜÃæ BñÜ ÍÝÓÜPÜÃÝX¨ÝªWÜ PæÒàñÜÅ¨Ü ÎPÜÒPÜÃÜ ±æäÈàÓÜá C®…Õ±æPÜrÃ… ¹.¹.bÊÜá¾®ÜPÜqr ÓæãàÈÔ ÊÜáñæ¤ BÄÔ ¨ÜáÐÜr®ÜÆÉ™. B¨ÜÃæ A¨æàPæãà PæçÀáí¨Ü aÜí¨Ý G£¤Ô ±ÜÅ£ Ÿã©Wæã±Ü³, GÓæÕ$ç Æqr, Ÿí©¨Ü᪠¹.¹.bÊÜá¾®ÜPÜqr ±Üor|Íæqr ±Ü£° ÍÝíñÝ ÊÜÐÜì ÓÝÊÜáã×PÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ wÊæçGÔ³ ËsÜuÇ… gWÜÈ, ¹CJ ÊÜáãvÜÆX GíŸ ±ÜÃÜÊÜá hÝ£ÐÜr ¸ÝÀá¿á PæçWæ ñÜÊÜá¾ gáoár bÊÜá¾®ÜPÜqr ¯ÔÕàÊÜᯨܪ™. DñÜ ÍÝÓÜPÜ®ÝX¨Üª ¿áíñÜÖÜ Jí¨ÜÐÜár A—PÝÄWÜÙÜá ÃÜñÜ°ÊÜÌÙÜ EwWæ ÊÜá®ÜáÐÜ™. AÊÜÃÜ BÃæãà Pæãoár¹qr¨ÜªÃÜá. ÖÝWÝX Jí¨æà AÊÜ—¿áÈÉ PæÒàñÜŨÜÈÉ ŸÃæãàŸºÄ C±Ü³ ÊÜááw±Üâ PÜqr PæÒàñÜÅPæR B¯ÔPæãÙÜÛÆá ñÜá©WÝÆÈÉ WÜÂÊÜâ AÐÜrPÜÐær. ÖÝWÝX PæÒàñÜŨÜÈÉ ÍÝíñݸÝÀá¿á ñÜã¾ÃÜá PæãÇæWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ. ñܮܰ¨æà hÝ£¿á A— ¯í£¨ÝªÃæ. Ÿ¨ÝËá PæÒàñÜŨÜÈÉ bÊÜá¾®Ü ÊÜÞñæà ´æç®ÜÆáÉ GíŸ ÊÝñÝ PÝÄWÜÙÜ®Üá° PæÒàñÜÅPæR PÜÃæñÜÃÜáÊÜâ¨Üá bÊÜá¾®ÜPÜqrX ÓܨÜÂPæR Ÿ¨ÝËá¿á D CŸºÃÜá ÃÝgPÝÃÜ~ PÜqr¿á ±Ü£° ÃÜñÜ°ÊÜá¾ ÊÜáñܤ ÊÜÃÜ| ¯ÊÜÞì|ÊÝX ÃÜáÊÜ ÖÜÙæ¿á aÜo. WÜÚWæ pÝíWÜá ÊÜÃÜ JŸº®æà PÜáƱÜâñÜÅ ¹qrñÜᤙ. ŸÃæãàŸºÄ Jí»ÜñÜᤠÊæã®æ¿ ° á aÜá®ÝÊÜO¿ æ á ÊæàÙæ Pæ.².Ô.Ô ¹vÜá PæãvÜÇæí¨æà ¼àÊÜá±Ü³ EÃÜá´… ÃÝgá ÊÜÐÜì PæÒàñÜŨÜÈÉ DPæ¿á PæçWæ WÜvæWæãÚst A»Ü¦ìWÜÙÜ ±Üqr¿áÇæÉà Ÿ¨ÝËá EñÝÕ× ¿ááÊÜPÜ bÊÜá¾®ÜPÜqr¿á ¨Ü¸ÝìÃÜá ÔPÜáR ®ÜÃÜÚ¨Ü ÓÜPÝìÄ A— PæÒàñÜÅ¨Ü CÊÜÃÜ "¹' ´ÝÃÜí A®Üá° CÊÜÃܨæà ÓÜÊÜáá hæwGÓ…®Ü Gí.Pæ. ±Üor|Íæqr GXYÆÉ¨æ ®Üv橨æ. PÝÄWÜÙÜá ÓܨÜ DPæ¿á ¨Ý¿á¨Ü ÖÜáÆɱܳ Êæáàq ñܲ³Ô Ÿ¨ÝËá¿á ÊÜá- ÊÜáÖÝíñæàÍÜ CÊÜÄŸºÃæà ÊÜááí¨æ ¯íñÜá PæÒàñÜÅ¨Ü A—PÝÄ ÖæÓÜÃ棤¨ÜÃæ ÓÝPÜá ¯íñÜ ¯ÆáË®ÜÇæÉà hÝWÜ TÝÈ PÜRÙÜ ñÜý vÝ.¨æàÊÜÃÝg ÃÝ¿áaÜãÃÜÄWæ PæãwÔ ÊÜáÖÜÊÜá¨Ý±ÜâÃÜ WÜÙÜ®Üá° ÓÜí»ÝÚÓÜᣤ¨ÝªÃæ. ÊÜÞw¹vÜáñݤÃæ. ¹.¹.bÊÜá¾®ÜPÜqr ¹qr¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃÜã bÊÜá¾®ÜPÜqr ÖÜáqrPæãíw¨Ýª®æ. D ×í¨æ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÖæWÜvæ ÃÝg嬆 ÊÜááS GíŸ ±ÜÃÜÊÜá hÝ£ÐÜr ÊÜá®ÜáÐÜ PÜvæ¿á PÜÒ|¨ÜÈÉ ®Üvæst PÜÓÜÃÜ£¤ ×í¨æ DñÜ ÊÜáí£Å¿ÞX¨ÝªWÜ Gí.Pæ.±Üor|Íæqr Êæã¨ÜÆ PÜãvÜ ×í¨æ ÊÜáãÃÜá ¸ÝÄ ¯í¨Ü qPæoá XqrÔPæãívÜá Wæ¨Ü᪠¸ÝWÜÆPæãàpæ¿á ÊÜáÖÝíñæàÍÜ ÊÜáÖÜÊÜá¨Ý±ÜâÃÜ ¸ÝÄWæ ÍÝÓÜPÜÃÝX¨ÜªÃÜá. B ®ÜíñÜÃÜ ÓÜñÜñÜ GÃÜvÜá Ÿ¨ÝËá PæÒàñÜÅ¨Ü ÍÝÓÜPÜ®ÝX¨Üª™. Ÿí¨Üá¹orÃÜá. Ÿ¨ÝËá ÐÜáWÜÃ…Õ ÓÜíÓÜ¨Ü ².Ô. AÊÜ—Wæ AÊÜÃÜá ÍÝÓÜPÜÃÝX¨Ü᪠Ÿ¨ÝËá ÊÜáñÜ Êæ㯰®Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PæÒàñÜÅ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ÓÜÌíñܨæãªí¨Üá ÓÜPÜRÃæ WÜ©ªàWèvÜÃ…ÃÜ ±ÜÃÜÊÜá ÎÐÜ®ÝX¨Üª. ÊÜÞi ÍÝÓÜPÜ PæàÒ ñÜÅ¨È Ü É ÎÅàÃÝÊÜáÓæà®æ¿á ¨ÜívܮݿáPÜ ±ÜÅÊã æ ਅ ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ AÊÜÃܨæà ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü PÝTÝì®æ ÖÜáoárÖÝQ¨ÜÃݨÜÃÜã Gí.Pæ.±Üor|ÍæorÃÜ®Üá° ËÃæãà—ÔPæãívæà PæÒàñÜÅ ÊÜááñÝÈP… ÖÜbc¨Ü PæãàÊÜááhÝÌÇæ ÊÜáñÜᤠB PÜáÃÜáŸÃÜá ÊÜáñÜᤠÊÜááÔÉÊÜáÃÜá Pæç A¨ÜÃÜ ÖæÓÜÃæàÚPæãívæà ÓÜíŸí— ¨ÜÈÉ ¸æÙæ¨Üá ¯íñÜ. DñÜ ÖÝÈ ²GÇ…w ¸ÝÂíQ®Ü ®ÜíñÜÃÜ PæÒàñÜ¨Ü ÊÜáñܨÝÃÜÃÜÈÉ ¿áwx ±ÜÃÜÊÝX ×w©¨ÜªÄí¨Ü ®ÝÆR®æà ¸ÝÄWæ WÜÙÜá, Óæ°à×ñÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÃæçñÜÃÜ A«ÜÂPÜÒ®Üã Öè¨Üá. PÜÙæ¨Ü Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜ G¨Üª A®ÜáPÜí±Ü¨Ü AÇæÀáí¨Ü. ÊÜÞi ÊÜááS ÍÝÓÜPÜÃÝX Wæ¨Ü᪠Ÿí©¨ÝªÃæ. D ÖæÓÜÃÜÈÉ PÜívÜPÜívÜÈÉ ÓÝÆ Oæ¿á ÊæàÙæ Sá¨Ü᪠ŸÓÜ®ÜWèvÜ ±ÝqàÇ… ÃÝgá bÊÜá¾®ÜPÜqr ÊÜáí£Å gWÜ©àÍ… ÍæorÃ…ÃÜ ñÝÀá ÖÝWÜ㠱ܣ° ×í¨æ WÜáívÜãÃÝ¿áÃÜ ÓÜPÝìÃÜ G£¤¹orÃÜá. ÖÝWÝX PÝTÝì ¿áñÝ°Ù…Ãæà ÊÜáÖÝíñæàÍܮܮÜá° ¹hæ² ¹wÔ Ÿ¨ÝËá ñÝÆãQ®ÜÊÜÃæà BX¨ÜªÄí¨Ü ±Üor|Íæqr ¨ÜÈÉ bÊÜá¾®ÜPÜqr ÓÜ|¡ ¯àÃÝÊÜÄ TÝñæ¿á ÓÜbÊÜ ®æ¿á WæàqWæ ¹àWÜ ¹ñݤ¨ÃÜ ã Ü A¨Ü®áÜ ° hæwGÓ…Wæ PÜÃæñÜí©¨ÜªÃÜá. PæÒàñÜÅ¨Ü ÃÜË PÜáÆPÜ~ì ŸÖÜáñæàPÜ ¿ááÊÜPÜÃÜá CÊÜÃÜ GÃÜvÜã PÜáoáíŸPæR ÃÝX¨ÜªÃÜá. GÓæÕí PÜêÐÜ¡ ñÜÊÜá¾ ÓÜí±Üâo¨ÜÈÉ CÊÜÄWæ ñæWæ¿ááÊÜ WæãàiWæ ÖæãàXÆÉ™. ¨ÜãÃÜ¨Ü ÓÜíŸí— ±æäWÜÓܨݤ¨Ü ®ÜWÜÃݼÊÜê©œ TÝñæ¿á®æ°à Pæãqr hæãñæWæ ÓÝÆ ±Üvæ¨ÜÊÜÄWæ ÓÜÊÜÞ Pæç ×í©¨ÜªÄí¨Ü B aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ¿áã Öè¨Üá. ¨ÜªÃÜá. ÓܨÜ ÖÝÈ ÊÜááSÂÊÜáí£Å ԨܜÃÝÊÜá¿á G£¤¹orÃÜá. ñÜÊÜá¾ ×wñܨÜÈɨܪ PÝÚ¨ÝÓÜ ÓÜÖÜ PæàÊÜÆ ÖÜ®Üæã°í¨Üá ÓÝËÃÜ ÊÜáñÜWÜÙÜ AíñÜÃÜ©í¨Ü A¨æãí¨æà PÝÃÜ| ÊÜÞñÜÅ A²³ñܲ³¿áã CÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáí£Å ÊÜÞvÜáÊÜ PÝÄ ¸ÝÂíPÜ®Üã° ®ÜáíX ¯àÃÜá PÜáw¨ÜÃÜá. ÊÜááí¨æ ÓæãàñÜá GÃÜvÜ®æà Óݧ®ÜQRÚ©¨Üª™. Êæã®æ° ®Üvæ¨Ü ©í¨Ü gWÜ©àÍ… ÊÜÞñæà BwÆÉ™. G¨ÜáÄX¨ÜªÊÜÃÜá AÓÜÖÜ ±ÜvÜá Ÿ¨ÝËá¿á g®ÜÃæ©ÃÜá "®Ü®Ü° Pæç¿áÈÉ ÃæãPÜR CÆÉ™. aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ±ÜâÃÜÓÜ»æ¿á®Üá° hæwGÓ… ñæPæRWæ ÍæorÃ…ÃÜ PÜáoáíŸPæR ÊÜÐÜár hÝ£ ÃÝgPÝÃÜ| ÊÜÞvÜáÊÜ CÊÜÃÜá iÇæÉ C¨Üª ÖÜ|ÊÜ®æ°ÇÝÉ PÝTÝì®æWæ ÖÝQ ÖÝÙÝXÃÜáÊæ' ŸÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞwÃÜáÊÜ. PæÒàñÜŨÜÈÉ bÊÜá¾®ÜPÜqr ®ÝÊÜâ ¹àWÜÃÜá ¿áÈÉ ÊÜÞi ÊÜáí£Å ÊÜááÃÜWæàÍÜ ¯ÃÝ~¿á ±Üw Gí¨Üá ÖÜÔÖÜÔ ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÙæà ÊÜáñܨÝÃÜ®Ü A®Üá PÜáoáíŸ¨Ü ¨Ü¸ÝìÃÜá&¨èÆñÜᤠ×àWæ ÊÜááí¨Üá Gí¨æà ±Üor|Íæqr ¿áaÜác™. ÖÝWÝXÁáà CÊÜÃÜá GÃÜvÜá ¸ÝÄ PÜí±Ü XqrÔ Wæ¨Ü᪹orÃÜá. ÊÜè æ ÃÜ æ ÊÜááí©®Ü aÜá®ÝÊÜO¿ æ á Öæ㣤Wæ ÊÜáÖÝí ÖÜáÆɱܳ Êæáàq PæÒàñÜÅ¨Ü g®ÜÃæ©ÃÜá ÓæãàñÜá ÊÜá®æ ÓæàĨܪÃÜá. B¨ÜÃÜã CÊÜÃÜ A±Ü³ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ WæÆÉᣤ¨Üªíñæ ÊÜáWÜ ñæàÍÜ®àæ Ÿ¨ÝËá ÊÜáñܨÝÃÜ®Ü ÖÝp… ´æàÊÜÄoár™.

...¨ÜávÜáx ¿ÞÊÜ ÇæPÜR?

7

3

B¨ÜÃæ A¨æà PÝÆPæR G¨ÜáÄXÃÜáÊÜÊÜÃÜÈÉ Jí¨Üá BñܾËÍÝÌÓÜ ÊÜáãw ÓÜáÊÜ ÍÜQ¤ C¨æ¿áÆÉ, A¨Üá ¯ÎcñÜÊÝX¿áã JŸº ÊÜÂQ¤¿á®Üá° AÙæ ¿áÆá CÃÜáÊÜ AñÜÂíñÜ ÊÜááSÂÊÝ¨Ü ÊÜޮܨÜívÜ. CíñÜÖÜ ËÍÝÌÓÝ ÖÜìñæ¿á®Üá° ÊÜáãwÓÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉ ÊÜááSÂÊÝX PÝ|áÊÜâ¨Üá ¯ÓÝÌ¥Üì ÊÜá®æãà»ÝÊÜ, ±ÝÅÊÜÞ~PÜñæ, ÍÜÅ¨æœ ÊÜáñÜᤠJŸºÃÜ JÚ£WÝX ®Ý®Üá »Üág PæãvܸæàPÜá GíŸ ²Åà£. CíñÜÖÜ AÊÜáãÆ WÜá|WÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ÓÜÖÜgÊÝXÁáà ñÜÊÜá¾ ÊÜñÜáìƨÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÄWæ BñܾËÍÝÌÓÜ ñÜáퟟÆÉÃÜá. CíñÜÖÜ WÜá|WÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ PæÆÓÜÊÜä PÜÐÜr¨Ü PæÆÓÜÊÜÆÉ. CíñÜÖÜÊÜÃÜá Jí¨Üá ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜá®æWæ Ÿí¨ÜÃæ B ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ ÖæãñܤÊÜÃÜá C¨ÜªQR¨Üªíñæ Jí¨Üá ÄÈà´… ±Üvæ¿ááñݤÃæ. A¨Üá ÊÜá¨ÜáÊæÁáà BWܸæàPæí©ÆÉ. gÊÝ¸ÝªÄ ¸æàvÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÚÃÜŸÖÜá¨Üá. CíñÜÖÜ ËÍÝÌÓÝÖÜì ÊÜÂQ¤WÜÙÜ GíqÅ¿Þ¨Ü PÜãvÜÇæà gÊݸݪÄÁáÆÉ ñܮܰ ñÜÇæ¿á ÊæáàÇæà ¹©ª¨æ AíñÜ ÁãàbÓÜáÊÜÊÜÄWæ C¨ÜªQR¨Üªíñæ ŸÆ Ÿí¨Üá ¹vÜáñܤ¨æ. CÊÜÃÜ E±ÜÔ§£¿áÈÉ AÊÜÃÜá ÊÜáñܤÐÜár aÜáÃÜáPÝX PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá ñݤÃæ. ®ÜWÜá ®ÜWÜáñܤÇæà GÆÉÊÜ®Üã° ¯ÊÜì×ÓÜáñݤÃæ. A¥Ýìñ…, ±ÜÅ£ www.ravibelagere.com

Á㟺 ÊÜÂQ¤¿áÆãÉ gÊÝ¸ÝªÄ ÖæãÃÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂìËÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ B ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãÙÜáÛÊÜ BñܾËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° ñÜáퟟÆÉ ÊÜÂQ¤ WÜÙÜá ¸æàPÝWÜáñݤÃæ. ¿ÞÃÜá ×àWæ ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ gÊݸݪÄWÜÙÜ®Üá° ÖæãñÜᤠÖæãñÜᤠÊÜÞXÃÜáñݤÃæãà, ÓÜÖÜgÊÝXÁáà AÊÜÃÜÈÉ ¨æãvÜx ¨æãí¨Üá BñܾËÍÝÌÓÜ ®æÇæ¿áãÄÃÜáñܤ¨æ. D BñܾËÍÝÌÓÜ AÊÜÃÜ ÊÜááS ¨ÜÈÉ, ÊÜÞ£®ÜÈÉ, QÅÁá¿áÈÉ G¨Ü᪠PÝ|ᣤÃÜáñܤ¨æ. CíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤ WÜÙÜ®Üá° PÜívÜ PÜãvÜÇæà ®ÜÊÜáWæ ®ÜãÃÝ®æ ŸÆ ŸíñÜá A¯°ÓÜáÊÜâ¨Üá, ÖæàX¨ÜªÃÜã CÊÜÃÜá gñæX¨ÝªÃÜÆÉ? C®Üá° bí£ÓÜáÊÜ AWÜñÜÂÊæà CÆÉ Aíñܯ°ÓÜáÊÜâ¨Üá C¨æà PÝÃÜ|PÝRX. Aí¨ÜÖÝWæ ¯©ìÐÜr ÊÜÂQ¤WÜÙÜ®Üá° PÜívÜ PÜãvÜÇæà ®ÜÊÜáWæ ¿ÞQÐÜár «æç¿áì ŸÃÜáñܤ¨æ? A®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ±ÜÄàüÔ ®æãàw. G¨ÜáÄX¨Üª ÊÜÂQ¤¿áÈÉ ¸æàÃÜãÄÃÜáÊÜ ËÍÝÌÓÝÖÜìñæ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° BÊÜÄÔ pݯQR®Ü ¥ÜÃÜ PæÆÓÜ ÊÜÞwÃÜáñܤ¨æ GíŸá¨Üá ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. A¨ÜPÝRXÁáà ®Ý®Üá ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá: ®ÜÊÜá¾ÈÉ CíñÜÖÜ ËÍÝÌÓÜ ÊÜáãwÓÜáÊÜ ÍÜQ¤ JŸº ÊÜÂQ¤¿áÈÉ ÖæàWæ ŸíñÜá? AíñÜ ®ÝÊÜâ WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃæ, A¥Üì ÊÜÞwPæãívÜÃæ ®ÝÊÜä AÊÜÃÜíñæÁáà Jí¨Üá ÇæÊæÈÉWæ ŸÃÜÆá ÓÝ«ÜÂ. ¨ÜávÜáx, ¨ÜáWÝY~ GÆÉÊÜä ®ÝÊÜâ&®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓÜPæR, ÍÜÅÊÜáPæR, pæçËáWæ ñÜPÜRíñæ ÔWÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ A¨Üá C¨æ Gí¨Ü ÊÜÞñÜÅPæR ®ÝÊÜâ GÆÉÃÜÆãÉ Jí¨Üá BñܾËÍÝÌÓÜ ÖÜáqrÔ¹vÜáñæ¤àÊæ AíñÜ ÖæàÙÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ŸÚ CÃÜáÊÜ ¨ÜávÜx®Üá° ®æãàw BñܾËÍÝÌÓÜ

ÊÜáãwÔPæãÙÜáÊ Û âÜ ¨Üá ÖÝXÃÜÈ, PÜÃáÜ ŸáÊÜÊÃÜ àæ hÝÔ¤. ×àWÝX ¨ÜávÜá,x PÝÃÜá, ŸíWÜÇæ Cí¥ÜÊÜ®Üá° ¯ÊÜá¾ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° AÙæ¿ááÊÜ, ÇæÊæÆáÉ ñÜÃÜáÊÜ ÊÜޮܨÜívÜWÜÙÜá AíñÜ ±ÜÄWÜ~Óܸæàw. AÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÊÜáqrWæ PÜí´Üp…ì PæãvÜŸÖÜá¨Üá. A¨Ü®Üá° ŸÙÜÔ ¯àÊÜä ®ÝÆáR g®ÜÄWæ PÜí´Ü p…ì®æÓ… PæãvÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ¯ÊÜá¾®Üá° PÜívÜ PÜãvÜÇæà G¨ÜáÄX¨Üª g®ÜÃÜÈÉ Jí¨Üá BñܾËÍÝÌÓÜ ñÝ®æà ñÝ®ÝX EPÜáRÊÜ⩨æ¿áÆÉ? ¯gPÜãR A¨Üá ¨æãvÜx ÇæÊæÆáÉ. CíñÜÖÜ ÇæÊæÆÉ®Üá° ¯àÊÜâ ñÜÆá²©Ä Gí¨ÜÃæ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWÜã ¯àÊÜâ ñÜÇæ PæwÔPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. Ÿ¨ÜÈWæ «æ„¿áìÊÝX A¨Ü®Üá° G¨ÜáÄÓÜᣤàÄ. PÜÐÜr Ÿí¨ÝWÜ A¨Ü®Üá° ÖæàWæ G¨ÜáÄÓܸæàPÜá Gí¨Üá C®æã°ŸºÄWæ ñæãàÄ ÓÜáÊÜ ÍÜQ¤ ±Üvæ¿áᣤàÄ. ¯ÊÜá¾ÈÉ CíñÜÖÜ ÍÜQ¤ C¨æ GíŸá¨Üá ÊÜá®Ü ¨ÜpÝr¨ÜÃæ ÓÝPÜá, gÊÝ¸ÝªÄ ÖæãñÜᤠñæãÙÜÇÝvÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ¯ÃÜáÊÜá¾ÙÜ ÃÝWÜáñݤÃæ, «æç¿áì©í¨Ü ÊÜáá®Üá°WÜáYñݤÃæ. ¯àÊÜâ Ÿí©ÃÜÆÉ? C®Üá° ®Ü®ÜWæ ®ÜãÃÝ®æ ŸÆ Ÿí¨ÜíñÝÀáñÜá AíñÜ g®Ü ñÜoríñÜ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá C¨æà PÝÃÜ|PÝRX. AíñÜÖÜ ËÍÝÌÓÝ ÖÜìñæ ®ÜÊÜá¾ÈÉ ¸æÙæ¿á¸æàPÜá. A¨Üá GÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ ¸æÙæ¿ááñݤ ÖæãàWÜá ñܤ¨æãà, AÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ ®ÝÊÜâ D ÊÜÂÊÜÓæ§Wæ ¸æàPݨÜÊÜÃÝWÜáñæ¤àÊæ. ÖÝWæ D ÊÜÂÊÜÓæ§Wæ ¸æàPÝ¨Ü ÊÜÂQ¤WÜÙÝX Ÿ¨ÜáPÜáÊÜ⩨æ¿áÆÉ A¨Üá PÜ~Åà ¯gÊÝ¨Ü ÇæÊæÆáÉ. AíñÜÖÜ ÇæÊæÈÉWæ ¸æÙæ¿áÆá ®ÝÊÜ⠿ᣰ Óæãà|. H®Ü®Üá°£¤àÄ? &ÃÜËà

24 APæãràŸ-Ã… 2013


16

»ÝÃÜÊÝ¨Ü bíñÜ®æWÜÚí¨Ü ÖÜWÜáÃÜÊÝWÜáÊÜâ¨Ü

PæãRí¨Üá PÜñæ PæàÙæãà|. ¯ÊÜáWæ Wæ㣤ÃÜáÊÜ PÜñæÁáà ®Ý¨ÜÃÜã C¨ÝX¨ÜªÃæ C®æã°Êæá¾ K¨ÜáÊÜ ñæãí¨ÜÃæ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝX Ë®Üí£. Jí¨ÜãÃÜÈÉ JŸº ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü ÖÜávÜáX C¨ÜªÙÜá. AÊÜÙÜá ©®Ý PÝwWæ ÖæãàX PÜqrWæ¿á®Üá° BÄÔPæãívÜá Ÿí¨Üá A¨Ü®Üá° ÓÜíñæ¿áÈÉ ÊÜÞÄ AÐæãrà CÐæãrà ÖÜ| ÓÜí±Ý©Ô A¨ÜÃÜÇæÉà TÝÀáÇæ ¹©ªÃáÜ ÊÜ AÊÜ᯾ Wæ LÐÜ—¿á®Üã,° ñÜËᾟĺ Wæ GÃÜváÜ Öæ㣤®Ü FoÊÜ®Üã° ÖÜáqrÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÙÜá. ñÜáíŸ aÜáÃÜáQ®Ü ÖÜávÜáX¿á ÍÜÅÊÜá ÊÜáñÜᤠaÝPÜaÜPÜÂñæ Àáí¨Ü AÊÜÙÜ Ÿ¨ÜáPÜá ñÜPÜRÊÜáqrWæ ÓÜíñæãàÐÜÊÝX ÓÝXñÜá¤. JÊæá¾ AÊÜÙÜá ×àWæà PÝwWæ PÜqrWæ B¿á᪠PæãívÜá ŸÃÜáÊÜâ¨ÜPæR Öæãà¨ÝWÜ AÊÜÙÜ®Üá° Jí¨Üá ÖÜáÈ ®æãàw¹qrñáÜ . AÊÜÙáÜ ÖÜáÈ¿á PÜ~W¡ æ GÐÜár ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX PÜívÜÙæí¨ÜÃæ B ÖÜáÈ B ûÜ|PæR ñÝ®Üá ÊÜá¨ÜáÊæ BWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ CÊÜÙÜ®æ°à AíñÜ ¯«ÜìÄÔ ¹qrñÜá. Aí¥Ü ÍÜQ¤ÍÝÈ ÖÜáÈWæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜáÊÜ A±Ý¿áPÝÄ BÇæãàaÜ®æ ¿ÞPæ ŸíñÜá AíñÜ PæàÙܨæà ÊÜááí¨æ K©. G¨ÜáÄWæ «Üáñæ¤í¨Üá Ÿí¨Üá ¯íñÜ ÖÜáÈ ñܮܰ®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ BWÜáÊÜíñæ PæãàÄ PæãívÝWÜ ÖÜávÜáX B ûÜ|PæR CÆÉ AíñÜ ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÜPæR ÓÝ«ÜÂÊæà CÃÜÈÆÉ, Öè¨Üá A®Üá°ÊÜâ¨ÜPÜãR ÓÝ«ÜÂËÃÜ ÈÆÉ. ÖÜáÈ¿á PæãàÄPæWæ J²³¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜáQWæ BÖÝÃÜÊÝWܸæàPÜá, CÆÉ Aí¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ ¸ÝÀáWæ BÖÝÃÜÊÝWܸæàPÜá. ÓÜÄ ÊÜá®æ¿áÈÉ AÊÜᾯ¨ÝªÙæ, AÊÜÙÜ ŸÚ ®Ý®Üá ÖæàÚ A®ÜáÊÜᣠ±Üvæ¿á¸æàPÜá. AÊÜÙÜá J²³¨ÜÃæ ñܮܰ¨æà®Üã A»ÜÂíñÜÃÜËÆÉ AíñÜ AÊÜÙÜá ÖæàÚ¨ÜÙÜá. ÓÜÄ A®ÜáÊÜᣠPæàÙÜáÊÜâ¨ã Ü BX¹vÜÈ AíñÜ ÖÜáÈ¿áã AÊÜÙÜ ×í¨æ ÖæãÃÜoá Ÿí¨æà¹qrñÜá. FÄWæ ÊÜáÃÜÚ¨Ü ÖÜávÜáX A¨Ü®Üá° AÇæÉà ×ñÜ¤Æ ¸ÝXÆÈÉ ¯ÈÉÔ ÊÜá®æÁãÙÜWæ Ÿí¨ÜÙÜá. C©àWÜ ÖÜáÈ¿á®Üá° ÊÜá~ÓÜáÊÜâ¨ÜPRæ AÊÜÚWæ ÖÜÆÊÜâ ÊÜÞWÜìWÜÚ¨ÜÊ ª âÜ . ¸æàpæWÝÃÜ®ÝX¨Üª ñÜí¨æ £àÄÖæãàX ¨Ýª®Ý¨ÜÃÜã AÊÜ®Üá ñÜí©oárPæãíw¨Üª Ÿí¨ÜãPÜá AÇæÉà Wæãàvæ ÊæáàÈñÜá¤. A¨ÜÄí¨Ü ÖÜáÈ¿á®Üá° WÜáíwQR Pæãí¨Üá ÖÝPÜáÊÜâ¨Üá AÐÜár PÜÐÜrÊÝXÃÜÈÆÉ. C®æãí° ¨Üá, FÃÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ÓæàÄÔ ÖÜáÈ¿á®Üá° PÝwWæ AoárÊÜâ¨Üá. Jíq¿ÞXÁáà PÝvÜá ¹oár ®ÝvÜá ÓæàÄÃÜáÊÜ ÖÜáÈWæ ÓÜÖÜgÊÝX g®ÜÃÜ WÜáí²®Ü ŸWæY Öæ¨ÜÄPæ C¨æªà CÃÜáñܤ¨æ. B Öæ¨ÜÄPæÀáí¨ÝX g®Ü ÃÜ®Üá° ¹oár ÖÜáÈ¿á®Üá° KwÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ»Ü. B¨ÜÃæ CÊæÃv Ü ã Ü E±Ý¿áPæR ÖæãÃÜñÝ¨Ü E±Ý¿á Êæäí¨Ü®Üá° AÊÜÙÜá ÖÜávÜáQPæãívÜÙÜá. JÙÜWæ Ÿí¨ÜÊÙÜ àæ AÊÜ᯾ Wæ ÖæàÙÜáÊÜíñæ, ÖæãÃÜWæ ¯í£ÃÜáÊÜ ÖÜáÈWÜã PæàÙÜáÊÜíñæ ¨æãvܨ x ÝX ÊÜÞñÝvÜ ñæãvÜX¨ÜÙÜá: "AÊÜá¾, CÊÜñÜᤠH®Ý¨ÜÃÝWÜÈà AÊÜÄŸºÃÜÈÉ JŸºÃÜ®Üá° ®Ý®Üá ÊÜá¨ÜáÊæ BWÜÇæà¸æàPÜá..' AÊÜᾯWæ PÜ|ծ氿áÇæÉà ÓÜáÊÜᾯÃÜáÊÜíñæ ÖæàÚ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÙÜá. "®æãàvÜá, B ¸ÝËÁãÙÜWæ PÜáÚ£ÃÜáÊÜ ±ÝÅ~

C¨æ¿áÇÝÉ, A¨Üá Jí¨Üá ÊÜÐìÜ ÊÝÀáñÜá.. ®Ü®®°Ü áÜ ° ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜá ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜá AíñÜ ²àwÓÜᣤ¨.æ . A¨Ü®Üá° CÐÜár ©®Ü ¿ÞPæ ÓÜñÝÀáÔ¨æ Aí¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° ÓæãàÈÓÜáÊÜâ¨ÜPæR Jí¨Üá ±ÝÅ~ ŸÃÜáñܤ¨Ý AíñÜ ®Ý®Üá PÝ¿áᣤ¨.ªæ CÊÜñáÜ ¤ ®Ý®Üá Aí¥Ü C®æãí° ¨Üá ŸÈÐÜu ±ÝÅ~¿á®Üá° PÝw¯í¨Ü PÜÃæñÜí©¨æªà®æ!' "¿ÞÊÜâ¨æà A¨Üá?' AÊÜá¾ ¸æÃÜX¯í¨Ü PæàÚ¨ÜÙÜá. "ÖÜáÈà®ÜÊÜÞ¾ ÖÜáÈ.. PæãàÃæ ÖÜÈÉÃÜáñܤÇÝÉ, aÜã±Ý¨Ü ±ÜíiÃÜáñܤÇÝÉ Aí¥Ü ±Üpær ±Üpær ÖÜáÈ C¨Üá.. D ¸ÝËàÈÃæãà ±ÝÅ~ C¨æ¿áÇÝÉ.. FÃÜÊÜÃÜ®æ°à Öæ¨ÜÄÔPæãívÜá CÐÜár ÊÜÐÜì ®ÜÊÜá¾®æ ¸ÝË¿áÈÉ ®Ü®ÜWÝX AË£¨æ.. A¨Üá ÖæãÃÜŸí¨Üá PÝwWæà®Ý¨ÜÃÜã ÖæãàX¨ÜªÃæ CÐÜár Öæ㣤Wæ PÝw®Ü GÇÝÉ ±ÝÅ~à®Ü «ÜÌíÓÜ ÊÜÞw¹qrÃæãà¨Üá.. B¨ÜÃæ CÊÜñÜᤠ®Ý®Üá ÖÜáÈà®æà ÊÜá¨ÜáÊæ BWæãà¨Üá AíñÜ H®Ý¨ÜÃÜã Wæãñݤ¨ÜÃæ D ÖÜáÈà®Ü H®Üá ÊÜÞvæãà ¨ÜPÜãR ÖæàÓæãà©ÆÉ A¨Üá.. D ÖÜáÈ B ±ÝÅ~à®Ü Pæãí©ñÜá AíñݨÜÃæ FÄWæ FÃæà EÚ¿áñæ¤, ®Ý®Üã EÚà£à¯. ÖÜáÈ Jí¨æãÊæá¾ ÓÜ£¤ñÜá Aí¨æÅ D ±ÝÅ~®æà ŸÈÐÜu AíñÜ £Ú¨Üá ®Ý®æà A¨ÜPæR

±ÜÃÜb¨ÜÃæ BÙÜÊÝX ®ÝoŸÆÉ PæãàÃæ ÖÜÆáÉWÜÚÊæ, A¨ÜÃÜ ±ÜígáWÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá ÊÜááor¨æÁáà ®Ü®Ü° ÊÜááíWæç¿á ÊæáàÇæ A¨Üá FÄÖæãà¨Ü ÖÝWæ GÐæãàr ÓÜÆ »ÝÓÜÊÝX ®Ü®Ü° Êæáç¿áÈÉ ÊÜááÙÜáÛWÜÙ橪¨æ. ®Ü®Ü° ÊÜáWÜÙÜá A¨Ü®Üá° ñÜ®ÜWæ ¸æàPÝ¨Ü ÖÝWæ Bo BwÓÜáñݤÙæ. A¨Ü®Üá° Óæãà´Ý¨Ü ÊæáàÈí¨Ü PæÙÜWæ ñÜÙÜáÛñݤÙæ. A¨ÜÃÜ QË¿á®Üá° GÙæ¨Üá ±ÝsÜ ÊÜÞvÜá ñݤÙæ, A¨ÜÃÜ WÜvÜxÊÜ®Üá° BWÜÇæà ÓÝPÜÐÜár QñÜᤠÖÝQ¨ÝªÙæ. B¨ÜÃÜã A¨Üá ®ÜÊÜá¾ ×íÓæ¿á®æ°ÇÝÉ ÓÜ×ÔPæãívÜ ÖÝWæ ®ÜÊÜá¾ ±ÜPÜR¨ÜÇæÉà PÜáÚñÜá Ô®æÊÜÞ ®æãàvÜáñܤ¨æ, ŸÖÜáÍÜ@ ¯®æ°¿á ÔàÄ¿áÇ… G² Óæãàw®ÜÈÉ H®ÝÀáñÜá AíñÜ A¨Ü®Üá° PæàÚ¨ÜÃæ ÖæàÚ¹vÜŸÖÜá¨Üá, ¸æÅàË¿Þ qË¿á hÝ×à ÃÝñÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ ÖÜáÈWÜã, C¨ÜPÜãR Jí¨Üá ¥ÜÃÜ¨Ü ÓÜíŸí«Ü H±Üìqr¨æÁáà®æãà AíñÜ A¯°ÓÜáñܤ¨æ. ÖÜáÈ ZiìÔ¨Ü᪠PæàÚ¨ÜÃæ A¨Üá ¿ÞÊÜ PÜvæ Àáí¨Ü Ÿí©¨Ü᪠AíñÜ Aí¨Ýhæà BWÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃã Ü ¿ÞPæãà ®Ý®Üá Jíq¿ÞX A¨ÜÃÜ hæãñæ CÃÜÆá Öæ¨ÜÃÜáñæ¤à®æ. A¨ÜÃÜ PÜ|á¡WÜÙÜá ÃݣŠÇæçoá BÄst ÊæáàÆã AÐæàr ±ÜÅSÃÜÊÝX EÄ¿áŸÖÜá¨Üá AíñÜ ®Ü®ÜWæ Jí¨æãí¨Üá ÓÜÆ ©XÇÝWÜáñܤ¨æ.

