15 11 odk maketa

Page 7

TÉMA

Na Dni Zlínského kraje se bylo na co dívat...

Hejtman Stanislav Mišák si nenechal ujít možnost zazpívat s dechovou hudbou. | Foto: LV Tradicí se již stalo vyhlašování výsledků soutěže Perla Zlínska. | Foto: LV

Do Zlína přijel historický vlak. Foto: LV

7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.