Page 1

Κεθάλαιο 1ο

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:  για το ςχήμα και τισ κινήςεισ τησ Γησ.


Το ςχήμα τησ Γησ Η Γη μασ είναι ζνα ουράνιο ςώμα. Έχει ςχήμα ςχεδόν ςφαιρικό, ελαφρά ςυμπιεςμζνο ςτισ κορυφζσ και διογκωμζνο ςτη μζςη. Το ςχήμα αυτό λζγεται γεωειδζσ.

 Ας πάροσμε δύο πορηοκάλια και ας ηα κόυοσμε, όπφς θαίνεηαι ζηο ζτήμα, ηο ένα οριζόνηια (ζηη μέζη) και ηο άλλο εγκάρζια. Με ηο τάρακα μεηρούμε ηις διαμέηροσς ηφν δύο μιζών πορηοκαλιών. Τι παραηηρούμε;

Εικόνα 1.1:Οριζόντια και εγκάρσια τομή

Η διάμετροσ ςτη μζςη τησ γησ είναι μεγαλφτερη από τη διάμετρό τησ από τη μια κορυφή μζχρι την άλλη.


Οι κινήςεισ τησ Γησ  Ασ «μεταφζρουμε» τη Γη ςτην τάξη μασ.

Πατήςτε πάνω ςτην υδρόγειο ςφαίρα.

Η Γη, όπωσ και η υδρόγειοσ ςφαίρα, κινείται γφρω από το νοητό (φανταςτικό) άξονά τησ από δυτικά προσ ανατολικά. Η κίνηςη αυτή λζγεται περιςτροφή.

Πατήςτε πάνω ςτη γη και δείτε την κίνηςη γφρω από τον άξονά τησ. (ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΑΠΕΤΘΕΙΑ΢ Η ΔΙΑΔΡΑ΢ΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΣΗ΢ΣΕ ΠΑΝΩ ΢ΣΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗ “EARTH ROTATION”)

Μηα πιήξεο πεξηζηξνθή ρξεηαδεηαη 24 ώξεο


Η Γη κινείται, επίςησ και γφρω από τον ήλιο. Η κίνηςή τησ αυτή λζγεται περιφορά.

Εικόνα 1.2α: Η ώρα είναι 10:00΄ π.µ.

Εικόνα 1.2β: Η ώρα είναι 4:00΄ μ.μ.

Εικόνα 1.2γ: Η ώρα είναι 7:00΄ μ.μ.

Η πεξηθνξά ηεο Γεο γύξσ από ηνλ Ήιην δηαξθεί 365 κέξεο θαη 6 ώξεο, δειαδή 1 έηνο θαη 6 ώξεο.

Πατήςτε πάνω ςτην εικόνα και δείτε την κίνηςη γφρω από τον ήλιο.


Υπολογίςτε τι ςυμβαίνει με το άθροιςμα αυτϊν των 6 ωρϊν ςε τζςςερα ςυνεχόμενα ζτη. Μήπωσ τϊρα μπορείτε να εξηγήςετε γιατί κάθε τζςςερα ζτη ζχουμε μία ημζρα περιςςότερη, δηλαδή την 29η Φεβρουαρίου;

 Ασ ςχεδιάςουμε τη Γη ςτο παρακάτω ςχήμα ςε τζςςερα διαφορετικά ςημεία πάνω ςτην ζλλειψη που δείχνει την περιφορά τησ γφρω από τον Ήλιο. Με το χάρακα μετροφμε τισ αποςτάςεισ τησ Γησ από τον Ήλιο. Τι παρατηροφμε;

Πατήςτε πάνω ςτην εικόνα και χρηςιμοποιήςτε τη διαδραςτική εφαρμογή για να ςταματήςετε τη γη ςε τζςςερα διαφορετικά ςημεία. Με το χάρακα μπορείτε να μετρήςετε και την απόςταςη από τον ήλιο.

Διαπιςτώνουμε ότι η απόςταςη τησ Γησ από τον Ήλιο δεν είναι ςταθερή.Αυτό οφείλεται ςτην ελλειπτική διαγράφει,καθώσ κινείται γφρω από αυτόν.

τροχιά

που


Γεωγραφικό γλωςςάριο Γεφειδές: ηο ζσήμα ηηρ Γηρ, πος είναι ζςμπιεζμένο ζηιρ κοπςθέρ και διογκωμένο ζηη μέζη Ελλειπηική ηροτιά: η νοηηή καμπύλη γπαμμή πος διαγπάθει η Γη, καθώρ κινείηαι γύπω από ηον Ήλιο Περιζηροθή: η κίνηζη ηηρ Γηρ γύπω από ηον άξονά ηηρ Περιθορά: η κίνηζη ηηρ Γηρ γύπω από ηον Ήλιο

Ομαδική δραςτηριότητα (προαιρετική) Αρ παίξοςμε Θέαηπο. Ένα παιδί θα παπιζηάνει ηον Ήλιο και ένα άλλο παιδί ηη Γη, πος θα γςπίζει γύπω από ηον εαςηό ηηρ και γύπω από ηον Ήλιο ηαςηόσπονα. Το παισνίδι θα επαναληθθεί και με άλλοςρ ζςμμαθηηέρ μαρ.


Αλ ζέιεηο δηάβαζε θη απηό… Τν δίζεθην έηνο Όπσο αλαθέξζεθε ζην θείκελν, θάζε ηέζζεξα έηε έρνπκε κία εκέξα επηπιένλ, ηελ νπνία πξνζζέζακε ζην κήλα Φεβξνπάξην. Τν έηνο κε ηηο 366 εκέξεο ιέγεηαη δίζεθην. Παιαηόηεξα ν ιαόο καο δελ γλώξηδε ηελ εμήγεζε απηή θαη, επεηδή είρε ηελ ηάζε λα πξνηθίδεη κε ππεξθπζηθέο ηδηόηεηεο νηηδήπνηε δελ κπνξνύζε λα εμεγήζεη, έπιαζε δηάθνξνπο κύζνπο θαη δνμαζίεο γύξσ από ηε «δίζερηε ρξνληά»... Πώο βξίζθνπκε, όκσο, πόηε έλα έηνο είλαη δίζεθην; Απνκνλώλνπκε ηα δύν ηειεπηαία ςεθία θαη ππνινγίδνπκε αλ ν αξηζκόο δηαηξείηαη κε ην 4. Π.ρ. 1996  96 : 4 = 24 Οη ζπγγξαθείο «... θαη ζαλ ηελ επαληξέςαλε ηελ Αξεηή ζηα μέλα θαη κπήθε ρξόλνο δίζερηνο θαη κήλεο νξγηζκέλνη θη έπεζε ην ζαλαηηθό θη νη ελληά αδεξθνί πεζάλαλ, βξέζεθε ε κάλα κνλαρή ζαλ θαιακηά ζηνλ θάκπν» Τνπ λεθξνύ αδεξθνύ (Δεκνηηθό)

Σχήμα_Κινήσεις  

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:  για το ςχήμα και τισ κινήςεισ τησ Γησ. Κεθάλαιο 1ο Η Γη μασ είναι ζνα ουράνιο ςώμα. Έχει ςχήμα ςχεδόν ςφαιρικ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you