PÝ®Üã¯®Ü ÊæãÃæ ÖæãàWÜÇÝÃæ, ®Ý¿áPæR ÊæãÃæ ÀávÜÇÝÃæ. ®Ü®ÜXÃÜáÊÜ HPæçPÜ AÓÜ÷ Gí¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ EWÜáÃÜ®Üá° ®Ü®Ü° EWÜáįí¨Ü, A¨ÜÃÜ ÖÜÆÉ®Üá° ®Ü®Ü° ÖÜÈ¯É í¨Ü ÊÜá~Óܸàæ PÜá, ®Ý®Üá ÓÜñÃ¤Ü æ A¨ÜÃÜ WæÆáÊÜâ, A¨Üá ÓæãàñÜÃæ ®Ü®Ü° WæÆáÊÜâ. ¨æç×PÜ ÍÜQ¤¿á ÊÜááí¨æ Ÿá©œ ÍÜQ¤Ááà WæÆáÉñܤ¨æ AíñÜ ®ÝÊÜâ A®Ý© PÝÆ ©í¨Ü ®Üí¹Pæãíw¨Ü᪠GÐÜár ¸æàWÜ ×àWæ ÊÜá«ÜÂÃݣŠÖÜáÔ¿ÞWÜᣤ¨æ? B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜá ×àWæ AÓÜ÷PæR ±ÜÅ£ ¿ÞX AÓÜ÷ÊÜ®æ°à ±ÜÅÁãàXÔ ÖæãàÃÝvܨæà GÐÜár g®Ü¾ÊÝÀáñÜá? D gWÜ£¤®ÜÈÉ ®Ü®ÜWæ ¿ÞÃæãà Êæá®æàgÃ… BXÃÜáñݤ®,æ ÊÜᣤ®ÝÂÃæãà ®Ü®w °Ü ¿ÞÙÝX ®ÝÆR®àæ ÊÜáÖÜw¿áÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° Êæá®æàgÃ… A®Üá° ÊæábcÓÜáÊÜâ¨ÜPæR A®ÜWÜñÜ ÊæáaÜác Wæ¿á ±ÜâÐÜr©í¨Ü AbìÓÜáñæ¤à®æ. ®Ü®Ü° ÔvÜáPÜá ÊæãàÃæ, PÜáÖÜPÜ Ÿá©œ¿á®Üá° AÄ£¨ÜªÃÜ㠮ܮܰ Pæç PæÙÜX®ÜÊÜ ®Ü®Ü° ÊæábcÓÜáñݤ®æ. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ÊæáàÆ— PÝÄ¿á®Üá° A¨Üá ÖæàWæ G¨ÜáÄÔ¨æ? ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ AÊܮܨÜá PÜí±æÉàíoá ÊæáàÇæ PÜí±æÉàíoá. AÊÜ®Ü ÊÜÞñÜ®Üá° ®Ý®Üá PæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ A®Üá°ÊÜâ¨Üá AÊÜ®Üá

ÍÜÃÜOÝX¤à¯.. ÖÝÂX¨æ?' ÖÜáÈWæ Êæáç¿áÇæÉÇÝÉ ®ÜvÜáPÜ Ÿí¨Üá¹qrñÜá. B ¸ÝË¿áÈÉÃÜáÊÜ ±ÝÅ~ C®æ°ÐÜár ÍÜQ¤ÍÝÈ ¿ÞXÃܸæàPÜá? A¨Ü®Üá° ®Ý®Üá ÊÜá~ÓÜÆá ÖæãàX ®Ý®æà ÓÜñáÜ ¤ Öæãà¨ÜÃæ ÖÜávÜáX¿áã CÆÉ, ±ÝÅ|ÊÜä CÆÉ. ®Ý®Üá ±ÝÅ~ hÝ£¿áÈÉ ÖÜáqr D ÊÜá®ÜáÐÜ hÝ£¿áÊÜÙÜ®Üá° ²Åà£Ô¨æªà ¨æãvÜx ñܱÜâ³.. A¨ÜÃÜÆãÉ AÊÜÙÜ ÊÜÞñÜ®Üá° ®Üí¹ PÝvÜá ¹oár ®ÝwWæ Ÿí©¨Ü᪠C®æã°í¨Üá ñܱÜâ³.. AÐÜãr ¸æàPÜá AíñÜ A¯°Ô¨ÜÃæ PÝw®Ü ÖÜáÈWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ JoárWÜãwÔ PæãívÜá JWÜYqr¯í¨Ü Ÿí¨Üá B ±ÝÅ~ hæãñæ Óæ|ÓÝw D ÖÜávÜáX¿á®Üá° ±ÜvÁ æ ãà|Êæà ÖæãÃÜñã Ü ®Ý®Üá Jíq¿ÞX C¨Ü®Üá° G¨ÜáÄÓÜÇÝÃæ.. PæÆûÜ|WÜÙÜ ÊÜåè®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ B ÖÜávÜáX ÊæáÆÉ ÖæãÃÜ Ÿí¨Üá ×ñÜ¤Æ PÜvæ ®æãàw ¨ÜÙÜá. ÊÜáí¨Ü ¸æÙÜQ®ÜÈÉ ÖÜáÈ G¨æª®æãà ¹¨æª®æãà AíñÜ KwÖæãàWÜᣤñÜá¤.

Jí¨Üá ÃݣŠñÜáíŸ ¨ÝÖÜÊÝX G¨Ü᪠Çæçp… ÖÝPÜáÊÜâ¨ÜPæR AíñÜ ÖÝÇ…Wæ Ÿí¨ÜÃæ AÈÉ ÖÜáÈ ñÜ®æ°ÃÜvÜã PÝÆáWÜÙÜ®Üá° ÊæáàÇ棤 ¯í£¨æ Óæãà´Ý¨Ü ÊæáàÇæ BÙæñܤÃÜ. JÙÜWæà GÙæ¨ÜáPæãívÜá ÖÜWÜÈwà PÜáÚ£¨Üª A¨ÜÃÜ ±ÜígáWÜÙÜá B ÃݣŠÖæãÃÜWæ Ÿí¨Üá ®Ü®Ü° aÜÊÜáì¨Ü JÙÜWæ BÙÜÊÝX CÚ¨æà ¹vÜáÊÜâ¨ÜPæR AÊÜâ PݨÜí£Êæ. ñÜáq¿á GÃÜvÜã Ÿ© ¯ËáÄ ¯í£ÃÜáÊÜ ®ÝÇÝRÃÜá ËáàÓæ¿á PÜáwWÜÚWæ ®Ü®Ü° ±ÜäÊÜìg®Ü¾¨Ü ÊÝÓÜ®æ Öæãvæ¨Ü ÖÝX¨æ. B¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° B ÃݣŠE±Ý¿áÊÝX PÝwWÜqr¨Ü ÖÜávÜáX ®Ý®ÜÆÉ AíñÜ A¨ÜPæR ÖæàWæ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá? PÝw¯í¨Ü ®ÝÊÜâ Cí¥Ü ÓÝËÃÝÃÜá ±ÝÅ~ WÜÙÜ®Üá° BPÜÑìÔ, ±ÜÙÜXÔ ®ÝwWæ PÜÃæñÜÃÜÇæà CÆÉ AíñÜ ÊÜá®ÜáÐÜ ±ÜÅ£¯—¿ÞX ÖæàWæ A¨Ü®Üá° ®Üí¹ÓÜáÊÜâ¨Üá? ñÜ®æã°ÙÜWæà ÖÜÆáÉ, EWÜáÃÜá CñÝ© ±ÜÅPÜ꣨Üñܤ ÍÜÓÝ÷ÓÜ÷WÜÙÜ®Üá° ÖæãñÜᤠPæãívÜá £ÃÜáWÜáÊÜ ±ÜÅŸÆ ±ÝÅ~ÊÜWÜì A¨ÜÃܨÜáª. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü°í¥ÜÊÜ®Üá, B ÖÜávÜáX¿áí¥ÜÊÜÙÜá Cí¥ÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯ÃÝ¿áá«ÜÊÝX A¨æÐÜár ÊÜÐÜì WÜÚí¨Ü G¨ÜáÄÔPæãívæà Ÿí©¨æªàÊæ? AÊÜâWÜÙÜ®Üá° A¨Üá ÖæàWæ ±ÜÙÜXÔ ñÜí¨Üá ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæÁáà CoárPã æ íw¨æઠÊæ? ÖÜáÈ¿áã PÝ¿ááñܨ ¤ ,æ Jí¨æãí¨Üá ÓÜÆ g®Ý¾íñÜÃÜWÜÙÜ PÝÆ. ®Ü®Ü°®Üã° D ÃݣŠÖÜáÈ PݨÜá PÜáÚñæà ¸æàpæ BvÜÆá C©àWÜ Óæãà´Ý¨Ü ÊæáàÇæ ԨܜÊÝX ¯íñÜí£¨æ. ®Ý¯àWÜ ¿ÞÊÜ ÓÜáÙÜÛ®Üã° ÖæàÙÜÇÝÃæ, PÜñæ¿á®Üá° PÜorÇÝÃæ, ®ÝoPÜÊÜ®Üá° ÖæãÓæ¿áÇÝÃæ. C¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ AíñÜ ¸æãà«Ü®æ ÊÜÞvÜÇÝÃæ,

ÊÜÞvÜáÊÜ GÇÝÉ PÜí±æÉàíoáWÜÙÜ ×í©ÃÜáÊÜ E¨æªàÍÜ. A¨Üá ®Ü®ÜWÜã WæãñÜá¤, ®Ü®ÜWæ Wæ㣤¨æ AíñÜ AÊܯWÜã WæãñÜá¤. ÖÝWÝX AÊÜ®Üá ®Ü®Ü°®Üá° ¸æàÃæ ¸æàÃæ ¥ÜÃÜ ÖÜ~¿áÆá ±ÜÅ¿áñÜ°±ÜvÜÆá ŸÙÜst AÓÜ÷Êæà PÜí±æÉàíoáWÜÙÜá. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ±ÝÅhæP…rWÜÙÜ®Üá° GÐÜár aæ®Ý°X PÜí²Éàp… ÊÜÞw AÊÜ®æ¨ÜáÃÜá CvÜáñæ¤à®æí¨ÜÃæ AÊܯWæ ®Ü®Ü° ñܱÜâ³ ÖÜávÜáPÜáÊÜâ¨ÜPæR ¸æàÃæ ¿ÞÊÜ ÊÜÞWÜìWÜÙÜã ñæãàÃܨæà ±ÝÅhæP…r®Ü ÓÜ|¡ ±Üâor Óæ³ÈÉíW… ËáÓæràP…WÜÙÜ®Üá° G£¤ ñæãàÄÔ ¨æãvÜx ÃݨݜíñÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPæR ±ÝÅÃÜí»Ü ÊÜÞvÜá ñݤ®æ. B¨ÜÃæ Cí¥Ü ±ÜÅ£ ûÜ|¨ÜÆãÉ W橪¨Ü᪠®Ý®æà, ÓæãࣨÜ᪠AÊÜ®æà&Pæã®æà ±ÜûÜ ®Ü®Ü° PÜ|¡ÈÉ. ×àWæ ±ÜÅ£ ÓÜÆÊÜä AÊÜ®Üá ®Ü®æ°¨ÜáÃÜá ±Üâq¿áÆá ±ÜÅ¿á £°Ô¨ÝWæÇÝÉ ®Ý®æà ¸æÙæ¿ááñݤ Öæãà¨æ. ¸æÙæ¿áá ÊÜâ¨æãí¨æà ¸æÙæ¨Ü ÊÜáÃÜPæR XvÜ PæãvÜŸÖÜá¨Ý¨Ü Îûæ. B¨ÜÃÜã C¨Üá ÊÜááSPæR ÊÜááS Pæãoár JŸºÃÜ®æã°ŸºÃÜá W橪¨ÜªÆÉ, Wæãàvæ¿á Êæáà騆 ®æÃÜÙÜáWÜÙÜ ÖÝWæ A¨ÜêÍÜ ¿áá¨Üœ. A¨ÜêÍÜ ¿áá¨Üœ, ±ÜÃæãàûÜ ¿áá¨ÜœWÜÙÜ ®ÝÊÜâ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ¿ÞÊÜ£¤®Ü ÓÜí˫ݮܨÜÈÉ aݱÜrÃæà AÆÉ¨Ü aݱÜrÄ®Üíñæ ÖÜáÈ ®Ü®æ°¨ÜáÃÜá ¯í£¨æ, ®æàÃÜ ¿áá¨ÝœÖÝÌ®Ü Pæãoár. ¸ÝËÁáà AÆÉ¨Ü ¸ÝËÁãÙÜWæ AËñÜá PÜáÚ£ÃÜ ŸÖÜá¨Ý¨Ü A¨ÝÊÜâ¨æãà A¨ÜêÍÜ ±ÝÅ~ ¿ÞÊÜ ûÜ|¨ÜÆãÉ ÖæãÃÜWæ GÃÜWÜŸÖÜá¨æíŸ PÜƳ®æ A¨ÜÃÜ JÙÜÊÜá®ÜÓÜÕÈÉ GaÜcÃÜÊÝXÃÜáÊÜÊÜÃæWÜã ±Üíh棤 ¯íñÜ ÖÜáÈ¿áã, ¸æ¨ÜÄ ¯íñÜ ®Ý®Üã, ×ñÜ¤Æ ¸ÝXÆ PÜvæ ÊæáÆÉ ÖÜ|PÜáÊÜ ÖÜávÜáX¿áã, ®Ü®Ü° ÊæáàÆ— PÝÄ¿áã, ®Ü®Ü° PæÙÜWæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ PÝËáìPÜ®Üã ±ÝÃÝWÜᣤÃÜáñݤÃæ.

2

AÈÉWæà ÊÜááX¨ÜáÖæãàX¨Üª PÜñæ¿á®Üá° C®Üã° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜÇæà¸æàPÝX Ÿí©¨ÜªPæR ûÜÊæá CÃÜÈ. B ÖÜáÈ D g®Ü¾¨ÜÆãÉ ÖÜáÈ¿ÞXÁáà ÖÜáqrñæãà A¥ÜÊÝ B g®Ü¾¨ÜÈÉ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÖÜávÜáX ¿ÞX ÖÜáqr¨Üª AÊÜÙÜá D g®Ü¾¨ÜÈÉ ®Ü®Ü°íñæ WÜívÜá g®Ü¾ÊÜ®Üá° ñÝÚ Ÿí©¨ÝªÙæãà Wæ㣤ÆÉ. JíaÜãÃÜá Bbàaæ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙæãí©Wæ ®ÝËŸºÃÜã DWÜ hæãñæX¨æªàÊæ. ®Ý®Üá ÖæãÃÜWæ PæÆÓÜPæR ÖæãàWÜáñæ¤à®æ, B ÖÜáÈ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÇæÉà ¹¨ÜáªPæãíwÃÜáñܤ¨æ. A¨æà ¥ÜÃÜ ±Üpær ±Üpær¿á ÖÜáÈÁáà C¨Üá. C¨ÜPÜãR PÜíWæwÓÜáÊÜ PÜ|á¡WÜÚÊæ.

»ÝÊÜ®Ý ±ÜÅPÝÍܮܨÜÈÉ Æ»ÜÂËÃÜáÊÜ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá 1. ±ÜÅÊæãਅ ÊÜáÖÝg®… ÖÜñæÂ

125/-&

10. WÝí— ÖÜñæ ÊÜáñÜᤠWæãàvæÕ

170/-&

2. C¨Üá iàÊÜ&C¨ÜáÊæà iàÊÜ®Ü

150/-&

11. ¸ÝÉ ÂP… ´æùvæ 

125/&

3. ×ÊÜÞX°

350/-&

12. vÜ¿Þ®Ý

100/-&-

4. AÊÜá¾ ÔQR¨ÜáÉ

100/&

13. WÝv… ´Ý¨ÜÃ…

170/&

5. PÜ¥æWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠPݨÜíŸÄ

150/&

14. Cí©Ãæ¿á ÊÜáWÜ ÓÜíg¿á

150/&

6. PÝÊÜáÃÝg ÊÜÞWÜì

250/&

15. ¯à ×íWÜ ®æãàvܸÝÂvÜ ®Ü®Ü°

160/&

7. ÊÜÞoWÝ£

175/&

16. ÖæàÚ ÖæãàWÜá PÝÃÜ|

160/&

8. ÓܱÜì ÓÜíŸí«Ü

200/&

17. ¸ÝoÊÜå… IoÊÜå… I

100/&

9. pæçÊÜå… ±ÝÓ…

150/&

18. ¸ÝoÊÜå… IoÊÜå… II

125/&

24 APæãràŸ-Ã… 2013

19. ¸ÝoÊÜå… IoÊÜå… III

125/&

29. ±Ý²WÜÙÜ ÇæãàPܨÜÈÉ

200/&

20. ¸ÝoÊÜå… IoÊÜå… IV

150/&

30. ÊÜÞívæãàË

125/&

21. ¸ÝoÊÜå… IoÊÜå… V

150/&

31. ¸Ý¸Ý ¸æv… ÃÜãí ÖÜñÝÂPÝívÜ

100/&

22. ¸ÝoÊÜå… IoÊÜå… VI

150/&

32. ÖÜíñÜQ I ÆÊ… ¿áá

100/&

23. ÆÊ…ÆËPæ IV

150/--&

33. PÜƳ®Ý ËÇÝÓÜ

100/&

24. TÝÓ…¸Ýñ… 2004

150/&

34. ÃÜíWÜËÇÝÓÜ ŸíWÜÇ¿ æ á PæãÇæWÙÜ áÜ  100/&

25. TÝÓ…¸Ýñ… 2005

150/&

35. JÊÜápÝì

26. ×ÊÜÞÆ¿á®… ŸÉívÜÃ…

130/&

a. JÆÊæà BwÁãà Ôw 

60/&

27. ÊÜááÔÉí

160/&

b. PÜ®ÜÓæà BwÁãà Ôw 

60/&

28. PÜí±Ü¯ B´… ËÊæá®…

150/&

c. ÊÜá®ÜÓæà BwÁãà Ôw 

50/&

www.ravibelagere.com

150/&


17

¹.GÓ….®ÝÃÝ¿á| ÓÝÌËá, ¸æãà«Ü®Ü ÖæãÓÜÖÜÚÛ Öæ|á¡ ÓÜ¨Ý ®ÜWÜáÊÜí£¨ÜªÃæ...? WÜívÜá "PÝÂQ' Öæãvæ¨Üá AÙÜᣤ¨Üª™. EÃÜWÜ ±ÜñÝQ, 8105869369 "PæàÚ'¿áÈÉ »ÝWÜÊÜ×ÓÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° ÓÝ°®Ü ÊÜÞvܸæàPæãà, ®ÜíñÜÃÜÊæäà? PæàÚ¨Ü ®ÜíñÜÃÜÊÜä "ÊÜávæàÓÝ°®Ü' ÊÜÞñÜÅ ¯Ñ¨Üœ™. &².hæ.ÃÝZÊæàí¨ÜÅ™, ÊæáçÓÜãÃÜá Ãæà|áPÝaÝ¿áì DWÜ H®Üá ÊÜÞw¤¨Ýª®æ? PæãÃæ¨Ü ¸æãàÃ…WÜÙÜÈÉ ¯àÃÜá ¹©ª¨æ¿Þ AíñÜ ÖÜávÜáPÜᣤ¨Ýª®æ. &±Ý², £à¥ÜìÖÜÚÛ PܱÜâ³ ÓÜáí¨ÜÄ PÜívæÅ PæÆÊÜÄWæ Öæãpær EÄ ¿ÞPæ? PܱX³Ü ¨Üê ã Ü PÜÆÃ…±ÜâÇ… BX¨ÝªÙÆ Ü É A¨ÜP™Ræ . ².hæ.®ÝWÜÃÝh…, ²ÙÜÛ®ÜXÄ ÊÜê¨Üœ ÊÜÞí£ÅPÜÃÜá "®Ý®Üã, ®Ü®Ü° ÊÜáá¨æª 73

ÊÜáñÜᤠ¯¨æª' GíŸ Öæ㣤Wæ¿á®Üá° CíXÉÐ…®ÜÈÉ ŸÃæ ¿ááñݤÃÜíñÜÇÝÉ™? ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ÖæwxíWæà®Üá Wæãñ椙? "ÃÝX¸ÝÇ… ÔɲíW… Ë¥… WèvÝÓ…!' &GÓ….Æü$¾®ÜÃÜÔíÖÜ, aÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃÜ GÇÝÉ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜá ¯ñÜ hæçÈWæ Öæãà¨ÜÃæ ¨æàÍÜ ®ÜvæÓÜáÊÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá? ®Ü®Ü° PæçÈ BWÜÆÉ Aí©¨Ü᪠ÊÜÞñÜÅ ÊæãàoÊÜá¾™! &PæíPæÃæ ÎÊÜÍÜíPÜÃ…, ÖÜáÚ¿ÞÃÜá A®ÜíñÜÊÜáã£ì ¨æàÍÜ ñÝÂWÜ ÊÜÞvÜáñݤÃæãà, ¨æàÖÜñÝÂWÜ ÊÜÞvÜáñݤÃæãà? GÃÜvÜÃÜÈÉ Jí¨Ü®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜã "²àsÜ'PæR ÊÜÞñÜÅ A±Ý¿á! ÊÜá~í¨ÜÃ… WÝ|¨Ü, 9845546989 IÍÜãÙÜ PÝÇ…Îàp… PæàÙæãàPæ ¨Üá¯¿Þ Ëi ¯®Ü° ÖÜñÜÅ Ÿí©¨Ü°íñæ? g¿áÊÜá® ¾ Ü ®Ü®… ÊÜáWÜ Ÿí©¨æ; JÙÜPRæ PÜÈÓÝÉ! AíñÜ ¨ÜȨÜñ… »Üp… Aí¨ÝWÜÇæà Wæãñݤ¨Ü¨Ü᪙. ÊæáwPÜÇ… aÜí¨ÜáÅ™, ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ÓæPíæ v… ÖÝ´… ÍÜáÃÜáÊÝX¨æ. H®Ý¨ÜÃã Ü ÓÜí¨æàÍÜ? Êæãà© ÊÜá®æ¿áÈÉÃÈ Ü ; ÃÝÖÜáÇ… AÇæàÉ CÃÜÈ! ®ÝWÜá, 573120 AÊÜÚWæ A«ÜìÃÝ£Å¿á ¯¨æÅ¿áÆãÉ AÃÜÙÜá& ÊÜáÃÜÙÜá ÍÜáÃÜáÊݨÜí£¨æ? C|áQ ®æãàvÜáÊÜ A»ÝÂÓÜ ¯®ÜWÝÂÊÜXí¨Ü ®ÝWÜã...

Gaæñc ÜáP¤ æãÙÜ¸Û æàPÝ¨Ü PÝÆ Ÿí©¨æ...

Jí¨Üá PÝƨÜÈÉ WÜágÃÝñ…®ÜÆãÉ CíñÜÖܨæà ±ÜÄÔ§£ CñÜá¤. PæçWÝÄPæ Gí¨ÜÃæ ÓÜãÃÜñ…, ÃÝh… Pæãàp…, Ÿ®ÜÓÝRíñÜ ÓæàĨÜíñæ ÊÜáãÃÝ°ÆáR iÇæÉWÜÙÜ PÜvæ ®æãàvÜáÊÜ Ô§£ CñÜá¤. B¨ÜÃæ CÊÜñÜᤠWÜágÃÝñ… ®ÜÈÉ ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãvÜÆá ÊÜááí¨ÝWÜáÊÜ E¨ÜÂËá WÜÙÜá AÖܾ¨Ý¸Ý¨… ÓÜáñܤÊÜááñܤÆÇæÉà hÝWÜ ¸æàPÜá Gí¨Üá PæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ. Ÿ¨ÜÈWæ WÜágÃÝñ…®Ü ¿ÞÊÜâ¨æà iÇæÉWæ ÖæãàWÜÆá ÓÜhÝjWÜáñݤÃæ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ AÈÉ ÓÜí±ÜPÜì ÊÜÂÊÜÓæ§ GÐÜár A¨Üá½ñÜÊÝX¨æ Gí¨ÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨æà E¨ÜÂËá Jí¨Üá PæçWÝÄPæ¿á®Üá° Óݧ²Ô ¨ÜÃæ ñܮܰ Eñܳ®Ü°WÜÙÜ®Üá° ÓÝXÓÜáÊÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ BñܯWæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜÊÜáÓæ G¨ÜáÃÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. B ÃÝg嬆 ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜŨàæ ÍÜWÚÜ Wæ Öæãà¨ÜÃã Ü EñÜÊ ¤ áÜ ÊÝ¨Ü ÃÜÓæ¤WÜÚÊæ. Jí¨Üá AíñÝÃÝÑóà¿á ËÊÜÞ®Ü ¯Çݪ|, BÃÜá PÜvæ ËÊÜÞ®Ü ¯Çݪ|, BÃÜá PÜvæ HÃ…Ôó±Üâ³WÜÙÜá CÊæ. I¨Üá ÓÝËÃÜ QÇæãàËáàoÃÜá WÜÚXíñÜ E¨Üª¨Ü ÃæçÇæÌà ÊÜÞWÜì˨æ. gWÜ£¤®Ü AñÜáÂñܤÊÜá Ÿí¨ÜÃÜáWÜÚÊæ. JŸº PæçWÝÄPæãà¨ÜÂËá¿á®Üá° BPÜÑìÓÜÆá C®æà° ®Üá ¸æàPÜá? A—PÝÃÜÍÝ× ÊÜÂÊÜÓÀ §æ áí¨Ü ¿ÞÊÜâ¨àæ Awx¿ÞWܨÜíñæ Jí¨Üá PæçWÝÄPæ BÃÜí¼ÓÜÆá, PæçWÝÄPæ BÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ÊæáàÇæ Eñܳ®Ü°ÊÝWÜáÊÜ ÊÜÓÜᤠWÜÙÜ®Üá° ÓÝXÓÜÆá A®ÜáPÜãÆ ÔWÜáñܤ¨æ Gí¨ÜÃæ E¨ÜÂËáWÜÙÜá ÓÜÖÜgÊÝXÁáà ¯ÎcíñæÀáí¨Ü ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãvÜÆá ÊÜááí¨æ ŸÃÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ A—PÝÃÜPæR Ÿí¨Üá I¨Üá £íWÜÙÜá PÜÙæ¨ÜÃÜã Ԩܜ ÃÝÊÜá¿á PæçWÝÄPÝ Óæ°à× ÊÝñÝÊÜÃÜ|Êæäí¨Ü®Üá° ¯ËáìÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝXÆÉ. Jí¨æÃÜvÜá ¸ÝÄ ÓÜ»æ ÓæàÄ PæÆ PÝTÝì®æWÜÙÜ Óݧ±Ü®æWæ A®ÜáÊÜᣠ¯àw ¨ÝªÃݨÜÃÜã ¨æãvÜx ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ŸívÜÊÝÙÜ ÃÝgÂPæR ÖÜĨÜá ŸÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜÆá BÓÜQ¤ ñæãàÃÜᣤÆÉ. PæàÚ¨ÜÃæ, ÊÜááí©®Ü ÊÜÐÜì hÝWÜ£PÜ B¦ìPÜ ŸívÜ ÊÝÙÜ ÖÜãwPæ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ ®ÜvæÓÜáñæ¤àÊæ. BWÜ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ¨æàÍÜ¨Ü PæçWÝÄPæãà¨ÜÂËáWÜÙÜá ŸÃÜáñݤÃæ Gí¨Üá ÖæàÚ Pæç ñæãÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛñݤÃæÁáà ÖæãÃÜñÜá DWÝWÜÇæà ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãvÜÆá BÓÜQ¤ ñæãàÄÓÜá www.ravibelagere.com

£¤ÃÜáÊÜÊÜÄWæ ±ÝÔqÊ… B¨Ü ÊæáÓæàg®Üá° ÃÜÊݯ ÓÜÆá AÊÜÄWæ ÓÝ«ÜÂÊÝXÆÉ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü PÜÓÜ ËÇæàÊÝÄ¿á ÓÜÊÜáÓæ¿á®æ°à ®æãàw. CÈÉ Eñݳ¨Ü®æ¿ÞWÜáÊÜ PÜÓÜ©í¨Ü Cwà ¸æíWÜÙÜãÄWæ ÓÝÆáÊÜÐÜár PÜÃæíoá Eñݳ¨Ü®æ ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ. ®ÜÊÜáWæ Cí£ÐÜár AíñÜ hÝWÜ Pæãw. A®ÜáPÜãÆ J¨ÜXÔ Pæãw. BÊæáàÇæ ®æãàw Gí¨Üá gÊÜáì¯ ÊÜáñÜᤠg±Ý®…®Ü PÜí±Ü¯ WÜÙÜá ±Ü¨æà±Ü¨æà ÖæàÙÜᣤÊæ. AÐærà AÆÉ, ®ÜÊÜá¾ ¸ÝÀá ÊÜÞñÜ®Üá° ®Üí¹ ®ÜÊÜáWæ ¯àÊÜâ AÊÜPÝÍÜ Pæãvܸæàw. ñÜýÃÜ ñÜívÜÊÜ®Üá° PÜÚÔPæãw. ®ÝÊÜâ PÜÓÜÊÜ®æ°à ŸÙÜÔPæãívÜá PÜÃæíoá Eñݳ¨Ü®æ ÊÜÞvÜá £¤ÃáÜ ÊÜ ZoPÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ñæãàÄÓÜáñæठÊæ. A¨Ü®áÜ ° ®æãàw ¯ÊÜáWæ ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊݨÜÃæ ®ÜÊÜáWæ AÊÜPÝÍÜ Pæãw Gí¨Üá ÖæàÙÜᣤÊ.æ Aí¨Ü ÖÝWæ ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá Jí¨ÜÃÇ Ü àÉæ ±ÜÅ£¯ñÜ ÓÝËÃÝÃÜá o®… PÜÓÜ Eñݳ¨Ü®æ¿ÞWÜáñܤ¨æ. D PÜÓܨÜÈÉ J| PÜÓÜ ÊÜáñÜᤠÖÜÔ PÜÓÜÊÜ®Üá° ËíWÜwÔ Gí¨Üá ¹¹Gí² g®ÜÃÜ ŸÚ WæãàWÜÃæ¿ááñܤ¨æ. B¨ÜÃæ GÐærà ÖæàÚ¨ÜÃÜã D Ä࣠PÜÓÜÊÜ®Üá° ËíWÜwÔ ÖÝPÜáÊÜ ±Ü¨Üœ£Wæ Óæp… BWÜÆá ŸÖÜÙÜ PÝÆ ¸æàPÜá. B¨ÜÃæ g±Ý®… ÊÜáñÜᤠgÊÜá쯿á PÜí±Ü¯WÜÙáÜ PÜÓÊ Ü ®Ü áÜ ° ŸÙÜÔPæãívÜá PÜÃíæ oá Eñݳ¨®Ü æ ÊÜÞvÜáÊÜ ZoPÜWÚÜ Êæ¿áÆÉ, B ZoPÜWÚÜ Wæ J| PÜÓ,Ü ÖÜÔ PÜÓÜ Gí¨Üá ËíWÜwÔ ÖÝPܸæàPÝ¨Ü AWÜñÜÂËÆÉ. Ÿ¨ÜÈWæ Æ»ÜÂÊÝWÜáÊÜ PÜÓÊ Ü ®Ü áÜ ° ¯WÜ© ÊÜÞw¨Ü ±ÜÅÊÞ Ü |¨ÜÈÉ Jí¨æãí¨Üá ZoPÜWÜÚWæ ±ÜäÃæçÔ¨ÜÃæ Cwà ¸æíWÜ ÙÜãÄWæ ÓÝPÝX ËáWÜáÊÜÐÜár ˨ÜáÂñ…®Üá° Eñݳ¨Ü®æ ÊÜÞvÜáñܤÊæ. ±ÝÉÔrP… ÖæçvæãÅà PÝŸì®… B¨ÜªÄí¨Ü C¨Üá PÜãvÜ AíñÜÖÜ ZoPÜWÜÙÜÈÉ ±æpæãÅàÆá, wàÓæà騆 Ä࣠PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. Aí¨Ü ÖÝWæ CÊÜñÜᤠ¸æíWÜÙÜãÄWæ ÓÝPÝWÜáÊÜÐÜár ˨ÜáÂñ…®Üá° PÜÓÜ©í¨Ü Eñݳ©Ô¨ÜÃæ ÃÝg嬆 JpÝrÃæ ˨ÜáÂñ… ¸æàwPæ¿á C±Ü³ñܤÄí¨Ü C±Ü³ñæô¨Üá ±ÜÓæìíq®ÜÐÜár ˨ÜáÂñ…®Üá° EÚÔ¨ÜíñÝWÜáñܤ¨æ. AÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ ®ÝÊÜâ ÖæãÃÜÃÝgÂWÜÚí¨Ü ˨ÜáÂñ… SÄà© ÊÜÞvÜá ÊÜâ¨Üá ñܱÜâ³ñܤ¨æ.

w.Pæ.ÃÝh…, 9964808514 ±ÜähÝ A¼®æà£Å¿Þ¨ÜÃæ, ±Üâor|¡®ÜíñÜÖÜ ®Ý¿áPÜ®ÝÂÃÜá? ®Ý®æà®Üá PÜËá¾®Ý Aí¨Ü°íñæ WæãŸÅ Ëi. ².hæ.ÃÝZÊæàí¨ÜÅ™, ÊæáçÓÜãÃÜá WÜíoÇ… ÊÜÞ®… CÐæãrí¨Üá ´æàÊÜáÓ… B¨Ü¨Ü᪠ÖæàWæ? gíoÇ… ÊÜÞ®… A®æã°à¨Üá ÍÜá¨Üœ ÓÜáÙÜáÛ . ².hæ.®ÝWÜÃÝh…, ²ÙÜÛ®ÜXÄ "PæàÚ'Wæ PÜÙÜá×st ±ÜÅÍæ° ñÝí£ÅPÜ ¨æãàÐÜ ©í¨ÝX ÊÜê¨Üœ ÊÜÞí£ÅPÜÄWæ ñÜÆá²¹qr¨æ? "±ÜñÜÅ'¨Ü ËÃÜá¨Üœ ±Ü£ÅPÝWæãàÑu™! GÓ….»ÜWÜÊÜ£, WæãÃÜãÃÜá ¿áwx ÃÝgQà¿á ÓÜ®ÝÂÓÜ ñÜWæãívÜá ÓÝÌËáài ¿Þ¨ÜÃæ B ÊÜásÜPæR ÖæÓÜÃæà¯ÃÜáñæ¤?

¿áw¿áãÃÜá ÎÅàWÜÙáÜ . BÃæ®Ý°Ã…, 252498 ÖܯÊÜáã®Üá iàÊÜ®¨ Ü È Ü É JÊæá¾ ÊÜÞñÜÅÊÝ? ÖÝWæà¯ÆÉ; ÊÜáãv… Ÿí¨ÝWÜÇæÇÝÉ ÖܯÊÜáã®… ÊÜÞvæãà XÃÝQWÜÙÜã C¨ÝªÃæ. ®ÝWÜá, ÖæàÊÜÞÊÜ£ vÝÂí AÊÜÙáÜ ¸ÝÆR¯¿á ÖÜá~¡Êáæ , ®Ý®Üá WÝí— PÝÉ暴 AÊÜáÊÝÓæ? EÚ¨ÜÊÃ Ü áÜ ÓæPíæ v… PÝÉ暴 ŸPÜÃÝWÜÙÝ? &»ÜÊݯ, 573120 DXàWÜ ¯à®Üá ÊÜááoár£¤Ãæãà¨æÇÝÉ b®Ü° ÊÝX¤¨æ¿áíñæ? A¨ÜPRæ AÇÝÌ b®Ü° ¨Üá¸ÝÄ¿ÞXÃæãà¨Üá. ÖÜÃÜÙÜÖÜÚÛ ±ÜâorÃÝgá, 9632838088 ÓÜbÊÜÃæÆÉ ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ ÊæáàÇæ PæívÜ PÝÃÜáÊÜâ¨æàPæ? "PæÆÓÜ'PæR ¸ÝÃÜ¨Ü ±ÜÅÍ°æ PæàÚ¨Üà ª Ü ±ÜÅ£´ÜÆ. Êæà¨ÝÊÜ£ ¹.GÓ…, AÊÜáêñÜÖÜÚÛ ¯àÈ bñÜÅ ®æãàw¨ÜÊÜÃÜá bÇæÅ g®Ü Aí¨ÜÅÆÉ Ô¨Ü᪙? PܨÜ᪠®æãàw WÜᩪÔPæãíw¨Ü᪠ÊÜÞñÜÅ "£Å Dw¿áp…Õ'WÜÙÜá. ±æÊÜá¾®ÜÖÜÚÛ bPÜR|¡™, ±ÝÊÜWÜvÜ ©à±Ý TÝËì¿á Bpæãà®æà PÝ~¤àÇæÌ™? WÝÂÓ… TÝÈ¿ÞX¨æ¿áíñæ; ±æpã æ ÅàÇ… Ãæàp… hÝÔ¤¿áíñæ. 

¹hæ² ÓÜPÝìÃÜ A—PÝÃÜ¨È Ü ¨ É ÝªWÜ Jí¨æà Jí¨Üá ÊæáWÝ ÊÝÂp… ˨ÜáÂñ…®Üá° Eñݳ©ÓÜÆá ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãvÜÈÆÉ Gí¨Üá C¨æà ԨܜÃÝÊÜá¿á BÃæãà±Ü ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. A¥Ýìñ… TÝÓÜX ÃÜíWÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ Ë¨ÜáÂñ… Eñݳ¨®Ü æ ÊÜÞwÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÓÝÊÜì g¯PÜ ÃÜíWÜ¨È Ü É Ë¨ÜáÂñ… Eñݳ©ÓÜÆá B¨ÜÂñæ ¯àvÜ ÈÆÉ Gí¨Üá qàPæ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. A¨Üá ¯gÊÜä Öè¨Üá. ¹hæ² ÓÜPÝìÃÜ ÓÝÊÜìg¯PÜ ÃÜíWÜ¨È Ü É ŸívÜ ÊÝÙÜ ÖÜãw ˨ÜáÂñ… Eñݳ¨Ü®æ ÊÜÞw¨ÜªÃæ A¨ÜÃÜ PÜñæÁáà ¸æàÃæ CÃÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃæ I¨Üá ÊÜÐÜìWÜÙÜ AÊÜ—¿áÈÉ ¹hæ² ÓÜPÝìÃÜ ÖÜ©®æç¨ÜÄí¨Ü C±Ü³ñÜᤠÓÝËÃÜ Pæãàq ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜÐÜár ÖÜ|ÊÜ®Üá° ÖæãÃÜ ÃÝgÂWÜÚí¨Ü, TÝÓÜX¿áÊÜÄí¨Ü ˨ÜáÂñ… SÄà©ÓÜÆá ˯ÁãàXÔñÜá. DWÜ Ô¨ÜÃœ ÝÊÜá¿á®ÜÊÃÜ Ü ÓÜPÝìÃÜÊäÜ C¨æà ¨ÝÄ ×w¨ÜÃæ ˨ÜáÂñ… SÄà©Wæ PæãvÜ ¸æàPÝ¨Ü ŸívÜÊÝÙÜ¨Ü ±ÜÅÊÜÞ| ¨æãvÜx¨ÝWÜáñܤ¨æ. Aí¨Ü ÖÝWæ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ÓÜPÝìÄ ÓÝÌÊÜá嬆 PÜí±Ü¯WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜÊæà WÜ|¯à¿á ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ˨ÜáÂñ… Eñݳ¨Ü®æ ÊÜÞvÜÇÝWÜᣤ¨æ AíñÜÆÉ, AÈÉ TÝÓÜX PÜí±Ü¯WÜÙÜá ¨Üíw¿ÞX ˨ÜáÂñ… Eñݳ© ÓÜÆá AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãvÜÇÝX¨æ. PæàÊÜÆ A¨Ý¯ WÜãÅ´… Jí¨æà ÓÜáÊÜÞÃÜá I¨Üá ÓÝËÃÜ ÊæáWÝ ÊÝÂp…®ÜÐÜár ˨ÜáÂñ…®Üá° Eñݳ ©ÓÜᣤ¨æ. A¨æà Ä࣠ÖÜÆÊÝÃÜá TÝÓÜX PÜí±Ü¯ WÜÙÜá WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ Ë¨ÜáÂñ… Eñݳ©ÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX AÈÉ Ë¨ÜáÂñ… PæãÃÜñæ CÆÉ. CÈÉ ÓÝÊÜìg¯PÜ ÃÜíWܨÜÈÉ WÜ|¯à¿á ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ˨ÜáÂñ… Eñݳ©ÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜ gñæWæ TÝÓÜX ÃÜíWÜ ¨ÜÆãÉ Ë¨ÜáÂñ… Eñݳ¨Ü®æWæ AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞw PæãvܸæàPÜá. £àÃÝ Ë¨ÜᣤWÝX AÊÜÃÜ®æ°à AÊÜ Æí¹ÓÜáÊÜ Ô§£ ñÜí¨ÜáPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá GíŸá¨Üá ¸æàÃæ ËÐÜ¿á. B¨ÜÃæ B¦ìPÜ A¼ÊÜê©œ¿á ¨ÝÄ ¿áÈÉ ®Üvæ¿ááÊÝWÜ CÈÉ BÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜ PæçWÝÄPæ WÜÚWæ AWÜñÜÂÊÝ¨Ü Ë¨ÜáÂñ…®Üá° ±ÜäÃæçÓÜÆá TÝÓÜX ÃÜíWÜPæR ±æäÅàñÝÕÖÜ ¯àvÜÇæà¸æàPÜá. PÜÓÜ ËÇæàÊÝÄ ¿áíñÜÖÜ ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üᰠ˨ÜáÂñ… Eñݳ©ÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÝÔqÊ… BX ±ÜÄÊÜ£ìÔPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂ˨æ Gí¨Ý¨ÝWÜ B ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ŸÙÜÔ PæãÙÜÛÆá ×ígÄPæ¿á AWÜñÜÂÊæà¯ÆÉ. ×àWæ PÜêÑ

»ÜãËá¿á ËÓݤÃÜ PÜwÊæá¿ÞWܨÜíñæ ®æãàw PæãívÜá A¨æà PÝÆPæR PæçWÝÄPæWÜÙÜ Óݧ±Ü®æWæ ±ÜäÃÜPÜ ÊÝ¨Ü ÊÝñÝÊÜÃÜ| ¯ÊÜÞì| ÊÜÞw¨ÜÃæ hÝWÜ£à PÜÃÜ|¨Ü Ko¨ÜÈÉ PÜ®ÝìoPÜ ×í¨æ ¹àÙܨÜíñæ ®æãàwPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. ÖæàX¨ÜªÃÜã hÝWÜ£àPÜÃÜ| GíŸá¨Üá ®ÝÊÜâ J²³PæãíwÃÜáÊÜ ËÐÜ. B¨ÜÃæ B ËÐÜÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ G¨ÜáÄÓÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ ±ÜÄÖÝÃÜPæR ÊÜá¨ÝªX ŸÙÜÔPæãÙÜáÊ Û Ü A¯ÊÝ¿áìñæ¿áã ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜááí©¨æ. CÊÜñÜᤠ±ÜÄÔ§£ ÖæàWÝX¨æ Gí¨ÜÃæ A¼ÊÜê©œ¿á ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ¸æíWÜÙÜãÃÜá Jí¨æà ÓÜÊÜá®æ ¸æÙæ¿ááñݤ væv… Ôq BWÜᣤ¨ÜªÃæ, ÃÝg嬆 ¸æàÃæ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜá B¦ìPÜÊÝX A¼ÊÜê©œ PÝ|¨æ ÓæãÃÜWÜᣤÊæ. CíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ B ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜ A¼ÊÜê©œWæ B¨ÜÂñæ ¯àvܸæàPÜá. CÆɨæ Öæãà¨ÜÃæ B ±ÜŨæàÍÜ WÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ¿ááÊÜPÜ& ¿ááÊÜ£¿áÃÜ ±æçQ WÜ|¯à¿á ÓÜíTæ¿á g®Ü ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü PÜvæ ÊÜÆÓæ ŸÃÜáñݤÃæ. ÖÝWݨÝWÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá GíŸá¨Üá Jí¨æà ÓÜÊÜá®æ ¸æÙæ¿ááñݤ, PæãÙæ¿ááñݤ ÖæãàWÜáñܤ¨æ. ÖÝWÝWÜ ¨Üíñæ ®æãàwPæãÙÜÛ¸æàPæí¨ÜÃæ ԨܜÃÝÊÜá¿á®ÜÊÜÃÜ ÓÜPÝìÃÜ PæçWÝÄQàPÜÃÜ|PæR Jí¨Üá ÊÜáor¨ÜÈÉ JñÜᤠ¯àvÜÇæà¸æàPÜá. A®Ü° PæãvÜáÊÜ »ÜãËá¿á®Üá° QñÜá¤PæãÙÜÛ¨æ, J| »ÜãËá¿á®Üá° ÊÜÞñÜÅÊæà J¨ÜXÔ ÃÝg嬆 GÆÉ iÇæÉWÜÙÜ g®ÜÄWæ AÊÜÃܨæà ®æƨÜÈÉ E¨æãÂàWÜ ÓÜêÑrÔ PæãorÃæ ÓÜÖÜgÊÝXÁáà AÊÜÃÜá ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü PÜvæ ÊÜÆÓæ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ñܱÜâ³ñܤ¨æ. CíñÜÖÜ ±ÜÄÔ§£ ¿á®Üá° ¯ËáìÓÜáÊÜâ¨æà ԨܜÃÝÊÜá¿á®ÜÊÜÃÜ ÓÜPÝì ÃÜ¨Ü ÊÜááí©ÃÜáÊÜ ±ÜÅÊÜááS ÓÜÊÝÆá. D ÓÜÊÝÆ®Üá° AÊÜÃÜá ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX G¨ÜáÄÔ¨ÜÃæ A¨æà AÓÜ÷ÊÜ®Üá° ×w¨ÜáPæãívÜá ¨æàÍݨÜÂíñÜ ®ÜáWÜá£Y ä áÜ ÊÜ ¹hæ²¿á ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©Wæ Jí¨Üá ÊÜáor¨ÜÈÉ ¸æÅàP… ÖÝPÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ. D PæÆÓÜ ÊÜÞvܨæà Êæãà© JŸº ®ÜÃÜÖÜíñÜPÜ Gí¨Üá ¸æç¿ááÂñݤ PÜáÚ ñÜÃ,æ AƳÓíÜ TÝÂñÜÃÈ Ü É ¼à£ ÊÜáãwÔ ÖæaáÜ c ±ÝÈì Êæáíp… ÔàoáWÜÙÜ®Üá° WÜÚÓÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá Ԩܜ ÃÝÊÜá¿á »ÝËÔ¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÇæPÝRaÝÃÜ ÓÜí±Üä|ì ÊÝX ñÜÇæ PæÙÜWÝWÜȨæ. AÆÉÊæà?

ŸãPÜ®PÜ Ã æ æ ÊÜásÜ;

&ÃÜË ¸æÙÜWæÃæ

24 APæãràŸ-Ã… 2013


18 WܨÜWܨÜ

ÃæÓæãràÃæípæãí¨ÜÃÜ AíWÜÙܨÜÈÉ B¨æãí¨Üá PÝƨÜÈÉ CÊÜÃÜ Pæç¿áÈɨ¨ ªÜ áÜ ª ¿á@PÜÎñc … ÊÜÞ~¿á PæÆÓÜ. B¨ÜÃæ bPÜRí©¯í¨ÜÆã ñÜÊÜá¾Èɨܪ C¯°ÆÉ¨Ü ±ÜÅ£»æ ÊÜáñÜᤠÖÜÊÝÂÓÜWÜÚí¨Ü ÓÜáí¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜáPÜá PÜqrPæãívÜÊÜÄÊÜÃÜá. AíñÜÖÜ ¨æãí¨Üá PÜt| ±ÜÄÍÜÅÊÜá©í¨ÜÇæà CÊÜÃÜá ÊÜáíw st "ÃÜíWÜÓÜíPܥܮÜPÝÃÜ bpÝr~ ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ÖæWÜvæ&Jí¨Üá A«Ü¿á®Ü' GíŸ ±èÅyÜ ±ÜÅŸí «ÜPæR ÖÜí² ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü w.Èp… ±Ü¨ÜË Æ¼Ô¨æ. ÖÝWÝXÁáà CÊÜÃÜ®Üá° WܨÜWÜ¨Ü g®Ü

ÖÜ©®æàÙÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü AÊÜÚ ®ÜWÜÃÜ¨Ü g®ÜÃÜ ¸Ý¿áÈÉ ÊÜá®æÊÜÞñÝX¨ÝªÃæ. PÝÊæíÎÅà ÊÜáãÆñÜ@ ÓÝWÜÃÜ ñÝÆãQ®Ü ÈíWÜ®Ü ÊÜáQR WÝÅÊÜá¨Ü PÝÙÜÊÜáíi GíŸ ±ÜâorÖÜÚÛ¿á ÖÜÊÂÜ PÜ ¸ÝÅÖ| ¾Ü ÊÜá®æñ®Ü © Ü í¨Ü Ÿí¨ÜÊÃÜ áÜ . CÊÜÃáÜ bPÜRÊÜĨݪWÜÇæà ñÜí¨æ £àÄPæãíw¨ÜªÄí¨Ü JvÜ ÖÜáqr¨Ü A|¡®Ü BÍÜÅ¿á¨ÜÇæÉà ÈíWÜ®ÜÊÜáQR¿áÈÉ ±èÅyÜÎPÜÒ| ÊÜááXԨܪÃÜá. Aí¨æà CÊÜÄWæ ÖÜ£¤ÃÜ ¨ÜÈɨܪ ÖæWæãYàw®Ü "¯à®ÝÓÜí'®æãí©Wæ JvÜ ®Ýo ÍÜáÃÜáÊÝXñÜá¤. ñÜí¨æ¿áã PÜãvÜ Sá¨Üáª

vÝ.ÊÜÞ~ AíñÜÇæà WèÃÜÊÜ©í¨Ü PÜÃæ¿ááñݤÃæ. ¯àÊæäÊæá¾ WܨWÜ &Ü ¸æoWæàÄ AÊÜÚ ®ÜWÃÜ ¨ Ü Ü ¿ÞÊÜâ¨àæ ÊÜáãÇæ¿áÈÉ ¯íñÜá "PÝÊæíÎÅà' Gí¨Üá ËaÝÄÔ ¨ÜÃÜã ÓÝPÜá. FÃÜ g®Ü ®æàÃÜÊÝX PÜÃæñÜí¨Üá ¯ÈÉÓæãà¨Üá CÈÉ®Ü ±ÜÅԨܜ ñæãàípݨݿáì ÊÜásÜ¨Ü G¨ÜáÄXÃÜáÊÜ "®æàÓÜÃÜ E±Ü ÖÝÃÜ WÜêÖÜ'¨Ü G©ÃÜá. DWÜÐærà ®ÜÆÊÜñݤÃÜÃÜ ÖÜÃæ ¿áPæR PÝÈqrÃÜáÊÜ D ¿ááÊÜ PÜ®Ü ±Üä£ì ÖæÓÜÃÜá PÝÙÜÊÜáíi ÊæíPÜoXÄ¿á±Ü³ ÎÅà¯ÊÝÓÜ Gí¨Üá. B¨ÜÃæ AÊÜÃæà ñÜÊÜá¾ ÖæÓÜÃÜ®Üá° bPÜR¨ÝX ÊÜáñÜᤠAÐærà aæãPÜRÊÝX "PÝÊæíÎÅà' Gí¨Üá Ÿ¨Ü ÈÔPæãíw¨ÝªÃæ. ÓܨÜÂPæR AÊÜÚ ®ÜWÜÃÜ¨Ü AË»Ýg AíWÜÊÝXÃÜáÊÜ CÊÜÃÜá ±ÜÅ£ÊÜÐÜì ñÜÊÜá¾ "PÜÇÝ aæàñÜ®Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ APÝvæËá'Àáí¨Ü ÓÜ©ªÆɨæ GÃÜvÜá ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ÊÜÞw ÊÜááXÔ PÜÙæ¨Ü

¿áPÜÒWÝ®Ü PÜÇÝ˨ÜÃÜá. A|¡ g®æ° WæãàËí¨Ü ÃÝÊ… ÖÜÊÝÂÔ ÃÜíWÜ»ã Ü Ëá¿á g®Ü²Å¿á ®ÜoÃÜá. AÊÜÄŸºÃÜ ÓÜã–£ìÀáí¨ÜÇæà ÎÅà¯ÊÝÓÜ bPÜRí© ®ÜÇæÉà ñÜŸÇÝ PÜÈñÜá ÃÝg嬆 ñÜáí¸Ý AvÝxw ±ÜÅԨܜ ˨ÝÌíÓÜÃÜ PÜaæàÄWÜÚWæ ñÜŸÇÝ ÓÝ¥… ¯àw¨ÜªÃÜá. DWæY C±Ü³ ñæ¤íoá ÊÜÐÜì¨Ü ×í¨æ bñÜÅ PÜÇæ¿á XàÙÜá AíqPæãíw¨Üª Äí¨Ü WܨÜWÜPæR Ÿí¨Üá ÓæàÄ Pæãíw¨Ü᪠AÈÉ®Ü q.². AQR¿áÊÜÃÜ "Ëg¿á PÜÇÝ ÊÜáí©ÃÜ'¨ÜÈÉ ¹G´…G PæãàÓÜáì PÜÈ¿áÆá. Aí©¯í¨ÜÇæà ñÜÊÜá¾ Öæãpær&Ÿpær PÜqrPæãÙÜÛÆá ÓÜá—àÃ… C®ÝÊÜá¨Ý ÃÜÃÜ "ÊæíPÜpæàÍÜÌÃÜ Pݵ ÊÜP…Õì'®ÜÈÉ PæÆÓÜ ÖÜávÜáQ Pæãíw¨ÜªÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ CÊÜÃáÜ WܨWÜ Ü ÃæÓã æ àr Ãæíq®Ü ÊÜÞ~¿á PæÆÓÜPæR δ…r BX¨ÜªÃÜá. AÓÜÈWæ B ÖæãpæàÇ…®Ü

...C®Üã° PæãàÍÜ ±ÜÅÊæàÍÜ BXÃÜÈÆÉ

72

Aí¨ÜÃáÜ . AÊÜÃÜ PÜ|á¡ PæívÜ¨Ü ÖÝWæ CñÜá.¤ ®Ý®Üá "A±Ü¿ ³ á ¯à®Üá A¨Ü®áÜ ° ÊÜÞvÜá. ®Ü®WÜ æ A¨æÆÉ H®Üã Wæ㣤Æ.É Sáѿިܨ®ªÜ áÜ ° ÊÜÞvÜᣤ¨àªæ ®æ. PÜÐÊ rÜ Ý¨ÜÃæ ÖæàÚ¨æઠ®æ. ¯à®Üá PÜãvÜ PÜsã æ àÃÜÊݨÜÃæ ®Ý®Üá ®Üv¿ æ áÇÝÃæ' Aí¨æ. AÊÜÃáÜ JÊæáÇ ¾ æ ÊÜáê¨áÜ ÊݨÜÃáÜ , ñÜÇæ ®æàÊÜÄÔ¨ÜÃáÜ , "®Ü®WÜ æ WæãñÜᤠÊÜáWÜÙ,æ ®Ý®Üá ®ÜvÓæ áÜ ÊÜ ÖæãOæ ÖæãñÜÊ ¤ ®Ü áÜ , B¨ÜÃæ ¯à®Üã GvÜʨ Ü íÜ ñæ GaÜÃc Ü ÊÜ×ÓܸæàPÜÆÉ' Aí¨ÜÊÜÃæà ¸Ýb ñܹºPæãívÜÃÜá. ŸÆ¨Ü Pæç¿áÈÉ Kg ÊÜqWr æ GvÜ¨Ü Pæç¿áÈÉ ÖÝÆá ŸorÆá. ®Ý®Üá ±Üâ®@Ü ÖÜWáÜ ÃÝX ñæàȹvÜᣤ¨.ªæ ×àWæ ®Ü®ÜWæ ÊÜááñÜá¤, aÜáퟮÜWÜÙÜÈÉÁáà ±ÝÅOÝ¿ÞÊÜá¨Ü ±ÝsÜ PÜÈÔ¹qr¨ÜªÃÜá A±Ü³¿áÂ. B ®ÜÆÊÜñÜᤠ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®Ü®ÜWæ aÜÚ¿ÞWܨÜíñæ ¸æaÜcWæ PݨܨÜáª, ÖÜÔÊݨÝWÜ Ë«Ü Ë«Ü¨Ü Fo ñÜÄÔ £¯Ô¨Üáª, ¹vÜá ¹àÓÝX ®Ü©àñÜo, ¸æor ÓÜáñݤwÔ¨Ü᪠×àWæ PÝÆ ÓÜÄ¨Ü¨æª Wæ㣤ÆÉ. ±ÝsÜ ÊÜÞw¨Üáª, ¸æãà—Ô¨Ü᪠Fní.. ÖÜãní.. ®Ü®ÜWæ Wæ㣤ÆÉ. ÖÝWÜíñÜ AÊÜÃÜ PÜ|¡ ®æãào¨Ü BaæWæ ®Ü®Ü°®Üá° ÖÜÄ¿á ¹or¨Ü᪠®Ü®ÜWæ Wæ㣤ÆÉ. ®Ý®Üá GÈɨܪÃÜã AÊÜÃÜ B PÜ|¡ ¸æÙÜQ®æãÙÜWæ CÃÜáÊÜíñæ CñÜá¤. ±ÝsÜ Gí¨ÜÃæ ÓÜñæÉh… ®Ü©àñÜo¨ÜÈÉ PÜÆáÉ ñæãàÄÔ ÖæàÚ¨æªÐæãrà AÐæ.r "ÊÜáWÜÙàæ , D PÜÆáÉ ®æãàw©ªà¿Þ? ÖæàX¨æ GÐÜár ÊÜáê¨áÜ , ®Üá|á ±Ý¨Ü Êæáç AÆÉÊæ? D ¨ÜvÜ¨Ü Êæáà騆 PÜÆáÉ ®æãàvÜá JÃÜpæãÃÜoá Êæáç, BPÝÃÜËÆÉ.' "Öè¨ÜÆÉ A±Ü³, ¿ÞPæ ÖÝWæ?' "ÊÜáWÜÙæ ®æãàvÜá D ¯àÄ®æãÙÜWæ CÃÜáÊÜ PÜÆáÉ ŸÃæà ñܮܰ®Üá° ÖÜÄÊÜ ®Ü©Wæ A²ìÔPæãíw¨æ. ÖÝWÝXÁáà ®Üá|á±ÝX BPÝÃÜ ±Üv橨æ. ¯àÄWæ A²ìÔPæãÙÜÛ¨æ ñÜÊÜá¾ÐÜrPæR BaæWæ CÊæ¿áÆÉ ñÜÊÜá¾ AÖÜíPÝÃÜ©í¨Ü JÃÜpÝX BPÝÃÜ ËÆɨæ ÖÝWæ EÚ©Êæ. H®Üã CÆÉ ÊÜáWÜÙæ, ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã Jí¨ÜPæR A²ìÔPæã, ñÝ®ÝX BPÝÃÜ ŸÃÜáñܤ¨æ, ÊÜáê¨ÜáÊÝWÜᣤ, A²ìÔPæã'. ®Ü®ÜWæ ¯àÄ®Üw¿á PÜÇÝÉWÜáÊÜ BÓæ. ÊÜáñܤ¨æà ñÜo¨ÜÈÉ PÜáÚñÜ hÝWÜPæR ¯®æ°, ®ÝÙæ, Cí¨Üá ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ŸÃÜᣤ¨æªÊÜâ. Jí¨Üá ÖÜáÆáÉ ñæãàÄÔ, "®æãàw©¿Þ ÊÜáWÜÙæ D ÖÜáÆáÉ ®æãàvÜá Êæã®æ°XíñÜ ¯®æ°, ¯®æ°XíñÜ Cí¨Üá, ÊÜáñæ¤ ®ÝÙæ ©®Ü©í¨Ü ©®ÜPæR ¸æÙæ¿ááñܤÇæà C¨æ. Jí¨Üá ÖÜáÆáÉ ¸æÙæ¿ááñæ¤, PÜã¨ÜÆá ¸æÙæ¿ááñæ¤, EWÜáÃÜã ¸æÙæ¿ááñæ¤, ¯à®Üá ¸æÙæ Áãà¨Üá ¸æàvÜÊæà? ¯à®Üá AÊÜâWÜÚXíñÜ PܯÐÜuÊæà ñÝÀá?' ®Ü®ÜWæ Gí¥Ü A¨Üá½ñÜ ±ÝsÜ! AÐærà. Cí¥Ü¨æà ÊÜÞñÜá, «ÜáËá¾QR ÖÜÄÊÜ ÓÜñæÉh… ®Ü© Gíñæí¥Ü Ÿívæ PæãÃæ¨Üá, ÖÜĨÜá, »æãàWÜìÃæ¨Üá ÖÜÄËWæ ©PÜáR ÊÜÞwPæãívܨܪ®Üá° ñæãàÄÔ, "®æãàvÜá ÊÜáWÜÙæ WÜíñÜÊÜ ÓæàÃÜáÊÜÊÜÃæWÜã GÆÉ AwxWÜÙÜ®Üá° ÖÜĨÜá ®ÜvæÊÜ D ®Ü©¿á PæaÜác ®æãàvÜá, WÜíñÜÊÜ ÓæàÃܸàæ Pæí¨ÜÃæ AwxWÙÜ ®Ü áÜ ° ±Üâw ÊÜÞvÜÇàæ ¸æàPÜÆ?É ' A¨ÜÃÜ B »æãàWÜì

24 APæãràŸ-Ã… 2013

ÊÜÞÈPÜÃÝX¨Ü᪠EvÜᲿá PÜáíÎ ÖÜĨÝÓÜ»ÜorÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ A¨Üá AÊÜÃÜ ÊÜáPÜRÙÝ¨Ü g¿á¨æàÊÜ »Üor™ ÊÜáñÜᤠÊæãàÖÜ®Ü »ÜorÃÜ ÓÜá±Ü©ìWæ ŸíñÜá. AÈÉÃÜáÊÝWÜÇæà CÊÜÄWæ ÖÜĨÝÓÜ »ÜorÃÜ ±ÜÅ»ÝÊÜ©í¨Ü ÓÝ×ñܨævæWæ ÓÜ|¡ ÓæÙæñÜ ÍÜáÃÜáÊÝXñÜᤙ. ®ÜíñÜÃÜ¨Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ "ñÜÃÜíWÜ' ÊÝÃܱܣÅPæ¿á ÓÜí±Ý¨ÜPÜ ÓÜíñæãàÐ… PÜáÊÜÞÃ… WÜáÇÝÌw ¿áÊÜÃÜ »æàqÀáí¨Ü ÓÝ×ñÜ嬆 A¼ÃÜáb ÊÜáñܤÐÜár ÖæaÝc¿áá¤. AÊÜÃæà ÊÜááí¨æ ¯íñÜá ®Ýw®Ü Jí¨ÜÐÜár ±Ü£ÅPæWÜÚWæ CÊÜÃÜ PæçÀáí¨Ü ÇæàS®Ü ŸÃæԨܪÃÜá. AÊÜÃÜ PÝÃÜ|©í¨ÜÇæà ÖæãpæàÇ… ÊÜÞ~ ÎÅà¯ÊÝÓ… TÝÂñÜ ÓÝ×£WÜÙÝ¨Ü ÖÝ.ÊÜÞ. ®Ý¿áPÜ, ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, GÓ….GÇ….»æçÃܱܳ ÊÜáñÜᤠ±Üä|ìaÜí¨ÜÅ ñæàgÔÌ¿áÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ ÖæãàX ŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. Sá¨Ü᪠ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý¿áPÜÃæà ÊÜááí¨æ ¯íñÜá CÊÜÄWæ Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü ±Ü£ÅPæãà ¨ÜÂÊÜá¨Ü w±æäÉàÊÜÞ PæãàÓÜáì ÊÜÞwԨܪÃÜá. A¨Üá ÊÜááí¨æ CÊÜÃÜ ŸÃÜÊ~ Ü WæWæ ÓÜÖÝ¿á ¯àwñÜá. ÊÜááí¨æ PÜáíοáÊÜÃÜ ÓܾÃÜ| ÓÜíbPæ¿á ÓÜí±Ý ¨ÜPÜÃÝX A¨ÜÃÜ ¹vÜáWÜvæWæ ËàÃܱܳ ÊæãÀáÉ ÊÜáñÜᤠ¹.Ë.ËÊæàP… Ãæç AÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæԨܪÃÜá. A¨æãí¨Üá PÝÆ¨Ü ÖæãpæàÇ… ÊÜÞ~ PÝÊæíÎÅà aÜí¨ÜÅÍæàSÃÜ ÊÜÓÜ÷¨…ÃÜíñÜÖÜ ×Ä¿áÃÜ hæãñæ WÜãw CÔÌ 1996ÃÜÈÉ ÖÜáoár ÖÝQ¨æªà

ÃæÊÜ ÓܨÜ᪠ËáàÄ G¨æWæ WÜípæ Öæãvæ¨Üíñæ AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜá! ±ÜÅ¿Þ| ÊÜááXÔ PÜ®ÝìoPÜPæR Ÿí¨Üá CÚ¨ÜÊÜÃÜá Êæã¨ÜÆá Öæãà¨Ü¨áÜ ª A±Ü¿ ³ á娆 ñæãào PÜÆÖ É ÚÜ WÛ .æ GÃÜváÜ ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÙÜ Ü ÃæçÆá ±ÜÅ¿Þ| ÊÜááXÔ PÜÆÉÖÜÚÛ ÊÜá®æ ÓæàÃÜáÊÜ Öæ㣤Wæ ñÜáíŸ ¨Ü~ËñÜá¤. ¹Ô ¯àÄ®Ü ÖÜívæÓÝ°®Ü ÊÜááXÔ E±Ü³ÄWæ¿á AÊÜÃÜ ÖÝÇ…Wæ Ÿí¨æ. A±Ü³¿á H®æãà ŸÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. B ÖÝÇ…®ÜÈÉ Jí¨Üá ¹àWÜ ÖÝQ¨Ü PܨÜËñÜá¤. ×í©®Ü ®Ü®Ü° »æàq¿áÆãÉ A¨Üá ÖÝWæÁáà CñÜá¤. D ¸ÝÄ PÜáñÜãÖÜÆ©í¨Ü PæàÚ¨æ "C¨æà®Ü±Ý³ ¹àWÜ¨Ü ¸ÝXÆá, H¯¨æ AÈÉ?' AÊÜÃÜá A¨ÜÃÜ aèPÜqr®ÜÇæÉà ÔQRԨܪ QàÈPæçÀáí¨Ü QàÈ ñæWæ¿ááñݤ, "C¨Üá ¨æàÊÜÃÜ PæãàOæ ÊÜáWÜÙæ, ±ÜähæWæ ÖæãàWÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ JÙÜWæ ÖæãàWÜáñݤÃæ. EÚ¨Ü Öæ㣤Wæ ¿ÞÃÝÂÃæãà ÓÜáÊÜá¾ ÓÜáÊÜá¾®æ ÖæãàWÜ ¨Üíñæ D ¹àWÜ' ®Ü®ÜWܨÜá ñÜáíŸ ÖæãÓܨÜá. ¨æàÊÜÄWæ QàÈ! AÈÉ JÙÜWæ PÜñܤÈñÜá¤. ²àsÜ¨Ü ÊæáàÇæ ¨æàË¿á ËWÜÅÖÜ. Jí¨Üá ÓÜ|¡®æ EÄ¿ááÊÜ ®Üí¨Ý©à±Ü. ¿ÞPæãà PæàÚ¨æ, "®Ý®Üá JÙÜWæ ÖæãàX ÓÜÌƳ ÖæãñÜᤠPÜáÚñÜáPæãÙÜŸ Û ÖÜá¨Ý?' "KÖ… A¨ÜPàRæ ®Üíñæ ÖæãàWÜá, ¸ÝXÆá ÊÜááí¨Üá ÊÜÞwPæã.' ®Ý®Üá ¸ÝXÆá ÊÜááí¨æ ÊÜÞwPæãívÜá PÜáÚñæ. iàÊܮܨÜÈÉ Gí¨Üã AÈÉ¿áÊÜÃæWæ «Ý娆 Gí¨ÜÃæà®Üá, PÜ|á¾bc PÜãvÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞPæ, Aí¥Ü¨æãí¨Üá ¸æàPÝ, ¸æàvÜÊÝ Cí¥Ü ¿ÞÊÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ ŸWæY¿áã ÁãàbÓܨæà C¨Üª ÊÜá®ÜÓÜáÕ. ±Üähæ¿á®Üá° ÓÜÌñÜ@ ®æãàvܨÜ, Gí¨Üã ÊÜÞwÆÉ¨Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ, Aí¨Üá ÖÝWæ ÖæàÚñÜá, JÙÜWæ ÖæãàX ±Ü¨Ý¾ÓܮܨÜÈÉ PÜáÚ£¨Ü᪠WæãñÜá¤. PÜ|á¾bc¨Ü᪠WæãñÜá¤. GaÜcÃݨÝWÜ A±Ü³¿á ñܮܰ ñæãvæ¿á ÊæáàÇæ ®Ü®Ü° ñÜÇæ CÄÔPæãívÜá ñÜÇæ ®æàÊÜÄÓÜᣤ¨ÝªÃæ. "AÃæ, A±Ü³¿áÂ, ¯àÊÜâ ¿ÞÊÝWÜ Ÿí©Å? ®Ý®Üá ¿ÞPæ ¯ÊÜá¾ ñæãvæ¿á ÊæáàÇæ ÊÜáÆX¨æ?' "CÆÉ ÊÜáWÜÙæ ¯®Ü°®Üá° PÜáÚÛÄÔ, ®Ý®Üá C¨ÜÃÜ PæÙÜXÃÜáÊÜ PæãsÜw¿áÈÉ ÊÜá®æ¿áÊÜÃæãí©Wæ ÊÜÞ£Wæ ñæãvÜX¨æª, ¯à®Üá ®æÆPæR ñÜÇæ Ÿw¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ ÓܱܳÙÜ PæàÚÔñÜá Kw Ÿí¨æ. ®æãàw¨ÜÃæ BWÜÇæà ¯à®Üá Ÿw¨ÜáPæãívÜ HqWæ ÖÜOæ¿á ÊæáàÇæ EŸáºWÜÙÜá Ÿí©¨ÜªÊÜâ. A¨ÜPæR ñÜÇæ ®æàÊÜÄÔ¨æ. ®æãàwÈÉ' Gí¨ÜÊÜÃæà ®Ü®Ü° PæçWÜÚí¨Ü ÖÜOæ¿á Êæáà騆 EŸáºWÜÙÜ®Üá° ÊÜááqrÔ¨ÜÃÜá. "AÃæà C¨æ௨Üá? ¿ÞPæ ×àWÝ¿áᤠA±Ü³?' Aí¨æ. AÊÜÃÜá ñÜáíŸ B¨ÜÅì »ÝÊÜ©í¨Ü ®Ü®Ü° PÜvæWæ ®æãàw, PÝÃÜá|©í¨Ü ÖÜOæ¿á ÊæáàÇæ ÊÜáᣤoár "®Ü®Ü° PæÆÓÜ B¿áᤠÊÜáWÜÙæ' Aí¨ÜÃÜá. ®Ü®ÜWæ £Ú¿áÈÆÉ. Aí©¯í¨Ü ®Ü®ÜWæ PÜ|á¡ ÊÜáábc PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÖÜÔÊÜâ ÖæaÜácñݤ ÖæãàÀáñÜá. ñæÃæ¨Ü Öæ㣤®Ü aÜvܱÜwPæ ÓÝPæ¯ÓÜñæãvÜXñÜá. AÊÜÃÜá ÖæãÃÜWÜ| aÜÊÜáì ÖÜÄ©¨ÜªÃÜá. C®Üã° PæãàÍÜ ±ÜÅÊæàÍÜ BXÃÜÈÆÉ.

"PÜÇÝaæàñÜ®Ü' GíŸ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÓÜíÓ槙. ÓÜñÜñÜ ÖÜ©®æàÙÜá ÊÜÐÜì WÜÚí¨Ü PæçÀáí¨Ü ÖÜ| ÖÝQ ÓÜíÓ槿á PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÊÜÞvæãà¨Üá CÊÜÄWæ ÃÜã{ ¿ÞX¹qr¨æ. WܨÜWÜ¨Ü ñæãàípݨݿáì ÎÅàWÜÙÜá D ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü TÝ¿áí A£¦ WÜÙÜá. ÓÜíÓ槿á AíWÜÙܨÜÇæÉà ×Ä¿áÃÝ¨Ü Ga….GÓ….Pæ, ±ÝqàÆ ±Üâor±Ü³™, i.ÊæíPÜo ÓÜ៺¿áÂÃÜíñÜÊÜÄWæ AíPÜ|ÎÅà ¹ÃÜá¨Üá PæãvÜÇÝX¨æ. ®Ýw®Ü ±ÜÅԨܜ PÜÇÝ˨ÜÃÜá ÓÜíÓ槿á PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR WÜ¨Ü XWæ Ÿí¨Üá ÖæãàX¨ÝªÃæ. ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÖÜŸºWÜÙÜ ÓÜÊÜá ¿á¨ÜÈÉ ®ÜÆÊÜñݤÃÜá ÊÜÐÜì¨Ü PÝÊæíÎÅà GíŸ ÊÜÞ~ ÖÜ©®ÝÃÜÃÜ ÖÜÃæ¿á¨ÜÊÜÃÜíñæ AvÝxvÜá ñݤÃæ. ®Ýw®Ü ÖÜñݤÃÜá ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ CÊÜÃÜ ÇæàS®Ü WÜÙáÜ ±ÜÅPo Ü WæãíwÊæ. ±ÜÅPq Ü ñÜ ÇæàS®ÜWÙÜ Ü ÓÜíWÜÅÖÜ ±ÜâÓܤPÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÖæãÃÜŸí©¨æ. I¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü ×í¨æ ñæãàío¨Ý¿áì ÎÅàWÜÙÜ ®æÃË Ü ¯í¨Ü ÊÜásÜ¨Ü G©ÃÜá "®æàÓÜÃÜ E±ÜÖÝÃÜ' GíŸ ÓÜ|¡ ÖæãpæàÇ… ñæÃ橨ݪÃæ. ±Ü£°™, bñÜÅ PÜÇÝË¨æ ®ÜÊÜáì¨Ý ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÙÝ¨Ü CŸº¯ ÊÜáñÜᤠ®æàÓÜÃÜ CÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ÓÜã–£ì. vÝ.¹.Ë.ËÊæàP… Ãæç AÊÜÃæãí©X¨Üª Óæ°àÖÜÊæà CÊÜÃÜ®Üá° ÖÜí² PܮܰvÜ ËÍÜÌ˨ÝÂ¯Æ ¿á¨Ü AíWÜÙÜPæR PÜÃæ¨æã¿á᪠¯ÈÉÔñÜᤙ. 2009ÃÜÈÉ CÊÜÃÜá ÊÜáíwst ±èÅyÜ ±ÜÅŸí«ÜPæR PܮܰvÜ ËË¿á w.Èp… ±Ü¨ÜË¿á ÊÜá®Ü°Oæ ¨æãÃÜQñÜá¤. ÖÝWÝX AÊÜÚ ®ÜWÃÜ ¨ Ü Ü g®ÜÄXàWÜ PÝÊæíÎÅà GíŸ ÓÝ×ñÜ嬆 ±ÜÄaÝÃÜPÜ vÝ.ÊÜÞ~ BX Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿ÞX¨ÝªÃæ.  &ÃÜË PÜáÆPÜ~ì

±ÝÃÝ©Ä ÖæàWæ?

Jí¨Üá Ô§£ ±ÜÅ£ ÊÜá®ÜáÐܯWÜã ŸÃÜáñܤ¨æ. ÆPÜÒWÜorÇæ ÓÝÆ £àÄÓܸàæ PÜá : Qw° ÊÜÞÄ ¹vÜÇÝ? ÊÜááS ñܲԳ PæãívÜá FÃÜá ¹vÜÇÝ? BÔ¤ ÊÜÞÄ ¹vÜÇÝ? Cí¥Ü ÓÜí©WÜœWÜÙÜá. ¸æàPÜíñÜ ÊÜÞw¨Ü ÓÝÆ ÊÜÆÉ™. ÓÜ|¡ Êæãñܤ AíñÜ ñæWæ¨ÜáPæãívÜá A¨Üá AÙÜñæ ËáàÄ, ŸwxWæ Ÿwx& aÜPÜÅ Ÿwx ÓæàÄ PæãívÜá PæãÃÜÙÜ ÓÜáñܤ ÊÜááÙÜáÛ hÝÈ¿áíñæ AvÜÄPæãívÜá ¹vÜáñܤ¨æ. ÓÝÆ¨Ü Cí¥Ü aÜPÜÅ ÓÜáÚWæ ÔPÜRÊܯWæ ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜËÃܨÜá. ÓÜáÆ»ÜÊÝX C¨ÜÄí¨Ü ñܲ³ÔPæãÙÜÛÆá AÊܯXÃæãà¨Üá Jí¨æà ¨ÝÄ : ÓÜñÜᤠÖæãàX ¹væãà|ÊÝ? ¸æàvÜ, ¯ÊÜáWÝÂÄWÜã B ±ÜÄÔ§£ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ. B¨ÜÃæ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá? A¨ÜÄí¨Ü ±ÝÃݨÜÊÜÃÜá? ñÜÊÜá¾ A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá° Jí¨Üá C®…ÇÝÂív… ÇæoÃ…®ÜÈÉ ŸÃæ¨Üá PÜÚÔ¨ÜÃæ E±ÜPÝÃÜ ÊÝ©àñÜá. PÜaæàÄ¿á ËÙÝÓÜ, hæãñæWæ ´æäpæãà®Üã PÜÚÔ¨ÜÃæ "©Ç… ®æ µÃ… ¿Þ¨… Q¿Þ' AíPÜ|¨ÜÈÉ ÊÜáá¨ÝªX ²Åíp… ÊÜÞvÜá ñæ¤àÊæ. Aí¨Ü ÖÝWæ ÓÝÆ¨Ü ÓÜáÚÀáí¨Ü ¯àÊÜâ ±ÝÃݨܨܪ®Üá° ÖæaÜác JñÜᤠPæãoár ËÊÜÄÔ.  &ÓÜí (10-10-2013 to 16-10-2013)

vÜ¿Þ®Ü & ÃÜË ¸æÙÜWæÃæ ¯à ×íWÜ ®æãàvܸÝÂvÜ ®Ü®Ü° & ÃÜË ¸æÙÜWæÃæ Êæãà© ÊÜÞ¨ÜÄ & ±ÜäÊÜì»ÝÑ ±ÜÅPÝÍÜ ¿ÞÊÜâ¨Üá aÜÄñæÅ? & ¸ÝŸá PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì ±æäÈàÓ… A—PÝÄÁ㟺®Ü ÊÜ꣤ PܥݮÜPÜ & Gí.i.WæãàËí¨ÜÃÝgá ¨æãvÜx¨ÝX ÁãàbÓÜáÊÜ ÊÜÞÂiP… & vÝ.ÎÊÝ®Üí¨Ü ¸æàPÜÇ… ¿ÞÃÜ g²¤WÜã ÔWÜ¨Ü ®ÜËÆáWÜÙÜá & ².aÜí©ÅPÝ My journey & A.P.J.Abdul kalam Vicious circle & Wilbur smith The signature of all things & Elizabeth Gilbert www.ravibelagere.com


Öܹ¨º Ý ÊÜáÇæ. GÇæÆÉ ãÉ ÖÜÔÃÜá. ÖÜÔÃÜá Ÿ¿áÆÈÉ

EÔÃÜá ¹X ×w¨Üá KvÜᣤÃÜáÊÜ ±Üâor ÖÜávÜáWÜ. AÊÜ®Ü ×í¨æ H¨ÜáÔÃÜá ¹oárPæãívÜá Ko Q£¤ÃÜáÊÜ ñÝÀá. ÓÜíhæ¿ÞWÜᣤñáÜ .¤ ®ÝÊÜâ ÖæãàWÜᣤ¨ªÜ ŸÓÜáÕ Pæoár ¯íñÜá ÊÜáãÃæãà ®ÝÇæãRà WÜípæ¿ÞXñÜá¤. B ÃÜÓæ¤ ¿áÈÉ ¸æàÃæ ¿ÞÊÜ ŸÓÜãÕ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá PÜívÜPÃrÜ … BñÜíPÜ¨È Ü ¨ É .ªÜ ŸÔÕ®È Ü ¨ É ªÜ ÊÜáãÊÜñã æ ठÊÜáãÊÜñ„¤æ ¨æãà ±ÜÅ¿Þ~PÜÃÜ ±æçQ A®æàPÜÃáÜ PÜíWÝÇÝX¨Üê áÜ . ¥ÜÃÖ Ü àæ ÊÝÄ ÊÜáí©. ¨ÜãÃܱÅÜ ¿Þ|PæR ÖæãÃÜoÊÜÃáÜ . ÔWÜÃàæ oá Óæà¨ÜÆá ÖÜíŸÈÓÜáÊÜÊÜÃÜá. ÓÜíhæ £íw £í¨Üá LÐÜ— ñæW¨ æ áÜ PæãÙܸ Û àæ PݨÜÊÃÜ áÜ . ¿ÞÃÜ®ã æ à° ÓæàÃÜÆá ÖæãÃÜoÊÜÃÜá. ¿ÞÃÜ®æã°à PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãÃÜo ÊÜÃÜá. ÊÜÞÃÜ®æ¿á ©®Ü ±ÜÄàûæ ŸÃæ¿á¸æàPݨÜÊÜÃÜá. Ë®ÝPÝÃÜ| ¸æàWÜ®æà FÃÜá ÓæàÃÜÇæí¨Üá ÖÜíŸÈ ÓÜáÊÜÊÜÃÜá. J¸æ㺟ºÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ Jí¨æãí¨Üá ÊݱÝÃÜ. Jí¨æãí¨Üá ¯Äàûæ. ŸÓÜáÕ Pæoár ¯íñÜ ñÜû| Ü B ñÝÀá ÊÜáWÜá ÖÜÔÄWæ ÖæãÃÜoá ¹qr¨ÜªÃÜá. AÊÜÄWæ GÈÉWÜã ÖæãàWÜáÊÜ ¯Äàûæ C¨Üªí£ÃÜÈÆÉ. ŸÓÜáÕ PæqrñæíŸ ¸æàÓÜÃÜÊÜä C¨Üªíñæ PÝ|ÈÆÉ. ŸÓÜáÕ ¸æàWÜ ÖæãÃÜvÜÈ GíŸ BñÜáÃÜÊÜä AÊÜÃÜÈÉ PÝ~ÓÜᣤÃÜÈÆÉ. ŸÓÜáÕ ¯íñÜ ñÜûÜ|, A¨Üá ñÜÊÜáWæãàÓÜR ÃÜÊæà Pæoár ¯í£¨æ GíŸíñæ, ÖÝWæ Pæoár ¯íñܨæªà ÊÜÃÜÊæíŸíñæ Ÿ¿áÈWæ ÖæãàX BvÜáñݤ PÜ㣠¨ÜªÃÜá. AÊÜÃܨæà ÇæãàPÜ A¨Üá GíŸíñæ. ¿ÞÃæãà ÔWÜÃàæ oá Óæ੨ÜÃáÜ . ¿ÞÃæãà PæËᾨÜÃÜá, ÊÜáñÝÂÃæãà ÓÜPÝìÃÜÊÜ®Üá° ¸æç¨ÜÃÜá. ÓÝÄWæ ÓÜb ÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá Wæ㣤¨ÜªÊÜÃÜá AÊÜÃÜ g®Ü¾ hÝÇÝw¨ÜÃÜá. ÊÜáñÝÂÃæãà væÅ„ÊÜÃ… hæãñæ ÊݨÜQÚR ©¨Üê áÜ . AÊÜ®áÜ ¸æàÓÜñÜᤠAÈÉí©ÈÉWæ CÈÉí¨ÜÈÉWæ KvÝvÜᣤ¨Üª. AÊÜ®Ü PæçÆã Êæã¸æçÆá. AÊÜ®Üíñæ ÖÜÆÊÜÃÜá ÔWÜ¨Ü ®æp…ÊÜP…ì®Ü ¯Äàûæ¿áÈÉ A£¤ñܤ AÇæ¨ÝvÜáñݤ ´æäà®… B®… ÊÜÞvÜáñݤ B´… ÊÜÞvÜáñݤ ÊÜáñæ㤠ŸºÃÜ ®æp…ÊÜP…ì ÖæàX¨æ Gí¨Üá ±ÜÄàüÓÜáñݤ aÜvܱÜwÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÖÜávÜáWÜ®Ü PæçWæ aæívÜá Ÿí©ñÜá¤. ÖÜÙÜ© aæívÜá ÖÜÔÃÜá Ÿ¿áÆÈÉ KvÜáñݤ KvÜáñݤ Öæãà¿áá¤. ÖÜávÜáWÜ A¨Ü®Üá° ×í¸ÝÈÔ¨Ü. AÊÜá¾®Ü PÜ|¡ÈÉ ±Üâor PÜí¨Ü KvÜᣤÃÜáÊÜ SáÑ ñÜáÙÜáPÜᣤñÜá¤. hæãñæ

19 Wæãí¨Üá Öܯ BñÜíPÜ. ÖÜáÈÉ®Ü ÊæáàÇæ ÖÜávÜáWÜ ñæã±Ü³®æ ¹¨Üª. £ÃÜáX ®æãàw¨ÜÃæ AÊÜá¾®Ü ÊÜááS ¨ÜÈÉ ®æãàÊÜâ. ÖÜávÜáWÜ QÆQÆ ®ÜPÜR. G¨Ü᪠¯íñÜá ÊÜáñæã¤Êæá¾ ¹¨Üª. HÙÜáÊÜâ¨Üá ¹àÙÜáÊÜâ¨æà BoÊÝ ÀáñÜá. aæívÜá PÜ|¾Ãæ¿ÞXñÜá¤. ¨ÜãÃܨÜÇæÉÇæãÉà ®ÜËÆá PæàPæ ÖÝQñÜá. ÖÜávÜáWÜ ¸æbc¹¨Ü᪠®æãàw¨Ü. ñÝÀá¿áã QË¿Þ¯Ô PæàÚ ¨ÜÙÜá. PÜãX¨Ü᪠®ÜËÆá Öè¨æãà AÆÉÊæäà GíŸ A®ÜáÊÜÞ®Ü. A¨Üá ®ÜËÆá ÊÜáWÜã AíñÜ ñÝÀá ÖæàÚ¨Ü᪠AÓܳÐÜrÊÝX WÝÚ¿áÈÉ Ÿí¨Üá ñæàÈñÜá. AÊÜÚWæ ¿ÞÊÜâ¨æãà ÖÜÙæ¿á ®æ®Ü±Üâ. ®ÜË騆 PÜãXWæ AÊÜÙÜ PÜíWÜÙáÜ ÖæãÙܱݨÜÊâÜ . A¨æà Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ ®ÜË騆 PæàPæ PæàÚ¨Ü ÊÜáWÜá ¸æbc AÊÜᾮܮÜá° ñܹºPæãíwñÜá. ñÝÀá ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° AÊÜbPæãívÜÙÜá.

ÖæãÃÜoá ÖæãàÀáñÜá. ÊÜááí©®Ü FÄWæ ÖæãàX ´æäà®… ÊÜÞw ¸æàÃæ ŸÓÜáÕ ñÜÄÓÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá væÅ„ÊÜÃ… PÜãvÜ B ŸÓÜáÕ ÖÜ£¤ ÖæãÃÜpæà¹or. Jíq¿ÞX EÚ¨Ü PÜívÜPÜrÄWæ ÓÜÖÜÓÜÅ ®ÝÊÜÞ aÜì®æ¿ÞÀáñÜá. B ŸÔÕ®È Ü É Ÿí¨Ü¨àªæ ñܱâÜ ³ Gí¨Üá A®æàPÜÃÜá AÊÜ®Ü ÊæáàÇæ ÖÜÄÖÝ¿áªÃÜá. ÊÜáñÝÂÃæãà ±ÝÅ| ÖæãàWÜáñæ¤ Gí¨Üá ÖÜÔ˯í¨Ü aÜvܱÜwÓÜáñݤ £®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR H®Ý¨ÜÃÜã Pæãw Gí¨Üá ÔPÜRÔPÜRÊÜÃÜ®Üá° PæàÙÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. AÊÜÄWæ vÜ¿Þ¹qàÓÜá Gí¨Üá ¿ÞÃæãà ÖæàÚ AÊÜÃÜ PÜÃÜáOÝg®ÜPÜ Ô§£¿á®Üá° ÊÜáñܤÐÜár PÜÃÜáOÝÊÜáÀá¿ÞXÔ¨ÜÃÜá. GÐÜár Öæãñݤ¨ÃÜ ã Ü ŸÓÜáÕ ŸÃÜÈÆÉ. A¨Üá Ÿí¨ÜÃæ ŸíñÜá ŸÃÜ©¨ÜªÃæ CÆÉ GíŸíñæ B ñÝÀá ÊÜáWÜá BoÊÝvÜáñÜÇ ¤ àæ C¨Üê áÜ . AÊÜÃ®Ü áÜ ° ¸æÙWÜ áÜ £¤¨ªÜ ÓÜíhæ

Pæç¿áÈÉoárPæãívÜá ¨æàÊÜÇæãàPÜ©í¨Ü CÚ¨Ü PÜí¨Ü ®Üíñæ PÝ~ÓÜᣤñÜá¤. A¨æà PÜñܤÇæ¿áÈÉ ñÝÀá ŸÔÕWæ ÖÜ£¤ ±Üâor¨æãí¨Üá ¸ÝÂWÜá ñÜí¨Üá ÊÜáWÜáËWæ ÖÝÆá PÜáwÔ¨ÜÙÜá. ÊÜáWÜá訆 ñÜáq¿á CPæRƨÜÈÉ CÚ¨Ü ÖÝÆ®Üá° ÓæÃÜX¯í¨Ü JÃæÔ¨ÜÙÜá. C®æ°à®Üá AÊÜÙÜ ÓÜÖÜ®æ PævÜáñܤ¨æ. AÊÜÙÜá QÃÜá aÜáñݤÙæ. PܯÐÜr ÊÜááS QËaÜáñݤÙæ. ÊÜáWÜá訆 ÊæáàÇæ ÃæàWÜáñݤÙæ Gí¨Üá ®ÝÊÜâ PݨæÊÜâ. AÊÜÙÜ ÊÜááS¨ÜÈÉ ÖÝX¨ÜªÃÜã ÊÜáí¨ÜÖÝÓÜÊæà CñÜá¤. B ¸æÙÜQ®ÜÈÉ A¨Üá ñܮܰ ±ÜÅ»æ¿á®Üá° ÖæbcÔPæãívÜá aÜí©ÃÜ®Ü hæãñæ Óܳ«æìXÚ¨Üíñæ PÝ~ÓÜᣤñÜá¤. C¨ÜªQR¨Üªíñæ ñÜ|¡®æ WÝÚ ¹àÔñÜá. B WÝÚ ÊÜáWÜá訆 QË ÖæãQRÃܸæàPÜá. ÊÜáWÜá PæàPæ ÖÝQñÜá. ®ÜË騆 PæàPæXíñÜ C¨æà aæí¨Ü A¯°ÔñÜá. B ûÜ|

®ÝÊÜâ PÜãvÜ ÓÜáñܤ Öܹº¨Ü ¸æorÊÜ®Üá° A¨Üá ÓÜíhæ ¹ÔÆÈÉ ËáÃÜáWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®æãàvÜáñݤ PÜãñæÊÜâ. Aí¥Ü ÓÜíhæ¿á®Üá° PÜ|á¤í¹PæãívÜá GÐæãrà ©®Ü ÊÝXñÜá¤. A¨ÜÃÜ ±ÜÄÊæÁáà CÆÉÊæí Ÿíñæ ¿ÞÃæãà QÃÜábPæãÙÜá£Û ¨ ¤ ÃªÜ áÜ . ŸÓÜáÕ Pæoár ¯íñܨÜ᪠PÜãvÜ Jí¨Üá Óè»ÝWÜ Gí¨Üá »ÝËÓܸæàPÜá Gí¨Üá ®ÝÊÜâ ÊÜÞñÝwPæãívæÊÜâ. ÖÝWæ GÆÉÃÜã Aí¨ÜáPæãÙÜáÛ ÊÜâ¨Üá AÐÜár ÓÜáÆ»ÜÊÜÆÉ GíŸá¨Üá ®ÜÊÜáWÜã WæãñݤXñÜá¤. ¿ÞÃæãà ¯àÃÜá ¸æàPÜá Gí¨Üá QÃÜáaÜᣤ ¨ÜªÃÜá. ÊÜáñÝÂÃæãà Jí¨Üá ¸ÝoÈ ¯àÃÜá ñÜí¨ÜáPæãorÃáÜ . ÊÜáñÝÂÄWæãà ÊÜÞÃÜ®æà ©®Ü ¿ÞÊÜâ¨æãà ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜPæR ÖÝgÃÝWܸæàQñÜá¤. Pæoár ¯íñÜ ŸÓÜáÕ AÊÜÃÜ A¨ÜêÐÜrÊÜ®æ°à Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜ ŸÖÜá©ñÜá¤. ÔWÜŸ ÖÜá¨ÝX¨Üª PæÆÓÜ ÔWܨæà ÖæãàX ÊÜáñæã¤í¨Üá ¸ÝXÆá ÊÜáñæÇ ¤ ã æ àÉ ñæè æ áÜ PæãÙÜŸ Û ÖÜá¨æà®æãà GíŸ ¯Äàûæ PÜãvÜ CÆɨÜÊÜÃÜíñæ AÊÜÃÜá aÜvܱÜwÓÜᣤ ¨ÜªÃÜá. ÊÜáñæã¤í¨Üá ¸ÝX騆 ¯ÄàûæÁáà CÆÉ¨æ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜrÊæà. ¨ÜãÃÜ¨Ç Ü Ç Éæ ã æ àÉ ŸÓÜáÕ Ÿí¨Ü ÓܨáÜ .ª GÆÉÃÜ QË¿áã aÜáÃÜáPÝÀáñÜá. B ŸÔÕ®È Ü É ÖÜ£¤ ÖæãàWæãà| Gí¨Üá PæãívÜá A®æàPÜÃÜá ÆWæàgá PæÙÜXÚÔ PݨÜÃÜá. ŸÓÜáÕ Pæoár ¯ÆáÉÊÜâ¨Üá, g®Ü PÝ¿ááÊÜâ¨Üá ÖæãÓÜñæà®ÜÆÉ GíŸíñæ B ŸÓÜáÕ ¿ÞÃÜ ÊæáàÆã PÜÃÜáOæ ñæãàÃܨæà

¹ÔÆá PÜÅÊæáà| ÖæãÙܱÜâ PÜÙÜPæãÙÜáÛ£¤ñÜá¤. ñÜ|¡®æ WÝÚ ¹àÓÜñã æ vÜX GÆÉÄWÜã ×ñÜʯæ Ô° ñÜá. ÊæáçÊáÜ ®Ü WÜÙáÜ ñÜ|W¡ ÝWÜᣤ¨íªÜ ñæ ÖÜÆÊÜÃáÜ ¯íñÜÇàÉæ AvÝx¨ÃÜ áÜ . PæÆÊÜÃÜá ÃÜÓæ¤ Ÿ©¿áÇæÉà ¯¨æª Öæãà¨ÜÃÜá. ®ÝÊÜâ ®æãàvÜᣤ¨Üª ÖÝWæ ñÝÀá ÊÜáWÜá PÜñܤÆÈÉ PÜÃÜXÖæãàX AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜÐærà PæàÚÓÜᣤñÜá¤. ñÝÀá ÊÜáWܯWæà®æãà WÜáoár ÖæàÙÜáÊÜíñæ ÊÜÞñÝvÜᣤ¨ÙªÜ áÜ . ÊÜáWÜ Cwà gWÜ£¤Wæà PæàÙÜáÊÜíñæ QÃÜábPæãÙÜáÛ£¤¨Üª. ÓÜÌƳ Öæ㣤WæÆÉ ÊÜáñܤÐÜár PÜñܤÆá Öܹº ®ÝÊÜâ PÜãñÜ hÝWÜ©í¨Ü H®æà®Üã PÝ~ÓÜᣤÃÜÈÆÉ. ŸÄà ñÝÀá ÊÜáWÜá訆 ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ¹àÓÜᣤ¨Üª ñÜíWÝÚ¿áÈÉ BWÝWÜ Ÿí¨Üá QËWæ ñÝPÜᣤ¨ÜªÊÜâ. A¨Üá ÊÜááX¿á¨Ü Ãݣſáíñæ »ÝÓÜÊÝWÜᣤ ñæ¤à®æãà. AÐÜrÃÜÈÉ aÜí¨ÜÅ ÊÜáãw¨Ü. aÜí©ÃÜ®Ü ñÜí¸æ ÙÜPÜÈÉ Cwà gWÜñÜᤠËbñÜÅ ÖæãÙܲ¯í¨Ü PÜíWæãÚ ÓÜᣤñÜá¤. ñÝÀá DWÜ ÊÜáWÜáËWæ ÊÜáãvÜᣤ¨Üª aÜí¨ÜÅ ®Ü®áÜ ° ñæãàÄÓÜᣤ¨ÙªÜ áÜ . aÜí©ÃÜ®®Ü áÜ ° ®æãàw¨Ü ÊÜáWÜá ®ÜWÜᣤñÜá¤. AÊÜᾯÆÉ¨Ü ñÜŸºÈ aÜí©ÃÜ®Üã ®ÜWÜᣤ¨Üª. ®ÝÊÜâ GÆÉÊÜ®Üã° ®æãàvÜáñݤ PÜãñÜá¹pærÊÜâ. AÇæÉÇæãÉà ÊÜáñæ¤ ®ÜËÆá PÜãXñÜá. ÃÜÓ椿á Jí¨Üá Ÿ©¿áÈÉ BÙÜ¨Ü PÜ~Êæ. ¨ÜãÃܨÜÈÉ GÇæãÉà ÊÜáÙæ ¿ÞXÃܸàæ PÜá Gí¨Üá ®ÝÊÜâ F×ÓÜᣤ¨íªÜ ñæ ¨ÜãÃÜ ¨ÜÇÇ Éæ ã æ àÉ gƱÝñÜ¨Ü ÓܨáÜ ª PæàÚÔñÜá. CÐÜár ÖæãñÜ㤠B ÓܨÜ᪠®ÜÊÜá¾ QËWæ ¹©ªÃÜÇæà CÆÉÊÜÆÉ Gí¨Üá ®ÝÊÜâ AaÜcıÜpærÊÜâ. ñÝÀá B PÜñܤÆÇæÉà ÃÜÓæ¤ ±ÜPÜR¨Ü XvܨÜÈÉ AÃÜÚ¨Ü ÖÜãÊÜâ QàÙÜᣤ¨ÙªÜ áÜ . ÊÜáWÜá Aí¥Ü Jí¨ÜÐáÜ r ÖÜãÊÜ®áÜ °

ÊÜáWÜá PÜãvÜ ®ÜÊÜáWæ ®ÜË騆 ÖÝWæ PÝ~ÔñÜá. A¨Ü®Üá° ®æãàvÜáñݤ ®ÝÊÜâ ®ÜÊæã¾ÙÜWæà ®ÜPæRÊÜâ. ŸÓÜáÕWÜÙÜ KvÝo ÍÜáÃÜáÊÝXñÜá¤. Jí¨æÃÜvÜá ŸÓÜáÕWÜÙÜá ±ÜÅSÃÜ ¸æÙÜPÜá aæÆáÉñݤ ®ÜÊÜá¾®Üá° ÖݨÜá Öæãà¨ÜÊÜâ. AÊÜPæR Pæç AvÜx ×w¨Üá PÝw ¸æàw PæÆÊÜÃÜá ŸÓÜáÕ ÖÜ£¤PæãívÜá ÖæãÃÜoá Öæãà¨ÜÃÜá. Öæãà¨ÜÊÜÃÜ®Üá° ®æãàvÜáñݤ A®æàPÜÃÜá AÊÜÃÜ A¨ÜêÐÜr ñÜÊÜáXÆÉÊÜÆÉ Gí¨Üá ¯oárÔÃÜá ¹vÜᣤ¨ÜªÃÜá. ×àWæ PÝ¿ááñݤ GÐæãr ÖæãñÜᤠPÜÙæ©ÃܸæàPÜá. ÊÜáWÜá ñÝÀá¿á ÊÜáwÆÈÉ ¯¨æª ÊÜÞvÜᣤñÜá¤. B ÊÜáWÜá訆 Ôׯ¨æÁ ª áà ñÜ®°Ü HPæçPÜ PÝ¿áPÜ GíŸíñæ ñÝÀá A¨Ü®áÜ ° AÊÜbPæãíw¨ÜÙª áÜ . GÆÉÃÜ ñÝÙæ¿ ¾ áã Pæoár ®ÝÊÜä PÜãvÜ Ôor®Üá° ÖæãÃÜÖÝPÜáÊÜ Ô§£Wæ Ÿí¨Üá ñÜÆᲨæÊ ª âÜ . C®æà° ®Üá PÜívÜPÃrÜ … ÊæáàÇæ ®ÜÊáÜ ¾ Ôoár ÊÜÂPܤÊÝWܸæàPÜá A®Üá°ÊÜÐÜrÃÜÈÉ væÅ„ÊÜÃ… ÊÜáñæã¤í¨Üá ŸÔÕ®æãí©Wæ ÖÝgÃݨÜ. GÆÉÃÜã ÖæãÓÜ iàÊÜ Ÿí¨Üíñæ G¨Ü᪠B ŸÓÜáÕ ÖÜ£¤¨ÜÃÜá. ®ÝÊÜä ŸÓÜáÕ ÖÜ£¤ PÜãñæÊÜâ. GÆÉÃÜ AÊÜ ÓÜÃÜ ÊÜááX¨Ü ®ÜíñÜÃÜ B ñÝÀá ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° AÊÜb PæãívÜá ŸÓÜáÕ ÖÜ£¤ PÜãñÜÙÜá. AÊÜÙÜ ñÜáq¿á ÊÜáí¨Ü ÖÝÓÜ QíbñÜ㤠ÊÜÞÔÃÜÈÆÉ. ŸÓÜáÕ ÖæãÃÜvÜᣤ¨Üªíñæ ®ÝÊÜâ ¯¨æª Öæãà¨æÊÜâ. PÜ|á¡ ¹vÜáÊÜ Öæ㣤Wæ ¸æÙÜPÝXñÜá¤. ×í£ÃÜáX ®æãàw¨ÜÃæ AÈÉ B ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÊÜáWÜá ÊÜáñæ¤ Bo ÊÝvÜáñݤ PÜ㣨ܪÃÜá. ÊÜáWÜá ñÝÀá¿á ÊÜááíWÜáÃÜ ÙÜ®Üá° £àvÜᣤñÜá¤. ñÝÀá QÆQÆ ®ÜWÜᣤ¨ÜªÙÜá. ¸æÙÜWÝÀáñÜá.

AÊÜÙÜ ñÜáq¿á ÊÜáí¨ÜÖÝÓÜ QíbñÜ㤠ÊÜÞÔÃÜÈÆÉ

77

¨ÝSÇæ CñÜᤙ!

BWÜ Cwà »ÜPܤ ÓÜÊÜáãÖÜ¨Ü hæãñæWæ Sá¨Ü᪠ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ ¿áÊÜÃàæ B[ÝñÜWã æ íw¨Üê áÜ . C¨æà ÓÜí¨Ü»ìÜ ÊÜ®áÜ ° ŸÙÜÔPæãívÜ, ¨ÜÍPÜ Ü WÜÚí¨ÜÆã «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜáñÜᤠA¼ÊÜê©œ¿á®Üá° ËÃæãà— ÓÜáñܤÇæà Ÿí©ÃÜáÊÜ ¸æÙܤíWÜw¿á ®ÝWÜÄàPÜ ÓæàÊÝ oÅÓ…r ©{àÃÜ®æà G¨Ü᪠¯í£ñÜᤙ. A¨ÜÃÜ A«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü ÓæãàÊÜá®Ý¥Ü ®Ý¿áR ÓæàĨÜíñæ PæÆ ÊÜÃÜá ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ Óæãà¨ÜÃÜ ÖÜÐæàìí¨ÜÅ PÜáÊÜÞÃ… ËÃÜá¨Üœ Ôw¨Üá ¯íñÜÃÜá. Óèg®ÜÂÙÜ PæãÇæ ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ hæçÆá ÓæàÄÃÜáÊÜ ÓÜíñæãàÐ… ÃÝÊ… JŸº ÊÜÞ®ÜÔPÜ AÓÜÌÓܧ. D Zo®æ¿á ×í¨æ ÖÜÐæàìí¨ÜÅ PÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜ ÊÜáWÜ ¯ÍÜcÇ… ÊÜáñÜᤠ«ÜÊÜáìÓܧÙܨÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜ —àÃÜh… PæÇÝÉ™, E¨Ü¿å… hæç®…, ÊÜáÈÉP… hæç®… ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜ PæçÊÝvÜ˨æ Gí¨Üá BÃæãà²Ô¨ÜªÃÜá. CÐærÇÝÉ BÃæãà±Ü Ÿí¨ÝWÜ GaæcñÜá¤PæãívÜ ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ¯ÍÜcÇ… ¨æàÍܨÜÈÉÁáà CÃÜÈÆÉ GíŸá¨ÜPæR ¨ÝSÇæ Pæãqr¨ÜªÃÜá.

AÊæáÄPݨÜÈÉ

ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ Óæãà¨ÜÃÜÃÝXÃÜáÊÜ ÖÜÐæàìí¨ÜÅ PÜáÊÜÞÃ… GÓ…wGÊÜå… Ë¨ÝÂÓÜíÓ槿á PÝ¿áì¨ÜÎìWÜÙÜÈÉ JŸºÃÝX¨ÝªÃæ. AÐærà AÆɨæà ÊÜáígá®Ý¥Ü ÓÝÌËá ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü EÓÜá¤ÊÝÄ ®æãàw PæãÙÜáÛñݤÃæ. CÊÜÄWæ CŸºÃÜá WÜívÜá ÊÜáPÜRÙÜá. B ±æçQ ×Ä¿á ÊÜáWÜ ÍæÅà¿áÓ… Gí.¹.G. ÊÜááXԨݪÃæ. AÊÜÄàWÜ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈɨÜ᪠PæãívÜá ÊÜáígá®Ý¥æàÍÜÌÃÜ Ë¨ÝÂÓÜíÓ槿á PæÆÊÜâ gÊÝ¸ÝªÄ Öæ㣤 ¨ÝªÃæ. ÊÜáñæ㤟º ÊÜáWÜ ¯ÍÜcÇ… ÊÜáígá®Ý¥æàÍÜÌÃÜ Ë¨ÝÂÓÜíÓ槿áÈÉÁáà www.ravibelagere.com

±ÝÃÝ©Ä ÖæàWæ?

Cíi¯àÄíW… K© E®Ü°ñÜ ÊÝÂÓÜíWÜPÝRX AÊæáÄPÝPæR ÖæãàX¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá 2012ÃÜ AWÜÓ…r C±Ü³ñæã¤í¨ÜÃÜí¨Üá AÊæáÄPÝ¨Ü ®Üã¿ÞP…ì ËÍÜÌ Ë¨Ý¯ƿáPæR E®Ü°ñÜ ÊÝÂÓÜíWÜPÝRX ñæÃÜڨݪÃæ. A¨æà ÊÜÐÜì Aí¨ÜÃæ 2012ÃÜ wÓæíŸÃ… C±Ü³ñæ¤íoÃÜí¨Üá ÊݱÜÓÜá FÄWæ Ÿí© ¨ÝªÃ.æ ¯ÍÜÇ c … ˨æàÍÜPRæ ÖæãàX Ÿí©ÃÜáÊÜâ¨ÜPRæ ±ÝÓ…±æäàp…ì, ËÊÜÞ®Ü qPæp…, AÊæáÄPݨÜÈɨݪWÜ AÈÉ®Ü GqGíWÜÙÜÈÉ ÖÜ| vÝÅ ÊÜÞwÃÜá ÊÜâ¨ÜPæR ¨ÝSÇæ ÓæàĨÜíñæ ÓÝPÜÐÜár ÓÝûÜ$ÂWÜÚÊæ. AÐærà AÆÉ Óèg®ÜÂÙÜ ÊæáàÇæ AñÝÂaÝÃÜÊÝ¨Ü ©®Ü Aí¨ÜÃæ 2012ÃÜ APæãràŸÃ… Jí»Üñܤ ÃÜí¨Üá ¯ÍÜcÇ… AÊæáÄPݨÜÈɨܪ GíŸá¨ÜPæR AÊÜñÜᤠAÊÜÃÜá AÈÉ®Ü ¸ÝÂíQ®ÜÈÉ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ¨ÝSÇæWÜÚÊæ.

CÐÜrPÜãR ®ÝWÜÄàPÜ ÓæàÊÝ oÅÓ…rWÜã, «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜ ÚWÜã CÃÜáÊÜâ¨Üá CÊÜñÜᤠ¯®æ°¿á ÊæçÊÜá®ÜÓÜÕÆÉ™. ¸æÙܤíWÜw¿á ®ÝWÜÄàPÜ ÓæàÊÝ oÅÓ…r ÖÜÆÊÝÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æÁáà WÝÅÊÜÞ¼ÊÜê©œ Áãàg®æ hÝÄWæ ñÜí¨Üá ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZWÜÙÜ®Üá° Óݧ²Ô ŸvÜÊÜÃÜ®Üá° ÓÝÌÊÜÆí¹ WÜÙܮݰX ÊÜÞvÜáÊÜ ©QR®ÜÈÉ PæÆÓÜ BÃÜí¼ÔñÜᤙ. B¨ÜÃæ ®ÝWÜÄàPÜ ÓæàÊÝ oÅÓ…r ¸æÙܤíWÜw ÊÜáñÜᤠEiÃæ ÓÜáñܤ ÊÜááñÜ¤Æ ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ D Áãàg®æ PÝ¿áìÃÜã±ÜPæR ñÜÃÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ C¨æà Áãàg®æ¿á®Üá° Pݲ ÊÜÞw¨Ü «ÜÊÜáìÓܧÙÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ WÝÅÊÜÞ¼ÊÜê©œ oÅÓ…r ÖæÓÜÄ ®ÜÈÉ Áãàg®æ BÃÜí¼Ô ÓÜÓÌ Ö Ü Ý¿á ÓÜíZWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞw ÖÜ| EÚñÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜ Áãàg®æ BÃÜí¼ÔñÜᙤ . ñÜ®XÜ ÃÜáÊÜ ®æp…ÊÜP…ì ¨ÜÈñÜÃÜ »ÜãËá ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü ÃÝg嬆 ÓÜáÊÜÞÃÜá C±Ü³ñÜᤠÓÝËÃÜ D ¨ÝSÇæWÜÙÜá Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX¨æªà ñÜvÜ ®ÝWÜÄàPÜ WÝÅÊÜáWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÜáá®Üã°ÃÜ C±Ü³ñÜᤠ®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉ D ÓæàÊÝ oÅÓ…r®Ü ÊÜááSívÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜÃÜÓæ Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ¨ÜÃÜá. Áãàg®æ¿á®Üá° AÙÜÊÜwÔñÜᤙ. C¨ÜÄí¨ÝX ÆPÝÒíñÜÃÜ AñÝÂaÝÃÜ BÃæãà±Ü¨ÜÈÉ ¯ÍÜcÇ… ±ÝñÜÅ˨æ GíŸ BÃæãà±Ü PÜáoáíŸWÜÙÜá «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZWÜÙÜ®Üá° ÊÜ®Üá° Ÿ©Xoár «ÜÊÜáìÓܧÙÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü oÅÓ…r ÊÜáñÜᤠGÓ… BÍÜÅÀáÓÜÆá BÃÜí¼ÔñÜá. C¨Üá ®ÝWÜÄàPÜ ÓæàÊÝ oÅÓ…r®Ü wGÊÜå… ÓÜíÓæ§WÜÙÜá ¨ÜÈñÜÃÜá, ¯WÜì£PÜÃÜá, ŸvÜÊÜÃÜá ÓæàÄ ¯¨æªWæwÔñÜá. ñÝÊÜâ BÃÜí¼Ô¨Ü Áãàg®æ¿á®Üá° «ÜÊÜáì ¨Üíñæ ¸ÝÀáÓÜñÊ ¤Ü ÃÜ Ü ®ÜãÃÝÃÜá GPÜÃæ gËáà®Ü®áÜ ° ƱÜpÝÀáÔ GÔ³ A-¼-ÐæàP… Wæãà-¿á-Ç… ÓܧÙÜ¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ A¼ÊÜê©œ ±ÜwÔñÜÆÉ GíŸ ¨ÝªÃæ Gí¨Üá BÃæãà±Ü ÊÜÞvÜÆá ÊÜááí¨ÝX¨ÝªÃæ. ¨ÜÈñÜÃÜ gËáà AÓÜãÁá oÅÓ…r®Ü ÊÜááSívÜÃÜ®Üá° BÊÜÄÔñÜá. ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX ®Ü®Üá° ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá ®ÜáíX ÖÝQ¨æªà B¨ÜÃæ A¨ÜPæR Öæbc®Ü GÃÜvÜãÊÜÃæ ¨ÜÍÜPÜWÜÚí¨Ü «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü PÝ¿áìÊæçSÄ¿á®Üá° ®ÝWÜ ñܯTæ¿á AWÜñÜÂÊæà CÆÉ™. ¨ÜÈñÜÃÜ »ÜãËá »ÜãWÜÙÜÛÃÜ ±ÝÇÝWܸÝÃܨÜá ÄàPÜ ÓæàÊÝ oÅÓ…r ËÃæãà—ÓÜáñܤÇæà ŸíñÜá. ËÃæãà—ÓÜáÊÜ »ÜÃܨÜÈÉ GíŸ PÝÃÜ|©í¨Ü ÓÜPÝìÃÜ PÜoár¯qr®Ü PÝ®Üã®Üá hÝÄWæ ñÜí©¨æ. Óèg®Ü PæãÇæ ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ PÜáoáíŸPæR PÜoárÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÓÜíŸí«Ü±o Ü r A—PÝÄWÜÚWæ »ÜãËá PÜÙ¨ æ áÜ PæãívÜÊÃÜ áÜ ¨ÜãÃÜá PæãorÃæ ®ÜvæÀáñÜá. Jqr®ÜÈÉ ÖÜÃÜwÃÜáÊÜ Wæãí¨ÜÆWÜÚWæ ñæÃæ ¹àÙÜÈ. ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜÆÉ Sá¨Ü᪠ÊÜáígá®Ý¥Ü¯WÜã ¨ÜÈñÜÃÜ »ÜãËá PæãàoÂíñÜÃÜ BÔ¤PÜÃÜá BÃÝ—ÓÜáÊÜ ÊÜáígá®Ý¥Ü¯Wæ A±ÜÊÜÞ®ÜÊÝWÜ ¿á®Üá° EÚÔPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ™. PÝ®Üã®Üá CÐÜár ¯ÐÜáuÃÜÊÝXÃÜáÊÜ ©ÃÜÈ. Óèg®ÜÂÙÜ®Üá° ¿ÞÃæà Pæãí©¨ÜªÃÜá AÊÜÄWæ PÝ®Üã®Üá Ä࣠ÓÜÊÜá¿á¨ÜÇæÉà Tæãqr BÃæãà±Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ A¥ÜìÊæ௨æ. ¿áÈÉ ñÜPÜR ÎPæÒ¿ÞWÜÈ.

24 APæãràŸ-Ã… 2013


20

¸æàÔWæ PÝƨÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ Ÿ¿áÆá ÔàÊæá¿á

ÖÜÚÛWÝw®Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü ŸÊÜOæ¿á®Üá° ÖæàÙÜ£àÃܨÜá. DWÜ Ë¨ÜáÂñ…, ´Ý®Üá, µÅh…, ÊÜááíñÝ¨Ü B«Üá¯PÜ ÓèÆ»ÜÂWÜÚÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÆã, ÖÜÚÛWÝw®ÜÆãÉ DWÜ ñÝÃÜÔ ÊÜá®æWÙÜ áÜ ñÜÇæ G£¤ÃáÜ ÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÆã ¸æàÔWæ¿á ŸÊÜOæ AÐæãrí¨Üá £àÊÜÅÊÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ ®ÜÆÊÜñÜá¤, IÊÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í©®Ü ¸æàÔWæWÜÙÜá PæÆÊæäÊæá¾ AñÜÂíñÜ ¼àPÜÃÜÊÝXÃÜᣤ¨ÜªÊÜâ. B ÊÜÐÜì ¨ÜÈÉ ÊÜáÙæÁáà®Ý¨ÜÃÜã Pæç PæãorÃæ PæÃæ&PÜáípæWÜÙÜÈÉ £PÜ ñæãÙæ¨ÜáPæãÙÜÛÆã ÓÜÖÜ ¯àÃÜá CÃÜᣤÃÜÈÆÉ. Óæà¨æãà ¸ÝËWÜÙÜÈÉ ¯àÃÜá ñÜÙÜPæR ÖæãàX ÖæíWÜÓÜÃÜá ¯àÃÜá Óæà©PæãívÜá ŸÃÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ ÖæçÃÝOÝWÜᣤ ¨ÜªÃÜá. PæÆÊæäÊæá¾ ¨Ü®ÜPÜÃÜáWÜÚWæ WÜívÜÓÜÃæà ¯àÃÜ®Üá° Óæà© ÖÝPÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜ¿áÓÝÕ¨ÜÊÜÃÜíñÜã ¹Ô¿á gÙÜPRæ ®ÜÆáX ÖæãàWÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ®ÜÊáÜ ¾ PæàÄ¿á DÃܱg ³Ü ,j ŸŸºÈ WæãàËí¨Ü±Ü³, ÖÜá¨ÜáWÜãÃÜgj, PÝÊÜá|¡, ±Ý±Ü®Ý¿áR ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá ¸æàÔWæWÜÙÜÈÉ AíX Ÿpær¿á®Üã° ñæãvÜ¨æ ŸÄ ±ÜâoWæãàÔWÜÙÜÇæÉà KvÝvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ±ÜâoWæãàÔWÜÙÜÈÉ PæãÃæ Öæà®Üá ¹¨Üáª, ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü pæçËá®ÜÈÉ ÖÜá|ÓæàÊÜáÃÜ¨Ü ŸávܨÜÈÉ PÜáÚñÜá DÃܱܳgj ±ÜâoWæãàÔ¿áÈÉ®Ü PæãÃæ Öæà®Ü®Üá° PÜáPÜáR£¤¨Ü᪨ܮÜá° ®Ý®Üá ²¿ááÔ K¨ÝÊÝWÜÆã GÐæãàr ÓÝÄ ®æãàw¨æઠ®æ. ÓÜáÊÜÞÃÜá Gí»ÜñÜᤠÊÜÐÜì ÊÜ¿áÓÝÕX¨Üª, KvÝvÜÆá ÓÝ«Ü ÊÝWÜ¨Ü ®ÜÊÜá¾ ±ÜPÜR¨Ü ÊÜá®æ¿á ®ÜÃÜÓÜPÜRij ¸æàÔWæ PÝƨÜÈÉ ÖÜqr ÊÜááí¨æ PÜáÚñÜá ""AÁãÂà ®Ü®… WÜvæx ®Ü®ÝÂQÐÜár PÝwÓܤ C©ªàÁãà ¯®… ÊÜá®æ ÖÝÙÝWÜ. ¸æàWÜ ¯®Ý¤ÊÜâPæR PÜÄÓæãRÙæãà ¯®æã°qrWæ ¸æíQ ¹àÙÜ...'' Gí¨Üá BPÝÍÜ¨Ü PÜvæ Pæç ñæãàÄÔ PæãívÜá ¨æàÊÜÃÜ®Üá° C¯°Æɨæ ñÜÃÝpæWæ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛ £¤¨ÜªÙÜá. BWÜ ÓæãÓæ ÊÜáá¨Üª®ÜáÊÜáPÜR ""KÖæãà, ÓÝPÜá ÓÜáËá°ÃÜá gWÜ£¤®ÝWæ ¯®Ü°íñæãàÃÜá ÓÝËÃÜ g®Ü. ¿ÞÃÜ°íñÜ ®æãàvݤ®æ B »ÜWÜÊÜíñÜ®… ñÝ®æ...'' Gí¨Üá BWÝWÜ ®ÜÃÜÓÜPÜRijWæ ¯àÃÜá ÊÜáijWæ¿á®Üá°, ¸æƨ É Ü ±Ý®ÜPÊ Ü ®Ü áÜ ° WÝÉÔ®ÜÈÉ PæãvÜᣤ¨ÙªÜ áÜ . B¨ÜÃã Ü ®ÜÃÜÓÜPÜRij Öæãpær¿áÈÉ ÓÜíPÜoÊÜ®Üá° ñÝÙÜÇÝÃÜ¨æ ®ÜÃÜÙÜᣤ¨ÜªÙÜá. C®Üá° ¸æàÔWæ PÝƨÜÈÉ Ãݣſá Öæ㣤®ÜÈÉ ÊÜá~¡®Ü ÊÜÞÚWæ¿á ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ ÓæPæ C¯°ÆɨÜíñæ CpÝrwÓÜᣤ¨ÄªÜ í¨Ü ÊÜáÆWÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜᣤÃÈ Ü ÆÉ. ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ £WÜOæWÜÙÜ PÝo ˱ÜÄàñÜÊÝXÃÜᣤñÜá¤. ÖæãÃÜWÜvæ ÊÜáÆX¨ÜÃæ ÓæãÙæÛWÜÙÜ PÝoÊݨÜÃÜã ¸æàÔWæ PÝƨÜÈÉ ÖÜqr¿á ÊÜááí¨æ ÖÝÔPæãívÜá ÊÜáÆWÜᣤ¨æªÊÜâ. ¸æàÔWæ¿á ¹ÔWæ Pܱæ³, aæàÙÜá, ÊÜáívÜÃWÜ ± Ü W³æ ÙÜ áÜ PÜÆáÉ, Wæãàvæ ÓÜí©WÜÚí¨Ü ÖæãÃÜWæ Ÿí¨Üá ÃÝhÝÃæãàÐÜÊÝX KvÝvÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ®ÜÊÜá¾ hæãñæ¿áÇæÉà ¹à© ®ÝÀáWÜÙÜã ÊÜáÆWÜᣤ¨ÜªÄí¨Ü AÊÜâ D aæàÙÜá, ÊÜáívÜÃÜWܱæ³WÜÙÜ PÝÊÜÆá PÝ¿áá £¤¨ÜªÊÜâ. B¨ÜÃÜã ¸æàÔWæ¿áÈÉ ÊÝÃÜPæãRÊæá¾¿Þ ¨ÜÃÜã ¿ÞÄWݨÜÃæ㟺ÄWæ aæàÙÜá ÊÜááor¨æ ¹vÜá £¤ÃÜÈÆÉ A¨Üã ÃݣŠÖæ㣤®ÜÈÉ. BWÜ PÜbc¨ÜÊÜÃÜ®Üá°

AOÝ¡ÊÜÅ ÊÜáPÜRÙÜá ¿ÞÊÜâ¨æà PÝÃÜ|PÜãR ÃÝg Qà¿áÊæíŸ PæãaæWc æ ŸÃܸÝÃܨáÜ . vÝ.ÃÝh… PÜ®w °Ü WÜÃÜ BÔ¤¿ÞX¨Üê áÜ . AÊÜÃÜ ÊÜáPÜÙR áÜ ¿ÞÊÜâ¨æà hÝ£ A¥ÜÊÝ ±ÜûÜ¨Ü BÔ¤¿ÞWܸÝÃܨÜá. AOÝ¡ÊÜÅ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° PÜÇÝ˨ÜÃÝX ®æãàvÜáÊÜâ¨æà PܮܰwWÜÃÜ BÓæ. vÝ.ÃÝh…ÃÜÊÜÃÜ BÓæ PÜãvÜ C¨æà BXñÜᤙ. &PæíPæÃæ ÎÊÜÍÜíPÜÃ…, ÖÜáÚ¿ÞÃÜá ®Ý®Üá ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü "ÖÝ¿å… ¸æíWÜÙÜãÃ…!' ±Ü£ÅPæ ¿á®Üá° K¨ÜᣤÃÜáÊæ. A¨ÜÃÜÆãÉ "TÝÓ…¸Ýñ…' ÖÝWÜã "¸ÝoÊÜå… IoÊÜå…' ®Ü®Ü° Êæábc®Ü AíPÜ| WÜÙÜá. A¨æà Ä࣠®Ü®ÜWæ 24 APæãràŸ-Ã… 2013

ÊÜÞ©WÜÃÜ ÊÜáá¨Üª±Ü³®Ü ÖÜ£¤ÃÜ G£¤PæãívÜá ÖæãàWÜá £¤¨ÜªÃÜá. GÐæãr£¤®ÜÇÝɨÜÃÜã ÓÜÄ ÊÜáá¨Üª±Ü³ ÇÝqà®Üá ×w¨ÜáPæãívÜá ÖæãàX ûÜ| ÊÜÞñÜÅ¨È Ü É ¿ÞÊÜâ¨æãà XvÜ¨Ü ¸æàÃÜ®Üá° ×w¨Üá ŸÃÜᣤ¨Üª. ¸æàÃÜ®Üá° ¯àÄ ®ÜÈÉ ñæà© aæàÙÜá PÜbc¨Ü hÝWÜPæR ÖÜbc ÖÜñܤ©®æç¨Üá ¯ËáÐÜ ®ÜËÆáWÜÄ¿áÈÉ ¯àË ¸Ý¿áÈÉ ²ÓÜ ²ÓÜ AíñÜ ÊÜáíñÜÅ ÖæàÙÜᣤ¨Üª. A«ÜìWÜípæ¿áÈÉ aæàÙÜá PÜbc¨Ü EÄ PÜwÊæá¿ÞX ¹vÜᣤñÜá¤. HÙÜ®æà PÝÉÔ ®ÜÈɨݪWÜ ®Ü®ÜWÜã JÊæá¾ aæàÙÜá PÜbc A¨ÜÃÜ ±ÜÃÜ ÊÜÞ®Üí¨ÜÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÔ¨æªà®æ. ÊÜáá¨Üª±Ü³ ÊÜáíñÜÅ

ÍÜÃÜŸñ… PÜáw¿áÆá ÖÜo ×w¨ÜÃæ ""¯ÊæáYà®… ¨æíWÜáÉ ¸æÆÉ¨Ü ±Ý®ÜR PÜáwàÄ. ±Ý±Ü AÊÜâÅ ¸æíWÜãÛ Äí¨Ü Ÿí¨ÜÊæÅ ÍÜÃÜŸñ… PÜáwàÈ...'' G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá. ®ÜÊÜáWæ ¸æàÔWæ ÃÜg¨ÜÈÉ AñÜÂíñÜ ¦ÅÇ… PæãvÜá £¤¨Üª ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ ÊÝÃÜPæRÃÜvÜá ÊÜáãÃÜá ÓÝÄ ÓæçPÜÈ®ÜÈÉ ŸÃÜᣤ¨Üª IÓ…PÝÂíw¿áÊÜ®Üá. FÃÜá ±ÜÅÊæàÎÓÜᣤ¨Üªíñæ ÓæçPÜÈɯí¨Ü CÚ¨Üá ®ÜãQPæãívÜá hæãàÃÝX, ÃÝWÜÊÝX ""IÓ…PÝÂíw®ÜÊã æ ྠ.... IÓ… PÝÂíw'' Gí¨Üá PÜãX¨Ü®æí¨ÜÃæ FÄ®ÜÈÉ®Ü ÖÜávÜá WÜÃæÆÉ ""IoÉWæãà IÓ…PÝÂíw ŸíñÜá...'' Gí¨Üá

ÖÝQ¨ÜªÃÜã AÊÜñÜᤠ¸æÙÜX®Ü hÝÊܨÜÊÜÃæWÜã aÜÙÜáPÜá C¨æªà CñÜá¤. aæàÙÜá Öæãvæ¨Üá ÖÝQ¨ÝWÜ A¨Ü®Üá° PæívÜ¨Ü ÊæáàÈoár A¨ÜÃÜ ÖæãWæ¿á ÊæáàÇæ ÓÜ|¡ ÊÜáPÜÙR ®Ü áÜ ° ×w¿áᣤ¨ÃªÜ áÜ . Aí¥ÜÊÄÜ Wæ ÊÜááí¨æí¨Üã aæàÙÜá PÜaÜácÊÜâ©ÆÉÊæí¨Üá ®ÜÊÜá¾ PÜvæ ®Üí¹PæÀáñÜá¤. ÊÜÞa…ì, H²ÅÇ…, Êæáà £íWÜÙÜáWÜÙÜÈÉ ¯àÃÜá ¸æaÜcWæ CÃÜᣤ¨Ü᪨ܪÄí¨Ü PÜáw¿áÆá AÐÝrX ÓæàÃÜá £¤ÃÜÈÆÉ. ÖÝWÝX ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜã ÓÜíñæÀáí¨Ü Jí¨æãí¨Üá ÖæãÓÜ ÊÜá~¡®Ü ÖÜãi¿á®Üá° ñÜí¨Üá, ®Ü©Àáí¨Ü Jí¨æãí¨Üá ÊæãÃܨÜÐÜár ÊÜáÃÜÙÜ®Üá° ñÜí¨Üá ÖÜãi¿áÈÉ ¯àÃÜá ñÜáí¹Ô ÊÜáÃÜÚ®Ü ÊæáàÈvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜáÃÜÚWæ Jí©ÐÜár ÃÝX¿á®Üá° ¸æÃæÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÖÝWÝX ÖÜãi¿á ÓÜáñܤÆã ÓÜ|¡ ÓÜ|¡ ÃÝX ±æçÃÜá ÊæãÙæñÜá ÖÜãi¿áÈÉ®Ü ¯àÃÜá ñÜáí¸Ý ñÜ|¡Wæ CÃÜᣤñÜá¤. ®ÜÊÜáã¾Ä®Ü PÜvæ DWÜÆã ¸æàÔWæ¿áÈÉ PæÆÊÜâ ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ ÖÜãiWÜÙÜ®Üá° CvÜáñݤÃæ. ¸Ý¿ÞÄ Ÿí¨ÜÃæ PæÆÊÜÃÜá Cwà ÖÜãi ¯àÃÜ®Üá° PÜáw¨Üá ¹vÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜáñæ¤ ÖÜãiWæ ¯àÃÜá ñÜáí¹ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ¸æàÔWæ¿áÈÉ ÖæãÆ¨Ü PæÆÓÜWÜÚWæ ŸÃÜᣤ¨ÜªÊÜÃÜá PÜãvÜ ""A|¡¿á Jí¨… ÊÜááÃÜáR ×oár ¸æàPݨæÅ PÜËá¾ CQÅ B¨æÅ ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü pæçËáWæ ±Ý®ÜR ÊÜÞñÜÅ ñܲ³Óܸæàw...'' G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá. ÊÜá«ÝÂÖÜ° ÊÜáãÃÜá WÜípæWæ Jí¨Üá ¹í©Wæ ±Ý®ÜPÜ ÊÜÞwPæãívÜá Öæãà¨ÜÃæ ÊÜáãÃÝ°ÆáR g®Ü PÜáw¨Üá ¹ÓÝvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ®ÜÊÜá¾ PæÆÓÜPæR ÓÜ¨Ý ŸÃÜᣤ¨Üª Öæãpær ÃÝÊÜá®ÜíñÜã ¹ÔÈ®ÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ GÊæ᾿áíñæ ŸáÓÜáWÜávÜᣤ¨Üª. ÊÜáãÃÜá aæíŸá ±Ý®ÜPÜÊÜ®Üá° A®Ý¿ÞÓÜÊÝX ÖæãpærWæ CÚÔ yÜÃ… Gí¨Üá ñæàX ""±Ý®ÜáPÜáPæãRí¨Üá HÆQR ŸávÜáx PÜápÝrQR¨æÅ GÐ…r aÜí¨ÝXÃæãà¨Üá, C®æã°í¨… aæíŸá PÜáw¸æãà¨ÝXñÜá.¤ ...'' Gí¨Üá ®ÜWáÜ ñݤ ÍÜÄàÃÜ Ëw PÜáÆáQÓÜᣤ¨Üª. BX®Ü PÝƨÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ ÖÜÚÛWÜÙÜ PÜvæ ÎàÐæWÜÙÜÈÉ®Ü ñÜí±Ü⠱ݯà¿áWÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ®æãàw¨ÜÊÜÃæà AÆÉ. ¸æíWÜÙÜãįí¨Ü ¿ÞÃݨÜÃÜã ®æíoÃÜá Ÿí¨ÜÃæ ®ÜÊÜᾱܳ ¸ÝÂÆ©í¨Ü ÓÜPÜRÃæ, ¯í¸æ ÖÜ|á¡ ñÜí¨Üá ±Ý®ÜPÜ ÊÜÞwÓÜᣤ¨.ªÜ A¨Ü®áÜ ° "ÍÜß Ü ñ…' AíñÜ PÜÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. ®ÝÊÜâ ÖÜávÜáWÜÃæà®Ý¨ÜÃÜã

PæàPæ ÖÝQPæãívÜá GÇÝÉ PæàÄWÜÚí¨ÜÆã CÃÜáÊæ WÜÙÜíñæ ÓÝÆá CoárPæãívÜá Kw ŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. Qí¨ÜÃÜ hæãàX¿á ×í¨æ ÖæãÃÜo ÊÜáPÜRÙÜíñæ ®ÝÊÜâ IÓ…PÝÂíw ÊÜÞÃÜáÊÜÊÜ®Ü ÓæçPÜÇ… ×í¨æ ÖæãàWÜá £¤¨æªÊÜâ. IÓ…PÝÂíw ÊÜÞÃÜáÊÜÊÜ®Üá FÄ®æãÙÜPæR Ÿí¨Ü®æí¨ÜÃæ ¨æãvÜxÊÜÄWæ ²àPÜÇÝoQRoárPæãívÜá ¹vÜᣤñÜá¤. IÓ…PÝÂíw PæãwÓÜáÊÜíñæ ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜáíwWæ ¹¨Ü᪠ÖÜo ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. BWÜ IÓ…

PÝÂíwWæ ÊÜáãÃÜá ±æçÓæ CñÜá¤. I¨Üá ±æçÓæWæ GÃÜvÜá IÓ…PÝÂíw¿á®Üã° PæãvÜᣤ¨Üª. ¹Ú, Pæí±Üâ, ÖÜÙÜ© Ÿ|¡¨ÜÈÉÃÜᣤ¨Üª IÓ…PÝÂíw¿á®Üá° ®æãàw¨ÜÃæ ÓÝPÜá ®ÝÊÜâ ÃæãàÊÜÞíbñÜÃÝX¹vÜᣤ¨Ê ªæ âÜ . ""IÓ… PÝÂíw®ÜÊæã¾à... IÓ…PÝÂíw'' G®Üá°ÊÜ Wæãí¨ÜÚÛ Óݹ¿á PÜãWÜá QËWÜÚWæ ¹¨ÜªÃæ ÓÝPÜá A¨Üá Cwà FÄ®Ü ÖÜávÜáWÜÃÜ ®ÜÃÜ®ÝwWÜÙÜÈÉ ÖÜÃÜw ËbñÜÅ ÊÝ¨Ü ÓÜíaÜÆ®ÜÊÜ®Üá°íoá ÊÜÞvÜᣤñÜá¤. IÓ… PÝÂíwÁãí¨Üá ÊÜÞ¿á¨Ü ¥Üíw ¨ÜívÜÊÝX ®ÜÊÜá¾®Üá° ÓÜÊæã¾àÖÜ®ÜWæãÚÔ¹vÜᣤñÜá¤. IÓ…PÝÂíw Óݹ ÊÜáíñÜÅÊÝ©¿áíñæ PÜíWæãÚÓÜᣤ¨Üª. ÔQR¨ÜÃæ ÓÝPÜá A¨Ü®Üá° ËË«Ü »ÜíXWÜÙÜÈÉ bಠbಠB®Üí©ÓÜᣤ¨æªÊÜâ. PæÆÊÜÃÜá ¸æàWÜ £®Ü°¨æà ¯«Ý®Ü ÊÝX bà±Ü⣤¨ÜªÃÜá. IÓ…PÝÂíw AíX Ÿpær¿á ÊæáàÇæ ÓæãàÄ Ÿ|¡¨Ü WæÃæWÜÙÜá ÊÜáãvÜᣤ¨ÜªÊÜâ. IÓ…PÝÂíw ÊÜááX¨Ü ÊæáàÆã PÜwx¿á®Üá° ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖæãñÜᤠ¸Ý¿áÈÉ CÄÔPæãÙÜáÛ£¤¨æªÊÜâ. PæÆÊæäÊæá¾ JŸºÃÜá bà±Ü⣤¨Üª IÓ…PÝÂíw¿á®Üá° C®æã°ŸºÃÜá ÆŸPÜR®æ QñÜá¤PæãívÜá bà±Ü⣤¨ÜªÃÜá. Jí¨æãí¨Üá ÊÜá®æ¿áÆãÉ BÃæàÙÜá g®Ü ÊÜáPÜRÙÜá CÃÜᣤ¨Ü᪨ܪÄí¨Ü GÆÉÄWÜã IÓ…PÝÂíw PæãwÓÜá

ÊÜâ¨Üá ÊÜá®æ¿á ¿ágÊÜޮܯWæ PÜÐÜrÊÝWÜᣤñÜá¤. IÓ…PÝÂíw PæãwÓÜ©¨ÜªÃæ ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ ÖÜávÜáWÜÃÜá AÙÜáñݤ ÃÜí±Ü ÊÜÞvÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ""A¿á¿áÂÊæãྠ®ÜíWæ IÓ…PÝÂíw ¸æàPÜá....'' ""A¿á¿á±æä³à ®ÜíWæ IÓ…PÝÂíw ¸æàPÜá...'' Gí¨Üá hæãàÃÝX PÜãXPæãívÜá ¥ÜPÜ ¥æç PÜá~¿áᣤ¨ÜªÃÜá. PæÆÊÜâ ÖÜávÜáWÜÃÜíñÜã ÊÜá®æ¿á ÊÜááí©®Ü ÃÜÓ椿áÈÉ AÙÜáñݤ EÃÜáÙÝvÜá £¤¨ÜªÃÜá. ®ÜÊÜá¾ PæàÄ¿á ±ÜÄQÉ ÊæíPÜoÅÊÜá|®Ü ÊÜáWÜ®ÜíñÜã ŸÄà Êæáç¿áÈÉ IÓ…PÝÂíw ¸æàPæí¨Üá ±ÜÅ£¸ÝÄ IÓ…PÝÂíw Ÿí¨ÝWÜÆã ÃÜÓ椿áÈÉ EÃÜáÙÝvÜᣤ¨Üª. ÊæíPÜpæãÅà|®Ü ÖæívÜ£ Aíg ®ÜÊÜá¾ ÊÜáWܮܮÜá° ¨ÜÃܨÜÃÜ GÙæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàX ÊÜá®æ¿áÈÉ ÖÝQ ÖæãÃÜWÜvæÀáí¨Ü bÆPÜ ÖÝQ PæãívÜá ""¯à®æà®Ü|¡ ÖÜ©®æç¨Üá ©®ÜáPæãRà™, £íWÜ ÚWæãà Jí¨ÝÕÄ ŸÃæãà¨Üá ¹oár ÊÝÃÜPÃRæ …x ÊÜáãÃ… ÓÝÄ ŸÃæãà¨ÜáPæR ÍÜáÃÜá ÊÜÞvÜRívæ. ¨Üávæ°ÈÉí¨Ü ²Åíp… ÊÜÞwÓæãRív… ŸÃæãà¨Üá? A¨ÝÅWæ ÖÜáÙÜ ¸æàÃæ CÃݤÊÜíñæ, D ¸æàÊÜÄÕWÜÙæY A¨ÝÅWæ A¨æà®… ÃÜáb PÜívæçñæãà PÝ~...'' Gí¨Üá IÓ…PÝÂíw Óݹ¿á®Üá° ñÜWÜáÈPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÙÜá. Óݹ¿áá ÓæçPÜÇ… ñÜáÚñÜ©í¨Ü EípÝ¨Ü ¸æÊÜÃÜ®Üá° ÖæWÜÆ Êæáà騆 oÊÜÇ…¯í¨Ü JÃæÔPæãÙÜáÛñݤ ""APÜR¿á ¸æàÓæY ÊÜáãĤíW…Û ¹pæÅ ®Ý®Üá D PÜvæ ñÜÇæ®æà ÖÝPæãà ©ÆÌÆÉPÜR¿áÂ. ÓæçPÜÇ… ñÜáÙÜRívÜá FÃÜãÃÜá ÓÜáñæ㤠ÊÜñYæ ²PÜíR vÜáWÜáÛ ±Ü¨Ü ÖæàÙݤÊ.æ ¯ÊÜáí¾ Wæ ®ÜíWæ ÖæãÆ Iñæãà, WÜ¨æª Iñæãà. H®æãà D ÊÜáãĤíWÝÛWæ Jí©ÐÜár PÜãwPÜRí¹¤à¯...'' G®Üá°£¤¨Üª. A¨ÜPæR Aíg ®ÜÊÜá¾ ""KÖæãà ®æãàw©ª®æãàWܱܳ ¯®Ü° ®æçÓ… ÊÜÞñÜ°... ¸æàÓæY®ÝWæ IÓ…PÝÂíw ¸æàÃæ pæçËá®ÝWæ ñÜÃÜPÝÄ, Ôà¸æPÝÀá ÊÜÞÃæãà¨Ü®Ü° ®Ý PÝOæ¡'' Gí¨Üá gÊÝŸá PæãvÜᣤ¨ÜªÙÜá. BWÜ Óݹ¿áá ÓæãàñÜÊÜ®Üíñæ ""APÜR¿á ¯íWÝÂÃÜÊÜá¾ ¸ÝÀá Pæãvæãà¨Üá. CWÜ ¯à®æà®Üá ¨ÜávÜáx PæãvæºàvÜ....'' Gí¨Üá IÓ…PÝÂíw vÜŸº¨æãÙÜPæR Pæç Coár PÜwx CÆÉ¨Ü IÓ…PÝÂíw¿á®æã°à CÆÉ A«Üì ÊÜááÄ¨Ü IÓ…PÝÂíw¿á®æã°à Aíi®ÜÊÜá¾®Ü PæçXvÜᣤ¨Üª. BWÜ Aíi®ÜÊÜá¾®Ü ÊÜááS¨ÜÈÉ ®ÜWÜá ñæàÈ ""A¿á¿áÂÊÜá¾ ¿áíW… PæãÄñÝ IñÜÊÜá¾ C¨Üá®Ü° A¨æíW… ¸ÝÀáY PÜRí¸Ý¤Ãæãà...'' Gí¨Üá ¸ÝX騆 bÆPÜ ñæWæ¨Üá ÊÜáWÜ®Ü PæçWæ CvÜᣤ¨ÜªÙÜá. AÊÜ®Üá ÓÝÊÜÞÅgÂÊÜ®Üá° Wæ¨Üªíñæ SáÑ¿áÈÉ IÓ…PÝÂíw¿á®Üá° hæãà±Ý®Ü ÊÝX bà±Ü⣤¨Üª. IÓ…PÝÂíw ÔWÜ¨Ü ÖÜávÜáWÜÃÜá IÓ…PÝÂíw vÜŸº¨Ü PæÙÜWæ ñÜ㣮ÜÈÉ i®ÜáWÜᣤ¨Üª ¯àÃÜ®Üá° AíWæç®ÜÈÉ ×w¨Üá ®æQRPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. PæÆÊæäÊæá¾ A¨ÜÃÜÆãÉ ±æç±æäàq¿ááípÝX AíWæç®ÜÈÉ ×w¨Ü IÓ… ¯àÃÜá ®æÆPæR aæÈɹvÜᣤñÜá¤. IÓ…PÝÂíw¿á®Üá° PæÆÊÜÃÜá ¨æãvÜxÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÊÜáá¨ÜáPÜÃã Ü CÐܱ r v Ü áÜ £¤¨ÃªÜ áÜ . ÊÜ¿áÓÝÕ¨Ü ÊÜáá¨ÜáPÜ& ÊÜáá¨ÜáQ¿áÃÜá ""GÇæãÉà A±Ü³¿á IÓ…PÝÂíw Ÿí¨ÜíWæçñæ Jí¨Üá ñÜWÜí¸Ý ¿ÞPæãà Öæãpær ÓÜíPÜo ñÜWÜívæçñæ... Jí©ÐÜár ñÜOÝY¨ÜãÅ BXÉ...''

ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ BÓÜQ¤ CÆÉÊݨܪÄí¨Ü ËþÝ®Ü, C£ÖÝÓÜ, WÜñÜPÝÆ¨Ü ÓÝ«ÜPÜÃÜ ŸWæY™, ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ ŸWæY ŸÃÜáÊÜ ®ÝÆáR ÊÜáñÜᤠI¨Ü®æà ±ÜâoWÜÙÜ®Üá° ñܱܳ¨æà K¨Üáñæ¤à®æ. A¨ÜÃÜ ÊÜÞ×£ ÓÜíWÜÅ×ÓÜáÊÜÊÜÄWæ ®Ü®Ü° «Ü®Ü ÊݨÜWÜÙÜá. "K ÊÜá®ÜÓæà...' ±Üâ®Ü@ ŸÃÜáËPæWÝX hÝñÜPÜ ±Üü¿áíñæ PÝ¿áᣤÃÜáÊæ. ¯ÊÜá¾ EñܤÊÜá BÃæãàWÜÂPÝRX B ¨æàÊÜÃÜÈÉ ±ÝŦìÓÜáñæ¤à®æ. &±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜáá, A¼ÊÜÞ¯ PܮܰvÜ bñÜÅÃÜíWÜ PÜívÜ ÊÜáÖÝ®… aæàñÜ®Ü ÍÜíPÜÃ…®ÝW…! Ÿ¨ÜáQ¨Üª AƳ AÊÜ—¿áÇæÉà ÓÝPÜÐÜár ÓÝ«Ü®æWæç¨Ü ®Ü®Ü° ®æbc®Ü

ÍÜíPÜÃ… ¯gPÜãR ±Ý¨ÜÃÜÓܨÜíñÜÖÜ ÊÜá®ÜáÐÜ™. AÊÜÃÜ ÁãàaÜ®Ý ÆÖÜÄ, Áãàg®æWÜÙÜá ¯gPÜãR A¨Üá½ñÜ. ÍÜíPÜÃ…®ÝW… Ÿ¨ÜáQ¨Üê æ PÜ®v °Ü Ü bñÜÅÃíÜ WÜ¨È Ü É A¨æíñÜÖÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÜ®Üá° ñÜÃÜᣤ¨ÜªÃæãà? "Bpæãà ÃÝg' bñÜÅ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜáÓܤ Bpæãà væùÊÜÃ…WÜÙÜ PÜ|¾~ ¿ÞX¨Üª ÍÜíPÜÃ… DWÜ ŸÄà ®æ®Ü±Üâ AÐærà™. CíñÜÖÜ ÍÜíPÜÃ…®Ü®Üá° bñÜÅÃÜíWÜ ÖÝWÜã ÓÜPÝìÃÜWÜÙÜá ÊÜáÃæ£ ÃÜáÊÜâ¨Üá ¯gPÜãR ¸æàÓÜÃÜ¨Ü ÓÜíWÜ£. &w.ÎÊÜPÜáÊÜÞÃ…, ÖÝÊæàÄ "¨ÝÊÜ|WæÃæ¿á ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜá aܱ…&aܲÉÈ Ÿw¨Ýw¨ÜÃÜá' GíŸ ÊÜÃÜ©¿á®Üá° K© ¯gPÜãR ±ÜñÅÜ PñÜ ìÜ ÃÜ ŸWæY AÓÜÖÂÜ G¯ÔñÜá. ÓÜÊÞ Ü g¨Ü AíPÜá& væãíPÜáWÜÙÜ®Üá° £¨Üª¸æàQÃÜáÊÜ ±ÜñÜÅPÜñÜìÃæà D Ä࣠¿áÈÉ Ÿw¨ÝwPæãívÜÃæ? ¹hæ² ±ÜûÜ¨Ü Hgío ®Üíñæ ÊÜ£ìÓÜáÊÜ "Ëg¿á PÜ®ÝìoPÜ'¨Ü ÊÜáÈÉPÝ

gáì®Ü PÜŸãºÃܮܮÜá° Êæã¨ÜÆá ÊÜÃÜ©WÝÃÜÃÜ PÜão ©í¨Ü Qñæã¤Wæ¿áÈ. B ÊÜáãÆPÜÊݨÜÃÜã ÊÜÃÜ© WÝÃÜÃÜ PÜão¨ÜÈÉ Jí¨Üá ÓÜÖܸÝÙæÌ™, ÓÜÊÜá®ÜÌ¿á ÊÜáãvÜÈ. &DÍÜÌÃ… Gí.GÓ…, ÖÜÄÖÜÃÜ "±Ü£ÅPæ'¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜ "®ÜãÃÜá ÊÜááS ÓÝËÃÜ ¨Ü¯' AíPÜ|¨Ü "¨Ü¯&28'ÃÜÈÉ ¨æàÍÜÊÜ®æ°à ®ÜvÜáXst ÊÜááí¸æç®Ü ¨ÝÚ¿á EWÝÅ£ EWÜÅ Ag¾Ç… PÜÓܸ…®Ü®Üá° CñÜÃæ Jí»ÜñÜᤠ±ÝQÓݤ¯¿á Ãæãí©Wæ ©®ÝíPÜ 21 ®ÜÊæíŸÃ… 2012 ±ÜâOæ¿á ¿áÃÜÊÝvÜ hæçÈ®ÜÈÉ ®æà|áWÜíŸPæR HÄÓÜÇÝÀáñÜá Gí¨Üá ±ÜÅPÜqÓÜÇÝX¨æ. B¨ÜÃæ B ©®ÝíPܨÜí¨Üá ¿áÃÜÊÝvÜ hæçÈ®ÜÈÉ PÜÓܸ…®Ü®Üá° ÊÜÞñÜÅ ®æà~Wæ ÖÝPÜÇÝÀáñÜá. EÚ¨Ü Jí»ÜñáÜ ¤ ±ÝQÓݤ¯ EWÜÅÃáÜ ¸ÝÉP… PÝÂp… PÜÊÜÞívæãWÜÙÜá ®Üvæst PÝ¿Þì

Forgotten India

PæàÍÜÊÜÃæwx ÖÜí¨ÝÅÙÜ

www.ravibelagere.com


Gí¨Üá ñÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° PæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. BWÜ ÊÜáPÜRÙÜá ""KÖæãà ¯à®Üá ÊÜáPÜÛ ¥ÜÃÜ »ÜÅËáÔ¤à¿áÆÉ. BÊæáàÇæ IÓ…PÝÂíw £í¨Üá ÎàñÜXàñÜ B¨æÅ WÝw PÜoRívÜá ¸ÝÂÇæÂàÊÜâPæãàR , ÊÜá«ÜáXÄWæãà ¿ÞÊæäà®… AÇݪ vÝ®Üá. I¨… ±æçÓæWæãàX IÊÜñ… ÃÜá±ÝÀá B¨ÜãÅ B¿áᤠÓÜáËáRÃÜá Añܤ....'' Gí¨Üá WܨÜÄPæãÙÜáÛ £¤¨ÜªÃÜá. ""AÁãÂà Öæãà¨æÅ ÖæãàWæÉàÙܱܳ ®Ý®æà®Üá ¸æãXÕ ŸíWÝÃÜ Pæàڨܰ? AÐÜárPæR IÊÜñ… ÃÜá±ÝÀá®Ü ÊÜÞñÝw¤à¿á ¯à®Üá...'' Gí¨Üá ÊÜáá¨ÜáPÜÃÜá ¯oár ÔÃÜá ¹vÜᣤ¨ÜªÃÜá. IÓ…PÝÂíw¿áÊÜ®Üá FÄ®ÜÈÉ ÃÜáÊÜÐÜãr ÖæãñÜᤠFÄ®Ü GÇÝÉ PæàÄ¿á ÖÜávÜá WÜÃÜá AÊÜ®Ü ×í¨æÁáà CÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. PæÆÊÜÃÜá AÊÜ®Üá ÓæçPÜÇ… ÖÜ£¤ FÃÜá ¹oár ÊÜáãÃÝ°ÆáR ´ÜÇÝìíW… ÖæãàWÜáÊÜÊÜÃæWÜã ×í¸ÝÈÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ ®ÜÊÜᾱܳ IÓ…PÝÂíw¿á®Üá° ñæWæ¨Üá PæãvÜᣤÃÜÈÆÉ. ""®Ý®Üá ÊÜá«ÜáXÄ®ÝWæ IÓ…PÝÂíw ÊÜÞvæãà hÝWÝ®Ü ®æãàw©ªà¯. A¨Üá®æ°à ®Ý¨ÜãÅ ¯àÊ… ®æãàw¨æÅ ¸ÝÀáXoRí¸æã¨ÜíXÄÉ, ®æãàw¨æÅà®æ ÊÝPÜáÅÓÜRí¹¤àÃÜ...'' G®Üá°£¤¨Üª. ®ÜÊÜá¾ Ãæãà«Ü®æ¿á®Üá° ®æãàvܨæà ®ÜÊÜá¾ÊÜá¾ £¤£¤Àáí¨Ü ¨ÜávÜáx ñæWæ¨Üá PæãwÓÜᣤ¨ÜªÙÜá. BÃÜ®æà PÝÉ暴 ÈÉÃÜáÊÝWÜ Jí¨Üá ÓÝÄ ®Ý®Üá ¯PÜRÃ… hæà¹®Ü ñÜáí¸Ý ¸æÆɨÜáívæ WÜÙÜ®Üá° ñÜáí¹PæãívÜá FÃÜ ÖæãÃÜWæ ®ÜÊÜá¾ ÖæãÆ¨Ü ÊæãàÄ¿á ÖÜ£¤ÃÜ PÝ¿áᣤ¨æª. FÃÜá ¹oár Óݹ AÈÉWæ ŸÃÜᣤ¨Üªíñæ AvÜx ÖæãàX ÓæçPÜÇ… ¯ÈÉÔ hæ๯í¨Ü HÙæíoá ¸æÆÉ¨Ü EívæWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨Üá ÓݹWæ Pæãqr¨æª. Óݹ GÃÜvÜá IÓ…PÝÂíw WÜÙÜ®Üá° Pæãqr¨Üª. ®Ý®Üá GÃÜvÜ®Üã° Jí¨æãí¨Üá Pæç®ÜÈÉ ×w¨Üá bà±Üâñݤ B®Üí¨Ü©í¨Ü ÊÜá®æ¿á PÜvæ ®Üv橨æª. Pܹº®Ü ñæãào¨Ü ÊÜáÃæ¿áÈÉ ¯íñÜá C¨æÆÉÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨Üª ®ÜÊÜᾱܳ AÊÜñÜᤠ¸ÝÃÜá Wæãàȯí¨Ü ÊÜá®ÜÔÕWæ Ÿí¨Üíñæ ¸ÝÄԨܪ. AÊÜñÜᤠ""CÊÜâ®ÜÊÜâÌ®… IÓ…PÝÂíw®Ü Pæà¿á....'' Gí¨Üá ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÇæÉà ¸æç¨ÜáPæãíw¨æª. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ÊÜáPÜRÙæãí©Wæ ÖæãÃÜWÜvæ FoPæR Öæãà¨ÝWÜ ÖæãpæàÇ…®ÜÈÉ ñÜÃÝÊÜÄ IÓ…QÅàÊÜå… WÜÙÜá PÜ~¡Wæ ¹àÙÜáñܤÊæ. PÜÓÜpÝr, WÜv…Ÿv…, ÖÝp… aÝPæÉp…, ´Üv…j, Ÿ®Ý®Ü ÔÉp… ÊÜááíñÝ¨Ü ÖæÓÜÃÜá WÜÙÜ®Üá° ÊÜáPÜRÙÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ. AÊÜÄXÐÜr Ÿí¨ÜÊÜâWÜ ÙÜ®Üá° BvÜìÃ… ÊÜÞw £®Üá°ñݤÃæ. ®Ý®Üá aÜÊÜáaÜ ×w¨Üá AÊÜÃÜ ñÜpær¿áÈÉ®Ü IÓ…QÅàÊÜá®Üá° ÓÜÌƳ ÓÜÌƳ £®Üá°ñæ¤à®æ. ""£®æºàw ÓÜáËáRÄ A±Ý³i ¯ÊæáY ÍÜáWÜÃ… Iñæ...'' Gí¨Üá aÜÊÜáaÜÊÜ®Üá° QñÜá¤PæãÙÜáÛñݤÃæ ²Åà£Àáí¨Ü ÊÜáPÜRÙÜá! B¨ÜÃæ Wæãí¨ÜÚÛ Óݹ¿á ""IÓ…PÝÂíw®ÜÊæã¾à... IÓ… PÝÂíw...'' GíŸ PÜãWÜá ÃæãàÊÜÞíaÜ®Ü WæãÚÔ¨Üíñæ ¿ÞÊÜ IÓ…QÅàÊÜáã ÃæãàÊÜÞíaÜ®Ü WæãÚÓÜáÊÜâ©ÆÉ. A¨ÜPæR PÝÆ, ÊÜ¿áÓÜáÕ, Æ»ÜÂñæ ÊÜááíñݨÜÊÜâ WÜÙÜá PÝÃÜ|ËÃÜŸÖÜá¨æà®æãà... aÜÃÜOæ¿áÈÉ ÖÜñÜÃݨÜÃÜá. C¨Üá AíPÜ|PÝÃÜÃÜ ±ÜÅÊÜÞ¨ÜÊÝ? ÊÜáá¨ÝÅÃÝûÜÓÜ®Ü ÖÝÊÜÚ¿Þ? &ÎÊÜPÜáÊÜÞÃÜ Ÿ|WÝÃÜ, ¸ÝWÜÆPæãàpæ C£¤àbWæ ¯ÊÜá¾ PݨÜíŸÄ "ÊÜÞoWÝ£' K©¨æ. ÊÝÊÜá gWÜñܤ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜ AñÜÂíñÜ PÜáñÜãÖÜÆ PÝÄ¿Þ¨Ü C¨Üá PæÆÊæäÊæá¾ »Ü¿á ÖÜáqrÓÜáñܤ¨æ. ÊÝÊÜáaÝÃÜ¨Ü ËË«Ü ÊÜágÆáWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔ©ªàÄ.

D ËÊÜÃÜWÜÙÜá ¯gPÜãR ÃæãàaÜPÜ ÖÝWÜã AÐærà »Ü¿Þ®ÜPÜ. Jqr®ÜÈÉ ±Üä£ì PݨÜíŸÄ K©¨Ü ÊæáàÇæ ®Ü®ÜWæ PÝw¨Ü HPæçPÜ ±ÜÅÍæ° ÃÜË ¸æÙÜWæÃæ JŸº ÊÝÊÜÞaÝÄ¿ÞX¨ÜªÃæ?! ÊÜí¨Ü®æWÜÙÜá. &ÖÜ®ÜáÊæáàÍ…. q.Ga…. ÎûÜPÜÃÜá, Ôí«Ü®ÜãÃÜá www.ravibelagere.com

""ÖÜávÜáWÜ

21

®ÝoR¨Ü PÜí±æ¯ÁãÙÜWܨݮÜ, ÊÜÞÄ ®æãàw¨ÝÅ aÜÇã æ à C¨Üíª XÈÅ™, CíñÜÊYÜ CÃæãà J¸ÝºQ ÊÜáWÜÙÜ° ¯TÝ ÊÜÞwPæãoÅ BñÜ BQà®Ü aÜÇæãà ®æãàvæãRñÝ®Ý A®æã°à ®Üí¹R ®ÜÊÜáXÈÅà'' Gí¨Üá ñÝÀá ´Ý£ÊÜÞ Öæ|á¡ PæàÙÜÆá Ÿí¨ÜÊÜÃæ ©ÃÜá PÜwx ÊÜááĨÜíñæ ÖæàÚ¨ÝWÜ, BWÜÐàræ AvÜáWæ¿á ÊÜá®æ¿áÈÉ JÇæ¿á ÊÜááí¨æ PÜáÚñÜá Öæ|á¡ PæàÙÜÆá Ÿí¨Ü ÓÜíŸí—PÜÄWæ aÜÖÝ ÊÜÞvÜᣤ¨ªÜ ÖÜávÜáX¿á ÊÜááS ¸Ýw ÖæãàXñÜᤙ. bPÜRí©¯í¨ÜÇæà ñÜÊÜÃÜá ÊÜá®æ¿áÈÉ A®Üá»ÜËst PÜÐÜr¨Ü Ÿ¨ÜáPÜá CÈÉWæ ÊÜááX¿ááÊÜâ©ÆÉÊæà®æãà GíŸ bíñæ D Öæ|á¡ ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ñÜáí¸Ý ñÜáí¹PæãíwñÜᤙ. B¨ÜÃæ, Öæ|á¡ PæàÙÜÆá Ÿí¨ÜÊÜÃÜ Jí¨æà ÖÜo, ÖÜávÜáWÜ ®ÝoPÜ¨Ü PÜí±æ¯ÁãÙÜX¨Üê àæ ®Ý¿áᤙ, BñÜ ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜÚWæ ®æorWæãí¨Üá Ÿ¨ÜáPÜá PæãorÃÜÐærà ÓÝPÜÆÉÊæà. ¯ÊÜáWæ ÖÜávÜáWÜ ®ÝoPÜ¨Ü PÜí±æ¯Wæ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá ×wÓÜ ©¨ÜªÃæ, FÃÝWÜ ²ñÝÅiìñÜÊÝX Ÿí¨Ü Jí©ÐÜár ÖæãÆ I£. A¨ÜÃÜÇæÉà ¨ÜáwÊæá ÊÜÞvÜÆá BñÜ®Ü ÃÜpær¿áÈÉ PÜÓÜáÊÜÁᤙ. ®ÜÊÜá¾ ÖÜávÜáWÜ ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜ®Üá° aæí¨Ü ®æãàw PæãÙݤ®Ý, ¯à bí£ ÊÜÞvÜ¨æ ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜÙܮܰ

¨ÜÃÜ PÜáoáíŸWÜÚWæ Öæ㣤®Ü ñÜáñÜᤠñÜáí¹ÓÜáÊÜ BÍÜÅ¿á¨ÝñÜ®ÝX ¸æÙæ©ÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ×í¨æ A±ÝÃÜ ÍÜÅÊÜá˨æ. AÊÜÃÜ ±ÜÄÍÜÅÊÜáQRíñÜÆã ËáXÇÝX AÊÜÃÜ ±Ü£° ÊÜáÊÜÞ¤h…ÃÜ ÓÜÖÜ®æ C¨æ. ÍæàT… ÊÜÞÓܤÅ ÊÜáãÆñÜ@ ¹hݱÜâÃÜ iÇæÉ¿á ÊÜáá¨æªà¹ÖÝÙÜ ñÝÆãQ®Ü ÈíWܨÜÖÜÚÛ¿áÊÜÃÜá. AÈÉ®Ü ¸ÝÊÝÓݸ… ÊÜáñÜᤠÐÜÖÜhݹ ¨Üí±Ü£WÜ ÚX¨Üª ÊÜáãÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÙÜ ±æçQ CÊÜÃæà QÄ¿áÊÜÃÜá. ×Ä¿á ÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¸ÝWÜÆPæãàpæ iÇæÉ¿á PÜãvÜÆ ÓÜíWÜÊÜá¨Ü ŸÚ CÃÜáÊÜ WÜíWÝÂÙÜPæR ÍæàT… ÊÜÞÓܤÅ bPÜRÊÜÄÃÜáÊÝWÜÇæà ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãvÜÇÝXñÜᤙ. bPÜRí©®ÜÇæÉà K©®ÜÈÉ ÊÜááí©¨Üª ÊÜáWܮܮÜá° ñÝÀá

ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÜÃæà ¸æ¯°Wæ ¹¨Üª ñÜÊÜá¾ ±Ü£°¿á®Üá° ®æãàvÜáÊÜ ®æ±¨ Ü Ç Ü ÝɨÃÜ ã Ü ñÜ®°Ü ÊÜá®æWæ ŸÃÜáñݤ®®æ áÜ ° ÊÜâ¨Üá Êæã¨ÜÆ PÝÃÜ|ÊݨÜÃ,æ bPÜíR ©®ÜÇàÉæ ŸvÜñ®Ü ¨ Ü Ü ¸æàWæÀáí¨Ü ¸æà¿á᪙, Öæñܤ ñÜí¨æ, C¨Üª Óæãà¨ÜÃÜ ÄŸºÄí¨Ü ¨ÜãÃÝX AÊÜÌ®æãí©Wæ PÜÐÜr¨Ü Ÿ¨ÜáPÜá ÓÜÊÓæ áÜ £¤ÃáÜ ÊÜ D ÖÜávÜáX ÊÜáÊÜÞh ¤ … ñÜ®°Ü ÓÜÖã æ à¨ÜÃÜ ®Ü®Ü° ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX ®æÊÜᾩ¿á Ÿ¨ÜáPæãí¨Ü®Üá° PÜqr PæãÙÜÇ Û íæ ¨Üá BÓæ BPæ¿á¨Üá. B PÝÃÜ|©í¨ÜÇàæ ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜá ÊÜáÊÜÞ¤h…ÙÜ®Üá° ®Ü®Ü° ñÜÊÜᾯWæ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãwÃæí¨Üá ´Ý£ÊÜÞ ŸÚ Öæãà¨ÜÃæ BPæ ÖÜávÜáWÜ ®ÝoPÜ¨Ü PÜí±æ¯¿áÈɨݪ®æíŸ ÊÜÞñÜá PæàÚÁáà PæãíPÜá ÊÜÞñÜ®Ýw¨Üê áÜ . ®ÝoPÜ¨Ü PÜí±æ¯¿á ÈÉÃÜáÊÜÊܯWæ ÊÜáWÜÙÜ®Üá° PæãorÃæ BPæ ®æÊÜᾩÀáí© ÃÜáñݤÙÝ? Gí¨Üá bíñæWæ ¹©ª¨ÃªÜ áÜ . B¨ÜÃ,æ AÊÜñáÜ ¤ ÓÜíŸí—PÜÃÜá ÖæàÚ¨Ü ÊÜÞñÜá PæàÚ JÆÉ¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ ¯í¨ÜÇæà CÔÌ ÓÝËÃÜ¨Ü Jí¸æç®ÜãÃÜ C±Ü³ñÝ°ÆRÃÜÈÉ ÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÍæàT… ÊÜÞÓܤÃÜÄWæ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞw Pæãqr¨ÜªÃÜá. ×àWæ, ÍæàT… ÊÜÞÓܤÃÜÃÜ®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX Añ椿á FÃÜá ÈíWܨÜÖÜÚÛWæ Ÿí¨Ü ÊÜáÊÜÞ¤h…ÃÜ Ÿ¨ÜáPÜá WÜívÜ®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ AÐæàr ®Üã ®æÊáÜ © ¾ Àáí© ÃÜÈÆÉ™. ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ®ÜíñÜÃÜ WÜívÜ ®ÝoPܨÜ

¯TÝ ÊÜÞwPæãpæÅ ÊÜááí¨æ BQ Ÿ¨ÜáPÜá aæí¨Ü CÃܤ¨Ü Aí¨ÝWÜ C¨Üª JŸºÙæà ÊÜáWÜÙܮܰ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãvÜÆá ñÝÀá ´Ý£ÊÜÞ JÆÉ¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ ¯í¨ÜÇæà J²³Wæ ÓÜãbԨܪÃÜá. AÊÜÌ ÊÜá¨ÜáÊæWæ J²³¨Ü ÊÜÞñÜ®Üá° AvÜáWæ¿á ÊÜá®æÁãÙÜWæ PÜáÚñÜá PæàÚÔPæãívÜ D ÖÜávÜáX K¨Üá&ŸÃÜÖÜ Wæ㣤ÆÉ¨Ü ¯ÃÜûÜÄ¿Þ¨ÜÃÜã ÊÜááí¨æ ñܮܰ Pæç×w¿ááÊÝñÜ®Ü PÜáÄñÜá Ÿ|¡&Ÿ|¡¨Ü PÜ®ÜÓÜáWÜÙÜ®Üá° PÜqrPæãíw¨ÜªÙÜá. B¨ÜÃæ, ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX WÜívÜ®Ü ÊÜá®æWæ Ÿí¨Ü ÊÝÃÜ J±Ü³£¤®ÜÇæÉà D Öæ|á¡ ÊÜáWÜÙÜ PÜ®Ü暴 Wæãà±ÜâÃÜ PÜÙÜb ¹©ªñÜᤙ. Añ椿á ÊÜá®æ¿áÈÉ ŸvÜñÜ®Ü PÝÆá aÝb ÊÜáÆXPæãíwñÜᤙ. ÊÜá®æ¿áÈɨܪ ÊÜáãÊÜÃÜ Öæãpær ñÜáí¹ÓÜÆá ±ÝñæÅ¿áÈÉ Ãæãqr¿á ×qrÃÜ ÈÆÉ™. WÜívÜ ®ÝoPÜ, ÖÝvÜá, ÖÝÃæãྯ¿áí Gí¨Üá ÖæãÃÜoÃæ ÊÜá®æ¿á bíñæ ÊÜÞvÜᣤÃÜÈÆÉ™. WÜívÜ®Ü ÊÜá®æ¿áÈɨܪ ÖæaÜác ©ÊÜÓÜ E±ÜÊÝÓÜÊæà DPæ¿á ÊÜÅñÜÊÝX ÖæãàÀáñÜá. B¨ÜÃÜã DPæ ñܮܰ PÜÐÜrÊÜ®Üá° ®æÃæ&ÖæãÃæ¿áÊÜÃÜ ŸÚ CÃÜÈ, Sá¨Ü᪠WÜívÜ®Ü ŸÚ¿áã ÖÜíbPæãÙÜÛ¨æà ñÝ®Üá PÜívÜ PÜ®ÜÓÜáWÜÚ Wæãí¨Üá JÙæÛ¿á ©ÊÜÓÜ Ÿí¨æà ŸÃÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ÍÜŸÄ¿áíñæ PÝ¿ááñݤ PÜáÚñÜá¹orÙÜá. AÊÜÙÜ ¯Äàûæ ÖÜáÔ¿ÞWÜÈÆÉ™. ×àWæ, Cí¨Üá PܮܰvÜ ÊÜ꣤ ÃÜíWÜ»ÜãËá¿á ÊÜááíaÜã~ ®ÝoPÜ PÜí±æ¯¿ÞX ÃÜáÊÜ ""ÎÅàPÜáÊÜÞÃæàÍÜÌÃÜ ®Ýo ÓÜíZ ÖÝ®ÜWÜÇ…'' PÜí±æ¯¿á ÊÜÞÈPÜÃÝXÃÜáÊÜ PÝvæÉÓݸ… ¸ÝÊÝ Óݸ… ÍæàT…ÃÜ®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨Ü ÊÜáÊÜÞ¤h… GíŸ Öæ|á¡ÊÜáWÜÙÜá ÊÜåè®Ü©í¨ÜÇæà WÜívÜ®Ü ×í¨æ ¯íñÜá AÊÜÃÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ Pæãàpæ ¹ÃÜáPÜá ¹àÙܨÜíñæ Pݿ᪠Ä࣠C¨æ¿áÇÝÉ A¨Üá GíñÜÖÜÊÜÃÜÆãÉ AaÜcÄ ÖÜáqrÓÜáñܤ¨æ. PܮܰvÜ ÊÜ꣤ ÃÜíWÜ»ÜãËá¿áÈÉ PÝvæÉÓݸ… ¸ÝÊ…ÓÝÊ… ÍæàT… GíŸ ÖæÓÜÃÜá AÐærà®Üã ±ÜÄ bñÜÊÜÆÉ™. B¨ÜÃæ, PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÃÜíWÜ»ÜãËá¿á ±æÅàûÜPÜÄWæ, ®Ýw®Ü ÃÜíWÝÓÜPܤÄWæ "PÜáÊÜÞÃæàÍÜÌÃÜ ®Ýo ÓÜíZ ÖÝ®ÜWÜÇ…' GíŸ ®ÝoPÜ PÜí±æ¯¿á ÊÜÞÈPÜ ÍæàT… ÊÜÞÓܤÃÜÃæí¨ÜÃæ bÃܱÜÄbñÜ. ÊÜ꣤ ÃÜíWÜ»ÜãËá¿áÈÉ ÍæàT… ÊÜÞÓܤÃÜÃÜá ÓÜíXàñÜ ÓÜíÁãàiÔ ¯¨æàìÎst ®ÝoPÜWÜÙÜá ÓÜã±ÜÃ… ×p…. ±æÅàûÜPÜÃÜíñÜã ÍæàT… ÊÜÞÓܤÃÜÃÜÃÜ ×®æ°Çæ ÓÜíXàñÜÊÜ®Üá° PæàÚ PÜáÚñÜÈÉÁáà aܱݳÙæ¿á ÓÜáÄ ÊÜáÙæWÜÃæ¨Üá ¹vÜᣤ¨ÜªÃÜá. Sá¨Ü᪠WܨÜáX®Ü ±ÜíwñÜ ±ÜâorÃÝg WÜÊÝÀáWÜÙæà CÊÜÃÜ ÖÝÃæãྯ¿áí Êݨܮ¨ Ü Ü ®Ý¨ÜPRæ ÊÜá®ÜÓã æ àñÜá ÍÜÖ¸ Ü Ý½Ó…XÄ Pæãqr ¨ÜªÃÜá. CíñÜÖÜ ÍæàT… ÊÜÞÓܤÃÜ Cí¨Üá ÊÜ꣤ ®ÝoPÜ PÜí±æ¯Áãí¨ÜÃÜ ÊÜÞÈPÜ®ÝX, ÖÜñݤÃÜá PÜÇÝË

ÐÜÖÜhݹ ÊÜá®æ¿áÈÉ ŸvÜñÜ®Ü˨ܪÃÜã PÜÈ¿áÆá PÜí±æ¯¿á ÖÜáaÜác ¹oár ÊÜá®æ¿áÇæÉà C¨ÜªÃݨÜÃÜã, ÍÝÇæWæ ÖÝQ¨ÜªÃÜá. ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜá ÍÝÇæWæ PÜÚÔ¨ÜÃæ ÖæãÆ ÊÜá®æ¿á PæÆÓÜPæR ÖæãÃÜoÃæ WæÙæ¿áÃÜá D ÖÜávÜáWÜ PÝvæÉÓݸ…ÍæàT… Aí¨Üá FÄWæ ""AÆɱܳ™, ¯à ®ÝoR¨Ü ÊÜÞÓܤÃÜ A©à¿Þ, ÖæãÆ ŸÃÜᣤ¨Üª ÖÜWÜÆáÊæàÐÜ«ÝÄWÜÙÜá ÖÝPÜᣤ¨Üª ÃÝÊÜÞ EÙæãà¨Üá ÓÜÄ¿áÇæãÉà ñÜÊÜÞ¾'' Gí¨ÝWÜ FÃÜá ¿á| ÊÜáñÜᤠÊÜáÖÝ»ÝÃÜñ¨ Ü Ü ±ÝñÜÅWÙÜ ®Ü áÜ ° ®æãàvÜáñݤ™, ¹oár ÖæãÃÜoÊÜÃÜá aÜvÜaÜ|¨Ü ÓÜíWÜÊæáàÍÜÌÃÜ ÖÝvÜá PæàÙÜáñݤ Êæáç ÊÜáÃæñÜá¹vÜᣤ¨Üª™. ñÝ®Üá PÝÇæài®ÜÈÉ PæÆ PÝÆ ÓÜíXàñÜ¨Ü qàaÜÃÝX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜíñæ ±ÝñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÖÝQ¨ÜÃæ ÖæàWæí¨Üá PÜ®ÜÓÜá AÈɨݪWÜÇæà ÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÙÜá CÊÜÃÜÈɨܪ PÝ|ᣤ¨Üª™. ×àXÃÜáÊÝWÜÇæà ÖÜávÜáWÜ PÝvæÉÓÝŸ ®ÝoPÜ ¯¨æàìÍÜ®Ü¨Ü PèÍÜÆ ®æãàw, ¯à ¿ÞPÜ ¯Wæ AÊÜPÝÍÜÊæäí¨Üá ÖÜávÜáQPæãívÜá Ÿí©ñÜᤙ. ÓÜÌíñÜ¨Ü PÜí±æ¯ ÊÜÞvܸÝÃܨÜá Gí¨Üá ÖæàڨܪÃÜá. ÈíWܨÜÖÜÚÛ¿á ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ¿áÈÉ DñÜ A¼ AÇæÉà hÝñæÅWæ Ÿí©¨Üª WÜáwWæàÄ PÜí±æ¯ ÓæàÄ CÔÌ ®ÜÀáԨܪ ¹gjÙÜ®Ü ±ÝñÜÅPæR ÍÝÇæ¿á ÊÜÞÓܤÃÜÄí¨Ü, 1983ÃÜÊÜÃæWæ ÖÜñݤÃÜá ®ÝoPÜWÜÙÜ®Üá° ¯¨æàìÎst FÃÜÊÜÄí¨Ü ÍÜÖܸݽͅXÄ ÔQRñÜᤙ. ÊÜááí¨æ, ÍæàT… ÊÜÞÓܤÅ 1983ÃÜÈÉ ñÜÊÜᾨæà ÓÜÌíñÜ¨Ü PÜãvÜÆÓÜíWÜÊÜá¨ÜÈÉ ÖæçÓÜãRÇ… ÊÜááXÓÜáÊÜ Öæ㣤Wæ ""ÎÅàPÜáÊÜÞÃæàÍÜÌÃÜ ®ÝoPÜ PÜí±æ¯ ÖÝ®ÜWÜÆÉ'' DñÜ ±ÝñÜÅ ÖÝPÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ™, ÖÝvÜá ÖÝvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ GíŸ PÜí±æ¯¿á ÊÜÞÈPÜÃݨÜÃݨÜÃÜã D ÊæàÙæWæ ¯ÔÕàÊÜá®æ¯Ô¨ÝWÜ FÄ®Ü ×Ä¿áÃÜá ""¯®Ü° ±Ü£° ÖÝWÜã C¨Üª JŸº ÊÜáWܮܮÜá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÍÝÄàÃÜ ÓæãWÜÓÝX¨æ; ÍÝÔ÷à¿áÊÝX ÓÜíXàñÜ PÜÈ'' ÊÜáÃæñÜá¹qr¨ÜªÃÜá. Gí©¨ÜªÃÜá. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà AÊÜñÜᤠÊÜá®æ¿áÈÉ B¨ÜÃæ, ÊÜáwÆÈÉ WÜívÜá PÜãÓÜ®Üá° PÜqrPæãívÜá ŸvÜñÜ®Ü˨ܪÃÜã PÝvæÉÓݸ… ÍæàT… Añ椿á FÃÜá ÈíWܨÜÖÜÚÛ¿áÇæÉà PÜÐÜr±Üoár ×í¨ÜãÓݤ¯ ÓÜíXàñÜ¨Ü EÚ¨Ü ÊÜáÊÜÞh ¤ … Gí¨Üã ÓÜÖÜ ñÜ®°Ü Ô௿áÃ… ±ÜÄàûæ ±ÝÓÜá ±Ü£¿á®Üá° ¨ÜãÃÜÈÆÉ™. ÓÜíŸí—PÜ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. Ãæ©ÃÜá ñÜ®°Ü Ÿ¨ÜáPÜá ×àWÝÀáñæí¨Üá ÊÜááí¨æ, ÍÝÇæ¿á WÜáÃÜáWÜ ¨Üá@S ñæãàwPæãÙÜÛÈÆÉ™. ÓÜÖÜ®æ Ùæãí©Wæ ÓÜíXàñÜ PÜdæàÄ¿áÇæÉà Àáí¨ÜÇæà FÃÜÊÜÃÜ gËá௮ÜÈÉ CÊÜÃܨæà ÖÝÃæãྯ¿áí ÓÝ¥…. PÜãÈ&®ÝÈ ÊÜÞw Ÿ¨ÜáPÜá PÜqrC¨æà ÊæàÙæWæ ¹hݱÜâÃÜPæR Ÿí©¨Üª PæãívÜÃÜá. Öæbc®Ü ©ÊÜÓÜ Jí¨æãñÜᤠ¸æñܤÃÜX ®ÝoPÜ PÜí±æ¯¿á ®ÝoPÜ ÆQÒ$àÓÝWÜ ¾ ÃÜ ÓÝÌËáWèvÜ Fo ÊÜÞwÁáà PÜÐÜr Ÿ¨ÜáPÜá ®æãàvÜÆá ÖæãàX ®ÝoPÜ¨Ü ÓÜÊæÔ ÊÜááí¨æ ñÜ®ÜWæ ŸÃÜÈÃÜáÊÜ ÊÜÞÓܤÃÜ®ÝWÜáÊÜ ÖÜoPæR ¹¨Ü᪠®ÝoPÜ¨Ü PÜí±æ¯ EñÜÊ ¤ áÜ ©®ÜWÚÜ WÝX ÍÜŸÄ¿áíñæ PÝ¿ááñݤ PÜáÚñÜ ÓæàĹorÃÜá. AÈÉ GÃÜvÜá ÊÜÐÜì˨Ü᪠ÊÜáñæ¤ FÄWæ ÃݨÜÃÜã, ÓÜíPÜÐÜr¨Ü Ÿ¨ÜáQ®ÜÆãÉ ÊÜáWܮܮÜá° ÍÝÇæWæ Ÿí¨ÝWÜ, ÊÜá®æ¿áÈɨܪ AÊÜᾯWæ ÊÜáWÜ PÜí±æ¯¿á ÓæàÄÓÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° ÊÜáÃæ¿áÈÆÉ™. B¨ÜÃ,æ ÊÜáÊÜÞh ¤ …ÃÜ ÓæàÄ ¨ÜáÍÜcoWÜÙÜ ¨ÝÓÜ®ÝX GÈÉ ¨ÝÄ ñܲ³¹vÜá ÓÜÖ®Ü ¿ æ á Ÿ¨ÜáQWæãí¨Üá EñÜÊ ¤ áÜ »ÜËÐÜ ñÝ®ÝXÁáà ñݤ®æãà G®Üá°ÊÜ »Ü¿á. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà AÊÜÃÜá ñܮܰ J¨ÜXŸí©ñÜᤙ. A¨æãí¨Üá ©ÊÜÓÜ ÍæàT… ÊÜÞÓܤ ×Ä¿áÊÜáWÜÚWæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ÊÜ¿áÔÕWæ Ÿí©ÃÜáÊÜ ÃÜÃÜá ñÜÊÜá¾ WÜáÃÜá ±ÜíwñÜ ±ÜâorÃÝg WÜÊÝÀáWÜÚWæ ¯®Ü° ÓÜÖæãà¨ÜÃܯWæãí¨Üá Öæ|á¡ ®æãàw ¯TÝ ñÜáÇÝ»ÝÃÜ ÊÜÞvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜÞw ÊÜááXÓܸÝÃܨæà Gí¨Üá ÖæàڨܪÃÜá. D ±Ü£¿ ° á®Üá° PÜÃæ Gí©¨Üê áÜ . D ÊæàÙæWÝWÜÇàæ ÊÜávÜ© Öæ㣤WÝWÜÇæà PÜãvÜÆÓÜíWÜÊÜá¨Ü ŸÚ WÜíWÝÂÙÜ¨Ü ÊÜáñÜᤠÊÜáWܯí¨Ü ¨ÜãÃÝX BÃÜá ÊÜÐìÜ PÜÙ© æ ¨Üª ÍæàT… WÜívÜ®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ ñܮܰ¨æà Ÿ¨ÜáPÜá PÜqrPæãíw¨Üª ÊÜÞÓܤÅ ±Ü£°¿á®Üá° PÜÃæ¿áÆá ×í¨æ&ÊÜááí¨æ PÝvæÉÓݸ…ÃÜ APÜR ñܮܰ ÓÜÖæãà¨ÜÃܯWæí¨Üá ÖæãàX ®æãàw¨ÝWÜ Sá¨Ü᪠ÊÜáÊÜÞ¤gÃæà Ÿí¨Üá WÜívÜ®Ü ®æãàw¨Ü᪠WÜíWÝÂÙÜ¨Ü ñܮܰ ÊÜá®æ¿á ±ÜPÜR¨ÜÇæÉà C¨Üª ±ÜPRÜ Ÿí¨Üá ¯íñÜá¹qr¨ÃªÜ áÜ . Aí¨æà ÍæàT… ÊÜÞÓÜä Ü ÇÝÇ…Óݸ… ÊÜáñÜᤠ´Ý£ÊÜÞ ¨Üí±Ü£¿áÃÜ JŸºÙæà ÄWæ ñÜÊÜá¾ ñܲ³®Ü AÄÊÝXñÜᤙ. AÈÉí¨Ü ÊÜááí¨ÜPæR ÊÜáWÜÙÜá ÊÜáÊÜÞ¤gÙܮܰ™. ÊÜáÊÜÞ¤h… GíŸ ÊÜáÊÜáñÝÊÜáÀá Öæ|á¡ÊÜáWÜÙÜ K¨Üá ŸÃÜÖÜ Wæ㣤ÆɨÜ, AÐærà®Üã Ô§£ÊÜíñÜÃÜã Ÿ¨ÜáPÜá ÖÜÓÜ®ÝXñÜᤙ. D ÓÜÖÜ®ÜÎàÆ Öæ|á¡ÊÜáWÜÙÜ AÆÉ¨Ü ´Ý£ÊÜÞÃÜ ÊÜáWÜÙÜá ÊÜáÊÜÞ¤h…Ãܮܰ ÓÜÖæãà PÝÃÜ|©í¨ÜÇæà ÍæàT… ÊÜÞÓܤÅ DWÜ ÃÝg ÊÜ꣤ ¨ÜÃܯWæ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãwÃæí¨Üá PæàÙÜÆá ÃÜíWÜ»ã Ü Ëá¿áÈÉÃáÜ ÊÜ PÜí±æ¯WÜÙÜ ±æçQ ÊÜááíaÜã~ ¸æàÃæÁáà PÝÃÜ|ËñÜᤙ. WÜíWÝÂÙÜ¨Ü ÖÜávÜáX¿á®æ°à ¿áÈɨݪÃæ Gí¨ÜÃæ ñܲ³ÆÉ™. 

24 APæãràŸ-Ã… 2013


22

B£¾à¿áÃÝ¨Ü aÜÆ®ÜbñÜÅ ¯ÊÜÞì±ÜP,Ü ¯¨æàì

ÖæàÙݤÃæ. ®Ü®ÜWæ ÓÜÄ¿ÞX Wæ㣤ÆÉ. ®Ý®Üá BñܮܮÜá° J²³ ÊÜá¨ÜáÊæ BX¨Ü᪠¯g. B¨ÜÃæ BñÜ ®Ü®Ü°®Üá° Jí¨Üá ©®Ý®Üã ¸ÝÚÓÜÈÆÉ (¸ÝÙÜáÊæ ®ÜvæÓÜ ÈÆÉ). PæàÙÜÇÝWܨÜ, ÖæàÙÜÇÝWÜ¨Ü ñÜáí¸Ý Pæor Pæor¨ÝX ¿ÞÊÝWÜãÉ ¸æç£ÃݤÃæ. ®Ü®Ü° ñÜí¨æ&ñÝÀá ®Ü®Ü° A|¡ GÆÉÄWÜã ¸æçñÝÃæ. ®ÜÊÜá¾®æ°ÇÝÉ PæãÇæ ÊÜÞw¤à¯ AíñÜ Öæ¨ÜÄÔ¤¨ÝªÃæ. ¯®æ° ÃݣŠPÜãvÜ ñÜvÜÃݣŠ´æäà®… ÊÜÞw ñÜáí¸Ý AÓÜÖÜÂÊÝX ¸æç¨Üá ®ÝÙæ PæãàqìWæ Ÿí¨æÅ PæãÇæ ÊÜÞw¤à¯ AíñÝ®Üã Öæ¨ÜÄÔ¨ÜáÅ. AÊÜÃÜ D PÝo ñÜwà ÇÝWæªà ®Ý®Üá WÜívÜ®Ü FÃÜá, ®Ü®Ü° ñÝÀá¿á

ÍÜPÜ ÎÅà Pæ.ÓÜáÃæàÍ… Ãæwx¿áÊÜÃÜá Jí¨Üá ÊÝÃÜ¨Ü PæÙÜWæ ±æäà®… ÊÜÞw "ÓÝÃ…, ¯ÊÜáìÇÝ AíñÜ JŸº ÖÜávÜáX¿á¨Üá Pæãàp…ì ±ÝÅŸÉí C¨æ. ¯ÊÜá¾ ´æäà®… ®ÜíŸÃ… Pæãqr©ªà¯. BPæ ¯ÊÜáWæ ´æäà®… ÊÜÞvݤÙæ. BPæ¿á ÓÜÊÜáÓæ ŸWæÖÜÄÔ' Gí¨ÜÃÜá. "BXÉ Ãæwx¿áÊÜÃæà, BPæ ŸÄÉ. BPæ¿á ÓÜÊÜáÓæ ŸWæÖÜÄÓÜÆá ±ÜſᣰԤà¯' AíñÜ EñܤÄÔ¨æ. A¨Ý¨Ü Jí¨æÃÜvÜá ©®ÜWÜ ÙÜÈÉ ´æäà®…®ÜÈÉ "ÓÝÃ…, ®Ü®æØ ÓÜÃÜá ¯ÊÜáìÆ AíñÜ, ÓÜáÃæàÍ… ¨Ü¯&31 Ãæwx AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ®ÜíŸÃ… PæãoáÅ. ÓÜÌƳ ´ÝÂËáÈ ±ÝÅŸÉí C¨æ. ¿ÞÊÝWÜ ŸÄÉ ÓÝÃ…, ÊÜáñæ¤ ñÜÊÜá¾ AvæÅÓ…?' Gí¨ÜÙÜá JŸº ÖÜávÜáX. "»Ý®ÜáÊÝÃÜ ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ EÚ¨Ü Gí.Ë. ÃæàÊÜ|Ԩܪ¿á 9845350505 ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÓÜíhæ I¨ÜÄí¨Ü HÙÜá FÃÜá GÆÉ ¹oár D ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ Jí¨Üá WÜípæ¿áÊÜÃæWæ C¨æà ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü Ë.Ë.±ÜâÃÜí®Ü ¨æãvÜx BÓÜñ³ Åæ àÈ ®ÜÓ…ì BX PæÆÓÜ ÊÜÞvݤ C©ªà¯. ÓÜgj®ÜÃÝÊ… ÓÜPÜìÇ… ÊÜáñÜᤠËá®ÜÊÜì ÓÜPÜìÇ…WÜÙÜ AÊÜÃÜ ¸æçWÜÙÜá, «ÜÊÜáQ PæàÚ PæàÚ ÓÝPÝX¨æ. ÃݣŠ®ÜváÜ Êæ G®….Gí.Ga…. (®Üã ÊÜÞvÜ®…ì ÖæãpæàÇ…) ¯¨æªà®æ ŸÃÜÇÝÉ. CÈÉWæ Ÿí¨… H®Ý¾vݤ®æãà AíñÜ ±ÜPÜR¨Ü PÜorvܨÜÇæÉà Êæã¨ÜÆ ÊÜáÖÜw¿áÈÉ BµàÓÜá. »Ü¿á. ÖæàWݨÜãÅ ÊÜÞw ®Ü®Ü° D ®ÜÃÜPÜ©í¨Ü ¿ÞÊÝWÜ ¸æàPݨÜãÅ ¸ÝÊÜá¾ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° AvæÅÓÜáÕ ±ÝÃÜá ÊÜÞwÅ ÓÜÃ…' AíñÜ PÜ|á¤í¸Ý ¯àÃÜá ñÜáí¹ ¯à®Üá DWÜ PÝÇ… ÊÜÞwÃæãà Êæã¸æçÇ… ®ÜíŸÃ…Wæ PæãívÜá ¹QR¨ÜÙÜá. GÓ…GíGÓ… PÜÚÔ¤à¯' Aí¨æ. "ÖÝWݨæÅ ¯à®Üá BñÜ ÓæàÄ Jí¨ÝX ¸ÝÙÜáÊæ "ÓÜÄ ÓÜÃ…, ®ÝÙæ ÓÜíhæ ŸÄ¤à¯' Aí¨ÜÙÜá. ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÓæãàPæ ÓÝ«Ý®æà CÆÉ Aí£à¿Þ?' ©®ÝíPÜ 4&10&2013ÃÜí¨Üá ÊÜáÖÝÆ¿á WÜívÜ&ÖæívÜ£à®Ü B¨ÜÐáÜ r ÓæàÄÓܸàæ PÜá A®æãà° AÊÜÞÊÝÓæ ÃÜhæ C¨ÜªÃÜã "ÊæãàÃ… ±æ²Õ ÊæãàÃ… ÊÜá®æãà»ÝÊÜ ÊÜáñÜᤠԨݜíñÜWÜÙÜ ®Ý®Üá AÊÜÄWæ QÅPæp…' GíŸíñæ Aí¨Üá ¸æÚWæY ÖÜñÜᤠWÜípæÀáí væçÊæäàÓ…ì PæãwÓÜáÊÜ ŸWæY ®Ü®ÜWæ ÊÜá®ÜÔÃÜÈÆÉ¨Ü ¨ÜÇæà ®Ü®Ü° BµàÔ®ÜÈÉ PÜãñÜá PæàÓÜáWÜÙÜ®Üá° Ãæw PÝÃÜ| væãàÇÝ¿áÊÜÞ®ÜÊÝX¿áã ÖÝWæ PæàÚ¨æ. ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, PæàÓÜáWÜÚWæ Ãæw BWÜáÊÜâ¨Üá, ÊÝÃÜ¨Ü "SíwñÝ ÓÝ«Ü CÆÉ ÓÝÃ…. B ŸWæY PæàÙæÉà PÝÆíWæ ŸÃæ¿ááÊÜâ¨Üá, ®Ü®Ü° ÊÜÞÓܱܣÅPæ "±ÜÅhÝ ¸æàw. BñܯWæ ®Ý®Üá Gí¨Üã ¸æàPÝXÄÉÆ.É Cí¨Üã «Ü̯'Wæ ®Ý®Üá ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿ááÊÜâ¨ÜÆɨæà ¸æàPÝXÆÉ. B¨æÅ ®Ü®ÜWæ ÊÜá¨ÜáÊæ B¨ÝWÜ BñܮܮÜá° ÃÝhݨÜÂíñÜ Ÿí¨Ü ÇæàS®Ü, ÊÜÃÜ©, ´æäàpæãàWÜÙÜá CÐÜr±Üqr¨æª. B¨ÜÃæ DWÜ BñÜ®Ü ±ÜÅ£ ÊÜÞñÜá

(ÓÜ¨Ý ®Ü®Ü° PÜÄà Pæãàoá ÊÜáñÜᤠPÜÄà Wè®Üá ԨܜÊÝ XÃÜáñæ¤) A¨Ü®Üá° «ÜÄÔ¨æ. ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÝÀáñÜá. A®æàPÜ ÊÜQàÆÃÜ ±æçQ JŸº ÊÜQàÆÃÜ ±ÜPÜR¨Ü PÜábì¿áÈÉ PÜáÚñæ. "´ÜÅí ÊæàÃ… ¿áá ÖÝÂÊ… PÜí?' Aí¨ÜáÅ. "¸ÝÂíWÜÙã Ü ÄÈÄí¨Üá' (¸æíWÜÙã Ü Ä¯í¨Ü) AíñÜ, ñÜËáÚ®ÜÈÉ EñܤÄÔ¨æ. ®ÜíñÜÃÜ ñÜËáÚ®ÜÇæÉà ÓÜí»Ý ÐÜOæ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃÔæ ¨æÊâÜ . ¹.hæ.g¿áÃÝÊÜå… GíŸ ÖæÓÜÄ®Ü BñÜ ÖÜ£¤ÃÜÊݨÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÓÜ׿á®Üã° (JŸº ÓܧÚà¿á ÊÜQàÆÃÜá CÃÜÈ AíñÜ) ÊÜPÝÆ£¤Wæ ÖÝQÔ¨æ. PÜêÐÜ¡XÄ iÇÝÉ Pæàí¨ÜÅ. ÇÝÂív… WÝŸ… Pæãàoáì ÓæàÄ Öܮðæ v Ü áÜ PæãàoáìWÜÚÊæ. ÖÜ®ã æ í° ¨Üá WÜípæWæ I¨Üá ¯ËáÐÜWÜÙÜ ÊÜáá®Ü° Jí¨Üá ÇÝíW… qÅ®… qÅ®… ¸æÆáÉ PæàÚÔñÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÖÜ®æã°í¨ÜPæR ÓÜÄ¿ÞX yÜÊÝÈ ¹ÇæÉ gÊÝ®Ü Ÿí¨Üá GaÜcÄPæ¿á PÜãWÜá ÖÝQ¨Ü. B ±Ü¨Ü ÊÜáÃæñÜáÖæãàÀáñÜá. B PÜãX®Ü hæãñæhã æ ñæWàæ ®Ý¿ޗàÍÜÃã æ ŸºÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ aææàíŸÃ…¯í¨Ü ÖæãÃÜPæR ¸Ý|¨Üíñæ bËá¾ dÜíWÜ®æà vÜ¿ÞÓ…®Ü PÜpær¿á ÊæáqrÆáWÜÙÜ ÊæáàÇæ iX¨Üá ÊæáqrÆáWÜÙÜ®Üá° ÖÝÃÜáñݤ ÖÜ£¤ aæàíŸÄ¯í¨Ü ñÜÊÜá¾ Ôàp…ÊÜÃæWæ KvÜáñܤÇæà Ÿí¨Üá ñÜÊÜá¾ BÓܮܨÜÈÉ BÔà®ÜÃݨÜÃÜá. C¨æÇÝÉ B¨Ü¨Ü᪠Jí¨Üá ûÜ|¨ÜÈÉ. ®Ý¿ޗàÍÜÃáÜ PÜábì¿áÈÉ PÜãÃÜᣤ¨íªÜ ñæÁáà ¸æía… PÜÉP…ì (AíñÜÇæà ®Ý®Üá ÖæàÙÜáñæ¤à®æ) PæàÓÜá WÜÙÜÈÉ®Ü ®ÜíŸÃÜáWÜÙÜ ±ÝqìWÜÙÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÜQàÆÃÜáWÜÙÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° hæãàÃÝX ÖæàÙÜáñݤ ±ÜÅPÜÃÜ| Óæràh… ÓÜÖÜ ÖæàÚ BvÜìÃ… Îàp… A®Üá° ®Ý¿ޗàÍÜÃÜ PæçWæ PæãvÜᣤ¨ÜªÙÜá. ®Ý¿ޗàÍÜÃÜá PæçWæ BvÜìÃ… Îàp… Ÿí¨æã vÜ®æ ÊÜQàÆÃÜá ÊÜáñÜᤠPÜüWÝÃÜÃÜá ¿ÞÃÜá ±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÜÈÉ C¨ÝªÃæ, CÆÉ AíñÜ AÊÜÇæãàQÔ CÆÉ¨Ü ±Ýqì A¥ÜÊÝ ÊÜQàÆÃÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜã ÓÜÖÜ ÊÜáñæã¤Êæá¾ WÜqr¿ÞX ÊÜQàÆÃÜ WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ

®Ý®Üá CŸºÃÜñܤ ®æãàw "C¨Üá væçÊæäàÓ…ì®ÜPÝX ±æäqrÃÜáQRÃÜ ²qÐÜ®… G¯aÝ®…Õ B´… Äà¿áã ¯¿á®…' AíñÜ PæàÚ¨ÜÃÜá. Êæã¨ÜÆ »æàq¿áÇæÉà ÓÝÊæà ÊæáàÆá CÇÝÉ Ëaæfà¨Ü®Ü AíñÜ Öæàڨܪ ®Ü®Ü° PÜüWÝÃÜÙÜ ¨ÜêyÜ ¯«Ýì ÃÜ¨Ü PÝÃÜ| ®Ý®Üá "CÈÉíWÜ ¿ááÊÜÃ… ÖÝ®ÜÃ…, ®æãà aÝ®…Õ B´… Äà¿á㯿ᮅ' Aí¨æ. (CÆÉ ÊÜáÖÝÓÝÌËá, AÊÜÃÜá Jí¨ÝWÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ CÆÉ) Aiì¨ÝÃÜ ÊÜQàÆ ±Ü¯°àÃÜ ÓæÆÌí PÜãvÜ "CÈÉíW… ¿ááÊÜÃ… ÖÝ®ÜÃ…. A¨Ü®ÝÆ ¨Ý®… væçÊæäàÓ…ì PÝWÜ Cí¨Ü PæàÓÜá ´æçÇ… ±Ü~¡ÃÜáPæãRí' Aí¨Ü. (CÆÉ ÊÜáÖÝÓÝÌËá A¨ÜPÝRXÁáà væçÊæäàÓ…ìWÝX D PæàÓÜá ÖÝQ¨æªàÊæ) "²ÉàÓ… Êæçp…, ´ÜÓ…r ×à¿áÄíW… B®Ü EvÜ®Á æ áà Cí¨Ü PæàÓÜ ®ÜvÜPÜRÇÝí' Aí¨ÜÃÜá (ÓÜÌƳ PÝÀáÄ, Êæã¨ÜÆ ÓÜᣤ®Ü PæàÓÜáWÜÙÜ PÜÃæ¿ááËPæ ÊÜááX¨æã vÜ®æà D PæàÓÜá ®ÜvæÓæãà|). GÃÜv®Ü àæ ÓÜÆ ±ÜÅPÃÜ | Ü PÜãXÓÜáÊÜâ¨Ü®à°æ PÝ¿ááñܤ PÜáÚñÝWÜ Aiì¨ÝÃÜ ÊÜQàÆ ±Ü¯°àÃ… ÓæÆÌí AÐÜr ÃÜÈÉ ÖæãàX Aiì¨ÝÃÜÃÜ ±ÜÅÊÞ Ü |Ÿ¨Üœ ÖæàÚPæ¿á®Üá° ñÜËáÚ®ÜÈÉ pæç±… ÊÜÞwÔ ñÜí¨Üá A¨ÜÃÜ Pݲ ®Ü®WÜ æ Pæãoár AÓÜÆá ±Ü£ÅPæWæ ÓÜ× ÊÜÞvÜÆá PæàÚ¨Ü. ®Ý®Üá ®Ü®ÜWæ Pæãor (ñÜËáÚ®ÜÈɨܪ) ÖæàÚPæ¿á Pݲ¿á®Üá° K¨ÜÆá BÃÜí¼Ô¨æ. Aiì¨ÝÃÜ ÊÜQàÆ ±Ü¯°àÃÜ ÓæÆÌí ®Ý®Üá ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü PܮܰwWÜ ÊÜQàÆ AíñÜ WæãñݤXñÜá¤. B¨ÜÃæ ñÜËáÚ®Ü BñÜ®Ü ±ÜÅÊÜÞ| ±ÜñÜÅ K¨ÜÆá BÃÜí¼Ô¨Ü᪠®æãàw BÍÜc¿áì ÊÜâípÝX ®Ü®Ü° ËÔqíW… PÝv…ì ±Üvæ¨Ü®Üá. ®ÜíñÜÃÜ ®Ý®Üá Aiì¨ÝÃÜ (WÜívÜ) ÊÜQàÆ ±Ü¯°àÃ… ÓæÆÌíWæ ¯ÊÜá¾ PÜüWÝÃÜ ®ÜÊÜá¾ PÜüWÝÃÜÙÜá ÊÜáñÜᤠñÜí¨æ&ñÝÀá, A|¡ CÊÜÄWæ ¸æçWÜáÙÜ, ±ÝÅ| ¸æ¨ÜÄPæ, «ÜÊÜáQ ÖÝPÜᣤ¨Ýª®æ. AÊܯWæ Ÿá©œ ÖæàÚ ÊÝ®…ì ÊÜÞvÜá Aí¨æ. CŸºÃÜã ÖæãÃÜŸí¨æÊÜâ. BñÜ Aiì¨ÝÃÜÃÜ®Üá° ®Ü®Ü° PÜüWÝÃÜÙÜá C¨æªvæWæ ñÜí¨Ü.

CñÝ©WÜÙÜ®Üá° Gwp… ÊÜÞvÜáÊÜ gÊݸݪĿá㠮ܮܰ ÊæáàÈñÜá¤. ¿á¥Ý±ÜÅPÝÃÜ ®Ü®Ü° D ÊæçË«Ü PæÆÓÜWÜÙÜ ÓÜÊÜáá¨ÜŨÜÈÉ ÊÜááÙÜáX Öæãà¨æ. ÓÜíhæ BµàÓ… AÔÓæríp… ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ®Ü®Ü° aæàíŸÃ… JÙÜŸí¨Üá "ÓÝÃ…, ¯ÊÜáìÆ AíñÜ ¯ÊÜᮾ áÜ ° PÝOæãàPæR Ÿí©¨ÝªÃæ' Aí¨Ü. "PÜÚÓÜá' Aí¨æ. "®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ÓÝÃ…' ŸÃæ¿ááÊÜâ¨Üá ¯ÈÉÔ ñÜÇæÁᣤ ®æãàw¨æ. GñܤÃÜÊÝ¨Ü ñæÙÜÛX®Ü PÜêÐÜ¡ÊÜOæì ÖÜávÜáX ¯í£¨ÜªÙÜá. "PÜãñæãRàÊÜÞ¾' Aí¨æ. BPæ ñܮܰ PæçÈí¨Ü GÃÜvÜá Aíaæ PÜÊÜÃ…WÜÙÜ®Üá° ®Ü®Ü° ÊÜááí©orÙÜá. B PÜÊÜÃ… JÙÜX®Ü ÖÝÙæWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜ ñæWæ¨Üá ±ÜÄÎàÈÔ K©¨æ. BÃÜá £íWÜÙÜ ×í¨æ PÜêÐÜ¡XÄ¿á DPæ¿á WÜívÜ®Ü ±ÜÃÜÊÝX DPæWæ ÊÜQàÆÃÜá Pæãor ®æãàqàÓÜá. ÊÜáñæã¤í¨Üá PÜêÐÜ¡XÄ ÓܸÝwì®æàp… Pæãàqì¯í¨Ü DPæWæ ®æàÃÜÊÝX Ÿí¨Ü ®æãàqàÓÜá ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ hæãñæ DPæ¿á WÜívÜ PÝ£ìP… ÓܨÜÄ ®Ý¿ÞÆ¿áPæR ÓÜÈÉԨܪ 1955ÃÜ ×í¨Üã ËÊÝÖÜ PÝÀá¨æ PÜÆí 13(1) (1&¹) ÊæáàÃæWæ Ëaæàf ¨Ü®Ü PæãàÄ ÓÜÈÔÉ ¨Üª Aiì¿á ®ÜPÜÆá. ®æãàqàÓÜá ÊÜáñÜᤠAiì¿á®Üá° AÊÜáãÇÝWÜÅ ÊÝX K© "H®ÜÊÜÞ¾ ¯g ÓÜíWÜ£' Aí¨æ. "ÓÝÃ…, ÊÜá¨ÜáÊæ BX GÃÜvÜãÊÜÃæ ÊÜÐÜì BÀáñÜá. BñÜ (WÜívÜ) ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã AÆÉ ®Ü®Ü° ñÝÀá¿á ñÜÊÜá¾. Aí¨æÅ ®Ü®Ü° Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜ. (ñÜËáÚ®ÜÈÉ ñÝ¿å…ÊÜÞÊÜá A®Üá°ñݤÃæ) B¨æÅ ÊÜá¨ÜáÊæ B¨Ü Êæã¨ÜÆ®æà ©®Ü©í¨ÜÆ㠮ܮ… ÊæáàÇæ BñܯWæ ²Å࣠CÆÉ. ®ÝÊÜâ ¸ÝÙÜáÊæà®æà ÊÜÞwÆÉ. ÖæÓÜÄWæ ÊÜá¨ÜáÊæ AÐær. ÊÜá¨ÜáÊæWæ ÊÜááíaæ BñÜ ¸æàÃæ ÖÜávÜáXà®Ü CÐÜr±Üqr¨Üª AíñÜ

¿ááÊÜíñæ PÜãX ÖæàÚ ÊÜQàÆÃÜá ÖÝgÃÝX ¯Êæà©Ô¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° ®ÜÊÜáã©Ô ñÝÊÜâ BvÜìÃ… Îàp…®ÜÈÉ ŸÃæ¿ááÊÝWÜíñÜã A¨Ü®Üá° WÜqr¿ÞX PÜãX ÖæàÙÜáñݤ ŸÃæ¨Üá ÓÜ× ÊÜÞw ûÜ|ÊÜÞñÜŨÜÈÉ A¨Ü®áÜ ° ±ÜÃñÜ áÜ PæãvÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ¯ËáÐÜPÃRæ v Ü áÜ ÊÜáãÃÜá PæàÓÜáWÜÙÜá AÊÜÃÜ PæçWæ ÖæãàX Ÿí¨Üá¹vÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÊÜQàÆÄWæ AÊÜÃÜá Ëá>>........ ÓÜÃ… AíñÜÆã, Pæãàoáì ÊÜááí¨æ ÖÝgÃÝ¨Ü PÜüWÝÃÜÄWæ ÓÜÖÜ "ÓÜÃ…' AíñÜÆã WèÃÜÊܱÜä|ìÊÝX ÓÜí¸æãà— ÓÜáÊÜâ¨Üá PæàÚ ®Ü®ÜWæ BÍÜc¿áìÊÝÀáñÜá. ®ÜvÜáÊæ Jí¨Üá ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá C±Ü³ñÜᤠÊÜáãÊÜñÜᤠg®Ü (¿ÞÊÜâ¨æãà ËÐÜ¿áPæR ÊæãàÓÜ Öæãà¨Ü) ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá JqrWæ ÖÝgÃݨÜÃÜá. AÊÜÃÜáWÜÙÜ ÓÜíPÜo A¥Üì ÊÜÞwPæãívÜá AÊÜÃÜ AÖÜÊÝÆáWÜÙÜ®Üá° ÍÝíñÜñæÀáí¨Ü PæàÚ AÊÜÄWæ A¥ÜìÊÝWÜáÊÜ ÖÝWæ ¹wÔ ÖæàÚ ÓÜÊÜޫݮܱÜwÔ AÊÜÃÜá ÊÜááí¨æà®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá AíñÜ ÊÜÞWÜì ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞw PÜÚÔ¨ÜÃÜá ÓܨÜÄ ®Ý¿ޗàÍÜÃÜá. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° Pæà暴 ÓÜÃÜ©WÝX PݨÜá PÜáÚ£¨ÝªWÜ ®Ü®Ü°®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨Ü (ŸÖÜáÍÜ@ ®Ý®Üá ÓܧÚà¿á AÆÉ A¯ÔÃÜŸÖÜá¨Üá) ®Ý¿ޗàÍÜÃÜá "EíWÜÙáÜ ¨Üá G®Ü° ÊÜÞÂoÃ… ÓÜÃ…?' (¯ÊÜᨠ¾ àæ ®Üá ±ÜÅPÃÜ | Ü ÓÝÌËá?) AíñÜ ®Ü®Ü°ñܤ ®æãàvÜáñݤ PæàÚ¨ÜÃÜá. "JÃÜá ÊÜÞÂqÅÊæã௿áÇ… PæàÓÜá ¿ááÊÜÃ… ÖÝ®ÜÃ… A²¿áÃæ®…ÕPáÜ R CÃÜáPÜá'R (Jí¨Üá ÊæçÊÝ×PÜ ±ÜÅPÜÃÜ| PÜüWÝÃÜÃÜ ÖÝgÃÝ£WÝX C¨æ) Aí¨æ. ñÜûÜ| ¸æía… WÜáÊÜÞÓܤÙÜ PÜvæ ®æãàw¨ÜÃÜá. BPæ ®Ü®Ü° PÜvæ ®æãàw¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá PæàÓÜá ®ÜíŸÃ… ÖæàÚ¨æ. BPæ ´æçÆá ñæWæ¨Üá ÓܨÜÄ ®Ý¿ޗàÍÜÃÜ PæçWæ PæãorÃÜá. AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° AÊÜÇæãàQÔ AÐÜrÃÜÈÉ Ÿí¨Üá ¯íñÜ Aiì¨ÝÃÜ ÊÜQàÆ ±Ü¯°àÃÜ ÓæÆÌí ÊÜáñÜá¤

BñÜ ®Ý®Üá CŸºÃÜã ÓæàÄ BñܯWæ Ÿá©œ ñÜËáÚ®ÜÇæÉà ÖæàÚ¨æÊÜâ. "vèÄ ÖæÃÝÓ…Êæáíp…, væãËáÔrP… ÊÜ¿áÇæ®…Õ CñÝ© PæàÓÜáWÜÙÜ®Üá° ÖÝQ ñæãí¨ÜÃæ PæãvÜÆá ŸÃÜáñæ¤. A¨æÇÝÉ ¸æàvÜ ¯®Ü° ±ÝwWæ ¯à®Üá CÃÜá. AÊÜÃÜ ±ÝwWæ AÊÜÃÜ®Üá° ¹vÜá' AíñÜ BñܯWæ ®Ý®Üá ÊÝ®…ì ÊÜÞw¨æ. ±Ü¯°àÃ… ÓæÆÌí PÜãvÜ A¨Ü®æ°à ÖæàÚ¨Ü. BñÜ J²³¨Ü. ®ÜíñÜÃÜ ´ÜÓ…r ×àÃæíW… ÖÜíñÜ ÊÜááX¨Ü PÜãvÜÇàæ ®Ý¿ޗàÍÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ±ÜÅPÜÃÜ| PæçW棤PæãívÜÃÜá. Aiì¨ÝÃÜ ÊÜáñÜᤠG¨ÜáÃÜá¨ÝÃÜÙÜá (®Ü®Ü° PÜüWÝ ÃÜÃÜá) CŸºÃÜá ±ÜÅÊÜÞ|Ÿ¨Üœ ÖæàÚPæWÜÙÜ®Üá° ÊÜááPܤ ®Ý¿ÞÆ¿á¨ÜÈÉ wPæràp… ÊÜÞw K© ÖæàÚ ¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ Aiì¨ÝÃÜ®Ü ¸æçWÜáÙÜ ÊÜáñÜᤠ±ÝÅ| »Ü¿á ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ®Ý¿ޗàÍÜÄWæ (ñÜËáÚ®ÜÈÉ) £ÚÔ ñÝÊÜä ÓÜÖÜ Aiì¨ÝÃܯWæ Ÿá©œ ÊÜÞñÜá ÖæàÚ AíñÜ Ë®Üí£Ô¨æ. AÊÜÃÜã ÓÜÖÜ ñÜáí¸Ý ±ÜÄ OÝÊÜáPÝÄ¿ÞX BñܯWæ Ÿá©œ ÖæàڨܪÆɨæ BñÜ ¯Wæ ÊÝ®…ì ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ D ©®Ü ñÜáí¸Ý (I®ÜãÃÜá PæàÓÜáWÜ ÚWÜã ÖæaáÜ c C¨ÜÊ ª âÜ ) CÃÜáÊÜ PÝÃÜ| D ©®Ü £à±Üâì ¯àvÜÆá BWÜᣤÆÉ. ©®ÝíPÜ 23&10&2013ÃÜí¨Üá £àÊÜÞì®Ü ¯àvÜáñæ¤à®æ Aí¨ÜÃÜá. ©®ÝíPÜ 12Äí¨Ü 20ÃÜÊÜÃæWæ ÊæPæàÍÜ®… (ÓÜPÝìÄ ÃÜhæ ÓæàÄ) C¨æ. "BWÜoárí ¿ááÊÜÃ… ÖÝ®ÜÃ…' (BWÜÈ ÊÜáÖÝ ÓÝÌËá) Aí¨æ. ®ÜíñÜÃÜ ÓܧÚà¿á ÊÜQàÆ g¿áÃÝÊÜå…®æà £à±Üâì B¨Ü ®ÜíñÜÃÜ £à±Üâì Pݲ ±Üvæ¨Üá ®Ü®ÜWæ PÜÚÓÜÆá ÖæàÚ ÖÜ®æ°ÃÜvÜã ÊÜááPÝRÈWæ Pæãàoáì PÝí±èív…¯í¨Ü ÖæãÃÜŸí¨Üá GÃÜvÜã ®ÜÆÊÜñæô ¨ÜPæR ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ®Ü®Ü° PÜaæàÄ¿áÈɨæª. ¯ÊÜáìÇÝ pÝpÝ ÔÇ…R ¸æãàv…ì ŸÚ CÚ¨Üá ñܮܰ ¯ÊÝÓÜPæR ñæÃÜÚ¨ÜÙÜá.

PÜêÐÜ¡XÄ Pæãàqì®ÜÈÉ WÜívÜ&ÖæívÜ£¿á ËÊÝ¨Ü ±ÜÅPÜÃÜ|

24 APæãràŸ-Ã… 2013

»Übì¿á Êæã®æ. ±ÜÅ£ ¸æçWÜÙÜá ¸Ýí¹XíñÜ ÖæaÜác. Aí¥Ü樆 ã æ vÜ®æ ¸ÝÙæãà¨ÜÅ Ÿ¨ÜÆá ÓÝÊæà ÊæáàÆá' AíñÜ ÊÜáñæ¤ ¹PÜRÚÔ¨ÜÙÜá. "ÖÜábc, ÖÝWæÇÝÉ BñܾÖÜñæ ŸWæY Áãàaæ° ÊÜÞvܸæàvÜ. D ÓÜÊÜáÓæÂWæ A¨Üá ±ÜÄÖÝÃÜÊÜÆÉ. ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜÞvæãRà. Jqr®ÜÈÉ C¨Ü®Üá° ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÄࣿáÈÉ ŸWæÖÜÄÓÜÆá ±ÜſᣰԤà¯. C®Üá° PæãÇæ ¸æ©ÅPæ ËÐÜ¿á "¸æãWÜÙæãà ®ÝÀá PÜaÜcÆÉ, PÜaæãcà ®ÝÀá ¸æãWÜÙÜÆÉ' ¯®… WÜívÜ ®Ü®… ±ÜÅPÝÃÜ ¸æãWÜÙæãà hÝ£Wæ ÓæàÃæãªà®Üá. Öæ¨ÅÜ ¸àæ vÜ. ©®ÝíPÜ 8&10&2013ÃÜ PÜêÐX¡Ü Ä Pæãàoáì ×àÃæíWÜá C¨æ. ®Ý®æà ¯®… hæãñæ ŸÄ¤à¯. A¨æà®… PÜwàñÝ®æãà ¿ÞÃÜ®… PÜwàñÝ®æãà ®æãàvæãà|, væãàíp… ÊÜÄ' Aí¨æ. "ÓÝÃ… µàÓÜá?' Aí¨ÜáÉ. "ÓܨÜÂPæR ¯®… PæçÇæÐÝrWÜáñæã¤à AÐÜár ñÜWæãí¸Ý. BÊæáàÇæ ®æãàvæãà|' Aí¨æ. ÓÜÄ ©®ÝíPÜ 8&10&2013ÃÜ ¸æÚWæY BÃÜá WÜípæWæ ÊÜá®æ ¹væãàPæ AíñÝ væÅ„ÊÜÃ…Wæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜÊÜá¿áPæR ŸÃÜÆá ÖæàÚ¨æª. Gí©®Ü ®Ü®Ü° ©®ÜaÜÄ¿áíñæ ®Ý®Üá ÖÜ®æ°ÃÜvÜá WÜípæWæ ÊÜáÆX ÊÜáãÃÜá ZípæWæ G¨Ü᪠Pæãàoáì, ±ÜÅPÜÃÜ|, ±Ü£ÅPæ ÊÜáñÜᤠCñÜÃæ ËÐÜ¿á WÜÙÜ ŸWæY ŸÃÜÊÜ~Wæ ÊÜÞw ®ÜíñÜÃÜ BÃÜá WÜípæWæ ÖæãÃÜvÜÆá Ԩܜ®Ý¨æ. BÃÜã ÊÜáãÊÜñܤPæR ÊÜá®æ ¹pærÊÜâ. ¨ÝÄàÈ BPæ¿á ¯ÊÝÓÜPæR ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü pÝpÝ ÔÇ…R ¸æãàv…ì ´æÉ$çKÊÜÃ… ÖÜ£¤ÃÜ BPæ¿áã ÖÜ£¤¨ÜÙÜá. BWÜ PæÆÊÜÃÜá ÊÜQàÆÃÜá ÓܨÜÄ ÖÝÇ…®Ü JÙÜŸí¨ÜÃÜá. GÆÉÃÜã PÜÄà Pæãàq®Ü ÊæáàÇæ PÜÄà Wè®Üá ÓÜÖÜ ÖÝQ¨Üê áÜ . (®ÜÊáÜ ¾ ÃÝg¨ÜÈÉ ÖæçPã æ àp…ì ®ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ Pæãàq®Ü ÊæáàÇæ Wè®Üá «ÜÄÓÜáñæ¤àÊæ. A¨Ü®Üá° ®æãàw PÝÄ®ÜÈÉ C¨Üª PÜÄà Wè®Üá ñÜÄÔ

www.ravibelagere.com


ÓÜáÊÜáíñ…®Ü ®Ý¿áPÜ®®Ü Ý°X g®ÜPRæ ñÜÆá²ÓÜáÊÜÈÉ ÃÝ—PÝ ±Üíwñ…

ÓÜPÜÕÓ… BX¨ÝªÙæ. "©Ç…ÊÝÆ' W橪¨æ AíñÜ bñÜÅ ñÜívÜ ÖæàÚPæãíw¨æ. D WæÆáË®ÜÈÉ AÊÜÙÜ ±ÝÆá Öæbc®Ü¨Üá. bñÜŨÜÈÉ ÓÝrÃ… AíñÜ C©ª¨Ü᪠AÊÜÙæ㟺Ùæà. C¨æà ÇæPÝRaÝÃܨÜÈÉ AÊÜÙÜ®Üá° ×àÃæãàÀá®… BX ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝXñÜá¤. "A¨ÜãªÄ' bñÜŨÜÈÉ «ÜáÅÊÜ ÓÜhÝì ®Ý¿áPÜ®ÝX WæÆáÊÜâ PÜíw¨ÜªPæR AÊÜÙÜá PÝÃÜ|Êæ®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ±ÜÄWÜ~ÓÜÇÝXñÜá¤. ÖÝWÜíñÜ ÓÜPÜÕÓ… ñܯ°í¨ÜÇæà BWÜᣤ¨æ G®Üá°ÊÜ AÖÜí AÊÜÚWæ Ÿí©ÆÉ. ®ÜqÓÜáÊÜ ÍÜÅ¨æœ ÖæbcÔPæãíw¨ÝªÙæ. «ÜáÅÊÜ®Ü GÃÜvÜ®æà bñÜÅ "ŸÖܨÜãªÃ…' bñÜÅPÜãR ®Ý¿áQ¿ÞX ÃÜáÊÜ ÃÝ—PÝ A¨ÜÃÜ ÍÜãqíW… ®ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô WÝÉÊÜáÃÜÓ… BX Ÿí©¨ÜÙª áÜ . ÓÜÆ Ì ³ ©®Ü ¨Ü±Ê ³Ü ¯æ Ԩܪ AÊÜÙáÜ ñæÙWÛÜ ÝX Êæã¨ÜÈ ®ÜíñÝX¨ÝªÙ.æ ŸÖÜáÍÜ@ ñÜ®XÜ íñÜ ¿áíW… ®Ý¿áPÜÃÜ hæãñæ ®ÜqÓÜá ÊÝWÜ ±ÝñÜÅPæR ñÜPÜRíñæ PÝ~ÓÜÆá JŸº ®Üq ÊÜ×ÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü AÓæ§ ¿á®Üá° ÊÜ×ԨݪÙ.æ ÓܨÂÜ PæR PÜ®v °Ü ¨ Ü È Ü É ÖæãÓÜ ®Ý¿áPÜÃ®Ü áÜ ° WæÈÓÉ áÜ ÊÜ ñÝÃæ Gí¨ÜÃæ AÊÜÙæ㟺Ùæ. ÖæãÓÜ ®Ý¿áQ¿áÃÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓÜá ÊÜâ¨Üá, WæÈÉÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÝrÃ… ×àÃæãàWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ G®Üá°ÊÜâ©ñÜá¤. C¨Ü®Üá° ÊÜ£ÄPܤÊÝX Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ¨ÜÊÜÃÜ ±Üqr¿áÈÉ ÃÝ—PÝ C¨ÝªÙæ. ""©Ç…ÊÝÆ bñÜŨÜÈÉ »ÝX¿ÞXÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ÊÜáñÜᤠbñÜÅPRæ ÔQRÃáÜ ÊÜ EñÜÊ ¤ áÜ ±ÜÅ£QÅÁáWæ SáÑ¿ÞX¨æ'' Gí¨Üá ÖæàÚ PæãívÜÙÜá. ¯ÊÜÞì±ÜPÜ ÍæçÇæàí¨ÜŸݟá "CíñÜÖÜ ¨æãvÜx ×àÃæãàÀá®… hæãñæ ÊÜáWÜ ÓÜáÊÜáíñ… ÓÜPÓÕÜ … BXÃÜáÊÜâ¨ÜPRæ ŸÖÜÙÜ ÓÜíñæãàÐÜÊÝWÜᣤ¨.æ ÃÝ—PÝ Ãæw Gí¨ÜÃæ C®æãí° ¨Üá ²PÜÃc … ÊÜÞw¤à¯'' Gí©¨ÜPª Ræ AÊÜÙ¨ Ü áÜ ÊÜááWÜáÙÜW° ¿ æ á EñܤÃÜÊÝXñÜá¤. Pæç®ÜÈÉÃÜáÊÜ bñÜÅWÜÙÜ®Üá° ±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝX ±Üä|ìWæãÚÓܸæàPÝX ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ñÜûÜ| JñܤvÜPæR ÔQRPæãÙÜÛ¨æ CÃÜáÊÜ hÝOæ¾ SíwñÝ AÊÜÙÜÈɨæ.

XÄhÝ ÇæãàPæàÍ… Aí¨æÅ®àæ ñÜÊÞÜ Ðæ

ÊÜÞwPæãíwÃÜáñݤÃæ. ñÝÊÜâ ®ÜX¤ÃݤÃæ. ÓÜáñܤȨܪÊÜÃÜ®Üã° ®ÜXÓÜáñݤÃæ. AÊÜĨܪ PÜvæ ÊÝñÝÊÜÃÜ| SáÑ¿ÞXÃÜáñܤ¨æ. ÖÝWæÁáà ÊÜ¿áÓÜÕ®Üá° ÊÜáábcoárPæãÙÜáÛ ÊÜÊÃÜ ã Ü AÆÉ. ""¿áíW… BX PÝ~¤àÃÝ'' Gí¨ÜÃæ ""®Ü®ÜXàWÜ AÃÜÊÜñݤÀáñÜá'' Gí¨Üá Pæ®æ° ÊæáàÇæ WÜáÚ ÊÜáãvÜáÊÜ ÖÝWæ BPÜÐÜìPÜ hæãàÃÜá ®ÜWæ ¹àÃÜáñݤÃæ. A¨Üã AÆɨæ

ÃæàÊÜ£ PÜÇÝÂO… PÜáÊÜÞÃ…Wæ ®æÃÜÊÜâ!?

«ÝÃÝÊÝ×WÜÙÜá, Ô®æÊÜÞ GÆÉ¨Ü ÃÜÈ¿ É áã ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÝñÜÅÊݨÜÃã Ü ñÝÊÜâ ®ÜqÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜáWÜ ÓÜêg®… ÇæãàPæàÍ… ""¯à®Üá ¹vÜá g㯿áÃ… BqìÓ…r'' Gí¨Üá ÃæàXÓÜáÊÜâ¨Üã C¨æ. A¨ÜPæR ""Öè¨Üá PÜOæãà'' Gí¨Üá PÜ|á¡ ËáoáQÔ ñÜáío ®ÜWÜá訆 EñܤÃÜÊæ®æ°Óæ ¿ááñݤÃÜíñæ. «ÝÃÝÊÝ׿á ÍÜãqíW…®ÜÈÉ ¿ÞÃÝ ¨ÜÃÜã ÊÜ¿áÓÝÕ¨ÜÊÜÃÜá Aí¨ÜÃæ ""¿ÞPæ ÖÝWÜ ®æã°à¨Üá ÍÜãqíW…®ÜÈÉ ¸æÚWæYÀáí¨Ü ÓÜíhæÊÜÃæWæ ¯ÊÜá¾ ÍævÜãÂÇ…®Üíñæ PæÆÓÜ ÊÜÞwÓÜáÊÝWÜ ÊÜ¿áÓÝÕX¨Ü᪠PÝ~ÓÜÇÝÌ?'' AíñÜ A¨Ü®ã Ü ° ñÜÊÞ Ü Ðæ¿ÞXÁáà PæàÙÜáñݤÃ.æ ×àWæ ÍÜãqíW… ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜÞÃÜí»Ü WÜÙæí¨Üá ŸáÂÔ¿ÞXÃÜáÊÜ XÄhÝ ÇæãàPæàÍ… aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ BWÜÃÜ.

ÊÝÓܤÊÜ ÊÜáñÜᤠPÜƳ®æ¿á®Üá°

¸æÓæ¨Üá AÇæãÉí¨Üá ÊÜÞí£ÅPÜ hÝÆ ÓÜêÑrÔ ÓÜáí¨ÜÃÜ bñÜÅÊܮݰXÓÜáÊÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ¯¨æàìÍÜPÜ A»Ü¿á ÔíÖÜ. PÜÊÜáÑì¿áÇ… bñÜÅ ÊÝX "ÓÜPÜRÃæ'¿áÈÉ B ÓÜáí¨ÜÃÜ ÓÜË C¨æ. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ ÊÜáãw Ÿí¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÚÊÜâ. * "ÓÜPÜRÃæ' bñÜŨÜÈÉ ±æÅàûÜPÜÃÜá CÐÜr±ÜvÜá ÊÜí¥Ü¨Ü᪠H¯¨æ? ×àWæ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá QÉàÐæ G¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. ÖæãÓÜ Äà£¿á ¯ÃÜã±ÜOæ C¨æ.

23 ±ÜÅÍÜÔ¤Wæ ±ÝñÜÅÊÝX¨Ü᪠¯ÊÜá¾®Üá° ¯¨æàìÍÜPÜÃܮݰX WÜqr ÊÜÞwñݤ? PæÄ¿áÃ…Wæ ÖæÇ…³ B¿áá¤. "WÜ៺bcWÜÙÜá' ¯¨æàìÎÔ¨ÝWÜ ®Ü®æY C±Ü³ñݤÃÜá ÊÜÐÜì AÐærà. B¨ÜãÅ g®Ü PæÆÓÜ ŸÃÜáñæ¤ AíñÜ WÜí¼àÃÜÊÝX ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜíñÝ¿áá¤. C¨Üá ®æP…Õ$r Ô®æÊÜÞPæR ÖæÇ…³ B¿áá¤. * JŸº ¯¨æàìÍÜPÜ PÜÊÜáÑì¿áÇ… BX Wæ¨áÜ Pª ãæ ÙÜÇ Û àæ ¸æàPÜá G®ÜáÊ ° âÜ ©¨æ¿Þ? bñÜÅ PÜÊÜáÑì¿áÇ… BX W橪¨ÜªÃæ hÝÔ¤ g®Ü ®æãàwÃÜáñݤÃæ AíñÜ. A¨æãí¨Üá ÓÜãaÜPÜ. B¨æÅ A¨æãí¨æà ÊÜÞ±ÜPÜ AÆÉ. ËÍÜÌËTÝÂñÜ XÄàÍ… PÝÓÜÃÜÊÜÚÛ¿áÊÜÃÜ bñÜÅWÜÙÜá PÜÊÜáÑì ¿áÇ… BX ¹i®æÓ… ÊÜÞwÃÜáÊÜâ©ÆÉ.

ÊÜáÇæ¿ÞÙÜí®ÜÈÉ "ÎPÝÄ' ÊÜáãÃÜá ÊÝÃÜ KvÜá.¤ qË Ãæçp…Õ ŸíñÜá. ÇÝ»Ü BWÜÈÆÉ A®æã°à¨Üá ¹orÃæ ¨æãvÜxÊÜáor¨Ü ®ÜÐÜr ÊÝWÜÈÆÉ. "ÎPÝÄ' ±ÜÅÁãàWÝñܾPÜ Ô®æ ÊÜÞíñÜ Wæ㣤¨Üª PÝÃÜ| Óæà´… BWÜáÊÜ ÖÝWæà ±ÝÉ®… ÊÜÞw PæÆÓÜ ÊÜÞw¨æªÊÜâ. * ¯àÊÜâ GíñÜÖÜ ¯¨æàìÍÜPÜÃæí¨Üá WÜáÃÜá£ÔPæãÙÜÛÆá Ÿ¿áÓÜᣤàÃÝ? ±ÜÅ£Áãí¨Üá PÜ¥æWæ ¸æàÃæÁáà ñÜÃÜÖÜ¨Ü ÓÜÊÝÆáWÜÚÃÜáñܤÊæ. A¨Ü®Üá° G¨ÜáÄÔ PæÆÓÜ ÊÜÞw B¿Þ¿á PÜ¥æWæ ñÜPÜR ¯¨æàìÍÜPܮݨÜÃæ ÓÝPÜá. C¨æà ñÜÃÜÖÜ¨Ü Ô®æÊÜÞ ÊÜÞvܸæàPÜá, C¨æà ÄࣿáÈÉ WÜáÃÜá£ÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá A®æã°à ÁãàaÜ®æ CÆÉ. * ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞw¨ÝWÜ ±æÅàûÜPÜÃÜ

A»Ü¿áÔíÖÜ®Ü ÓÜPÜRÃæ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá...

C¨ÜáÊÜÃæWæ PܮܰvܨÜÈÉ Cí¥Ü ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞwÆÉ. PÜ¥æ¿áÈÉ ±ÝñÜÅWÜÙÜ ±ÜÄPÜƳ®æÁáà CÐÜr ÊÝWÜáñܤ¨æ. C¨Üá "ÓÜPÜRÃæ'¿á ÖæçÇp æ …. EÚ¨Üíñæ ÃæãÊÜÞÂíqP… ÆÊ… ÓæãràÄ. g®Ü ÖÝvÜáWÜÙÜ®Üá° CÐÜr±Üoár ×p… BXÊæ. * WÜOæàÍ… AÊÜÃÜ®æ°à ®Ý¿áPÜÃܮݰXÔ¨ÝWÜ AÊÜÃÜ bñÜÅWÜÙÜá Êæã¨ÜÈ®Üíñæ ×p… BWÜᣤÆÉÊæ®Üá°ÊÜ ÁãàaÜ®æ ŸÃÜÈÇÝÌ? ×àÃæãàWÝX ®Ý®Üá PÜ¥æ ŸÃæ¿ááÊÜâ©ÆÉ. PÜ¥æ ÊÜÞw¨Ü ÊæáàÇæà®æà ÊÜááí©®Ü Öæhæj Cvæãà¨Üá. "ÓÜPÜRÃæ'¿á PÜ¥æ ÊÜÞvÜá ÊÝWÜÇæà WÜOæàÍ… B¨ÜÃæ aæ®Ý°XÃÜáñæ¤ A¯°ÔñÜᤙ. PÜ¥æ PæàÚ¨ÜÊÜÃÜã ÖÝWæà ÖæàڨܪÃÜá. AÊÜÄWæ AíñÜÆÉ, CívÜÔó ¿áÈÉ ±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã ÓæãàÆá& WæÆáÊÜâ C©ª¨æªà. C¨Üá ®ÜÊÜáWæ Awx¿ÞX PÝ|ÈÆÉ. * "WÜ៺bcWÜÙÜá' bñÜÅ ÃÝÐÜóÊÜáor¨Ü

ÖÝWæà ¨Üáw¨Ü ÖÜ|ÊÜ®Üá° ÓÝ¥ÜìPÜÊÝX ÊÜÂÀáÓÜáñݤÃæ PÜãvÜ. AWÜñÜÂËÃÜáÊÜ PÜÇÝ˨ÜÄWæ ®æÃÜÊÝWÜáñݤÃæ. CíñÜÖÜ ÊÜÃÜÈÉ JŸºÃÝX¨ÝªÃæ Jí¨Üá PÝƨÜÈÉ PܮܰvÜ¨Ü ¸æÚÛñæÃæ ÊæáàÇæ ÓÝrÃ… BX ÊæáÃ橨ܪ ©.PÜÇÝÂO… PÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜ ±Ü£° ÃæàÊÜ£ PÜÇÝÂO…PÜáÊÜÞÃ…. AÊÜÃÜ

"gor' bñÜÅ ®æãàw¨Üª ÊÜá×ÙæÁ㟺ÃáÜ ®Ý¿áQ ÓÜáPÜêñÝÙÜ ±ÝñÜÅ樆 áÜ ° PÜívÜá WÜívÜ®Ü Öܣä Ü Ÿí¨Üá ""Öæ~®¡ Ü hÝ£Wæ ¨æàÊÜÃáÜ

B¨ÜÃæ JÙæÛ¿á Ô®æÊÜÞWÜÙÝXÃÜáñܤÊæ. * "WÜ៺bcWÜÙÜá' W橪ñÜá¤. A¨æà ÊÜáÇæ¿ÞÙÜí®Ü ÓÝrÃ… ÊÜáÊÜáá¾qr A¼®Ü ÀáԨܪ ¯ÊÜá¾ GÃÜvÜ®æà bñÜÅ "ÎPÝÄ' ¯ÄàüñÜ ÊÜáor¨ÜÈÉ ±æÅàûÜPÜÃÜ®Üá° ñÜÆá±Ü ÈÆÉ C¨Ü®Üá° ÖæàWæ ñæWæ¨ÜáPæãíwÄ? "ÎPÝÄ'Wæ ®Ü®Ü° PæÆÓÜÊÜ®Üá° ®Ý®Üá ±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝX ÊÜÞw¨Üª ñÜ겤 CñÜá¤. g®ÜPæR ñÜÆá±ÜÈÆÉ. B ŸWæY ®Ý®æà ®Ü®Ü°ÈÉ bíñÜ®æ ÊÜÞw BXÃÜáÊÜ PæãÃÜñæWÜÙÜ®Üá° £©ªPæãíw¨æªà®æ. A¨æãí¨Üá ƯìíW… ±æäÅÓæÓ… Aí¨æãRw¨æªà®æ.

¯Äàûæ ÖæbcÃÜáñæ¤. A¨Ü®Üá° ñÜ겤 ±ÜwÓÜáÊÜ ÓÜãñÜÅÊæà®Ý¨ÜÃÜã PÜívÜáPæãíw©ªàÃÝ? "ÓÜPÜRÃæ'¿áÈÉ ÔWÜŸÖÜá¨Ý? ÓÜãñÜÅÊæ®Üá°ÊÜâ¨Üá b¨ÜíŸÃÜ ÃÜÖÜÓÜÂ. ±æÅàûÜPÜÄWæ CÐÜrÊÝWÜáÊÜ ÖæãÓÜñÜ®Ü¨Ü ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞw¨æªàÊæ. ÓÜPÜÕÓ… BWÜáñæ¤ A®æã°à Pݯ–væ®…Õ®Ü CoárPæãívæà PÜÊÜáÑì¿áÇ… GÈÊæáíp…Õ AíñÜ H®Üá ÖæàÙݤÃæãà A¨Ü¯°oárPæãívæà ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞw¨æªàÊæ. D bñÜÅ¨Ü ¯ÊÜÞì±ÜPÜ ¹.ÓÜáÃæàÍ… ¯¨æàìÎÓÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° bñÜÅÊæí¨ÜÃæ D ñÜÃÜÖÝ®æà ÊÜÞwÃݤÃæ A®æã°à ¯Äàûæ H¯ÃÜáñæã¤à A¨ÜÃæãÙÜWæà Jí¨Üá PÜÊÜáÑì¿áÇ… pæÅ„ ÊÜÞw¨æªàÊæ. vÜŸÇ… Ëáà¯íW… væçÇÝW… ñÜÃæãà¨Üá PÜÊÜáÑì¿áÇ… GÈÊæáíp… A¯°ÔPæãívÜãÅ A¨Üá ®ÜËá¾í¨Ü BWæãàÆÉ. ®ÜÊáÜ ¾ Ó毹 Õ Èq¿á ÔàÊæáÁãÙÜWæà Jí¨Üá PÜÊÜáÑì¿áÇ… Ô®æÊÜÞ ÊÜÞw¨æªàÊæ.

&Pæ.¹.±ÜíPÜg

BÃæãàWÜÂPÝRX £íWÜÚWæ Cí£ÐÜár ÖÜ|¨Ü ®æÃÜÊÝWÜᣤ¨ÝªÃæ. PæÆÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜñܤPÜPæR ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ D ŸWæY ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. ¸æàÃÝÂÊÜâ¨æãà ÊÜÞ£Wæ ÊÜÞñÜá Ÿí¨Üá ÖæãÃܹñÜᤠD ËÐÜ¿á. ÊÜáñæ¤ ñÜáq PÜbcPæãívÜá ÓÜáÊÜᾮݨÜÃÜá.

¯àÊÜâ'' Gí©¨ÜªÃÜá. ÓÜáPÜêñÝÚWæ D ±ÜÅÍÜíÓæ¿á®Üá° ÖæàWæ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPæ®Üá°ÊÜâ¨Üá ñÜûÜ|PæR WæãñݤWÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ bñÜŨÜÈÉ®Ü ñܮܰ ±ÝñÜÅPæR D ÊÜáor¨Ü ±ÜÅ£QÅÁá ÔQR¨Ü᪠A¨Üã WÜWÜ®ÜÓÜU PæÆÓÜÊÜ®Üá° ¹oár Ô®æÊÜÞ¨ÜÈÉ ®ÜqԨܪPÜãR ÓÝ¥ÜìPÜÊÝÀáñÜá G¯ÔñÜíñæ. bñÜÅ ¹vÜáWÜv¿ æ ÞX ®ÝÆR®æ ©®Ü ¸æíWÜÙã Ü Ä®Ü "ÓÜ̱ܰ' bñÜÅÊÜáí©ÃÜPæR bñÜÅñÜívÜ¨Ü hæãñæ ±æÅàûÜPÜÃÜ ±ÜÅ£QÅÁá £Ú¨ÜáPæãÙÜÛÆá ÖæãàX¨Üª ÓÜáPÜêñÝÚWæ bñÜÅ "ÖèÓ…´ÜâÇ…' KvÜᣤ¨áÜ ¨ ª áÜ , ±æÅàûÜPÃÜ áÜ PÜáoáíŸ ÓÜÊæáàñÜÃÝX Ÿí¨Üá ®æãàw bñÜÅñÜívÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÍÜíÔÓÜÆá ÊÜááí¨ÝWÜᣤ¨Ü᪨Üá SáÑ PæãqrñÜá¤. bñÜÅPæR "¿áá, G' ÓÜqìµPæàp… C¨æ. bñÜÅ ñÜvÜÊÝX ¹vÜáWÜvæ¿Þ¨ÜÃÜã A¨Üá ñæÃæ PÜívÜ ÊæáàÇæÁáà ÊÜááí©®Ü Ô®æÊÜÞ J²³PæãÙÜáÛÊÜâ¨æí¨Üá AÊÜÙÜá ¯«ÜìÄԨܪÙÜá. B¨ÜÃæ C¨æà bñÜÅ¨Ü ¯¨æàìÍÜPÜ XÄÃÝh…, ±Üâ¯àñ… ÃÝh…PÜáÊÜÞÃ…®Ü bñÜÅ "Êæáç£Å'Wæ PæàÚ¨ÜĪ í¨Ü A¨ÜÃÈ Ü É A£¦ ®Üq¿ÞX PÝ~ÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÝªÙæ. ÖÝWæà ÓÜá¯à ¯¨æàìÍÜ®Ü¨Ü "ŸÖÜá±ÜÃÝP…' bñÜŨÜÈÉ¿áã ˼®Ü°ÊÝ¨Ü ±ÝñÜÅ ÊÜÞw¨ÝªÙæ. CŸºÃÜá ˼®Ü° ¯¨æàìÍÜPÜÃÜ bñÜÅWÜÙæí¨Üá J²³Pã æ íw¨Üá,ª B¨ÜÃæ "gor' Ô®æÊÞ Ü ±Üä£ì¿Þ¨ÝWÜÇàæ AÊÜÚWæ ÓÝPÜÐáÜ r AÊÜPÝÍÜ WÜÙÜá Ÿí©ñÜá¤. "gor'ÊÜ®Üá° ñܱݳX B Äࣿá(?) Ô®æÊÜÞÊæí¨Üá A±Ý¥Üì ÊÜÞwPæãívÜá AíñÜÖÜ PÜ¥æWÜÙÜ Ô®æÊÜÞWÜÚWÜã PæàÙÜÇÝÀáñÜíñæ. ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üã° J²³PæãíwÆÉ. ""JÙæÛ Ô®æÊÜÞPÝRX PÝÀ᤯'' G®Üá°ÊÜ ÍÜÅ¨æœ ÊÜáñÜᤠñÝ®Üá ÍæÅàÐÜu ®Üq¿ÞX ¨ÝSÆá ÊÜÞwPæãÙÜáÛñæ¤à®æ®Üá°ÊÜ Pݯ–væ®…Õ AÊÜÙÜÈɨæ. ÃÜË ¸æÙÜWæÃæ, ÓÜíwww.ravibelagere.com ±Ý¨ÜPÜ, ±ÜÅPÝÍÜPÜ ÖÝWÜã ÊÜÞÈPÜ, ®Üí.2, ±æpæãÅàÇ… ŸíP… ŸÚ,80 Aw ÃÜÓæ¤, PÜ©Ãæà®ÜÖÜÚÛ, ±Ü¨Ü¾®Ý»Ü®ÜWÜÃÜ, Ÿ®ÜÍÜíPÜÄ 2®æà ÖÜíñÜ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá&560 070. ¨Ü24 ãÃÜAPæ ÊÝ~ 26790 804 ã:ràPÜŸ-aÃæà…Ä&2013 ÊÜáá¨ÜÅ|: XàñÝígÈ WÝŵP…Õ, ®Üí.¹&71(84) PæGÓ…GÓ…IwÔ CívÜÔó¿áÇ… GÓæràp…, 6®æà ¸ÝÉP…, ÃÝhÝi®ÜWÜÃÜ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá & 560 010.


24

HI BANGALORE Kannada Weekly

RNI 650 21/95

ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ®Üq¿áÃÜá Ioí vÝ®…Õ PÜvæ ñÜÇæ ÖÝQ ÊÜáÆWÜáÊÜâ¨Üá

AÊÜÃÜá ÄpæçÃ…Êæáíp… AíbWæ Ÿí¨Üá ñÜÆá²¨Ü ®ÜíñÜÃÜ. ÖÝWݨÜÃæ ®ÝÇæRà ®ÝÆáR bñÜÅWÜÙÜÆÉÐærà ®ÜqÔÃÜáÊÜ ±ÝÃÜáÇ… ¿Þ¨ÜÊ… ÓÜÖÜ PܮܰvÜ ¨ÜÈÉ ¯ÊÜ꣤¿á AíbWæ Ÿí¨Üá ñÜÆᲨݪÃÝ? "ÍÝÅÊÜ~ ÓÜáŸÅÖܾ|Â' ¨ÜÈÉ ±ÝÃÜáÇ… ¿Þ¨ÜÊ… Ioí vݯծÜÈÉ PÝ~ÔPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜâ¨Üá ®æãàw, ÖÜÆÊÜÃÜá C¨æà ±ÜÅÍæ° PæàÙÜᣤ¨ÝªÃæ. Öè¨Üá, ±ÝÃÜáÇ… ¿Þ¨ÜÊ… ñÜÊÜá¾ Êæãor Êæã¨ÜÆ Ioí vÝ®…Õ ÊÜÞw¨ÝªÃ.æ ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ Ioí vÝ®…Õ ÊÜÞvÜáÊÜ AÊÜÍÂÜ PÜñæ ±ÝÃÜáÇ… ¿Þ¨ÜÊ…Wæà¯ÆÉ. HPæí¨ÜÃ,æ ±ÝÃÜáÇ… A¼®Ü¿á¨Ü Êæã¨ÜÆ bñÜÅÊæà ×p… BÀáñÜá. GÃÜvÜ®æ¿á bñÜÅ ¨æãvÜx ×p… AÆÉ©¨ÜªÃÜã, ÓÜá©à±… ÃÜíñÜÖÜ ×àÃæãà hæãñæWæ ±ÝÃÜáÇ… A¼®ÜÀáÓÜá ÊÜíñÝÀáñÜá. C®Üá°Ú¨Ü GÃÜváÜ bñÜÅWÙÜ È Ü É "®Üí©àÍÜ' WæÆÈ É ÆÉ ÊÜáñÜᤠ"ÎÊÝi®ÜWÃÜ 'Ü C®Üã° ¹vÜáWÜvæ¿ÞXÆÉ. ÖÝWÝX ±ÝÃÜáÇ…Wæ AÊÜ PÝÍÜWÜÙÜ PæãÃÜñæ¿ÞX¨æ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ. ÖÝX¨Üê ã Ü BPæ Ioí vÝ®…Õ®È Ü É PÝ~ÔPæãÙÜá£Û ä áÜ ÊÜâ¨æàPæ? ¯ÊÜÞì±ÜPÜ ÓÜáÃæàÍ… AÊÜÃÜ Êæáà騆 PÜêñg Ü ñn æ WÝX G®Üáñ° ¨ ¤Ü æ WÝí—®ÜWÃÜ .Ü C¨æà ÓÜáÃæàÍ…, ±ÝÃÜáÇ… ¿Þ¨ÜÊ…ÃÜ®áÜ ° "WæãàËí¨Ý¿á ®ÜÊáÜ @' bñÜÅ¨Ü ÊÜáãÆPÜ Êæã¨ÜÆá ±ÜÄaÜÀáÔ¨Üá.ª ÖÝWÝX ±ÝÃÜáÇ… ¿Þ¨ÜÊ… PÜêñg Ü ñn ݱÜäÊÜìPÜÊÝX A¼®ÜÀáԨݪÃæ GíŸá¨Üá bñÜÅñíÜ vÜ ¨ÜÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á. PÜêñÜgnñæ H®æãà KPæ. B¨ÜÃæ, JÊæá¾ Ioí vÝ®…Õ ÊÜÞvÜáÊÜ ®Ý¿áQ, ÊÜáñæãÊ ¤ áæ ¾ ®Ý¿áQ¿ÞX ¨æãvÜx ×àÃæãà WÜÙÜ hæãñæ ËáíaæãàPæ ÓÝ«ÜÂÊÝ? GíŸá¨Üá DWÜ G©ªÃÜáÊÜ ±ÜÅÍæ°. GÇæãÉà ÃÜÊÜÞ ñÜÃÜÖܨÜÊÜÃÜá B Ä࣠Ioí vÝ®…Õ ÊÜÞw AÃÜXÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. ±ÝÃÜáÇ… ¿Þ¨ÜÊ…Wæ C¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝ? D ±ÜÅÍæ°Wæ ÓܨÜÂPæR EñܤÃÜËÆÉ™. PݨÜá ®æãàvܸæàPÜÐærà.

ÖÜáaÜc Kí±ÜÅPÝÍÜ®Ü £PÜRÆáWÜÙÜá Kí±ÜÅPÝÍ… ÃÝÊ… ÊÜáñæã¤Êæá¾ ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ G¨ÜáÃÜá

WæãàÙÜá ñæãàwPæãíw¨ÝªÃæ. ñܮܰíñÜÖÜ ¯¨æàìÍÜPܯWæ ÓÜÄ ¿Þ¨Ü ÊÜá®ÜO ° æ ÔWÜᣤÆ,É bñÜÅÃíÜ WÜPRæ Ÿí¨Üá CÐÜár ©®ÜÊݨÜÃã Ü PÜÐÜr ñܲ³¨ÜªÆÉ ÊÜáñÜᤠDWÜÆã ñÝ®Üá £íWÜÚWæ G±Ü³ñæô¨Üá ÓÝËÃÜ Ÿwx PÜoárÊÜíñÝX¨æ Gí¨Üá ±æàaÝwPæãíw¨ÝªÃæ.Regd. No. KAR KA 8675

"ÔÇ…R' bñÜÅ樆 áÜ ° ÍÜñÝ¿áWÜñÝ¿á ®ÜãÃÜá ©®Ü ±ÜäÃæçÓáÜ ÊÜâ¨ÜPRæ bñÜÅñíÜ vÜ ¯«ÜìÄÔ¨Üí£¨æ.

A¨æà PÝÃÜ|PæR PܱÝÈ GíŸ ¨æãvÜx bñÜÅÊÜáí©ÃÜ TÝÈ Öæãvæ¿áᣤ¨ÜªÃÜã, bñÜÅ ÊÜÞñÜÅ AÃÜÊÜñÜᤠ©®ÜÊÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ±ÜäÃæçÔ¨æ. AÐærà AÆÉ, ÊÜáãÆWÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ ¯ÊÜÞì±ÜPÜ ÊæíPÜo±Ü³, DWÝWÜÇæà ÊÜááíWÜvÜ ÖÜ| Pæãoár ®ÜÆÊÜñÜᤠ©®ÜWÜÙÜ PÝÆ KwÔ bñÜÅ ÖÜívæÅv… væàÓ… Kw¨Ü ÍÝÓÜ÷ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPæR ÖæãÃÜq¨ÝªÃæ. CÐÜrPÜãR "ÔÇ…R' bñÜÅ ¿ÞPæ ®ÜãÃÜá ©®ÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜäÃæçÓܸæàPÜá GíŸ ±ÜÅÍæ°Wæ ¿ÞÃÜ ŸÚ¿áã ÓÜãPÜÊ ¤ Ý¨Ü EñÜä Ë Ü ÆÉ™. B¨ÜÃ,æ ÊÜáãÆWÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ ¯ÊÜÞì±ÜPÜ ÊæíPÜo±Ü³ A¨Ü®Üá° ±ÜÅ£Ðæu¿á ±ÜÅÍæ°¿á®Ý°X ÔÌàPÜÄԨݪÃæ. A¨ÜÃÜÆãÉ bñÜÅ BÃÜí»Ü©í¨Ü ¹vÜáWÜvæ¿áÊÜÃæWÜã ÊÜáñÜᤠ¹vÜáWÜvæ¿á ®ÜíñÜÃÜÊÜä ®ÜãÃæíoá PÜÐÜr,

ÊæíPÜo±Ü³

C¨Üá ÊæíPÜo±Ü³®Ü ÔÇ…R WÝÂÆÄ

ËÊÝ¨Ü ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° G¨ÜáÄÔPæãívÜá Ÿí©¨æ. Cí¥Ü¨æãªí¨Üá bñÜÅ AÐærÇÝÉ PÜÐÜrWÜÙÜ ÊÜá«æ¿áã W橪¨æ Gí¨Üá ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ÊæíPÜo±Ü³ bñÜÅÊÜ®Üá° ®ÜãÃÜá ©®Ü KwÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ÁãàbÓÜᣤ¨ÝªÃÜíñæ. ÖæãàWÜÈ ×àWæ bñÜÅÊÜ®Üá° KwÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÄWæ A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜ ÊÜáWÜ APÜÒ¿å…Wæ H®Ý¨ÜÃÜã ÇÝ»Ü˨æ¿Þ Gí¨ÜÃæ, A¨ÜPæR EñܤÃÜ ÔWÜᣤÆÉ. A¨ÜÄí¨ÝX DWÝWÜÇæà ®ÜÐÜr¨Ü ÈÉÃÜáÊÜ ÊæíPÜo±Ü³ C®Ü°ÐÜár ÆPÜÒ PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛñݤÃæ AÐærà. CÐÜrPÜãR PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜâ¨Üá ¸æàÃæ ¿ÞÄWæãà AÆÉ™, ÓÜÌíñÜ ÊÜáWܯWæ ñÝ®æà Gí¨Üá ÊæíPÜo±Ü³ ¯oárÔÃÜá¹vÜŸÖÜá¨Üá. Kí±ÜÅPÝÍ…ÃÜ Cí©®Ü Ô§£Wæ PÝÃÜ| ¿ÞÃÜá? Sá¨Ü᪠AÊÜÃæà G®Üá°ñܤ¨æ WÝí—®ÜWÜÃÜ. Pæor ¯«ÝìÃÜWÜÙÜá, ÖÜÆÊÜâ ÍæãàQ WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠGÆÉQRíñÜ ÖæaÝcX AÊÜÃÜ ÖÜáaÜác ÊÜá®ÜÓæÕà AÊÜÃÜ Cí©®Ü Ô§£Wæ PÝÃÜ| GíŸá¨Üá WÜápÝrX EÚ©ÆÉ. Kí PܮܰvÜ bñÜÅ ÃÜíWÜ¨Ü JŸº ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜ ¯¨æàìÍÜPÜ GíŸá¨ÜÃÜÈÉ GÃÜvÜá ÊÜÞ£ÆÉ. B¨ÜÃæ, ÊæáàÇæ ÖæàÚ¨Ü GÇÝÉ PÝÃÜ|WÜÙáÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° D Ô§£Wæ ñÜÆá²Ô¨æ. ®ÝÃÝ¿áO… ñÜÊáÜ ¾ AÖÜíPÝÃÜWÜÚí¨Ü CÊÜñÜᤠPæÆÓÜËÆɨæ TÝÈ PÜáÚ£¨Üê ,æ Kí ñÜ®°Ü ÖÜáaÝco WÜÚí¨ÝX CÊÜñÜᤠJí¨æãí¨Üá bñÜÅPÜãR J¨ÝªvÜáÊÜíñÝX¨æ. ÖÝX¨ÜªÃÜã Kí CÊÜ£¤WÜã bñÜÅÃíÜ WÜ¨È Ü ÃÉ áÜ ÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ PæÆÓÜ¨Ü Êæáà騆 ²Åà£Àáí¨ÝX. A¨æà PÝÃÜ|PæR AÊÜÃáÜ bñÜÅWÙÜ áÜ aæ®Ý°XÆÉ ©¨Üê ã Ü , PæÆÊÜâ bñÜÅWÙÜ áÜ ¹vÜáWÜvæ ¿ÞWÜ©¨ÜªÃÜã ÊÜáñÜᤠPæÆÊÜâ bñÜÅWÜÙÜá ÍÜáÃÜá

""±ÜÅ£ Ô®æÊÜÞ ÊÜÞvÜáÊÝWÜÆã ÖæãÓÜ ñÜÃÜÖÜ ÊÜÞvܸæàPæí©ÃÜáñæ¤. "ÓÜPÜRÃæ' ÖÝXÃÜáÊÜ Ô®æÊÜÞ ÊÜÞw¨æªà®æ. TÝÓÜX¿ÞX ®Ü®ÜWæ ÖÜ£¤ÃÜÊÝ¨Ü Ô®æÊÜÞ. ¯¨æàìÍÜPÜ A»Ü¿áÔíÖÜ GÃÜvÜá væçÊæá®ÜÏ®…®ÜÈÉ Jí¨æà PÜ¥æ¿á®Üá° ÖæàÚPæãívÜá Ÿí©¨ÝªÃæ. A¨Üá ŸÖÜÙÜÊæà CÐÜrÊÝ¿áá¤. CíñÜÖÜ PÜ¥æ¿áÈÉ ®ÜqÔ ÃÜáÊÜâ¨Üá ÖæãÓÜñܮܩí¨Ü PÜãw¨æ Gí¨ÜÃÜá WÜOæàÍ…. ŸÖÜáÍÜ@ AÊÜÃÜÈÉ D ñÝhÝñÜ®Ü PÝ~ÔPæãívÜá ŸÖÜÙÜ ©®ÜÊÝXñæ¤í¨æ¯ÓÜáñܤ¨æ. D ÊÝÃÜ ñæÃæ PÝ|ᣤÃáÜ ÊÜ "ÓÜPÃRÜ 'æ ×p… BWÜáñܨ ¤ ®æ áÜ Ê ° Ü Pݯ–v®æ …Õ®È Ü ¨ É ÃªÜ áÜ . Ëáàw¿Þ ÖèÓ… ¯ÊÜÞì| ÓÜíÓ槿á ÊÜáñæã¤í¨Üá bñÜÅPÜãR AÊÜÃÜá PÜËáp… BX¨ÝªÃæ. "ÊÜááíWÝÃÜá ÊÜáÙæ' ×p… bñÜÅ Pæãqr¨Üª ¯¨æàìÍÜPÜ ÁãàWÜÃÝh… »Üp… PÝí¹®æàÐÜ®…®Ü ÖæãÓÜ bñÜÅ ÊÜááí©®Ü ÊÜÐÜì PæçW棤PæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜâ¨ÝX ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ®Ý¿áQ ©à±Ý Óܯ°—, ""ÓÜPÜRÃæ' Ô®æÊÜÞ J²³PæãÙÜÛÆá Êæã¨ÜÆ®æà PÝÃÜ| ÊÜáãÃÜá GÙæWÜÚÃÜáÊÜ Ë¼®Ü° ±ÝñÜÅ. ×í¨æ Cí¥Ü ±ÝñÜÅ ÊÜÞwÆÉ. PÜÊÜáÑì¿áÇ… AÆÉ¨Ü bñÜÅPæR PÜÊÜáÑì¿áÇ… GÈÊæáíp…Õ ÓæàÄ Ë¼®Ü° ZÊÜá Ÿí©¨æ' Gí¨ÜÙÜá. "±ÜÃÜÊÜÞñܾ' bñÜÅ¨Ü ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá Aíi¨Üíñæ PÜíw¨Üª AÊÜÙÜ®Üá° "ÓÜPÜRÃæ'¿á Ô× ÖæaÜác ÊÜÞ£Wæ ÖÜbñc áÜ .¤ ¯ÊÜÞì±ÜPÜ ¹.ÓÜáÃæàÍ… "±æpã æ ÅàÇ…Wæ ®ÜãÃÜá ÃÜá±ÝÀá CÆÉ¨æ ±Üè Ü Ýo ®ÜvÔæ ¨ÜĪ í¨Ü DWÜ "ÓÜPÜRÃæ'Wæ I¨ÝÃÜá Pæãàq ÊæaÜc ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃæX®Ü D ±Ü¿á|Êæà ÓÜPÜRÃæ¿ÞX¨æ. D ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜÐÜì¨ÜÈÉ «ÝÃÝÊÝ× ®Ü®ÜWæ ¸æ®æ°Æá¸ÝX ¯í£¨æ. AÈÉ ÓÜí±Ý©ÔÃÜáÊÜâ¨ÜÇàÉæ Ô®æÊÞ Ü ÊÜÞvÜᣤ¨àªæ ®æ. Ô®æÊÞ Ü ÊÜáñÜᤠÔàÄ¿áÇ…¯í¨Ü ®ÜÐrÜ ÊÜÞwPæãíwÆÉ. "ÓÜPÃRÜ 'æ Àáí¨ÜÆã ®ÜÐÊ rÜ ÝWÜá ÊÜâ©ÆÉÊ®æ áÜ Ê ° Ü ®Üí¹Pæ C¨æ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ PÜ®w °Ü WÜÃáÜ ÓÜñÌ íÜ ñÜÅ PÜꣿá®Üá,° EñܤÊÜá bñÜÅÊÜ®Üá° ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáñݤÃæ' Gí¨ÜÃÜá. hæãñæWæ ñÝÊÜâ ÄÊæáàP… ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR "JÃÜWÜá WæãàvæWÜÙÜ®Üá° ÖÜávÜáQ PæãívÜá Ô®æÊÞ Ü ÊÜÞvÜáÊÜ A»ÝÂÓÜ ®ÜÊáÜ XÆÉ' Gí¨ÜÃáÜ . "ÓÜPÃRÜ 'æ ¿á®Üá° ¹.ÓÜáÃæàÍ… ±æÅàûÜPÜÃÜá J²³PæãívÜá Ô׿ÞWÜáÊÜâ¨æà? PݨÜá ®æãàvܸæàPÜá.

ÊÝWܨæà C¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜá Jí© ÇæãÉí¨Üá bñÜÅWÜÙÜ®Üá° ¯¨æàìÎÓÜáÊÜâ¨Üá C¨æà PÝÃÜ|PæR. "aÜí¨ÜÅÇæàS' GíŸ bñÜÅ ÊÜááX¿áᣤ¨ÜªíñæÁáà Kí "ÖÜáaÜc&2', "A¿áÂ&2' ÊÜááíñÝ¨Ü ÖÜÆÊÜâ bñÜÅWÜÙÜ®Üá° ¯¨æàìÎÓÜȨݪÃæ. AÐærÇÝÉ bñÜÅWÜڨܪÃÜã Kí

±ÜÃܨÝvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ¿ÞPÝX? ÊÜáñܤ¨æà ÖÜáaÝcoWÜÚí¨ÝX. A¨æà PÝÃÜ|PæR AÊÜÃÜá Ÿwx PÜoárÊÜâ¨Üá ¯í£ÆÉ, AÊÜÃÜ bñÜÅWÜÙÜá vܹºWæ ÔàËáñÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ¯í£ÆÉ Gí¨Üá ÊÜÞñÝwPæãÙÜáÛ£¤¨æ WÝí— ®ÜWÜÃÜ.

PܮܰvÜ bñÜÅÃÜíWÜ¨Ü ÊæãàÓ…r ÊÝípæv… PÜ¥æWÝÃÜ ¿ÞÃÜá?

"ÃÝÂí¸æãà' ÎÅà®Ý¥… G®Üáñ° ¨ ¤Ü æ WÝí—®ÜWÃÜ .Ü Êæã¨ÜÆá "ÃÝÂí¸æãà' bñÜÅ Wæ©ñª áÜ . ®ÜíñÜÃÜ "ËPÜÄr '¿áã ¿áÍÜÔ¿ Ì ÞÀáñÜá. A¨ÜÃÜ ®ÜíñÜÃÜ ÎÅà®Ý¥… PÜ®v °Ü Ü ¯ÊÜÞì±ÜPÃÜ Ü vÝÈìíW… BX¹qr¨ÝªÃ.æ B¨ÜÃ,æ ÊÜáãÆWÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ, "ËPÜÄr ' bñÜÅ¨Ü PÜ¥æ ÎÅà®Ý¥… AÊÜÃܨܪÆÉ, AÊÜÃܨÜ᪠ŸÄà bñÜÅPÜ¥æ¿áÐærà. "ËPÜrÄ' bñÜÅÊÜ®Üá° ®æãàw¨ÜÊÜÃæÆÉÃÜã C¨Üá ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ¹vÜáWÜvæ ¿Þ¨Ü "WÜOæàÍÜ®Ü WÜÇÝpæ' GíŸ bñÜÅ¨Ü ñÜÃÜÖÜÊæà C¨æ Gí¨Üá A¼±ÝÅ¿á±Üq¨ r ÃªÜ áÜ . GÃÜvã Ü bñÜÅWÙÜ È Ü É ÓÝÊÜáÂñæ C¨æ¿Þ¨ÜÃÜã "ËPÜrÄ' ¿á¥ÝÊÜñ… "WÜOæàÍÜ®Ü WÜÇÝpæ' Ááà®ÜÆ.É ÊÜáãÆWÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ, GÃÜvã Ü bñÜÅWÚÜ Wæ ±æÅàÃÜOæ CíXÉÐ…®Ü "© Bv… hݸ…' bñÜÅ. WÜívÜ®æ㟺 ñܮܰ ÖæívÜ£¿á ÖÜ|¨Ü gÃÜãÃÜñÜá¤WÜÙÜ®Üá° ±ÜäÃæçÓÜÇÝWܨæ, ñܮܰ ÓÝËWæ ñÝ®æà ÓÜá±ÝÄ PæãvÜáÊÜ PÜ¥æÀá¨Üª bñÜÅÊÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá PܮܰvÜPæR ñÜÃܸæàPæí¨Üá ÖæãÃÜq¨Ü᪠"DqË'¿á ÓÜãÄ. B PÜ¥æ¿á®Üá° ¹.ÓÜáÃæàÍ… AÊÜÄWæ ÎÅà®Ý¥… ÖæàÚ, ÓÜáÃæàÍ… JÊæá¾ A®Üíñ…®ÝW… AÊÜÄWæ D PÜ¥æ ÖæàڨܪÃÜíñæ. PÜ¥æ CÐÜrÊÝX A®Üíñ…®ÝW…, D bñÜÅ樆 áÜ ° ´Ü~ ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ AÊÜÄí¨Ü ÊÜÞwÓÜáÊÜ Iw¿Þ PæãorÃÜíñæ. ´Ü~ bñÜÅ ÊÜÞw¨Ü㪠BÀáñÜá, bñÜÅ ×p… BX¨Ü㪠BÀáñÜá. A¨ÝX GÐæãàr ÊÜÐìÜ WÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ C¨æà ñÜÃÖ Ü ¨ Ü Ü PÜ¥æÀáoárPæãívÜá Ô×PÜ× ®ÝoPÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÁãàaÜ®¿ æ áÈÉ¨ÃªÜ íÜ ñæ. A¨Üá B®Üí¨… BwÁãà ÊæãàÖÜ®…Wæ WæãñݤX, ÍÜÃO Ü …Wæ bñÜÅ ÊÜÞvÜÆá ÖæãÃÜoÃÜíñæ. B¨ÜÃ,æ B ÓÜí¨Ü»ìÜ ¨ÜÈÉ ÎÅà®Ý¥… GíŸ BÊÜá¨Üá ¯¨æàìÍÜPÜ Ôà®…®ÜÇæÉà CÃÜÈÆÉ. ¿ÞÊÝWÜ "ÃÝÂí¸æãà' bñÜÅ¨Ü ŸWæY Jí©ÐÜár ÊæáaÜácWæ¿á ÊÜÞñÜáWÜÙÜá PæàÚ Ÿí¨ÜÊæäà, BWÜ B PÜ¥æ¿á®Üá° ÎÅà®Ý¥… ñæPæRWæ ÖÝQ¨ÝªÃæ ÊæãàÖÜ®…. ÎÅà®Ý¥… B PÜ¥Wæ æ "ËPÜÄr ' Gí¨Üá ÖæÓÄÜ oár ¯¨æàìÎÔ ¨ÜªÐærà AÆÉ™, PÜ¥æ¿á®Üã° ñÜÊÜá¾ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ CoárPæãíw¨ÝªÃæ. DWÜ "ËPÜÄr ' W橨 ª .æ B WæÆáËWæ ËáPæÇ R ÝÉ PÝÃÜ| WÜÙÜ hæãñæWæ PÜ¥æ¿áã PÝÃÜ|ÊÝX¨æ. B¨ÜÃæ, CÐÜrPÜãR B PÜ¥æ¿á WæÆáËWæ PÝÃÜ|ÃÝÂÃÜá? "ÃÝÂí¸æãà' ÎÅà®Ý¥… A¥ÜÊÝ "© Bv… hݸ…' bñÜÅÊÝ? GíŸá¨Üá DWÜ GÆÉÃÜÆãÉ G©ªÃÜáÊÜ ±ÜÅÍæ°. ¿áÍÜÔÕWæ ®ÜãÃæíoá A±Ü³í©ÃÜá G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ÓÜÌƳ Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ "ËPÜrÄ'Wæ ®ÜãÃæíoá A±Ü³í©ÃÜá Gí¨ÜÃæ ÖæàWæ?

"ËPÜrÄ'Wæ A¨æÐÜár A±Ü³í©ÃÜá!

www.ravibelagere.com APæãràŸ-Ã&… Owned 2013 by RAVI BELAGERE, No.2, Near Petrol Bunk, 80 Feet Road, Kadirenahalli, Padmanabhanagar, Banashankari Edited,24 Published II Stage, Bangalore-560 070 Edited, Published & Owned by RAVI BELAGERE, No.2, Near Petrol Bunk, 80 Feet Road, Kadirenahalli, Padmanabhanagar, Banashankari II Stage, Bangalore-560 070 Phone : Off - 2679 0804. Phone : Off - 2679 0804 Printed by at Geetanjali him at Geetanjali Graphics, Graphics No.B-71(84), - Editor KSSIDC : Ravi Belagere, Industrialresponsible Estate, 6thfor Block, selection Rajajinagar, of News Bangaloreunder the PRB 560 010 Act.

940  
940  
Advertisement